You are on page 1of 45

FORMAT

PENGHASILAN
FOLIO RC
3763/2
PANDUAN GURU
PANDUAN INI DICADANGKAN KEPADA GURU-GURU RC MALAYSIA UNTUK
MELAKSANAKAN KERJA KURUS REKA CIPTA UNTUK SPM 2013 ( SUMBER RUJUKAN MPKK
SPM 2013 LPM)

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


FOLIO REKA CIPTA 2012
3763/2

NAMA

: ...........................................................................

NO KAD PENGENALAN

: ...........................................................................

NO. ANGKA GILIRAN

: ...........................................................................

(Dihadapan kulit folio)

BORANG PENGEMUKAAN PENGESAHAN BERPERINGKAT


Nama
Angka Giliran
No. KP
Tingkatan
Tarikh

:
:
:
:

.............................................................
.............................................................
.............................................................
4......... / 5 ............
Perkara

T.T
Calon

Tahun

Tarikh

Nama Guru

Perkara

T.T
Calon

MAKLUMAT AM:
Nama Calon

Angka Giliran

No. Kad Pengenalan

Tema

Nama Prototaip

SINOPSIS

PENGHARGAAN :

PENGENALAN :

ISI KANDUNGAN
BIL

PERKARA

MUKA
SURAT

Carta Alir Kerja Individu

TIDAK

YA

TIDAK

YA

YA

TIDAK

1.1(i)

1.1

Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas.

Folio

Masalah bersesuaian
dengan tema di Lampiran A
Jelas merujuk kepada:
- situasi yang
menunjukkan
masalah
- kata kunci (contoh:
lambat, sukar, penat,
dan lain-lain)
- sebab / akibat /
kesan

1.2 Mengenal pasti dan menganalisis masalah yang memerlukan penyelesaian menerusi satu reka ciptaan.
1.1(ii) Mengumpulkan data/maklumat yang berkaitan dengan masalah.

Borang soal selidik dan


lain - lain (soalan temu
bual atau pita rakaman
atau gambar), Jadual
Pengumpulan Data

Sumber dan kaedah


pengumpulan data atau
maklumat dinyatakan.
Data atau maklumat
yang dikumpulkan perlu
ditunjukkan dan bahan
bukti (evidens) daripada
pengumpulan data itu
diletakkan selepas
Rujukan atau Bibliografi.
Minimum evidens:
- soal selidik atau temu
bual ialah 10
- pemerhatian dan lainlain kaedah ialah 5

1.1(iii) Menghuraikan data/maklumat dengan tepat.

Folio

Ada menunjukkan
kekerapan, peratusan,
perbandingan dan
disokong oleh
histogram
atau carta pai atau
carta
bar dan lain-lain
Mengikut disiplin yang
betul

1.1(iv) Merumuskan masalah dengan jelas

Dapat
menghubungkaitkan
antara data / maklumat
dengan masalah

1.3 Membuat penyelidikan dan penyiasatan berhubung dengan reka ciptaan yang merupakan penyelesaian kepada masalah
yang telah dikenalpasti.
1.2(i) Mengumpul data atau maklumat reka ciptaan yang sedia ada (inovasi) (jika buat inovasi perlu ada gambar penemuan
baru, hanya perlu teori atau kaedah)
Nama produk
ditulis dan gambar
ditampal

Nyatakan sumber dan


data yang bersesuaian
dengan tema di
Lampiran A; soal
selidik / temu bual /
bahan bacaan / media
cetak / media
elektronik /
pengalaman sendiri /
pengalaman orang lain

Menyatakan teori atau


prinsip atau hukum
atau kaedah yang
berkaitan

1.2(ii) Menganalisis fungsi reka ciptaan yang sedia ada dengan jelas (inovasi).

Produk

Menerangkan
bagaimana produk
sedia ada berfungsi

Menerangkan aplikasi
teori atau prinsip atau
hukum atau kaedah
yang telah dinyatakan
di 1.2(i)

Huraian fungsi

1.2(iii) Menyenaraikan hasil dapatan daripada maklumat yang diperoleh.

Produk

Kekuatan

Inovasi
Perlu menyatakan
kelemahan dan
kekuatan fungsi
produk
sedia ada
Penemuan baru
Perlu menyatakan
hasil
dapatan daripada
maklumat diperoleh

Kelemahan

1.2(iv) Membuat rumusan daripada hasil dapatan dengan jelas.

Menyatakan hasil
dapatan berserta
contoh yang jelas

1.3 Menjana dan membentuk pelbagai idea yang menjurus kepada penyelesaian masalah yang dikenalpasti.
1.3(i)

Menyatakan dua kaedah yang berbeza dan menghasilkan dua idea dalam bentuk lakaran berlabel.
IDEA 1
Kaedah

Lakaran idea dalam Rujuk tema di


bentuk 3D
Lampiran A
Sekurang-kurangnya
dua bahagian atau
komponen dilabelkan

IDEA 2
Kaedah

Lakaran idea dalam Rujuk tema di


bentuk 3D
Lampiran A
Sekurang-kurangnya
dua bahagian atau
komponen dilabelkan

1.3(ii) Menjana idea melalui lakaran perkembangan.


IDEA 1

Lakaran
perkembangan
idea
dalam bentuk 3D

Dua idea dijana dengan


sekurang-kurangnya
dua
peringkat
perkembangan
bagi setiap idea.
Contoh :
Lakaran 1 Lakaran 2
Idea akhir dijana perlu
dinyatakan fungsi
operasinya.

Huraian Fungsi

IDEA 2

Lakaran
perkembangan
idea
dalam bentuk 3D

Dua idea dijana dengan


sekurang-kurangnya
dua
peringkat
perkembangan
bagi setiap idea.
Contoh :
Lakaran 1 Lakaran 2
Idea akhir dijana perlu
dinyatakan fungsi
operasinya.

Huraian Fungsi

1.3(iii) Membuat perbandingan dari segi kefungsian idea.

Kekuatan

Idea 1

Idea 2

Folio

Sekurang-kurangnya
satu kekuatan dan
kelemahan fungsi bagi
setiap idea

Kelemahan

1.3 (iv) Mensintesis idea dengan menunjukkan hasil gabungan dalam bentuk lakaran berlabel.

Lakaran hasil
gabungan dalam
bentuk 3D

Dari segi fungsi + fungsi


fungsi, bentuk + bentuk atau
bentuk + fungsi

1.4 Mencipta dan mereka bentuk ciptaan


1.4(i) Menghasilkan lakaran perkembangan reka bentuk yang berlabel.

Lakaran
perkembangan
reka bentuk

Kesinambungan
daripada Aspek 1.3(iv)
Lakaran perkembangan
perlu menunjukkan
sekurang-kurangnya
dua
reka bentuk yang
berbeza
Menghasilkan ilustrasi
dalam pandangan
perspektif

1.4(ii) Mempamerkan gambaran awal reka ciptaan yang berlabel.

Lakaran gambaran Lakaran dalam bentuk


awal
3D

1.4(iii) Menghasilkan lakaran reka bentuk sebenar secara terperinci.

Lakaran reka

Terperinci:
Berlabel dan
bentuk reka ciptaan berdimensi
sebenar
Label merujuk kepada
bahan sebenar yang
dicadangkan
Lakaran dalam bentuk
3D

Fungsi Operasi

1.4 (iv) Mengaplikasikan Rupa Bentuk Sebenar Secara Lukisan Rendering

Lukisan
persembahan

Lukisan persembahan
mengandungi perkara
berikut;
- muka taip (nama
reka ciptaan)
- ilustrasi berwarna
- lukisan latar
belakang
- warna merujuk reka
ciptaan akhir

1.5

Merancang dan mengorganisasi proses reka cipta.

1.5(i) Menyediakan rekod kerja (diari) dan carta alir kerja individu.
TARIKH

MASA
MULA
TAMAT

TEMPAT

Rekod kerja
carta alir kerja
individu

BUTIRAN KERJA

Carta alir
menggunakan simbol
yang betul

TANDATANGAN
GURU

1.5(ii) Menyenaraikan bahan / komponen dan menganggarkan kos pembinaan reka ciptaan sebenar.
Bil

Nama Bahan

Spesifikasi

Kuantiti

JUMLAH

Folio

Meliputi kos bahan, kos


upah dan kos
sampingan

Kos Bahan

Kos Upah

Kos Sampingan

Harga

Jumlah

Seunit

Harga

Kos Produk

=
=
=

1.5(iii) Menerangkan sistem yang diaplikasikan dalam reka ciptaan sebenar.


.

Folio

Rujuk 1.4(iii)
Sistem atau kaedah
yang diaplikasikan dalam
reka ciptaan.

1.5(iv) Menghasilkan folio mengikut format.


A

Susunan
1.0
Kulit hadapan -

2.0

Rujuk Lampiran C

Borang Pengemukaan Berperingkat diletakkan sebelah dalam kulit Folio Reka Cipta.

3.0

Maklumat Am:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Nama Calon
Angka Giliran
No. Kad Pengenalan
Tema
Nama Prototaip
Sinopsis

4.0

Carta Alir Individu

5.0

Penghargaan

6.0

Pengenalan

7.0

Helaian kerja (mengikut urutan kerja)

8.0

Lampiran
8.1
Lukisan kerja 2D dan 3D (CAD / Manual)
8.2
Contoh brosur dan manual pengguna
8.3
Contoh borang soal selidik / butiran temu bual / contoh borang pemerhatian

9.0

Rujukan / Bibliografi

10.0

Evidens

Rujuk Lampiran B

1.6

Membina Reka Ciptaan

1.6(i) Menghuraikan langkah-langkah pembinaan reka ciptaan dengan lakaran berlabel.

Lakaran
pembinaan
dan pemasangan

Bermula dari awal


hingga akhir pembinaan
dan pemasangan reka
ciptaan sebenar

1.6(ii) Menyenaraikan peralatan kerja pembinaan.


Menyenaraikan peralatan yang digunakan dalam pembinaan.

1.6(iii) Menyatakan spesifikasi reka ciptaan.


1.

Fungsi

2.

Saiz

3.

Had kemampuan

Folio

- Fungsi
- Saiz
- Had kemampuan
- Lain-lain
(mana-mana dua)

1.6(iv) Mencadangkan pengubahsuaian reka ciptaan.

Folio

Cadangan daripada segi


proses atau kaedah atau
bahan dan lain-lain

NAMA PROJEK:

LUKISAN ORTOGRAFIK

DILUKIS OLEH :

DISAHKAN OLEH:

TARIKH :

Lukisan CAD
ortografik

Berskala dan
berdimensi
Rujuk 1.4(iii)

SKALA:

UKURAN:
mm

NAMA PROJEK:

LUKISAN ISOMETRIK

DILUKIS OLEH :

DISAHKAN OLEH:

TARIKH :

Lukisan CAD
isometrik

Berskala dan
berdimensi
Rujuk 1.4(iii)

SKALA:

UKURAN:

NAMA PROJEK:

LUKISAN OBLIK

DILUKIS OLEH :

DISAHKAN OLEH:

TARIKH :

Lukisan CAD
oblik

Berskala dan
berdimensi
Rujuk 1.4(iii)

SKALA:

UKURAN:
mm

NAMA PROJEK:

LUKISAN CERAIAN

DILUKIS OLEH :

DISAHKAN OLEH:

TARIKH :

Lukisan CAD /
Lukisan
pemasangan

Berlabel

SKALA:

UKURAN:
mm

Contoh Browser dan manual pengguna

DC

Dryer

SAIZ :

Lebar : 80
cm
Panjang : 100
cm
Tinggi
:
100 cm
HAD KEMAMPUAN :

Contoh
Browser dan 3.
manual pengguna
LANGKAH
2.

Hidupkan lampu
Jaring
dimasukkan ke
untuk
dalan laci DC
mempercepatkan
Dryer.
pengeringan
cili.

Boleh
mengeringkan
3 kg cili dalam
masa yang
singkat.
Sumber operasi :

Bekalan

Alat
Pengering
Cili

Tenaga Suria

Contoh Borang Soal Selidik

Rujukan / Bibliografi