คําและสํานวนประโยคภาษาอังกฤษ

ที่จําเปนสําหรับ
นักเรียนและครูอาชีวศึกษา
USEFUL WORDS AND EXPRESSIONS
FOR VOCATIONAL
STUDENTS & TEACHERS

ดร. ประพนธ จุนทวิเทศ
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

2

บทนํา
เป็นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปในปจจุบนั วา
ภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทสําคัญมากขึ้นในชีวติ
ประจําวันของคนไทย ถึงแมวาเรายังสามารถใชภาษาไทยอยางมีความสุขอยูก็ตาม แตผูที่รูภาษาที่สอง
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ยอมถือวามีโอกาสดีและไดเปรียบคนอื่น ๆ อยางแนนอน ไมวาจะเปนเรื่องของ
การสมัครงาน การประกอบอาชีพ หรือแมแตการคนควาหาความรูก็ตาม ยิ่งในปจจุบันถือวาเปนยุคแหง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เรียกวายุค IT ขอมูลหรือความรูตาง ๆ สามารถสืบคนไดจากเครือขาย
อินเทอรเน็ต (Internet) ที่นําเสนอไวอยางหลากหลายทั้งเนื้อหาและรูปแบบ และโดยมากจะเปน
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นหากผูใดทีมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดียอมสามารถรับรูขอมูล
ขาวสารดังกลาวไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกวาผูที่ไมรูภาษาอังกฤษ
อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังนับวาไมประสบผลสําเร็จเทาไร
นักอันสืบเนื่องมาจากปจจัยหลาย ๆ ประการดวยกัน
หลายคนมีทัศนคติมีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ทําใหไมชอบภาษาอังกฤษ และคิดวาเปนสิ่งที่
ยาก ไมสนุกหรือนาเบื่อ หากจะเปรียบก็ถือวาเปนยาขมอยางหนึง่ ของคนไทยทีเดียว หลายคนเรียน
ภาษาอังกฤษมาหลายปก็ไมสามารถใชใหเกิดผลได พอเจอชาวตางชาติ ไมสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ
ความหมายได จนคิดวาเดินหนีเสียจะดีกวาตองขายหนาเพราะไมสามารถสื่อสารกับเขาไดแตหลาย ๆ คน
ก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พยายามฝกฝนดวยตนเองตามโอกาสจะอํานวย หลายคนไปสมัครเรียน
พิเศษ เพิ่มเติมกับสถาบันที่เปดสอนภาษาอังกฤษดวยความหวังวาจะมีโอกาสใชภาษาอังกฤษไดดี มี
ประสิทธิผลกับเขาบางสักวัน ซึ่งนับวาเปนการเริ่มตนทีด่ ีทีเดียว
ภาษาถือวาเปนวิชาทักษะ ดวยเหตุนกี้ ารเรียนภาษาไมวาจะภาษาใดก็ตามจําเปนตองใชเวลาใน
การเรียนรูและฝกฝน ไมสามารถเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วได เมื่อเรียนแลวตองนําไปใชอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความชํานาญ มิใชเรียนไปแลวไมมโี อกาสใช พอนาน ๆ ไปก็ลืม และเมื่อถึงโอกาสที่
จําเปนตองใชก็ไมสามารถใชได จึงเปนสิ่งที่นาเสียดายไมนอย และหากมองยอนกลับมาดูสถานศึกษาของ
อาชีวศึกษาเราแลว ไมวาจะเปนผูบริหาร ครูผูสอน หรือพนักงาน/เจาหนาที่ตาง ๆ จะพบวาหากมิใช
ครูผูสอนวิชาอังกฤษแลวก็ อยาหวังวาจะไดใชภาษาอังกฤษเทาไรนัก ยกเวนผูที่มีความสนใจหรือมี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเปนพิเศษอยูแลว

3

แตนับวาเปนโชคดีของชาวอาชีวศึกษาที่ปจ จุบันวิทยาลัยหลาย ๆ แหง ไดเปดศูนยการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ที่เรียกวา Self-Access Language Learning Center หรือ SALL Center ขึ้นใน
สถานศึกษาเพือ่ เปดโอกาสนักเรียนไดฝกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่เรียนในชัน้ เรียนและในภาคเรียนที่
ออกฝกงาน อีกทั้งเปดบริการครูและบุคลากรของวิทยาลัยที่ตองการพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษอีกดวย
ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงตระหนักถึงปญหาเหลานี้และอยากจะหาวิธีที่สามารถชวยอีกทางหนึ่งในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ของทั้งนักเรียนและครูอาชีวศึกษาของเรา ดังนั้นบทความนี้จึง
จัดทําขึ้น โดยมีจดุ มุงหมายเพื่อใหนกั เรียนและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาไดใชเปน
คูมือและแหลงขอมูล ชวยในการพูดและสนทนาภาษาอังกฤษรวมทั้งสรางความมั่นใจในการใชภาษา
อังกฤษในการสื่อสาร
เนื้อหาสาระทีน่ ําเสนอประกอบไปดวย คําและสํานวนภาษาอังกฤษทีพ่ ิจารณาเห็นวาจําเปนและ
จะเปนประโยชนแกนักเรียนและครูดังกลาว ในอันทีจ่ ะสามารถนําไปใชในการพูดคุยกับชาวตางประเทศ
ไดอยางเหมาะสมและมั่นใจโดยรวบรวมมาจากแหลงสื่อตาง ๆ ดังที่แสดงไวที่บรรณานุกรมทายเลม
เนื้อหาที่นําเสนอแบงหมวดหมูเปนหัวขอไดดังนี้ คือ การทักทาย (Greetings) การอําลา (Leave
Taking) การแนะนําตนเองและผูอื่น (Introducing Oneself and Others) การใหและขอขอมูลสวน
บุคคล (Giving and Asking for Personal Information) การขอบคุณ (Thanking) การขอโทษ
(Apologizing) การถามเวลา (Asking for Time) การถามชื่อ ที่อยู การเรียน และอาชีพ (Asking for
Name, Address, Study and Work) การถามทิศทาง (Asking for Direction) การสอบถามเรื่องสุขภาพ
(Asking about Health) การพูดคุยเกีย่ วกับสภาพอากาศ (Talking about Weather) การเสนอใหความ
ชวยเหลือ (Offering Help) การขอรอง (Requesting) การแสดงความคิดเห็น (Expressing an Opinion)
การกลาวชมเชย (Admiring) การเชิญ (Inviting) ศัพทและสํานวนอืน่ ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน (Other
Words & Expressions in Everyday Life)

4
การทักทาย (Greetings)
การทักทาย คําทักทายที่ควรทราบมีดังนี้
Good morning
สวัสดี (เชาถึงเที่ยงวัน)
Good afternoon
สวัสดี (หลังเทีย่ งวันถึงชวงเย็น)
Good evening
สวัสดี (ชวงเย็นถึงกลางคืน)
Good day
สวัสดี (ตลอดวัน)
Hello/Hi
สวัสดี (เพื่อนหรือคนรูจักทัว่ ไป)
การสอบถามทุกข-สุข สํานวนที่ใชสอบถามวาสบายดีหรือ ไดแก
How are you? (เนนเรื่องสุขภาพ)
How are you going? (อังกฤษ) How are you doing? (อเมริกัน)
How’s it going? (เนนความเปนอยูในชีวิตประจําวัน)
How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)
How’s your life?
How’s everything?
How are things (with you)?
การตอบ ตัวอยางการตอบ ไดแก
(I'm) fine, thanks. And you?
สบายดี ขอบคุณ แลวคุณละ
Good.
สบายดี
Very well
สบายดีมาก
I'm O.K.
ก็ดี
So so.
ก็งั้น ๆ
Not (too) bad
ก็ไมเลว
Great!
เยี่ยม, วิเศษ

5
การอําลา (Leave Taking)
การอําลา ตัวอยางคํากลาวลา ไดแก
See you again…..
พบกันใหม ….. (เปนทางการ) เชน
(เชน See you again tomorrow/next time/next week/next month/next year/on Monday. เปนตน)
See you later/soon/then.
เดี๋ยวเจอกันนะ
Have a nice day/time.
โชคดีนะ/วันนีข้ อใหมีความสุขนะ
Have a nice holiday.
ขอใหมีความสุขในวันหยุดนะ
Have a nice weekend.
ขอใหมีความสุขในวันสุดสัปดาหนะ
Have a good time.
ขอใหมีความสุขนะ/ขอใหเที่ยวใหสนุกนะ
Have a good/nice trip
ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพนะ
Take care (of yourself)
ดูแลตัวเองดวย/รักษาเนื้อรักษาตัวดวย
Sweet dreams / Sleep well
ฝนดีนะ/นอนหลับใหสบายนะ
Good luck./Be successful.
โชคดี/ขอใหประสบความสําเร็จ
Good night.
ราตรีสวัสดิ์/ไปแลวนะ (ใชลาตอนกลางคืน)
Goodbye/Bye
ไปแลวนะ/ไปละ

6
การแนะนําตนเองและผูอื่น (Introducing Oneself and Others)
การแนะนําตนเอง
Let me introduce myself.
ขอแนะนําตัวเอง
May I introduce myself?
ขอแนะนําตัวเอง
I’m/My name’s Udom Chaiyo.
ผมชื่ออุดม ไชโย
I'm Thai.
ฉันเปนคนไทย
I'm from Thailand.
ผมมาจากประเทศไทย
I'm a student at …….. College.
ฉันเปนนักเรียนที่วิทยาลัย …..
I study at …………… College.
ผมเรียนอยูทวี่ ทิ ยาลัย …..
I’m teaching at …………… College.
ผมสอนอยูที่วทิ ยาลัย …..
I’m a teacher of ….. at ….. College.
ผมเปนครูวิชา ….. ที่วิทยาลัย …..
I work at ….. College.
ฉันทํางานที่วทิ ยาลัย …..
I live in Chonburi.
ผมอยูชลบุรี
I'm in the first year.
ผมอยูป 1
I'm a second year student.
ฉันเปนนักเรียนป 2
I study ……………….
ผมเรียนสาขา ……..
My field of study is ………….
สาขาวิชาที่ผมเรียนคือ …………
My college is in Rayong.
วิทยาลัยฉันอยูท ี่ระยอง
อื่น ๆ
Certificate of Vocational Education ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Diploma of Vocational Education
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

7
การแนะนําผูอนื่
This is Peter.
I'd like you to know Peter.
I'd like to introduce you to Wanna.
I want to introduce my friend May.
I want you to meet my friend John.
Here's Sawat and that's Suphon.

นี้คือปเตอร
ผมอยากใหคุณรูจักปเตอร
ผมอยากแนะนําคุณใหรูจักวรรณา
ผมอยากจะแนะนําเมยเพื่อนผม
ผมอยากใหคุณพบจอหนเพือ่ นผม
นี่สวัสดิ์ และนั่นสุพล

คําแสดงความยินดีที่ไดรูจัก ไดแก
(It’s) nice/good to meet/see you.
(I’m) pleased to meet/see you.
(I'm) glad to meet/see you.
It's a pleasure to meet you.
การตอบ ใหเพิ่มคําวา too ที่หมายถึง 'เชนเดียวกัน’ เชน
Nice to see you, too.
ยินดีที่ไดรูจักเชนเดียวกัน

8
การใหและขอขอมูลสวนบุคคล (Giving and Asking for Personal Information)
ขอมูลสวนตัว
How old are you?
(I'm) seventeen.
How tall are you?
I'm 170 centimeters tall.
How much do you weigh?
(I weigh) 65 kilograms.

คุณอายุเทาไร
ผมอายุ 17 ป
คุณสูงเทาไร
ฉันสูง 170 ซ.ม.
คุณหนักเทาไร
(ผมหนัก) 65 กิโลกรัม

ขอมูลครอบครัว
How many people are there in your family? มีกี่คนในครอบครัวคุณ
How many brothers and sisters do you have? คุณมีพี่นองกี่คน
I have 2 brothers/sisters.
ผมมีพี่นองผูชาย/หญิง 2 คน
I don't have any brothers or sisters.
ผมไมมีพี่นองเลย
There are 7 people in my family.
ครอบครัวผมมี 7 คนดวยกัน
My grandparents live with us.
ปู ยา (ตา ยาย) อยูกับเราดวย
What does your father do?
พอคุณทํางานอะไร
My father is a teacher.
พอผมเปนครู
Does your mother work?
แมคุณทํางานหรือเปลา
She works with government.
แมเปนขาราชการ
She doesn't work.
แมไมไดทํางาน
What do you want to be (in the future)?
คุณอยากเปนอะไร (ในอนาคต)
I want to be a pilot.
ผมอยากเปนนักบิน
I haven't decided yet.
ยังไมไดตัดสินใจ

9
การขอบคุณ (Thanking)
การขอบคุณ สํานวนทีใ่ ชในการขอบคุณ ไดแก
Thanks you (very much).
Thanks (a lot).
Thank you for ……………..
Thank you for your present.
Thank you for everything.
Thank you for your help.
I really appreciate that.

ขอบคุณ (มาก)
ขอบใจ (มาก)
ขอบคุณสําหรับ
เชน
ขอบคุณสําหรับของขวัญ
ขอบคุณสําหรับทุกอยาง
ขอบคุณสําหรับความชวยเหลือของคุณ
ผมรูสึกประทับใจจริง ๆ

การตอบรับคําขอบคุณ
You’re welcome.
Don't mention it.
Not at all.
It's nothing.
That's all right. / That's O.K.
(It's) a pleasure.
My pleasure./With pleasure.
Don’t worry (about it).
No problem.

ไมเปนไร
ไมเปนไร
ไมเปนไร
ไมเปนไร
ไมเปนไร
ดวยความยินดี
ดวยความยินดี
อยากังวลไปเลย
ไมมีปญหา

10
การขอโทษ (Apologizing)
การขอโทษ สํานวนทีใ่ ชในการขอโทษ ไดแก
I’m sorry.
I’m sorry. I’m late.
I’m sorry I troubled you.
Excuse me, please.
Excuse me for interrupting.
Excuse me for a moment.

ผมขอโทษ
ขอโทษที่มาชา
ขอโทษที่ทําใหตองลําบาก
ขอโทษครับ/คะ
ขอโทษที่รบกวน
ขอโทษขอเวลาสักครู

การใหอภัย สํานวนทีใ่ ชในการตอบรับคําขอโทษ
That’s all right.
Don’t worry (about it).
No problem.
That's O.K. หรือ I'm O.K.

ไมเปนไร (ตอบรับคําขอโทษ)
อยากังวลไปเลย
ไมมีปญหา
ไมเปนไร หรือ ผมไมเปนไร

11
การถามเวลา (Asking for Time)
การถาม
Excuse me. What time is it?
Could you tell me the time, please?
Do you have a time?

ขอโทษครับ กี่โมงแลวครับ
ขอโทษครับกี่โมงแลว
กี่โมงแลว (คุณมีนาฬิกาไหม)

การตอบ
(It's) seven o'clock.
Six twenty/Twenty past six
Five to four/Three fifty-five
A quarter past eight/Eight fifteen
Half past ten/Ten thirty
A quarter to ten/Nine forty-five
Noon
Midnight
In the morning
In the afternoon
In the evening
At night

7 นาฬิกา
6.20
3.55
8.15
10.30
9.45
เที่ยงวัน
เที่ยงคืน
ตอนเชา
ตอนบาย
ตอนเย็น
ตอนกลางคืน

12
การถามชื่อ ที่อยูและการเรียน (Asking about Name, Address, Study and Work)
การถามชื่อ
What’s your name?
คุณชื่ออะไร
What’s your surname?
นามสกุลอะไร
(family name, last name, second name = นามสกุล)
การถามที่อยู
Where are you from?
Where do you come from?
Where do you live?
Where are you staying now?
What is your village?
What’s your address?
Could I/May I have your address?
Could you tell/give me your address?
Could you write your address for me?

คุณมาจากไหน
คุณมาจากไหน
คุณอยูที่ไหน
ตอนนี้คุณพักอยูที่ไหน
คุณอยูหมูบานอะไร
ที่อยูของคุณคืออะไร
ขอทราบที่อยูของคุณไดไหม
กรุณาบอกที่อยูของคุณไดไหม
กรุณาเขียนที่อยูของคุณไดไหม

การถามเกี่ยวกับการเรียน
What do you study?
Where do you study?
What is your school?
What school are you in?
What year are you in?
Do you have a part-time job?

คุณเรียนอะไร
คุณเรียนทีไ่ หน
โรงเรียนคุณอยูที่ไหน
คุณอยูโรงเรียนอะไร
คุณอยูปไหน/ชั้นอะไร
คุณมีงานพิเศษหรือเปลา

13
การถามทิศทาง (Asking for Direction)
การถามทิศทาง
Excuse me.
Do you know where …… is?
Do you know where Michael is?
Do you know where the toilet is?
Do you know the way to….?
Where is the nearest public telephone?
How can I get to…..?

ขอโทษครับ (ใชเริ่มกอนการถาม)
คุณรูไหมวา ……. อยูที่ไหน
คุณรูไหมวา ไมเคิลอยูที่ไหน
คุณรูไหมวาหองน้ําอยูที่ไหน
คุณรูจักทางทีจ่ ะไป .. ไหม
โทรศัพทสาธารณะใกลทีสุดอยูที่ไหน
ไมทราบวาผมจะไป …. ไดอยางไร

การบอกทิศทาง
Turn left. / Turn right.
On the left. / On the right.
Go straight.
Go straight on./Go ahead.
Go past. / Walk past.
Keep going until you get to….
Take the first/second turn.
It's near/close to …..
It's not far from here.
It's very far from here.
It's 5 kilometers from here.
It's about 500 meters away from here.

เลี้ยวซาย / เลี้ยวขวา
ทางซาย / ทางขวา
ตรงไปขางหนา
ตรงไปขางหนา
เดินผานไป
เดินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึง…..
เลี้ยวที่แยกแรก / แยกที่สอง
มันอยูใกลกับ
ไมไกลจากทีน่ ี่
มันไกลจากทีน่ ี่มาก
มันอยูหางจากนี่ 5 กิโลเมตร
มันอยูหางจากที่นี่ประมาณ 500 เมตร

14
การสอบถามเรื่องสุขภาพ (Asking about Health)
คําถาม
Are you all right?
What’s the matter?
What's the matter with you?
What happened?
What are your symptoms?
Do you have a headache?
Do you have fever/high temperature?
How do you feel now?
Did you get hurt?

เธอสบายดีหรือ
เปนอะไรครับ
มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น (กับคุณ) หรือ
เกิดอะไรขึ้นหรือ
อาการของคุณเปนอยางไรบาง
คุณมีอาการปวดศีรษะไหม
ตัวรอนหรือไขขึ้นไหม
ตอนนี้คุณรูสึกอยางไร
คุณเจ็บหรือเปลา

สํานวนอื่น ๆ
You look very well.
You don't look well.
You look (very) pale.
I feel better./I'm getting better.
I feel sick.
I am all right now.
I'm much better.
I have a headache/toothache.
I have a stomachache/backache.
I have a sore eye/throat.
I have a cold.
I have a slight fever.
I feel chilly/dizzy.
I have a terrible cold.
My leg hurts.
I guess I'm just tired.

คุณดูมีความสุขดีนะ
เธอดูไมสบายเลยนะ
เธอดูหนาซีด (มาก)
ฉันรูสึกดีขึ้นแลว
ฉันรูสึกไมสบาย
ตอนนี้ฉันสบายดี
ฉันดีขึ้นมากเลย
ฉันปวดหัว/ปวดฟน
ฉันปวดทอง/ปวดหลัง
ฉันเจ็บตา/เจ็บคอ
ฉันเปนหวัด
ฉันเปนไขนดิ หนอย
ฉันรูสึกหนาวสั่น/มึนหัว
ฉันเปนหวัดรุนแรงมาก
เจ็บขา
ฉันคิดวา ฉันแคเหนื่อยเทานัน้

15
It's nothing. How come?
You should stay in bed.
You should see a doctor.
You should take some medicines.
It's not serious.
ศัพทอื่น ๆ
an earache
a cough
a burn
bruise
stress
sore muscles
the hiccups
aspirin
eye drops
ear drops
pill/tablet
bandages
constipation
asthma
high blood pressure
hemorrhoids
skin disease
ambulance
homesick
a rash
an allergy
prescription
diabetes
injection

ไมมีอะไรหรอก ทําไมหรือ
เธอควรจะกลับไปนอนพักผอนดีกวา
เธอควรจะไปนอนดีกวา
เธอควรจะกินยาดีกวา
ไมรายแรงหรอก
ปวดหู
อาการไอ
แผลไฟไหม
แผลถลอก
อาการเครียด
ปวดกลามเนื้อ
อาการสะอึก
ยาแอสไพริน
ยาหยอดตา
ยาหยอดหู
ยาเม็ด
ผาพันแผล
โรคทองผูก
โรคหืด
ความดันโลหิตสูง
ริดสีดวงทวาร
โรคผิวหนัง
รถพยาบาล
โรคคิดถึงบาน
ผื่นคัน
อาการแพ
ใบสั่งยา
โรคเบาหวาน
การฉีดยา

16
การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ (Talking about Weather)
How do you think about the weather in Thailand?
คุณคิดอยางไรเกี่ยวกับอากาศที่เมืองไทย
How is the weather like in Canada?
แลวที่แคนาดาอากาศเปนอยางไร
There are three seasons in Thailand.
ประเทศไทยมี 3 ฤดู
What are they?
มีฤดูอะไรบาง
Winter, summer, and rainy seasons.
ฤดูหนาว รอน และฝน
We don't have spring and autumn.
เราไมมีฤดูใบไมผลิและใบไมรวง
Could you tell me about the weather in each season?
ชวยเลาเกี่ยวกับอากาศในแตละฤดูใหฟงหนอยไดไหม
How long is each season?
แตละฤดูนานเทาไร
The weather is good today, isn't it?
วันนี้อากาศดีนะ
I like this kind of weather.
ฉันชอบอากาศแบบนี้

17
การเสนอใหความชวยเหลือ (Offering Help)
การเสนอ สํานวนที่มกั ใช ไดแก
Can I help you?
Would you like me to help you?
Let me help you with this.
Can I give you a hand?

มีอะไรใหผมชวยไหม
คุณอยากใหฉนั ชวยไหม
ขอใหผมชวยคุณเรื่องนี้เถอะ
ฉันขอชวยคุณไดไหม

การตอบรับความชวยเหลือ
Thank you very much. You’re so kind.
Thanks. It’s very kind/nice of you.

ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลย
ขอบคุณ คุณดีมากเลย

การปฏิเสธความชวยเหลือ
Thanks a lot. But I think I should do that myself.
ขอบคุณมาก แตผมคิดวาผมควรทําเอง
Thank you very much. But I should be responsible for that.
ขอบคุณมาก แตผมควรรับผิดชอบมันเอง

18
การขอรอง (Requesting)
การขอรอง
Can/Could I ….., please?
Can you help me?
Would you mind ….?
Do you mind …..?

ผมสามารถ …. ไดไหม
คุณชวยผมไดไหม
คุณจะชวย ….. ไดไหม
คุณจะชวย ….. ไดไหม

การตอบรับคําขอรอง
Yes./Yes, of course.
Sure!
No problem!

ได/ไดเลย
ไดเลย
ไมมีปญหา

การปฏิเสธคําขอรอง
Sorry./I'm sorry.
I'm sorry. I need it myself.
I'm afraid I can't.

ผมเสียใจ
ผมเสียใจ ผมจําเปนตองใช
ผมเกรงวาจะไมได

19
การแสดงความคิดเห็น (Expressing an Opinion)
การเห็นดวย มีสํานวนที่ใชอยูหลายสํานวน เชน
I agree.
So do I.
That’s a good idea.
You’re right.

ผมเห็นดวย
ฉันก็เชนกัน
เปนความคิดทีด่ ี
ถูกของคุณ

ใชอยางไมเปนทางการ ระหวางเพื่อนฝูง เชน
Good idea!
That sounds great!
Wonderful!

ความคิดเยีย่ ม!
ฟงดูเยีย่ มเลย!
วิเศษ!

การไมเห็นดวย
I don’t agree.
I think you’re wrong.
I don't think so.
I'm not sure.
I wouldn't do that.

ผมไมเห็นดวย
ผมคิดวาไมใช
ผมไมคิดเชนนั้น
ฉันไมแนใจ
ผมจะไมทําเชนนั้น (ไมเห็นดวย)

การถาม
Do you have any (good) ideas?

เธอมีความคิดอะไร (ดี ๆ) ไหม

20
การกลาวชมเชย (Admiring)
สํานวนที่ใชอยางเปนทางการ ไดแก
I would like to compliment you on ….

ฉันอยากจะชอชมเชยคุณในเรื่อง ….

สํานวนที่ใชพดู กับเพื่อน ๆ อยางไมเปนทางการ ไดแก
That’s nice.
ดีจัง
That’s excellent.
วิเศษจัง
Well done.
ดี
Brilliant!
วิเศษ
Great!
เยี่ยม
Pretty good.
ดี
ตัวอยางสํานวนในการชมเชย
I really like your hairstyle.
I love your work.
I think your idea is very nice.
Your watch is very beautiful.
What a nice bag!

ผมชอบทรงผมของคุณจริง ๆ
ผมชอบผลงานของคุณมาก
ฉันคิดวาความของคุณดีมาก
นาฬิกาของคุณสวยมาก
ชางเปนกระเปาที่สวยอะไรเชนนี้

การตอบรับคําชม
Oh, thank you. I just got it yesterday.
Oh, thanks. My friend gave it to me.
Thank you. I'm glad you like it.
Thank you. It's nice of you to say.
Thank you. Yours is also very nice.

ขอบคุณ ผมเพิง่ ไดมาเมื่อวานนี้เอง
ขอบคุณ เพื่อนผมใหมา
ขอบคุณ ผมดีใจที่คุณชอบมัน
ขอบคุณ ดีจังที่คุณชม
ขอบคุณ ของคุณก็ดีเชนกัน

21
การแสดงความยินดี
Congratulations!
ขอแสดงความยินดี
Happy Birthday
สุขสันตวันเกิด
Congratulations on your appointment/promotion/success//graduation.
ขอแสดงความยินดีดวยกับตําแหนงใหม/ความสําเร็จ/การศึกษาของคุณ
Congratulation on your winning the prize/award/contest.
ขอแสดงความยินดีกับการชนะรางวัล/การแขงขันของคุณ
Please give her my congratulations.
ขอฝากแสดงความยินดีกับเธอดวย
Please accept my congratulations.
โปรดรับความยินดีของผมดวย

22
การเชิญ (Inviting)
การเชิญ
Would you like to join the ride?
How about playing football?
Do you want to go swimming?

คุณจะนั่งรถไปดวยกันไหม
เลนฟุตบอลกันไหม
คุณอยากไปวายน้ําไหม

การตอบรับคําเชิญ
Thank you. I'd love to.
Thanks. That sounds fun.
Thanks a lot. That sounds great!

ขอบคุณ ตกลง
ขอบคุณ ฟงดูนาสนุกนะ
ขอบคุณ ฟงดูเยี่ยมเลย

การปฏิเสธคําเชิญ
I'm sorry but I'm so busy.
ผมเสียใจ ผมไมวาง
I'm sorry. I can't. I have something to do.
ผมเสียใจ ผมมีอะไรตองทํา
I'm sorry. I already have a plan this evening. ผมเสียใจ ผมไมวางเย็นนี้
สํานวนอื่น ๆ ไดแก
Thank you for your invitation.
Thank you for inviting me.
Thank you for coming.
I'm glad you could come.
It's good to see you.
Come in, please.
Could I see Mary?
Just a moment, please.
I'm sorry. She is out now.
Have/take a seat, please.
I've been waiting for you.
I was afraid you weren't coming.

ขอบคุณที่เชิญมา
ขอบคุณที่เชิญมา
ขอบคุณที่มา
ดีใจที่เธอมาได
ดีใจที่ไดพบคุณ
เขามาขางในกอน
ขอพบแมรี่ไดไหม
รอสักครูนะ
เสียใจดวย ตอนนี้เธอออกไปขางนอก
เชิญนั่ง
ผมกําลังรอคุณอยู
ฉันคิดวาคุณจะไมมาแลว

23
คําและสํานวนอื่น ๆ ในชีวติ ประจําวัน (Other Words & Expressions in Everyday Life)
ศัพทและวลีที่ควรรู
ยานพาหนะ & การขนสง
car
taxi
bus
coach
train
plane/airplane
boat
port/pier
bus stop
bus terminals
airport
domestic
international
railway station
sky/electric train
underground/subway
bicycle/bike
motorcycle/motorbike
tricycle
Tuk-Tuk
van
truck/lorry
express way
highway
footpath/pavement
(pedestrian) crossing

รถยนต
รถแท็กซี่
รถประจําทาง
รถทัวร
รถไฟ
เครื่องบิน
เรือ
ทาเรือ
ปายรถเมล
สถานีขนสง
สนามบิน
ภายในประเทศ
ระหวางประเทศ
สถานีรถไฟ
รถไฟฟา
รถไฟใตดิน
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต
รถสามลอถีบ
รถตุกตุก
รถตู
รถบรรทุก
ทางดวน
ทางหลวง
ทางเทา
ทางมาลาย

24
short cut
take a bus
take a ferry
by bus
get on
get off
get in
fare

ทางลัด
นั่งรถเมล
นั่งเรือขามฟาก
โดยรถเมล
ขึ้น (รถเมล)
ลง (รถเมล)
ขึ้น (รถ)
คาโดยสาร

ตําแหนงที่ตั้งและทิศทาง
opposite
across from
near
far
next to
beside
close to
in front of
behind
between
on the right (hand/side)
on the left (hand/side)
on the corner of
on
in
at

ตรงขาม
ตรงขาม
ใกล
ไกล
ติดกับ/ถัดจาก
ขาง ๆ
ใกล ๆ กับ
ขางหนา
ขางหลัง
ระหวาง
ดานขวามือ
ดานซายมือ
ตรงหัวมุม
บน
ใน
ที่

25
กิจวัตรประจําวัน
wake up
get up
breakfast
brunch
lunch
dinner
early
late
activities
routine
hobby
leave home
arrive at college
get/arrive home
free/spare time
weekend
weekday/working day/workday

ตื่นนอน/รูสึกตัว
ตื่นนอน, ลุกขึ้น
อาหารเชา
อาหารเขา+กลางวัน
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น
แตเชา, กอน
ชา, สาย, ดึก
กิจกรรม
กิจวัตรประจําวัน
งานอดิเรก
ออกจากบาน
ไปถึงวิทยาลัย
กลับถึงบาน
เวลาวาง
วันหยุดสุดสัปดาห
วันธรรมดา/วันทํางาน (จันทร-ศุกร)

ลักษณะการกระทํา
always
usually
often
sometimes
occasionally
seldom
from time to time
rarely
ever
never

เสมอ ๆ
ปกติ
บอย ๆ
บางครั้ง
บางโอกาส
ไมคอยจะ
บางครั้งบางคราว
แทบจะไม
เคย
ไมเคย

26
กิจกรรมบันเทิงและสันทนาการ
go to the cinema/movies
go to see a film/movie
action movies
comedies
horror movies
musicals
romance movies
drama
thrillers
tragedies
science fiction
opera
soap opera
สํานวนประโยคที่ควรรู
I like to sing./I like singing.
I like to read./I like reading.
I'd like a glass of water, please.
Samet is a beautiful island.
I have an appointment with a friend
tonight.
How do you say that?
How do you do that?
How do you spell that?
Open the door, please.
Close the windows, please.
Press the button here, please.
Turn the light on, please.
Turn the light off, please.

ไปดูหนัง
ไปดูหนัง
หนังบู
หนังตลก
หนังสยองขวัญ/ผี
หนังเพลง
หนังรัก/โรแมนติก
หนังชีวติ
หนังตื่นเตนหวาดเสียว
หนังโศกนาฏกรรม
หนังเชิงวิทยาศาสตร
ละคร
ละครทีว/ี วิทยุ

ฉันชอบรองเพลง
ฉันชอบอานหนังสือ
ขอน้ําแกวหนึง่ ครับ
เสม็ดเปนเกาะที่สวยงามแหงหนึ่ง
ผมมีนัดกับเพือ่ นคืนนี้
คุณพูดวาอยางไร
คุณทํายังไง
คุณสะกดอยางไร
กรุณาเปดประตูดวย
กรุณาปดหนาตางดวย
กรุณากดปุมตรงนี้
กรุณาเปดไฟ
กรุณาปดไฟ

27
Let's have something to eat.
Would you like something to eat?
Don't look so serious.
Don't be serious.
Relax/Calm down.
I'm serious./I really mean it!
I speak a little English.
I can speak a bit of English.
Somchai is going out with Somsri.
I'm sorry. Mike is not in now.
I got angry with him.
Are you angry at me?
Would you like ice cream?
Would you care for ice cream?
Would you like to go to ….?
What will you do tomorrow?
I'd like some coffee, please.
Help me, please.
Can you help me with this?
There are …………
There is …………
How's your work?
How's your study?
How was your holiday?
How was your weekend?
How's your fried rice?
Great!
How's yours?
How's John?
What's Somchai like?

หาอะไรกินกันเถอะ
คุณอยากกินอะไรไหม
อยาทําหนาเครียดอยางนั้น
อยาคิดมาก/ไมตองคิดหนัก
ใจเย็น ๆ (อยาคิดมาก)
ผมพูดจริงนะ
ผมพูดภาษาอังกฤษไดนดิ หนอย
ผมสามารถพูดภาษาอังกฤษไดเล็กหนอย
สมชายออกไปกับสมศรี
เสียใจดวย ตอนนี้ไมคไมอยู
ฉันโมโหเขา
คุณโกรธฉันหรือเปลา
คุณอยากทานไอศครีมไหม
คุณอยากทานไอศครีมไหม
คุณอยากไป …… ไหม
คุณจะทําอะไรพรุงนี้
ผมขอกาแฟ
กรุณาชวยฉันดวย
กรุณาชวยผมเรื่องนี้ดวย
มี ………… (มากกวา 1 อยาง)
มี ………… (1 อยาง)
งานคุณเปนอยางไรบาง
การเรียนคุณเปนอยางไรบาง
พักรอนเปนอยางไรบาง
เสาร-อาทิตยที่ผานมาเปนอยางไรบาง
ขาวผัดอรอยไหม
อรอยมาก
แลวของคุณละ
จอหนเปนอยางไร (สบายดีหรือ)
สมชายเปนคนแบบไหน

28
He's very kind/talkative/cheerful.
He always looks happy.
She's very honest/patient.
She's very serious/shy.
What's Bangkok like?
What do you think of Thailand?
Where are you going?
What are you doing?
What will I do?/What am I going to do?
Do you enjoy the work?
Was it fun?
Can you swim?
Do you smoke?
The show was fun.
I've been to Patthaya.
I've seen you before.
I must go./I have to go.
I'm interested in cooking.
Cooking is interesting.
Could you please slow down?
Could you speak more slowly, please?
I'm bored.
It's boring.
I'm excited.
It's exciting.
Do you have any paper clips?
I'd like to buy some drink?
It's getting late/dark?
I'd better be going now.
I've had a good time this evening.

เขาเปนคนใจดี/ชางพูด/ราเริง
เธอมักจะดูมีความสุขเสมอ
เธอเปนคนซื่อสัตย/อดทน
เธอเปนคนจริงจัง/ขี้อาย
กรุงเทพ ฯ เปนอยางไร
คุณคิดอยางไรกับประเทศไทย
กําลังจะไปไหน
กําลังทําอะไรอยู
ผมจะทําอยางไร
คุณชอบงานนัน้ ไหม
มันสนุกไหม
คุณวายน้ําไดไหม
คุณสูบบุหรี่หรือเปลา
การแสดงสนุกจัง
ผมเคยไปพัทยา
ฉันเคยเห็นคุณมากอน
ผมตองไปละ
ฉันสนใจการทําอาหาร
การทําอาหารนาสนใจ
กรุณาพูดชา ๆ หนอยไดไหม
กรุณาพูดชา ๆ หนอยไดไหม
ฉันเบื่อ
มันนาเบื่อ
ฉันรูสึกตื่นเตน
มันนาตื่นเตน
คุณมีที่หนีบกระดาษไหม
ผมอยากจะซื้ออะไรดื่มสักหนอย
จะสายแลว/จะมืดแลว
ผมไปตอนนี้ดกี วา
ผมสนุกมากเลยเย็นนี้

29
I enjoyed the dinner very much.
Say hello to Tom.
Pass my regards to Kelly.
Pass my love to Jane.
Take care of yourself.
Take it easy.
Please come and see me again.
When can I see you next time?
It's a nice day.
I can't find …………..
Hurry up!
Don't bother me.
I'm coming.
That's my favorite dish.
I don't like that.
I'm going to bed.
Will you wake me up at 6 o'clock?
I was up late last night.
I'm going to play football.
What time are you coming back?
Around five.
We'll start at ten.
That's great/wonderful.
Bring the camera.
Don't forget anything.
I can't go with you.
Can you wait a moment?
I'll be waiting for you at …… at four.
What do you do in your spare time?
What do you do when you have a free time?

อาหารมื้อเย็นนี้เยีย่ มมาก
ฝากสวัสดีทอมแทนผมดวย
ฝากความระลึกถึงแคลลี่แทนผมดวย
ฝากความรักถึงเจนใหผมดวย
ดูแลตัวเองดวยนะ
ทําตัวตามสบายนะ
แลวมาหาใหมนะ
แลวจะพบกันอีกเมื่อไร
วันนี้อากาศดีจงั นะ
ผมหา …. ไมเจอ
รีบ ๆ หนอย
อยากวนผมสิ
ผมกําลังไป
นั่นเปนอาหารจานโปรดของผม
ฉันไมชอบอยางนั้น
ผมจะเขานอนแลว
ปลุกฉันตอน 6 โมงไดไหม
เมื่อคืนผมนอนดึก
ผมจะเลนฟุตบอล
เธอจะกลับมากี่โมง
ราว ๆ 5 โมงเย็น
เราจะเริ่มเวลา 10 โมง
เยี่ยม/วิเศษเลย
เอากลองถายรูปไปดวย
อยาลืมอะไรนะ
ฉันไปกับพวกเธอไมได
รอสักครูไดไหม
ผมจะรอคุณที่ … ตอน 4 โมง
เธอทําอะไรในเวลาวาง
เธอทําอะไรในเวลาวาง

30
I listen to music.
What kind of music do you like?
Pop music.
Are you interested in ……?
Do you like ….?
I read books.
I like fishing.
Do you have a hobby?
What are your hobbies?
I collect stamps/coins.
I'm hungry/thirsty.
How did you make it?
How do you like it?
When will you be ready?
Next Monday.
Something is wrong with this
tape recorder.
The lamp doesn't light.
It doesn't work.
Will you take a look at it for me?
I think it's broken.
It's not plugged in.
Can you fix/repair it for me?
There's a fire someplace.
There's been an accident somewhere.
Let's go and see.
Is anybody hurt?
Two people were injured.

ฉันฟงเพลง
คุณชอบดนตรีประเภทไหน
เพลงปอบ
คุณสนใจใน ….. หรือเปลา
คุณชอบ ….. ไหม
ฉันอานหนังสือ
ฉันชอบตกปลา
คุณมีงานอดิเรกไหม
งานอดิเรกของคุณคืออะไร
ผมสะสมแสตมป/เหรียญกษาปณ
ฉันหิว/หิวน้ํา
คุณทํามันอยางไร
คุณชอบแบบไหน
คุณจะพรอมเมื่อไร
วันจันทรหนา
มีสิ่งผิดปกติกบั เครื่องเลนเทปนี้
โคมไฟไมมีแสง
มันไมทํางาน
ชวยดูใหฉนั หนอยไดไหม
ฉันคิดวามันเสีย
ไมไดเสียบปลัก๊ นะ
เธอชวยซอมมันใหฉันหนอยไดไหม
เกิดไฟไหมขนึ้ ที่ไหนสักแหง
เกิดอุบัติเหตุขนึ้ ที่ไหนสักแหง
เราไปดูกันเถอะ
มีใครไดรับบาดเจ็บไหม
มีบาดเจ็บ 2 คน

31
คําและสํานวนที่นําเสนอขางตนนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น จริง ๆ แลวยังมีคําและสํานวนที่
นาสนใจอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งสามารถคนหาเพิม่ เติมไดจากแหลงสื่อตาง ๆ ที่มีอยูมากมายทั่วไปในทองตลาด
เพียงแตที่นําเสนอไว ณ ทีน่ ี้ไดรับการพิจารณาแลววาเปนคําและสํานวนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนักเรียน
และครูสามารถนําไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือคําและ
สํานวนเหลานีจ้ ะไมมีประโยชนอะไรหากมิไดมีการนําไปใชพูดคุยเปนประจํา จะตองนําไปฝกฝนจริง ๆ
ในสถานการณตาง ๆ จนเกิดความคลองแคลวและชํานาญ อาจกลาวไดวาเหมือนกับการมีชั่วโมงบินมาก
ขึ้นนั่นแหละ
ในที่นี้อยากจะใหขอเสนอแนะวาเวลาพูดหรือสนทนาภาษาอังกฤษควรรวบรวมความคิดเกี่ยวกับ
สิ่งที่ตองการจะสื่อสาร ไมตองกังวลเรือ่ งไวยากรณมากนัก ไมควรแปลตรงตัวจากไทยเปนอังกฤษ
พยายามใชศัพทและโครงสรางประโยคที่งา ยเหมือนกับทีเ่ สนอไวในเลมนี้ ทําตัวสบาย ๆ เปนธรรมชาติ
ขณะพูดไมจําเปนตองเขาใจทุกคําที่ไดยนิ อาจใชวิธีการเดาบางใหระลึกเสมอวาการเรียนภาษาอังกฤษให
เกงไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว
ตองใชเวลาระยะหนึง่ การเรียนภาษาอังกฤษตองเริ่มจากการมี
ทัศนคติที่ดีและถูกตองตอภาษาอังกฤษ จะตองใหเวลากับตัวเองในการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ และที่สําคัญ
ที่สุดคือ ตองยอมใหภาษาอังกฤษเขาไปเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันดวยการใชภาษาอังกฤษทุกวัน

------------------------

32

บรรณานุกรม
จรวยพร ทีปกากร. 2535. ฝกพูดภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มตน. กรุงเทพมหานคร:
รุงแสงการพิมพ
ทอดด ทองดี ลาเวลล. 2543. ภาษาอังกฤษงาย ๆ สไตลพาเที่ยว. กรุงเทพมหานคร:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ประเพศ ไกรจันทร. 2544. How to Speak English. กรุงเทพมหานคร: พี. เอส. เพรส.
ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ. 2544. ภาษาควรจํา วัฒนธรรมควรรู ระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว.
แอนดรูว บิกส. 2542. วิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง. ชุดภาษาอังกฤษงายนิดเดียว
เลม 1. กรุงเทพมหานคร: ดับเบิ้ลนายน.
แอนดรูว บิกส. 2545. Oops! ผิดอีกแลว: อยากเกงภาษาอังกฤษ คําผิดอยาเผลอ.
ชุดภาษาอังกฤษงายนิดเดียว เลม 2. กรุงเทพมหานคร: ดับเบิ้ลนายน.
------------------------------