You are on page 1of 7

OBSAH

PROLG: TRIDSA POD NULOU ABEZ STRECHY


NAD HLAVOU.........................................................................................11
1 CESTA K IALENSTVU.......................................................................19
2 AKO PREKONA NAJVIU PREKKU
VLASTN VU.....................................................................................41
3 PREKONVAJTE PREKKY, SLADKOSTI
ZAHOTE!............................................................................................... 59
4 ZMETE SVOJ REFERENN RMEC........................................ 81
5 FIT AKO SPARAN............................................................................. 93
6 ZMETE SVOJU STRAVU, ZMENTE SVOJ IVOT................109
7 ZDOLAJTE SVOJU HORU............................................................. 131
8 ZBRAJTE SVOJE HRANICE........................................................ 150
9 PREMENA: TVORENIE NOVCH HRANC............................... 163
10 CIEOV IARA: RODISKO SPARANOV...............................180
PRLOHA A CESTA K SILE............................................................. 197
PRLOHA B: SPARANSK TERIA ASTIA............................. 198
POAKOVANIE.................................................................................... 199

PROLG:
TRIDSA POD NULOU ABEZ STRECHY NAD HLAVOU

aid International Ukatak s zimn vytrvalostn preteky, ktor


sa konali v Quebecu uprostred najchladnejieho obdobia roka.
Niektor zaznamenan teploty klesli pod rove tridsiatich
stupov pod nulou. Moji priatelia boli jedin dvod, preo som sa
vten de objavil stroma lenmi tmu na tartovej iare, na drobnom
ostrove uprostred rieky svtho Vavrinca vQuebecu. Aby sme sa dostali do ciea, museli sme prekona pstoesdesiat beztench, pustch a zamrznutch kilometrov. akala ns plavba na lne, pochod
na sneniciach, sek na bekch a, verte tomu alebo nie, jazda na
horskch bicykloch cez takmer zamrznut rieky azasneen skalnat
tern, ktor by kad udsk bytos strochou pretnosti odradil od
toho, aby na vbec vstpila. Vedel som, e preteky potrvaj es dn,
ak vetko pjde poda plnu. Ale vedel som, e nikdy ni nelo poda
plnu.
Napriek mrazivm teplotm bola nad nami jasnomodr slnkom
zaliata obloha a farebn vbava saiacich sa odrala v snehu. Zaali sme splavovanm rieky svtho Vavrinca, o skr vyzeralo ako
snaha veslova kanoe cez Arktick ocen so tvorlennou posdkou
a somnou na korme. Plvajce kryhy nm narali do lna aboli by
ns splchli cez palubu ako tulene baiace po adovej vode. A na to,
e napretekoch ako s tieto nemte monos prezliec sa do suchch
vec anie je ani prleitos zahria sa. Od momentu, ke vm veci nasiaknu adovou vodou, ctite chlad a v kostiach asitucia sa nezmen,
11

a km sa neotepl. Jednm slovom, je vm tak zima, akoby ste boli


nah. Vtakch podmienkach udia zomieraj na podchladenie. To bol
zaiatok pretekov.
Ke sme dosiahli n cie na rieke svtho Vavrinca, dva dni sme
sa brodiliv hlbokom snehu po kolen a vteplotch od dvadsatri do
tridsap stupov pod nulou. Aby sme si udrali dostatok energie,
stmom sme sa obas zastavili az f ae sme skali olivov olej. Bola
to logick voba, pretoe sa ahko nesie aje nabit kalriami. Ke
sa na to pozriem sptne, fungovalo to, aj ke nie bez vedajch
inkov.
Kto sa zastnil na ultra-vytrvalostnch pretekoch, m mentalitu
aspo do uritej miery prispsoben tak, aby sa vedel odosobni adokzal sa pohybova dopredu, nehadiac na to, e kad udsk impulz
aobyajn zdrav rozum mu hovoria, aby prestal. Prestanete racionlne myslie, stratte schopnos logicky uvaova azanete fungova na
zkladnej rovni.
Tretiu noc, ke sme sa na sneniciach plahoili k vrcholu horskho
hrebea, objavili sa predo mnou tvre rodiny, prbuznch apriateov.
Kamkovek som sa pozrel, popri chodnku som videl ich hlavy, ako sa
na ma pozeraj. Cel hodiny som premal nad tm, o tam robia.
Okrem toho som nealeko chodnka uvidel McDonalds... Samozrejme tam nemohol by, pretoe som bol straten uprostred nioho.
Nielene som videl obrysy zlatch oblkov, ale do nosa mi udrela aj
charakteristick prenikav va hamburgerov a smaench hranolekov. Je asn, o sa zmocn udskej mysle, ke lovek zane strca
vedomie. Vmojom prpade to boli evidentne trans-mastn tuky akeup. Bolo to oficilne zblznil som sa.
Chystali sme sa na zlaovanie skoro tyristopdesiat metrovho
tesu, aby sme sa potom mohli pusti alej smerom k cieu. V tom
ase sme boli druh, drali sme sa tesne za ldrami, a stle sme si
robili ndeje na vazstvo. Bol to pre ma mimochodom ok, najm
ke vezmeme do vahy, e som nebol atlt a nemal som tam o robi. Set atletickch sksenost ostatnch lenov tmu sa u meral na
desaroia a ja som obchodoval na Wall Street apredtm som istil
12

bazny. Spoliehal som sa na to, e rozdiel vo fyzickej zdatnosti medzi


mnou aostatnmi lenmi tmu vykryje moja psychick hevnatos.
Vo svete dobrodrunch sa to boli Olympijsk hry aja som sa
snimi snail udra krok.
Ke sme sa priblili k hrebeu, vedel som, e nieo nie je vporiadku. Tm pred nami mal nehodu: lan, ktor spjali hrebe sdolinou
sa nebezpene uvonili. Zlaova za tchto podmienok znamenalo vystavi sa vekmu riziku, ktor sme neboli ochotn podstpi.
Take sme stli na hrane tesu anemali sme sa kam pohn, zatia
o tm pred nami sa snail prs na to, ako spoji uvonen lan. Pouli
sme aksi rozruch a pod hranou tesu smevideli svietiace elovky. Ke
mte halucincie, popri chodnku vidte udsk hlavy azlat oblky,
zrejme nie ste plne pripraven na zlaovanie takmer pdesiatmetrovho tesu obzvl, ke nie s vporiadku istiace lan. Blila sa noc
amy sme nevideli in cestu nadol. Vrti nasp sme sa u nemohli.
Z najbliieho tbora (niekokch stanov prikrench v snehu) sme
rno toho da vyrazili. V mrazivom vetre svitiacom vade okolo ns
sme sa na seba pozreli azhodne sme si pomysleli: Kurva! akala ns
nocna snehu bez strechy nad hlavou. Nebrali sme si stan, pretoe by
bol na esdov tru prli ak. Nam plnom bolo s bez spnku, a km neskolabujeme. Ignorovali sme bezpenostn poiadavky,
aby sme mali ahie batohy.
Tuil som, e mme pred sebou sakra ak noc, ale nemal som
predstavu, ak bude skutonos. Zahrabal som sa do mrazivej bielej
masy, pretoe poskytovala jedin mon kryt pred nrazmi arktickho vetra. Extrmne podmienky aenergetick vdaj, ktor vyvolvali, mali za nsledok, e bolo nemon zaspa. Takto podmienky
vm jednoducho vezm t as mozgu, kde sdli vae ja aodnes
ju niekam pre.
Take som sa triasol v mizrii a do svitania, pretoe to bolo to
jedin, o sa dalo robi.
Ocitol som sa v stave, do ktorho sa dostvaj udia straten vdivoine, ke u jednoducho kal na to, i preij, pretoe ke zomr,
aspo sa skon ich trpenie.
13

Na druh de, hne ako sa objavil prv zblesk svetla, sme zistili, e
lan sa opravi nedaj. Tmu pred nami sa poastilo zliez dole anm
zostvalo dfa, e sa im situciu nejako podar vyriei alebo vyrazi
a poksi sa ich dohna. Po diskusii sme rozhodli, e sa poksime
zliez, teda zliez po povrchu, ktor by sa mal normlne iba zlaova.
Kad trasa na prv pohad vhodn na zomyknutie, zoskoenie alebo
skotanie, mala po bliom preskman nedostatok, ktor mohol ma
fatlne nsledky. Bolo to akoby ste sa pokali zliez trojit iernu
zjazdovku, ktor nikto nikdy neziiel ani na lyiach. Povrch bol do
rovne psu pokryt snehom a na kadom kroku posiaty smrtene
nebezpenmi pascami.
Nakoniec sme objavili prok snehu, ktor sa vinul smerom dole po skalnej stene. Nemohli sme si vybera atak sme zaali zlieza,
hadajc miesta, kde by sme sa mohli zachyti alebo postavi. ad bol
pokryt vrstvou snehu aete nestabilnej ako skalnat seky naokolo,
ale bezpenej, ke vezmem do vahy nae obmedzen vybavenie.
Tento sek bol tak zky, e sme sa nemohli hba do strn, lebo hrozilo, e sa zrtime. Preliezli sme popadan stromy a zrazu sme narazili
na tvormetrov strminu, ktorou sme sa tesne popri skalch neisto
zomykli prudko nadol. akal ns mimoriadne nebezpen eshodinov zostup. Aja som bol len obyajn tpek vneobyajnej situcii.
Na sa som sa pripravoval iba es mesiacov, il som vNew Yorku
apracoval som vkancelrii na Wall Street.
Nakoniec sme sa astne dostali a do doliny. Otoil som sa auvidel
som skalu dvhajcu sa za nami do vky tyristopdesiatich metrov, po
ktorej sa vinula tenk stuka snehu, naa cesta dole. Avtedy nm to dolo: jedno liapnutie veda amohlo by po ns. Rozhodne to bol poriadny vkon. Lene tm sa nae problmy v sai neskonili. akalo ns
sto kilometrov na nevyhovujcich bekch anavye bez vosku. Ocitli
sme sa na bekrskej trati tvorenej dvoma uzukmi stopami, ktor sa
pred nami ahali do vzdialenosti desa kilometrov doprostred pustatiny.
Trasa navye viedla cez kopce sprudkmi stpaniami aklesaniami.
Zasekli sme sa. Beky nm do kopca neboli ni platn, iba o sme
chali nohami na mieste, alenehbali sme sa. Nahnevan sme vysko14

ili zly aocitli sme sa po ps vsnehu, ktor bol podobn pohyblivmu piesku. Asi to bude znie hlpo, ale doslova sme sa zasekli priamo
na vyjazdenej bekrskej trati. Nedalo sa pohn dopredu ani dozadu,
ake sme si lye vyzuli, u sme si ich nevedeli znova nasadi.
Adrian, jeden z lenov nho tmu, mal u za sebou vstup na Everest aoblas poznal ako vlastn topnky. Jeho prtomnos mi vemi
pomhala, pretoe to bol oividne profesionl atak sa sprval aj vnronch situcich. Spoliehal som sa naho ako nervzny pacient,
ktor ak, e ho doktor upokoj, lene on sa otoil avne povedal,
e to cel me dopadn vemi zle. Vtej chvli som si takmer nasral
do gat.
Nakoniec sme sa z toho nejako vysekali a ke vonkajia teplota klesla, smola ns konene nechala na pokoji. T, ktor sa vyznaj v beeckom lyovan (amy sme sa nevyznali) dobre vedia, e pri rznych
teplotch sa pouvaj odlin druhy vosku. Dnes mi to pripad ako
vystrihnut zfilmu, ale napokon sme sa znovu ocitli na ceste.
Aaj ke som za poslednch tyridsa rokov zail niekoko hraninch situci, noc na hrebeni, ktor som strvil vhalucincich, patr
medzi najhorie.
Vinou, ke sa ocitnete vhraninej situcii, mte koniec na dohad. Ak je vonku treskca zima, je to sce neprjemn, ale o dve
hodiny si vaute poriadne zakrite. Ke vm lekr alebo zubr rob
bolestiv zkrok, mete mu da znamenie, e potrebujete injekciu
proti bolesti. Narazte si palec na nohe, ale pomyslte si, e to rchlo
prejde.
Lene vt noc sme pred sebou nevideli ani svetielko ndeje. Rno
vylo slnko a aj za dennho svetla zostvala teplota hlboko pod nulou.
Aj keby sme si ztoho vybrali len to najlepie, boli sme v dos vekej
srake. Nikto nm neiel na pomoc, cestu nadol sme si museli njs sami. Ke sa vm to stane viackrt, spene sa prebojujete cez prekky
anakoniec zskate zvltny pocit bezpeia, e ak sa nevzdte apjdete
dopredu, budete vporiadku. Vpodstate je jedno ak vzvy ma akaj
poas da, snajvou pravdepodobnosou nebud zaleka tak krut, ako podmienky na hrebeni.
15

Existuje nepriama mera medzi tm, ako mizerne sa ctite na sai


atm, ako asne sa ctite po nej. Po tejto sai som sa ctil, akoby som vyhral nrodn lotriu. Ke sa vm podar vybojova si cestu
zpekla adokoni to, o sa vm predtm zdalo nemon, zmen vs
to. Zrazu uvidte sami seba vinom svetle, budete na seba hrd a zanete sa cti ako in lovek.
Po pretekoch v Ukataku som preiel niekoko extrmnych sa,
ktor patria knajnronejm na svete. Ke uom hovorm, o mm
vplne, vina znich sa na ma pozer ako na debila alebosamovraha. Lene fakt, e sa postavte vzve adosiahnete viac, ne si myslte,
nie je vbec blbos. Vkonenom dsledku vm to pome presvedi
sa, oho ste schopn. Prekonvanie samho seba vytvra nov referenn rmec, ktor vm pome postavi sa nronm ivotnm situcim a uke vm monosti, o ktorch existencii ste nemali ani
potuchy.
Prve kvli tomu som zaloil Spartan Race azrovnakho dvodu
som napsal tto knihu.

16