You are on page 1of 2
UNIDADE 10 AV ingua Nome e apelidos:.. Curso: Le atentamente o seguinte texto ¢ contesta as preguntas. ‘L Eu querfa contar un conto pero non trouxen ningtin... —Podes facer un aqut agora. —A\ xa! Mira ti que ben! £ como se fai un conto? —0 primeiro que hai que ter é alguén para Ilo contar. —Céntamo a min! Céntamo a min! o —E a min tamén! A min tamén! —Xa tefio logo a quen Ilo contar. E a ti como che gustan os contos? —A min gtistanme os contos de auga, —Recompofiamos o conto: Unha vez era un rio no que vivia unha nena de auga, os 1.0 seus cabelos eran auga a correr, de auga tifia as mans e os pés, os seus ollos de auga choraban bagoas de lume que o rio ia matando. Un dia pasou pola beira do rio un principe de iume, cos cabelos de lume, as mans de |ume, os brazos de iume, as pernas de lume, os ollos de lume, a boca de lume, traia moita sede, e os principes de lume cando tefien sede matana chorando unha bagoa de auga... Xabier P Docampo: «A nena de auga € o principe de lume», en A nena de auga eo principe de lume, Ediciéns Xerais (adapt.) 1) a) Un dos personaxes vai contar wn conto. Que partes do conto aparecen: introduci6n, né ou desenlace? b) Quen son os personaxes dese conto que comezan a contar? 2) Agora, contimtia ti o conto. Para o desenlace, utiliza unha destas formulas: «Desde aquel dia...», «A partir daquel momento...» ou «E chegara un dia en que...» UNIDADE 10 Lingua AV 3) Imaxina que un director de cine quere levar 4 pantalla o conto que aparece no texto de Xabier Docampo. a) Que tipo de pelicula cres que seria: de terror, cémica, amorosa, fantéstica...? Por que? b) Ponlle un titulo, 4B Se os personaxes do conto vivisen 4 beira do rio serfan ribeirdn (0 principe) e ribeind (a nena). Coa axuda do dicionario, di como se chaman os que viven nestas outras «vilas de auga»: Ribeira, Viveiro, Portonovo, Foz. 8) a) Busca e copia os pronomes persoais ténicos que hai no texto. b) Cales funcionan como suxeito e cales levan diante unha preposicién? Funcionan como suxcito: Levan diante unha preposicién: 6) Repara nas palabras sublifiadas no texto ¢ substittieas polo pronome que corresponda en cada caso. 7) Por que convivia, revivia, desvivia... se escriben con v? * Busca no texto a palabra da que derivan ¢ escribea.