You are on page 1of 2
UNIDADE 3 AV ingua Nome e apelidos:.. Curso: Le atentamente este texto ¢, despois, responde as preguntas. 1. Albiscamos ao lonxe unha impojiente cidade e apuramos ainda méis 0 pedal para acadala como meta da xornada. Desembocamos nunha bonita estrada e o primeiro en chamamos a atencién foi a matricula dun coche. —De onde é este PEMENTO TRESCENTOS VINTE E OITO? —preguntoulle 5 curiosamente Nela ao cervo. —Estd ben 4 vista! —engadiu el cheo de razén. —Como de Padrén!? —£u coidaba que estabades ao tanto nestas cuestiéns. Estamos na capital da nacién das mil matriculas. Aqui en vez de utilizaren as letras iniciais, o que fan é 10 pintarlles 0 obxecto ou produto do que estean mdis orgullosos. —Ah...1 —dixemos nés caendo da burra, mentres viamos pasar un REPOLO TRESCENTOS VINTE E CATRO e unha TORTA CATROCENTAS DEZASETE, polo que deducimos pola calada que serian de Betanzos e de Mondojiedo respectivamente. —coreamos todos. Xodn Babarro, Cronicas dos catro viaxeiros, Ediciéns Xerais Por qué din que a matricula do pemento é de Padrén, a do repolo de Betanzos ¢ a da torta de Mondonedo? Escribe un anténimo de cada unha destas palabras que aparecen no texto: lonxe .. primeiro . bonita ben .. Agora, busca no texto sindnimos das seguintes palabras: avistamos : : automébil todavia debuxarlles aleanzala silencio UNIDADE 3 Lingua AV 4 Explica coas tias palabras o significado das seguintes expresins do texto: a) Cheo de razén: b) Caendo da burra: 5) Imaxina que es periodista ¢ conta o que se di no texto en forma de noticia 6) Clasifica as palabras que se sublifiaron no texto determinante: adverbio: nome verbo: ... AAKCCHIVO! cocci . conan preposicion pronome: conxuncién: 7) Explica a raz6n de que leven acento grafico estas palabras do texto: Padrén, esta matricula 8) Agora, di por que non levan til estoutas palabras da lectuza cidade pedal mil