Töôûng Nhôù Queâ Meï

Naéng uùa chieàu Thu xuoáng thaãn thôø Ngaäp ngöøng löõ khaùch böôùc vu vô Nhôù veà thoân cuõ bao nhung nhôù Mô thaáy queâ mình raát moäng mô Ñoàng noäi ngaøy muøa traøn söùc soáng Ñeâm traêng leã hoäi ñeïp neân thô Tha höông môùi bieát nieàm ñau xoùt Nhôù caûnh nhôù ngöôøi nhôù ngaån ngô

Th ảo Nguy ên

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful