You are on page 1of 1

Bahagian A

130 markah

[A4asa dicadanRkan : 45 mini!]


Uhat gamhar di hmvah dengan teliti.
Huraikan pendapw anda tentang kepentingan sungai kepada manusia. Panjangnya huraian
hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

KEPENTINGAN SUNGAI KEPADA MANUSIA

Sumber Bekalan Air Utama

-----------------------------/

( Medium Pengangkutan dan Perhubungan