You are on page 1of 4

Anuari de la Pime Catalana 2015

Transport i comunicacions
Valors mitjans per empresa

Pimes

Exercici 2012
Nombre d'empreses
Nombre de treballadors per empresa

3.407
12,5

Exercici 2013

% Variaci

3.407
12,4

-0,6

1. Comptes de balan
ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material i inversions immobiliries
Inversions financeres a llarg termini i altres actius no corrents
ACTIU CORRENT
Existncies
Deutors
Clients
Altres deutors
Inversions financeres a curt termini
Efectiu i actius lquids
Altres actius corrents
TOTAL ACTIU
PATRIMONI NET
Capital
Reserves, ajustaments, subvencions i altres
Resultat de l'exercici
PASSIU NO CORRENT
Deutes a llarg termini
Altres passius no corrents
PASSIU CORRENT
Deutes a curt termini
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Altres passius corrents
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

Mil euros
%
956,9 52,6
141,9
7,8
643,6 35,4
171,4
9,4
863,2 47,4
31,8
1,7
583,6 32,1
522,3 28,7
61,3
3,4
116,4
6,4
125,8
6,9
5,6
0,3
1.820,1 100,0
650,2 35,7
223,1 12,3
420,6 23,1
6,5
0,4
462,9 25,4
416,2 22,9
46,7
2,6
707,0 38,8
201,7 11,1
496,5 27,3
8,8
0,5
1.820,1 100,0

Mil euros
%
957,8 52,2
134,8
7,3
629,6 34,3
193,3 10,5
878,7 47,8
31,8
1,7
590,4 32,1
525,6 28,6
64,8
3,5
117,4
6,4
131,4
7,2
7,7
0,4
1.836,5 100,0
667,5 36,3
225,3 12,3
433,6 23,6
8,7
0,5
394,1 21,5
348,7 19,0
45,5
2,5
774,8 42,2
247,8 13,5
514,7 28,0
12,3
0,7
1.836,5 100,0

% Variaci
0,1
-5,0
-2,2
12,8
1,8
-0,1
1,2
0,6
5,7
0,8
4,5
38,0
0,9
2,7
1,0
3,1
33,5
-14,9
-16,2
-2,6
9,6
22,9
3,7
39,6
0,9

2. Compte de resultats
INGRESSOS D'EXPLOTACI
Import net de la xifra de negoci
Altres ingressos d'explotaci i variaci d'existncies
Consums d'explotaci
Altres despeses d'explotaci
VALOR AFEGIT
Despeses de personal
RESULTAT ECONMIC BRUT DE L'EXPLOTACI
Amortitzacions de l'immobilitzat
RESULTAT ECONMIC NET DE L'EXPLOTACI
Despeses financeres
Ingressos financers
Altres partides financeres
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impost de beneficis
Altres resultats
RESULTAT DE L'EXERCICI
RECURSOS GENERATS

Mil euros
%
2.244,5 100,0
2.156,6 96,1
87,9
3,9
-1.153,1 51,4
-504,3 22,5
587,1 26,2
-464,7 20,7
122,4
5,5
-83,3
3,7
39,2
1,7
-28,3
1,3
8,1
0,4
-4,7
0,2
-24,8
1,1
14,3
0,6
-7,8
0,3
0,0
0,0
6,5
0,3
89,7
4,0

Mil euros
%
2.273,4 100,0
2.195,5 96,6
77,9
3,4
-1.190,0 52,3
-506,1 22,3
577,3 25,4
-462,4 20,3
114,9
5,1
-79,5
3,5
35,4
1,6
-26,7
1,2
9,8
0,4
-2,3
0,1
-19,2
0,8
16,2
0,7
-7,6
0,3
0,0
0,0
8,7
0,4
88,1
3,9

% Variaci
1,3
1,8
-11,3
-3,2
-0,4
-1,7
-0,5
-6,2
-4,6
-9,6
-5,4
21,5
-51,4
-22,8
13,3
-3,4
-116,7
33,5
-1,8

3. Rtios 2013

Valor
mitj

% Var
Diferncia
s 2012 conjunt pimes

Rendibilitat, marge i rotaci


Rendibilitat financera (%)
2,43
Palanquejament net (%)
0,09
Rendibilitat econmica (%)
2,34
Marge (%)
1,89
Rotaci (voltes)
1,24
Relatius al nombre d'ocupats
Valor afegit per ocupat (milers d'euros)
46,619
Despeses de personal per ocupat (milers d'euros) 37,340
Rtios sobre valor afegit brut
Costos laborals unitaris (%)
80,10
Productivitat de l'actiu (%)
37,84
Productivitat de l'immobilitzat (%)
75,52
Rtios financeres
Endeutament (%)
63,65
Liquiditat
1,13
Fons de maniobra
1,11

Q1 Mediana

Q3

10,4
167,9
0,0
-0,4
0,4

-1,31
-0,70
-0,60
-1,45
0,36

-1,02
-1,80
-1,87
-1,41
0,82

5,41
1,35
2,68
1,80
1,49

21,51
12,91
7,05
5,15
2,36

-1,0
0,1

2,85
2,36

25,00
23,00

38,23
32,25

53,41
42,00

1,2
-1,2
1,0

0,18
5,80
4,40

68,72
27,81
67,88

83,91
50,48
167,99

96,21
83,08
472,11

-1,0
-7,1
-4,7

11,16
-0,42
-0,23

41,84
0,87
0,89

66,67
1,31
1,31

86,90
2,24
2,63

Dades arrodonides a un decimal, llevat daquelles rtios en qu les dades apareixen amb dos decimals. Variacions calculades a partir
dels valors de les mateixes empreses.
Font: PimesDat de PIMEC a partir de dades de SABI.

111

Anuari de la Pime Catalana 2015

Taula de correspondncies entre la classificaci CCAE (2 dgits) i


lagrupaci sectorial de lAnuari de la Pime
CCAE-2009 ( 2 DGITS)
Codi Descripci

Agrupaci sectorial Anuari de la Pime

01

Primari

02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
41
42
43
45
46
47
49
50
51
52
53
55
56
58

Agricultura, ramaderia, caa i activitats dels serveis que s'hi


relacionen
Silvicultura i explotaci forestal
Pesca i aqicultura
Extracci d'antracita, hulla i lignit
Extracci de petroli brut i de gas natural
Extracci de minerals metllics
Extracci de minerals no metllics ni energtics
Activitats de suport a les indstries extractives
Indstries de productes alimentaris
Fabricaci de begudes
Indstries del tabac
Indstries txtils
Confecci de peces de vestir
Indstria del cuir i del calat
Indstria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i
esparteria
Indstries del paper
Arts grfiques i reproducci de suports enregistrats
Coqueries i refinaci del petroli
Indstries qumiques
Fabricaci de productes farmacutics
Fabricaci de productes de cautx i matries plstiques
Fabricaci d'altres productes minerals no metllics
Metallrgia; fabricaci de productes bsics de ferro, acer i
ferroaliatges
Fabricaci de productes metllics, excepte maquinria i equips
Fabricaci de productes informtics, electrnics i ptics
Fabricaci de materials i equips elctrics
Fabricaci de maquinria i equips ncaa
Fabricaci de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabricaci d'altres materials de transport
Fabricaci de mobles
Indstries manufactureres diverses
Reparaci i installaci de maquinria i equips
Subministrament d'energia elctrica, gas, vapor i aire condicionat
Captaci, potabilitzaci i distribuci d'aigua
Recollida i tractament d'aiges residuals
Activitats de recollida, tractament i eliminaci de residus;
activitats de valoritzaci
Activitats de descontaminaci i altres serveis de gesti de residus
Construcci d'immobles
Construcci d'obres d'enginyeria civil
Activitats especialitzades de la construcci
Venda i reparaci de vehicles de motor i motocicletes
Comer a l'engrs i intermediaris del comer, excepte vehicles
de motor i motocicletes
Comer al detall, excepte el comer de vehicles de motor i
motocicletes
Transport terrestre; transport per canonades
Transport martim i per vies de navegaci interiors
Transport aeri
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Serveis d'allotjament
Serveis de menjar i begudes
Edici

93

Primari
Primari
Energia, gas, aigua i reciclatge
Energia, gas, aigua i reciclatge
Indstries extractives no energtiques
Indstries extractives no energtiques
Indstries extractives no energtiques
Indstria alimentria
Indstria alimentria
Indstria alimentria
Indstria txtil, cuir i confecci
Indstria txtil, cuir i confecci
Indstria txtil, cuir i confecci
Cautx, fusta i altres indstries
Indstria del paper i arts grfiques
Indstria del paper i arts grfiques
Energia, gas, aigua i reciclatge
Indstries qumiques
Indstries qumiques
Cautx, fusta i altres indstries
Indstries extractives no energtiques
Metallrgia, maquinria i material elctric
Metallrgia, maquinria i material elctric
Metallrgia, maquinria i material elctric
Metallrgia, maquinria i material elctric
Metallrgia, maquinria i material elctric
Material de transport
Material de transport
Cautx, fusta i altres indstries
Cautx, fusta i altres indstries
Metallrgia, maquinria i material elctric
Energia, gas, aigua i reciclatge
Energia, gas, aigua i reciclatge
Energia, gas, aigua i reciclatge
Energia, gas, aigua i reciclatge
Energia, gas, aigua i reciclatge
Construcci
Construcci
Construcci
Comer i reparacions
Comer i reparacions
Comer i reparacions
Transport i comunicacions
Transport i comunicacions
Transport i comunicacions
Transport i comunicacions
Transport i comunicacions
Hoteleria i restauraci
Hoteleria i restauraci
Altres serveis a les empreses

Anuari de la Pime Catalana 2015

CCAE-2009 ( 2 DGITS)
Codi Descripci

Agrupaci sectorial Anuari de la Pime

59

Altres serveis a les persones

60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Activitats de cinematografia, de vdeo i de programes


de televisi; activitats d'enregistrament de so i edici musical
Activitats d'emissi i programaci de rdio i televisi
Telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informaci
Serveis d'informaci
Mediaci financera, excepte assegurances i fons de pensions
Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la
Seguretat Social obligatria
Activitats auxiliars de la mediaci financera i d'assegurances
Activitats immobiliries
Activitats jurdiques i de comptabilitat
Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de
gesti empresarial
Serveis tcnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i
anlisis tcnics
Recerca i desenvolupament
Publicitat i estudis de mercat
Altres activitats professionals, cientfiques i tcniques
Activitats veterinries
Activitats de lloguer
Activitats relacionades amb l'ocupaci
Activitats de les agncies de viatges, operadors turstics i
altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen
Activitats de seguretat i investigaci
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars
a les empreses
Administraci pblica, Defensa i Seguretat Social obligatria
Educaci
Activitats sanitries
Activitats de serveis socials amb allotjament
Activitats de serveis socials sense allotjament
Activitats de creaci, artstiques i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats
culturals
Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment
Activitats associatives
Reparaci d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domstics
Altres activitats de serveis personals
Activitats de les llars que donen ocupaci a personal domstic
Activitats de les llars que produeixen bns i serveis per a s propi
Organismes extraterritorials

94

Transport i comunicacions
Transport i comunicacions
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les empreses
Serveis financers, asseguradores i lloguers
Serveis financers, asseguradores i lloguers
Serveis financers, asseguradores i lloguers
Serveis financers, asseguradores i lloguers
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les persones
Serveis financers, asseguradores i lloguers
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les persones
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les empreses
Excls
Altres serveis a les persones
Altres serveis a les persones
Altres serveis a les persones
Altres serveis a les persones
Altres serveis a les persones
Altres serveis a les persones
Altres serveis a les persones
Altres serveis a les persones
Excls
Comer i reparacions
Altres serveis a les persones
Excls
Excls
Excls

Anuari de la Pime Catalana 2015

Pimes
Ocupats: d1 a 249 treballadors
Facturaci: inferior a 50 milions deuros
Valor de lactiu: inferior a 43 milions deuros
SECTORS DACTIVITAT

Codi CCAE-2009 (2 dgits)

Pimes

Pg.
97

Primari
01, 02, 03
Energia, gas, aigua i reciclatge
05, 06, 19, 35, 36, 37, 38, 39
Indstries extractives no energtiques
07, 08, 09, 23
Indstria alimentria
10, 11, 12
Indstria txtil, cuir i confecci
13, 14, 15
Cautx, fusta i altres indstries
16, 22, 31, 32
Indstria del paper i arts grfiques
17, 18
Indstries qumiques
20, 21
Metallrgia, maquinria i material elctric
24, 25, 26, 27, 28, 33
Material de transport
29, 30
Construcci
41, 42, 43
Comer i reparacions
45, 46, 47, 95
Hoteleria i restauraci
55, 56
Transport i comunicacions
49, 50, 51, 52, 53, 60, 61
Serveis financers, asseguradores i lloguers
64, 65, 66, 68, 77
Altres serveis a les empreses
58, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 81, 82
Altres serveis a les persones
59, 75, 79, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96
Sntesi dels valors de dispersi de les rtios per sectors

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Definici Rtios
Rendibilitat, marge i rotaci
Rendibilitat financera:
Resultat abans dimpostos / Patrimoni net
Palanquejament net:
Rendibilitat financera Rendibilitat econmica
Rendibilitat econmica:
(Resultat abans dimpostos + despeses financeres) / Actiu
Marge:
(Resultat abans dimpostos + despeses financeres) / Ingressos dexplotaci
Rotaci:
Ingressos dexplotaci / Actiu
Relatius al nombre docupats
Valor afegit per ocupat:
Despeses de personal per ocupat:
Rtios sobre valor afegit brut
Costos laborals unitaris:
Productivitat de lactiu:
Productivitat de limmobilitzat:
Rtios financeres
Endeutament:
Liquiditat:
Fons de maniobra:
Mesures de dispersi
Q1: Quartil 1:
Mediana:
Q3: Quartil 3:

Valor afegit / Nombre de treballadors


Despeses de personal / Nombre de treballadors
Despeses de personal / Valor afegit
Valor afegit / Actiu dexplotaci
Valor afegit / Actiu no corrent dexplotaci

(Passiu no corrent + Passiu corrent) / Passiu


Actiu corrent / Passiu corrent
(Patrimoni net + Passiu no corrent) / Actiu no corrent

Valor de lindicador que deixa el 25% de les empreses per sota


Valor de lindicador que deixa el 50% de les empreses per sota
Valor de lindicador que deixa el 75% de les empreses per sota

95