You are on page 1of 2

กิจกรรมข่ายงานห้องสมุด

ประชุม

สมาชิกข่ายงาน
ภาคเหนือ

ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ศูนย์บรรณสารและสือ่ สารการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรยายพิเศษ

ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์บรรณสารและสือ่ สารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาคกลาง
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส�ำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
ส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก�ำแพงแสน

ศึกษาดูงาน

ภาคตะวันออก
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

Pullinet วิชาการ

ภาคใต้
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิน วิทยาเขตสงขลา
ส�ำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
Provincial University Library Network : PULINET

ความเป็นมา

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial
University Library Network = PULINET) คือ ข่ายงานความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529
เป็นผลสืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้ง
ที่ 2/2528 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2528 เรื่อง:โครงการความร่วม
มือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาคคิดรูปแบบโครงการความร่วมมือที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นการ
ประหยัดงบประมาณและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและ
คล่องตัว โดยมีส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มและเป็น
ผู้น�ำในการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด

พันธกิจ
• บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของมหาวิทยาลัย
ในข่ายงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นให้สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียน
รู้องค์ความรู้ท้องถิ่น
• เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในข่ายงานร่วมกันให้มีความรู้คู่
คุณธรรม
• พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดอื่นทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
• เพื่อแลกเปลี่ยนและสื่อสารข้อมูลร่วมกัน
• เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารนิเทศอย่างกว้างขวางโดยมุ่งหวัง
อ�ำนวยประโยชน์ ให้ผู้ ใช้ห้องสมุด ได้มีข้อมูลและได้ถึงข้อมูล
ให้สอดคล้องกันกับความต้องการมากที่สุด

การสมัครสมาชิก
1. ผูม้ สี ทิ ธิ์ ได้แก่อาจารย์ นักวิจยั พนักงานและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่สังกัดในสถาบันของห้องสมุดสมาชิกข่ายงานฯ
2. ค่าธรรมเนียมสมาชิกปีละ 50 บาท
3. ติดต่อขอแบบฟอร์มและสมัครสมาชิก ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน
4. สิทธิการยืม : สามารถยืมหนังสือของหอสมุดกลาง จ�ำนวน 3 เล่ม
นาน 7 วัน และยืมต่อไปในระบบ (Renew) ได้ 1 ครั้ง หรือตามระเบียบ
ที่ห้องสมุดนั้นๆ ก�ำหนด

การท�ำบัตร
กรณีนักศึกษา/บุคลากร/อาจารย์/ข้าราชการ สามารถติดต่อขอท�ำ
บัตรสมาชิกได้ที่ห้องสมุดที่ตนสังกัด แล้วจึงน�ำบัตรสมาชิก PULINET ไป
ติดต่อขอยืมหนังสือในห้องสมุด (ในเครือข่าย PULINET) ที่ตนต้องการ
หนังสือเล่มนั้น

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1x1 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป
2. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ หรือบัตรประจ�ำตัว
นักศึกษา

ระเบียบการยืม
1. การยืมทุกครั้งผู้ยืมจะต้องใช้ PULINET Card ที่ ได้ท�ำบัตรสมาชิก
ไว้ที่หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดและแสดงบัตรประจ�ำตัว
พนักงานองค์กรของรัฐ หรือบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชน
ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อแสดงความจ�ำนงในการยืม โดยแสดงบัตรสมาชิก
PULINET เพื่อท�ำการยืมที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ของห้องสมุดที่ต้องการยืม
ซึ่งจะต้องยืมด้วยตนเองเท่านั้น
2. การยืมทั่วไปจะท�ำการยืมได้ 3 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน และสามารถ
ยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) ได้ 1 ครั้ง หรืิอเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศของห้องสมุดที่ ให้ยืม

คณะท�ำงาน
-

คณะกรรมการอ�ำนวยการ
คณะท�ำงานบริการ
คณะท�ำงานวารสาร
คณะท�ำงานข้อมูลท้องถิ่น
คณะท�ำงานเทคโนโลยี
คณะท�ำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การด�ำเนินงานห้องสมุด