САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР .........................................................................................................

7

1. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ВАЗДУХОПЛОВНИМ ИНСТРУМЕНТИМА
1.1. Намена и подела ваздухопловних инструмената ...................................
1.2. Услови експлоатације инструмената .......................................................
1.3. Захтеви које треба да задовоље инструменти .........................................
1.4. Извори напајања инструмената ................................................................
1.5. Ергономски захтеви према инструментима ............................................
1.6. Осветљење инструмената .........................................................................
1.7. Поузданост инструмената .........................................................................

11
11
14
18
18
19
22
23

2. МЕРНИ СИГНАЛИ И ЊИХОВЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ .......................

27

3. КАРАКТЕРИСТИКЕ И ГРЕШКЕ ИНСТРУМЕНТА, КАЛМАНОВ ФИЛТЕР,
   ОДРЕЂИВАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНСТРУМЕНТА ...............................
35
3.1. Намена и динамичке карактеристике инструмента ...............................
35
3.2. Грешке инструмента .................................................................................
39
3.2.1. Општа подела грешака ...................................................................
39
3.2.2. Случајне грешке инструмента .......................................................
41
3.2.3. Вероватна, средња и средњеквадратна грешка ...........................
44
3.2.4. Динамичке грешке инструмента ...................................................
44
3.3. Kalman-ов филтер ......................................................................................
47
3.3.1. Континуални динамички систем ...................................................
47
3.3.2. Дискретни динамички систем .......................................................
50
3.3.3. Линеаран континуални динамички систем са случајним улазима ....
54
3.4. Одређивање оптималног инструмента ....................................................
56
3.4.1. Одређивање скупа доминантних критеријума од значаја за избор
инструмента ....................................................................................
56
3.4.2. Метод одређивања парцијалних и општег показатеља квалитета
инструмената ..................................................................................
58
4. ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИХ ВАЗДУХОПЛОВНИХ
  ИНСТРУМЕНАТА ..........................................................................................
4.1. Општи појмови ..........................................................................................
4.2. Опруге .........................................................................................................
4.3. Мембрана, капсула, еластични мех и Бурдонова цев ............................
4.4. Ослонци ......................................................................................................
4.5. Кућишта инструмента ...............................................................................
4.6. Преносни механизми .................................................................................
4.7. Механизми за кочење, подешавање и корекцију ...................................
4.8. Спојнице .....................................................................................................
4.9. Пригушивачи и амортизери ......................................................................
4.9.1. Пригушивачи ..................................................................................
4.9.2 Амортизери ......................................................................................
4.10. Сензори са гипким осетљивим елементима и фреквентним излазом ........
4.11. Параметарски сензори .............................................................................
4.11.1. Реостати и потенциометри ........................................................

90

61
61
62
67
72
80
82
87
90
93
98
101
104
106
106

4.11.2. Електролитички сензори ..............................................................
4.11.3. Тензо-отпорници ..........................................................................
4.11.4. Термо-отпорници .........................................................................
4.11.5. Капацитативни сензори ...............................................................
4.11.6. Индуктивни сензори .....................................................................
4.11.7. Сензори међуиндукцијског типа .................................................
4.11.8. Магнетни сензори .........................................................................
4.11.9. Фото-сензори ................................................................................
4.11.10. Магнетно-електрични сензори ...................................................
4.11.10.1. Стални магнети ..........................................................
4.11.10.2. Магнетно-електрични галванометар .......................
4.11.10.3. Магнетно-електрични логометар .............................
4.12. Генераторски сензори .............................................................................
4.12.1. Термоелектрични сензори .........................................................
4.12.2. Индуктивни сензори генераторског типа .................................
4.12.3. Пиезо-сензори .............................................................................
4.13. Инерцијални сензори ..............................................................................
4.13.1. Акцелерометри ...........................................................................
4.13.2. Жироскопи ..................................................................................
4.13.2.1. Историјат развоја жироскопа ....................................
4.13.2.2. Механички и електромеханички брзински жироскопи
4.13.2.3. Интегрирајући жироскопи .........................................
4.13.2.4. „Пливајући“ жироскопи .............................................
4.13.2.5. Ротирајући вибрациони жироскопи ..........................
4.13.2.6. Динамички подешени жироскопи .............................
4.13.2.7. Вибрирајући жироскопи ............................................
4.13.2.8. Оптички жироскопи ...................................................
5. ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ ВАЗДУХОПЛОВНИ ИНСТРУМЕНТИ ......
5.1. Моторски инструменти .............................................................................
5.1.1. Обртомери .......................................................................................
5.1.2. Манометри ......................................................................................
5.1.3. Термометри .....................................................................................
5.1.4. Инструменти за мерење количине горива ...................................
5.1.5. Мерачи потрошње горива ..............................................................
5.2. Пилотажни инструменти ..........................................................................
5.2.1. Земљина атмосфера ........................................................................
5.2.2. Пито-инсталација ...........................................................................
5.2.3. Висиномери .....................................................................................
5.2.4. Брзиномери .....................................................................................
......................................................................................................................
5.2.5. Махметри ........................................................................................
5.2.6. Вариометри .....................................................................................
5.2.7. Сензор нападног угла и угла клизања ..........................................
5.2.8. Показивач клизања .........................................................................
5.2.9. Показивач скретања .......................................................................
5.2.10. Показивач коефицијента оптерећења ..........................................
5.2.11. Рачунар ваздушних података .......................................................

91

109
111
114
117
120
124
126
129
131
132
133
134
135
135
137
140
142
144
155
155
157
160
164
166
169
176
183
205
208
208
211
216
221
225
231
231
234
238
244
251
253
256
258
260
262
265

5.3. Навигацијски инструменти .......................................................................
5.3.1. Магнетно поље Земље ...................................................................
5.3.2. Магнетно поље авиона ...................................................................
5.3.3. Магнетни компас ............................................................................
5.3.4. Часовник ..........................................................................................
5.3.5. Уређаји за одређивање углова положаја и курса авиона ............
5.3.5.1. Кардански уређаји за мерење углова пропињања и ваљања
...........................................................................................................
5.3.5.1.1. Кардански авиохоризонт ................................
5.3.5.1.2. Карданска жировертикала ..............................
5.3.5.2. Кардански уређаји за мерење курса авиона ...................
5.3.5.2.1. Кардански жирокомпас ...................................
5.3.5.2.2.  Кардански уређај за одређивање курса ортодроме
5.3.5.2.3. Кардански жиромагнетни компас ..................
5.3.5.2.4. Кардански жироиндукциони компас .............
5.3.5.2.5. Комплексни систем за одређивање курса .....
5.3.5.2.6. Карданска жироплатформа .............................
5.3.5.2.6.1. Почетна оријентација карданске
жироплатформе ............................
5.3.5.2.6.2. Примена Kalman-овог филтра у
карданској жироплатформи .......
5.3.5.3. Бескардански уређаји за мерење углова положаја и курса ..
5.3.5.3.1. Извођење динамичких једначина грешки углова
положаја и курса бескарданских жироплатформи
.............................................................................................
5.3.5.3.2. Извођење динамичких једначина углова положаја
и курса бескарданских жироплатформе ...........
5.3.5.3.3. Почетно постављање strapdown жироплатформе
.............................................................................................
5.3.5.3.4. Блок шема савремених бескарданских (strapdown)
жироплатформи .................................................
6. ДИСПЛЕЈИ ......................................................................................................
6.1. Неурофизиолошке основе виђења пилота...............................................
6.1.1. Нервни систем пилота.....................................................................
6.1.2. Чуло вида пилота.............................................................................
6.1.2.1. Осветљеност.......................................................................
6.1.2.2. Контраст.............................................................................
6.1.2.3. Оштрина вида.....................................................................
6.1.2.4. Видни угао..........................................................................
6.1.2.5. Ширина видног поља........................................................
6.1.2.6. Способност разликовања боја..........................................
6.1.2.7. Детекција покрета.............................................................
6.1.2.8. Критична фреквенција фузије..........................................
6.2. Карактеристике дисплеја..........................................................................
6.2.1. Луминисценција..............................................................................
6.2.2. Динамички опсег и контраст........................................................

268
268
272
274
276
277
281
281
293
300
300
303
306
309
314
316
328
336
353
355
362

365
367
368
368
375
381
381
381
382
383
383
385
386
386
386
388

92

6.2.3. Могућност приказивања боја.........................................................
6.2.4. Резолуција........................................................................................
6.2.5. Време одзива....................................................................................
6.2.6. Старење и изгарање екрана............................................................
6.2.7. Величина дисплеја..........................................................................
6.2.8. Формат дисплеја.............................................................................
6.2.9. Потрошња енергије.......................................................................
6.2.10. Видео сигнал..................................................................................
6.2.11. Аналогни и дигитални интерфејс.................................................
Примена дисплеја у авионима..................................................................
Технологије израде дисплеја ................................................................
6.4.1. Дисплеји са катодном цеви ...........................................................
6.4.1.1. Уметајући и неуметајући начин приказа слике..............
6.4.1.2. Катодна цев........................................................................
6.4.1.3. Принцип рада дисплеја са катодном цеви.......................
6.4.1.4. Маскирање електронског снопа.......................................
6.4.1.5. Растојање и облик пиксела
.....................................
6.4.1.6. Предности и недостаци CRT технологије.......................
6.4.1.7. Тренд развоја CRT дисплеја........................... .................
6.4.2. LED дисплеји...................... ...........................................................
6.4.2.1. Начин рада и конструкција LED дисплеја......................
6.4.2.2. Примена LED дисплеја......................................................
6.4.2.3. Предности и недостаци LED дисплеја..............................
6.4.3. Дисплеји са течним кристалом.......................................................
6.4.3.1. Течни кристали..................................................................
6.4.3.2. Конструкција дисплеја са течним кристалом.................
6.4.3.3. Типови дисплеја са течним кристалом .........................
6.4.3.4. Технологије течних кристала...........................................
6.4.3.5. Приказивање боја..............................................................
6.4.3.6. Карактеристике дисплеја са течним кристалом.............
6.4.4. Плазма дисплеји................................................................................
6.4.4.1. Принцип рада плазма дисплеја.........................................
6.4.4.2. Карактеристике плазма дисплеја............ .........................
6.4.5. Нове технологије израде дисплеја..................................................
6.4.5.1. Дисплеји са емисијом поља...............................................
6.4.5.2. Органски LED дисплеји.....................................................
6.4.5.3. Полимер LED дисплеји......................................................
6.4.5.4. SED дисплеји.......................................................................
6.4.5.5. VRD дисплеји......................................................................
Врсте авионских дисплеја дисплеја.........................................................
6.5.1. HDD дисплеј...................................................................................
6.5.2. HUD дисплеј...................................................................................
6.5.3. HMD дисплеј..................................................................................
Економски чиниоци авионских дисплеја...............................................

388
389
391
393
393
394
394
394
395
396
401
403
403
404
405
409
412
413
415
417
417
419
420
420
422
425
429
435
439
442
448
449
453
455
455
457
460
461
466
471
476
481
488
496

7. ВИСИНСКА ОПРЕМА ..................................................................................
7.1. Атмосферски и физиолошки услови при лету на великим висинама . .
7.2. Кисеонички систем ....................................................................................

502
503
506

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

93

7.2.1. Кисеонички систем са гасовитим кисеоником ............................
7.2.2. Кисеонички систем са течним кисеоником .................................
7.2.3. Авионски генератори кисеоника ..................................................
7.2.4. Кисеоничке маске ...........................................................................
7.2.5. Падобрански кисеонички систем ..................................................
7.3. Непропусне кабине ....................................................................................
7.4. Специјална одела .......................................................................................
7.4.1. „Анти-g“ одело ...............................................................................
7.4.2. Одело за регулацију спољашње температуре пилота .................
7.4.3. Одело за проветравање ваздухом .................................................
7.4.4. Одело за регулацију температуре тела помоћу воде ..................
7.4.5. Одело са регулацијом температуре електричним путем ............
7.4.6. Висинско компензирајуће одело ...................................................
7.5. Кациге .........................................................................................................
7.5.1. Непропусна кацига .........................................................................
7.5.2. Заштитна кацига .............................................................................

507
511
515
518
519
520
524
525
528
528
530
531
531
533
537
538

8. ОПРЕМА ЗА СПАСАВАЊЕ И ПРЕЖИВЉАВАЊЕ ...............................
8.1. Опрема за спасавање..................................................................................
8.1.1. Падобрани .......................................................................................
8.1.1.1. Десантни падобран ...........................................................
8.1.1.2. Теретни падобран .............................................................
8.1.1.3. Кочиони падобран ............................................................
8.1.1.4. Пилотски падобран ..........................................................
8.2. Опрема за преживљавање .........................................................................

540
540
540
540
542
543
544
546

9. РЕГИСТРАТОРИ ПАРАМЕТАРА ЛЕТА ..................................................

544

ДОДАЦИ ................................................................................................................
...................................................................................................................................
Додатак А – Референтни координатни системи ...............................................
Додатак Б – Закон гравитације и гравитационо поље .....................................
Додатак В – Референтни модел Земље ..............................................................
Додатак Г – Трансформација координатних система преко Euler-ових
углова, матрице косинуса праваца и кватерниона .....................
Додатак Д – Pinston-ов „psi“ модел једначина динамичких грешака..............
Додатак Ђ – „Phi“ модел једначина динамичких грешака углова положаја. .
Додатак Е – Матрице трансформација између координатних система .........
...................................................................................................................................
Додатак Ж – Извођење диференцијалне једначине брзине и грешке
(пертурбације) брзине у WA(2) систему .....................................
ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................
БЕЛЕШКА О АУТОРУ .......................................................................................
САДРЖАЈ ..............................................................................................................

552
554
559
562
564
579
584
588

590
597
601
602

94

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful