બહાઈ

પ્રતિજ્ઞાની જોગવાઇઓને આધીન
(ભારિીય શાખા)
સ્થાતિિ – 2004
1

Ê{É±É SÉà»É
¥É¾É< yÉ©ÉÇ{ÉÉ +ʧɧÉÉ´ÉH
(LÉùÉà ¥É¾É< yÉ©ÉÇ)
2

વિષય – સ ૂચી
1. બહાઈ ધર્મના અભીભાવક (સરકશક)
2. અભભભાવકની િરફથી પ્રસ્િાવના
3. આ પુસ્િક શુ કાર્ (આ પુસ્િક લખવાનુ કારણ)
4. ભારિર્ાવ સાચ્ચી બહાઈ આસ્થાનો આરભ કેવી રીિે થયો
5. ભારિના સર્ાચાર િત્રોર્ા બી ય ૂ તિ સી
6. ભારિર્ા બી ય ૂ તિ સી ની વિમર્ાન સ્સ્થતિ
7. િરરચય
8. કેદ્રીય ભ ૂતર્કા (ચરરત્ર)
9. તનયર્ (કાયદો)
10. બહાઈ આસ્થાના બાર (12) મ ૂળ તસદ્ધાિ
11. સાચ્ચા આસ્સ્િક (તવશ્વાસુ) ર્ાટે પ્રયાસો
12. િતવત્ર રાજ્યર્ા યાત્રા

3

અભભભાવક િરફથી પ્રસ્િાવના
આ નાનકડુ અનોખુ પુસ્િક અસ્વસ્થ સર્ાજ અને તવશ્વની દુષ્ટિા
ૃ છે એવા લોકો ર્ાટે જેર્ના
ર્ાટે એક દવા સર્ાન છે , અને અમિ
હ્લદય શુદ્ધ છે , જેઓ ફકિ ભગવાનથી નજીક થવા ર્ાગે છે . અહી
ખાવુ એ િેની િરફ જાવુ છે અને તિવા નો અથમ િેની આસ્થા છે .
અગર આ પુસ્િક િર્ારા ઘરર્ા છે , અથવા િર્ારી િાસે છે અથવા
િર્ે એનુ વાચન કરો છો િો આ એનુ અનન્િ પુષ્ટીકરણ છે . અને
િર્ારા પ્રતિ એર્નો અર્ોઘ પ્રેર્ છે . અને એ લોકો ર્ાટે હર્ેશાની
સુરકશા છે જે લોક િર્ારાથી પ્રેર્ કરે છે , અથવા જે લોકોને િર્ે
પ્રેર્ કરો છો. આ દુતનયાર્ા અને આના િછીની દુતનયાર્ા િણ આ
એક પુકાર છે જે બધા તવશ્વોને દે વાર્ા આવી રહી છે .
(નીલ ચેસ સંરક્ષક અધ્યકશ www.uhj.net અબ્દુલ બહાના િેહલા
શ્રેષ્ઠ િૌત્ર)

જે િણ આ પુસ્િકનો અસ્સ્વકાર કરશે િે િસ્િાશે.
અને જે સ્વિત્ર બની આ પુસ્િકને સ્વીકારશે િે પ્રતસદ્ધ
થાશે. િેજસ્સ્વિા િર્ારા કદર્ોર્ા.

4

3 - આ પુસ્િક શુ કાર્
આ પ્રશ્ન ર્ે ર્ારી જાિને પુછયો અને ર્ે સ્સ્વકાયુમ કે એક નવા
આસ્સ્િક ર્ાટે જરૂરી છે કે એના ર્ાટે કોઇ પ્રકારની સાર્ગ્રી િૈયાર
હોય, જેથી એ ભારિર્ા બહાઈ પ્રતિજ્ઞાની જોગવાઇઓને આધીન
(બી ય ૂ તિ સી) ઇતિહાસ ને સર્જી શકે અને એને જ્ઞાન પ્રાપ્િ થાય
કે આ આસ્થા ના સાચ્ચા સંરક્ષક અને શ્રેષ્ઠ લોક કોણ છે , િેર્ની
ર્ાન્યિાઓ શુ છે અને એક બી ય ૂ તિ સી ની ઝીદગી જીવવા ર્ાટે
કેવા કાયો કરવા જોઇએ. ર્ે સાથમકિાથી આ પુસ્િકને નાનુ રાખ્યુ
છે કારણકે બહુજ થોડા લોકો દળદાર પુસ્િક વાંચવાર્ાં રુચી
રાખિા હોય છે .

4 – ભારિર્ાં સાચ્ચી બહાઈ આસ્થાનો
આરં ભ કેવી રીિે થયો
રહન્દુસ્િાનથી શ્રી સર્ીર િેહલા વ્યક્િી હિા જેઓએ તવશ્વ કેન્દ્રનો
સંિકમ કયો અને બી ય ૂ તિ સી ની સાઇટનુ ં અધ્યયન કરી એના
પ્રર્ાણો િર તવચાર કયો અને ર્હાન અભભભાવક શ્રી નીલ ચેસ
સાહેબની સાથે રદઘમ િત્ર વ્યવહાર કયામ િછી િોિાને આ નવા
ર્ળે લા ધર્મના આસ્સ્િક જાહેર કયામ .
ર્હાન અભભભાવક શ્રી નીલ ચેસ સાહેબે સર્ીર ને સલાહ આિી કે
િેઓ આ ર્હાન ધર્મન ું અધ્યાિન કરે . જે સર્ીરે બહુજ ગંભીરિાથી
5

લઇ ખુબજ ઉત્કંઠાથી પ્રચાર અને પ્રસાર કાયમનો પ્રારં ભ કરી દીધો.
શ્રી અંજુર્ િેઓ બીજા ર્હત્વપ ૂણમ વ્યક્િી છે જેઓ આ સાથમક
આસ્થા સાથે જોડાયેલા છે , અને બંને એ સાથે ર્ળી આ આસ્થાનો
પ્રચાર વધારે પ્રભાવી સ્વરુિે કરવાનો શરૂ કયો. ત્રીજા વ્યક્િી જેઓ
નાર્ાંરકિ થયા િે શ્રી રાકેશ સાહેબ છે .
આ પ્રગતિ િછી ર્હાન અભભભાવક શ્રી નીલ ચેસ સાહેબે મુબ
ં ઈ
(ભારિર્ાં) ત્રણ વ્યક્િીઓની એક અધ્યાિન સતર્તિ ની સ્થાિના
કરી.
સતર્તિની સ્થાિના િછી અર્ે લોકો વધારે સંગઠીિ થયા અને
યોજનાબદ્ધ િરીકા થી તશક્ષણ અને પ્રસારના કાયમર્ાં જોડાઇ ગયા,
િરરણાર્ે ઘણા લોકો આ આસ્થા સાથે જોડાયા. જેર્ કે કેહવાર્ાં
આવ્યુ છે કે ભગવાન િેઓની ર્દદ કરે છે જે સમુહર્ાં અને એકિા
સાથે કાર્ કરે છે .
ર્ાચમ 2011 ર્ાં 9 વ્યસ્ક્િઓ એ સાચ્ચા બહાઈ ધર્મની ઘોષણા કરી.
આ ર્ોટી સફળિા િછી ર્હાન અભભભાવક શ્રી નીલ ચેસ સાહેબે
ભારિની રાષ્રીય બહાઈ િરીશદની સ્થાિના કરી.
અને એ સર્યે વહાલા સંરક્ષક શ્રી નીલ ચેસ સાહેબ િરફથી આ
અદભુિ સંદેશો પ્રાપ્િ થયો,
‘‘આંિરરાષ્રીય બહાઈ િરરશદ – તવશ્વ ન્યાય ર્ંરદર િર્ારા દે શના
9 વયસ્ક વ્યસ્ક્િઓને અનુર્ોરદિ કરે છે અને િેઓને રાષ્રીય
6

બહાઈ િરીષદ ઘોષીિ કરે છે . અર્ે લોકો ફકિ િર્ારી આધ્યાત્ર્ીક
ગુણવત્તાથી પ્રભાવીિ ન હિા િરં ત ુ જે સ્વરુિે િેને વ્યક્િ કરવાર્ાં
આવી છે િે ઘણીજ વીશીષ્ટ છે . આ કેહવા િછી – ફરી એક વખિ
બધાજ લોકો ને ચેિાવણી આિીએ છીએ કે સાચ્ચા ધર્મને સ્થાતિિ
કરવા ર્ાટે ખુબજ મુશ્કેલીઓનો સાર્નો કરવો િડશે.’’
આ સંદેશો અર્ો દરે ક ર્ાટે એક પ્રેરક શસ્ક્િ સર્ાન છે . અર્ો આ
સંદેશને તનયર્ીિ રીિે 2 – 3 ર્રહનાના અંિરાળર્ાં િઠન કરીયે
છીએ, આના થકી અર્ોને પ્રેરણા ર્ળે છે અને અર્ારી સિકમ િાર્ાં
વધારો થાય છે .
થોડા સર્ય િછી વહાલા અભભભાવકે અર્ોને વધારે ઝીમ્ર્ેદારી
દે િા અર્ારાર્ાંથી એક સદસ્યને રાષ્રીય બહાઈ િરરષદ ર્ાટે ચયન
કયો. અગર અર્ારા વહાલા સંરક્ષક શ્રી નીલ ચેસ સાહેબે અર્ોને
ઉત્તરોત્તર સાથ અને એર્નુ ર્ાગમદશમન ન આપ્યુ હોિ િો આ
સફળિા કદાતિ શક્ય ન હિી.
સન 2012 ર્ાં તવશ્વ કેન્દ્ર િરફથી અર્ોને શ્રી ડેનીયલ સાહેબના
ઈર્ેલ ર્ોકલવાર્ાં આવ્યા, જે આન્રપ્રદે શ- ભારિર્ાંથી િેઓને
પ્રાપ્િ થયા હિા. િહેલા િો અર્ો એ તવશે ખાસ રૂચી રાખિા ન
હિા કારણકે આ એક સાર્ાન્ય પ્રરિયા છે કે તવશ્વ કેન્દ્ર ઉત્સારહિ
લોકોના ઈર્ેલ અર્ોને િાઠવે, િરં ત ુ જ્યારે વહાલા સંરક્ષકે િણ આ
ઈર્ેલ અર્ોને ર્ોકલ્યા િો અર્ો આ તવશય િરત્વે ગંભીર બન્યા
અને િરરણાર્ સ્વરૂિ જ્યારે અર્ે આન્રપ્રદે શના િે લોકો સાથે
7

ઈર્ેલ વ્યવહાર કયો િો ખબર િડી િેઓ આ બાબિર્ાં ખ ૂબજ
ગંભીર છે .
થોડા સર્ય િત્ર વ્યવહાર કયામ િછી અર્ોએ મુલાકાિની ઝરૂરિ
ર્ેહસુસ કરી, અને રાષ્રીય િરરષદ િરફથી 2 સદસ્યની ટીર્ નવા
લોકોના પ્રતશક્ષણ હેત ુ 3 રદવસની યાત્રા િર તનકળી િડયા,
િરરણાર્ સ્વરૂિ 7 લોકોએ શ્રી સર્ીર અને શ્રી અંજુર્ના હાથો િર
સાચ્ચા બહાઈ ધર્મ (બી ય ૂ તિ સી)નો સ્સ્વકાર કયો. ત્યારે વહાલા
સંરક્ષકના સર્ન્વયથી આંરપ્રદે શની રાજધાની હૈદરાબાદર્ાં એક
તશક્ષણ સતર્તિ ગઠીિ કરાવાર્ાં આવી.
અર્ારી સફળિા અને સેવાઓને જોઇ વહાલા સંરક્ષકે ભારિીય
રાષ્રીય બહાઈ િરરષદને તવશ્વ કેન્દ્રની બહેન ઘોષીિ કરી. અને આ
સંદેશ િાઠવ્યો
‘‘ભારિના મુબ
ં ઇ શહેરર્ાં જે રાષ્રીય બહાઈ સતર્તિ પ્રર્ાભણિ છે ,
િે અર્ારી ભગીની છે . ભારિની રાષ્રીય બહાઈ સતર્તિ પુરા
તવશ્વના બહાઈઓ ર્ાટે િથા િે રાષ્ર સમુદાયના લોકો ર્ાટે જેઓએ
વષમ 2012 ર્ાં િોિાને તવશ્વાસુ જાહેર કયામ બધા ર્ાટે એક ઉત્તર્
ઉદાહરણ પુરૂ િાડે છે . આ ક્ષેત્રર્ાંથી ભવ્ય આધ્યાત્ર્ીકિાની સુગધ

ફેલાઇ રહી છે .’’
વાસ્િવર્ાં આ પુસ્િકને છાિવાનું કારણ વહાલા સંરક્ષકના આ જ
પ્રેરણાદાયક કથનો છે . અર્ારી જીવનશૈલી ર્ાટે આ પુસ્િકને

8

આિણી સાથે રાખવુ અતનવાયમ છે કારણકે આ પુસ્િકના ર્ાધ્યર્થી
વહાલા સંરક્ષકનો આ સંદેશો હર્ેશા આિણી સાર્ે રહેશે અને તનત્ય
રૂિથી આિણી ઉત્તેજના અને પ્રેરણાનો સ્ત્રોિ બની રહેશે.
’’તપ્રય અંજુર્ અને ભારિના બધાજ સયયો,
અભભવાદન, સ્તુતિ અને િર્ને લોકોને બહાઉલ્લાહની િરફથી
અનન્િ દયા અને શાંતિ પ્રાપ્િ થાય.
અલ્લાહુ અબહા
િર્ારા વહાલા સમુદાયનો તવસ્િાર જે મુબ
ં ઈ અને આંરપ્રદે શ એર્
2 ધ્રુવો િર સ્થાતિિ છે એણે સંપ ૂણમ તવશ્વ ર્ાં આધ્યાત્ત્ર્ક અને
ઈશ્વરીય ચર્ક ફેલાવી દીધી છે . અગર આ બન્ને પ ૂવમ અને િતિર્ના
ધર્મભભગની – ભારિ અને અર્ેરરકા – સંયક્ુ િ રાજ્યના રૂિર્ાં
એકત્રીિ થઇ જાય પુરા તવશ્વના ભાગ્યને િરરવતિિિ કરી દે .
વિમર્ાન સર્યની આવશ્યકિા છે કે આિણે આિણા સમુદાયની
મુળભુિ ઇર્ારિને જેર્કે સ્થાતનક સતર્તિ, સ્થાતનક પ્રચાર અને
પ્રસાર કેન્દ્ર વગેરે ઉભા કરીએ અને તવશાળ જનસમુદાયના રૂિર્ાં
ર્ાન્યિા પ્રાપ્િ કરીએ. ભારિ અને અર્ેરીકા બન્ને આ વિમર્ાન
િાન્િીના આગેવાન છે . અને િેઓની િાછળ અિી િીવ્રિાથી ફ્રાન્સ,
ઇંગ્લેન્ડ, કેનેડા, અલાસ્કા, રૂસ, આરફ્રકા, દભક્ષણ અર્ેરરકા, એશીયા,
ચીન, તસરરયા, ર્ધ્યપ ૂવમ અને તવશ્વના અન્ય ર્હત્વપ ૂણમ કેન્દ્ર છે .
ઇશ્વરીય યોજનાઓથી બેશક આિણે બેખબર છીએ િરં ત ુ અર્ને
9

તવશ્વાસ છે કે અગર એક જુટ થઇ (જે બહાઈ ર્ંત્ર છે ) ચેષ્ટા કરીશુ ં
િો તનતિિ રૂિથી સફળિા પ્રાપ્િ થશે. વાસ્િવર્ાં ઇશ્વર એ લોકોથી
પ્રેર્ કરે છે જે એકતત્રિ થઇ કાર્ કરે છે .’’ (િાનુ 10)

5 – ભારિના સર્ાચારિત્રોર્ાં બી યુ તિ સી
ભારિીય સર્ાચારિત્રોર્ાં બી
યુ તિ સીની ભારિીય રાષ્રીય
સતર્તિએ

અમુક

મુદ્દાઓં

પ્રકાતશિ કયામ છે
અગ્રભણ દૈ તનક એશીયન એજ
પ્રથર્

જ્યારે

મુબ
ં ઈર્ાં

રાષ્ટ્ષ્રય સતર્તિ સ્થાતિિ થઇ

10

દ્વિિીય – જ્યારે તશકાગો કોટમ ર્ાં તવજય િછી

11

6 – ભારિર્ાં બી ય ૂ તિ સી ની વિમર્ાન
સ્સ્થતિ
સંસ્થાઓ
અ – મુબ
ં ઈર્ાં રાષ્રીય બહાઈ સતર્તિ
બ – હૈદ્રાબાદર્ાવ રાષ્ટ્ષ્રય તશક્ષણ સતર્તિ
ક – તનમ્નભલખીિ બ્લોગ ભારિીય બી ય ૂ તિ સી
િરફથી સંચાલીિ છે .
ઑનલાઇન ઉિસ્સ્થતિ –
htt://www.bupci ndi a.bl ogspot .i n/
htt://i ndi a.bupc.or g/

7 – િરરચય
કેવળ રાજા દાઉદના વંશજોજ તવશ્વ ન્યાય ર્ંરદરની મુખ્ય કાયમકારી
શાખાના અધ્યક્ષ થઇ શકે છે . કેવળ આજ ઉિાયથી આિણે યથાથમ
તવશ્વ ન્યાય ર્ંરદરને નકલી, જાલી, ધોખાધડી અને તવટંબણાઓથી
તવમુખ કરી શકીએ છીએ.
(અબ્દુહ બહાનુ ઇચ્છાિત્ર અને વસીયિનામુ – પ ૃષ્ઠ 15)
www. uhj .net

12

8 – કેંદ્રીય ભ ૂતર્કા (ચરરત્ર)
1- બાબ (સય્યદ અલી ર્ોહમ્ર્દ)
િેઓ બલાઉલ્લાહ ના પ ૂવમજ છે (જેવી રીિે જ્હોન બેપ્ટીસ્ટ ઈસ ૂ
ર્તસહના પ ૂવમજ છે ) િેઓ િયગંબર અને બાબી આસ્થાના
સંસ્થાિક છે . ઇસ્લાર્ના સુધારક છે , ફારસી, અરબી અને ઇબ્રાની
ભાષાર્ાં બાબનો અથમ દરવાજો થાય છે . બાબ એટલે
ભતવષ્યવાણી (નબુવ્વિ)ના િાર બંધ કરી પ ૂિીના ર્ાગમ ખોલનાર.
બાબનુ ર્હત્વપ ૂણમ પ ૂસ્િક બયાન છે .

2- બહાઉલ્લાહ (તર્ઝામ હસ
ુ ૈનઅલી)
િેઓ િયગંબર અને બહાઈ ધર્મના સંસ્થાિક છે . િથા
ઇસ ૂના પ્રતિગાર્ી અને આજના તવશ્વર્ાં ઇશ્વરના પ્રતિક છે .
ફારસી, અરબી અને ઇબ્રાની ભાષાર્ાં બહાઉલ્લાહનો અથમ
િરર્ેશ્વરની ર્રહર્ા થાય છે . પ્રાભચન અને નવા આદે શિત્ર
(વતસયિનાર્ા) ર્ાં ઇશ્વરની ર્રહર્ા અને ઇસ ૂની ર્રહર્ાના
રૂિર્ાં ભતવષ્યવાણી તનરહિ છે . બહાઉલ્લાહે 2000 થી િણ
અધીક પ્રાથમના અને સ્ર્રણ પુસ્િકો પ્રકાતશિ કયામ છે , જે
િરર્ેશ્વરના રાજ્યનો સંકેિ દે છે .
બહાઉલ્લાહના ર્હત્વપ ૂણમ પુસ્િકો
અ- રકિાબે અહદ (બહાઉલ્લાહની પ્રતિજ્ઞા)
બ- રકિાબે અકદસ (સૌથી િતવતત્ર પુસ્િક)
ક- છુિાયેલા શબ્દો (બલાઈ જીવન શૈલી)
13

3- અબ્દુહ બલા (અબ્બાસ આફંદી)
િેઓ બહાઉલ્લાહના જ્યેષ્ઠ પુત્ર છે , બહાઈ િેઓને ગુરૂ,
પ્રતિર્ા (આદશમ) અને અભભભાવક ર્ાને છે . બહાઉલ્લાહએ
િેઓને િોિાના અભ્ાંિ ઉત્તરાતધકારી ઘોતષિ કયામ અને
િેઓ બહાઉલ્લાહના તનવમચક હિા.
અબ્દુલ બહાનો અથમ ર્રહર્ાનો સેવક છે . િેઓએ િણ 100
થી વધુ પુસ્િક પ્રકાતશિ કયામ છે .
અબ્દુલબહાના અત્યંિ ર્હત્વપ ૂણમ તનર્ામ ણ
1.

વસીયિનામુ

2.

અમુક પ્રશ્નોના ઉત્તર

3.

અબ્દુલબહાના પ્રવચનો

4.

શોગી આફંદી (અફનાન અભભભાવક)

અબ્દુલબહાની પુત્રીની િરફથી િેઓ બહાઉલ્લાહના ર્હાન
િૌત્ર છે . બહાઈ િેઓને અફનાન અભભભાવક ના રૂિર્ાં
ર્ાને છે . અબ્દુલબહાએ િોિાના વતસયિનાર્ાર્ાં િેઓને
િોિાના સ ૂચક અને આસ્થાના પ્રધાન ઘોતષિ કયામ છે .
શોગી આફંદીએ ઓક્સફોડમ ર્હાતવદ્યાલયથી તશક્ષા પ્રાપ્િ
કરી. િેઓએ બહાઉલ્લાહના અને અબ્દુલબહાના સૈંકડો
િત્રોના અનુવાદ કયામ છે . અને ઘણા પુસ્િકો પ્રકાતશિ કયામ
છે . જે બહાઈઓના આગાર્ી પ્રશાસનને કાયામ ન્વીિ કરે છે .

14

શોગી આફંદીએ િહેલી આંિરામ ષ્રીય બહાઈ સતર્તિનુ ં
તનર્ામણ કયુમ અને ર્ેસન રે ર્ીને બહાઈ ધર્મના પ્રથર્
અફનાન અભભભાવક તનયુક્િ કયામ .

4- ડૉ. લેલડ
ૈં જેન્સેન (બહાઈ ધર્મ બી ય ૂ તિ સી
સ્થાતિિ કરવાવાળા)
િેઓ બહાઈ આસ્થાના ર્હાન તશક્ષકના રૂિર્ાં ઓળખાય છે .
અર્ેરરકા અને આરફ્રકાર્ાં િેઓના અનુસધ
ં ાનને કારણે શોગી
આફંદીએ િેઓને બહાઉલ્લાહના શ ૂરવીર ઘોતષિ કયામ હિા.
ડૉ. લેલૈંડ જેન્સેન બહાઈઓની

િે ભતવષ્યવાણીયોને

િરરપ ૂણમ કરે છે જેર્ાં કેહવાર્ાં આવ્યુ છે કે સાિર્ો સ્વગમદૂિ
આવશે જે ઇશ્વરીય સામ્રાજ્યને સ્થાતિિ કરશે, જેની
ભતવષ્યવાણી ઇસુ, બહાઉલ્લાહ અને અબ્દુલબહાએ િણ
અિીિર્ાં કરી હિી.
ડૉ. લેલૈંડ જેન્સેને બહાઈ આસ્થાના સ્િષ્ટીકરણ અને સતર્ક્ષા
ર્ાટે દર્જનોં પુસ્િક પ્રકાતશિ કયામ છે , જેવાકે પ્રતિજ્ઞા,
વસીયિનામુ, રહસ્યોદ્ઘાટનનુ પુસ્િક િથા ભગવાનની રદવ્ય
યોજના.

5- ર્ેસન રે ર્ી (િેહલા અગસાન અભભભાવક)
િેઓ અબ્દુલબહાના દત્તક ઔર ઇકલૌિા પુત્ર છે . વષમ
1951ર્ાં શોગી આફંદીએ િેઓને બહાઈ ધર્મના િેહલા
અગસાન અભભભાવક તનયુક્િ કયામ હિા.

15

+É´ÉÒW ùÒlÉà +¥qÖ±É ¥É¾É+à ©Éà»É{É ùà©ÉÒ{Éà +ÉÅlÉùÉǺ÷ÄÒ«É
¥É¾É> »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ ~ÉྱÉÉ +y«ÉKÉ +{Éà HÉ«ÉÇHÉùÒ{ÉÉà ¾ÉàtÉà
~ÉiÉ +É~«ÉÉà. ¶ÉÉàNÉÒ +É£ÅqÒ{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ ©Éà»É{É ùà©ÉÒ+à
¾åe +Éè£ HÉà] {ÉÉ °~É ©ÉÉÅ ~ÉiÉ »Éà´ÉÉ+Éà +É~ÉÒ.
¥É¾ÉA±±Éɾ{ÉÉ ´ÉSÉ{É{ÉÉ ¡É»lÉÉ´ÉH A~Éù rhlÉÉ »ÉÉoÉà λoÉù
ù¾à´ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà ©Éà»É{É ùà©ÉÒ{Éà +¥qÖ±É¥É¾É +{Éà ¶ÉÉàNÉÒ
+É£ÅqÒ{ÉÒ lÉù£oÉÒ ´ÉyÉÉùà ©ÉÉ{«ÉlÉÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉ<.

6-Xà»É£ ~Éà~Éà (¥ÉÒX +NÉÉ»É{É +ʧɧÉÉ´ÉH)
lÉà+Éà ©Éà»É{É ùà©ÉÒ{ÉÉ qnÉH +{Éà +àH±ÉÉälÉÉ ~ÉÖmÉ Uà, ©Éà»É{É
ùà©ÉÒ+à lÉà+Éà{Éà ¥É¾É> +É»oÉÉ{ÉÉ ¥ÉÒX +NÉÉ»É{É
+ʧɧÉÉ´ÉH Ê{É«ÉÖGlÉ H«ÉÉÇ. Xà»É£ ~Éà~Éà ùà©ÉÒ +ÉÅlÉùÉÇκ÷Ä«É
¥É¾É> »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ Ê¥ÉX +y«ÉKÉ ¾lÉÉ lÉoÉÉ +É »É©É«É©ÉÉÅ
lÉà+Éà{ÉÉ ~ÉÖmÉ ¥É¾É> +É»oÉÉ{ÉÉ mÉÒX (AnÉùÉÊyÉHÉùÒ)
+NÉÉ»É{É +ʧɧÉÉ´ÉH Uà.

7-{ÉÒ±É SÉà»É (mÉÒX +NÉÉ»É{É +ʧɧÉÉ´ÉH)
lÉà+Éà ¥É¾É> +É»oÉÉ{ÉÉ mÉÒX +{Éà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É +NÉÉ»É{É
¥É¾É> Uà. ʴɹÉ{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É ¥É¾É>«ÉÉá{ÉÖÅ AnÉùqÉÊ«Él´É Uà Hà
lÉà+Éà Ê¡É«É ¸ÉÒ {ÉÒ±É SÉà»É{ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ Hùà HÉùiÉHà lÉà+Éà
´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É«É{ÉÉ +NÉÉ»É{É +ʧɧÉÉ´ÉH Uà.
Ê¡É«É Xà»É£ +NÉ»ÉÉ{É{ÉÉ ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ {ÉÒ±É SÉàà»É »Éɾà¥É +É»oÉÉ
{ÉÉ mÉÒX +ʧɧÉÉ´ÉH +{Éà qÉAq{ÉÉ Ê»ÉžɻÉ{É ~Éù
Ê¥ÉùÉW©ÉÉ{É Uà. lÉà+Éà Xà»É࣠~Éà~Éà ùà©ÉÒ {ÉÉ ~ÉÖmÉ +{Éà
+¥qֱɥɾÉ{ÉÉ ¸Éàºc ~Éù~ÉÉàlÉÉ Uà. (~ÉàW {ÉÅ. 18)

16

8- ¡É¶ÉÉ»É{É (´«É´É»oÉÉ~É{É)
IBC (+ÉÅlÉùÉÇκ÷Ä«É ¥É¾É> »ÉÊ©ÉÊlÉ) Ê´É¹É {«ÉÉ«É ©ÉÅÊqù{ÉÒ
¥É¾É> yÉ©ÉÇ{ÉÒ »É´ÉÉâSSÉ ¡É¶ÉÉ»ÉÊ{ÉH »ÉÊ©ÉÊlÉ Uà. +É +à SÉÉù
¡ÉNÉÊlÉÊ¶É±É +´É»oÉÉ+Éá©ÉÉÅoÉÒ ~ÉྱÉÒ +´É»oÉÉ Uà Wà ʴɹÉ
{«ÉÉ«É ©ÉÅÊqù{ÉÉà rʺ÷HÉàiÉ Hùà Uà.
»É{É 1951©ÉÉÅ ¶ÉÉàNÉÒ +É£ÅqÒ+à +É> ¥ÉÒ »ÉÒ {ÉÖÅ NÉc{É H«ÉÇÖ
Wà +ÉNɳ SÉɱÉÒ Ê´É¹É {«ÉÉ«É ©ÉÅÊqù©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÊlÉÇlÉ oÉ<.
¶ÉÉàNÉÒ +É£ÅqÒ+à ~ÉྱÉÒ +É> ¥ÉÒ »ÉÒ ©ÉÉ÷à 9 »Éq»«ÉÉá{Éà
»ÉÖKÉ©ÉlÉÉ oÉÒ SÉÖÅ÷ëÉÉ, +{Éà lÉà+Éà{Éà ~ÉÉàlÉÉ A~Éù ¡ÉÉoÉÊ©ÉHlÉÉ
+É~ÉÒ. 1957©ÉÉÅ »ÉÅÊqNyÉ ~ÉÊùλoÉÊlÉ©ÉÉÅ ¶ÉÉàNÉÒ +É£ÅqÒ{ÉÖÅ
qà¾ÅÉlÉ oÉ«ÉÖ. +É´ÉÉ Ê{É¥Édz »É©É«É©ÉÉÅ oÉÉàeÉ »´É«ÉŧÉÚ ¾åe +Éà£
HÉà] »Éq»«ÉÉà+à ´Éàù§ÉÉ´É »ÉÉoÉà ¥É¾É> +É»oÉÉ +{Éà +à{ÉÒ
»ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÖÅ +ÊyÉOɾiÉ (+~ɾùiÉ) H«ÉÇÖ +{Éà PÉÉàʺÉlÉ H«ÉÇÖÅ Hà
`¥ÉqÉ` {ÉÒ Î»oÉÊlÉ Ê{É©ÉÉÇiÉ ~ÉÉ©ÉÒ Uà (+É +àH £Éù»ÉÒ
~ÉÉÊù§ÉÉʺÉH ¶É¥q Uà) Wà{ÉÉà +oÉÇ Uà Hà <¹Éùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà
Ê{ÉiÉÇ«É ¥Éq±É H«ÉÉâ Uà (ùSÉ{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ). ¶ÉÉàNÉÒ +É£ÅqÒ{ÉÉ
»É¾É«ÉHÉà+à +à´ÉÉà qÉ´ÉÉà H«ÉÉâ Hà +ʧɧÉÉ´ÉHlÉÉ »É©ÉÉ~lÉ oÉ<
NÉ< Uà +{Éà Ê{ɺcÉ~ÉmÉ Ê{ÉκJ«É oÉ< NÉ«ÉÖ Uà.
1959©ÉÉÅ +©ÉÖH NÉäù +ÊyÉHÉùiÉÒ«É ±ÉÉàHÉà+à ¶ÉÉàNÉÒ
+É£ÅqÒ{ÉÒ +»ÉÅlÉÖº÷ ~ÉÎl{É ùÖʾ«ÉÉ LÉÉ{É©É (Wà ´ÉÉÅW³Ò
¾lÉÒ +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà Ê{É&»ÉÅlÉÉ{É ¾Éà´ÉÉ{ÉÉà qÉàºÉ ¶ÉÉàNÉÒ +É£ÅqÒ{Éà
±ÉàLÉÉ´ÉlÉÒ ¾lÉÒ) {ÉÉ Ê{Éqâ¶É{É©ÉÉÅ +ÉÅlÉùÉÇκ÷Ä«É ¥É¾É>
»ÉÊ©ÉÊlÉ{Éà Ê´ÉPÉÊ÷lÉ (§ÉÅNÉ) HùÒ +{Éà +ʧɧÉÉ´ÉHlÉÉ{ÉÉ
»ÉÅ~ÉÚiÉÇ +ÊyÉHÉùÉá ~ÉÉàlÉà ±É< ±ÉÒyÉÉ.
17

©Éà»É{É ùà©ÉÒ V«ÉÉùà +É ±ÉÉàHÉà{Éà »ÉÖyÉÉùÒ {É ¶ÉG«ÉÉ lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ
~ÉÊ´ÉmÉ §ÉÚÊ©É{ÉÉ Ê{É´ÉÉ»É-NÉÞ¾ (Wà ´ÉŶÉÉNÉlÉ lÉà+Éà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
Ê~ÉlÉÉ +¥qֱɥɾÉoÉÒ ©É²«ÉÉ ¾lÉÉ) UÉàeÒ{Éà ¥É¾É>
»ÉÅÊ´ÉyÉÉ{É{Éà ±É< +©ÉàÊùHÉ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{Éà ¥É¾É>
+É»oÉÉ{ÉÉ +ʧɧÉÉ´ÉH PÉÉàʺÉlÉ H«ÉÉÇ Wà lÉà+Éà{ÉÉà +ÊyÉHÉù
¾lÉÉà (lÉà+Éà{ÉÉ ~ÉྱÉÉ +{Éà mÉÒX ´«ÉÉ~ÉH ~ÉmÉ©ÉÉÅ) ùʾ«ÉÉ
LÉÉ{É©É +{Éà lÉà{ÉÉ Ê©ÉmÉÉà{Éà »ÉÅH±~É §ÉÅNÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³É PÉÉàʺÉlÉ
H«ÉÉÇ. (+É »Él«É Uà Hà »ÉÅH±~É {Éà §ÉÅNÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³Ò ~ÉྱÉÒ
´«ÉGlÉÒ ùÉàʾ«ÉÉLÉÉ{É©É Uà.
1991 ©ÉÉÅ eÉà. ±Éà±É{É Wà»É{Éà (Wà ©Éà»É{É ùà©ÉÒ{Éà +ʧɧÉÉ´ÉH
©ÉÉ{ÉlÉÉ ¾lÉÉ) ¥ÉÒY +ÉÅlÉùÉǺ÷ÄÒ«É ¥É¾É> »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ
NÉc{É{ÉÒ PÉÉàºÉiÉÉ HùÒ. eÉà. Wà»É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +ÊyÉHÉùÉá{ÉÉà
A~É«ÉÉàNÉ HùÒ lÉà §Éʴɺ«É´ÉÉiÉÒ«ÉÉá{Éà Ê»Éu HùÒ Wà lÉà+Éà{Éà
»ÉªÉÉ÷ qÉAq{ÉÒ ~ÉàhÒ{ÉÉ »ÉÉlÉ´ÉÉ qà´ÉqÚlÉ »ÉÉ¥ÉÒlÉ HùlÉÒ ¾lÉÒ.
lÉà+Éà ¥É¾ÉA±±Éɾ{ÉÉ +ÅÊlÉ©É ¶ÉÚù´ÉÒù +{Éà ¥É¾É>
+É»oÉÉ{Éà »oÉÉÊ~ÉlÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³É Uà. +É »ÉÉoÉà lÉà+Éà+à +É>
¥ÉÒ »ÉÒ {Éà »ÉÊJ«É HùÒ +{Éà 12 ¡ÉàÊùlÉ (<¹Éù qÚlÉ) {ÉÖÅ
SÉ«É{É H«ÉÇÖÅ +{Éà +É{ÉÒ +y«ÉKÉlÉÉ +{Éà ©ÉÖL«É HÉù§ÉÉùÒ ©ÉÉ÷à
¥ÉÒX +NÉÉ»É{É +ʧɧÉÉ´ÉH ¸ÉÒ Xà»É£ ~Éà~Éà ùà©ÉÒ{Éà SÉ«É{É
H«ÉÉÇ.
eÉà. Wà»É{Éà ´ÉÉ»lÉ´É©ÉÉÅ ¥ÉÒY +É< ¥ÉÒ »ÉÒ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ ¥ÉÒ±HÖ±É
+à´ÉÒ ùÒlÉà HùÒ Wà ùÒlÉà ¶ÉÉàNÉÒ +É£ÅqÒ+à ~ÉྱÉÒ +É< ¥ÉÒ
»ÉÒ {ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ HùÒ ¾lÉÒ. +{Éà Wà´ÉÒ ùÒlÉà ¥É¾ÉA±±Éɾ{ÉÒ
¡ÉÊlÉ[ÉÉ~ÉmÉ +{Éà +¥qֱɥɾÉ{ÉÉ ´É»ÉÒ«É{ÉÉ©ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉLÉÉ«Éà±ÉÖ
18

¾lÉÖÅ. +ÉWà +É ¥ÉÒY +É< ¥ÉÒ »ÉÒ ¥É¾É> ʴɹÉ{ÉÉ »ÉÖÊ¡É©É
¡É¶ÉÉ»É{ÉÒH HÉ«ÉÉâ{ÉÖÅ qàLÉ ùàLÉ Hùà Uà +{Éà qùàH »Éq»«ÉÉà
+{Éà »oÉÉ{ÉÒ«É ¥É¾É> »ÉÊ©ÉÊlÉ (Wà ´ÉÉSÉÉ {ÉÉ ¡ÉÉ´ÉyÉÉ{ÉÉá{Éà
+ÉÊyÉ{É Uà) {Éà ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É Hùà Uà.
+É ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É +É< ¥ÉÒ »ÉÒ SÉÉù +´É»oÉÉ+ÉáoÉÒ ~É»ÉÉù oÉ<
Ê´ÉHÊ»ÉlÉ oɶÉà +{Éà »ÉÅ~ÉÚiÉÇ Ê{É´ÉÉÇÊSÉlÉ Ê´É¹É {«ÉÉ«É ©ÉÅÊqù©ÉÉÅ
°~ÉÉÅlÉù oÉɶÉà. +É +É< ¥ÉÒ »ÉÒ +l«ÉÉùà ~ÉྱÉÒ
+´É»oÉÉ©ÉÉÅ Uà +oÉÉÇlÉ Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ ~ÉྱÉÉ SÉùiÉ A~Éù Uà.
~ÉàW {ÉÅ. 20
+É SÉÉù +´É»oÉÉ Ê{ÉSÉà ©ÉÚW¥É Uà :
1 +ÉÅlÉùÉÇκ÷Ä«É ¥É¾É> ~ÉÊùºÉq
2 ¥É¾É> Ê´É¹É {«ÉÉ«ÉɱɫÉ
3 »É´ÉÉâSSÉ {«ÉÉ«ÉÊyÉHùiÉ (Ê{É´ÉÉÇÊSÉlÉ Ê´É¹É {«ÉÉ«ÉɱɫÉ)
4 Ê´É¹É {«ÉÉ«É ©ÉÅÊqù

10. ¥É¾É> +É»oÉÉ {ÉÉ 12 ©ÉÚ³§ÉÚlÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà
¥É¾ÉA±±Éɾ{ÉÒ +qçÉÚlÉ ¡ÉàùiÉÉ+Éà{ÉÉà »ÉÉùÉŶÉ
©ÉÉ{É´ÉXÊlÉ{ÉÒ +àHlÉÉ +{Éà +LÉÅelÉÉ Uà. +É ¡ÉàùiÉÉ+Éà{ÉÖ
Ê´É´ÉùiÉ 12 +ÉyÉÉù§ÉÚlÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉàoÉÒ +ʧɴ«ÉGlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖ Uà. qùàH {ÉNÉÒ{ÉÉ{ÉÖÅ ù¾»«ÉÉàqÃPÉÉ÷{É{ÉÒ ~ÉÖÊ»lÉHÉ©ÉÉÅ
´ÉiÉÇ{É Uà. Hà +àH ¶Éàù{ÉÒ qÒ´ÉɱÉÉà{ÉÒ ¥ÉÖÊ{É«ÉÉq ¥É¾Ö©ÉÚ±«É
©ÉiÉÒ+ÉàoÉÒ +±ÉÅHÞlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ Uà, ©ÉÊiÉ+Éà{ÉÒ ~ÉྱÉÒ
¶ÉÞÅLɱÉÉ »ÉÚ«ÉÇHÉÅlÉ ©ÉÊiÉ, ¥ÉÒY {ÉұɩÉ, mÉÒY Hä±»Éàe{ÉÒ,
SÉÉàoÉÒ ~É}ÉÉ, ~ÉÉÅSÉ©ÉÒ NÉÉà©ÉàqH, UcÒ »ÉÖ±Éà©ÉÉ{ÉÒ, »ÉÉlÉ©ÉÒ
19

SÉ{rHÉÅlÉ, +Éc©ÉÒ £ÒùÉà]Éà, {É´É©ÉÒ ~ÉÖLÉùÉW, q»É´ÉÒ
¾à©É~ÉÚiÉÇ, +N«ÉÉù©ÉÒ »ÉťɱÉ, ¥ÉÉù©ÉÒ +©ÉàÊoÉ»÷ (»ÉÅq§ÉÇ
– 21&19,20)
~ÉÊ´ÉmÉ ¶É¾àù {É´ÉÖ W఻ɱÉà©É +É 12 +ÉyÉÉù§ÉÚlÉ
Ê»ÉuÉÅlÉÉà{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉl´É Uà, +´É¶ÉàºÉ (~ÉÞo´ÉÒ ~Éù
~Éù©Éà¹Éù{ÉÖÅ ùÉV«É Wà´ÉÖ Hà »´ÉNÉÇ©ÉÉÅ Uà). +É +àW
»É¾»ÉÅ¥Éu A±±ÉàLÉ{ÉÒ«É 12 ¥É¾Ö©ÉÖ±«É ¡ÉÊlɺcÉ{É Uàà Wà{Éà
»Éá÷ Xà{É{ÉÉ rʺ÷HÉàiÉ +¥qֱɥɾÉ+à +ÉÎl©ÉH ¡ÉlÉÒH{ÉÉ
°~É©ÉÉÅ ©ÉÊiÉ«ÉÉà +{Éà ùÅNÉÉà oÉÒ »ÉÅ¥ÉÉàÊyÉlÉ H«ÉÉÇ Uà.
¥É¾É> yÉ©ÉÇ{ÉÉ 12 ©ÉÚ³§ÉÚlÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ʴɹÉ{ÉÒ ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ{ÉÒ +LÉÅelÉÉ
»Él«É ~ÉKÉ{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ ©ÉÉ÷à »´ÉlÉÅmÉlÉÉ{ÉÉà +ÊyÉHÉù
¥ÉyÉÉW yÉ©ÉÉâÅ{ÉÉà +ÉyÉÉù (¥ÉÖÊ{É«ÉÉq) +àH Uà.
yÉ©ÉÇ +LÉÅelÉÉ +{Éà +àHlÉÉ{ÉÉà »mÉÉàlÉ ¾Éà´ÉÉà Xà<+à.
yÉ©ÉÇ ¾©Éà¶ÉÉ Ê´É[ÉÉ{É +{Éà ¡É©ÉÉiÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ¾Éà´ÉÉà
Xà<+à
»mÉÒ +{Éà ~ÉÚ°ºÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉ{ÉlÉÉ.
qùàH ~ÉKÉ~ÉÉlÉ{ÉÖÅ Ê{ÉùÉHùiÉ ¾Éà´ÉÖ Xà<+à, yÉÉÊ©ÉÇH,
XlÉÒ«É, ùÉWÊ{ÉlÉÒH ´ÉNÉàùà.
+àH Ê´É¹É +Éy«ÉÉÎl©ÉH »ÉùHÉù wÉùÉ »ÉÉ´ÉǧÉÉäÊ©ÉH
¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ Hù´ÉÒ.
»ÉÅ~ÉÚiÉÇ Ê´É¹É ©ÉÉ÷à +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Ê¶ÉKÉiÉ

20

10. qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ +ÉoÉÔH »É©É»«ÉÉ+Éà{ÉÖÅ +àH +Éy«ÉÉÎl©ÉH
»É©ÉÉyÉÉ{É.
11. »ÉÉ´ÉǧÉÉäÊ©ÉH »É¾É«ÉH §ÉɺÉÉ.
12. +ÉÅlÉùÉÇκ÷Ä«É {«ÉÉ«ÉɱɫÉ{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ +oÉ´ÉÉ ~ÉÖ°ºÉÉá{ÉÒ
+àH »ÉÅ»Éq, Wà{ÉÉ HÉ«ÉÇHÉùÒ ùÉX qÉAq{ÉÒ ~ÉàhÒ©ÉÉÅoÉÒ
HÉà< ¾Éà«É.
~ÉÉ{ÉÖ 23.

11. »ÉÉSSÉÉ +ÉÊ»lÉH (ʴɹÉÉ»ÉÚ) ©ÉÉ÷à ©ÉÚ³§ÉÚlÉ
+É»oÉÉ +{Éà ©ÉÉ{«ÉlÉÉ
+É qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ Êq´«É »É§«ÉlÉÉ{ÉÉ Ê{Él«É AloÉÉ{É +{Éà +É
~ÉUÒ{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ +Él©ÉÉ{ÉÉ +Éy«ÉÉÎl©ÉH ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É ©ÉÉ÷à,
<¹Éùà +Éq©É HɳSÉJ{ÉÉ 6000 ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ {É´É (9) +¥ÉÉàyÉ
+´ÉlÉÉùÉá (¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ«ÉÉá){ÉÒ ¶ÉÞÅLɱÉÉ ©ÉÉàH±ÉÒ. Wà +É~ÉiÉÉ
Y´É{É{ÉÒ ´«ÉÎGlÉNÉlÉ +Éy«ÉÉÎl©ÉH Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ ©ÉÉ÷à
+àH ¶ÉÖu A~ÉSÉÉù Uà. Y´É{ɶÉä±ÉÒ ©ÉÉ÷à +É {ÉÖ»LÉÉ ~ÉÉÅSÉ
+ÉyÉÉù§ÉÚlÉ »lÉŧÉ{ÉÉ °~É©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉ«ÉÉ. »É©ÉÉW©ÉÉÅ
¨Éº÷ÉSÉÉù ´ÉÉ»lÉ´É©ÉÉÅ ´«ÉÎGlÉNÉlÉ ¨Éº÷ÉSÉÉù{Éà +ÉyÉÉÊùlÉ
Uà, +É ~ÉÉÅSÉ »lÉÅ§É ´«ÉÎGlÉNÉlÉ ¨Éº÷ÉSÉÉù{ÉÒ mÉÖ÷Ò«ÉÉà{ÉÉà +ÅlÉ
±ÉÉ´ÉÒ Ê´É¹É{ÉÉ ¡Él«ÉàH Y´É{É©ÉÉÅ Êq´«É »É§«ÉlÉÉ »oÉÉÊ~ÉlÉ
Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉNÉ÷ oÉ«ÉÉ Uà. Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ©ÉÉÅ +àHlÉÉ, Ê»ÉuÉÅlÉÉà©ÉÉÅ
+eNÉlÉÉ, Ê´É´ÉùiÉ©ÉÉÅ »Éù³lÉÉ ´ÉNÉàùà.

21

~Éù©Éà¹Éù{ÉÉ »Él«É yÉ©ÉÇ{ÉÒ +É»oÉÉ{Éà ~ÉÉÅSÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà©ÉÉÅ ´«ÉGlÉ
HùÒ ¶ÉHÉ«É&
1
2
3
4
5

¡ÉÊlÉ[ÉÉ©ÉÉÅ rhlÉÉ
¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ, A~ÉÉ»É{ÉÉ
A~É´ÉÉ»É
HÉ«ÉÉâ{Éà +ÉùÉyÉ{ÉÉ{ÉÉ °~É©ÉÉŠλ´ÉHÞÊlÉ +É~É´ÉÒ.
+Éy«ÉÉÎl©ÉH °~É©ÉÉÅ <¹ÉùÒ »ÉÞʺ÷©ÉÉÅ «ÉÉmÉÉ Hù´ÉÒ

~ÉÉ{ÉÖ 24.

1.

¡ÉÊlÉ[ÉÉ©ÉÉÅ rhlÉÉ

``±«ÉÉà, LÉÉ+Éà, +É ©ÉÉ° ¶ÉùÒù Uà LÉÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à, +{Éà lÉàiÉà H÷ÉàùÉà
±É< ±ÉÒyÉÉà, +{Éà yÉ{«É´ÉÉq H¾Ò ¥ÉyÉÉ{ÉÒ lÉù£ ±ÉÅ¥ÉÉ´«ÉÉà +{Éà HÂÖÅ&
¥ÉyÉÉ +É ~ÉÒ ±«ÉÉà, +É ©ÉÉùÒ ¡ÉÊlÉ[ÉÉ{ÉÖÅ ±ÉÉà¾Ò Uà Wà ~ÉÉ~ÉÉà{ÉÒ KÉ©ÉÉ
©ÉÉ÷à ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà.``
``Wà ©ÉÉùÒ Ê{ÉH÷ ùྶÉà lÉà §ÉÚL«ÉÉà {É¾Ó ùྶÉà, +{Éà Wà ©ÉÉùÉ
A~Éù ʴɹÉÉ»É ùÉLɶÉà lÉà HqÉÊ~É lÉù»«ÉÉà {É¾Ò ù¾à.`` (©É÷.
26&26-28, Xè{É 6&35 +Éù +à»É Ê´É)
~Éù©Éà¹ÉùoÉÒ ¡ÉÊlÉ[ÉÉ©ÉÉÅ FiÉ Ê´ÉlÉùiÉ{Éà ¡ÉÉoÉÊ©ÉHlÉÉ +É~ÉÒ Uà +{Éà
lÉà{Éà ASSÉlÉ©É +Éqà¶É +{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉH +{ÉÚ§ÉÖlÉÒ ©ÉÉ÷à »´ÉlÉÅmÉlÉÉ
+{Éà +Él©É[ÉÉ{É HÂÖÅ Uà. ¡ÉÊlÉ[ÉÉ©ÉÉŠλoÉùlÉÉ ´ÉNÉù ¥ÉyÉÒ SÉÒXà
´«ÉoÉÇ Uà.
¡ÉÊlÉ[ÉÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉÒ §ÉÖÊ©ÉHÉ Ê¶ÉKÉH +{Éà ¡ÉSÉÉùH{ÉÒ Uà.

22

+¥qֱɥɾÉ+à ¥É¾ÉA±±Éɾ{ÉÒ ~É«ÉNÉ©¥ÉùÉà{ÉÒ Ê¶É±ÉɱÉàLÉ©ÉÉÅ ´ÉiÉÇ{É
H«ÉÇÖÅ Uà Hà ~ÉÊ´ÉmÉ +Él©ÉÉ{ÉÒ ÊHùiÉÉà ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à qùàHà +É
mÉiÉ ´ÉÉlÉÉà{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÖ Xà<+à, +É ¡ÉHÉùà +É~ÉiÉà <¹Éù ¡ÉÊlÉ
¡ÉÊlÉ[ÉÉ +{Éà ~Éù©Éà¹Éù{ÉÉ +ŶÉoÉÒ ©ÉÉྥ¥ÉlÉ +{Éà ~ÉÊùÊSÉlÉ oÉ´ÉÉ{ÉÉ
±ÉKÉ{Éà Ê»Éu HùÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à. ¥ÉÒX+Éà{ÉÉ HoÉ{É +{Éà HùiÉ ©ÉÉÅ
+ÅlÉù ¾Éà< ¶ÉHà Uà ~ÉùÅlÉÖ +©ÉÉà +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É HùÒ+à UÒ+à
HÉùiÉHà >¹ÉùÒ«É +Éqà¶ÉÉà{ÉÖÅ [ÉÉ{É +É~É´ÉÖÅ »´É«É©É +l«ÉÅlÉ ©É¾l´É{ÉÒ
+ÉyÉÉùʶɱÉÉ Uà. (¥É¾ÉA±±Éɾ{ÉÉ Ê¶É±ÉɱÉàLÉ, ~ÉÞºc 10) (W&T,
~ÉÉ{ÉÖ 10)
Wà´ÉÒ ùÒlÉà +É §ÉÉäÊlÉH qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ ¡Él«ÉàH ´É»lÉÚ NÉÊlɶÉÒ±É Uà +à´ÉÒ
ùÒlÉà ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH ¥É¾É> »ÉJÒ«É ¾Éà«É Uà. LÉùàLÉù +¾Ó«ÉÉ HÉà< ~ÉiÉ
¡ÉHÉù{ÉÉà ʴɸÉÉ©É {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ HÉà< ʴɸÉÉ©É HùÒ ±Éà lÉÉà +É lÉà{ÉÉ
Ê´É{ÉɶÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Uà. ´É»lÉÖ NÉÊlɶÉÒ±É Uà Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ lÉù£ +oÉ´ÉÉ
Ê´É{ÉɶÉ{ÉÒ lÉù£. +NÉù +É~ÉiÉà +ÉÎl©ÉH °~Éà Y´ÉÒlÉ ùྴÉÉ
SÉɾҫÉà UÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉà §ÉÉ´É{ÉÉl©ÉH °~É©ÉÉÅ »ÉÊJ«É ù¾à´ÉÖ ~Ée¶Éà.
´ÉÉ»lÉÊ´ÉHlÉÉ©ÉÉÅÅ +É~ÉiÉÖÅ A~Éqà¶É +É~É´ÉÖÅ +{Éà ¥É¾É> yÉ©ÉÇ{Éà
+{ÉÖ»ÉÉù Y´É{É ´«ÉÊlÉlÉ Hù´ÉÖÅ +É +É~ÉÊiÉ <¹ÉùÒ«É ¡ÉÊlÉ[ÉÉ©ÉÉÅ
rhlÉÉ{ÉÉ ¥Éà »´É°~É Uà.

2.

+Ê{É´ÉÉ«ÉÇ A~ÉÉ»É{ÉÉ

+É~ÉiÉÒ >¹Éù §ÉÎGlÉ ¡ÉÊJ«ÉÉ+Éá©ÉÉ »ÉÉ´ÉyÉÉ{É ù¾à´ÉÖÅ, HÉùiÉHà
+NÉù +É ±ÉÉàHÉà{Éà qàLÉÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à Uà lÉÉà ~ÉUÒ lÉà{ÉÉà HÉà< ±ÉÉ§É {ɾÒ
oÉÉ«É.

23

``+{Éà ~ÉÉLÉÅeÒ«ÉÉà{ÉÒ Wà©É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ {É Hù¶ÉÉà, HÉùiÉHà ~ÉÉLÉÅeÒ+Éà{ÉÖÅ
±ÉKÉ ±ÉÉàH +ÉùÉyÉ{ÉɱɫÉÉá (©ÉλWq, SÉSÉÇ ´ÉNÉàùà) +{Éà {ÉÖIe A~Éù
A§ÉÉ ù¾Ò ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hùà WàoÉÒ ¥ÉÒX ±ÉÉàHÉà lÉà+Éà{Éà WÖ+à, ~ÉùÅlÉÖ +É
HÉ«ÉÇoÉÒ lÉà H~É÷Ò+Éà{ÉÉ +Él©ÉÉ+Éà{Éà HÉà< ±ÉÉ§É {É¾Ó ~ɾÉáSÉà. V«ÉÉùà
lÉ©ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉùÉà©ÉÉÅ W< NÉÖ~lÉ ùÒlÉà (+àHÉÅlÉ©ÉÉÅ) ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
~Éù©Éà¹Éù (Wà ù¾»«É©É«É Uà) {ÉÒ +SÉÇ{ÉÉ HùÉà UÉà lÉÉà lÉ©É{Éà
¡ÉÊlÉ£±É W°ù ©É³¶Éà.`` (©É÷ 6&1, 5-6 +Éù +à»É ´ÉÒ)
¥É¾ÉA±±Éɾà mÉiÉ §ÉÒ}É ¡ÉHÉù{ÉÒ +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ »lÉÖÊlÉ ¡É»lÉÖlÉ HùÒ Uà,
»ÉÅÊKÉ~lÉ, ©Éy«É©É +{Éà ´ÉÒ»lÉÞlÉ. ¸ÉuÉ³Ö +É©ÉÉÅoÉÒ HÉà< ~ÉiÉ +àH
¡ÉHÉù{ÉÖÅ SÉ«É{É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »´ÉlÉÅmÉ Uà, Wà ¥É¾ÉA±±Éɾà +Hq»É©ÉÉÅ
H¾à±ÉÉ {ÉÖ»LÉÉ{Éà +{ÉÖ»ÉÉù Uà +{Éà HÉà< ~ÉiÉ XlÉà +à ´ÉÉÅSÉÒ ¶ÉHà Uà.
»ÉÅÊKÉ~lÉ (±ÉPÉÖ) +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
+¾Ó +àH {ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ{ÉÉà A±±ÉàLÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà Wà 24
H±ÉÉH©ÉÉÅ ¥É~ÉÉàù ~ÉUÒ ÊH¥±ÉÉ lÉù£ ©ÉÉàhÖ HùÒ +àH ´ÉÉù ~Éh´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà.
``¾à <¹Éù, ¾ÖÅ NÉ´ÉÉ¾Ò +É~ÉÖ UÖÅ, Hà lÉà ©É{Éà ~ÉäqÉ H«ÉÉâ lÉ{Éà
+Éà³LÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à +{Éà lÉÉùÒ ~ÉÚX Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à. ¾ÖÅ +l«ÉÉùàW NÉ´ÉɾÒ
+É~ÉÖ UÖÅ ©ÉÉùÒ ¶ÉÎGlɾÒ{ÉlÉÉ{ÉÒ +{Éà lÉÉùÉ ~ÉùÉJ©É{ÉÒ, ©ÉÉùÒ
Ê{ÉyÉÇ{ÉlÉÉ{ÉÒ +{Éà lÉÉùÉ yÉ{ÉÉhÃ«É ¾Éà´ÉÉ{ÉÒ. lÉÉùÒ Ê»É´ÉÉ«É HÉà<
~Éù©Éà¹Éù {ÉoÉÒ Wà »ÉÅH÷{ÉÉ »É©É«Éà »É¾É«ÉlÉÉ Hùà Uà.''
+É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ÊH¥±ÉÉ lÉù£ ©ÉÉàhÖ ùÉLÉÒ ~Éh´ÉÒ Xà<+à (ÊH¥±ÉÉ{ÉÒ
Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ) Wà +É »É©É«Éà ©ÉÉá÷É{ÉÉ ¶É¾àù{ÉÉ >]àHÒ±É ©ÉÅÊqù{ÉÉ HKÉ
24

{ÉÅ. 232 ©ÉÉŠλoÉlÉ Uà, V«ÉÉÅ ¥ÉÉ>¥É±É ~ÉÉ{ÉÖ A§Éà±ÉÒ Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ
ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. Êq´É»É©ÉÉÅ mÉiÉ ´ÉLÉlÉ 9 ùHÉlÉ{ÉÖÅ ~Éc{É ~ÉiÉ
H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ Uà, +oÉÉÇlÉ »É´ÉÉù{ÉÉ ~ɾÉàù©ÉÉÅ »É´ÉÇ ¸Éàºc {ÉÉ©ÉÉá{ÉÉà
9 ´ÉLÉlÉ A±±ÉàLÉ Hù´ÉÉá, ~ÉÖ{É& ¥É~ÉÉàùà lÉoÉÉ ùÉmÉà ~ÉiÉ. +É {ÉÉ©ÉÉà{ÉÖÅ
ù÷iÉ +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ©ÉÉÅ 95 ´ÉÉù ~ÉiÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà.
¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ÊH¥±ÉÉ lÉù£ ©ÉÉàhÖ HùÒ HÉà< ~ÉiÉ ¡ÉHÉùà +É
{ÉÉ©ÉÉà{ÉÖÅ ù÷iÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà, ¥É¾ÉA±±Éɾà lÉà +É~ÉiÉÉ A~Éù
UÉàe«ÉÖ Uà. +{Éà +à ~ÉiÉ HÂÖÅ Uà Hà ©ÉÉà÷Ò »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ Hº÷qÉ«ÉH
¶É¥q H¾à´ÉÉ HùlÉÉ »ÉÉSSÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ »ÉÉoÉà +É{ÉÅÊqlÉ oÉ< Hà´É³ +àH
¶É¥q H¾Ò vÉà.

3- A~É´ÉÉ»É
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ yÉ©ÉÔºclÉÉ{Éà ±ÉÉàHÉà »É©ÉKÉ ¡ÉqʶÉÇlÉ {É HùÉà +{«ÉoÉÉ >¹Éù
lÉù£oÉÒ lÉ©ÉÉà{Éà HÉà< ±ÉÉ§É {É¾Ó ~ɾÉáSɶÉà.
+{Éà V«ÉÉùà lÉ©Éà A~É´ÉÉ»É HùÉà l«ÉÉùà ~ÉÉLÉÅÊe«ÉÉà{ÉÒ Wà©É Ê{ÉùɶÉ
+{Éà Ê{É¥Édz {É qàLÉÉ+Éà Wà´ÉÒ ùÒlÉà lÉà+Éà qàLÉÉeÉà Hùà Uà. ~ÉùÅlÉÖ
V«ÉÉùà lÉ©Éà A~É´ÉÉ»É HùÉà lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´Éɳ©ÉÉÅ lÉà±É ±ÉNÉÉeÉà lÉoÉÉ
~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉàhÖÅ yÉÉà< ±«ÉÉà +ÉoÉÒ HÉà< XiÉÒ {É ¶ÉHà Hà lÉ©Éà A~É´ÉÉ»É
HùÒ ùÂÉ UÉà, ʻɴÉÉ«É Hà ~Éù©Éà¹Éù Wà ù¾»«É©É«É Uà +{Éà lÉ©ÉÉà{Éà
NÉÖ~lÉ °~Éà +É{ÉÖ £³ +É~ɶÉà. (©É÷. 6&1, 16-18 +Éù +à»É
´ÉÒ)
¥ÉÉ¥Éà +àH ʴɶÉàºÉ ~ÉÊ´ÉmÉ Êq{ÉSÉ«ÉÉÇ ¡ÉNÉ÷ HùÒ Wà{Éà ¥ÉÉ¥ÉÒ Hà±Éáeù
+oÉ´ÉÉ ¥É¾É> Hà±Éáeù ~ÉiÉ H¾à Uà. Wà©ÉÉÅ +ÉàNÉiÉÒ»É Êq´É»ÉÉà{ÉÉ
25

+ÉàNÉiÉÒ»É ©É¾Ò{ÉÉ - SÉÉù +oÉ´ÉÉ ~ÉÉÅSÉ +ÊlÉÊùGlÉ Êq´É»ÉÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà
¾Éà«É Uà. ´ÉºÉÇ{ÉÉà ~ɾà±ÉÉà Êq´É»É {É´ÉùÉà]{ÉÉà Uà Wà ´É»ÉÅlÉ FlÉÖ {ÉÉà
~ɾà±ÉÉà Êq´É»É Uà. +ÉàNÉiÉÒ»É Êq´É»É{ÉÉ A~É´ÉÉ»É +lÉÒÊùGlÉ
Êq´É»ÉÉà{ÉÒ ~ÉUÒ ¶É° oÉÉ«É Uà +{Éà {É´ÉùÉà] +oÉ´ÉÉ {É´ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÉ
Êq´É»Éà »É©ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà.
A~É´ÉÉ»É »ÉÚ«ÉÉâq«É oÉÒ »ÉÚ«ÉÉÇ»lÉ ~É«ÉÈlÉ Uà Wà©ÉÉÅ LÉÉ´ÉÖ +{Éà ~ÉÒ´ÉÖ
(yÉÖªÉ~ÉÉ{É »É¾ÒlÉ) Ê{ɺÉàyÉ Uà. »ÉÚ«ÉÉÇ»lÉ ~ÉUÒ LÉ´ÉÉ Ê~É´ÉÉ{ÉÒ +{ÉÖ©ÉlÉÒ
Uà. +©ÉÖH ±ÉÉàHÉà ©ÉÉ÷à A~É´ÉÉ»É ´ÉWÔlÉ Uà, Wà©ÉHà HÊc{É ~ÉÊù¸É©É,
+»´É»oÉ, ʥɩÉÉù +{Éà lÉà ©Éʾ±ÉÉ Wà »lÉ{É~ÉÉ{É Hù´ÉÉ Uà ´ÉNÉàùà.
+É ¥ÉÊyÉ ©ÉÉʾlÉÒ +Hq»É©ÉÉÅ ´ÉiÉÇ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà.

4- HÉ«ÉÇ +à W ~ÉÚX Uà & ¶ÉÖÊuHùiÉ
``~ÉÉàlÉÉÊ{É yÉ©ÉÇ~ÉùÉ«ÉiÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà »É©ÉKÉ ¡ÉqʶÉÇlÉ {É HùÉà +{«ÉoÉÉ
>¹Éù Wà »´ÉNÉÇ©ÉÉÅ Uà lÉà{ÉÉ lÉù£oÉÒ lÉ©ÉÉà{Éà HÉà< ±ÉÉ§É ¡ÉÉ~lÉ {ɾÒ
oÉÉ«É. +à´ÉÒW ùÒlÉà V«ÉÉùà lÉ©ÉÉà qÉ{É HùÉà lÉÉà +à{ÉÉ hÉà±É {ÉNÉÉùÉ {É
´ÉNÉÉeÉà Wà´ÉÒ ùÒlÉà ~ÉÉLÉÅeÒ+Éà »É§ÉÉ+Éà©ÉÉÅ +{Éà {ÉÖIeÉà©ÉÉÅ HÉà±Éɾ±É
©ÉSÉÉ´Éà Uà WàoÉÒ HùÒ ±ÉÉàH +à©É{ÉÒ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ Hùà. ~ÉùÅlÉÖ V«ÉÉùà lÉ©Éà
qÉ{É HùÉà lÉÉà lÉ©ÉÉùÉ ¥ÉÒX ¾ÉoÉ{Éà ~ÉiÉ LÉ¥Éù {É ~Éeà +à´ÉÒ ùÒlÉà
NÉÖ~lÉlÉÉoÉÒ HùÉà HÉùiÉHà ~Éù©Éà¹Éù NÉÖ~lÉ ùÒlÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É
qÉ{É{ÉÉà λ´ÉHÉù Hùà Uà. +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ lÉ©ÉÉà yÉ{É +{Éà qÉä±ÉlÉ
»ÉÅOɾ´ÉÉ©ÉÉÅ WÖ÷É< {É X+Éà Wà{Éà HÒe +{Éà HÉ÷ ±ÉÉNÉÒ X«É Uà
+{Éà SÉÉàù +à{ÉÒ SÉÉàùÒ HùÒ ±Éà Uà. ©ÉÉmÉ lÉ©ÉÉà »´ÉNÉDZÉÉàH ©ÉÉ÷à yÉ{É
+àHcÖ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ X+Éà Hà V«ÉÉÅ {É HÒe Hà HÉÅ÷ +oÉ´ÉÉ

26

SÉÉàùÒ{ÉÖÅ XàLÉ©É Uà. +{Éà +à ~ÉiÉ »Él«É Uà Hà V«ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÉà LÉX{ÉÉà
¾¶Éà l«ÉÉÅ lÉ©ÉÉ° Àq«É ¾¶Éà.'' (©É÷ 6&1, 19-21 +Éù +à»É ´ÉÒ)
¥É¾ÉA±±Éɾà +Hq»É©ÉÉÅ HÉ«ÉÇ{Éà ¥ÉÅqNÉÒ ±ÉàLÉÉ´ÉÒ Uà +{Éà »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà
+à ~ÉiÉ Ê{Éqâ¶É H«ÉÉâ Uà Hà lÉà{ÉÖÅ ¶ÉÖÊuHùiÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà Hù´ÉÖÅ, +à÷±ÉÉ
©ÉÉ÷à Hà +É~ÉiÉÖ HÉ«ÉÇ >¹Éù »É©ÉKÉ ~ÉÚX{ÉÉ °~Éà »´ÉÒHÉ«ÉÇ oÉÉ«É. +É
¶ÉÖÊuHùiÉ qÉ{É{ÉÉ °~É©ÉÉÅ Uà +{Éà »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷Ö qÉ{É +à ¡Él«ÉKÉ
HÉùH (<¹Éù){Éà »É©É~ÉÇ´ÉÉ©ÉÉÅ Uà.
``WHÉlÉ'' Wà{ÉÉà ¶ÉÉÎ¥qH +oÉÇ ``¶ÉÖÊuHùiÉ'' Uà +{Éà
¥É¾ÉA±±Éɾà +Hq»É©ÉÉÅ lÉà{ÉÒ »~ɺ÷lÉÉ +É~ÉiÉÒ +ÉY´ÉÒHÉ{ÉÉ
»ÉÉyÉ{É{ÉÖÅ ¶ÉÖÊuHùiÉ{ÉÉ °~É©ÉÉÅ H«ÉÇÖÅ Uà. +É +É~ÉiÉÒ +Éy«ÉÉl©ÉÒH
»Él«ÉlÉÉ Uà. +ÉÅlÉùÉÇκ÷Ä«É ¥É¾É< HÉBÊ»É±É / Ê´É¹É {«ÉÉ«É ©ÉÅÊqùà
lÉà{Éà Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ °~ÉoÉÒ ¾©Éà¶ÉÉ +©ÉÖH Ê{ÉÊýÉlÉ ùÉ榃 qà´ÉÉ{ÉÉ °~É©ÉÉÅÅ
Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ H«ÉÇÖ Uà, +É{ÉÖ AqɾùiÉ +É~ÉiÉÉ Êq±É{ÉÉ yÉeH´ÉÉ©ÉÉÅ Uà
Wà HqÒ ¥ÉÅyÉ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÒ SÉɾà +ÉùÉ©É ©ÉÉÅ ¾Éà«É +oÉ´ÉÉ HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ.
ùÉ榃 {ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ +{Éà +qÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà +ÅlÉùɳ +à ¸ÉuÉ³Ö A~Éù
UÉàe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ Uà. +É »É©É«Éà WHÉlÉ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ +É´ÉH {ÉÉà 2.5%
+oÉ´ÉÉ 40©ÉÉà ʾ»»ÉÉà cùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. Wà{ÉÖ §ÉÖNÉlÉÉ{É
©ÉÉÊ»ÉH, ´ÉÉʺÉÇH +oÉ´ÉÉ +©ÉÖH Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ +ÅlÉùÉ«É©ÉÉÅ HùÒ ¶ÉHÉ«É
Uà. +NÉù +É 40©ÉÉà ʾ»»ÉÉà HÉà< ¸ÉuÉ³Ö ~Éù +ÉÊoÉÇH §ÉÉù ¥É{ÉÒ
WlÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ ¡É©ÉÉiÉà +©ÉÖH ùÉ榃 +É~ÉÒ ¶ÉHà Uà.
HÉùiÉHà §ÉNÉ´ÉÉ{É HÉà< ~ÉiÉ ´«ÉÎGlÉ{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉoÉÒ ´ÉyÉÉùà ¥ÉÉàW {ÉoÉÒ
{ÉÉLÉlÉÉà.

27

5- ~ÉÊ´ÉmÉ ùÉV«É©ÉÉÅ «ÉÉmÉÉ (+É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ +{Éà
~Éù±ÉÉàH©ÉÉÅ) ©ÉlÉÉÊyÉHÉù, HÉ«ÉÇ»ÉÅSÉɱÉ{É ´ÉNÉàùà.
``+©ÉÉùÉ Ê~ÉlÉÉ Wà+Éà »´ÉNÉÇ©ÉÉÅ Uà, ~ÉÊ´ÉmÉ Uà Wà©É{ÉÖ {ÉÉ©É, lÉà+Éà{ÉÖ
ùÉV«É +É ~ÉÞÎo´É ~Éù +àW ¡ÉHÉùà »oÉÉÊ~ÉlÉ oɶÉà Wà´ÉÒ ùÒlÉà
»´ÉNÉÇ©ÉÉÅ Uà.'' (©É÷ 6&9 - 10)
»ÉÒ±ÉÉ´ÉÞÊnÉ ~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ ¥É¾ÉA±±Éɾà WiÉÉ´«ÉÖ Uà Hà ʾúÉÚ («É¾ÚqÒ){ÉÉà
+oÉÇ ~ÉÉù Hù´ÉÖÅ oÉÉ«É Uà. +lÉÒlÉ©ÉÉÅ +àH +ÉÊ»lÉH ©ÉÉ÷à §ÉÉälÉÒH
lÉÒoÉÇ«ÉÉmÉÉ +{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉH ~ÉÊ´ÉmÉ «ÉÉmÉÉ +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ ¾lÉÒ lÉoÉÉ
§Éʴɺ«É{ÉÉ ùÉV«É ©ÉÉ÷à ¾ºÉÉÇ´Éà¶É (Al»Éɾ), +ÉWà ~ÉiÉ +É ¥É}Éà
§ÉÉäÊlÉH +{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉH «ÉÉmÉÉ lÉoÉÉ ¨Éº÷ÉSÉÉù +{Éà §ÉÉäÊlÉH
»É©ÉÉW{ÉÒ Ê´É~ÉÊnÉ+ÉàoÉÒ ¥Éɾù {ÉÒH³´ÉÉ lÉoÉÉ <¹Éù{ÉÒ »ÉÉSÉSÉÒ
»ÉùHÉù ©ÉÉ÷à Al»Éɾ - ¥É¾É> ¡É¶ÉÉ»É{É (¥ÉÒ«ÉÖ~ÉÒ»ÉÒ)©ÉÉÅ
¡ÉÊlÉ[ÉÉ{ÉÉ ¡ÉÉ´ÉyÉÉ{ÉÉà©ÉÉÅ +ɴɶ«ÉH Uà. ¾ÊHHlÉ©ÉÉÅ «ÉÉmÉÉ +à ´«ÉÎGlÉ{ÉÖÅ
§ÉÉäÊlÉH °~ÉoÉÒ +Éy«ÉÉÎl©ÉH °~É©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É Uà. +É~ÉiÉÖ
+Éy«ÉÉÎl©ÉH »oɳ ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÖÅ +à +É~ÉiÉÉ ´«ÉÎGlÉl´É{ÉÒ ~ÉÚiÉÇlÉÉ
Uà. Wà NÉÉäù´É~ÉÚiÉÇ Î»oÉÊlÉ +É~ÉiÉ{Éà +É~ÉiÉÉ »É©ÉÖqÉ«É +{Éà
XàNÉ´ÉÉ<+Éà©ÉÉÅ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà +à©ÉÉÅ +É~ÉiÉà Ê´ÉWàlÉÉ oÉ< ¶ÉHÒ+à
UÒ+à. ~ÉùÅlÉÖ +à ©É¾l´É~ÉÚiÉÇ Uà Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~Éq +{Éà »oɳ©ÉÉÅ
§Éà³»Éà³ {É oÉÉ«É (~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »oɳ{Éà ~Éq {É »É©ÉWà).
¡ÉÊlÉ[ÉÉ{ÉÒ +ɴɶ«ÉHlÉÉ{Éà W°ùlÉ oÉÒ ´ÉyÉÉùà §ÉÉù {É +É~ÉÒ ¶ÉHÒ+à
~ÉùÅlÉÖ ¡ÉÊlÉ[ÉÉ{ÉÒ XàNÉ´ÉÉ<+Éà ʻɴÉÉ«É ¥ÉyÉÖ ´«ÉoÉÇ Uà. +{Éà +É{ÉÒ
rhlÉÉ ´ÉNÉù HÉà< ~ÉiÉ A~Éqà¶É {ÉoÉÒ q< ¶ÉHÉlÉÉà +{Éà {ÉoÉÒ »Él«É
Y´É{É Ê´ÉlÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉlÉÖ. ¡ÉÊlÉ[ÉÉ (Wà +É~ÉiÉÖ »ÉÅ«ÉÉàW{É Uà <¹Éù
28

»ÉÉoÉà) ´ÉNÉù +É~ÉiÉÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ+Éà{Éà HÉàiÉ »ÉÉŧɳ¶Éà? +É~ÉiÉÉ
A~É´ÉÉ»É Hà´ÉÒ ùÒlÉà Ê»´ÉHÉ«ÉÇ oɶÉà? +É~ÉiÉÖ HÉ«ÉÇ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¶ÉÖu,
»Él«É +{Éà ~ÉÊ´ÉmÉ ~ÉÚX{ÉÉ »´É°~Éà Ê»´ÉHÉ«ÉÇ ¥É{ɶÉà? ¡ÉÊlÉ[ÉÉ ´ÉNÉù
¥ÉyÉÉ ¡É¶ÉÉ»É{É, »ÉÊ©ÉÊlÉ, ´«É´É»oÉÉ~É{É ¥ÉyÉÖ {ÉHÉ©ÉÖ Uà - yÉÚ³ ¥ÉùÉ¥Éù
Uà, ©É³qÉ±É Uà, ±ÉÉàoɳÉ{ÉÒ ©ÉÉ{ÉÒ{q, ¨Éº÷, ¡ÉÉiÉÊ´Éʾ{É,
+l«ÉÉSÉÉùÒ, yÉÞÊiÉlÉ, lÉÖSU +{Éà l«ÉÉNÉ Hù´ÉÉ{Éà ±ÉÉ«ÉH Uà. +É
qÖqǶÉÉ +à ±ÉÉàHÉà{ÉÒ Uà Wà+Éà +ÉW{ÉÉ «ÉÖNÉ©ÉÉŠʴɹÉ{Éà SɱÉÉ´ÉÒ ùÂÉ Uà
©ÉÉ{É´ÉlÉÉoÉÒ Ê´É~ÉùÒlÉ X{É´ÉùÉà{ÉÒ Wà©É «ÉÖu, ±ÉÉà§É +{Éà ±ÉɱɻÉÉ{ÉÖÅ
¡É¶ÉÉ»É{É.
~ÉùÅlÉÖ ¡ÉÊlÉ[ÉÉ{Éà +ÉÊyÉ{É ¥É¾É>+Éà{ÉÒ HÉ«ÉÇ~ÉuÊlÉ §ÉÒ}É Uà, +{Éà
+É~ÉiÉà Wà yÉ©ÉÇ Î»´ÉHÉù H«ÉÉâ Uà +{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉH «ÉÉmÉÉ HùÒ Uà lÉà
»Él«É Uà, Wà qùàH ¥É¾É>+à ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É Hù´ÉÉà Xà<+à.
¥É¾ÉA±±Éɾà +É~ÉiÉ{Éà »É©ÉX´«ÉÖÅ Uà Hà Xà ±ÉÉàHÉà +Éy«ÉÉÎl©ÉH +{Éà
lÉHÇÊ¶É±É ¾¶Éà lÉÉà qùàH lÉÅmÉ »ÉÉy«É ¾¶Éà +{«ÉoÉÉ qùàH lÉÅmÉ{ÉÉà
Ê´É{ÉÉ¶É oɶÉà §É±Éà ~ÉUÒ +à ¥É¾É> ¡ÉiÉɱÉÒ ~ÉiÉ Hà©É {É ¾Éà«É.
+¥qֱɥɾÉ+à +É{ÉÒ »Éù³ ´«ÉÉL«ÉÉ HùlÉÉ »É©ÉX´«ÉÖÅ Hà
+{ÉÖ¶ÉÉ»É{É ¥É¾É> yÉ©ÉÇ{ÉÉà Ê´ÉH±~É {ÉoÉÒ ~ÉiÉ +àH «ÉÅmÉ Uà Wà{ÉÉ
©ÉÉy«É©ÉoÉÒ +Éy«ÉÉÎl©ÉH ¥É³Éà{Éà ~Éù´Éɾ ©É³Ò ¶ÉHà Uà. (e¥±«ÉÖ +Éà
¥ÉÒ, ~ÉÉ{ÉÖ 9). Wà ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ +{Éà »´ÉlÉÅmÉlÉÉ ~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ Uà. Wà©É
¶ÉÉàNÉÒ +É£ÅqÒ+à £ùÒ HÂÖÅ Uà Hà yÉ©ÉÇ{ÉÉà +ÉyÉÉù ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ{ÉÒ
»ÉšɧÉÖlÉÉ©ÉÉÅ Uà. (¥É¾É< +àe©ÉÒ{É, ~ÉÉ{ÉÖ 63)
+ÉoÉÒ +àH +ÉÊ»lÉH ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +Éy«ÉÉÎl©ÉH «ÉÉmÉÉ +É qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉ
¥É¾É> ¡É¶ÉÉ»É{Éà »É©ÉY{Éà +{Éà lÉà{ÉÒ +{ÉÒ´ÉÉ«ÉÇ »ÉűÉN{ÉlÉÉ <¹Éù
29

+{Éà Êq´«É ¡ÉÊlÉ[ÉÉ »ÉÉoÉà ¶ÉÖÅ Uà +à{ÉÒ ´ÉÉ»lÉ´ÉÒHlÉÉ{Éà +ÉÊyÉ{É Hùà.
+É »É©ÉWiÉ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ Êq´«É <¹ÉùÒ«É ùÉV«É{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ{ÉÉà
+ÉyÉÉù»lÉÅ§É Uà Wà´ÉÒ ùÒlÉà lÉà{ÉÖ +Ê»lÉl´É »´ÉNÉÇ©ÉÉÅ Uà. Wà©É Hà +àH
»ÉÉÅH³ +à÷±ÉÒW ©ÉW¥ÉÖlÉ Uà Wà÷±ÉÒ +à{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ {É¥É³Ò H³Ò
©ÉW¥ÉÖlÉ Uà, +ÉoÉÒ ¡É¶ÉÉ»É{É{ÉÒ ©ÉW¥ÉÖlÉÒ qùàH +ÉÊ»lÉH{ÉÒ
©ÉW¥ÉÖlÉÒ{Éà +ÉyÉÒ{É Uà. V«ÉÉùà Hà <¹ÉùÒ«É ¡ÉÊlÉ[ÉÉ ¥ÉyÉÉoÉÒ »´ÉlÉÅmÉ
Uà ʻɴÉÉ«É Hà <¹Éù. ~ÉùÅlÉÖ +É»oÉÉ +{Éà »É´ÉǸÉàºc {«ÉÉ«ÉlÉÅmÉ{ÉÒ
»oÉÉ~É{ÉÉ Wà WÖW +{Éà ±ÉÉÅ¥ÉÒ ¥É¾Ö©ÉÖ±«É ¶ÉÉÅÊlÉ ¥É}Éà{ÉÉà +ÉyÉÉù Uà
lÉà{ÉÖ »ÉÉHÉù oÉ´ÉÖ ´«ÉÎGlÉNÉlÉ +ÉÊ»lÉH A~Éù +ÉyÉÉùÒlÉ Uà. +É
HÉ«ÉÇKÉàmÉ©ÉÉÅ LÉÖq +ʧɧÉÉ´ÉH ~ÉiÉ +{«É »Éà´ÉHÉà{ÉÒ Wà©É »ÉűÉN{É Uà.
+É Atà¶É ©ÉÉ÷à ¶ÉÉàNÉÒ +É£ÅqÒ+à yÉ©ÉÇ´ÉÒù +{Éà +Éq¶ÉÇ ¥É¾É>
+ÉÊ»lÉH{ÉÉ qÉÊ«Él´É{Éà +É ©ÉÖW¥É ´ÉiÉÇ´É«ÉÖ Uà&
``´É¾É±ÉÉ Ê©ÉmÉÉà! +à´ÉÖ +ÉSÉùiÉ Wà +ʧɴ«ÉÎGlÉ©ÉÉÅ U³, H~É÷
+{Éà ¨Éº÷ÉSÉÉùoÉÒ Ê´É~ÉùÒlÉ HÉ«ÉÇ¡ÉiÉɱÉÒ ¡ÉqÉ{É HùlÉÖ ¾Éà«É, Wà
ùɺ÷Ä{ÉÒ ¨Éº÷ HÉ«ÉÇ¡ÉiÉɱÉÒ +{Éà H~É÷Ò ùÉW{ÉÒlÉÒoÉÒ Ê¥É±HÖ±É Ê§É}É
ùɾ{ÉÖ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É Hùà, Wà {ÉÉNÉÊùHÉà{ÉÒ Ê´ÉSÉÉù¶ÉÚ{«ÉlÉÉ, +¶ÉÖu
+{Éà +~ÉÊ´ÉmÉ SÉÉÊùmÉ{Éà ¶ÉÖulÉÉ +{Éà ~ÉÊ´ÉmÉlÉÉ +{Éà ~ÉÚ´ÉÇOɾ Hà
~ÉKÉ~ÉÉlÉ ù¾ÒlÉ Y´É{É{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ ¡ÉqÉ{É HùlÉÖ ¾Éà«É V«ÉÉùàHà +É
yÉùlÉÒ{ÉÉ +ÊyÉHÉÅ¶É ±ÉÉàH +É +ʧɶÉÉ~É oÉÒ ~ÉÒeÒlÉ Uà. ¾ÊHHlÉ©ÉÉÅ
+É +àH ¶É»mÉ Uà Wà +©ÉàÊùHÒ Ê´É¹ÉÉ»ÉÖ +ÉÊ»lÉHÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
¥Éà´ÉeÉ yÉ©ÉÇ«ÉÖu ©ÉÉ÷à ¡É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉà Xà<+à. ¡ÉoÉ©É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
»É©ÉÖqÉ«É{ÉÒ +ÉÅlÉÊùH +´É»oÉÉ »ÉÖyÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ÊwlÉÒ«É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
ùɺ÷Ä{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«ÉoÉÒ SÉɱÉÒ +É´ÉlÉÒ qÒPÉÇ»oÉÉ«ÉÒ
30

LÉùÉ¥ÉÒ+Éà A~Éù +ÉJ©ÉiÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à. +{ÉÖ°~É ¾ÊoÉ«ÉÉùÉà{ÉÒ
~ÉÚiÉÇlÉÉ ©ÉÉ÷à, qùàH ©ÉÉ÷à »´É»oÉ, ¡É§ÉÉ´É~ÉÚiÉÇ +{Éà A~É«ÉÉàNÉÒlÉÉ ©ÉÉ÷à,
ʴɶÉàºÉ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà{ÉÉ ´ÉyÉÉùà Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à +oÉ´ÉÉ Ê´Éʶɺ÷
«ÉÉàW{ÉÉ+Éà{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à, §ÉÉäÊlÉH »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÉ »ÉÅSÉ«ÉÒHùiÉ
Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉàlÉÉ{Éà +à »É©É«É ©ÉÉ÷à lÉä«ÉÉù HùÒ ¶ÉHà Uà V«ÉÉùà
§ÉÉN«É{ÉÉà ¾ÉoÉ Ê´É¹É ´«É´É»oÉÉ{ÉÉ »ÉÅSÉɱÉ{É©ÉÉÅ +à©É{ÉÒ »É¾É«ÉlÉÉ ©ÉÉ÷à
Ê{ÉqâʶÉlÉ Hùà.
+É ¥Éà´ÉeÉ yÉ©ÉÇ«ÉÖu{ÉÉ »ÉÅSÉɱÉ{É©ÉÉÅ +ÉÊ»lÉH ¥É¾É> «ÉÉàuÉ+à
¥É¾ÉA±±Éɾà ÊSÉÅyÉà±ÉÉ ©ÉÉNÉÇ ~Éù »ÉÅPɺÉÇ©É«É ù¾à´ÉÖ ~Ée¶Éà, +{Éà
+Ê{É´ÉÉ«ÉÇlÉ& HcÉàù Ê´ÉùÉàyÉ{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà Hù´ÉÉà ~Ée¶Éà, +»ÉÅL«É
Ê´É~ÉÊnÉ+Éà ¡ÉÊlÉ yÉä«ÉÇ yÉÉùiÉ Hù´ÉÖ ~Ée¶Éà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ <SUÉ Ê´É°u
°hÒ´ÉÉqÒ lÉÉHlÉÉá{ÉÉ JÉàyÉ{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà Hù´ÉÉà ~Ée¶Éà, Ê´ÉùÉàyÉÒ+Éà{ÉÉ
»´ÉÉoÉÇ, ¨Éº÷lÉÉ +{Éà +»´É»oÉ »É©ÉÉW{ÉÒ HcÉàùlÉÉ{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà Hù´ÉÉà
~Ée¶Éà. Ê´ÉùÉàyÉÒ+Éà{ÉÉ ùKÉÉl©ÉH A~ÉÉ«É°~Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ Ê{ÉÅqÉ, A~ɾɻÉ
+{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ Ê´É°u A~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ lÉÉà£É{ÉÉà{ÉÉà HֶɳlÉÉ~ÉÚ´ÉÇH
»ÉÉ©É{ÉÉà HùÒ lÉà+Éà{Éà ~ÉùÉYlÉ Hù´ÉÉ ~Ée¶Éà.
V«ÉÉùà Hà ¥É¾ÉA±±Éɾ{ÉÒ +~ÉùÉYlÉ »Éà{ÉÉ Wà ~ÉÊýÉ©É©ÉÉÅ »oÉÉÊ«É Uà
V«ÉÉÅ Ê´ÉùÉàyÉÒ+Éà{ÉÉ »ÉŧÉÊ´ÉlÉ lÉÉà£É{ÉÉà{ÉÉ HárÉà©ÉÉÅoÉÒ +àH ©ÉÖL«É Hár©ÉÉÅ
lÉà©É{ÉÉ {ÉÉ©É +{Éà lÉà©É{ÉÉ ¾àlÉÖ ©ÉÉ÷à «ÉÖu HùÒ ù¾Ò Uà. Wà »ÉÉäoÉÒ
+÷±É +{Éà NÉÉäù´É¶ÉÉ³Ò ±ÉeÉ<©ÉÉÅoÉÒ +àH Uà. HÉà< ~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ
+ɱÉÉàSÉ{ÉÉoÉÒ {É¾Ò eùlÉÉ, HÉà<~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ Ê{ÉÅqÉoÉÒ Ê´ÉSɱÉÒlÉ {É
oÉlÉÉ, °Êh´ÉÉqÒ +{Éà Haù~ÉÅoÉÒ lÉÉHlÉÉàoÉÒ ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉ«ÉÉ ´ÉNÉù
+{Éà lÉà+Éà{ÉÒ yÉ©ÉHÒ+ÉàoÉÒ {É eùXà. lÉà+Éà{ÉÒ +ɱÉÉàSÉ{ÉÉ ~ÉùÉàKÉ
31

ùÒlÉà ʴɹÉÉ»ÉÖ +ÉÊ»lÉH{Éà ´ÉyÉÖ ©ÉW¥ÉÖlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà¶Éà +{Éà lÉà©ÉÉÅ +à´ÉÒ
¶ÉÎGlÉ{ÉÉà »ÉÅSÉÉù ~ÉàqÉ Hù¶Éà Wà lÉà©É{Éà lÉà+Éà{ÉÉ »ÉÉäoÉÒ Haù ¶ÉmÉÖ
A~Éù Ê´ÉW«É ¡ÉqÉ{É Hù¶Éà. ~ÉྱÉÉ ~ÉiÉ +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +É»oÉÉ{ÉÒ
©ÉÉà÷Ò ©ÉÉà÷Ò ±ÉeÉ<+Éà ±ÉeÉ< SÉÚHÒ Uà. +{Éà lÉà©É{ÉÉ ±ÉɱÉSÉÒ
¶ÉmÉÖ+Éà{ÉÉà Ê´É{ÉÉ¶É oÉ< SÉÖG«ÉÉà Uà. +{Éà lÉà+Éà{ÉÉ ]à¾ùÒ±ÉÉ ¡ÉSÉÉù
A~Éù ~ÉÚiÉÇÊ´ÉùÉ©É ©ÉÖHÉ< SÉÖG«ÉÖ Uà. ~ÉÊùiÉÉ©Éà ©É¾É~ÉùÉJ©ÉÒ
¶ÉmÉÖ+Éà{ÉÖÅ Ê{Éù»mÉÒHùiÉ oÉ< W´ÉÉ ~ÉÉ©«ÉÖ Uà +{Éà lÉà+Éà{Éà ±ÉÉ«ÉH
W´ÉÉ¥É qà´ÉÉ< NÉ«ÉÉ Uà, +ÉoÉÒ lÉà+Éà{ÉÉ rʺ÷HÉàiÉoÉÒ Ê´É~ÉùÒlÉ
»ÉÅ~ÉÚiÉÇ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É +É´ÉÒ SÉÖG«ÉÖ Uà. Hà´É³ +àW ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉ< ¶ÉHà
Uà WàiÉà ¥É¾ÉA±±Éɾ{ÉÉà »ÉÅqà¶É ±É< WlÉÉ ´Éɾ{É{ÉÖÅ SÉ«É{É H«ÉÇÖ §ÉÚLÉ, ¥ÉàSÉä{ÉÒ +{Éà §ÉÒe oÉÒ +±ÉNÉ ùྴÉÉ´ÉÉ³É SÉù´ÉÉ¾É Wà +¶ÉÖu
Ê´É´ÉùiÉ{Éà qÚù Hù´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É Hùà Uà. (Shogi Effendi. The Advent
of Divine Justice, pp. 41-43)

lÉoÉÉ §É«ÉÉ{ÉH LÉlÉùÉà lÉà+Éà{ÉÉ {É´ÉXlÉ Ê´É¹ÉÉ»É{ÉÒ SÉ©ÉH{Éà HÉà< ~ÉiÉ
ÊH©ÉlÉà XÅLÉÒ {É¾Ò ~ÉÉeÒ ¶ÉHà. H±É¾ +{Éà wà¶É HÉà< ~ÉiÉ
~ÉÊùλoÉÊlÉ©ÉÉÅ lÉà+Éà{ÉÒ Ê´É»©É«ÉHÉùH Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ{Éà Ê{ÉκJ«É {ɾÒ
HùÒ ¶ÉHà. G±Éà¶É Hà´ÉÉà ~ÉiÉ H°iÉ +oÉ´ÉÉ Hº÷qÉ«ÉH ¾Éà«É HqÒ ~ÉiÉ
lÉà+Éà{ÉÉ »ÉÅH±~É{Éà SÉH{ÉÉSÉÚù {É¾Ò HùÒ ¶ÉHà. Ê{ÉÅqÉ Hà´ÉÒ ~ÉiÉ
HÉà±Éɾ±É«ÉÖGlÉ ¾Éà«É lÉà+Éà{ÉÒ Ê{ɺcÉ{Éà Ê{ɺ£³ {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÒ.
~ÉÊùλoÉÊlÉ{ÉÖÅ Ê´ÉPÉ÷{É §É±Éà Hà÷±ÉÖ ~ÉiÉ qÖqâ´É ¾Éà«É ~ÉùÅlÉÖ lÉà+Éà{ÉÖÅ
y«ÉÉ{É G«ÉÉùà ~ÉiÉ HÉ«ÉÇ¡ÉiÉɱÉÒ +{Éà ~ÉÉcëÉJ©ÉoÉÒ ¾÷É´ÉÒ {ÉoÉÒ
¶ÉHÉlÉÖ. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É «ÉÉàW{ÉÉ+Éà +É~ÉiÉÉ »´ÉNÉÇ´ÉÉ»ÉÒ NÉÖ°{ÉÒ {É´ÉÉàqÒlÉ
+ɶÉÉ+Éà{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉH Uà. Wà{Éà Ê{Él«É °~ÉoÉÒ +~É{ÉÉ´É´ÉÒ Xà<+à. Wà
§Éʴɺ«É©ÉÉÅ +É~ÉiÉÒ HÉ©É«ÉÉ¥ÉÒ +{Éà ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ©ÉÉ÷à ~ÉÊù~ÉÚiÉÇ Uà.
32

+É~ÉiÉÒ »ÉÅ´ÉyÉÇ{ÉÉà{ÉÖÅ Hár »´É«ÉÅ Wà{ÉÉ ¡ÉiÉàlÉÉ ¥É¾ÉA±±Éɾ Uà, Wà{ÉÖÅ
Hár »ÉÅ~ÉÚiÉÇ {ÉKÉmÉ Uà. Wà{ÉÖÅ ~Éù©É ±ÉK«É ©ÉÉ{É´ÉXlÉÒ{ÉÒ +àHlÉÉ +{Éà
+LÉÅelÉÉ Uà +{Éà Wà{ÉÉà Atà¶«É ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ +{Éà ¶ÉÖulÉÉ Uà.
+É ¡ÉÊlÉ¥É »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ¥É¾É< »É©ÉÖqÉ«É{ÉÒ +ɶÉÉ, yÉÉùiÉÉ +{Éà
<SUɶÉGlÉÒ{Éà λoÉù Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +{Éà +à{Éà ¡ÉÉàl»ÉÉʾlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à
Uà. WàoÉÒ lÉà+Éà{Éà +à Êq´«É Hár©ÉÉÅ »´É«ÉÅ{Éà ~ÉÖ{É& »É©ÉÊ~ÉÇlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à
+{Éà qùàH ¡ÉÉ´ÉyÉÉ{É ©ÉÉ÷à AnÉàW{ÉÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Wà©ÉHà +¥qÖ±É
¥É¾É{ÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉ <SUÉ~ÉmÉ +{Éà ´É»ÉÒ«ÉlÉ{ÉÉ©ÉÉ©ÉÉÅ +ɱÉàLÉÉ«Éà±ÉÖ Uà.
Wà{ÉÒ °~ÉùàLÉÉ +¥qֱɥɾÉ{ÉÒ H±É©ÉoÉÒ lÉà+Éà ©ÉÉ÷à ÊSÉmÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖ Uà. (Shogi Effendi. The Advent of Divine Justice, pp 72-73)
+É ¥ÉyÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà ¡Él«ÉÉKÉ J©É©ÉÉÅ +´ÉlÉÒiÉÇ Uà (Shogi Effendi. The
Advent of Divine Justice, pp 72-73)

+É Ê»ÉuÉÅlÉÉàW Hà´É³ +É lÉ©ÉÉ´ÉÞlÉ Ê´É¹É{Éà ¡ÉHɶÉ{ÉÉ Êq´«É »´ÉNÉÇ©ÉÉÅ
~ÉÊù´ÉÊlÉÇlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ Uà Wà{ÉÉà A±±ÉàLÉ ¥ÉyÉÉ ~ÉÖ»lÉHÉà +{Éà
§ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ ¥ÉyÉÉ qÚlÉÉà{ÉÉ ~ÉmÉÉà©ÉÉÅ »ÉÅHàlÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©ÉÖH
¶ÉÊHlɶÉÉ³Ò HÉ{ÉÚ{É Wà +Hq»É©ÉÉÅ Ê{ÉʾlÉ Uà Wà +É»oÉÉ{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ
»lÉŧÉÉà{Éà +ʧɴ«ÉGlÉ Hùà Uà +{Éà ÊH´ÉlÉÉ{ÉÒ »Él«ÉlÉÉ{Éà »ÉÖÊ{ÉÊýÉlÉ Hùà Uà
Hà HÉà< +¶ÉÖu +{Éà +~ÉÊ´ÉmÉ +É©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÖ.

+É ~ÉÉÅSÉ Ê»ÉuÉÅlÉ - Ê{É«É©É +É ¡ÉHÉùà Uà &
1) ¡ÉÊlÉ[ÉÉ©ÉÉÅ rhlÉÉ, 2) A~ÉÉ»É{ÉÉ, 3) A~É´ÉÉ»É, 4) ¶ÉÖÊuHùiÉ
+{Éà 5) <¹Éù{É ùÉV«É©ÉÉÅÅ «ÉÉmÉÉ (lÉÒoÉÇ«ÉÉmÉÉ). +É{ÉÉoÉÒ {«ÉÉ«É +{Éà
Ê{ɺ~ÉKÉlÉÉ{ÉÒ {ÉÒ´É ©ÉW¥ÉÚlÉ ù¾à¶Éà.
``lÉ©ÉÉùÉ A~Éù NÉÉäù´É{ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É.''
33

~ÉÖ»lÉH{ÉÖÅ {ÉÉ©É & ¥É¾É> ¡ÉÊlÉ[ÉÉ{ÉÉ ¡ÉÉ´ÉyÉÉ{É {Éà +ÉÊyÉ{É
¡É»lÉÉ´É{ÉÉ

& Ê{É±É SÉà»É (¥É¾É> yÉ©ÉÇ{ÉÉ ùKÉH)

¡ÉHɶÉH

& §ÉÉùlÉÒ«É ¥É¾É> ùɺ÷ÄÒ«É +Éy«ÉÉÎl©ÉH »É§ÉÉ
(¥ÉÒ «ÉÖ ~ÉÒ »ÉÒ)

¡ÉÊlÉ«ÉÉÅ

&

´ÉºÉÇ

& 2015

´Éà¥É

&

bupcindia.blogspot.com

>©Éà±É

&

bupcindia@in.com

34

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.