Regulamentul intern al cercului științific studențesc de morfologie

și materiale dentare din cadrul Disciplinei de Morfologia dinților și
arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale
dentare
Dispoziții generale
1. Cercul științific studențesc (CȘS) de morfologie și materiale dentare este
un cadru pentru studenţi, de a participa la activitatea de cercetare
derulată, prin care să faciliteze aprofundarea cunoştinţelor în domeniul
cercetării ştiinţifice, cultivarea aptitudinilor, formarea abilităţilor de
cercetare ştiinţifică și dezvoltarea gândirii independente.
2. Activitatea din cadrul cercului este axată pe probleme ştiinţifice, permiţând
studenţilor dezvoltarea abilităţilor de stabilire a unor probleme ştiinţifice,
de a găsi o metodologie adecvată pentru rezolvarea problemei, de a
efectua studiile propuse şi de a disemina rezultatele studiilor în cadrul
sesiunilor științifice studențești și prin redactarea şi prezentarea lucrărilor
de licenţă.
Organizare și funcționare
3. Conducătorul CȘS, șef lucrări dr. Kerekes-Máthé Bernadette, decide dacă
un student este admis în CŞS şi pe ce perioadă poate participa la
activităţile cercului. Selecția presupune formularea unei scrisori de intenție
și a unui CV din partea studenților interesați, care se predă conducătorului
științific până la data de 20 noiembrie.
4. Fiecare participant acceptat al CŞS va lua la cunoștință prezentul
Regulament sub semnătură.
5. Comunicarea cu membrii cercului se va realiza prin mail-uri, rețele de
socializare și prin ședințe programate și anunțate în prealabil.
6. Drepturile şi obligaţiile studentului membru în CŞS sunt:
- să beneficieze de procesul de instruire prevăzut în planul de cercetare al
CŞS
- să utilizeze baza materială a disciplinei
- să îşi îndeplinească obligaţiile care îi revin, în conformitate cu planul de
cercetare
- să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia sa în cadrul
programului
- să cunoască şi să respecte toate normele şi regulamentele care
guvernează activitatea academică în cadrul universităţii, inclusiv normele
de protecţia muncii și etica cercetării ştiinţifice
- din rezultatele cercetării obținute va prezenta o lucrare științifică (TDK,
Marisiensis, etc.).
7. Atribuţiile conducătorului CŞS sunt:

- stabilirea temelor de cercetare
- organizarea selecţiei studenţilor în CŞS
- comunicarea cu Decanatul (anunţarea temelor de cercetare,
comunicarea studenţilor participanţi la CŞS, depunerea raportului anual)
- asigurarea condiţiilor necesare (instrumente, materiale consumabile,
surse bibliografice, etc.) derulării activităţilor din cadrul CŞS.