You are on page 1of 2

16.11.2015.

VremeVotka

VREMEUIVANJA,/VREMEUIVANJA

Votka
Destilatprevrelihitarica,razblaentakodasemoepitiuzumerenuopasnostpoivot,zovese
votka.Tadefinicijarazumeseiskljuujeraznedivljerakijeodkrompira,strugotine
(daskovaa),nizindustrijskihproizvodakojisepodasnimimenomvotkeprodajuokolo,kaoi
uvenuvotku"odgovana,poznatuizVojnikaonkina".Pravavotkamorabitiodpeninogita,
anjenaproizvodnjajedelikatanskoroumetnikiproces,poznatsamozapanjujuemalombroju
ljudi.Razlikaizmeupraveivetakevotke,akojevelika(tojeestsluaj),osetiseodmah,na
jezikuakojemala(tojejoeisluaj),osetisesutradan.
Votkaimadveosobinekojeinenjenjedinstveniineponovljivikarakter(kaotopravialkoholiari
znaju,svakopieimasvojkarakterpisacMiloradPavitvrdidasenapijancumoeprepoznatida
lijepijanodcrnogiliodbelogvina).Tedveosobinesu:apsolutnanunostdaseuzvotkumezetii
pojaveprekidaupamenjupripijanstvu,onotofilmadijezovublank".Tedveosobineineod
votkejednoodretkihpiakojazahtevajustrogudisciplinuprikonzumiranju".Uivatise,dakle,u
votkimoesamoumetniki,spunosamodisciplineidue,touivanjeiniutolikoveim.
Alkoholje,kakotolepokaedrarkoKora,anksiolitik":dobarjeprotivzebnje.Togaini
vanimelementomproduktivnostiunekimprofesijama,meukojimajeinovinarska.Utomzanatu
seznakojaredakcijaradi"nakojepieitobimogaobitipredmetiposebneiveomazanimljive
rasprave.Utomsmisluvotkajeznaajnapojava:naime,umerenoidisciplinovanouivanjeu
dobrojvotkidajeuanksiolitikomsmisluveomadobrerezultate,tosekasnijeodraavaina
lucidnostnoinarskihtekstovaimudrostureivakepolitike.
Sdrugestrane,nevetipokuajiuivanjauvotkidonosekatastrofalnerezultate.Otometaseu
glavikojaneumedasedisciplinujeukonzumiranjuvotkedogaa,pouzdanosvedoiMihail
Bulgakov:Utojglavijeodzvanjalotekozvono,izmeuonihjabuicaizatvorenihkapaka
plovilesucrvenkastemrljesavatrenozelenimivicama,akaovrhunacsvegabilomujemuka,pri
emusenjemuinilodajetamuninapovezanasazvucimanekogvienegodosadnog
gramofona".Opisanostanjedogaasesubjektukojijeposlevotkepiovinomolimdazapazite,
prvapoukaglasi:poslevotke,itosamoakojepopijenaveomaumerenakoliina,uzmeze,pijese
samopivo.Vinoniukomsluaju.Boljejenastavitisvotkomuzjelo,jerjevotkajedinidestilat
kojiideuzsvajela,osimuznekevrstekolaa.AkoseovekveokliznesvotkomnekmujeBog
napomoi.Sluajevipotpuneinepovratneamnezije,tj.praznineupamenju,poznatisu,
dokumentovaniimogusesmatratizapravilo.ovekpijanodvotkeneupotrebljivjepotpunoRusi
takvestaveutaksi,potosumuprvozaodelozakailinovaciadresu.Votkavodiutotalnu
anesteziju,tojeiniomiljenimpiemljudisanereivimproblemimailiozbiljnimnedostatkom
karaktera.Jedinilekkojisutradanpomae,opetjenajboljeopisankodBulgakova:Nikakav
piramidonvamneepomoi",kaenasmrtmamurnompacijentuNeastivilino,Onajkoznao
emugovorijerjejedinikosmedapijevotkuinikadnemezeti.Pridravajtesestarogpravila
klinseklinomizbija.Jedinotomoedavasvratiuivot,tosudveaicevotkeimeze".
Natomesevaljazadratimalodue,jernijesvakomezeisto.Bulgakovjetuveomaprecizan:
posluavniknakomesenalazioiseenbelihleb,kavijaruinijici,belemariniranepeurkicena
tacni...bocavotkeoznojenaodhladnoe...uzdelipunojleda".Osimtogaamariniranepeurkei
kavijarsutuveomavaniposluenajevrelasrebrnainijica,aunjojsusenalazilevirleu
paradajzsosu".Znai:dveledenevotke,potkrepljeneozbiljnimmezelucimaineimtoplim.Dobar
http://www.vreme.com/cms/view.php?id=870802&print=yes

1/2

16.11.2015.

VremeVotka

brodetilitripiceusaftumogudazamenepomenutevirle.Zapamtitedobroovajrecept,jerje
spasonosan.
tosevrstevotketie,tujelakonapravitilistuprioriteta.Naruskualost,najboljevotkepraveses
ovestraneGvozdenezavese.TojeprvovotkaGorbatschoW"izBerlina,kojanikakvevezesa
MihajlomSergejeviemnema,jerjereodestilerijikojusuruskiemigrantiosnovali1920.podtim
imenom.OdmahzanjomsledivotkauvenefirmeSmirnoff"izSjedinjenihDrava,paPopoff"
izVelikeBritanije.Svetrisuprimetilisteemigrantskirecepti,spasenioddijalektikog
materijalizma.Finlandia"jetunegde,sapoljskomWyborowom",obesunetomaloboljeod
ruskihoriginalnihvotki,baremonihkojestiuprekogranice:Sovyetskaya",Stolychnaya"i
Pshenichnaya".Modanomenklatura"imanekesvojesjajnevotkemitoneznamo.Legenda
kaedajejedinodostignueOktobarskerevolucijebilopoveanjeprocentaalkoholauvotkiza
nekihpetindeksnihpoena"itojeneto...
Dazakljuimo:votkajesjajno,aliopasnopie,dostojnojedinopravihljudi.Kojenauiodapije
votkukakotreba,nauieisvedrugo.
MILOVASI

Copyright19982015Vreme,Beograd

http://www.vreme.com/cms/view.php?id=870802&print=yes

2/2