Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

ROMÂNIA

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Departamentul MD1
Disciplina Parodontologie, Diagnostic oro-dentar

Regulament intern de organizare și funcționare al Cercului
Știintific Studențesc de Parodontologie în cadrul Disciplinei de
Parodontologie și Diagnostic Oro-Dentar, Departamentul MD1,
Facultatea de Medicină Dentară
Dispoziții generale
1. Cercul Științific Studențesc(CȘS) de Parodontologie din cadrul Disciplinei de
Parodontologie și Diagnostic Oro-Dentar, Departamentul MD1, Facultatea
de Medicină Dentară, UMF Târgu Mureș este înființat ca o unitate de studii,
perfecționare și
de cercetare ştiinţifică performantă în domeniul
parodontologiei.
2. Activitatea din cadrul CŞS trebuie axată pe probleme ştiinţifice, permiţând
studenţilor dezvoltarea abilităţilor de stabilire a unor probleme ştiinţifice,
de a găsi o metodologie adecvată pentru rezolvarea problemei, de a
efectua experimentele şi/sau studiile clinice propuse şi de a disemina
rezultatele studiilor inclusiv prin redactarea şi prezentarea lucrărilor de
licenţă.
Scop și obiective
1. Scopul cercului ştiinţific studenţesc de parodontologie este de a crea un
cadru propice studenţilor de a participa la activitatea de cercetare derulată
de universitate, prin care să faciliteze aprofundarea cunoştinţelor în
domeniul cercetării ştiinţifice, cultivarea aptitudinilor, formarea abilităţilor
de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea gândirii independente a studenţilor, a
capacităţii lor de a învăţa creativ şi aplicativ.
2. Obiectivele CȘS de parodontologie sunt:
- îmbogățirea cunoștințelor teoretice și a abilităților practice ale
studenților în domeniul parodontologiei, dobândite în
programele
obişnuite de instruire;
- propunerea și susținerea unor teme de cercetare ştiinţifică în domeniul
ales;
- formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică la studenţi;
- dezvoltarea
spiritului analitic și cultivarea interesului pentru
documentare;
- promovarea rezultatelor ştiinţifice;
- îndrumarea studenților în elaborarea lucrărilor științifice și de licenţă;
- publicarea de studii şi articole ştiinţifice în reviste şi cărţi;
- perfecţionarea continuă prin schimburi de experienţă cu alte centre
similare existente la nivel instituțional, naţional şi internaţional;
- organizarea de conferinţe, cursuri, seminarii, simpozioane.

Adresa UMF: Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, județul Mureș, România
Web: www.umftgm.ro | Email: .........

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
ROMÂNIA

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Departamentul MD1
Disciplina Parodontologie, Diagnostic oro-dentar

Organizarea
1. Cercul Științific Studențesc de Parodontologie are următoarea structură:
- Conducător șef lucrări dr. Lazăr Luminița
- Cadre didactice coordonatoare: asist. drd. Sabău Raluca, asist. dr.
Bukhari Csilla, asist. drd. Vlasa Alexandru.
- studenți ai Facultății de Medicină Dentară, numărul maxim fiind de 15
studenți.
2. Studenții pot devenii membri ai CȘS de Parodontologie prin formularea
unei cereri, însoțită de o scrisoare de intenție și un CV, care se vor
depune până în data de 20 noiembrie la sediul disciplinei din Centrul
Integrat de Medicină Dentară și vor fi trimise în format electronic pe
adresa de mail luminita.lazar@umftgm.ro .
3. Cererile se analizează şi se supun aprobării
cadrelor didactice
coordonatoare și fiecare student acceptat va lua la cunoștință prezentul
Regulament sub semnătură.
4.

Fiecare participant acceptat va opta pentru una dintre temele de
cercetare propuse, iar din rezultatele obținute va prezenta o lucrare
științifică (Marisiensis,TDK) și va fi co-autor la cel puțin o lucrare
științifică publicată in extenso.

5. Ședințele de lucru ale CȘS de Parodontologie vor fi programate în
prima zi de miercuri a fiecărei luni, convocarea făcându-se de către
coordonatorul cercului ştiinţific studenţesc.
6. Comunicarea cu și între membrii cercului se va realiza prin afișe, mailuri, reţele de socializare.
7.

Atribuțiile conducătorului CȘS sunt:
- elaborarea temelor de cercetare,
- selecția studenților membrii CȘS,
- stabilirea modului de desfăşurare a şedinţelor cercului ştiinţific
studenţesc, conform regulamentului,
- asigurarea condițiilor necesare derulării activităților din cadrul CȘS
(instrumente, materiale consumabile, surse bibliografice)
- comunicarea cu Decanatul (anunţarea temelor de cercetare,
comunicarea cadrelor didactice şi a studenţilor participanţi la CŞS,
depunerea raportului anual)
8. Drepturile şi obligaţiile studentului membru în CŞS sunt:

Adresa UMF: Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, județul Mureș, România
Web: www.umftgm.ro | Email: .........

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
ROMÂNIA

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Departamentul MD1
Disciplina Parodontologie, Diagnostic oro-dentar

- să beneficieze de procesul de instruire prevăzut în planul de
cercetare al CŞS,
- să utilizeze baza materială a universităţii ,
- să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia sa în
cadrul programului sau al activităţilor conexe,
- să îşi îndeplinească obligaţiile care îi revin, în conformitate cu tema
de cercetare,
- să cunoască şi să respecte toate normele şi regulamentele care
guvernează activitatea academică în cadrul universităţii, inclusiv normele
de protecţia muncii, etica cercetării ştiinţifice, etc

Tg. Mureș
disciplină
30.10.15
lucrări dr. Lazăr Luminița

Adresa UMF: Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, județul Mureș, România
Web: www.umftgm.ro | Email: .........

Șef de
șef