You are on page 1of 1

TWEEDE KAMER

DER

STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 2015-2016

21 501-02

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken {PRIVATE }

Nr. 1550

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S.


Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 1544
Voorgesteld 17 november 2015
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het toekomstige handelsverdrag tussen de EU en Canada
(CETA) nog steeds het Investor-State Dispute Settlement (ISDS-clausule)
bevat, terwijl deze clausule in de TTIP-onderhandelingen onlangs is
vervangen door het Investment Court System (ICS);
verzoekt de regering, zorg te dragen om alvorens CETA ter stemming aan het
Europees Parlement wordt voorgelegd, de ISDS-clausule in CETA aan te
passen zoals er thans over ISDS binnen TTIP wordt onderhandeld,
en gaat over tot de orde van de dag.
Jan Vos
Teeven
Agnes Mulder