You are on page 1of 172

INTERNATIONAL CARTOON FESTIVAL YMITTOS 2015

ABOUT YOUTH DANGERS
ΔΙΕΘΝΕ΢ ΦΕ΢ΣΙBΑΛ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΢ΣΟΝ ΤΜΗΣΣΟ 2015
ΓΙΑ ΣΟΤ΢ ΝΕΑΝΙΚΟΤ΢ ΚΙΝΔΤΝΟΤ΢

Youth Dangers:
a. Bullying,
b. Internet and Mass media
Νεανικοί κίνδυνοι:
α. Εκφοβιςμόσ
β. Διαδίκτυο, Μζςα Ενθμζρωςθσ

Organization:
MUNICIPALITY OF DAFNI-YMITTOS
ERGASTIRI (WORKSHOP)
CARTOON FRIENDS ASSOCIATION

Διοργάνωςθ
ΔΘΜΟ΢ ΔΑΦΝΘ΢-ΤΜΘΣΣΟΤ
ΕΡΓΑ΢ΣΘΡΙ
΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΦΙΛΩΝ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ΢

October 24th - November 7th
Venue:
Event Hall of the municipal community of Ymittos
1 Iroon Polytechniou Square Ymittos

24 Οκτωβρίου – 7 Νοεμβρίου
Αίκουςα Εκδθλϊςεων Δθμοτικισ Κοινότθτασ Τμθττοφ
Πλατεία Θρϊων Πολυτεχνείου 1

Χαιρετιςμόσ Δθμάρχου
΢ασ καλωςορίηω ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Γελοιογραφίασ ςτον Τμθττό που διοργανϊνουμε, ο Διμοσ Δάφνθσ-Τμθττοφ, το Εργαςτιρι και ο ΢φλλογοσ Φίλων Γελοιογραφίασ.
Ζλλθνεσ και Ξζνοι Γελοιογράφοι προςκλικθκαν να δθμιουργιςουν ζργα τουσ που αφοροφν τουσ νεανικοφσ κινδφνουσ, όπωσ είναι ο εκφοβιςμόσ και εκείνοι που
προκαλοφνται από τθν κακι χριςθ του διαδικτφου και ανάλογεσ επιρροζσ των Μζςων Ενθμζρωςθσ.

Είναι γεγονόσ ότι ςτο Διμο μασ αυτι τθν περίοδο υπάρχει μια ςυηιτθςθ και μια ευαιςκθτοποίθςθ ςτα κζματα που άπτονται τθσ ηωισ των νζων μασ μζςα και ζξω
από τα ςχολεία και τθσ αςφάλειάσ τουσ πζρα από το γεγονόσ ότι δεν ζχουμε καταγεγραμμζνα προβλιματα τζτοιου είδουσ. Αυτι θ κινθτικότθτα εμφανίηεται από
΢υλλόγουσ Γονζων, Εκπαιδευτικοφσ, φορείσ όπωσ το Εργαςτιρι και το νεοςφςτατο Ελεφκερο Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο του Διμου μασ. Ζτςι ξεκινιςαμε με τθν Διεκνι
Ζκκεςθ όπου ςυναντϊνται και εκτίκενται επιλεγμζνα ζργα Ελλινων και ξζνων Γελοιογράφων με δράςεισ και ζργα μακθτϊν των ςχολείων τθσ πόλθσ μασ. ΢υνεχίηουμε
με το ΕΑΠ και τισ διαλζξεισ που προγραμματίηει.
Αυτά τα κζματα μπορείσ να τα αναδεικνφεισ μζςα από τθν διάκεςθ του Γελοιογράφου ακόμθ και να υπερβάλει προκειμζνου να τονίςει τουσ κινδφνουσ ι
γελοιοποιϊντασ τουσ πρωταγωνιςτζσ ϊςτε το εκπεμπόμενο μινυμα να είναι ιδιαίτερα θχθρό. Παράλλθλα με διαλζξεισ ειδικϊν επιςτθμόνων να μποροφμε να
εςτιάςουμε ςτθν αλικεια των φαινομζνων μζςα από τθν πραγματικι ερμθνεία τουσ και τθν ςτατιςτικι αποτφπωςι τουσ ςτθν κοινωνία μασ. Φυςικά πρζπει να
δείξουμε ιδιαίτερο ενδιαφζρον και να ακολουκιςουμε τισ ςυμβουλζσ προφφλαξθσ χωρίσ να δαιμονοποιοφμε το διαδίκτυο ι τα μζςα ενθμζρωςθσ. Θζλουμε να
ελπίηουμε ότι από όλθ αυτι τθν δραςτθριότθτα κα ωφελθκοφν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, οι Εκπαιδευτικοί μασ και φυςικά οι οικογζνειεσ.

Μιχαιλ Ι. ΢ταυριανουδάκθσ
Διμαρχοσ Δάφνθσ-Τμθττοφ

Σο Εργαςτιρι για μια ακόμθ φορά ςυνδιοργανϊνει μαηί με τον Διμο και τθν υποςτιριξθ του ΢υλλόγου Φίλων Γελοιογραφίασ τθν Ζκκεςθ αυτι θ οποία
δεν είναι ζνασ τοπικόσ κεςμόσ, αλλά ζνασ διεκνισ κεςμό που κάκε χρόνο ζλκει όλο και περιςςότερουσ Ζλλθνεσ και ξζνουσ Γελοιογράφουσ. Να
ςθμειϊςουμε επίςθσ το γεγονόσ ότι είναι θ μόνθ ςυςτθματικι κεματικι Ζκκεςθ που διοργανϊνεται ςτθν πατρίδα μασ. Από φζτοσ τθν αναβακμίηουμε
αιςκθτικά και από πλευράσ περιεχομζνου. Κακιερϊςαμε και Βραβεία ϊςτε να ζχει διαγωνιςτικό χαρακτιρα. Επίςθσ να τονίςουμε ότι αυτι θ
διοργάνωςθ είχε ωσ κζμα τθσ τουσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηει θ νεότθτα από τον εκφοβιςμό μζςα και ζξω από το ςχολείο, αλλά και από το διαδίκτυο
και τα μζςα ενθμζρωςθσ.

΢τθν πατρίδα μασ ο εκφοβιςμόσ δεν ζχει τθν ζκταςθ που ζχει ςε άλλεσ χϊρεσ, όμωσ αυτόσ μεταφζρεται μζςα από εικόνεσ και ςυμβάντα μζςω του
διαδικτφου και των μζςων ενθμζρωςθσ. Δεν είναι κάτι το άγνωςτο γιαυτό και ελλοχεφει ο κίνδυνοσ υπό κάποιεσ ςυνκικεσ ακόμθ και να φουντϊςει.
Επίςθσ θ χρθςιμοποίθςθ του διαδικτφου από επιτιδειουσ και ςυμφζροντα κρφβουν διαρκϊσ παγίδεσ για τθ νεότθτα πζρα από τον εκιςμό που
δθμιουργοφν. Σα μζςα ενθμζρωςθσ αρκετζσ φορζσ τόςο ενθμερωτικά όςο και ψυχαγωγικά γίνονται αγωγόσ διοχζτευςθσ μθνυμάτων ικανϊν να
βλάψουν τα παιδιά και τουσ νζουσ. Από τθν δθμιουργία καταναλωτικϊν «αναγκϊν» και προτφπων, όςο και τρόπων εγκλθματικισ ςυμπεριφοράσ. Επίςθσ
θ υπερπλθροφόρθςθ με τθν οποία βομβαρδίηουν το κοινό είναι ςε τζτοια ζκταςθ που δεν ξζρεισ τι να πιςτζψεισ και τι όχι. Θ οικογζνεια, το ςχολείο, θ
κοινωνία, θ οργανωμζνθ πολιτεία πρζπει να αναλάβουμε τισ ευκφνεσ μασ και να αντιμετωπίςουμε το πρόβλθμα μζςα ςε ζνα περιβάλλον που
διαμορφϊνεται από ζντονα ανταγωνιςτικζσ ςχζςεισ. Σο ηθτοφμενο είναι τα παιδιά και οι νζοι να μποροφν να βρίςκουν τισ ιςορροπίεσ που είναι
αναγκαίεσ. Να μποροφν να αναπτφςςονται και να εξελίςςονται ωσ ελεφκεροι άνκρωποι ςε περιβάλλον αςφαλζσ και με ανκρωπιςτικζσ αξίεσ.
Να ςασ ενθμερϊςουμε επίςθσ ότι το εργαςτιρι ζχει δθμιουργιςει τθν ιςτοςελίδα cartoonexhibition.org θ οποία είναι ςτα Αγγλικά και τα Ελλθνικά και
ενθμερϊνει για το Φεςτιβάλ μασ και ζχει νζα από τθν παγκόςμια γελοιογραφικι κοινότθτα. Θ ιςτοςελίδα ζχει και κα ζχει Βιβλιογραφία για το κζμα τθσ
Ζκκεςθσ κάκε φορά.

Γιάννθσ Κάλτςασ
Εργαςτιρι

Με ιδιαίτερθ χαρά χαιρετίηω και αυτι τθν ζκκεςθ Γελοιογραφίασ, που όπωσ φαίνεται δεν αποτελεί μζροσ των γνωςτϊν ϋϋπεραςτικϊνϋϋ πολιτιςτικϊν
πρωτοβουλιϊν που διαρκοφν όςο και ζνα πυροτζχνθμα…….
Επίςθσ, το κζμα τθσ φετινισ ζκκεςθσ δείχνει πωσ θ Γελοιογραφία ϋϋακουμπάειϋϋτθν επικαιρότθτα με χιοφμορ, προςεγγίηοντάσ τθν με ζνα πολφ ςοβαρό τρόπο, όπωσ
άλλωςτε ζκανε πάντα.
Ευχαριςτϊ τουσ ςυμμετζχοντεσ και όλουσ αυτοφσ που πολφ κόπο και περιςςότερο μεράκι μεριμνοφν τα τελευταία χρόνια να μασ δίνουν τθν ευκαιρία να
βριςκόμαςτε και μεταξφ μασ, αλλά και αγκαλιά με τα χάρτινα ανκρωπάκια………..

Γιάννθσ Γεροφλιασ
Πρόεδροσ ΢υλλόγου Φίλων Γελοιογραφίασ

Organizing Commitee & Contributors
President

Elsa Tsaousi

Michael Stavrianoudakis Mayor Dafni-Ymittos

Thanasis Tsimperdonis

Vice president

Contacts with Schools

Yiannis Geroulias Chairman the Association of Friends Cartoon

Argiro Vogiatzoglou

Coordinator

Georgia Skiadopoulou

Yiannis Kaltsas Coordinator of Ergastiri (Workshop)

Workshop with Students

Design Exhibition

Grigoris Georgiou

Alexander Loukisas

Judging Comittee the Evaluation Awards

Organizing working groups

Michael Stavrianoudakis President, Mayor Dafni-Ymittos

Athena Delikonstantinou

Yiannis Kaltsas Coordinator, Ergastiri

Rondika Udrea

Joanna Georgakopoulou Philologist

Costas Pikoulas

Herodotus Kaplantzis Director, Artist

Danae Siakampeni

Maria Katselidis Member of Culture Organizasion

Kiki Skafida

Apostolos Koursovitis Cartoonist (Kourso)

Alexander Loukisas Painter, Musician Teacher
Marianna Psylla Assoc. Professor at Panteion University

Vaggelis Papavasileiou Cartoonist (Vaggos)
Logotype
Yiannis Xagoraris (XAGOR)
Designer Poster
Sotiris Tasiopoulos
Catalogue of Exhibition
92Art
Organisation Sponsors Media
Giorgos Kaltsas
Electrician
Avgoustis Stefas

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ & ΢ΤΝΣΕΛΕ΢ΣΕ΢
Πρόεδροσ

Ζλςα Σςαοφςθ

Μιχαιλ ΢ταυριανουδάκθσ Διμαρχοσ Δάφνθσ – Τμθττοφ

Θανάςθσ Σςιμπερδϊνθσ

Αντιπρόεδροσ

Επαφζσ με ΢χολεία

Γιάννθσ Γεροφλιασ Πρόεδροσ του Δ.΢. του ΢υλλόγου Φίλων Γελοιογραφίασ

Αργυρϊ Βογιατηόγλου

΢υντονιςτήσ Τλοποίηςησ & Επικοινωνίασ

Γεωργία ΢κιαδοποφλου

Γιάννθσ Κάλτςασ ΢υντονιςτισ Εργαςτθριοφ

Κριτική Επιτροπή Αξιολόγηςησ για τα Βραβεία

΢χεδιαςμόσ Εκθεςιακοφ χώρου

Μιχαιλ ΢ταυριανουδάκθσ

Αλζξανδροσ Λουκίςασ

Γιάννθσ Κάλτςασ ΢υντονιςτισ τθσ Ο.Ε.

Ομάδα Διοργάνωςησ

Ιωάννα Γεωργακοποφλου Φιλόλογοσ

Ακθνά Δελθκωνςταντίνου

Θρόδοτοσ Καπλαντηισ ΢κθνοκζτθσ, Εικαςτικόσ

Ροντίκα Οφντρεα

Μαρία Κατςελίδου Μζλοσ του Οργανιςμοφ Πολιτιςμοφ (ΟΠΑΔΤ)

Κϊςτασ Πίκουλασ

Απόςτολοσ Κουρςοβίτθσ Γελοιογράφοσ (Κουρςϊ)

Δανάθ ΢ιακαμπζνθ

Αλζξανδροσ Λουκίςασ Ηωγράφοσ, Μουςικόσ Εκπαιδευτικόσ

Κικι ΢καφιδά

Βαγγζλθσ Παπαβαςιλείου Γελοιογράφοσ (Βάγγοσ)
Μαριάννα Ψφλλα Αν. Κακθγιτρια ςτο Πάντειο Πανεπιςτιμιο

Λογότυπο
Γιάννθσ Ξαγοράρθσ (ΞΑΓΟΡ)

Αφίςα
΢ωτιρθσ Σαςιόπουλοσ (Soter)
Κατάλογοσ
92Art
Μεταφράςεισ
Evaggelidis Scholls of Languanges Φροντιςτιρια Ξζνων Γλωςςϊν
Εργαςτήρι με μαθητζσ και μαθήτριεσ
Γρθγόρθσ Γεωργίου
Οργάνωςη Χορηγίασ Επικοινωνίασ
& Βιντεοςκόπηςη
Γιϊργοσ Κάλτςασ
Ηλεκτρολόγοσ
Αυγουςτισ ΢τζφασ

Cartoonists Γελοιογράφοι
Abdul Aziz Ali Malaysia

Cival Einstein Brazil

Affonso Alisson Ortiz Brazil

Crisan Horia Bogdan Petry Romania

Alexandrov Valeri Bulgaria

Cuevas Fernando Spain

Andrade Luiz Brazil

Dagres Vassilis Greece Δαγρζσ Βαςίλθσ Ελλάδα

Ashmarin Stanislav Russia

Descheemaeker Luc Belgium

Athanasiadis Loukas Greece Ακαναςιάδθσ Λουκάσ Ελλάδα

Didie SW Indonesia

Bakoulis Serafeim Greece Μπάκουλθσ ΢εραφείμ Ελλάδα

Fousteris Nikos Greece Φουςτζρθσ Νίκοσ Ελλάδα

Barabanshchykov Alexander Ukraine

Furqon Haqiqi Muhammad Indonesia

Bernazzani Cristina Italy

Fusi Marco Italy

Boros Stefan Romania

Georgiou Grigoris Greece Γεωργίου Γρθγόρθσ Ελλάδα

Bossens Philippe Belgium

Geroulias Giannis Greece Γεροφλιασ Γιάννθσ Ελλάδα

Bouton Bernard France

Gorelova Marina Belarus

Cakmak Huseyin Cyprus

Grabowski Leonard Poland

Chasandras Nektarios Greece Χαςάνδρασ Νεκτάριοσ Ελλάδα

Grosso Eduardo Ferreira Brazil

Chernyshev Mikhail Fedorovich Russia

Guibao Gai China

Ciosu Constantin Romania

Hackebeil Dieter Germany
Hanusic Hule Austria

Iranshahi Ehsan Cheraghi Iran

Miska Salih Egypt

Jahsnowski Steffen Germany

Mitraki Sofia Greece

Kapusta M.M. Ukraine

Mohan Ajin India

Korosh Mahmoodi USA

Monge Juan Spain

Koundouros Niκolas Greece Κοφνδουροσ Νικόλασ Ελλάδα

Nacua Jonathan Philippines

Kyriakidis Michael Greece Κυριακίδθσ Μιχάλθσ Ελλάδα

Nadarevic Senad Bosnia and Herzegovina

Kyritsopoylos Stamatis Greece Κυριτςόπουλοσ ΢ταμάτθσ Ελλάδα

Naderi Ayat Iran

Lagas Dimitrios Greece Λάγκασ Δθμιτριοσ Ελλάδα

Orange Rene France

Lagator Luka Montenegro

Otas Nikola Serbia

Lauringson Ester Estonia

Peev Tsocho Bulgaria

Lengher Nicolae Romania

Pereira Jorge Luis Cardoso Brazil

Liviu Stanila Romania

Pezeshkifar Siavash Iran

Mahafuj Ali India

Pol Luis Australia

Malatesta Oscar Enrique Canada

Quaranta Mariagrazia Italy

Manolis Kostas Creece Μανϊλθσ Κϊςτασ Ελλάδα

Raed Khalil Syria

Marcelino Mario Jesus Brazil

Rahim Baghal Asghari Baghmisheh Iran

Rao B V Panduranga India

Rodriguez Oscar Manuel Ochoa Mexico
Roya Jami Iran
Russo Mario Italy
Simch Eduardo Brazil
Tassiopoulos Sotiris Greece Σαςιόπουλοσ ΢ωτιρθσ Ελλάδα
Thomas Alexandros Greece
Tomaschoff Jan Germany
Tsimperdonis Thanasis Greece
Tunceri Cemal Cyprus
Vaziritabar Farzane Iran
Vecchio Norberto Argentina
Sabine Voigt
Wesam Khalil
William Jorge Brazil
Xagoraris Giannis Greece Ξαγοράρθσ Γιάννθσ Ελλάδα
Zhang Chao China
Zoulakis Manolis Greece Ηουλάκθσ Μανϊλθσ Ελλάδα

Abdul Aziz Ali, Malaysia

Affonso Alisson Ortiz, Brazil

Alexandrov Valeri, Bulgaria

Andrade Luiz, Brazil

Ashmarin Stanislav, Russia

Athanasiadis Loukas, Greece
Ακαναςιάδθσ Λουκάσ, Ελλάδα

Athanasiadis Loukas, Greece
Ακαναςιάδθσ Λουκάσ, Ελλάδα

Athanasiadis Loukas, Greece
Ακαναςιάδθσ Λουκάσ, Ελλάδα

Bakoulis Serafeim, Greece
Μπάκουλθσ ΢εραφείμ, Ελλάδα

Bakoulis Serafeim, Greece
Μπάκουλθσ ΢εραφείμ, Ελλάδα

Barabanshchykov Alexander, Ukraine

Bernazzani Cristina, Italy

Boros Stefan, Romania

Boros Stefan, Romania

Bossens Philippe, Belgium

Bouton Bernard, France

Cakmak Huseyin, Cyprus

Chasandras Nektarios, Greece
Χαςάνδρασ Νεκτάριοσ, Ελλάδα

Chernyshev Mikhail Fedorovich, Russia

Chernyshev Mikhail Fedorovich, Russia

Chernyshev Mikhail Fedorovich, Russia

Ciosu Constantin, Romania

Cival Einstein, Brazil

Crisan Horia & Bogdan Petry, Romania

Cuevas Fernando, Spain

Dagres Vassilis, Greece
Δαγρζσ Βαςίλθσ, Ελλάδα

Dagres Vassilis, Greece
Δαγρζσ Βαςίλθσ, Ελλάδα

Descheemaeker Luc, Belgium

Didie SW, Indonesia

Fousteris Nikos, Greece
Φουςτζρθσ Νίκοσ, Ελλάδα

Fousteris Nikos, Greece
Φουςτζρθσ Νίκοσ, Ελλάδα

Furqon Haqiqi Muhammad, Indonesia

Fusi Marco, Italy

Georgiou Grigoris, Greece
Γεωργίου Γρθγόρθσ, Ελλάδα

Georgiou Grigoris, Greece
Γεωργίου Γρθγόρθσ, Ελλάδα

Geroulias Giannis, Greece
Γεροφλιασ Γιάννθσ, Ελλάδα

Gorelova Marina, Belarus

Grabowski Leonard, Poland

Grosso Eduardo Ferreira, Brazil

Grosso Eduardo Ferreira, Brazil

Guibao Gai, China

Hackebeil Dieter, Germany

Hackebeil Dieter, Germany

Hanusic Hule, Austria

Hanusic Hule, Austria

Iranshahi Ehsan Cheraghi, Iran

Jahsnowski Steffen, Germany

Jahsnowski Steffen, Germany

Jahsnowski Steffen, Germany

Kapusta M.M., Ukraine

Korosh Mahmoodi, USA

Koundouros Niκolas, Greece
Κοφνδουροσ Νικόλασ, Ελλάδα

Koundouros Niκolas, Greece
Κοφνδουροσ Νικόλασ, Ελλάδα

Kyriakidis Michael, Greece
Κυριακίδθσ Μιχάλθσ, Ελλάδα

Kyriakidis Michael Greece
Κυριακίδθσ Μιχάλθσ Ελλάδα

Kyritsopoylos Stamatis, Greece
Κυριτςόπουλοσ ΢ταμάτθσ, Ελλάδα

Lagas Dimitrios, Greece
Λάγκασ Δθμιτριοσ, Ελλάδα

Lagator Luka, Montenegro

Lauringson Ester, Estonia

Lengher Nicolae, Romania

Lengher Nicolae, Romania

Liviu Stanila, Romania

Mahafuj Ali, India

Mahafuj Ali, India

Malatesta Oscar Enrique, Canada

Manolis Kostas, Greece
Μανώλθσ Κώςτασ, Ελλάδα

Marcelino Mario Jesus, Brazil

Miska Salih, Egypt

Mitraki Sofia, Greece

Mitraki Sofia, Greece

Mitraki Sofia, Greece

Mohan Ajin, India

Monge Juan, Spain

Nacua Jonathan, Philippines

Nadarevic Senad, Bosnia and Herzegovina

Naderi Ayat, Iran

Orange Rene, France

Otas Nikola, Serbia

Otas Nikola, Serbia

Peev Tsocho, Bulgaria

Pereira Jorge Luis Cardoso, Brazil

Pezeshkifar Siavash, Iran

Pol Luis, Australia

Quaranta Mariagrazia, Italy

Raed Khalil, Syria

Raed Khalil, Syria

Rahim Baghal Asghari Baghmisheh, Iran

Rao B V Panduranga, India

Rodriguez Oscar Manuel Ochoa, Mexico

Roya Jami, Iran

Russo Mario, Italy

Russo Mario, Italy

Russo Mario, Italy

Simch Eduardo, Brazil

Tassiopoulos Sotiris, Greece
Σαςιόπουλοσ ΢ωτιρθσ, Ελλάδα

Tassiopoulos Sotiris, Greece
Σαςιόπουλοσ ΢ωτιρθσ, Ελλάδα

Tassiopoulos Sotiris, Greece
Σαςιόπουλοσ ΢ωτιρθσ, Ελλάδα

Thomas Alexandros, Greece
Θωμάσ Αλζξανδροσ, Ελλάδα

Tomaschoff Jan, Germany

Tsimperdonis Thanasis, Greece
Σςιμπερδώνθσ Θανάςθσ, Ελλάδα

Tsimperdonis Thanasis, Greece
Σςιμπερδώνθσ Θανάςθσ, Ελλάδα

Tunceri Cemal, Cyprus

Vaziritabar Farzane, Iran

Vecchio Norberto, Argentina

Vecchio Norberto, Argentina

Voigt Sabine, Germany

Wesam Khalil, Egypt

William Jorge, Brazil

Xagoraris Giannis, Greece
Ξαγοράρθσ Γιάννθσ, Ελλάδα

Zhang Chao, China

Zoulakis Manolis, Greece
Ηουλάκθσ Μανώλθσ, Ελλάδα

Zoulakis Manolis, Greece
Ηουλάκθσ Μανώλθσ, Ελλάδα

Getting Know our Municipality
Γνωριμία με τον Διμο μασ

Dafni Δάφνθ

Dafni Δάφνθ

Dafni Δάφνθ

Dafni Δάφνθ

Dafni Δάφνθ

Dafni Δάφνθ

Museum G. Mpouziani Dafni
Μουςείο Γ. Μπουηιάνθ Δάφνθ

Ymittos Τμθττόσ

Ymittos Τμθττόσ

Ymittos Τμθττόσ

Ymittos Τμθττόσ

Ymittos Τμθττόσ

Dear friends, single municipality Dafni-Ymittos located in Attica. A minor acquaintance is necessary.
Ymittos Municipal Community is now the single municipality Dafni-Ymittos.

(The new municipality has - according to the official census of 2011 to 33,628 residents and covers an area of 2.35 square kilometers).
Located in Attica in Greece. He has just 15 minutes from the center of Athens metro or bus.
The name of the city took from Mount Ymittos.
The city was founded in 1928 for the Asia Minor refugees.
It is acuity with many cultural events of the past as the present.
Has enough green and light construction.
Characterized by its rich cultural action of the Municipality and Progressive Group Ymittos for several decades.
Rich is also the athletic track of AO Amyntas Ymiitos basketball. Based basketball Stadium Ymittos

Dafni is a city built on the site of Ancient Alopeci.
Has significant commercial activity. Its boundaries lie the Gymnastics Academy and two stations metro.

In Daphne's Museum of Expressionist Painter George Bouziani (1885-1959) the house he lived. Itis a modern Pictorial Museum while exhibition space and cultural
center.
An important archaeological discovery came to light before thirty years in Dafni Attica. The "Tomb of the poet 'dating the Classical Period (c. 430 BC).and preservation
of the grave goods allowed archaeologists to derive important information for music and musical instruments in ancient times.
In there alm of entertainment have a significant role in both the Municipal Cinema" Cinema Dafni ', and the Municipal Theatre" Fanis Chinas. "
Also important was the route of AO Dafni. Based Basketball Stadium "Michael Mouroutsos." Michael Mouroutsos was Olympic champion Taekwondo is from Dafni

Both in Dafni and in Ymittos there are several cultural and sports clubs.
Today single municipality in cooperation with the Municipality Byron organizes each year the "Festival in the Shadow of the Rocks" in theatres "Melina Mercouri" and
"Anna Synodinou."
Also the Municipality has:
Municipal Odeon
Two Municipal Libraries
Theatre Workshop

Laboratory of Visual Art and Culture
Open University
And several Kindergartens, Primary Schools, Secondary Schools

Ο ενιαίοσ Διμοσ Δάφνθσ-Τμθττοφ βρίςκεται ςτθν Αττικι. Μια μικρι γνωριμία είναι απαραίτθτθ. (Ο νζοσ Διμοσ ζχει - ςφμφωνα με τθν επίςθμθ απογραφι του 2011 – 33.628
μόνιμουσ κατοίκουσ και καταλαμβάνει ζκταςθ 2,35 τετραγωνικά χιλιόμετρα).
Ο Τμθττόσ ςιμερα είναι Δθμοτικι Κοινότθτα του ενιαίου Διμου Δάφνθσ-Τμθττοφ.
Βρίςκεται ςτθν Αττικι ςτθν Ελλάδα. Ζχει απόςταςθ 15 λεπτά από το κζντρο τθσ Ακινασ με metro ι λεωφορείο. Σθν ονομαςία τθσ θ πόλθ τθν πιρε από το όροσ Τμθττόσ.
Θ πόλθ ιδρφκθκε το 1928 για Μικραςιάτεσ πρόςφυγεσ. ΢τα χρόνια τθσ Κατοχισ ζνα μικρό ςπίτι όπου φυλαςςόταν οπλιςμόσ των ανταρτϊν τθσ περιοχισ μετά από προδοςία ςτουσ
Γερμανοφσ ζγινε τόποσ κυςίασ για τρείσ νζουσ μαχθτζσ τθσ ΕΠΟΝ που τον φφλαγαν. Ζγινε γνωςτόσ ωσ «Κάςτρο του Τμθττοφ».
Είναι μια πόλθ με πολλά πολιτιςτικά γεγονότα από το παρελκόν ωσ τισ θμζρεσ μασ.
Ζχει αρκετό πράςινο και χαμθλι δόμθςθ.

Χαρακτθρίηεται από τθν πλοφςια πολιτιςτικι δράςθ του Διμου και του Φιλοπρόοδου Ομίλου Τμθττοφ για αρκετζσ δεκαετίεσ.
Πλοφςια είναι και θ ακλθτικι διαδρομι του Α.Ο. Αμφντασ Τμθττοφ ςτθν καλακοςφαίριςθ. Ο Α.Ο. Αμφντασ Δάφνθσ-Τμθττοφ ζχει ζδρα το Κλειςτό Δθμοτικό Γιπεδο
Τμθττοφ.

Θ Δάφνθ είναι επίςθσ Δθμοτικι Κοινότθτα του ενιαίου Διμου, μια πόλθ που χτίςτθκε ςτθν περιοχι τθσ Αρχαίασ Αλωπεκισ. ΢τθν Αλωπεκι κατοικοφςε ο αρχαίοσ
Φιλόςοφοσ ΢ωκράτθσ. Ζχει ςθμαντικι εμπορικι δραςτθριότθτα. ΢τα όριά τθσ βρίςκεται θ Γυμναςτικι Ακαδθμία και δυο ΢τακμοί metro.
΢τθν Δάφνθ υπάρχει το Μουςείο του Εξπρεςιονιςτι Ηωγράφου Γιϊργου Μπουηιάνθ (1885-1959) με το ςπίτι ςτο οποίο ζηθςε. Είναι ζνα ςφγχρονο Εικαςτικό Μουςείο
και ταυτόχρονα ζνασ ςφγχρονοσ εκκεςιακόσ χϊροσ και πολιτιςτικό κζντρο.
Ζνα ςθμαντικό αρχαιολογικό εφρθμα ιρκε ςτο φωσ πριν από τριάντα περίπου χρόνια ςτθ Δάφνθ Αττικισ. Ο «Σάφοσ του ποιθτι» χρονολογείται ςτθν Κλαςικι Εποχι
(περ. 430 π.Χ.) και θ καλι κατάςταςθ των κτεριςμάτων επζτρεψε ςτουσ αρχαιολόγουσ να αντλιςουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθ μουςικι και τα μουςικά όργανα
ςτθν αρχαιότθτα.
΢τον χϊρο τθσ ψυχαγωγίασ ζχουν ςθμαντικό ρόλο τόςο ο Δθμοτικόσ Κινθματογράφοσ «΢ινζ Δάφνθ», όςο και το Δθμοτικό Θζατρο «Φάνθσ Χθνάσ».
΢θμαντικι επίςθσ υπιρξε θ διαδρομι του Α.Ο. Δάφνθσ. Θ Ομάδα ζχει ζδρα το Κλειςτό Δθμοτικό Γιπεδο Μπάςκετ «Μιχάλθσ Μουροφτςοσ». Ο Μιχάλθσ Μουροφτςοσ
υπιρξε Ολυμπιονίκθσ του Σαεκβοντό και είναι Δαφνιϊτθσ. Σόςο ςτθν Δάφνθ, όςο και ςτον Τμθττό υπάρχουν αρκετά πολιτιςτικά και ακλθτικά ςωματεία.

΢ιμερα ο ενιαίοσ Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Βφρωνα διοργανϊνει κάκε χρόνο το «Φεςτιβάλ ςτθν ΢κιά των Βράχων» ςτα κζατρα «Μελίνα Μερκοφρθ» και
«Άννα ΢υνοδινοφ».
Κάκε χρόνο το Φκινόπωρο ο Διμοσ διοργανϊνει το Φεςτιβάλ «Δάφνθ-Τμθττόσ, Πολιτιςμόσ» με πλοφςιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Επίςθσ κάκε χρόνο ςυμμετζχει ςτθ διοργάνωςθ τθσ «Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Γελοιογραφίασ ςτον Τμθττό».
Ο Διμοσ διακζτει πολιτιςτικζσ υποδομζσ:
Δθμοτικό Ωδείο
Δυο Δθμοτικζσ Βιβλιοκικεσ

Θεατρικό Εργαςτιριο
Εργαςτιριο Φωτογραφίασ
Ελεφκερο Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο
Κακϊσ και αρκετά Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά ΢χολεία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

1st & 2nd Prize International Cartoon Exhibition
1ου & 2ου Βραβείου Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Γελοιογραφίασ

Σο Delphi Palace είναι ζνα ιςτορικό ξενοδοχείο, φθμιςμζνθσ αρχιτεκτονικισ, κτιςμζνο ςτισ αρχζσ του 1950. Παρόλο που το ξενοδοχείο ζχει χαρακτθριςτεί διατθρθτζο,
ζχουν πραγματοποιθκεί πρόςφατα ανακαινίςεισ, ϊςτε να βεβαιωκοφμε ότι δεν κα υςτερεί ςε ανζςεισ και υπθρεςίεσ.
Με καταπλθκτικι κζα ςτο μαγευτικό Δελφικό τοπίο, με τον ελαιϊνα των τεςςάρων εκατομμυρίων ελαιόδεντρων και τον κόλπο του Κορινκιακοφ, και 12 ςτρζμματα
κιπου, το Delphi Palace διακζτει ςουίτεσ με Jacuzzi, μπαρ, gourmet εςτιατόριο, εςωτερικι - εξωτερικι κερμαινόμενθ πιςίνα, club υγείασ και ομορφιάσ, αίκουςα
ςυνεδριάςεων και δεξιϊςεων και ανοικτό αμφικζατρο.
΢το Δελφοί Παλλάσ όλα τα δωμάτια ζχουν de-lux μπάνια, βεράντεσ με κζα ςτο Δελφικό τοπίο, κλιματιςμό και κζρμανςθ, υπθρεςία δωματίου και είναι εξοπλιςμζνα
με τθλεοράςεισ, τθλζφωνα, ςτεγνωτιρα μαλλιϊν, κυρίδεσ αςφαλείασ, mini bar και αςφρματθ ςφνδεςθ ςτο Internet.
Ξενοδοχείο Delphi Palace
Απόλλωνοσ 69
33054, Δελφοί, Ελλάδα
Σθλ: (+30) 22650 82 151
Fax: (+30) 22650 82 764
Web: http://delphipalace.com
E-mail: info@delphipalace.com

Οι Τποςτθρικτζσ μασ

΢ωτθριάδου 46, Πάτρα
Σθλ.: +30 2610 333503, 6946939588
e-mail: info@arithmos.gr

Web: katiti.gr
ΑΛΕΚΟΤ ΠΑΝΑΓΟΤΛΘ 2 & ΠΛ. ΤΜΘΣΣΟΤ | ΣΘΛΕΦΩΝΟ: 210 76 20 006 | WHAT'S UP: 698 00 81 090

Λεωφόροσ ΢μφρνθσ 27
17237 Τμθττόσ
Σθλζφωνο: 2107622418
Φαξ: 2117709343
Κινθτό: 6932765585
E-mail: antonis.evangelidis@gmail.com
http://evangelidis.webnode.gr

Αρτζμωνοσ 77 & Χρυςίππου
Σθλ.: 215-5154944 & 6944-446690
email: 92artplace@gmail.com
Facebook Page: http://www.facebook.com/92artplace

Χορθγοί Επικοινωνίασ

The website of the organization
Θ ιςτοςελίδα τθσ διοργάνωςθσ
Designed by arithmos