You are on page 1of 3

Escola Vedruna- Tona. EXPERIMENTALS. Crdit BIOLOGIA I GEOLOGIA Unitat 2;Nutrici i alimentaci.

Objectius: Elaboraci dhiptesis, resums, conclusions amb la informaci obtinguda. Seguiment acurat dels
procediments en el treball experimental i compliment de les normes de seguretat. Interpretaci clara i cientfica dels
resultats obtinguts.. Adquisici de lhbit de prendre notes i presentar els treball de manera pulcra, ordenada, clara i
entenedora. Inters per participar activament en els treballs de grup.
DATA_________ NOM I COGNOMS________________________________DATA____________

PRCTICA 1: determinaci dadditius en els aliments


Fonament:
Ja saps qu s el mid i on es troba de forma natural. Observa quina reacci es
forma al collocar una gota de lugol ( que cont iode )en contacte amb ell.
Observa la presncia o no de mid en diferents embotits.
PROCEDIMENT I MATERIAL:

Patata i uns grans darrs


Embotits. ( pernil dol, pernil salat, mortadella, botifarra dou....
Lugol o betadine
Safata per collocar les diferents mostres.
PRCTICA 2: Observaci del mid en una mostra de patata
PROTOCOL:

1. Talla una capa molt prima de patata, ( casi transparent ) que agafi la part
blanca i la pela. Haurs de fer moltes proves i tria la que creguis millor
mostra.
2. Posa aquesta mostra ( amb lajuda dunes pinces ) sobre un porta objectes al
qual, prviament, haurs hagut de collocar una gota daigua.
3. Posa una gota diode dilut en alcohol ( lugol o betadine ) sobre la mostra i
colloca un cobreobjectes.
4. Observa al microscopi amb diferents augments.
5. Fes fotos es les mostres o dibuixa all qu veus.

Escola Vedruna- Tona. EXPERIMENTALS. Crdit BIOLOGIA I GEOLOGIA Unitat 2;Nutrici i alimentaci.
Objectius: Elaboraci dhiptesis, resums, conclusions amb la informaci obtinguda. Seguiment acurat dels
procediments en el treball experimental i compliment de les normes de seguretat. Interpretaci clara i cientfica dels
resultats obtinguts.. Adquisici de lhbit de prendre notes i presentar els treball de manera pulcra, ordenada, clara i
entenedora. Inters per participar activament en els treballs de grup.
DATA_________ NOM I COGNOMS________________________________DATA____________
PROCEDIMENTS:
ACTITUD, NORMES I VALORS :

Abans de comenar lactivitat, tot i que tens moltes ganes, caldria que
tinguis present:

Omple els apartats dels que consta la prctica. Tal com vaig comentar a classe
s molt important establir unes hiptesis interessants i unes conclusions ben
argumentades.

Recorda que les imatges que posis han danar acompanyades de les teves
interpretacions i raonaments.

Tamb, recorda que aquestes fulls than dajudar a fer la teva memria.

Prctica 1
OBJECTIUS I HIPTESIS:
REALITZACI EXPERINCIA:
RESULTATS, DIBUIXOS, ESQUEMES, FOTOS ETC.
PREGUNTES
1.

Qu sn els additius? Per a qu es fan servir?

2.

Fes servir la taula segent per organitzar els resultats de les teves mostres.
Tipus de mostra

Presncia
( s/no)

de

mid

Patata
Arrs
Pernil dol
Pernil salat
Mortadella
Botifarra dou

3. Tenint en compte els resultats, qu pots dir de la presncia o no de mid en les

diferents mostres? Raona-ho.

CONCLUSIONS I RAONAMENTS:

Escola Vedruna- Tona. EXPERIMENTALS. Crdit BIOLOGIA I GEOLOGIA Unitat 2;Nutrici i alimentaci.
Objectius: Elaboraci dhiptesis, resums, conclusions amb la informaci obtinguda. Seguiment acurat dels
procediments en el treball experimental i compliment de les normes de seguretat. Interpretaci clara i cientfica dels
resultats obtinguts.. Adquisici de lhbit de prendre notes i presentar els treball de manera pulcra, ordenada, clara i
entenedora. Inters per participar activament en els treballs de grup.
DATA_________ NOM I COGNOMS________________________________DATA____________

Prctica 2
OBJECTIUS I HIPTESIS:
REALITZACI EXPERINCIA:
RESULTATS, DIBUIXOS, ESQUEMES, FOTOS ETC.
PREGUNTES
1.

Qu s el mid? Busca informaci.

2.

Colloca les fotos que has fet al laboratori i indica tot all que has observat.

3.

Quantes zones pots distingir?

4.

Las cllules de la pela sn primes o gruixudes? I les del interior?A qu creus


que es deu aquesta diferncia? Raona la teva resposta.

5.

Els grans de mid ocupen , gaire b, tota la cllula o noms ho fan


parcialment?

6.

Per qu aquestes cllules contenen tant de mid? Raona la teva resposta.

CONCLUSIONS I RAONAMENTS: