You are on page 1of 2
UNIDADE 12 Lingua AV Nome e apelides: Curso: Le atentamente este poema e, despois, contesta as preguntas. 1 Rio Sol, caprichoso, aa, as veces barulleiro, fo, s veces estantio, 5 mar, 5 sempre montafia cun cantar fermoso. de alta duna, todo no meu corazén... Montafia xa tefio unha fortuna! de cumio irado, ‘Ana M.* Femdndez, Tres voltas montana ao planeta, Everest que sempre apajfia 0 recender dos mil prados. a) Que elementos da natureza se mencionan neste poema? Escribe, cando menos, catro deles. b) Que sentimento demostra a autora cara a eses elementos da natureza: tristeza, soida- de, ira, alegria...? Copia algunha palabra ou algiin verso que xustifique a tia resposta. Cantas estrofas ten 0 poema? fee ... . Repara na primeira delas a) Que palabras riman? b) Que tipo de rima ten, asonante ou consonante? c) Nesta estrofa hai unha andfora. Copia. Hai unha palabra que se repite tres veces no poema, Cal 6? # Indica en que versos aparece: UNIDADE 12 Lingua AV Busca no poema as palabras que necesites para completar as seguintes oraciéns: — O alpinista cravou umha bandeira ao chegar ao . da... — As ovellas pacen nos -Unha unha acumulacién de area feita polo vento. -O nace nun manancial na Escribe diias palabras da mesma familia que cada unha das seguintes: cantar sol mar a) Di a que conxugacién pertencen os verbos que se sublifiaron no poema. apaiia: teho: b) Agora, indica a persoa (1.*, 2.* ow 3.*), o mimero (singular ou plural) e 0 tempo (pasa- do, presente ou futuro) de cada un deles. Completa as seguintes oraciéns coas palabras da lista que convefian en cada caso: -No fanse carreiras de cabalos. -A .. €unha bebida feita con chufas, auga ¢ azucre. André! Canto tempo! = Reina unha . perfecta entre os alumnos deste curso. — Queres un pouco de cinta cescsssisistunssses para pechar ben a caixa’ — Cando gafian un partido, os xogadores cantan 0 do equipo. adhesiva orchata harmonfa Ola! himno hipédromo