1

2

THÔN HOÀNG TRONG THỜI GIAN
Lời giới thiệu: Bài “Thôn Hoàng Trong Thời Gian” được Ông Nguyễn Văn Nho soạn ý để

trình về lịch làng Hoàng Độc: quá trình thành lập, đưọc chính quyền công nhận như một đơn vị hành chánh, cũng như các sinh hoạt của dân làng từ đầu cho đến năm 1954. Nội dung của bài viết dựa vào các công văn do chính ông mang theo khi di cư vào Miền Nam. Ngoài ra còn dựa vào những chi tiết không có văn bản nhưng được truyền khẩu lại cũng như các sinh hoạt diễn ra trong thời sinh tiên của Ông trước năm 1954. Chức vụ của ông trong làng là Lý Trưởng tương đương với chức Xã Trưởng bây giờ, rồi sau Ông đảm nhiệm chức Chánh Hương Hội cho tới ngày di cư vào Miền Nam. Vào thời đó, ông thường được gọi là “Ông Chánh” Ông Chánh có bằng lòng cho anh Nguyễn Ngọc Đễ hiẻu đính bài viết của mình để cho ý tứ được mạch lạc và câu văn được xuôi hơn. “Thôn Hoàng Trong Thời Gian” đượcc in lần đầu trong “Đặc San Thôn Hoàng” ấn hành vào năm 1967, và lần thứ hai trong “Gia Phà Thôn Hoàng” ấn hành năm 1997. Trang Mạng này xin chụp lại

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12