You are on page 1of 22

ABUBAKARASSIDDIQYANG

LEMBUTHATISEBUAH
BIOGRAFIDANSTUDIANALISI
TENTANGPERMULAANSEJARAH
ISLAMSEPENINGGALANNABI
S.A.W.OLEHMUHAMMADHUSAIN
HAEKAL(PART2ABUBAKAR
PADAMASANABI)
digg
MasakecildanterbatasnyaberitaSumbersumberyangsampaikepadakita
mengenaimasakecilAbuBakrtidakbanyakmembantuuntukmengenai
pribadinyadalamsituasikehidupansaatitu.Ceritasekitarmasaanakanakdan
remajanyatidakjugamemuaskan.Apayangdiceritakantentangkedua
orangtuanyatidaklebihdaripadasekedarmenyebutnamasaja.SetelahAbu
BakrmenjaditokohsebagaiMuslimyangpenting,barunamaayahnya
disebutsebut.AdapengaruhAbuBakrdalamkehidupanayahnya,namun
pengaruhayahnyadalamkehidupanAbuBakrtidakada.Tetapiyangmenjadi
perhatiankalangansejarawanwaktuitujustruyangmenyangkutkabilahnya
sertakedudukannyaditengahtengahmasyarakatKuraisy.Takbedanya
merekaitudalamhalinidengansejarahArabumumnya.Denganmelihat
pertaliannyakepadasalahsatukabilah,1(1Kabilahatausukumerupakan
susunanmasyarakatArabyangberasaldarisatumoyang,lebihkecildari
sya'bdanlebihbesardari'imarah,kemudianberturutturutbatn,'imarah
danfakhz.Pnj.)sudahcukupuntukmengetahuiwatakdanakhlakmereka.
Adakalanyayangdemikianinibaik,dankadangjugamerekayangpercaya
padaprinsipketurunanitubergunauntukmenentukankecenderunganmereka,
kendatiyanglainmenganggappenilaiandemikiansudahberlebihan,danini
yangmembuatmerekatidakcermatdalarnmeneliti.Kabilahnyadan
kepemimpinannyaAbuBakrdarikabilahTaimbinMurrahbinKa'b.Nasabnya
bertemudenganNabipadaAdnan.SetiapkabilahyangtinggaldiMekah
punyakeistimewaantersendiri,yakniadatidaknyahubungannyadengan
sesuatujabatandiKa'bah.UntukBanuAbdManaftugasnyasiqayahdan
rifadah,untukBanuAbdidDar,liwa',hijabahdannadwah,yangsudah
berjalansejaksebelumHasyimkakekNabilahir.Sedangpimpinantentaradi
pegangolehBanuMakhzum,nenekmoyangKhalidbinWalid,danBanuTaim

binMurrahmenyusunmasalahdiat(tebusandarah)dansegalamacamganti
rugi.PadazamanjahiliahmasalahpenebusandarahiniditanganAbuBakr
tatkalaposisinyacukupkuat,dandiajugayangmemegangpimpinan
kabilahnya.Olehkarenaitubilaiaharusmenanggungsesuatutebusandania
memintabantuanKuraisy,merekapunpercayadanmaumemberikantebusan
itu,yangtakakandipenuhisekiranyaoranglainyangmemintanya.
Banyakbukuyangditulisorangkemudianmenceritakanadanyapujianketika
menyinggungBanuTaiminisertakedudukannyaditengahtengahkabilah
kabilahArab.DiceritakanbahwaketikaMunzirbinMa'asSama'menuntut
Imru'ulQaisbinHujralKindi,iamendapatperlindunganMu'allaatTaimi
(dariBanuTaim),sehinggadalamhalinipenyairImru'ulQaisberkata:
Imru'ulQaisbinHujrTelahdidudukkanolehBanuTaim,"MasabihuzZalami"
Karenabaittersebut,BanuTaimdijuluki"MasabihuzZalami"(pelitapelitadi
waktugelap).Tetapisumbersumberyangberanekaragamyangmelukiskan
sifatsifatBanuTaimitutidakberbedadenganyangbiasadilukiskanuntuk
kabilahkabilahlain.Jugatidakadasuatucirikhasyangbisadibedakandan
dapatdigunakanolehpenulissejarahataumenunjukkansuatusifattertentu
kepadakabilahmanaiadapatdigolongkan.Sumbersumberitumelukiskan
BanuTaimdengansifatsifatterpuji:pemberani,pemurah,kesatria,suka
menolongdanmelindungitetanggadansebagainyayangbiasadipunyaioleh
kabilahkabilahArabyanghidupdalamiklimjazirahArab.Namadan
julukannyaParapenulisbiografiAbuBakritutidakterbatashanyapada
kabilahnyasajasepertiyangsudahsayasebutkan,tetapimerekamemulaijuga
denganmenyebutnamanyadannamakeduaorangtuanya.Lalumelangkahke
masaanakanak,masamudadanmasaremaja,sampaipadaapayang
dikerjakannya.DisebutkanbahwanamanyaAbdullahbinAbiQuhafah,dan
AbuQuhafahinipunnamasebenarnyaUsmanbinAmir,danibunya,Ummul
Khair,sebenarnyabernamaSalmabintSakhrbinAmir.Disebutkanjuga,
bahwasebelumIslamiabernamaAbdulKa'bah.SetelahmasukIslamoleh
RasulullahiadipanggilAbdullah.Adajugayangmengatakanbahwatadinyaia
bernamaAtiq,karenadaripihakibunyatakpernahadaanaklakilakiyang
hidup.Laluibunyabernazarjikaiamelahirkananaklakilakiakandiberi
namaAbdulKa'bahdanakandisedekahkankepadaKa'bah.SesudahAbu
Bakrhidupdanmenjadibesar,iadiberinamaAtiq,seolahiatelahdibebaskan
darimaut.
TetapisumbersumberitulebihjauhmenyebutkanbahwaAtiqitubukan
namanya,melainkansuatujulukankarenawarnakulitnyayangputih.Sumber
yanglainlagimalahmenyebutkan,bahwaketikaAisyahputrinyaditanyai:
mengapaAbuBakrdiberinamaAtiqiamenjawab:Rasulullahmemandang
kepadanyalalukatanya:IniyangdibebaskanAllahdarineraka;ataukarena
suatuhariAbuBakrdatangbersamasahabatsahabatnyalaluRasulullah
berkata:Barangsiapainginmelihatorangyangdibebaskandarinerakalihatlah

ini.MengenaigelarAbuBakryangdibawanyadalamhidupseharihari
sumbersumberitutidakmenyebutkanalasannya,meskipunpenulispenulis
kemudianadayangmenyimpulkanbahwadijulukibegitukarenaiaorang
palingdini(Bakrberartidini(A).Pnj.)dalamIslamdibandingdenganyang
lain.MasamudanyaSemasakecilAbuBakrhidupsepertiumumnyaanakanak
diMekah.Lepasmasaanakanakkemasausiaremajaiabekerjasebagai
pedagangpakaian.Usahanyainimendapatsukses.Dalamusiamudaituia
kawindenganQutailahbintAbdulUzza.DariperkawinaninilahirAbdullah
danAsma'.Asma'inilahyangkemudiandijulukiZatunNitaqain.Sesudah
denganQutailahiakawinlagidenganUmmRaumanbintAmirbinUwaimir.
DariperkawinaninilahirpulaAbdurRahmandanAisyah.Kemudiandi
MedinahiakawindenganHabibahbintKharijah,setelahitudenganAsma'
bintUmaisyangmelahirkanMuhammad.Sementaraituusahadagangnya
berkembangpesatdandengansendirinyaiamemperolehlabayangcukup
besar.PerawakandanperangainyaKeberhasilannyadalamperdaganganitu
mungkinsajadisebabkanolehpribadidanwataknya.Berperawakankurus,
putih,dengansepasangbahuyangkecildanmukalancipdenganmatayang
cekungdisertaidahiyangagakmenonjoldanuraturattanganyangtampak
jelasbegitulahdilukiskanolehputrinya,AisyahUmmulmukminin.Begitu
damaiperangainya,sangatlemahlembutdansikapnyatenangsekali.Tak
mudahiaterdorongolehhawanafsu.Dibawaolehsikapnyayangselalu
tenang,pandangannyayangjernihsertapikiranyangtajam,banyak
kepercayaandankebiasaankebiasaanmasyarakatyangtidakdiikutinya.
Aisyahmenyebutkanbahwaiatakpernahminumminumankeras,dizaman
jahiliahatauIslam,meskipunpendudukMekahumumnyasudahbegituhanyut
kedalamkhamardanmabukmabukan.Iaseorangahligenealogiahli
silsilahbicaranyasedapdanpandaibergaul.
SepertidilukiskanolehIbnHisyam,penuliskitabSirah:"AbuBakradalahlaki
lakiyangakrabdikalanganmasyarakatnya,disukaikarenaiaserbamudah.Ia
darikeluargaKuraisyyangpalingdekatdanpalingbanyakmengetahuiseluk
belukkabilahitu,yangbaikdanyangjahat.Iaseorangpedagangdengan
perangaiyangsudahcukupterkenal.Karenasuatumasalah,pemukapemuka
masyarakatnyaseringdatangmenemuinya,mungkinkarenapengetahuannya,
karenaperdagangannyaataumungkinjugakarenacarabergaulnyayangenak."
KecintaannyapadaMekahdanhubungannyadenganMuhammadIatinggaldi
Mekah,dikampungyangsamadenganKhadijahbintKhuwailid,tempat
saudagarsaudagarterkemukayangmembawaperdagangandalamperjalanan
musimdingindanmusimpanaskeSyam1dankeYaman.Karenabertempat
tinggaldikampungitu,itulahyangmembuathubungannyadengan
MuhammadbegituakrabsetelahMuhammadkawindenganKhadijahdan
kemudiantinggalserumah.HanyaduatahunbeberapabulansajaAbuBakr
lebihmudadariMuhammad.Besarsekalikemungkinannya,usiayangtidak
berjauhanitu,persamaanbidangusahasertaketenanganjiwadanperangainya,

disampingketidaksenangannyapadakebiasaankebiasaanKuraisydalam
kepercayaandanadatmungkinsekaliitulahsemuayangberpengaruhdalam
persahabatanMuhammaddenganAbuBakr.Beberapasumberberbeda
pendapat,sampaiberapajauheratnyapersahabatanitusebelumMuhammad
menjadiRasul.Diantaramerekaadayangmenyebutkanbahwapersahabatan
itusudahbegituakrabsejaksebelumkerasulan,danbahwakeakrabanitupula
yangmembuatAbuBakrcepatcepatmenerimaIslam.
Adapulayanglainmenyebutkan,bahwaakrabnyahubunganitubaru
kemudiandanbahwakeakrabanpertamaitutidaklebihhanyakarena
bertetanggadanadanyakecenderunganyangsama.Merekayangmendukung
pendapatinibarangkalikarenakecenderunganMuhammadyangsuka
menyendiridanselamabertahuntahunsebelumkerasulannyamenjauhiorang
banyak.SetelahAllahmengangkatnyasebagaiRasulteringatiapadaAbuBakr
dankecerdasanotaknya.Laludiajaknyaiabicaradandiajaknyamenganut
ajarantauhid.TanparaguAbuBakrpunmenerimaajakanitu.Sejakitu
terjadilahhubunganyanglebihakrabantarakeduaorangitu.Kemudian
keimananAbuBakrmakinmendalamdankepercayaannyakepadaMuhammad
danrisalahnyapunbertambahkuat.SepertidikatakanolehAisyah:"Yang
kuketahuikeduaorangtuakusudahmemelukagamaini,dansetiapkalilewat
didepanrumahkami,Rasulullahselalusinggahketempatkami,pagiatau
sore."MenerimadakwahtanparagudansebabnyaSejakharipertamaAbu
BakrsudahbersamasamadenganMuhammadmelakukandakwahdemi
agamaAllah.Keakrabanmasyarakatnyadengandia,kesenangannyabergaul
danmendengarkanpembicaraannya,besarpengaruhnyaterhadapMuslimin
yangmulamulaitudalammasukIslamitu.YangmengikutijejakAbuBakr
menerimaIslamialahUsmanbinAffan,AbdurRahmanbinAuf,Talhahbin
Ubaidillah,Sa'dbinAbiWaqqasdanZubairbinAwwam.Sesudahmereka
yangkemudianmenyusulmasukIslamatasajakanAbuBakrialah
AbuUbaidahbinlarrahdanbanyaklagiyanglaindaripendudukMekah.
AdakalanyaorangakanmerasaheranbetapaAbuBakr.tidakmerasaragu
menerimaIslamketikapertamakalidisampaikanMuhammadkepadanyaitu.
DankarenamenerimanyatanparaguitukemudiaYiRasulullahberkata:

"TakseorangpunyangpernahkuajakmemelukIslamyangtidaktersendat
sendatdenganbegituberhatihatidanragu,kecualiAbuBakrbinAbi
Quhafah.latidakmenunggununggudantidakraguketikakusampaikan

kepadanya."
SebenarnyatakperluherantatkalaMuhammadmenerangkankepadanya
tentangtauhiddandiadiajaknyalalumenerimanya.Bahkanyanglebih
mengherankanlagibilaMuhammadmenceritakankepadanyamengenaigua
Hiradanwahyuyangditerimanya,iamempercayainyatanparagu.Malah
keheranankitabisahilang,atauberkurang,bilakitaketahuibahwaAbuBakr
adalahsalahseorangpemikirMekahyangmemandangpenyembahanberhala
itusuatukebodohandankepalsuanbelaka.Iasudahmengenaibenar
Muhammadkejujurannya,kelurusanhatinyasertakejernihanpikirannya.
Semuaitutidakmemberipeluangdalamhatinyauntukmerasaragu,apayang
telahdiceritakankepadanya,dilihatnyadandidengarnya.Apalagikarenaapa
yangdiceritakanRasulullahkepadanyaitudilihatnyamemangsudahsesuai
denganpikiranyangsehat.Pikirannyatidakmerasaragulagi,iasudah
mempercayainyadanmenerimasemuaitu.KeberaniannyamenerimaIslam
danmenyiarkannyaTetapiapayangmenghilangkankekagumankitatidak
mengubahpenghargaankitaataskeberaniannyatampilkedepanumumdalam
situasiketikaorangmasihserbamenunggu,ragudansangatberhatihati.
KeberanianAbuBakrinipatutsekalikitahargai,mengingatdiapedagang,
yangdemiperdagangannyadiperlukanperhitungangunamenjagahubungan
baikdenganoranglainsertamenghindarikonfrontasidenganmereka,yang
akibatnyaberartimenentangpandangandankepercayaanmereka.Ini
dikhawatirkankelakakanberpengaruhburukterhadaphubungandenganpara
relasiitu.
Berapabanyakorangyangmemangtidakpercayapadapandanganitudan
dianggapnyasuatukepalsuan,suatucakapkosongyangtakmengandungarti
apaapa,laludengansembunyisembunyiatauberpurapuraberlaku
sebaliknyahanyauntukmencariselamat,mencarikeuntungandibaliksemua
itu,menjagahubungandagangnyadenganmereka.Sikapmunafikbeginikita
jumpaibukandikalanganawamnya,tapidikalangantertentudankalangan
terpelajarnyajuga.Bahkanakankitajumpaidikalanganmerekayang
menamakandiripemimpindankatanyahendakmembelakebenaran.
KedudukanAbuBakryangsejaksemulasudahdikatakanolehRasulullahitu,
patutsekaliiamendapatpenghargaan,patutdikagumi.
UsahaAbuBakrmelakukandakwahIslamitulahyangpatutdikagumi.
Barangkaliadajugaorangyangberpandangansemacamdia,merasasudah
cukuppuasdenganmempercayainyasecaradiamdiamdantakperluberterang
terangdidepanumumagarperdagangannyaselamat,berjalanlancar.Dan
barangkaliMuhammadpunmerasacukuppuasdengansikapdemikianitudan
sudahbolehdipuji.TetapiAbuBakrdenganmenyatakanterangterangan
keislamannyaitu,lalumengajakorangkepadaajaranAllahdanRasulullahdan
meneruskandakwahnyauntukmeyakinkankaumMusliminyangmulamula

untukmempercayaiMuhammaddanmengikutiajaranagamanya,inilahyang
belumpernahdilakukanorang;kecualimerekayangsudahbegitutinggi
jiwanya,yangsudahsampaipadatingkatmembelakebenarandemikebenaran.
Orangdemikianinisudahberadadiataskepentinganhiduppribadinyasehari
hari.Kitalihat,dalammembelaagama,dalamberdakwahuntukagama,segala
kebesarandankemewahanhidupduniawinyadianggapnyakecilbelaka.
DemikianlahkeadaanAbuBakrdalampersahabatannyadenganMuhammad,
sejakiamemelukIslam,hinggaRasulullahberpulangkesisiAllahdanAbu
BakrpunkemudiankembalikesisiNya.AbuBakrorangpertamayang
memperkuatagamaTeringatsayatatkalaHamzahbinAbdulMuttalibdan
UmarbinKhattabmasukIslam,betapabesarpengaruhmerekaitudalam
memperkuatIslam,danbagaimanapulaAllahmemperkuatIslamdengankedua
merekaitu.Keduanyaterkenalgarangdanberpendirianteguh,kuat,ditakuti
olehlawan.Jugasayaingat,betapaAbuBakrketikaiamasukIslam.Tidak
ragukalausayamengatakan,bahwadialahorangpertamayangditempatkan
AllahuntukmemperkuatagamaNya.Orangyangbegitudamaijiwanya,
tenang,sangatlemahlembutdanperkasa.Matanyamudahberlinangbegitu
melihatkesedihanmenimpaoranglain.Ternyataoranginimenyimpaniman
yangbegitukuatterhadapagamabaruini,terhadapRasulutusanAllah.
Ternyataiatakdapatditaklukkan.
Adakahsuatukekuatandiduniainiyangdapatmelebihikekuataniman!
Adakahsuatukemampuansepertikemampuanimandalamhidupini!Orang
yangmengira,bahwakekuatandespotismadankekuasaanpunyapengaruh
besardiduniaini,iasudahterjerumuskedalamjurangkesalahan.Jiwayang
begitudamai,begituyakindengankeimanannyaakankebenaran,yang
mengajakorangberdakwahdengancarayangbijaksanadannasihatyangbaik,
dengancarayanglemahlembut,yangbersumberdariakhlakyangmuliadan
perangaiyanglembut,bergauldenganorangoranglemah,orangorangpapa
dankaumduafa,yangdalampenderitaannyasebagaisalahsatusarana
dakwahnyajiwainilahyangsepantasnyamencapaisasaransebagaimana
dikehendaki,karenaiamudahdiacudankeluarsesuaidenganpolayangada
padanya.
ItulahjejakAbuBakrr.a.padatahuntahunpertamadakwahIslam,danterus
berjalansampaipadawaktuiamemangkujabatanselakuKhalifah,dan
berlangsungterussampaiakhirhayatnya.Melindungigolonganlemahdengan
hartanyaDalammenjalankandakwahitutidakhanyaberbicarasajadengan
kawankawannyadanmeyakinkanmereka,dandalammenghiburkaumduafa
danorangorangmiskinyangdisiksadandianiayaolehmusuhmusuhdakwah,
tidakhanyadengankedamaianjiwanya,dengansifatnyayanglemahlembut,
tetapiiamenyantunimerekadenganhartanya.Digunakannyahartanyaitu
untukmembelagolonganlemahdanorangorangtakpunya,yangtelah
mendapatpetunjukAllahkejalanyangbenar,tetapilaludianiayaoleh

musuhmusuhkebenaranitu.Sudahcukupdiketahui,bahwaketikaiamasuk
Islam,hartanyatakkurangdariempatpuluhribudirhamyangdisimpannya
darihasilperdagangan.DanselamadalamIslamiaterusberdagangdan
mendapatlabayangcukupbesar.TetapisetelahhijrahkeMedinahsepuluh
tahunkemudian,hartanyaituhanyatinggallimaribudirham.Sedangsemua
hartayangadapadanyadanyangdisimpannya,kemudianhabisuntuk
kepentingandakwah,mengajakorangkejalanAllahdandemiagamadan
RasulNya.Kekayaannyaitudigunakanuntukmenebusorangoranglemah
danbudakbudakyangmasukIslam,yangolehmajikannyadisiksadengan
pelbagaicara,taklainhanyakarenamerekamasukIslam.
SuatuhariAbuBakrmelihatBilalyangnegroituolehtuannyadicampakkan
keladangyangsedangmembaraolehpanasmatahari,denganmenindihkan
batudidadanyalaludibiarkannyaagariamatidenganbegitu,karenaiamasuk
Islam.DalamkeadaansemacamitutidaklebihBilalhanyamengulangulang
katakata:Ahad,Ahad.KetikaitulahiadibeliolehAbuBakrkemudian
dibebaskan!BegitujugaAmirbinFuhairaholehAbuBakrditebusdan
ditugaskanmenggembalakankambingnya.Tidaksedikitbudakbudakitu
yangdisiksa,lakilakidanperempuan,olehAbuBakrdibelilaludibebaskan.
PeranansebagaisemendaNabiTetapiAbuBakrsendiripuntidakbebasdari
gangguanKuraisy.SamahalnyadenganMuhammadsendiriyangjugatidak
lepasdarigangguanitudengankedudukannyayangsudahdemikianrupadi
kalangankaumnyasertaperlindunganBanuHasyimkepadanya.SetiapAbu
BakrmelihatMuhammaddigangguolehKuraisyiaselalusiapmembelanya
danmempertaruhkannyawanyauntukmelindunginya.IbnHisyam
menceritakan,bahwaperlakuanyangpalingjahatdilakukanKuraisyterhadap
Rasulullahialahsetelahagamadandewadewamerekadicela.Suatuhari
merekaberkumpuldiHijr,dansatusamalainmerekaberkata:"Kalian
mengatakanapayangdidengarnyadarikaliandanapayangkaliandengar
tentangdia.Diamemperlihatkankepadamuapayangtakkamusukailalu
kamutinggalkandia."
SementaramerekadalamkeadaanserupaitutibatibadatangRasulullah
Sallallahu'alaihiwasallam.Sekaligusiadiserbubersamasamaolehmereka
danmengepungnyaserayaberkata:Engkauyangberkatabeginidanbegini?
Maksudnyayangmencelaberhalaberhaladankepercayaanmereka.Maka
RasulullahSallallahu'alaihiwasallampunmenjawab:Ya,memangaku
yangmengatakan.Salahseorangdiantaramerekalangsungmenarikbajunya.
AbuBakrsambilmenangismenghalanginyaserayakatanya:Kamumau
membunuhorangyangmengatakanhanyaAllahTuhanku!Merekakemudian
bubar.ItulahyangkitalihatperbuatanKuraisyyangluarbiasakepadanya.
Tetapiperistiwainibelumseberapadibandingkandenganperistiwaperistiwa
lainyangbenarbenarmemperlihatkanketeguhanimanAbuBakrkepada
Muhammaddanrisalahnyaitu.Sedikitpuntakpernahgoyah.Danimanitu

jugalahyangmembuattidaksedikitkalanganOrientalistidakjadi
melemparkantuduhankepadaNabi,sepertiyangbiasadilakukanolehmereka
yangsukaberlebihlebihan.Denganketenangandankedamaianhatinyayang
demikianrupa,keimananAbuBakrtidakakansedemikiantinggi,kalauia
tidakmelihatsegalaperbuatanRasulullahyangmemangjauhdarisegalayang
meragukan,terutamapadawaktuRasulullahsedangmenjadisasaran
penindasanmasyarakatnya.ImanyangmengisijiwaAbuBakrinijugalah
yangtelahmempertahankanIslam,sementarayanglainbanyakyang
meninggalkannyatatkalaRasulullahberbicarakepadamerekamengenai
peristiwaIsra.SikapnyamengenaikisahIsraMuhammadberbicarakepada
pendudukMekahbahwaAllahtelahmemperjalankannyamalamharidari
MasjidilharamkeMasjidilaksadanbahwaiabersembahyangdisana.Oleh
orangorangmusyrikkisahitudiperolok,malahadasebagianyangsudah
Islampunmerasaragu.Tidaksedikitorangyangberkataketikaitu:Soalnya
sudahjelas.PerjalanankafilahMekahSyamyangterusmeneruspun
memakanwaktusebulanpergidansebulanpulang.Manamungkinhanyasatu
malamsajaMuhammadpergipulangkeMekah!
TidaksedikitmerekayangsudahIslamkemudianberbalikmurtad,dantidak
sedikitpulayangmasihmerasasangsi.MerekapergimenemuiAbuBakr,
karenamerekamengetahuikeimanannyadanpersahabatannyadengan
Muhammad.Merekamenceritakanapayangtelahdikatakannyakepada
merekaitumengenaiIsra.Terkejutmendengarapayangmerekakatakanitu
AbuBakrberkata:"Kalianberdusta.""Sungguh,"katamereka."Diadimesjid
sedangberbicaradenganorangbanyak.""Dankalaupunituyangdikatakannya,"
kataAbuBakrlagi,"tentuiamengatakanyangsebenarnya.Diamengatakan
kepadaku,bahwaadaberitadariTuhan,darilangitkebumi,padawaktu
malamatausiang,akupercaya.Inilebihlagidariyangkamuherankan."
AbuBakrlalupergikemesjiddanmendengarkanNabiyangsedang
melukiskankeadaanBaitulmukadas.AbuBakrsudahpernahmengunjungi
kotaitu.SelesaiNabimelukiskankeadaanmesjidnya,AbuBakrberkata:
"Rasulullah,sayapercaya."SejakituMuhammadmemanggilAbuBakrdengan
"asSiddlq".(Siddiq,orangyangselalumembenarkan,percaya,yang
menerapkankatadenganperbuatan,yangkemudianmenjadigelarAbuBakr
(alMu'jamalWasit);orangyangmencintaikebenaran,yakniNabiIbrahim
danNabiIdris(Qur'an,19.41,56).Pnj.)Pernahkahsuatukaliorang
bertanyadalamhati:SekiranyaAbuBakrjugasangsisepertiyanglain
mengenaiapayangdiceritakanRasulullahtentangIsraitu,makaapapula
kiranyayangakanterjadidenganagamayangbarutumbuhini,akibat
kesangsianitu?Dapatkahorangmemperkirakanberapabanyakjumlahorang
yangakanjadimurtad,dangoyahnyakeyakinandalamhatikaumMuslimin
yanglain?Pernahkahkitaingat,betapajawabanAbuBakrinimemperkuat
keyakinanorangbanyak,danbetapapulaketikaituiatelahmemperkuat

kedudukanIslam?
Kalaudalamhatiorangsudahbertanyatanya,sudahmemperkirakandansudah
pulaingat,niscayaiatakakanragulagimemberikanpenilaian,bahwaiman
yangsungguhsungguhadalahkekuatanyangpalingbesardalamhidupkitaini,
lebihbesardaripadakekuatankekuasaandandespotismasekaligus.Katakata
AbuBakritusebenarnyamerupakansalahsatuinayahIlahidemiagamayang
benarini.Katakataitulahsebenarnyayangmerupakanpertolongandan
dukunganyangbesar,melebihidukunganyangdiberikanolehkekuatan
HamzahdanUmarsebelumnya.Inimemangsuatukenyataanapabiladidalam
sejarahIslamAbuBakrmempunyaitempattersendirisehinggaRasulullah
berkata:"KalauadadiantarahambaAllahyangakankuambilsebagaikhalil
(temankesayangan),makaAbuBakrlahkhalilku.Tetapipersahabatandan
persaudaraanialahdalamiman,sampaitibasaatnyaAllahmempertemukan
kita."
KatakataAbuBakrmengenaiIsraitumenunjukkanpemahamannyayang
dalamtentangwahyudanrisalah,yangtidakdapatditangkapolehkebanyakan
orang.DisinilahpulaAllahtelahmemperlihatkankebijakanNyatatkala
RasulullahmemilihseorangtemandekatnyasaatiadipiliholehAllahmenjadi
RasulNyauntukmenyampaikanrisalahNyakepadaumatmanusia.Itulah
pulabuktiyangkuat,bahwakatayangbaiksepertipohonyangbaik,akarnya
tertanamkukuhdancabangnya(menjulang)kelangit,denganjejakyangabadi
sepanjangzaman,dengankaruniaAllah.Iatakakandikalahkanolehwaktu,
takakandilupakan.TugasnyasesudahIsraSesudahperistiwaIsraitu,sebagai
orangyangcukupberpengalamanakanselukbelukperbatasan,AbuBakrtetap
menjalankanusahadagangnya.Sebagianbesarwaktunyaiagunakan
menemaniRasulullahdanuntukmenjagaorangoranglemahyangsudah
masukIslam,melindungimerekadarigangguanKuraisydisamping
mengajakmerekayangmulaitergugahhatinyakepadaIslam.Sementara
KuraisybegitukerasmenggangguNabidanAbuBakrsertakaumMuslimin
yanglain,belumterlintasdalampikiranAbuBakrakanhijrahkeAbisinia
bersamasamakaumMusliminyanglainyangmautetapbertahandengan
agamamereka.(Adajugasumberyangmenyebutkan,bahwaAbuBakr
bermaksudpergibersamasamamerekayanghijrahkeAbisinia;tetapiia
bertemudenganRabiahbinadDugunnahyangberkatakepadanya:"Wah,
janganikuthijrah.Engkaupenghubungtalikekeluargaan,engkauyang
membenarkanperistiwaIsra,membantuorangtakpunyadanengkauyang
mengaturpasangsurutnyakeadaan."Ialaludiberiperlindungankeamanan
olehKuraisy.AbuBakrtetaptinggaldiMekahdandiserambirumahnyaia
membangunsebuahmesjid.Ditempatituiasembahyangdanmembaca
Qur'an.SekarangKuraisymerasakhawatir,perempuanperempuandan
pemudapemudamerekaakantergoda.MerekamengadukepadaIbnad
Dugunnah.AbuBakrmengembalikanjaminanperlindunganitudaniatetap

tinggaldiMekahmenghadapisegalagangguan.)Malahiatetaptinggaldi
MekahbersamaMuhammad,berjuangmatimatiandemidakwahdijalan
AllahsambilbelajartentangsegalayangdiwahyukanAllahkepadaNabiuntuk
disiarkankepadaumatmanusia.Dandengansegalasenanghatidisertai
sifatnyayanglemahlembut,semuahartapribadinyadikorbankannyademi
kebaikanmerekayangsudahmasukIslamdandemimerekayangdiharapkan
mendapatpetunjukAllahbagiyangbelummasukIslam.
KaumMuslimindiMekahketikaitumemangsangatmemerlukanperjuangan
serupaitu,memerlukansekaliperhatianAbuBakr.Dalampadaitu
MuhammadmasihmenerimawahyudariAllahdaniasudahtidaklagi
mengharapkanpendudukMekahakanmenyambutajakannyaitu.Makaia
mengalihkanperhatiankepadakabilahkabilah.Iamenawarkandiridan
mengajakmerekakepadaagamaAllah.IatelahpergikeTa'if,meminta
pengertianpendudukkotaitu.Tetapiiaditolakdengancarayangtidakwajar.
DalamhubungannyadenganTuhanselaluiamemikirkanrisalahnyaitudan
untukberdakwahkearahitusertacaracaranyauntukmenyukseskan
dakwahnyaitu.
DalampadaituKuraisyjugatakpernahtinggaldiamdantakpernahberhenti
mengadakanperlawanan.Disampingsemuaitu,AbuBakrjugaselalu
memikirkannasibkaumMusliminyangtinggaldiMekah,mengatursegala
carauntukketenteramandankeamananhidupmereka.Usahamencegah
gangguanKuraisyKalaupunbukubukusejarahdanmerekayangmenulis
biografiAbuBakrtidakmenyebutkanusahanya,apayangdisebutkanitu
sudahmemadaijuga.Tetapisungguhpunbegitudalamhatisayaterbayang
jelassegalaperhatiannyaitu,sertahubungannyayangterusmenerusdengan
Hamzah,denganUmar,denganUsmansertadenganpemukapemuka
Musliminyanglainuntukmelindungigolonganlemahyangsudahmasuk
IslamdarigangguanKuraisy.Bahkansayamembayangkanhubungannyadulu
dengankalanganluarIslam,denganmerekayangtetapberpegangpada
kepercayaanmereka,tetapiberpendapatbahwaKuraisytidakberhak
memusuhiorangyangtidaksejalandengankepercayaanmerekadalam
menyembahberhalaberhalaitu.
DalamsejarahhidupRasulullahkitasudahmelihat,diantaramerekabanyak
jugayangmembelakaumMuslimindarigangguanKuraisyitu.Jugakita
melihatmerekayangtelahbertindakmembatalkanpiagampemboikotan
tatkalaorangorangKuraisysepakathendakmemboikotMuhammaddan
sahabatsahabatnyasertamemblokademerekaselamatigatahunterusmenerus
dicelahcelahgunungdipinggirankotaMekah,supayatakdapatberhubungan
danberbicaradenganorangdiluarselainpadabulanbulansuci.Sayayakin,
bahwaAbuBakr,dalammenggerakkanmerekayangbukanpengikut
pengikutagamaMuhammad,namunturutmarahmelihattindakantindakan

Kuraisyterhadapnyaitu,punyapengaruhbesar,karenasifatnyayanglemah
lembut,tuturkatanyayangramahsertapergaulannyayangmenarik.Tindakan
AbuBakrdalammelindungikaumMusliminketikaagamainibarutumbuh,
itupulayangmenyebabkanMuhammadlebihdekatkepadanya.Inilahyang
telahmempertalikankeduaorangitudengantalipersaudaraandalamiman,
sehinggaMuhammadmemilihnyasebagaitemandekatnya(khalilnya).Setelah
denganizinAllahagamainimendapatkemenangandengankekuatan
pendudukYasrib(Medinah)sesudahkeduaikrarAqabah,Muhammadpun
mengizinkansahabatsahabatnyahijrahkekotaitu.Samahalnyadengan
sebelumitu,iamengizinkansahabatsahabatnyahijrahkeAbisinia.Orang
orangKuraisytidaktahu,MuhammadikuthijrahatautetaptinggaldiMekah
sepertitatkalakaumMusliminduluhijrahkeAbisinia.TahukahAbuBakr
maksudMuhammad,yangolehKuraisytidakdiketahui?Segalayang
disebutkanmengenaiinihanyalah,bahwaAbuBakrmemintaizinkepada
Muhammadakanpergihijrah,dandijawab:"Jangantergesagesa,kalaukalau
Allahnantimemberikanseorangtemankepadamu."Dantidaklebihdariitu.
Bersiapsiap,kemudianhijrahDisinidimulailagisebuahlembaranbaru,
lembaranimanyangbegitukuatkepadaAllahdankepadaRasulullah.Abu
Bakrsudahmengetahuibenar,bahwasejakkaumMusliminhijrahkeYasrib,
pihakKuraisymemaksamerekayangdapatdikembalikankeMekahharus
dikembalikan,dipaksameninggalkanagamaitu.Kemudianmerekadisiksa,
dianiaya.Jugaiamengetahui,bahwaorangorangmusyrikituberkumpuldi
DarunNadwah,berkomplothendakmembunuhMuhammad.Kalauia
menemaniMuhammaddalamhijrahnyaitulaluKuraisybertindakmembunuh
Muhammad,tidakbisatidakAbuBakrjugapastidibunuhnya.Sungguhpun
begitu,ketikaiaolehMuhammaddimintamenunda,iapuntidakragu.
Bahkaniamerasasangatgembira,danyakinbenariabahwakalauiahijrah
bersamaRasulullah,Allahakanmemberikanpahaladaninisuatukebanggaan
yangtiadataranya.Kalausampaiiamatiterbunuhbersamadia,ituadalahmati
syahidyangakanmendapatsurga.
SejakituAbuBakrsudahmenyiapkanduaekoruntasambilmenunggu
perkembanganlebihlanjutbersamakawannyaitu.Sementarasoreituiadi
rumahtibatibadatangMuhammadsepertibiasatiapsore.Iamemberitahukan
bahwaAllahtelahmengizinkaniahijrahkeYasrib.AbuBakrmenyampaikan
keinginannyakepadaRasulullahsekiranyadapatmenemaninyadalam
hijrahnyaitu;danpermintaannyaitupundikabulkan.KhawatirMuhammad
akanmelarikandirisesudahkembalikerumahnya,pemudapemudaKuraisy
segeramengepungnya.MuhammadmembisikkankepadaAlibinAbiTalib
supayaiamengenakanmantelHadramautnyayanghijaudanberbaringdi
tempattidurnya.HalitudilakukanolehAli.Lewattengahmalam,dengan
tidaksetahupemudapemudaKuraisyiakeluarpergikerumahAbuBakr.
TernyataAbuBakrmemangsedangjagamenunggunya.Keduaorangitu
kemudiankeluardaricelahpintubelakangdanbertolakkearahselatanmenuju

GuaSaur.Didalamguaitulahmerekabersembunyi.PemudapemudaKuraisy
itusegerabergegaskesetiaplembahdangunungmencariMuhammaduntuk
dibunuh.SampaidiGuaSaursalahseorangdarimerekanaikkeatasguaitu
kalaukalaudapatmenemukanjejaknya.SaatituAbuBakrsudahmandi
keringatketikaterdengarsuaramerekamemanggilmanggil.Iamenahannafas,
tidakbergerakdanhanyamenyerahkannasibkepadaAllah.Tetapi
MuhammadmasihtetapberzikirdanberdoakepadaAllah.AbuBakrmakin
merapatkandirikedekatkawannyaitu,danMuhammadberbisikdi
telinganya:"Janganbersedihhati.Tuhanbersamakita."
PemudapemudaKuraisyitumelihatkesekelilingguadanyangdilihatnya
hanyalabalabayangsedangmenganyamsarangnyadimulutguaitu.la
kembaliketempattemantemannyadanmerekabertanyakenapaiatidak
masuk."Adalabalabaditempatitu,yangmemangsudahadasejaksebelum
Muhammadlahir."Denganperasaandongkolpemudapemudaitupergi
meninggalkantempattersebut.SetelahmerekamenjauhMuhammadberseru:
"Alhamdulillah,AllahuAkbar!"ApayangdisaksikanAbuBakritusungguh
makinmenambahkekuatanimannya.ApapenyebabketakutanAbuBakr
ketlkadalamgua?AdakahrasatakutpadaAbuBakritusampaiiabermandi
keringatdanmerapatkandirikepadaRasulullahkarenaiasangat
mendambakankehidupandunia,takutnasibnyaditimpabencana?Ataukarena
iatidakmemikirkandirinyalagitapiyangdipikirkannyahanyaRasulullahdan
jikamungkiniaakanmengorbankandiridemiRasulullah?Bersumberdari
HasanbinAbilHasanalBasri,IbnHisyammenuturkan:"Ketikamalamitu
RasulullahSallallahu'alaihiwasallamdanAbuBakrmemasukigua,Abu
Bakrradiallahu'anhumasuklebihdulusebelumRasulullahSallallahu
'alaihiwasallamsambilmerabarabaguaituuntukmengetahuikalaukalaudi
tempatituadabinatangbuasatauular.IamaumelindungiRasulullah
Sallallahu'alaihiwasallamdengandirinya."
Begitujugasikapnyaketikadalamkeadaanbegitugentingdemikianterdengar
suarapemudapemudaKuraisy,iaberbisikditelingaNabi:"Kalausajamereka
adayangmenjengukkebawah,pastimerekamelihatkita."Pikirannyabukan
apayangakanmenimpadirinya,tetapiyangdipikirkannyaRasulullahdan
perkembanganagama,yanguntukituiaberdakwahatasperintahAllah,kalau
sampaipemudapemudaituberhasilmembunuhnya.Bahkanbarangkalipada
saatitutiadalainyangdipikirkannya,sepertiseorangibuyangkhawatirakan
keselamatananaknya.Iagemetarketakutan,iagelisah.Taklagiiadapat
berpikir.Bilaadabahayamengancam,iaakanterjunmelemparkandirike
dalambahayaitu,sebabiainginmelindungiataumatidemianaknyaitu.
AtaukahAbuBakrmemanglebihgelisahdariibuitu,lebihmenganggap
entengsegalabahayayangdatang,karenaimannyakepadaAllahdankepada
Rasulullahmemangsudahlebihkuatdaricintanyakepadakehidupandunia,
darinaluriseorangibudandarisegalayangdapatdirasakanolehperasaankita

danapayangterlintasdalampikirankita?!Cobakitabayangkan,betapaiman
itumenjelmadidepannya,dalamdiriRasulullah,dandenganitusegalamakna
yangkudusmenjelmapuladalambentukkekudusandankerohaniannyayang
agungdancemerlang!
SaatinisayamembayangkanAbuBakrsedangdudukdanRasulullahdi
sampingnya.Jugasayamembayangkanbahayayangsedangmengancam
keduaorangitu.Imajinasisayatakdapatmembantumengugkapkansegala
yangterkandungdalamlukisanhidupyangluarbiasaini,takada
bandingannyadalambentukyangbagaimanapun.Apaartinyapengorbanan
rajarajadanparapemimpindibandingkandenganpengorbananRasulullah
Sejarahmenceritakankepadakitakisahorangorangyangtelahmengorbankan
diridemiseorangpemimpinatauraja.Danpadazamankitainipunbanyak
pemimpinyangdikultuskanorang.Merekalebihdicintaidaripadadirimereka
sendiri.TetapikeadaanAbuBakrdalamguajauhberbeda.Parapakar
psikologiperlusekalimembuatanalisisyangcermattentangdia,danyang
benarbenardapatmelukiskankeadaannyaitu.Apaartinyakeyakinanorang
kepadaseorangpemimpindanrajadibandingkandengankeyakinanAbuBakr
kepadaRasulullahyangtelahmenjadipilihanAllahdanmewahyukannya
denganagamayangbenar!?Danapapulaartinyapengorbananoranguntuk
pemimpinpemimpindanrajarajaitudibandingkandenganapayang
berkecamukdalampikiranAbuBakrsaatitu,yangbegitukhawatirterjadi
bahayamenimpakeselamatanRasulullah.Lebihlebihlagijikataksampai
dapatmenolakbahayaitu.Inilahkeagunganyangsungguhcemerlang,yang
rasanyasudahtakmungkindapatdilukiskanlagi.Itulahsebabnyapenulis
penulisbiografitakadayangmenyinggungsoalini.Setelahputusasamereka
mencariduaorangitu,keduanyakeluardaritempatpersembunyiandan
meneruskanperjalanan.Dalamperjalananitupunbahayayangmereka
hadapitidakkurangpuladaribahayayangmengancammerekaselamadi
dalamgua.
AbuBakrmasihdapatmembawasisalabaperdagangannyasebanyaklimaribu
dirham.SetibadiMedinahdanorangmenyambutRasulullahbegitumeriah,
AbuBakrmemulaihidupnyadikotaitusepertihalnyadengankaum
Muhajirinyanglain,meskipunkedudukannyatetapdisampingRasulullah,
kedudukansebagaikhalil,sebagaiasSiddlqdansebagaimenteripenasehat.
AbuBakrdiMadinahAbuBakrtinggaldiSunhdipinggirankotaMedinah,
padakeluargaKharijahbinZaiddariBanualHarisdarisukuKhazraj.Ketika
NabimempersaudarakanorangorangMuhajirindanAnsarAbuBakr
dipersaudarakandenganKharijah.AbuBakrkemudiandisusuloleh
keluarganyadananaknyayangtinggaldiMekah.lamenguruskeperluanhidup
mereka.KeluarganyamengerjakanpertaniansepertijugakeluargaUmar
binKhattabdanAlibinAbiTalibditanahorangorangAnsarbersama
samadenganpemiliknya.BolehjadiKharijahbinZaidinisalahseorang

pemiliknya.HubunganoranginilambatlaunmakindekatdenganAbuBakr.
AbuBakrkawindenganputrinyaHabibahdandariperkawinanini
kemudianlahirUmmKulsum,yangditinggalkanwafatolehAbuBakrketikaia
sedangdalamkandunganHabibah.KeluargaAbuBakrtidaktinggal
bersamanyadirumahKharijahbinZaiddiSunh,tetapiUmmRumandan
putrinyaAisyahsertakeluargaAbuBakryanglaintinggaldiMedinah,di
sebuahrumahberdekatandenganrumahAbuAyyubalAnsari,tempatNabi
tinggal.Iamundarmandirketempatmereka,tetapilebihbanyakditinggaldi
Sunh,tempatistrinyayangbaru.TerserangdemamTaklamatinggaldiMedinah
iamendapatserangandemam,yangjugabanyakmenyerangpendudukMekah
yangbaruhijrahkeMedinah,disebabkanolehperbedaaniklimudaratempat
kelahiranmerekadenganudaratempattinggalyangsekarang.UdaraMekah
adalahudaraSahara,kering,sedangudaraMedinahlembab,karenacukupair
danpepohonan.MenurutsumberdariAisyahdisebutkanbahwademamyang
menimpaayahnyacukupberat,sehinggaiamengigau.Setelahpuasdengan
tempattinggalyangbaruini,dansetelahbekerjakerassehinggakeluarganya
sudahtidakmemerlukanlagibantuanAnsar,seluruhperhatiannyasekarang
dicurahkanuntukmembantuRasulullahdalammemperkuatMuslimin,tak
pedulibetapaberatnyapekerjaanitudanbesarnyapengorbanan.Kemarahan
AbuBakrOrangyangbegitudamaidantenanginitakpernahmengenal
marah,kecualiketikamelihatmusuhmusuhdakwahyangterdiridariorang
orangYahudidankaumMunafikitumulaiberolokolokdanmaintipu
muslihat.RasulullahdankaumMuslimindenganpihakYahudisudah
membuatperjanjian,masingmasingmenjaminkebebasanmenjalankan
dakwahagamanyasertabebasmelaksanakanupacaraupacarakeagamaannya
masingmasing.OrangorangYahudiitupadamulanyamengirabahwamereka
mampumengambilkeuntungandarikaumMusliminyangdatangdariMekah
dalammenghadapiAusdanKhazraj.Tetapisetelahternyatatakberhasil
merekamemecahbelahkaumMuhajirindengankaumAnsar,mulailahmereka
menjalankantipumuslihatdanmemperolokagama.BeberapaorangYahudi
berkumpulmengerumunisalahseorangdarimerekayangbernamaFinhas.Dia
adalahpendetadanpemukaagamamereka.KetikaAbuBakrdatangdan
melihatmereka,iaberkatakepadaFinhasini:"Finhas,takutlahengkaukepada
AllahdanterimalahIslam.EngkautahubukanbahwaMuhammadRasulullah.
DiatelahdatangkepadakitadengansebenarnyasebagaiutusanAllah.Kalian
akanmelihatitudalamTauratdanInjil."
DenganberolokdansenyummengejekdibibirFinhasberkata:"AbuBakr,
bukankitayangmemerlukanTuhan,tapiDiayangmemerlukankita.Bukan
kitayangmemintamintakepadaNya,tetapiDiayangmemintamintakepada
kita.KitatidakmemerlukanNya,tapiDialahyangmemerlukankita.Kalau
Diakaya,tentutidakakanmintadipinjamihartakita,sepertiyang
didakwakanolehpemimpinmuitu.Iamelarangkalianmenjalankanriba,tapi
kitaakandiberijasa.KalauIakaya,tentuIatidakakanmenjalankanini."Yang

dimaksudolehkatakataFinhasitufirmanAllah:

SiapakahyanghendakmeminjamkankepadaAllahpinjamanyangbaik,
yangakanIalipatgandakandengansebanyakbanyaknya."(Qur'an,2.245).
SetelahAbuBakrmelihatoranginimemperolokfirmanAllahsertawahyu
NyakepadaNabi,iatakdapatmenahandiri,dipukulnyamukaFinhasitu
keraskerasserayakatanya:"DemiAllah,kalautidakkarenaadanyaperjanjian
antarakamidengankamusekalian,kupukulkepalamu.Engkaulahmusuh
Tuhan!"
BukanlahanehjugaAbuBakrmenjadibegitukeras,orangyangbegitutenang,
damaidanrendahhatiitu.Iamenjadisedemikianrupapadahalusianyasudah
melampauilimapuluhtahun!KemarahannyakepadaFinhasinimengingatkan
kitakepadakemarahanyangsamalebihsepuluhtahunyangsilam,yaitu
ketikaPersiamengalahkanRumawi,PersiaMajusidanRumawiAhliKitab.
KaumMusliminketikaitumerasasedihkarenadiejekkaummusyrikyang
mendugabahwapihakRumawikalahkarenajugaAhliKitabsepertimereka.
AdaseorangmusyrikmenyinggungsoalinididepanAbuBakrdenganbegitu
bersemangatbicaranya,sehinggaAbuBakrnaikpitam.Diajaknyaorangitu
bertaruhdengansepuluhekoruntabahwakelakRumawiyangakan
mengalahkanpihakMajusisebelumhabistahunitu.Halinimenunjukkan
bahwaAbuBakrakansangatmarahjikasudahmengenaiakidahdan
keimanannyayangbegitutuluskepadaAllahdanRasulNya.Itulahsikapnya
tatkalaiaberusiaempatpuluh,dantetapitujugasetelahsekarangusianyalima
puluhtahunsampaikemudianketikaiasudahmenjadiKhalifahdan
memegangpimpinankaumMuslimin.KekuasaanimanpadaAbuBakr
KeimananyangtulusinilahyangmenguasaiAbuBakr,menguasaisegala
perasaannya,sepanjanghidupnya,sejakiamenjadipengikutRasulullah.Orang
akandapatmenganalisissegalaperistiwakejiwaannyadanperbuatannyaserta
segalatingkahlakunyaitukalauorangmaumelihatnyadarisegimoral.
Sebaliknya,semuayangdiluaritu,takadapengaruhnyadansegalakeinginan
yangbiasamempengaruhihidupmanusia,danbanyakjugakaumMuslimin
ketikaituyangterpengaruh,buatdiatakadaartinya.Yangberkuasaterhadap
dirinyahatinuraninya,pikirandanjiwanyasemuahanyalahdemiAllah
danRasulNya.Semuaituadalahiman,imanyangsudahmencapaitingkat
tertinggi,tingkatsiddiqin,yangsudahbegitubaiktempatnya.
KetikaRasulullahdiBadrKemudiankitalihatapayangterjadidalamperang
Badr.PihakMekahsudahmenyusunbarisan,Nabipunsudahpulamengatur
kaumMusliminsiapmenghadapiperang.SepertidiusulkanolehSa'dbin

Mu'az,ketikaitupihakMusliminmembangunsebuahdangaudibarisan
belakang,sehinggajikanantikemenanganberadadipihakmereka,Rasulullah
dapatkembalikeMedinah.AbuBakrdanNabitinggaldalamdangauitu
sambilmengawasijalannyapertempuran.Danbilapertempurandimulaidan
Muhammadmelihatjumlahpihakmusuhyangbegitubesarsedanganak
buahnyahanyasedikit,iaberpalingkearahkiblat,menghadapkandiridengan
seluruhhatisanubarinyakepadaAllah.IamengimbauTuhanakansegalaapa
yangtelahdijanjikanNya.Iamembisikkanpermohonandalamhatinyaagar
Allahmemberikanpertolongan,sambilkatanya:
"AllahummayaAllah!InilahKuraisysekarangdatangdengansegala
kecongkakannya,berusahahendakmendustakanRasulMu.YaAllah,
pertolonganMujugayangKaujanjikankepadaku.YaAllah,jikapasukanini
sekarangbinasatidaklagiadaibadahkepadaMu."
SementaraiamasihhanyutdalamdoakepadaTuhansambilmerentangkan
tanganmenghadapkiblatitu,mantelnyaterjatuh.Dalamkeadaanserupaituia
terangguksejenakterbawakantuk,danketikaitujugatampakolehnya
pertolonganAllahitudatang.Iasadarkembali,kemudianiabangundengan
penuhrasagembira.Iakeluarmenemuisahabatsahabatnyasambilberkata
kepadamereka:"DemiDiayangmemeganghidupMuhammad.Setiapseorang
yangsekarangbertempurdengantabah,bertahanmatimatian,terusmajudan
pantangmundur,laluiatewas,makaAllahakanmenempatkannyadidalam
surga."AbuBakrdiBadrDemikianlahkeadaanRasulullah.Tidakyakinakan
kemenangananakbuahnyayanghanyasedikititudalammenghadapilawan
yangiauhlebihbanyak,dengandiamdiamjiwanyamengadakanhubungan
denganAllahmemohonpertolongan.Kemudianterbukadihadapannyatabir
hariyangamatmenentukanitudalamsejarahIslam.AbuBakr,iatetapdi
sampingRasulullah.DenganpenuhimaniapercayabahwaAllahpastiakan
menolongagamaNya,dandenganhatipenuhkepercayaanakandatangnya
pertolonganitu,denganpenuhkekagumanakanRasulullahdalamimbauannya
kepadaAllah,denganperasaanterharukepadaRasulullahkarenakekhawatiran
yangbegitubesarmenghadapinasibyangakanterjadihariitu,ketika
itulahRasulullahberdoa,mengimbau,bermohondanmemintakepadaAllah
akanmemenuhijanjiNya.Itulahyangdiulangnya,diulangsekalilagi,hingga
mantelnyaterjatuh,Itulahyangmembuatnyamengimbausambilia
mengembalikanmantelitukebahuNabi:"Rasulullah,dengandoamuAllah
akanmemenuhiapayangtelahdijanjikanNyakepadamu."Kebenarandan
kasihsayangmenyatudalamdirinyaBanyakorangyangsudahbiasadengan
suatukepercayaansudahtakragulagi,sampaisampaiiajadifanatikdankaku
dengankepercayaannyaitu.Bahkanadayangsudahtidaktahanlagimelihat
mukaorangyangberbedakepercayaan.Merekamenganggapbahwaimanyang
sebenarnyaharusfanatik,keras,dantegar.SebaliknyaAbuBakr,dengan
keimanannyayangbegituagungdanbegituteguh,takpernahiagoyahdan

ragu,jauhdarisikapkasar.Sikapnyalebihlunak,penuhpemaaf,penuhkasih
bilaimanitusudahmendapatkemenangan.Denganbegitu,dalamhatinya
terpaduduaprinsipkemanusiaanyangpalingmendasari:mencintaikebenaran,
danpenuhkasihsayang.Demikebenaranitusegalanyabukanapaapa
baginya,terutamamasalahhidupduniawi.Apabilakebenaranitusudah
dijunjungtinggi,makalahirpularasakasihsayang,daniaakanberpegang
teguhpadaprinsipinisepertipadayangpertama.Terasalemahia
menghadapisemuaitusehinggamatanyabasaholehairmatayangderas
mengalir.SikapnyaterhadaptawananBadrSetelahmendapatkemenangandi
Badr,kaumMusliminkembalikeMedinahdenganmembawatawananperang
Kuraisy.Merekainimasihinginhidup,inginkembalikeMekah,meskipun
dengantebusanyangmahal.TetapimerekamasihkhawatirMuhammadakan
bersikapkeraskepadamerekamengingatgangguanmerekaterhadapsahabat
sahabatnyaselamabeberapatahundahuluyangberadaditengahtengah
mereka.Merekaberkatasatusamalain:"Sebaiknyakitamengutusorang
kepadaAbuBakr.IapalingmenyukaisilaturahmidenganKuraisy,paling
punyarasabelaskasihan,dankitatidakmelihatMuhammadmenyukaiyang
lainlebihdaridia."MerekalalumengirimdelegasikepadaAbuBakr."Abu
Bakr,"katamerekakemudian,"diantarakitaadayangmasihpernahorangtua,
saudara,pamanataumamakkitasertasaudarasepupukita.Orangyangjauh
darikitapunmasihkerabatkita.Bicarakanlahdengansahabatmuitusupayaia
bermurahhatikepadakamiataumenerimatebusankami."
DalamhaliniAbuBakrberjanjiakanberusaha.Tetapimerekamasihkhawatir
UmarbinKhattabakanmempersuliturusanmerekaini.Lalumerekajuga
bicaradenganUmarsepertipcmbicaraannyadenganAbuBakr.TetapiUmar
menatapmukamerekadenganmatapenuhcurigatanpamemberijawaban.
KemudianAbuBakrsendiriyangbertindaksebagaiperantarakepada
RasulullahmewakiliorangorangKuraisymusyrikitu.lamcngharapkanbelas
kasihannyadansikapyanglebihlunakterhadapmereka.lamenolakalasan
alasanUmaryangmaumainkerasterhadapmereka.Diingatkannyapertalian
kerabatantaramerekadenganNabi.Apayangdilakukannyaitusebenarnya
karenamemangsudahbawaannyasebagaiorangyanglembuthati,dankasih
sayangbaginyasamadengankeimanannyapadakebenarandankeadilan.
Barangkalidenganmatahatinuraninyaiamelihatperanankasihsayangitu
jugayangakhirnyaakanmenang.Manusiaakanmenurutikodratyangada
dalamdirinyadandalamkeyakinannyasclamaiamelihatsifatkasihsayangitu
adalahperikemanusiaanyangagung,jauhdaiisegalasifatlcmahdanhawa
nafsu.Yangmenggerakkanhatinyahanyalahkekuatandankemampuan.Atau,
kekuasaanmanusiaterhadapdirinyaialahkckuasaanyangdapatmeredam
bengisnyakekuatan,dapatmelunakkankejamnyakekuasaan.Arahhidupnya
sesudahBadrSebenarnyaPerangBadritumerupakanpermulaanhidupbaru
buatkaumMuslimin,jugamerupakanpermulaanarahbarudalamhidupAbu
Bakr.KaumMusliminmulaimengatursiasatdalammenghadapiKuraisydan

kabilahkabilahsekitarnyayangmelawanmereka.AbuBakrmulaibekerja
denganNabidalammengatursiasatituberlipatgandaketikamasihtinggaldi
MckahduludalammelindungikaumMuslimin.PihakMusliminsemuasudah
tahu,bahwaKuraisytidakakantinggaldiamsebelummerekadapat
membalasdendamkejadiandiBadritu.Jugamerekamengetahuibahwa
dakwahyangbarutumbuhiniperlusekalimendapatperlindungandanperlu
mempertahankandiridarisegalascranganterhadapmerekaitu.Jadiharusada
perhitungan,hamsadapengaturansiasat.Denganposisinyadisamping
Rasulullahsepertiyangsudahkitalihat,AbuBakrtakakandapatbekerjatanpa
adanyaperhitungajidanpengaturanserupaitu,supayajangantimbul
kekacauandidalamkotaMedinahatashasutanpihakYahudidangolongan
munafik,dansupayajanganadaseranganpihakluarkeMadinah.
AbuBakrdanUmar;pembantuRasulullahKemenanganMuslimindiBadr
itujugasebenarnyatelahmengangkatmartabatmereka.Inilahyangtelah
menimbulkankedengkiandipihaklawan.PadapihakYahuditimbulrasasakit
hatiyangtadinyabiasabiasasaja.Dalamhatikabilahkabilahdisekitar
Medinahyangtadinyamerasaamankinitimbulrasakhawatir.Tidakbisalain,
untukmencegahapayangmungkintimbuldarimerekaitu,diperlukansuatu
siasatyangmantap,suatuperhitunganyangsaksama.Musyawarahyangterus
menerusantaraNabidengansahabatsahabattelahdiadakan.AbuBakrdan
UmarolehNabidiambilsebagaipembantudekat(wazir)gunamengatursiasat
baru,yangsekaligusmerupakanbatupengujimengingatadanyaperbedaan
watakpadakeduaorangitu,meskipunmerekasamasamajujurdanikhlas
dalambermusyawarah.Disampingdenganmerekaiajugabermusyawarah
dengankaumMusliminyanglain.Musyawarahinimemberipengaruhbesar
dalamartipersatuandanpembagiantanggungjawabdemikian,sehingga
masingmasingmerekamerasaturutmemberikansaham.
SebagaipenangkalakibatdendamkesumatpihakYahudiitukaumMuslimin
sekarangmengepungBanuQainuqa'danmengeluarkanmerekadari
Medinah.Begitujugaakibatrasakekhawatirankabilahkabilahyangberadadi
sekelilingMedinah,merekaberkumpulhendakmengadakanseranganke
dalamkota.TetapibegitumendengarMuhammadkeluarhendak
menyongsongmereka,merekasudahlariketakutan.DalamperangUhud
BeritaberitademikianitutentusampaijugakeMekah,daninitidakmenutup
pikiranKuraisyhendakmembalasdendamataskekalahanmerekadiBadritu.
Dalamupayamerekahendakmenuntutbalasitumerekaakanberhadapan
denganpihakMuslimindiUhud.Disinilahterjadipertempuranhebat.Tetapi
hariitukaumMusliminmengalamibencanatatkalapasukanpemanah
melanggarperintahNabi.Merekameninggalkanposnya,pergi
memperebutkanhartarampasanperang.SaatituKhalidbinWalidmengambil
kesempatan,KuraisysegeramengadakanserangandankaumMuslimin
mengalamikekacauan.WaktuitulahNabiterkenalemparanbatuyang

dilakukanolehkaummusyrik.Lemparanitumengenaipipidanwajahnya,
sehinggaKuraisyberteriakteriakmengatakanNabisudahmeninggal.Kalau
tidakkarenapahlawanpahlawanIslamketikaitusegeramengelilinginya,
denganmengorbankandiridannyawamereka,tentuAllahwaktuitusudah
akanmenentukannasiblainterhadapmereka.
SejakituAbuBakrlebihseringlagimendampingiNabi,baikdalam
peperanganmaupunketikadidalamkotadiMedinah.Orangmasihingat
sejarahMusliminsampaikeadaanjadistabilsesudahpembebasanMekah
danmasuknyaBanuSaqifdiTa'ifkedalampangkuanIslampenuh
tantanganberupaperistiwaperistiwaperang,ataudalamusahamencegah
perangatauuntukmempertahankandiridariseranganmusuh.Belumlagi
peristiwaperistiwakecillainnyadalambentukekspedisiekspedisiatau
patroli.WaktuituorangorangYahudidipimpinolehHuyaibinAkhtab
takhentihentinyamenghasutkaumMuslimin.BegitujugaKuraisy,mereka
berusahamatimatianmaumelemahkandanmenghancurkankekuatanIslam.
TerjadinyaperangBanuNadir,KhandaqdanBanuQuraizahdandiselang
selingdenganbentrokanbentrokanlain,semuaituakibatpolitikYahudidan
kedengkianKuraisy.
DalamsemuaperistiwadankegiatanituAbuBakrlebihbanyakmendampingi
Nabi.DialahyangpalingkuatkepercayaannyapadaajaranNabi.Setelah
RasulullahmerasaamanmelihatketahananMedinah,dantibawaktunyauntuk
mengarahkanlangkahkearahyangbarusemogaAllahmembukakan
jalannyauntukmenyempurnakanagamaNyamakaperananyangdipegang
AbuBakritutelahmenambahkeyakinankaumMusliminbahwasesudah
Rasulullah,dialahorangyangpunyatempatdalamhatimereka,orangyang
sangatmerekahargai.SikapnyadiHudaibiyahEnamtahunsetelahhijrahkaum
MusliminkeMedinahMuhammadmengumumkankepadaorangbanyak
untukmengerjakanibadahhajikeMekah.Beritaperjalananjemaahinisampai
jugakepadaKuraisy.MerekabersumpahtidakakanmembiarkanMuhammad
memasukiMekahsecarapaksa.MakaMuhammaddanparasahabatpun
tinggaldiHudaibiyah,dipinggirankotaMekah.Iaberpegangteguhpada
perdamaiandaniamenolaksetiapusahayangakanmenimbulkanbentrokan
denganKuraisy.Diumumkannyabahwakedatangannyaadalahakan
menunaikanibadahhaji,bukanuntukberperang.Kemudiandilakukantukar
menukardelegasidenganpihakKuraisy,yangberakhirdenganpersetujuan,
bahwatahuniniiaharuspulangdanbolehkembalilagitahundepan.Kaum
Musliminbanyakyangmarah,termasukUmarbinKhattab,karenaharus
mengalahdanharuspulang.Merekaberpendapat,isiperjanjianini
merendahkanmartabatagamamereka.TetapiAbuBakrlangsungpercayadan
yakinakankebijaksanaanRasulullah.SetelahkemudianturunSurahFath(48)
bahwapersetujuanHudaibiyahituadalahsuatukemenanganyangnyata,dan
AbuBakrdalamhalini,sepertijugadalamperistiwaperistiwalain,ialahas

Siddiq,yangtulushati,yangsegerapercaya.KekuatanMuslimindan
mengalirnyaparautusanIntegritasdakwahIslammakinharimakinkuat.
KedudukanMuslimindiMedinahjugamakinkuat.Salahsatumanifestasi
kekuatanmereka,merekatelahmampumengepungpihakYahudidiKhaibar,
FadakdanTaima',danmerekamenyerahpadakekuasaanMuslimin,sebagai
pendahuluanuntukkemudianmerekadikeluarkandaritanahArab.Disamping
itu,manifestasilainkuatnyaMusliminwaktuitusertatandakukuhnyadakwah
IslamialahdengandikirimnyasuratsuratolehMuhammadkepadarajaraja
danparaamir(penguasa)diPersia,Bizantium,Mesir,Hira,Yamandan
negerinegeriArabdisekitarnyaatauyangtermasukamiratnya..Adapun
gejalayangpalingmenonjoltentangsempurnadankuatnyadakwahituialah
bebasnyaMekahdanpengepunganTa'if.Denganitucahayaagamayangbaru
inisekarangsudahbersinarkeseluruhSemenanjung,sampaikeperbatasan
keduaimperiumbesaryangmemegangtampukpimpinanduniaketikaitu:
RumawidanPersia.DengandemikianRasulullahdankaumMusliminsudah
merasalegaataspertolonganAllahitu,meskipuntetapharuswaspada
terhadapkemungkinanadanyaserangandaripihakpihakyangingin
memadamkancahayaagamayangbaruini.BersinarnyacahayaIslamSetelah
orangorangArabmelihatadanyakekuataninidelegasimerekadatang
berturutturutdarisegenapSemenanjung,menyatakankeimanannyapada
agamabaruini.Bukankahpembawadakwahinipadamulanyahanyaseorang
diri?!SekarangiasudahdapatmengalahkanYahudi,Nasrani,Majusidan
kaummusyrik.Bukankahhanyakebenaranyangakanmendapatkemenangan?
Adakahtandayanglebihjelasbahwamemangdakwahnyaitulahyangbenar,
yangmutlakmendapatkemenanganatasmerekasemuaitu?Iatidak
bermaksudmenguasaimereka.Yangdimintanyahanyalahberimankepada
Allah,danberbuatsegalayangbaik.Inilahlogikayangamatmanusiawi,
diakuiolehumatmanusiapadasetiapzamandanmerekaberimandimanapun
merekaberada.Inijugalogikayangdiakuiolehakalpikiranmanusia.
Kekuatanargumentasinyayangtakdapatdikalahkanitusudahdibuktikanoleh
sejarah.
AbuBakrmemimpinjamaahhajiAllahtelahmengizinkankaumMuslimin
melengkapikewajibanagamanya,danibadahhajiitulahkelengkapannya.
Olehkarenaitudenganadanyadelegasiyangberturutturutitutidak
memungkinkanRasulullahmeninggalkanMedinahpergikeBaitullah.Maka
dimintanyaAbuBakrmemimpinjamaahpergimenunaikanibadahhaji.la
berangkatbersamatigaratusorang.Merekamelaksanakanibadahitu,
melaksanakantawafdansai.DalammusimhajiinilahAlibinAbiTalib
mengumumkansumberlainmenyebutkanAbuBakryangmengumumkan
bahwasesudahtahunitutakbolehlagikaummusyrikikutberhaji.
Kemudianorangmenundaempatbulanlagisupayasetiapgolongandapat
kembaliketempattinggaldannegerimasingmasing.Sejakhariitu,sampai
sekarang,dansampaiwaktuyangdikehendakiAllah,takakanadalagiorang

musyrikpergiberhajikeBaitullah,dantidakakanada.HajiPerpisahandan
keberangkatanUsamahTahunkesepuluhHijriRasulullahmelaksanakanibadah
hajiperpisahan.AbuBakrjugaikutserta.RasulullahSallallahu'alaihi
wasallamberangkatbersamasemuaistrinya,yangjugadiikutiolehseratus
ribuorangArabataulebih.Sepulangdarimelaksanakanibadahhaji,Nabi
tidaklamalagitinggaldiMedinah.Ketikaitudikeluarkannyaperintahsupaya
satupasukanbesardisiapkanberangkatkeSyam,terdiridarikaumMuhajirin
yangmulamula,termasukAbuBakrdanUmar.Pasukanitusudahbermarkas
diJurf(tidakjauhdariMedinah)tatkalatersiarberita,bahwaRasulullahjatuh
sakit.PerjalananitutidakditeruskandankarenasakitRasulullahbertambah
keras,orangmakincemas.AbuBakrmemimpinsalatKarenasakitbertambah
beratjugamakaNabimemintaAbuBakrmemimpinsembahyang.Disebutkan
bahwaAisyahpernahmengatakan:"SetelahsakitRasulullahSallallahu
'alaihiwasallamsemakinberatBilaldatangmengajakbersembayang:'Suruh
AbuBakrmemimpinsalat!'Kataku:Rasulullah,AbuBakrcepatterharudan
mudahmenangis.Kalaudiamenggantikanmusuaranyatakakanterdengar.
BagaimanakalauperintahkankepadaUmarsaja!Katanya:'SuruhAbuBakr
memimpinsembahyang!'LalukatakukepadaHafsah:Beritahukanlah
kepadanyabahwaAbuBakrorangyangcepatterharudankalaudia
menggantikanmusuaranyatakakanterdengar.Bagaimanakalauperintahkan
kepadaUmarsaja!UsulitudisampaikanolehHafsah.TetapikataNabilagi:
KamusepertiperempuanperempuanyangdisekelilingYusuf.SuruhlahAbu
Bakrmemimpinsembahyang.KemudiankataHafsahkepadaAisyah:Usahaku
tidaklebihbaikdariyangkaulakukan."
SekarangAbuBakrbertindakmemimpinsalatsesuaidenganperintahNabi.
Suatuhari,karenaAbuBakrtidakadaditempatketikaolehBilaldipanggil
hendakbersembahyang,makaUmaryangdimintamengimamisalat.Suara
Umarcukuplantang,sehinggaketikamengucapkantakbirdimesjidterdengar
olehMuhammaddarirumahAisyah,makakatanya:"ManaAbuBakr?Allah
dankaumMuslimintidakmenghendakiyangdemikian."
Denganituorangmenduga,bahwaNabimenghendakiAbuBakrsebagai
penggantinyakelak,karenamemimpinorangorangsalatmerupakantanda
pertamauntukmenggantikankedudukanRasulullah.Sementaramasihdalam
sakitnyaitusuatuhariMuhammadkeluarketengahtengahkaumMuslimindi
mesjid,danantaralainiaberkata:"SeoranghambaolehAllahdisuruhmemilih
tinggaldiduniainiataudisisiNya,makaiamemilihberadadisisiAllah."
Kemudiandiam.AbuBakrsegeramengerti,bahwayangdimaksudolehNabi
dirinya.Iatakdapatmenahanairmatadaniamenangis,serayakatanya:"Kami
akanmenebusTuandenganjiwakamidananakanakkami."Setelahitu
Muhammadmintasemuapintumesjidditutupkecualipintuyangketempat
AbuBakr.KemudiankatanyasambilmenunjukkepadaAbuBakr:"Akubelum
tahuadaorangyanglebihbermurahhatidalambersahabatdenganakuseperti

dia.KalauadadarihambaAllahyangakankuambilsebagaikhalil(teman)
makaAbuBakrlahkhalilku.Tetapipersahabatandanpersaudaraaninidalam
iman,sampaitibasaatnyaAllahmempertemukankitadisisiNya."
PadahariketikaajalNabitibaiakeluarwaktusubuhkemesjidsambil
bertopangkepadaAlibinAbiTalibdanFadlbinalAbbas.AbuBakrwaktu
itusedangmengimamiorangorangbersembahyang.KetikakaumMuslimin
melihatkehadiranNabi,merekabergembiraluarbiasa.TetapiNabimemberi
isyaratsupayamerekameneruskansalat.AbuBakrmerasabahwamereka
berlakudemikiankarenaadaRasulullah.AbuBakrsurutdaritempatnya.
TetapiNabimemberiisyaratagarditeruskan.LaluRasulullahdudukdi
sebelahAbuBakr,salatsambilduduk.
LepassalatNabikembalikerumahAisyah.Tetapitaklamakemudian
demamnyakambuhlagi.Iamintadibawakansebuahbejanaberisiairdingin.
Diletakkannyatangannyakedalambejanaitudandenganbeginiiamengusap
airkewajahnya.TaklamakemudianiatelahkembalikepadaZatMaha
Tinggi,kembalikesisiAllah.
RasulullahtelahmeninggalkanduniakitasetelahAllahmenyempurnakan
agamainibagiumatmanusia,danmelengkapikenikmatanhidupbagimereka.
ApapulakahyangdilakukanorangorangArabitukemudian?Iatidak
meninggalkanseorangpengganti,jugatidakmembuatsuatusistemhukum
negarayangterinci.Hendaklahmerekaberusaha(berijtihad)sendiri.Setiap
orangyangberijtihadakanmendapatbagian.