You are on page 1of 10

1

TUGAS DAN PERANAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U42

1. RINGKASAN TUGAS
1.1.

PPP U42 Bertanggungjawab kepada Pakar Perubatan Keluarga /


Pegawai Perubatan Kanan Y/M dalam dalam merancang, menyelaras,
melaksana, memantau, menilai dan membimbing kepada Pegawai
Perubatan menjaga dan berhubung rapat dengan anggota Unit Pesakit
Luar di Jabatan Kesihatan Negeri di Klinik dalam kerjaya dan
membangunkan modal insan serta menjalankan aktiviti pengurusan,
dokumentasi, latihan, klinikal, penyelidikan dan penyeliaan Perkhidmatan
Penjagaan Kesihatan Primer khasnya yang melibatkan PPP dan PPK.
yang berkaitan. perancangan dan pelaksanaan aktiviti dalam Program
Kesihatan Primer.

1.2.

Bertanggungjawab mengwujudkan perawatan yang berkualiti, cekap dan


berkesan menepati kehendak pelanggan.

2. SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS

2.1.

Mengetuai dan menyelaras aktiviti PPP dan PPK dalam Program


Kesihatan Awam di peringkat Klinik Kesihatan. Menyelaras programprogram PPP di Kesihatan Awam di Peringkat Klinik Daerah .

2.2.

Melaksanakan dasar dan program-program yang ditentukan oleh


Kementerian Kesihatan Malaysia khasnya yang melibatkan Penolong
Pegawai Perubatan di Kesihatan Awam.

2.3.

Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk kemajuan kerjaya


profesyen Penolong Pegawai Perubatan di peringkat Klinik Kesihatan
dengan berkesan.

2.4.

Memastikan semua Penolong Pegawai Perubatan mematuhi piawaian


perkhidmatan dan kod etika.

2.5.

Mengadakan Lawatan Audit klinikal dan teknikal


ke semua klinik
kesihatan di negeri secara berterusan mengikut jadual yang ditetapkan
seperti yang diarahkan oleh JKN.(Audit Silang)

BPKK KKM Page 1

2
2.6.

Mempastikan Pembaharuan Sijil Amalan Tahunan untuk Penolong


Pegawai Perubatan.

2.7.

Menganjur orientasi untuk PPP dan PPK yang baru dilantik.

2.8.

Menyediakan laporan penilaian prestasi untuk PPP dan PPK.

2.9.

Merancang menyediakan laporan (ABM) keperluan sumber manusia


khasnya PPP dan PPK.

2.10. Terlibat serta memberi input dalam perancangan dan keperluan aset klinik
kesihatan.
2.11. Mewakili Ketua Unit dalam mesyuarat jabatan dan agensi-agensi lain
seperti yang diarahkan.
2.12. Mengadakan mesyuarat berkala bersama PPP dan
peningkatan dan penambahbaikan perkhidmatan di klinik.

PPK

untuk

2.13. Menganggotai Jawatankuasa Bencana Alam / krisis di peringkat negeri /


Daerah untuk menguruskan pasukan perubatan tunggu sedia / pelan
kontinjensi.
2.14. Memastikan jadual tugas PPP dan PPK di patuhi dan malaksaknakan
tugasan dengan sempurna.
2.15. Menganggotai AJK Mesyuarat yang berkaitan di peringkat klinik, daerah
dan Negeri.
2.16. Pemantauan penyeliaan ke atas klinik-klinik kesihatan berdekatan / K1M
yang tidak ada PPP U42 dengan kebenaran bertulis dari Pegawai
Kesihatan Daerah.
2.17. Memantau perkhidmatan kawalan keselamatan dan kebersihan (PSK) di
klinik kesihtan.
2.18. Memantau dan memastikan Plan Preventive Maintenance (PPM)
dijalankan ke atas peralatan perubatan mengikut masa yang ditetapkan.
2.19. Memastikan program JKKP dilaksanakan diperingkat Klinik Kesihatan.
2.20. Memastikan bangunan dan infrastruktur Klinik dalam keadaan yang
selamat pada setiap masa.

BPKK KKM Page 2

3
2.21. Memastikan pemberitahuan melalui talipon dibuat serta merta sebelum
borang notifikasi penyakit dihantar ke CPRC Pejabat Kesihatan Daerah
setiap hari.
2.22. Bertindak sebagai penyelaras jika berlaku pendemik di KK seperti
mengaturkan lawatan kerumah pesakit (kontak ) bersama pegawai
perubatan.
2.23. Memastikan semua jadual tugasan (on call PPP, PRO, Work through
lunch dan extended hrs) disediakan mengikut masa yang ditetapkan dan
dipatuhi.
2.24. Bertindak sebagai penyelaras untuk orang awam jika berlaku pandemik
dikawasan operasi Klinik Kesihatan seperti pemberitahuan kepada orang
awam melalui poster dan PA, penyediaan PPE ,perjalanan selamat ke
bilik isolasi dll.

2.25. Menetapkan sasaran aktiviti perawatan untuk anggota PPP di Peringkat


Klinik.
2.26. Penguatkuasaan pematuhan kod etika yang melibatkan Perkhidmatan
PPP di Klinik..
2.27. Perancangan perkembangan kemajuan kerjaya PPP di Klinik..
2.28. Penyelidikan dan Pembangunan PPP di Klinik..
2.29. Merancang latihan dan pendidikan berterusan yang diperlukan untuk
anggota PPP di Klinik..
2.30. Membuat pemantauan amalan PPP di Klinik Kesihatan di Klinik..
3. DOKUMENTASI DAN LAPORAN
3.1.

Memantau, menilai dan menganalisa serta memastikan semua reten dan


data dihantar ke unit-unit berkaitan mengikut masa yang ditetapkan.

3.2.

Memastikan laporan aktiviti program-program kesihatan awam dihantar


mengikut jadual yang ditetapkan.

3.3.

Memantau dan memastikan laporan harian disediakan untuk Unit Pesakit


Luar setiap hari.

BPKK KKM Page 3

4
4. FUNGSI KLINIKAL DAN PENGUATKUASAAN
4.1.

Menjalankan pemantauan perkhidmatan amalan PPP di Klinik Kesihatan


di Klinik..

4.2.

Memastikan PPP menggunakan Menyelaras dan membuat pemantauan


penggunaan Standard Operating Prosedure (SOP), dan Clinical
Practice Guideline (CPG) PPP dalam kerjaya PPP semasa menjalankan
prosedur di Klinik Kesihatan. di Klinik..

4.3.

Menyelaras dan memastikan penggunaan Pelan rawatan / rujukan PPP


dalam Pengendalian Kes-Kes berisiko di Klinik..

4.4.

Melaksanakan aktiviti PPP seperti berikut: Menjalankan Audit Klinikal ke


atas kad seperti yang dikehendaki dalam senarai semak untuk menilai
kecekapan PPP dalam pengendalian kes terutama kes-kes kecemasan
selepas waktu pejabat.
a) Melakukan pemeriksaan ke atas kes-kes kesihatan Primer dan kes
risiko (kes yang dipilih / dirujuk)
b) Memerhati dan menilai prosedur kerja yang dilakukan oleh PPP.
c) Menjalankan Audit ke atas kad untuk menilai kecekapan PPP dalam
pengendalian kes terutama kes-kes berisiko.
d) Mengadakan sesi pembentangan kes berisiko tinggi bersama PPP
(case presentation) di Peringkat Klinik / Daerah.
e) Menjalankan Incidental teaching Job Training kepada PPP.

4.5.

Melibatkan diri sebagai ahli dalam pembentangan laporan insiden yang


melibatkan unit pesakit luar.

4.6.

Mengumpul hasil penemuan aktiviti tersebut, menganalisa dan mengambil


tindakan penambahbaikan contoh Latihan, QA, DSA, KMK, Inovasi)

4.7.

Menyediakan laporan aktiviti berkaitan yang telah dijalankan.

4.8.

Mengkaji dan mengemaskini fungsi PPP mengikut keperluan semasa.


memastikan anggota kejururawatan memahami dan menjalankan fungsi
masing-masing.

4.9.

Menyediakan Pelan Tindakan aktiviti Unit Kesihatan Primer bersama


anggota PPP dan Pegawai Perubatan Kanan Y/M. menjaga. Memastikan

BPKK KKM Page 4

5
pelan tindakan dilaksanakan oleh PPP dan membuat analisa untuk
tindakan penambahbaikan.
4.10. Mengadakan
perbincangan
bersama
dengan
PPP
Gred
U41/U36/U32/U29 dan PPK mengenai sasaran kerja tahunan pada awal
tahun, pertengahan tahun dan menyediakan laporan penilaian pada
hujung tahun. dengan anggota PPP daerah pada awal tahun. Memantau
dan menilai sasaran kerja untuk tindakan penambahbaikan.
4.11. Membuat penilaian prestasi tahunan anggota PPP di bawah jagaan.
4.12. Aduan
Menyiasat aduan dan mengambil tindakan remedial bersama PPP Gred
U41/U36/U32. Memaklumkan kepada Pegawai Perubatan Kanan Y/M
menjaga dan mengemukakan laporan ke peringkat daerah.

4.13. Pekeliling / Garispanduan / Surat


a) Memastikan semua pekeliling / garispanduan dan surat berkaitan
untuk rujukan disimpan.
b) Menentukan Surat pekeliling, buku panduan, protocol, arahan kerja
dan lain-lain berkaitan dengan PPP yang diterima, diedarkan secepat
mungkin supaya PPP dapat mematuhi segala arahan.
c) Pematuhan semua garispanduan dan prosedur kerja.

5. LATIHAN
5.1 Merancang dan mengadakan kursus-kursus untuk Penolong Pegawai Perubatan
dan anggota kesihatan yang berkaitan dan Non Government Organisation
( NGO ).
5.2 Menjalankan tugas sebagai penceramah dan fasilitator untuk kursus dalam
jabatan dan agensi lain.
5.3 Merancang, menyelaras dan memantau kursus Continuous Professional
Development ( CPD ) dan pengurusan klinikal untuk Penolong Pegawai
BPKK KKM Page 5

6
Perubatan dan anggota lain serta pastikan semua anggota dapat menghadiri
kursus tujuh hari seperti yang ditetapkan.
5.4 Membantu dalam aktiviti Teknologi Maklumat Komunikasi dan Tele-Primary Care
5.5 Membuat unjuran keperluan kursus pos basic, subspeciality dan pendidikan
untuk anggota PPP di Klinik Kesihatan.
5.6 Berkerjasama dengan Kolej PPP Kementerian Kesihatan / IPTA / IPTS bagi
menjayakan program latihan PPP.
5.7 Merancang dan menyelaras program pementoran dilaksanakan di Peringkat klinik
kesihatan.

.
6 PROGRAM PENINGKATAN KUALITI
6.1 Sebagai resource personal bagi membincang, mendorong serta membantu
Penolong Pegawai Perubatan di bawah jagaan menjalankan tugas klinikal
dengan cekap, tepat dan berkesan.
6.2 Memantau dan memastikan QAP (Kawanku, Kawalan Diabetis dan Asma)
dilaksanakan serta data analisa dihantar mengikut masa yang ditetapkan
kePejabat Kesihatan Daerah.
6.3 Memantau pelaksanaan dan pencapaian aktiviti perkhidmatan Penjagaan
Kesihatan Primer.
6.4 Membantu dalam merancang dan menyelaras aktiviti-aktiviti serta berkerjasama
dengan Ketua Program (Pegawai Perubatan) bagi melicinkan program berikut di
Klinik Kesihatan :

Program Penjagaan Kesihatan Warga Emas


Program Kesihatan Mental Dalam Komuniti
Program Kesihatan Dewasa
Program Kesihatan Remaja
Perkhidmatan Perawatan Domisiliari
NBOS 7
NBOS 10
Pencegahan Kecederaan
Program Kawalan Diabetis

BPKK KKM Page 6

Program Kawalan Hypertensive


Program Kawalan Kanser
Program Kawalan Kebutaan
Program Berhenti Merokok
Program CDC / ARI
Program CVD
Lain-Lain Program

6.5 Melibatkan diri dalam merancang, mendorong dan menyelaras program inovasi
bagi Penolong Pegawai Perubatan.
6.6 Menyelaras pasukan perubatan tunggu sedia dalam aktiviti rasmi kerajaan dan
Badan-Badan Sukarela oleh Hospital dan Pejabat Kesihatan Daerah.
6.7 Merancang, melaksana, memantau dan menilai aktiviti pengawalan penyakit dan
promosi kesihatan yang dikendalikan oleh Penolong Pegawai Perubatan.
6.8 Melibatkan diri dalam kempen-kempen program kesihatan.
6.9 Mendapatkan maklumbalas aktiviti-aktiviti program kesihatan primer.
6.10
Memantau pelaksanaan aktiviti notifikasi penyakit berjangkit dan tidak
berjangkit bagi tujuan intervensi rawatan.
6.11
Menyelaras, memantau dan menilai aspek perkhidmatan klinikal yang
berpandukan kepada Clinical Practice Guidelines , Standard Operating Procedure
Pembantu Perubatan, Medical Checklist / protokol.
6.12
Menjalankan pengauditan ke atas prosedur-prosedur
pembedahan kecil dan program-program kesihatan.

perubatan,

6.13
Memantau dan memastikan program khidmat nasihat dan lawatan ke
rumah dilaksanakan secara berjadual dan berkesan.
6.14
Menyelaras aktiviti Palliative Care dengan lain-lain agensi dan NGOs
khususnya Penal Penasihat Klinik Kesihatan PPKK.
7 PENYELIDIKAN
7.1Membantu Pegawai Kesihatan Keluarga (Bhg Primer) dalam menganalisa datadata, program-program kesihatan untuk
Meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan primer
Bertindak sebagai resource personal dalam kajian penyelidikan.
7.2 Membimbing , mendorong dan melaksanakan aktiviti kajian penyelidikan dan
membentang kertas kerja.
BPKK KKM Page 7

8
7.3
8 Penyeliaan ( Audit Teknikal dan klinikal PPP)
8.1 Menjalankan lawatan audit teknikal dan klinikal PPP ke KK lain seperti yang
diarahkan oleh JKN.
8.2 Melaksanakan audit teknikal dan klinikal PPP mengikut jadual.
8.3 Memantau tatacara perawatan mengikut piawaian bagi Kesihatan Kanak-kanak,
Kesihatan Sekolah, Kesihatan Wanita, Kesihtan Remaja, Kesihatan Wargatua,
Kesihatan Kanak-kanak Keperluan Khas serta Penyakit Berjangkit dan Tidak
Berjangkit. Menjalankan audit seperti senarai semak yang ditetapkan oleh BPKK ,
KKM.
8.4 Mengenalpasti masalah, menganalisa dan mengadakan perbincangan bersama
PPP selepas audit untuk penambahbaikan.
8.5 Mendokumentasikan segala aktiviti pemantauan dan penambahbaikan.
8.6 Memaklumkan isu-isu atau masalah kepada Pegawai Perubatan Kanan Y/M /
Pegawai Pegawai Kesihatan Daerah / Bahagian untuk tindakan selanjutnya.

5.0.

Pelaksanaan Kualiti
5.1.

Piawaian Kualiti

a) Menyelaras pelaksanaan audit PPP Kebangsaan di Peringkat Daerah


b) Penguatkuasaan Code of Professional Conduct for AMO and Etika PPP.
c) Menyelaras dan memastikan anggota di Kesihatan Primer mendapatkan
CPD Point yang mencukupi mengikut garispanduan yang disediakan.
d) Menyelaras permohonan pembaharuan Perakuan Pengamalan PPP
Tahunan (APC) untuk anggota PPP di Kesihatan Awam di Klinik..
5.2.

Pelaksanaan Aktiviti Kualiti di Peringkat Daerah

a) Menganalisa dan menilai pencapaian NIA dan Indikator-indikator PPP


yang telah ditetapkan.
b) Mencadangan tindakan pembetulan dan penambahbaikan terhadap
kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti untuk dilaksanakan di peringkat
Daerah.
c) Menyelaras program kawalan Infeksi dalam aktiviti PPP Kesihatan Awam
di peringkat Daerah.
BPKK KKM Page 8

9
d) Berkerjasama dengan semua anggota daerah untuk menjayakan MS ISO
9001 /2000. Memantau anggota PPP mencapai dan mengekalkan objektif
kualiti.
e) Menyelaras dan memantau SOP dab garispanduan proses kerja PPP
mengikut piawaian PPP yang ditetapkan.
f) Menggalak penampilan dan keterampilan anggota PPP dipatuhi dan
menwujudkan persekitaran yang kondusif dan suasana kerja yang
harmoni.
g) Mengenalpasti tajuk kajian yang perlu dijalankan dan menjalankan kajian
bersama anggota PPP dari masa kesemasa.
6.0.

Pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan dan Penyelidikan


6.1.

Merancang program program latihan untuk anggota PPP Continuous


Professional Development

6.2.

Mengadakan taklimat kemahiran insaniah (Konsep 10s) untuk anggota


PPP.

6.3.

Merancang dan menyelaras program pementoran dilaksanakan di


Peringkat Daerah.

6.4.

Membuat unjuran keperluan kursus pos basic, subspeciality dan


pendidikan untuk anggota PPP di Klinik..

6.5.

Mengemaskini data & maklumat PPP yang menghadiri kursus dan latihan
pos basic di Peringkat Daerah.

6.6.

Berkerjasama dengan Kolej PPP Kementerian Kesihatan / IPTA / IPTS


bagi menjayakan program latihan PPP.

9.0 TUGAS-TUGAS SOKONGAN


9.1 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan Pegawai
Atasan sesuai dengan kategori.
9.2 Lain-lain skop tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.
9.3 Memelihara kebajikan dan kerjaya anggota PPP.
9.4 Menjadi penceramah Jemputan dalam bidang PPP Kesihatan Primer
9.5 Mengwujudkan hubungan yang baik dengan agensi dalaman dan luaran,
pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan serta masyarakat sekeliling.
BPKK KKM Page 9

10

BPKK KKM Page 10