You are on page 1of 31

Page1

KearahEndBaru:
Pedagogibaru
PembelajaranDeep

OlehMichaelFullandanMariaLangworthy
Bagipihakperkongsianglobal
Jun2013

Page2

Penyumbang
AnthonyMackay,
InstitutAustralia
PengajarandanSekolah
Kepimpinan,danInovasi
UnitUK
CarinaWong,
Bill&MelindaGates
Yayasan
GregButler,
Kesankerjasama
JoanneMcEachen,
Kesankerjasama
KateMurray,
GalwayPendidikan
JalMehta,
HarvardSekolahPengajianSiswazah
Pendidikan
JonK.Harga,
Intel
MartinaRoth,
Intel
JoanneQuinn,
MichaelFullanEnterprises
MichaelFullan,
MichaelFullanEnterprises
MariaLangworthy,
MichaelFullanEnterprises

RoyZimmermann,
Microsoft
KirstenPanton,
Microsoft
StevenDuggan,
Microsoft
AndreasSchleicher,
OECD
Davidbantuan,
OECD
KristenWeatherby,
OECD
KatelynDonnelly,
PearsonEducation
SimonBreakspear,
PearsonEducation
CathyZier,
Promethean
JimWynn,
Promethean
JohnHattie,
UniversityofMelbourne
SekolahPengajianSiswazahPendidikan
PeterHill
PerundingPendidikan

Jun2013
DiterbitkanolehImpakKerjasama
Seattle,Washington,AmerikaSyarikat
SifatkanImpakKerjasama
KerjainidilesenkandibawahCreativeCommonsAtribut3.0LesenUnported

www.newpedagogies.org

ii|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page3

Isikandungan

Penyumbang

ii

Katapengantar

iv

Pengenalan

PedagogibaruuntukProjekPembelajaranDeep

TeorikamiTindakan

SistemPolisiDiffusion

Langkahlangkah

MenerimaPakaiFRSBaruPedagogiModel

10

KerjaPembelajaranDeep

15

AWordTeknologi

17

PedagogibarubagiRangkaKerjaPelaksanaanPembelajaranDeep

19

Rujukan

28

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|iii

Page4

Katapengantar

Padaawaltahun1950sekumpulanberbakatpendakiPerancisyangdiketuaiolehMauriceHerzogmenetapkanuntuk
menjadipasukanpertamayangpernahmendakipuncak8000meter.Beberapabulankemudianmenakutkan
HerzogdansalahsatudaripadarakanrakannyamencapaipuncakAnnapurnadalam
Himalayadanmencapaimatlamatmereka.
Iaadalahsatuceritayangluarbiasalebihkurangberkatawalaupunadalahbahawasebelummerekaboleh
mendakiAnnapurna,merekaterpaksamencarigunungyangadalahlebihmudahberkatadaripadadilakukan.
Apayangmerekaperlupergiialahpetamiskindanpenduduktempatanyangcukupsecarasemulajadi
lebihberminatuntukmencaripasantaragunungdaripadamencapai
sidangkemuncak.MencarigunungyangmengambilmasalebihdaripadaseparuhmasaHerzogdanbeliau
rakanrakanadasebelummonsunditetapkandalam.Semuadramayangkemudiannyadiikutiadalah
berbangkitdaripadamerekamingguhilang.
Apabilasayameninjaukesusasteraanpadamatlamatpembelajaranyangbaru,masadepanpedagogidan
teknologiperananmungkinbermaindalammembolehkanpelajarmencapaibanyaklagidalam
sekolahberbandingpadamasainiadalahkesitu,pendakianAnnapurnaterusdatangkembalike
saya.Bukansahajakitatidakmendakigunungkamikamitelahtidakmendapatiia

lagi.Sehinggakini.
KertasdaripadaMichaelFullandanMariaLangworthyperludilihatkerana
konteks.MerekatidakmendakwatelahmemanjatgunungSayapercayanamunmereka
telahmembantukamiuntukmencariia.LukisanpadabukuyangsangatbaikMichael,Stratosphere(2012),
dankertassusulanyangditulisnyadenganKatelynDonnelly,AlivediPaya
(2013),MichaeldanMariatelahdipetakanlandskapdihadapan.Merekamenggambarkan
krisisyangdihadapiolehsistempendidikanglobaldandinyatakanbagaimanasistemperlu
menimbangsemulamatlamatpembelajaranmerekasertapendekatanmerekauntukberubahjikamerekamahu
menyelesaikankrisisdanmencapaistandardyangtinggiuntuksemua.Matlamatpembelajaranyangdinyatakandisini
pergijauhdiluarkeperluanliterasidannumerasidanakanmemerlukan,untukmereka
memenuhi,pendekatanbarudalampengajarandanpembelajaran,pedagogibarusebenarnya.
Penulisberhujahbahawamelainkanjikasuatupedagogibarumunculpelajardisekolahakan
menjadisemakinbosandanorangdewasasemakinkecewa.Selainitu,
kadarpembangunandalamteknologidanaplikasinyakepadapembelajaranmenciptabaru
kemungkinanyang,kecualijikaiadibangunkandisekolahdanuntuksemua,hanyaakan
dibangunkandiluarsekolahdanbagisesetengahorang.Ajurangbaruakanmunculdan
sesungguhnyainitelahpunbermula.
Sekarangkitamendapatigunungitudenganbantuanyangpentingdarikertasini
tugaskitasebagaipendidikdiseluruhduniaadalahuntukmendaki,danmemastikanbahawasetiappelajar
munculdarisekolahbersediauntukabadyangluarbiasayangakanberlaku.

OlehSirMichaelBarber,KetuaPenasihatPendidikan,Pearson

iv|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page5

Pengenalan

Krisisini

Dantidakadaperkataanlainuntukitudalampersekolahanawam

adalahfungsiinteraksiyangsangatbesartolaktarikdinamik.Yang
faktorpenolakialahpelajardapatipersekolahansemakinmembosankankeranamereka
meneruskanseluruhgred.Kajiandaripelbagainegaramenunjukkanbahawadikalangan
pelajarsekolahtinggikurangdaripada40%pelajarmenengahatasadalah
intelektualterlibat(Jenkins,2013.Willmsetal,2009).Dantidak
tidakberkaitan,tandatandakekecewaanguruyangsemakinmeningkat.Sebagaicontoh,diAmerikaSyarikat
peratusanguruyangberpuashatidenganpengajarantelahmenjunam
daripada65%kepada38%dari2008hingga2012.Gurudanpelajar
psikologijikatidakbenarbenarditolakkeluardarisekolah.Sementaraitu
teknologiluarbiasayangmemikatsemua,anakanakdanorangdewasa,untukdigital
dunia,tidaksemestinyaproduktif.Dalammasatarikaninikitalihat
modpembelajaranbaruyangmenarikmunculdariinteraksipedagogi
danteknologi.Pendidikandibawahsyaratsyaratiniperluradikal
difikirkansemulasebahagiannyauntukmenghentikankebosanan,tetapikebanyakannyauntukmeniuppenutupdaripada
pembelajaran,dimanapelajardangurugurusebagairakankongsimenjaditerpesonadengan
haripendidikandemihari.
Keadaansekarangadalahintrinsikkepadaperalihanmasyarakatkitauntukpengetahuan
ekonomiberasaskanpergantunganglobal,membolehkandandipercepatkandengan
teknologi.Apabilasistemyangsangatkompleksberubah,huruharaadalahsemulajadi
kejadian.Huruhara,seterusnya,mengandungibenihsendiriyangcorakbaru
berkembang.Ditengahtengahcabaran,kitatelahmulamenentukanapa:matlamatbaru
pembelajaranyangberkaitandenganerabaruini.Walaubagaimanapun,segeradanluas

cubauntukmembuatpembaharuanbagaimana:prosespendidikanadalahsegera
diperlukan.Fokuskepadamenggerakkaninovasimentakrifkanwawasanbaru
PedagogiuntukprojekPembelajarandalam:
Pemegangkepentinganpendidikanglobalbekerjabersamasamadalamperkongsian
untukmenanganicabaranpendidikanutama:bagaimanapendidikbolehmerekabentukdan
amalanpengajarandanpembelajaranyangmembawakepadaniagahadapanlebihberjaya
untuksemuapelajar.Perkongsianinibertujuanuntukmenyatakandenganjelasdanmenunjukkan
bagaimanapotensisebenaruntukpembelajaranbolehdicapaimelaluibaru
pedagogidalammasyarakatteknologiyangkaya.

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|1

Page6

"Konteksdi

Hubungan,amalan,danukuranmenentukanasas
prosessistempendidikan.Persetujuandikalanganpihakberkepentingandalamhalini
projekadalahbahawamatlamatpembelajaranyangbarumemerlukanperubahandalambagaimanahubungan
antarapelajardanguruberstruktur,dalamprosespengajaran
danpembelajaranyangdiamalkan,danbagaimanapembelajarandiukur.

yangdigital
teknologi
keperluandikerahkanke

Menggunakanteknologiyanglebihberkesanadalahpentinguntukmasingmasing
proses.Dalambanyakbahasadanpemikirandi
teknologidalampendidikan,terdapatsatuusahauntukmencariyang"suci

kaedahberpotensi"yangakanmengubahduniapendidikanmelaluiteknologi.Oleh
sekarang,iaadalahjelasbahawatiadakaedahberpotensisuciwujudsebaliknya,teknologi
digunakanuntukmembolehkandanmempercepatkanprosestertentuboleh
akanmemandulebihbaik
secaramendadakmeningkatkanpembelajaran,tetapikesannyabergantungkepadabagaimana
pendidikan
iadigunakan.Sebagailaporanbarubaruinidinyatakan,"konteksinidimana
teknologidigitaldikerahkankeperluanuntukberubahjikakitaakan
hasil."Nesta
untukmemanduhasilpendidikanyanglebihbaik"(Nesta2013).
Teknologidengancepatmenjadiyangsentiasaadadalampembelajaran
persekitarandariperantiperibadikeawanpendidikankepadadigital
sumberpembelajaran.Projekinimemberitumpuankepadainovasipedagogi
yangakanmembolehkanteknologiuntukmencapaipotensiuntukmemberikesanpembelajaranitu.
berubahjikakita

PedagogibaruuntukPembelajaranDeep:aglobal
perkongsian

bertujuanuntukmemperbaharuimatlamatkitauntukpendidikandanpembelajaran,

termasukkemahiranyangmenyediakansemuapelajarmenjadikehidupanpanjangyangkreatif,yangberkaitan
danpenyelesaimasalahbersamadanmenjadisihat,individugembira
yangmenyumbangkepadakebaikanbersamadiperingkatglobalhariinisalingbergantung
dunia.Kitaperlusistempembelajarankitauntukmenggalakkanbeliauntukmembangunkanmereka
visisendiritentangapayangdimaksudkandenganmenyambungdanberkembangdalamsentiasamereka
duniayangbarumuncul,danmelengkapkanmerekadengankemahiranuntukmengejarorangorangpenglihatan.
Initanggapanyangluas,merangkumiideayanglebihluasdaripadamanusia
berkembang,adalahapayangkitamaksudkandengan"pembelajarandalam."Kemahiranditerangkan
dibawahiniadalahringkasanawalkemahiranpembelajaranmendalam,yangakanmenjadilebih
ditapisdanberoperasidiperingkatawalprojekmelalui
kerjasamadenganrakanrakan.

2|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page7

PembelajaranDeep
Pendidikanwatak
kejujuran,kawalankendiridan
tanggungjawab,ketabahan,
empatiuntukmenyumbangkepada
keselamatandanmanfaat
oranglain,keyakinandiri,
kesihatandiridandenganbaik
yang,kerjayadankemahiranhidup.
Kewarganegaraanglobal
pengetahuan,sensitifkepada
danmenghormatilain
budaya,penglibatanaktif
dalammenanganiisu
manusiadanalamsekitar
kemampanan.
Komunikasi
berkomunikasidenganberkesan
secaralisan,secarabertulisdandenganpelbagaialatdigitalkemahiranmendengar.
Pemikirandanmasalahyangkritikalpenyelesaianberfikirsecarakritikaluntukmerekabentuk
danmenguruskanprojek,menyelesaikanmasalah,membuatkeputusanyangberkesandenganmenggunakan
pelbagaialatdigitaldansumber.
Kerjasamakerjadalampasukan,belajardaripadadanmenyumbangkepada
pembelajaranoranglain,kemahiransosial,empatidalambekerjadengan
pelbagaioranglain.
Kreativitidanimaginasiekonomidansosial
keusahawanan,memandangkandanmeneruskanideaideabaru,dan
kepimpinanuntuktindakan.(Fullan,2013)
Kertasputihinimenyediakanasasuntukkerjakerjaperkongsianglobal.
Dokumenpertamamemberikangambarankeseluruhanmatlamatperkongsiankedan
asaspengetahuanyangmendasariteoritindakannya.Kemudianiamenggariskan
rangkakerjapelaksanaanuntukrakanrakanuntukmenggerakkanuntukmencapai
matlamatpembelajarandalam.

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|3

Page8

PedagogibaruuntukPembelajaranDeep
Projek

PedagogibaruuntukprojekPembelajaranDeepmengambilsebagaipusattumpuanyang
pelaksanaanmatlamatpembelajaranmendalamdibolehkanolehpedagogibarudan
dipercepatkanolehteknologi.Menjawabpanggilandaridasar,
majikan,danbeliasendiriuntukmemperbaharuisistempembelajaran,global
kerjasamamerentassektortermasukorganisasipenyelidikan,syarikatsyarikat,
pemimpinsistempendidikan,dankelompoksekolahsekolahdaripadapelbagai
negarasedangmemulakanprojekini.Inijenismultiantarabangsa
kerjasamapihakberkepentinganmempunyaikapasitidanpotensiuntukmemajukan
pembelajaranagendadalamcarasatuentititidakdapatmelakukansebaliknya.Yang
mencabarkitaberkongsiadalahkompleksdanpelbagaidimensi(Snowdenetal.,
2007),daninisiatifyangberjayamestimembawabersamasamaberbeza
kekuatandankeupayaanpelakonyangberbezauntukmencapaimatlamatnya.
Perkongsianglobaladalahberasaskanpembelajaranazamdenganmelakukan.Kami
niatadalahuntukmemberitumpuankepadasebilangankecilmatlamatyangtinggidikongsiolehsemua
rakanrakan,membinakeupayaankitabersamauntukmencapaimatlamattersebutmelalui
rangkakerjapengukuranbersamadantindakan.Rakanrakanakanbekerjasama
dalamusahapenggemblenganglobaluntukmenangkapdanmemupukyangpalingmenjanjikan
kespedagogidanpembelajarandalam.Banyakkesterpencilwujud
sudah.Kamiberusahauntukmembawamerekabersamasamadalamusahapenggemblenganberstruktur
dengankejayaandankemajuanlangkahlangkah,bangunandanyangjelas
mengembangkankapasitiberakardalamyangterbaikdaripadaapayangdinamikberlakudi
Padang.Satusetprinsipmembimbingkerjakerjainiperkongsianke:
Tumpuanutamaadalahmengejar"matlamatpembelajaranyangmendalam"yangdibolehkanolehbaru
pedagogidandipercepatkanolehteknologi
Perkongsiandanketelusanadalahmodeloperasiprojekitudisemua
tahap
Dalammobilisasi,rekabentuk,ukuran,tindakan,renungandan
pengembangan
Termasuksebagairakankongsi:pelajar,pembelajaranprofesional,ibubapadan
pemimpinpendidikan
Padadasarnya,projekpembelajarandikongsi
Denganmatlamatyangsamadankriteriakejayaan
Seluruhsistempendidikanyangpelbagaiyangmahumembinakolektif
kapasiti

4|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page9

Denganmaklumbalaskerjasama,renungandankitarantindakanuntuk
inovasi
Modelmobilisasimestibolehgunadandiperkembangkan
AlatMenyediakandanpengetahuanyangbolehdigunakanyangbolehmemajukanamalan,

proses,dandasardasar
Berkembangsebagaikelompoksekolahdansistempendidikanmeluluskan
rangkakerja
Penyelidikanberterusanmakankedandariprojek
Mengikutiperkembanganilmuyangberkembangpesatdanamalan
asasdalambidangyangdinamikini
Menyumbangkepadaasaspengetahuanantarabangsamelalui
penyertaandalampersidangandanepenerbitan
TeorikamiTindakan
Perkongsianinibermuladengankenyataanbahawasistempendidikankita
memerlukandasardasarbaru,langkahlangkahdanmodelpedagogiberasaskanbuktiuntuk
membolehkanpembelajaranyangberkaitanbagi,eraberasaskanpengetahuanglobal.
Pemegangkepentinganpendidikanmulamenentukanmatlamatpembelajaranbarudekadyanglalu
melaluiinisiatifsepertiRangkaKerjaKecekapanEUkunci,Perkongsian
st KemahiranCentury,danPersatuanAntarabangsaTeknologidalam
selama21
NETSrangkakerjaPelajaran.Denganperkongsianglobal,kitasedangbergerak
dariperingkatdefinitionaldenganpelaksanaansistemperingkatyangbaru
pedagogidanmatlamatpembelajaran.
Kamiadaempathalanganasaskiniberdiridiantarateori
danamalanpembelajaranmendalam,termasukpembangunanyangtidakmencukupidaripada
yangberikut:
1.Dasardanstrategitahapsistemyangmembolehkanpenyebaran
2.caraditerimauntukmengukurpembelajaranmendalam
3.Penggunaanmodelpedagogibaruyangmemupukpembelajaranmendalam
4.Pengetahuantentangbagaimanapelajarmenerimapakaiamalanpembelajaranmendalam

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|5

Page10

Apakahhalanganhalanganiniberjumlahkekurangankejelasantentangpembelajaranbaru
matlamat,bagaimanamerekabolehdinilai,bagaimanamerekabolehdipelajari,danbagaimana
kepimpinanbolehmembolehkanpenyebaranprosesbarudiseluruhkeseluruhan
sistem.Semuainidapatdiaktifkandandipercepatkandenganpenggunaanteknologi,jikaia
dilaksanakandenganberkesan.Dalamkerjakerjayangberkaitankamitelahmembangunkanindekskepada
menilaiinovasidigitalmengikuttigadimensi:Pedagogi,
SistemPerubahan,danTeknologi(FullandanDonnelly,2013).
Perbincanganyangberikutmenerangkanpemikiranperkongsiankeatassetiap
inihalangandanteknologiperananbolehbermain.Pemikiraninimemberitahubagaimana
kamitelahmerekabentukrangkakerjapelaksanaanyangdinyatakandidalamkedua
separuhdaripadakertas.

6|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page11

SistemPolisiDiffusion
Pedagogibarudanpembelajaranmendalamsudahberlakudilompatankecil
danpecahdalampersekitaranpembelajarandiseluruhdunia.Namunkeperluanadalah
untukmengubahinipoketkecilinovasikedalampembaharuansistemkeseluruhan.
Mengubahsemuasekolahdalamsistempendidikan,berkesanmenggerakkan
pembelajaranmendalampadaskalamemerlukanperubahanpengetahuan.Pemimpinseringmenggunakan
tuiltransaksitipikalorganisasibirokrasiuntukmemandusistem
perubahan:langkahlangkahakauntabiliti,sumberpelaburansepertiteknologi
danbahanbahandankaedahkaedahyangprosesmandat.Initindakanyangdapatdilaksanakanjarangbekerja
untukmemandusahih,perubahanyangberterusandalamorganisasipembelajaranyangkompleks
kakitanganahliberpengalaman(Mehta,2013).Dalamprojekini,kamiakan
sebaliknyaberusahauntukmemacuperubahanbermuladarilokusyanglain:budaya
kepaduan.
Iakepercayaankami,berdasarkanbekerjamelaluisistemperingkatberjaya
perubahandiseluruhdunia,kepimpinanyangterbaikbolehmenangani
luarjangkadaripadausahaperubahanmelaluiyangdisediakanuntukpertamasebagaiyangberterusan,
suarafokuspenjajaransemulakearahmatlamatbaru.Kepimpinanseterusnyaberfungsisebagai
rakankongsidengansekolahsekolahdanguruguru,bersamasamamembawalangkahbaru,
sumberdanprosessemuajelassejajardenganmatlamatbaru.Iaboleh
bunyisepertiperbezaanyanghalus,tetapiperubahanyangberkesandanmampan
berlakuapabilaterdapatkatasepakatdikalangansemuapihakyangberkepentinganyangbaru
matlamatadalahpentingmoral.Apabilaterdapatjenisiniseluruhsistem

tujuanbersama,kehendakkolektifmenjadipemanduteras,danperubahan
menjadilebihmudahdariyangdifikirkan.Lebihlebihlagi,baru
pedagogidanteknologiberkaitanadalahsematayangmenariksupaya
pesertabermotivasiuntukpergilebihmendalam,danmelakukanlebihbanyak.Olehitu,pelakonutama
menjadiactivatorsperubahan:
Kuncikepadakejayaanseluruhsistemadalahuntukterletaktenagapendidik
danpelajarsebagaidayapenggerakpusat.
(Fullan,2011)
Orientasiiniterhadapseluruhsistempenyebaranpedagogidanbaru
pembelajaranmendalambermuladengankepaduanbudayadanpenglibatanawal,dan
kemudianmembawamasukalatdanprogramuntukmenyokongpenjajaransemula.Sebagaisatuproses,ia
kelihatansepertiini:

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|7

Page12

TukarProses
Komitmenyangmendalamangkatkepadaimperatifmoral
Merekabentuksebilangankecilmatlamatyangtinggiyangditakrifkanoleh
penting
Membangunkanmembolehkanproses,langkahlangkahdanalatalat
Melaburdalamfokuspembinaankapasiti,berpusatdi
perkongsianpembelajaran
Secaraberterusanmengukurdanmenganalisisapayang
bekerja,belajardarikerja

PentingmoralPerkongsianiniakanmembimbingsemuakerjakami:mengejar
matlamatpembelajaranyangmendalamdibolehkanolehpedagogibarudandipercepatkandengan
teknologi.
Langkahlangkah
Cabaranutamauntuksistempendidikandinegaranegaraanggotabanyakadalah
penilaiankecekapanini.Penilaianadalahsalahsatudaripada
pengaruhpalingkuatkepadapengajarandanpembelajarantetapiiacenderunguntuk
meletakkanterlalubanyakpenekananpadapengetahuanmatapelajaran,dankurangkemahirandan
sikapdanpengabaiansamasekalisilangyangsemakinpenting
kecekapankurikulumsepertibelajaruntukbelajaratau
keusahawanan.(SuruhanjayaEropah,2012)
Penilaiansentiasamenjadisalahsatualatyangpentingdalampembelajaran
proses.Iamemerlukanconceptualizationsjelasdankonkritdaripadaapayangdimaksudkan
untukmempelajarisesuatudanjugamengenalpastipenunjukobjektifbahawa
mencadangkandimanapelajaradalahdiatasjalanuntukpenguasaan.Iniadalahapayangkitamaksudkan

olehpengoperasianpembelajarandalam.
Titikpermulaankamiperlupenilaian,iaitukirakiramembuat
penghakimantentangsejauhmanapelajartelahbelajarapayangkita
bertujuanmerekauntukbelajar.Pembelajaranadalahsalahsatuyangpalingkompleks
perkarauntukmengukurkeranaiatidakdapatdilihatsecaralangsungtetapimesti
disimpulkan.(Hill,2013)

8|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page13

Sangatbeberapainisiatiftelahberjayaberoperasikemahiranpembelajaranmendalam
untuktujuanpengukuran,dantiadasatupunkaedahbaruuntukberbuatdemikian
telah"menembusi"kepadapenggunaanmeluasdiseluruhsekolahsekolahdansistem.Namun
gurusangatmemerlukankemahiraniniditerjemahkankedalamsatusetpraktikal
petunjukyangbolehmembimbingamalandanmenentukankejayaan.AMatlamatpertamakritikalbagi
denganituprojekituialahpembangunanlebihkonkrit,bolehdiukur
operationalizationskemahiranpembelajaranmendalamdanpetunjukbagipengesananuntuk
Sejauhinijenispembelajaranberhubungdanberkembangyangberlaku.
Iniadalahlangkahpertamadalamdapatmengenalpastitindakanyangsesuaiyang
meningkatkanpembelajaran.
Kedua,kerjaperkongsianitujugaakanberusahauntukmengkajipembelajaran
syaratberkaitandengankemajuanpembelajarandalam.Tujuannyadisiniadalahuntuk
bekerjadengankelompoksekolahuntukmengkajihubunganantarapembelajaran
keadaandisekolahsekolahdanpembelajaranyangmendalamyangditunjukkanolehpelajar.
Datamengenaihubunganiniakanmenyediakanasasbuktiuntukmemberitahusistem
dasarperingkat.Kajiselidikdalamtaliandenganpelajar,guru,sekolahdansistem
pemimpin,danibubapaakanmengukurpembelajarankeadaans.Kajiselidikiniakan
ialahtermasukpersepsibudayasekolahdan
persekitaranhubunganpembelajaran(contohnyaantara
Kamipercayabahawa
rakanrakanpelajarantarapelajardanguruguruantara
teknologimempunyai
rakanrakangurudandiantarapelajar,gurudan
ibubapa)amalanpedagogi(sepertiyangdirekabentukdan
berpotensiuntuk
berpengalaman)danmotivasidanpenglibatanpelajar.
kuatterlebihdahulu
Hasilpembelajaranyangmendalamakandiukurmelaluibaru
pembelajaranmendalam,tetapiiakaedahpenilaianyangdinyatakandibawah,danberpotensi
melaluipenilaiandisahkandiperingkatantarabangsaseperti
bergantungkepadabagaimanaiaadalah
ujianbaruPISABerasaskanuntuksekolahsekolah.Peralihantumpuan
digunakanuntukkhusus
ukurandarihasilhanyamemeriksa
tujuan.
terhadapaspekaspekyanglebihluasalamsekitarpengajian
keadaanbolehmenjadihasilyangkuatdari
projek.
Ketiga,rakansekolahklusterakanmempunyaipeluanguntukberkongsi,mengujidan
membangunkankaedahbaruyanginovatiftaksiranyangbarumuncul
seluruhdunia.Satupelbagailebihluasstrategipenilaiantermasukbaru
menggunakanICTuntukpenilaianmuladikenalidandigunakanoleh
gurudansekolah(Light,Harga&Pierson,2011).Walaubagaimanapun,sehinggakini,terdapat
telahbeberapasiasatanyangrapidaripadastrategibarudiseluruh
sistempendidikanyangpelbagaidansekolahsekolahdengancarayangakanmembolehkan
penilaianperbandingan.Sepertiyangdinyatakandiatas,kamipercayateknologiyangmempunyai

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|9

Page14

potensiuntukkuatmemajukanpembelajarandalam,tetapiiabergantungkepadabagaimana
iadigunakanuntuktujuantertentu.Jadi,fokusketigainikerjapengukuran
akanmengujibarumunculalatpenilaianICT.Matlamatkamiadalahuntukmengkaji
penilaianbaruyangdiwujudkanmelaluiprojekprojeklain,bukanuntukmembangunkanmereka
secaralangsungsebagaisebahagiandaripadaprojekini.
Sekolahyangmengambilbahagianakanmenggunakansebahagiandaripada
alatpenilaianbaruyanginovatifyangpalinguntukmemastikanyangmanaterbaikmembolehkandan
mengukurhasilpembelajarandalamdanalatyangbekerjaterbaikditertentu
konteks.Pemikiranawalmencadangkanbeberapajenispenilaianinovatif
alatuntukdisertakan:
Alatalatyangmenyokongkitaranmaklumbalasyangcepatkepadapembelajarankemajuan
Alatyangmeliputiberbagaipesertadalampenilaian
proses,contohnyarakansebaya,pakarpakardiluar,danlainlain
Peralatanuntukmenyediakanpengalamanpenilaianyanglebihkompleks,contohnya
melaluipenilaianberasaskanpermainan,penangkapantaliankemahiranproses,
penyelesaianmasalahsecarakolaboratifdalamtalian,danlainlain
Peralatanuntukmenilaiprodukpembelajaranyanglebihkompleks,contohnya,kerjapelajar
artifak
MenerimaPakaiFRSBaruPedagogiModel
Ketiadaanasasbuktikukuhyangmenunjukkanbagaimanapedagogibaru
modelmencapaipembelajaranmendalamadalahsatulagihalangankritikaluntukmobilisasi
pedagogibaruuntukpembelajarandalam.Kitatahubahawakualitipengajaran
disekolahfaktoryangpalingpentingyangmembentukhasilpembelajaran.
Padaterassangatkerjaperkongsianituadalahmatlamatuntukmembangunkankami
pengertianmodelpedagogibagaimanabarumembolehkanbarudanlebihmendalam
hasilpembelajaran,bagaimanagurubolehdisokongpalingberkesandalam
menggunapakaimodelmodelini,danbagaimanamodelinidiaktifkandan
dipercepatkanolehteknologi.Kitamelihatmodelmodelbaruyangberpangkalandiyangsama
duahalapembelajaranperkongsianantaradandikalanganpelajardanguru.
Gurugurudanpelajarpelajardarisekolahklusterperkongsiankeyangberadadi
barisanhadapandalammembangundanmenggunakanpedagogibaruakanmenjadisebahagiandaripada
activatorsterasprojek.Kamiberusahauntukmenangkapdanmemupukinovatifmereka
bekerja,danmewujudkanrangkaiankerjasamadikalanganguruguruinidan
pelajaruntukmembinakapasitidanmodeluntukamalan:
Memandangkanpelbagaimasalahpengajaranberpotensitidakbersedia
pelanggan,kimiayangtidakmenentudiseluruhkumpulanpelajar,dan
perlukanuntukmembuatkeputusandalammasanyataguruperluyangmendalam,

10|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page15

pengetahuanpelbagaidimensiyangmembolehkankeduaduamerekauntukmenilai
keadaandengancepatdanuntukmenarikapabilapelbagairepertoiruntuk

campurtangan.Guruindividumempunyaipengetahuanapaapa,tetapiiaadalah
sebahagianbesarnyatidakdapatdilihatdenganpadangsecarakeseluruhannya.Terdapatbeberapacarauntukia
dikumpulkan,direkodkan,dandikongsi.(Mehta,Schwartz&Hess,2012)
Inilahyangkitamaksudkandenganmodelpedagogibarumembuatyangjelasdan
apapengajarankhususuntukjenisinipembelajaranberhubungdanberkembang
kelihatanseperti,danberkongsipengetahuanyangdengancarayangbolehterus
yangdigunapakaiolehgurudanpelajar.Matlamatkekhususanpedagogiakan
dicapaidenganmengenalpastidanberkongsicontohkesterbaikdaripada
rekabentukpembelajarandanstrategipengajaran,danmelaluipembinaankapasiti
memberitumpuankepadaparagurudanpelajarmenyambungpembelajaranmendalam
hubungandankomuniti.
GuruActivatorsbersamasamadenganpelajarpelajardalamperkongsianituakanbekerjasama
untukmembinaataumeruntuhkanmengikutmanamanayangberkenaanpemahamanyanglebihkaya
apaperananbaruuntukgurugurukelihatansepertidalamamalan.Perkongsianini
pemikiranawalmencadangkantigaperananbaruuntukmenyiasat:
1.Gurusebagaiperekapengalamanpembelajaranyangkuat
2.Gurusebagaisumbermodalinsan,sosialdandecisionaldalam
pengalamanpembelajaran
3.Gurusebagairakankongsidalampembelajarandenganpelajar,dipercepatkanoleh
teknologi
1.Gurusebagaiperekapengalamanpembelajaran
Apayangdiperlukanuntukmengajartidakdapatditentukansecaralangsungdaripadaapayangia
mengambilmasauntukbelajar,yangbermaksudbahawaguruguruperlubersediauntukmerawat
prosessebagaidasarnyabermasalah,lelaran,dansentiasaimprovable
kitamestiberhentimenganggappengajaranyangbolehberteorisepertisemulajadi
sains,danmenganggapnyasebagaisatusainsrekabentuk.(Laurillard,2012)
Peranangurusebagaiperekamenekankankepentinganmenterjemahkan
Kurikulumpembelajaranmatlamatuntukbertemudengankontekstertentu,
personaliti,dankaedahpembelajaranpelajarnyata.Gurumestitahu
dimanapelajarpelajarmerekaberadadicontinuumspembelajaranindividu,dan
dapatmengenalpastikriteriakejayaanyangmenolakkehadapanpengetahuanpelajardan
penguasaankemahirandiperingkatprogresifkontinumitu.Perananguru

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|11

Page16

sebagaiperekajugamelibatkanpendidikbekerjasamakuatdenganpelajarpelajardi
bersamamerekabentukpengalamanpembelajaran.
Berbandingdenganguru,penyelidikanJohnHattiekedalamperbezaanantara
berpengalamandangurupakarmenunjukkanbetapapentingnyaperanan
gurusebagaipereka:
Gurupakardanguruguruyangberpengalamantidakberbezadalam
jumlahpengetahuanyangmerekaadamengenaiperkaraperkarakurikulumatau
pengetahuanmengenaistrategipengajarantetapipakarguruyangberbeza
dalambagaimanamerekamenyusundanmenggunakanpengetahuankandunganini.Pakar
mempunyaipengetahuanyanglebihbersepadu,dimanamerekamenggabungkan

pengenalanpengetahuanmatapelajaranbarudenganpelajarsebelum
pengetahuanmerekabolehdikaitkanisipelajaransemasauntukmatapelajaranlain
dalamkurikulumdanmerekamembuatpelajaranunikmerekasendiridengan
berubahubah,menggabungkandanmenambahkepadapelajaranmengikutmereka
keperluanpelajardanmatlamatpengajaranmerekasendiri.(Hattie,2011)
PengetahuankonteksPelajarmengetahuicukupbaikuntukmerekabentuk
projekprojekyangmencabaryangkognitifmengaktifkanpembelajaranadalahpenting
sebahagiandaripadaguruterkenal.
Gurusebagaiperekajugamenyeruguruguruuntukmenjadipereka
produkberasaskanpengetahuan:aktivitipembelajaranadalahproduk.Ini
tanggungjawabkreatifmembezakanpedagogibarudariperingkatsekolahrendah
peranangurusebagaimenyediakankandunganpengetahuan.Kandungandigitaldan
sumberpembelajaranmempunyaipotensiuntukmemenuhibanyakdaripada"kandungan
penghantaran"keperluanpengajaran,membolehkanguruguruuntukmemberitumpuanlebih
secarasemulajadiuntukmewujudkanpembelajaranyangmenarikdanperibadiyangberkaitan
pengalamanyangmelibatkanpelajartertentu.
Sebagaipelajarmenjadibersediauntuk,duniayangberasaskanpengetahuanglobal
didorongolehteknologi,gurugurumenjadimodelsikappembelajaran
dankreatif,berhubung,kerjasama,kemahiranyangmerekaberusahauntukmemupukmelalui
rekabentukaktivitipembelajaranmereka.Perkongsianituakanmenyiasat,memupuk
danmenyediakanplatformuntukguruguruuntukberkongsi"ciptaanpengetahuan"
kerja.

12|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page17

2.Gurusebagaisumbermanusia,sosialdanmodaldecisional
Guruadalahpelajaryangberterusan.Modalinsankapasitidan
latihangurutibakedalamprofesiondenganadalahtempatpermulaan.
Guruterusmembangunkankepakaranmerekadalamprosesyangberterusanuntuk
mengasahkemahirandanpandanganmereka,bekerjadengangurugurulainuntuk
hasilpembelajarantersebut,danmendapatlebihbaikpadamembuatkeputusan
Pemanduanpusat
olehdirimerekasendiridandenganoranglain.Semuainiadalah"profesional
kuasadibelakang
modal"sumbersumberyangkerjaperkongsianituakanmemanfaatkan
perkongsianitu
danberkembang(HargreavesdanFullan,2013).
pembinaankapasiti
akanmenjadimatlamat
memanfaatkanguru
modalindividu
sumberuntuk
meningkatkan
modalprofesional
semuagurudiseluruh

Modalsosialguruberasaldarikualitidantahap
hubunganmerekadenganpelajar,ibubapa,rakansebaya,sekolah
kepimpinan,pakarpakardiluar,danmasyarakatyanglebihluas.
Apabilasokongan,hubunganinimempengaruhikualiti
danskoppengalamanpembelajaranyangdireka.Seorangguru
denganmodalsosialyangtinggirekabentukpengalamanpembelajaranyang
berkaitandenganpelajarpelajarmereka,membawamasukpakarpakardiluar,dan
lukisanpadaapayanggurugurulainmengetahuidanmengajar
pelajar.Modalsosialberpangkalandisifatsosial
pembelajarandanasasprofesionalyangkuat
pembangunanyangpendahuluanamalanpengajaran,terutamanya

sistemkeseluruhan.

apabilagurubekerjasamauntukmerekabentuk,melaksana,berkongsidan
memikirkantentangkesanpengajaranmereka(Hattie,2010).

ModalDecisionalmembawamodalinsandansosialbersamasamadarimasakemasa.Iaadalah
dicapaimelaluitahunhasiltitikpeluhpengalamanmengajarlangsung:
ModalDecisionaladalahsamapenting,keduaduarekabentukawal
pengalamanpembelajarandankeupayaanguruuntuksentiasa
melibatkanpelajardalammencapaimatlamatpembelajaran.ModalDecisionalsini
adalahmodalyangprofesionalmemperolehdanmengumpulmelalui
pengalamanberstrukturdantidakberstruktur,amalan,danrenungan
modalyangmembolehkanmerekamembuatpertimbanganyangbijakdalamkeadaan
dimanatidakadaperaturantetapatausekepingbuktiyangtidakdapatdipertikaikanuntuk
membimbingmereka.(Hargreaves&Fullan,2012)
ModalDecisionalpetunjukinthemasareaksigurukepadapelajar
keranamerekaberundingpengalamanpembelajaranyangmencabar.ModalProfesionaldalam
tigadimensimanusia,sosialdandecisionaltumbuhapabila
gurubekerjasamadalamdandiluarsekolahmerekadenganpembelajaranyanglain
profesional.Sepanjangprojekini,pendorongutamadibelakang

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|13

Page18

pembinaankeupayaanperkongsianituakanmenjadimatlamatmemanfaatkanguru
sumbermodalindividuuntukmeningkatkanmodalprofesionalsemua
gurudiseluruhsistemkeseluruhan.
3.Gurusebagairakankongsidalampembelajarandenganpelajar,dipercepatkanolehteknologi
Gesaanpersekolahantidakmemberiinspirasidantarikduniadigitalyangkita
dikenalpastipadaperingkatawalkertasinitelahsecararadikalmenjejaskan
peranantradisionalhubungangurumurid.Samaadakeadaanakan
terusmenghakisdenganpelajarsemakinbanyakberlakumerekasendiri,atau
akanadaparadigmaperkongsianpembelajaranbarudiantaradandiantara
pelajardanguru.Samaadacara,teknologiakanmemikirkanjelas.
Kamimenikmatisemulakuasayangkuat,sokongan,relaperibadi
tionshipsantaragurudanpelajar(Sukar,2012).Pembelajaranadalahberakar
dalamhubungan,danhubungansokonganbolehmelepaskanpotensi
setiappelajar.Namunprogrampersediaanbeberapagurumenyediakangurudengan
petunjukyangjelastentangbagaimanauntukmembinahubunganini,terutamanyadengan
pelajaryanghiduppengalamanmungkinagakberbezadaripadaguruini
sendiri.Masadepanpengajaranakhirnyabolehtertumpudalamhubunganyanglebihmendalam
dibinadiantaragurudanpelajar,dibangunkanmelaluikreatif,
kerjasama,yangberkaitansosialdanpengalamanpembelajaranyangberkaitan.
Teknologibolehmengaktifkandanmempercepatkanhubunganinipembelajaranmendalam
keduaduaantaragurudenganpelajardanantarapelajardanlainlain
"Rakankongsipembelajaran"sepertirakanrakan,mentor,danlainlaindenganpembelajaransama
kepentingan.Teknologisebagaiplatformuntukpembelajaransosiallebihdisambungkan
pengalamanadalahjauhberbezadaripadatanggapanteknologidapatmenggantikan
pengajaran.
Teknologijugabolehmengaktifkandanmempercepatkanpembelajaransetiap
pelajar.Namuntanpabingkaisekolahdanpengajaran,teknologisahaja
mungkinmenyebabkanketidaksamaanyanglebihmelampaudalampembelajaranbermotivasisebagaisangat

pelajardenganaksesICTterlebihdahuludilaluanpembelajaranmerekamanakalayanglainjatuh
jauhdibelakang(Pedro,2006).Teknologibersendirianjugarisikomenyediakanhanya
pengetahuanpermukaansebagaisumberpembelajarandigitalsemasacenderungtertumpukepada
ke
penghantarankandunganparadoks,21st Centuryalatmenyampaikan20
ArahanCentury.Newmodelpedagogiberpusatdibangunan
sokongan,pembelajarankreatifhubunganpenggunaanteknologidandigital
sumbersebagaialatyangmembolehkandanmempercepatkanmatlamatpembelajaranyangbaru.
Tiadateknologimempunyaikesankeataspembelajaransendiriiabergantung
kepadabagaimanaiadigunakan.(Nesta,2012)

14|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page19

Perkongsianiniakanmemberitumpuankepadapotensiteknologiuntukmemberikesankepadasemuapelajar
melaluipengalamanpembelajaranyangbaru,hubungandanstrategipengajaran.
Kamitelahmenemuimenyakitkandanmahaldalamtempohbeberapalalu
dekadyangmenggunakanteknologitanpaasasnyamengubahpedagogi
hanyagagaluntukmencapaikesanyangdikehendakipadahasilpembelajaran(Laurillard,
2012,Nesta,2012,ITLPenyelidikan,2011).SebagaiLaurillardtelahdinyatakan,
pelaburandalamteknologitelahsebahagianbesarnyasuatuperkarayangdiperolehimembeli,
membeli,membelibukanperkarateknologibersiapsediauntukmendalamipembelajaran.
Teknologidalampendidikantelahbanyakdicariuntukmenyampaikanjenisyangsama
pengetahuankandungandanpenguasaankemahiranasasyangadaperananutama
20 keGuruCentury.Iatidakmenghairankanbahawabanyakpelaburantersebut
tidakketaraberubahhasilpembelajaran.
KerjaPembelajaranDeep
Kekuranganpengetahuanasastentangbagaimanapelajaritusendiri
melihat,melibatkandiri,danmenerimapakaiamalanpembelajaranmendalamadalahhalanganterakhirini
Usahasamainiakanmenangani.Apayangbenarbenarbermaknakepadapelajaruntukmenjadi
pelajarberhubungdanberkembangdalamberasaskanpengetahuan,global,
dipacuolehteknologidunia?Apakahjeniskerjapembelajaranmenyediakanmerekauntukmenjadi
sihat,gembira,ahliahliproduktifmasyarakatbarukami?Danbanyaklagi
asasnyabagaimanamerekamerasatentangsemuaini?
Dalam20keCentury,pendidikanawamberpusatdalammenyediakanbeliadengan
kemahiranasasdanpengetahuanyangdiperlukanuntukberjayadalamsistemperindustrian
manaorganisasibirokrasiberhierarkiberpengaruh.Rutin
persekolahandimodelkanrutininijenisorganisasi(Mehta,
2013).Namunduniahariinikelihatanberbeza,danpertubuhanpertubuhanyangmenjadi
locusproduktif"ekonomipengetahuan"beroperasidisepanjangberbeza
corak.Merekatelahberubahkeranasifatsemulajadikerja
dijalankanpadamerekaadalahberbeza.Organisasitelahmenjadilebih
mendatar,rangkaian"organisasipembelajaran"dimanakerjaadalahProjekprojek
berdasarkandanprestasidiukurdengankesanideadanpasukan'
kebolehanuntukmelaksanakanideaidea.Rutinorganisasipusatpada
pembangunanideaideabaru,penyelesaianbarukepadamasalah,dancaracarabaru
melakukanperkaraperkarapendekkata,inovasi.
Denganalasanbahawauntukmenyediakanbeliauntukpenyertaanberkesandalamini
jenisdunia,sistempendidikankitaperlumemberitumpuansemulakepadamelibatkanpelajar
dalamjeniskerja,dimanahasilidealtidakskorpencapaianpada
ujiantetapikeupayaanpelajaruntukbekerjasama,berhubungdenganoranglain,mewujudkan

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|15

Page20

produkprodukinovatif,programdanpenyelesaian,danakhirnyauntukmelaksanakan
merekadalamduniasebenar.Pemudaintrinsikmemahamitarikuntuk
pengetahuanpengeluarankeranaramaidaripadamerekayangtelahmengambilbahagiandalamini
jeniskerjakerjadiluarsekolah.
Pelajarhariiniterlibatdalampelbagairangkaiantaliandan
masyarakatyangmembentukcaramaklumatituditerimadan
difahami...Padadasarnya,pelajarterlibatdalammenciptabersama
pengetahuandalamkehidupanseharianmereka.Namun,bilikdarjahbergeraksangat
perlahanlahanuntukmenerimaperubahanini.(Dykes,Furdyk,Hassan&Corriero2013)
Antarasebilangankecilsekolahsekolahyanginovatifdimanajenisinipelajar
kerjatelahmenjaditumpuan,keputusanadalahmenggalakkanwalaupunmereka
kekalpadatahapkajiankesdengansedikitatautiadabuktiseluruhkes.
Pandangandarisatusekolahitu,sebahagiandaripadaProgramPembelajaranHadapandalam
UK,yangmendedahkantetap:
Pelajarpalingterlibatapabilaapayangmerekabelajaradalah
bermaknadalamkehidupanmerekadiluarbilikdarjah.Merekadapatmelihatyang
relevandanpermohonanatauiaadalahsesuatuyangorangdalamsebenar
dunialakukan.Pembelajaranmerekatelahdisepadukandalamdandiluardaripada
bilikdarjahdansekolah.Sebaliknya,apabilabelajarnampaknya
bermaknaselainpersediaanuntukujianiatidak
melibatkandiri...Pendekatanberkesanuntukmerangsangmendalam
pertunanganapabilaiadilaksanakandalamapaapacarauntukmembolehkan
rasapelajarterhadapagensidanidentiti,danpengalamanpembelajaran
yangberasasahihdanbermaknamanakalapenyerahansecaraprogresif
alihtanggungjawabuntukpembelajarankepadapelajar.(PembelajaranNiagaHadapan,2012)
Inikedengaransepertijenisbersambungdanberkembangpembelajaran
perkongsianbertujuanuntukmemperluaskandanberkembang.Iamenonjolkanbagaimanaperananpelajardalam
modelmodelbaruyangberubahubah.Iamenerangkanbagaimanapelajarmemohonpembelajaran,
berhubungdenganoranglain,bekerjasamadengancarayangsubstantif,danmewujudkan
produkyangberkaitandenganmasalahsebenaryangberasaskanpengetahuan.Merekaberhentisebagai
penerimakandungandanbukannyamenjadiactivatorspengajianmerekasendiri,
bersamamenjadikan,danagenperubahanyangberkaitan.Pelajarmelakukanperkaraperkaraini
melakukankerjayangserupadenganjeniskerjayangakandilakukandalamtinggi
kerjamasadepanyangberkualiti.Malah,penyelidikanbarumenunjukkanbahawalebihramaiindividu
terdedahkepadajenis"duniasebenarpenyelesaianmasalah"pengalamandalam
pengalamanpembelajaranformalmereka,kualitiyanglebihtinggikemudianbekerjadi
kehidupan(Gallup,2013).

16|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page21

Inijenispembelajaranjugabungamelaluidisambungkandansosial
sifatpembelajaran.Pembelajaranyangsecarasosialtertanamabahabahperibadi
hubungandenganrakanrakan,denganguru,denganibubapaatauhanyadengan
masyarakatorangdenganminatyangsama.
Bersambungpembelajaran[adalah]pembelajaranyangtertanamdarisegisosial,faedah
didorong,danberorientasikankearahpendidikan,ekonomi,danpolitik
peluang.Pembelajaranyangberkaitandirealisasikanapabilaorangmuda
mengejarkepentinganperibadiataughairahdengansokongankawankawan
danorangdewasayangprihatin,danseterusnyadapatlinkpembelajaraninidanfaedah
kepadapencapaianakademik,kemungkinankerjaya,ataupenglibatansivik.
(MediaDigitaldanPembelajaranHubPenyelidikan,2013)
Cabaranbagisistempendidikandanpedagogiadalahbagaimanauntukmemupuk
peluangpeluangpembelajaranyangberkaitanseringdibolehkanolehteknologi
danbagaimanauntukberbuatdemikiansecaraadilseluruhsistemkeseluruhan.
Initanggapanmeresappendekatankerjasamauntukmengenalpastidan
menyiasatbagaimanapelajarmelibatkandiridalamdanmenerimapakaiamalanpembelajarandalam,
danbagaimanapedagogibolehmemupukamalanamalanini.Kamiakanbermuladenganmemberitumpuankepada
kerjapelajar,mencaricontohyangberkualititinggiartifakkerjapelajar
yangmensintesismaklumat,ideadankonsepyangmenjadipengetahuanbaruyang
menyelesaikanmasalahataumewujudkanpemahamanbaruyangberkuasa.Darisana,kami
akanberusahauntukmemahamikeadaandimanapelajarmewujudkanini
jeniskerjahubunganpembelajaranmereka,rekabentukpembelajaran
pengalaman,strategipengajaranyangterlibat,bagaimanateknologidigunakan,
danbagaimanakejayaandiukurdankemudianmelanjutkansyaratsyaratini
melaluipembinaankeupayaandanlebihluasperubahanperingkatsistem.
AWordTeknologi
Premisasasinisiatifiniadalahbahawateknologibolehmemainkan
amatdiperlukanpendalamandanperananmempercepatkandisemuapendidikan
proses.Pelajarmenggunakannyauntukmenghasilkankerjagurumenggunakannyasebagaisebahagiandaripada
pembelajaranrekabentukaktiviti,menggabungkanpelbagaisumberdigitaldan
strategi(darikuliahvideokepadamediasosialuntukperjudianpakar
pertanyaan)penilaianbarumenggunakanteknologidalampelbagaicaradansekolahsekolahdan
sistemmenggunakannyauntukkerjasama,perkongsiandata,analisispembelajarandan
komunikasipihakberkepentingan.Teknologidalamprojekinitidakmenjadifokus
siasatansetiapkatakan,tetapiakanditelitikeranaiadigunakanuntukkhusus
proses.Matlamatnyaadalahuntukmemeriksadimanadanbagaimanateknologiadalah

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|17

Page22

deepenerberkesandanpemecutpengajarandanpembelajarankhusus
proses,danbekerjasamadengankelompoksekolahsekolahdiseluruhduniauntuk
mengenalpastidanberkongsikegunaanyangpalingkuat.
Teknologijugaakandigunakansebagaialatpenggerakasasprojek
sendiri.Memandangkanbahawabeberaparakankongsiprojekadalahsyarikatteknologi,
kamimenjangkauntukmengoptimumkansemuaprosesprojekmelaluiteknologiyangdikongsibersama
platform,memanfaatkankuasateknologiuntuktempatandanantarabangsa
kerjasama,pengumpulandata,penilaian,analisispembelajaran,maklumbalas

kitaran,danpembinaankeupayaan.Platformteknologiakanmenjadisangat
berskalasupayarakanrakanbarumenyertaidarimasakemasabolehmengambilnya.Semuanya
unsurunsurterasrangkakerjayangditerangkandibawahakandiaktifkandengan
penggunaaniniberkesanteknologiatasnamamenggerakkanpedagogibaru
danpembelajarandalam.
Separuhkeduakertasputihinimenggariskanperkongsianini
rangkakerjapelaksanaanyangbertujuanuntukmenyediakanpengetahuandanalatalatuntuk
menggerakkanpedagogidanpembelajarandalamseluruhsistemkeseluruhan.Kami
bermuladengankemahiranyangdiperlukanuntukmenyambungdanberkembangdalamglobal,
berasaskanpengetahuan,duniateknologiyangdipacu.Darisinikitaakanmembincangkan
pedagogidansyaratsyaratyangmembolehkaninijenispembelajaran,danmembina
kapasitikolektifseluruhperkongsianituuntukmencapaipembelajaraninidalam
gol.

18|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page23

PedagogibaruuntukPembelajaranDeep
RangkaKerjaPelaksanaan

Masalahnyaialah,dalamsatuperkataan,"pelaksanaan."
(Barber,2013)
Pemikiranyangamatbesardanpenyelidikanmengenaipedagogidanpembelajaran
diketengahkandalamkertaskerjainiakanberterusan.Iakinimasauntukbertindakbersamasamauntuk
membinakeupayaankitabersamadidalamdandisistempendidikan.Ini
konsensuspetunjukglobalkamimatlamatperkongsian:

1.Melibatkandirisistemdalamusahabersamauntukmenggerakkanpembelajaranmendalam
Tentukanpanggilanuntuktindakan,menarikrakankongsidanpihakberkepentingandalam
tujuanyangsama
Membolehkandasardanpenyelarasansemulasumberuntukmemberitumpuankepadapembelajaranmendalam
Bekerjasamadenganpelajar,gurudanpemimpinuntukmenangkapdan
memupukpembelajaranmendalam
2.Mengenalpastikerjapembelajaranmendalam
Apakahsyaratsyaratyangmembolehkan?
Apakahperananpelajar?
Bagaimanakahteknologimembolehkandanmempercepatkanpembelajaran?

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|19

Page24

3.Tangkapdanmemupukpedagogibaruyangmemajukanpembelajaranmendalam
Apakahelemenelemenutamapedagogiyangmembolehkanini
pembelajaran?
Apakahsyaratsyaratuntukmembolehkanpedagogiini?
Bagaimanapembelajaranhubunganperubahandalammodelbaru?
Bagaimanakahteknologiterbaikmembolehkandanmempercepatkanmodelini?
4.mengoperasikan,menghalusidanmengesahkanlangkahlangkahuntuk"pembelajaranmendalam"
Apakahalatyangpalingberkesandanpenilaianyangmembolehkan
pembelajaranmendalam?
Bagaimanateknologibolehmengukursokonganterbaikpengajiandalam?
Matlamatinisalingmemperkukuhdanmenyelaraskanuntuktujuanyangsama
menggerakkanpedagogibaruuntukpembelajarandalam.Pelanpelaksanaankami
mudahdankhusus:
Menjalinkomitmenyangmendalamuntuktujuanyangsamadikalanganrakan
Merekabentuksebilangankecilmatlamatyangtinggiyangditakrifkanolehpersamaan
tujuan
Membangunkanlangkahlangkah,peralatandansistemmaklumbalassejajardenganmatlamat
Melaburdalamtumpuanprogrambinaupaya
Secaraberterusanmengukurdanmenganalisisapayangbekerja,belajardaripada
kerja
Bekerjabersamasamasebagai"masyarakatpeningkatanrangkaian"yangglobal
perkongsianbolehmelaksanakanpelanini.
Satukomunitipeningkatanyangmeletakkanperhatiankhususkepadabagaimanaia
bolehsecaramendadaklebihberkesanuntukmenyelesaikanmasalahyangpenting,

meningkatkanIQkolektifdenganmenggunakanalatalatyanglebihbaikdanlebihbaikdan
amalandengancarayanginovatif,merupakanpeningkatanrangkaian
masyarakat.(Engelbart)
Modelrangkaianmemberitumpuankepadamempercepatkaninovasimelalui
"But"keadaanpemikiranseni,langkahlangkah,alatdanamalan,
dankemudianbersamaorangorangyangsentiasaberubahmelaluikecepatan,strategikpembinaankapasitiuntuk
lebihcepat,kitaranpeningkatanlebihbijak.Perkongsianituakanmembawabersamasama
masyarakatpeningkatanindividukelompoksekolahsekolahyangmemberitumpuankepada
pedagogidanpembelajaranmendalamdankemajuanangkatdalamdan
seluruhkelompok.

20|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page25

PerkongsianGlobal

Kamimembayangkanrakankongsiglobalbekerjasamadalamsetnilaidantindakan,
yangdinyatakandibawah,untukmengejarmatlamatyangdinyatakandiatas.Kerjasama
aktivitidankitaranpembelajaranakanmemberitumpuankepadaperancangankapasiti,
dibolehkanolehlangkahlangkahyangsejajar,alatdansistemmaklumbalas.Tujuannyaadalahuntuk
mendalammelibatkansemualapisansistempendidikandalamprosesmobilisasi,
daripadasistemdankepimpinansekolahmelaluiguruguru,pelajar,ibubapa
danpemegangkepentinganmasyarakat.
Sepertiyangkitayangdigariskandalambahagianpertamakertaskerjaini,hasratnyaadalahuntukmenangkapdan
memupuktenagadanideapelajardanguruguruyang
dinamikinovasimelaluikerjamerekasudah.Memanfaatkankerjamereka
danmenggunakannyasebagaiasasuntukmendalamdisokongkapasitikolektif
bangunandipercepatkanolehteknologidandibolehkanolehsistemboleh
pesatberkembangkesankami.Therangkakerjapelaksanaanrancangan
bagaimanakepingpelaninipatutbersamasama:

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|21

Page26

RangkaKerjaPelaksanaan

Kolektifpembinaankapasiti

KenalpastidanKongsiKerjaTerbaik

LangkahlangkahyangsamadanPeralatan

rts
po
e
R
kc
yang
db
ee
F

Matlamatyangsama

Rangkakerjainiberlandaskanpremispembelajaranazamdenganmelakukan,bermula
dengansebilangankecilbercitacitatinggimatlamat(sebagaimanaditakrifkandalamkertasputihini).
Langkahlangkahyangakandatangadalahuntukmerekabentuksatusetlangkahlangkahyangsamadanalatuntukmenjadi
digunakandiseluruhkelompoksekolahuntukmengenalpastidanberkongsikesterbaikbaru
pedagogidankerjapembelajarandalamdanuntukguruguruuntukmenganalisis,berkongsidan
merenungteladanyangterbaikuntukkeduaduakerjapelajardanaktivitipembelajaran
sebagaisebahagianutamausahapembinaankapasitikolektif.Binaupayaakan
jugadisokongolehlangkahlangkahberterusankeadaanpembelajarandan
hasilpenilaian,bersamakembalidengansekolahsekolahdangurugurumelalui
laporanmaklumbalasyangkerap.Laporanmaklumbalasdananalisisakanmembolehkankeduadua
sekolahdanperkongsianglobaluntukmemberitumpuankepadapembangunanpembelajaran
keadaanyangmenghasilkanaktivitipembelajaranyanglebihkukuhdankerjapelajar.
Diperingkatsistem,kitaraninimemeriksakerjapelajardanpembelajaran
aktivitiberhubungdengankeadaanpembelajarandisekolahakanmembolehkanpemimpinuntuk
membangunkanataumengembangkandasardasardanprogramprogramtertentuyangpalingberkesan
menggerakkanpedagogidanpembelajarandalam,danuntukberkongsidenganorangoranglain
kelompoksekolah,membolehkanpenyebaranseluruhsistem.Inikolektifberterusan
pembinaankapasitiakanmempercepatkankeupayaanrakankongsiuntukbelajardaripadakerja
dancepatbertindakbalas.Kitaraniniakanberulang,denganperbaikandan
pembangunanperkongsianitubelajardantidak.

22|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page27

LangkahlangkahyangsamadanPeralatan

LangkahlangkahyangsamadanAlatakanmemberitumpuankepadapengoperasian
kemahiranpembelajarandalamdanpembangunanplatformteknologiuntuk
langkahlangkahyangsamaberkongsidanartifakkerjapelajardidalamdandi
kelompoksekolah.Perkongsian"langkahlangkahkumpulankerja"termasukluar
pakarpakardanrakanrakannegaraakanmemulakanoperasikemahiranpembelajaranmendalam
danunsurunsurpedagogibaru,dankemudiankaedahrekabentukdan
penilaianuntukmengukurkemahiranlukisandariyangsediaadastateofseni
langkahlangkahdaninstrumen.Pengoperasianyangakanmenarikdaripadaprojekprojek
sepertiATC21S,ITLPenyelidikandaninisiatifinisiatiflainyangtelahdibangunkandan
antarabangsadisahkancarauntukmengukurkemahirandanpedagogi.
Kaedahkaedahpengukuranseterusnyaakanmembentukrekabentukyangsama
platformdatayangakanberfungsisebagai"alatasas"perkongsianini
kerja.Theplatformteknologiakansistemdalamtalianyangbolehskalayang
termasuk:
Pengumpulandanperkongsiankerjapelajar
Pengumpulandanperkongsianrekabentukaktivitipembelajaranguru
Kajiselidikdalamtalianuntukpelajar,guru,pemimpinsekolahdanibubapa'
persepsi,amalan,sumberdanhubungan(pembelajaran
syarat).
Pengumpulandatamengenaipenggunaanteknologidalampengajarandanpembelajaran
Penilaianlangsungdalamtaliandaripadaperkembanganpembelajaranpelajar
Laporanenjin,menyediakanlaporanmaklumbalasmengenaisemuaperkaradiatas
input
Langkahlangkahperkongsiankekumpulankerjadanperkongsianini
pembekalteknologiakanbersamarekabentukdanmembangunkanplatformteknologi.
Kumpulankumpulaniniakanbekerjasamadenganrakanrakannegarauntukmemastikandayaantaraoperasidan
kebolehgunaantempatanplatform.
Kerjakerjapelaksanaankelompoksekolahdanseluruhperkongsianituakan
diaktifkandenganplatformdatadankoleksiartifakyangakanmenyediakan
pangkalandatapelbagaidimensidanenjinpelaporan.

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|23

Page28

KenalpastidanKongsiKerjaTerbaik

Fasaseterusnyadalamrangkakerjapelaksanaanakantertumpudikalanganpelajar,

gurudansekolahmenjadipenyelidikpengajaranmerekasendiridan
pembelajaran.Iaakanbermuladenganmengenalpastiteladankaryapelajaryanghebatyang
menunjukkankemahirandanunsurunsurpembelajarandalam.Matlamatkamiadalahuntuk
menganalisisbagaimanakerjaitumajudariperspektifpelajardan
melaluikantarekabentukaktivitipembelajaran,strategipengajarandan
keadaanpembelajaransekolah.
Apabilagurugurubekerjasamauntukmemeriksakerjapelajardanmenganalisis
pengajaranbilikdarjah,merekamemikirkansecarabersamaapayangbekerjadanapayang
tidakberfungsi,danmerekamembinabudayapembelajaran...merekamembinadan
sahammodalpedagogi...(Cuban2013)
Untukmengenalpastikerjakerjapelajaryanghebatdancontohcontohaktivitipembelajaran,kamiakanmenggunakan
rubrikyangdibangunkanolehlangkahlangkahkumpulankerjauntukmenerangkan,meta
penandaandanpengekodanartifakkerjapelajardanpembelajaranaktivitidikemukakan
kepadaplatformteknologi.Kamimempunyaimodelmodelsediaadakerjapelajar
koleksimelaluiprogramprogramsepertiPusatPengajianPelajar
KerjadanHighTechHigh,keduadua
diAmerikaSyarikat,yangmempunyai
portalmajudalamtalianuntuk
berkongsikerjapelajar.
Modeljugatelah
dibangunkanuntukperkongsianpembelajaran
aktivitisepertieTwinnings,
EPals,TES,danrakanrakandalam
PembelajaranRangkaian.Kerjakita,
Walaubagaimanapun,akanmenambahrubrikdan
Prosespengekodanpelajar
aktivitikerjadanpembelajaran
sepanjangpembelajaranmendalam
dimensi.ITLPenyelidikanmempunyai
diujidandisahkanbagaimanaini
prosespengekodanbolehbekerja.

24|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page29

Melaluiperkongsianitu,pangkalandataantarabangsayangkayadengankerjakerjapelajardan
aktivitipembelajaranakandibangunkan.Inisahajabolehmembuktikanyangketara
danhasilkuatprojek.Menyediakanguruyangmempunyaiyanglebihluas
pelbagaicontohprodukkerjapelajarbaikdiluarapayangmereka
kelassendiriatausekolahtelahdihasilkanbenarbenarbolehmelepaskanpotensi
untukbelajardenganmelakukan.Apabilapelajarpelajardangurugurumelihatpelajarberimpaktinggi
projekprojekdiseluruhdunia,iabolehmemberiinspirasikepadapemikiranbarutentangapayang
mungkin.
Olehitu,platformteknologiakanmenjadialatuntukmengenalpastidanberkongsi
contohkesterbaikkerjapelajardanaktivitipembelajaran.Ini
menjadiasaskepadaanalisisbersamadanrenungankepadamemajukan
amalan.Gambar,video,permainan,kandunganpembelajarandigital,aplikasi,dan
banyakteknologidanbukanteknologisumberlainbolehtermasukdalamini
sistem.Kamiakanberusahauntukmengenalpasticontohkesterbaikkaryapelajar,sudah
rekabentukyangmemintakerjaitupembelajaran,dankemudiansekolahdansistem

keadaanpembelajaranyangmemupukdanmenanamkerjapembelajarantersebut.
Semuamaklumatinijugaakandimanfaatkansepenuhnyauntukmenyumbangkepada
asaspengetahuanantarabangsamelaluiperkongsianglobal
penyertaandalampersidangan,penerbitandantempattempatlainuntukglobal
perkongsianpengetahuan.Semuapihakyangberkepentingandaripelajarpelajardanguruguruuntuk
pemimpindanpenyelidikakanmenyumbangkepadapenyebaraninikami
bekerja,denganperkongsianaktifmenyokongini.

Kolektifpembinaankapasiti

Pembelajaranyangberkesandenganmelakukanmemerlukanmaklumatdikongsitentangapayang
kerja,jadikitaranmaklumbalasyangcepatdanmantapakanberadaditengahtengah
kolektifpembinaankapasiti.Sebagaisebahagiandaripadaprosespengukuran,rakankongsi
akanmengumpulkeduaduadataberstruktur(kajiselidik,datapencapaian)dankurang
artifakberstruktur(misalnya,kerjapelajardanaktivitipembelajaran).Semuaini
sumberdataakandimasukkandalamplatformteknologi.Yang
kumpulanpengukuranakanmerekabentukdanmembangunkangunalaporanmaklumbalas
menggunakandataini,membolehkanplatformteknologiuntukmenjanabukti
yangsentiasamemberitahuamalan,programdandasar.Laporanlaporanini
akanberkhidmatsebagaiasasuntukrenunganbersamadankolektif
pembinaankapasiti.

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|25

Page30

Diperingkatsekolahataukelompok,pihakberkepentinganakanmenggunakanlaporanmaklumbalasuntuk
menganalisisartifakmerekasemasakerja,amalandankeadaanpembelajarandan
kemudianmembangunkanprogrambinaupayafokus,selarasdenganmatlamat
menggerakkanpedagogidanpembelajarandalam.Pembinaankapasiti
programakanmerangkumibanyakunsur:
Analisisbuktikepadakerjapembelajaran(aktivitipembelajarandanpelajar
Kodkerja)dansyaratpembelajaran(amalan,persepsi,
pertunangan),menggunakaniniyangmengenalpastikeperluantertentu
Pelajardangurupendedahankepadateladan,demonstrasidan
sampelpengajiandalam,pedagogi,penilaianbarudanbaru
teknologi
Pengenalpastiandanpembangunanprogramdanmodelyangberkaitandengan
keperluankhusussetiapsekolahataukelompok.Inimungkinmelibatkan
penyertaandalammerentaskelompokeksperimen"hub"memberitumpuankepada
aspektertentupedagogi,pembelajaransyarat,teknologiatau
dasar.
Prosespembinaankeupayaankerjasamadidalamdandikelompokuntuk
menyokongpenggunaanmodelbaru,termasuksokonganseperti
rangkaianguru,sidangkemuncakkerjasama,profesionaldankepimpinan
pembangunan,alat,danpengukuranyangberterusan.
Satuelemenpentingdalampembinaankapasitiyangdirancangadalahuntukmemanfaatkan
tenagapelajarpelajardanguruguruyangkreatifdanyangberkaitan
rakankongsidalampedagogibaruteladandankerjakerjapembelajarandalam.Yang
perkongsianakanberusahauntukmengenalidanmelibatkanindividuindividuinisebagai

"Activators"pedagogibarudanpembelajaranmendalamdidalamdandi
kelompok.Setelahdikenalpasti,kitaakanberusahauntukmembinakomunitiactivators
yangmelakukankerjakerjabesarsekarang,mendedahkanmerekakepadasatusamalaindanmereka
kerjadanbuahfikiranmelaluiberstrukturrangkaian,dalamtaliandanluartalian.Tujuannya
adalahuntukmembinadariapayangmerekalakukan,melanjutkankeupayaanmerekamelalui
masyarakatberhubungyangdipimpindenganmengamalkanagenperubahan.
Iadijangkabahawasemuakelompoksekolahdansistemyangmengambilbahagianakanmenggunakan
perkongsiansebagaikeduaduasumberdanmodeluntukmemperdalamprofesional
pembangunanguru,pemimpinsekolahdanpemimpinmasyarakat.Yangsediaada
programpembangunanprofesionaldanprofesionallatihantempatan
harusmenjadisangatterlibatdalamusahamobilisasi.Mengintegrasikan
rangkakerjayangditerangkandisinidenganperkaitandantempatanpihakberkepentingantempatanakan
menjadikritikaluntukkejayaanbersama.

26|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page31

Melaluipelaksanaanpembelajarandenganmelakukan,kelompoksekolahakanpergi
melaluiprosesyangsistematikuntukmendiagnosiskeperluanmerekasendiridan
keutamaan,memilihkanansettuilperubahan,danberkesanterkemuka
prosesperubahankeseluruhansepanjangjalanmelaluipembelajaranmendalamdipercepatkan
untukpelajar.Setiapkelompokakanditinggalkandengansistem,peralatan,pengetahuan,
danberpandukanpengalamanuntukmengulangiprosesini,menanamkanperubahan,dan
memperluaskannyakelebihbanyaksekolahsekolah.
Diperingkatglobal,kerjasamatambahan"hub"akanmembangunkanjelas
modelberasaskanbuktidaripadapedagogibaru.Adalahdijangkakanbahawaglobal
rakankongsipenyelidikanjugaakanmenjadirakankongsiyangkomiteddalaminisiatif,
analisismembimbing,pembangunanpengukurandanpengenalpastian
kebanyakankegunaanberkesanteknologiuntukprosesdantujuantertentu.
Rakankongsipenyelidikanglobalitubolehmemohonanalisispembelajarankencang
semualapisandata,memanfaatkanpeluangsepenuhnyaperkongsianiniuntuk
memajukanpemahamanglobalkami.
Duniasedangberubahdanpengajarandanpembelajaranyangberubahdengania.Ini
kertastelahmenetapkanwawasandanpelantindakan.Kejayaanakanbergantungkepada
rakanrakanyangbenarbenarmelakukanbagikerjainiuntukmenggerakkandansecaradramatikmemperluaskan
pedagogibarudanpembelajaranmendalamdiatastanah.Kamimenjemputsemuayangmungkin
akanberminatuntukmenyertaiusahainiuntukmenghubungikamidi
information@newpedagogies.org.

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|27

Page32

Rujukan

Adamson,F.,&DarlingHammond,L.(2012).DasarPathwaysuntuk21
KemahiranAbad.PusatStanfordDasarPeluangPendidikan.
Diambildaripadahttp://atc21s.org/wpcontent/uploads/2012/08/ATC21S
pelancaranLDHpolicyii.pdf
Guntingrambut,M.(2013).BeritaBaikdariPakistan.London:Pembaharuan.
Diambildaripada
http://www.reform.co.uk/resources/0000/0688/The_good_news_from_Pakis
tan_final.pdf
.Barber,M.,Rizvi,S.,&Donnelly,K.(2012)OceansofInovasi:
Atlantik,Pasifik,KepimpinanGlobaldanMasaDepanPendidikan.New
York:Penguin.
.Barber,M.,Rizvi,S.,&Donnelly,K.(2013)AnAvalancheDatang:Higher
PendidikandanRevolusiHadapan.London:InstitutDasarAwam
Penyelidikan.
Hitam,PJ&Wiliam,D.(1998).DidalamBlackBox:Meningkatkanstandard
melaluipenilaianbilikdarjah.PhiDeltaKappan,802.
Cuba,Larry.(2013).DidalamkotakhitamdaripadabilikdarjahAmalan:Tukar
TanpaPembaharuanPendidikanAmerika.Cambridge:PendidikanHarvard
Press.
DarlingHammond,L.danRothman,R.,ed.(2011).GurudanPemimpin
KeberkesanandalamBerprestasiTinggiSistemPendidikan.WashingtonDC:
AllianceforCemerlangPendidikandanStanford:PusatStanforduntuk
DasarPeluangPendidikan.
Dumont,H,Istace,D,danBenavides,F.,ed.(2010).SifatPembelajaran:
MenggunakanPenyelidikanuntukinspirasiAmalan.Paris:OECDPenerbitan.
Dykes,G.,Furdyk,M.,Hassan,S.,&Corriero,J.(2013).Darisuarapelajaruntuk
pemimpinbarumuncul.Promethean.Diambildaripada
http://www.prometheanworld.com/rx_content/files/PDF/PrometheanThinki
ngDeeperResearchPaperNo6FromLearnerVoicetoEmergingLeader
169728.pdf
(Engelbart)http://www.dougengelbart.org/about/nics.html

28|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page33

EropahKakitanganSuruhanjaya.(2012).PenilaiankecekapanMasukkan
PendidikanawaldanLatihan:PanduanDasar.Diambildaripada
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw371_en.pdf
Fullan,M.(2011).MemilihPemanduyangsalahuntukSistemPembaharuanSeluruh.
PusatStrategikPendidikan,SeminarSiri204.
.Fullan,M.(2012)Stratosphere:Integrasiteknologi,pedagogi,dan
menukarpengetahuan.Toronto:Pearson.
Fullan,M.(2013).GreatuntukCemerlang:PelancaranPeringkatSeterusnyaOntario
PendidikanAgenda.Diambildaripada:
http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/reports/FullanReport_EN_07.pdf
Fullan,M.&Donnelly,K.(2013)Hidupdalampaya:Menilaidigital
inovasi.London:NestaOakland,CA.:Newdanaterokasekolah.
Gallup.(2013)."KemahiranAbadke21danTempatKerja:a2013Microsoft
stKemahiranAbadKerjadanPersekitaranKerja."
PearsonYayasanKajian21
Hargreaves,A.,&Fullan,M.(2012).ModalProfesional:Transformasi
Mengajardisetiapsekolah.NewYorkCity:GuruCollegePress.
Hattie,J.(2011).PembelajaranyangbolehdilihatuntukGuru:KesanMemaksimumkanpada
Pembelajaran.NewYork:Routledge.
HewlettFoundation..(2012)PembelajaranDeeper:RingkasanPelanStrategik.Yang
WilliamdanFloraHewlettFoundation.Diambildaripada
http://www.hewlett.org/uploads/documents/EducationProgram_Deeper_Le
arning_Strategy.pdf
Hill,P.(2013).Suratmenyuratperibadidenganpenulis.
ITLResearch.(2011).PengajarandanPembelajaranInovatifPenyelidikan:2011
PenemuandanImplikasi.Diambildaripada
http://www.itlresearch.com/researchareports/2011itlresearchfindings
Jenkins,L.(2013).KebenaranLupakan.Milwaukee:WI:PersatuanAmerika
untukQualityPress.
Laurillard,D.(2012).PengajaransebagaiSainsRekabentuk:BangunanPedagogi
CorakuntukPembelajarandanTeknologi.NewYorkCity:DewanBahasadanPustaka.

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|29

Page34

Cahaya,D.,Harga,J.,&Pierson,E.(2011).Denganmenggunakanpenilaiankelasuntuk
menggalakkanpembelajaranabadke21dinegaranegarapasaranbarumuncul.Pusat
Kanakkanak&Teknologi.

Mehta,J.,Schwartz,RB,&Hess,FM(2012).TheHadapanSekolah
Pembaharuan.Cambridge:HarvardPendidikanPress.
Mehta,J.(2013).TheAllurePerintah:HarapanTinggi,Jangkaanputusputus,dan
QuestyangbermasalahuntukRemakePersekolahanAmerika.NewYork:Oxford
UniversityPress.
Bill&Melinda(MET)GatesFoundation.(2012).Langkahlangkahyangberkesan
Pengajaran.Diambildaripadahttp://www.metproject.org/
Miller,R.,Looney,J.,&Siemens,G.(2011).KompetensiPenilaian:
MengetahuiApaAndaTahudanPembelajaranAnalytics.Promethean.
Dipelihara,M.,Farrell,D.,&Barton,D.(2012).PendidikanPekerjaan:
Merekabentuksatusistemyangberfungsi.McKinsey&Company:PusatMcKinseyuntuk
Kerajaan.Diambildaripadahttp://mckinseyonsociety.com/educationto
pekerjaan/laporan/
Nesta.Lucking,R.,Bligh,B.,munches,A.,Ainsworth,S.,Crook,C.,&Noss,
.R.(2012)MentafsirkanPembelajaran:Bukti,JanjidanPotensiDigital
Pendidikan.London:Nesta.Diambildaripada
http://www.nesta.org.uk/library/documents/DecodingLearningReport_v12.
pdf
MajlisPenyelidikanNegara.(2012).Pendidikanuntukkehidupandankerja:Membangunkan
pengetahuanbolehdipindahmilikdankemahiranabadke21.AkademiKebangsaan
Press.
Perkongsianuntuk21KemahiranAbad.(2007).Kemahiranabadke21penilaian:A
perkongsianuntukkemahiranabadke21ekertas.Diambildaripada
http://www.p21.org/storage/documents/21st_century_skills_assessment.pdf
Pedro,F.(2006).Thepelajaralafbaru:Mencabarpandangankitaterhadapict
danpembelajaran.Diambildaripadahttp://www.oecd.org/edu/ceri/38358359.pdf
PaulHamlynFoundation&UnitInovasi.(2012).HadapanPembelajaran:A
penglihatanmelibatkansekolahsekolah.Diambildaripada
http://www.innovationunit.org/sites/default/files/Learning
_Futures_Engaging_Schools.pdf

30|KeArahAkhirBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep

Page35

QuagliaInstitutAspirasiPelajar.(2012).Suarapelajarnegarasaya
gredlaporan6122012.Diambildaripada
http://www.qisa.org/publications/docs/ExecutiveSummary_NR12.pdf
Snowden,D.,Goldstein,J.,Richardson,K.,Allen,P.(Editor).(2007).
Kemunculan:Kerumitan&Pertubuhan2006Tahunan.ISCEPenerbitan.
Sukar,P.(2012).Bagaimanakanakkanakberjaya:Grit,rasaingintahu,dankuasayangtersembunyi
watak.NewYork:HoughtonMifflinHarcourt.
.Trilling,B.,&Fidel,C.(2012)kemahiranabadke21:Belajaruntukhidupdalamkita
kali.NewYork:JossesBass.
VanHorn,C.(2011,25Mei).Kekecewaanmerekaadalahwajar.NewYork

Times.Diambildaripada
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/05/24/thedownsized
kolejsiswazah/siswazahkekecewaanadalahwajar
.VanderArk,T.(2011)Mendapatkanpintar:Bagaimanapembelajarandigitaladalahmengubah
dunia.NewYork:JosseyBass.
Vieluf,S.,Kaplan,D.,Klieme,E.,&Bayer,S.(2012).AmalanPengajarandan
inovasipedagogi:BuktidaripadaTalis.OECDPenerbitan.Diambil
darihttp://www.oecdilibrary.org/education/teachingpracticesand
pedagogiinnovations_9789264123540en
Voogt,J.,&Roblin,NP(2012).Analisisperbandinganantarabangsa
rangkakerjauntukkecekapanabadke21:Implikasiuntuknegara
dasarkurikulum.(2012.JurnalPengajianKurikulum,44(3,299321).
Willms,D.,Friesen,S.,danMilton,P.(2009).ApayangkaubuatdiSekolah
Hariini?Mengubahbilikdarjahmelaluisosial,akademikdanintelektual
pertunangan.Toronto:KanadaPersatuanPendidikan.

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep|31

Page37
Page36

www.newpedagogies.org

KearahEndBaru:pedagogibaruuntukPembelajaranDeep