You are on page 1of 2

IES Joanot Martorell.

Departament de Valenci

Objectius mnims de Valenci: Llengua i Literatura. 1r ESO. Curs 2015-2016


COMUNICACI
1. Identificar i emprar en textos propis els elements bsics que componen una histria:
personatges, acci, temps i espai.
2. Reconixer els diferents tipus de narrador, en distints fragments narratius, per mitj de
la identificaci dels elements que els caracteritzen.
3. Narrar les paraules dels personatges en estil directe i indirecte fent servir, de manera
adequada, els verbs de dicci, els pronoms, les marques sintctiques i tipogrfiques, i
les formes verbals.
4. Identificar els diferents tipus de descripci: retrat, prosopografia, etopeia i caricatura.
5. Elaborar descripcions despais reals i imaginaris, de forma objectiva i subjectiva, usant
les diferents estructures descriptives.
6. Identificar i definir els gneres literaris (narratiu, dramtic i lric), aix com les classes de
rima: consonant i assonant.
7. Identificar lestructura dels textos instructius i els recursos lingstics propis daquests
textos, i redactar instruccions utilitzant correctament els connectors dordenaci o les
marques grfiques per a estructurar el contingut.
8. Conixer les formes verbals prpies de les ordres (imperatiu) i de les prohibicions
(present de subjuntiu) i emprar-les correctament dacord amb la normativa gramatical
en la redacci de normes.
LLENGUA
9. Aplicar les regles dortografia bsiques: la separaci sillbica (tenint en compte els
dgrafs, les lletres compostes, els diftongs i els hiats), laccentuaci, laccentuaci
diacrtica, la diresi i lapostrofaci.
10. Conixer i distingir les categories gramaticals.
11. Usar correctament els signes de puntuaci.
12. Reconixer i usar correctament els diferents temps verbals: el passat perifrstic,
limperfet dindicatiu, el present dindicatiu, el perfet dindicatiu, el plusquamperfet
dindicatiu i el condicional.
13. Conixer les diferents regles de formaci del gnere i del nombre dels substantius i dels
adjectius, i usar correctament la concordana de ladjectiu amb el substantiu en els
escrits.
14. Conixer lestructura de loraci i la concordana del subjecte amb el verb, i utilitzar-ho
correctament en els escrits.
15. Distingir entre oracions predicatives i atributives, i tamb entre impersonals i amb el
subjecte elidit.
16. Conixer lorigen de les diferents llenges romniques europees.
17. Conixer lorigen i levoluci de les diferents llenges peninsulars i lextensi que tenen.
18. Conixer i usar correctament les perfrasis dobligaci.
19. Identificar barbarismes ds quotidi i del registre estndard, i substituir-los per les
formes genunes corresponents.
20. Reconixer la modalitat oracional utilitzada en una srie denunciats i identificar les
diferents classes de complements verbals.
21. Substituir els complements directes i indirectes d'un conjunt doracions pels pronoms
febles correctes.
Valncia, setembre de 2015
SIGNATURA DEL DELEGAT / LA DELEGADA DEL GRUP:

IES Joanot Martorell. Departament de Valenci

LECTURES a 1r dESO. Curs 2015-2016

Lectures obligatries
1. 1a avaluaci: Llegendes valencianes. Josep Franco. Editorial Bromera
2. 2a avaluaci: Per determinar
3. 3a avaluaci: Contes de Les mil i una nits. Vicent Vila Berenguer. Micalet teatre

SISTEMA DAVALUACI
Lavaluaci s contnua al llarg del curs. El professor controlar el progrs de lalumne per mitj de:
1. Les intervencions orals.
2. Els hbits de treball.
3. Lassistncia a classe.
4. Els exercicis escrits proposats a classe.
5. La lectura de llibres.
6. Les proves davaluaci.
La nota davaluaci ha de ser el resultat de:
a. Activitats amb la lectura del llibre prescrit: 20%
b. Quadern dactivitats i notes de classe: 20 %
c. Les proves davaluaci: 60%
La qualificaci que es reflectir en el butllet de notes ser la suma dels diferents apartats que savaluen i si no
sarriba a un nmero enter es reflectir el nmero enter inferior.La nota final ser la mitjana ponderada en qu es
valora ms el resultat de la 2a i la 3a avaluaci. La nota final es far en base a la nota amb decimals de cada
avaluaci.
Els alumnes que no hagen assolit els objectius mnims programats faran una prova extraordinria de tota la
matria.

El quadern de classe
A. Funcions. El quadern aprofita:
1. Per a fer i corregir les activitats de cada unitat.
2. Per a anotar la informaci que el professorat dna quan es fan les activitats o quan es corregeixen.
3. Com a font dinformaci a lhora de preparar un treball o un exercici davaluaci.
4. Per a arxivar els textos que es redacten, aix com els documents que shagen utilitzat per a elaborar-los
( fotocpies, esquemes, esborranys...).
5. Per a avaluar el treball fet.
B. Format del quadern
Cal que feu servir una carpeta classificadora.
Heu de posar el ttol al comenament de cada unitat didctica i de cadascun dels apartats de la unitat.
Cada sessi de treball ha de comenar amb la data.
Les activitats han de dur el nmero del llibre i lenunciat que explica el que sha de fer.
Cal utilitzar noms els colors blau i negre, i el roig per a les correccions.
C. El material presentat en la carpeta danelles ha destar ordenat, corregit i ben presentat: marges, enunciats,
ttols/subttols, enumeracions; continguts: respostes ben expressades i completes.
Lectures de carcter voluntari: noms sen tindran en compte dues en cada avaluaci. Cadascuna delles ser
valorada amb 0,50 punts mxim, a partir de 4,50 punts obtinguts en la nota davaluaci.
Les dates establertes per a la presentaci de treballs, exercicis, etc. shan de respectar incondicionalment. El
lliurament amb retard comportar una disminuci en la nota.
Lassistncia a les activitats fora de laula ( recital de poesia, representaci teatral...) forma part del currculum del
curs.