j

~(_' ,'I

.,....\MtJI. 'J.lly'LtlloiA-lot ov~t "01<..,.t\'.u~ l" LoOI"'; ill. ~t \>_uiLl d\uu,,'

u-rs., l16~ll\keC~flIll:\. .• ell,.... ,iU>_",u. eO. 'IjIIl,'TI'I.

ltuQ"!'l kl\ytLLt\1J

ybUYdeBi6.. 'IJ\ •• ;D:~ilje\-y\rel hoito, Jokl\ ~\a:,9'l\ "eM leritRlou~e!i-1>l' . 'l'uotu.vlD~j

[Ui[Lluithl.len nn1l.~\A 01\ l~ltjCBtykf!~ ".p:m~~ 1I'\1~ tdlUi;u. !,Hinl~i). l~OUfll' 'Pon 1\1.l>r. So.\\()IC'~t hrt1tt.ot~tl mk.:O»-u, S~HI.'l"Ct' pa~pu kel\fIo ~a.. ¢\\CILTi 1\u.-uttu.a.n~. tnist:lL ,Wl.lnitts.\,;,oou po"u lOan lluJiki:h i~inc+ iu. 1

" ~ '~. fI\-. 'tl:'mpereen -\1

•. 1 ... ~t,,)n~~[

OID.~.YS\ F'Ul. t IlOt

\l;u\.Oll1.1S 11.~.,,,tiULP.. 't,: .... n SI,kYliDlI,ylly"J<IVI

v , 1~\' 'Vo.p.bn Il\lt'iehliVb to1\ \I\li;' ec1e\\eeD 'll\Lu-ma., "IlL ~(koinQ. :l~I\~-t~\('ill vi\.bell rr.~)\I'I\Uii,ll. lli'ne;ai.~Ul fIl8.s.l1l- 1.,l\.'\al'T,I!-. on 'ka.oar1. ~l\l:.~

. ...i"ent\~. Si.:\'ue1bik'

lD~i_n\ttll'i'& k.,tu:\. ~i\la.;lUl1 toe-reD 1:, tk.ilU\liS\'OlV.i,ta 9.)' . t.oke:'~\ \t&.

._

"

~ if!\t1.lU6 WID ..:

k .. Hois;'a. i. OltUI,!1:[1. jJLpKUn

Itli~'n '"tl.t\~ \ll,1o\e!jh- 5i"D~Bil~n.\a. '1hn:'\.~('.i"~ ',\5" .. "/0) se.\t.o.v1\.l'lI ~'rl ~.l '\~;u"l!t",nv"li.r) s u \l.r~~~

\nh~-' " l4'2..1'c%?) ~~\ r

.\rn lL&.leo.t.!-l1(kfl.,B)o,: ;!

I ,,,,,!It ~"D. 01\ut. ,n:ilakO]'1

lin ..... oi.sta., il1I!.'l:liika.;,na Ova.

IlIa.I "lUTlh:a.u iJ,.)IlD P.l..[nttj. \::utt;U ,,":;";\D,R k9.Q.i'08.Ui~PU."'I\\t. so.tf\O~u

J' . lnen o t., _~~~.~n. es.i.:m· .tn!LI·i.~to PIl\l'on o,TVO'

\,.:l ). In. 1(1., .}lUI,fI~t un.!) \l~U I •

~ .. i. kon,.tict"l\I.ti"~" S.,." l" I\aul'l).n

", .... "1.,,,. ~ 'ft ",u<,.i,tV, ••• S·"· 11l ,.Il Il' U r-

r e ;~~~ ~. Ii "I< e, i n ~". ,.""u.It"na .. ' op .!' .. ~~\" "IS.I,y" ). sen siYU,linkeiUo" "orM.' "Il-P"

•. d.1

4

-

I]

Ala koskaan pyyda anteeksi, Ala koskaan selittele."

.Henry Ford nar ahdettuaan rat.tijuop umukse sta

Paperini kieltaytyy vastaaaoitacaasta sel1ttelyja [a sen-ous-vninuttehda-toisinkin-roskasta. Mit'a,an eiolisi vomutfehda tolsin jokainerisana, kuva, kirjain [a numero .oli, tan,a vuonna 'Qi~e,assa lDalka,ssa" teravrlla-nautoltta ajan kaOl'aw,altimdlle, lyotyina, Ruin So-omen .halIituksen Iausunnoissa k.aikki ~ai¥at yhta ;pa.llon, kukaan ,eli navinnyt, Suomi integroitui Eurboppaan lao kauas 01iptn:'.a m atka. Karhunkierroksent,bimittaminenoli antolsaa, virkistavaa ja m uita ad jektiive] a , Se on my os hlhankiskomist a; utelua, klittafuista ei misHan, hienoja yHatyksia, Moni teki paljon. K-A:lle toivotaa onne a sii'ta huolimatta, etta han el sita pahernrnin tarvrtse

Liii1(da teiuien, Matti L.

John Lenn011

11

',I

I

"Han kaantyi poispain hitaastl mutta hitaasti."

SISALLYSLUETTELO 4/39

Kansi: Sinikka Antman 1.

Lahdon aika: Matti 2.

n~s~ 3.

Askel tulevaisuuteen: K~A 4.

jouluall Minna Helander 6,

Eestilaista gr af'iikkaa: Eduard Vllralt 7.

Lilkennetietoutta: Mika OllikaineriB.

Bacchus: Sinikka Antman 10.

MikroMikko myynnissa 13.

u.s. Ralmla: Jari VaJimakl 14.

Kiitokset 15.

SA/INT: Antti Hannula 16.

Mer kityksista: V-M Velhonoja lB.

Matkaila Tartoon: KK 1.9.

Var ivirheita: KK & AS 20.

Voimakaksikko: kuvat KK 21.

Kolmosesta kajahtaa: SuV! AaIto 22.

Muoti & Kauneus: A. Tolvanen 24.

Pojille klltokset: S.A. 25.

Kapu tiedottaa: Kauko MaJmi 26.

Santer i: FI( Keski-·Vakkuri27. Takasivu: Rambekuva 2.8.

Onnittelut inspehtorillemme Pentti Atnoseue Gastrike-Halsinge-Nationin kunniajasenyyden johdostal

Klitokset K-A:lle ja I;::irsille. Sinikalle mu usta [a kannesta,

Karhunkierros on Satakuntalaisen Osakunnan Iehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Toimitus: Matti Laurlla, paatoimittaja Minna Helander

Sinlkka Ant man

Arto Tolvanen

Esko Keski-Yakkuri

Takaisin tulevaisunteen - 1990

Kalle-Antti Suominen

- tulevanpaatoimittajan terveiset

Karhunkierros ilmestyy liian harvoin, jotta uuden vuosikerran linjanvetoa kannattaisi jilttali vuoden ensimmaiseen-numeroon - jos lehti nyt sitten linjanvetoa tarvitsee,

Osakuntamme paa-iianen~nnattaja On ke-' hittynyt varsin paljon lukioajoistani, jolloin satuin sila silmailemaan FOTin kaupunginkirjastossa - Kauno-sedan hersyvista jutuista on jaanyt hamata muistikuva, muu on kadonnut sinne jonnekin. Nyt lehdessa tuntuu oJevan kirjoituksia palj orrenemman kuin tullessani osakuntaan, ja tasokin (= kiinnostavuus) on noussut, mista kiitos kirjoittajille j a menneille, ahkerille paatoimittajille (kiitos Pirjo, Sinikka, Matti 11 l ) .. Monen jutun kohdalta pitia kuitenkin mietria.miten ne avautuvat osakunnan sisapiiriin kuulumattomille ja pitMk() niidenavautua« vas-taus kysymykseen sii~ kenelle me loppujen lopuksi tata.lehteii, teernme, ei ole kovin selva,

Lehden sisaltO le,paa sen varassa, mitli. vapaaehtoiset avustajat tuottavat. Runs-as kirjoittajajoukko takaa laajapohjaisen ja monipuolisen 'kirjoitusvalikcdman. Paaloimitfajan .tehtaviinli on sitterrpotkia tata Iaiskuuteen ja opiskelukiireisiin hukkuvaaponikkaa: . innostaa, morivoida ja valillapainostaakin sita ilmaisemaan itscaan, Luovuusasuu meissajokaisessa ja p!!atoimittajan on kaivettava seesiin.muuten lehdesta tulee varsin ohut - monessa mielessa.

Vaoden 1990 Karhunkierrokset ovat edeltli.jiensa ravoin avoimia .kaikenlaisille jutuille, Alkliii heinaywko yli.krlittisiksfj~. haudatko poytalaatikkoonjuttuja, jotka eiv,al omasta mielestanne ole hyvia, Lehden toiiTii~~sku<nta on valmis antamaan objeitaja neuvo]!!. asiassa kuin asiassa, Ja yrlltakli!! memailrikJ(oa,vallit· sevaa konsensusta; tehk~ii juttuja, joita ei lukijakunta.enaa voi yhteen aaneenihailla - ristirii-

taisia ajatuksla herlittavlitrrlielipiteet ja hyokkiiitvat keskustelunavaukset oval toivottavia.

Rakasopinahjomme, Helsingin yliopisto, tayttii~ ensi vuonna 350 vuotta, ja Satalinnan stUitio 50 vuetta. Molemmille on yhteisIii jossain rnielessa avoin tulevaisuus - ja SUUD merkitys osakunnalle, Juhlavuonna katsellaan mielellaanfaaksepain kunniakkaaseen menneisyyteen .ja hymistellaan nykytilanteeseen tai tulevaisuuden riakymiinkQhdistuva kritiikk:i olernattomiin. Karhunkierros ei olesuu- 1;en suuri foorumi naiden. asioiden ka~ittelyyn, muua se on eras mahdollinen. keskusteluareena yliopistommepiirissa, ja erittainsopiva ruohonjuuritason miehpiteiden ilmaisuun seka, toimimaan epamuodollisen keskustelun valittiijanli.

Siispa: Mitl!. m:ieli1i. olemrne yliopisfostamme, joka tuhlaa roppakaupalla rahaa ja zy6- ta, jotta keskushallinto voisi pitiia hienot juhlat ja puhua yliopistohengesta opetus-]a turkirnustoiminnan jiiiidessa jalkoihin. Tai milta tuntuu, kun rehtori moittiiopiskelijoita vile livuoden piaosta jahitaasta valmistumisessa l']iOpisto"lel\de$sli., jota.harva opiskelija Iukee, Entlispyrklmyksetoosenttlopetuksen supistamiseen, mik~ on' varma tie jatko-opetuksen ja tutkijakculutuksen rornuttamiseenseka professorivallan korostamjseen, Miksi. yliopistoa halutaan- myypJi. ecilqlista.rjouksella pilkkahintaan talouseH'iJrtaHe? 'Mika oikein on Satalinnan-.sltifull, mitka ovatsen teimintaperiaattcct ja kenelle seon va~tullssa, toimistaan? Yleensa.lallaisjstli asioistapuhutaan 'vain Hcsarin ja Ylioppllaslehden yleisonosastoissa, Miles! ei l<,arhunk~en;okses$a1'Edelrisessa numerossajo nahtiin kantaa ottava kirjoitus, joka kirvoitti mielenkiintoista keskustelua varsinaisessa kokouksessa.osakuntamme 'Sisliisesili tilanteesra.

.Eraan haas teen tulee tarjoamaan myos lehden ulkoasu, joka sekin OJ) kylla kohentunut vuosien mittaan varsin persoonalliseksi - rnutta myos asettunut tiettyyn uomaan, jonka kuIkuuraa on syytii harkita. Paivan sana nliyttim olevan Maclntosh.jakokemuksesta tiediin, etta siitii tulee helposti kliskija eika apuneuvo. Yhtaan, toistan, yhtaan Maclntoshilla piirrettya kuvaa en. aio ilman kunnon perusteluja Iehteen vuonna 1990 piUistJia (samantyyppista linjanvetoa toivoisin arnmattiylpeyden osoituksenamyosuudelta mainossihteerilta), Mac on kuitenkin tullut jiiiidiUcseen, j a entiseen tapaan voitte 1d!ydii naputtelernassa silla juttuja osakunnassa, ja jliulili De kovalevylle, tal toimirtaa erillisella levykkeella Iehden toimittajille, Vaikka MaCistli saa jrti kaikenlaisia kirjasintyylejajaerikoistehosteita, muistakaa, ettei niila kaikkia tarvitse tyent1il! sarnalle sivulle,

Vanhana valokuvaajana kaipaan Karhunkierrokseen lisaa kuvia, Kylla kuvamontaasitkin oval kivoja ja useinvarsin osuvia, mutta tulee rnuistaa, etta lehdista Ieikatuilla kuvillakin On onajansa ja heillaoikeutensa mliiirata luomistyonsa tuloksista. Joten ladatkaa (mustavalkoista) filmia karneraanne, llihtekiia liikkeelle ju vangitkaa tunteenne ja sanottavanne kuvaan - se on paljon vaikearnpaa ja haastavampaa kuin kirjoittaminen konsanaan. Lupaan, 'etti! kuvanne saavat tasavertaisen kohtelun tekstinjoukossaja kuvaajien nimetkin tulevat esiin - en aio toistaa aiempien vuosien toimiruskunrien virheita ja vliiiiinkaytoksiii tiissli asiassa. Ja piirroksiakin kaivattaisiin - karikatyyreja, pilakuvia, sarjakuvia ja vakavampiakin taideteoksia, Sopii myos.muistaa, ettii siisti tussitekstaus aina voittaa Macin tulostuksen - katsokaapa vaikka vanhoja Karhunkierroksia,

Ja sitten.loppukaneetiksi lehden tekemisen vaikeudesta ja tulevan paatoimittajan motoksi:

"Joson olemassa Jurnalia, He eivat aura,

ja Oikeus kuuluu Vahvoille; mutta tiedli,ettii kaikki teot alastomien tahtien alla tullaan muistamaan"

- Klingonilainen sananlasku

5

JOULUTERVEHDYS

Kaikkia ei viltsi tai osaa tai halu a moikata. Tie dattehan: neljanne-stutut tal sinnepain, tulevat vastaan rauratlentcr-llla.Tstuvat samassa vaunussa t'ai Iuentcsalissa, tulevat narikkaan samaan aikaan, Kehtttyneimmtssa tapauksissa syntyy molem tninpuolinen hymyn aavistus, ken ties jopa nvo.kkays ajajuksissa. Vaan ei yleensa.

Kiusallista, Mutta eipa h ata a .. Nokkelalla antlmoikkaajalla on tuhat 'taeaa yatttya; kommunikaatlotta. Yassa muutama etavassaelamassa hyvaks]' havaittu tapa pysya kuore ssaanja antaa toistenkin pysya,

I. junaa/bussla odotellessa. Katsele muualle: pulta, Iint.uja toisaalta tulevia 'junia/uutoja, Lopulta voltkeskittaa katseesi odotetun k ulk uvalineen suuntaan, Voit muuten ella var m a

Sill a, etta 'vastapelaajasikatsetee myos muualle. Usern yhteisym marrys, toimii aanet],

2. Yastaantullessa. Tungoksessa ei ongelmaa. Hlljalsem malla tielIa. voit iikkia huomata, etta taiaitkin unohtaa [otakinja

a) kil;fntya ja k avella reippaasti takaisin Pain ( ettei kaveri paase ont )

b) pysahtya ja kumar tua penkomaan laukkua jospa kaivattu eslneollsi slttenktn stella. Se yleensa Ibytyy, kun ti1anne katukayt:tvill1a on ohi,

3. [unavaunussa. Ikkurrapaikka on ihanne. Mutta my tis kirja Ilehti tai puhelias ne livuotias autt aa asiaa. Kunhan 'te mole mmatette ala keskustetla saman nehvuotraan kanssa, Kirja on hyva ella aina muk ana: katso etta pitelet sita oikein pain.

"I. jonossa, Elhan [onossa vleensa ole ole massa mitaan kontak tla muihin jonottajiin, sita vain tutkli lo mpakkoaan tal papereitaan. Mutta [os jonotus kestaa tal til\lnne vaatii puheaanta, kaanny poispain ku mppanistajos han on .edessasi, kaanny puhuoiaan takanasi seisovan ihrnisen kanssa, ja p ainvastoln.

Ku mppanisi :tekee samoin.

Onhan naita. Kayt1f'akaa mielikuv1tustanne, kylla hata kek.sli keinot Mutta olkaa 'johdonmukaisia: jo~ kerr an vahingcssa tervehdittevastu staiaanne, tal han tervehtii. tilanne Iulsuu pois kaslsta [a teille on ioka tapaamiseksenne uusl angelma: rnoikata vaikoeik6 molk atao Silnahan. stre ssaannutte ..

Miutu: Helander

Sat t ui.p a k e.r ra n hauskasti v irk a m ies.aj an Hetslngfssa, eli l(AII:ESSA VALTTAUl.TTO:U:TYDESSAI:IN

T AKPEETONT A .

Yksityissautoilija Lubenter Approbarur kuljetti ajoneuvoaan osapuilleen su urim malla sallltulla riopeudella pitkin Mannerheimin Prospektia. jossakin keskustan ulkopuolella, Ulitsa Nor densk ioldin tiittymasta luoteeseen, yks.autLub.Appr. [outul Yl1attaenpysay~etyk~i. Emialta arvaamattoman .seisahduksen raiheuttajaksi paljastui niin ikaan autolla Iilkkuva toimelias poms~p'artlo, re.ippaita m ili-Iseja kaikki tyynni,

-Lllkenno'intfvalinelstcssanne hav aitsem.ani [a cikeaksi osoltt.am anl puute pakottanee minut k ir [oittam aan sos.turvatunnuksellenne rikesakon omaisen nrak su maar avksen, laukoi Liikkuvan MLPoliisin nuore.mp.lkonstaapeIiEximia, Cum Laude Approb atur oikein vtran puclest a.

-Kulkuvalineestarrne. joka r ektster iotteen per usteella on lImeinen "Alernpl ke sk ir askas, mutter [ar in nopea ajoneuvo", puuttuu kyseista kokoluckkaa symboloiva tunrrus (Lakl §23.3, moou, [a hevosajon. lisav. 1989), Esitettyjen perusteiden oik ee lfisuu.de n jnojalla saat.an nain .ollen ale m min [ulkistamani olkeustolmen patevaan muotoon, hihk ui Nucr.konst.ErCl selvak le lisen r unolli se sti.

Nuor .konst.ExCrkirjoittl v ks.au t.

Lub .App rolle (ell.B tal ihan -vaan King, Bee kaverelden kesken) sadanvli denkv m m ene n (1 SO) markan m ak sumaar ayksen, jonka tama otti

velvollisuute nsa tuntien vastaan. Ei tosin apaattisen mykkana, vaan asiall isestl ko mmentolden: -Vikahan on. naetsen, y m mar taaksenituota. sangen m arglnaalinen ...

jumal'auta, Nain paatteli yks.aut .. B ryhtven pik aisesti lain edejryt t am.iintoimenpj·teisiin. Kilreen vilkkaa han lilasi vaaditun esineiston tietyn keskusosuusliikkeen paik alIlsmyym alan r autaosastolta. Kalk - kien k1rjoitettujen saadosten m ukaan yks.aut. B asensi vaadltun tunnuksen 'Alemrnasta ke skir askaasta, muuel [ar in nopeasta ajoneuvosta' nakyvalle palk alle pahennusta her anamauomaan asentoon,

Tyytyva,jsena kansataistottefevaisuutensa, tasosta yks.aut.B rvnnisti Iiikenteen sekaan joutukuu» Kuudennen Prospektille,- eli Keha Kolmoselle. Lub.Appro.oli ilmeisen tyytyvainen paastessaan [alleen suor itta maan joka-aamuista autojen peltiinvaasiota k aupungln 'slsaantulovaylille,

VirkavaHansatunnainen ajoneuvojen [a niiden kuljettajien k unt o a tarkistava suoritus eli r atsia pakotti yks.aut, Lub.Appron keskeytta maan r le mukkaan automatkansa. .Sinip ukuiset herr asmlehet ryhtyivat tiIanteen edellvttarniin mittaustoimenplterslln. Monlrnu tk alsten Integrointien ym, j~IkElen nuor. kon st., kOi(ankouluitaja Cum Laude Approb.aturV·iilltfi mlttaustuloksan [a siita se ur aavat menettelytavat YKS .a ut. BeeHe ..

-Pecusteeltiset mttt auk set osoittavat, etta autonne katolle sijoitettu "alem man keskirask.aan, muttei j arinnopean ajoneu.von" kilp! muutt aa Iiikennevalineenne painoa. i1-

m anvastuskerrolnta ja bruttoreklsteritonneja siten, etta k ulkuvalineen oikea luokltus olisi HOSAPUILLEEN ke sklraskas, mutter jarin nopea ajoneuvo", [a nythan on niin, kun tarkastele m me Iaki §23.3. moot. ja hevosaion.Ilsav .. Ilite Za, v.1989:n kannalta asiaa hie man Iahem min, voi mme todeta teidan syyllisryneea "ei nyt alvan, lievaankaan" Illkennevalinelstorlkko mu kseen.

Alk ans a tauluk oita selailtuaan nuor.konst. Cum Laude Approbatur, kolr ankoulurtala, kirjoitti yks.aut. Lub.Approl1e m ak s u m a ar a yk se n .. suur uudeltaan kuusis ataayhdeksankym ment.a (690) markkaa, Taman sum man B maksoi lahimpaan PQStitci mipaikkaan asiast a saa d et yn sertseman (7) ar kivuerekauden ku.luessa.

Mik« Ollikuinen

Lejn .it't~resled)n-.imle~li1J;&!l mini'"11m of $250 0'00,,00 wouktllkc mC:t.~jnf'grma,li(l1'!. 01'1 your b~n~.', ,

Name:

:Add rCS5: ~ .... _.

•••••• "1

r ,

C'ou,n'CfY: .... ",' "',,,n, •• ,,' .~.I, ..... ,,'~, •.

·Hallk j.Vo['lmbel ~ Co. Lid .. a~hnbof. nraske 31 C~g022 Zurlch:'Swjtii~rlal1d,

L"~"~"·~M~I;~~·O~lja~\a~R~'F~r~~ij~ · __ ~

10

Ohjeita juomareille, .laulajllle, tanssijollle [a muille

Valkoviini VhliJ.lil album

On valittava aina valkoviinia, [onka var i vivahraa sltruunankeltaiseen. Se kuumeritaa verra: valmentaa nalan; kun s·e on kevvtta, se on terveellista vatsalle [ahajaarrtuu helposti jaseniin kuten Dioskor ides rnuistuttaa. Han Hsaa viela, etta viineista on valkoviinl mainiota niin terveelle kuin .sairaatle ja etta art aina erittain terveeltlsta .nauttla hieman vilnia ruoan kanssa. Valkoviini on vahingol1ista vain kun sita juodaan lrik aa; muttakohtuullisestr kayteityna, vedella Iairnennettuna se sopll kail<k.lna aikoina, [oka iassa [a [ekaiselle luonteelle, kunhan se ei vain ole liian vanhae, jolloin se 0-0, vabmgcllistanllilejoiden paa ja jaseneioyat heikkoja,

Banaanit

Musse

Meil1a pain t ama' kasvi tunnetaan vain teksteista tai Kyproksen k.auppiait ten tal Pyhassa maassa kaynetden pyhiinvaeltajien kertom uksista. Stsilialaiset sen sijaan tuntevat sen hyvin. Vluhkamaisesti kasvavissa Iehdissa on kava lehtlruoti i a pehmea le htilapa, [okak uivaa kesalliL Kypsyessaan keltakuoriset ja

valke amaltoiset hedelmat tuntuvat. aluksi jbkseenkin mauttornllta, muttasanotaan ett~ myohemrnin nlista ei saa kcsk aan kyllikseen, kun niicen herkullinen maku vaftitehen leviaa kielelle. Ne painavat mah aa fa - se on niiden ainoa merkluava o minaisuus ~ kiihottavat suk up uoliseen kanssakay m iseen.

'Vahva punaviini

VitW1l1 rubeum gtossum

Viln; on [ale [uoma, todellinen elaman yllap,itaja, etinvolman elvyua]a. Se sopii vanhoille parem rnin kuin mu ille , Koska se lievittaa kyimyY"tta, jota heijiin on kertynyt pitUn elaman aikana. Ei voi aina olla yhra mielt3 Galanoksen kanssa, [oka suositti viinin kilyttoa lasten ja nuorten terveydensallvttamlseksl: tedelllsuudessa .se on samaa kuin lisala tulia tuleen. Erit yisest] p um.av;iitiisla. on saaottava, etta scm on oltava varHui,'a,nkeYYHa [a .la'pinaky;vaa. .Se ;1u"t:ta,a varsi'nkihsy~a:rikohtaUk,seen;sy,n-nYWfa punalsla sal1pineste.ita; ol1':ifa.t\iingpllistaniiIle, joilla on heik.komaksa :tai perina, n~m·i(voiv:attQt:rua sen vaikuiusta happam illa granaattiomenoilla,

Juopurnus Bbriete»

Juopumus tulee paaasiassa slita, etta viinia [uodaan kohtuutto mastl [a soplmattom astl. ja seon luonteeltaan tlla, joka sekoittaa [arjen ja aistit, Se on hyvaa koviin tusklin [a nesteideri pllaantumiseen. Se sop ii errrtain hyvin korkeaan Ikaan ehtineille, kylmille Iuonteenlaaduille, kun kylmat, ahdlstavat. Siita tuleva haitta on aivojen r askaus, Siita paranee oksentamalla ja nauttim alla aineita, jotka vanvistavat aivoja,

Oksentaminen Vomitus

Oksentaminen palauttaa ruu miin tilan ennalleen puhdistam alla mahan aineesta, jolla ei ole ruoan arvoa. Se on hyvaksi vat salle, joka on llian taynna [a ruumiln ylaosltle, [a on parasta, kun se tulee helposti avaracintaisllta, Se on haitallista silmllle ja vat salle ja

kir istaa rintaa. Tassa auttaa, jos potilaan silmat pe itet aan j a nanette annetaan muita sopivia laakkeita.

f (

Lautu CaJltus

Laulussa aanet saateta an sopusointuun instrumenttien savelten kanssa, instr umentteja ei kuitenk aan soiteta, Parasta Iaulu on silloin, kun se vie hattaa kuulijoita. Se pita.:! salraudet Ioltolla, mutta tahan nautintoon tottumlnen on vahtngollist.a juuri sen lllallisen mlellyttavyyden vuoksi; slksi elll osattava harjoittaa slta kohtuullisesti tal pidattya siita. Harvat muut asiat ovat niin sopivia kuin laulu k aikllle, joka seudulla ja kaikkina vuodenaikoina.

Musiikin mukaan tanssiminen Son are et belere

Tanssi on [atkojen ja ruumiin Iiikuttamista rnusilkin tahtiin: r.iittakoon 'tama sen Iuonteesta, Tanssi on valittava niin, etta se soveltuu rnusiikkiin ja tanssijan liikkeeseen.Seli hyodyllisyys on slina, etta. sen katselussa [a kuuntelussaon har monlsen sopusoinnun miellyttavyytta. Jos tanssija ei pysy tahdissa. tanssi tuntuu epamiellyttavatta, m inka vueksi hanen on palattava tahtiin. Tanssi sopii usei m mille, [oka iassa paitsi Iapsille.

Kynttilat Can dele

Vahakvntttlat .ovat perusaineeltaan kuumempla kuin talikynt tilat. On kuitenkin turhaa luekitella kynttlloita eli lhmisen tekemia esinelta aste isiin, sellalnen sopi] vain luonnon esineisiin. Talikymtltat. valaisevat par em.mln, antavat kirkkaampaa valoa, joka on vane m man vahingollista silmllle. Ne auttavat karkottamaan . pimeyden ja nliden ansiosta vel tehdii. tyi:ita y611.a. Ne neikentavat nakOa, [oitoin sHmia voi Iepuuttaa katselemalla jotain voimakkaan vihre aa. Ne rohkaisevat mielta, koska nliden avulla voitetaan pimeys ja sen svnnyuamat pelot,

- Tacuinum sanitatis in ine,dicina eli

Libra di co« Cerruti (130 O-Iuvun lopulta)

/2

Lisitietoj. asiut. (tistikin) Jari valimiieltt.. pub... 694 2218.

HUOMIO II!!

Satakuntalainen Osakunta jarJestaa Keskiviikkona13.12.1989 Klo21.30 osakuntahuoneistossa

MikroMikko-tietQkoneen myyntitilaisuuden I!,

(3

U.S. RAIMLAN vteraana Tartossa 28.1 I - 1.12.89

U.S. Ralmla on V e lje ston Iisaks i toinen ys tavyy s] ar je sto m.m e Tartossa. Osakuntamme teki heidan kanssaan yhtetstyosoplmuksen vuonna 1962 Tukhcl massa, [ossa asui jar'je ston eritisia [asen ia. Tartossa Raimla Iopetettiin vuonna 1939.

Tar ton y ljop isron op iske.lrj ajar j e stoiss a toi m ii yle.ens a p alj on senior eita. U.S. Rairn lalla on noinl 0 opiskeHjajasehla [a 60 sentortjasenta. Kaytannossa optskeliiat ja senior.it toimivat k-uitenk in er lllisina organisaatioina. Molemmillaon esimerk iksi. omat johtajat.

QHmme todist amassa yhde ssa Killan e dustaiten Herkkien Hosla ja Simola kanssa seur an toiminnan uutta avausta T'artossa. VarsinaIset [uhlat alkoivat jarjeston llpun vihkj m ise lla Iahe isessa Kane pin kirkossa. Tilaisuus kesti ricin tunnin ja oli er ittain [uhlallinen.

Iltaj uhla vietettiin p aik all ise l la me tsata.lolf'a. juh la m ui st u tti suomalatsta coctail-tilaisuut ta. Ka mar lor k e ster i soitt.i y h d e S5 a nurkassa. Ih mise t soivat, joivat, istuivat, se iscivat jajuttelivat. Vanhat jasenet muistelivat menneita ja muiden [arjestojen e dustajat toivat tervehdyksiaan. NUn teim me m ekin.

Ralmlan t ulevasta toim lnnasta e m me paljon tieda, kosk a eivat tieda silta Itsekaan. Nappitunturnalla jarj'esti) tulee kuitenkin toimimaan paljolti os akunta m me tavoin, Toimin tam ucto]a on tarkoitus ke hit.taa jasenien h alujen mukatsesuoplskelujen vastapainoksi.Puhetta oli ainak in ur he il ust a, kieIikur saien [ar jest a m ise sta -ja"yleisesta,

rentout umrsesta". . .

jv

J

[M)~[[,IJ'1DW~U!]lI!]€HW1D llU!](fJoo[l[IJUD(D \'!l~ ~lr[)~ U. n~ mll!]~[kw

\'!ltl [['@ u[)u~n@] @[J)tl ~[kGl D IT ~ (DD \t[)[l fl (fJ~ @IGloo Glll &)[ffi IT !Il\t&) n~ (DU(J1[IJIT~\t[) t!;U!][kD\'!7[)\!: U~[}j}n@~\!:Q[]~wITUU[)

(!l[['D U [lIT 1Il@il: ~[['ITU:~[klllrnlJ:~ ~ D D 1J:&)!ilJ[ffi(!l

1D [['I(:'} @[k,[k [) ~1Il U: [J [Jl [) oo@[k,W(Dw\!; [) 0000 Gl ~

~;$i:'~'

Tervetuloa nauuimaan Ramada Presidentti -hotellin monipuolisistq palveluista.

RAMADA PRESIDENTII HOTEL

Etekiinen Rautatiekatu 4. 00100 Helsinki Pull. 90~691 J

15

j

ARMEIJASSA EIPYYDETA

. ANTEEKSI

"Kom ppaniassa halytys, Valmistautukaa alakerr'an kavtavalte stirtvmiseen. Varustus t.avspakkaus ... " .iskee kuln pom ml p aahan puol l kuude lta aamulla. Porukka on ihan koom aista. Miten Ihmeessa mlna oikein jouduin Helslngin Lalvastoasemalle7 Aloltetaanpa alusta ...

Bnslm mainen aamu ar me.ij assa ...

Ensl mmalnen aamu firmassa, jossa asiak.as tuntu u olev an aina vaarsssa', KaytaYan kello pirahti karmeaan sointiinsa kuudelta aamulla. Vasyneet sllmaluo mem (·k.a·ikki k ak st) ncustvat yksite l'len ylos, 'sa Lk ani vaantyi notkolle ja nousin punkasta. Onneksi kohdalleiosui alapeti - UI.loin putoaa matalam malt a. Aamutoimiin oli aikaa vahan ja slltakin oli puole t jo kulunut, ·Sin~ aikana piti puke a paalle , te h da punkk a ja k ayda aamupesulla ... olin siis tullut ar meijaan enka mihink aan Hotelli Helpotukseen:. Laheskaikki olivat vaiheessa - ja punkka mu'istuttf kaik ke a m uuta kuin. tiiliskivea. Tosl kyp saa ja todella sYvalU.Elka sitlen pvorit a.

Museoaluetta, jOSS!l varuskunta $1] aitsee, kutsutaan nimella V aasan Rannikkopatteristo. Talon tavat tulivat seiviksi heti ekana paivana. Vaapelin (joka ollkln yHkersantti) p uhuttelu ssa erehdy:in tietysti heri arvomer kista. Tyhm a saa olla, muttel tvkktmies - onneksi alok kaat salvat aluksi viela anteeksl: Saatuani tarvittavat paper-it erehdyin sano-

IG

maan klitos - kuten srviillssa yleensa on tapana sanoa, Nlln ei saa tehdii.. joten pyysin anteeksi, Niinkaan el saa tehda, Sain luvan poistua, Olin helpottunut, kum arsin [a sanoin kiitos ...

lntlssa saa Iahe s kaiken f'ir m an puolesta - jopa tyttoystavan. Osaltani Ilmeisesti enslmmalsen. ainoan [a viimeisen. jokatapauksessa kohdalleni osui hieman nuori yksllo - vain 12-vuotias. Muutamat tupak verit salvat seurakseen hie man sopivamman ikaisla - perati 18-vuotialta, Han ( kutsuuakoon nyt sitten vaikka Annik aksi) on tumma, hoikka [a luonteeltaan tosi tulinen. Hanen tultvolmansa on melko voimakas, mutta potkua ei voi kylla kehuaItaysln v m.marrettavaa, kun 01- taa huomioon hanen olevan .... ) Erityisesti olemme harjoitelleet paallesyok sya met saolosuntetss a. To s i klihke a romanssi siis.

"Herr a aliker santtt. Kakkospatterin B-osaston tu pa nro 5 valm iina tupa-, k aappl- ja siisteystarkastuksee n. Tuvane simies allkersantti Falk. Tupaan majoitettu 14 alckasta, jOista- paikalla 11. Ilmoitt1 alokas Hannula ... Ej se mltaan , etta tallainea ilmoitus tehd aan kun ralikessu tulee tup aan, rn utt.a se MlTENL~1 MlSsA PAIKASSA Itmcitus tehdallf' onkin ]0 toinen lutto. Eri mahdollisuuksia ovat e slmerkikst naapurituvan puolelta ( kolmen askelee n

e taisyy detta allke ssuun, ioka selsoo seinan toisella puole n) tai vaikkapa kolme askelta alim massa p unkassa makaavan allke ssun ytapuote lla. -Viimeksi rnainltt utoteutetaan siten, etta kuusi kaverta nostaa Ilmoltuksen tek ijan mahalleen ylapunk an

p aalle . Il moituksen teossa voi olla valkeuksia pitaa pokka - tai voi joutua teke maan kaannoksen oike alle, tavskaannoksen vase m malle [a vie la Iopuksi .kyykkyyn - kertoo nimirnerkki kokemusta on.

Tetsaus OIl, out. Enka sita paitsi muutenkaan v iitsi kertoa. k uin k a paljon olemme ry'bmineet,kontanneet, sybksyneet,juos,seet,a m pu-

ee t tai muuten vain tetsanneet, ve skin kvvnelkaasuharjoitus j a oike a metsapalo ovat aar lm m aisen ikavia. En siis kerro rriista.

Ar m.eija sivistaa alokk aitaan laajentamalla tajuntaa ( jolloin se psykologisessa kokeessa kysytty vanne todella saattaa alkaa pur.istaa .paata) [a sanavar astoa - nllde n tarpeellisuudesta I hyo dyjllsyyde sta siviilissa en sanoisl [uuta enka [aat a. Miten olis i "punkk a on syvalt a" ." ei pyorita" tai" naama kenttalapiolle". Alik Falkin keksima "teur aat" - sana kin on ihan mielenkiintoinen termL Puhu.m att akaan sellaisista Umaisuista kuin, etta ($%$ SENSUROITU %&$%$) ioka todeUa nostaa k arvat pystyyn.

On se Ihmeellist a kuinka ar me i'I;!ssa op pii ar vo st a m aan seltalsia

kslnker taisl a [a ioka paivaisia asioita kuin eslmerklksl suihku tal Pizza Hut. Ede.lla m ainittu tuntu u todella m ahtavalta metsale lr in jalke enja ialkimmainen t asapainctt aa r uokavaliota Iomanatkana.

On se Ihmeellista. Vaikka Iahdin Vaasaan astl ar meijaan nlin k.uinka ollak aan Iomalla Stadlssa tor masin os akuntalalstin ( en aio sanoa nim ianne, Riikk a [a Tarjal. On se nlin

vaar in. Se meinaan, etta lama loppuu pian. raua hetkella todennakoisyys on vielakin k asvanut - Upinnie mi on kevin lahellaetadia.

Vala oli ja meni, Tykk imie hena ehdin alia 10 paivaa, [onka jalkeeri sain hakernanl siirr on Helsingin Laivastoase malle - ATK-kirjuriks.l Kou.Iutustoi mistoon, Valtion virk.a-aik a on tyo ajaksi ihan soplva. Asiak irjojen Iaatu on ll meisesti slta Iuokkaa, etta paallikbn piti t ar kast.aa mahdollinen r ik osre kisterini y m vastaavat pikkuseikat. Onneksi rninullaei ole s uur empia rikoksia tunnollani - joliet nirta ryo stoja, murhia [a verorikcksia Iasket a muk aan ...

jooos. Mit a to dennako tsl mm ln kypsyn tassa sa massa fir rnassa vieIa Uta luklessassikin - jollen sit ten ole saanut hake m aanl silrtoa Sveitsin muukalaisleg ioona an. Tuievaisu uden su urrnite lmissa on vilkon lorna Espanjassa syyskuun IOPPUPlIOleila. Ihan t051.

tiki tiki

/1-

Mika minulle merkitsee ja mlra se sinulla sanoo,

Oikeastaan on paljonkin eriIaisia asioita, joitla onjonkiniaista merkitysta elamassani: kornilkka, estet iikka, politiikka, raha, rauha, rakkaus (suur in piirtein k aantelsessa jarlesryksessa). Nama vain eslmerkkeina, naiden asioiden toteutuminen omalla kohd al la ni saattaa olla kyseenalaista, mutta Hike on koko ajan nita kohti. Jos m ennaan tarpeeksi pitkalle niin se rnlka on merkitykselfista ovat kulttuur.ia [a elam an.muotoja yllapi!avat svvar akenteet, jotka ovat elinvoimaisia n iin kauan kuin ne e ivat ole Iiian ilmetsia [a tiedostettuja. M uist an kir] oittaneeni koulu ssa aineen aiheesta "elaman merkttys" tal jotain yhU uskcmatonta ja se on ainut kouluaine joka on jaanyt mieleeni, eika ainoastaanshta syysta etta sain siita huonoimman arvosanan vaan kosk a se oli ainut [ossa pyrin Jrahmcttamaan jonklnlaista henkllokohtaista maailmankuvaa. Huonoon arvosanaan vaikutti nihilistiset kasltyk se ni, joilleoien loytanyt vuosien itseanalyysin kautta selltyksenkin, SamaHa se vain todisti kuinka naivi vol ella ns.kasvattajan et.iikka, jos oiv alsin tuolloin asioita, jotka tyhmempikin myontaa, niin pedagogise st i ei ole oikein pyrk ia tukahduttamaan kansakoulunomaisestJ vaarIst a mielipiteista, semrninkin kun vain mie lipiteesta oli kvse. Olen kylla sen j alkeen varonut molsla julkilausu mia ja opp inut.kin kuinka vaarallista itse lle ja muille on 'tot uuteen pyrkiminen ja k uinka paljon he lporapaa on pltaytya [onkinlaisessa nor maa.lidiskur ssissa. Kulttuurin kuluttamise ssa heijastuu sam a asia siten, etta alto taide k a at a a konventioita j a kyse enalalstaa aj a tu stottu m uk si a, j a sellaistahan me ky11'a sitten usk alla mme ih ailla kun ei itse tarvitse hyp at a k eh a an. Mutta joskus nayttaa si lt a kuin 99% per uskansalaisista ei uskalla edes antaa tunnustusta niille, jotka jotakin edes yr ittavat. Turvallise mpaa on pit'ayrya op it t u ih in m allelh ln [a e slk uviin ja jos mlnulta kysyt.a an niin omasta

.- '~\i'

puole stani olen sa maa mlelt.a, k ulutt.ajalta ei saa vetaa m attoa ~

jalkojen alta, m.istaan tuskin tulisl juurl m itaan jos kaik k i olrsivat

yhta ehdottomia. Minunkin .olisi pare m pi pysya hiljaa, .muua kosk a kultenkin 'uskon arinalsitn konstellaatloihln k uteri esimerkik si :demokr at ia an.: niin t unnen su or'astaan velvolllsuutt.a e sit tail mieJipiteeni vaikk a sita kukaan el kysyisikaan, Ja haluaisin etta kaikkine Ihmiset j~Ha on jotakin merkityksettista sanottavaa,

toislvat ltsensa esiIn: ftfOru meilla, jotk a voivat tavoittaa viela asioita ajattetevla inmtsta. ja joita ei kaikkinainen nonsense-referoitu-

infor maatio viela ole tuhonnut, Kyrn menen vuotta eik a suotta, vaan

kenen tahden? Oikean vastauk sen takaa lOytyy ky m menen vaike aa kysymysta. Pare mpaa huomista, te idan V - M V.

SATTUMAA

Mlesopiskelljat tiedostavat hyvin var ien vaikutuksen ollessaan teke misissa naisoptskeliiolden kanssa. Helslngin yliopiston Satakuntalaise n Osakunnan Naistenkerhon teett am assa maaperatutki muksessa on paljastunut yllattavia seikkoja. jooa 95 % naisl sta pukeutuu vaariln varelhin, kun taas miehista vain .harvat tekevat niin. Asiaa tutkinut var ianalyytikko niil<i hetiensisil mavksella. etta pitsit, olllat. kukkabrodyyrlt ja he mpeat pastetllsavyt puuttuivat Iahe s kokonaan osakunnannaisten mielivaatevalikolmista, kun taas analyytikko heti suosittelisi naisten Iem pivaattelksi juuri tallaisia pukimia.

Tutktmukslsea saadut He dot kertovat kuitenkin p aaasiassa mlesten pukeutu misen yksityiskohdista. Monien testien [alkeen lopulliseen tutk imuksee n valittlin 11 r ohkeinta. joista kolme (hen-at ]3, D ja G) analysoltlln viela taydellisen bide-divaani-gourmet -testin mukaan. Tutkimustulokset osoittavathyvin, etta miehet pvrk ivat usein tekemaan valkutuksen vastakk aiseen sukupuoleen vaatteidensa vare.illa.

Herra A vastaa 'kysymykseen nro 1, etta han pukee ylleen punaista esimerk iksi :kaydess~lin teatterissa ja iatkaa vastaustaan kvsymykse ssa nro 5: "Bokseeinl ovat punaiset, Koska ne sattuvat olem aan pluklmmat jasexikkaimmat omistamistani [a kuvittelin saavanl kayttaa nilta er-aassanaisten [arjesta massa ohielmallrsesaa Illassa.' Harrat F [a H taas toteavat, etta kyselsessa illassa heilla ei ollut 01- lenkaan b okser eita.

Herra C t aasen toteaa:" KUn viettelen naisen enstm m.aista kertaa. pukeudun punaiseen alusvaatekertaan ja puuaiseen tykkimvssvyn." Kysymykseen nro 4 (Viisi perustslua silta miksl piqat siita mlsta pidat) saatiin seuraavanlaisla vastauksia:

• "Se tuntuu kivalta"

.• "Se puke e minua''

• "On hyvan nakoinen"

• "Sopil silmien varlin"

• "On kavtannolllnen"

• "Ill ar syta"

• ';Tahrat eivat nay"

~ 'Se on miehinen"

• 'Erottaa muista'

• "Se nakyy ja on olemassa"

• "Si~a on saatavlssa'

• "Se on mahtipontinen"

20

• "Se tuo mieleen kaliumper manganaatin"

• "Menen siita sekaisin"

• "Silla on psykcloginen vaikutus psyykeen"

Suoritettu tutkirnus osoitti k iistatta, etta csakunnan miehet kiinnittavat palion nuomlota (vaaueldensa) puhtauteen,

Katsauksen tutkirnustulokseen laativat n::. & AS.

HYVN YAALIT TULIVAT JA MENIVAT. EHDOKKAf5TAMME KAK51 SELVIYI"YI HALKJ TAI5TON TIUKAN.

ONNEA JA MENF.51YSTA !

PIRJO NlEMINEN

TAPIO JVUTILAINEN

KARHUNKI ERROKSEN TOIMITUS

KWAT: klR51

21

22

16.11.-89

Otteita kolmQsen paadyn arjesta

Tinde vatkaa tryffelitalkinaa, kun soitan kolmosen sumnieria. Vesa tulee avaamaan, "moro, tulit juuri sopivasti, kohta saadaansyodal" Keittiossa Rale opastaa, miten oikeat tryffelit kuuluu tehda: "ja tuo on kyllii. lhan kamalan varista.imellla kotona kun tehdaan, niin ne oval sellaisia tummia, ei sinusta kylla ole kokiksi!""No kun se muna oli ihan vanha, ainakin kuuka\........-] kaapissa ollut, niin ei se varmaan oikein vaahdotu kunnolla ... " "Vai viela ri'l!!Prfii. munia! No ihmekos tuo, kun nayWia niin kamal alta ! Mina en ainakaan niita syo!" "Raul-kulta, ei kukaan ole. kaskenyt sinua syomaan, rnina kylla ajattelin tarjota, mutta ei sitten"

Suvi, terve, Meilla on tiiiillii meneillaan pieni perheriita, mutta se nyt on ihan normaalia,ainahan me tapellaan. Eika varmastl se muna ollut liian vanha, kyllii mina sen katsoin, mutta jos se on yiililin vanha, niin ei se vaahdotu niin hyvln, kuin uusi muna," "Mene sina nyt muniesi.kanssa mihin lystaat, mutta sen siitii saa, kun kiiyttiiii vanhoja munia." "Ei tiimii nyt kyllii ihan olkealtamaistu, mitahan tii.stii puuttuu .. ? Suvi, maista slnakm. Tarvitseeko se lisaii kookosrasvaa, vai mila?" Myonnan, ettii vahan lisiiii rasvaa voisi tehda taikinasta knltavamman, ja siten ehka rnyos oikeamman makuisen, "Lisiia siihen kunnon volta", Raie julistaa, "kookosrasvasta ei ole rnihinkaan, ei se edes maistu mlltaan."

Tiina kaataa paattavaisen hiljaisesti kattilan pohjalta lopun sulaneen kookosrasvan kulhoon, ja vatkaa viela vahan aikaa. "No niln, maistuisikohan se nyt paremmalta .. " Maistelemme taikinaa, "joo, onhan se nyt parempaa, vaikka ei tuo van olekaan kylla ihan oikea, sen pitaisi olla vahiin tummempi, mutta olkoon nyt tiiman kerran sitten vatkka vaaleatakin, Nyt rnina pistan ne paperille ja jiiahdytiin jiiiikaaplssa.''''EikO sinulla ole muotteja", kysyn . "EI, mutta eivatkohan ne paperillakin jahmety, vaikka nmotlt.ollsivat kylla kauniimpia."

Raul katsoo arvostelevasti, kun Tiina vetaa rullasta ieivinpaperia, \ ~1 el vlela huomauta mitaan. Tiina tekeepienia kekojapaperllle, ja tyi'lllllllfa lopulta suklaisen lusikan minulle, ja tarjoaa Kirsille ja RaIel1e vatkaimenrautoja nuoltaviksi. "Ei kiitos", Raul ilmolttaa,"mlna en ole tottunut nuolemaan astioita." "Ei vakisin", Tiina sanooJa nuolee itse raudan. "Tamahan on tosi hyvaa", Kirst huomauttaa. "Miten niin 'Hissii on jotain vikaa'? Mina en kyilii. maista yhtaan mitiiiin erikoista." "No en 'minii tieda, kun tama on niin vaaleaaldn." "Tuo rnies tuossa hop6ttiia, mita mleleen tulee, se tekee niinaina, Ei sii ta kannata valtnaa."

Menemme naisissa Klrsin ja Tiinan huoneeseen, ja TUna lalttaa paperin kekoineen pakastelokeroon'Nyt ne tulevat nopeasti, ja saadaan pian karkkia, Juttelemme vartin niita naita, ja sitten TUna ottaa karkit pois pakastimesta. "Nyt maistamaan!" Vesakin osuu paikalle kuin vaiston vetarnana.

"Mahtaisikohan se Raletulla maistamaan", TUna miettii ja kay soittamassa arvon herran ovikelloa. Raul saapuu kuin saapuukinpaikalle, ja maistaa tryffelia:" Kylla voilla tulisi paljon parempia", kuuluu synkkatuomio.t'Hanki kunnon keittotalto, niin sinusta onkin johonkinl"

rsns valln Vesa on eksynyt ikkunalaudan iiiireen.Tiina oli juuri ehtinyt' esitella minulle viimeisimpia antikvar;iaattU5ytojaan,. ja niYos Vesa huomasi ne:"Onpas sinulla paljon tilpehOoriii", han flksusti.lausahti, "NUn, minii olen tallalnen", Tinde tote$i,"keriiiin maaUista omalsuutta ymparilleni," "Niin", Kirsi huomautti, "sinullahan ei oikein ole muuta kotia kuin tama, pakkohan sUa on johonkin kamansa kerata," "On sUnak,eviialia aika kova homma, kun pakkaat tuon kaiken[''''No jaa, ka] ne jossaln matkalaukussa menevat.." 'Tiiiiltii on mennyt kaikki rauha, kun tanne on muuttanut tuollalsia Iappllalsia, olisi edes kunnon pohjalainen, mutta ei vaan. ""Siina. kyUa puukko neilu1si! 'Tultihin tappelemahan', ja silleen .. "

"Hei Tiina, rnilla ohjeella sina nuo karkit teit, niiytii!" Tinde hakee ohjetta, ja lukeer'Raparperitortnr, poronkaristys, .. hei, rnina teenkin teille joskus oikein kunnon poronkartstystat Tiissii juku ilta, kun ehdin.' "MINUN MIELE,ST A::NT'; Raul tilittiiii,"porolla dole Witiian vir.~aa, se maistuukin Ihan jak1ilalle," " Raul, porollaja jiikiiliinmauUa on yhteista vain .se, etta pore syo jiikiilii.a.""No niln, juuri sen takia -poronliha maistuu Ja~iiHille, ettas tied1it!""Maistuuhan lampaanllhakln hielle", joku uskaltautuu sanomaan. "Lammas on hyv1i1i.!" Raul Ilmoittaalopullisenoloisesti, "No niin, taas se alkaa, t1im1i ikuinen rilta. Raul, joskus mihiivieIa lyon sinua, saat olla varma!" Tassa vaiheessa tiitii hiJpeaa keskustelua katsoin viisaimmaksi poistua seurasta, mutta viel1i kiiytiiviiiin kul!lui Viiittelya, tal ehka .siella keskusteltiin jo kemiasta, en osaa sanoa,

23

BLAMA..i TTLSEMPI JUTTU

( do ya want to read something corny here you've got it )

Ostaako uus Bat m an- T -patta val ei? Oletteko - rakkaatlukij anisyventyneet viirae aikoina taHalsten elama r a suure rn pie.nongelmien a ar elle ? Trendeja pltaa seurata (orjallise sti. m utta samanalkalsia, p aallek kaista trendeja ei yxi ihminen ehdi t aysipainoise stl soveltamaan elamaanaa - suatana ( sanoosin [os olsin Kiuruveelta }. Kledjuthansiis on koodi muulle jengiUe - hlffaattex te? Ei niita kayt annolllsyyden tm s, r atstonaliatisin peru stein r aahata pitkin me stoia tai just for run - r would never ever do anything as vulgar as having fun. Sun kledj us - tvylrttomyytes; kertoo susta enem man kuin tuhat kuvaa. Otetaan pariesimerkkia: sun tietysti taa Batmanstuff'i: jos sulla on Batmari-paita niin:

1. Olet samaistunut Iahes taydellisesti h anen tper soonaansa eli olet mle dosti sanoen universu min epaitsekk ain ihminen. met toivekansalainen [a seUaine.nhan slrra haluat olla ( 7)

2. Halualslt olla vhta kuin han eli todellinen Iepakkomie sethan tassa rnitaan kummallista 01e7

3. Arvuuttaja (tai Kapu) on var astanut k aikki muut paitasi ...

2. esime:t~ki: olet pukeutunut r aikeisiin skimba/' utkollurotslln etc ... Koocin tulkinta:

1. Skulaat narva se paiva diippia skugessa jossain Val D'I seressa, Kalliovuorilla tai jopa Tahkovuor ella etka ehdi vaihta maan kledjuja laskujsn valllla,

2. Haluaisit olla Matti Nykanen.

3. iy1atti Nykanen ali varastanut kaikki muut kledjusi,

3. esimerkki: met tiedost ava trendi-Ihminen [oka ei valits hevon holkasen polaysta siita suur i massa aiattelee vaan se ur aat ajan henkea itsenaise sti ( Pukev an- Stockmannin One Waymainokset) e tka osta sukkaak aan jos. se maksaa alle satasen ja sun jok aisella paidaUas on om a rarlnarrsa: et ole mik aan juntti joll' on vaaranlalnen nunuil

Tania aihe alk aakln [o kyllastyttarnaan teita - rakkaat lukijani - ja mlnulla on hucmenna raskas mutta tylsa paiva koska Seppalan Ja Anttilan alennus myynnlt alakavat huomenna ...

nimim.Fee hot couture

Osakunnan ihanat Im met kiittavat ruu miin ja hengeel nautinnoista daami-Illaliisilla 17.11.1989.

Satalinnan Saatio t arvitsee

TALOUDENHOIT AJAN / TOIMINNANjOHTAJAN

Toiminnanjohtala toimil Satakuntatalon Isannoltsijana ja hanellaon vastuu saation seka sosiaallsesta toiminnasta etta Iiiketoiminnasta ja niideri kehittamisest a. Erityisen tarkeaa tyossii on kesahotellin johtaminen ja toim inta sen vastaavana 'hcltajana, koska kesahotellilla on edelleen suuri merkitys saation taloudessa.

Toim innanjohtaian tehtava on itsenainen, haastelline n ja monipuolinen. Saation hallitus toivootoimeen kiinnostusta etenkin osakunnan toimintaan oplskeluaik anaan aktiivisesti osalnstuaeilta. Toimeen voidaan va lit a myos [atko-opiskelija tal opinnoissaan vert-at rain pitkalle ehtinyt osak untalainen.

Lahernpia tietoja toirninnanjohtajan tyo sta antavat saation hallituksen puheenjohtaja Pentti Alhonen, puh. tyohcn 191 34.20, kotiin 847 305 ja nykyinen toiminnanjohtaja Kauko Malrni, puh. tyohon 694 2206, kotiin 349 1208.

Saation .h~mtukselle osoitetut hakem ukset

palkk avaatimuksineen pyydam me [attamaan 27.12.1989 mennessa.

Sa talinnan Saatlo

Lapinrinne 1 A, 00180 Helsinki

\

tJE \ sU'ol-A os

i~. -~--.

¥

21

Kirjoltelkaa toki ensi vuoden Kar hunklerr oksiin, tai ... If

Mik ali vastaanottajaa ei tavoite ta, pyydetaan palauttamaan osoitteeseen Lap inr inne 1 A, 00180 Helsinki.

].,ASERP,AINO 1989

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful