Regulamentul intern al cercului științific studențesc de

profilaxie orală din cadrul Disciplinei de Medicină
Dentară Preventivă şi Comunitară, Departamentul MD1
Dispoziţii generale
1. Cercul științific studențesc (CȘS) de profilaxie orală este un cadru care le oferă
studenţilor posibilitatea de a participa la activitatea de cercetare derulată, prin
care să faciliteze aprofundarea cunoştinţelor în domeniul cercetării ştiinţifice,
cultivarea aptitudinilor, formarea abilităţilor de
cercetare ştiinţifică și dezvoltarea gândirii independente.
2. Activitatea din cadrul cercului este axată pe probleme ştiinţifice, permiţând
studenţilor dezvoltarea abilităţilor de stabilire a unor probleme ştiinţifice, de a
găsi o metodologie adecvată pentru rezolvarea problemei, de a efectua studiile
propuse şi de a disemina rezultatele studiilor în cadrul sesiunilor științifice
studențești și prin redactarea şi prezentarea lucrărilor de licenţă.
Misiune şi obiective:
Activitatea CŞS se bazează pe următoarele principii:
principiul creativităţii;
principiul liberei iniţiative;
principiul voluntariatului;
principiul rigorii academice;
principiul parteneriatului;
Organizare şi funcţionare
3. Conducătorul cercului ştiinţific studenţesc va fi Asist. univ. Dr. Petcu Blanka.
4. Conducătorul CŞS decide dacă un student este admis în CŞS şi pe ce perioadă
poate participa la activităţile cercului.
5. Studenţii participanţi pot deveni membri ai CŞS în urma procesului de selecţie.
Acesta va presupune formularea unei scrisori de intenţie şi a unui CV din partea
studenţilor interesaţi. Cererile de afiliere la CŞS se predau conducătorului CŞS
până la data de 25 noiembrie şi se trimit în format electronic pe adresa de mail
blankapetcu@yahoo.com. Cererile se analizează de către conducătorul CŞS, care
va anunţa pe avizierul disciplinei de Medicină Dentară Preventivă şi prin poşta
electronică rezultatele selecţiei.
6. Fiecare participant acceptat al CŞS va lua la cunoștință prezentul Regulament
sub semnătură.
7. Fiecare participant acceptat va opta pentru una dintre temele de cercetare
propuse, iar din rezultatele obținute va prezenta o lucrare științifică (TDK,
Marisiensis, etc.) și va fi coautor la cel puțin o lucrare științifică publicată in
extenso.
8. Ședințele de lucru al CȘS-ORTPED vor fi programate în ultima zi de luni a
fiecărei luni, exceptând zilele de sărbătoare legală sau în cazul de suprapunere cu

alte manifestări specifice. Convocarea şedinţelor se face de către coordonatorul
cercului ştiinţific studenţesc.
9. Comunicarea cu membrii cercului se va realiza prin afișe, mail-uri, reţele de
socializare.
10. Drepturile şi obligaţiile studentului membru în CŞS sunt:
- să beneficieze de procesul de instruire prevăzut în planul de cercetare al CŞS
- să utilizeze baza materială a disciplinei
- să îşi îndeplinească obligaţiile care îi revin, în conformitate cu planul de
cercetare
- să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia sa în cadrul
programului
- să cunoască şi să respecte toate normele şi regulamentele care guvernează
activitatea academică în cadrul universităţii, inclusiv normele de protecţia muncii
și etica cercetării ştiinţifice
5. Atribuţiile conducătorului CŞS sunt:
- stabilirea regulamentului/modului de desfăşurare a şedinţelor cercului ştiinţific
studenţesc
- stabilirea temelor de cercetare
- organizarea selecţiei studenţilor în CŞS
- comunicarea cu Decanatul (anunţarea temelor de cercetare, comunicarea
studenţilor participanţi la CŞS, depunerea raportului anual)
- asigurarea condiţiilor necesare (instrumente, materiale consumabile, surse
bibliografice, etc.) derulării activităţilor din cadrul CŞS