You are on page 1of 2

Ujian Setara 1 Tingkatan 4

1. Ungkapkan 6 550 000 dalam bentuk

6. Cari nilai bagi (4.49 + 1.93) 75 dan

piawai
6.55 10 3
A
6.55 10 6
B
6.55 10 3
C
6.55 10 6
D

bundarkan jawapan betul kepada dua


angka bererti
A 0.08
B 0.085
C 0.086
D 0.09
7.

2. Bundarkan 40 104 betul kepada tiga

angka bererti
A 40 000
B 40 100
C 40 110
D 40 200
3. Diberi
p 10 q

B
C
D

0.000000089 p 10

, dengan

ialah nombor dalam bentuk

6.57 10

6.57 1017
9.90 1016

D
0.0054

1.8 10 8
A
B
C
D

6.89 10 6

2k 1 3k 2

9. Faktorkan
x x 7
A
x x 1 x 7
B
x 7 x 7
C
x 7 x 7
D

9.90 1017

5.

6.89 10 5

x 2 7x

16

3.2 10 5

8. Cari hasil darab bagi


2k 2 2
A
3k 2 k 2
B
6k 2 k 2
C
6k 2 k 2
D

6.2 1017 3.7 1016

3.2 10 6

piawai. Nyatakan nilai p dan nilai q.


A p = 8.9, q = -8
B p = 8.9, q = 8
C p = 89, q = -8
D p = 89, q = 8
4.

0.000073 4.1 10 6

10. Antara yang berikut yang manakah


bukan persamaan kuadratik?
x 2 9x 3 0
A
5y 3y 2
B
p2 p q2
C

3 10 8
3 10 9

3 10 10
3 10 11
1

Ujian Setara 1 Tingkatan 4

5m 2 6 m 7

D
11. Selesaikan persamaan

14. Di beri P = {nombor ganjil yang lebih

x 2 x 3 14
A
B
C
D

x 3
x 4

x 5
x 6

12. Diberi

atau
atau
atau
atau

kecil daripada 9} dan Q = {faktor bagi


8}. Senaraikan semua unsur bagi set

x5

PQ

x5

A
B
C
D

x4
x5

M {x : 21 x 30,

nombor gandaan bagi

{4}, {5}, {4,5}, { }

3}

{1, 3, 5}
{1, 2, 4, 8}
{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8}
{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9}

x ialah
15. Diberi

. Cari nilai

{x : 1 x 12

, x ialah

integer}
P = {1, 3, 5, 7, 9}
Q = {x : x ialah nombor perdana} dan
R = {x : x ialah nombor kuasa dua

n(M).
A 3
B 4
C 5
D 6

sempurna}
Q R P'
Unsur bagi set
ialah
A {1,3}
B {2, 4, 11}
C {3, 5, 7, 11}
D {1, 4, 9, 12}

13. Senaraikan semua subset bagi set


S = {4, 5}
A {4}, {5}
B {4}, {5}, { }
C {4}, {5}, {4,5}