You are on page 1of 2
UNIDADE 1 AV ingua Nome e apelidos:.. Curso: Le atentamente este texto e, despois, responde as preguntas. 1 0 que faltaba. Hoxe tifia realmente un dia desgraciado. —Toma exemplo de Anxela e Fuco; eles non sé saben facer cdlculo, senén que, ademais, tamén prestan atencién. Todas as cabezas se volveron cara aos alumnos mencionados. Precisamente estes 5 dous, pensei eu para min, os tios mais arrogantes da clase. Ninguén estaba a ben con eles ou buscaba a stia amizade, porque eran uns comelibros. Vaia exemplo! Con certeza, sabian facer ben as contas, isto tifiao que admitir sen envexa; como tamén que trafan sempre os cademos e 05 libros limpos, sen manchas, cousa que, desgraciadamente, acontecia 4s veces cos meus. Nunca esquecfan facer os deberes como me pasaba a min a mitido, non me explico por que. Probablemente tamén se concentraban nos ditados e non pensaban de repente no xantar ou no pan untado do recreo como era o meu caso. Con todo, tamén son da opinién de que & mellor saber menos célculo e ser menos ordenada, pero ter en cambio amigos. Ursula Heinze, A casa abandonada, Ediciéns Xerais a) Por que non caian ben os alumnos mencionados? b) Gres que o bo estudante non pode ter amigos, ou que unha cousa non quita a outra? Razoa a ttia resposta. Imaxina que a protagonista do texto quere peditlles aos «alumnos mencionados» que a axnden cos deberes de calculo, Como Ilelo pediris ribeo ¢ utiliza, cando menos, diias formulas de cortesia. UNIDADE 1 Lingua AV 3) Completa estas oraciéns con palabras relacionadas co material escolar: — Giistame pintar con xiz no — Recortamos unhas estrelas de papel coas € despois pegamolas con nunha cartolina, — Esquecin pechar a cremalleira da € caéronme todos os libros no chan. -No mew caben unha chea de bolis ¢ lapis. 4 Busca no texto cando menos cinco palabras relacionadas coa escola ¢ escribeas, 5) Busca no dicionario a palabra cdlculo ¢, despois: a) Indica cal é a stia categoria gramatical. E un .. b) Di cantas acepciéns ten, Ten acepciéns. c) Copia algiin exemplo. 6) Cal @ a diferenza entre lingua e linguax 7) Qué son as linguas romanicas? Di o nome dalgunha delas 8) Neste texto, rodea con vermello os exemplos de seseo e, con azul, os de gheada. Despois, escribe correctamente esas palabras O mendigho queria comer as cabasas do labregho, pero este neghabase, xa que Ile cus- tara un ghrande esforso que estas medrasen. Ao final, 0 bo corasn do labregho puido con el, ¢ 0 mendigho, que en realidade era un magho, aghradeseullo cun tesouro.