You are on page 1of 2

Ang Magkaibigan

Mangingisda
IsangAng
arawDalawang
naisipan ni Ashley
at Aljur na
mangisda
sa dagat.
sumakay
sa
Isang araw
is MangMasaya
Robert silang
ay nakakuha
nang
bangka.
Habang
ay nasa
laot pakantamaraming
isda sasila
dagat
sapagkat
si Mang
kanta
Aljur. Seryoso
si Ashley
na
Nestorpa
aysiwalang
makuhanaman
kahit iisang
piraso.
nakatitig
saMang
dagat,
dahil kaya
nais niya
Nainggit si
Nestor
siya na
ay makahuli
umuwi na
ng
maraming
isda. Maya-maya
ay nagulat
si
lamang
at nagpahinga.
Maya-maya
ay biglang
Ashley
dahil
isangkumidlat
pating.
lumakas
angbiglang
alon nglumitaw
dagat atang
biglang
Sa
sobrang takot
ay bigla
siyang
nahulog.
at natamaan
si mang
Robert
at biglang
Hindi
malaman
Aljur kung
ano ang
nagising
si MangniNestor
at nakita
niyagagawin
sa Mang
sapagkat
na ang pating
kay Ashley.
Robert namalapit
nakahalandusay
sa kanyang
bangka
Kaya
agad pinuntahan
siyang tumalon
bitbit
ang
at biglang
kaagad
niya
atkaniyang
dinala ito
itak,
maliksi
na naitaga ito
pating.
at sinabi
niyaniya
sa kamag-anak
ni sa
Mang
Robert
Nailigtas
niya pumunta
ang kaniyang
matalik
at agad-agad
sa ospital
at na
tinanong
kaibigan.
nila kung kumusta na ang lagay ni Mang
Robert.
Masaya silang umuwi dahil alam nila na kahit
anong mangyari o dumating na problema sila
ay magtutulungan.