You are on page 1of 6

OBSAH

1 Persona non grata..................................................................................... 9


2 Ako sa vzbri proti rodine komunistov?................................................18
3 Chip a Winthrop.................................................................................... 23
4 Meme vm zohna enu, ktor by vs v noci zohrievala................. 30
5 Zriv ech............................................................................................42
6 Murmansk rybrska flotila....................................................................52
7 La Leopolda............................................................................................62
8 Greenacres...............................................................................................73
9 Spal som v Davose na podlahe................................................................81
10 Prioritn akcie...................................................................................... 87
11 Sidanco..................................................................................................95
12 Rozprvka o zlatej rybke.....................................................................103
13 Prvnici, zbrane a peniaze...................................................................110
14 Odchod z Villa dEste.........................................................................117
15 Pd ns neminie................................................................................. 123
16 Utorky s Morriem............................................................................... 127
17 Analza rozkrdania...........................................................................136
18 Pdesiat percent.................................................................................144
19 Hrozba pre nrodn bezpenos.........................................................150
20 Kaviare Vogue...................................................................................153
21 G8.......................................................................................................160
22 Razie...................................................................................................165
23 Oddelenie K........................................................................................ 174
24 Rusk prbehy nemvaj astn konce...............................................178
25 Vysokofrekvenn ruika...................................................................186
26 Rbus...................................................................................................196

27 DHL.................................................................................................. 202
28 Chabarovsk......................................................................................... 209
29 Deviate prikzanie..............................................................................216
30 16. novembra 2009............................................................................. 228
31 Katynsk praktiky.............................................................................. 236
32 Kyle Parker vyra do boja................................................................. 244
33 Russell 241..........................................................................................251
34 Rusk nedotknuten............................................................................261
35 vajiarske ty.................................................................................. 266
36 Daov princezn...............................................................................272
37 Vroba prkov.....................................................................................275
38 Malkinova delegcia.......................................................................... 286
39 Spravodlivos pre Sergeja....................................................................293
40 Pokorite, pokoren............................................................................ 299
41 erven zatyka................................................................................. 304
42 Emcie................................................................................................311
Poakovanie.............................................................................................319

1
Persona non grata
13. novembra 2005
Bavia ma poty, take zanem niekokmi dleitmi slami: 260, 1
a 4 500000 000.
Vysvetlm, o znamenaj. Kad druh vkend som lietal zMoskvy, zmesta, kde som bval, do Londna, mesta, ktor nazvam svojm domovom. Za
uplynulch desa rokov som tto cestu absolvoval dvestoesdesiatkrt. Hlavnm dvodom mojich ciest bola nvteva syna Davida, vtom ase osemronho, ktor il smojou bvalou manelkou vo tvrti Hampstead. Ke sme sa
rozviedli, dal som si zvzok, e ho budem navtevova kad druh vkend,
nech by sa dialo okovek. Tento zvzok som nikdy neporuil.
Mal som 4 500 000 000 dvodov na to, aby som sa pravidelne vracal do
Moskvy. To slo predstavuje hodnotu majetku vdolroch, ktor spravovala
moja firma Hermitage Capital. Bol som jej zakladate aj riadite avminulom
storo som zarobil mnohm uom vea peaz. V roku 2000 bol Hermitage vyhodnoten ako najlep fond na novch trhoch. Pre investorov, ktor
pri ns stli od samho zaiatku, teda od roku 1996, sme vytvorili vnos
1500 percent. spech, o sme dosiahli, aleko presahoval moje najoptimistickejie oakvania. Rusko po pde komunizmu ponkalo najohromnejie
investin prleitosti vdejinch finannch trhov apracova tam bolo aspo
tak dobrodrun achvami nebezpen ako vnosn. Naozaj som sa
ani chvku nenudil.
Cestu zLondna do Moskvy som absolvoval tokokrt, e som ju ovldal do najmench podrobnost. Vedel som, ako dlho trv dosta sa cez
bezpenostn kontroly na letisku Heathrow, koko asu zaberie nstup do
9

BILL BROWDER

lietadla spolonosti Aeroflot, koko potrv, km lietadlo vzlietne, aby sa


vydalo na vchod do krajiny, ktor sa ponrala do tmy akam vpolovici novembra prichdzala alia chladn zima. Let trval dvestosedemdesiat mint. Za ten as som si stihol prelistova Financial Times, Sunday Telegraph
a Wall Street Journal apreta si niektor dleit e-maily apracovn dokumenty.
Km lietadlo naberalo vku, otvoril som si kufrk a vybral z neho svoj
denn prdel tania. Okrem fasciklov, novn a asopisov som vkufrku
mal aj mal koen puzdro. Bolo vom uloench sedemtiscpsto dolrov vstodolrovch bankovkch. Vaka tej sume som mal lepie ance
dosta sa na povestn posledn let zMoskvy presne ako t, ktorm sa
podarilo utiec zPhnom Pehnu i Saigonu tesne predtm, ako ich krajiny
zachvtil chaos askaza.
Lene ja som neutekal zMoskvy, ale vracal sa tam. Vracal som sa do prce.
Apreto som chcel vedie, o sa cez vkend udialo vo svete.
Let sa chlil ku koncu, ke moju pozornos uptal jeden zlnkov vasopise Forbes. Psalo sa vom omuovi menom Jude Shao, nskom Amerianovi, ktor podobne ako ja zskal MBA na Stanforde. tudoval niekoko
rokov po mne. Nepoznal som ho, no aj on bol spen biznismen vcudzej
krajine. Ako ja. Vjeho prpade tou cudzinou bola na.
Shao sa dostal do konfliktu so skorumpovanmi nskymi radnkmi
avaprli 1998, po tom, o odmietol zaplati platok esdesiattisc dolrov vbercovi dan v anghaji, ho zatkli. Shao bol potom usveden
vzinscenovanom procese aodsden na estns rokov vzenia. Niekok
absolventi Stanfordskej univerzity sa zaho poksili lobova, no ich boj
bol nespen. Ako som sa dotal, Shao napriek snahe svojich priateov
stle chradol vnejakej hnusnej nskej vznici.
Ztoho lnku ma a zamrazilo. na bola zhadiska podnikania desakrt
bezpenejia krajina ako Rusko. Km lietadlo klesalo ztritiscmetrovej vky kmoskovskmu letisku eremetievo, zapodieval som sa otzkou, i nhodou nie som hlupk. Cel roky som pri investovan pouval akcionrsky
aktivizmus. VRusku som tak prichdzal do kontaktu so skorumpovanmi
oligarchami, ie stmi dvadsiatimi i kokmi mumi, oktorch sa vedelo,
e po pde komunizmu rozkradli tridsadev percent krajiny atakpovediac
za noc sa z nich stali miliardri. Oligarchovia vlastnili vinu spolonost
obchodujcich na ruskej burze aasto ich bezohadne tunelovali. Zvdzal
som snimi spen boj, no zatia o takto stratgia zaruovala mjmu fondu spech, narobil som si kopu nepriateov.
10

ZATYKA

Ke som dotal lnok oShaovi, pomyslel som si, e by som asi mal zmierni tempo. Mm predsa pre o i. Okrem Davida som mal vLondne nov
manelku. Volala sa Jelena abola Ruska. Bola krsna, neuveritene bystr
anavye bola vpokroilom tdiu tehotenstva. akala nae prv diea. Mono by som mal na chvu spomali.
No potom sa koles lietadla dotkli zeme, odloil som asopisy, zapol mobil
azavrel kufrk. Zaal som si prezera e-maily. Moja pozornos sa zo Shaoa
aoligarchov presunula na to, o mi poas letu uniklo. akala ma coln kontrola apotom cesta autom do mjho bytu.
Letisko eremetievo je vemi zvltne miesto. Terminl eremetievo
2, ktor som poznal najlepie, vybudovali vroku 1980 pri prleitosti
Letnch olympijskch hier. Ke ho otvorili, isto vyzeral psobivo, no
vroku 2005 bol u znane opotrebovan. Zapchal potom alacnm tabakom. Strop zdobili rady kovovch valcov, ktor teraz vyzerali ako zhrdzaven konzervy. Pri pasovej kontrole neexistoval iadny usporiadan
rad, take ste si vmase ud museli vydoby svoje miesto apotom striehnu, aby vs nikto nepredbehol. A, boechr, aby som mal so sebou
batoinu. Aj ke ste mali v pase peiatku, museli ste poka aliu hodinu na preclenie batoiny. Zska vstup do Ruska po navnom, viac ako
tvorhodinovom lete, najm ak ste tto cestu absolvovali kad druh
tde, nebola teda iadna psina.
Podstupoval som tieto trapy od roku 1996, a km som sa niekedy okolo
roku 2000 nedozvedel od priatea otakzvanej VIP slube. Za mal poplatok
som si mohol uetri jednu, ba niekedy aj dve hodiny. Nebol to sce iadny
luxus, no stlo to za to.
Zlietadla som si to teda namieril rovno do salnika pre VIP. Steny astrop
boli natret hrkovozelenou farbou. Podlahu pokrvalo ltohned linoleum. Kresl potiahnut ervenohnedou koou boli celkom pohodln. Km
ste akali, zriadenci vm ponkli slab kvu alebo siln aj. Vybral som si aj
spltkom citrna aodovzdal som imigranmu radnkovi svoj pas. Potom
som sa u pohril do zahy e-mailov vmobile.
Takmer som si nevimol, e mj ofr Alexej, ktor mal povolen vstup
do salnika, voiel apustil sa do rei simigranm radnkom. Alexej mal
tyridsajeden rokov ako ja, ale na rozdiel odo ma bol takmer dvojmetrov
avye stokilov blondiak sdrsnmi rtami. Bol to bval plukovnk moskovskej dopravnej polcie anevedel po anglicky ani slovo. Nikdy nemekal
a pri mench zpchach na cestch sa s dopravnmi policajtmi vdy vedel
dajako dohodn.
11

BILL BROWDER

Nevmal som si ich rozhovor, odpovedal som na e-maily apopjal vlan


aj. Krtko nato ohlsili, e si meme vyzdvihn batoinu znho letu.
A vtedy som zdvihol pohad od displeja aporiadne som sa zaudoval: To
som tu u hodinu?
Pozrel som sa na hodinky. no, strvil som tam hodinu. Lietadlo pristlo
okolo pol smej veer a teraz bolo 20:32. al dvaja cestujci zmjho letu
salnik pre VIP dvno opustili. Rchlo som pozrel na Alexeja. Z jeho pohadu som vytal, e zist, o sa deje.
Km sa rozprval sagentom, zavolal som Jelene. VLondne bolo iba pol
iestej, vedel som, e pravdepodobne u bude doma. Km sme sa rozprvali, dval som sa na Alexeja aimigranho radnka. Ich rozhovor sa zrazu
zmenil na hdku. Alexej netrpezlivo klopkal po priehradke, zatia o agent
naho uprene hadel. Nieo sa deje, oznmil som Jelene. Vstal som, podiiel som k priehradke a sptal som sa, o o ide. Bol som skr podrden ako
znepokojen.
Ke som tam priiel, dolo mi, e sa deje nieo vne. Prepol som Jelenu
na reproduktor, aby mi tlmoila. Nie som na jazyky ete aj po desiatich
rokoch mi moja rutina sta akurt na to, aby som si pohovoril staxikrom.
Rozhovor nemal konca. Prizeral som sa ako na tenisovom turnaji, mykal
som hlavou raz sem, raz tam. Potom Jelena povedala: Myslm, e je problm
s vzami, ale agent nepovedal, o o presne ide. Vtom voli do miestnosti
dvaja imigran radnci vuniformch. Jeden ukzal na mj telefn, druh
na batoinu.
Jelene som povedal: S tu dvaja radnci, prikzali mi, aby som ukonil
telefont a nasledoval ich. Zavolm ti, len o budem mc.
Zloil som. Jeden z radnkov vzal moju batoinu. Druh pozbieral
dokumenty. Prv ne som s nimi odiiel, pozrel som na Alexeja. Stl tam
so spustenmi plecami, oi mal vyvalen, sta pootvoren. Bol plne
zdrven. Vedel, e ke sa v Rusku nieo takto zomelie, obyajne nejde
o malikos.
iel som teda s radnkmi, kukovali sme cez zadn chodby eremetieva 2, a km sme sa nedostali do vej verejnej haly spasovou kontrolou. Kldol som im otzky v mojej biednej rutine, no neodpovedali,
iba ma odprevadili do cely policajnho zaistenia. Miestnos bola zaliata
ostrm svetlom. Rady plastovch stoliiek boli pripevnen k podlahe.
Bov nter na stench sa miestami odlupoval. V miestnosti sa povaovalo zopr alch, nahnevane psobiacich zadranch. Nikto nerozprval. Vetci fajili.
12