You are on page 1of 3

CNG TY TNHH MTV

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

TPT THY LI SNG Y

c lp t do hnh phc

BIN BN KIM TRA CNG TRNH


Hm nay, ngy
li M c.

thng

nm 2015, Ti trm bm Kim Bi thuc XN TPT thy

Thnh phn gm c:
1. ng: Trn i Nhn

Chc v: Ph phng C in

2. ng: on Vn Thng

Chc v: PG XN TPT TL M c

3. ng: Bi Xun Long

Chc v: Trng phng KT XN

4. ng: Nguyn c Nht

Chc v: CBKT phng C in

5. ng: Nguyn Duy Chiu

Chc v: CBKT XN

6. ng: Nguyn Xun Cng

Chc v: Cm trng Cm TN Bch Tuyt

7. ng: Nguyn Vn An

Chc v: Cm ph c in Cm TN Bch Tuyt

- Cn c Thng t S 15/2014/TT-BCT ca B Cng Thng ngy 28 thng 05


nm 2014 quy nh v mua, bn cng sut phn khng;
- Cn c vo ha n tin in hng thng ca trm bm Kim Bi;
- Cn c vo h s cng sut cos hng thng ca trm bm Kim Bi.
- Cn c vo k hoch tu sa thng xuyn ca Cng ty nm 2015;
Chng ti tin hnh lp bin bn nh sau:
A. HIN TRNG:

Trm bm Kim Bi my bin p 320 KVAR cp in cho 4 t my bm LTX-40,


ng c 33kw. Khi vn hnh c h s cng sut cos hng thng ca 2 nm 2014 v
2015 (theo ha n in) nh sau:
H s cng sut cos trm bm Kim Bi
Thng

2014

0,8

0,8

0,82

2015

0.8

0.79

0.8

4
0.79

0,81

0,8

0,82

0,81

0.8

0.8

0.82

0.83

10

11

12

0,83 0,84 0,78

Theo quy nh mi ca B Cng Thng h s cng sut cos ti


thiu l 0,9. Bng tng hp trn cho thy h s cng sut hng thng thp hn so vi quy
nh.
B. BIN PHP K THUT:

Lp t t b cng sut phn khng nng h s cng sut cos 0,9 theo quy
nh.

C. KT LUN V KIN NGH:

Knh ngh Tng gim c Cng ty TPT Thy li Sng y duyt phng n k
thut v kinh ph lp t t b cng sut phn khng trm bm Kim Bi cng trnh
c m bo phc v sn xut.
Bin bn c thng qua, cc thnh vin c mt u nht tr v k tn di y:
CNG TY TPT
THY LI SNG Y

X NGHIP TPT
THY LI M C

PHNG C IN

PHNG KT XN

CBKT PHNG C IN

CBKT X NGHIP

CM TN BCH TUYT