You are on page 1of 4

OBSAH:

NENVIS, PRIATESTVO,
ZVDZANIE, LSKA, MANELSTVO

PLVAJCI MOST

65

RODINN ZARIADENIE

101

TECHA

141

PHAVA

183

STPY ATRMY

221

O ZOSTANE V PAMTI

257

QUEENIE

287

ATIE VRABCE ZTOHO TNIA

325

red rokmi, km na tokch vedajch tratiach prestali


chodi vlaky, vola do budovy elezninej stanice ena
svysokm pehavm elom astrapatou ticou ervenkastch vlasov asptala sa na prepravu nbytku.
Prednosta stanice sa asto pokal so enami trochu artova, najm stmi karedmi, ktor to poda neho ocenili.
Nbytok? zdvihol oboie, akoby osi podobn poul
prv raz. Hm. No teda. Oakom nbytku hovorme?
Ojedlenskom stole aiestich stolikch. Okompletnej
splni, opohovke, konferennom stolku, prrunch stolkoch, stojacej lampe. Aj ovitrne na porceln aprbornku.
Fha! To je cel dom.
Tak by sa to bra nemalo, odvetila. Nie je tam ni
zkuchyne aviac ne jednu splu ztoho nezariadite.
Zuby sa jej zablysli, akoby sa chystali do boja.
Budete potrebova nkladn auto, povedal.
Nie. Chcem to posla vlakom. Na zpad, do Saskatchewanu.
Hovorila s nm hlasno, akoby bol hluch alebo hlpy,
atrochu podivne vyslovovala. Mala przvuk. Napadla mu
holandina do okolia sa sahovali Holanania , ale nebola objemn ako Holananky, nemala ich pekn ruovkast ple i plav vlasy. Blila sa k tyridsiatke, no o je
na tom? iadna krovn krsy, ani nhodou.

NENVIS, PRIATESTVO, ZVDZANIE, LSKA, MANELSTVO

Preiel na vecn tn.


Budete potrebova nkladn auto, aby ste to sem
doviezli odtia, kde to mte. A musme si overi, i tm
mestom vSaskatchewane n vlak vbec prechdza. Inak
by ste si museli zariadi, aby po zsielku prili naprklad
do Reginy.
Je to Gdynia, povedala. Vlak tadia chod.
Zvesil cestovn poriadok vumastenom obale, o visel na
klinci, aoptal sa jej, ako sa to pe. Poiala si ceruzku,
ktor tie visela na pagtiku, ana ksok papiera zkabelky napsala: GDYNIA.
Z akho jazyka to je?
Odvetila, e nevie.
Vzal si sp ceruzku asledoval ou tra za traou.
Je tam vea miest, kde ij sam esi, Maari alebo
Ukrajinci, poznamenal. Ke to vyslovil, zilo mu na um,
e knim mono patr aj ona. No ao? Ve ni zl nepovedal.
Tu je to, no, na trati.
no, prikvla. Chcem to posla vpiatok, je to mon?
Posla to meme, no nemem vm sbi, v ktor
de sa to tam dostane, odvetil. Vetko zvis od priort.
Prde si niekto po tie veci?
no.
Je to zmiean vlak vpiatok, otrns osemns. Nkladiak si veci vyzdvihne vpiatok rno. Bvate tu vmeste?
Prikvla anapsala mu adresu, Exhibition Road 106.
Domy dostali sla len nedvno anevedel si predstavi,
kde presne to je, hoci vedel, kde sa nachdza Exhibition

Road. Keby bola spomenula meno McCauley, mono by ho


to vmi zaujalo acel by to aj inak dopadlo. Boli tam nov domy, vybudovan po vojne, hoci ich nazvali vojnov
domy. Usdil, e je to asi jeden znich.
Zaplatte pri odoslan, oznmil jej.
Chcem si kpi lstok pre seba do toho istho vlaku. Na
piatok poobede.
Cestujete na to ist miesto?
no.
Tmto vlakom mete s do Toronta, ale potom muste
poka na Transcontinental, ktor odchdza o pol jedenstej veer. Chcete lkov voze? V lkovom budete
ma kju, vbenom muste sedie.
Povedala, e bude sedie.
V Sudbury pokte na vlak do Montrealu, ale tam nevystpite, len vs odpoja akmontrealskmu vlaku pripoja. Potom pjdete do Port Arthuru ado Kenory. Vystpite
a vRegine, tam potom chytte miestny vlak.
Prikvla, akoby jej mal u konene preda lstok.
Spomalil apovedal: Ale nesbim vm, e nbytok doraz do ciea zrove svami, poda ma to bude a ode
alebo aj dva neskr. Vetko zvis od priort. Prde vs na
stanicu niekto aka?
no.
Dobre. Lebo t stanica asi za vea nestoj. Tam nie s
tak mest ako tu. Vinou s dos prost.
Zaplatila osobn lstok z rolky bankoviek, ktor mala
vpltennom vrecku vkabelke. Ako starenka. Aj si spotala
vdavok. No nie, ako potaj starenky podrala si mince
na dlani apreletela ich oami, ale bolo jasn, e jej neula
ani penny. Potom sa nezdvorilo, bez rozlky odvrtila.