P. 1
der blatt

der blatt

|Views: 547|Likes:
Published by דער בלאט
השתלשלות דין תורה פון ר' דוד עקשטיין מיט די שלשה רועי בקר
השתלשלות דין תורה פון ר' דוד עקשטיין מיט די שלשה רועי בקר

More info:

Published by: דער בלאט on Mar 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

1 תמאירבדטשוקעידוהל ק”פלע”שתוצ’רפ’ד

טשוקעידוהל
תמאירבד
עגיטליגדנעידוצזיבטרעיודעגטאהגנאליוו
?ןידתיבבוריסףיואהארתה
"תמא ירבד טשוק עידוהל" רעטרעוו יד
ןווירבעכילטעןופסנייאףיואטרירוגיפטאה
ץ"דב"ןידתיב.ג.ארעטעדנירגעג-יינרעדסאוו
ריאטניזןבעגעגסיוראטאה"םיאריהתלהקד
.ץנעטסיזקע
ר ע ד
ר ענ עקו ר ט
ת א י צ מ
,זיא םירבדה
רעד טניז זא
טאה ןיד תיב
ןטשרעםוצךיז
טריציפעדניא
םעד טימ
ץ"דב" ןעמאנ
"םיאריהתלהקד
טשינכאנ זיא
ןעמוקעגסיורא
,בתכמ םוש ןייק
עכילטע ןדייס
א רעביא ןווירב
,ךוסכס ןטאווירפ
סע סאוו ןופ
ןפאש ךיז טזאל
רעד זא ,םשור א
"ןיד תיב" רעצנאג
הלחתכלמ זיא
ןשיפעיצעפסםעדבילוצראנןראוועגטעדנירגעג
עכילטע עטשרע יד ןענעז דוע אלו .ךוסכס
ןעמוקעגסיורא ךאנ ןיד תיב םעד ןופ ןווירב
ץ"דב"ןעמאנןטנאמרעדםעדןא"םשילבינב"
זיא רעטעפש טשרע ראנ "םיאריה תלהקד
,ןעמאנרעטנאמרעדרעדןראוועגטפעשטעגוצ
םעדראנ טרעקראטשראפסעלאסאדסאוו
,ץ"דבירבחאלו ץ"דבןאכןיאזא,טכאדראפ
ןעמעכלעוובילוצהביסעסיוועגאןאכשילבא
םעדטימלאמאכאנ ןואלאמנייאךיזטצונאב
.ךוסכסןבלעזםעדראפזיולבןעמאנןבלעז
ןריבורפרימןלעוותורושעדנעגלאפידןיא
ןגיטכירםעד"תמאירבדטשוק"ןייזוצעידומ
ןוא,ןענאטשטנאזיאךוסכסרעדיוזאיוותמא
רעוו,םילוספהימלותמתוחהימלןייזוצעידומ
טימטריבורפסערעווןוא"תמא"םעדטכוזסע
םינפהלגמ,ק''הותידןייזףלסמןעלטימעלא
ןוא,ןפואןטסגירעדינןפיואהכלהכאלשהרותב
ןופ ןייז וצ טמתשמ ךיז
יוו ,הרות ןיד וצ ןעמוק
תדכךיזטגנאלראפסע
.לארשיוהשמ
רימ רעדייא רעבא
,ךוסכסםצעםוצוצןעייג
םידקמךיז טגנאלראפ
ןצרוקןיאשטאכןייזוצ
תולשלתשה םעד
סע סאוו ,םירבדה
טגנערבעגוצ טאה
עסיוועג זא םעד וצ
ןייק ןא ןבאה םינבר
סיזאבןגירעהעגםוש
ןביירש טצעזעג ךיז
דיא ןטייווצ א ףיוא
ןפיואערםשתאצוה
ןפואןטסגרע
ומד תרתהו
ןפראשאזאטימ
ןוא ,ךארפש
רעד יוזא יוו ןאד
ךיז טאה ךוסכס
.טלעקיווטנא
תיבד"מהיב
לאוי
ןיוש יוו
יד זיא ,טנאקאב
לאוי תירק טאטש
,ןראי עטצעלידןיאןראוועג טפעלשעגניירא
םוקמ םענעזעוועג ןרעביא הכרעמ א ןיא
טעדנירגעג זיא סאוו ''לאוי תיב'' הליפת
בטי להק" סאוו זיוה ןגילייה םעניא ןראוועג
ירבדלעבק"היברןרמראפטיובעגטאה"בל
ד"מהיבןרעטנואטראהע"יז ראמטאסמלאוי
ךיזלאזע"יזיבררעדידכ,לאויתירקדלודגה
.םיבוט םימיו םיתבש ןטלאהעגפיוא טראד
תלהנהידטאהע"יזן'יברןופתוקלתסהןכאנ
ידזאטזאלעג-ךילדנעטשראפיוו-הלהקה
לאזה"עראמטאסמתקידצהתינברההנמלא
.יוארהדובכבןעניואווןביילברעטייווטראד
הלהקהתלהנהידטאהגאטםעניישאןיא
הבינגבורתסבזיאזיוהסאדזאטסואוורעדךיז
ןעמאנ ס'להק ןופ ןראוועג ןבירשעגרעביא
ןאד ןבאה ייז .רעמוטנעגייא עטאווירפ ראפ
ןגידסלאמעד םענופ המיתח יד טשלעפעג
,ל"ז שטיוואקפעל שיבייל 'ר ח"הרה ק"האר
ןופראטערקעסןגידסלאמעדםענופךיואיוו
,ל"זדלעפנעשיבצבקעי 'רח"הרה,הלהקיד
ןביירשרעביאטנעקעג ןבאהייז עכלעוו ךרוד
הלהקה תלהנה עגיד'סלאמעד יד .הריד יד
טאהזיוהסאדןעמעווראפ,גרובסמאיליווןיא
,הרותלשתדכןוטעגטאה,טגנאלאבלעניגרא
וצ טריבורפ ןבאה ןוא
ןידל הנמזה א ןקיש
םושןייקרעבא.הרות
טשינ טאה ןיד תיב
ןייק ןקיש טלאוועג
טגיילעגייב( הנמזה
תוארוהבו)טנעמוקאד
םינואגה םינברה
בטי להקד א"טילש
טאה,ראמטאסדבל
הלהקה הלהנה יד
טקישעג סניילא
יד ראפ הנמזה ןא
.עדנעפערטאב
ייזסאווםעדכאנ
הפצוח טימ ןבאה
ראפ טרעפטנעעג
גיליוו טשינ ןענעז ייז זא,הלהקהתלהנהיד
ןאדןעמטאה,הרותןידאראפןלעטשוצךיז
ןריפאפ עגיטיונ יד ןבעגעגניירא ד''יב תושרב
ןביירשרעביאןפיואןייזוצרערעמ,טכירעגןיא
)2טייזףיואגנוצעזראפ(
2 תמאירבדטשוקעידוהל ק”פלע”שתוצ’רפ’ד
ח"הרהענעבירשעגרעטנואייווציד.זיוהסאד
בקעי'רח"הרהןואל"זשטיוואקפעלשובייל'ר
ןאד ןבאה ,ל"ז דלעפנעש שרעה
זאטיוועדיפעםענעבירשג אןבעגעגניירא
יוזאןוא,ןראוועגטשלעפעגזיאהמיתחרעייז
ס'להקןופזיוהסאדט'בנג'עגסיוראןעמטאה
.תושר
טנעקעגטשינ טכירעגסאדטאההשעמל
רעמןעוועגןיושזיאסעליוותונעטידןעמעננא
ןבילבראפןיושסאדזיאיוזאןוא,הקזחתונשיוו
עריא .ה"ע ןיציבר יד ןופ תושר ןרעטנוא
ערעייז ראפ טצונעגסיוא סאד ןבאה עטנאנ
סלאטלעדנאווראפסאדןבאהןוא,ןסערטניא
ןוא"לאויתיבד"מהיב"ןעמאנןטימלושרעייז
םוקמאןראוועג רעדיילסעזיאטנאקאביוו
שודקהלכלסוריהוהפצוחהתסהאציםשמש
ןדעיראפץראהסאדטגיטולבעגטאהסע.ונל
גילייהסאדיווןעזוצשטנעמןעקיגנעדטכער
ענייזןיאטלייוועגטאהע"יזיבררעדואווזיוה
ןיאטלעדנאווראפרעדיילטרעוו,ןראיעטצעל
.םיצירפתרעמרעגיטכירא
אלש ייז ןבאה קירוצ ראי עכילטע טימ
,הרותןידלהנמזהםושןייקןאןוא,ד"יבתושרב
ידןעגעקעגאלקעכילטכירעגאןבעגעגניירא
-רעוסארעביאלאויתירקןיאהלהקהתלהנה
ןרעביאגיטייצכיילגןוא,הרידידןיאםעלבארפ
םעדםוראןואןטנוא,ןביואםיקלחידןופתולעב
ןגאלקייזואווןיעלפמאקטגיילעגייב(,ד"מהיב
.)טכירעגןיאלהק
יוו גייצרעביא ןרעסעב א ןעמףראד סאוו
טימסנעפיוהעדנעגלאפכאנ ידןיאזא,סאד
ןבעגעגסיוראןבאהייזסאווןווירבןואםסרטנוק
טנעקעג טשינ ייז ןבאה ,ךוסכסםעד רעביא
ייסןופהנמזהבתכמןייאףיואוליפאןגייצנא
אייבייזןבאהדועאלו,ןימזמהןידתיבןכלעוו
טזומעג גנולמאזראפ לארענעג ןגידרעטעפש
ןטיירדעג עצנאג א סעפע טימ ןעמוקפיוא
ןבאה ייז "סאווראפ" ןגנערבוצסיורא ,ל'טשפ
רתיהםושןייקןא,טכירעגןיאןגאלקטגעמעג
.ןידתיב
ךיז טאה'ס סאוו ,סלאפנעלא
ןיושךאדזיארעטעפשטליפשעגא
תלהנהיד.טנאקאברעגינייוו-רעמ
זאטגנאלראפרדסכטאההלהקה
ידןעיצסיוראדימו ףכיתןלאזייז
ןלעטשךיזןוא,טכירעגןופעגאלק
רעדייל.לארשיברשכתיבאראפ
דגנכש דצ רעד טאה רעבא
חצמבו ,ןפראוועגפארדסכסאד
ייז זא טגנערבעגסיורא השוחנ
ןפראוועגרעטנוא טשינ ןענעז
רעשינ'יבר םוש ןייק רעטנוא
רעבירעד ).......( טעטיראטא
םייבןטלאהאקיידסאדייזןליוו
.טכירעגןש'יוג
סאד טאה ףוס םוצ
ןגעק טנ'קספ'עג טכירעג
ןבאה ןוא ,ןסערטניא ערעייז
ץארט זא טכאמעג ראלק
עקאט זיא זיוה סאד סאוו
ןעמאנ ןפיוא ןבירשעגרעביא
זיא ,םידיחי עטאווירפ ןופ
ןבעגעג טשינ לאמנייק
שינעביולרע ןייק ןראוועג
סלא ןלעטשוצרעהא סאד
טכירעג רעד ןוא ,ד"מהיב
זא טנעדראראפ טאה
יד ןצונ טשינ ןענעק ייז
םורא רעטרע-גניקראפ
סאד זא ךיוא יוו ,הריד יד
זיוהסאדןוא,רעווןסאלשעגפאףראדד"מהיב
.הרידעטאווירפאסלאןרעווטצונעגראנןעק
ןוא,קספםעדטרילעפאןבאהרעגעלקנאיד
טכירעגטעליפאםעניאךיוא
.ןריולראפייזןבאה
רוביציכרצבקסוע
הנומאב
עגידרעירפ עלא ייב יוו
,הלהקידןיאןטייהנעגעלעג
ןעגנולדנאהראפ עלא ןענעז
טריפעג ןרודעצארפ ןוא
ןעיירטעג םעד ךרוד ןראוועג
ברו יח שיא רעשיגרענע
דוד'רםמורמהח"הרהםילעפ
תירקד ק"האר ו"יה ןייטשקע
אד טשינ זיא סע סאוו ,לאוי
ענייזןגנערבוצסיוראטראסאד
,הבוטל תולועפ עטגייווצראפ
טסבלעז הלהק יד ראפ ייס
ערעדנא ענעדישראפ ייס ןוא
תירק "ץנאג" סאוו ןופ תולועפ
טנעכערעגניירא ,טסינעג לאוי
ךוסכסרעדןעמעווטימןדיאיד
.טריפעגטרעוו
גידנעייז ו"יהןייטשקעדוד'ר
ןייז וצןבעגעגרעביאןואיירטעג
זיארעעכלעווףיואשדוקהתדובע
ןעמונעגרעטאהןראוועגטלעוורע
,טירש עטגאוועג יד ךיז ףיוא
עטגיטכעראבמואידןפראוועצפא
ץארט ןוא ,טכירעג ןיא סעגאלק
רעטכיילליפםיאטלאוו סעסאוו
,טגאזןעמיוו-"ןפיול"ךאזידןזאלוצןעוועג
אזיולבזיארעזאטקנעדעג רעבארעטאה
ענייזטשינטערטראפרעכלעוו"רוביצחילש"
,רוביציסכנידטערטראפרע.םיסכנענעגייא
תוריהזרעמליפםיאןופךיזטגנאלראפסעןוא
בילוצ "ראנ" סאוו ,םיסכנ עטאווירפ ייב יוו
ןיא ןגנירפשוצניירא טגיליוואב רע טאה םעד
רוביצהיסכנידזאןכאמוצרעכיז,קסעםעד
םוטנעגייאיד,רוביציסכנ עקאטטביילבראפ
.טערטראפרעןעמעוורוביצםעדןופ
טימטריפעגנאו"יהדוד'רטאהםעדבילוצ
טאןוא,שדוקהלהקהלכ םשבךוסכסםעד
רעזאטגנערבעגוצטאהטפאשיירטעג רעד
ידראפטערב-ליצרעטאווירפאןראוועג זיא
םיאןבאהעכלעוו ,תקולחמילעבו ןושלילעב
ןלייפערעייזןסישוצןעמעווןיאןבילקעגסיוא
ןיאןרעוו ןסאשעג טלאזעג תמאבטאהסאוו
ירבחרוביצרעכילרע"ןצנאג" םענופגנוטכיר
.לאויתירקןיאבלבטילהק
:הלהקהתלהנהןופגאלשראפ
!הרותןיד
טאהטכירעגסאד,ןושארןינעלרוזחנפ"כע
ןסאלשעג זומ ד"מהיב רעד זא טנעדראראפ
רעגייטש ןשיראגלאוו רעייז ףיוא ןוא ,ןרעוו
זיאסאווקספםעדןטלאהעגנייאטשינייזןבאה
ייזןעמעוווצטפושןכרודןראוועגןבעגעגסיורא
.ןדיישטנאוצסאדןדנאוועגךיזןבאהטסבלעז
ןעמונעגרעטנוא טאה הלהקה תלהנה יד
םינברה תארוהב ןבאה ןוא ,טירשעגיטיונ יד
זא,טכירעגםענופטגנאלראפא"טילשםינואגה
סאווקספםעדןריפסיואלאזדגנכשדצרעד
.ךיזףיואטגנערבעגסניילאןבאהייז
טאה,ןעוועגגונעגטשינסאדזיאביואןוא
טסבלעז ןריפאפ יד ןיא הלהקה תלהנה יד
ןעיצוצסיוראטיירגןענעזייזזא,טגנערבעגסיורא
רעדראניוו,טכירעגןופעגאלקידךיוא
ןבירשעגרעטנוא ןבאה טעוו דגנכשדצ
ייב ,ךוסכס ןצנאג םעד רעביא ןירורב ירטש
)1טייזןופגנוצעזראפ(
)3טייזףיואגנוצעזראפ(
1
2
3 תמאירבדטשוקעידוהל ק”פלע”שתוצ’רפ’ד
םוצזיאסאווךאזא,לארשיברשכןידתיבא
ןראוועג ןעמונעגנא טשינ לאמנייק ,ןרעדיואב
.דגנכשדצןכרוד
טשינךיזהלהקהתלהנהידטאהםעלאךאנ
גנאלראפרעייזןגנערבסיוראןטימטנעגונגאב
אטקישעג ןאד ךיואראנ .טפושןראפ זיולב
ןיא רעגעלקנא יירד יד וצ ווירב ןכילנעזרעפ
ןאמדלאווביילןמלז'ר,שטיידריאמ'ר,טכירעג
ייז עכלעוו ןיא ,רעיונריט ךורב בקעי 'ר ןוא
ןריולראפןבאהייזסאווץארטזא,ראלקןביירש
רעטייוו הלהקה תלהנה יד זיא ,טכירעג ןיא
לארשיברשכתיבאייבןייזוצןיידתמךיזטיירג
זיא ווירב םעד ןופ יפאק א .)1 טנעמוקאד(
רעייזןופםינברעלאוצןראוועגטקישעגךיוא
א"טילשםינואגהםינברהתארוהבזיאןוא,דצ
.םיברבןראוועגטכילטרעפנעראפ
ךיז ו"יה ןייטשקע דוד 'ר טאה רעטסקע
בר רעשאמראש םוצ שינאפלעט ןדנאוועג
ןעזלאזרעזאןטעבעגשוריפבןוא,א"טילש
ןלאזייזזא,דגנכשדצםעדףיואןייזוצעיפשמ
רעשאמראש רעד .הרות ןיד וצ ןלעטש ךיז
רע זא ןכארפשראפ ןוא טרעהעגסיוא טאה
לאמנייק זיא השעמל רעבא ,ןריבורפ טעוו
עבלעז סאד .רעדייל וצרעד ןעמוקעג טשינ
השמר"רהוצןדניבראפךיז ו"יהדוד'רטאה
טלאוועג טשינ טאהרערעבא,ןאמפיוקרעב
.ןאפלעטםוצןעמוקוצ
ץיפש ןיא לאוי תירקד הלהקה ישאר יד
ןוטעג סעלא ןבאה ו"יה ןייטשקע דוד 'ר ןופ
ךיזךאזעטסעדנימעדעי ןוא,הרותלשתדכ
םיבשוי םינואגה םינבר יד טימ טדערעגכרוד
ראג דיעמ ןענעז סע יוו ,א"טילש ןידמ לע
רעייזןיאא"טילשהרותיציברמוםינברע'בושח
םלוערואלןענישרערעטעפשזיאסאווווירב
.)2טנעמוקאד(
ןכילגאטייוו םוצ ןעמוקעגוצ זיא השעמל
ןייז ברסמ לאמ ליפיוזא ןכאנ ןעוו ,טנעמאמ
טכירעגסאדטאההרותןידוצןלעטשךיזןופ
ד"מהיבתלהנהסאוו קספרעייז טריפעגסיוא
סאדןלאזזאייזןופטגנאלראפטאהלאויתיב
טראפשעגוצ זיא םוקמ סאד ןוא ,ןבעגסיורא
טסואוואביוו -ןבאהייזסאוו ךאזא,ןראוועג
סוקריצןגיטפאהלקעןאןיאטלעדנאווראפ-
,ןנברדאלטציאבסעלא,הרותירפסןויזבטימ
.ןירעדןייגוצנייראטראסאדאדטשינזיאסאוו
תולשלתשהרעדןצרוקןיאזיארעהאזיב
םעד טגנערבעגוצ טאה סאוו ,םינינעה
.ךוסכסןגידרעטייוו
תיבתארתה"רעטשרעיד
"ןיד
,ךוסכסםעדןופןערבןעמאסןיאךאנ
הלהקה תלהנה יד סאוו םעדכאנ ןיוש
ייס לאמ עגילאצליפ ןעוועג עידומ טאה
ךאנ ןענעזייזזא,הפלעבייסןואבתכב
,הרותןידאוצןלעטשוצךיזטיירגץלא
ו"יה ןייטשקע דוד 'ר דיגנה ינברה טאה
"ןיד תיב תארתה" ןא ןטלאהרע םיצולפ
ךרוד ןבירשעגרעטנוא )3 טנעמוקאד(
ןייק רעטנוא טשינ ךאנ ןאד( םינבר יירד
רעשאמראש,)טפאשרעפרעקד''יב םוש
רעב השמ ר"רה ןוא בר רע'טאשט ,בר
.ןאמפיוק
תיבתארתה"םענעפירעגיוזאםעדןיא
ןענעז ייז זא ,םינבר יירד יד ןביירש"ןיד
ןעוועג לבקמןבאהןואןעמאזוצןסעזעג
טאהדוד'רסאווםעדףיוא"הנמאנתודע"
עטנאמרעדיירדידטכירעגןיא"ט'רסמ'עג"
רעדיווןוא,לאויתיבד"מהיבתלהנהירבח
ןעמעננאןעמןעקרוסמארעביאזאןיד
הרתמייזןענעזרעבירעד,וינפבאלשתודע
עלאןייזלטבמדימוףכיתלאזרעזאדוד'ר
ןלעווםינברידביואןוא,תונישלמותוריסמ
זיבדוד'רןופהבושתןייקןעמוקאבטשינ
ןוטוצ"ןגנואווצעג"ןייזייזןלעוו,געטיירד
,ךורעןחלושןיאטייטשסעיוו,ןידכותדכ
אןופןידםעדטאהרהעזאןענ'קספוצ
ווירברעד,םוקמלכבןייזםסרפמןוארוסמ
תשרפ 'א ןראוועג ןבירשעגרעטנוא זיא
.ע"שתולסכ'האציו
ןביירשעגוצטרעווגנוקרעמאבעגיטייזאיוו
סעסאוו תונעטידעגונב" זא,ווירבםעדןיא
טאה ד"מהיב םענופ הלהנה יד זא ,אד זיא
ןעוועגררבמרימןבאה,טראקןיאןעוויגעבות
רעבירעד ,שלאפ זיא סאד זא ,תואיצמ םעד
לטבמםדוק)בלבטי להקתלהנה( ייזןפראד
תונעטםושןייקןאתונישלמותוריסמעלאןייז
סעפע טאה להק ביוא םעדכאנ ןוא ,תונעמו
ןידתיבאןופהנמזהאןקישייזןלאזהנעטא
"ןידהתרושמםינפל"טיירגןענעזייזןיארשכ
םוכסכסידרעביאהרותןידוצןלעטשוצךיז
םינברידןוא,ןפאשעגסנעטצעלךיזטאהסאוו
,ןינבםעדןופתולעבןפיוארעבא",ןגידנעראפ
לייוו,הרותןידוצןלעטשטשינךיזייזןפראד
ה"נשתתנשןופטכירעגןיאןעגנאגעגזיאלהק
."רעטייווןוא
,טייהרענעקורט ווירב רעד זיא סאד
סאד ךיילג טייטשראפ תעד רב רעדעי סאוו
ךיז טביילג סע ןוא ,ןופרעד טייקכילרעכעל
ןענעז"םינבר"ךיזןפורסאוועכלעזאזארעווש
םעד ןייז וצ ליפשמ קראטשיוזא דנטשמוא
אזאןבעגסיוראןכרוד,םינברוהרותידןופדובכ
.ווירב
'רןופץיפשןיאהלהקעצנאגאטייטשאד
ןוא לאמנייא ןעיירשסאוו ו"יה ןייטשקעדוד
טביירשןעמ."הרותןיד וצטמוק" לאמאכאנ
םינברןעמאזוצךיזןצעז,פ''עבןואבתכבסאד
ןשיווצסאוו,ךוסכסםעדרעביאןדןענעזןוא
ןבאה סאוו עכלעזא אד ןענעז םינבר יד
רעזאןייטשקעדוד'רןופטרעהעגשוריפב
הרותןידוצןייג וצ"ץלאךאנ טגנאלראפ"
םייקמטאטשטנארעבא,ךוסכסםעדרעביא
עדייבסאווןרעה"םכיחאןיבעומש"םעדןייז
תודעלבקמ"ןעמזיא,ןגאזוצןבאהםידדצ
לאמנייק.ןידלעבינפבאלשסעלא"הנמאנ
ןדניבראפטשינרענייקךיזטאהםעדראפ
עשוי אדוי 'רטימוצןייטשקעדוד'רטימ
ןלעטשךיזלאזןעמזאןטעבוצ,קאטשנייוו
.דצרעייזןרעהוצןוא,ייזראפ
וליפאןרעהוצןא,טראןפיואךיילג ןוא
הלהקהתלהנהידוצןייטשקעדוד'רסאוו
ןראלקאסיוראןיושןעמטעג,ןגאזוצטאה
ןידאןבאהייווצידזאקספןגיטיידייווצמוא
אלשתודעןייזלבקמןעקןעמסאוו רוסמ
.םהינפב
"הרומחהארתה"ןאטימייזןעמוקרעטייוו
תוריסמעלאןייז לטבמףכיתלאז דוד'רזא
ידןיאזיאסעלאסאדסאוו ,ל"נהתונישלמו
טפעלשעגנייראזיאךוסכסםצערעדסאווטייצ
)2טייזןופגנוצעזראפ(
)4טייזףיואגנוצעזראפ(
r~~ rn:nrc¬c ×z·:


¦vuv:x ¦:o , v:x cv: ¦:o ¦vu , c cx:: ' :x:
¦··: , ·: c·u::; c·u::: v:x , u ' i·u:x:
u ¬i¬u: ¦ix::v: ¦o:x¬v: ' ¬·:: ·: i·u:x:
u '
ivovux: cv: ¦v:·: ¦v:x; i·u:x:
¬i¬c:: ¬u::;: , nn::: ¬nuu: , :·:
u '
n:uu:in¬: ¬u·:u ¬v:u· ·: ¦··: ¬::: i·u:v::
::·:v c·uu :::: n:::n¬:: :xiu·: ¬i:n¬ ¦i;
::·u·: ¬i¬u: ¦ux .
) cu ¯ :un xx·: : ¯ n (

n |on :o : ¶º ¡ '
ya¡on y:yì:¡× ¡x |·ì :·n ¡+:y¡¡ :ya·:y+
·n·o :y:··: ,'
¡:·a¡:o ¡:y¡¡ u··ì :yì:¡× ¡¡o :·n
ìya º ¡:× :×ì c×+ ì× n
c:u··x×a ¡yn¡pc·
oy :y+× x×uo:y:×+ º ·:o:y+:·× p , :×ì ¡yn ì×
n·:n: u5·na |¡n :× ¡x×:un··n× ¡y:yp c×+
n5:a , a ¡y:yì ¡+·× |×c× º ¡¡o:y+ n:n: p:×uo n ,
nao u··a ¡¡o:y+ ¡x×ì¡x5×: c×+ ¡x¡: ¡¡×
' ¡x·+
o·u ,
:y+:·p ·+ u·n o·u u··a ¡x·ì ¡x u×uo:×
uo ··::y:5 ¡¡o ¡cy¡no ¡¡×
u·:an ¡¡× u·n¡ , ¡yp
n:¡n ·:a+ ¡¡o ¡+y: ¡yn
, :ìn ¡yn ' cס¡ u
ux×ìyx ¡a×n u·p·+x yx·+:y·:o
, ·+ u::y: ¡yn
n:¡n yx·:··n ' ·ì o¡+pn ¡:·a: ¡¡o c º ì·× y5:y¡¡ y
oo: na·on , n¡·n c×+ u:×n:y+ cy , ¡:·o× ¡¡×
:y+× y:¡×n yc·¡¡yx × ¡¡o ucy¡no ¡yn ¡y¡¡
u:·c×o u×n cס¡ cy··: , x ·+ :×o :ya·× ¡yn ua·
n:¡n ¡x·u5·: uy+ :y+:·p ' |:nn ¡x·+ , nn× ¡¡× ' y
|×ì ·+ ¡p¡p:× |·¡:a ¡yn ·¡ì×·¡¡ nopon
, uo·:
c×x ·+ ¡¡o u:·¡¡ ¡¡× y+:×x×o×:o ·+ u·¡:
, :×:
:·n×n ì:¡× cס¡ u·¡: ¡uc×nyx u:y¡¡ cy:×
u·p·+x yx·+:y·:o ¡¡o :a¡pn
, u··uo cy ·¡¡ u·¡:
+pn n:¡n ·+ ¡·× no¡ ,
u5×:u×a |·¡:a |×ì y+y·
n:¡n×n n¡+¡c· ·+ u·n un·uo cy ¡x ¡:y¡¡
, ¡x
cס¡ n¡a×n n:ap ¡u·¡: ¡u:×nyxc·¡× ì·× cy
n ' u::y:yx ì:¡× u·n u×n , ¡yn ua·x c×+ ¡¡×
:y+:·p ·+ :×o :ya·× , ··ì :×o ua··:a cס¡
¡·n:y n:cn× , n¡:¡+: no¡:· × , ¡y:yp ¡x |·ì
¡:·n¡a× ·5:+a ¡u:×n
u·o¡+pn ¡:·n¡a:¡ .
·na ¡·× u·×ax ¡¡× u·ono ya¡on ·+ ¡x ¡¡×
¡+:y¡¡ |·ì :·n ¡y¡u u·o:+n
, ¡¡·:x :yì:¡× a·¡×
nn·a ¡·× |··× ¡x ¡× un¡p
º + , ì× unyì :·× ¡¡×
¡y:y¡¡×+ u··a u:yuo c×+
, c×+ :·× u:yp
¡yny:n×ì¡x ,
y+y· ¡x··:py¡¡× n:·nn5: :y+×
u:× un·uo×a × ¡·¡× |ס¡
, ¡¡× ¡y:y¡¡×+ ¡5×:
¡··:× a¡uo ¡·× u··n× u··x ¡yn ¡y¡¡
, ¡yn ux··:
n¡:¡·:x ·+ c·¡:× ,
ìya uy¡¡ :y+y· y5:y¡¡ ¡¡o
º n
¡·× u··p·u5·: × ¡yx:y:a:··:× ¡¡× ¡a×n n×:n
a¡uo .
n:·+×n:¡ n:¡n :·+xn: n5ì:o ¡¡x: ·n·¡
nn:¡ nnno |¡nn u·a:n n× n¡5ì:¡
, ×x· ×:¡
¡n× ¡:·+· nnnn :¡o5n u¡o
.
¡¡·:xn n×x¡n: +y¡¡n


3
4
4 תמאירבדטשוקעידוהל ק”פלע”שתוצ’רפ’ד
ןעניושראפעבלעזידךרודטכירעגןיאןראוועג
.ווירב םעד ןיא טנאמרעד ןרעוו סאוו
ןופתואכרעלהכילהםעדרעביא,טנאסערטניא
םינברידןבאה,טכירעגןיארעגעלקנאיירדיד
ראפ טליפעג טשינ
גיטכיוו קראטש יוזא
הארתהבןייזוצהרתמ
ןלאז ייז זא ,הרומח
ןופ ןעיצסיורא סאד
...טכירעג
ייז ןבעג רעדיוו
געט יירד ןופ טייצ א
ווירב רעד ןעוו ןופ
ןבירשעגרעטנוא זיא
דוד'רןעוו זיב,ןראוועג
יד ןופ ןעיצקירוצ ןעק
ןעמענסיוראןוא,סעגאלק
סאוו,טכירעגןופךאזיד
,טעטכיראברעטעפשיוו
עקאט םינבר יד ןבאה
ןוא ,ןעוועג קספ םייקמ
ןענעז געט עכילטע ךאנ
ליפ ןעוועג ןסאג יד ןיוש
.ןידתיבקספםעדטימ
טאה גיסאפ יוו
ןא טקורדעגסיוא ךיז
,דצה ןמ רעריוורעזרעבא ז א
טמענןידתיברעדזאדאשאטושפזיאסע
טנאקאבטוגיוו...תורותינידערערעמןאטשינ
ערעסערג ענעדישראפטנייהןאהראפןענעז
ראי עכילטעטרעיודעג סעסאוו ,תורותיניד
ןבלמו ררבמסעלאןענעזץ"דבהירבחידזיב
"ןידתיב"םעדייב.טייקראלקןואתוניתמטימ
...גנאליוזאטרעיודעגטשינרעכיזסעטלאוו
ןוא"קאשטקישט"ןעגנאגעגרעכיזטלאווסע
...ןבעגעגסיוראןעוועגןיושטלאווקספרעד
ןבעגעגסיוראטאה"ןידתיב"רעדסלאפנעלא
ןסעגראפטשינוליפאןוא,ןידתיבתארתהםעד
םויהדעםירבדהתאיצמונרורב"זאןגיילוצוצ
בלבטילהקזאסאד("רקשתנעטאוהשהזה
)רקשתנעטאזיאהרותןידוצןלעטשךיזליוו
ראלקסעסאווטייצידןיאזיאסעלאסאדסאוו
עכילטכירעגידןיאלאמעכילטעטריטנעאמקוד
רדסכאקיידטאההלהקהתלהנהידזא,ןריפאפ
,הרותןידוצןלעטשךיזלאזןעמזאטגנאלראפ
וצווירבאטקישעגלהקטאהעבלעזסאדןוא
תיבד"מהיבתלהנהירבחעטנאמרעדיירדיד
ןעמזא,םיברבןעוועגםסרפמךיואסעןוא,לאוי
ןידוצןייגוצטגנאלראפ
זיא סאוו ,אזלא .הרות
תאיצמ ונררב" רעד
טאהיוזאיוו"?םירבדה
.ןעוויגררבמסאדןעמ
א טסייה סאד ןוא
ףיוא ,ווירב עלארטיינ
ןגנאלראפייז עכלעוו
ןייטשקע דוד 'ר זא
םירבדה רואל לאז
ןעיצקירוצ ךיילג
עילטכירעג יד ןופ
רעסאווןרודעצארפ
ןבעגעגניירא טאה
."ןידתיבתושרב"
!ןידקספ
טנאמרעד יוו
ווירב רעד זיא
ן בי רשעג רעטנ ו א
תשרפ 'א םויב
רעד .ולסכ 'ה אציו
טשרע זיא ווירב
דוד'רוצןעמוקעגנא
אדוי 'ר ןוא ןייטשקע
ידןיאקאטשנייוועשוי
ףיורעד גאטא ,טנעה
.גאטימכאנ גאטנאמ
ןעוועג טייצ זיא םיוק
סאוו ןריטנערא וצ ךיז
,ןרעפטנעוצסאוו ,ווירבםעדןיאטייטשסע
טכילןיאןעמענוצרעטנואטירשאראפסאוו
ןיאךיזןעמטסיוטשךיילגןוא,ווירבםעדןופ
טמוק ביוא זא ,םוטאד םענעבעגעגנא םעד
"ןייא"( אציו גאטסנידזיבטראוונאןייקטשינ
ןלעוו)!הארתהעטשרעידןטלאהרעןכאנגאט
טירשידןעמענוצרעטנוא"ןגנואווצעג"ןייזייז
ןחלושבראובמכןידותד"סאדזיאייזטיולסאוו
."ךורע
םינבריירדידןבאה,טנאקאבטנייהןיושיוו
ךאוו ענעי ךאנןוא,ןעוועגקספםייקמעקאט
זיא אציו תשרפ ק"שרע גאטיירפ ,סניילא
ידןופןידקספרעפראשרעדןעמוקעגסיורא
תזרכהו ןידקספ" ןעמאנ ןרעטנואםינבריירד
זיאסאווןעמאנא("לאויתירקדקדצןידתיב
דוד 'ר זא )...ןראוועג טצונעג לאמנייא זיולב
םהלשי"קאטשנייוועשויאדוי'רןואןייטשקע
ינידעלאטגנערבעגסיוראוצרעדןוא"רוסמןיד
טנעמוקאדטגיילעגייב(ןידהרמוחלכבהריסמ
.)4
ןועש תויה" ךיז טגידנעראפ ווירב רעד
דערומחןינעאוההריסמ
םישקבמוננהכ"ע,דואמל
קספתאזירכהלוםסרפהל
יתבו תויסינכ תיבב ד"יב
אתלימ רדגימל ,תושרדמ
םדאינב יניעב לקי אלש
אלו ,הז רוסיא ץורפל
תאזכ הלבנ דוע השעי
."לארשיב
סע,אמלעבהרעהלו(
ןענאטשראפ ךיז טלאוו
ןביירש םינבר ןעוו זא
עפראש עכלעזא
ייז שטאכ זא ,תונושל
דערהזנ ןענעז סניילא
ןבעג ןופ ןורחאה הצק
םירסומ ראפ קוזיח
זא חיננ .םינישלמו
ןייק טשינ ןבאה ייז
העפשה עקראטש
,םתיב יאב יד ףיוא
טשינ ןבאה ןוא
טייקכילגעמ יד
ןייק ןבעג וצ טשינ ,ייז ןופ ןטלאהוצקירוצ
שטאכ רעבא ,םינישלמו םירסומ ראפ קוזיח
ןייזטפראדעגלאמנייאןיושןטלאווסניילאייז
)3טייזןופגנוצעזראפ(
)6טייזףיואגנוצעזראפ(
"הרותןידלהנמזה"עטשרעיד
r~~ rn:n


c:·: rc¬c



·r·· ·:· ax:r ·va ra ¡:·:· ¡c:~ ·a·p· yv·r :y ··e ·y·e

r··:r ·: r·
c: ·:·:vr
·e .
:r :y r:·r :y: ··:e: ·yr yv·r r:r·

·:···: ·y:v ·va :
·~·: a:· ·prv·

·~·· ~e·r ··:~ ¡: ::v: ··:a r·: ::: :::: a·r r:r·

av·: a·:: ·ar:

r r··r: rca: r:r

¡·a· ··ce·v· ··::~ r··:· ··cev:·
r·~:: ·:·:·:

:··:: ra:·a: jr·a r:a:r: r·~:: ·::: :·yr j·a·
·:r· ¡
j·:y ···y· c:~ rpyx ·va ·:y

·~ re ···:·rv c···p·ear ·r··
:
av r·: v·av y·:·r:

r: :··~a :v a·x·r: a

y· ··::r ··:ar a·r ·
:
···:ar a·r :··yr ·: r:·:· :··y :v:

:··:: ra:·a: ·r·a r:a:r r··
r:·:· r:·· :v:
::
p·cer :y :·v·e:r v
· ·:·· : c · · ,
··r :·~ ·:e:
r:
·r·:y ra v·a ·:·r a: ¡·v:: a·rv

·a: ·:av c···p·ea ·:: a:·r ·r··
:·x··· ···:a :··y r··r: ·: ¡···r: ::·av :y :r·:y :·y::v ¡::· ¡: ·:ra
··e: ·y:: a·x·r:

:: :··:: ra:·a: ·r:a: r:·· r··r: j:·a: ··ca a:·
: .
·v:p r··:: ·:a
.
·· ·e·c :r~r ¡·: ··::·

:: v:: :r y
·::·:y: :·:··

·~·· ~e·r

a·:: ·ar:
: r··r: rca: av·:

r·~:: ·:·:·: ¡·a· ··ce·v· ··::~ r··:· ··cev:·
· ··a·: ,
··c: j·:y ·a·p· jr·a ·:·:yrv p·y·: ··y: rra j·a·

ra:·a: jr·a :·:a:·
:··:: .
··c:: j:·: ·c·:~r ¡·:: ¡·: r·:r ··r

::: :r·a r··:· :r: r:y: rra·
·:e·a
jr·v·:v :

jr·a :··::v c:~ py·· rra ··v:y·

j:·:v r: :: r·vy ··r
: ·a·· ra z·:r:· z·:·:

r·c:·e :c::·

¡·:::· z·:: ·yx:·

r·a··: r·:···::·
:·r:r :y· :··~r :y ·r::·:: ¡·av r····:a:

¡·v:r:· ··c::· :··::

v··::·
¡e~ j::v ·: :: ·ey: :y a:::·
.
py·x rra ··v:y·
·:·xr
·r·a ·v··:

::y ¡·:r ··r

··c: j·:y ···: p:x:·
~:a:· :yr:

¡·a·::· r·e·~:

ey :··c:·
·:·: ·

re ···:·rv c··p·ear ·r· ·:
·~
a·r jr·:: ··:a v·av :
:··yr
···:ar

··c: j·:y a··p· jr·a r:a:r r··
r:··
:: r:·:·

ry :·v·e:r v
e · ·:·· : · ,
r:··r :·~ ·:e:

·:·r a: ¡·v:: a·rv
·r·:y ra v·a
. ::·av :y :r·:y :·y::v ¡::· ¡: ·:ra ·a: ·:av c···p·ea ·:: ·:·r ·r··
r··r: ·: :···r:
:··y ···:a
··e: ·y:: a·x·r: :·x···

r··r: j:·a: ··ca a:·
r:··
:··:: ra:·a: ·r:a::
.
~·v: :v ··::·: rex z:::· z·~: ··: r·a· :a

va ·:a:v
: j:··a ·e·~ ·

j~·v: r·:py ·e·~ ·va

·:yv r·:·r~r:v r:·r~rr ac··:: ·:y:r ·::

·a:·:
·~
a~·v:: ar:p·y: ··:r :x: :y :

·: jr·~ re·:· pr:·: ¡:·c ·· ··r :
·:·:r: ·~a ::·y r· r:r ¡:a

:·vp:: :ra ·va ¡·:ar ·::·r :a a·:· :·are·
:·x·e~ :ra ·va r··:r ja::·
xa·
j·:·:: :: r··ca· j·:·c ··:: z··

¡: ··~a
r::a: r··p p:xr ··y j: a·p·

·:v· r:er cev:: ·va:

:: rp:x:
a .


r~~ rn:n


c:·: rc¬c



·r·· ·:· ax:r ·va ra ¡:·:· ¡c:~ ·a·p· yv·r :y ··e ·y·e

r··:r ·: r·
c: ·:·:vr
·e .
:r :y r:·r :y: ··:e: ·yr yv·r r:r·

·:···: ·y:v ·va :
·~·: a:· ·prv·

·~·· ~e·r ··:~ ¡: ::v: ··:a r·: ::: :::: a·r r:r·

av·: a·:: ·ar:

r r··r: rca: r:r

¡·a· ··ce·v· ··::~ r··:· ··cev:·
r·~:: ·:·:·:

:··:: ra:·a: jr·a r:a:r: r·~:: ·::: :·yr j·a·
·:r· ¡
j·:y ···y· c:~ rpyx ·va ·:y

·~ re ···:·rv c···p·ear ·r··
:
av r·: v·av y·:·r:

r: :··~a :v a·x·r: a

y· ··::r ··:ar a·r ·
:
···:ar a·r :··yr ·: r:·:· :··y :v:

:··:: ra:·a: ·r·a r:a:r r··
r:·:· r:·· :v:
::
p·cer :y :·v·e:r v
· ·:·· : c · · ,
··r :·~ ·:e:
r:
·r·:y ra v·a ·:·r a: ¡·v:: a·rv

·a: ·:av c···p·ea ·:: a:·r ·r··
:·x··· ···:a :··y r··r: ·: ¡···r: ::·av :y :r·:y :·y::v ¡::· ¡: ·:ra
··e: ·y:: a·x·r:

:: :··:: ra:·a: ·r:a: r:·· r··r: j:·a: ··ca a:·
: .
·v:p r··:: ·:a
.
·· ·e·c :r~r ¡·: ··::·

:: v:: :r y
·::·:y: :·:··

·~·· ~e·r

a·:: ·ar:
: r··r: rca: av·:

r·~:: ·:·:·: ¡·a· ··ce·v· ··::~ r··:· ··cev:·
· ··a·: ,
··c: j·:y ·a·p· jr·a ·:·:yrv p·y·: ··y: rra j·a·

ra:·a: jr·a :·:a:·
:··:: .
··c:: j:·: ·c·:~r ¡·:: ¡·: r·:r ··r

::: :r·a r··:· :r: r:y: rra·
·:e·a
jr·v·:v :

jr·a :··::v c:~ py·· rra ··v:y·

j:·:v r: :: r·vy ··r
: ·a·· ra z·:r:· z·:·:

r·c:·e :c::·

¡·:::· z·:: ·yx:·

r·a··: r·:···::·
:·r:r :y· :··~r :y ·r::·:: ¡·av r····:a:

¡·v:r:· ··c::· :··::

v··::·
¡e~ j::v ·: :: ·ey: :y a:::·
.
py·x rra ··v:y·
·:·xr
·r·a ·v··:

::y ¡·:r ··r

··c: j·:y ···: p:x:·
~:a:· :yr:

¡·a·::· r·e·~:

ey :··c:·
·:·: ·

re ···:·rv c··p·ear ·r· ·:
·~
a·r jr·:: ··:a v·av :
:··yr
···:ar

··c: j·:y a··p· jr·a r:a:r r··
r:··
:: r:·:·

ry :·v·e:r v
e · ·:·· : · ,
r:··r :·~ ·:e:

·:·r a: ¡·v:: a·rv
·r·:y ra v·a
. ::·av :y :r·:y :·y::v ¡::· ¡: ·:ra ·a: ·:av c···p·ea ·:: ·:·r ·r··
r··r: ·: :···r:
:··y ···:a
··e: ·y:: a·x·r: :·x···

r··r: j:·a: ··ca a:·
r:··
:··:: ra:·a: ·r:a::
.
~·v: :v ··::·: rex z:::· z·~: ··: r·a· :a

va ·:a:v
: j:··a ·e·~ ·

j~·v: r·:py ·e·~ ·va

·:yv r·:·r~r:v r:·r~rr ac··:: ·:y:r ·::

·a:·:
·~
a~·v:: ar:p·y: ··:r :x: :y :

·: jr·~ re·:· pr:·: ¡:·c ·· ··r :
·:·:r: ·~a ::·y r· r:r ¡:a

:·vp:: :ra ·va ¡·:ar ·::·r :a a·:· :·are·
:·x·e~ :ra ·va r··:r ja::·
xa·
j·:·:: :: r··ca· j·:·c ··:: z··

¡: ··~a
r::a: r··p p:xr ··y j: a·p·

·:v· r:er cev:: ·va:

:: rp:x:
a .


8
8
5 6 7
5 תמאירבדטשוקעידוהל ק”פלע”שתוצ’רפ’ד
ןימזמהד”יבןופווירב
םיעבתנידוצ
9
9
9
9
6 תמאירבדטשוקעידוהל ק”פלע”שתוצ’רפ’ד
שטאפרעבארעדייל.ןירעדרהזנקראטשראג
סאוורוסמרעדעיןעוו,םינפןיאתואיצמסאד
ןיא ,ךיז ןופ ןגיפשעגסיוא טאה לארשי ללכ
ידראפ''לאויתירק''ט'רסמ'עגטאהסאוורעד
ףיואםיוגןענאילימןופןגיוא
זיא ,עיזיוועלעט
רעטסערג רעד
,ייז ייב ןתוחמ
ערעייז ןיא
םישרדמ יתב
ערעייז ייב ןוא
ןוא ,ןטפונקמאזוצ
קוזיחרעד ,הברדא
םירסומ יד ראפ
ןייגוצנא םינישלמו
םישעמערעייז טימ
ראגייזןפעשםילבנ
עטנאמרעד יד ייב
ןויזב ידכו ,םינבר
).ףצקו
ןייא ,סלאנפעלא
בוט רבד לקיטש
רשפא זיא סאוו
ןופ ןעמוקעגסיורא
ןעוועג זיא ,ווירב םעד
ערעייז זא ןעז וצ
ןבאה סרעגלאפכאנ סעפע אי ךאנ
טנאקאבזיאסעליפיוו...םינברראפטקעפסער
םושןייקןואןידקספםושןייקטאה,טנייהזיב
ןבאהייז.ןעוועגבייחמטשינייזןידתיבתארתה
טאה סע ןוא ,טימרעד טנעכערעג טשינ ךיז
לאמוצ ,לאמנייק טריסערטניאראפ טשינ ייז
לאמוצןוא,דיירסיואןכילרעכעלאסעפעטימ
רעדטאהםיצולפאד.םעדןאךילצנעגוליפא
ןעוו,ןעוועגבייחמלאמנייאאיןיושייזןידקספ
ץנאגרעביאהעבגורהןייקןעוועגטשינזיאסע
ןבאהרעפעלשכאנערעייזואוו,יתברקראיוינ
ןידקספ"םעדםתדוקפבןעוועגםסרפמטשינ
ןבירטעגרעביאטשינזיאסע."ןידתיבתזרכהו
זיאסעזאקפסםושילבזיאסעזא,ןגאזוצ
רעד רעביא דיא רעשי'דרח ןייק אד טשינ
ןוא קרב ינב ,םילשורי ,קראי וינ ראטיערג
םעדןעזעגטשינטאהסאוותומוקמערעדנא
,לטסעק-טסאפעדעי,גנאטשעדעי.ןידקספ
ןטלאהטנאטאהץאלפעכילטנעפעעדעיןוא
סעלאסאוו,ןידקספםעדןופעיפאק-אטאפא
.טייצגעטעכילטעןופגעיעגןיאןבעגעגסיורא
הנמזהעטשרעיד
טראווטנארעדןוא
טאהו"יהןייטשקעדוד'ר
.הרותלשתדכןוטעגרעטייוו
טימןדניבראפךיזטאהרע
םענעמונעגנא-קראטש א
רשכ ןיד תיב רעלארטיינ
קדצ ןיד תיב" לארשיב
ייז ךרודןוא"רושימחרוא
ןידל הנמזה ןא טקישעג
ןוא65טנעמוקאד(הרות
עטנאמרעדיירדידראפ)7
,הטאשטמ ברה ,םינבר
ןוא שאמראשמ ברה
,ןאמפיוקרעבהשמר"רה
סאוו םעדרעביא
אלשםיא ףיוא ןבאה ייז
ער םש איצומ רשויב
ןטסגידערדינןפיואןעוועג
ןעוועגומדריתמןואןפוא
ןענעז תונמזה יד .ל"ר
ןראוועג ןבירשעגרעטנוא
הכונחד'הרנ,ץקמ'דםויב
ג"הרה"אניידדארפס"ןכרוד
ךלמילא לדנעמ םחנמ יבר
להקד בר א"טילש דלאג
זיא ןוא ,ןילבולד רשא תיב
ןבעגעגרעביא ךילנעזרעפ
יירדידןופןדעיראפןראוועג
ןלעיצעפס א ךרוד ,םינבר
.ץ"דבהםעטמחילש
ללכזיאשגיו תשרפ'ג ,געטעכילטעךאנ
ןשירפ א טימ ןראוועג "טשטנעבעג" לארשי
יד ףיוא ןענישרע זיא סע ןעוו "ןיד תיב חכ"
-ןאדאןופטראס-קורדןרעטנואווירבאסאג
תיב" ןעמאנ ןטימ ןיד תיב םענעפאשעג-יינ
יירדידעכלעווףיוא"םיאריהתלהקדקדצןיד
,ןאמפיוק רעב השמ יבר ,םינבר עטנאמרעד
סלאןרירוגיפבררעטאשטןואבררעשאמראש
.ץ"דבהירבח
זיא...ןידתיבםעיינםעדרעביאגנודלעמיד
טנעמוקאד( ווירבאןופםעראפןיאןעמוקעג
טש'רמולכ,סאגידףיואןענישרעזיאסאוו)8
זיא סאוו ןידל הנמזה יד ןרעפטנעוצפא
עטנאמרעד יד ראפ ןראוועג טקישעגסיורא
.רושימחרואץ"דבךרודםינבר
ןיאןייראטייגןוא,רערעגנעלאזיאווירברעד
,טסבלעזייזסאווראפןרעלקרעוצתוכיראןא
,הרותןידוצןייגןופרוטפןענעזץ"דבהירבחיד
ןצנאגםענופלכהךסאןכאמלאזןעמןעווסאוו
ןופרעכעהןיבךיא"טושפטראדטייטשווירב
.רעמטשינראג."הרותיד
םענ י א רעד ךיז טיצאב ווירב
טיול( ץ"דבה ריכזמ
זיא המיתח יד ליפיוו
ןופעדערידזיא,ראלק
עילימאפןטימםענייא
)רענלאוו ןעמאנ
המ ד"ע" רעביא
ןיוש( םירסומ ומקש
ריעב )!טמיטשאב
ישעמב לאוי תירק
,תונישלמו תוריסמ
תיבי"עםנידץרחנו
זיא סע ןעוו( ונניד
ןעוועג טשינכאנ
)...ןיד תיב ןייק
םירסומכ םנודל
,ע"ושב ראובמכ
יכ ואר רשאכו
הערהםהילאהלכ
םוש ואצמ אלש
ריתיש הרומו בר
תוריסמה םהל
ןסייוו ןופ ,ונתנד ןכיהמ( תורומחה
טגערפעגןעדייזןבאה?ץ"דבהירבחידסאד
)4טייזןופגנוצעזראפ(
םיעבתניירדעלאראפןראוועגטקישעגרעטסקע,"ןידתיבתארתה"עטירדןואעטייווציד


)o-;
-ø·-)
o) ):o · »
 -- 

)8טייזףיואגנוצעזראפ(
10
20
12
15
7 תמאירבדטשוקעידוהל ק”פלע”שתוצ’רפ’ד
ו"יהןייטשקעדוד'רח”הרהןופווירב
רושימחרואץ"דיבהירבחידוצ
21
21
21
21
21
21
21
8 תמאירבדטשוקעידוהל ק”פלע”שתוצ’רפ’ד
ייב רשפא ?ךילנעזרעפ הלהקה ישאר יד ייב
טנעקעג ןעמ טלאוו הרות ןיד עגירעהעג א
תעדטגערפעגנאאיטאהןעמ,איזאןגייצפיוא
ייז זארייוצי ולו ?םינואגהםינברהןופםתרות
ןכאמראלקייזןפראד,םשדקחורבסאדןסייוו
חורףיואןזאלראפךיז ןעקןעמזא,ןידםעד
ואצמ שפוחמ שופחה ירחאשדע )...שדוקה
סאוו ןיד תיב רעייז וליאכ( עודי יתלב ד"יב
םסרופמ ןיוש ךאד זיא ווירב םעד טביירש
םינברהל תונמזה חלשש )...גנאל ןראי ןראי
וא בר תמיתח ילב א"טילש ונניד תיב יתבד
ידןשיווצקוליחםעדטסייוו סערעוו( הרומ
ווירברעד,ןווירבייווצידןופןטפירשרעטנוא
םיאריהתולהקץ"דבןוארושימחרואץ"דבןופ
קספהד"ערערעל)...ןדלעמוצןטעבעגטרעוו
ןידבאלהומכעמשנאלשרבד,ונתאמאציש
געיעגןיאןייזוצןדןוא(א"נביסומינבאלוהרות
םפכבלועאללעןדיאעכילטע
ינידבהומכעמשנ"איזיאסאד
)?אה"םדאינביסומינבו הרות
ררבלונישפנלהבוחונאצמןכל
.םירמארצוקבםירבדהיטרפ
קלח ןגידרעטייוו םעניא
טגנערבעגוצטרעווווירבםענופ
,םירבדה תולשלתשה םעד
טיול ןטינשעג ךיז טייטשראפ
,קאמשעג םענעגייא רעייז
ןטסגיטכיוו םעד גידנעזאלסיוא
טנייהןיושןליווייזסאווןופטקנופ
זאךילמענ ,ןקנעדעג טשינ גנאל
טפעלשעגניירא זיא ךוסכס רעד
"ייז" ךרוד טכירעג ןיא ןראוועג
ישאר יד ךרוד "טשינ" אקייד ןוא
ןיוש יוו ,לאוי תירק ןופ הלהקה
.רוציקברעירפטנעוורע
ךאנרעדטייגץ"דבהריכזמרעד
רעביא םירבדה תכירא ןיא ןיירא
גידנעלקיטשוצ ,הכלה יטרפ יד
טימליפ,תומוקמיארמענעדישראפ
ןופ ןטאטיצ עבלאה ןוא םיפוליס
סאווןופ,םיקסופהירפסות"ושירפס
,ךילדנעטשראפ זיא ריפסיוא רעד
ןוט ןענעק םיעבתנה םינבר יד זא
םירחמ,ןייזןדןענעקייז,םשפנתוואכ
ןוא,לארשימתושפנ ןייז ריקפמ,ןייז
טשינייזןעקטלעוורעדףיוארענייק
.ןלעטשפא
טקישעגסיורא זיא ווירב רעד
א"טילשםינואגהםינבר" ראפןראוועג
ןוא"רתאורתאלכבידןידמלעםיבשוי
ידוצןראוועגטקישעגךיואןרעדנאןשיווצזיא
.א"טילשרושימחרואץ"דבהירבח
רושימחרואץ"דבןופרעפטנע
ץ"דבירבחידןבאהווירבםעדגידנעמוקאב
ןגייצוצפיוא,הרותלשתדכןוטעגרושימחרוא
סאווווירב"ןטשרע"םענופטייקכילרעכעלסאד
ןבעגעגסיוראטאהםיאריהתולהקץ"דברעד
.)9טנעמוקאד(טראס-קורדריאןופ
טימשודגו אלמרוריברערעגנעלםעדןיא
םינואגהםינברידןגייצתומוקמיארמעטנארק
ליפזיאווירברעטשרערעדזא,ףיואא"טילש
קראטשןדנעוו ןוא ,תונויגל ןוא תוריתסטימ
םיאריהתלהקץ"דברעדסאוורעטרעווידפא
טשינללכבזיאסעזא,ווירברעייזןיאטביירש
רורב"זיאסעלאלייוו,ןייזוצןדסאווףיואאד
רושימחרואץ"דברעדףיואטביירש"הלמשכ
ןוא"הלמשכרורב"יוזאטשינללכבזיאסעזא
וצ,סאדךאדליווו"יהןייטשקעדוד'רהברדא
ףיואטאהןעמזאןידתיבםייבןזייוופיואןעמוק
ןעקרעיוו ,ןידכאלשןעוועגזעלאיצומםיא
ןעמטושפראנ,ראלקןואפילקןגייצפיואסעלא
טייהנעגעלעג יד ןבעגעג טשינכאנ םיאטאה
.וצרעד
סאד טגנערבעגסיורא טרעוו ךיוא
ייז סאוו רעטרעוו יד ןופ טייקכילרעכעל
לאוי תירקןיאהלהקהתלהנהידזא,ןביירש
ןש'יוג ןיא ךוסכסםעד טפעלשעגניירא טאה
ןעק ןוא ט'הנעט הלהק יד תעשב ,טכירעג
זיא סע זא ןגייצפיוא שיראטנעמוקאד סע
תיבד"מהיבתלהנה,טרעקראפטקנופןעוועג
,טכירעג ןיא טפעלשעגניירא סע טאה לאוי
תלהקןידתיבםענופןידקספרעדזיאאלימ
ךיזןפראדייזןוא,ןידכאלשםיאיריה
שיגאל.הרותןידוצןלעטשאי
חרואץ"דבירבחידרעטייווןביירש-טדערעג
זא,ןעוועגיאדכרעמליפךאדטלאוו-רושימ
ןלאז רעטערטראפאסרעייז רעדאםינבריד
סעביואהברדאןוא,הרותןידוצןלעטשךיז
טכערטימןבאהםינברידזאןעמוקסיוראטעוו
רעד ךאד טעוו ,ןיד קספ םעד ןבעגעגסיורא
סאוו םעדכאנ ,רעקרעטשליפ ןייז ןיד קספ
טנ'קספ'עג ןבאה ייז זא ןעזנייא טעוו רעדעי
א טימ ךיז טגידנע ווירב רעד .קדצבו רשויב
ןייזששוחןלאזייזזא,םינברידוצףורןעמיראוו
זא,ןכאמטעווטירשאזאסאוו'הלוליחןפיוא
הנמזהןאןופגידנעסיווטשינךיזןכאמםינבר
.הרותןידוצןעמוקאיןלאזןוא,הרותןידל
ווירב רעד ךיז טגידנע - םירבדה רואל
איהנמזהידזיא-)תומש'דןבירשעגרעטנוא(
ךיזןפראדםינברעטנאמרעדידןוא,הפקותב
.הרותןידוצןלעטש
ןינעלןינעמ
ןופ רעפטנע רעד סאוו גאט םענעי ןיא
ןבירשעגרעטנוא טאה רושימ חרוא ץ"דב
,תומשתשרפ 'ד ,ווירב רעייז טקישעגוצ ןוא
תארתה" ןואהנמזהעשירפאןעמוקעגסיורא
,שיוטסלאעדארג )10טנעמוקאד( "ןידתיב
רעביא אקייד טשינ לאמ סאד טעדנעוועג
טראפ,ו"יהןייטשקעדוד'רטימךוסכסםעד
תיבד"מהיבןרעביאךוסכסםעדרעביארעבא
ו"יהרעדיווםהרבא'רח"הרהןכלעווןיא,לאוי
גנערטשטרעוולאויתירקריעהשארוק''האר
רעדטעוו ךאוו אזיב ביואזא,טנעראוועגנא
תלהנהראפטכערןייקןבעגטשינ"שזדיליוו"
,ד"מהיבםעדןענעפעוצקירוצלאויתיבד"מהיב
רעייז ןגעק ןגנואווצעג" ןייז רעטייוו ייז ןלעוו
וניתרותתדי"פע"תולועפןוטוצ"ןליוו
ןתניש הנידמה יקוח י"פע לידבהלו
."שרדמהתיבירעשחותפלתושר
ןטלאהוצטימ טנאסערטניא זיא'ס
,ץ"דבםעדןופטייקגידלודעגמואסאד
עצרוק ראג ןא ץלא ןבעג עכלעוו
ןיושןעמוקךיילג ןוא ,ס'מטאמיטלא
סאווטייצידןיא,תורהזאעפראשיד
סניילאייזזאעדערידזיאסעןעוו
טראד,הרותןידוצןלעטשךיזןלאז
גירעביא אי אקייד ןיוש ייז ןבאה
רעביראןיושזיאסע,'יאראהו,טייצ
ןבאהייזטניזםישדחיירדןופרעמ
ןייקןוא"הנושארהנמזה"ידןגירקעג
.ןעוועגטשינץלאךאנזיאהרותןיד
'ד ןבירשעגרעטנוא ווירב רעד
םהרבא'רוצןעמוקעגנאזיא,תומש
געט עכילטע טשרע ו"יה רעדיוו
ןוא,תומשתשרפק"שצומ,ףיורעד
גאטסנידטאההלהקהתלהנהיד
בישמ אראו תשרפ 'ג ,ףיורעד
טימ )11 טנעמוקאד( ןעוועג
טעז ןעמ יוו ,רעטרעוו עראלק
זיולבזיאווירברעצנאג רעדזא
ןשוטראפ וצ ןראוועג ןבירשעג
ךיזןענעקוצידכןוא,תוחומיד
לש תואכרעל ןדנעוו רעטייוו
באה'כ" ןעיירשךאנ ןוא,ם"וכע
"...םדוקטנעראוועגךאד
רעביא ןראוועג זיא'ס סאוו
זיא "ןיד תיב תארתה" םעד
זיא סע .טנאקאב טשינ
ןעמוקעגסיוראטשינרעטעפש
רעביאןידתיב.ג.אםעדןופבתכמםושןייק
זא ןייטשראפ םוצ רעבא זיא סע ,ןודינ םעד
גידנעעזנייאןואםידדצידןרעלקרעביאןכאנ
טשינראגיווייסייזןלעווסיואטכירעגןופזא
ןופטזאלעגפאךיזלייוורעדייזןבאה,ןעמוקאב
.עיצפאיד
תישילשו'ינשהנמזה
תיברעדסאווטייצךאוואךאנ,ונינעלרוזחנ
םושןייקןעמוקאבטשינטאהרושימחרואןיד
,הרותןידלםיעבתנהםינברידןופטראווטנא
"רושימחרוא"ץ"דבןימזמהןידתיברעדטאה
ןטנעמוקאד("הינשהנמזה"ידטקישעגסיורא
,אראו'דםויבןבירשעגרעטנוא)14ןוא1312
טנעדאלעגנייאןענעזםינברעטנאמרעדידזא
םייב ,ןידתיב ןראפןייז ןיידתמךיז ןעמוקוצ
'ג ףיוא טמיטשאב זיא סאוו ןיד תיב תבישי
.חלשבתשרפ
)6טייזןופגנוצעזראפ(
)9טייזףיואגנוצעזראפ(
9 תמאירבדטשוקעידוהל ק”פלע”שתוצ’רפ’ד
תיבסאד.ןעמוקעגטשינזיאטראווטנאןייק
זיאסעןעווןופגעטעכילטעטראוועגטאהןיד
גידנעעזןוא,ןידתיבתבישירעדןראוועגעבקנ
ךיז םייב טשינ לייוורעד ןטלאהםינבר יד זא
ןראוועגטקישעגסיוראזיא,הרותןידוצןלעטש
טימףוריצבןיושדניצא"תישילשהנמזה"רעד
טעווןידתיברעדביואזא"ןידתיבתארתה"ןא
'כ(ורתיתשרפ'הזיברעפטנעןייקןגירקטשינ
ראנ,הרירבערעדנאןייקןייזטשינטעוו)טבש
ןידרעדזיאסעיוו"בוריסבתכ"אןבעגוצסיורא
.)17ןוא1615ןטנעאמקוד(ךורעןחלושןיא
ץ"דבםוצרעפטנערעטשרע
רושימחרוא
טאה"בוריסבתכ"רעטרעווידזאסיואטעז
רענייקםוראוו,ןוטעגלקאשאסעפעאיןיוש
יוו ןייז ןדםיאלאז ןעמזאטשינ ךאדטכוז
ידוצטרווטנאסלאןוא"הרותןידלברסמ"א
אןעמוקעגנאזיא,בוריסבתכאףיואהארתה
חרואץ"דבהתכשלםוצסקאפ
תולהקדןידתיבםענופ,רושימ
.םיאריה
)18 טנעמוקאד( ווירב רעד
דלאגלדנעמ'רדובכל"ךיזטנייל
ינב סומינ" םוש ןייק ןא( "ו"יה
ןטימ בר א ןעלטוטאב וצ "םדא
ךשמהבןוא)המודכוג"הרהןעמאנ
ןעמ זא רוציקב רעביא ייז ן'רזח
ןבאהייז זא,ןסעגראפטשינ לאז
םסרפתנש"ווירבאןבירשעגןיוש
יד ןענעז "הכלהל" זא "תוצוחב
ןלעטשוצךיז בויחמטשינ םינבר
ןעמעווראפ?סאווראפ(הרותןידוצ
?ןראוועגטכאמעגהרותידזיאןעד
רעדתויהךאד)?םעיטושפראפראנ
ןאטקישעגלאמאכאנטאהןידתיב
ןייקןייזטשינלאזסעידכןוא,הנמזה
טסבלעזהרותידןופ("םיתפשתזול"
,ארומ קראטשיוזא טשינ ייז ןבאה
תזול" א ןופ ארומ רעד זיא רקיעב
ןענעז ייז זא ,ייז ןביירש )"םיתפש
ףיואתיבאראפןלעטשוצךיזטיירג
ןימזמךיישזיאסעביוא,סניילאםעד
.לאפאזאייבןידתיבאןייזוצ
יתב יירד ראפ ייז ןגאלש ייברעד
ךיז טיירג ןענעז ייז ןעמעוו ייב םיניד
ןעמוצאשונםעדרעביאןייזוצןיידתמ
ראפןגאלשייזןוא,ןידלןייזןימזמייזןעק
ןופ("הארוהלןוכמץ"דב"ןופןעמעניד
ר"רה( "טפשמהתוחרואץ"דב")יסנאמ
י"עשץ"דב ןוא )א"טילשרעבורג לדוי
לאקזחי יבר( הארוהל דומלת תיב לוכ
.)גרובסולראקד"באגא"טילשהטאר
ןא ךרוד ןבירשעגרעטנוא זיא ווירב רעד
ךאווטימ(טבשט"יםויב,המיתחעראבניילמוא
םוטאדרעדפאטפיולסערעדייאגאטא,ורתי
ףיוא טלעטשעג טאה ןיד תיב סאד סאוו
טמוק ןאד זיב ביוא סאוו ורתי גאטשרענאד
ןגנואווצעגןייזייזןלעוו,טראווטנאןיייקטשינ
.)בוריסבתכאןבעגוצסיורא
טרעפטנערושימחרואד"יב
םעדכאנןעוועגןיושסאדזיאטנאמרעדיוו
ןבאהא"טילשרושימחרואץ"דבירבחידסאוו
ידןבאהייז זא,ןידםעדןעוועג ררבמראלק
וצ םינבר יד ןענעדאלוצנייא טכער עטסלופ
ךיילג רעבירעד טאה ץ"דב רעד .הרות ןיד
וצ טכוז ןעמ סאוו ליפש םעד ןענאטשראפ
תרושמםינפל"ייזןבאהבוטתויהמרעבא,ןליפש
ןגאלשעגראפןואייז טימןדניבראפךיז "ןידה
ו"יהדוד'רןואךאמפאםעדףיואןעייגייזזא
רעביאהרותןידאוצןלעטשוצךיזטיירגזיא
.אקיידאשונםעד
ןעוועגזיא"סאדטשינ" זאךיזטייטשראפ
ןעוועגךאדזיאליצרעד.ליצרעגיטכיררעד
ליוואדןוא,הרותןידןייקוצןעמוקוצ"טשינ"
,הרותןידוצןייגוצ"אי"ןגאלשראפראגייזןעמ
ןשירפ א ןפארטעג דלאב עקאט טאה'מ ןוא
םיאריהתלהקןידתיב..ג.ארעדןעוו,קיטקאט
ןידוצןלעטשךיזןופזא,ןסיוו טזאלעגטאה
סאוואדטשינזיאןייטשקעדוד'רטימהרות
,)?סאווראפ(סאווייסרעביאןייזלאז,ןדערוצ
ןענעזייזזאןבירשעגןבאהייזסאוו סאדןוא
וצךיזםיכסמןענעזייזזאראנטניימ,טיירגאי
םינברידןופםענייאטימהרותןידםוצןלעטש
.א"טילשםינימזמה
גידנעגייצרעביא
זיולב זיא ווירב רעצנאג רעד זא ראלק ךיז
,טייצידןפעלשוציוזאיוו,לדיירדאךאנןעוועג
ךיזסאווטימדיירסיואןשירפאןפערטוצןוא
תיברעדטאה,הרותןידאוצןייגןופן'רטפוצ
הנמזה" יד טקישעגרעביא רושימ חרוא ןיד
רעביא"הארתה"ידזאגידנעגיילייב"תישילש
טנעמוקאד(.הפקותבךאנזיא"בוריסבתכ"א
.)טגיילעגייב
תמאירבדטשוק
יפכ זאטראווטנאןגירעהעג אטאטשטנא
,הרותןידוצןעמוקוצטיירגייזןענעזהרותתד
'ד ,המורת תשרפ 'ה ,געט עכילטע ךאנ זיא
רעדםיאריהתולהקןידתיבןופןענישרערדא
ירבד טשוק עידוהל" ןעמאנ ןרעטנוא ווירב
לאמןטשרעםוצסאוו)20טנעמוקאד("תמא
ד"יב"ןופטראס-קורדןרעטנואווירברעדזיא
ךרודןראוועגןבירשעגרעטנוא"םיאריהתולהק
,בררעשאמראש,ץ"דבהירבחםינבריירדיד
.בררע'טאשטןואןאמפיוקרעבהשמר"רה
סע ןוא ,תוכיראב ןבירשעג זיא ווירב רעד
ןלייצעטלייצעג זיולבןגנערבוצכאנ יאדכזיא
רעטייווןבייהייז.)שידיאףיואטצעזעגרעביא(
טראפשראפזיאלאויתיבד"מהיברעדזאןא
"תוארונ תונישלמו תוריסמ" ךרוד ןראוועג
"הרותלשתדכ" ןוטעג ןאד ןבאה ייז זא ןוא
ייזזא"םירסומ"ידראפהארתהןאגידנעקיש
םישעמערעייזןופןעיצקירוצןלאז
ןצנאג םעד ייז ןרעדליש רעטייוו
רקיעבזייוולייטזיאסאוו ,םינינעהתולשלתה
עגידרעירפידןופתונושלידט'רזח'עגרעביא
יריכזמעכילטעידךרודןבירשעגרעטנוא,ןווירב
ןייקןפארטעג טשינ ךיז טאהסעזא,ץ"דבה
םהישעמ"ףיואןייז"הפחמ"לאזסאווברםוש
טסייוו ואוו ןופ,לאמארעדיוו( "תונוגמה
ןעמ טאה רעבירעד ןוא )?סאד ריא
ןסיוועג אןופןידלהנמזהןאטקישעג
."הרומוברתומיתחילב"ןידתיב
רימראניוו"רעטייווטראדייזןביירש
ישארידןבאה,הנמזהידןעמוקאבןבאה
גיטכיר(ט'הצע'עגזנואםיאריהתולהק
ךיוא)!הרותתעדךפיהתיבהלעבתעד
ןענעק סאוו םינברה ילודג עכילטע
,ןיושןעמןעקםיצולפ('ד"בהבוט'םעד
ןידתיברעדרעווןיושטסייווןעמןוא
ןעמזא'םיעבותהבוט'םעדןוא)...זיא
יד(ייזלייוו,ןרעפטנעטשינראגלאז
ןואהרותןידןייקטשינןליוו)םיעבות
ןגעקןבעגסיוראייזןלעוויוזאיווייס
.ל"דוהמודכוווירבאסעפעזנוא
רימ ןבאה ךאד ןגעווטסעד"
םייקנ םתייהו םעד ןעוועג םייקמ
תרושמ םינפל ןוא ,לארשימו 'המ
,טגאזעג טלאמעדרימןבאהןידה
טימסיוראייזןעמוקבוטתויהמזא
וצררבמ,םינברידוציולגבתכמא
ןופרוטפןענעזייזזא(ןידםעדןייז
.'וכו)הרותןיד
)רושימחרואץ"דב(ייזרעבא"
,סרעייז ייב ןטלאהעג ךיז ןבאה
ןגיוצעגקירוצטשינךיזןבאהןוא
ןכאנ(געוורעייזןטלאהוצנאןופ
רעייזזאלודגתוכיראבןייזררבמ
ךרפומ זיא ווירב רעטנאמרעד
ןוא )טנעוורע ןיוש יוו !ודוסימ
'ינשהנמזה ןא טקישעג ןבאה
סאווראפ( 'ךכב המ לש םירבדב'
ךאנרעדןוא)?"ךכבהמלשםירבד" סאדזיא
זאהארתהןאטימ,הנמזהעטירדאטקישעג
ןלעוו,הרותןידוצןעמוקטשינןלעוורימביוא
.'וכובוריסבתכאןבעגסיוראייז
גידנעבאהארומזא,םינברידןביירשרעטייוו
שרעדנע זיא רעדיוו( "אניד יבד אתוליז" ןופ
ייזןבאה)םימשארומיווםדורשבארומאאד
וצ,םינידיתביירדןגיילוצראפןעוועג טילחמ
ןוא,ןידלןייזוצןימזמייזךיישזיאסעביואןעז
םעדטימןעוועגטמתשמךיזןבאהייזיוורעדיוו
ןטימןייגטשינןליוו ייזזא,ץוריתןכילרעכעל
ץ"דבהריכזמןטימראנ ,סניילאדוד'רעבות
.א"טילשדלאגלדנעמר"רה
טשינטאהסאווךעלקיטשענעדישראפךאנ
םענעיןופ("תונצל"ראנשטייטפאןרעדנאןייק
ןשי'נואג" אטימייז ןריפ)סניילאךיז ןופןוא
)8טייזןופגנוצעזראפ(
)10טייזףיואגנוצעזראפ(
18
10 תמאירבדטשוקעידוהל ק”פלע”שתוצ’רפ’ד
רושימחרואץ"דבהירבחידתויהזא"הוטפיוא
'רעבותםענופןגנאלראפידוצוצךיזןלעטש
ןייטשקעדוד'רדלאביווןוא,ו"יהןייטשקעדוד
...סלאטסבלעזייזןופונידץרחנןיושךאדזיא
רושימ חרוא ץ"דב ירבח יד ןענעז רעבירעד
עייסמ" יוו שרעדנא סעפע טשינ א"טילש
טשינןענעז"ייז"זיולבטשינןוא"הריבעירבועל
תיבםעדראפהרותןידוצןלעטשוצךיזביוחמ
תיברע'לוספאזיאןידתיברעצנאגרעדראנ,ןיד
.ןענ'קספוצטכערןייקטשינןבאהייזןוא,ןיד
רוקמםושןייקןבעגעגנאטשינזיאווירבםעניא(
םינברידואווןופ
םעד ןעמענ
.)ןיד
רעבירעד
ייז ןעמוק
םעד וצ וצ
, ר י פ ס י ו א
ןבאה ייז זא
ןוטעג ןיוש
רעהא זיב
ךרדכ" סעלא
םינפלו סומינה
,ןידה תרושמ
טציא ןופ ןוא
רעטייוו ןוא
טשינ ייז ןעייג
ןייק ןרעפטנע
ראפ ךאז םוש
רעביירש םעד
חרוא ץ"דב(
יוו סאוו ")רושימ
ךילדנעטשראפ
...טשפרעטייווזיא
רוטפןענעזייזזא
ןיד וצ ןייג ןופ .הרות
יירד יד רעטנוא ןביירש םעד ףיוא ןוא
טפור סניילא סאד סאוו ,םינבר עטנאמרעד
ןבאהווירבןגידרעירפאןיא.רעדנואוואסיורא
,הרותןידאוצןלעטשוצךיזןגאלשעגראפייז
ןידלןייזןימזמייזןעקןעמביואןייזוצררבמ
טאהעגאיייזןבאהטלאמעדזאסיואטעז,הרות
ןיארעטעפשרעבא,ןידםעדןיאקפסאסעפע
,סניילאךיזןופטילחמשירפןעמזיאווירבםעד
ןייקוצןפורטשינןפואםושבייזןעק'מ,ןיינזא
.הרותןיד
רעדסאוו"םיבתכמ"עלאןופרעגייטשרעדיוו
זיא,ןבעגעגסיוראןבאהםיאריהתולהקדןידתיב
ןיאןראוועגםסרפתנןואטיירפשוצרקיעבסאד
טיילגאבץלא"לטעלבןגיד'הרות" .ג .ארעייז
ןטסנערעםושןייקןא,םירמאמעגיסייבטימ
לקעןואיישפאןפורעגסיוראטאהסאוו ,ןכות
,סניילאייזןשיווצענעסעזאברעמידייבוליפא
וצןעמוקעגנאךיואסאדזיאםוראיוזאראנןוא
.א"טילשרושימחרואץ"דבירבחיד
טשוק"םעדרעביא"תמא"רעד
"תמאירבד
ץ"דב רעד טאה ווירב םעד גידנעמוקאב
דוד'רח"הרהטימןדניבראפךיזרושימחרוא
ווירבםעדטקישעגוצםיאןוא,ו"יהןייטשקע
.םינברידןופןעמוקעגסיוראזיאסאוו
ןבירשעגפאךיילגטאהו"יהןייטשקעדוד'ר
חרואץ"דבירבחםינברידוצווירבןרעגנעלא
ןצנאג םעדטמענוצרעואוו ,א"טילשרושימ
ףיואףיואטגייצןוא"ווירבתמאירבדטשוק"
ןוא םירקש ליפיוו ,רעדנוזאב לקיטש ןדעי
גיטייזנייאיווןוא,ןירעדטגילסעטייקכילרעכעל
.ןראוועגןבירשעגזיאווירברעד
ו"יהדוד'רטלאהרעדיוורעטרעווענייזןיא
טגאלקעג"טשינ"טאהבלבטילהקזא,ראלק
וצטיירג וליפאזיאלהקזאןוא,טכירעג ןיא
ראנ יוו ,הרידידןיאד"מהיבסאדןעפאןזאל
,''הליזגהתאבישהו'' םעדןייזםייקמןלעווייז
רעצנאגרעדזאףיואו"יהדוד'רטגייציוזאןוא
שינעיירדראפ-פאקקיטשןייאזיולבזיאווירב
."תמאלשבוטרוק"ןייקןא
רעדזאווירבםעניאןביירשייז סאוו סאד
טראפשעגוצ זיא ד"מהיב
תוריסמ" ךרוד ןראוועג
ךאד זיא"תוארונ תונישלמו
ייז סאוו םתעד יפל ראנ
םעדןיאדצאןיילאןענעז
םעדףיואעקאטןוא,ךוסכס
ןפורעגםינברידךאדןרעוו
עכלעוובילוצ,הרותןידוצ
רעתויהזאט'הנעטדוד'ר
זיאסעלאזאןזייוופיואןעק
לשתדכןראוועגןוטעגאי
ווירבעכלעווייסןוא,הרות
רעגיטכיר א ,םעד ןגעק
.ערםשתאצוה
ןביירש ייז סאוו סאד
הלהקה תלהנה יד זא
ןוא "תררוס ףתכ ונתנ"
טשינ ןבאה
ט ל א ו ו ע ג
ןיד וצ ןעמוק
זיא ,הרות
א טושפ ךאד
יוו( ,רומג רקש
ןבירשעג ןיוש
ןוא ,)רעירפ
יד ,הברדא
ןבאה םינבר
ןטלאהעג טשינ
סאוו ןרעה םייב
ישארעכילרעיד
וצ ןבאה הלהקה
- טרפבו .ןגאז
ו"יהדוד'רטביירש
ןענעק יוזא יוו -
ןדםינברידוליפא
סניילאייזןעוו,)הארתהעטשרערעייזןיא(ןייז
,ךוסכס םעד ןיא דצ א ןעוועג ךאד ןענעז
עגיד'תועיבק ןעוועג ןענעז ייז סאוו םעדכאנ
.!ד"מהיבםעדןיאםיללפתמ
לשתדכונישעו" םינברידןביירשרעטייוו
ןענעז ייז "'וכו םנידש םיברב ונזרכהו הרות
תדכןוטעגןבאהייזזאךיזףיואדיעמעקאט
ךאד זיא עקאט םעד ףיוא רעבא ,הרות לש
ןוטעג"טשינ" זיאסעזאתועיבתעבראהאד
טימ טקעריד ראנ ,הרות לש תדכ ןראוועג
טשינייזןלאזסאווראפןוא,ןעסערטניאערעייז
?הרותןידןייקוצןעמוקןלעוו
הרומוברםשואצמאלו"ייזןביירשרעטייוו
ןבירשעגןיושיוו-סאוו"םהישעמלעופחיש
טירשעדעיסאווםעדכאנ,רקשאסאדזיא-
םינברידטימטדערעגכרודטרעווהלהקידןופ
.תונוממינידבםיקהבומםיקסופ,םינואגה
ןפארטעג טאהןעמזאייז ןביירשרעטייוו
הנמזהןאטקישעג טאהסאוו "אוהדןאמ" א
יווסאוו"ןידקספרעזנוא"ףיואןייזוצרערעמ
ןרעוו ןפורעגנאסאד ןעקיוו ,טנאמרעד ןיוש
טשינםעדראפטאהרענייקןעוו ,ןידקספא
רעדןוא,ןירוריבירטשןייקייז ייבט'מתח'עג
ןאןראוועג ןבגעגסיוראזיאןידקספרעצנאג
עדנעפערטאב יד טימ ןפערט ךיז לאמנייק
ןבעגעגסיוראזיאןידקספרעדןעמעוו ןגעק
.ןראוועג
ןידקספ.ג.ארעדזא,םעדןופטדערעגפא
תכיפשףיוא"רתיה" אטסארפןואטושפזיא
םירוסיא ערעדנא ןוא ,םינפ תונבלה ,םימד
קספאןופןובשחןפיואסעלאןוא,ל"רםירומח
...םינברךרודןבירשעגרעטנואןיד
טייקכילרעכעלסאדו"יהדוד'רטזייוויוזא
ןוא ,ווירב םעד ןופ הרושעגיצנייא עדעי ןופ
וצןעמוקלאמאלאזךאזידזאןלייאוצוצידכ
זא,םיכסמוליפאו"יהדוד'רזיא,הרותןידא
וצ ןלעטשסניילא ךיז ןלאז ץ"דבה ירבח יד
םעדרעביאםינברעטנאמרעדטימהרותןיד
ןימזמייזטנעקעגטאהןידתיברעדוצ,טכיזניה
ףיורעדטאהו"יהדוד'רןוא,הרותןידלןייזוצ
)21טנעמוקאד(רדא'הםויבןבירשעגרעטנוא
טראפ טעוו סעזאגנונעפאהרעפיטאטימ
םעדןגנערבוצץ"דבהירבחידראפןגנולעג
רשכןידתיבאראפךוסכס
.לארשיב
גנונעפאהאטראפ
דוד 'ר ןופ טכיל ןיא
רעדטאה,ווירבס'ןייטשקע
םיכסמרושימחרואץ"דב
ןופגאלשראפםוצןעוועג
,םיאריה תלהקד ןיד תיב
"דצ" א ןרעוו וצ סניילא
ךיז ןוא ,הרות ןיד יד ןיא
תיב א ייב ןידל ןלעטש
םעד רעביא רשכ ןיד
חרואץ"דברעדוצ,אשונ
ןייז ןימזמ ןעק רושימ
.הרות ןיד וצ םינבר יד
זיא ךילדנעטשראפ יוו
-טסכעהאןעוועגסאד
טירש עכילנעוועגמוא
טשינ טרעה ןעמ סאוו
ןרעדנא םוש ןייק ייב
אזא,לארשיבןידתיב
ןייזםיכסמלאזןידתיב
ןטימןייזוצןיידתמךיז
,הרותןידלןייזןימזמםיאןעקרעביואעבתנ
ןגידלאוועגםעדןייזוצענומידכרעבאטראפ
םינבר זא ,רעדייל טריסאפ סאוו 'ה לוליח
ינבערעייזראפרעזייווגעווידןייזןפראדסאוו
ךיז ןעיירד ,םוטעמוא ןדיא ראפ ןוא הלהקה
ןידלןלעטשוצךיזןופזיירפןדעיראפסיורא
רושימחרואץ"דברעדטאהרעבירעד,הרות
.וצרעדןעוועגםיכסמ
הוצת'הםויבןבירשעגרעטנואווירבאןיא
רושימחרואןידתיברעדזיא)22טנעמוקאד(
זיאןייטשקעדוד'רזא,םינברידראפעידומ
ןלעטש וצ ךיז ,גאלשראפ םעד וצ םיכסמ
ץ"דברעדןוא,ןודינ םעדרעביאהרותןידוצ
וצןיידתמךיזןבילקעגסיואטאהרושימחרוא
,הארוהלןוכמץ"דבםייבןינעםעדרעביאןייז
)9טייזןופגנוצעזראפ(
)11טייזףיואגנוצעזראפ(
11 תמאירבדטשוקעידוהל ק”פלע”שתוצ’רפ’ד
איד ןעוו ןעמוטאד עכילטע גידנעגאלשראפ
לאז הרות ןיד
.ןרעווןטלאהעגפא
ץ"דב ןופ רעפטנע רעד ןעוועג זיא סאוו
?םיאריהתולהקד
גידנעסיוו טשינ ךילצנעג ךיז טאה ןעמ
,גאלשראפםעדןופןואווירבםעדןופטכאמעג
ידךרודןגאלשעגראפלעניגראךאדזיאעכלעוו
טאהלאמארעדיוו .סניילאםינברעטנאמרעד
ןעמוקוצ"טייקטיירג"רעייזטגייצעגסיוראךיז
.הרותןידוצ
טשינזיארעפטנעןייקןעווןכאווייווצךאנ
ךיז רושימחרואץ"דברעדטאה,ןעמוקעגנא
םינברידוצווירבאטימןדנאוועגלאמארעדיוו
לש ןושל לכב גידנעטעב ,)23 טנעמוקאד(
ןוא,הרותןידוצןלעטשךיזןלאזייזזאהשקב
ןידוצןלעטשוצךיזןעווםוטאדאןביולקסיוא
.הארוהלןוכמד"יבםייבהרות
בוריסתארתהבתכ
ארקיו תשרפ 'ג ,גאטסניד םענעגנאגראפ
טקישעגסיורארושימחרואץ"דברעדטאה
בתכ" ןעמאנ ןרעטנואווירבןטצעלםעד
ידןופןדעיוצטקישעגוצ"בוריסתארתה
ןרעווייזעכלעווןיא,רעדנוזאבםינבריירד
עלאידךאנתויהזא,טנעראוועגגנערטש
גנאליוזאןפעלשמוראןכאנןואתונמזה
ץלאךאנייזןענעז,םיצוריתעזאלניזטימ
רעדטעוו ,הרותןידוצןעמוקעג טשינ
ייזףיואטגילסעסאווןהוטןזומןידתיב
יווןייזוצןדייז,הרותלשתדכטכילפא
בתכ"אןבעגוצסיוראןוא,"ןידלםיברסמ"
ןטנעמוקאד(.ייזןופןדעי ןגעק"בוריס
.)26ןוא2524
ריר אסעפעךיז טאההארנהיפכ
ר"רהםינברידןופרענייאןעוו ,ןוטעג
ןפורעגנא טאה ןאמפיוק רעב השמ
יבר ג"הרה ד''באר םעד שינאפלעט
ןוא ,א''טילש גינעק ריאמ לארשי
ךיז טייקטיירג רעייז ןבעגעגרעביא
ןלעטש וצ
ןיד וצ
ןיאהרות
ףכית זא
ט''וי ךאנ
ן ל ע ו ו
ןלעווסיוא ךיז ייז
רעדייא יוו ,ררוב א
ו"ח ייז לאז ןעמ זא
םיברסמאיוו ןייזןד
.הרותןידל
גאטנוז ךאוו יד
,גאטימכאנ טעפש
א ןעמוקעגנא זיא
תיב"ןופווירברעשירפ
"םיאריה תלהקד ןיד
ן ב י ר שעג ר עטנ ו א
)סיוא טעז( א ךרוד
ץ"דבה ריכזמ ןשירפ
רעיאמןושמשםוחנ 'ר
.)27טנעמוקאד(
ןבאה ווירב םעד ןיא
סאוו ליפוצ טשינ ייז
...זא ראנ ,ןייז וצ ףיסומ
,הרותןידוצןעמוקוצביוחמטשינ ןענעז ייז
ןבאה ייז סאוו אשונ םעד רעביא וליפא ןוא
ןדףיורעדלאז ןעמזאןגאלשעגראפסניילא
ךיואייזןטלאה,לארשיברשכןידתיבאייבןייז
גידנעבעגנאטשינ,הרותןידלןעמוקםייבטשינ
רעכילטנעפעןפיואהביסעגירעהעגםושןייק
.הרותןידלתוטמתשה
יד ןענעז ,ווירב עגידרעירפ יד יוו ךיילגוצ
םושןייקןא,קיטאערטימליפרקיעבתורוש
רעדזיאטנאמרעדיווןוא,טלאהניאןגיד'נכות
ןוא,תוחומידןייזוצשטשטמ,עבלעזסאדליצ
םענעפאשעג-יינםעדןייזוצעבוקלאמארעדיוו
ןביג סאוו רעלעווקעסיוועג ןבאהייז זא,ןיד
ןיאןענעז ייז ...זאםינידיקספעראלקסיורא
ןידןייקוצןלעטשוצביוחמטשינךיזלאפןייק
.הרות
*
,םעדייברעדיילסעטלאהטנייה.סולשםוצ
"םינבר" ןעמאנ ןטימ ךיז ןפור סאוו ןדיא זא
טמתשמךיזםישדחיירדןופרעמןיושןענעז
,הרותןידוצןעמוקןופ
ראלק זיא סע יוו ןוא
ןראוועג טגייצעגפיוא
זיא ,רמאמ םעד ןיא
ןראוועג ןוטעג סאד
ןגיד'הרותםושןייקןא
.רתיה
רעד זיא סאד
ותימאל תמא רענייר
זיאסעןוא,רבד לש
זא ןפאה םוצ טראפ
הרותה דובכ רעד
ןיושרעדיילזיאסאוו
,ללחתנקראטשיוזא
רעמךאנ טשינ לאז
,ןרעוו טכעוושראפ
סאוו םעדכרוד
עטנאמרעד יד
ךיז ןלעוו םינבר
ןוא ,ןענעכעראב
וצ ךיזןייזםיכסמ
ןיד וצ ןלעטש
השמ תדכ הרות
.לארשיו
םולשהשעי אוה וימורמב םולשהשועהו
.ןמאלארשילכלעוונילע
)10טייזןופגנוצעזראפ(
áåøéñ úàøúä áúë
áøäì òðòè àãåé øéàî ð íéåá èéìù " à
æ " áîøä ì " í ÷øôá ë " ä ïéøãäðñî , " ïéã úéá åì åçìùù éî , ïéãì àá àìå , ïéãðî
åúåà , àçúéô åéìò ïéáúåëå ) éåãéð øèù ( , øôåñä øëù ïúåðå " , îâá åøå÷îå ' åî " ÷
æè . éòå " ì ïðéúîùã ù " äáø àøáâ " , äéàèç ïðéèøôå àøåáéöá , å å ÷ñôð ïë øàáúð
åùá " åé ò " éñ ã ' ìù " åçáå ã " é ïîéñ î " à .
äðåøçà äàøúäá äæá åððä úàæì éà , úåðîæä äùìù ïéã úéáä åçìù øáë äðä
ôò " ø òáåúä úù÷á é ' ïééèù÷ò ãåã , âî äìòîì øáò øáëå ' äðîæä æàî íéùãç
ïéã úéáä úàî úåðîæäå úåøäæà äîë óà ìòå åðçìùù äðåùàø , ïééãò íúà
ãì ãåîòìî íéèîúùî " ú , â ãåòá äáåùú ìá÷ð àì íà ïë ìò ' íéîé , úà äùòð
úãë åðéìò ìèåîä , éáä åëøèöéå " áøñîë êðåãì ã , àçéúôå áåøéñ áúë àéöåäìå
àúîù ìù , ðä òáåúäì øéúð ïëå " úåàëøòá åéúåéåëæ âéùäì ì , åùá ÷ñôðë " ò
åç " ë ïîéñ î " å .
åë " éáä íùá ç " ä íåé ã ' çà äúùòå øãñì ä úåöî ìëî ú ' åëå äðéùòú àì øùà '
åðåò àùðå ) àø÷éå ( , â ' ùú ïñéð " ôì ò " ÷
ä ÷ ' âéðò÷ øéàî ìàøùé , áàø " ã
áåøéñ úàøúä áúë
áøäì ïàîôéå÷ øòá äùî èéìù " à
æ " áîøä ì " í ÷øôá ë " ä ïéøãäðñî , " ïéã úéá åì åçìùù éî , ïéãì àá àìå , ïéãðî
åúåà , àçúéô åéìò ïéáúåëå ) éåãéð øèù ( , øôåñä øëù ïúåðå " , îâá åøå÷îå ' åî " ÷
æè . éòå " ì ïðéúîùã ù " äáø àøáâ " , äéàèç ïðéèøôå àøåáéöá , å å ÷ñôð ïë øàáúð
åùá " åé ò " éñ ã ' ìù " åçáå ã " é ïîéñ î " à .
äðåøçà äàøúäá äæá åððä úàæì éà , úåðîæä äùìù ïéã úéáä åçìù øáë äðä
ôò " ø òáåúä úù÷á é ' ïééèù÷ò ãåã , âî äìòîì øáò øáëå ' äðîæä æàî íéùãç
ïéã úéáä úàî úåðîæäå úåøäæà äîë óà ìòå åðçìùù äðåùàø , ïééãò íúà
ãì ãåîòìî íéèîúùî " ú , â ãåòá äáåùú ìá÷ð àì íà ïë ìò ' íéîé , úà äùòð
úãë åðéìò ìèåîä , éáä åëøèöéå " áøñîë êðåãì ã , àçéúôå áåøéñ áúë àéöåäìå
àúîù ìù , ðä òáåúäì øéúð ïëå " úåàëøòá åéúåéåëæ âéùäì ì , åùá ÷ñôðë " ò
åç " ë ïîéñ î " å .
åë " éáä íùá ç " ä íåé ã ' çà äúùòå øãñì ä úåöî ìëî ú ' åëå äðéùòú àì øùà '
åðåò àùðå ) àø÷éå ( , â ' ùú ïñéð " ôì ò " ÷
ä ÷ ' âéðò÷ øéàî ìàøùé , áàø " ã
áåøéñ úàøúä áúë
èéìù ïøòèùðòâøàî ìàåé áøäì " à
æ " áîøä ì " í ÷øôá ë " ä ïéøãäðñî , " ïéã úéá åì åçìùù éî , ïéãì àá àìå , ïéãðî
åúåà , àçúéô åéìò ïéáúåëå ) éåãéð øèù ( , øôåñä øëù ïúåðå " , îâá åøå÷îå ' åî " ÷
æè . éòå " ì ïðéúîùã ù " äáø àøáâ " , äéàèç ïðéèøôå àøåáéöá , å å ÷ñôð ïë øàáúð
åùá " åé ò " éñ ã ' ìù " åçáå ã " é ïîéñ î " à .
äðåøçà äàøúäá äæá åððä úàæì éà , úåðîæä äùìù ïéã úéáä åçìù øáë äðä
ôò " ø òáåúä úù÷á é ' ïééèù÷ò ãåã , âî äìòîì øáò øáëå ' äðîæä æàî íéùãç
ïéã úéáä úàî úåðîæäå úåøäæà äîë óà ìòå åðçìùù äðåùàø , ïééãò íúà
ãì ãåîòìî íéèîúùî " ú , â ãåòá äáåùú ìá÷ð àì íà ïë ìò ' íéîé , úà äùòð
úãë åðéìò ìèåîä , éáä åëøèöéå " áøñîë êðåãì ã , àçéúôå áåøéñ áúë àéöåäìå
àúîù ìù , ðä òáåúäì øéúð ïëå " úåàëøòá åéúåéåëæ âéùäì ì , åùá ÷ñôðë " ò
åç " ë ïîéñ î " å .
åë " éáä íùá ç " ä íåé ã ' çà äúùòå øãñì ä úåöî ìëî ú ' åëå äðéùòú àì øùà '
åðåò àùðå ) àø÷éå ( , â ' ùú ïñéð " ôì ò " ÷
ä ÷ ' âéðò÷ øéàî ìàøùé , áàø " ã
"בוריסתארתהבתכ"
11
12 תמאירבדטשוקעידוהל ק”פלע”שתוצ’רפ’ד
èéìù ïøòèùðòâøàî ìàåé áøä ãåáëì " à , èéìù íéåáðòðòè àãåé øéàî áøäå " à
áùåîá äðä " ìòòä àø÷éå ÷ " äøä øù÷úä è " èéìù ïàîôéå÷ øòá äùî éáø â " íò à
èéìù ïéã úéá ùàøä " à , íò äøåú ïéãì áöééúäì íéðîåæîå íéðëåî íëðä éë
ä åî òáåú " éä ïééèù÷ò ãåã ä " ìáæá å " à , ìòáä âçä éîé øçà óëéúå " øøåá åøøáé è
åðéòéãåéå .
éáä úòã äæ øåàìå " âçä øçà ãò ïéúîäì ã .
à íåéá åúøçîìù à÷ò àã ìáà ' éáì òéâä " ã , éáî áúëî " íä åáå íéàøéä úåìä÷ ã
ãá äæ ïéãá ïåãì íéîéëñî íðéà íéòáúðä éë íéáúåë " ú .
æç øîàî òåãé " ì ) èé÷ úáù ( éùéø àðâéæî àì àðéãì éàî÷ì ïðáøî àáøåö àúà éë
àìã äîë àéãñ éáà àðëéôäî éúåëæá ' ò " ðä áúëîä éàãåá ë " àöé àì ì
èéìù åúìòî ãåáë úîëñäá " éî çñôä øçà óëéú íëîî òåîùì åðà íéôöîå à
íëãöî øøåáä àåä .
äòá äæáå " áä éøáç íùá ç " ã , â íåé ' ùú åö øãñì " ôì ò " ÷
÷ä ' î ãìàâ êìîéìà ìãðî íçð , áà " ã øùà úéá ìä÷ã ã ' àðééãã àøôñå ïéìáåì
27
23
vc : " nxn 5 " p~a× s " o·:u u×c¬×u p " ×
nxn " p~a× s " o·:u no×ouo p " ×
nxn " n׬ s " o·:u u··nn ¡¬~ 5 " ×
n\a ·::n , ·c ,·au ¡·u5un ¬·~·× " uv va·¬n :×·· ¬·¬pc ,··oupv ~·~ n ¬~n " o·:u x " ×
u·va¬:n .
v·:c: ·~5· ,·~n ¬¬·uc u·:5: ¬u× ·¬n× uun :·:·n , u5¬·:~¬un· u5¬upa: ·:c5un :u
¬~n " o·:u x " × an ·¬anu " uv ·:·~· ·::u ~ 5vc " o·:u ¬ " u¬× u·a···nc u× ¬a~n usv :v ×
n¬·¬ ,·~: ¬5:: , ·c ¬v·a¬: " n ·n ,··oupv ~·~ " · , ¬¬·au j× :v ¬×\· u5·:× ·:·a¬5ca ·:
,·~n ~scu ¬~n " x ·csva va·¬n uv n¬·¬ ,·~: ~·cv: u·a···nc , c " n\: ·:c5un c , ,5 ·:·uv·
ux a·¬n ¬upa: v , n\ ¬a~a u5·:× ·:·:5u \×c u:c× , a una u·:c\n ·:¬uc· " ,·5c ~ n׬·n:
n\a ,·~:· au·: ,5·c , na·u¬ u·u :ap¬: ×:· ¬·v·au ·¬u ·¬av ¬a5 ~sc ¬~n " o·:u x " ×
¬a~n ¡ucn: .
· 5vc ¬upa: ·:c5un· n¬·un ,c ¬¬·· ·:·uv ¬u× ·¬n× " o·:u ¬ " × , j× n\5 vcu: ×: u:·vcu
·anu " ,·c\cn ~ p~\· p va·¬n u·pca ,··~¬n: , ~·v ×·a: n\a ·::n uv5n nupaa 5vcu " ¬
o·:u " ·c··p· × ¬¬a·~ ¬u×5 ¬·uv· ¬·cu¬ ¡·¬5u ×s·c , ¬~n ·×~·a· " o·:u x " ~· ·:¬· ×: ×
¬·p ·a·\·× ·:v· nc ¬an:u n:5: u·\¬×a u× ¬··¬an ·¬c×·u n\ ¬a~: n:·:n , uun :·:·n ,·v·
·n· ' u¬··×sa ··:¬ , × ,5 :v ¬~n: nupa :u ,·u: :5a uv5n ~·v u·upac ·: " o·:u x " ¬up¬n: ×
an :s× ,c\ ¬v·ap: vx·:a ·:cv " n\a ,·~: n׬·n: ,·5c ~ .
nv×a· " an ·¬an uua n " ~ , n u·· ' n n··s ¬u× u·¬a~n n:× ¬~u: ' u¬·× ¬·uv: , u¬ " 5: v " p
pn ' :~:vc un:c ¡:c·:× ~:×x ~ ¬u× ¬·a :np~ a¬ ' ,·:a·: , ×:··~~ ׬5u·
22

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->