У. Д .

Гл с у

К к о

к

Christliche Literatur-Verbreitung e.V. Postfach 1 10135 · 33661 Bielefeld

Na vnutrennej storone obloΩki: Vperedi: s tex por, kak suwestvuüt lüdi, oni vosxiwaütsä beskoneçnym noçnym zvezdnym nebom i razmy‚läüt o mire, v kotorom Ωivut. Szadi: klimatiçeskie izmeneniä, proizo‚ed‚ie posle poträs‚ej Zemlü gigantskoj katastrofy, vyzvali rezkoe poniΩenie temperatury, snegopady i oledeneniä. I vse Ωe mnogie rasteniä i Ωivotnye smogli prisposobit´sä k novym usloviäm Ωizni.

Nazvanie originala: Het onstaan van de wereld © russkogo izdaniä 1994 by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung Postfach 110135 · 33661 Bielefeld Perevod s nemeckogo: I. Reimer, A. Pellegrom Nabor: Enns Schrift & Bild, Bielefeld Tipografiä: Druckhaus Gummersbach ISBN 3-89397-341-9

SoderΩanie

1. Ävläetsä li Bibliä istoriheski dostovernoj knigoj? 2. ProisxoΩdenie Vselennoj 3. Vozrast Zemli 4. ProisxoΩdenie Ωizni 5. ProisxoΩdenie vidov 6. Okamenelosti govorät 7. ProisxoΩdenie heloveka

11 27 43 55 73 89 107

8. Vsemirnyj potop i geoxronologiheskaä ‚kala 127 9. Noev kovheg 10. Mir posle potopa 145 157

Predislovie
MoΩno li verit´ Biblii – ne tol´ko v voprosax spaseniä du‚i, no i tam, gde ona govorit ob istorii i prirode? MoΩet li sovremennyj mysläwij i nauçno obrazovannyj çelovek verit´ tomu, çto napisano v pervyx odinnadcati glavax knigi Bytiä, pervoj knigi Biblii? Za 140 let, pro‚ed‚ix so dnä opublikovaniä knigi Darvina £ProisxoΩdenie vidov“, qvolücionnaä teoriä gluboko ukorenilas´ v my‚lenii i Ωizni na‚ego obwestva. Povestvovanie Biblii o sotvorenii vsego Ωivogo vsemoguwim Tvorcom, vsego neskol´ko tysäç let nazad, kaΩetsä bol´‚instvu lüdej sover‚enno nesovmestimym s sovremennymi otkrytiämi nauki. UΩe v ‚kole nam prepodnosät poçti zaver‚ennuü i zaçastuü kaΩuwuüsä sover‚enno oçevidnoj kartinu qvolücii: sluçaj, vremä i zakony prirody pozabotilis´ o tom, çtoby za milliony let postepenno razvilis´ segodnä‚nie formy Ωizni. V dejstvitel´nosti Ωe rastuwee çislo estestvennonauçnyx otkrytij ukazyvaet na to, hto qvolücionnaä teoriä byla sli‚kom pospe‚no prinäta za fakt. Sledstviem qtix otkrytij ävläetsä to, çto daΩe krupnej‚ie uçenye-qvolücionisty stavät pod vopros osnovnye poloΩeniä qvolücionnoj teorii. Izvestnyj pisatel´ i uçenyj Artur Kostler metko opisyvaet sloΩiv‚uüsä situaciü: argument, çto, naprimer, glaz nikogda ne mog vozniknut´ po vole slepogo sluçaä, £priobrel k seredine veka vse bol´‚ij ves, tak çto poçti ne ostalos´ vidnyx qvolücionistov, kotorye ne pozvolili by sebe kakix-libo eretiçeskix vyskazyvanij ob opredelennyx aspektax fundamental´nogo uçeniä, v to Ωe vremä re‚itel´no otvergaä eres´ svoix kolleg. Xotä qti kritiçeskie vyskazyvaniä i somneniä probili izrädnuü bre‚´ v stene, zamok neodarvinizma vse ewe proçno stoit – kak govorät, v osnovnom potomu, çto nikto ne moΩet predloΩit´ udovletvoritel´noj al´ternativy“ (A. Koestler, The Ghost in the Machine. New York, 1967 p.115). Odin iz kritiçeski nastroennyx qvolücionistov – G.A. Kirkut, rukovoditel´ fiziologiçeskogo i bioximiçeskogo otdeleniä universiteta Sautxemptona. On utverΩdaet, çto net nikakix dokazatel´stv tomu, çto Ωizn´ sluçajnym obrazom voznikla iz neΩivoj materii. On takΩe sçitaet neveroätnym, çto vse segodnä‚nie formy Ωizni proizo‚li ot odnokletoçnyx organizmov. Tot fakt, çto qvolücionnaä teoriä povsemestno prinimaetsä sover‚enno nekritiçno, on obßäsnäet sleduüwim obrazom: £Bol´‚instvo studentov usvaivaet rasxoΩie qvolücionnye predstavleniä biologii ewe v ‚kole – to est´ v takom vozraste, kogda bol´‚instvo lüdej nastroeno nekritiçno. Esli oni pozΩe glubΩe izuçaüt teoriü qvolücii, v ix soznanii uΩe ukorenilis´ razliçnye iskaΩennye fakty i predpoloΩeniä, kotorye me‚aüt im uvidet´ poloΩenie del s drugoj storony. K tomu Ωe bol´‚instvo studentov, zanimav‚ixsä v ‚kole po odnoj programme, çawe vsego byvaüt vospitany v odnoj srede, poqtomu oni zanimaüt v diskussiäx odnu i tu Ωe loΩnuü poziciü i soglasny drug s drugom v vyvodax, kotorye sleduüt iz ix obwix zabluΩdenij“ (G.A. Kerkut, Implications of Evolution. Oxford, 1960, p. 160). LeΩawaä pered vami kniga ävläetsä populärnym vvedeniem v nauçnuü teoriü proisxoΩdeniä mira, ävläüwuüsä al´ternativoj qvolücionizmu i nosäwuü nazvanie kreacionizma. Kreacionizm isxodit iz istoriçeskoj dostovernosti vsej Biblii, vklüçaä i pervye odinnadcat´ glav knigi Bytiä, i utverΩdaet, çto estestvennonauçnye znaniä i otkrytiä o proisxoΩdenii vselennoj, Ωizni, geologiçeskix qpoxax i t.d. obßäsnäütsä kreacionno-potopnoj model´ü namnogo luç‚e i s men´‚im koliçestvom nerazre‚ennyx protivoreçij, çem qvolücionnoj. Qta kniga byla napisana v ramkax provodimoj U. DΩ. Glasxauqrom v Niderlandax serii publikacij pod nazvaniem £Otkrytaä Bibliä“, pri qtom parallel´no s knigami byla podgotovlena i seriä sootvetstvuüwix teleprogramm. Iz vy‚eupomänutoj serii publikacij na russkom äzyke takΩe vy‚la kniga: U. DΩ. Glasxauqr, Kak voznikla Bibliä, FRG, Bilefel´d, 1992 G. Al´berts

9

Ävläetsä li Bibliä istoriçeski dostovernoj knigoj ?

Devu‚ka: £Milyj, posmotri Ωe, kak çudesno zaxodit solnce!“ Paren´: £Solnce voobwe ne zaxodit. Qto tak tol´ko kaΩetsä, çto Solnce zaxodit, iz-za vraweniä Zemli. Na samom dele Solnce stoit nepodviΩno, a Zemlä vertitsä. Krome togo, Solnce vovse ne krasnoe. My vidim zdes´ qffekt prelomleniä solneçnyx luçej v zemnoj atmosfere.“ K sçast´ü, Bibliä ne govorit nauçnym äzykom, a ispol´zuet privyçnye nam ponätiä razgovornoj reçi. No so vremen Rene Dekarta çelovek stavit svoj razum vy‚e avtoriteta Biblii.

Cogito ergo sum
Noç´ü s 10 na 11-e noäbrä 1619 goda v voennoj palatke otdyxal soldatfrancuz, uçastnik krovavyx bitv, kotorye v teçenie tridcati let veli meΩdu soboj francuzskie i nemeckie feodaly. Qtot francuz – ego zvali Rene Dekart – stal soldatom ne iz lübvi k sraΩeniäm, a potomu çto sluΩba davala emu vozmoΩnost´ povidat´ mir. A mir neodolimo vlek k sebe Dekarta. Dolgie gody on zanimalsä izuçeniem razliçnyx oblastej nauki, ot geometrii do alximii, no çem bol´‚e uçil, tem nesçastnee stanovilsä. Tak mnogo vewej protivoreçilo drug drugu, odin uçenyj utverΩdal odno, drugoj – kak raz protivopoloΩnoe. V konce koncov Dekart stal podvergat´ somneniü vse, çto videl. NeuΩeli net niçego, na çto moΩno bylo by poloΩit´sä? Ni odnoj toçki opory, kotoroj moΩno doverät´? Vdrug ego molniej osenila mysl´: £Je pense, donc je suis! Cogito ergo sum! Ä myslü – sledovatel´no, ä suwestvuü! Ä mogu somnevat´sä vo vsem, daΩe v tom, çto est´ Bog i çto suwestvuet mir, no v odnom ä somnevat´sä ne mogu: v tom, çto ä v qtot moment somnevaüs´! V moej golove proisxodät razliçnye myslitel´nye processy. Takim obrazom, ä mogu byt´ uverennym v tom, çto ä dumaü! Znaçit, suwestvuüt mysläwie suwestva, i esli ä dumaü, znaçit, suwestvuü i ä“. Na qtom tverdom osnovanii Dekart stal stroit´ svoi teorii. Dlä nas sejças ne tak vaΩno znat´, o çem dal´‚e dumal Dekart – ne tol´ko v toj
11

palatke, no i v svoem dome v nezavisimoj v to vremä Gollandii, gde iskali i naxodili ubeΩiwe podobnye emu mysliteli. TakΩe v Gollandii, v gorode Lejdene, v 1637 godu vyxodit pervoe izdanie knigi Dekarta £RassuΩdenie o metode“, gde on izlagaet svoi osnovnye mysli. Ego podxod byl naçalom i po sej den´ ne zaver‚iv‚ejsä revolücii soznaniä: çelovek iwet naçalo svoego bytiä ne v Boge, a v svoem razume, v sebe samom. On prinimaet tol´ko to, çto moΩet oxvatit´ i ponät´ svoim razumom. Poslednee slovo ostaetsä ne za sverxßestestvennym otkroveniem, Cerkov´ü ili Sväwennym Pisaniem, a za reç´ü, razumom, logiçeskim my‚leniem. Qtot process naçalsä stoletiä nazad uΩe v samoj Cerkvi i dostig svoej ver‚iny v trudax italæänca Fomy
V srednie veka Foma Akvinskij provel razdelenie meΩdu oblast´ü prirody, poznavaemoj razumom i çuvstvami, i oblast´ü sverxßestestvennogo, poznavaemogo çerez otkrovenie svy‚e, gde poslednee slovo ostaetsä za cerkov´ü i veroj. Foma Akvinskij i segodnä sçitaetsä odnim iz samyx bol´‚ix avtoritetov rimsko-katoliçeskoj cerkvi.

Akvinskogo, Ωiv‚ego v srednevekov´e (1225-1274). Buduçi katoliçeskim teologom i filosofom, on pod vliäniem greçeskoj filosofii pri‚el k sleduüwej mysli: çelovek dolΩen nauçit´sä provodit´ razliçie meΩdu dvumä oblastämi. S odnoj storony ego okruΩaet £priroda“, mir, kotoryj on moΩet videt´, osäzat´ i issledovat´ razumom. S drugoj storony naxoditsä sverxßestestvennyj mir, oblast´ £blagodati“, very, gde Ωivet Bog. Po mneniü Fomy Akvinskogo, qti oblasti ne protivoreçat odna drugoj, no otdeleny drug ot druga. Kak vyäsnilos´ pozΩe, qta ideä Fomy Akvinskogo privela k posledstviäm, kotoryx on vovse ne Ωelal. Soglasno qtomu vozzreniü, razliçnye £nejtral´nye“ nauki mogli spokojno zanimat´sä izuçeniem vidimogo mira, v to vremä kak Bibliä, buduçi duxovnoj i nravstvennoj knigoj, äkoby govorila isklüçitel´no o vys‚em, nevidimom mire. Qto razdelenie meΩdu £estestvennym“ (prirodoj) i £sverxßestestvennym“ (blagodat´ü) Foma Akvinskij detal´no izloΩil v svoem trude £Summa teologii“. On sçital, çto v oblasti estestvennogo (prirody) vys‚im avtoritetom ävläetsä greçeskij uçenyj i filosof Aristotel´. Vzglädy Fomy Akvinskogo byli v to vremä prinäty Cerkov´ü, i on byl i ostaetsä odnim iz krupnej‚ix avtoritetov rimsko-katoliçeskoj cerkvi. Çto natolknulo Fomu Akvinskogo na takie idei? On pital bol´‚oe doverie k çeloveçeskomu razumu, k soznaniü. On uçil, çto grexopadenie pervyx lüdej izvratilo ix volü, no ne razum. Esli u Fomy Akvinskogo
12

znanie i vera ewe sovmewalis´ drug s drugom, to spustä sovsem nemnogo vremeni meΩdu qtimi oblastämi naçali voznikat´ konflikty. Oblast´ razuma vse dal´‚e vtorgalas´ v oblast´ boΩestvennogo. Oblast´ dejstviä Boga stanovilas´ vse men´‚e i v konce koncov okonçatel´no isçezla. Imenno qto privelo k tomu, çto mnogo pozΩe, vo vremena Francuzskoj revolücii, pri triumfal´nom ‚estvii po ulicam PariΩa nesli statuü bogini razuma... Odin iz pervyx konfliktov meΩdu cerkov´ü i obosobiv‚ejsä £nejtral´noj“ naukoj vyzval Galilej (1564-1642). Reç´ ‚la o voprose, vertitsä li Solnce vokrug Zemli ili, naoborot, Zemlä vokrug Solnca? Galilej byl soglasen s Kopernikom, ç´i trudy byli zapreweny inkviGalilej (vverxu) vo‚el v konflikt s cerkov´ü togo vremeni. On sçital, çto Solnce stoit nepodviΩno, a Zemlä vertitsä vokrug nego, no cerkov´ pod vliäniem idej Fomy Akvinskogo utverΩdala: net, vse proisxodit kak raz naoborot! Galilej izbeΩal muçeniçeskoj smerti, otkazav‚is´ ot svoix idej. No na smertnom odre on skazal: £I vse Ωe ona vertitsä!“ Revolücionnye trudy Fomy Akvinskogo, Dekarta i drugix priveli k tomu, çto vo vremä Francuzskoj revolücii boginä razuma sover‚ala triumfal´noe ‚estvie po ulicam PariΩa (sprava). Zdes´ ona nastavläet Teologiü, s Bibliej v rukax stoäwuü pered nej na kolenäx. Na risunke izobraΩena obloΩka £Qnciklopedii“ (1751-1780) – sobraniä veliçaj‚ix trudov qpoxi francuzskogo Prosveweniä.

13

ziciej uΩe v 1616 godu, i utverΩdal, çto Solnce stoit nepodviΩno, a Zemlä vertitsä. No cerkov´ pod vliäniem idej Fomy Akvinskogo i Aristotelä vozraΩala: ob qtom ne moΩet byt´ i reçi! Vse proisxodit naoborot! Vo vremä debatov v kaçestve avtoriteta ispol´zovali i Bibliü. Pri qtom citirovali knigu Iisusa Navina, 10,12-14, gde napisano, çto Iisus Navin povelel Solncu i Lune ostanovit´sä, çtoby den´ prodlilsä i izrail´täne mogli pobedit´ svoix vragov. Vidi‚´, govorili Galileü predstaviteli cerkvi, i Bibliä uçit, çto Zemlä stoit nepodviΩno, a Solnce dviΩetsä. Çtoby spasti svoü Ωizn´, Galilej v 1632 godu otreksä ot svoix utverΩdenij: za eres´ cerkov´ v te vremena karala smert´ü. No na smertnom odre Galilej skazal: £I vse Ωe ona vertitsä!“

Amerikanskie astronavty çitali v roΩdestvenskuü noç´ 1968 goda v kabine svoego £Apollona“ iz knigi Bytiä: £V naçale sotvoril Bog nebo i zemlü...“ Kogda sovetskij kosmonavt Titov vernulsä iz kosmosa, on skazal: £Ä nigde ne vstretil Boga...“ Kopernik (vnizu) pervym vyskazal predpoloΩenie, çto Zemlä ävläetsä odnoj iz planet, vrawaüwixsä vokrug Solnca. Galilej pozΩe ssylalsä na nego.

Poskol´ku Bibliä ne ispol´zuet nauçnyj äzyk, moΩno, koneçno, sprosit´, dejstvitel´no li ona uçit, çto Solnce dviΩetsä? Bibliä ispol´zuet simvoly razgovornoj reçi, kotorymi lüdi pol´zuütsä v obydennoj Ωizni. Lüdi dvadcatogo veka toΩe govorät, çto solnce vsxodit i zaxodit – prosto potomu, çto qto sootvetstvuet na‚emu vospriätiü mira. I pri qtom vse ponimaüt, çto my xotim skazat´.

Slovarnyj zapas Biblii
Kak i çelovek v svoej obydennoj Ωizni, Bibliä govorit bytovym äzykom, ne äzykom issledovatel´skoj laboratorii ili universitetskoj auditorii, ne nauçnym, a prednauçnym, ili, ewe toçnee, sverxnauçnym äzykom. My ne moΩem oΩidat´ najti v Biblii nauçnuü kartinu mira. Tem ne menee Bibliä soderΩit opredelennuü kartinu mira (predstavleniä o dejstvitel´nosti). Suwestvuüt razliçnye kartiny mira, i ix moΩno grubo razdelit´ sleduüwim obrazom: a) Sozercatel´naä – bytovaä, obixodnaä kartina mira. Ona sootvetstvuet subßektivnomu çeloveçeskomu vospriätiü. V nej my govorim o solnce, kotoroe vsxodit i zaxodit. Qtu kartinu mira moΩno bylo by nazvat´ naivnoj. b) Formal´naä – model´naä kartina mira, ispol´zuemaä estestvennymi naukami, v osobennosti predstavleniä o forme Zemli (‚aroob14

Do otkrytiä Kopernika povsemestno byla prinäta geocentriçeskaä sistema mira (geos = Zemlä). Qtu kartinu mira s Zemlej v centre izobrel astronom Klavdij Ptolemej iz Aleksandrii (ok. 85-160). Privedennaä kartina otnositsä k 17-mu veku. Kopernik zamenil qtu kartinu mira geliocentriçeskoj (gelios = Solnce).

raznaä, a ne ploskaä), o meste Zemli vo Vselennoj, v Solneçnoj sisteme, vo Mleçnom Puti i t.d. Qta kartina mira predstavläet na‚ mir ne s subßektivnoj toçki zreniä, a v vide opisannyx formal´nym äzykom modelej. v) Smyslovaä – summa znanij i predstavlenij, v pervuü oçered´ voprosy proisxoΩdeniä, smysla i prednaznaheniä na‚ego mira. Qto razdelenie opravdano, potomu çto pomogaet nam ponät´ dve vaΩnye istiny: 1. Bibliä ne daet nam formal´noj kartiny mira, to est´ ne govorit ni ob ustarev‚ej, ni o sovremennoj nauçnoj kartine mira. Poqtomu Bibliä ne moΩet vstupat´ v konflikt s kakoj-libo nauçnoj kartinoj mira. 2. Nauka ne daet nam smyslovuü kartinu mira, vo vsäkom sluçae togda, kogda ona ne prevy‚aet svoi polnomoçiä. Nauçnaä kartina mira niçego ne moΩet skazat´ nam o proisxoΩdenii, smysle i prednaznaçenii qtogo mira, potomu çto qti voprosy leΩat za predelami nauçnogo qksperimenta. Takim obrazom, segodnä‚nää zamknutaä kartina mira (v kotoroj net mesta dlä çudes i sverxßestestvennyx ävlenij) uΩe ne ävläetsä formal´noj, ee skoree moΩno nazvat´ smyslovoj. Ona ävläetsä preΩde vsego sledstviem materialistiçeskogo, qvolücionistskogo i neodarvi15

nistskogo my‚leniä, a ne produktom nauçnyx issledovanij. Poqtomu biblejskaä smyslovaä kartina mira naxoditsä v konflikte ne s formal´noj kartinoj mira, a li‚´ so smyslovoj kaptinoj mira opredelennyx filosofskix napravlenij. Bog govorit nam v Biblii o prirode i istorii, no ne dlä udovletvoreniä na‚ego issledovatel´skogo lübopytstva, a dlä togo, çtoby my ponäli, kakim Bog vidit mir i kak On privodit v ispolnenie Svoi plany. PreΩde vsego v pervoj glave knigi Bytiä my naxodim celyj räd primerov, illüstriruüwix razliçiä meΩdu smyslovoj i formal´noj kartinami mira. 1. £V naçale sotvoril Bog nebo i zemlü“ (stix 1). V sluçae formal´-

MeΩdu 1774 i 1781 godami Qjze Qjzinga postroil vo Franekere (Niderlandy) svoj znamenityj planetarij, v kotorom toçno izobraΩalos´ dviΩenie Solnca, Luny i planet. Blagodarä caräwemu vo vselennoj porädku i neizmennym zakonomernostäm, qta model´ i segodnä toçna i bezupreçna.

noj modeli ne bylo by neobxodimosti otdel´no upominat´ Zemlü, potomu çto ona li‚´ obyçnoe nebesnoe telo, kakix milliardy. No biblejskaä smyslovaä kartina mira stavit Zemlü kak raz v centr, potomu çto ona prednaznaçena dlä Ωizni lüdej, i na nej Bog osuwestvläet Svoj plan spaseniä. 2. V 11-m stixe my vidim opisanie zemnoj flory. Odnako i zdes´ net neobxodimoj dlä formal´noj kartiny klassifikacii: my imeem li‚´ smyslovuü kartinu. Rasteniä, vaΩnye dlä Ωizni çeloveka i Ωivotnyx, li‚´ upominaütsä i pri qtom podeleny na gruppy po ix znaçimosti (sr. st. 29-30). 3. I pri opisanii nebesnyx tel (st. 14-19) my stalkivaemsä s sozercatel´nym i smyslovym opisaniem. V formal´nom opisanii nel´zä bylo by skazat´, çto nebesnye tela razmeweny na nebosvode (tverdi nebesnoj), no s toçki zreniä smyslovogo opisaniä oni kak raz tam i naxodätsä. Krome togo, v formal´noj kartine mira navernäka byli by opisany vaΩnye funkcii nebesnyx tel vo Vselennoj, no smyslovaä kartina v pervoj glave Bytiä nazyvaet tol´ko te funkcii solnca, luny i zvezd, kotorye imeüt znaçenie dlä çeloveka, a oni proävläütsä imenno na nebosvode, imenno oni opredeläüt nastuplenie dnä i noçi, smenu vremen goda i teçenie let. Tak, naprimer, zvezdy v smyslovoj kartine mira li‚´ £malye svetila“, xotä formal´naä model´ govorit o zvezdax, po veliçine vo mnogo raz prevy‚aüwix Solnce.
16

Çto Ωe bylo dal´‚e?
K sçast´ü, Bibliä govorit obyçnym razgovornym äzykom, poqtomu lüdi vo vse vremena mogli ponät´ ee. Predstavim sebe na mgnovenie, çto Bibliä byla by napisana nauçnym äzykom. No kakim togda? Äzykom nauki 16-go, 19-go, 20-go ili 21-go veka? Pri qtom my ewe daΩe ne zatronuli problemu, zanimav‚uü Galileä: dejstvitel´no li ostanavlivalos´ solnce vo vremena Iisusa Navina? Govorä nauçnym äzykom, dejstvitel´no li nastol´ko zamedlilos´ vrawenie Zemli ili proizo‚lo kakoe-to drugoe çudo, tak çto solnce ostavalos´ vidimym na nebe i den´ prodlilsä namnogo dol´‚e poloΩennogo? Galilej veril, çto tak ono i bylo. Vopros zaklüçaetsä v sle-

Krabovidnaä tumannost´ v rajone sozvezdiä Tel´ca predstavläet soboj ostatki zvezdy, vzorvav‚ejsä v 1054 godu. Nesmoträ na bol´‚oj porädok, caräwij vo vselennoj, bol´‚ie i malye katastrofy v nej – vovse ne isklüçenie. Naxodäwiesä v kosmose meteority, komety i asteroidnye kol´ca ukazyvaüt na proizo‚ed‚ie katastrofy podobnogo roda. Zemlä takΩe preterpela gigantskie preobrazovaniä.

duüwem: opisannyj v Biblii fakt dostoveren ili net? Otveçaä na qtot vopros, Galilej ne vstal na storonu sovremennyx kritikov, on ostalsä na storone tex, kto i segodnä sçitaet Bibliü istoriçeski dostovernoj. Galilej veril sobytiü iz 10-j glavy knigi Iisusa Navina! On tol´ko po-drugomu obßäsnäl qto çudo. Posle provedennogo Fomoj Akvinskim razdeleniä meΩdu prirodnym i sverxßestestvennym, konflikta meΩdu Galileem i Cerkov´ü i perevorota, osuwestvennogo Dekartom, vozved‚ego my‚lenie i razum v rang vys‚ego avtoriteta çeloveçestva, qtot process nepreryvno nabiraet skorost´. Otvergnuv avtoritet Slova BoΩiä, £nejtral´nye“ nauki perexodät v nastuplenie. Central´noe mesto zanimaet çeloveçeskij, prirodnyj razum, svodä oblast´ boΩestvennogo na net. Estestvennye nauki i çeloveçeskaä svoboda vse bol´‚e vozvodätsä lüd´mi v rang ideala. Velikij filosof 18-go veka Immanuil Kant soznaval, çto qta idealizaciä stavit pod ugrozu vse vys‚ie cennosti i preΩde vsego obwenie s Bogom, i s cel´ü ix zawity on otdelil £duxovnye“ nauki ot £svetskix“. Takim obrazom, razdelenie meΩdu naukoj i veroj stalo na Zapade okonçatel´nym: v rezul´tate £pomowi“ Fomy Akvinskogo, Dekarta, Kanta i mnogix drugix filosofov vera uΩe ne dolΩna byla byt´ nauçno (i daΩe istoriçeski) dostovernoj. S togo momenta, kogda nauka otdelilas´ ot Slova BoΩ´ego, ona naçala razvivat´sä svoimi putämi i
17

otliçat´sä ot vyskazyvanij Biblii. Qto proisxodilo ne potomu, çto nauka £otkryvala“ nauçnuü ili istoriçeskuü nedostovernost´ opredelennyx mest Biblii, a potomu, çto ee razvitie ‚lo v sovsem inom napravlenii. A kakova situaciä segodnä? Nauka daleko prodvinulas´ vo vsex oblastäx, sover‚ila nastoäwie texniçeskie çudesa. Nezavisimyj çelovek, çelovek bez Boga, na‚el otvet i na velikie voprosy svoego bytiä. V pro‚lom veke Çarl´z Darvin (1809-1882) dal dolgoΩdannyj otvet na muçiv‚ij çeloveçestvo vopros: kto my, otkuda my, kak proizo‚el na‚ mir? Do togo vremeni v celom ewe verili v to, çto mir sotvoren Bogom, no, soglasno uçeniü Darvina, vse suwestvuüwee – produkt qvolücii,
Çarlz Darvin (sprava) dal otvet na vopros: kak proizo‚lo vse Ωivoe? Po mneniü Darvina, qto sdelali qvolüciä, sluçajnost´ i vremä. Bog dlä obßäsneniä proisxoΩdeniä mira bol´‚e ne byl nuΩen. Zigmund Frejd (dal´‚e sprava) re‚il vopros o çeloveçeskom sçast´e. Putem psixoanaliza moΩno vyzvat´ iz podsoznaniä polovye frustracii – priçinu du‚evnyx konfliktov – i manipulirovat´ imi. V Boge on ne nuΩdalsä. Karl Marks (vnizu) razre‚il problemu: kak postroit´ ideal´noe, sçastlivoe obwestvo? Suwestvuüwie formy proizvodstva i obwestvennyx otno‚enij dolΩny byli byt´ otvergnuty i na ix meste postroeny novye, v kotoryx vse blaga raspredelälis´ by ravnomerno. I on ne nuΩdalsä v Boge.

sluçaä i dlitel´nogo razvitiä. V Boge qta teoriä ne nuΩdalas´ (xotä Darvin poroj i vspominal o Boge). V qto Ωe vremä Karl Marks (1818-1883) opublikoval svoj £Manifest Kommunistiçeskoj Partii“ i obßäsnil v nem lüdäm, kak moΩno obnovit´ obwestvo putem proletarskoj revolücii i sozdat´ civilizaciü absolütnoj spravedlivosti, kommunizm, v kotoroj vse zemnye blaga raspredelälis´ by spravedlivo i po potrebnostäm. Bog i Ego zakony dlä qtogo ne byli nuΩny. Nakonec, Zigmund Frejd (1856-1939) dal otvet na vopros, kak sdelat´ çeloveka sçastlivym, kak izbavit´ ego ot du‚evnyx konfliktov i frustracij. Putem psixoanaliza on raskryl suwnost´ podsoznaniä s ego agressivnymi reakciämi i polovymi instinktami. Soglasno Frejdu, ispoved´, du‚epopeçitel´stvo i liçnoe obwenie s Bogom v molitve çeloveku dlä ego liçnogo sçast´ä ne nuΩny. Osnovnye trudy qtix trex uçenyx segodnä beznadeΩno ustareli, no oni zaloΩili osnovanie dlä nauki, razvivaüwejsä v qtom stoletii gigantskimi skaçkami. Xotä oblasti issledovanij qtix uçenyx sover‚enno razliçny, ix obßedinäet odno: vse oni obxodätsä bez Boga, bolee togo, oni daΩe oçen´ çasto pozvoläli sebe rezkie vypady protiv Nego. Biblejskogo Boga oni otvergli. Po ix mneniü, çeloveçestvo Ωivet v zamknutom mire, v kotorom vse obßäsnäetsä priçinno-sledstvennymi sväzämi. Mesta dlä vsemoguwego Boga, upravläüwego vsem proisxodäwim, v nem prosto net.
18

Istoriçeskaä dostovernost´ nevaΩna?
Nekotorye lüdi govorät: zaçem stol´ko ‚umu iz niçego? Ved´ razdelenie meΩdu veroj i naukoj sover‚enno estestvenno! Na odnoj storone my vidim veru, a na drugoj – nauku. I qti lüdi utverΩdaüt, çto ot qtogo znaçenie very niskol´ko ne umen´‚aetsä: ved´ ona imeet delo s çuvstvami, razmy‚leniämi i religioznoj mistikoj, ee nado çetko otdelät´ ot razuma i my‚leniä. I teologi na‚ego stoletiä s uspexom proveli qto razgraniçenie. Oni otdelili veru (ili to, çto ponimali pod nej) ot voprosa ob istoriçeskoj dostovernosti faktov, upominaemyx Bibliej. Qti fakty, po ix mneniü, nevaΩny dlä £çistoj very“.

ObloΩka knigi Dekarta, izdannoj v 1637 godu (vverxu). Razum, v vys‚ej stepeni prevoznosimyj Dekartom, vsego za neskol´ko vekov privel çeloveçestvo k tomu, çto ono bol´‚e ne nuΩdalos´ v Boge dlä obßäsneniä mira. V 1867 godu Marks opublikoval svoj znamenityj trud £Kapital“ (sprava). Odin qkzemplär qtoj knigi on podaril Darvinu, kotorogo oçen´ uvaΩal.

Geksli (1825-1895), drug i zawitnik Darvina, proloΩiv‚ij put´ ego ideäm, predvidel qto razdelenie. On s izdevkoj govoril: £Vot uvidite, pridet vremä, kogda nauka dokaΩet, çto vse fakty i osnovaniä very loΩny i çto poqtomu, da, imenno poqtomu vera budet veçno prodolΩat´ svoe pobednoe ‚estvie! Vozvysiv‚is´ nad faktami i tem samym stav nedosägaemoj dlä kritiki...“ Vera dejstvitel´no stala dlä mnogix lüdej çem-to vrode pryΩka v temnotu. My govorim: £Qto nedokazuemo, qtomu nado verit´. Esli by veru moΩno bylo dokazat´, ona perestala by byt´ veroj“. Samo po sebe qto verno. No, s toçki zreniä Biblii, verit´ oznaçaet: liçno doverät´ tomu, çto govorit Bibliä, i polagat´sä na qto. Potomu çto vera v Bibliü est´ vera v fakty. Verit´ – da, no ne tol´ko uçeniü ob Iisuse, no i v samu istoriçeskuü liçnost´ Iisusa, voskres‚ego iz mertvyx (2 Tim. 2,8). Esli by voskresenie Xrista ne bylo istoriçeskim faktom, to ne bylo by i xristianstva. Fakt voskreseniä ävläetsä centrom xristianskoj very. Iisus Xristos voskres iz mertvyx v tele, pere‚ed‚em v bessmertie. Esli by qto bylo ne tak, na‚los´ by nemnogo lüdej, gotovyx poΩertvovat´ soboj radi evangeliä. Togda boäzlivye uçeniki Iisusa navernäka na‚li by çto-to luç‚ee, çem umeret´ muçeniçeskoj smert´ü za kakuü-to loΩ´ ili vydumku. Togda v istorii xristianstva besçislennoe mnoΩestvo lüdej Ωilo li‚´ radi mifa i umerlo ni za çto. Qto znaçit, çto oni
19

vsü svoü Ωizn´ ceplälis´ za to, çto prosto loΩno, verili v krasivuü skazku. Apostol Pavel pi‚et ob qtom: £Kak nekotorye iz vas govorät, çto net voskreseniä mertvyx? Esli net voskreseniä mertvyx, to i Xristos ne voskres; a esli Xristos ne voskres, to i propoved´ na‚a twetna, twetna i vera va‚a. Pritom my okazalis´ by i lΩesvidetelämi o Boge, potomu çto svidetel´stvovali by o Boge, çto On voskresil Xrista, Kotorogo On ne voskre‚al... I esli my tol´ko v qtoj Ωizni nadeemsä na Xrista, to my nesçastnee vsex çelovekov. No Xristos voskres iz mertvyx, pervenec iz umer‚ix“ (1 Kor. 15,12-20). Apostoly propovedovali preΩde vsego ne vero- ili nravouçenie, a istoriçeskij, neoproverΩimyj fakt voskreseniä, svidetelämi koto-

Pustaä grobnica v sadu v Ierusalime. Xotä net polnoj uverennosti v tom, çto imenno zdes´ byl pogreben Iisus, qta kartina daet xoro‚ee predstavlenie o tom, kak qto moglo vyglädet´. Xristianskaä vera est´ uverennost´ v tom, çto opisannye v Biblii sobytiä dejstvitel´no proisxodili. £Esli Xristos ne voskres, to vera va‚a twetna“, – pisal pozΩe apostol Pavel.

rogo oni byli: £Sego Iisusa Bog voskresil, çemu my vse svideteli“ (Deän. 2,32; sm. takΩe Deän. 1,8,22; 3,15; 4,33; 5,32; 10,39; 13,31). Blagodarä qtoj unikal´nosti evangeliä xristianstvo segodnä tak otliçaetsä ot drugix religioznyx i filosofskix teçenij mira. Evangelie – qto blagaä vest´, uçenie, duxovnaä cennost´ kotorogo nerazryvno sväzana s ego istoriçeskoj dostovernost´ü. Narädu s nekotorymi vnebiblejskimi istoçnikami, podtverΩdaüwimi istoriçeskij fakt Ωizni Iisusa, Bibliä sama soderΩit vaΩnej‚ee opisanie qtix svätyx dlä nas faktov. Poqtomu duxovnaä cennost´ xristianstva prämo zavisit ot istoriçeskoj dostovernosti Biblii.

Tol´ko voskresenie istinno?
Segodnä mnogo lüdej, Ωelaüwix nazyvat´sä xristianami, govorät, çto oni gotovy priznat´ fundamental´noe znaçenie osnovnyx sobytij Biblii, no çto pri qtom ix vera osnovyvaetsä na Xriste, a ne, skaΩem, na Adame. Soglasno ix utverΩdeniäm, çtoby byt´ xristianinom, dostatoçno verit´ v Iisusa, no vovse ne obäzatel´no verit´ v istoriçeskuü dostovernost´ fakta Ωizni Adama. No tak li qto? Na pervyj vzgläd, dejstvitel´no verno, çto na‚e spasenie ne zavisit ot Adama. Naoborot, Adam byl pervym çelovekom, kotoryj vmeste so svoej Ωenoj pome‚al ispolneniü BoΩ´ix planov. My i pravda £ne verim“ v Adama – tak Ωe,
20

Apostoly byli preΩde vsego ne propovednikami novogo uçeniä, a svidetelämi voskreseniä Iisusa. Podobno tomu, kak Xristos govoril o sotvorenii lüdej Bogom, i apostoly govorili o sotvorenii Adama kak pervogo iz lüdej, ot kotorogo proizo‚el ves´ çeloveçeskij rod. (Beato AndΩeliko: Noli me tangere – Ne prikasajsä ko mne).

kak xristiane £ne verät“ i v drugix gre‚nikov. No £ne verit´“ (ne sväzyvat´ s nim svoi mysli o spasenii) ne oznaçaet pri qtom somnevat´sä v tom, çto takoj çelovek suwestvoval. My ne osnovyvaem svoej very na Adame, no pri qtom verim, çto on dejstvitel´no Ωil. My verim tomu, çto govorit Bibliä, a ona nastoätel´no podçerkivaet i pokazyvaet, poçemu nam tak vaΩno verit´ v istoriçeskuü dostovernost´ fakta Ωizni Adama. Principy biblejskoj germenevtiki (tolkovaniä) utratät svoe znaçenie, esli my budem rassmatrivat´ odni istoriçeskie soobweniä Biblii kak absolütno istinnye, a drugie – net. Kakie est´ u nas osnovaniä sçitat´ povestvovanie o voskresenii Iisusa dostovernym, a sobytiä iz knigi Bytiä, gl. 1-11, nedostovernymi, esli te Ωe Evangeliä, povestvuüwie o fakte voskreseniä, prämo ukazyvaüt na istinnost´ pervyx glav knigi Bytiä? Neskol´ko primerov tomu: a) Xristos znal, çto pervye muΩçina i Ωenwina byli sozdany v dni tvoreniä, a ne çetyre milliarda let spustä (Matf. 19,4; Mar. 10,6; sr. Byt. 1,27). b) Xristos znal o soglasovanii poroj sçitaemyx protivoreçivymi £istorij sotvoreniä mira“ v pervoj i vtoroj glavax knigi Bytiä (Matf. 19,4 i Mar. 10,6; sr. Byt. 1,27 i 2,24). v) Xristos osnovyval nerastorΩimost´ braka na istoriçeskoj dostovernosti istorii sotvoreniä mira (Matf. 19,6; Mar. 10,8). g) Xristos znal, çto Vselennaä suwestvuet ne veçno, a imeet svoe naçalo (Matf. 24,21), i çto ves´ mir sotvoren Bogom i ne voznik v rezul´tate £dlitel´nogo estestvennogo razvitiä“ (Mar. 13,19; Ioan. 17,24; sr. Byt. 1,1). d) Xristos podçerkival neizmennost´ sotvorennyx form Ωizni (Matf. 7,16-18; sr. Byt. 1,11; 1,20-25); sm dalee gl. 5. e) Xristos upominal subbotu kak den´ pokoä v pamät´ o zaver‚ennom tvorenii BoΩ´em (Mar. 2,28; sr. Byt. 2,2). Ω) Xristos ssylalsä na Noä kak na istoriçeskuü liçnost´ i govoril o potope kak ob istoriçeskom sobytii (Luk. 17,26; Matf. 24,37-39; sr. Byt. 6-7 glavy). Veliçaj‚im propovednikom smerti i voskreseniä Xrista sredi narodov byl Pavel, i on takΩe nimalo ne somnevalsä v podlinnosti sobytij i liçnostej, nazyvaemyx v knige Bytiä. Pavel pi‚et o sotvorenii Adama i ego Ωizni, ob istoriheskom fakte grexopadeniä (Rim. 5,12-19; 1 Tim. 2,13; sr. Byt. 2,22-24 i 3,6), o tom, kakim obrazom Bog sotvoril pervyx lüdej (1 Kor. 11,8; 15,45-47; sr. Byt. 2,7+22), o proisxoΩdenii Evy i ee sohetanii s Adamom (Ef. 5,28-31; sr. Byt. 2,22-24) i o sovrawenii Evy zmeem (2 Kor. 11,3; sr. Byt. 3,4). I nakonec, Poslanie k Evreäm govorit ob qtom takimi slovami: £Veroü poznaem, çto veki ustroeny slovom BoΩiim, tak çto iz nevidimogo proizo‚lo vidimoe“ (Evr. 1,13). Est´ ewe odna priçina, po kotoroj Bibliä sama prizyvaet nas sçitat´ sobytiä iz Byt. 1-11 istoriçeski vernymi. Esli ne bylo istoriçeskogo Adama, to ne bylo i istoriçeskogo fakta grexopadeniä. Esli qto tak, to vse, çto my segodnä nazyvaem grexovnost´ü çeloveçeskoj prirody, çto svojstvenno çeloveku çut´ li ne s naçala ego suwestvovaniä – ne çto inoe, kak ostatok Ωivotnyx instinktov, unasledovannyx çelovekom ot svoix Ωivotnyx predkov. Esli qto tak, to Bog, pozvoliv‚ij çeloveku proizojti ot Ωivotnogo, otvetstvenen i za ego grexovnost´ i za vse posledstviä grexa v istorii çeloveçestva. Esli qto tak, to dejstvitel´noe iskuplenie
21

çeloveçestva nevozmoΩno, potomu çto esli grex ävläetsä neotßemlemoj çast´ü çeloveka, to on ne neset moral´noj otvetstvennosti za svoi postupki i ne moΩet byt´ osvoboΩden ot grexa. Togda ne moΩet byt´ zamestitel´noj Ωertvy, togda Xristos naprasno umer, togda net i evangeliä – vesti ob iskuplenii. No tot, kto vser´ez prinimaet evangelie, budet verit´ i povestvovaniü o grexopadenii Adama i Evy, potomu çto qto sobytie – dobrovol´nyj vybor çelovekom zla i otverΩenie Boga, proizo‚ed‚ee v naçale na‚ej istorii, – dokazyvaet neobxodimost´ na‚ego iskupleniä.

Çto takoe nauka, osnovyvaüwaäsä na Biblii?
Ävläetsä li zanätie naukoj samo po sebe çem-to loΩnym? Net, naprotiv, imenno pod vliäniem Reformacii nauka sdelala gigantskie ‚agi vpered. No N´üton i drugie estestvoispytateli pro‚lyx stoletij, takie, kak Paskal´, Frqnsis Bqkon i Faradej, byli gluboko ubeΩdeny v istinnosti Biblii. Na qtom oni osnovyvalis´, zanimaäs´ naukoj: oni imeli delo s Tvorcom i Ego tvoreniem. Oni pytalis´ sledovat´ svoimi myslämi za myslämi Boga. Sovremennye uçenye toΩe znaüt ob qtom. V 1962 godu Robert Oppengejmer, znamenityj uçenyj v oblasti ädernoj fiziki, priznal, çto sovremennaä nauka obäzana svoim proisxoΩdeniem xristianskoj vere. I filosof Al´fred Uajtxed kak-to skazal, çto xristianskaä vera ävläetsä sterΩnem nauki. Frqnsis ∏effer pi‚et: £Koneçno, ne vse uçenye byli xristianami. No oni Ωili v xristianskom mire, ispytyvali na sebe ego vozdejstvie. Poqtomu ix rabota imela pod soboj poçvu, na kotoroj ona mogla rasti i razvivat´sä. UbeΩdenie, çto Vselennaä sotvorena Bogom, vdoxnovilo uçenyx na ee issledovanie. Bez qtix predposylok nauka nikogda by ne voznikla. Imenno iz-za otsutstviä qtoj osnovy kitajskaä nauka tak i ne smogla rascvesti v polnuü silu. To Ωe samoe moΩno skazat´ ob arabax. Ne imeä xristianskoj osnovy, oni teräli interes k nauke“. Istinnaä (t.e. xristianskaä) nauka iwet svoe naçalo i smysl ne v racionalizme, qmpirizme, idealizme, qvolücionizme, qkzistencia22

lizme, marksizme, (neo)pozitivizme ili ewe kakom-nibud´ £izme“, a v Biblii, i poqtomu otliçaetsä dvumä xarakternymi çertami: a) Ona uçityvaet biblejskie fakty. Pri qtom my, zanimaäs´ sejças voprosom vozniknoveniä mira, dumaem preΩde vsego o biblejskom opisanii sotvoreniä mira, o grexopadenii i vsemirnom potope. Tot, kto ignoriruet qti biblejskie fakty, otkazyvaetsä ot informacii, imeüwej osnovopolagaüwee znaçenie dlä nauki. b) Ona rukovodstvuetsä biblejskimi normami. Bibliä – ne tol´ko sokroviwnica prednauçnoj informacii o prirode i istorii, kotoruü nam neobxodimo uçityvat´, ona soderΩit
Pavel v Afinax (sleva, kartina Aracco Rafaqlesko) £...na‚el Ωertvennik, na kotorom napisano: £nevedomomu bogu“. Sego-to, kotorogo vy, ne znaä, çtite, ä propoveduü vam. Bog, sotvoriv‚ij mir i vse, çto v nem... Ot odnoj krovi proizvel On ves´ rod çeloveçeskij dlä obitaniä po vsemu licu zemli, naznaçiv predopredelennye vremena i predely dlä ix obitaniä, daby oni iskali Boga, ne owutät li Ego i ne najdut li, xotä On i nedaleko ot kaΩdogo iz nas“ (Deän. 17,23-27). Grexopadenie i izgnanie pervyx lüdej iz raä v teçenie stoletij vdoxnovläli xudoΩnikov, çasto s xarakternymi dlä ix vremeni dobavleniämi. V samoj Biblii my ne naxodim takix £primitivnyx“ predstavlenij.

takΩe normy i mas‚taby dlä nauki. Bibliä imeet boΩestvennyj avtoritet v Ωizni lüdej, a sledovatel´no, i v nauçnoj rabote. Poqtomu nauka dolΩna proverät´ svoi predposylki, predpoloΩeniä i metody po Biblii, a esli qto vozmoΩno, daΩe zaimstvovat´ ix iz Biblii. Naprimer, nauka izuçaet zakony prirody, no ne moΩet vozvesti ix v rang absolütnogo zakona, potomu çto qto oznaçalo by nevozmoΩnost´ sverxßestestvennyx ävlenij.

Kartina mira avtorov Biblii
DaΩe esli my imeem v Biblii li‚´ sozercatel´nuü i smyslovuü kartiny mira, my vse ravno zameçaem, çto avtory Biblii dolΩny byli imet´ svoe predstavlenie o mire – koneçno Ωe, ustarev‚ee, primitivnoe predstavlenie, ne iduwee ni v kakoe sravnenie s estestvennonauçnoj formal´noj kartinoj mira dvadcatogo veka. Napra‚ivaetsä vopros: razve my ne vstreçaem v Biblii qlementy ustarev‚ej i sover‚enno nevernoj kartiny mira? Predstavlenij o Zemle kak o ploskoj poverxnosti, okruΩennoj morem i nakrytoj sverxu nebesnym kupolom, pod kotorym naxoditsä podzemnyj mir (£trexqtaΩnyj mir“)? Qtimi voprosami my dolΩny zanät´sä vser´ez. Odnako, my ne moΩem utverΩdat´, çto Moisej, David i Daniil dejstvitel´no sçitali, çto na‚ mir sostoit iz trex komponent, raspoloΩennyx odin nad drugim
23

Suwestvuet mnogo primitivnyx kartin mira, podobnyx qtoj: ploskaä zemlä, plavaüwaä po vodam, nakrytaä nebesnym kupolom – tak nazyvaemyj £trexqtaΩnyj mir“. Avtory knig Biblii, takie, kak Moisej i Daniil, byli xoro‚o znakomy s predstavleniämi drugix narodov o proisxoΩdenii mira: oni byli posväweny v znaniä egipetskoj i vavilonskoj civilizacij. No my ne naxodim v Biblii nikakix sledov qtix predstavlenij.

(£trexqtaΩnyj mir“). UΩe vo vremena antiçnosti grek Aristarx Samosskij predpolagal, çto Zemlä vertitsä vokrug Solnca, a ne naoborot. Poçemu stol´ mudryj çelovek, kak Solomon, ne mog raspolagat´ podobnymi znaniämi? No, esli smotret´ glubΩe, delo ne v tom, kakim predstavläli sebe mir lüdi togo vremeni, a v tom, dopustil li Bog, çtoby qlementy qtix ustarev‚ix predstavlenij o mire popali v Bibliü. UΩe bylo vremä, kogda lüdi verili, çto obnaruΩili qti predstavleniä v Biblii, naprimer, v vyraΩenii £v vode niΩe zemli“ (Isx. 20,4; Vtor. 4,18), priçem v qtix podzemnyx vodax ewe dolΩny byli obitat´ Ωivye suwestva. No neverno na osnovanii qtogo utverΩdat´, çto Bibliä govorit o suwestvovanii podzemnyx vmestiliw vod, v kotoryx k tomu Ωe
24

plavaüt ryby. Esli by qto bylo tak, kak Bog mog zapretit´ izrail´tänam delat´ izobraΩeniä tainstvennyx podzemnyx ryb, kotoryx oni nikogda ne videli i videt´ ne mogli? Razgadka tut namnogo prowe. Govorä o £vode niΩe zemli“, Bibliä ukazyvaet na to, çto uroven´ poverxnosti morä vsegda niΩe poverxnosti zemli, toçno tak Ωe, kak my ispol´zuem vyraΩenie £pod goroj“, ponimaä pri qtom £u podnoΩiä gory“ (Isx. 24,4; 32,19; Vtor. 4,11; Is. Nav. 11,17; 13,5). V svete skazannogo my moΩem rassmotret´ i Psalom 23 (£Gospod´ osnoval zemlü na moräx“), gde £na moräx“ nado ponimat´ kak £posredi morej“ ili £nad morämi“. Esli by Bibliä dejstvitel´no soderΩala qlementy primitivnoj kartiny mira, my na‚li by v nej tysäçi o‚ibok istoriçeskogo, kosmologiçeskogo i biologiçeskogo xaraktera. Razve avtory Biblii ne byli bol´‚ej çast´ü maloobrazovannymi lüd´mi? I daΩe esli nekotorye iz nix poluçili solidnoe dlä togo vremeni obrazovanie, kak Moisej pri dvore faraona ili Daniil pri dvore vavilonskogo carä (Deän. 7,22; Dan. 1,4), razve oni imeli ot qtogo kakie-libo preimuwestva? Naprotiv, togda ix knigi byli by polny legend i predanij egiptän, vavilonän i drugix drevnix civilizacij. Moisej byl znakom s egipetskimi legendami o sotvorenii mira, takΩe kak Daniil – s vavilonskimi predaniämi o potope. No legendy egiptän ne priveli v zame‚atel´stvo Moiseä, i vavilonskaä nauka ne smutila Daniila, toçno tak Ωe kak mify Drevnej Grecii niskol´ko ne povliäli na vzglädy apostola Pavla (sm. dalee gl. 2). Vo vnebiblejskix istoçnikax my naxodim loΩnye s nauçnoj toçki zreniä vyskazyvaniä o material´nom mire, naprimer, u rannix otcov Cerkvi Amvrosiä i Avgustina. MoΩet byt´, u avtorov knig Biblii i byli svoi, primitivnye predstavleniä o mire, no v samoj Biblii my ix ne naxodim. Prosto poträsaüwe, kak Bog soxranil Svoe Slovo i kak On vdoxnovläl avtorov Biblii (podrobnee ob qtom sm. pervuü knigu qtoj serii – £Kak voznikla Bibliä“).

Isaak N´üton (vverxu) opublikoval bol´‚e bogoslovskix trudov, çem nauçnyx. On pervym opisal zakony tägoteniä i postroil v 1670 godu zerkal´nyj teleskop dlä izuçeniä neba. Vavilonskie £nauçnye issledovaniä“ do‚li do nas na glinänyx tabliçkax. Oni opisyvali Zemlü i planety takimi, kak ix videli (vnizu).

Vyvody
Çto my xotim pokazat´ v qtoj knige? My verim, çto tak nazyvaemye qlementy primitivnogo mirovozzreniä, kotorye äkoby vstreçaütsä v Biblii, faktiçeski ävläütsä sledstviem ee nevernogo ponimaniä ili neznaniä original´nogo teksta, xaraktera biblejskoj kartiny mira, slovarnogo zapasa Biblii ili nauçnyx faktov. My ubeΩdeny, çto Bibliä soderΩit porazitel´no mnogo cennoj s nauçnoj toçki zreniä informacii. Na qtix dannyx, koneçno, nel´zä postroit´ celuü nauku. No nam neobxodimo twatel´noe i posledovatel´noe izuçenie Biblii, provodimoe v sootvetstvii s nauçnymi normami i metodami. My polagaem, çto nastoäwij uçenyj ne moΩet ignorirovat´ prednauçnye dannye Biblii, esli on dejstvitel´no xoçet prijti k pravil´noj nauçnoj modeli mira. My xotim predostavit´ slovo samoj Biblii. My xotim proçitat´ knigu Bytie, glavy 1-11, i issledovat´ soderΩawiesä tam vyskazyvaniä otnositel´no proisxoΩdeniä na‚ego mira. Qtu informaciü my popytaemsä proanalizirovat´ i dopolnit´ znaniämi, poluçennymi v rezul´tate nauçnyx issledovanij.

25

ProisxoΩdenie Vselennoj

Sleva: v dvadcatom veke çelovek vpervye posetil kosmos. Qto veliçaj‚ee dostiΩenie, no na‚a drevnää Bibliä daet nam bol´‚e znanij o proisxoΩdenii vselennoj, çem sovremennye kosmiçeskie issledovaniä. Sprava: sfinksy vstreçaütsä ne tol´ko v Egipte (qtot snimok sdelan v pustyne DΩizex), no i v Grecii i u drugix antiçnyx narodov BliΩnego Vostoka. Predpolagaüt, çto sfinks ävläetsä simvolom poäsa Zodiaka, naçinaüwegosä Devoj i konçaüwegosä L´vom.

Astrologiä
So vremen naçala svoego suwestvovaniä na zemle lüdi zadavalis´ voprosom o prednaznaçenii mnogoçislennyx svetil na nebosvode: zvezd, planet, Solnca i Luny. UΩe s nezapamätnyx vremen egiptäne, kitajcy i vavilonäne stali delit´ nebosvod na dvenadcat´ çastej. KaΩdaä iz qtix çastej poluçila svoe nazvanie: Deva, Vesy, Skorpion, Strelec, Kozerog i t.d., konçaä L´vom (poäs Zodiaka). Zodiak, cep´ dvenadcati sozvezdij na nebosvode, sovpadal s putem, kotoryj za god prodelyvaet Solnce (esli smotret´ s Zemli). Xotä segodnä otsçet çasto naçinaetsä s Kozeroga, v antiçnosti on, po-vidimomu, naçinalsä s Devy i konçalsä L´vom. Qto moΩno uvidet´ v xramax Dendery i Qsny, gde meΩdu znakami L´va i Devy izobraΩen sfinks: napolovinu lev, napolovinu deva. Delenie nebosvoda oblegçalo zapis´ astronomiçeskix nablüdenij. Delenie na dvenadcat´ sozvezdij privelo k deleniü goda na dvenadcat´ mesäcev, potomu çto Solnce primerno za çetyre nedeli perexodit v sleduüwee sozvezdie. K tomu Ωe mesäc primerno sootvetstvoval periodu obraweniä Luny, otsüda i rodstvo v ix nazvaniäx. No nebesnye svetila ispol´zovalis´ ne tol´ko dlä deleniä vremeni na gody, mesäcy, nedeli i dni. Lüdi naçali poklonät´sä svetilam i pytalis´ ugadat´ po nim buduwee. Gadanie po zvezdam, ili astrologiä, suwestvuet s glubokoj drevnosti. UΩe vskore posle potopa Solnce,
27

Cikkuratom nazyvalas´ ba‚nä v vavilonskom xrame, ispol´zovav‚aäsä, pomimo idolosluΩenij, dlä nablüdeniä za zvezdami. Astrologiä suwestvovala uΩe oçen´ davno, toçnee, ona voznikla vmeste s çeloveçestvom. Qtot snimok pokazyvaet raskopki cikkurata v xrame Bel. Vavilonskaä ba‚nä skoree vsego toΩe byla cikkuratom, to est´, po suti dela, centrom idolopoklonstva.

Luna, planety i zvezdy byli vozvedeny lüd´mi v rang boΩestv, upravläüwix sud´boj çeloveçestva. Vpolne veroätno, çto Vavilonskaä ba‚nä, opisannaä v knige Bytiä, glave 11, byla £cikkuratom“: semistupençatoj piramidoj, stupeni kotoroj simvolizirovali sem´ izvestnyx v to vremä planet, i zakruglennoj ver‚inoj s izobraΩennymi na nej simvolami dvenadcati sozvezdij Zodiaka. To est´, vozmoΩno, qto byla ba‚nä ne £vysotoj do neba“, a £s nebom na ver‚ine“, vo vse storony ot kotoroj dolΩny byli rasselät´sä lüdi. Narädu s kul´tom bogini Luny na BliΩnem Vostoke poluçil sil´noe rasprostranenie kul´t Solnca. V Egipte boga Solnca nazyvali Ra; çasto ego izobraΩali kak çeloveka s sokolinoj golovoj. Emu byl posväwen gorod Iliopolæ. Inogda Ra izobraΩali v soüze s drugimi bogami, naprimer, s bogom goroda Fivy Amonom. Vo vremä 18-j dinastii faraonov v egipetskom kul´te Solnca proizo‚li korennye peremeny. Samymi izvestnymi faraonami qtoj dinastii byli Amenxotep i Tutmos, v qti Ωe vremena pravila i carica Xat‚epsut (podrobnee ob qtom sm. v tret´ej knige qtoj serii – £Kak voznik Izrail´“). Vo vremä pravleniä faraona Amenxotepa IV, ili Qxnatona IV, kul´t Amona-Ra smenäetsä kul´tom Atona. Faraon smenäet svoe sobstvennoe imä na Qxnaton, to est´ £blagovoläwij Atonu“. On pokidaet Fivy, tradicionnyj centr pokloneniä Amonu, i osnovyvaet novyj gorod, nazvannyj im Axet-Aton – £Strana sveta Atona“. Qto
28

segodnä‚nij gorod Tel´-Ql´-Amarna. Tam Ωil faraon so svoej prekrasnoj Ωenoj Nefertiti. No poklonenie Atonu prodolΩalos´ nedolgo. Syn praväwej çety, Tut-Qnx-Aton, izmenil svoe imä na Tut-Qnx-Amon i vernulsä v Fivy. Buduçi neznaçitel´nym pravitelem, qtot faraon izvesten tem, çto ego grobnica so mnoΩestvom sokroviw toj qpoxi soxranilas´ nerazgrablennoj. Na stenax grobnicy odnogo iz pribliΩennyx Qxnatona byl najden velikij gimn bogu Atonu. Qtot gimn privoditsä zdes´ v sravnenii so 103-im Psalmom Davida. Gimn Atonu Esli ty (Aton) nisxodi‚´ na zapade neba, to zemlä temna kak smert´. L´vy vyxodät iz ubeΩiw svoix, i zmei Ωalät... Pri nastuplenii utra, kogda ty vosxodi‚´ na gorizonte, çtoby dnem svetit´ nam kak Aton, ty izgonäe‚´ t´mu i dari‚´ nam svoi luçi... Vsä zemlä naçinaet rabotu, skot dovolen na lugax svoix, derev´ä i rasteniä cvetut, pticy vyletaüt iz svoix gnezd. Ix kryl´ä rasprosterty dlä proslavleniä tvoego duxa. Vse zveri stoät na lapax svoix, vse, çto letaet i saditsä: oni oΩivaüt, esli ty ävläe‚´sä im. Skol´ko del tvoix (Aton), oni skryty ot lica lüdej. O, edinyj bog, kotoromu net ravnyx, ty sotvoril mir po svoemu Ωelaniü, kogda byl odin. Vse imeüt propitanie, i dni ix soçteny. Ty, Aton dnä, velik v veliçii svoem, ty dae‚´ Ωizn´ i dalekim stranam, potomu çto ty sotvoril velikij Nil na nebesax, çtoby on stekal i daval goram potoki vod. Psalom 103 On sotvoril lunu dlä ukazaniä vremen; solnce znaet svoj zapad. Ty prostirae‚´ t´mu, i byvaet noç´: vo vremä nee brodät vse lesnye zveri; l´vy rykaüt o dobyçe (st. 19-20). Ty poslal istoçniki v doliny: meΩdu gorami tekut, poät vsex polevyx zverej; dikie osly utoläüt ΩaΩdu svoü. Pri nix obitaüt pticy nebesnye, iz sredy vetvej izdaüt golos. Ty napoäe‚´ gory s vysot Tvoix, plodami del Tvoix nasywaetsä zemlä. Ty proizrawae‚´ travu dlä skota, i zelen´ na pol´zu çeloveka (st. 10-14). Kak mnogoçislenny dela Tvoi, Gospodi! Vse sodelal Ty premudro; zemlä polna proizvedenij Tvoix (st. 24). Vse oni ot Tebä oΩidaüt, çtoby Ty dal im piwu ix v svoe vremä. Skroe‚´ lico Tvoe – mätutsä; otnime‚´ dux ix – umiraüt, i v perst´ svoü vozvrawaütsä (st. 27-29). Ty postavil zemlü na tverdyx osnovax: ne pokolebletsä ona vo veki i veki. Bezdnoü, kak odeäniem, pokryl Ty ee; na gorax stoät vody (st. 5-6).

Solncu, Lune i zvezdam lüdi s davnix vremen poklonälis´ kak bogam. V Egipte faraon Qxnaton obßävil Solnce edinstvennym bogom. Vverxu: Amon-Ra, obweizvestnyj bog Solnca. Vnizu: soçinennye pri Qxnatone gimny Atonu vospevaüt Solnce kak tvorca Ωizni.

Otryvki iz gimna Atonu vzäty iz knigi „Tell El-Amarna and the Bible“, Charles F. Pfeiffer. Kak my vidim, meΩdu dvumä gimnami suwestvuet porazitel´noe sxodstvo, no qto i neudivitel´no dlä gimna tvoreniä. No est´ i korennoe razliçie. Dlä Izrailä Gospod´ – tvorec neba i zemli, to est´ i tvorec solnca, luny i zvezd. No v gimne Atonu bog, povelevaüwij mirom, sam ävläetsä çast´ü tvoreniä. Aton zdes´ to Ωe samoe, çto i Amon, solnce. No Izrail´ znal, çto solnce – ne çto inoe, kak çast´ tvoreniä, li‚ennyj sobstvennoj voli kusok materii v ruke BoΩ´ej. £Nebesa propoveduüt
29

slavu BoΩiü, i o delax ruk Ego vewaet tverd´... On postavil (v nebesax) Ωiliwe solncu, i ono vyxodit, kak Ωenix iz braçnogo çertoga svoego, raduetsä, kak ispolin, probeΩat´ popriwe. Ot kraä nebes isxod ego, i ‚estvie ego do kraä ix, i niçto ne ukryto ot teploty ego“ (Ps. 18,1-7). Nekotorye issledovateli, naxodäsæ pod vpeçatleniem monoteistiçeskogo kul´ta Qxnatona, na osnovanii 103-go Psalma daΩe utverΩdali, çto Moisej razvil monoteistiçeskuü religiü Izrailä iz monoteizma Qxnatona. K takim predpoloΩeniäm moΩno prijti razve çto çerez rasprostranennyj metod datirovaniä sobytij drevnosti, no v tret´ej knige qtoj serii my pokaΩem, çto est´ veskie svidetel´stva v pol´zu togo, çto Qxnaton Ωil na neskol´ko stoletij pozΩe Moiseä. K

Sprava: bog Solnca plyvet v svoej lad´e po nebosklonu. Vnizu: v drevnix idolosluΩeniäx Solnce zanimalo central´noe mesto. V Vavilone uΩe oçen´ davno byli izvestny astrologiä i goroskopy.

tomu Ωe somnitel´no, çto 103-j Psalom napisan Moiseem. No samoe glavnoe: Moisej ne £izobretal“ monoteistiçeskoj religii dlä Izrailä. Vera v edinogo Boga, tvorca neba i zemli, byla izvestna predkam izrail´tän uΩe v teçenie tysäçeletij (sm. pervuü knigu qtoj serii – £Kak voznikla Bibliä“). Qto oznaçaet, çto suwestvoval narod, ne perenäv‚ij kul´t pokloneniä nebesnym svetilam – qto izrail´skij narod, evrei. Naskol´ko oçevidnym bylo dlä Izrailä, çto tvorec vsego suwego – Bog, a ne bogi Solnca ili Luny, vidno iz pervoj glavy knigi Bytiä: svet byl sotvoren v pervyj den´ BoΩ´ej nedeli tvoreniä. Li‚´ na çetvertyj den´ Bog sotvoril Solnce, Lunu i zvezdy, i poqtomu dlä izrail´tän bylo sover‚enno oçevidno, çto nebesnye tela – ne bogi i çto sam Bog ävläetsä istoçnikom sveta i Ωizni. DaΩe nazvaniä £solnce“ i £luna“ ne upotrebleny v opisanii tvoreniä: nam skazano li‚´ o £svetile malom“ i £svetile bol´‚om“. Poqtomu Bibliä zaprewaet zanätiä astrologiej. Est´ li‚´ Odin, derΩawij v Svoix rukax buduwee, li‚´ na Nego mogut nadeät´sä lüdi: qto Ägve, Gospod´ (Vtor. 18,9-14; Is. 8,19-20 i 47,12-15). Çitaüwij Bibliü najdet takΩe upominanie o Slove BoΩ´em, sotvoriv‚em mir i podderΩivaüwem ego: £V naçale bylo Slovo, i Slovo bylo u Boga, i Slovo bylo Bog. Ono bylo v naçale u Boga. Vse çrez Nego naçalo byt´, i bez Nego niçto ne naçalo byt´, çto naçalo byt´. V Nem byla Ωizn´, i Ωizn´ byla svet çelovekov“ (Ioan. 1,1-4, sm. takΩe Kol.
30

Sprava: Qxnaton i ego prekrasnaä Ωena Nefertiti. Oni vnesli izmeneniä v egipetskij kul´t Solnca i perenesli centr pokloneniä iz goroda Fivy v AxetAton, segodnä‚nij Tel´-Ql´Amarna. Predpolagaetsä, çto Qxnaton stradal ot naru‚eniä obmena vewestv, vsledstvie çego ego telo bylo sil´no deformirovano. Blagodarä rasprostranennomu v iskusstve togo vremeni realizmu, qto otçetlivo vidno na izobraΩeniäx faraona. Vnizu: u antiçnyx narodov Solncu, Lune i zvezdam poklonälis´ kak bogam, sotvoriv‚im svet, Ωizn´ i vse ostal´noe. Dlä Izrailä Ωe Bog odin – Ägve. On sotvoril svet i Ωizn´. Li‚´ na çetvertyj den´ tvoreniä On sotvoril nebesnye svetila i planety.

1,15-20). Iisus Xristos est´ qto Slovo i tem samym i istoçnik sveta i Ωizni. On est´ tvoräwee Slovo. Vse sotvoreno Bogom-Otcom (1 Kor. 8,6), v to vremä kak dux BoΩij vital nad vodami. V pervoj glave Biblii triedinyj Bog – Otec, Syn i Dux Svätoj – tvorit vse suwee.

Drugie predstavleniä o proisxoΩdenii mira
£V naçale sotvoril Bog nebo i zemlü“ (Byt. 1,1). Qto protivoreçit mnogoçislennym mneniäm, vkrav‚imsä s teçeniem stoletij v na‚i umy. Naprimer, qti slova protivoreçat predstavleniäm drevnix grekov, soglasno kotorym prostranstvo i materiä suwestvuüt veçno. Drevnegreçeskie filosofy ne mogli sebe predstavit´ naçala qtogo mira ili ego sotvorenie iz niçego. Slova Biblii takΩe porazitel´no otliçaütsä ot legend drevnix egiptän. Egiptäne imeli çetyre razliçnyx legendy o proisxoΩdenii mira, naprimer, çerez boga Ta-C´ena i pervobytnuü goru vozle Memfisa (1). Vtoraä – o Atume, tvorce, pervom iz bogov, rodina kotorogo – gorod Iliopolæ. S nim sväzana i mysl´ o vitav‚em kogda-to v pustom prostranstve gigantskom äjce, iz kotorogo potom vylupilsä mir. Qto äjco dolΩno bylo byt´ sneseno bol´‚im gusem, tak nazyvaemym £velikim kukarekatelem“, kotoryj otoΩdestvläetsä s Atumom (2). Dalee, v drevneegipetskix legendax est´ ewe Neferta, boginä lotosa(3), i Ptax, tvoräwij mir mysl´ü i slovom (4). Oba qtix poslednix predstavleniä proisxodät opät´-taki iz Memfisa.
31

Interesno, çto vse drevnie narody odinakovo delili nebo na dvenadcat´ çastej – po sozvezdiäm Zodiaka. Suwestvuüt predpoloΩeniä, hto pervonahalæno qti sozvezdiä vozvewali lüdäm BoΩij plan spaseniä. Odnako s teçeniem vremeni pod vliäniem razliçnyx mifov i magiçeskix predstavlenij oni priobreli dlä lüdej sover‚enno inoe znaçenie.

V Biblii my ne vstreçaem nikakix sledov ni qtix egipetskix legend, ni vavilonskix. Vavilonäne i assirijcy, veroätno, perenäli svoi predstavleniä o proisxoΩdenii mira u ‚umerov, Ωiv‚ix za neskol´ko tysäç let do n.q. v MeΩdureç´e. ∏umerskaä civilizaciä byla oçen´ vysokorazvitoj, i semitskie zavoevateli mnogoe perenäli ot nee. VaΩnej‚imi ‚umerskimi bogami byli Qnlil, Qnki i An, u vavilonän oni pozΩe nazyvalis´ Qnlil, Qa i Anu. Vavilonskie predaniä o sotvorenii mira do‚li do nas na semi glinänyx tabliçkax, kaΩdaä iz kotoryx soderΩit ot 125 do 160 strok. Qto predanie nazyvaetsä Qnuma Qli‚ (£togda naverxu“, po naçal´nym bukvam). Tabliçki datiruütsä 9-m vekom do n.q., no qti mify, koneçno, namnogo drevnee. No v Biblii my ne naxodim niçego poxoΩego na mnogoboΩie i amoral´nost´ vavilonskogo mifa o sotvorenii mira. Ne naxodim my v Biblii i drevneindijskix predanij. My imeem v vidu preΩde vsego çetyre vedy (£znaniä“), voznik‚ix okolo 1250 g. do n.q., s ix predstavleniämi o pervomaterii i razliçnyx bogax: Agni, boge ognä, i Sarvitare, boge Solnca. V Biblii otsutstvuüt takΩe kakie by to ni byli nameki na suwestvovanie svoego roda supruΩeskoj pary bogov – nebesnogo otca i materi-zemli. Ne naxodim my v nej i çego-nibud´ sravnimogo s bogom Pradçapati, kotoryj kak zolotoj zarody‚ plaval v pervobytnom okeane. V bolee pozdnix literaturno-religioznyx trudax indijcev (£upani‚adax“) vstreçaetsä mysl´ o samorazvivaüwejsä prirode, obrazovannoj tremä
32

qlementami; my daΩe naxodim v nix drevnie predstavleniä ob ustrojstve mira: zemlä pokoitsä na trex slonax, stoäwix na spine ogromnoj çerepaxi. My takΩe ne vstreçaem v Biblii gipotez drevnix greçeskix uçenyx o proisxoΩdenii mira, miletskoj naturfilosofii ili filosofii Pifagora. Fales uçil, çto pervoqlementom ävläetsä voda, Geraklit otdaval predpoçtenie ognü. Anaksimen sçital pervopriçinoj vsemu vozdux (£pnevmu“), a Pifagor daΩe predpolagal, çto mir osnovan na çislax. Bolee pozdnie predstavleniä lüdej, kazalos´, stoäli na neskol´ko stupenej vy‚e: oni uΩe ne poklonälis´ solncu i bogam iz dereva i kamnä. No priblizilas´ li sovremennaä filosofiä k istine? Sozdaetsä vpeçatlenie, çto lübaä çeloveçeskaä filosofiä v koneçnom

V drevnosti suwestvovalo mnogo razliçnyx mifov o proisxoΩdenii mira. Sprava: vzbivanie pervobytnogo moloçnogo okeana, kartina 18-go veka iz Indii. Bog Vi‚na stoit v centre, kak palka dlä sbivaniä moloka, na çerepaxe Avatari. Kanat pooçeredno tänut bogi (sleva) i besy (sprava), v rezulætate sbivaniä moloko prevratilosæ v piwu bogov. V mifax indusov çerepaxa igraet znaçitel´nuü rol´.

sçete svoditsä libo k ateizmu (£Boga net“), libo k panteizmu (£mnogoboΩie – Bog vo vsem, vse est´ Bog“). Bibliä oprovergaet qti dve krajnosti, no ne putem filosofskix rassuΩdenij. Pervyj stix knigi Bytiä ne filosofstvuet o Boge i Ego suwestvovanii: ona prosto govorit o Nem, otvergaä tem samym ateizm. Odnovremenno Bibliä svidetel´stvuet i protiv panteizma: Bog suwestvoval ewe do tvoreniä, poqtomu On naxoditsä vne tvoreniä, xotä i vse tvorenie podderΩivaetsä i upravläetsä im. Dlä mnogoboΩiä ili bezliçnogo duxa prirody prosto ne ostaetsä mesta v qtom vozvy‚ennom opisanii edinogo istinnogo Boga, sotvoriv‚ego mir i vse, çto v nem. Bibliä govorit nam, çto Bog sozdal nebo i zemlü. On sotvoril ne xaotiçeskuü massu çastic materii, kotoraä s teçeniem milliardov let skondensirovalas´ v zvezdy i planety: £Ibo On skazal – i sdelalos´; On povelel – i ävilos´“ (Ps. 32,9).

Bol´‚oj vzryv
My – lüdi 20-go veka. Nauka i texnika upravläüt na‚ej Ωizn´ü. My uΩe ne poklonäemsä nebesnym telam kak boΩestvam. My znaem bol´‚e, çem oni, na‚i predki. Xotä, postojte – ved´ opät´ milliony lüdej iwut razgadki svoego buduwego v soçetaniäx zvezd. V qtom otno‚enii oni ne tak uΩ i sil´no otliçaütsä ot svoix predkov. Astrologiä, goroskopy i gadanie po zvezdam vstreçaütsä povsüdu. Vse bul´varnye
33

gazety, da i solidnye izdaniä, peçataüt goroskopy. Mnogie nosät na rukax ili na ‚ee, v kahestve amuletov, cepoçki so znakami Zodiaka, pod kotorymi oni rodilis´. A, s drugoj storony, v na‚ vek nauki i texniki kaΩdyj ‚kol´nik znaet, çto Solnce i zvezdy – ne çto inoe, kak raskalennye massy gazov. My, lüdi 20-go veka, posewaem Lunu i daΩe ustanavlivaem izmeritel´nye pribory na Marse. Xotä issledovaniä kosmosa ewe naxodätsä v naçal´noj stadii, poluçennye rezul´taty prosto zaxvatyvaüt dux. Çem bol´‚e znanij my priobretaem, tem nastojçivee vstaet vopros: kak Ωe vse qto poävilos´? Suwestvuet li za predelami na‚ego soznaniä beskoneçnyj tvoräwij Razum, kotoryj my nazyvaem Bogom? Esli da, to dejstvitel´no li qtot

Vverxu: zaxod solnca na Marse. Çelovek dvadcatogo veka ustanovil izmeritel´nye pribory na Lune i Marse. On bol´‚e ne poklonäetsä planetam i zvezdam kak bogam. Vnizu: çelovek stupil na Lunu, bliΩaj‚ee k nam nebesnoe telo. Do six por na qtoj planete byvali li‚´ amerikancy. Oni mnogokratno sover‚ali vysadki na Lunu posle 1969 goda.

Bog sdelal vse tak, kak opisano v Biblii, ili suwestvuet luç‚ee obßäsnenie? Nauka poslednego stoletiä dejstvitel´no privela k vozniknoveniü dvux polärnyx toçek zreniä: kreacionnoj (tvorenie) i qvolücionnoj (razvitie) modelej mira. V pervom sluçae my isxodim iz suwestvovaniä Boga-tvorca, ne tak davno i za korotkij srok sozdav‚ego Vselennuü, zemlü i Ωizn´. Togda na‚a zemlä imeet sravnitel´no korotkuü istoriü i pereΩila räd gigantskix katastrof. Qvolücionnaä model´, naoborot, isxodit iz togo, çto vozrast Vselennoj nasçityvaet milliardy let, çto zemnaä kora sformirovalas´ postepenno i çto Ωizn´ na planete Zemlä voznikla iz neΩivoj materii v rezul´tate räda sluçajnyx preobrazovanij. Kak vyglädit vozniknovenie neba i zemli v qvolücionnoj modeli? Naibolee rasprostranennoj ävläetsä teoriä £bol´‚ogo vzryva“. Soglasno ej, pervonaçal´no materiä byla skoncentrirovana v sverxmalom obßeme prostranstva, zatem proizo‚el gigantskij vzryv, razbrosav‚ij ee v prostranstve; potom iz qtix oblomkov obrazovalisæ beshislennye galaktiki. Al´ternativoj ej ävläetsä teoriä „steady-state“, soglasno kotoroj samo prostranstvo veçno, no materiä samoproizvol´no £isçezaet“ na granicax Vselennoj i vnov´ voznikaet v ee centre. Avtor qtoj teorii, Fred Xojl, davno otkazalsä ot nee, ubediv‚is´ v ee nesostoätel´nosti, tak çto v dal´nej‚em my moΩem ostavit´ qtu teoriü bez vnimaniä. My dolΩny uçityvat´, çto vse qti teorii ne
34

Uprowennoe predstavlenie teorii £bol´‚ogo vzryva“, kotorym dolΩna byla naçat´sä istoriä na‚ego mira. Pervomateriä – svoego roda £kosmiçeskoe äjco“ (ogromnoe koliçestvo sΩatogo do predela vewestva i radiacii), vzorvalasæ s gigantskoj siloj vskore posle svoego vozniknoveniä. V sravneniem s qtim vzryvom atomnaä bomba – li‚æ igru‚ehnyj pistolet s pistonami.

ävläütsä nauçnymi v strogom znaçenii qtogo slova: qto oznaçaet, çto oni ne ävläütsä prämym sledstviem nablüdenij i qksperimentov, kotorye my moΩem povtorit´ ili vosproizvesti. Oni – li‚´ çistye predpoloΩeniä, potomu çto estestvennye nauki niçego ne mogut skazat´ o proisxoΩdenii mira. Estestvennye nauki zanimaütsä suwestvuüwimi v mire obßektami i ävleniämi, kotorye mogut byt´ povtoreny. No o proisxoΩdenii pervyx obßektov i ävlenij oni niçego ne mogut skazat´, potomu çto te naxodätsä za ramkami nauçnogo vospriätiä. Teoriä £bol´‚ogo vzryva“ porodila räd fundamental´nyx problem. Doktor Sla‚er, docent astronomii universiteta ‚tata Texas, skazal po qtomu voprosu sleduüwee: £Na pervom meste stoit vopros, otkuda vzälas´ qta skoncentrirovannaä materiä, porodiv‚aä bol´‚oj vzryv. Dalee, pri vzryve dolΩno bylo vozniknut´ gazovoe oblako, s gigantskoj skorost´ü rasprostranäv‚eesä vo vsex napravleniäx. No esli qto tak, to kak pri takoj ogromnoj skorosti moglo naçat´sä vrawatel´noe dviΩenie oblaka, prived‚ee k vozniknoveniü zvezd i planet? Ogromnaä skorost´ isklüçaet vrawatel´noe dviΩenie, krome togo, v prostranstve skorost´ ne umen´‚aetsä. No esli daΩe skorost´ oblaka umen´‚ilas´ nastol´ko, çtoby moglo naçat´sä vrawatel´noe dviΩenie i obrazovalis´ zvezdy, to çem obßäsnit´ to, çto ona potom samoproizvol´no vozrosla i çto teper´ zvezdnye sistemy udaläütsä ot nas poçti so skorost´ü sveta? Ved´ imenno na fakte £ubeganiä“ zvezd osnovana teoriä £bol´‚ogo vzryva“!
35

Vnizu: professor Garal´d Sla‚er, astrofizik texasskogo universiteta v Ql´-Paso. On vydvinul bol´‚oe koliçestvo vozraΩenij protiv teorii £bol´‚ogo vzryva“ i ras‚ireniä prostranstva. Sprava: takim £bol´‚oj vzryv“ viditsä xudoΩniku. Soglasno qvolücionnoj teorii, qtot vzryv dolΩen byl proizojti okolo 20 milliardov let nazad.

Vyvod o skorosti ras‚ireniä Vselennoj osnovyvaetsä na qffekte Fizo – zavisimosti smeweniä spektral´nyx linij ot skorosti udaleniä obßekta. Dlä oblasti zvuka emu sootvetstvuet qffekt Doplera: pri pribliΩenii gudäwego lokomotiva izdavaemyj im zvuk kaΩetsä vy‚e, pri udalenii – niΩe. Poqtomu infrakrasnoe smewenie spektra izluçeniä zvezd sçitaetsä dokazatel´stvom togo, çto oni udaläütsä ot nas s bol´‚oj skorost´ü. Esli my daΩe primem qto za istinu (xotä najdeny i drugie obßäsneniä qtogo spektral´nogo smeweniä), ostaetsä vopros: poçemu zvezdy udaläütsä ot nas? Ved´ my sami toΩe dviΩemsä! I ewe: esli izluçaüwij obßekt pribliΩaetsä k nam s bol´‚oj skorost´ü, to proisxodit tak nazyvaemoe ul´trafioletovoe smewenie ego spektra. I qtot fenomen byl zaregistrirovan u räda zvezd. No kak Ωe vozmoΩno takoe dviΩenie, esli pervonaçal´nyj vzryv proizo‚el v odnoj toçke? No daΩe esli my otvleçemsä ot vsex qtix problem, kak Ωe mogla takaä sloΩnaä prostranstvennaä struktura, kak na‚a Vselennaä, obrazovat´sä v rezul´tate dejstviä slepoj razru‚itel´noj sily vzryva? Vzryv oznaçaet uveliçenie besporädka. No vmesto qtogo my imeem Vselennuü, sostoäwuü iz vzaimodejstvuüwix i dviΩuwixsä s razliçnymi skorostämi galaktik i zvezd, priçem ves´ qtot sloΩnej‚ij mexanizm dejstvuet s udivitel´noj soglasovannost´ü. Razve takoe moΩet byt´ prostym sledstviem razru‚itel´nogo vzryva? PredpoloΩenie, çto toçnej‚ij balans sil v prostranstve ävläetsä sledstviem
36

bol´‚ogo vzryva, sravnimo s utverΩdeniem, çto posle ädernogo vzryva v gorax oblomki skal, padaä na zemlü, smogut obrazovat´ gorod s domami, neboskrebami, plowadämi i ulicami.

Qntropiä
Fundamental´naä problema lübogo £prirodnogo“ obßäsneniä proisxoΩdeniä mira sväzana s zakonami termodinamiki. Nauçnye rezul´taty byli i ostaütsä subßektivnymi. Ni odin zakon prirody ne podtverΩdaetsä tak xoro‚o, kak zakony termodinamiki. Pervyj zakon (pervoe naçalo) termodinamiki utverΩdaet, çto obwee koliçestvo

DaΩe struktura s vysokim urovnem organizacii, predostavlennaä sama sebe, so vremenem prevrawaetsä v xaos. Tak proizo‚lo i s qtim metallolomom: kogda-to qto byli prekrasnye avtomobili. Ta Ωe sud´ba oΩidaet mnogoqtaΩnye doma na zadnem plane; v konce koncov, daΩe zvezdy sgorät i pogasnut, esli oni budut predostavleny sami sebe. Vyvod: qntropiä vsegda vozrastaet.

qnergii i massy ostaetsä neizmennym. Vtoroe naçalo utverΩdaet, çto qntropiä v zamknutoj sisteme moΩet tol´ko vozrastat´: lübaä sistema, ne podvergaüwaäsä vozdejstviü izvne, degradiruet, raspadaetsä, svobodnaä qnergiä v nej ubyvaet, i poqtomu v konce koncov ona dostigaet passivnogo sostoäniä polnogo besporädka. Izvestnyj pisatel´ nauçno-fantastiçeskix romanov Ajzek Azimov xoro‚o znakom s qtoj fundamental´noj problemoj. On na‚el dlä nee sleduüwee £re‚enie“ v svoem rasskaze £Poslednij vopros“, napisannom v 1956 godu. V nem opisyvaetsä process vozrastaniä qntropii vo Vselennoj. V prostranstve suwestvuet ustrojstvo tipa gigantskix çasov, kotorye v odin moment perestanut tikat´. Vremä ot vremeni qtot vopros bespokoit Ωivuwix na zemle lüdej. Dalee rasskazyvaetsä o gigantskom ustrojstve – Komp´ütere, kotoromu lüdi zadaüt vopros: moΩet li povernut´ process vozrastaniä qntropii vspät´? MoΩet li vnov´ ubyvat´ qntropiä? MoΩet li £raskruçivaüweesä“ prostranstvo vnov´ £zakrutit´sä“? Na qto Komp´üter otveçaet: £U nas nedostatoçno informacii, çtoby otvetit´ na qtot vopros“. Za qtim sleduet korotkoe opisanie istorii çeloveçestva, komp´ütera i prostranstva. Çeloveçestvo uçitsä pute‚estvovat´ v kosmiçeskom prostranstve i rasseläetsä po vsej Vselennoj. Bolee togo, çelovek izbavläetsä ot svoego tela i stanovitsä sgustkom qnergii v kosmose. V qto Ωe vremä Komp´üter vse rastet, stanovitsä vse bolee mownym i nematerial´nym; Vselennaä Ωe
37

pribliΩaetsä k svoemu koncu. V konce rasskaza Komp´üter naxoditsä uΩe ne v prostranstve, a v sverxprostranstve, i poqtomu on moΩet otvetit´ na kaΩdyj vopros, zadavaemyj v lübom ugolke Vselennoj. Qto nadprostranstvo vezdesuwe, veçno i neizmenno, ono vezde blizko i nedosägaemo. Teper´ Komp´üter moΩet otvetit´ na lüboj vopros. Vremä ot vremeni naxodätsä lüdi, Ωelaüwie znat´ ot vse bol´‚e znaüwego i uΩe poçti vsemoguwego Komp´ütera: moΩet li byt´ povernuta vspät´ qntropiä? I kaΩdyj raz Komp´üter otveçaet: £U nas nedostatoçno informacii, çtoby otvetit´ na qtot vopros...“ V konce koncov vremä Vselennoj istekaet, i ona zastyvaet v sostoänii passivnogo ravnovesiä. Vse solnca i zvezdy sgoreli. Çeloveçestvo

V odnom iz naibolee populärnyx nauçno-fantastiçeskix rasskazov Ajzeka Azimova (vnizu) komp´üter (snimok sprava) igraet vaΩnuü rol´. Re‚enie problemy qntropii, kotoroe vydaet v konce rasskaza komp´üter, tol´ko odno: povernut´ qntropiü vspät´ moΩet li‚´ sozidatel´naä sila absolütnogo Razuma, naxodäwegosä za predelami na‚ego prostranstva i vremeni.

kak qnergiä rastvorilos´ v Komp´ütere. Ostalsä tol´ko nevidimyj, vseznaüwij, vsemoguwij Razum – produkt qvolücii Komp´ütera. V ego pamäti vse ewe ostaetsä neotveçennyj vopros: moΩet li byt´ povernuta vspät´ qntropiä? Proxodit beskoneçno mnogo vremeni, v teçenie kotorogo Komp´üter vnov´ analiziruet vse imeüwiesä v ego rasporäΩenii dannye i, nakonec, naxodit otvet. Proxodit ewe odin poçti beskoneçnyj otrezok vremeni, i Komp´üter naxodit put´, çtoby vse processy mogli naçat´sä snaçala. Dostignuv qtogo punkta, Komp´üter gluboko zadumyvaetsä nad xaosom, v kotoryj prevratilas´ Vselennaä, i govorit: £Da budet svet!“ I stanovitsä svetlo. Qtim zakançivaetsä nauçno-fantastiçeskij rasskaz. Po suti Ajzek Azimov govorit qtim, çto edinstvennoe re‚enie voprosa ob qntropii – qto beskoneçnyj tvorçeskij Razum, naxodäwijsä v sverxprostranstve i moguwij povelet´: £Da budet svet“. Takim obrazom, my vnov´ pri‚li k tomu, o çem govorili v naçale qtoj glavy. Bibliä govorit nam: £V naçale sotvoril Bog nebo i zemlü“. Qto oznaçaet: nel´zä beskoneçno qkstrapolirovat´ istoriü nazad, kogda-to bylo naçalo. I est´ Bog, beskoneçnyj tvorçeskij Razum, suwestvuüwij vne prostranstva i vremeni: On povelevaet, i voznikaüt iz nihego nebo i zemlä, prostranstvo, materiä, vremä. £Vera Ωe est´ osuwestvlenie oΩidaemogo i uverennost´ v nevidimom. V nej svidetel´stvovany drevnie. Veroü poznaem, çto veki ustroeny slovom BoΩiim, tak çto iz nevidimogo proizo‚lo vidimoe“ (Evr. 11, 1-3).
38

ProisxoΩdenie Solneçnoj sistemy
Razumeetsä, namnogo prowe i qffektivnee provodit´ issledovaniä na‚ej rodnoj Solneçnoj sistemy, çem dalekix sozvezdij. I daΩe tut postepenno vyävilas´ nevozmoΩnost´ postroeniä xotä by odnoj teorii, moguwej obßäsnit´ ee proisxoΩdenie estestvennym putem. Priçina tomu kroetsä v osobennostäx stroeniä samoj Solneçnoj sistemy, kotorye iz-za svoej mnogoçislennosti i unikal´nosti isklüçaüt lübuü vozmoΩnost´ ee vozniknoveniä estestvennym putem: (1) Na Solnce prixoditsä 99% vsej material´noj massy Solneçnoj sistemy, no li‚´ 2% ee vrawaüwego momenta (sily, kotoraä zastavläet vrawat´sä Solnce i planetnuü sistemu).

Noçnaä fotografiä zvezdnogo neba, sdelannaä vskore posle zakata. Otçetlivo vidna planeta Venera. Sleva ot solnca ona ävläetsä £veçernej zvezdoj“, a sprava £utrennej zvezdoj“. Temperatura na poverxnosti Venery sostavläet okolo 500 °C izza tolstogo sloä oblakov, sozdaüwix parnikovyj qffekt. Nekotorye uçenye polagaüt, çto Venera li‚´ sravnitel´no nedavno stala planetoj Solneçnoj sistemy.

(2) Merkurij i Pluton imeüt oçen´ qkscentriçnye i k tomu Ωe raznye po uglu naklona orbity, u planetoidov qti otkloneniä ewe bol´‚e, a u komet voobwe ne ustanovleny zakonomernosti formy, veliçiny i ugla naklona orbity. (3) Vrawenie Venery, Urana i primerno treti planet-sputnikov protivopoloΩno obwemu napravleniü vraweniä Solneçnoj sistemy. (4) Srednää plotnost´ vewestva Luny primerno na tret´ niΩe zemnoj, k tomu Ωe kosmiheskie issledovaniä pokazali, hto ximiheskij sostav Luny rezko otlihaetsä ot zemnogo, xotä vse teorii vozniknoveniä Solneçnoj sistemy isxodät iz togo, çto istorii proisxoΩdeniä Zemli i Luny sxodny. Esli by moΩno bylo dokazat´, çto Zemlä sravnitel´no moloda (sm. gl. 3), qto bylo by svidetel´stvom v pol´zu sravnitel´no molodogo vozrasta Vselennoj. Qto bylo by nailuç‚im oproverΩeniem lüboj gipotezy o estestvennom proisxoΩdenii na‚ej Solneçnoj sistemy: dlä qvolücii prosto ne ostavalos´ by vremeni, ne govorä uΩe o çetyrex vy‚enazvannyx problemax i ee protivoreçii zakonam termodinamiki.

Molodaä Vselennaä?
Dejstvitel´no suwestvuüt argumenty, govoräwie o molodom vozraste Vselennoj. DaΩe esli by vozrast Vselennoj nasçityval sto millionov
39

let, qto polnost´ü isklüçalo by teoriü £bol´‚ogo vzryva“ i proçie materialistiçeskie obßäsneniä. No skoree vsego Vselennaä ewe moloΩe! VozmoΩno, qto udivit çitatelä, privyk‚ego operirovat´ veliçinami porädka desätkov milliardov let. No pri qtom çitatel´ ne dolΩen zabyvat´, çto glavnym argumentom v pol´zu bol´‚ogo vozrasta Vselennoj ävläetsä vozrast Zemli, neobosnovanno sçitaemyj oçen´ bol´‚im (Zemlä ävläetsä edinstvennym obßektom, vozrast kotorogo moΩno popytat´sä ocenit´ neposredstvenno). Pri qtom osnovaniem dlä ocenki vozrasta Zemli ävläetsä qvolücionnaä teoriä, soglasno kotoroj dlä proisxoΩdeniä suwestvuüwix form Ωizni potrebovalos´ neskol´ko milliardov let.

Vstreçaütsä zvezdnye skopleniä samoj razliçnoj formy. Zvezdy, prinadleΩawie k odnoj galaktike, dviΩutsä s razliçnymi skorostämi, çto zastavläet galaktiku postepenno £skruçivat´sä“. Tak kak u nekotoryx spiral´nyx galaktik qtot process £skruçivaniä“ ewe ne zakonçilsä, moΩno predpoloΩit´, çto Vselennaä sravnitel´no moloda. Est´ i mnoΩestvo drugix faktov, govoräwix protiv drevnosti Vselennoj.

Kogda my govorim o sravnitel´no molodom vozraste Vselennoj, çasto vstreçaetsä vozraΩenie, çto protiv qtogo svidetel´stvuüt ee ogromnye razmery. Govorät, çto suwestvuüt zvezdy i galaktiki, udalennye ot nas na milliardy svetovyx let, i çto, sledovatel´no, potrebovalis´ milliardy let, çtoby svet qtix zvezd mog dostiç´ nas, poqtomu i vozrast Vselennoj dolΩen byt´ ne niΩe qtoj cifry. No, uΩe ne govorä o voprose, naskol´ko toçna na‚a informaciä o rasstoäniäx v kosmose, nado pomnit´, naskol´ko obmançivo vyraΩenie £svetovoj god“. My podsoznatel´no sväzyvaem ego so vremenem, v to vremä kak svetovoj god ävläetsä li‚´ edinicej dliny, izmereniem rasstoäniä. Esli my utverΩdaem, çto vidimaä nami zvezda udalena ot nas na milliard svetovyx let i çto poqtomu ee vozrast toΩe ne niΩe milliarda let, my zabyvaem osobennyj, tvorçeskij xarakter akta sotvoreniä mira. Bog sotvoril nebesnye svetila imenno dlä togo, çtoby oni byli vidny na Zemle (Byt. 1,14-18), tak çto s samogo naçala dolΩno bylo suwestvovat´ besçislennoe mnoΩestvo zvezd, svet kotoryx byl viden totças. Pri qtom iz-za korotkogo sroka tvoreniä neizbeΩen qffekt £kaΩuwejsä drevnosti“ zvezd. V nastoäwee vremä suwestvuet vse bolæ‚e poloΩitel´nyx svidetel´stv o molodom vozraste Vselennoj. Na qto osobo ukazyvaet vy‚eupomänutyj professor Sla‚er:
40

(1) V ximiçeskom sostave izuhennyx zvezd suwestvuet sli‚kom malo razliçij, çto nexarakterno dlä drevnej Vselennoj. (2) Galaktiheskie tumannosti, kaΩetsä, vsegda vstrehaütsä parami ili skopleniämi. Ix vozrast ne moΩet byt´ bol´‚im, inaçe oni obäzatel´no raspalis´ by vsledstvie gigantskix skorostej i centrobeΩnyx sil. (3) Nekotorye galaktiki sväzany meΩdu soboj raspylennoj svetäwejsä materiej. Nekotorye iz nix razbegaütsä tak bystro (so skorost´ü bolee tysäçi km/sek), çto sozdaetsä vpeçatlenie, budto oni voznikli nedavno – pri qtom oni ävläüt soboj polnostæü sformirovannye galaktiki!

Vnizu: zatmenie solnca – krasivoe i zaxvatyvaüwee ävlenie. Sçitaetsä, çto Solnce, Luna i planety proizo‚li iz onogo gazovogo oblaka. No osevoe vrawenie planety Uran (sprava), kak i Venery, po napravleniü protivopoloΩno solneçnomu. Esli planety dejstvitel´no voznikli iz odnogo gazovogo skopleniä, qti fakty trudno obßäsnit´.

(4) Zvezdy galaktiheskix tumannostej vrawaütsä s razliçnoj skorost´ü, tak çto te postepenno £skruhivaütsä“ vsego za neskol´ko polnyx vrawenij sistemy, t.e. za 100-500 millionov let (vsego 0,5-2,5% ot predpolagaemogo vozrasta Vselennoj). No my nablüdaem mnoΩestvo ewe ne £skrutiv‚ixsä“ spiral´nyx galaktiheskix tumannostej. (5) Esli prostranstvo perenasyweno zvezdami vo vsex svoix toçkax, to poçemu Ωe noçnoe nebo osveweno neärko i neravnomerno? Re‚enie qtogo paradoksa, kak kaΩetsä, na‚el Ol´bers (1826). On predpoloΩil, çto plotnost´ raspredeleniä i sila sveçeniä zvezd ubyvaet s udaleniem ot centra Vselennoj, no qto vozmoΩno li‚´ pri sravnitel´no nedavnem vozniknovenii Vselennoj, potomu çto v qtom sluçae zvezdy izluçali by li‚´ nedolgoe vremä. (6) Narädu so £svoraçivaüwimisä“ galaktiheskimi tumannostämi suwestvuüt i takie, v kotoryx zvezdy bystro £razbegaütsä“ vo vse storony iz odnogo centra, i moΩno podsçitat´, çto vozrast qtix zvezd ne prevy‚aet neskol´ko tysäç let. Poskol´ku ne suwestvuet dokazatel´stv tomu, çto zvezdy voznikaüt i segodnä, qtot fenomen ukazyvaet na sravnitel´nuü molodost´ Vselennoj. No, kak uΩe bylo skazano, dlä opredeleniä vozrasta Solneçnoj sistemy i vsej Vselennoj oçen´ vaΩna ocenka vozrasta samoj Zemli. Ob qtom podrobnee v sleduüwej glave.

41

Vozrast Zemli

Sleva: fotografiä Zemli, sdelannaä s Apollona-11. Çetko razliçimy Afrika i Aziä. Skol´ko Ωe let Zemle? Kreacionisty polagaüt: Zemlä moΩet byt´ staroj – Bibliä niçego ne govorit protiv qtogo, – no, veroätnee vsego, ej ne bolee 15000 let. Zemnaä poverxnost´ obrazovana gornymi porodami, okruΩaüwimi Ωidkoe ädro. Suwestvuet ne menee ‚esti gipotez o vnutrennem stroenii Zemli.

Kreacionisty (priverΩency teorii o sotvorenii mira) v protivopoloΩnost´ qvolücionistam dopuskaüt, çto na‚a Zemlä vo mnogo raz moloΩe, çem qto prinäto sçitat´. Xotä Bibliä ne soderΩit prämyx svidetel´stv protiv bol´‚ogo vozrasta Zemli, ee vyskazyvaniä ukazyvaüt skoree na molodoj vozrast na‚ej planety. Vo-pervyx, iz slov Biblii äsno, çto çeloveçestvo sravnitel´no molodo, emu ne bolee 15000 let, a moΩet byt´, i ewe men´‚e. Suwestvuet dovol´no mnogo tolkovanij privedennyx v 5-j i 11-j glavax knigi Bytiä rodoslovij, no vse oni ne rasprostranäütsä na sotni tysäç ili daΩe milliony let. Privodimaä v Biblii istoriä çeloveçestva sli‚kom korotka dlä qvolücionistskogo podxoda. Vo-vtoryx, my ne imeem nikakix osnovanij predpolagat´, çto opisannye v pervoj glave knigi Bytiä dni tvoreniä po prodolΩitel´nosti otliçalis´ ot segodnä‚nix. V Biblii slovo £den´“, tem bolee s utoçneniämi £utro“ i £veçer“, nikogda ne oznaçaet çto-libo inoe, kak obyçnyj zemnoj den´. Poqtomu moΩno zaklüçit´, çto ‚estomu dnü tvoreniä pred‚estvovali pät´ obyçnyx po svoej prodolΩitel´nosti dnej. Net nikakix dovodov v pol´zu togo, çto opisannyj v Byt. 1,1 akt tvoreniä proizo‚el zadolgo do pervogo dnä, kak inogda dopuskaüt dlä obßäsneniä sloΩnogo dlä ponimaniä sleduüwego stixa. Qtot vtoroj stix glasit: £Zemlä Ωe byla bezvidna i pusta, i t´ma nad bezdnoü; i Dux BoΩij nosilsä nad vodoü“. Nekotorye tolkovateli Biblii polagaüt, çto qtot stix opisyvaet sostoänie sotvoren43

Suwestvuet opredelennoe sxodstvo meΩdu pervymi i vtorymi tremä opisannymi v Biblii dnämi tvoreniä. Pervyj den´: razdelenie sveta i t´my, çetvertyj – sotvorenie svetil. Vtoroj den´: razdelenie vod, pätyj – sotvorenie ryb i ptic. Tretij den´: obrazovanie su‚i i rastenij, ‚estoj – sotvorenie zverej i çeloveka. Vnizu: grexopadenie Adama i Evy v raü okazalo vozdejstvie na vse tvorenie. V Rim. 8 skazano, çto çerez grex vse tvorenie obreçeno na stradanie (sr. £qntropiä“).

noj Bogom Zemli (sm. st. 1). Drugie Ωe sçitaüt, çto Zemlä byla sotvorena prekrasnoj i sover‚ennoj, no potom nastupil xaos (çto ukazyvaet na ispolnenie BoΩ´ego prigovora), vozmoΩno, qto bylo vyzvano vosstaniem satany. Dlä nas zdes´ vaΩno uvidet´, çto predpolagaemyj dlitel´nyj period vremeni, potrebovav‚ijsä dlä vozniknoveniä razliçnyx sloev zemnoj poverxnosti i mnogoçislennyx iskopaemyx, nel´zä £vtisnut´“ meΩdu qtimi dvumä dnämi. Qta vy‚enazvannaä gipoteza voznikla v pro‚lom stoletii, çtoby ostavit´ bogoslovam meΩdu dnämi tvoreniä dostatoçno mesta dlä predpolagaemyx milliardov let istorii razvitiä Zemli. Drugoe £re‚enie“ dlä soglasovaniä Biblii i teorii qvolücii sostoälo v tom, çto dni tvoreniä rassmatrivalis´ kak gigantskie qpoxi. Odnako i dlä qtoj teorii Bibliä ne daet nikakix osnovanij. Naprotiv, kak uΩe bylo skazano, my moΩem rassmatrivat´ dni tvoreniä li‚´ kak obyçnye dni. Qto my vidim i iz Isx. 20,8-11 i 31,16, gde govoritsä o subbote. Çeloveku bylo poveleno ‚est´ dnej rabotat´ i odin den´ otdyxat´, potomu çto Bog sotvoril mir za ‚est´ dnej, a v sed´moj poçil ot trudov Svoix. Subbota, svätoj den´ pokoä – takoj Ωe den´, kak i ‚est´ raboçix dnej nedeli. Net nikakix osnovanij predpolagat´, çto sem´ dnej iz Byt. 1, poloΩennyx v osnovu zapovedi, çem-to otliçalis´ ot obyçnyx. TakΩe nereal´no predpolagat´, çto smert´ i razru‚enie, o kotoryx tak krasnoreçivo svidetel´stvuüt sloi zemnoj kory i iskopaemye,
44

pri‚li v na‚ mir do sotvoreniä Adama i ego grexopadeniä. Soglasno Rim. 5,12, smert´ pri‚la v mir çerez sover‚ennyj çelovekom grex. Bog ot veçnosti zamyslil sotvorenie çeloveka. Zaçem Ωe bylo Zemle suwestvovat´ milliony let, preΩde çem Bog naçal osuwestvlät´ na nej Svoi plany? Poqtomu vse popytki pripisat´ biblejskomu povestvovaniü o sotvorenii mira drevnost´ porädka mnogix milliardov let zaranee obreçeny na proval. Pri qtom vaΩno, hto my segodnä znaem: u nas net nuΩdy dumat´ o milliardax istek‚ix let – mnogoe svidetel´stvuet v pol´zu togo, çto vozrast Zemli ne prevy‚aet 15 000 let.

Dlä opredeleniä vozrasta organiçeskix ostankov ‚iroko primenäetsä radiouglerodnyj metod (vnizu). Kusoçki dereva, kostej ili drugix ostankov sΩigaütsä, i po soderΩaniü v gazax radioaktivnogo ugleroda S14 opredeläetsä ix vozrast.

Radiometriçeskoe datirovanie neorganiçeskix iskopaemyx
VaΩnej‚ie dannye otnositel´no vozrasta Zemli poluçeny metodom radiometriçeskogo datirovaniä drevnej‚ix gornyx porod. No takix datirovannyx porod dovol´no malo. V bol´‚instve sluçaev vozrast gornoj porody opredeläetsä ne radiometriçeskimi metodami, a na osnovanii geoxronologiçeskoj ‚kaly, sväzyvaüwej geologiçeskij vozrast porody s vidami soderΩawixsä v nej iskopaemyx (sm. gl. 6), kotoraä byla razrabotana ewe do poävleniä radiometriçeskix metodov. Krome togo, radiometriçeskie metody daüt stol´ko o‚iboçnyx rezul´tatov, çto qvolücionisty prosto ignoriruüt mnogie dannye – preΩde vsego tam, gde oni ne sootvetstvuüt ocenkam qvolücionnoj geoxronologii. Suwestvenno to, çto v laboratorii izmeräetsä ne vozrast porody, a li‚´ ee radioaktivnost´. Vyçislenie vozrasta porody proizvoditsä na osnovanii räda nedokazannyx dopuwenij. Poqtomu vyçislennyj vozrast porody polnost´ü zavisit ot pravil´nosti sdelannyx teoretiçeskix dopuwenij. Luç‚e vsego qto prosleΩivaetsä na primere analiza izotopov urana-toriä-svinca, rubidiä-stronciä i kaliä-argona. Vo vsex radiometriçeskix metodax ispol´zuetsä tot fakt, çto isxodnyj qlement (izotop) s teçeniem vremeni prevrawaetsä v drugoj qlement, ispuskaä pri qtom al´fa-, beta- i gamma-izluçenie. Vremä, za kotoroe polovina isxodnogo vewestva raspadaetsä, nazyvaüt periodom poluraspada qlementa. Naprimer, u kaliä-40 on raven 1,3 milliarda let. V principe,
45

radiometriçeskij metod pozvoläet li‚´ ustanovit´ sootno‚enie isxodnogo i obrazovav‚egosä v rezul´tate raspada vewestva; geologiçeskij vozrast porody zatem vyçisläetsä na osnovanii sleduüwix dopuwenij: a) Process razloΩeniä zamknut, to est´ kakie-libo vozdejstviä izvne i dobavlenie ili umen´‚enie isxodnogo koliçestva vewestva isklüçeny. Odnako zamknutyx sistem v prirode ne suwestvuet, tem bolee v teçenie millionov let. b) DolΩno byt´ izvestno isxodnoe sostoänie sistemy, to est´ nam neobxodimo znat´, vse li naxodäweesä v porode vewestvo obrazovalos´ v rezul´tate razloΩeniä isxodnyx radioaktivnyx izotopov. Esli znaçitel´noe koliçestvo obnaruΩennogo v porode vewestva – produkta

Vverxu: starej‚ie gory, vozrast kotoryx byl izmeren radiometriçeskimi metodami – skaly na zapade Grenlandii. Predpolagaetsä, çto im ne menee 3800 millionov let. Vnizu: ärkaä igra krasok kristalla olivina-dolerita – porazitel´noj krasoty obrazec kristallizirovav‚ejsä bazal´tovoj lavy .

razloΩeniä – naxodilos´ v porode uΩe v moment ee obrazovaniä, to vyçislennyj vozrast porody okazalsä by sil´no zavy‚ennym. V dejstvitelænosti, odnako, ob isxodnom sostoänii porody nelæzä skazatæ nihego opredelennogo. v) Skorost´ processa razloΩeniä dolΩna byt´ postoännoj ili izmenät´sä po izvestnomu nam zakonu. No v dejstvitel´nosti ni odin prirodnyj process ne protekaet sover‚enno nezavisimo ot drugix, poqtomu, izmenää okruΩaüwuü sredu, vsegda moΩno vozdejstvovat´ na skorost´ dannogo processa. No kak izmenälis´ qti usloviä v dalekom pro‚lom, nam neizvestno, tak çto vyçislit´ vozrast porody s dostatoçnoj toçnost´ü praktiçeski ne predstavläetsä vozmoΩnym. V otvet na qto çasto vydvigaetsä vozraΩenie, çto izmerenie vozrasta porody razliçnymi metodami obyçno daet sxodnye rezul´taty. Odnako pri qtom upuskaetsä iz vidu, çto osnovyvaüwiesä na odinakovyx (i o‚ibohnyx) predposylkax metody mogut davat´ sxodnye, no tem ne menee loΩnye rezul´taty. Krome togo, neçasto vstreçaetsä, çtoby nezavisimye drug ot druga metody davali odinakovye rezul´taty otnositel´no vozrasta Zemli. Vo mnogix sluçaäx qti metody daΩe privodät k takim razliçnym ocenkam, çto uçenye prosto ignoriruüt çast´ rezul´tatov, ne soglasuüwuüsä s qvolücionnymi predstavleniämi. Vdobavok razliçnye radiometriçeskie metody vovse ne nezavisimy drug ot druga: tak, naprimer, kalibrovka rezul´tatov kalievogo i rubi46

dievogo izmerenij proizvoditsä na osnovanii uranovogo metoda, a vse vmeste vzätye rezul´taty qtix izmerenij kalibruütsä po qvolücionistskoj geoxronologiçeskoj ‚kale. Tam, gde uranovyj metod ne daet oΩidaemyx rezul´tatov, ispol´zuetsä drugoj, tretij i t.d. V vys‚ej stepeni interesno rassmotret´ vy‚enazvannye dopuweniä qvolücionistov v svete Biblii. Delo v tom, çto Bibliä opisyvaet nekotorye sobytiä pro‚logo, voobwe ne ostavläüwie mesta dlä qtix dopuwenij. Vo-pervyx, Bibliä povestvuet o vnezapnyx i sverxßestestvennyx aktax BoΩ´ego tvoreniä. Qto oznaçaet, çto gory, okeany i zemnaä atmosfera kogda-to byli v takom sostoänii, vosproizvesti i izuçit´ kotoroe my ne moΩem. Naçal´naä koncentraciä geliä v atmosfere, kolihestvo
Sprava: vo mnogix ugolkax zemnogo ‚ara moΩno vstretit´ fantastiçeskie nagromoΩdeniä skal, kak qti, v Sinajskoj pustyne. Inogda naplastovaniä raspolagaütsä daΩe vertikal´no. V lavovyx porodax vstreçaütsä vkrapleniä krasivyx mineralov, kak qtot torbernit (vnizu). Svoim proisxoΩdeniem oni hasto obäzany geologiçeskim katastrofam.

ximiçeskix vewestv i vody v moräx i okeanax, naçal´noe sootno‚enie radioaktivnyx qlementov i produktov ix raspada, sila pervobytnogo magnitnogo polä Zemli i t.d. mogli byt´ praktiçeski lübymi. Vo-vtoryx, Bibliä govorit kak minimum ob odnoj gigantskoj katastrofe, poträs‚ej zemlü: vsemirnom potope. PozΩe my podrobno ostanovimsä na qtoj teme. VozmoΩno, Bibliä daΩe govorit o neskol´kix bol´‚ix i malyx katastrofax. Priçiny ix proisxoΩdeniä my rassmotrim pozΩe, no oni ne isklüçaüt vme‚atel´stvo vnezemnyx sil. Qti katastrofy dolΩny byli vyzvat´ korennye izmeneniä struktury sloev zemnoj kory, okeanov, atmosfery i processov radioaktivnogo raspada. Nailuç‚ee dokazatel´stvo nenadeΩnosti rezul´tatov radiometriçeskogo analiza daüt popytki datirovaniä s ego pomow´ü sobytij drevnosti, daty kotoryx nam izvestny. Izvesten celyj räd sluçaev, kogda delalis´ popytki primenit´ radiometriçeskij metod dlä opredeleniä vozrasta nedavno obrazovav‚ixsä porod, naprimer, vulkaniçeskix. Vozrast qtix gornyx porod byl toçno izvesten: daty izverΩenij vulkanov donesla do nas istoriä. No rezul´taty radiometriçeskix izmerenij sootno‚eniä urana-svinca pokazali vozrast porädka milliarda let! Vulkaniçeskim porodam gavajskogo vulkana Kilauqa okolo 200 let. No rezul´taty izmereniä soderΩaniä izotopa kaliä pokazali vozrast porädka 22 millionov let. Pri izverΩenii vulkana Xualalai v 1801 godu obrazovalis´ skaly, datirovanie kotoryx
47

V rezul´tate izverΩeniä vse ewe aktivnogo vulkana Kilauqa na Gavajskix ostrovax, proizo‚ed‚ego 200 let nazad, obrazovalis´ gornye porody, vozrast kotoryx, oçevidno, raven 200 godam. Odnako primenenie radiometriçeskix metodov pokazalo vozrast porody okolo 22 millionov let! Pri izverΩenii Xualalai v 1801 godu obrazovalis´ skaly, izmerenie vozrasta kotoryx vy‚enazvannym metodom dalo veliçinu porädka 160-3000 millionov let!

po soderΩaniü izotopov kaliä pokazalo vozrast ot 160 millionov do 3 milliardov let. Obßäsneniem qtogo ävläetsä to, çto goräçaä lava vpityvaet argon iz vozduxa.

Radiouglerodnyj metod datirovaniä organiçeskix iskopaemyx
Atmosfera i vse Ωivye organizmy soderΩat narädu s obyçnym uglerodom S12 ego radioaktivnyj izotop S14 v opredelennom sootno‚enii. Posle smerti organizma qto sootno‚enie naçinaet postepenno menät´sä: radioaktivnyj izotop S14 postepenno raspadaetsä, prevrawaäs´ v N14. Period poluraspada S14 raven 5730 godam. Izmeriv sootno‚enie S12 i S14 v organiçeskom iskopaemom, moΩno opredelit´ ego vozrast – pri uslovii, çto soderΩanie S12 v atmosfere na protäΩenii vsego istek‚ego perioda ostavalos´ neizmennym. Odnako qto uslovie ne vypolnäetsä. Ravnovesie meΩdu obrazovaniem i raspadom radioaktivnogo ugleroda moglo by nastupit´ tol´ko çerez 30 000 let posle naçala obrazovaniä S14. No, znaä raznicu meΩdu skorost´ü obrazovaniä i raspada S14, moΩno vyçislit´, çto v qtom sluçae vozrast na‚ej atmosfery ne dolΩen prevy‚at´ 10 000 let, moΩet byt´, on daΩe niΩe 5000 let (sleduet prinimat´ vo vnimanie, çto vozrast atmosfery ne obäzatel´no raven vozrastu Zemli: v kreacionnoj modeli otsçet vozrasta na‚ej atmosfery vedetsä s potopa).
48

Krome togo, vyäsnilos´, çto praktiçeski vse najdennye organiçeskie ostanki, i te, kotorym qvolücionnaä model´ pripisyvaet mnogie milliony let, mogut datirovat´sä qtim metodom (utoçnennaä neravnovesnaä model´ sootno‚eniä S12/S14) i çto poluçaemyj pri qtom vozrast iskopaemyx ne prevy‚aet semi-desäti tysäç let. Avtor radoiouglerodnogo metoda qvolücionist Uillard Libbi, poluçiv‚ij za nego Nobelevskuü premiü (1960), skazal: £Qtot metod neprigoden dlä izmereniä vozrasta ostankov, vozrast kotoryx prevy‚aet 50 000 let. Za tridcat´ let primeneniä qtogo metoda my obnaruΩili, çto ego toçnost´ rezko padaet pri periodax svy‚e 8 000 let. Esli my xotim ocenivat´ glubΩe, my dolΩny prinät´ dopuwenie, çto kosmi-

V rezul´tate podvodnyx izverΩenij vulkanov vremä ot vremeni obrazuütsä novye uçastki su‚i, kak, naprimer, qti ostrova üΩnee Islandii (sprava). Bylo by interesno izmerit´ ix vozrast radiometriçeskimi metodami... Vnizu: avtor metoda radiouglerodnogo datirovaniä iskopaemyx, laureat Nobelevskoj premii U. Libbi.

çeskoe izluçenie vse qto vremä ostavalos´ neizmennym, v çem my ne uvereny. Qto oznaçaet, çto dannyj metod dostatoçno toçen dlä vozrastov primerno do 6 000 let do n.q.“ V utoçnennoj modeli my poluçili by ewe men´‚ij srok. Specialist v qtoj oblasti doktor Melvin Kuk, kreacionist, kandidatura kotorogo byla vydvinuta na soiskanie Nobelevskoj premii, skazal: £Imeetsä dostatoçno osnovanij sçitat´ qtot metod primenimym li‚´ dlä opredeleniä davnosti do trex- trex s polovinoj tysäç let“.

Priznaki molodosti Zemli
Narädu s radiometriej suwestvuüt i nekotorye drugie metody, daüwie svidetel´stva v pol´zu molodogo vozrasta Zemli. Nekotorye iz nix, bessporno, nadeΩnee radiometriçeskogo metoda, drugie Ωe sami sväzany s nim, kak pokazyvaet niΩesleduüwij primer. 1) SoderΩanie geliä v atmosfere. Pri raspade urana ili toriä obrazuütsä svinec i ädra geliä (al´fa-çasticy), kotorye uletuçivaütsä v atmosferu. Summarnoe vydelenie geliä v atmosferu sostavläet okolo 300 000 tonn v god. V nastoäwee vremä v atmosfere soderΩitsä 3,5 milliarda tonn geliä. DaΩe esli dopustit´, çto ves´ gelij v atmosfere voznik v rezul´tate radioaktivnogo raspada, my poluçim dlä vozrasta Zemli çut´
49

bolee 10 000 let! Qtot fakt nel´zä prosto obojti predpoloΩeniem, çto v silu malogo vesa gelij uletuçivaetsä iz atmosfery v kosmos. Est´ veskie dokazatel´stva, çto gelij ne tol´ko ne uletuçivaetsä iz zemnoj atmosfery, no i nepreryvno postupaet v nee iz kosmosa. Poqtomu logiçnym vyglädit zaklüçenie o sravnitel´noj molodosti atmosfery. 2) Meteornaä pyl´. Provodimye so sputnikov izmereniä pokazali, çto eΩegodno na Zemlü padaüt desätki tonn meteornoj pyli; qti kosmiçeskie çasticy imeüt soderΩanie nikelä ot 2,08 do 2,80%. Esli dopustit´, çto vozrast Zemli dejstvitel´no sostavläet 4,5 milliarda let, to na nee eΩegodno padali by desätki tonn meteornoj pyli i

Skorost´ oslableniä napräΩennosti magnitnogo polä Zemli ukazyvaet na to, çto ee vozrast ne moΩet prevy‚at´ 15000 let.

kaΩdyj kloçok zemnoj poverxnosti byl by pokryt mnogometrovym sloem qtoj pyli. K tomu Ωe na osnovanii dannyx o soderΩanii nikelä v zemnoj kore moΩno sdelat´ vyvod, çto meteornaä pyl´ osaΩdalas´ na nee v teçenie niçtoΩno malogo – v sravnenii s 4,5 milliardami let – perioda vremeni. ProdolΩitel´nost´ qtogo perioda netrudno podsçitat´: reki eΩegodno vynosät v okean okolo 375 millionov tonn nikelä, vsego v okeanax soderΩitsä 3 500 milliardov tonn qtogo metalla. Esli predpoloΩit´, çto ves´ nikel´ postupil v okeany s reçnoj vodoj, to dlä qtogo dostatoçno 10 000 let. 3) SoderΩanie ximiçeskix vewestv v okeanax. Podobnye rasçety moΩno proizvesti dlä mnogix soderΩawixsä v vode okeanov ximiçeskix qlementov. Sam xarakter podobnyx rasçetov obuslavlivaet bol´‚oj razbros rezul´tatov: nam neizvestno, kakaä çast´ vewestva postupila v okean iz rek (osobenno esli vspomnit´ o potope!), k tomu Ωe godovoj vybros vewestva moΩet sil´no kolebat´sä. Privedem nekotorye ocenki: alüminij – 100 let, kremnij – 8 000 let, med´ – 50 000 let, uran – 500 000 let, serebro – 2,1 milliona let, magnij – 45 millionov let.
50

Sleva: krater BarrindΩera v Arizone imeet v ‚irinu 1250 metrov i glubinu okolo 175 metrov. On voznik v rezul´tate padeniä gigantskogo meteorita. Esli by vozrast Zemli dejstvitel´no nasçityval mnogie milliony let, sloj meteornoj pyli na nej dolΩen byl byt´ namnogo bol´‚e. Sprava: sxema stroeniä zemnoj atmosfery. Dlä kaΩdogo sloä xarakterny svoj tip oblakov i svoä temperatura. V rezul´tate radioaktivnogo raspada qlementov zemnoj kory v atmosferu nepreryvno postupaet gelij. Predpolagaetsä, çto gelij zanositsä v na‚u atmoferu i solneçnym vetrom, a takΩe voznikaet v rezul´tate kosmiçeskogo izluçeniä. Nesmoträ na qto, zemnaä atmosfera soderΩit oçen´ malo geliä. Qto moΩno obßäsnit´ li‚´ na osnove predpoloΩeniä, çto vozrast zemnoj atmosfery sostavläet ne milliony, a vsego neskol´ko tysäç let. Neravnovesnyj process obrazovaniä i raspada radioaktivnogo ugleroda S14 takΩe ukazyvaet na to, çto vozrast atmosfery ne prevy‚aet 10 000 let.

51

Odnako vse qti cifry daleko otstoät ot qvolücionnoj ocenki v 4,5 milliarda let. Qto Ωe moΩno skazat´ i ob otloΩeniäx na dne okeanov: po ix eΩegodnomu prirostu moΩno vysçitat´, çto im ne bolee 20-30 millionov let, veroätno, daΩe namnogo men´‚e. I nakonec, moΩno ocenit´ vozrast Zemli na osnovanii qrozii ee poverxnosti. Rasçety pokazyvaüt, çto za sçet qrozii poçv zemlä za 14 millionov let dolΩna byla by srovnät´sä s urovnem morä, çto takΩe svidetel´stvuet v pol´zu ee molodogo vozrasta. 4) Magnitnoe pole Zemli. Rezul´taty 140 let twatel´nyx izmerenij pokazali, çto napräΩennost´ magnitnogo polä Zemli padaet vdvoe za 1400 let. Qkstrapoliruä qtu veliçinu nazad, my poluçim, çto 10 000 let

Za predpolagaemye qvolücionistami milliony let suwestvovaniä çeloveçestva obwaä çislennost´ lüdej, nesmoträ na vse vojny i stixijnye bedstviä, dolΩna byla by sravnät´sä s çislennost´ü bakterij. K sçast´ü, qto ne tak. Odnako qto ukazyvaet na sravnitel´nuü molodost´ çeloveçestva. Fundamental´nye issledovaniä v qtoj oblasti privodät k sxodnomu rezul´tatu.

nazad na‚a Zemlä dolΩna byla byt´ magnitnoj zvezdoj, a 52000 let nazad – pul´sarom! Absurdnost´ qtix rasçetov pokazyvaet, çto vozrast Zemli ne moΩet sil´no prevy‚at´ 10 000 let. UΩe delalis´ popytki obßäsnit´ qto ävlenie periodiçeskoj inversiej magnitnogo polä Zemli, no pozΩe vyäsnilos´, çto vstreçaüwiesä inogda inversii magnitnogo polä gornyx porod, ispol´zovav‚iesä v kaçestve dokazatel´stva qtoj teorii, moΩno obßäsnit´ çisto fiziko-ximiçeskimi processami. Oprovergnut´ qti vyvody moΩno, li‚´ prinäv za osnovu nedokazannye dopuweniä qvolücionistov. Vproçem, oslablenie magnitnogo polä Zemli oznaçaet odnovremenno oslablenie na‚ej prirodnoj zawity ot kosmiçeskogo izluçeniä. 5) Rost çislennosti naseleniä. Rasçety rosta naseleniä Zemli na osnovanii srokov ego udvaivaniä, srednej veliçiny sem´i ili srednegodovogo prirosta pokazyvaüt, çto çeloveçestvo suwestvuet porädka päti-‚esti tysäç let (qto vremä, istek‚ee so dnä potopa). Razumeetsä, qti rasçety ne daüt dostatoçnoj toçnosti, no v lübom sluçae pokazyvaüt, çto çeloveçestvo suwestvuet ne sotni tysäç i ne milliony let, inaçe lüdej na zemle bylo by uΩe ne men´‚e, çem bakterij. 6) Issledovaniä Luny. Predpolagaetsä, çto vozrast Luny raven vozrastu Zemli, no za 4,5 milliarda let Luna davno dolΩna byla ostyt´ i poterät´ svoe magnitnoe pole, ee poverxnost´ dolΩna byla by byt´ pokryta tolstym sloem meteornoj pyli (sr. punkt 2; poskol´ku na Lune
52

Vverxu: ponaçalu planirovalos´ snabdit´ posylaemyj na Lunu posadoçnyj apparat ‚irokimi kruglymi oporami, çtoby on ne zaväz v pyli. Esli by vozrast Luny nasçityval milliony let, ona byla by pokryta mnogometrovym sloem meteornoj pyli. Vnizu: neft´ i gaz çasto zalegaüt v glubinnyx plastax pod bol´‚im davleniem. Esli by oni naxodilis´ v zemle milliony let, oni by uΩe davno prosoçilis´ çerez porodu.

net vody i vetra, pyl´ na nej ostaetsä leΩat´ nepodviΩno). Pervaä amerikanskaä qkspediciä na Lunu dolgo otkladyvalas´ imenno iz-za opasenij, çto posadoçnyj apparat utonet v mnogometrovom sloe pyli. Odnako astronavty obnaruΩili, çto Luna vse ewe ispuskaet sil´noe teplovoe izluçenie, obladaet magnitnym polem i sejsmiçeski aktivna, çto ukazyvaet na naliçie u nee Ωidkogo ädra, i pokryta li‚´ tonkim sloem meteornoj pyli. No vse qto priznaki bol´‚oj molodosti planety; vozrast Luny moΩet nasçityvat´ desätki tysäç, no ne milliardy let. 7) Geostatiçeskoe davlenie, t.e. davlenie verxnix sloev zemnoj kory na niΩnie, soderΩawie neft´ i gaz. Qto davlenie nastol´ko veliko, çto pervobytnye otloΩeniä, iz kotoryx obrazovalas´ neft´, dolΩny byli byt´ pogrebeny vnezapno i na oçen´ bol´‚oj glubine. Sover‚enno nereal´no predpolagat´, çto neft´ i gaz mogli ostavat´sä v zemnoj kore pod takim davleniem v teçenie millionov let. Tot fakt, çto my voobwe raspolagaem mestoroΩdeniämi nefti i gaza, dolΩen byt´ sledstviem gigantskoj katastrofy, proizo‚ed‚ej ne za milliony, a li‚´ za neskol´ko tysäç let nazad. 8) OxlaΩdenie Zemli. Vremä, trebuemoe planete tipa Zemli, çtoby perejti iz Ωidkogo sostoäniä v tverdoe i ostyt´ do segodnä‚nej temperatury, sostavläet (bez uçeta radioaktivnosti) veliçinu porädka 22 millionov let. Uçityvaä teplovydelenie v rezul´tate raspada radioaktivnyx qlementov, moΩno prijti k cifre 45 millionov let, no qto ewe beskoneçno daleko do postuliruemyx qvolücionnoj teoriej 4,5 milliardov! Esli Ωe Zemlä v moment ee obrazovaniä imela temperaturu, nedostatoçnuü dlä plavleniä ee vewestva, to qta ocenka stanovitsä ewe namnogo men´‚e. 9) Radioaktivnye galo – qto naru‚eniä v kristallax, vyzvannye vozdejstviem Ωestkogo izluçeniä. Qti naru‚eniä okruΩaüt mikroskopiçeskie vkrapleniä radioaktivnyx qlementov: urana, toriä, poloniä, kotorye moΩno identificirovatæ po forme kolæca. Period poluraspada izotopa poloniä oçen´ korotok, odnako polonievye galo çasto vstreçaütsä v gornyx porodax vsego zemnogo ‚ara. No kak Ωe vozmoΩno suwestvovanie takix galo, esli ves´ radioaktivnyj polonij dolΩen byl raspast´sä uΩe k tomu vremeni, kogda magma, ostyvaä, obrazovala qti porody? Qto ukazyvaet na to, çto magma, iz kotoroj sostoäla pervobytnaä zemnaä kora, dolΩna byla vozniknut´ vnezapno (t.e. byt´ sotvorennoj). Tak kak podobnye gornye porody vstreçaütsä povsemestno, qto äsno ukazyvaet na to, çto Zemlä byla sotvorena v odno mgnovenie.

Vyvody
Suwestvuet mnogo osnovanij polagat´, çto Zemlä sravnitel´no moloda, moΩet byt´, daΩe ne star‚e 10-15 tysäç let. Pri qtom ona obrazovalas´ ne postepenno, a prinäla svoj segodnä‚nij oblik za oçen´ korotkoe vremä. Malyj vozrast Zemli podderΩivaet svidetel´stva o molodosti na‚ej Solneçnoj sistemy, da i vsej Vselennoj. Odnogo vyvoda o molodosti Zemli uΩe dostatoçno, çtoby oprovergnut´ teoriü qvolücii, tak kak sami qvolücionisty utverΩdaüt, çto dlä qvolücii neobxodimy milliardy let. Esli na‚a planeta voznikla ne bolee çem 15 000 let nazad, to nel´zä izbeΩat´ vyvoda o tom, çto raznoobraznye formy zemnoj Ωizni voznikli odnovremenno ili bystro drug za drugom, kaΩdyj rod otdel´no – a qto i est´ svidetel´stvo Biblii, issledovanie kotorogo my xotim sejças prodolΩit´.

53

ProisxoΩdenie Ωizni

Sleva: qtomu çeloveçeskomu qmbrionu 40 dnej. Çeloveçeskaä Ωizn´, da i voobwe Ωizn´ na Zemle, unikal´na. Malen´kij qmbrion – ne prosto besformennyj komok slizi, ot kotorogo moøno bezuhastno izbavitæsä. UΩe na rannix stadiäx razvitiä on imeet zaçatki nog, ruk i glaz. Sprava: Ωivoj organizm rastet za sçet deleniä kletok. Delenie kletok qmbriona proisxodit primerno za 20 minut. Pri qtom zaloΩennaä v ädre pervoj kletki informaciä kopiruetsä i peredaetsä millionam kletok, kotorye voznikaüt vo vremä razvitiä qmbriona.

Vozniknovenie novoj çeloveçeskoj Ωizni zaxvatyvaüwe i krasivo. Posle oplodotvoreniä äjcekletki naçinaetsä pervoe çudo: delenie. Kletki delätsä sover‚enno samostoätel´no, i uΩe spustä neskol´ko dnej poävläetsä vidimaä nevooruΩennym glazom Ωivaä materiä. Tri nedeli spustä qmbrion uΩe dostigaet veliçiny çetyre na dva millimetra i formoj v celom napominaet çeloveçeskoe telo. Çerez dva mesäca posle oplodotvoreniä u qmbriona polnost´ü formiruetsä lico, na rukax i nogax naçinaüt poävlät´sä pal´cy. Na dvenadcatoj nedele formirovanie koneçnostej polnost´ü zaver‚aetsä. Na pal´cax poävläütsä nogti, naçinaüt proävlätæsä polovye razlihiä. Vo mnogix stranax na qtoj stadii beremennosti razre‚aetsä sleduüwee: qmbrion prosto ubivaüt, reΩut na çasti i izvlekaüt iz matki – abort. Lüdi ubivaüt Ωizn´, sotvorit´ kotoroj sami ne mogut. Esli qto ubijstvo ne proisxodit, rebenok razvivaetsä dal´‚e – çetyre, ‚est´ (daΩe na qtoj stadii poroj proizvodät aborty!), devät´ mesäcev. Zatem nastaet torΩestvennyj moment: roΩdenie. Tak voznikaet novaä çeloveçeskaä Ωizn´, v celom takΩe proisxodit ono i u Ωivotnyx. My ewe raz xotim vernut´sä k isxodnomu momentu. Vse naçalos´ s deleniä kletok: oni bystro delilis´ i, razmnoΩaäs´, obrazovali tkani tela i kosti, iz my‚eçnyx tkanej obrazovalis´ takΩe xräwi, mozg i koΩa. Otkuda kletki £znali“, kakoe mesto v buduwem organizme im sleduet zanät´? Po-vidimomu, kletki znali qto dostatoçno xoro‚o,
55

potomu çto u qmbriona vse vstalo na svoi mesta. Kletki obladaüt £znaniem“, to est´ informaciej, upravläüwej ix razvitiem vo vremeni i prostranstve. Rassmotrim takuü kletku pobliΩe. Qta malen´kaä kletka obladaet neveroätno sloΩnoj strukturoj, ona snabΩena vsevozmoΩnymi vnutrennimi organami, blagodarä slaΩennoj rabote kotoryx ona suwestvuet. KaΩdaä kletka poluçaet pitatel´nye vewestva i otdaet pererabotannye produkty, to est´ obladaet vnutrennej sistemoj obmena vewestv, i razmnoΩaetsä putem deleniä. V seredine kletki raspolagaetsä ädro. V nem skryta informaciä (tohnee, ee bol´‚aä çast´), v kotoroj kletka nuΩdaetsä, çtoby £znat´“, çto ej delat´, kak i kogda. Vnutri ädra klet-

Çelovek, ver‚ina tvoreniä, sdelan po obrazu i podobiü BoΩ´emu. Glubokaä propast´ otdeläet ego ot mira Ωivotnyx. Pri qtom glavnoe otliçie zaklüçaetsä v tom, çto li‚´ çelovek nadelen razumom i nravstvennostæü, hto delaet ego otvetstvennym pered svoim Tvorcom. Kakim predstavläl sebe sotvorenie çeloveka MikelandΩelo, moΩno uvidet´ na kupole Sikstinskoj çasovni Vatikana v Rime (vverxu).

ki raspoloΩeny xromosomy: dlinnye cepoçki, sostoäwie glavnym obrazom iz molekul DNK (dezoksiribonukleinovoj kisloty). DNK i est´ nositeli nasledstvennoj informacii. Sxematiçeski molekulu DNK moΩno predstavit´ v vide skruçennoj spiral´ü lestnicy. Pri deleniii kletok qta £lestnica“ raspadaetsä vdol´, i kaΩdaä polovina zatem prevrawaetsä v celuü. Qti cepoçki soderΩat informaciü, neobxodimuü dlä obrazovaniä novoj kletki. Takim obrazom, xromosomy sostoät iz molekul, a kaΩdaä molekula – iz atomov. Bol´‚instvo najdennyx v Ωivyx organizmax molekul obrazovany soedineniämi ‚esti vidov atomov: ugleroda, vodoroda, kisloroda, azota, fosfora i sery. Lüdi, issleduä istoçniki Ωizni s pomow´ü mikroskopov i vsex imeüwixsä texniçeskix sredstv, pri‚li k vyvodu: Ωizn´ obrazovana soedineniämi neskol´kix ximiçeskix qlementov, drugimi slovami – neΩivoj materiej. My £otkryli“, çto Ωivoe sostoit iz neΩivogo. I dejstvitel´no, esli slaΩennaä rabota kletok naru‚aetsä, ot çeloveka ostaetsä li‚´ neΩivaä materiä. V opredelennom smysle qto daΩe podtverΩdenie slov Biblii: £I sozdal Gospod´ Bog çeloveka iz praxa zemnogo“ (Byt. 2,7) i £Prax ty, i v prax vozvrati‚´sä“ (Byt. 3,19). No razve Ωizn´ ne bol´‚e, çem prax? Mertvoe telo sostoit iz tex Ωe samyx xromosom, tex Ωe molekul i atomov. Tol´ko v nix net Ωizni, ona isçezla! Rabota kletok i tkanej naru‚ena. Serdce ne b´etsä, glaza ne vidät:
56

isçezla Ωizn´. Kak Ωe oΩila mertvaä materiä, kak poluçil Ωizn´ pervyj çelovek? V knige Bytie, 2,7 skazano: £I sozdal Gospod´ Bog çeloveka iz praxa zemnogo, i vdunul v lice ego dyxanie Ωizni, i stal çelovek du‚eü Ωivoü“. Êizn´, neizvestnaä, uskol´zaüwaä ot izuçeniä sväzuüwaä komponenta, dana ot Boga. On, istoçnik sover‚ennogo znaniä, sveta i Ωizni, soedinil çast´ Samogo Sebä s praxom zemnym. BoΩ´e dyxanie vo‚lo v bezΩiznennuü materiü, Ego znanie voplotilos´ v cepoçki bezΩiznennyx atomov i molekul, i proizo‚lo çudo: oni obrazovali Ωivye kletki s xromosomami, kotorye mogut pitat´sä i delit´sä, oni mogut Ωit´!
Flora voznikla na tretij den´ tvoreniä (vverxu). Vo vsex formax Ωizni nositelem nasledstvennoj informacii ävläütsä molekuly DNK. Posledovatelænostæ belkovyx soedinenij, kotorye dolΩna proizvesti molekula DNK, zaprogrammirovana v cepohkax nukleotidov, obrazuüwix £stupenæki“ spiralevidnoj struktury. Nasledstvennaä informaciä kopiruetsä sostoäwimi iz nukleolej informacionnymi molekulami RNK. Qti cepoçki RNK pokidaüt ädro kletki, çtoby peredat´ svoj kod ribosome (proizvoditelü belkov). Transportnye RNK dostavläüt ribosomam neobxodimye dlä sinteza belkov aminokisloty. Aminokisloty soedinäütsä, obrazuä belki, i, nakonec, svoraçivaütsä.

Imenno tak xristiane i iudei, çtäwie Bibliü kak Slovo BoΩie, obßäsnäüt priçinu vozniknoveniä Ωizni. Êizn´ voznikla uΩe na tretij den´ tvoreniä: £I skazal Bog: da proizrastit zemlä zelen´, travu, seüwuü semä po rodu i podobiü ee, i derevo plodovitoe, prinosäwee po rodu svoemu plod, v kotorom semä ego na zemle. I stalo tak. I proizvela zemlä zelen´, travu, seüwuü semä po rodu i podobiü ee, i derevo plodovitoe, prinosäwee plod, v kotorom semä ego po rodu ego na zemle. I uvidel Bog, çto qto xoro‚o. I byl veçer, i bylo utro: den´ tretij“ (Byt. 1,11-13).

Svet i Ωizn´
V pervyj voskresnyj den´ mirovoj istorii Bog skazal: £Da budet svet“. I stal svet (Byt. 1,3). Kakoj narod drevnosti mog dodumat´sä do takogo: govorit´ o svete na zemle do poävleniä Solnca? Segodnä nam, znaüwim o vsevozmoΩnyx istoçnikax sveta (kak prirodnyx, tak i iskusstvennyx), vovse netrudno predstavit´ sebe svet bez solnca. Svet, voznik‚ij v pervyj den´ tvoreniä, po vsej veroätnosti, isxodil iz opredelennogo istoçnika ili, toçnee, opredelennogo napravleniä. Qto moΩno predpoloΩit´, prinimaä vo vnimanie, çto Bibliä govorit o smene dnä i noçi do poävleniä Solnca. Esli svet isxodil iz opredelennogo istoçnika i Zemlä (çto ne podleΩit somneniü) s samogo
57

Bibliä razliçaet narädu so svetom izvestnyx nam nebesnyx svetil ewe i svet, byv‚ij v pervyj den´ tvoreniä. Segodnä nam izvestny mnogie, otliçnye ot nebesnyx svetil, istoçniki sveta, naprimer, qlektriçeskij razräd (molniä). Ne isklüçeno, çto svet pervogo dnä tvoreniä isxodil iz opredelennogo mesta (istoçnika), tak kak s samogo naçala tvoreniä byli den´ i noç´. Qtot svet osvewal i sotvorennye na tretij den´ rasteniä.

naçala vrawalas´ vokrug svoej osi, to oçevidno, çto na odnoj storone zemnogo ‚ara byl den´, a na drugoj – noç´: £I uvidel Bog svet, çto on xoro‚; i otdelil Bog svet ot t´my. I nazval Bog svet dnem, a t´mu noç´ü. I byl veçer, i bylo utro: den´ odin“ (Byt. 1,4-5). Tem samym byli sozdany pervye neobxodimye usloviä dlä suwestvovaniä Ωizni na zemle: svet i teplo. Tret´im neobxodimym usloviem byla £tverd´ nebesnaä“ (atmosfera), i ona byla sozdana vo vtoroj den´ tvoreniä (st. 6-8). Qto byla sover‚enno osobaä £nebesnaä tverd´“, my podrobnee rasskaΩem o nej v konce glavy. £I skazal Bog: da soberetsä voda, kotoraä pod nebom, v odno mesto, i da ävitsä su‚a. I stalo tak. I sobralas´ voda pod nebom v svoi mesta, i ävilas´ su‚a. I nazval Bog su‚u zemleü, a sobranie vod nazval morämi. I uvidel Bog, çto qto xoro‚o“ (st. 9-10). Qto çetvertoe neobxodimoe uslovie dlä Ωizni na zemle. S tohki zreniä heloveka poäviv‚aäsä iz-pod vody su‚a – qto neobxodimoe Ωiznennoe prostranstvo. Esli my privleçem dlä rassmotreniä ewe stix 2, to stanovitsä äsnym, çto pervaä glava Biblii opisyvaet nam zemnoj ‚ar, polnost´ü pokrytyj vodoj. Posle opuskaniä çastej zemnoj kory voda sobralas´ v moräx, i poävilas´ su‚a. I qto (prednauçnoe) predstavlenie xoro‚o soglasuetsä s segodnä‚nej formal´noj kartinoj mira, no protivoreçit pri qtom primitivnym, zaçastuü prämo protivopoloΩnym predstavleniäm drevnix narodov: oni sçitali, çto zemlä pla58

Na tretij den´ tvoreniä Bog razdelil more i zemlü, çtoby poävilas´ su‚a (sprava). Biblejskoe vyraΩenie £voda niΩe zemli“ otraΩaet li‚´ tot fakt, çto uroven´ morä vsegda niΩe poverxnosti zemli, no ni v koem sluçae ne ukazyvaet na tak nazyvaemuü £trexqtaΩnuü kartinu mira“. V tot Ωe den´, kogda poävilas´ su‚a, Bog povelel: £Da proizrastit zemlä zelen´, travu, seüwuü semä, derevo plodovitoe, prinosäwee po rodu svoemu plod, v kotorom semä ego na zemle. I stalo tak“ (Byt. 1,11).

vaet v vodax mirovogo okeana i t.p. (sm. gl. 1-2). Citirovannoe vy‚e biblejskoe opisanie imeet ewe odin interesnyj aspekt: ispol´zuemye v nem slova navodät na mysl´, çto vsä zemnaä poverxnost´ vnaçale sostavläla odin gigantskij kontinent, okruΩennyj mirovym okeanom. Razdelenie materikov, po-vidimomu, proizo‚lo pozΩe. Na qtom voprose my takΩe ostanovimsä pozΩe (sm. gl. 10). Na çetvertyj den´ byli sotvoreny nebesnye svetila: Solnce, Luna i zvezdy, vse oni byli nadeleny special´nymi funkciämi po otno‚eniü k Zemle (sm. gl. 1). Xotä solneçnyj svet Ωiznenno neobxodim dlä rosta rastenij, kotorye byli sotvoreny na den´ ran´‚e, qto vovse ne problema, esli my priderΩivaemsä bukval´nogo tolkovaniä opisyvaemyx v qtoj glave £dnej“. Rasteniä v qtom sluçae prosto pereΩdali noç´, i, krome togo, oni imeli svet pervogo dnä tvoreniä. Kstati, o neobxodimosti naliçiä nebesnyx svetil dlä rosta rastenij v Biblii niçego ne govoritsä, odnako podrobno opisyvaetsä ix znaçenie dlä otsçeta vremeni, çto vaΩno i dlä poseva i Ωatvy (sr. Byt. 8,22).

59

Qvolücionisty predstavläüt sebe vozniknovenie Ωizni primerno sleduüwim obrazom: s teçeniem vremeni v pervobytnom £supe“ pod dejstviem solneçnogo izluçeniä i qlektriçeskix razrädov voznikli pervye primitivnye belkovye soedineniä, kotorye, vzaimodejstvuä meΩdu soboj, priveli k vozniknoveniü Ωivyx kletok. Qti kletki, deläs´ i vidoizmenääs´, obrazovali mnogokletoçnye rastitel´nye i Ωivotnye organizmy. Blagodarä fotosintezu, pervobytnye rasteniä postepenno nasytili atmosferu kislorodom.

Pervobytnyj £studenæ“
My tol´ko çto s vysoty ptiç´ego poleta rassmotreli blagopriätnye usloviä, pri kotoryx voznikla Ωizn´ na zemle. Kak Ωe teper´ obßäsnäüt proisxoΩdenie Ωizni lüdi, veräwie v rabotu sluçaä i vremeni, to est´ qvolücionisty? Oni govorät primerno sleduüwee: neskol´ko milliardov let nazad molodaä v to vremä Zemlä imela sover‚enno druguü atmosferu: li‚ennuü kisloroda, no nasywennuü metanom, ammiakom, vodorodom i vodänymi parami. Blagodarä Ωestkomu izluçeniü, qlektriçeskim razrädam i prodolΩitelænoj bombardirovke radioaktivnymi çasticami, s teçeniem vremeni voznikli pervye organiçeskie soedineniä (naprimer, saxar), aminokisloty i hasticy molekul DNK. Qti vewestva, soedinääsæ, prevrawalisæ vo vse bolæ‚ie molekuly i molekulärnye cepoçki, kotorye v svoü oheredæ obrazovali primitivnoe podobie kletok. Postepenno k qtomu konglomeratu dobavläütsä vse novye molekuly, kotorye v kakoj-to moment vremeni nahinaüt razmnoΩatæsä. Tak voznikli pervye Ωivye kletki. Oni pitaütsä ostav‚imisä organiçeskimi soedineniämi pervobytnogo £studnä“. Kletki vskore razvivaüt sposobnost´ k fotosintezu i naçinaüt vydelät´ v atmosferu kislorod, neobxodimyj poçti dlä vsex form zemnoj Ωizni. Qtot kislorod i obmen vewestv pervyx Ωivyx organizmov razru‚ili ostal´nye primitivnye molekuly i sozdali tu atmosferu, kotoruü my imeem segodnä. OdnaΩdy naçav‚is´, qvolüciä Ωizni nikogda ne smogla povtorit´sä.
60

Kak Ωe velika veroätnost´ togo, çto blagodarä sluçaü i bol´‚omu koliçestvu vremeni iz pervobytnogo £studnä“ samoproizvol´no mogla vozniknut´ Ωizn´? Rassmotrim v kaçestve primera prostuü bakteriü. Odna-edinstvennaä bakteriä soderΩit okolo 1500 razliçnyx qnzimov – belkovyx soedinenij, sostoäwix iz soten strogo uporädoçennyx aminokislot. Veroätnost´ togo, çto iz dvuxsot aminokislot dvadcati vidov sluçajno obrazuetsä opredelennyj belok, ravnäetsä 1:20 ! Qto nepredstavimo malaä veliçina. No i togda my poluçim li‚´ odin iz trebuemyx 1500 qnzimov! Takim obrazom, dlä vozniknoveniä vsego li‚´ odnoj Ωivoj kletki potrebovalis´ by milliony tonn kaΩdogo vida belka i molekul DNK. Qti rasçety pokazyvaüt nam, çto
200

UΩe v pro‚lom stoletii Paster pokazal, çto Ωizn´ ne voznikaet iz neΩivoj materii (sprava). V special´nom steklännom sosude, vozdux v kotoryj mog postupat´ li‚´ çerez dlinnuü izognutuü trubku, on otvarival mäsnoj bul´on. Blagodarä konstrukcii sosuda, v nego ne mogli popadat´ mikroby, i bul´on ne portilsä: Ωizn´ voznikaet li‚´ ot Ωizni. Vnizu: obyçnaä bakteriä soderΩit porädka 1500 qnzimov – obrazovannyx aminokislotami belkovyx soedinenij. Aminokislot vsego 20 vidov, vse oni dolΩny byt´ soedineny v pravil´noj posledovatel´nosti. Vopros: kakova veroätnost´ sluçajnogo vozniknoveniä bakterii?

veroätnost´ çisto sluçajnogo vozniknoveniä Ωizni praktiçeski ravna nulü. Neskol´ko stoletij nazad lüdi byli uvereny, çto Ωizn´ voznikaet sama po sebe: qto predstavlenie poluçilo nazvanie £teorii samoproizvol´nogo zaroΩdeniä“. Tak, naprimer, sçitalos´, çto muxi zaroΩdaütsä v tuxlom mäse, a my‚i poävläütsä iz vlaΩnogo träp´ä. Potrebovalos´ dva stoletiä, çtoby razoblaçit´ qtu teoriü. Uçenye vnov´ i vnov´ provodili qksperimenty, pokazyvav‚ie, çto pri soblüdenii opredelennyx pravil çistoty (naprimer, esli muxi ne imeli dostupa k mäsu) o samoproizvol´nom vozniknovenii novoj Ωizni ne moglo byt´ i reçi. Kogda Ωe Luis Paster pokazal, çto mäsnoj bul´on, nalityj v çistyj i germetiçno zakrytyj (çtoby pregradit´ dostup mikrobam) sosud, moΩet dolgoe vremä ostavat´sä sover‚enno çistym, storonniki teorii samoproizvol´nogo zaroΩdeniä vystavili svoj poslednij argument: oni utverΩdali, çto v qksperimentax Pastera v sosud ne popadal £flogiston“, neobxodimyj dlä vozniknoveniä Ωizni. V otvet na qto Paster skonstruiroval steklännyj sosud, v probku kotorogo byla vstavlena dlinnaä steklännaä trubka. Qta trubka byla izognuta takim obrazom, çto v sosud mog svobodno postupat´ vozdux, no mikrobam put´ byl zakryt. I v qtom sluçae bul´on ostavalsä prozraçnym. Takim obrazom, spor byl okonçen: Ωizn´ ne mogla voznikat´ iz neΩivoj materii. No v qtom i zaklüçaetsä paradoks segodnä‚nego vremeni: s odnoj storony,
61

S pomow´ü qtogo oborudovaniä amerikancu Stqnli Milleru udalos´ v 50-e gody sintezirovat´ nekotorye molekuly, sostavläüwie osnovu Ωivyx organizmov. On sozdal usloviä, blizkie k predpolagaemoj pervobytnoj atmosfere, i vozdejstvoval na smes´ qlektriçeskimi razrädami. Pri qtom on otfil´trovyval obrazovav‚iesä v smesi aminokisloty, çtoby predoxranit´ ix ot posleduüwego raspada, kotoryj neminuemo proizo‚el by v real´noj obstanovke. No aminokislota – li‚æ odin iz kirpihej, iz kotoryx my xotim postroitæ sobor.

praktiçeski vse ubeΩdeny, çto Ωizn´ ne moΩet samoproizvol´no voznikat´ iz neΩivoj materii, s drugoj – bol´‚instvo lüdej tak Ωe ubeΩdenno verit, çto qto sobytie imelo mesto milliardy let nazad! Koneçno, i storonniki teorii qvolücii soznaüt, çto oçen´ nelogiçno verit´ v samoproizvol´noe zaroΩdenie Ωizni v pervobytnye vremena i v to Ωe vremä otricat´ vozmoΩnost´ qtogo sobytiä segodnä. Poqtomu qvolücionisty utverΩdaüt, çto milliardy let nazad prirodnye usloviä na zemle korennym obrazom otliçalisæ ot segodnä‚nego i çto usloviä dlä zaroΩdeniä Ωizni v to vremä byli namnogo blagopriätnee. VaΩnej‚ee citiruemoe otliçie zaklüçaetsä v tom, çto pervobytnaä zemnaä atmosfera ne dolΩna byla soderΩat´ kislorod (inaçe voznik‚ie formy Ωizni tut Ωe podverglis´ by okisleniü). No qto çistaä spekuläciä: suwestvuet mnogo dokazatel´stv v pol´zu obratnogo. V pätidesätye gody bol´‚oj nauçnyj interes vyzvala publikaciä Stqnli Millera. On smodeliroval v svoej laboratorii pervobytnuü atmosferu, i s pomow´ü qlektriçeskix razrädov emu udalos´ poluçit´ iz metana, ammiaka, vodoroda i vodänyx parov nekotorye molekuly, sostavläüwie osnovu struktury Ωivyx organizmov. Obrazovav‚iesä takim obrazom molekuly Miller srazu sobiral v special´nuü £lovu‚ku“, çtoby soxranit´ ix ot vozdejstviä posleduüwix qlektriçeskix razrädov. Vne qtoj £lovu‚ki“ molekuly vskore opät´ raspalis´ by, çto ix i oΩidalo daΩe v ideal´noj pervobytnoj atmosfere. K skazannomu moΩno ewe dobavit´, çto v qksperimente Millera narädu s molekulami – vaΩnymi komponentami Ωivoj kletki – odnovremenno voznikali soedineniä, razru‚aüwie vse Ωivoe (t.n. pravo- i levostoronie molekuly). Koroçe govorä, qksperimenty Millera ne tol´ko ne dali qvolücionistam otveta na vopros o proisxoΩdenii Ωizni, no i suwestvenno osloΩnili ego. Mnogie vosprinäli rezul´taty qksperimentov kak dokazatel´stvo sluçajnogo vozniknoveniä Ωizni. No kak gruda kirpiçej daleka ot velikolepnogo sobora, tak smes´ belkovyx soedinenij beskoneçno otliçaetsä ot toçnogo, slaΩennogo vzaimodejstviä organov Ωivoj kletki. DaΩe esli by bioximikam i udalos´ obßedinennymi usiliämi sozdat´ nekoe podobie Ωizni (esli qto voobwe vozmoΩno), qto by ewe ne dokazyvalo pravotu qvolücionistov. Naprotiv, rezul´taty podobnyx opytov tol´ko zasvidetel´stvovali by tot fakt, çto Ωizn´ moΩet vozniknut´ iz vewestva i qnergii li‚´ pri tvorçeskom uçastii velikogo razuma i s primeneniem v vys‚ej stepeni sloΩnoj texnologii. No qto i est´ toçka zreniä kreacionistov: Ωizn´ voznikla pri vzaimodejstvii vewestva, qnergii i razuma.

Êizn´ na Marse i qntropiä
Qvolücionistskoe utverΩdenie, çto Ωizn´ voznikaet sama po sebe, v rezul´tate dlitel´nogo razvitiä i blagopriätnogo soçetaniä obstoätel´stv, priobrelo osobyj ves, kogda çeloveçestvo poluçilo vozmoΩnost´ posetit´ sosednie planety. Naskol´ko nam izvestno, iz vsex planet Solneçnoj sistemy naibolee blagopriätnye usloviä dlä vozniknoveniä Ωizni suwestvuüt na Marse. Prirodnye usloviä tam vo mnogom poxoΩi na zemnye, i rezul´taty issledovanij, provedennyx stanciämi tipa £Viking“, daΩe prevzo‚li v qtom otno‚enii predpoloΩeniä uçenyx. Vozrast Marsa ocenivaetsä primerno ravnym zemnomu – to est´ 4-5 milliardov let. Soglasno rasprostranennomu ubeΩdeniü, za takoj dlitel´nyj period pri blagopriätnyx obstoätel´stvax Ωizn´ na Marse dolΩna byla vozniknut´ (vedæ vozniknovenie Ωizni – estestvennyj
62

process...). Vpolne ponätno volnenie, s kotorym ves´ mir oΩidal rezul´tatov issledovanij kosmiçeskix stancij. Professor Gerol´d Klejn, rukovoditel´ provodimyx £Vikingami“ biologiçeskix issledovanij, ewe do starta rakety vo vseusly‚anie zaävil, çto esli na Marse ne budet obnaruΩena Ωizn´, uçenym pridetsä v korne peresmotret´ vsü teoriü qvolücii. Otricatel´nyj rezul´tat oznaçal by, çto Ωizn´ ne voznikaet samoproizvol´no, v rezul´tate dejstviä vremeni i sluçaä. Nu çto Ω, rezul´taty issledovaniä Marsa izvestny vsem. V iüne 1977 goda NASA opublikovala doklad, v kotorom priznavalos´, çto rezul´taty issledovanij dopuskaüt li‚´ odin vyvod: Ωizni na Marse net. Teper´ sledovalo oΩidat´ korennoj revizii qvolücionnogo uçeniä...
Do poletov kosmiçeskix zondov £Viking“ na Mars mnogie predpolagali naliçie Ωizni na qtoj planete. Klimatiçeskie usloviä na Marse sravnimy s zemnymi, no Ωizni na nem ne okazalos´.

Çto sledovalo peresmotret´? Tol´ko odno: ne suwestvuet voobwe nikakix myslimyx obstoätel´stv, pri kotoryx Ωizn´ mogla by vozniknut´ sama po sebe. Êizn´ voobwe ne moΩet voznikat´ sluçajno. ProisxoΩdenie Ωivoj kletki estestvennym obrazom, iz neΩivoj materii (pust´ daΩe v rezul´tate mnogix qtapov) – qto teoriä, protivoreçawaä fundamental´nym zakonam prirody. Êivaä kletka obladaet nesravnenno bolee vysokim urovnem organizacii, bol´‚ej sloΩnost´ü i informativnost´ü, çem lübaä neΩivaä materiä. My uΩe videli, çto uΩe prostoj podsçet veroätnosti praktiçeski isklüçaet sluçajnoe vozniknovenie Ωivyx kletok. Dlä vozniknoveniä Ωizni materiä dolΩna samoproizvol´no £uporädoçit´sä“, dostiç´ vys‚ej stepeni organizacii i informativnosti. No suwestvuet zakon prirody (my uΩe poznakomilis´ s nim kak so Vtorym naçalom termodinamiki), utverΩdaüwij, çto formy materii nikogda ne usloΩnäütsä sami po sebe, a naprotiv, sklonny k raspadu, k dezorganizacii. Veliçinu, xarakterizuüwuü stepen´ £besporädka“ v sisteme, nazyvaüt qntropiej. Takim obrazom, qtot osnovnoj zakon govorit, çto vo vsäkoj sisteme, predostavlennoj sebe samoj, qntropiä moΩet li‚´ vozrastat´ (sm. gl. 1). No qto korennym obrazom protivoreçit utverΩdeniäm qvolücionistov o proisxoΩdenii Ωizni. Qvolücionisty, soznaüwie qtot konflikt i tem ne menee veräwie v samoproizvol´noe vozniknovenie Ωizni, argumentiruüt tem, çto zakon
63

vozrastaniä qntropii sformulirovan primenitel´no k zamknutoj sisteme (ne vzaimodejstvuüwej s okruΩaüwej ee sredoj), v to vremä kak Zemlä ävläetsä otkrytoj sistemoj, nepreryvno poluçaüwej qnergiü ot Solnca. Qto sover‚enno verno, no v prirode voobwe ne suwestvuet polnost´ü zamknutyx sistem, v to vremä kak dejstvie zakona vozrastaniä qntropii my nablüdaem povsüdu. Qto proisxodit potomu, çto prostoj pritok qnergii (v vide solneçnogo sveta) niskol´ko ne umen´‚aet qntropiü sistemy. Drugimi slovami: iz kuçi kamnej i dereva zdanie ne vozniknet, daΩe esli solnce budet osvewat´ ix v teçenie billiona let. Tol´ko li‚´ vewestva i qnergii nedostatoçno. Çego Ωe nedostaet? Nedostaet dejstvuüwej sily, razuma, nedostaet program-

Êizn´ ne moΩet voznikat´ sama po sebe. Vtoroe naçalo termodinamiki utverΩdaet, çto sistema, predostavlennaä sama sebe, neizbeΩno skatyvaetsä k xaosu. Odni li‚´ informaciä i qnergiä ne mogut zastavit´ sistemu samoorganizovat´sä. SloΩnye texniçeskie sooruΩeniä, ostavlennye bez prismotra, skoro prevrawaütsä v metallolom.

my, po kotoroj vewestvo i qnergiä mogli by uporädoçit´sä i prinät´ bolee vysokie formy organizacii, sloΩnosti i informativnosti. V principe re‚enie oçevidno: çtoby dostiç´ bolee vysokogo urovnä organizacii sistemy, nado vloΩit´ v nee bol´‚ee koliçestvo informacii. Vysokij uroven´ organizacii voznikaet v rezul´tate vzaimodejstviä vewestva, qnergii i informacii – no v na‚em mire informaciä ne voznikaet bez uçastiä razuma. V qtom kroetsä koren´ problemy vozniknoveniä Ωizni. Primer: u menä na ruke çasy. Ix pruΩina ne zavoditsä sama po sebe, xotä ä nepreryvno peredaü çasam qnergiü v forme tepla i dviΩenij ruki. Poçemu moi çasy ne mogut zavodit´sä sami po sebe, kak drugie – s avtomatiçeskim zavodom? Da potomu, çto çasy s avtomatiçeskim zavodom snabΩeny special´nym mexanizmom, kotoryj vybiraet iz vsex myslimyx dviΩenij ruki li‚´ podxodäwie po napravleniü. Qtot mexanizm predstavläet soboj prostej‚ee upravläüwee ustrojstvo, kotoroe govorit £da“ dviΩeniäm odnogo napravleniä i £net“ vsem ostal´nym. V rezul´tate qtoj postoännoj £sortirovki“ dviΩenij mexanizm çasov moΩet zavodit´sä sam po sebe, drugimi slovami, umen´‚at´ qntropiü vnutri sistemy s nazvaniem £çasy“. No tut my dostigaem povorotnogo punkta: neΩivaä sistema ne soderΩit informacii, moguwej upravlät´ ee razvitiem. Esli Ωivaä sistema obladaet informaciej, to ona dolΩna byla postupitæ v sistemu izvne. Znamenityj qvolücionist i propagandist idej Darvina Tomas Geksli
64

zadal v svoej na‚umev‚ej diskussii s episkopom Sqmüqlem Uil´berforsom sleduüwij vopros: £Esli my priväΩem mnoΩestvo obez´än k peçatnym ma‚inkam, çtoby oni mogli stuçat´ po klavi‚am, to moΩno li oΩidat´, çto po isteçenii ogromnogo koliçestva vremeni kakaänibud´ iz nix sluçajno napeçataet 22-j Psalom ili molitvu £Otçe na‚“?“ Uil´berfors, koneçno, ne mog isklüçit´ takoj vozmoΩnosti. £Tak vot, – torΩestvuüwe zaklüçal Geksli, – takim Ωe obrazom blagodarä sluçaü i vremeni mog vozniknut´ porädok!“ Bednyj Uil´berfors byl poçti gotov sdat´sä, no on zabyl, çto qtot primer s peçatnymi ma‚inkami nel´zä perenesti na Ωivuü prirodu. Esli my udaräem po klavi‚e peçatnoj ma‚inki, to na liste bumagi

Komp´ütery oblegçaüt trud lüdej, vypolnää na osnove zaloΩennyx v nix programm mnogie çrezvyçajno sloΩnye raboty. Molekulu DNK moΩno sravnit´ s magnitnoj lentoj, s kotoroj komp´üter sçityvaet neobxodimuü emu dlä raboty informaciü. Razvitie i podderΩanie Ωizni upravläetsä informaciej, perenosimoj v koneçnom sçete molekulami DNK.

poävläetsä ee ottisk – bukva. Qta bukva ostaetsä i posle togo, kak my otpustim klavi‚u. No dlä prirodnyx processov – govorä äzykom na‚ego primera – xarakterno, çto £ottisk“ isçezaet posle togo, kak byla otpuwena £klavi‚a“! V nej ne suwestvuet nikakogo zapominaüwego ustrojstva, nikakogo mexanizma, moguwego zapomnit´ i soxranit´ voznik‚ee ximiçeskoe soedinenie. Ono raspadaetsä tak Ωe bystro, kak i voznikaet. Esli Ωe v pro‚lom i voznikali Ωivye kletki, to otkuda Ωe vzälos´ neobxodimoe dlä nego £upravläüwee ustrojstvo“? MoΩem li my predstavit´ sebe vozniknovenie stol´ sloΩnogo upravläüwego ustrojstva bez uçastiä razuma? Drugimi slovami: gde qtot razum, pod rukovodstvom kotorogo tysäçi ximiçeskix reakcij priveli k vozniknoveniü Ωizni? Ostaetsä faktom, çto bioximiä ne znaet takogo mexanizma. Reakcii organiçeskix soedinenij obratimy, to est´ mogut protekat´ kak v odnom, tak i v drugom napravlenii. Takim obrazom, dlä obßäsneniä predpolagaemogo sluçajnogo vozniknoveniä Ωizni my dolΩny byli by prodemonstrirovat´ naliçie £upravläüwego ustrojstva“, obespeçivaüwego protekanie ximiçeskix reakcij li‚´ v odnom napravlenii. Qtogo mexanizma nedostaet neΩivoj materii, i potomu sluçajnye ximiçeskie reakcii nikogda ne v sostoänii sami po sebe proizvesti Ωizn´. Drugimi slovami: svojstva materii nikogda ewe ne priveli k vozniknoveniü upravläüwego, sozidatel´nogo mexanizma.
65

I vse Ωe: razve net ni odnogo isklüçeniä iz qtogo pravila? Razve ne suwestvuet obstoätel´stv, pri kotoryx qntropiä ubyvaet? Razumeetsä, v Ωivoj prirode suwestvuet mnoΩestvo primerov uveliçeniä porädka i sloΩnosti. Tomas Geksli vo vremä vy‚eupomänutoj diskussii dostal iz karmana karanda‚ i skazal svoemu opponentu primerno sleduüwee: £Kak Vy kogda-to byli ne bol´‚e konçika qtogo karanda‚a i razvilis´, stav vzroslym çelovekom, tak i ä ubeΩden, çto s teçeniem stoletij moi predki, kogda-to byv‚ie komohkami slizi ne bolæ‚e konhika qtogo karanda‚a, s teheniem mnogix stoletij razvilis´ do urovnä sovremennyx lüdej“. On xotel qtim skazat´: to, çto v malom mas‚tabe pro-

Vverxu: kartina lesa kamennougol´nogo perioda pokazyvaet rasteniä i derev´ä, iz ostankov kotoryx posle potopa obrazovalis´ ugol´nye plasty. Qti lesa ukazyvaüt na teplyj i vlaΩnyj klimat togo vremeni. Vnizu: v Anglii odnim iz pervyx v darvinizm uveroval Tomas Geksli. Ärostno napadaä na bogoslovov, on nazyval sebä £darvinovskim bul´dogom“.

isxodit pri razvitii kaΩdogo çeloveka, v bol´‚om mas‚tabe proizo‚lo v rezul´tate qvolücii. No qtot agrument opät´-taki nedejstvitelen. V razvitii çeloveka iz odnoj kletki est´ neçto takoe, çego nedostaet qvolücii: qto uΩe znakomaä nam programma. Vse fazy razvitiä çeloveçeskogo qmbriona glavnym obrazom upravläütsä soderΩawejsä v nem s samogo naçala genetiçeskoj informaciej, zaloΩennoj programmoj, i li‚´ v maloj stepeni – vliäniem okruΩaüwej sredy. V qtix nositeläx nasledstvennoj informacii çeloveka uΩe napered zaprogrammirovany gigantskaä sloΩnost´ i vysoçaj‚ij uroven´ organizacii ego organizma. Qta soderΩawaäsä v kletoçnom ädre nasledstvennaä informaciä plüs materiä i plüs qnergiä (pitanie, kislorod) vedut k postoännomu sniΩeniü qntropii vnutri organizma. Qvolüciä raspolagaet dostatohnym kolihestvom materii i qnergii, no ej nedostaet programmy.

Êizn´ nemyslima bez razuma
Gde razum, sozdav‚ij Ωizn´? Otkuda vzälsä vysokij uroven´ organizacii Ωivoj materii (daΩe £prostej‚ix“ kletok)? Esli v samoj materii otsutstvuüt predposylki dlä ee samoorganizacii, to nam pridetsä iskat´ neobxodimyj nam razum (istoçnik informacii i napravläüwij mexanizm) za predelami na‚ego material´nogo mira. Qvolücio66

nisty uprekaüt kreacionistov v tom, çto oni ne mogut predloΩit´ racional´noj al´ternativy dlä teorii samoproizvol´nogo vozniknoveniä Ωizni i iwut podderΩki v sverxßestestvennom, çto, po mneniü qvolücionistov, £nenauçno“. No poziciä kreacionistov osnovyvaetsä kak raz na tom, çto oni ne naxodät i ne predlagaüt mexaniçeskogo, racional´nogo obßäsneniä vozniknoveniä Ωizni, potomu çto kak Bibliä, tak i nauka svidetel´stvuüt o tom, çto Ωizn´ ne mogla vozniknutæ estestvennym putem. Poqtomu kreacionisty iwut sverxßestestvennogo obßäsneniä qtoj problemy, ili, prowe govorä, oni priznaüt naliçie razuma, naxodäwegosä za predelami na‚ego mira.

Qto kaΩetsä neveroätnym, no kaΩdyj çelovek voznikaet iz odnoj-edinstvennoj äjcekletki, oplodotvorennoj li‚æ odnim spermatozoidom. V rezul´tate ee deleniä postepenno razvivaetsä Ωivoj organizm. Budet li on rasteniem, Ωivotnym ili çelovekom, zavisit ot zaloΩennoj v molekulax DNK informacii.

Qvolücionisty delaüt v qtom otno‚enii ewe odnu logiçeskuü o‚ibku. Soglasno ix ubeΩdeniü, oni £nauçnee“ kreacionistov, potomu çto iwut materialistiçeskoe obßäsnenie vozniknoveniä Ωizni. No qvolücionisty ne mogut materialistiçeski obßäsnit´ vozniknovenie Ωizni, potomu çto qtogo ne dopuskaüt nauçnye fakty. Istinno nauçnaä poziciä kak raz i zaklüçaetsä v tom, çtoby priznat´ qto! VozraΩenie, hto poisk sverxestestvennogo obßäsneniä vyxodit za ramki histoj nauki, voobwe govorä, prav. Odnako pri qtom ne sleduet zabyvat´, çto materializm ne ävläetsä naukoj v strogom smysle slova. Qto skoree filosofskoe napravlenie, daΩe svoego roda religiä, dlä kotoroj vovse ne obäzatelæno bytæ bolee £istinnoj“, hem ta religiä, kotoraä osnovyvaetsä na blagohestivoj vere v Boga-Tvorca. My Ωe ubeΩdeny: istinno nauçnyj podxod zaklüçaetsä v tom, çtoby priznat´ nevozmoΩnost´ estestvennogo proisxoΩdeniä Ωizni. Qvolüciä protivoreçit kak zakonam termodinamiki, tak i prostym rasçetam teorii veroätnosti. Êizn´ obäzana svoim proisxoΩdeniem naxodäwemusä za predelami na‚ego mira razumu, proizved‚emu iz mertvoj materii Ωivye organizmy. Kak qto proizo‚lo? Qtot otvet ne vmewaet na‚
67

£I skazal Bog: da proizvedet voda presmykaüwixsä, du‚u Ωivuü; i pticy da poletät nad zemleü, po tverdi nebesnoj. I sotvoril Bog ryb bol´‚ix i vsäkuü du‚u Ωivotnyx presmykaüwixsä, kotorye proizvela voda, po rodu ix, i vsäkuü pticu pernatuü po rodu ee. I uvidel Bog, çto qto xoro‚o. I blagoslovil ix Bog, govorä: plodites´ i razmnoΩajtes´“ (Byt. 1,20-22).

razum. No my imeem narädu s nauçnymi dannymi ewe i boΩestvennye otkroveniä, iduwie mnogo dal´‚e. Bibliä ne govorit nam, çto, vozmoΩno, suwestvoval razum, sozdav‚ij Ωizn´, ona prosto stavit nas pered faktom: On sotvoril Ωiznæ. Bolee togo, Bibliä opisyvaet nam qtot razum: qto veçnaä i lübäwaä Lihnostæ – Ωivoj Bog. „Omne vivum ex vivo“ – Ωizn´ voznikaet ot Ωizni. Pervoe Ωivoe suwestvo poävilos´ iz ruki Togo, Kto est´ Êizn´. Interesno, çto v biblejskom opisanii tret´ego dnä tvoreniä slovo £Ωizn´“ voobwe otsutstvuet. O nej my sly‚im li‚´ na pätyj den´: £I skazal Bog: da proizvedet voda presmykaüwixsä, du‚u Ωivuü... I sotvoril Bog ryb bol´‚ix i vsäkuü du‚u Ωivotnyx presmykaüwixsä“ (Byt. 1,20-21). Qto opredelenie £du‚a Ωivaä“ i obßäsnäet, poçemu o Ωizni ne govoritsä v 11-m stixe. Rasteniä xotä i ävläütsä Ωivymi suwestvami v biologiçeskom smysle qtogo slova, no ne nadeleny du‚oj. Oni gorazdo sil´nee sväzany s zemlej. No poävlenie Ωivotnyx sväzano s sover‚enno osobym aktom tvoreniä, v rezul´tate kotorogo voznikli sover‚enno osobye suwestva (poqtomu i slovo £sotvoril“ my vstreçaem posle 1-go stixa li‚´ v 21-om).

68

Êizn´ i nebo (tverd´ nebesnaä)
Tvoreniem nebesnyx tel Bog zaver‚il sozdanie samoj materii. Dalee my çitaem li‚´ o preobrazovanii materii: sozdanii rastenij, presmykaüwixsä, ryb, ptic, Ωivotnyx i çeloveka. Poqtomu suwestvuet parallel´ meΩdu pervym i çetvertym (svet – istoçniki sveta), vtorym i pätym (voda/vozdux – ryby/pticy), tret´im i ‚estym (su‚a – obitateli su‚i) dnämi tvoreniä. Na pätyj den´, oçevidno, byli sotvoreny ne tol´ko ryby i pticy, no i vse letaüwie Ωivye suwestva – letuçie my‚i, nasekomye, nyne vymer‚ie letaüwie reptilii i t.d. Toçno tak Ωe pervaä gruppa tvoreniä vklüçaet, narädu s rybami, i mnogoçislennye raznovidnosti bespozvonoçnyx, a takΩe zemnovodnyx. PosledNe isklüçeno, çto kogda-to lüdi videli dinozavrov. Naskal´nyj risunok (vverxu) sdelan severoamerikanskimi indejcami. IzobraΩenie napominaet brontozavra ili diplodoka. Malen´kaä meksikanskaä skul´ptura (sprava) izobraΩaet Ωenwinu, igraüwuü s neizvestnym Ωivotnym. Plastinçatyj greben´ na spine, xvost i massivnye zadnie nogi napominaüt malen´kogo dinozavra. Esli Iov (gl. 40) opisyvaet zverä, u kotorogo xvost podoben kedru, kotoryj est travu kak vol i Ωivet v vode, to, oçevidno, reç´ tut ne moΩet idti o begemote ili krokodile. Qto opisanie podxodit k brontozavru (vnizu).

nee vyraΩenie £bol´‚ie ryby“ (tannin) ukazyvaet na gigantskix Ωivotnyx, obitaüwix v moräx i rekax, kotorye mogli byt´ rybami, mlekopitaüwimi (kity, del´finy) ili reptiliämi. V Isx. 7,9-12 slovo £tannin“ oznaçaet £zmej“ (po drugomu perevodu – drakon), na çto ukazyvaüt sinonim v 15-m stixe, a takΩe Isx. 4,3 i Ps. 90,13, v Vtor. 32,33 qto slovo oznaçaet £zmeinyj äd“. V Iov. 7,12 i Ier. 51,34 qto slovo moΩno perevesti kak £drakon“. Interesno, çto qto slovo çasto sväzano s morskimi çudoviwami, kak s Raavom v Is. 51,9 i leviafanom v Ps. 73,13 i Is. 27,1. Qti obrazy morskix çudoviw – ne simvoly bujstva morä i ne mifologiçeskie personaΩi, qto opisaniä dejstvitel´no suwestvovav‚ix kogda-to gigantskix Ωivotnyx (xotä pozdnee oni inogda ispol´zuütsä v perenosnom smysle – Raav, naprimer, simvoliziruet Egipet, sm. Ps. 86,4; Is. 30,7; 51,9). Pri podobnom podxode qto i oçevidno. Esli my rekonstruiruem istoriü pervobytnogo mira na osnovanii biblejskix i nauçnyx faktov, my poluçim, çto Zemlä sravnitel´no moloda i çto ne bylo nikakoj qvolücii, a vse osnovnye formy Ωizni byli sotvoreny Bogom v teçenie odnoj nedeli. Qto, v çastnosti, oznaçaet, çto dinozavry (stra‚nye gigantskie reptilii) vymerli ne za 60 millionov let do poävleniä çeloveka, a byli sotvoreny na pätyj i ‚estoj den´ tvoreniä – poçti odnovremenno s lüd´mi. Qto oznaçaet, çto lüdi i dinozavry (i, razumeetsä, mnogie vymer‚ie segodnä reptilii) vmeste Ωili na zemle v
69

Gigantskaä sekvojä – velikan sredi derev´ev (vysota do 100 m). Blagopriätnyj subtropiçeskij klimat dopotopnogo mira mog sposobstvovat´ gigantizmu v rastitel´nom mire, tak çto v to vremä stol´ bol´‚ie derev´ä ne dolΩny byli byt´ çem-to osobennym. Rodstvennyj ej sekvojädendron – £Ωivoe iskopaemoe“, Ωivet do 4 000 let i vstreçaetsä uΩe v oçen´ drevnix otloΩeniäx.

teçenie tysäç let, do potopa. Bolee togo, esli my pravil´no interpretiruem biblejskie i nauçnye dannye, dinozavry dolΩny byli Ωit´ na zemle ewe sotni let posle potopa. MoΩet byt´, upominaemye v 40-41 glavax knigi Iova begemot i leviafan kak raz ävläütsä vospominaniem o Ωiv‚ix posle potopa dinozavrax. Oçevidno, çto kak lüdäm, tak i dinozavram oçen´ vol´gotno Ωilos´ v blagodatnom dopotopnom klimate, voznik‚em blagodarä sotvorennoj Bogom osoboj £tverdi nebesnoj“: £I skazal Bog: da budet tverd´ posredi vody, i da otdeläet ona vodu ot vody. I sozdal Bog tverd´; i otdelil vodu, kotoraä pod tverd´ü, ot vody, kotoraä nad tverd´ü. I stalo tak. I nazval Bog tverd´ nebom. I byl veçer, i bylo utro: den´ vtoryj“ (Byt. 1,6-8). I qto bylo vaΩno dlä Ωizni na zemle. Qto stanovitsä äsnym, esli my vspomnim, çto £voda nad tverd´ü“ ne obäzatel´no byla prostymi oblakami. Massa vody, soderΩawejsä v oblakax, nastol´ko niçtoΩna po sravneniü s vodami okeanov, çto o £razdelenii“ ne moΩet byt´ i reçi, qto vse ravno çto otdelit´ kaplü vody ot bassejna. Krome togo, takoe ävlenie, kak potop, vo vremä kotorogo doΩd´ sorok dnej lil ne perestavaä po vsemu licu zemli (Byt. 7,12), segodnä prosto nevozmoΩno, dlä qtogo v atmosfere sli‚kom malo vlagi. Po-vidimomu, qti £nebesnye istoçniki vod“ byli sotvoreny Bogom na vtoroj den´ tvoreniä. Suwestvovanie takogo ogromnogo sloä vodänyx parov v atmosfere imelo by sleduüwie posledstviä: (1) Parnikovyj qffekt, to est´ sravnitel´no ravnomernoe rasprostranenie tepla po vsej zemnoj poverxnosti blagodarä ulavlivaniü solneçnoj qnergii atmosferoj. Okamenelosti v naplastovaniäx zemnoj kory (bol´‚aä çast´ kotoryx, kak my polagaem, voznikla blagodarä potopu, sm. gl. 6) pokazyvaüt, çto daΩe v naibolee xolodnyx rajonax zemnogo ‚ara (naprimer, v Antarktide) kogda-to byl teplyj klimat. Ob qtom svidetel´stvuüt obnaruΩennye tam bogatye zaleΩi kamennogo uglä i okamenelosti. (2) Otsutstvie doΩdä (imenno ob qtom govorit Byt. 2,5!) i vetra (o nem my vpervye sly‚im vo vremä potopa) – pri takom uravnove‚ennom klimate dviΩeniä vozduxa poçti isklüçeny. V to vremä ne suwestvovalo razliçnyx klimatiçeskix poäsov, poqtomu vse Ωivotnye, vzätye Noem v kovçeg, byli sobrany iz bliΩaj‚ix okrestnostej (vsledstvie çego otpadaet dovod, çto Ωivotnye dolΩny byli prodelat´ neveroätno dlinnyj put´ k kovçegu). (3) Sloj ozona, namnogo tolwe segodnä‚nego, naxodäwijsä nad sloem vodänyx parov i vyzvannyj ego naliçiem. Narädu s vodänymi parami ozonovyj sloj dolΩen byl obespeçivat´ Zemle gorazdo luç‚uü zawitu ot kosmiçeskogo izluçeniä. MoΩet byt´, qtim i obßäsnäetsä to, çto v naçale mirovoj istorii lüdi Ωili namnogo dol´‚e, çem sejças (sm. Byt. 5). (4) V vys‚ej stepeni blagopriätnyj klimat, blagodarä kotoromu v pervobytnye vremena na zemle Ωilo mnogo vidov Ωivotnyx, vymer‚ix vo vremä ili posle potopa (kak, naprimer, gigantskie dinozavry).

70

Dopotopnaä atmosfera byla perenasywena vodänymi parami i obladala tolstym ozonovym sloem. Oba qtix sloä poglowaüt ul´trafioletovoe kosmiçeskoe izluçenie, vrednoe dlä Ωivyx suwestv na Zemle. Teplovoe izluçenie ulavlivaetsä atmosfernymi vodänymi parami, çto privodit k parnikovomu qffektu. Dlinnovolnovoe izluçenie, ne zaderΩivaemoe vodänymi parami i razru‚aüwee ozon, neznaçitel´no, poqtomu do potopa ozonovyj sloj Zemli dolΩen byl byt´ znaçitel´no tolwe.

(5) Gigantizm. MoΩet byt´, blagopriätnymi klimatiçeskimi usloviämi dopotopnogo mira i obßäsnäetsä fenomen gigantizma v togda‚nem rastitel´nom i Ωivotnom mire, o kotorom svidetel´stvuüt iskopaemye. Naprimer, reptilii ne prekrawaüt rasti na protäΩenii vsej svoej Ωizni, i vsledstvie bolee dlitel´nogo perioda Ωizni oni dostigali gigantskix razmerov. I sredi iskopaemyx nasekomyx, sil´no poxoΩix na na‚i segodnä‚nie vidy, vstreçaütsä poistine gigantskie qkzempläry. Najdeny, naprimer, strekozy s razmaxom kryl´ev do 70 sm! Stol´ uäzvimye (iz-za svoej veliçiny) Ωivotnye imeli v tex usloviäx gorazdo bol´‚e ‚ansov na vyΩivanie, çem segodnä.

71

ProisxoΩdenie vidov

Sleva: Çarlz Darvin v preklonnom vozraste, portret raboty DΩ. Kollira (1883). Po mneniü Darvina, Bog byl neobxodim li‚´ dlä naçala suwestvovaniä Vselennoj, ne bolee. Sprava: £Bigl´“ – korabl´, na kotorom Darvin pät´ let peresekal morskie prostory. Gde tol´ko bylo vozmoΩno, on sobiral iskopaemye i drugoj material, prizvannyj leç´ v osnovu ego teorii.

Darvin, Mendel´ i De Friz
V 1831 godu teologiçeskij fakul´tet KembridΩa zakonçil student po imeni Çarlz Darvin. Perspektiva raboty sel´skim sväwennikom ego ne privlekala, a bol´‚oj interes k prirode pobudil ego v tom Ωe godu s voodu‚evleniem prinät´ prigla‚enie sover‚it´ pätiletnee morskoe krugosvetnoe pute‚estvie. 27 dekabrä 1831 goda korabl´ £Bigl´“ pokinul port Plimut i vzäl kurs na Braziliü. Dalee put´ proxodil mimo ostrovov Ognennoj Zemli i Galapagosskix ostrovov. V puti Darvinu predostavilas´ vozmoΩnost´ osnovatel´no izuçit´ land‚aft i rastitel´nyj i Ωivotnyj mir qtix mest. On obnaruΩil i vsevozmoΩnye ostanki vymer‚ix Ωivotnyx: leopardov, gigantskix bronenoscev. Na Galapagosskix ostrovax Darvin sdelal interesnoe otkrytie: on obnaruΩil tam kolonii zäblikov, po-vidimomu, proisxodäwie ot odnoj populäcii, no kotorye, Ωivä na otdalennyx drug ot druga ostrovax i ne sme‚ivaäs´, obrazovali razliçnye podvidy i vidy. Qti malen´kie razliçiä, voznik‚ie, veroätno, pod vliäniem vne‚nix obstoätel´stv, probudili v Darvine volnuüwie mysli. Esli mogut proisxodit´ nebol´‚ie vnutrividovye izmeneniä, to, moΩet byt´, povtorääs´ i usilivaäs´, oni mogut privesti k vozniknoveniü sover‚enno novyx vidov? Po vozvrawenii v Angliü Darvin srazu Ωe prinälsä za rabotu – razumeetsä, ne v sel´skoj cerkvi, a doma, v raboçem kabinete, snaçala v Londone, zatem (s 1843 goda) v Daune, v grafstve Kent, gde on i Ωil so
73

svoej sem´ej do samoj smerti. Zdes´ on napisal svoü znamenituü knigu £On the origin of species“ (£ProisxoΩdenie vidov“), vy‚ed‚uü v 1859 godu i vskore sdelav‚uü ego znamenitym, ne v poslednüü oçered´ blagodarä staraniäm agnostika Tomasa Geksli. V 1871 godu vy‚la ego kniga £The descent of man“ (£ProisxoΩdenie çeloveka“), kotoraä proizvela ewe bol´‚uü sensaciü vyraΩennoj v nej mysl´ü o vozmoΩnom proisxoΩdenii çeloveka ot obez´änopodobnyx predkov. Darvin polagal, çto s teçeniem vremeni vidy neizvestnym (poka) obrazom proisxodili drug ot druga. V bor´be za suwestvovanie (struggle for life) pobeΩdaet sil´nej‚ij (survival of the fittest) – v qtom sut´ estestvennogo otbora. Darvin umer v
Osnovy sovremennoj teorii nasledstvennosti zaloΩil monax-avgustinec Gregor Mendel´ (1822-1884) (sprava). On provodil opyty so skrewivaniem rastenij, rezul´taty kotoryx, opublikovannye v 1866 godu, v teçenie 34 let ostavalis´ bez vnimaniä. Opisannye Mendelem skaçkoobraznye izmeneniä, kazalos´, protivoreçili propagandiruemoj Darvinom teorii nepreryvnyx vidoizmenenij. V qtom priçina togo, çto raboty Mendelä poluçili vseobwee priznanie li‚´ desätiletiä spustä (v 1900 godu). Segodnä sformulirovannye im zakony sostavläüt osnovu teorii nasledstvennosti. Mendel´ skrewival razliçnye sorta goroxa v monastyrskom sadu v Brno i ispol´zoval dlä svoix issledovanij mikroskop (vnizu).

1882 godu i byl pogreben v Vestminsterskom abbatstve. K qtomu vremeni ponätie £qvolüciä“ (ili £teoriä proisxoΩdeniä vidov“) stalo obweizvestnym. V drugom konce Evropy my vstreçaem ewe odnogo sväwennika, interesuüwegosä biologiej. Naçinaä s 1856 goda odin monax-avgustinec provodil zanimatel´nye qksperimenty, vyrawivaä gorox na malen´kom uçastke monastyrskoj zemli. Monastyr´ qtot naxodilsä vozle avstrijskogo goroda Brünn, segodnä‚nego çe‚skogo goroda Brno. Zvali monaxa Gregor Mendel´. Devät´ let spustä Mendel´ soobwaet Nauhnomu Obwestvu g. Brünna o sdelannom im interesnom otkrytii: pri skrewivanii razliçnyx sortov goroxa nasledstvennye priznaki ne isçezaüt. Oni soxranäütsä daΩe v gibridax i vnov´ proävläütsä v posleduüwix pokoleniäx. Mendel´ takΩe utverΩdal, çto sootno‚enie nasleduemyx priznakov v posleduüwix pokoleniäx poddaetsä vyçisleniü. U Nauhnogo Obwestva qto soobwenie ne vyzvalo qntuziazma. Mendel´, izbrannyj v 1868 godu nastoätelem monastyrä, dolΩen byl v pervuü oçered´ zanimat´sä täΩboj s pravitel´stvom, pytav‚imsä naväzat´ monastyräm novyj nalog, a ne svoim goroxom. Mendel´ umer v 1884 godu, tak i ne poluçiv priznaniä. Nekotorye uçenye polagaüt, çto pregradoj priznaniü otkrytiä Mendelä byl preΩde vsego trud Darvina (ponaçalu sçitali, çto vyvody Mendelä protivoreçat teorii o proisxoΩdenii vidov).
74

Odin iz opytov Mendelä: skrewivanie Ωeltogo (Y) gladkogo (R) goroxa s zelenym (y) ‚eroxovatym (r). Tak kak Ωeltyj i gladkij – dominiruüwie priznaki, vse goro‚iny pervogo pokoleniä budut Ωeltymi i gladkimi. Odnako v sleduüwem pokolenii isxodnye priznaki proävläütsä vnov´, k nim dobavläütsä sme‚annye tipy – Ωeltyj-‚eroxovatyj i zelenyjgladkij, sootno‚enie tipov 9:3:3:1. Risunok pokazyvaet, çto qto sootno‚enie moΩet byt´ prosçitano vpered.

No poloΩenie izmenilos´ v 1900 godu. Zakony Mendelä byli vnov´ otkryty tremä rabotav‚imi nezavisimo drug ot druga uçenymi, i oni vdrug obreli vsemirnuü izvestnost´. V 1910 godu v Brno byl vozdvignut pamätnik Mendelü, a v den´ ego roΩdeniä v 1922 godu sostoälsä meΩdunarodnyj kongress po voprosam nasledstvennosti. V avgustinskom monastyre segodnä naxoditsä muzej Mendelä. V 1886 godu odin iz trex vy‚eupomänutyx uçenyx, 38-letnij gollandec Xugo de Friz, obnaruΩil na odnom iz zemel´nyx ugodij v 25 km k ügo-vostoku ot Amsterdamu bol´‚oe koliçestvo rastenij roda Oenothera lamarckiana razliçnyx vidov. Naçav qksperimentirovat´ s qtimi rasteniämi, de Friz s udivleniem obnaruΩil, çto v rezul´tate skrewivanij poluçaetsä mnoΩestvo razliçnyx raznovidnostej, kotorye on nazval sortami. Rezul´taty svoix issledovanij on opublikoval v 1901 i 1903 godax pod nazvaniem £Mutacionnaä teoriä“.
75

Velikolepnyj qkzemplär dekorativnogo cvetka Oenothera erythrosepala. Xugo de Friz obnaruΩil v oxotniç´em ugod´e meΩdu Xil´versumom i Sgravenlandom, Niderlandy, dikie sorta qtogo cvetka. Sredi nix bylo neskol´ko otliçaüwixsä tipov rastenij, kotorye on posçital novymi vidami. Xugo de Friz byl pionerom v oblasti izuçeniä nasledstvennosti. Rezul´taty svoix issledovanij qtogo rasteniä on opublikoval v knige £Mutacionnaä teoriä“. S togo vremeni ponätie £mutaciä“ igraet vaΩnuü rol´ v neodarvinizme.

Ne v poslednüü oçered´ blagodarä povtornomu otkrytiü zakonov Mendelä novaä teoriä vyzvala bol´‚oj interes v nauçnom mire. Professor Amsterdamskogo universiteta de Friz v 1918 u‚el v otstavku i do samoj svoej smerti v 1935 godu posvätil sebä issledovaniü sdelav‚ix ego izvestnym cvetov. Ideä proisxoΩdeniä vidov putem mutacii (vnezapnogo izmeneniä genetiçeskogo koda) organizma – kotoraä, vstreçaäs´ neçasto, v podavläüwem bol´‚instve sluçaev vyzyvaet u lüdej, Ωivotnyx i rastenij li‚´ degenerativnye izmeneniä ili daΩe smertæ, – vozvedena sovremennymi darvinistami, narädu s estestvennym otborom, v rang dvigatelä qvolücii.

Po rodu svoemu
Soglasno qvolücionnoj modeli, posledovatel´nost´ iskopaemyx Ωivotnyx i rastenij v naplastovaniäx zemnoj kory otraΩaet obwij xod qvolücii (ot ameb do çeloveka), priçem sloΩnye formy Ωizni razvilis´ iz prostyx, a prostye, v svoü oheredæ, iz neΩivoj materii. Soglasno Ωe kreacionnoj modeli (sotvoreniä mira), sloi otloΩenij zemnoj kory svidetel´stvuüt li‚´ o poträs‚ej mir gigantskoj katastrofe, priçem razliçnye formy zemnoj Ωizni voznikli nezavisimo drug ot druga i poçti odnovremenno.
76

Soglasno Byt. 1,1, Bog sotvoril ne odno rastenie, ne odin vid, ot kotorogo pozΩe obrazovalis´ vse ostal´nye, a rasteniä (i takΩe ryb, ptic, mlekopitaüwix) £po rodu ix“, to est´ razliçnye ix vidy. Takim obrazom, v korotkij period tvoreniä poävilis´ mnogie vidy rastenij i Ωivotnyx. Vse qti razliçnye vidy ne imeüt obwego predka, oni voznikli ne putem qvolücii, a poçti odnovremenno. Pri qtom my xotim obratit´ na‚e vnimanie na xarakternoe vyraΩenie, desät´ raz vstreçaüweesä v pervoj glave knigi Bytiä: £po rodu ix“. Çtoby ponät´ qto vyraΩenie, nam nuΩno vernut´sä k äzyku originala Biblii – drevneevrejskomu. Evrejskoe slovo £rod“ (min) upotrebleno zdes´ v edinstvennom çisle, no ono imeet i obobwaüwee znaçe-

V prirode vstreçaetsä besçislennoe mnoΩestvo vidov rastenij. DaΩe prostaä lugovaä trava (vverxu) sostoit iz mnogix sortov rastenij. Oçarovyvaüwaä krasota cvetov nevol´no vyzyvaet vosxiwenie Tvorcom prirody (sprava). Êizn´ moΩet suwestvovat´ daΩe v krajne neblagopriätnyx usloviäx, kak naprimer, qtot kaktus v pustyne Arizony (krajnee foto sprava).

nie, oboznaçaä, naprimer, raznoobraznye vidy v ramkax bol´‚oj ix gruppy. Çtoby peredat´ vloΩennyj v qto slovo smysl, nam nuΩno bylo by perevesti ego vo mnoΩestvennom çisle: £po raznoobraziü rodov ix“ (ili sortov, tipov, vidov). Kak predpolagaüt, slovo £min“ (rod) rodstvenno slovu £temona“ (obraz). Vydaüwijsä znatok drevneevrejskogo äzyka Gezenij perevel qto slovo kak £formy, voploweniä“, to est´ obilie vidov vnutri vidovoj gruppy. Na qto ukazyvaüt i rodstvennye arabskie slova £min“ (delit´) i £meni“ (raspredelät´). Esli my, naprimer, çitaem: £Sotvoril Bog... vsäkuü pticu pernatuü po rodu ee“ (Byt. 1,21), qto sleduet ponimat´ kak £vse vidy pernatyx ptic“. Qto ne oznaçaet, çto my priravnivaem biblejskoe ponätie £vid“ k biologiçeskomu (sm. niΩe), odnako radi udobstva my budem prodolΩat´ pol´zovat´sä qtim oboznaçeniem. Itak, oçevidno, çto vyraΩenie £po rodu ix“ moΩet oznaçat´ v dannom kontekste li‚´ gruppu vidov. V knige Bytiä takimi gruppami ävläütsä plodovye derev´ä, razmnoΩaüwiesä semenami rasteniä, Ωivotnyj mir morej i rek, pticy i zveri. Vse qti gruppy otliçaütsä ogromnym raznoobraziem form. Odnako o çeloveke my ne çitaem, çto on byl sotvoren £po rodu svoemu“: ved´ çelovek sil´no otliçaetsä ot Ωivotnyx. No çelovek ne byl sotvoren £po rodu svoemu“ (v vide mnoΩestva razliçnyx vidov), suwestvuet li‚´ odin bilogiçeskij £vid“ çeloveka: Homo sapiens. Bog sotvoril ne razliçnye vidy lüdej, a li‚´
77

odin: £po obrazu i podobiü Svoemu“. Znaçenie drevneevrejskogo slova £min“ äsno proävläetsä i v opisanii potopa (sm. Byt. 6,20; 7,14). Tam qto vyraΩenie moΩno bylo by perevesti kak £vse vidy ptic“, £vse vidy skota“, £vse vidy reptilij“, pri‚ed‚ie v kovçeg Noä. V qtom sluçae slovo £rod“ takΩe opisyvaet ne konkretnyj vid Ωivotnyx, a vse raznoobrazie vidov v ramkax odnoj sotvorennoj gruppy. Nekotorye novye perevody Biblii uçityvaüt qtu osobennost´. Esli, naprimer, v russkom perevode v knige Lev. 11,22 govoritsä o £sarançe s porodoü ee“, to utohnennyj perevod glasit £vse vidy sarançi“. V Iez. 47,10 perevodçiki russkoj sinodalænoj Biblii napisali: £Ryba budet v svoem vide i, kak v bol´‚om more, ryby budet

Qtot risunok vosproizvodit more ürskogo perioda, izobiluüwee razliçnymi dinozavrami s plavnikami i kryl´ämi. Vidny gigantskij pleziozavr, letaüwij pterodaktil´ i para ixtiozavrov. Vnizu: vsevozmoΩnye porody sobak imeüt obwix predkov.

ves´ma mnogo“. Utohnennyj perevod govorit: £Tam budut ryby vsex vidov, kak v bol´‚om more, i oçen´ mnogoçislenny“. Sravnenie s bol´‚im morem vmeste s ukazaniem na bol´‚oe koliçestvo ryby pozvoläet sdelat´ vyvod o bol´‚om raznoobrazii form vnutri qtogo biblejskogo roda. Napra‚ivaetsä vopros: poçemu Ωe vmesto slov £po rodu ix“ v Biblii ne napisano £po rodam ix“? Obßäsnenie kroetsä v osobennosti drevneevrejskogo äzyka, ispol´zuüwego bol´‚oe koliçestvo slov, imeüwix kak ediniçnoe, tak i obobwaüwee znaçenie. Poqtomu v povestvovanii o sotvorenii mira (1-ä glava knigi Bytie) slova £derevo“, £trava“, £pticy“, £zveri“, £du‚a Ωivaä“ vse upotrebleny v edinstvennom çisle (çto nevozmoΩno soxranit´ pri perevode). Obobwaüwee znaçenie qtix slov çasto podçerkivaetsä mestoimeniämi £vse“, £vsäkij“. Takim obrazom, vyraΩenie £du‚a Ωivaä po rodu ego“ oznaçaet £vse vidy Ωivyx suwestv“.

Mnogoobrazie kaΩdogo roda
Itak, net somneniä v tom, çto pervaä glava knigi Bytiä govorit nam o tom, kak Bog na tretij, pätyj i ‚estoj dni tvoreniä sozdal Ωivye organizmy vo vsem raznoobrazii ix form i vidov. Dlä otliçiä biblejskogo ponätiä vida ot prinätogo v biologii professor Frqnk Març
78

ispol´zuet zdes´ termin £baramin“ (sotvorennaä gruppa; evr. £bara“ – tvorit´, £min“ – rod). My xotim ispol´zovat´ qtot termin dlä oboznaçeniä otdel´noj gruppy Ωivyx organizmov. Qta gruppa vklüçaet vse rodstvennye raznovidnosti, proisxodäwie ot sozdannogo v dni tvoreniä odnogo predstavitelä biblejskogo vida. Napra‚ivaetsä vopros: naskol´ko velika takaä sotvorennaä gruppa? Naskol´ko ona sootvetstvuet biologiçeskomu vidu? Ili ona bliΩe k rodu ili semejstvu? V lübom sluçae bessporno, çto biblejskoe ponätie vida £baramin“ poçti vsegda ‚ire biologiçeskogo. Nam izvestno o vozniknovenii novyx vidov (otçasti blagodarä vliäniü çeloveka), kotorye s teçeniem vremeni perestali skrewivat´sä drug s drugom, xotä i imeli obwix

Lisa (sprava) i volk (vnizu). Vpolne vozmoΩno, çto v period tvoreniä Bog sozdal paru sobakopodobnyx Ωivotnyx, ot kotoryx potom proizo‚li sobaki, volki i lisy. No, moΩet byt´, predstaviteli qtix vidov takΩe byli sotvoreny iznaçal´no.

predkov. Qto oznaçaet ne qvolüciü, a prosto variacii vnutri odnoj sotvorennoj gruppy. Primer: Bog sotvoril razliçnye vidy mlekopitaüwix, i my moΩem predstavit´ sebe, çto On sotvoril, skaΩem, paru sobakopodobnyx Ωivotnyx (moΩet byt´, daΩe v razliçnyx variaciäx: poxoΩix na lis, sobak i gien). Iz qtix Ωivotnyx vsledstvie skrewivaniä i razliçnyx uslovij sredy obitaniä potom moglo razvit´sä vse mnogoobrazie vidov i form sotvorennoj gruppy, naprimer, polärnye lisy, çerno-burye lisy, volki, gieny, ‚akaly i sobaki (kotoryx opät´-taki suwestvuet mnoΩestvo porod – ot senbernara do karlikovogo pinçera). Napra‚ivaetsä predpoloΩenie, çto Bog iznaçal´no vloΩil v predstavitelej kaΩdoj sotvorennoj gruppy opredelennuü izmençivost´, kotoraä s teçeniem vremeni privela k vozniknoveniü poçti beskoneçnogo raznoobraziä vidov. No tak Ωe oçevidno, çto razliçnye sotvorennye gruppy Ωivotnyx ne mogut skrewivat´sä meΩdu soboj. Ved´ prosto nelogiçno polagat´, çto Bog sotvoril vse Ωivye suwestva £po rodu ix“ i v to Ωe vremä dopustil vozmoΩnost´ sme‚eniä qtix £rodov“, çtoby spustä korotkoe vremä vse meΩrodovye razliçiä sterlis´ i Ωivotnyj mir obrazoval odno nedelimoe celoe. Poqtomu dlä £rodov“, kotorye ne skrewivaütsä meΩdu soboj, Bibliä vmesto slova £min“ ispol´zuet drugie oboznaçenie: £kilaim“ (Lev.19,19; Vtor. 22,9). V sväzi s qtim interesny spiski çistyx i neçistyx Ωivotnyx, kotorye my vstreçaem v
79

Lev. 11 i Vtor. 14. V qtix glavax privodätsä desätki vidov Ωivotnyx, priçem v bol´‚instve sluçaev bez vyraΩeniä £po rodu ix“. No v nekotoryx sluçaäx qto dobavlenie vstreçaetsä – naprimer, u kor‚una, vorona, ästreba i razlihnyx vidov sarançi. Napra‚ivaetsä predpoloΩenie, çto zdes´ imeütsä v vidu Ωivotnye, otnosäwiesä k razliçnym gruppam tvoreniä, to est´ k biologiçeskim gruppam, vklüçaüwim predstavitelej razliçnyx sotvorennyx grupp. V takom sluçae ostal´nye Ωivotnye, upomänutye bez dobavleniä £s porodoj ego“, sostavläüt otdel´nuü sotvorennuü gruppu.

Sprava: k semejstvu polorogix otnosätsä bujvoly, korovy, ovcy, kozy, antilopy, gazeli i t.d. Predpolagaetsä, çto qto semejstvo, v otliçie ot ostal´nyx, sostoit iz razlihnyx sotvorennyx grupp. Inogda razliçnye vidy odnogo semejstva mogut skrewivat´sä meΩdu soboj, kak, naprimer, my‚i i krysy (vnizu).

Pri vnimatel´nom rassmotrenii okazyvaetsä, çto dlä pozvonoçnyx Ωivotnyx sotvorennye gruppy obyçno prinadleΩat k odnomu urovnü klassifikacii, naprimer, dlä çistyx i neçistyx Ωivotnyx oni primerno sootvetstvuüt biologiçeskomu ponätiü semejstva (sr. oleni i verblüdy). Poroj nazyvaemye gruppy men´‚e biologiçeskogo semejstva: naprimer, pereçislennye v Vtor. 14 voly, ovcy, kozy i serny otnosätsä k semejstvu polorogix. Est´, odnako, uçenye, sklonäüwiesä k tomu, çtoby priznat´ qti £podsemejstva“ samostoätel´nymi semejstvami – çto privelo by k sootvetstviü biologiçeskoj klassifikacii s biblejskoj. Biblejskaä sotvorennaä gruppa moΩet byt´ i ‚ire biologiçeskogo semejstva. Tak, naprimer, biblejskaä gruppa £letuçie my‚i“ (Lev. 11,18, otsutstvuet v russkom perevode Biblii), soglasno mneniü uçenyx, nasçityvaet porädka vos´mi semejstv. No v celom my moΩem isxodit´ iz togo, çto biblejskaä sotvorennaä gruppa, kak pravilo, sootvetstvuet biologiçeskomu ponätiü semejstva. KaΩdoe semejstvo pervonaçal´no bylo sotvoreno Bogom v vide odnoj ili neskol´kix par Ωivotnyx, predstavläv‚ix razliçnye variacii vnutri sotvorennoj gruppy. Vse mnogoobrazie vidov vnutri semejstva moΩet byt´ svedeno k qtim obwim predkam, qto vidno iz togo, hto i segodnä nekotorye rodstvennye vidy mogut skrewivatæsä meΩdu soboj. Tak, naprimer, skrewivaütsä meΩdu soboj l´vy i tigry, lo‚adi, osly i zebry, sobaki, volki i
80

Kak pokazyvaet foto sprava, vozmoΩno skrewivanie zebry s lo‚ad´ü, a takΩe osla s lo‚ad´ü (potomstvo ot takogo skrewivaniä nazyvaüt mulami). Vnizu: koloniä severnyx olu‚ej (semejstvo pelikanovyx). Gnezda raspoloΩeny tak blizko drug k drugu, çto skaly kaΩutsä pokrytymi xlop´ämi snega.

‚akaly, my‚i i krysy, kury i indejki, lebedi i gusi, p‚enica i roΩ´, rediska i kapusta i t.d.

Sotvorennaä gruppa i nasledstvennost´
My imeem celyj räd vaΩnyx biblejskix faktov, kotorye moΩno pereproverit´ na osnovanii biologiçeskix dannyx. Naprimer: a) PodtverΩdaet li nauka o nasledstvennosti (genetika), çto vozmoΩno skrewivanie rastenij i Ωivotnyx, prinadleΩawix k odnoj biologiçeskoj gruppe, i çto pri qtom daΩe vozmoΩno vozniknovenie novyx vidov, no çto qti gruppy (semejstva) çetko razgraniçeny, zamknuty drug ot druga? Ili otkrytiä genetiki skoree ukazyvaüt na vozmoΩnost´ beskoneçnogo obrazovaniä novyx vidov, çto pozvoläet svesti proisxoΩdenie vsex vidov k odnoj Ωivoj kletke? b) Dejstvitel´no li v cepoçke vidov suwestvuüt £razryvy“? Drugimi slovami, sostavläet li Ωivaä priroda edinoe celoe ili ona ävläetsä sovokupnost´ü biologiçeskix grupp, meΩdu kotorymi suwestvuüt principial´nye razliçiä? v) Suwestvuüt ili suwestvovali li kogda-libo perexodnye formy meΩdu gruppami, çto govorät ob qtom iskopaemye? Ili iskopaemye pokazyvaüt nam vse mnogoobrazie ne suwestvuüwix nyne promeΩutoçnyx form meΩdu gruppami, svidetel´stvuä tem samym v pol´zu qvolü81

cii i delaä na‚e delenie prirody na otdel´nye, sotvorennye gruppy Ωivyx organizmov bessmyslennym? Tak nazyvaemaä qvolücionnaä, ili populäcionnaä genetika, – oçen´ molodaä nauka, poqtomu ej ewe ne udalos´ formal´no opisat´ process obrazovaniä novyx vidov (novyx rodov vnutri semejstva). Ej tak i ne udalosæ podvesti fundament pod veru uçenyx v vozniknovenie novyx semejstv putem mutacij. Otkrytiä, sdelannye genetikoj, niskol´ko ne ukrepläüt pozicii qvolücionistov, a skoree ukazyvaüt na to, çto semejstva voznikli nezavisimo drug ot druga. Molekulärnaä genetika (izuçenie nasledstvennoj substancii na molekulärnom urovne) sil´no sklonäetsä v pol´zu takogo vyvoda. Ewe nedavno mnogie uçenye polagali, çto biologiçeskie podraz-

Obluçaä list´ä fialki, moΩno vyzvat´ izmeneniä ee genetiçeskogo koda, çto privodit k mutacii i obrazovaniü novyx sortov. Oçen´ çasto qti mutacii privodät k vrednym dlä rastenij posledstviäm. I vse Ωe, po mneniü qvolücionistov, sluçajnye mutacii i estestvennyj otbor vyzvali postepennoe razvitie Ωizni ot ameby do çeloveka.

deleniä, nazvannye nami sotvorennymi gruppami, razvilis´ iz nemnogoçislennyx bolee primitivnyx grupp – vsemirno izvestnoe obßäsnenie qtogo processa nosit nazvanie neodarvinizma. Osnovnaä mysl´ qtoj teorii: estestvennyj otbor sredi mutantov. Mutaciä – sluçajnoe (naprimer, pod vozdejstviem Ωestkogo izluçeniä) izmenenie nasledstvennoj substancii. Estestvennyj otbor obespeçivaet vyΩivanie li‚´ tex vidov, kotorye nailuç‚im obrazom prisposobleny k usloviäm okruΩaüwej sredy. Po mneniü qvolücionistov, estestvennyj otbor ävläetsä dvigatelem qvolücii. No uΩe davno izvestno, çto estestvennyj otbor glavnym obrazom sposobstvuet ne obrazovaniü novyx vidov, a soxraneniü vida v ego suwestvuüwej forme! Izvestnyj qvolücionist prof. DΩ. Xoldqjn kak-to zametil: estestvennyj otbor dejstvuet metodom usredneniä, to est´ blagopriätstvuet osobäm, otkloneniä kotoryx ot rasprostranennogo vida minimal´ny, i neblagopriäten dlä osobej s bol´‚imi otkloneniämi. Itak, podderΩivaüt li novej‚ie nauçnye otkrytiä qvolücionnye predstavleniä? Net, daΩe naoborot. Molekulärnaä genetika prolila svet na mexanizmy var´irovaniä nasledstvennyx struktur. Qti variacii mogut privesti k vozniknoveniü novyx vidov (obratim vnimanie: vidov vnutri semejstva! Zdes´ idet reç´ o vozniknovenii novyx vidov vnutri £rodov“, çto niskol´ko ne protivoreçit Biblii). Opiraäs´ na idei neodarvinizma, moΩno bylo by oΩidat´, çto qti variacii vyzvany estestvennym
82

otborom. V nekotoryx sluçaäx qto predpoloΩenie kaΩetsä vernym, no my ne znaem, skol´ko procentov sostavläüt qti sluçai. MoΩet byt´, 90%? Ili 10%? Nikto qtogo ne znaet. XuΩe togo: ni dlä odnogo gena – nezavisimo ot formy organizma i okruΩaüwej sredy – my ne moΩem xotä by s minimal´noj stepen´ü nadeΩnosti ustanovit´, naskol´ko on izmenilsä pod vliäniem estestvennogo otbora. Vsledstvie qtogo my do sego dnä ne znaem, igraet li voobwe estestvennyj otbor kakuü-libo vaΩnuü rol´ v obrazovanii novyx vidov i, çto ewe bolee somnitel´no, imeet li on kakoe-libo znaçenie dlä predpolagaemogo qvolücionnogo vozniknoveniä novyx semejstv Ωivyx organizmov. Vse svidetel´stvuet o tom, çto estestvennyj otbor sposobstvuet soxraneniü vida i daΩe

Esli roditel´skie osobi otliçaütsä kakim-libo odnim priznakom, to, soglasno otkrytiü Mendelä, u pervogo pokoleniä proävläetsä li‚´ dominantnyj priznak. Narädu s normalænoj vstrehaetsä i t. n. nepolnaä dominantnostæ. U çernogo petuxa andaluzskoj porody i beloj kuroçki (A) potomstvo budet ne çernogo, a serogo cveta razliçnyx ottenkov (V). Skrewivaä qtix seryx kur meΩdu soboj, my poluçim çernyx, seryx i belyx kur v sootno‚enii 1:2:1 (S).

prepätstvuet otkloneniäm, davaä mutantam men´‚ie ‚ansy na vyΩivanie. Takim obrazom, v sovremennom qvolücionizme estestvennyj otbor, s odnoj storony, ävläetsä edinstvennym izvestnym faktorom predpolagaemoj qvolücii. S drugoj storony, my ne raspolagaem ni odnim dokazatel´stvom togo, çto estestvennyj otbor igraet kakuü-libo suwestvennuü rol´ xotä by v obrazovanii novyx vidov vnutri semejstva. My ne imeem nikakix genetiçeskix osnovanij dlä very v obwuü qvolüciü Ωizni, to est´ v qvolücionnoe vozniknovenie novyx semejstv. Naprotiv: to, çto nam izvestno o estestvennom otbore, ukazyvaet na to, çto qto v vys‚ej stepeni konservativnyj process, stremäwijsä preΩde vsego soxranit´ suwestvuüwie formy Ωizni ot izmenenij. Poqtomu biologiçeskie dannye daüt nam gorazdo bol´‚e osnovanij polagat´, çto semejstva ne proizo‚li drug ot druga (qvolücioniruä ot prostyx form Ωizni k sloΩnym), a çto oni voznikli nezavisimo i parallel´no drug drugu. Biblejskie fakty pokazyvaüt, çto qto razdel´noe vozniknovenie semejstv proizo‚lo v rezul´tate sotvoreniä Bogom Ωivyx suwestv £po rodu ix“.

Sluçajnye mutacii
Izuçenie sluçajnyx mutacij takΩe ne ostavläet mesta dlä inogo vyvoda. Soglasno mneniü qvolücionistov, mutacii krajne vaΩny, tak kak
83

oni ävläütsä edinstvennym proizvoditelem novoj nasledstvennoj substancii, podverΩennoj vliäniü estestvennogo otbora. Odnako mutacii, ävlääsæ histo sluhajnymi izmeneniämi nasledstvennoj informacii, nikogda ne mogut uluç‚it´ ee. Ix moΩno sravnit´ s izmeneniämi, kotorye proisxodät, kogda gaeçnyj klüç popadaet v rabotaüwij stanok. Mutacii privodät k urodstvu ili neΩiznesposobnosti, naru‚aüt obmen vewestv i sposobnost´ k razmnoΩeniü. Vspomnim posledstviä atomnoj bombardirovki Xirosimy i Nagasaki. Obluçenie ne tol´ko privelo k smerti mnoΩestva lüdej, no i vyzvalo naru‚eniä genetiçeskogo fonda. Posle qtogo na svet poävilos´ mnogo detej-invalidov, no ni odnogo geniä. Isklüçaä nemnogie osobo blagopriätnye steçeniä

Pereçnaä mol´ (Biston betularia) xoro‚o prisposobilas´ k izmeneniü okruΩaüwej sredy: temnyx baboçek pticam trudnee obnaruΩit´, u nix bol´‚e ‚ansov na vyΩivanie. V rezul´tate temnaä raznovidnost´ moli sover‚enno vytesnila svetluü. Qto ne qvolüciä, a li‚´ vnutrividovye variacii.

obstoätel´stv, estestvennyj otbor vsegda stremitsä iskorenit´ posledstviä mutacij v posleduüwix pokoleniäx. Prosto nereal´no predpolagat´, çto qvolüciä proisxodit v rezul´tate otbora sluçajnyx i isklüçitel´no redkix £udaçnyx“ mutacij. No kak Ωe voznikaüt novye sorta i vidy? Na osnove mutacij? Sovsem net, i qto otkrytie sovremennoj genetiki. Vyäsnilos´, çto uΩe v odnoj populäcii (sovokupnost´ osobej odnogo vida, Ωivuwix na odnoj territorii) vstreçaütsä variacii gennogo fonda (t.n. alleli). Procentual´nye sootno‚eniä qtix allelej mogut byt´ oçen´ razliçnymi, no qto ne ukazyvaet na to, çto qti alleli voznikli v rezul´tate sluçajnyx mutacij. Pod vidimoj £oboloçkoj“ skryvaetsä ogromnaä genetiçeskaä izmençivost´, na kotoruü moΩet vozdejstvovat´ estestvennyj ili iskusstvennyj otbor. Odnako net nikakix ukazanij na to, çto qta izmençivost´ obrazovalas´ blagodarä mutaciäm ili çto ona vse ewe nepreryvno usilivaetsä. Naprotiv, skoree napra‚ivaetsä vyvod, çto qta genetiçeskaä izmençivost´ v osnovnom zaloΩena vo vsex organizmax ewe so vremeni tvoreniä. Imenno qta £zaprogrammirovannaä“ izmençivost´ dolΩna byla obuslovit´ vozniknovenie ogromnogo koliçestva rodov i vidov vnutri sotvorennyx grupp. Issledovaniä poslednego desätiletiä äsno svidetel´stvuüt, çto v bol´‚instve sluçaev suwestvuet porazitel´no malo genetiçeskix razliçij meΩdu vidami. DaΩe u vidov, imeüwix bol´‚oe koliçestvo variacij gennogo fonda, alleli, xarakternye dlä odnogo podvida, v
84

Mutaciämi nazyvaüt naru‚eniä genetiçeskogo koda. Odnako i vo vremä razvitiä qmbriona, proisxodäwego pod upravleniem zaloΩennoj v genax informacii, mogut proizojti naru‚eniä, privodäwie k nenormal´nomu razvitiü, kak, naprimer, u qtoj çerepaxi s dvumä golovami (sleva) ili u telenka s pätoj nogoj, bezvol´no boltaüwejsä na spine (vverxu). Takoe urodstvo voznikaet pri naru‚enii genetiçeskogo koda v rezul´tate obluçeniä ili drugix priçin.

malyx koliçestvax vstreçaütsä i u drugix rodstvennyx podvidov. Iz qtogo stanovitsä äsnym, çto razliçnye podvidy i vidy mogut dovol´no prosto perexodit´ drug v druga, dlä qtogo net nuΩdy v mutaciäx. Dlä obrazovaniä novyx rodov i vidov priroda prosto ispol´zuet svoj assortiment genetiçeskix variacij, kotoryj, po-vidimomu, byl zaloΩen v nee so vremeni tvoreniä. Poçemu qto tak vaΩno? Potomu çto qvolücionisty utverΩdaüt, çto processy obrazovaniä novyx semejstv i klassov po svoej suti identiçny vozniknoveniü novyx vidov vnutri semejstv: vo vsex sluçaäx oni vidät istoçnik izmenenij v sluçajnyx mutaciäx. No çto vyäsnilos´? Na tom edinstvennom urovne, gde my moΩem prosledit´ obrazovanie novyx form – na urovne rodov i vidov – mutacii, okazyvaetsä, vovse ne nuΩny! Dlä vozniknoveniä novyx rodov i vidov ne nuΩny mutacii i skaçkoobraznye izmeneniä, neobxodimaä dlä qtogo izmençivost´ uΩe zaprogrammirovana v nasledstvennoj substancii.

Darvinovskie zäbliki
Teper´ nam dolΩno byt´ äsno, çto mnogoçislennye £dokazatelæstva“, vstreçaüwie nas v muzeäx i na stranicax uçebnikov i prizvannye ukrepit´ na‚u veru v obwuü qvolüciü Ωizni, voobwe govorä, ne imeüt nikakogo otno‚eniä k delu. Oni li‚´ illüstriruüt izmençivost´ rodov i vidov (çto ni v koej mere ne smuwaet kreacionistov), niçego ne
85

Pri posewenii Galapagosskix ostrovov Darvin byl poraΩen raznoobraziem ostrovnoj flory i fauny. Na foto: mangrovye rasteniä, rastuwie prämo na vulkaniçeskoj porode.

govorä pri qtom o vozniknovenii novyx semejstv. Odin iz samyx izvestnyx primerov takoj izmençivosti – pereçnaä i solänaä mol´ v Velikobritanii, gde v rezul´tate industrializacii i zagräzneniä derev´ev temnaä raznovidnost´ moli za 50 let polnost´ü vytesnila svetluü. Temnaä okraska pereçnoj moli luç‚e maskirovala ee na kore poçernev‚ix berez i obespeçivala luç‚uü zawitu ot ptic. £Qto naglädnej‚ij primer qvolücii!“ – torΩestvuüwe vosklical DΩulian Geksli, no qvolüciä tut byla ne pri çem. Mol´ ostalas´ mol´ü, proizo‚lo li‚´ izmenenie çislennogo sootno‚eniä osobej svetloj i temnoj okraski, vyzvannoe vozdejstviem okruΩaüwej sredy. Nekotoroe vremä spustä, kogda derev´ä vnov´ vyzdoroveli i posvetleli, proizo‚el obratnyj process. Drugoj vsemirno izvestnyj primer – razliçnye vidy zäblikov, obnaruΩennye Darvinom na Galapagosskix ostrovax vo vremä ego krugosvetnogo pute‚estviä. K soΩaleniü, Darvin, posvätiv‚ij svoü pro‚luü Ωizn´ isklüçitel´no dostiΩeniü teologiçeskoj uçenoj stepeni, perenäl rasprostranennoe v to vremä v bogoslovskix krugax mnenie, çto Bog sotvoril ves´ mir takim, kakim my ego vidim. On ne ponäl, çto Bibliä govorit li‚´ o sotvorennyx gruppax. I kak qto çasto proisxodit s lüd´mi, vospitannymi v odnoj krajnosti, Darvin naçal somnevat´sä vo vsem i udarilsä v druguü. Izuçaä na Galapagossax qto porazitel´noe raznoobrazie vidov zäblikov (otliçav‚ixsä formoj klüva, okraskoj, veliçinoj i t.d.), on vskore
86

pri‚el k voprosu, dejstvitel´no li Bog sotvoril vse qti razliçnye vidy. Kogda Ωe Darvin ustanovil, çto qti zäbliki rodstvenny rasprostranennomu v Qkvadore vidu, on sover‚enno spravedlivo predpoloΩil, çto qti zäbliki kogda-to pereselilis´ s kontinenta na gruppu ostrovov i, buduçi razdeleny estestvennym geologiçeskim bar´erom – morem, prodolΩali svoe razvitie samostoätel´no i postepenno obrazovali razliçnye vidy. Vsledstvie qtix i podobnyx im otkrytij Darvin vse bol´‚e otxodil ot ubeΩdeniä, çto Bog sotvoril opredelennye formy Ωizni. Ego znamenitaä kniga £ProisxoΩdenie vidov“ izlagaet imenno qtu mysl´, soderΩawuüsä v ee nazvanii: v nej govoritsä isklüçitel´no o vozniknovenii rodov i vidov, no ne semejstv i klassov, i

Na novye mysli Darvina naveli preΩde vsego razliçnye vidy zäblikov (sprava), Ωivuwie na Galapagosskix ostrovax. Esli vozmoΩny nebol´‚ie vnutrividovye variacii, çto moΩet pome‚at´ vozniknoveniü takim putem odnogo vida iz drugogo? Darvin (vnizu) vyros sredi teologiçeskix predrassudkov svoego vremeni, utverΩdav‚ix, çto Bog sotvoril mir takim, kakim my ego vidim, i otricav‚ix vozmoΩnost´ vozniknoveniä novyx vidov. No obnaruΩennye im na razliçnyx ostrovax kolonii zäblikov, podças sil´no otliçaüwixsä drug ot druga, ukazyvali na protivopoloΩnyj vyvod.

privodätsä mnogoçislennye primery £mikroqvolücii“ – vozniknoveniä novyx rodov i vidov. No imenno qta kniga porodila kak v samom Darvine, tak i v uçenom mire i v ‚irokix sloäx obwestvennosti mysl´ o vozmoΩnoj £makroqvolücii“, qvolücii ot ameby do çeloveka! Fakty, sobrannye Darvinom v teçenie dvadcati let kropotlivogo truda, niskol´ko ne protivoreçat modeli sotvoreniä mira, naprotiv, kreacionnaä model´ kak raz priznaet vozmoΩnost´ mnogoçislennyx variacij vnutri sotvorennyx grupp. £Mikroqvolüciä“ zaloΩena v samom tvorenii. Esli neskol´ko osobej odnogo vida geografiçeski izoliruütsä ot svoix sorodiçej, kak, naprimer, darvinovskie zäbliki, oni legko obrazuüt novye variacii. No sovremennye issledovaniä v oblasti genetiki pokazali nauçnuü nesostoätel´nost´ £makroqvolücii“. Drugimi slovami: pervonaçal´no sotvorennoe sobakopodobnoe suwestvo moglo razvit´sä v karlikovogo pinçera ili v senbernara, no iz nego ni pri kakix obstoätel´stvax ne poluçilos´ by ko‚ki ili lo‚adi! V sleduüwej glave my pokaΩem, çto govorät iskopaemye o naliçii promeΩutoçnyx form.

87

Okamenelosti govorät

Sleva: derevo Ωizni, kakim ego sebe predstavläüt qvolücionisty. Pokazana xronologiä geologiçeskix qpox i tipiçnye dlä kaΩdoj iz nix formy Ωizni. Sprava: takimi xudoΩnik izobrazil floru i faunu naçala melovogo perioda. V centre stoit gigantskij iguanodon, v vozduxe parit pterodaktil´, vdali na melkovod´e pasetsä brontozavr.

Za poslednie 150 let v mire najdeny milliony, moΩet byt´, daΩe milliardy okamenelostej: ostanki rastenij i Ωivotnyx, nekotorye iz kotoryx suwestvuüt i po sej den´, a drugie davno vymerli. Inogda okamenelosti vstreçaütsä v takix koliçestvax, çto nevol´no napra‚ivaetsä sravnenie s ogromnoj obwej mogiloj. Storonniki qvolücionnoj teorii isxodät iz togo, çto naplastovaniä zemnoj kory voznikli medlenno, v teçenie mnogix millionov let. Odnako proisxoΩdenie okamenelostej i obrazovanie naplastovanij zemnoj kory praktiheski ne poddaütsä obßäsneniü s pomowæü proisxodäwix nyne processov – ved´ segodnä naplastovaniä i okamenelosti praktiçeski ne obrazuütsä. Gorazdo veroätnee, çto okamenelosti i vsä segodnä‚nää struktura zemnoj kory sformirovalis´ v rezul´tate gigantskoj katastrofy – v qtom my ubedimsä pozΩe. Na vsej na‚ej planete praktiçeski net mesta, gde by segodnä mogli obrazovyvat´sä okamenelosti, kak, skaΩem, qto bylo v kembrijskom periode (odin iz samyx niΩnix sloev zemnoj kory, v kotorom vstreçaütsä milliony xoro‚o soxraniv‚ixsä iskopaemyx organizmov). Okamenelosti ne mogut obrazovyvat´sä, esli umer‚ee Ωivotnoe ostaetsä leΩat´ na zemle, gde ego tut Ωe poΩiraüt xiwniki, nasekomye i bakterii; edinstvennaä vozmoΩnost´ ix obrazovaniä sostoit v tom, çto trup bystro pogrebaetsä gluboko pod zemlej ili zamoraΩivaetsä. Krome togo, process okameneniä moΩet proisxodit´ li‚´ pri polnom otsutstvii
89

vozduxa. No nekotorye iskopaemye soxranilis´ nastol´ko xoro‚o, çto segodnä my imeem ne tol´ko kosti, no daΩe i mägkie tkani vymer‚ix Ωivotnyx. Qto ukazyvaet na bystroe i polnoe pogrebenie rastenij i Ωivotnyx. Esli Ωe my obnaruΩivaem milliony iskopaemyx rastenij i Ωivotnyx v odnom sloe zemnoj kory, to obßäsnit´ qtot fenomen moΩno li‚´ pri dopuwenii gigantskoj katastrofy, bystro zamurovav‚ej v zemle bol´‚uü çast´ vsego Ωivogo. Tot fakt, çto poroj vstreçaütsä massovye zaxoroneniä, nasçityvaüwie sotni tysäç iskopaemyx Ωivotnyx vsex vidov, ukazyvaet na proizo‚ed‚uü katastrofu, v rezul´tate kotoroj qti Ωivotnye byli pogrebeny pod tolstym sloem peska, gliny i vody.

Qtogo mamontenka (sprava) xolod i smert´ nastigli stol´ vnezapno, çto soxranilis´ daΩe ego mägkie tkani. Vnizu: iskopaemye poroj vstreçaütsä v bol´‚ix skopleniäx. Pri qtom v obwix mogilax sme‚any kosti Ωivotnyx vsex vidov.

Neskol´ko primerov: 1) V Mqrilende (S∏A) v pewere obnaruΩeny okamenev‚ie ostanki desätkov vidov mlekopitaüwix, a takΩe reptilij i ptic. Sredi okamenelostej vstreçaütsä Ωivotnye iz tropiçeskoj, umerennoj i polärnoj zon, iz vlaΩnyx i zasu‚livyx oblastej, i vse oni na‚li svoj konec v obwej mogile. 2) V Gejzel´tale (Germaniä) v zaleΩax burogo uglä vstreçaütsä mnogoçislennye okamenelosti rastenij, Ωivotnyx i nasekomyx iz vsex izvestnyx nam segodnä klimatiçeskix zon mira. Porazitel´naä konservaciä, soxraniv‚aä melkie detali stroeniä i daΩe ximiçeskij sostav qtix Ωivotnyx, ävläet soboj veskoe dokazatel´stvo bystrogo i sravnitelæno nedavnego pogrebeniä. 3) V pribaltijskix otloΩeniäx äntarä vstreçaütsä okamenev‚ie nasekomye i rasteniä iz vsex klimatiçeskix zon. Zoologi pri‚li k vyvodu, çto qti okamenelosti dolΩny byli vozniknut´ v rezul´tate odnoj ili neskol´kix vsemirnyx katastrof. 4) V mesteçke Lompok, Kaliforniä, naxodätsä ogromnye otloΩeniä tak nazyvaemogo diatomita, v kotoryx vstreçaütsä milliony prevosxodno soxraniv‚ixsä ryb. Po raspoloΩeniü i vidu okamenelostej moΩno sdelat´ vyvod, çto smert´ postigla ryb vnezapno. V ∏otlandii takΩe naxodätsä massovye zaxoroneniä okamenev‚ix ostankov ryb. 5) Ne tak davno v Kitae na vysote bolee 4000 metrov byli obnaru90

Ωeny 70 tonn iskopaemyx ostankov dinozavrov. Podobnuü naxodku moΩno obßäsnit´ li‚´ s toçki zreniä katastrofizma. Vstreçaä okamenelosti takix ogromnyx Ωivotnyx, kak dinozavry (ili ogromnye okamenev‚ie derev´ä), my stalkivaemsä s novoj problemoj. Zaçastuü okamenev‚ie tu‚i qtix ogromnyx Ωivotnyx sover‚enno ne povreΩdeny. No ved´ ne mogli Ωe oni okamenet´, esli by ix prosto iz goda v god postepenno zanosilo peskom! Oni by davno sgnili. Odnako naliçie qtix okamenelostej ukazyvaet na to, çto qti Ωivotnye byli vnezapno pogrebeny lavinoj peska i vody – nastol´ko bystro, çto v nix ne uspelo naçat´sä gnienie. Ärkij primer tomu – okamenev‚ij 18-metrovyj stvol dereva s diametrom osnovaniä okolo dvux metrov,
Sprava: nacional´nyj zapovednik dinozavrov v ‚tate Üta, S∏A. Uçenyj otdeläet ot porody çasti skeleta stegozavra. Qto mesto – gigantskaä obwaä mogila soten dinozavrov. V okamenelostäx takΩe çasto vstreçaütsä velikolepno soxraniv‚iesä ryby (vnizu). Do svoej smerti ili srazu posle nee qti ryby dolΩny byli byt´ nakryty tolstym sloem osadoçnyx porod, soxraniv‚im ix ot razloΩeniä. Gigantskaä katastrofa, poträs‚aä vse okeany, pogrebla v zemle milliony ryb. Tot fakt, hto poroj soxranilisæ daΩe mägkie tkani Ωivotnyx, delaet priçinu vozniknoveniä qtix iskopaemyx ewe bolee oçevidnoj.

pod uglom v 40 gradusov pronizyvaüwij desät´ ugol´nyx plastov, najdennyj vozle N´ükasla v Anglii. Trudno daΩe predstavit´ sebe, çto za gigantskaä sila pogrebla ego v takom poloΩenii.

Kamennyj ugol´ i qvolücionnaä geoxronologiä
ZaleΩi kamennogo uglä moΩno nazvat´ gigantskoj mogiloj pervobytnogo rastitel´nogo mira, tak kak oni ävläüt soboj ne çto inoe, kak okamenev‚uü pri polnom otsutstvii vozduxa rastitel´nuü massu. Pod dejstviem ogromnogo davleniä verxnix naplastovanij i povy‚ennoj temperatury qti pogrebennye ostanki rastenij prevratilis´ v ugol´. Nas interesuet, obrazovany li qti ugli isklüçitel´no rastitel´nymi okamenelostämi ili v nix vstreçaütsä i drugie dobavleniä? Po dannym peçatnyx izdanij, v 1912 godu v Oklaxome (S∏A) v glybe kamennogo uglä byl obnaruΩen Ωeleznyj kuv‚in. V ∏otlandii ‚axtery takΩe naxodili v ugol´nom plaste Ωeleznyj instrument. Izvestny sluçai, kogda v drevnix naplastovaniäx naxodili Ωeleznye gvozdi (hto pri qtom osobo vaΩno – ustanovleno, çto vse qti metalliçeskie predmety ne popali tuda pozΩe, no naxodilisæ v naplastovaniäx v moment ix obrazovaniä). Vse qto ves´ma stranno, ved´ Ωeleznye izdeliä sçitaütsä xarakternymi dlä znaçitel´no bolee pozdnix vremen. Vo vsäkom sluçae, tak
91

utverΩdaet teoriä qvolücii. Soglasno qvolücionnoj geoxronologii (sm. tablicu), okamenenie rastitel´nyx mass proisxodilo v karbone.

Qra

Period golocen plejstocen pliocen miocen oligocen qocen paleocen

Vozrast (mln. let) 2 10 25 40 60 70 135 180 220 270 350 400 440 500 600 1000 3000 4500

hetvertiçnyj kajnozoj tretiçnyj

mezozoj

mel üra trias perm´ karbon devon silur ordovik kembrij proterozoj arxeozoj azoj

paleozoj

dokembrij

Odin iz predstavitelej qpoxi dinozavrov – qdafozavr s podviΩnym grebnem na spine, kotoryj, vozmoΩno, sluΩil dlä nego termoregulätorom.

Bezrazliçno, imeem li my delo s ugol´nymi plastami, voznik‚imi pri miocene ili pri karbone – qvolücionnaä teoriä kategoriçeski otvergaet vozmoΩnost´ naliçiä v nix predmetov çeloveçeskogo truda. Soglasno qvolücionnoj teorii, çelovek poävilsä li‚´ neskol´ko millionov let nazad, togda kak vozrast ugol´nyx plastov ocenivaetsä v sotni millionov let! Raz my uΩe zagovorili o kamennougol´nyx otloΩeniäx, nazovem ewe neskol´ko interesnyx faktov. Po mneniü qvolücionistov, kaΩdyj plast uglä ävläet soboj period, v teçenie kotorogo proizo‚lo opuskanie poverxnostnogo sloä poçvy, soprovoΩdav‚egosä obrazovaniem bolot i torfänyx ozer. Vposledstvii spressovannaä rastitel´naä massa dolΩna byla pokryvat´sä sloem osadoçnyx porod, posle çego process povtorälsä vnov´. No vot nekotorye fakty: 1) Na segodnä‚nij denæ suwestvuet mnogo bolot, no, naskolæko izvestno, ni odno iz nix ne obrazovano nepreryvnoj posledovatel´nost´ü sloev uglä i osadoçnyx porod. Prinätaä teoriä obrazovaniä kamennougolænyx plastov iz bolot ne podtverΩdaetsä dannymi issledovanij, gorazdo bolee realistiçnym vyglädit obßäsnenie ix proisxoΩdeniä s toçki zreniä prirodnyx katastrof. 2) Okamenev‚ie ostanki derev´ev poroj vstreçaütsä v ugol´nyx plastax poçti v vertikal´nom poloΩenii, çto skoree ukazyvaet na znaçitel´noe peredviΩenie rastitel´noj massy (naprimer, pri potope), çem na ee postepennoe nakoplenie. 3) Poroj zaleΩi kamennogo uglä delätsä na dva plasta, razdelennyx sloem morskix otloΩenij (izobiluüwim ostankami morskix Ωivotnyx i rastenij). 4) Morskie okamenelosti (çervi, gubki, korally i t.d.) inogda vstre92

Vverxu: qtot dendrolit (okamenev‚ij stvol dereva) mog obrazovat´sä li‚´ pri uslovii, çto derevo bylo bystro i polnost´ü pogrebeno gluboko pod zemlej, çtoby soxranit´ ego ot gnieniä. Takie okamenev‚ie ostanki derev´ev çasto vstreçaütsä v kamennougol´nyx plastax (vnizu). I drevnej‚ie sloi otloΩenij predstavläüt soboj massovye zaxoroneniä organiçeskoj massy, naprimer, morskix lilij (sprava vverxu).

çaütsä daΩe v samix ugol´nyx plastax, çto takΩe svidetel´stvuet v pol´zu potopnoj modeli. Odnako dlä osadoçnoj (qvolücionistskoj) teorii qto sme‚enie morskoj i nazemnoj flory i fauny poistine zagadoçno. 5) Poroj v kamennougol´nyx plastax vstreçaütsä ogromnye kamni, poävlenie kotoryx v sluçae osadoçnoj modeli takΩe trudnoobßäsnimo. 6) Tak nazyvaemye stigmarii, poroj sçitav‚iesä kornämi okamenev‚ix derev´ev i rassmatrivav‚iesä kak dokazatel´stvo kogda-to suwestvovav‚ix v tex mestax lesov, okazalis´ oblomkami, prinesennymi morskimi potokami i ne imeüwimi niçego obwego s derev´ämi. 7) Odnako samoe primeçatel´noe v kamennougolænyx plastax – qto ix mnogoçislennost´. V okrestnostäx indijskoj reki Damodar çereduüwiesä plasty kamennogo uglä i osadoçnyx otloΩenij nasçityvaüt primerno 50-60 sloev, tolwina nekotoryx iz nix dostigaet 30 metrov. V Novoj ∏otlandii (Kanada) obnaruΩeno 76 raspolagaüwixsä drug nad drugom naplastovanij, v nekotoryx mestnostäx Anglii ix nasçityvaetsä do 80, v Germanii – do 100. Prosto nevozmoΩno predstavit´ sebe, çto zemnaä poverxnost´ 80-100 raz podräd podnimalas´ i vnov´ opuskalas´, obrazuä kaΩdyj raz novye bolota. Gorazdo bolee prostoe obßäsnenie qtogo fenomena sostoit v tom, çto qti naplastovaniä obrazovany prokativ‚imisä po vsej zemle gigantskimi volnami potopa, kaΩdaä iz kotoryx nesla bol´‚oe koliçestvo organiçeskoj massy i sposobstvovala obrazovaniü sootvetstvuüwego
93

osadoçnogo sloä. Pri qtom naibolee täΩelye predmety (naprimer, derev´ä) dolΩny byli popast´ preimuwestvenno v niΩnie sloi otloΩenij, za nimi posledovali by sloi peska i, nakonec, verxnie naplastovaniä byli by obrazovany glinänymi nanosami – qto oçevidnoe predpoloΩenie polnost´ü podtverΩdaetsä segodnä‚nej strukturoj zemnoj kory. Krome togo, prevrawenie organiçeskoj massy v kamennyj ugol´ gorazdo prowe obßäsnit´ s toçki zreniä prirodnyx katastrof (ogromnoe davlenie, povy‚ennaä temperatura, adiabatiçeskoe sΩatie – bez teploobmena), çem s pomow´ü modeli, predpolagaüwej postepennoe nakoplenie organiçeskix otloΩenij. Sovremennye issledovaniä pokazali, çto v usloviäx vysokogo davle-

Suwestvuüt razliçnye teorii obrazovaniä kamennyx uglej. Odna iz nix isxodit iz idei o tom, çto torfänye bolota (sm. foto) vremä ot vremeni opuskaütsä, vysyxaüt i pokryvaütsä sloem otloΩenij. Spustä nekotoroe vremä oni voznikaüt vnov´ i cikl povtoräetsä. V nekotoryx mestax qtot krugovorot dolΩen byl povtorät´sä po 60-100 raz! Razumeetsä, nuΩno byt´ ves´ma legkovernym, çtoby prinimat´ takie teorii vser´ez.

niä i vysokoj temperatury derevo sposobno prevratit´sä v ugol´ menee çem za ças (organiheskie ostanki takim Ωe putem prevrawaütsä v neft´).

Iskopaemye £po rodu ix“
Vernemsä k okamenelostäm: ix najdeny milliony i milliardy. Soglasno qvolücionnoj teorii, suwestvuüwie sloΩnye formy Ωizni postepenno razvilis´ iz bolee primitivnyx. Çto Ωe govorät ob qtom iskopaemye? Dejstvitel´no li v nix vstreçaütsä mnogoçislennye ostanki promeΩutoçnyx form? Otvet prost i odnoznaçen: net. Segodnä my vstreçaem v prirode räd çetko razgraniçennyx form Ωivyx organizmov, to est´ gruppy s ärko vyraΩennymi promeΩutkami. Primeçatel´no to, çto takie Ωe promeΩutki vstreçaütsä i sredi vsex obnaruΩennyx iskopaemyx Ωivotnyx i rastenij. Soglasno qvolücionnoj teorii, segodnä‚nij organiçeskij mir, dopolnennyj najdennymi vymer‚imi predstavitelämi, dolΩen predstavlät´ soboj nepreryvnuü cepoçku form, soedinäüwuü meΩdu soboj vse gruppy Ωivotnogo i rastitel´nogo mira. Posledovatel´naä qvolüciä dolΩna byla by privesti k vozniknoveniü ‚irokogo spektra form Ωizni, s besçislennymi promeΩutoçnymi i perexodnymi formami. Qvolücionist-paleontolog prof. O. ∏indevol´f uΩe v teçenie çetverti veka
94

zanimaetsä izuçeniem qtoj problemy: poçemu Ωe priroda ne takova, kakoj ej sledovalo by byt´ – soglasno ego predstavleniäm. No priroda predstaet pered nami kak raz takoj, kakoj ee opisyvaet Bibliä. Imenno blagodarä qtim promeΩutkam meΩdu rodami, semejstvami i oträdami voobwe stanovitsä vozmoΩnoj klassifikaciä Ωivyx organizmov. Iskopaemye demonstriruüt te Ωe promeΩutki meΩdu oträdami i semejstvami, çto i v segodnä‚nej Ωivoj prirode, çto opät´-taki prekrasno soglasuetsä s Bibliej. Drevnej‚ie naplastovaniä, soderΩawie iskopaemye organiçeskie ostanki, datiruütsä kembriem. V qtix naplastovaniäx obnaruΩeny milliardy okamenev‚ix vysokorazvityx Ωivyx organizmov – gubok,
UΩe v kembrii predstavleny poçti vse klassy Ωivotnogo mira (vnizu: ostanki ulitok Turritella). Nasekomye (sprava) takΩe poävläütsä v otloΩeniäx vnezapno, bez pred‚estvennikov. Qta okamenev‚aä strekoza predstavläet osobyj interes, potomu çto soxranilis´ i ee zastyv‚ie kryl´ä – oçevidno, nasekomoe pytalos´ osvobodit´sä iz zastyvaüwej lipkoj massy, no vskore bylo nakryto novym sloem otloΩenij.

korallov, çervej, mollüskov i drugix bespozvonoçnyx. Vysokorazvitye predstaviteli bol´‚instva oträdov i daΩe klassov Ωivotnogo mira vstreçaütsä v kembrijskix otloΩeniäx bez kakogo-libo nameka na rodstvo ili obwee proisxoΩdenie. Po ocenkam qvolücionistov, dlä vozniknoveniä vysokorazvityx form Ωizni (Ωivotnogo mira) potrebovalis´ mnogie milliardy let. Odnako çto my naxodim v naplastovaniäx, pred‚estvuüwix kembrijskim? Ni odnogo mnogokletoçnogo organizma! Izredka v qtix niΩnix sloäx naxodät ediniçnye okamenelosti odnokletohnyx, no vopros pravil´nosti ix datirovaniä vyzyvaet bol´‚ie somneniä. No daΩe esli qti isklüçeniä dejstvitel´no verny, suwestvuet gigantskaä propast´ meΩdu qtimi nemnogimi prostej‚imi i mnogoobraziem vysokorazvityx form v kembrii. I qtot o‚elomläüwij fakt ukazyvaet na to, çto primerno devät´ desätyx predpolagaemoj istorii vozniknoveniä Ωizni na Zemle ewe ostaetsä za ramkami nauçnyx issledovanij. Sover‚enno neosporimo, çto, naprimer, korally s samogo naçala svoego suwestvovaniä v kembrii byli korallami, çervi – niçem inym, kak çervämi, a mollüski – mollüskami. To Ωe samoe moΩno skazat´ ob oträdax i semejstvax vnutri qtix klassov. Bolee togo, iskopaemye ne daüt nam ni edinogo dokazatel´stva xotä by otdalennogo rodstva odnokletoçnyx i mnogokletoçnyx, rastenij i Ωivotnyx i daΩe otdel´nyx klassov Ωivotnogo mira! To est´ sover‚enno loΩno utverΩdenie, çto okamenelosti podtverΩdaüt predpolagaemuü
95

qvolüciü Ωizni na Zemle. Qti drevnej‚ie do‚ed‚ie do nas dokumenty istorii pokazyvaüt, çto osnovnye gruppy Ωivotnyx i rastenij s samogo naçala suwestvovali parallel´no drug drugu i ne mogli vozniknut´ qvolücionnym putem.

Perexodnye i promeΩutoçnye formy
MoΩet byt´, kto-to vozrazit: ved´ daleko ne vse oträdy i semejstva Ωivotnogo mira predstavleny v kembrii. Mnogie iz nix poävläütsä li‚´ gorazdo pozΩe, v znaçitel´no bolee molodyx naplastovaniäx. Razve nel´zä rassmatrivat´ qto kak ukazanie na to, çto oni razvilis´ ot
Vverxu: xoro‚o soxraniv‚ijsä skelet izognuv‚ejsä v predsmertnyx sudorogax sel´di, nakrytoj potokom vody i gräzi. Sprava: velikolepnyj qkzemplär ognennoj salamandry (vzroslaä osob´ i liçinka). Salamandry otnosätsä k zemnovodnym. Soglasno qvolücionnoj modeli, oni dolΩny byli vozniknut´ dvaΩdy, priçem s razryvom porädka neskol´kix millionov let. Vnizu: pla‚mä sdavlennyj skat. Vsledstvie naliçiä xräwevogo skeleta, Ωabr i otsutstviä plavatel´nogo puzyrä skaty, kak i akuly, otnosätsä k samym primitivnym pozvonoçnym. Nekotorye vidy skatov, odnako, obladaüt sil´no razvitymi qlektriçeskimi organami.

bolee drevnix kembrijskix form? Otvet opät´-taki kategoriçen: net. Net – potomu çto vse bez isklüçeniä klassy, oträdy i semejstva poävläütsä v otloΩeniäx vnezapno, bez kakix-libo pred‚estvuüwix promeΩutoçnyx ili perexodnyx form. Rassmotrim, k primeru, odno iz re‚aüwix razliçij – perexod meΩdu bespozvonoçnymi i pozvonoçnymi organizmami. Naibolee drevnie iz okamenev‚ix pozvonoçnyx vo mnogom sxoΩi s rybami, oni vstreçaütsä uΩe v ordovikskix otloΩeniäx, sleduüwix za kembrijskimi. Predpolagaetsä, çto qti ryboobraznye Ωivotnye razvilis´ iz kakoj-libo gruppy klassa xordovyx, odnako do six por ne najdeno ni odnoj podtverΩdaüwej qto promeΩutoçnoj formy. Voobwe neäsno, iz kakoj gruppy bespozvonoçnyx dolΩny byli razvit´sä qti promeΩutoçnye formy. Uçenye perebrali dlä obßäsneniä uΩe poçti vse gruppy bespozvonoçnyx, no bliΩe k istine ne prodvinulis´. Nedostaet iskopaemyx dokazatel´stv: prowe vsego soglasit´sä s tem, çto qti perexodnye formy prosto ne suwestvuüt, çto oni – li‚´ postroennoe na peske predpoloΩenie. Esli qvolücionisty voobwe ssylaütsä na svidetel´stva okamenelostej, to li‚´ dlä nekotoryx grupp pozvonoçnyx organizmov, tak kak ryby, zemnovodnye, presmykaüwiesä i mlekopitaüwie obrazuüt opredelennuü posledovatel´nost´ v otloΩeniäx. Odnako vse ix klassy i mnogie oträdy poävläütsä v otloΩeniäx vnezapno, bez pred‚estvennikov. Klass ryb raspadaetsä na neskol´ko sover‚enno razliçnyx meΩdu soboj i çastiçno vymer‚ix
96

podklassov: besçelüstnye, plastinoΩabernye, xräwevye i kostnye ryby. Pri qtom pervye delätsä na räd oträdov, vnov´ ne imeüwix meΩdu soboj perexodnyx form. PlastinoΩabernye vstrehaütsä imenno v tex sloäx, gde my oΩidali by vstretitæ okamenev‚ix predkov xräwevyx i kostnyx ryb. Odnako klass plastinoΩabernyx obrazovan stolæ razlihnymi i prihudlivymi predstavitelämi, hto isklühaet lüboe predpoloΩenie o vozniknovenii iz nix vys‚ix klassov ryb. Qto pobudilo izvestnogo qvolücionista A. Romera zaävit´: £Bylo by mnogo luç‚e, esli by ix voobwe ne suwestvovalo!“ No oni suwestvovali, i, krome togo, bolee pozdnie xräwevye i kostnye ryby poävläütsä v otloΩeniäx vnezapno, bez edinoj perexodnoj formy. Delo obstoit daΩe tak, çto kisteSlonovaä çerepaxa s Galapagosskix ostrovov (Geochelone elephantopus). Çerepaxi otnosätsä k presmykaüwimsä, kotorye, soglasno qvolücionnym predstavleniäm, dolΩny byli proizojti ot zemnovodnyx.

perye ryby srazu vstreçaütsä vo mnoΩestve razliçnyx form. Soglasno qvolücionnoj teorii, zemnovodnye voznikli ot ryb: qtot perexod dlilsä milliony let i sposobstvoval vozniknoveniü ogromnogo koliçestva perexodnyx form. Izvestny nekotorye gruppy ryb, naprimer, dvoäkody‚awie, kotorye, kak polagaüt, ävläütsä sväzuüwim zvenom meΩdu rybami i zemnovodnymi. No vo vsem mnogoobrazii okamenelostej net ni odnoj, pokazyvaüwej, kak Ωe snabΩennye muskulami plavniki kisteperyx ryb mogli prevratit´sä v lapy pervobytnyx zemnovodnyx. K tomu Ωe s samogo naçala prosleΩivaütsä suwestvennye otliçiä meΩdu razliçnymi oträdami zemnovodnyx, ne imeüwix obwix predkov. Nekotorye vidy zemnovodnyx voobwe li‚eny ne tol´ko koneçnostej, no i pleçevogo i tazobedrennogo sustavov. Istoriä proisxoΩdeniä zemnovodnyx ewe bolee zagadoçna. V srednix naplastovaniäx (mezozoe) ix okamenelosti poroj voobwe ne vstreçaütsä! Vymer‚ie v drevnej‚ej, paleozojskoj qre i segodnä‚nie oträdy Ωivotnyx (kroty, lägu‚ki i äwericy) ne imeüt perexodnyx form. Van der Flerk i Kunen pi‚ut po qtomu povodu: £Predstavläetsä maloveroätnym, çto suwestvovalo vremä, v kotoroe na Zemle ne suwestvovalo zemnovodnyx, i çto oni, odnaΩdy poäviv‚is´, isçezli i potom poävilis´ vnov´“. Predstaviteli razliçnyx oträdov zemnovodnyx zaçastuü poävläütsä v otloΩeniäx vmeste, bez kakix-libo predkov ili perexodnyx form, a zatem vnov´ isçezaüt. No vot, spustä milliony let,
97

vnov´ poävilis´ novye, sovremennye oträdy zemnovodnyx – opät´-taki bez kakoj-libo sväzi meΩdu soboj i bez predystorii. Kuda logiçnee bylo by predpoloΩit´, çto vse qti oträdy zemnovodnyx voznikli ne posledovatel´no, a parallel´no i sover‚enno nezavisimo drug ot druga. S perexodom ot zemnovodnyx k presmykaüwimsä u qvolücionistov znaçitel´no men´‚e problem, tak kak qti gruppy imeüt po sravneniü s rybami i zemnovodnymi namnogo men´‚e razliçij v stroenii tverdyx çastej tela (skelete). Zemnovodnye i presmykaüwiesä razliçaütsä glavnym obrazom stroeniem mägkix çastej tela i äic (s Ωeltkom ili bez nego). Odnako poskol´ku mägkie tkani v okamenelostäx ne soxranäütsä, sxodstvo skeletov sozdaet vpeçatlenie sravnitel´no plavnogo perexoda ot zemnovodnyx k presmykaüwimsä. Odnako neobxodimost´ kritiçeskogo podxoda imenno k qtim iskopaemym stanovitsä oçevidnoj, esli my primenim k nim qvolücionnuü geoxronologiçeskuü ‚kalu. Zemnovodnye, predpolagaemye predki presmykaüwixsä, vstreçaütsä v permskom periode, to est´ kak minimum na 20 millionov let pozΩe, çem qtogo moΩno bylo by oΩidat´. Drevnej‚ie presmykaüwiesä oträda stegocefalov, kotorye, kak polagaüt, razvilis´ iz pervyx zemnovodnyx, vpervye vstreçaütsä v karbone – pred‚estvuüwem permi periode.

Vozniknovenie teplokrovnyx Ωivotnyx
Dva vys‚ix klassa pozvonoçnyx Ωivotnyx – mlekopitaüwie i pticy – otliçaütsä ot ostal´nyx preΩde vsego dovol´no vysokoj postoännoj temperaturoj tela. ProisxoΩdenie teplokroviä – ewe odna oçen´ krupnaä problema qvolücionnoj teorii, kotoruü ne tak-to prosto obojti demonstraciej vnu‚itel´nyx skeletov predstavitelej perexodnyx form. Mlekopitaüwie takΩe otliçaütsä ot presmykaüwixsä preΩde vsego ne skeletom, a mägkimi tkanämi: organami razmnoΩeniä, dyxaniem s pomowæü diafragmy, vyna‚ivaniem i vskarmlivaniem potomstva. Naibol´‚ie razliçiä meΩdu presmykaüwimisä i mlekopitaüwimi my naxodim v stroenii golovy. Vse mlekopitaüwie (iskopaemye i sovremennye) imeüt niΩnüü çelüst´, sostoäwuü iz dvux kostej, s tremä osobymi sluxovymi kostoçkami s kaΩdoj storony. Presmykaüwiesä Ωe (iskopaemye i sovremennye) imeüt po çetyre kosti v kaΩdoj polovine çelüsti, no li‚´ po odnoj sluxovoj kostoçke sleva i sprava. Tak vot, ne najdena ni odna perexodnaä forma, obladaüwaä, k primeru, dvumä ili tremä niΩneçelüstnymi kostämi i dvumä sluxovymi kostoçkami. Esli qvolücionnaä teoriä verna, to takie perexodnye formy dolΩny byli suwestovat´, inaçe qto prosto skazka pro belogo byçka: trudno predstavit´ sebe, çto v odin prekrasnyj den´ u nekotoryx presmykaüwixsä dve podçelüstnye kosti sami po sebe izmenili svoü formu i peremestilis´ v uxo! No tak kak bol´‚instvo lüdej sklonäetsä k versii postepennyx izmenenij, napra‚ivaetsä vopros, kak Ωe qti perexodnye organizmy sumeli Ωevatæ s £‚arnirnoj“, ne polnost´ü sformirovannoj çelüst´ü, i kak qti Ωivotnye sly‚ali vo vremä korennoj perestrojki ix sluxovogo apparata? No, zanimaäs´ poiskami perexodnyx form meΩdu presmykaüwimisä i mlekopitaüwimi, my vnov´ vxodim v konflikt s geoxronologiçeskoj ‚kaloj: po qvolücionnoj teorii, mlekopitaüwie li‚´ v poslednee vremä zanäli gospodstvuüwee poloΩenie v Ωivotnom mire. MoΩno bylo by oΩidat´, çto qvolücionnaä vetv´ presmykaüwixsä, ot kotoryx proizo‚li mlekopitaüwie, voznikla sravnitel´no pozdno, odnako verno kak raz obratnoe. Gruppa presmykaüwixsä, s kotoroj uçenye sväzyvaüt svoi predstavleniä o proisxoΩdenii mlekopitaüwix, –
98

Vverxu: koloniä belo‚eix baklanov iz Kenii. Vnizu: ptenec turako, afrikanskoj pticy oträda kuku‚kovyx, imeet kogti na kryl´äx. Takim obrazom, kogti arxeopteriksa nel´zä sçitat´ £perexodnymi priznakami“.

qto sinapsidy (stegocefaly). Odnako oni ävläüt soboj ne poslednüü, a odnu iz drevnej‚ix grupp presmykaüwixsä. Bolee togo, oni vymerli za milliony let do poävleniä pervyx mlekopitaüwix (vozrastnye ocenki my privodim, estestvenno, sootvetstvenno qvolücionnoj geoxronologii). Vse vyglädit tak, slovno mlekopitaüwie voznikli ne blagodarä, a imenno vopreki estestvennomu otboru.

Arxeopteriks
ProisxoΩdenie ptic ot presmykaüwixsä takΩe predstavläet soboj velikuü zagadku qvolücii, nesmoträ na solidnuü naxodku arxeologov –

Naibolee izvestnoj iskopaemoj £perexodnoj formoj“ do six por sçitalsä arxeopteriks. Do nedavnego vremeni on sçitalsä drevnej‚ej pticej, ewe soxraniv‚ej mnogie priznaki presmykaüwego. Odnako qti priznaki vstreçaütsä i u segodnä Ωivuwix vidov ptic (isklüçaä razve çto zuby, no i oni ne ävläütsä specifiçeskim priznakom presmykaüwixsä).

znamenityj £promeΩutoçnyj vid“ – iskopaemuü pticu arxeopteriks. Odnako v ee lice my imeem ne promeΩutoçnyj vid, a vpolne normal´nuü pticu. Dlä prevraweniä nazemnogo Ωivotnogo v letaüwee v nem dolΩny byli perestroit´sä praktiçeski vse kosti i tkani. Imenno na qtoj stadii izmenenij moΩno bylo oΩidat´ vstretit´ mnogoçislennye promeΩutoçnye formy. Esli ewe vspomnit´, çto pri qvolücionnom razvitii podobnyj perexod dolΩen byl osuwestvit´sä kak minimum çetyre raza: u nasekomyx, letaüwix reptilij, ptic i letuçix my‚ej, to v iskopaemyx svidetel´stvax ne dolΩno byt´ nedostatka. Odnako do six por ne obnaruΩeno niçego daΩe otdalenno napominaüwego perexodnye formy. Vse vy‚enazvannye gruppy letaüwix Ωivotnyx poävläütsä v otloΩeniäx vnezapno, v zakonçennom razvitii i zaçastuü ewe i v bol´‚om raznoobrazii vidov. No nesmoträ na qto arxeopteriks, iskopaemaä ptica ürskogo perioda, vse ewe vystavläetsä v kaçestve xarakternogo predstavitelä perexodnogo vida. Kompetentnye qvolücionisty sami priznaüt, çto, naprimer, per´ä arxeopteriksa po svoemu stroeniü niçem ne otliçaütsä ot opereniä segodnä‚nix ptic. Kto-to verno zametil, çto drevnej‚ie iskopaemye pticy nastol´ko poxoΩi na ptic, çto ix proisxoΩdenie voobwe ne moΩet byt´ obßäsneno na osnovanii okamenelostej. Ewe nikomu ne udalos´ obnaruΩit´ iskopaemye promeΩutoçnye formy s polurazvitymi kryl´ämi ili per´ämi.
99

Poqtomu mnogie uçenye v pylu fantazii nadeläüt arxeopteriksa bol´‚im koliçestvom priznakov presmykaüwegosä, çem on ix imeet. Tak nazyvaemye priznaki presmykaüwixsä u arxeopteriksa zaklüçaütsä v naliçii kogtej na kryl´äx, zubov, pozvonkovogo xvosta i malen´koj grudiny. No qto ne priznaki nastoäwej perexodnoj formy, potomu çto oni vse ewe vstreçaütsä i u ptic! Naprimer, üΩnoamerikanskaä ptica goacin toΩe imeet malen´kuü grudinu i po dva kogtä na kaΩdom kryle. Pri qtom goacin, bessporno, tipiçnaä ptica. Ptency afrikanskoj pticy turako (podoträd kuku‚ek) toΩe imeüt kogti na kryl´äx. Çto Ω, verno, ni odna iz suwestvuüwix na zemle ptic ne imeet zubov. No i nekotorye oçen´ drevnie iskopaemye pticy zubov takΩe ne ime-

Vne‚nää sxoΩest´ ne moΩet byt´ dostatoçnym dokazatel´stvom rodstva vidov. Naprimer, vsem izvestnoe mlekopitaüwee utkonos imeet xvost kak u bobra, ädovitye kogti na zadnix lapax (po stroeniü napominaüwie zuby zmei), lasty kak u vydry, utinyj nos, pleçevoj poäs kak u presmykaüwegosä, neset äjca i vskarmlivaet deteny‚ej molokom. Esli qto Ωivotnoe ävläetsä £perexodnoj formoj“, to ot kogo k komu?

li. Poçemu naliçie zubov dolΩno ukazyvat´ na proisxoΩdenie arxeopteriksa ot presmykaüwixsä? Ved´ i sredi nix odni imeüt zuby, a drugie net. To Ωe samoe moΩno skazat´ i o zemnovodnyx i mlekopitaüwix, daΩe o pticax (vklüçaä vymer‚ie vidy). Zuby – ewe ne dokazatel´stvo proisxoΩdeniä ot reptilij. Krome togo, ävläütsä li bezzubye pticy bolee vysokorazvitoj formoj po sravneniü s zubastymi? Tak rassuΩdaä, moΩno prijti k zaklüçeniü, çto utkonos (samoe £primitivnoe“ mlekopitaüwee) po razvitiü dolΩen stoät´ vy‚e çeloveka. Samoj udivitel´noj naxodkoj byla okamenev‚aä ptica, obladaüwaä vsemi priznakami sovremennyx ptic, no vozrast kotoroj ocenivaetsä na desätki millionov let bol´‚e arxeopteriksa. Tak çto, perexodnaä forma voznikla namnogo pozΩe samix ptic? PodtverΩdaä qto, qvolücionist L. dü Nui zametil: £Êivotnoe, obladaüwee priznakami dvux razliçnyx grupp, ne moΩet sçitat´sä perexodnoj formoj do tex por, poka ne podtverΩdeny vse promeΩutoçnye stadii ego razvitiä i ne otkryty ix mexanizmy!“

Oträdy mlekopitaüwix
My rassmotreli li‚´ nemnogie iz mnogoçislennyx faktov, ukrepläüwix na‚u uverennost´ v tom, çto Ωizn´ voznikla v vide bol´‚ogo çisla sotvorennyx grupp organizmov, ne sme‚ivaüwixsä meΩdu soboj i ne
100

perexodäwix drug v druga. Qta uverennost´ ewe bol´‚e vozrastaet pri rassmotrenii bolee molodyx (s geologiçeskoj toçki zreniä) naplastovanij i vstreçaüwixsä v nix okamenelostej (sm. niΩe). My uΩe videli, çto dlä qvolücionistov vopros proisxoΩdeniä mlekopitaüwix okutan mrakom. Odnako obßäsnenie proisxoΩdeniä razliçnyx oträdov klassa mlekopitaüwix predstavläet soboj ewe bol´‚uü problemu. Vspomnim li‚´ o podoträde letuçix my‚ej, nadelennyx sposobnost´ü letat´, podobno letaüwim reptiliäm, nasekomym i pticam (xotä oni i delaüt qto neskol´ko inaçe). Prinäto sçitat´, çto letuçie my‚i kogda-to otdelilis´ ot oträda nasekomoädnyx (eΩi, zemlerojki, kroty). Oçevidno, çto dlä prevraweniä takogo tipiçno nazemnogo Ωivotnogo,

Segodnä‚nie letuçie my‚i vyglädät tak Ωe, kak i ix drevnej‚ie predki (sm. foto na sled. str.): nikakix sledov qvolücii. Zemlerojki (vnizu) otnosätsä k nasekomoädnym, kotoryx sçitaüt predkami letuçix my‚ej.

kak eΩ ili zemlerojka, v letaüwee potrebovalas´ poistine gigantskaä perestrojka vsego organizma. Pal´cy na perednix nogax dolΩny byli sil´no vytänut´sä, çtoby koΩistaä pereponka meΩdu nimi so vremenem prevratilas´ v podobie kryl´ev. No v dejstvitel´nosti daΩe drevnej‚ie najdennye v tretiçnom periode iskopaemye letuçie my‚i po urovnü svoego razvitiä ni v çem ne ustupaüt segodnä‚nim. No razve qvolücionnaä teoriä ne govorit o dlitel´nom perexodnom periode, neobxodimom dlä formirovaniä letuçix my‚ej iz ix nazemnyx nasekomoädnyx predkov? I razve v teçenie qtogo dlitel´nogo perioda ne dolΩny byli vozniknut´ mnogoçislennye perexodnye formy i vidy? Razve ne dolΩna byla xotä by çast´ qtix perexodnyx form vstreçat´sä v okamenelostäx? V çem Ωe priçina togo, çto paleontologi nikak ne mogut obnaruΩit´ Ωiznenno neobxodimyx dlä qvolücii promeΩutoçnyx form? Ne pora li priznatæ, hto qto otsutstvie promeΩutoçnyx form kak raz i predskazyvaetsä kreacionno-potopnoj model´ü? Iz klassa mlekopitaüwix dlä poiska promeΩutoçnyx form luç‚e vsego podxodit oträd gryzunov. Qtot oträd nasçityvaet bol´‚e semejstv, rodov i vidov, çem vse ostal´nye oträdy qtogo klassa, vmeste vzätye. U Ωivotnyx so stol´ bol´‚im mnogoobraziem vidov i bystrotoj razmnoΩeniä moΩno bylo by oΩidat´ vstretit´ bol´‚oe koliçestvo perexodnyx form. No, izuçaä okamenev‚ie ostanki gryzunov v otloΩeniäx pozdnego paleozoä, my imeem pered soboj polnost´ü sformi101

rovannye vidy so vsemi specifiçeskimi dlä qtogo oträda priznakami. Soglasno qvolücionnoj teorii, gryzuny dolΩny byli proizojti ot kakoj-libo gruppy nasekomoädnyx, no i v qtom sluçae my ne imeem na to vewestvennyx dokazatel´stv – perexodnyx form. V çastnosti, qvolücionisty ne naxodät obßäsneniä dlä proisxoΩdeniä bobrov ili dikobrazov. Zajcy i kroliki voobwe zanimaüt osoboe poloΩenie. Ponaçalu oni sçitalis´ podoträdom gryzunov, teper´ Ωe ix vydeläüt v malen´kij samostoätel´nyj, rodstvennyj gryzunam oträd. Zajcy i kroliki tak i ostaütsä v storone ot vsex ostal´nyx oträdov mlekopitaüwix, priçem qti otliçiä proävläütsä uΩe u samyx drevnix okamenelostej. Qta Ωe istoriä povtoräetsä s naibolee blizkim nam oträ-

Okamenev‚aä letuçaä my‚´ (drevnej‚ij qkzemplär iz qocena). U prekrasno soxraniv‚egosä iskopaemogo vidny daΩe otpeçatki kryl´ev. Vnizu: dlä drugix oträdov mlekopitaüwix sostavit´ rodoslovie takΩe ne udaetsä.

dom mlekopitaüwix – primatami (biologi otnosät k primatam i çeloveka). Qtot oträd delitsä na dva podoträda: poluobez´än i obez´än, ko vtoromu podoträdu otnosät i çeloveka. Otnositel´no qtogo oträda qvolücionisty takΩe predpolagaüt, çto on proizo‚el ot odnoj iz grupp nasekomoädnyx Ωivotnyx. V dejstvitel´nosti Ωe proisxoΩdenie niz‚ix primatov (lemurov, lori) pokryto mrakom. Oni poävläütsä v otloΩeniäx bez kakix-libo pred‚estvuüwix perexodnyx form, to est´ takimi, kakimi my vidim ix segodnä. ÜΩnoamerikanskie ‚irokonosye obez´äny (revuny, kapuciny i t.d.) predpoloΩitel´no proizo‚li ot poluobez´än, no v iskopaemyx vstreçaütsä tol´ko v segodnä‚nem vide, bez perexodnyx form. TakΩe neizvestny perexodnye formy meΩdu poluobez´änami i uzkonosymi obez´änami. Otçaännye popytki issledovatelej-qvolücionistov perekinut´ mostik çerez qtu propast´ tak ni k çemu i ne priveli.

Nasekomye i rasteniä
Do six por my govorili preimuwestvenno o vys‚ix formax Ωivotnogo mira. Odnako moΩno skazat´, çto niz‚ie formy i rasteniä podtverΩdaüt na‚i vyvody v ewe bol´‚ej stepeni – esli takoe vyraΩenie voobwe primenimo. Tak, naprimer, naçinaä s devonskogo perioda, v äntare, kamennougol´nyx plastax i vulkaniçeskom peple vstreçaetsä
102

poträsaüwee mnogoobrazie nasekomyx, priçem ix koliçestvo poistine ogromno. Çudo uΩe to, çto qti nasekomye tak xoro‚o soxranilis´, i pozΩe my ubedimsä, çto poxoroniv‚ie ix osadoçnye sloi dolΩny byli obrazovat´sä bystro i vnezapno. Pri izuçenii okamenelostej brosaütsä v glaza dve osobennosti. Vo-pervyx, okamenev‚ie nasekomye vstreçaütsä v otloΩeniäx vnezapno, çto, v principe, isklüçaet dlä nix lübuü genealogiçeskuü sväz´ s drugimi formami Ωizni. Vo-vtoryx, svoej formoj i vidom qti iskopaemye nasekomye oçen´ poxoΩi na segodnä‚nix, isklüçaä li‚´ razliçiä v razmerax. Vse osnovnye oträdy nasekomyx byli predstavleny uΩe v drevnix oligocennovyx lesax, mnogie vidy sover‚enno ne izmenilis´ po sej den´. Tu Ωe kartinu my

Kak Ωivotnye, tak i rasteniä prinosät qvolücionistam bol´‚e problem, çem otvetov. Mnogie gruppy rastenij poävläütsä v otloΩeniäx vnezapno, bez malej‚ix namekov na rodstvo s drugimi gruppami. Iskopaemye rasteniä ne otliçaütsä vidom ot segodnä‚nix. V otloΩeniäx kamennougol´nogo perioda rasteniä poävläütsä v gigantskix koliçestvax. Sredi nix – mnogoçislennye vidy paporotnikov (sprava). Sleduüwee foto: Ωivotnoe morskix glubin, korall Lonsdaleia, toΩe vstreçaetsä v karbonovyx otloΩeniäx, to est´ on byl pogreben toj Ωe izmeniv‚ej oblik vsej zemli katastrofoj, nazyvaemoj vsemirnym potopom.

vstreçaem i u rastenij: vse ix osnovnye gruppy predstavleny naçinaä s triasovyx otloΩenij. U semennnyx rastenij gruppa pokrytosemennyx vstreçaetsä li‚´ v melovom periode, priçem bez kakix-libo namekov na istoçniki proisxoΩdeniä. Issleduä otdel´nye vetvi tak nazyvaemogo dereva qvolücii i ubeΩdaäs´, çto razliçnye gruppy rastenij poävläütsä v otloΩeniäx vnezapno i bez pred‚estvennikov, moΩno prinät´ vyvod, sdelannyj qvolücionistom professorom Kornerom iz Botaniçeskogo otdeleniä KembridΩskogo universiteta: £...ä polagaü, çto dlä nepredvzätogo nablüdatelä letopis´ rastitel´nyx okamenelostej skoree govorit v pol´zu sotvoreniä“ (Evolution in Contemporary Botanical Thought, A. M. MacLeod & L. S. Cobley, 1961). Suwestvuüt mnogoçislennye primery vidov, praktiçeski ne izmeniv‚ixsä v teçenie vsex geologiçeskix periodov, naprimer: Dokembrij: vodorosli, bakterii; Kembrij: morskie gubki, ulitki, meduzy; Ordovik: morskie zvezdy, çervi; Silur: skorpiony, korally; Devon: akuly, dvoäkody‚awie ryby; Karbon: tarakany, paporotniki; Perm´: Ωuki, strekozy; Trias: sosny, pal´my; Üra: krokodily, çerepaxi;
103

Otkrytie ryby latimerii v 30-x godax na‚ego veka proizvelo v nauçnyx krugax vpeçatlenie razorvav‚ejsä bomby. Qta ryba prinadleΩit k oträdu kisteperyx, vymer‚emu uΩe sto millionov let nazad. Teper´, kogda byli pojmany Ωivye kisteperye ryby, voznik sloΩnyj vopros: poçemu Ωe oni ne vstreçaütsä sredi millionov okamenelostej bolee molodyx naplastovanij?

Mel: utki, pelikany; Paleocen: krysy, eΩi; Qocen: lemury, nosorogi; Oligocen: bobry, belki, murav´i; Miocen: verblüdy, volki; Pliocen: lo‚adi, slony; Plejstocen: lüdi. S toçki zreniä qvolücii qto neobßäsnimo. Poçemu Ωe nekotorye gruppy rastitel´nogo i Ωivotnogo mira dolΩny byli polnost´ü izmenit´sä, poloΩiv naçalo novym formam Ωizni, v to vremä kak drugie v tex Ωe obstoätel´stvax ne preterpeli nikakix izmenenij? S biblejskoj toçki zreniä, dopuskaüwej li‚´ ograniçennye izmeneniä vnutri sotvorennyx grupp, qto legko obßäsnimo: v vy‚eprivedennom spiske my naxodim li‚´ gruppy i ix sovokupnosti. Qti gruppy s samogo naçala svoego suwestvovaniä ostavalis´ neizmennymi, no nekotorye iz nix vymerli.

Êivye iskopaemye
Ewe odnu problemu dlä qvolücionistov predstavläüt tak nazyvaemye £Ωivye iskopaemye“: nekotorye vidy rastenij i Ωivotnyx, vstreçaüwiesä li‚´ v samyx rannix otloΩeniäx. Po vsem zakonam qvolücii oni dolΩny byli davno vymeret´, no oni i po sej den´ Ωivut i zdravst104

vuüt, niskol´ko ne izmeniv svoego oblika. Nekotorye iz qtix vidov ispol´zovalis´ qvolücionistami dlä datirovaniä opredelennyx geologiçeskix qpox – poka ne vyäsnilos´, çto qti vidy suwestvuüt i segodnä. Primerami takix £Ωivyx iskopaemyx“ mogut sluΩit´ kisteperaä ryba – latimeriä (£vymerla“ v melu), mollüski-neopiliny (£vymerli“ v devone), nekotorye predstaviteli klassa pleçenogix (£vymerli“ v ordovike), gigantskoe derevo sekvojä (£vymerla“ v miocene). Tak kak nekotorye vidy Ωivyx organizmov obitaüt na dne okeanov i v drugix trudnodostupnyx mestax, nas ne dolΩno udivlät´, esli v odin iz dnej budut vnov´ otkryty i drugie £Ωivye iskopaemye“ – naprimer, trilobity, ammonity. Sudä po nekotorym soobweniäm, tak ono i est´.

Vyvody i prognozy
Qto kratkoe znakomstvo s iskopaemymi i metodami ix interpretacii prizvano osvetit´ xaos, v kotoryj popadaüt uçenye, ne Ωelaüwie osnovyvat´sä na isxodnoj pozicii, predlagaemoj Bibliej. Soglasno qvolücionnoj modeli, izmeneniä, prived‚ie k obrazovaniü novyx form Ωizni, dolΩny byli ostavit´ svoj sled v iskopaemyx v vide ogromnogo koliçestva promeΩutoçnyx vidov. No qto predpoloΩenie ni v malej‚ej stepeni ne podtverΩdaetsä okamenelostämi. V celom u okamenelostej proävläütsä te Ωe razliçiä meΩdu gruppami, çto i u Ωivyx organizmov. Oni tak Ωe delätsä na vidy, rody, semejstva i oträdy, vne‚ne ne otliçaütsä ot sovremennyx predstavitelej flory i fauny i, za isklüçeniem vnutrividovyx variacij, ne imeüt stol´ neobxodimyx dlä qvolücii promeΩutoçnyx form. Odnako my ne xotim ograniçivat´sä oproverΩeniem teorii qvolücii. Qta kniga preΩde vsego prizvana izloΩit´ istinnuü istoriü vozniknoveniä na‚ego mira. K pervoj qpoxe istorii na‚ego mira otnositsä i sotvorenie Ωivotnogo i rastitel´nogo mira £po rodu svoemu“ – soglasno osnovyvaüwejsä na Biblii kreacionnoj modeli. Opiraäs´ na Bibliü, kreacionnaä model´ pozvoläet sdelat´ räd prognozov otnositel´no togo, çto moΩno oΩidat´ vstretit´ sredi iskopaemyx. Pri qtom uΩe oçen´ vaΩno poloΩitel´noe zaklüçenie, çto kartina okamenelostej vo vsex otno‚eniäx sootvetstvuet kreacionnoj modeli. Pri izuçenii okamenelostej neizbeΩen vyvod: s samogo naçala na zemle suwestvoval räd ne sväzannyx obwimi predkami grupp Ωivyx organizmov, kotorye ne mogut skrewivat´sä meΩdu soboj i ne obrazuüt novyx grupp, çto, s drugoj storony, ne isklüçaet vozmoΩnost´ variacij vnutri grupp. Koneçno, my moΩem pol´zovat´sä qtim zaklüçeniem li‚´ v sväzi s na‚ej interpretaciej sloev zemnoj kory. Esli vse naplastovaniä dejstvitel´no obrazovyvalis´ v teçenie millionov let, to vstaet vopros, poçemu Ωe vstreçaüwiesä v razliçnyx sloäx okamenelosti rastenij i Ωivotnyx vsegda poävläütsä vnezapno i bez perexodnyx form. Mysl´ o vozmoΩnom proisxoΩdenii otdel´nyx grupp qvolücionnym putem, drug ot druga, na pervyj vzgläd kaΩetsä logiçnoj daΩe pri otsutstvii neobxodimyx dokazatel´stv. No, kak budet pokazano pozΩe (sm. gl. 8-9), kreacionnaä model´ gorazdo luç‚e obßäsnäet vopros obrazovaniä sloev zemnoj kory i okamenelostej. My sçitaem, çto naplastovaniä voznikli oçen´ bystro, vsledstvie odnoj ili neskolækix gigantskix prirodnyx katastrof, i poqtomu razliçnye vidy Ωivotnyx i rastenij dolΩny byli Ωit´ na zemle primerno v odno vremä (ili s neznaçitel´nym vremennym intervalom).

Vverxu: prevosxodno soxraniv‚eesä okamenev‚ee nasekomoe. Vnizu: predstavitel´ odnogo iz mnogoçislennyx vidov trilobitov, svoeobraznoj gruppy vymer‚ix v paleozoe çlenistonogix. Vnov´ napra‚ivaetsä vopros: dejstvitel´no li oni vymerli? Imeütsä soobweniä, çto uΩe byli najdeny trilobity ili rodstvennye im vidy – v çastnosti, v l´dax Antarktidy.

105

ProisxoΩdenie çeloveka

Mnogie polagaüt, çto lüdi kamennogo veka, kak qtot dani iz Irian-DΩai, Novaä Gvineä (sleva), naxodätsä na gorazdo bolee nizkoj stupeni qvolücionnogo razvitiä i çto ix mozg po razvitiü dalek ot mozga sovremennogo çeloveka. V dejstvitel´nosti Ωe qti plemena ävläüt soboj primer degradacii, regressa, no ne niz‚ej stupeni qvolücii. Oni toΩe ävläütsä potomkami pervyx sotvorennyx Bogom lüdej. Êivotnye – obitateli su‚i (sprava) byli sotvoreny v odin den´ s çelovekom.

∏estoj den´ tvoreniä
£I skazal Bog: da proizvedet zemlä du‚u Ωivuü po rodu ee, skotov, i gadov, i zverej zemnyx po rodu ee. I stalo tak. I sozdal Bog zverej zemnyx po rodu ix, i skot po rodu ego, i vsex gadov zemnyx po rodu ix. I uvidel Bog, çto qto xoro‚o. I skazal Bog: sotvorim çeloveka po obrazu Na‚emu, po podobiü Na‚emu; i da vladyçestvuüt oni nad rybami morskimi, i nad pticami nebesnymi, i nad skotom, i nad vseü zemleü, i nad vsemi gadami, presmykaüwimisä po zemle. I sotvoril Bog çeloveka po obrazu Svoemu, po obrazu BoΩiü sotvoril ego; muΩçinu i Ωenwinu sotvoril ix. I blagoslovil ix Bog, i skazal im Bog: plodites´ i razmnoΩajtes´, i napolnäjte zemlü, i obladajte eü... I stalo tak. I uvidel Bog vse, çto On sozdal, i vot, xoro‚o ves´ma. I byl veçer, i bylo utro: den´ ‚estyj“ (Byt. 1,24-31). V çetvertoj glave my uΩe govorili o sotvorenii obitatelej su‚i. V vy‚eprivedennom otryvke my naxodim opisanie qtogo tvoreniä: Ωivotnye byli sotvoreny v odin den´ s çelovekom i poluçili tu Ωe sredu obitaniä. Pri qtom pereçisleny sleduüwie gruppy Ωivotnyx: skot (priruhaemye mlekopitaüwie, ne tolæko stadnye, no i täglovye, væühnye i verxovye Ωivotnye), presmykaüwiesä (bolæ‚ie i malenækie polzaüwie nazemnye Ωivotnye) i ostal´nye £zveri zemnye“ (ne priruçaemye i poroj – daΩe do grexopadeniä – opasnye dlä çeloveka Ωivotnye, ves´ ostal´noj Ωivotnyj mir). Razumeetsä, my imeem zdes´ ne bio
107

Istoriä Ωizni Adama i Evy v Edemskom sadu posluΩila temoj mnogoçislennyx xudoΩestvennyx proizvedenij. Qta kartina pokazyvaet vse sobytiä Ωizni pervyx lüdej odnovremenno.

logiçeskuü klassifikaciü, a skoree delenie Ωivotnogo mira po ego znaçeniü dlä çeloveka. Dalee, vo vtoroj polovine dnä na svet poävläetsä pervyj çelovek, ver‚ina boΩestvennogo tvoreniä, povelitel´ vsej sotvorennoj dlä nego Bogom prirody. Triedinyj Bog sovetuetsä Sam s Soboü i govorit: £Sotvorim çeloveka!“ V Byt. 2,7 my naxodim bolee podrobnoe opisanie qtogo velikogo sobytiä: £I sozdal Gospod´ çeloveka iz praxa zemnogo, i vdunul v lice ego dyxanie Ωizni, i stal çelovek du‚eü Ωivoü“. Kak Ωivoe, material´noe suwestvo çelovek ne byl çem-to osobennym v tvorenii: do nego Bog uΩe sotvoril razliçnye vidy Ωivotnyx. Poqtomu Bibliä ispol´zuet dlä opisaniä processa sozdaniä tela çeloveka tot Ωe glagol £sozdal“. Novym v çeloveke bylo to, çto on narädu s telom i du‚oj obladal duxom. On byl obrazom i podobiem BoΩiim, Bog Sam vdunul v nego dyxanie Ωizni. Dux çeloveçeskij isxodit ot Boga (Ekkl. 12,7), i imenno blagodarä qtomu çelovek stanovitsä ver‚inoj BoΩ´ego tvoreniä. Potomu my i çitaem zdes´: £Bog sotvoril“. Qto slovo £bara“ (tvorit´) tri raza vstreçaetsä v pervoj glave: v st. 1 pri opisanii sotvoreniä neba i zemli, v st. 21 pri sotvorenii Ωivotnyx (v otliçie ot rastenij, ne nadelennyx du‚oj) i v st. 27 pri sotvorenii çeloveka. Çelovek ävläetsä podobiem BoΩiim v tom smysle, çto on imeet pravo povelevat´ na zemle, on – domoupravitel´ Togo, Kto vossedaet na nebesnom trone nad vsem suwim. Zemlä i vse Ωivuwee na nej otdany pod vlast´ çeloveka. Çelovek ne raven Bogu, no podoben Tvorcu v tom, çto otliçaet
108

ego ot Ωivotnyx: naliçiem duxovnyx i moralænyx kahestv. Oni pozvoläüt çeloveku vlastvovat´ nad zemlej (vo vsäkom sluçae, qto bylo tak do grexopadeniä) i imet´ obwenie s Bogom. Govorä £çelovek“, my ne imeem v vidu tol´ko muΩçinu: Bog sotvoril çeloveka v dvux obrazax – muΩskom i Ωenskom. MuΩçina i Ωenwina ävläütsä, esli tak moΩno vyrazit´sä, dvumä predstavitelämi gruppy tvoreniä £çelovek“, xotä pozΩe Bibliä govorit preimuwestvenno o £çeloveke“ i ego Ωene, potomu çto po boΩestvennomu planu muΩ ävläetsä glavoj sem´i i neset za nee otvetstvennost´ (sr. 1 Kor. 11,3,7-9). Li‚´ vo vtoroj glave knigi Bytiä nam podrobnee povestvuetsä o tom, kak Bog sotvoril pervyx muΩçinu i Ωenwinu: snaçala On sozdal çeloveka iz praxa zemnogo i vdoxnul v nego Ωizn´, sdelav ego Ωivym suwestvom (st. 7). £I navel Gospod´ Bog na çeloveka krepkij son; i, kogda on usnul, vzäl odno iz reber ego, i zakryl to mesto plotiü. I sozdal Gospod´ Bog iz rebra, vzätogo u çeloveka, Ωenu, i privel ee k çeloveku. I skazal çelovek: vot, qto kost´ ot kostej moix i plot´ ot ploti moej; ona budet nazyvat´sä Ωenoü, potomu çto vzäta ot muΩa“ (st. 21-23).

Çto predstavläet iz sebä çelovek?
Na osnovanii pervyx dvux glav knigi Bytiä my moΩem zaklüçit´, çto çelovek ävläetsä osobym tvoreniem BoΩ´im. Slova Biblii ne ostavläüt mesta dlä predpoloΩenij, çto çelovek proizo‚el ot Ωivotnogo carstva. Çelovek – produkt tret´ego, poslednego tvorçeskogo akta Boga (sm. vy‚e), on – ne oblagoroΩennoe Ωivotnoe, a predstavitel´ sover‚enno inoj kategorii Ωivyx suwestv. Imenno nepriznanie qtoj isklüçitel´nosti çeloveka v konce koncov privelo nexristianskix filosofov k mysli o proisxoΩdenii çeloveka ot Ωivotnyx. No osobyj mir, v kotorom, buduçi mysläwim suwestvom, Ωivet çelovek, nedostupen rasteniäm i Ωivotnym. Itak, çto Ωe, soglasno Byt. 1-2, otliçaet çeloveka ot Ωivotnyx? 1) Çelovek obladaet sposobnost´ü k analitiçeskomu my‚leniü, on moΩet rassuΩdat´ i dokazyvat´, blagodarä qtoj sposobnosti on mog ponät´ proisxoΩdenie svoej Ωeny (Byt. 2,23). 2) Çelovek tvorit svoü istoriü, on moΩet progressirovat´ texniçeski i intellektual´no, poqtomu on i smog ispolnit´ BoΩ´ü zapoved´: £Napolnäjte zemlü, i obladajte eü“ (Byt. 1,28). 3) Çelovek sposoben k obweniü posredstvom äzyka i znakov, poqtomu on smog dat´ nazvaniä Ωivotnym i svoej Ωene (Byt. 2,19,20,23). 4) Çelovek – obwestvennoe suwestvo (pri qtom çeloveçeskoe obwestvo nel´zä putat´ s gruppovym proΩivaniem nekotoryx Ωivotnyx), to est´ on sposoben k soznatel´nomu obweniü s okruΩaüwimi, k vzaimoponimaniü i sovmestnomu proΩivaniü. Naprimer, sozdanie çelovekom sem´i – obwestvennoe ävlenie. 5) Çelovek xozäjstvennoe suwestvo (pri qtom, naprimer, sbor çelovekom uroΩaä v korne otliçaetsä ot instinktivnogo sobiraniä nekotorymi Ωivotnymi zapasov na zimu), on sposoben soznatel´no i otvetstvenno upravlät´ doverennymi emu sredstvami (Byt. 1,28; 2,15). 6) Çelovek – qstetiçeskoe suwestvo, on nadelen sposobnost´ü cenit´ prekrasnoe. Poqtomu Adam videl v svoej Ωene ne tol´ko istoçnik seksual´nyx naslaΩdenij, on cenil ee krasotu (Byt. 2,23), i vmeste oni mogli lübovat´sä prekrasnym Edemskim sadom (Byt. 2,9). 7) Çelovek obladaet pravovym soznaniem, poqtomu emu dostupny takie ponätiä, kak prestuplenie i nakazanie. Poqtomu Bog mog predupredit´ çeloveka (çto li‚eno smysla dlä Ωivotnogo): £V den´, v kotoryj ty vkusi‚´ ot nego (dereva poznaniä dobra i zla), smertiü umre‚´“ (Byt. 2,17). 8) Çelovek imeet moralænoe soznanie. On moΩet razliçat´ dobro i zlo
109

Çelovek vo mnogom otliçaetsä ot Ωivotnogo. Mozg çeloveka nastol´ko vysoko razvit, çto on v sostoänii izobresti i postroit´ qlektronnoe dopolnenie razuma – komp´üter.

i imel (pervonaçal´no) potrebnost´ delat´ dobro iz lübvi k svoemu Tvorcu i k bliΩnim. So vremeni grexopadeniä qto £poznanie dobra i zla“ proävläetsä v nem skoree s ploxoj storony (Byt. 2,16). 9) Çelovek znaet, çto takoe vera: qto doverie, pervonaçal´no osnovyvav‚eesä na Boge (kotoroe vnov´ obretaüt xristiane), no imeüwee u otverg‚ix Boga lüdej loΩnoe osnovanie. Bog xotä i poveleval Ωivotnymi, no nikogda ne besedoval s nimi, odnako s çelovekom Bog neodnokratno govoril i daΩe pervonaçal´no imel s nim regulärnoe obwenie (Byt. 1,28-30;2,18-23;3,8-13). Kak Ωe moΩno govorit´ o proisxoΩdenii çeloveka ot Ωivotnyx pri naliçii stol´kix korennyx otliçij? Takie mysli mogut prijti v golovu
Sprava: Iisus i uçeniki v Emmause (kartina KaravadΩo). VaΩnym otliçiem çeloveka ot Ωivotnogo ävläetsä ego sposobnost´ verit´. Çelovek moΩet iskat´ i najti Boga, on moΩet çitat´ Slovo BoΩie i otkryt´ v nem Xrista, Dux Svätoj moΩet Ωit´ v nem. Ne sçitaä osoznaniä çelovekom samogo sebä, samym velikim otkrytiem ego Ωizni ävläetsä obrawenie k Bogu çerez Iisusa Xrista. V qtom voprose net nikakogo razliçiä meΩdu civilizovannym çelovekom i dikarem. V principe, £otstalye“ narodnosti po svoemu umu ne otliçaütsä ot nas. Ix Ωizn´ çasto oçen´ gibko prisposoblena k usloviäm okruΩaüwej sredy. Na foto my vidim brazil´skix indejcev plemeni ksingov (vverxu) i Ωitelä zapadnogo IrianDΩai (vnizu).

razve çto çeloveku, otricaüwemu svoü duxovnuü suwnost´. Imenno tak i postupaüt mnogie nexristianskie filosofy, ne priznaüwie razliçiä meΩdu sotvorennymi formami bytiä. Oni nizvodät çeloveka do urovnä çisto du‚evnoj (psixologizm, social-darvinizm), biologiçeskoj (biologizm) ili daΩe material´noj formoj bytiä (materializm). Qta absolütizaciä opredelennyx form bytiä est´ ne çto inoe, kak idolopoklonstvo (sr. Rim. 1,20-25). Ne suwestvuet nikakogo absolüta, krome edinogo Boga, vlastvuüwego nad Svoim tvoreniem i naxodäwegosä vne ego. KaΩdaä novaä forma bytiä poävläetsä v rezul´tate otdel´nogo tvorçeskogo akta Boga. My imeem opisanie sotvoreniä neorganiçeskogo mira v st. 1, organizmov – v st. 11, odu‚evlennyx suwestv – v st. 20 i duxovnyx – v st. 26. Sotvorenie çeloveka – sover‚enno osobyj tvorçeskij akt, ego moΩno odnovremenno nazvat´ neorganiçeskim (£prax zemnoj“, Byt. 2,7), organiçeskim (£plodites´“, Byt. 1,28), odu‚evlennym (£du‚a Ωivaä“, Byt. 2,7) i duxovnym (£obraz – podobie – dyxanie Ωizni“, Byt. 1,26; 2,7). Korni proisxoΩdeniä çeloveka ni v koem sluçae ne uxodät v carstvo Ωivotnyx. Esli, kak my uΩe videli, daΩe organiçeskaä forma bytiä byla srazu sotvorena vo mnoΩestve nezavisimyx drug ot druga vidov, to oçevidno, çto sami formy bytiä takΩe byli sotvoreny otdelæno. Qtim Bibliä presekaet i popytki obßäsnit´ proisxoΩdenie çeloveka ot obez´äny putem £upravläemoj svy‚e qvolücii“, çto Bog budto by ispol´zoval dlä sotvoreniä çeloveka obez´änu, nadeliv ee duxom.
110

Pervobytnye civilizacii
V rezul´tate grexopadeniä suwnost´ çeloveka sil´no izvratilas´: ego my‚lenie zatmilos´, stalo gorazdo primitivnee (Byt. 3,12; Ef. 4,17), ego istoriä poluçila drugoe napravlenie (Byt. 3,22-24; Rim. 1,18-32), ego reç´ stala skvernoj i zloj (Byt. 4,9,23; Ef. 4,29;5,4), naru‚ilos´ normal´noe obwenie lüdej (Byt. 4,16; 11,1-9), helovek perestal racionalæno ispolæzovatæ prirodu (Byt. 3,17-19), ego çuvstvo prekrasnogo oslabelo (Byt. 3,16). Helovek stal nepravednym i mstitelænym (Byt. 3,5,22; Rim. 3,9-20), vera i upovanie na Boga smenilis´ gordoj samouverennost´ü (Byt. 4,3-8,23). Imenno grexom obßäsnäetsä tot fakt, çto ewe segodnä suwestvuüt narody, naxodäwiesä na pervobytnoj stupeni

Ritualy pervobytnyx narodov inogda svidetel´stvuüt o moral´noj degradacii (vverxu). Grex privel çeloveka k zanätiü astrologiej, idolopoklonstvom i spiritizmom, kak, naprimer, v StonxendΩe (sprava). Vnizu: mifiçeskij geroj plemeni majä – Ketcalækoatl´, bog vetrov.

razvitiä. Rasprostraneno o‚iboçnoe mnenie, çto qti pervobytnye plemena £otstali“ ot poezda qvolücii i ostalis´ na urovne razvitiä pervyx lüdej. Verno kak raz obratnoe: oni poprostu degradirovali. Qti lüdi otkazalis´ ot vsemoguwego Tvorca i Sud´i (o Boge znali vse voznik‚ie posle potopa narody), vpali v idolopoklonstvo i teper´ vlaçat Ωalkoe suwestvovanie v tex mestax, gde kogda-to procvetali krupnye civilizacii ix predkov (vspomnim, naprimer, Egipet, Iran, Indiü i indejcev Peru i Meksiki). Sledovatel´no, sam fakt suwestvovaniä v na‚e vremä pervobytnyx plemen ävläetsä dokazatel´stvom ne qvolücii, a £devolücii“, regressii, upadka i odiçaniä lüdej vsledstvie grexa i bogootstupniçestva. Xotä qti plemena i degradirovali, oni ni duxovno, ni fiziçeski ne vernulis´ na uroven´ Ωivotnyx. Vyävilos´, çto narody, po svoemu urovnü razvitiä naxodäwiesä v kamennom veke, takie, kak avstralijskie aborigeny, papuasy Novoj Gvinei i brazil´skie indejcy, porazitel´no bystro dostigaüt kul´turnogo urovnä sovremennyx civilizovannyx lüdej. Deti iz qtix pleen, obuçaemye s rannego detstva v ‚kolax, ne ustupaüt po svoim sposobnostäm detäm iz promy‚lenno razvityx stran. Krome togo, qti kaΩuwiesä krajne nizkorazvitymi plemena zaçastuü porazitel´no umelo prisposablivaütsä k usloviäm okruΩaüwej sredy. Ix äzyk (naprimer, u avstralijskix aborigenov) vo mnogix otno‚eniäx sloΩ111

nee i toçnee sovremennyx äzykov. V industrialænom obwestve qti lüdi mogut bystro statæ polnocennymi rabotnikami. NadeΩdy 19-go veka na to, çto, nakonec, budet otkryto nedostaüwee zveno meΩdu çelovekom i obez´änoj, potixon´ku rastaäli. Kogda Darvin sover‚al svoe krugosvetnoe pute‚estvie, na bortu ego korablä byli dva tuzemca s ostrovov Ognennoj Zemli, dva goda imev‚ie kontakt s anglijskim xristianskim mirom. Vozvrawaäs´ k svoim soplemennikam s cel´ü oznakomleniä ix s dostiΩeniämi evropejskoj kul´tury, qti tuzemcy vskore vernulis´ k privyçnomu dlä nix primitivnomu obrazu Ωizni. Kogda qto izvestie do‚lo do Anglii, vse byli ubeΩdeny, çto qto plemä predstavläet soboj osobyj, daleko otstav‚ij v svoem razvitii

Takimi predstavläüt neandertal´cev: s vystupaüwimi vpered nadbrovnymi dugami i podborodkom. Oni byli ne predkami Homo sapiens, sovremennogo çeloveka, a li‚´ ego raznovidnost´ü. Ostanki neandertal´cev, obnaruΩennye v razliçnyx mestax zemnogo ‚ara, svidetel´stvuüt o tom, çto oni imeli religioznye tradicii i osobye ritualy pogrebeniä umer‚ix. Storonniki qvolücionnoj teorii davno perestali sçitat´ ix £nedostaüwim zvenom“ meΩdu obez´änoj i çelovekom.

tip çeloveka, vozmoΩno, daΩe bolee nizkuü stupen´ qvolücii. Sam Darvin pisal po qtomu povodu: £Esli oni i ne ävläütsä nedostaüwim zvenom, to oni nedaleki ot qtogo“. Sejças qto indejskoe plemä vymerlo, odnako my raspolagaem trudami missionera Tomasa BridΩa, v teçenie 40 let izuçav‚ego ix äzyk. On sostavil slovar´ äzyka qtogo plemeni, nasçityvaüwij 32000 slov, i obnaruΩil, çto on obladaet ogromnym koliçestvom smyslovyx ottenkov, pozvoläv‚ix indejcam izumitel´no toçno vyraΩatæ vse svoi mysli. Rezul´taty qtogo issledovaniä pokazyvaüt, naskol´ko ostoroΩnymi nam sleduet byt´ v na‚ix ocenkax arxeologiheskix naxodok. My znaem, çto lüdi pervobytnyx plemen, pol´zuüwiesä isklüçitel´no kamennymi orudiämi truda, po svoim umstvennym sposobnostäm niçem ne otliçaütsä ot nas. MoΩet byt´, oni daΩe byli otvaΩnee i provornee nas, oxotäs´ na dikix zverej s kamennym toporom i lukom. Tak poçemu Ωe my sçitaem Ωiv‚ix v pewerax pervobytnyx lüdej umstvenno nerazvitymi? V glave 10 my rasskaΩem, poçemu lüdi v odno vremä byli vynuΩdeny Ωit´ v pewerax, odnako vspom112

nim, çto vo vse vremena lüdi ispol´zovali pewery v kaçestve estestvennogo Ωil´ä, i pri qtom net nikakix svidetel´stv o tom, çto qto skazyvalos´ na ix umstvennom razvitii. Ob qtom svidetel´stvuet i to, çto krasoçnye naskal´nye risunki, sdelannye Ωiv‚imi v plejstocene lüd´mi, po krasote i vyrazitelænosti ne ustupaüt sovremennym tvoreniäm. Krome togo, v to vremä lüdi vladeli sekretami izgotovleniä nemerknuwix krasok, kotorye my ne moΩem razgadat´ i po sej den´.

Çeloveçeskie iskopaemye
Uçenym ne udalos´ dokazat´ ni socialænoj, ni duxovnoj, ni kul´turnoj

Neskol´ko rekonstrukcij çerepov. Sverxu vniz: avstralopitek, parantrop, neandertalec, kroman´onec i Homo sapiens, sovremennyj çelovek. Ostanki £çeloveka prämoxodäwego“ (Pithecanthropus erectus), najdennye v 1891 godu gollandcem Dübua, naxodätsä v estestvennonauçnom muzee goroda Lejdena, Niderlandy (krajnee foto sprava). Sprava: takim predstavil sebe pitekantropa xudoΩnik.

qvolücii çeloveka. Naibolee veskie argumenty storonnikov teorii qvolücii vzäty iz sovsem drugoj oblasti – iskopaemyx primatov. My uΩe govorili o tom, çto Zemlä, veroätno, nastol´ko moloda, çto voobwe ne ostavläet mesta dlä qvolücii (sm. gl. 3). My takΩe uvidim, çto naplastovaniä zemnoj kory so vsemi pogrebennymi v nix iskopaemymi dolΩny byli obrazovat´sä ne postepenno i ne posledovatel´no, a vnezapno i bystro, vsledstvie prirodnyx katastrof (gl. 8 i 9). No vse Ωe: çto govorät okamenelosti primatov? Izuçenie qtix okamenelostej neprosto. Paleontolog prof. X. Kofin pisal, çto, veroätno, ni odna drugaä oblast´ paleontologii (nauki ob iskopaemyx rasteniäx i Ωivotnyx), da i voobwe ni odna drugaä nauka ne postradala v takoj stepeni ot nedostatka ser´eznyx nauçnyx issledovanij i oΩestoçennyx sporov, kak izuçenie çeloveçeskix iskopaemyx. Nigde my ne vstreçaem takogo raznoobraziä interpretacij bez opory na vewestvennye dokazatel´stva i bol´‚ogo çisla priloΩiv‚ix k nim svoü ruku avtorov, potomu çto li‚´ v nemnogix oblastäx nauki Ωelaemoe tak legko prinimalos´ za dejstvitel´noe. Tak, niderlandskij vraç QΩen Dübua klälsä svoim druz´äm, çto najdet na ostrove Äva £obez´änoçeloveka“: i dejstvitelæno, za god poiskov on na‚el kosti, izvestnye na ves´ mir pod nazvaniem pitekantropa (Pithecanthropus erectus – prämoxodäwij obez´änohelovek). Qtu naxodku moΩno uvidet´ v Lejdenskom muzee v Niderlandax. V 1891 godu na beregu odnoj ävanskoj reki Dübua na‚el
113

verxnüü çast´ çerepa i neskol´ko zubov. O tom, çto nepodaleku ot qtogo mesta on obnaruΩil dva obyçnyx çeloveçeskix çerepa, Dübua molçal v teçenie 28 let. K qtim kostäm pribavilas´ bedrennaä kost´, obnaruΩennaä im god spustä v 15 metrax ot pervoj naxodki, i – o, çudo! – pered lüd´mi predstal davno oΩidaemyj vsemi obez´änoçelovek. Ubediv vsex qvolücionstov v podlinnosti svoej naxodki, sam Dübua pered smert´ü priznal: £Moj obez´änoçelovek s Ävy byl niçem inym, kak bol´‚im gibbonom“. Ne sväΩi on çeloveçeskuü bedrennuü kost´ s obez´än´im çerepom i zubami, £ävanskij obez´änoçelovek“ vo‚el by v istoriü pod obydennym nazvaniem £ävanskoj obez´äny“. O tom, çto lüdi kogda-to oxotilis´ na qtix obez´än i daΩe upotreb-

D-r Duqjn Gi‚ ubeΩden v tom, çto vse iskopaemye gominoidov mogut byt´ podeleny na dve gruppy, vklühaüwie sovremennyx i vymer‚ix predstavitelej: obez´äny i lüdi. Po ego mneniü, tut ne moΩet byt´ i reçi o perexodnyx formax: antropologi naxodät li‚´ ostanki vymer‚ix kogda-to lüdej.

läli ix mäso v piwu, svidetel´stvuüt drugie naxodki qtogo tak nazyvaemogo Homo erectus. V çastnosti, v Kitae v 20-30 godax bylo najdeny ostanki primerno 30 çerepov, 147 zubov i 11 çelüstej. K soΩaleniü, vo vremä Vtoroj Mirovoj vojny qti qksponaty pogibli, tak çto v na‚em rasporäΩenii imeetsä li‚´ dva zuba, a v ostal´nom nam prixoditsä polagat´sä na opisaniä togda‚nix issledovatelej. Tak nazyvaemyj sinantrop, ili pekinskij obez´änoçelovek, byl najden ügo-zapadnee Pekina v zavalennoj pewere, posredi ostankov sotni drugix Ωivotnyx razliçnyx vidov. Forma çerepa i çelüsti ponaçalu navela paleontologov na mysl´ o bol´‚oj obez´äne. PozΩe nekotorye issledovateli, v çastnosti Vajdenrajx, stali interpretirovat´ naxodku kak slaborazvityj çerep pervobytnogo çeloveka. K soΩaleniü, my na segodnä‚nij den´ ne raspolagaem qtim qksponatom. Izvestno, çto pervobytnye lüdi razbivali çerepa obez´än szadi, çtoby vynut´ sßedobnyj mozg. No ne menee vaΩen maloizvestnyj fakt, çto na tom Ωe meste byli obnaruΩeny ostanki desäti lüdej sovremennogo tipa! Poqtomu skoree prav O’Konell, sçitaüwij mesto naxodok byv‚ej izvestnäkovoj kamenolomnej pervobytnyx lüdej – çto takΩe podtverΩdaüt najdennye tam oblomki kamennyx instrumentov. Rabotav‚ie v qtoj drevnej kamenolomne lüdi, v hastnosti, oxotilisæ i na qtix gigantskix obez´än (t.n. £pekinskogo obezæänoçeloveka“), mozg kotoryx sçitalsä osobym delikatesom.
114

V paleontologii primatov samoobman i daΩe namerennye iskaΩeniä faktov, k soΩaleniü, ne redkost´. Na osnovanii odnogo li‚´ zuba, obnaruΩennogo v 1922 godu v ‚tate Nebraska, S∏A, ne menee çetyrex vidnyx uçenyx (d-r X. Kuk, prof. X. Osborn, prof. DΩ. Smit i prof. X. Vilder) sdelali zaklüçenie ob otkrytii vaΩnoj promeΩutoçnoj formy meΩdu çelovekom i ego obez´änopodobnymi predkami, pri qtom zub demonstrirovalsä v kaçestve vaΩnogo vewestvennogo dokazatel´stva. Li‚´ v 1927 godu pri bolee twatel´nom izuçenii vyäsnilos´, çto qto byl zub vymer‚ej svin´i... No narädu s takimi o‚ibkami, k soΩaleniü, izvestny i sluçai namerennogo obmana, kak, naprimer, qto bylo s iskusno sostavlennym piltdaunskim çelovekom, kotoryj v teçenie 41 goda naxodilsä v centre izuçeniä izvestnyx paleontologov, priçem nikto iz nix ne obnaruΩil podloga. Tak Ωe obmançivy i risunki i modeli, vydavaemye za £rekonstrukcii“ iskopaemyx ostankov pervobytnyx lüdej: poroj oni osnovyvaütsä na odnoj li‚´ çelüsti ili zube. Nepravdopodobno volosatye figury so zverinym vyraΩeniem lica, vystupaüwej niΩnej çelüst´ü i uzkim pokatym lbom vstreçaüt nas na stranicax knig i v muzeäx, i qto nesmoträ na to, çto poprostu nevozmoΩno, imeä li‚´ çasti skeleta, vossozdat´ strukturu mägkix tkanej, koΩu, volosänoj pokrov i çerty lica. Takim obrazom, qti izobraΩeniä skoree ävläütsä plodom tvorçeskoj fantazii xudoΩnikov i skul´ptorov. Odna iz krupnej‚ix problem sväzana s datirovaniem iskopaemyx çeloveka. Pri obnaruΩenii predstavitelej niz‚ix form uçenye sklonny avtomatiçeski sçitat´ naplastovanie bolee drevnim, i naoborot, obnaruΩennye v naplastovaniäx niΩnego plejstocena ostanki sovremennyx lüdej çasto prosto ignoriruütsä kak ne vpisyvaüwiesä v qvolücionnuü kartinu iskopaemyx. Nekotorye paleontologi otkryto priznali naliçie podobnoj praktiki (Brum i ∏epers, 1946). NiΩe my proillüstriruem skazannoe neskol´kimi primerami.

Kal´verskij çerep
Kak moΩno proçitat´ na qtoj pamätnoj doske, zdes´ v 1912-13 godax Douson obnaruΩil ostanki tak nazyvaemogo £piltdaunskogo“ çeloveka – na samom dele qto byli li‚´ çeloveçeskij çerep i obez´än´ä çelüst´. Posle izuçeniä naxodki izvestnymi paleontologami ona bolee 40 let sçitalas´ istinnoj. Li‚´ v 1953 godu vyäsnilos´, çto £naxodka“ byla plodom çrezmernoj pospe‚nosti storonnikov teorii qvolücii.

V 1866 godu odin iz raboçix zolotyx priiskov obnaruΩil v odnoj iz ‚tolen tipiçno çeloveçeskij çerep. Professor Uitni byl sover‚enno ubeΩden v podlinnosti çerepa, osobenno posle liçnogo znakomstva s mestom naxodki. K soΩaleniü, çerep byl obnaruΩen v pliocenovom naplastovanii, sli‚kom £drevnem“ dlä podobnyx naxodok – vo vsäkom sluçae, po qvolücionnoj geoxronologii. Pozdnee uçenye popytalis´ vydat´ naxodku za £kovbojskuü ‚utku“ raboçego. No pri qtom ostaütsä nevyäsnennymi mnogie voprosy: – Qtot £‚utnik“ dolΩen byl najti v odnoj iz ‚tolen çeloveçeskij çerep. – Naxodku on dolΩen byl zamurovat´ v tverduü porodu vyrabotki, priçem sdelat´ qto nastol´ko iskusno, çto nikto ne zametil podvoxa. – Scena s naxoΩdeniem çerepa dolΩna byla byt´ podgotovlena i razygrana tak, çto daΩe u takogo opytnogo paleontologa, kak prof. Uitni, ne vozniklo ni teni somnenij. – Ves´ qtot teatr dolΩen byl byt´ razygran prostymi raboçimi, ot kotoryx voobwe trudno oΩidat´, çto oni priloΩat stol´ko staranij li‚´ dlä togo, çtoby potom posmeät´sä nad doverçivymi uçenymi. Iz qtix rassuΩdenij stanovitsä oçevidnym, çto najdennyj çerep byl ne lovkim rozygry‚em, a normal´nym çeloveçeskim çerepom iz naplastovaniä perioda pliocena.

115

Kastenedol´skij çerep
V 1860 godu prof. Ragaconi na‚el v pliocenovyx otloΩeniäx vblizi goroda Kastenedolo, Italiä, ewe odin çeloveçeskij çerep. V 1880 godu odin iz ego kolleg obnaruΩil v 18 metrax ot pervoj naxodki iskopaemye ostanki dvux detej. Neskol´ko pozΩe byl obnaruΩen i Ωenskij çerep. Istinnost´ naxodok byla podtverΩdena drugim paleontologom, prof. SerΩi. V 1912 godu, kogda sqr Artur Kit obßävil o naxoΩdenii skeleta çeloveka sovremennogo tipa v pliocenovyx otloΩeniäx v Ipsuiçe, oba uçenyx sväzalis´ drug s drugom, i posle obmena mneniämi SerΩi opublikoval v 1921 godu stat´ü, v kotoroj podtverΩdal ranee sdelannye im zaklüçeniä otnositel´no naxodok v Kastenedolo. Vse vnov´ vstreçaüD-r DΩon Kuoco (sprava) – ortodontist, na protäΩenii mnogix let zanimaüwijsä izuçeniem form çeloveçeskogo çerepa i çelüstej (vtoroe foto). Na osnovanii svoix issledovanij on pri‚el k vyvodu, çto vsledstvie bol´‚oj izmençivosti stroeniä çerepa praktiçeski nevozmoΩno toçno opredelit´, prinadleΩit li najdennyj çerep obez´äne ili çeloveku. Vnizu: vypolnennaä xudoΩnikom rekonstrukciä najdennogo R. Liki çerepa ciniantropa. Odnako drugie rekonstrukcii pokazyvaüt gorazdo bol´‚ee sxodstvo s obez´änoj. Çasto vosproizvedennyj oblik zavisit ot samogo issledovatelä: esli on ubeΩden, çto pered nim obez´änij çerep, rekonstrukciä bliΩe k Ωivotnomu, esli naoborot – k çeloveku.

wiesä vozraΩeniä, osnovyvaüwiesä na tom, çto qvolücionnaä model´ ne dopuskaet naliçie çeloveçeskix ostankov v stol´ drevnix naplastovaniäx, pomimo liçnyx svidetel´stv kompetentnyx uçenyx oprovergaütsä sleduüwimi faktami: – Vy‚eleΩawie naplastovaniä ne imeüt smewenij ili razlomov. – Iskopaemye byli zamurovany v porode, obrazovyvaüwej osnovnuü hastæ naplastovaniä. – Vy‚enazvannye iskopaemye rasseäny na bol´‚oj plowadi. Izvestny i drugie naxodki podobnogo roda: Ol´mskij çerep (1883, g. Ol´mo, Italiä, çerep zapolnen goluboj glinoj, obrazuüwej vse naplastovanie; pliocen), Foksxollskaä çelüst´ (1863, Ipsuiç, Angliä, pervobytnye orudiä truda najdeny daΩe v bolee glubokix sloäx; pliocen), gall´skij Xill-skelet, Kliçi-skelet i t.d.

Genealogiä çeloveka
Rassmotrim iskopaemye, privodiv‚iesä v kaçestve £promeΩutoçnyx zven´ev“ meΩdu çelovekom i obez´änoj v teçenie poslednix 150 let. 1. Neandertalec. Najdeny mnogoçislennye iskopaemye ostanki qtogo tipa. V principe qto byli edinstvennye iskopaemye, kotorymi Darvin raspolagal pri napisanii svoej knigi o proisxoΩdenii çeloveka. Segodnä my znaem, çto neandertalec ne byl dikim, obros‚im
116

Foto uwelæä v Tanzanii, v kotorom Luis i Mqri Liki v teçenie mnogix let v usloviäx sil´noj Ωary iskali okamenev‚ie ostanki Ωivyx suwestv, prizvannyx vospolnit´ probel meΩdu çelovekom i obez´änoj. Bol´‚aä çast´ najdennyx imi ostankov prinadleΩit avstralopitekam, kotoryx mnogie sovremennye issledovateli sçitaüt vymer‚im rodom obez´än.

volosami sgorblennym dikarem, a prinadleΩal k vidu Homo sapiens (predstavitelämi kotorogo ävläemsä i my) i vne‚ne ne sil´no otliçalsä ot nas (deformaciä ego tela byla, veroätno, vyzvana artritom i raxitom), krome togo, k tomu vremeni uΩe davno suwestvovali drugie vysokorazvitye lüdi. 2. Homo erectus – çelovek prämoxodäwij. K qtomu tipu otnosät pekinskogo çeloveka (sm. vy‚e) i £otkrytogo“ Dübua ävanskogo obezæänoçeloveka. Nekotorye issledovateli, sçitaä qti vidy tipiçnymi predstavitelämi çeloveçeskogo roda, vse Ωe sklonny otnosit´ ix k pred‚estvennikam sovremennogo çeloveka. Odnako obweizvestno, çto Homo erectus vstreçaetsä ewe v sravnitel´no molodyx otloΩeniäx, v to vremä kak starej‚ie naxodki Homo sapiens po vozrastu poroj znaçitel´no prevosxodät ix. Izvestnyj antropolog F. Vajdenrajx v sväzi s qtim zametil, çto vse tipy prämoxodäwego çeloveka moΩno priçislit´ k vidu Homo sapiens. Qto oznaçaet, çto vse naxodki iskopaemyx lüdej moΩno rassmatrivat´ kak variacii odnogo vida (sr. gl. 5). Drugie uçenye, kak my vidim, polagaüt, çto nekotorye iz najdennyx iskopaemyx ne mogut nazyvat´sä çeloveçeskimi i potomu dolΩny byt´ otneseny k obez´änam. Naskol´ko poroj sloΩno provesti razliçie meΩdu iskopaemymi ostankami çeloveka i obez´äny, pokazyvaet izuçenie tipov çelüsti, provedennoe d-rom DΩonom Kuoco iz N´ü-DΩersi. My predostavim slovo emu samomu:
117

£Vo vremä moej praktiki v kaçestve ortodontista ä ne raz udivlälsä, naskol´ko izmençivym moΩet byt´ ugol, obrazuemyj kostämi çelüsti çeloveka. U odnix lüdej qtot ugol dostigaet 67°, v to vremä kak u drugix kosti çelüsti raspoloΩeny sover‚enno parallel´no – kak u ‚impanze i drugix obez´än. Diapazon form çelüstej çeloveka nastol´ko velik, çto po najdennym iskopaemym ostankam çrezvyçajno trudno opredelit´, imeem li my delo s çelüst´ü çeloveka ili obez´äny. Vtoraä problema sväzana s korennymi zubami. U obez´än tretij korennoj zub bol´‚e pervogo, odnako imenno qtot priznak ä vyävil u dvux svoix pacientov: 15-letnej devu‚ki i 17-letnego parnä. Posle qtogo otkrytiä ä naçal sistematiçeskie issledovaniä i sdelal rentgenov-

Rekonstrukciä niΩnej çelüsti avstralopiteka (vverxu) pokazyvaet parallel´nost´ obeix kostej çelüsti, çto xarakterno dlä obez´än. Sprava: rekonstrukciä çerepa avstralopiteka. Vidny tolstye nadbrovnye dugi i massivnaä verxnää çelüst´. V otliçie ot drugix vidov obez´än u avstralopiteka otsutstvuüt krupnye vystupaüwie vpered klyki.

skij snimok moego sobstvennogo çerepa. Okazalos´, u menä sil´no razvity nadbrovnye dugi, çto sçitaetsä priznakom obez´änoçeloveka. No ved´ nadbrovnye dugi mogut sil´no vystupat´ i u normal´nogo sovremenogo çeloveka – v konce koncov, ved´ qto byl moj çerep! Dalee, deformirovannye nadbrovnye dugi mogut byt´ sledstviem opredelennyx boleznej. Dalee, vystupaüwie çelüsti. Rehæ zdesæ ne tolæko o vystupaüwix vpered zubax, no i licevyx çerepnyx kostäx. Qti priznaki my naxodim, k primeru, u çerepov tak nazyvaemyx prämoxodäwix lüdej (Homo erectus). Mnogie iz moix pacientov demonstriruüt te Ωe priznaki, naprimer, odna desätiletnää devoçka. To Ωe samoe moΩno skazat´ i o forme podborodka i obßeme çerepa. Vo mnogix psixiatriçeskix bol´nicax vstreçaütsä pacienty, imeüwie vsledstvie bolezni ili vroΩdennogo genetiçeskogo naru‚eniä oçen´ malen´kuü golovu. Pri rasprostranennom u nekotoryx narodov krovosme‚enii (braki meΩdu blizkimi rodstvennikami) takie urodstva mogli vstreçat´sä dovol´no çasto, i my, obnaruΩiv segodnä ix çerepa, mogli by prijti k loΩnym zaklüçeniäm. Ewe raz: krajne sloΩno na osnovanii ugla sxoΩdeniä, formy i veliçiny kostej çelüsti i podborodka, vystupaüwix licevyx kostej ili formy i obßema çerepa opredelit´, ç´i qto ostanki, potomu çto qti £obez´än´i“ priznaki çasto vstreçaütsä i u sovremennyx lüdej“.
118

3. Avstralopitek. Mnogoobrazie vidov i imen, davaemyx antropologami svoim naxodkam, uΩe samo po sebe poroΩdaet massu problem. Odnako postepenno issledovateli sklonäütsä k mneniü, çto vse naxodki iskopaemyx, imeüwie neposredstvennoe otno‚enie k predpolagaemoj qvolücii, mogut byt´ podeleny na dve gruppy: Homo sapiens (çelovek razumnyj) i Australopithecus (üΩnaä obez´äna). Imä £avstralopitek“ neposredstvenno sväzano s rabotoj sem´i Liki v Tanzanii, issledovaniä kotoroj obreli bol´‚uü izvestnost´. Luis i Mqri Liki v seredine qtogo veka v teçenie 28 let v Ωare olduvajskogo uwelæä zanimalis´ poiskami ostankov perexodnyx form meΩdu çelovekom i obez´änoj. K tomu vremeni ostanki avstralopitekov byli
Sprava: Mqri i Luis Liki 4-go sentäbrä 1959 goda demonstriruüt verxnüü çelüst´ nedavno najdennogo imi çerepa, vozrast kotorogo d-r Liki ocenival primerno v 600 000 let. On dal naxodke nazvanie £ciniantrop“ (afrikanskij çelovek). Londonskoe agenstvo pehati, pokazyvaä miru qtu fotografiü, torΩestvuüwe zaävläla: kaΩetsä, nakonec najdeno nedostaüwee zveno meΩdu çelovekom i obez´änoj! Segodnä bol´‚instvo issledovatelej otnosät qtot çerep k vymer‚emu vidu obez´än. Vnizu: pamätnaä doska na meste naxoΩdeniä ciniantropa (Australopithecus boisei) d-rom Luisom Liki. Slava qtoj obezæäny davno pomerkla.

obnaruΩeny uΩe v raznyx mestax ÜΩnoj Afriki. Naxodki byli podeleny na dve gruppy: krupnye, massivnye Australopithecus robustus i bolee melkie Australopithecus africanus. V 1959 godu ostanki avstralopitekov udalos´ obnaruΩit´ i sem´e Liki. Obßem çerepa naxodki sostavläl okolo 600 kub. sm, çto bol´‚e pribliΩaet avstralopiteka k obez´änam (obßem çerepa çeloveka sostavläet 1250-1500 kub. sm). Odnako çelüst´ naxodki byla sover‚enno poxoΩa na çeloveçeskuü. Poskol´ku Mqri Liki obnaruΩila vo mnogix mestax razloma primitivnye kamennye orudiä, bylo sdelano predpoloΩenie, çto oni prinadleΩat avstralopiteku, kotoryj, nesmoträ na malen´kij obßem çerepa, mog, blagodarä forme çelüsti i ispol´zovaniü kamennyx orudij truda, byt´ predkom sovremennyx lüdej. Çem Ωe byl v dejstvitel´nosti qtot Australopithecus africanus, ili Australopithecus habilis (ili, kak ego ewe nazyvaüt, Homo habilis, v zavisimosti ot togo, sçitaüt li ego rodstvennoj formoj obez´äny ili çeloveka)? Ego çelüst´ ne tak sil´no vytänuta vpered, odnako veliçinoj i tolwinoj kostej bliΩe k gorillam. Issledovaniä lorda Cukermana i d-ra Oksnarda pokazyvaüt, çto avstralopitek dolΩen byl peredvigat´sä tipiçno obez´än´ej poxodkoj: na polusognutyx nogax, opiraäs´ rukami o zemlü. Poqtomu vyvod lorda Cukermana odnoznaçen: avstralopitek byl obez´änoj. Oksnard dobavläet, çto avstralopitek peredvigalsä podobno orangutanu, odnako on ne imeet blizkix rodstvennikov v segodnä‚nem Ωivotnom mire.
119

Avstralopitek byl li‚´ odnim iz mnogix vymer‚ix vidov obez´än. Çto Ωe kasaetsä ego çelüstej: poxoΩuü formu my naxodim u pavianov vida Theripithecus, vstreçaüwegosä v Qfiopii. Nu a kak togda byt´ s najdennymi kamennymi orudiämi? Otvet opät´ oçeviden: oni byli izgotovleny Ωiv‚imi v to vremä lüd´mi, vozmoΩno, oxotiv‚imisä na obez´än-avstralopitekov i upotrebläv‚imi ix mäso v piwu. Mqri Liki na‚la v issleduemom eü razlome takΩe ostatki pervobytnyx poselenij, çto ävläetsä dokazatel´stvom suwestvovaniä v to vremä lüdej. Ej takΩe udalos´ obnaruΩit´ plowadku razmerami 5x10 metrov, splo‚´ useännuü kostämi i kamennymi orudiämi, okruΩennuü metrovoj polosoj svobodnoj, polnost´ü li‚ennoj iskopaemyx zemli, za

Neskol´ko kremnievyx orudij, ispol´zovav‚ixsä na‚imi predkami v kamennom veke. Process ix izgotovleniä pokazan na risunke sprava. V razliçnyx mestax Evropy obnaruΩena celaä set´ ‚axt, v kotoryx dobyvali kremen´.

predelami kotoroj opät´ naxodilis´ mnogoçislennye oblomki kostej i drugoj musor. Qtu naxodku moΩno obßäsnit´ sleduüwim obrazom: prämougol´nyj uçastok byl pervobytnoj xiΩinoj, okruΩennoj nevysokoj izgorod´ü, za kotoroj naçinalos´ svobodnoe prostranstvo. Posle trapezy ostatki piwi ostavalis´ leΩat´ na polu ili Ωe ix vybrasyvali naruΩu. Byli obnaruΩeny i krugovye razvaliny Ωiliw diametrom okolo päti metrov, priçem steny v Ωiliwax byli sdelany iz sloΩennyx drug na druga kamnej. Svoej arxitekturoj qti Ωiliwa sil´no napominaüt xiΩiny nekotoryx plemen na ügo-zapade Afriki. Riçard Liki, syn znamenitoj çety issledovatelej Luisa i Mqri Liki, prodolΩil poiski iskopaemyx v Kenii. V 1972 godu on sdelal vaΩnuü naxodku, poluçiv‚uü nazvanie £çerep-1470“. Po mneniü qvolücionistov, qto starej‚ij najdennyj do six por çeloveçeskij çerep. Itak, çto Ωe qto byl za çerep? PromeΩutoçnaä forma, çerep obez´änoçeloveka, tak davno iskomyj qvolücionistami? Net, qto byl sover‚enno normal´nyj çeloveçeskij çerep. Qto oznaçaet, çto uΩe pervye lüdi ne otliçalis´ formoj çerepa ot sovremennyx. Ewe odno lübopytnoe sledstvie: sovremennyj çelovek okazalsä drevnee svoix predpolagaemyx obez´änopodobnyx predkov! V primenenii k qvolücionnoj modeli qtot fakt oznaçaet, çto potomki dolΩny byli rodit´sä ran´‚e svoix predkov. Opiraäs´ na sovremennye otkrytiä, my moΩem dobavit´ k skazannomu ob avstralopitekax sleduüwee. Joxanson na‚el v 1974 godu
120

v Qfiopii ostanki obez´änopodobnogo suwestva, nazvannogo im £Lüsi“. Xotä Joxanson i utverΩdaet, çto Lüsi i ee 13 sorodiçej, ostanki kotoryx on obnaruΩil godom pozΩe, ävläütsä nedostaüwim sväzuüwim zvenom meΩdu obez´änoj i çelovekom (on dal qtim suwestvam nazvanie Australopithecus afarensis), my moΩem s polnym osnovaniem priçislit´ qtu naxodku k ostal´nym avstralopitekam i rassmatrivat´ ix kak vymer‚ij rod obez´än. Takim obrazom, avstralopiteki obrazuüt edinstvennuü gruppu iskopaemyx, kotoruü qvolücionisty mogut ispol´zovat´ kak ‚atkoe osnovanie svoix teorij. Segodnä qta gruppa obßedinäet razliçnye afrikanskie naxodki, po nahalu vvodiv‚ie v zabluΩdenie pestrotoj svoix
Vverxu: znamenityj £çerep-1470“, najdennyj v 1972 godu Riçardom Liki (foto vnizu). Vozrast naxodki ocenen v 2,9 milliona let, no, za isklüçeniem malen´kogo obßema, çerep polnost´ü poxoΩ na çeloveçeskij. Qta naxodka okazalas´ star‚e vsex najdennyx ranee £perexodnyx form“. PozΩe byli najdeny drugie, ewe bolee £drevnie“ çerepa sovremennogo tipa. Karikatura sprava pokazyvaet uxmyläüwegosä Darvina na fone kartiny MikelandΩelo, mesto Adama pri qtom zanimaet obez´äna. Xotä osnovnye principy, po kotorym vsemoguwij Arxitektor sotvoril obez´änu i çeloveka, sxodny, oni ne dokazyvaüt rodstva poslednix.

nazvanij rodov i vidov. V teçenie dolgogo vremeni uçenye iskali sredi predstavitelej qtoj gruppy predkov sovremennogo çeloveka. Odnako, obobwaä skazannoe, my moΩem ewe raz povtorit´, çto s uçetom sovremennyx otkrytij qta gruppa ne moΩet sçitat´sä predkami çeloveka. Mnogie vidnye qvolücionisty, takie kak Cukerman, Montegü, Robinson i dr., takΩe pri‚li k vyvodu, çto avstralopiteki predstavläüt soboj ne çto inoe, kak vymer‚ij rod çelovekoobraznyx obez´än. Soglasno mneniü issledovatelej, predstaviteli qtoj vymer‚ej gruppy obladaüt stol´ ävnymi priznakami obez´än (preΩde vsego qto malyj obßem mozga i forma çerepa), çto oni ne imeüt ni malej‚ego znaçeniä dlä (predpolagaemogo) qvolücionnogo genealogiçeskogo dereva çeloveka. Kak uΩe bylo skazano, priçinoj, pobudiv‚ej uçenyx sçitat´ avstralopitekov iskopaemymi predkami çeloveka, bylo utverΩdenie R. Darta i nekotoryx drugix paleontologov, çto avstralopiteki ispol´zovali kamennye orudiä i zanimalis´ oxotoj. Odnako poxoΩe, çto qti obez´äny sami byli diç´ü, a ne oxotnikami, i kamennye orudiä, obnaruΩennye vmeste s ix ostankami, prinadleΩali lüdäm. Poslednie naxodki Liki, Tejqba i Joxansona äsno pokazali, çto ko vremeni suwestvovaniä qtix obez´än i daΩe do nix na Zemle Ωili lüdi sovremennogo vida. Qto privodit nas k lübopytnomu zaklüçeniü: na segodnä‚nij den´ nam neizvesten ni odin £obez´änoçelovek“, moguwij sçitat´sä pred‚estvennikom roda Homo sapiens. DaΩe Riçard Liki v poslednee vremä
121

ne raz govoril ob qtom, podçerkivaä, çto on sam ne v sostoänii predloΩit´ vyxod iz sloΩiv‚ejsä situacii. Na‚e re‚enie leΩit na ladoni: iskopaemye svidetel´stvuüt o tom, çto vse osnovnye gruppy rastenij i Ωivotnyx, vklüçaä çeloveka, voznikli nezavisimo drug ot druga. Koneçno, dlä qvolücionnoj teorii takoe zaklüçenie ravnosil´no samoubijstvu. Poqtomu li‚´ otdel´nye qvolücionisty (k kotorym prinadleΩit i prof. Kirkut) priznaüt logiçnost´ i neizbeΩnost´ takogo vyvoda. Kak priverΩency, tak i protivniki teorii qvolücii segodnä priznaüt: otkrytiä paleontologov tak i ne smogli perekinut´ mostik çerez propast´, otdeläüwuü çeloveka ot obezæäny. Suwestvuüt sovremennye i

vymer‚ie lüdi, sovremennye i vymer‚ie vidy obez´än. Xotä çelovek i obez´äna blizki po svoemu anatomiçeskomu stroeniü, qto ewe ne delaet ix rodstvennikami. Iz naliçiä sxodstva moΩno sdelat´ li‚´ tot vyvod, çto k ix sozdaniü priloΩil ruku odin i tot Ωe Arxitektor. £Tak sotvoreny nebo i zemlä i vse voinstvo ix. I sover‚il Bog k sed´momu dnü dela Svoi, kotorye On delal, i poçil v den´ sed´myj ot vsex del Svoix, kotorye delal. I blagoslovil Bog sed´myj den´, i osvätil ego, ibo v onyj poçil ot vsex del Svoix, kotorye Bog tvoril i sozidal. Vot proisxoΩdenie neba i zemli“ (Byt. 2,1-4). Qto korotkoe predloΩenie zaver‚aet i obobwaet pervyj qtap istorii na‚ego mira.

Çeloveçestvo posle grexopadeniä
Skoree vsego, pervozdannyj mir (ot sotvoreniä do grexopadeniä) prosuwestvoval nedolgo. Bog povelel lüdäm plodit´sä i razmnoΩat´sä, çtoby napolnit´ zemlü i obladat´ eü. No oni sogre‚ili ewe do togo, kak u nix rodilis´ deti, i preΩde hem oni nahali osvaivatæ mir za predelami Edemskogo sada. Adam i Eva nedolgo naslaΩdalis´ sçast´em v velikolepnom sadu: Bog izgnal ix ottuda, çtoby oni ne vkusili plodov dereva Ωizni, stav bessmertnymi. No helovek byl izgnan ne bez obetovaniä – qto kosvennno proävläetsä v proklätii zmeä (satany; sm. Otkr. 12,9). Proiznesennoe Bogom proklätie oznaçalo ustanovlenie vehnoj vraΩdy
122

Nekotorye lüdi polagaüt, çto sfinks (sleva), lev s Ωenskoj golovoj, simvoliziruet zvezdnyj poäs Zodiaka (ot Devy do L´va). Pravda li, çto nebesa preΩde povedali lüdäm o BoΩ´em plane spaseniä, naçinaüwemsä devoj i konçaüwemsä l´vom? Ili çto legenda o sozvezdii Gerkulesa (izobraΩen borüwimsä so zmeem) ukazyvaet na boΩestvennogo Iskupitelä, v bor´be pobeΩdaüwego satanu? Sprava: na‚ Iskupitel´ Iisus Xristos, kakim Ego predstavil sebe Rembrandt.

meΩdu £semenem Ωeny“ (to est´ gre‚nikami, putem pokaäniä i very vnov´ primiriv‚imisä s Bogom) i £semenem zmeä“ (vraΩduüwie s Bogom gre‚niki, duxovnyj otec kotoryx – d´ävol; sr. Ioan. 8,44). Qta vraΩda v polnom obßeme proävläetsä uΩe v Byt. 4, kogda Kain (po svoemu xarakteru prinadleΩawij k semeni zmeä) ubivaet svoego bogoboäznennogo brata Avelä (sr. Evr. 11,4). No v konce vremen pobeda budet oderΩana £semenem Ωeny“, potomu çto Sam Bog sokru‚it satanu pod nogami veruüwix (Rim. 16,20). Qto stanet vozmoΩnym, potomu çto istinnoe i neporoçnoe £semä Ωeny“, Iisus Xristos, na kreste pobedil satanu (sm. Evr. 2,14; 1 Ioan. 3,8). Tak naçalas´ polnaä tragizma istoriä vpav‚ego v grex çeloveçestva. No svet boΩestvennogo obetovaniä ne ugas: ono ostalos´ v pamäti daΩe u samyx otstalyx äzyçeskix plemen. Ix legendy i mify polny istorij o bogatyräx, ne na Ωizn´, a na smert´ sraΩaüwixsä so zmeämi i drakonami. Qti mifologiçeskie obrazy my naxodim daΩe v sozvezdiäx Zodiaka. My vidim tam sraΩaüwegosä so zmeem Gerkulesa, Devu s meroj zerna v rukax (ukazyvaüwej na £semä Ωeny“), L´va, razdiraüwego golovu ogromnoj krylatoj zmei, i Skorpiona, Ωaläwego voina v pätu. MoΩet byt´, daΩe egipetskij sfinks (poludeva, polulev) ävläetsä otraΩeniem nadeΩdy na to, çto potomkom devy budet lev – car´ i spasitel´ çeloveçestva. Odnako tol´ko Bibliä donesla do nas qtu blaguü vest´ pervyx lüdej bez iskaΩenij. V knige Otkrovenie opisyvaetsä poslednee sraΩenie meΩdu £semenem Ωeny“ (Xristom i Ego Cerkov´ü) i £drevnim zmiem“, satanoj.
123

Posle grexopadeniä çeloveka i potopa Bog izbral Sebe odin narod pred licom drugix plemen. Qtomu narodu Bog dal zakon çerez Moiseä. V desäti zapovedäx Bog dal lüdäm otkrovenie Svoej voli. Moisej po poveleniü BoΩ´emu napisal (ili poruçil napisat´) pervye pät´ knig Biblii, sostavläüwie evrejskuü Toru. VozmoΩno, Moisej ispol´zoval pri napisanii svoej pervoj knigi istorii o naçale bytiä mira, do‚ed‚ie do nego na glinänyx tabliçkax.

Kain ubil Avelä – Adam sogre‚il protiv Boga, i teperæ Kain sover‚aet täΩkij grex protiv svoego bliΩnego, – i v nakazanie za qto stal brodägoj. Kain poselilsä v strane Nod (çto i oznaçaet £brodäga“) i proizvel tam svoix potomkov. Êenoj Kaina byla odna iz ego sester, kotoruü on vzäl s soboj vo vremä begstva. U Adama i Evy roΩdalis´ doçeri i synov´ä (sm. Byt. 5,4). Ko vremeni qtogo pervogo krovoprolitiä u Adama i Evy uΩe dolΩno bylo byt´ mnogo detej. Brak meΩdu brat´ämi i sestrami v to vremä ne byl çem-to osobennym: my naxodim tomu primery kak sredi patriarxov, tak i u äzyçeskix narodov. Potomki Kaina razvili vysokuü civilizaciü. Iaval nauçilsä delat´ palatki, çto pozvolilo emu stat´ koçevnikom. On takΩe otkryl, çto priruçeniü poddaütsä mnogie Ωivotnye, ne tol´ko byv‚ie v xozäjstve Avelä ovcy. MoΩet byt´, oni stali est´ mäso, naru‚iv BoΩ´e povelenie (Byt. 1,29; zapret na upotreblenie v piwu mäsa snät v Byt. 9,3). Iuval, brat Iavala, byl muzykal´no odarennym çelovekom i proävläl bol´‚e interesa k kul´ture, hem k xozäjstvu. On izobrel pervye strunnye i duxovye instrumenty. Dvoürodnyj brat Iuvala Tuvalkain poloΩil naçalo obrabotke metallov, on umel obrabatyvat´ kak med´, tak i Ωelezo. Suwestvuet predpoloΩenie, çto predaniä o nem rimläne voplotili v obraze boga ognä Vulkana. Takim obrazom, sed´moe pokolenie potomkov Adama znalo sposoby obrabotki Ωeleza i bronzy. Kak i poçemu sejças prinäto delit´ istoriü çeloveçestva na bronzovyj i Ωeleznyj veka, my rasskaΩem v tret´ej knige qtoj serii. Interesno, çto my vstreçaem qtu civilizaciü imenno sredi potomkov Kaina, a ne £semeni Ωeny“. My ne xotim skazat´ niçego ploxogo o xozäjstve Iavala, qstetike Iuvala i texniçeskix navykax Tuvalkaina, naoborot, oni umelo ispol´zovali dannye im Bogom dary. Odnako primeçatel´no, çto qti dary proävläütsä u potomkov lüdej, beΩav‚ix ot lica Iegovy (Byt. 4,16), i çto oni ispol´zovalis´ dlä togo, çtoby uluç‚it´ i sogret´ xolodnyj i pustoj, otvergnuv‚ij Boga mir (xotä sestru trex brat´ev i zvali Noema, çto oznaçaet £lübveobil´naä“). Vo vsäkom sluçae, u potomkov £semeni Ωeny“ Bibliä vydvigaet na pervyj plan sovsem inye kaçestva. Pri vnuke Adama Enose (syne Sifa, kotorogo Bog dal Eve vmesto Avelä) £naçali prizyvat´ imä Gospoda“ (Byt. 4,26). O Enoxe, £sed´mom ot Adama“, my çitaem, çto on xodil pred Bogom i ne uvidel smerti, potomu çto Bog vzäl ego (Byt. 5, 22-24).

Svedeniä o potope iz vnebiblejskix istoçnikov
O dlitel´noj qpoxe meΩdu grexopadeniem i potopom nam izvestno nemnogo. Bibliä takΩe govorit ob qtom oçen´ skupo. Potop byl gigantskoj preobrazuüwej katastrofoj, ne ostaviv‚ej i sleda ot bylogo mira. Edinstvennym myslimym istoçnikom informacii o dopotopnom mire mogli byt´ glinänye tabliçki, kotorye, vozmoΩno, byli napisany patriarxami i kotorye Noj soxranil ot potopa v kovçege (sm. pervuü knigu qtoj serii – £Kak voznikla Bibliä“). Drugimi istoçnikami informacii my ne raspolagaem, isklüçaä razve çto räd ustnyx (bol´‚ej çast´ü sil´no iskaΩennyx) predanij, voznik‚ix posle potopa. Iosif Flavij tak opisyvaet qti legendarnye sobytiä: potomki Sifa çerez Adama uznali, çto mir budet pogublen snaçala vodoj, a potom ognem. Opasaäs´, çto lüdi zabudut ix predupreΩdeniä, oni postroili dve ba‚ni, odnu iz oboΩΩennyx kirpiçej, druguü iz tesanogo kamnä, na kotoryx oni vysekli svoi slova. Esli teper´ potop razru‚it odnu ba‚nü, drugaä uceleet, napominaä lüdäm o vtorom bedst124

vii – ogne, dumali oni. Po slovam Iosifa Flaviä, odna iz qtix ba‚en ewe stoäla v ego vremä v Sirii. Drugoe predanie o predpotopnom mire obäzano svoim proisxoΩdeniem Berosu (Belru‚u), istoriku i Ωrecu v xrame vavilonskogo boga Marduka. V Byt. 5 pereçisleny desät´ pokolenij lüdej ot Adama do Noä, Ωiv‚ix do potopa. V vavilonskix predaniäx im sootvetstvuüt desät´ £carej“. Po Berosu, qti cari pravili v teçenie 432000 let (po drugj versii – 456 000), to est´ primerno 40 000 let kaΩdyj. O sed´mom iz qtix carej takΩe govoritsä, çto on byl vzät k bogam preΩde svoego vremeni i çto on byl posväwen v ix tajny (sr. Enoxa i slova o nem v Iud. 14), istoriä predpotopnogo mira takΩe zakançivaetsä desätym
Çast´ klinopisnoj vavilonskoj istorii o potope. Drugoe vavilonskoe predanie povestvuet, çto ot sotvoreniä mira do potopa smenilos´ desät´ carej. Byt. 5 takΩe nazyvaet 10 imen. Veroätno, qto sxodstvo vyzvano vospominaniämi ob odnix i tex Ωe sobytiäx, kotorye Bibliä peredaet prosto i äsno, a vavilonskie predaniä sme‚ivaüt s voznik‚imi pozΩe mifami.

carem. Bessporno, vavilonäne soxranili vospominaniä svoix predkov o predpotopnom mire, no li‚´ Sväwennoe Pisanie daet nam polnocennoe i istoriçeski vernoe opisanie tex sobytij. Esli privodimye v Byt. 5 gody Ωizni patriarxov uΩe kaΩutsä nam ohenæ bolæ‚imi, to v vavilonskix predaniäx oni v desätki raz bolæ‚e. Ewe bolee vaΩnoe razliçie: vavilonskie predaniä govorät o caräx i gorodax-gosudarstvax. Bibliä Ωe povestvuet ne o caräx, a o patriarxax, ne o gorodax, a obo vsem çeloveçestve. Sozdaetsä vpeçatlenie, çto vavilonäne prosto vklüçili patriarxov v svoi legendy, nadeliv ix dlä solidnosti preklonnym vozrastom. Teper´ my vplotnuü priblizilis´ k gigantskoj katastrofe, poträs‚ej na‚u zemlü: vsemirnomu potopu.

125

Vsemirnyj potop i geoxronologiçeskaä ‚kala

Sleva: £Razverzlis´ vse istoçniki velikoj bezdny, i okna nebesnye otvorilis´...“ Vse qto posluΩilo priçinoj gigantskogo navodneniä, nazyvaemogo vsemirnym potopom. Sprava: osadoçnye gornye porody obrazovany nanesennymi vodoj, vetrom i l´dom otloΩeniämi. Çasto qti porody imeüt ärko vyraΩennuü sloistuü strukturu.

Zemnaä kora obrazovana bol´‚im çislom naplastovanij, otliçaüwixsä drug ot druga slagaüwimi ix porodami, tolwinoj, protäΩennost´ü, raspoloΩeniem i vidami iskopaemyx. Suwestvuüt qffuzivnye porody (magmatiçeskie porody, obrazovannye v rezul´tate bystrogo zatverdeniä vulkaniçeskoj lavy), osadoçnye porody (voznik‚ie putem osaΩdeniä nanosnyx materialov v vodnoj srede, reΩe iz vozduxa, i v rezul´tate deätel´nosti lednikov), metamorfiçeskie porody (izmeneniä struktury i ximiçeskogo sostava gornyx porod, vyzvannye vozdejstviem vysokoj temperatury i davleniä). Poqtomu my zadaem vopros: kogda, v kakoj srok i pri kakix obstoätel´stvax obrazovalis´ qti razliçnye porody i naplastovaniä? Biblejskaä istoriçeskaä informaciä daet nam klüç k ponimaniü processov obrazovaniä zemnoj kory, predlagaä naibolee prostoe i qlegantnoe re‚enie dlä problem, sväzannyx s interpretaciej struktury zemnoj kory. Dlä podtverΩdeniä qtix slov my bolee podrobno rassmotrim vyskazyvaniä Biblii, leΩawie v osnove katastrofnoj modeli, ävläüwejsä al´ternativoj qvolücionizmu. a) Vremennoj period. V tret´ej glave qtoj knigi my ubedilis´ v tom, çto kak Bibliä, tak i nauka svidetel´stvuüt v pol´zu molodogo vozrasta Zemli. No 15-20 tysäç let prosto nedostatoçno dlä postepennogo obrazovaniä sloev zemnoj kory s pomow´ü processov, kotorye my moΩem nablüdat´ segodnä. Opiraäs´ na (peresmotrennuü) biblejskuü xrono127

Bol´‚oj kan´on v S∏A uΩe mnogo let sluΩit obßektom intensivnyx issledovanij kak qvolücionistov, tak i kreacionistov. Dlä qvolücionistov razliçaemye daΩe na foto sloi porody govorät o millionax let, v teçenie kotoryx dolΩno bylo proisxodit´ medlennoe nakoplenie i otverdenie osadoçnyx materialov. Kreacionisty Ωe sçitaüt, çto qti sloi predstavläüt soboj ne geologiçeskuü letopis´ pro‚ed‚ix millionov let, a li‚´ posledovatel´nost´ nanosov, sformirovav‚ixsä v tehenie neskolækix mesäcev, let ili stoletij vsledstvii potopa.

logiü, my moΩem smelo utverΩdat´, çto vsemirnaä katastrofa, o kotoroj povestvuetsä v samom naçale Biblii (£vsemirnyj potop“), proizo‚la li‚´ pät´-sem´ tysäç let nazad. b) Vseoxvatnost´. My ubeΩdeny, çto slova Biblii moΩno ponät´ li‚´ odnoznaçno: potop byl vsemirnoj katastrofoj, oxvativ‚ej vsü zemlü. Ob qtom svidetel´stvuet sleduüwee: 1. Uroven´ vody pri potope. Voda pokryla vsü zemlü, podnäv‚is´ na 15 loktej vy‚e ver‚in suwestvovav‚ix togda gor (kotorye, veroätno, po opredelennym priçinam byli znaçitel´no niΩe sovremennyx). No daΩe esli avtor knigi Bytiä govoril li‚´ o gorax BliΩnego Vostoka: çtoby zatopit´ ix, voda dolΩna byla pokryt´ vsü zemlü. 2. ProdolΩitel´nost´ potopa. Dlitel´noe vremä, v teçenie kotorogo vody potopa pokryvali zemlü, svidetel´stvuet o ego gigantskom mas‚tabe. 3. Neobxodimost´ postrojki kovçega. Lüdi i Ωivotnye ne mogli najti inogo ubeΩiwa ot potopa (kak, naprimer, Lot, kotoryj pozΩe mog spastis´ ot BoΩ´ego suda nad Sodomom, ubeΩav v drugoj gorod). 4. Biblejskij fakt, çto vo vremä potopa pogiblo vse Ωivoe, i qto nesmoträ na to, çto meΩdu tvoreniem i potopom pro‚lo mnogo vremeni, i lüdi, veroätno, rasselilis´ po vsej zemle. 5. Isklüçaüwie vsäkie somneniä slova ap. Petra (2 Pet. 3, sm. gl. 9). v) ProisxoΩdenie potopa. Issleduä Bibliü i opiraäs´ na na‚i
128

Sqr Çarlz Lajell (1797-1875), ‚otlanskij geolog. Osnovoj ego pozicii bylo ubeΩdenie, çto oblik na‚ej planety sformirovali v pro‚lom te Ωe processy, kotorye my nablüdaem v nastoäwee vremä. Po ego slovam, ogromnyj mas‚tab izmenenij byl vyzvan li‚´ bol´‚oj prodolΩitel´nost´ü qtix prirodnyx processov. Qtot princip uniformizma natolknul Darvina na mysl´ ob qvolücii vsego Ωivogo mira.

segodnä‚nie znaniä geologiçeskix processov, my moΩem predstavit´ sebe ogromnuü razru‚itel´nuü silu potopa. Klüçevoj tekst my naxodim v Byt. 7,11-12: £V sej den´ razverzlis´ vse istoçniki velikoj bezdny, i okna nebesnye otvorilis´; i lilsä doΩd´ na zemlü sorok dnej i sorok noçej“. Imenno zdes´ skryto obßäsnenie vozniknoveniä sloev zemnoj kory. Snaçala my, odnako, rassmotrim obßäsnenie qvolücionistov. Ego moΩno nazvat´ uniformistskim: ono isxodit iz togo, çto sloi zemnoj kory obrazovany temi Ωe processami, kotorye my nablüdaem v prirode segodnä. Qto oznaçaet, çto naplastovaniä dolΩny byli obrazovyvat´sä postepenno i krajne medlenno, v teçenie mnogix millionov i daΩe milliardov let. Pri qtom ne isklüçeny prirodnye katastrofy mestnogo znaçeniä, takie, kak zemleträseniä, izverΩeniä vulkanov i navodneniä. Odnako global´nye prirodnye katastrofy (prevy‚aüwie po mas‚tabu segodnä‚nie) qvolücionisty kategoriçeski otvergaüt, rukovodstvuäs´ principom: nastoäwee est´ klüç k obßäsneniü pro‚logo. Qtot uniformistskij podxod, predpolagaüwij postepennoe obrazovanie sloev zemnoj kory, a takΩe uverennost´ v tom, çto posledovatel´nost´ qtix sloev ukazyvaet na razliçiä v ix vozraste, navel qvolücionistov na mysl´ sväzat´ kaΩdyj tip naplastovaniä s opredelennym geologiçeskim periodom. KaΩdyj iz qtix periodov, dliv‚ixsä, kak polagaüt, milliony let, dolΩen byl privesti v raznyx mestax k medlennomu obrazovaniü sootvetstvuüwix sloev s xarakternymi dlä nix porodami i iskopaemymi. Vmeste vzätye, qti periody obrazuüt geoxronologiçeskuü ‚kalu – uporädoçennuü po vremeni posledovatel´nost´ sloev zemnoj kory, naçinaüwuüsä £drevnimi“ sloämi s okamenelostämi primitivnyx Ωivyx organizmov i zakançivaüwuüsä sloämi otloΩenij, soderΩawimi iskopaemye ostanki sovremennyx vysokorazvityx Ωivotnyx i çeloveka. S pomow´ü qtoj, imi Ωe samimi sostavlennoj, ‚kaly geologiçeskogo vremeni qvolücionisty dokazyvaüt naliçie qvolücii Ωizni na Zemle! Imeä v rukax istoriçeskie svidetel´stva, xristiane krajne skeptiçeski otnosätsä k uniformizmu. Korni proisxoΩdeniä uniformizma uxodät v qpoxu Prosveweniä, byv‚uü periodom samyx oΩestoçennyx napadok na sväwennye pisaniä, do‚ed‚ie do nas iz glubokoj drevnosti (t.e. na Bibliü). Katastrofizm (toçka zreniä, soglasno kotoroj sloi zemnoj kory voznikli v rezul´tate odnoj ili neskol´kix vsemirnyx katastrof) do 19-go veka priznavalsä vsemi geologami, na nem i segodnä osnovyvaütsä mnogie vidnye uçenye. Smena katastrofizma uniformizmom v pervoj polovine 19-go veka obßäsnäetsä ne novymi nauçnymi otkrytiämi, a izmeniv‚imisä vzglädami £prosvetitelej“ podrastaüwego pokoleniä. Izuçenie segodnä‚nej prirody (hto xotä i neobxodimo, no nesposobno dat´ klüç k obßäsneniü obrazovaniä sloev zemnoj kory) oderΩalo verx nad izuçeniem drevnix pis´mennyx istoçnikov (Biblii). Samym vaΩnym faktorom dlä qtogo istoriçeskogo povorota byl modnyj v to vremä radikalizm, s poroga otvergav‚ij veru v sverxßestestvennoe. Çto Ωe, dlä vsemirnoj prirodnoj katastrofy vovse ne obäzatel´no nuΩny sverxßestestvennye priçiny. Odnako u geologov vsemirnyj potop vsegda ewe zanimal osoboe mesto sredi vsex izvestnyx i predpolagaemyx prirodnyx katastrof, ego sçitali dejstviem i sudom BoΩ´im. Takim £mifam“ v qpoxu Prosveweniä prosto ne ostavalos´ mesta. Poqtomu uçenye, preΩde vsego DΩejms Xatton i Çarlz Lajell, predprinäli popytku poxoronit´ teoriü vsemirnyx katastrof, obßäsnää
129

vozniknovenie sloev zemnoj kory rezul´tatom dejstviä nablüdaemyx nyne v prirode processov. V principe nesostoätel´nost´ qtogo obßäsneniä vyävilas´ ewe pri Ωizni Lajella, vynudiv ego priznat´ v 1840 godu lednikovuü teoriü Agassisa, kotoraä vse-taki dopuskala (pust´ i v drugoj forme) naliçie v pro‚lom prirodnyx processov, ne proisxodäwix segodnä. Çto kasaetsä otno‚eniä uçenogo mira k uniformizmu, to ono malo izmenilos´ so vremen Lajella, poluçiv‚ego ot Darvina titul glavy qtogo dviΩeniä. Lajell byl fanatiçnym protivnikom istoriçeskogo ponimaniä knigi Bytiä, i on nadeälsä, çto smoΩet uvesti çeloveçestvo ot very v £moiseevy skazki“. Bol´‚e vsego ego razdraΩalo biblejskoe povestvovanie o vsemirnom potope, kotoroe on okrestil £ko‚marnym snom geologiçeskoj nauki“. Pri vsem qtom Lajell ne byl ateistom: kak i mnogie segodnä‚nie uçenye, on byl gotov vser´ez prinät´ Bibliü – no tol´ko ne v voprosax istorii. Odnako imenno qto my i xotim sejças sdelat´.

Okna i istoçniki
Vernemsä k na‚emu klüçevomu tekstu – Byt. 7,11-12. My çitaem, çto pri potope £otkrylis´ vse istoçniki velikoj bezdny“. Qto malen´koe mestoimenie £vse“ imeet zdes´ osnovopolagaüwee znaçenie: ono ukazy130

vaet na to, çto katastrofa v odin denæ poträsla vse dno mirovogo okeana – naibolee tonkuü çast´ zemnoj kory. Dno morej i okeanov vdrug podnälos´ i vspuçilos´, poloΩiv naçalo gigantskim izverΩeniäm vulkanov. Ogromnye massy rasplavlennoj gornoj porody i magmy potekli iz razlomov, podzemnye vody, veroätno, prevrativ‚is´ v par i ispytyvaä vysokoe davlenie verxnix sloev porody, s bol´‚oj siloj ustremilis´ vverx, prevrativ okeany v klokoçuwie £istoçniki bezdny“. Qto bujstvo stixij dolΩno bylo mnogokratno usilit´ geologiçeskuü aktivnost´ zemnoj kory i vyzvat´ sil´nej‚ie zemleträseniä i navodneniä (sm. niΩe). Vo-vtoryx, my çitaem, çto otkrylis´ £okna nebesnye“, v rezul´tate
Razumeetsä, uniformisty dopuskaüt naliçie prirodnyx katastrof mestnogo mas‚taba, kak, naprimer, qto izverΩenie vulkana Sürtsej 23 sentäbrä 1964 goda (sleva). Odnako oni isklüçaüt vozmoΩnost´ proisxoΩdeniä unikal´nyx v istorii Zemli sobytij, kak, skaΩem, vsemirnoe navodnenie (potop). Sila vodnyx potokov poistine ogromna (sprava). I segodnä ewe vstreçaütsä sledy katastrofiçeskix razru‚enij, vyzvannyx navodneniämi. Voda moΩet ot‚lifovat´ ogromnye kamni (krajnee foto sprava). Çto moΩet sdelat´ qroziä, vidno na primere qtix stoäwix u morä skal. Voda i veter razru‚ili seredinu qtoj skaly, prevrativ ee v ogromnuü arku.

çego v teçenie soroka dnej ne perestavaä povsüdu ‚el prolivnoj doΩdæ. VyraΩenie £okna nebesnye“ my neodnokratno vstreçaem v Biblii, no nigde bol´‚e ono ne sväzano s vodoj. Sozdaetsä vpeçatlenie, çto qti £okna“ voobwe ne sravnimy s na‚imi segodnä‚nimi doΩdämi. Qto podtverΩdaetsä i tem, çto segodnä prodolΩitel´nyj doΩd´ na vsej zemle voobwe nevozmoΩen: dlä qtogo v na‚ej atmosfere prosto nedostatoçno vlagi. Esli my xotim vser´ez prinät´ biblejskoe povestvovanie o potope, nam sleduet dopustit´, çto v pervozdannoj atmosfere suwestvovali zapasy vody, vo mnogo raz prevosxodäwie segodnä‚nie. V glave 4 my uΩe govorili o tom, çto Byt. 2,5, po-vidimomu, ukazyvaet na to, çto Bog vo vtoroj den´ tvoreniä pomestil v verxnix sloäx zemnoj atmosfery ogromnye massy vody, propuskav‚ej solneçnye luçi. Vo vremä potopa potrebovalos´ celyx sorok dnej na to, çtoby qta ogromnaä massa vody mogla izlit´sä na zemlü! Znaçenie qtix osadkov obuslovleno ne tol´ko ix bol´‚im koliçestvom: oçevidno, çto doΩd´ prines na zemlü li‚´ maluü çast´ vod potopa. Osnovnaä massa vody dolΩna byla izlit´sä iz nazvannyx vy‚e £istoçnikov bezdny“, to est´ podzemnyx vmestiliw vody. Glavnaä funkciä doΩdä zaklüçalas´ v tom, çto obru‚ivaüwiesä s neba ogromnye potoki dolΩny byli nevoobrazimo perepaxatæ poverxnost´ zemli, vyzvav sil´nej‚uü qroziü poçv i skal. Vskore s gor v doliny dolΩny byli ustremit´sä potoki vody, gräzi i webnä, smyvaä i razru‚aä
131

vse na svoem puti. Malen´kie reki, vzduv‚is´ i vyjdä iz beregov, prokladyvali sebe put´ k bliΩaj‚im bol´‚im potokam, obrazuä glubokie ovragi v odnix mestax i nanosä xolmy otloΩenij v drugix. I segodnä daΩe nebol´‚ie taäniä lednikov ili doΩdi poroj privodät k obrazovaniü v gorax gräzevyx potokov, smetaüwix s lica zemli celye seleniä. Takie potoki sposobny s bol´‚oj skorost´ü nesti ogromnye kamni, smyvaä poroj poçvennyj sloj na neskol´ko metrov i peremewaä s mesta na mesto celye kubiçeskie kilometry grunta. Esli uΩe prirodnye katastrofy mestnogo mas‚taba mogut proizvesti takie razru‚eniä, to çto moΩno skazat´ o potope, volny kotorogo zaxlestnuli ver‚iny samyx vysokix gor i v teçenie poçti polugoda pokryvali Zemlü?

MikelandΩelo: Diluvio Universale, Vatikan, rospis´ Sikstinskoj kapelly. Lüdi v straxe i smätenii iwut ubeΩiwa ot pribliΩaüwixsä voln. Mnogie iz nix begut v gory. Odnako vsem im suΩdeno pogibnut´, potomu çto Bog poklälsä istrebit´ vsü plot´ pod nebesami (Byt. 6,5-8).

Obrazovanie pervyx naplastovanij
Esli my pitaem xotä by nemnogo doveriä k slovam Biblii, nam stanovitsä sover‚enno äsno, çto takaä gigantskaä katastrofa, kak potop, dolΩna byla soprovoΩdat´sä obrazovaniem ogromnogo koliçestva osadoçnyx porod. Neperestaüwij livnevyj doΩdæ, istorgaüwie stolby vody i para podzemnye istoçniki, vystupaüwaä iz razlomov ognedy‚awaä magma, smetaüwie vse na svoem puti potoki, stra‚nye zemleträseniä i opolzni – vse qto v krathaj‚ij srok vzlomalo zemnuü koru. Na dne okeanov vzmetennye potokami lavy i para donnye otloΩeniä pogrebli pod soboj milliony morskix bespozvonoçnyx. Takim obrazom, niΩnie sloi otloΩenij dolΩny soderΩat´ ostanki obitaüwix na morskom dne bespozvonoçnyx, stav‚ix pervoj dobyçej razbu‚evav‚ixsä stixij. Nad nimi my mogli by oΩidat´ vstretit´ naplastovaniä, soderΩawie ostanki ryb (iz-za svoej podviΩnosti oni mogli dol´‚e protivostoät´ stixii), çto takΩe podtverΩdaetsä naxodkami iskopaemyx. Razumeetsä, ryby i bespozvonoçnye dolΩny v znaçitel´nyx koliçestvax vstreçat´sä i v verxnix sloäx otloΩenij. V qto vremä na su‚e dolΩno bylo tvorit´sä neçto uΩasnoe. Poslednimi dolΩny byli pogibnut´ Ωivotnye su‚i i lüdi: spasaäs´ ot potopa begstvom i vplav´, oni v konce koncov vse byli nastignuty volnami i utonuli. Kakaä-to çast´ iz nix dolΩna byla byt´ pogrebena pod sloem otloΩenij i okamenet´. Poverxnostnyj sloj poçvy vskore
132

dolΩen byl byt´ smyt potokami, vyrvannye iz zemli derev´ä i rasteniä – uneseny, znaçitel´naä çast´ iz nix popala v okeany. DaΩe xolmy i gory, li‚ennye poçvy i rastitel´nosti i buduçi ne v silax protivostoät´ bujstvu stixij, razru‚alis´ i drobilis´. Voda, uvlekaä s soboj kamennye glyby, drobila ix drug o druga, obrazuä otloΩeniä peska i graviä. Gigantskie potoki vody, gräzi i kamnej, prokatyvas´ po poverxnosti Zemli, dolΩny byli poxoronit´ pod soboj massu Ωivotnyx i rastenij. Spustä nekotore vremä presnye vody i otloΩeniä s su‚i polnost´ü pereme‚alis´ s okeanami. Nakonec, pri uspokoenii vod, tverdye çasticy naçali postepenno osedat´, rastvorennye v vode ximiçeskie soedineniä – neravnomerno, v zavisimosti ot tempe-

Qti zmeevidnye morskie zvezdy (sprava) dolΩny byli byt´ pogrebeny sil´nym potokom vody, o çem svidetel´stvuüt ix vytänutye v odnu storonu wupal´ca. Rak na niΩnem snimke zaväz v poluΩidkom izvestnäke. Sledy pokazyvaüt, kak on otçaänno pytalsä osvobodit´sä iz plena, poka sleduüwij sloj nanosov ne poxoronil ego navsegda. Podobnye okamenelosti mogli vozniknut´ li‚´ pri potope.

ratury i solenosti vody – vypadat´ na dno, obrazuä tolstye plasty otloΩenij, vskore okamenev‚ix i obrazovav‚ix segodnä‚nie poverxnostnye sloi zemnoj kory. Soglasno zakonam gidrodinamiki, täΩelye çasticy, kotorymi byli perenasyweny vody potopa, rano ili pozdno, v zavisimosti ot ix fiziçeskix xarakteristik, dolΩny byli osest´, obrazovav vertikal´nuü posledovatel´nost´ sloev. Poskol´ku volny potopa rasprostranälis´ xaotiçno i s razliçnoj skorost´ü, kaΩdaä iz nix mogla sposobstvovat´ formirovaniü novogo sloä otloΩenij. Tak v teçenie vsego neskol´kix mesäcev na zemnoj poverxnosti povsüdu moglo obrazovat´sä bol´‚oe çislo osadoçnyx naplastovanij na glubine do odnogo-dvux kilometrov.

Geoxronologiçeskaä ‚kala
O‚elomläüwim sledstviem qtogo podxoda ävläetsä to, çto sovokupnost´ suwestvuüwix segodnä sloev zemnoj kory (geoxronologiçeskoj ‚kaly) dolΩno bylo obrazovatæsä ne v teçenie millionov i milliardov let, a bystro i vnezapno, pod dejstviem tektoniçeskix sil i vod potopa, v teçenie neskol´kix stoletij. Poslednee takΩe vaΩno, tak kak osaΩdenie i uplotnenie grunta, oçevidno, proisxodilo i v teçenie nekotorogo vremeni posle potopa, v to vremä kak okamenenie sloev otloΩenij s pogrebennoj v nix biomassoj protekalo ewe medlennee.
133

Napra‚ivaetsä vyvod, çto nebogatye iskopaemymi dokembrijskie otloΩeniä soxranilis´ s dopotopnyx vremen, v to vremä kak po men´‚ej mere neskol´ko verxnix sloev (tretiçnogo i çetvertiçnogo periodov) dolΩny byli obrazovat´sä posle potopa. Nekotorye issledovateli otnosät k poslepotopnym i nekotorye (esli ne vse) mezozojskie otloΩeniä. Ispol´zuemaä geologami-qvolücionistami geoxronologiçeskaä ‚kala sootvetstvuet istine li‚´ v tom smysle, çto ona opisyvaet obwuü posledovatel´nost´ sloev zemnoj kory. Udivitel´no to, çto qta posledovatel´nost´ (predpolagaemyx) geologiçeskix qpox polnost´ü soglasuetsä s prognozom potopnoj modeli, priçem poslednää legko razre-

Qti ammonity (vymer‚ie mollüski) pribity potokom k kusku dereva. Sila potoka ukazyvaet na bystroe formirovanie otloΩenij v rezul´tate dejstviä prirodnyx katastrof.

‚aet problemy qvolücionnoj geoxronologii. Tak, li‚´ potopnaä model´ predlagaet priemlemoe obßäsnenie proisxoΩdeniä mnogoçislennyx i ogromnyx zaxoronenij organiçeskoj massy, poroj nasçityvaüwix ostanki soten tysäç Ωivotnyx, veroätno, iskav‚ix spaseniä ot stra‚nogo bedstviä i pogrebennyx v obwej mogile. Ne tol´ko uniformistskaä, no i potopnaä model´ obßäsnäet, poçemu v niΩnix sloäx otloΩenij vstreçaütsä isklüçitel´no morskie Ωivotnye i rasteniä, a v posleduüwix – obitateli su‚i. Odnako li‚´ potopnaä model´ daet obßäsnenie naliçiü v niΩnix sloäx ediniçnyx okamenelostej nazemnyx form Ωizni – derev´ev, mlekopitaüwix, lüdej. V sluçae uniformistskoj modeli my mogli by oΩidat´ najti v niΩnix sloäx otloΩenij kartinu postepennogo razvitiä prostej‚ix, primitivnyx rastenij i Ωivotnyx, a takΩe postepennoe formirovanie osnovnyx grupp bespozvonoçnyx. Potopnaä model´ predpolagaet naliçie v niΩnix sloäx otloΩenij vsex vidov vstreçaüwixsä segodnä morskix form Ωizni (vklüçaä vymer‚ie vidy), çto v toçnosti sootvetstvuet dejstvitel´nosti. Posle praktiçeski li‚ennyx okamenelostej dokembrijskix sloev sleduüt kembrijskie i ordovikskie otloΩeniä, v kotoryx v izbytke predstavleny ne tol´ko vse vidy morskix organizmov, no i bol´‚instvo osnovnyx grupp Ωivotnogo mira. Qtot fakt – odin iz samyx bol´‚ix problem qvolücionistov, s toçki zreniä uniformizma on voobwe ne poddaetsä obßäsneniü. Drugimi slo134

vami, potopnaä model´ predlagaet to, çto ne v sostoänii dat´ uniformistskaä model´: obßäsnenie suwestvuüwej obwej posledovatel´nosti sloev zemnoj kory (tradicionno sväzyvaemuü s geoxronologiçeskoj ‚kaloj), vklüçaä mnogoçislennye naru‚eniä qtoj posledovatel´nosti, i soderΩawixsä v naplastovaniäx iskopaemyx. Krome togo, potopnaä model´ razre‚aet fundamental´nye problemy, voznikaüwie v sväzi s qvolücionnoj interpretaciej istorii zemnoj kory. Qto ne oznaçaet, çto potopnaä model´ li‚ena problem: i v nej ne vse odnoznaçno, i ona ne moΩet otvetit´ na vse voprosy. No sozdaetsä vpeçatlenie, çto u potopnoj modeli qti problemy imeüt vtorostepennyj xarakter, zatragivaä li‚´ otdel´nye ee detali, v celom Ωe ona oçen´ xoro‚o sebä
Sprava: vodnye massy potopa pogrebli pod soboj bol´‚oe koliçestvo Ωivotnyx. Najdeny zaxoroneniä, gde pereme‚any okamenev‚ie ostanki soten tysäç mlekopitaüwix i presmykaüwixsä. Vnizu: qtot glubokovodnyj korall byl obnaruΩen ne v sloe morskix otloΩenij, a v kamennougolænom plaste, t.e. sredi okamenev‚ix nazemnyx rastenij. Pri medlennom, postepennom obrazovanii kamennougol´nyx plastov, kak qto predstavläüt sebe qvolücionisty, podobnye naxodki isklüçeny. Odnako v usloviäx potopa morskie organizmy mogli sme‚at´sä s nazemnymi rasteniämi.

opravdyvaet. Qtomu uspexu my obäzany tem, kto, nevziraä na mnenie bol´‚instva, imel muΩestvo isxodit´ iz biblejskix osnovanij.

Obrazovanie sloev zemnoj kory
Ne tol´ko obrazovanie kamennougol´nyx plastov (sm. gl. 6), no i stroenie mnogix drugix naplastovanij ukazyvaet na proizo‚ed‚ie prirodnye katastrofy, no ni v koem sluhae ne na segodnä‚nie processy zemnoj kory (na hto tak oxotno ssylaütsä uniformisty). Magmatiçeskie porody svidetel´stvuüt o kolossal´noj aktivnosti vnutri zemnoj kory. V nekotoryx mestax magmatiçeskie porody obrazuüt naplastovaniä plowad´ü v sotni tysäç kvadratnyx kilometrov: dlä qtogo na poverxnost´ Zemli kogda-to dolΩny byli izlit´sä nastoäwie reki ognedy‚awej bazal´tovoj lavy. K sçast´ü, v nastoäwee vremä my ne vstreçaem takoj aktivnoj vulkaniçeskoj deätel´nosti. I batolity, ogromnye massy zastyv‚ej, ne dojdä do poverxnosti, lavy, obrazuüwie osnovanie mnogix gor i xolmov, narädu so mnogimi drugimi ne voznikaüwimi v nastoäwee vremä gornymi strukturami, ävläütsä sledstviem proizo‚ed‚ix kogda-to prirodnyx katastrof. Xotä qti gory i sçitaütsä sravnitel´no molodymi, im, po ocenkam qvolücionnoj modeli, mnogo millionov let. Odnako sobrany mnogoçislennye dokazatel´stva togo, çto uΩe vo
135

vremena çeloveçeskoj istorii Andy, Gimalai i drugie gornye massivy podnälis´ vverx na sotni i daΩe tysäçi metrov. V razliçnyx mestax zemnogo ‚ara vstreçaütsä sotni tysäç kvadratnyx kilometrov ravnin, obrazovannyx otloΩeniämi kamnej i peska, poroj dostigaüwimi kilometrovoj tolwiny. Obrazovanie takix otloΩenij segodnä isklüçeno. V nastoäwee vremä takΩe ne voznikaüt otloΩeniä mnogix izvestnyx tipov: pesçanika, slanca, konglomeratov, izvestnäka, rogovika i qvaporitov. Ix obrazovanie moΩno obßäsnit´ li‚´ protekaniem gigantskix ximiçeskix i gidravliçeskix processov, vzmetnuv‚ix i pereme‚av‚ix ogromnye koliçestva peska, gliny i drugix vidov pohv s zaleΩami mineral´nyx solej, priçem qti preobraLavovyj pejzaΩ na Gavajäx (sprava) ävläet soboj primer obrazovav‚ixsä sovsem nedavno qffuzivnyx porod. Vverxu na sleduüwej stranice: sxema razreza Bol´‚ogo kan´ona. Qvolücionisty stalkivaütsä zdes´ so sleduüwimi problemami: a) udivitel´naä ravnomernost´ zaleganiä mnogix sloev na protäΩenii soten kvadratnyx kilometrov; b) otsutstvie nekotoryx sloev (i sväzannye s qtim probely v milliony let) bez kakix-libo sledov qrozii; v) çeredovanie kembrijskix i mississipianskix otloΩenij (a ved´ reç´ opät´ idet o celyx periodax); g) naliçie ostankov vysokorazvityx organizmov v oçen´ £drevnix“ sloäx – naprimer, proterozoe. Potopnaä model´ ne ispytyvaet nikakix zatrudnenij pri obßäsnenii qtix fenomenov.

zovaniä dolΩny byli protekat´ nastol´ko bystro, çto vmeste s porodoj byli pogrebeny daΩe ogromnye Ωivotnye. Obßem bu‚uüwix vodänyx mass, kotorye potrebovalis´, çtoby pereme‚at´ pesok s glinoj, obrazovav nasçityvaüwie tysäçi kvadratnyx kilometrov zaleΩi pesçanika i slanca, ne poddaetsä rasçetu. Trudno daΩe predstavit´ sebe ustremiv‚ijsä na su‚u gigantskij potok, stol´ mownyj, çto on ostavil posle sebä v Severnoj Amerike i na drugix kontinentax sotni tysäç kvadratnyx kilometrov otloΩenij konglomeratov. Ves´ okean vdrug prevratilsä v klokoçuwij kotel s rastvorom ximiçeskix soedinenij. Silikaty, kal´city i magnezity, osaΩdaäs´ na dno, obrazovali povsemestno rasprostranennye zaleΩi izvestnäka, dolomita i rogovika. Ogromnye, udivitel´no çistye i li‚ennye organiçeskix primesej zaleΩi mineral´nyx solej i gipsa dolΩny byli obrazovat´sä v rezul´tate bystrogo vypadeniä ximiheskix osadkov v oxlaΩdaüwixsä perenasywennyx vodnyx rastvorax, a ne putem ispareniä melkovodnyx morej, kak qto obyçno utverΩdaüt qvolücionisty. Ne tol´ko obßem i ximiçeskij sostav otloΩenij, no i formy qtix zaleΩej (bol´‚ie razlomy, skladki i vertikalænye smeweniä) ukazyvaüt na processy sover‚enno neznakomogo nam segodnä mas‚taba. Vse qti fakty odnoznaçno svidetel´stvuüt v pol´zu teorii katastrof, odnako ne v tom smysle, çto Zemlä pereΩila räd prirodnyx katastrof mestnogo znaçeniä, kaΩdaä iz kotoryx sposobstvovala obra136

Vnizu: po dnu Bol´‚ogo kan´ona teçet reka Kolorado. Soglasno qvolücionnoj modeli, reka dolΩna byla v teçenie millionov let probit´ svoj put´ v gornyx porodax. Potopnaä model´ utverΩdaet, çto reka proloΩila svoe ruslo v to vremä, kogda sloi otloΩenij ewe ne uspeli okamenet´. MoΩno predstavit´ sebe silu, s kotoroj voda dolΩna byla prokladyvat´ svoj izvilistyj put´ meΩdu skalami.

zovaniü sootvetstvuüwego naplastovaniä. Kolossal´nyj razmax preobrazovanij ukazyvaet na odnu ili, moΩet byt´, neskol´ko katastrof vsemirnogo mas‚taba. Mnogoçislennye issledovaniä blizki k zaklüçeniü, çto bol´‚aä çast´ sloev zemnoj kory (sostavläüwix osnovu geoxronologiçeskoj ‚kaly) dolΩna byla vozniknut´ v rezul´tate odnoj, vsemirnoj katastrofy. Vspomnim, k primeru, pronizyvaüwie ugol´nye plasty snizu vverx okamenev‚ie stvoly derev´ev, dostigaüwie poroj dliny v 10-20 metrov i svidetel´stvuüwie o tom, çto vse qti raspoloΩennye drug nad drugom naplastovaniä dolΩny byli vozniknut´ odnovremenno. Vyäsnilos´ takΩe, çto nekotorye reki, naprimer, Kolorado v Bol´‚om kan´one S∏A, mogli proloΩit´ svoe ruslo li‚´ pri tom uslovii, çto niΩnie sloi otloΩenij (na glubine polutora kilometrov!) byli ryxlymi, to est´ oni dolΩny byli okamenet´ posle obrazovaniä verxnix sloev. Odnako qto moglo imet´ mesto li‚´ pri uslovii, çto vse naplastovaniä obrazovalis´ odno za drugim i za sravnitel´no korotkij period vremeni. Drugim svidetel´stvom togo, çto bol´‚aä çast´ geologiçeskix formacij dolΩna byla obrazovat´sä dostatoçno bystro, ävläütsä £okamenev‚ie“ meteority. Vsem izvestno, çto iz kosmiçeskogo prostranstva v zemnuü atmosferu nepreryvno postupaet kosmiçeskaä pyl´ i meteority, çast´ iz kotoryx dostigaet poverxnosti Zemli. Po mneniü uniformistov, vypadenie meteoritov na Zemlü proisxodilo v teçenie milliardov let, v teçenie
137

vsej predpolagaemoj istorii na‚ej planety, v pro‚lom daΩe bol´‚e, çem v nastoäwee vremä. Odnako v niΩnix sloäx otloΩenij sledy meteoritov voobwe otsutstvuüt, oni poävläütsä li‚´ v samyx verxnix sloäx (veroätno, obrazovav‚ixsä posle potopa). Edinstvennoe podxodäwee obßäsnenie qtogo fenomena zaklüçaetsä v tom, çto bol´‚instvo naplastovanij dolΩno bylo obrazovat´sä nastol´ko bystro, çto meteority prosto ne uspeli nakopit´sä v nix v zametnyx koliçestvax. Vo mnogix mestax vstreçaütsä tak nazyvaemye £nesoglasnye“ naplastovaniä (smewennye ili vovse otsutstvuüwie promeΩutoçnye sloi), ukazyvaüwie na to, çto opredelennye naplastovaniä snaçala byli smäty, a zatem so‚lifovany (smyty volnami potopa) i pokryty novymi naplastovaniämi. V qtom sluçae meΩdu obrazovaniem qtix naplastovanij dolΩno bylo projti nekotoroe vremä (v sluçae potopnoj modeli reç´ ‚la by li‚´ o dnäx i nedeläx). No, samoe interesnoe, my dejstvitel´no moΩem prosledit´ v sloäx zemnoj kory vsü geoxronologiheskuü ‚kalu, esli tol´ko obxodit´ pri qtom £nesoglasnye“ naplastovaniä, kstati, vstreçaüwiesä ne stol´ çasto i ograniçennye nebol´‚imi uçastkami poverxnosti. Qto oznaçaet, çto, nesmoträ na lokal´nye otkloneniä (prirodnye processy, vyzvav‚ie obrazovanie £nesoglasnyx“ naplastovanij), bol´‚instvo sloev zemnoj kory dolΩno bylo sformirovat´sä oçen´ bystro i poçti odnovremenno.

Okamenev‚aä organiçeskaä massa
V qtom meste my xotim ewe raz obratit´ na‚e vnimanie na vyvody, sdelannye v ‚estoj glave: v nej my govorili o znaçenii okamenelostej, kotorye igraüt vaΩnuü rol´ i v qtoj diskussii. My videli, çto iskopaemye demonstriruüt to Ωe otsutstvie promeΩutohnyx zvenæev, çto i sovremennaä Ωivaä priroda. Oni takΩe delätsä na klassy, oträdy, semejstva i t.d., niçem ne otliçaäs´ v qtom otno‚enii ot nyne‚nix form Ωizni. Svoim vidom iskopaemye Ωivotnye i rasteniä ne otliçaütsä ot segodnä‚nix (isklüçaä li‚´ variacii vnutri sotvorennyx grupp) i ne imeüt trebuemyx qvolücionnoj teoriej promeΩutoçnyx ili perexodnyx form. No my ne xotim zanimat´sä li‚´ kritikoj, oprovergaä qvolücionnuü model´. Na‚i rassuΩdeniä privodät i k poloΩitel´nomu rezul´tatu. V gl. 6 my, osnovyvaäs´ na svidetel´stvax iskopaemyx, pokazali, çto s samogo naçala parallel´no suwestvovalo mnoΩestvo razliçnyx form Ωizni, ne proizo‚ed‚ix drug ot druga. Pora, odnako, sdelat´ vtoroj vyvod: iskopaemye organizmy iz vsex sloev otloΩenij dolΩny byli Ωit´ v odno vremä. Okamenelosti pokazyvaüt nam sovokupnost´ Ωivotnyx i rastenij, Ωiv‚ix v odno vremä – pust´ i v razliçnyx mestax. Qto ewe odno svidetel´stvo v pol´zu togo, çto bol´‚aä çast´ geologiçeskix formacij dolΩna byla obrazovat´sä odnovremenno. Okamenev‚ie rasteniä i Ωivotnye v sleduüwix drug za drugom sloäx zemnoj kory ne ävläütsä otraΩeniem smeny qpox v razvitii Ωivoj prirody (kotorye dolΩny byli dlit´sä milliony let), oni ne svidetel´stvuüt o posledovatel´nosti ‚agov qvolücii, a pokazyvaüt nam edinyj mir Ωivotnyx i rastenij, rasprostraniv‚ijsä ko vremeni potopa na ves´ zemnoj ‚ar – ot morskix glubin do vysokogorij. Tol´ko tak my moΩem obßäsnit´ porazitel´noe sxodstvo predpotopnogo organiçeskogo mira s sovremennym: v celom on ostalsä preΩnim, nesmoträ na to, çto mnogie Ωivotnye i rasteniä vymerli, a drugie obrazovali novye vnutrigruppovye raznovidnosti. Poqtomu li‚´ potopnaä model´ moΩet predloΩit´ udovletvoritel´noe obßäsnenie kak proisxoΩdeniü
138

Naskol´ko bystro dolΩno bylo proisxodit´ obrazovanie nanosov, pokazyvaet qto okamenev‚ee v stoäçem poloΩenii derevo. Poroj okamenev‚ie derev´ä dostigaüt dliny 10-20 metrov, pronizyvaä neskol´ko sloev otloΩenij. Qto vozmoΩno li‚´ pri uslovii bystrogo nakopleniä osadoçnogo materiala – nastol´ko bystrogo, çto derevo ne uspelo sgnit´.

Krasivyj meteorit s vkrapleniämi almazov (sprava). V niΩnix sloäx zemnoj kory meteority praktiçeski ne vstreçaütsä, çto ukazyvaet na bystroe obrazovanie qtix sloev. Vnizu: oblomok grauvakki (osobo tverdoj pesçanoj porody) so ‚trixovymi sledami qrozii. Plasty vakki poroj dostigaüt tolwiny porädka neskol´kix soten metrov, no ‚trixovye sledy ukazyvaüt na ix bystroe vozniknovenie.

okamenelostej i polnomu otsutstviü sredi nix promeΩutoçnyx i perexodnyx form, tak i suwestvovaniü stol´ mnogix £Ωivyx iskopaemyx“ i neizmennosti bol´‚instva form Ωizni (sm. gl. 6).

Kritiçeskij analiz qvolücionnoj geoxronologii
Kak my uΩe ustanovili, geoxronologiçeskaä ‚kala (kotoraä, voobwe govorä, ne ävläetsä ‚kaloj vremeni) naglädno predstavläet obyçnuü posledovatel´nost´ sloev zemnoj kory. Ona ne ävläetsä ‚kaloj vremeni, potomu çto naplastovaniä ne mogut byt´ sväzany s razliçnymi periodami vremeni, odnako pravil´no opisyvaet posledovatel´nost´ obrazovannyx potopom otloΩenij. Odna iz naibolee krupnyx problem geoxronologii sostoit v tom, çto v zemnoj kore vstreçaetsä mnoΩestvo naru‚enij normal´noj posledovatel´nosti sloev, neobßäsnimyx s toçki zreniä uniformizma, no vpolne dopustimyx v ramkax potopnoj modeli. Qto oznaçaet, çto geoxronologiçeskaä ‚kala vovse ne ävläetsä dokazatel´stvom pravil´nosti uniformistskoj modeli, verno skoree obratnoe. £∏kala vremeni“ vovse ne protivoreçit potopnoj modeli, bolee togo, ona podtverΩdaet sdelannye na osnove qtoj modeli prognozy, a neobßäsnimye geoxronologiej isklüçeniä ne sostavläüt dlä potopnoj modeli osoboj problemy. Pravil´nost´ geoxronologiçeskoj ‚kaly my moΩem proverit´ v dvux otno‚eniäx. Vo-pervyx, my moΩem
139

zadat´sä voprosom: dejstvitel´no li porädok sloev zemnoj kory, opisannyj £‚kaloj vremeni“ sootvestvuet realænomu? Otvet na qtot vopros segodnä izvesten ne tol´ko geologam: dejstvitel´no, posledovatel´nost´ naplastovanij poroj byvaet £nepravil´noj“. V otvet na qto moΩno usly‚at´ vozraΩenie, çto sformirovav‚iesä v £pravil´nom“ porädke naplastovaniä byli v silu kakix-libo prirodnyx processov perevernuty s nog na golovu. Çto Ωe, ne isklüçeno, çto pod dejstviem tektoniçeskix sil otdel´nye naplastovaniä byli smäty ili daΩe naloΩeny drug na druga; pri razlomax zemnoj kory takΩe vozmoΩno, çto bolee drevnie naplastovaniä legli poverx bolee molodyx. V nekotoryx sluçaäx dejstvitel´no najdeny geologiçeskie dokazatel´stva

Çast´ torfäno-dolomitovoj glyby s prevosxodno zakonservirovannoj, daΩe ne smätoj kletoçnoj tkan´ü netronutogo razloΩeniem rasteniä – dokazatel´stvo vozniknoveniä kamennougol´nyx otloΩenij v rezul´tate prirodnyx katastrof. Prodol´nyj razrez pokazyvaet naçalo kornevogo sterΩnä rasteniä.

protekaniä takix processov (razumeetsä, li‚´ v ograniçennom mas‚tabe, tak kak trudno predstavit´ sebe processy, vyzvav‚ie podobnye naloΩeniä protäΩennost´ü v sotni kilometrov i ne razru‚iv‚ie pri qtom obwuü strukturu sloev). Geologiçeskimi priznakami gorizontal´nogo smeweniä naplastovanij, prived‚ego k ix naloΩeniü (nadvigu) drug na druga, sçitaütsä, naprimer, stertyj sloj porody meΩdu dvumä naplastovaniämi ili tak nazyvaemye brekçii (sloj oblomkov porody, obrazovav‚ijsä v rezul´tate treniä ili sΩatiä plastov). Poskol´ku priçiny qtix ävlenij ne vyzyvaüt sporov v uçenom mire, u nas net nuΩdy ostanavlivat´sä na nix podrobnee. Odnako izvestno mnoΩestvo mest v ∏otlandii, ∏vejcarii, Amerike i Kanade, gde nadvigi imeüt protäΩennost´ porädka soten(!) kilometrov, bez kakix-libo sledov peremewenij. Nepredvzätoe izuçenie qtix ävlenij privodit k edinstvenno vozmoΩnomu vyvodu, çto qti obrazovaniä voznikli imenno takimi, kak my ix vidim, daΩe esli takoe zaklüçenie nanosit sokru‚itel´nyj udar qvolücionnouniformistskoj geoxronologii. Dlä potopnoj modeli takie nadvigi ne sostavläüt problemy: naprotiv, pri takom stra‚nom i xaotiçnom bujstve stixij, kak qto bylo vo vremä potopa, moΩno predskazat´ li‚´ obwuü posledovatel´nost´ formirovaniä otloΩenij i soderΩawixsä v nix iskopaemyx, pri qtom my vprave oΩidat´ bol´‚oe çislo isklüçenij iz obwego pravila.
140

Qti isklüçeniä mogut byt´ dovol´no krupnymi. Kreacionisty sobrali bolee 500 citat iz geologiçeskoj literatury, opisyvaüwix tak nazyvaemye inversii porädka sledovaniä sloev zemnoj kory. V bol´‚instve qtix sluçaev (to est´, v neskol´kix sotnäx) priznaki nadviga naplastovanij polnost´ü otsutstvuüt, a predpolagaemoe rasstoänie ix peremeweniä nastol´ko veliko, çto reç´ voobwe ne moΩet idti o posledovatel´nom i nepreryvnom geologiçeskom processe: sily treniä naplastovaniä namnogo prevzo‚li by sily ego sΩatiä. Znamenityj primer takogo peremeweniä naplastovanij – nadvig Læüisa, prostiraüwijsä na 34 000 kv. km v severnoj çasti Skalistyx gor, S∏A. Qta gornaä cep´ obrazovana dokembrijskimi porodami, raspolagaüwimisä

Sleva: razru‚itel´naä sila potopa zaΩivo pogrebla morskogo eΩa (Pedina lithographica) pod sloem izvestnäkovyx otloΩenij. Çto qtot eΩ ne umer estestvennoj smert´ü, vidno iz togo, çto u nego soxranilis´ igly (obyçno eΩ teräet ix pered smert´ü). Xiwnaä ryba (vverxu) daΩe ne uspela proglotit´ svoü dobyçu! Takie naxodki neredki.

poverx melovyx otloΩenij, kotorye uΩe po soderΩawimsä v nix iskopaemym sçitaütsä po men´‚ej mere na 400 millionov let mlad‚e dokembrijskix. Edinstvennoe obßäsnenie, kotoroe mogut predloΩit´ uniformisty – kakaä-to nevedomaä sila dolΩna byla nadvinutæ bolee 400 billionov tonn drevnej gornoj porody na bolee molodye melovye otloΩeniä, obrazovav pri qtom gornuü cep´ dlinoj v 55 kilometrov. Odnako my ne vstreçaem ni edinogo priznaka peremeweniä qtoj gornoj porody, ne govorä uΩe o tom, vozmoΩno li qto po çisto fiziçeskim priçinam. No my imeem ewe odin probnyj kamen´ dlä ispytaniä uniformistskoj geoxronologii. Predstavim sebe, çto my obnaruΩili naplastovanie, kartina okamenelostej kotorogo svidetel´stvuet v pol´zu ego bol´‚oj drevnosti; pust´ qto budet kembrij – period, v kotorom, kak predpolagaetsä, ewe ne suwestvovalo pozvonoçnyx i voobwe nazemnyx Ωivotnyx. Vdrug my naxodim v takom naplastovanii ostanki çeloveka, derev´ev ili slona: çto delat´? Vo-pervyx, my, koneçno Ωe, proverili by, ne popali li qti ostanki v na‚ plast pozΩe, v rezul´tate sme‚eniä staryx i novyx otloΩenij. V räde sluçaev tak ono i est´. No kaΩdaä naxodka, isklüçaüwaä podobnoe obßäsnenie, vnov´ nanosit sil´nyj udar po geologiçeskomu letoisçisleniü i, tem samym, po vsej qvolücionoj teorii. Çto Ωe, takix naxodok na segodnä‚nij den´ sdelano predostatoçno, my nazovem v kaçestve primera li‚´ nekotorye iz nix: 1) V sostavläüwix osnovanie Bol´‚ogo kan´ona gornyx porodax
141

Skladka drevnego krasnogo pesçanika na odnom iz mysov Velikobritanii. Podobnye skladki zemnoj kory, vyzvannye dejstviem vnutrennix sil, vstreçaütsä dovol´no çasto. Poroj daΩe celye naplastovaniä nadvigaütsä drug na druga. No vo mnogix sluçaäx tam, gde, po geoxronologiçeskoj ‚kale, celye geologiçeskie formacii perevernuty vverx dnom, my ne naxodim nikakix sledov nadvigov. Qvolücionnaä model´ ne imeet na to obßäsneniä, dlä potopnoj modeli qti fenomeny ne sostavläüt problemy.

142

obnaruΩena pyl´ca razliçnyx derev´ev, to est´ vysokorazvityx form Ωizni. Pyl´ca najdena daΩe v porodax dokembriä, to est´ tam, gde qvolücionisty oΩidaüt vstretit´ li‚´ bakterii i drugie prostej‚ie organizmy. 2) Evropejskie i sovetskie uçenye neodnokratno publikovali soobweniä o naxoΩdenii okamenev‚ej pyl´cy vo mnogix sloäx zemnoj kory, vklüçaä kembrijskie. 3) Okamenev‚ie drevovidnye rasteniä obnaruΩeny v sloäx, obrazovav‚ixsä v to vremä, kogda, soglasno qvolücionnym predstavleniäm, rastenij na Zemle ewe ne bylo i v pomine: okamenev‚ie derev´ä najdeny daΩe v kembrijskix otloΩeniäx.
Qto okamenev‚ee zerno pyl´cy (vverxu) najdeno v proterozojskix otloΩeniäx Bol´‚ogo kan´ona. Qvolücionnaä model´ voobwe ne dopuskaet naliçiä semän golo- i pokrytosemennyx rastenij v dokembrii. Sprava: ogromnyj nadvig Læüisa v Severnoj Amerike, voobwe govorä, ne ävläetsä takovym. Dokembrijskie porody raspolagaütsä v nem poverx gorazdo bolee pozdnix melovyx otloΩenij bez kakix-libo sledov gorizontal´nogo peremeweniä naplastovanij. V rusle reki Pelaksi v melovyx otloΩeniäx byli najdeny sledy dinozavrov i çeloveka (vnizu): oni Ωili v odno vremä! Krome togo, rezul´taty poslednego radiouglerodnogo datirovaniä pokazali, çto vozrast sloä ne prevy‚aet 6 000 let.

4) Okamenev‚ie ostanki vysokorazvityx predstavitelej semejstva lo‚adinyx obnaruΩeny v melovyx otloΩeniäx – t.e. oni gorazdo drevnee svoix predpolagaemyx primitivnyx predkov! 5) V zaleΩax izvestnäka obnaruΩeny mnogohislennye soxraniv‚iesä sledy çeloveka i dinozavrov, pri qtom po qvolücionnoj modeli dinozavry dolΩny byli vymeret´ kak minimum za 60 millionov let do poävleniä çeloveka. 6) Izvestny mnogoçislennye soobweniä o naxoΩdenii sledov deätel´nosti çeloveka i daΩe çeloveçeskix kostej v otloΩeniäx, pred‚estvuüwix tretiçnomu periodu. Oçevidno, çto podobnye naxodki ne mogut byt´ obßäsneny s toçki zreniä qvolücii: potomki ne mogli Ωit´ na milliony let ran´‚e svoix predpolagaemyx predkov! Poqtomu mnogie qvolücionisty otvergaüt ili poprostu ignoriruüt qti fakty tem samym podryvaä dostovernostæ ix teorij. My videli, çto kak uniformistskaä, tak i potopnaä modeli predlagaüt svoi obßäsneniä tomu, çto v niΩnix otloΩeniäx prisutstvuüt praktiçeski li‚´ iskopaemye morskix organizmov, v to vremä kak v verxnix sloäx preobladaüt ostanki obitatelej su‚i. Odnako li‚´ potopnaä model´ v sostoänii pokazat´, poçemu v porädke isklüçeniä v niΩnix sloäx vse-taki vstreçaütsä okamenelosti vys‚ix form Ωizni (rastenij, Ωivotnyx), vklüçaä çeloveka.

143

Noev kovçeg

Qtot qfiopskij manuskript, izobraΩaüwij kovçeg Noä, naxoditsä v Britanskom muzee (sleva). Ne tol´ko Bibliä, no i predaniä mnogix narodov soxranili vospominaniä ob ogromnyx massax vody, nakryv‚ix vsü zemlü (2 Pet. 3,6). Sprava: çast´ glinänoj tabliçki s vavilonskoj istoriej o potope – qposom Gil´game‚a.

Drevnie predaniä o potope
£Gil´game‚, ä otkroü tebe tajnu, posväwu tebä v znanie bogov“. S qtimi slovami Utnapi‚tim obratilsä k Gil´game‚u i rasskazal emu, çto bogi re‚ili zatopit´ mir vodoj. Qa, velikij bog mudrosti, vydal emu qtu tajnu, povelev: £Slomaj svoj dom i postroj bol´‚oj korabl´! PoΩertvuj svoim bogatstvom radi spaseniä Ωizni! Privedi na korabl´ semä vsex Ωivyx tvarej. My skaΩem tebe, kak dolΩen budet vyglädet´ korabl´.“ Utnapi‚tim rasskazyvaet Gil´game‚u i lüdäm, kak bogi dali emu opisanie korablä i kak on prinälsä za rabotu: £Na pätyj den´ ä prines pervye derevännye balki. Osnovanie korablä bylo veliçinoj v £iku“ (3 600 kv. m), 120 loktej byla vysota sten, v 120 loktej byla kaΩdaä storona kry‚i... ∏est´ qtaΩej ä postroil odin nad drugim... Ä pozabotilsä o veslax i sdelal pripasy“. Posle togo, kak korabl´ byl osmolen i raboçie poluçili svoü platu, Utnapi‚tim privel v nego vse, çto bylo nuΩno: svoi vewi, sem´ü, rodstvennikov i Ωivotnyx. Posle togo, kak on zakryl dver´, naçalsä doΩd´. So vremenem on tak usililsä, çto daΩe £sami bogi ispugalis´ kak sobaki i stali ot straxa polzat´ na kolenäx“. £Odnako na sed´moj den´ stra‚no razbu‚evav‚iesä vody stali ponemnogu ubyvat´. More uspokoilos´, ‚torm utix, potoki vody prekratilis´. Ä posmotrel na more, i ono bylo spokojno. Vse lüdi obratilis´ vo prax... Ä naklonilsä, sel i zarydal“. Dalee Utnapi‚tim rasskazyvaet, çto ego korabl´
145

ostanovilsä na gore Nizir. Sem´ dnej spustä on otkryl okno i vypustil golubä: £Golub´ poletel i vernulsä ko mne, potomu çto ne bylo mesta, gde by on mog otdoxnut´.“ Nemnogo pozΩe on poslal lastoçku i, nakonec, vorona: £Voron Ωe, uvidä, çto voda ubyla, vzletel. On poletal vokrug, pokleval çto-to, zakarkal i ne vernulsä bol´‚e. Togda ä otpustil vsex ptic po çetyrem vetram i prines Ωertvu vsesoΩΩeniä“. Tak kak Utnapi‚tim edinstvennyj iz vsex lüdej pereΩil sud bogov, bog vojny Qnlil blagoslovil ego vmeste s Ωenoj i skazal: £Do six por Utnapi‚tim byl tol´ko çelovekom, teper´ on i ego Ωena budut bogami“. Qtim konçaetsä rasskaz Utnapi‚tima Gil´game‚u. Qtot qpos Gil´game‚a byl v 1872 godu ras‚ifrovan DΩordΩem SmiUtnapi‚tim – proobraz Noä v vavilonskoj istorii o potope (qpose Gil´game‚a), tekst kotoroj najden pri raskopkax Ninevii. V nem rasskazyvaetsä o tom, kak legendarnyj geroj Gil´game‚ vmeste so svoim drugom Qnlidom otpravilsä na poiski travy Ωizni. Vnizu on pokazan v obraze ukrotitelä dikix Ωivotnyx. Korennye Ωiteli Severnoj Ameriki takΩe imeüt svoü istoriü o potope, kak, naprimer, Ωivuwee na zapade S∏A plemä atapaskov (sprava). Êiteli Aläski (krajnee foto sprava) rasskazyvaüt, çto ix praotec çerez son poluçil predupreΩdenie, çto zemlä budet zatoplena vodoj. On postroil bol´‚oj plot, na kotorom spaslis´ ego sem´ä i vse zveri. Plot mnogie mesäcy nosilo po volnam, posle çego on opustilsä na tverduü zemlü.

tom s drevnix glinänyx tabliçek, xranäwixsä v Britanskom muzee v Londone. Qti tabliçki kogda-to sostavläli çast´ biblioteki drevnevavilonskogo carä Assurbanipala (668-626 gg. do n.q.) v Ninevii, gde uΩe obnaruΩeno bolee 20 000 glinänyx tabliçek. Istoriä potopa, zapisannaä zadolgo do togo vremeni, kogda evrei naxodilis´ v vavilonskom plenu, i vse Ωe obladaüwaä znaçitel´nym sxodstvom s biblejskim povestvovaniem, koneçno Ωe, neobyçajno interesna. Kritiçeski nastroennye issledovateli Biblii tut Ωe zaävläüt, çto istoriä o Noe i kovçege beret svoe naçalo v vavilonskom qpose. Odnako gorazdo bolee veroätno, çto qti istorii suwestvovali nezavisimo drug ot druga i predstavläüt soboj vospominaniä dvux razliçnyx bliΩnevostoçnyx narodov o gigantskoj katastrofe drevnix vremen. Krome togo, istorii o potope soxranilis´ ne tol´ko u qtix dvux narodov: vospominaniä o nem ostavili svoj sled v predaniäx mnogix drugix narodov mira. Oni est´ u amerikanskix qskimosov i indejcev plemen kri i hiroki, u meksikanskix indejcev (s ix nacional´nym geroem Montesumoj), u Ωitelej Gavajskix ostrovov (nazyvaüwix svoego geroä Noe-oe), u polinezijcev FidΩi, avstralijskix aborigenov, u nekotoryx narodnostej Kitaä, Birmy, Sumatry, Indii (s geroem Manu), Sudana, Egipta, v Grecii, Norvegii, Armenii, na Urale i u kel´tskix plemen. Qti predaniä moΩno usly‚at´ vo vsem mire, priçem çasto oni imeüt udivitel´no mnogo obwix çert:
146

1. Stroitel´stvo kovçega ili korablä dlä spaseniä ot potopa. 2. Polnoe uniçtoΩenie vsego Ωivogo vodami potopa. 3. Soxranenie izbrannogo ostatka. Ne stol´ çasto vstreçaüwiesä, no vaΩnye paralleli: 4. Prihinoj potopa byl grex heloveka. 5. Odin iz lüdej poluçaet predupreΩdenie o potope i spasaet sebä, svoü semæü i/ili svoix druzej. 6. Na bort korablä berutsä i Ωivotnye, v çastnosti, pticy, vypuskaemye dlä razvedki sostoäniä zemli. 7. Posle otstupleniä vod korabl´ ostaetsä na gore. 8. Ostav‚iesä v Ωivyx blagodarät bogov za okazannuü im milost´.

Vnizu: drevnää peçat´ s BliΩnego Vostoka s izobraΩennoj na nej lodkoj. Sprava: model´ kovçega, izgotovlennaä amerikancem DΩekom Dabnerom; vid sverxu.

Vse qto navodit na mysl´, çto vse çeloveçestvo soxranilo vospominanie o gigantskoj katastrofe, odnaΩdy razraziv‚ejsä na zemle. Odnako vse predaniä o potope otliçaütsä ot biblejskogo povestvovaniä mnoΩestvom qlementov, ävno vnesennyx çeloveçeskoj fantaziej. Qti fantastiçeskie dobavki i mifologiçeskie qlementy (kak, skaΩem, vraΩduüwie meΩdu soboj i tvoräwie nepristojnosti bogi) udivitel´no kontrastiruüt s prostym i äsnym povestvovaniem Biblii: li‚´ ona daet nam realistiçnoe i dostovernoe opisanie proizo‚ed‚ix sobytij. Bibliä soderΩit podlinnuü istoriü potopa. MoΩet byt´, ee avtorami daΩe byli sam Noj i ego synov´ä (sm. çast´ I: £Kak voznikla Bibliä“).

Kovçeg
Drevnevavilonskij geroj Utnapi‚tim iz qposa Gil´game‚a ne imel by bol´‚ix ‚ansov na spasenie, esli by ego korabl´ dejstvitel´no byl postroen tak, kak ego opisyvaet predanie. Ego korabl´ dolΩen byl imet´ formu kuba s dlinoj rebra v 60 metrov i 6-ü qtaΩami vysotoj po desät´ metrov kaΩdyj. Qto ne osobo blagopriätnaä konstrukciä: volny potopa postoänno perevoraçivali by ee s boku na bok. Noev kovçeg vyglädel sover‚enno inaçe. Drevneevrejskoe slovo £tebax“, kstati, ispol´zovannoe i dlä oboznaçeniä korzinki, v kotoruü byl poloΩen mladenec Moisej (Isx. 2,3.5), moΩno primerno perevesti kak £äwik, sunduk, ‚kaf“.
147

Al´fred Li vypolnil qtot qskiz kovçega na osnovanii soxraniv‚egosä na magnitofonnoj lente opisaniä (sprava). Qto opisanie bylo sdelano starym armäninom, kotoryj, po ego slovam, malen´kim mal´çikom videl kovçeg vo vremä vosxoΩdenij na Ararat so svoim dädej v 1902 i 1904 godax. Dlä opisaniä kovçega i malen´-

Kovçeg imel formu dlinnogo prämougol´nogo äwika. Dlina loktä v te vremena sostavläla ot 45 do 60 sm, takim obrazom, dlina kovçega sostavläla ot 138 do 180 metrov, ‚irina – ot 22 do 30 metrov i vysota – ot 14 do 18 metrov. Znamenityj okeanskij lajner-gigant £Titanik“ imel dlinu 251 metr, ‚irinu 28 metrov i vodoizmewenie 46 000 tonn. Blagodarä svoemu ploskomu dnu i uglovatoj forme, kovçeg imel primerno to Ωe vodoizmewenie. Li‚´ v konce pro‚logo stoletiä çeloveçestvo nauçilos´ stroit´ okeanskie korabli, prevosxodäwie po veliçine drevnij kovçeg, odnako qto byli uΩe postrojki iz metalla. Interesno znat´, çto v 1604 godu nekij Piter Änson iz gollandskogo seleniä Goorn postroil dva korablä, xotä i ustupaüwix po razmeram kovçegu, no poxoΩix na nego svoimi proporciämi. Qtot çelovek imel takoj bol´‚oj doxod ot svoix fraxtovyx rejsov (ego malen´kie kovçegi vmewali na tret´ bol´‚e gruza, çem korabli obyçnogo tipa, ne trebuä pri qtom dopolnitel´nogo qkipaΩa), çto vskore ego primeru posledovali i drugie sudovladel´cy. Korabli qtogo tipa byli gorazdo bystroxodnee obyçnyx, no ustupali im v manevrennosti, çto delalo ix neprigodnymi dlä uçastiä v voennyx dejstviäx. Vo vremä dvenadcatiletnego peremiriä (1609-1621) v 80-letnej vojne s Ispaniej bylo postroeno dovol´no mnogo korablej-kovçegov.

koj pletenoj korzinki, v kotoruü byl poloΩen Moisej, Bibliä ispol´zuet odno i to Ωe slovo £tebax“ (äwik). £Sdelaj sebe kovçeg (äwik) iz dereva gofer; otdeleniä sdelaj v kovçege, i osmoli ego smoloü vnutri i snaruΩi... I sdelaj otverstie v kovçege... vverxu, i dver´ sdelaj s boku ego; i ustroj v nem niΩnee, vtoroe i tret´e Ωil´e“ (Byt. 6,14-16).

Kovçeg imel tri qtaΩa s bol´‚im çislom otdelenij i komnat. Materialom dlä ego postrojki posluΩilo derevo gofer (ne isklüçeno, çto qto byl kiparis), on byl osmolen iznutri i snaruΩi. V kovçege byli sdelany dver´ i neskol´ko otverstij dlä proniknoveniä solneçnogo sveta. Noj planiroval i stroil qtot gigantskij korabl´ v teçenie 120 let. Nakonec, kovçeg byl gotov, i ego proporcii (1:6) pozvoläli emu s täΩelym gruzom besproblemno pute‚estvovat´ po moräm. Risunok, sdelannyj po opisaniü odnogo starogo armänina, kotoryj, po ego slovam, buduçi malen´kim mal´çikom, videl kovçeg na ver‚ine Ararata, daet xoro‚ee predstavlenie o tom, kak mog vyglädet´ qtot korabl´ Noä.

Nedostatoçno mesta?
Odin iz protivnikov idei o vsemirnom potope pi‚et: £Tot, kto verit vo vsemirnyj potop, dolΩen dopustit´, çto v kovçege byli predstavleny vse suwestvovav‚ie na zemle vidy Ωivotnyx, po sem´ par ot kaΩdogo çistogo i po odnoj pare ot kaΩdogo neçistogo vida. V nastoäwee vremä izvestno bolee 15000 vidov ptic; qto oznaçaet, çto v kovçege dolΩno bylo naxodit´sä okolo 210 000 ptic. Nasekomyx izvestno primerno 800 000 vidov. DaΩe priçisliv vsex ix k neçistym vidam (ne vse nasekomye neçisty, sm. Lev. 11), my poluçim poltora milliona nase
148

Popereçnyj razrez Titanika, besslavno zatonuv‚ego v 1912 godu vo vremä svoego pervogo transatlantiçeskogo rejsa. Titanik i kovçeg imeli primerno odinakovoe vodoizmewenie (46 000 tonn) i ‚irinu, no Titanik byl na sotnü metrov dlinnee. Titanik zatonul na spokojnom more, kovçeg Ωe smog vyderΩat´ vse ispytaniä potopa.

komyx. Minimal´naä ocenka koliçestva Ωivotnyx, kotoryx Noü pri‚los´ by vzät´ v kovçeg, sostavläet dva s polovinoj milliona osobej. Pri qtom my ewe ne uçli ogromnogo koliçestva piwi (sm. Byt. 6,21), neobxodimoj dlä poçti godovogo soderΩaniä Ωivotnyx v nevole. Oçevidno, çto kovçeg ne mog vmestitæ takoe koliçestvo gruza...“ Çitaä qti stroki, my moΩem ewe raz uvidet´, k kakim loΩnym zaklüçeniäm moΩno prijti pri otsutstvii vnimatel´nogo izuçeniä Biblii. Ot kaΩdogo roda neçistyx ptic v kovçeg byla vzäta li‚´ odna para, ot krajne nemnogoçislennyx çistyx rodov – po sem´ par. Isxodä iz na‚ego opredeleniä biblejskix sotvorennyx grupp, primerno sootvetstvuüwix biologiçeskomu ponätiü semejstva, my poluçim, çto v kovçege naxodilos´ ne bolee 35000 pozvonoçnyx Ωivotnyx, plüs neizvestnoe çislo (bol´‚ej çast´ü malen´kix) bespozvonoçnyx. Anglijskij biolog Q. DΩons daΩe utverΩdaet, çto na osnovanii privedennoj v Lev. 11 i Vtor. 14 klassifikacii bespozvonoçnye voobwe ne byli vzäty v kovçeg. Kak by to ni bylo, krome predstavitelej semejstv nazemnyx Ωivotnyx, presmykaüwixsä (vozmoΩno, nekotoryx zemnovodnyx) i ptic, v kovçege byl li‚´ Noj so svoej sem´ej, potomu çto vse morskie Ωivotnye, koneçno Ωe, ostalis´ za bortom. Êivotnye zanimali li‚´ pätuü çast´ kovçega, moΩet byt´, ewe men´‚e. Poqtomu reç´ mogla by skoree idti ob izbytke, a ne o nedostatke mesta. No li‚nego mesta v kovçege, navernoe, vse Ωe ne bylo: ved´ on dolΩen byl sluΩit´ i domom sem´e Noä.
149

Pomestilis´ li v kovçege dinozavry? Molodye osobi – bez problem. Reptilii rastut na protäΩenii vsej svoej Ωizni, i staryj krokodil moΩet imet´ dlinu tela do semi metrov. Odnako u Noä ne bylo neobxodimosti brat´ na bort staryx Ωivotnyx. Vpolne dostatoçno bylo by vzät´ molodyx, no uΩe sposobnyx k razmnoΩeniü reptilij (vklüçaä dinozavrov). Kak Ωivotnye popali v kovçeg? Vse ukazyvaet na to, çto razdelenie materikov proizo‚lo posle potopa (sm. gl. 10); do qtogo suwestvoval li‚´ odin kontinent (sr. Byt. 1,9). Êivotnye mogli dovol´no prosto peremewat´sä po vsej zemle. Odnako u nix ne bylo nuΩdy prixodit´ k kovçegu izdaleka. Blagodarä otsutstviü klimatiçeskix zon v predpoSprava: P. Uçello, Diluvio universale, Florenciä, Italiä. Pri nastuplenii nepogody ne poveriv‚ie Noü lüdi otçaänno pytaütsä proniknut´ v kovçeg. Opisanie Biblii ne ostavläet nikakix somnenij v tom, çto potop oxvatil ves´ mir. Francuz Navarra v 50-e gody neodnokratno podnimalsä na Ararat. V prolome lednika on 7-go iülä 1955 goda obnaruΩil kusok obrabotannogo dereva (vnizu) – interesnaä naxodka dlä li‚ennogo rastitel´nosti mesta! Navarra uveren, çto kusok dereva prinadleΩal kovçegu, drugie Ωe sçitaüt, çto on ävläetsä oblomkom kogda-to postroennoj na gore cerkvi ili monastyrä. Budem nadeät´sä, çto novye issledovaniä vnesut äsnost´ v qtot vopros.

topnom mire, o çem my uΩe govorili, Ωivotnyj mir ne imel geografiçeskix razliçij, i vozle Noä Ωili predstaviteli vsex vidov nazemnyx Ωivotnyx. Avgustin govoril: £Çto kasaetsä drugogo rasprostranennogo vida vozraΩenij... lüdäm, imeüwim v qtom otno‚enii problemy, sleduet napomnit´, çto slova £vse presmykaüwiesä po zemle Ωivotnye“ oznaçaüt li‚´ to, çto u Noä ne bylo neobxodimosti soderΩat´ v kovçege Ωivotnyx, moguwix Ωit´ v vode, bud´ to ryby, polnost´ü Ωivuwie v vode, ili morskie pticy, moguwie plavat´ na ee poverxnosti. Noj ne lovil zverej, çtoby posadit´ ix v kovçeg: oni pri‚li sami, çtoby najti v nem ubeΩiwe, i Noü bylo dostatoçno li‚´ vpustit´ ix. V qtom zaklüçaetsä sila BoΩ´ix slov: £Oni vojdut k tebe“ (Byt. 6,20). Qto dolΩno oznaçat´: ne blagodarä usiliäm çeloveka, a po vole BoΩiej“. A kak togda Noj uxaΩival za Ωivotnymi? Vpolne veroätno, çto vsledstvie poniΩeniä temperatury, vyzvannogo prolitiem na zemlü vod atmosfery, mnogie Ωivotnye vpali v zimnüü späçku. Vo vremä takoj späçki u nix rezko zamedläetsä pul´s i obmen vewestv, izmenäetsä sostav krovi. Izvestna takΩe i letnää späçka Ωivotnyx. Kak by to ni bylo, v Byt. 8,1 napisany sleduüwie slova: £I vspomnil Bog o Noe, i o vsex zveräx, i o vsex skotax, byv‚ix s nim v kovçege“. A o kom Bog vspominaet, tomu On darit Svoe liçnoe vnimanie i lübov´ (sr. Ier. 2,2; 31,20; Byt. 19,29; Isx. 2,24; 1 Car. 1,11; Sud. 16,28; Luk. 1,54; 23,42).

150

Gora Ararat
Li‚ennaä priznakov Ωizni sneΩnaä ver‚ina Ararata (5165 m) gordo vozvy‚aetsä na granice trex gosudarstv: Turcii, Irana i Armenii. Na protäΩenii vsej çeloveçeskoj istorii my periodiçeski vstreçaem soobweniä o tom, çto kovçeg, pokinutyj Noem, ego sem´ej i Ωivotnymi, tak i ostalsä na qtoj gore. Iosif Flavij pi‚et, çto, po slovam vavilonskogo Ωreca Berosa (475 g. do n.q.), ostanki kovçega naxodilis´ na £kurdskoj gore“ i çto v ego vremena armäne imeli çasti kovçega. Otcy cerkvi govorät primerno to Ωe. V srednevekov´e i pozΩe byli predprinäty krupnye qkspedicii s cel´ü poiskov kovçega. Gollandec Än Strujs posetil v 1670 godu odnogo

V teçenie stoletij bylo predprinäto mnogo qkspedicij na Ararat, poroj privodiv‚ix k o‚elomläüwim rezul´tatam. Xotä stoprocentnyx dokazatel´stv naxoΩdeniä kovçega na gore do six por ne najdeno, pod vliäniem sdelannyx naxodok uverennost´ v poloΩitel´nom isxode poiskov segodnä sil´no vozrosla.

Ωiv‚ego na Ararate monaxa. Monax podaril posetitelü krest i dal emu pis´mennoe svidetel´stvo togo, çto qtot podarok byl sobstvennoruçno izgotovlen im iz dereva kovçega. Monastyr´, v kotorom xranilis´ ostanki kovçega, k nesçast´ü, byl v 1840 godu polnost´ü razru‚en zemleträseniem. V 1856 godu, kogda spory meΩdu kreacionistami i uniformistami dostigli apogeä, troe britanskix uçenyx-uniformistov posetili Ararat. Ix provodnikami byli mestnyj armänin s synom. Xotä oni i na‚li kovçeg, uçenye i ix provodniki dali klätvu nikomu ne govorit´ ob qtom. Odnako odin iz provodikov pered smert´ü vse-taki rasskazal qtu istoriü, i ona byla zapisana propovednikom Garol´dom Vil´ämsom. Odin iz trex uçenyx takΩe rasskazal o naxodke nezadolgo do svoej smerti. Predpolagaüt, çto kovçeg pogreben pod lednikom i napolovinu pogruΩen v naxodäweesä pod goroj ozero. V osobo teplye gody çast´ ego stanovitsä vidimoj. V 1902 i 1904 godax armänskij mal´çik (pozΩe nazvannyj DΩordΩem Üselem) so svoim dädej podnimalis´ na Ararat i videli kovçeg. Dädä podnäl malæhika, i on smog zabratæsä v kovheg. PozΩe qtot mal´çik qmigriroval v Ameriku (iz-za genocida v Turcii) i umer tam v 1972 godu. Suwestvuet magnitofonnaä zapis´ ego rasskaza. Naibol´‚ij faktiçeskij material sobrala russkaä qkspediciä, snaräΩennaä v 1916 godu po poveleniü carä Nikolaä II. Posle razvedki s vozduxa byl poslan oträd v 150 çelovek, vskore na‚ed‚ij kovçeg. Ver151

nuv‚is´ nazad s bogatym faktiçeskim materialom, vklüçaä fotografii, issledovateli popali v krugovorot razgorev‚ejsä v 1917 godu revolücii. S tex por qti materialy isçezli, odnako mnogie qmigrirovav‚ie soldaty carskoj armii nezavisimo drug ot druga podtverΩdali rezul´taty qkspedicii. Za qtoj qkspediciej posledovali i drugie, v çastnosti, pod rukovodstvom francuza Navarry. V 1952, 1953 i 1955 godax on podnimalsä na Ararat i obnaruΩil v prolome lednika kusok poçti çernogo dereva. Lübopytnaä naxodka na li‚ennoj rastitel´nosti gore! Vsledstvie sloΩnogo politiçeskogo poloΩeniä v rajone Ararata (kak uΩe bylo skazano, tam proxodät granicy trex stran) i neprodumannyx dejstvij nekotoryx qkspedicij pravitel´stvo Turcii sego-

dnä krajne sderΩanno v voprose vydaçi razre‚enij na issledovaniä. Zapuwennym v 1972 godu amerikanskim sputnikom ERTS (Earth Resources Technology Satellite) byla provedena detal´naä sßemka poverxnosti Ararata. Na odnoj iz fotografij na predpolagaemom meste raspoloΩeniä kovçega viden interesnyj prämougol´nyj obßekt, ne vpisyvaüwijsä v gornyj land‚aft. Naxodka kovçega na çetyrexkilometrovoj vysote byla by vaΩnym otkrytiem, tak kak ona dokazala by naliçie kak minimum neobyçajno sil´nogo navodneniä. Kak my uΩe govorili v predyduwix glavax, potop byl katastrofoj vsemirnogo mas‚taba.
Qtot çernyj medved´ gotovitsä vpast´ v zimnüü späçku. Nekotorye issledovateli polagaüt, çto räd Ωivotnyx vpali v kovçege v svoego roda zimnüü späçku (u Ωivotnyx suwestvuet i letnää späçka), çto znaçitel´no oblegçilo dlä Noä uxod za nimi. Vo vremä späçki pul´s i processy obmena vewestv rezko zamedläetsä, izmenäetsä sostav krovi.

Petr i Iisus Xristos
Rassmotrim, hto govoritsä o vsemirnom potope vo vtorom Poslanii apostola Petra. Po otkroveniü Svätogo Duxa Petr predvidel, çto v poslednie dni poävätsä lüdi, otricaüwie sam fakt vsemirnogo potopa. Qto proroçestvo my naxodim v 2 Pet. 3,3-7: £PreΩde vsego znajte, çto v poslednie vremena poävätsä naglye rugateli, postupaüwie po sobstvennym svoim poxotäm i govoräwie: £gde obetovanie pri‚estviä Ego? ibo s tex por, kak naçali umirat´ otcy, ot naçala tvoreniä, vse ostaetsä tak Ωe“. Dumaüwie tak ne znaüt, çto v naçale slovom BoΩiim nebesa i zemlä sostavleny iz vody i vodoü: potomu togda‚nij mir pogib, byv potoplen vodoü. A nyne‚nie nebesa i zemlä, soderΩimye tem Ωe Slovom, sberegaütsä ognü na den´ suda i pogibeli neçestivyx çelovekov“. Petr privodit zdes´ çetyre utverΩdeniä, svidetel´stvuüwie o tom, çto potop byl vsemirnoj katastrofoj: 1. Iz stixov 5 i 6 äsno, çto potop oxvatil sotvorennye v naçale £nebo i zemlü“: ved´ v Byt. 1,1 govoritsä o tom, çto Bog sotvoril vsü zemlü, a ne ee çast´. 2. Stixi 5-7 govorät, çto £nebo i zemlä“, gotoväwiesä k ognü Sudnogo dnä, odnaΩdy uΩe byli uniçtoΩeny vodoj. Vskore Bog budet sudit´
152

vsü zemlü, ne tol´ko otdel´nye ee mesta. Stix 6 govorit o vsem mire (£kosmose“). 3. Zdes´ provoditsä çetkoe razliçie meΩdu dvumä mirami: £togda‚nim mirom“ i £nyne‚nimi nebesami i zemlej“. Granicej meΩdu dvumä mirami byl potop, ne tol´ko navodniv‚ij zemlü, no i polnost´ü opusto‚iv‚ij ee (sr. Byt. 6,13). 4. Soglasno stixam 5 i 6, vody potopa byli temi Ωe vodami, iz kotoryx na tretij denæ tvoreniä poävilasæ (£sostavlennaä iz vody i vodoü“) su‚a (Byt. 1,9). Qto byli te Ωe vody, çto i segodnä omyvaüt ostrova i kontinenty. Qto moΩet li‚´ oznaçat´, çto vsä Zemlä byla pri potope pokryta £vodami bezdny“.

Neobyçnyj i zaxvatyvaüwij predpotopnyj mir ostavil svoj sled v okamenelostäx. Dinozavry, kak i drugie presmykaüwiesä, rosli v teçenie vsej svoej Ωizni i mogli dostigat´ poistine gigantskix razmerov. Veroätno, Noj vzäl s soboj v kovçeg li‚´ molodyx dinozavrov, a izmeniv‚ijsä posle potopa klimat posluΩil priçinoj ix bystrogo vymiraniä.

Trudno najti bolee metkoe opisanie uniformizma, çem v slovax Petra: £Oni govorät... ot naçala tvoreniä, vse ostaetsä tak Ωe“. O vsemirnom potope znal ne tol´ko Petr, o nem govorit i avtor Poslaniä k Evreäm (sm. Evr. 11,7). Sam Iisus Xristos ssylalsä na potop kak na istoriçeskoe sobytie. Vspomnim slova Iisusa, zapisannye v Evangelii ot Matfeä (24,37-39): £No kak bylo vo dni Noä, tak budet i v pri‚estvie Syna Çeloveçeskogo: ibo, kak pered potopom eli, pili, Ωenilis´ i vyxodili zamuΩ do togo dnä, kak vo‚el Noj v kovçeg, i ne dumali, poka ne pri‚el potop i ne istrebil vsex,- tak budet i pri‚estvie Syna Çeloveçeskogo“. Qti Ωe slova my naxodim i v Luk. 17,26. Esli my doveräem slovam na‚ego Gospoda, nam pridetsä priznat´ sleduüwee: a) Esli slova Iisusa istinny, to dejstvitel´no dolΩny byli suwestvovat´ Noj, kovçeg i potop. b) Potop ne byl prosto krupnym navodneniem mestnogo znaçeniä: po slovam Iisusa, v to vremä pogibli vse lüdi (isklüçaä, koneçno, Noä s ego sem´ej). v) Potop ävläet soboj proobraz buduwix bedstvij (sudov), kotorye Bog obru‚it na zemlü posle vtorogo pri‚estviä Iisusa, Syna Heloveheskogo.

Potop i sud
Sovremennaä teologiä, otdelää veru ot faktov i vydvigaä na pervoe mesto £suwnost´“ biblejskoj vesti, otvergaet istoriçeskoe znaçenie Biblii. Odnako tak Ωe neverno bylo by vydvigat´ na pervoe mesto istoriçeskoe znaçenie Biblii v uwerb moralænomu i duxovnomu – t.e. ee znaçeniü dlä na‚ego spaseniä. Vspomnim, k primeru, tol´ko çto rassmotrennuü nami citatu iz 2 Pet. 3, gde vtoroe pri‚estvie Xrista sravnivaetsä so vsemirnym
153

potopom. Esli my ratuem za istoriçeskuü dostovernost´ potopa, my dolΩny skazat´ to Ωe samoe i o buduwem pri‚estvii na‚ego Gospoda. Bolæ‚oe znahenie qtogo fakta zaklühaetsä v tom, çto i iskuplenie ävläetsä istoriheskim sobytiem – kak dlä Noä s ego sem´ej, tak i dlä vsex xristian. Sootvetstvenno, istoriçeskim sobytiem dolΩen byt´ i sud nad gre‚nikami: pervyj – vo dni Noä, vtoroj – v skorom buduwem. Istoriçeskaä dostovernost´ Biblii vaΩna dlä xristian ne tol´ko potomu, çto potop i vtoroe pri‚estvie Xrista ävläütsä istoriçeskimi faktami pro‚logo i buduwego, no i potomu, çto oni nesut s soboj izbavlenie dlä veruüwix i proklätie i sud dlä ostal´nogo mira. Tragediä sostoit ne v tom, çto lüdi, otricaüwie istoriçeskuü dostover-

154

nost´ opisyvaemyx Bibliej sobytij, ävläütsä modernistami, liberalami, neoortodoksistami, bul´tmanistami ili kem by to ni bylo: ved´ vse oni obrekaüt sebä na veçnuü pogibel´! My prizvany segodnä otkryto i povsemestno govorit´ lüdäm qti äsnye predostereΩeniä Biblii. Bibliä istinna i nepreloΩna, ona daet nam nastol´ko toçnye istoriçeskie svedeniä, çto, opiraäs´ na nee, my moΩem obßäsnit´ daΩe vozniknovenie sloev zemnoj kory. No, çto ewe bolee vaΩno: potop, sformirovav‚ij segodnä‚nij oblik na‚ej planety, napominaet nam o tom, çto Bog ne ostavläet grex bez nakazaniä. Zabyvaä o potope (priçem namerenno, kak pi‚et Petr), my prixodim k loΩnym teoriäm ob istorii na‚ej planety. No, çto nesravnenno opasnee, pri qtom

Posle togo, kak nad zemlej sover‚ilsä pervyj sud (potop) i £vody pod nebesami“ potokami obru‚ilis´ vniz, Bog dal lüdäm znamenie Svoego zaveta – radugu, çtoby lüdi znali, çto vody potopa nikogda bol´‚e ne vernutsä. Teper´ na‚u zemlü oΩidaet ognennyj sud, pri kotorom £vosplamenennye nebesa razru‚atsä i razgorev‚iesä stixii rastaüt“ (2 Pet. 3,12). Posle potopa na zemlü to zdes´, to tam ne raz obru‚ivalis´ bu‚uüwie volny (sprava), no nikogda oni ne dostigali sily vsemirnoj katastrofy. Odnako xristiane verät, çto solnce nyne‚nego blagopriätnogo £dnä spaseniä“ vskore zajdet (2 Kor. 6,2).

iskaΩaetsä na‚e predstavlenie o pravednom i svätom Boge, Kotoryj rano ili pozdno obru‚it Svoi sudy na uporstvuüwee vo grexe çeloveçestvo. Vo dni Noä Bog takΩe proävil Svoe dolgoterpenie. Obßäviv o gotoväwemsä sude, Bog dal lüdäm ewe 120 let dlä razmy‚leniä i pokaäniä (Byt. 6,3), i vse qto vremä sredi nix byl £propovednik pravdy“ Noj (2 Pet. 2,5). Odnako qti gody proleteli, i £vody potopa pri‚li na zemlü“ (Byt. 7,10). No Noj i ego sem´ä byli soxraneny. I segodnä Bog dolgoterpeliv k nam: £Ne medlit Gospod´ ispolneniem obetovaniä (t.e. pri‚estviä Xrista), kak nekotorye poçitaüt to medleniem; no dolgotepit nas, ne Ωelaä, çtoby kto pogib, no çtoby vse pri‚li k pokaäniü“ (2 Pet. 3,9). Xristiane uΩe davno oΩidaüt vtorogo pri‚estviä Xrista, no imenno qto vremä oΩidaniä, daüwee mnogim povod dlä nasme‚ek i xuly (st. 3), v dejstvitel´nosti ävläetsä dokazatel´stvom BoΩ´ego dolgoterpeniä. Bog vse ewe daet vsem lüdäm vozmoΩnost´ pokaät´sä, potomu çto On bolee gotov prowat´, çem sudit´. Odnako obewannoe vozmezdie neotvratimo, i ono pridet na vsex otvergaüwix Boga; tex Ωe, kto prinäl Iisusa Xrista svoim Spasitelem, oΩidaet veçnaä radost´ s Gospodom na nebesax.

155

Mir posle potopa

Mertvoe more raspoloΩeno v gigantskom razlome zemnoj kory, prostiraüwemsä na 8 000 km ot gor Ararata na severo-vostoke Turcii do Joxannesburga v ÜAR (sleva). Podobnye preobrazovaniä proisxodili v zemnoj kore ewe dolgoe vremä posle togo, kak Noj i ego sem´ä pokinuli kovçeg (sprava).

Potop konçilsä, i iz-pod vody vnov´ vystupila su‚a. Noj i ego sem´ä pokinuli kovçeg. To, çto oni uvideli pered soboj, po suti, bylo sover‚enno novym, inym mirom: £togda‚nij mir“ (2 Pet. 3,6) polnost´ü isçez. Mnogie ne vpolne osoznaüt, çto Bog nakazal potopom ne tol´ko mir Ωivyx suwestv, no i vsü Zemlü: ona prinäla sover‚enno inoj oblik. Kogda-to obil´no pokrytaä rastitel´nost´ü, Zemlä teper´ prevratilas´ v pustynü. Byv‚ie do potopa morä i gory isçezli, vmesto nix poävilis´ sovsem drugie. Noj i ego synov´ä stupili na poverxnost´ novoj, sover‚enno neizvestnoj dlä nix planety, formirovanie kotoroj ewe prodolΩalos´. Ewe mnogie stoletiä posle potopa novye lüdi sil´no stradali ot posledstvij qtoj vsemirnoj katastrofy. Zemnaä poverxnost´ sodrogalas´ ot postoännyx zemleträsenij, smewenie materikovyx plit privodilo k obrazovaniü novyx gor i razlomov, vetry s morä vyzyvali sil´nye navodneniä i zatäΩnye livnevye doΩdi. DolΩno bylo projti mnogo soten let, preΩde çem zakonçilis´ naçav‚iesä odnovremenno s potopom tektoniçeskie preobrazovaniä i usloviä Ωizni na Zemle priblizilis´ k segodnä‚nim. Lednikovye periody i peremeweniä kontinentov, o kotoryx çasto govorät uniformisty, dejstvitel´no dolΩny byli proisxodit´, no ne v drevnie vremena, a v teçenie neskol´kix stoletij posle potopa. V tret´ej knige qtoj serii my podrobnee rassmotrim istoriü çeloveçestva posle potopa: stroitel´stvo vavilonskoj ba‚ni,
157

rasselenie lüdej po vsej zemle, arxeologiçeskie periody (kamennyj, bronzovyj, Ωeleznyj vek), vozniknovenie antiçnyx civilizacij, kul´tur Egipta i Mesopotamii i, ne v poslednüü oçered´, vozniknovenie izrail´skogo naroda. V qtoj, zaklüçitel´noj glave vtoroj knigi my xotim prodolΩit´ rassuΩdeniä, naçatye nami uΩe v pervoj glave. Do qtogo my rassmatrivali mir preimuwestvenno s toçki zreniä estestvennyx nauk. My prosledili vozniknovenie rastitel´nogo i Ωivotnogo mira i çeloveka, issledovali priçiny i sily, sformirovav‚ie segodnä‚nij oblik na‚ej planety: snaçala v nedelü tvoreniä, zatem pri potope. ProdolΩaä qtu liniü, my i xotim zaver‚it´ dannuü knigu. Kak Ωe poslepotopnyj mir razvilsä v tot mir, v

Veroätno, starej‚ej knigoj Vetxogo Zaveta ävläetsä kniga Iova, opisyvaüwaä stradaniä pravednika. Nekotorye evrejskie predaniä pripisyvaüt avtorstvo qtoj knigi Moiseü, drugie sçitaüt, çto kniga byla napisana do Moiseä, daΩe do Avraama. Vpolne vozmoΩno, çto opisyvaemye v knige Iova sobytiä proizo‚li vskore posle potopa. Na qto ukazyvaüt opisaniä land‚afta i klimata zemli Uc.

kotorom my Ωivem segodnä i kotoryj dostupen estestvennonauhnomu issledovaniü?

Kniga Iova
So vsemi na‚imi voprosami my do six por obrawalis´ k Biblii, çtoby poçerpnut´ v nej Ωiznenno neobxodimuü dlä na‚ix issledovanij informaciü. Sdelaem qto i sejças. Qto poistine çudo: my naxodim v Biblii celuü knigu, soderΩawuü dragocennye opisaniä ävlenij prirody, proisxodiv‚ix vskore posle potopa. My imeem v vidu knigu Iova. Qto sover‚enno osobaä kniga Biblii – ne tol´ko v silu svoej literaturnoj unikal´nosti i glubokoj mudrosti (ona posväwena volnuüwej teme glubokogo çeloveçeskogo gorä), no i v silu soderΩawixsä v nej svedenij meteorologiçeskogo i geofiziçeskogo xaraktera. My absolütno uvereny v tom, çto Iov Ωil v pervom tysäçeletii posle potopa. Ego kniga daet nam vpeçatläüwee opisanie gigantskix preobrazovanij, proisxodiv‚ix na Zemle v teçenie nekotorogo vremeni posle potopa. Ne privodä zdes´ dlinnyx dokazatel´stv, my nastoätel´no podçerkivaem, çto kniga Iova byla napisana vo vremena Moiseä ili daΩe do nego. Esli my vspomnim o tom, çto Moisej, po vsej veroätnosti, raspolagal oçen´ drevnimi pis´mennymi dokumentami, poloΩennymi im v osnovu pervoj çasti knigi Bytiä (sm. pervuü knigu qtoj
158

serii), to on vpolne mog raspolagat´ i knigoj Iova (vozmoΩno, napisannoj na drugom äzyke). Blagodarä avtoritetu Moiseä, ubediv‚emusä v bogoduxnovennosti qtoj neevrejskoj knigi, ona smogla zanät´ svoe mesto v kanone Biblii. Vo vsäkom sluçae vse svidetel´stvuet o tom, çto kniga Iova byla napisana nenamnogo pozΩe proisxodiv‚ix v nej sobytij. Estestvennonauçnoe i istoriçeskoe opisanie toj qpoxi proglädyvaet v knige daΩe çerez vozvy‚ennye poqtiçeskie formy. Qto privodit nas k voprosu o tom, v kakoe vremä Ωil Iov. Çto Iov byl istoriçeskoj liçnost´ü, vidno pri çtenii Iez. 14,14-20 i Iak. 5,11. My sçitaem, çto Iov Ωil ne pozdnee 2000 g. do n.q. V pol´zu qtogo predpoloΩeniä govorit sleduüwee:

Poklonenie Solncu i Lune kak bogam upominaetsä i v knige Iova. Qta isklüçitel´no drevnää forma idolopoklonstva takΩe ukazyvaet na bol´‚uü drevnost´ knigi. Na foto pokazan ‚umerskij glinänyj cilindr s boginej Luny (2100-1900 gg. do n.q.). Neudivitel´no, çto otvrativ‚ijsä ot Boga çelovek iskal pomowi u vpeçatläv‚ix ego obrazov vidimogo mira, v çastnosti, u nebesnyx svetil.

a) Preklonnyj vozrast Iova (sr. Iov 42,16). Esli my vspomnim, çto prodolΩitel´nost´ Ωizni lüdej posle potopa postepenno umen´‚alas´, to Iov dolΩen byl Ωit´ ran´‚e Farry, otca Avraama. b) V knige ne upominaetsä kakoj-libo formy bogosluΩeniä, krome semejnoj, Iov kak glava sem´i byl i ee sväwennikom (Iov 1,5). Kak i patriarxi, on znal li‚´ Ωertvu vsesoΩΩeniä, ne provodä razliçiä meΩdu nej i osoboj Ωertvoj za grex (Iov 1,5; sr. Byt. 8,20; 22,1-13; Lev. 1,4-6). v) Istinnoe bogopoznanie vne evrejskogo naroda my vstreçaem preimuwestvenno v oçen´ drevnie vremena: vspomnim Avraama, Melxisedeka, Iofora i Avimelexa. Krome togo, v qtoj knige upotrebläetsä imä Boga £VsederΩitel´“, çto xarakterno li‚´ dlä PätikniΩiä. g) Drugimi parallelämi s knigoj Bytiä, ukazyvaüwimi na bol´‚uü drevnost´ knigi Iova, ävläütsä, v çastnosti, upominanie angelov kak £synov BoΩiix“ (Iov 1-2, Byt. 6), sxodstvo slovarnogo zapasa i stilä knig, a takΩe otsutstvie kakix by to ni bylo upominanij o Zakone i isxode evreev iz Egipta. d) V knige Iova upominaütsä li‚´ samye drevnie formy idolopoklonstva: poklonenie Solncu i Lune (Iov 31,26). Qti kul´ty my vstreçaem uΩe u egipetskoj, akkadskoj i ‚umerskoj civilizacij (sr. Is. Nav. 24,2; Vtor. 4,19; 17,2-7). Sobytiä knigi Iova razygryvaütsä v zemle Uc (Iov 1,1), veroätno, sootvetstvuüwej Edomu (Byt. 36,28). Septuaginta upominaet zemlü Uc
159

kak stranu ajsitaev, naroda, kotoryj geograf Ptolemej nazyvaet Ωitelämi Aravijskoj pustyni (sledovatel´no, oni byli sosedämi edomitän, Ωiv‚ix v gorax Seira). Nekotorye drevnie avtory daΩe otoΩdestvläli Iova i Iovavom, carem Edoma (Byt. 36,33). V pol´zu Edoma govorit i to, çto drug Iova Elifaz byl rodom iz Femana, izvestnogo mesta v Edome (Byt. 36,4.11.15.42), a Eliuj byl iz vuzitän, naroda, Ωiv‚ego po sosedstvu s xaldeämi na severo-vostoke Aravii (sr. Iov 1,17; 32,2). I nakonec, na sväz´ s Edomom ukazyvaet kniga Plaç Ieremii (4,21, sr. Ier. 25,20).

Ptica straus, upominaemaä v knige Iova, na Aravijskom poluostrove segodnä bol´‚e ne vstreçaetsä, odnako ‚iroko rasprostranena v vostohnoafrikanskix savannax (sprava). Qto oznaçaet, çto vo vremena Iova klimat ne byl takim Ωarkim i zasu‚livym. £Ty li dal krasivye kryl´ä pavlinu i per´ä i pux strausu (st. 17)? ...kogda on podnimaetsä na vysotu, posmeivaetsä konü i vsadniku“ (Iov 39,13.18). Upominaemye Iovom l´vy segodnä toΩe vstreçaütsä li‚´ mnogo üΩnee: £Ty li lovi‚´ dobyçu l´vice i nasywae‚´ molodyx l´vov, kogda oni leΩat v berlogax ili pokoätsä pod ten´ü v zasade?“ (Iov 38,3940).

Klimat vo vremena Iova
Znaä teper´, gde naxodilas´ drevnää zemlä Uc, my srazu zameçaem, çto klimatiçeskie usloviä v te vremena sil´no otliçalis´ ot segodnä‚nix. Segodnä tam prostiraetsä znojnaä pustynä. Upominaemye Iovom Ωivotnye (lævy, dikie osly, edinorogi, ‚akaly i strausy – sm. Iov 30,29; 38,39 – 39,18) voobwe ne vstreçaütsä na Aravijskom poluostrove, no sil´no rasprostraneny, naprimer, v savannax Vostoçnoj Afriki. Qto dolΩno oznaçat´, çto zemlä Iova dolΩna byla imet´ umerennyj vlaΩnyj klimat. Kniga takΩe govorit o mnogoçislennyx rekax i potokax, no segodnä üΩnee Mertvogo morä trudno najti daΩe vadi (suxie ovragi), vo vremä doΩdej napolnäüwiesä vodoj, ne govorä uΩe o ruhejke ili reke. Qta okrestnost´ segodnä – odno iz samyx Ωarkix i zasu‚livyx mest na zemle. Vtoroj primeçatel´nyj priznak inogo klimata – upominaemye v knige bol´‚ie koliçestva osadkov, priçem ne tol´ko livnevyx doΩdej (36,26-33), no i daΩe snega (6,15-18; 37,6-11; 38,28-30). Tot fakt, çto Ωiteli strany Uc byli znakomy so snegom i l´dom, moΩet ukazyvat´ li‚´ na to, çto na Aravijskom poluostrove kogda-to caril gorazdo bolee umerennyj klimat. Stol´ sil´noe izmenenie klimata obßäsnimo li‚´ krupnym smeweniem klimatiçeskix poäsov. Osadki byli vo vremena Iova ne tol´ko çastymi, no i nastol´ko sil´nymi, çto unihtoΩali uroΩaj. TäΩelye livnevye doΩdi poroj polnost´ü smyvali rasteniä s polej (14,18-19). Po-vidimomu, vo vreme160

na do Iova doΩdi byli ewe intensivnee, potomu çto on vspominaet, kak togda lüdi, dovedennye nuΩdoj i golodom do krajnosti, iskali piwu v stepi. Qti nesçastnye byli izgnany svoimi bolee bogatymi sorodiçami i obreçeny na Ωizn´ v pewerax i uwel´äx (30,1-8). Kak my uvidim pozΩe, qti izgoi znakomy nam vsem pod nazvaniem pewernyx lüdej iz plejstocena! Priçiny bedstvennogo poloΩeniä qtix lüdej mogli zaklüçat´sä ne tol´ko v obil´nyx osadkax, vyzvav‚ix neuroΩai. Svoü rol´ zdes´ dolΩny byli sygrat´ i bol´‚ie zemleträseniä i smeweniä v zemnoj kore. Predstavim sebe, kakovo bylo Ωit´ v strane, gde glinänye xiΩiny bednäkov vremä ot vremeni prosto smetalis´ s lica zemli (4,19-21)!

Êiteli drevnej strany Uc, k kotorym prinadleΩal i Iov, byli znakomy s doΩdem i snegom. Qtogo odnako ne mogut skazat´ o sebe Ωiteli segodnä‚nej Aravii! Odnim iz pervyx otstroennyx posle potopa gorodov, veroätno, byl Ierixon. Pri raskopkax v niΩnix sloäx tam udalos´ obnaruΩit´ xoro‚o soxraniv‚iesä çeloveçeskie çerepa (vnizu).

Nekotorye oblasti sovsem obezlüdeli iz-za postoännyx zemleträsenij i izverΩenij vulkanov, i li‚´ nemnogie otverΩennye riskovali poselät´sä tam (15,28). Po sej den´ vo mnogix mestax üΩnee Palestiny moΩno uvidet´ ruiny primitivnyx kamennyx postroek, otnosimyx uniformistami k kamennomu veku. V tret´ej knige qtoj serii my podrobnee ostanovimsä na qtix naxodkax pri analize kul´turnyx sloev drevnej‚ix gorodov zemli, takix, kak Ierixon. Drugim istoçnikom postoännoj opasnosti dlä Iova i ego sovremennikov ävlälos´ more. Segodnä strana Uc naxoditsä daleko ot morä, odnako Iov çasto upominaet o nem. V gl. 6,3 on govorit o peske morej, v gl. 9,8 – o £vysotax“ (volnax) morä. Çto voobwe mog skazat´ o vysote morskix voln Iov, Ωitel´ savanny? V gl. 12,15 on daΩe govorit o Boge, çto On £ostanovit vody, i vse vysoxnet; pustit ix, i prevratät (izroüt) zemlü“. Znaçit, Iovu byla znakoma razru‚itel´naä sila navodnenij? Obratim vnimanie na ego slova v gl. 7,12: £Razve ä more ili drakon, çto ty postavil nado mnoü straΩu?“ Po-vidimomu, u Ωiv‚ix s Iovom lüdej bylo prinäto vystavlät´ posty, çtoby svoevremenno opovewat´ lüdej o pribliΩaüwixsä navodneniäx, a takΩe £morskix çudoviwax“ – ogromnyx dinozavrax, ewe Ωiv‚ix na zemle nekotoroe vremä posle potopa (sm. gl. 4 i Iov 40-41). Tak kakim Ωe obrazom sovremenniki Iova byli tak xoro‚o znakomy s morem? MoΩet byt´, ix strana graniçila s isçeznuv‚im segodnä
161

162

morem? Geologi dejstvitel´no sçitaüt, çto kogda-to v tex mestax suwestvovalo bol´‚oe more, zapolnäv‚ee vsü dolinu Iordana, vklüçaä Gennisaretskoe ozero i Mertvoe more, i raspoloΩennoe na desätki metrov vy‚e ego segodnä‚nego urovnä. DaΩe segodnä tam moΩno uvidet´ terrasy i pläΩi, obrazovannye bu‚evav‚imi kogda-to volnami. V te vremena v Palestine ‚li prolivnye doΩdi, a severnee nee bu‚evali meteli. Sil´nej‚aä qroziä poçv, vyzvannaä qtimi osadkami, privela k obrazovaniü bol´‚ogo çisla izvestnäkovyx grotov i pewer, kotorye vo dni Iova sluΩili Ωil´em dlä £pewernyx lüdej“.

DviΩenie kontinentov
Zaçem bylo lüdäm vystavlät´ posty u morä? Potomu çto, kak my uΩe videli, more raz za razom obru‚ivalo na zemlü stra‚nye navodneniä. Glava 12,15 opisyvaet imenno nastuplenie qtix prilivnyx voln: korotkoe vremä do nix voda otstupaet, obnaΩaä vlaΩnoe dno morä. PredupreΩdennye nablüdatelämi lüdi v spe‚ke pokidaüt opasnyj rajon. Potom volny s bol´‚oj skorost´ü vozvrawaütsä nazad, obru‚ivaütsä na bereg i zalivaüt bol´‚ie uçastki su‚i. Elifaz takΩe ssylaetsä v svoej reçi na volny navodneniä, xotä my dolΩny uçityvat´, çto on, vozmoΩno, li‚´ vspominaet pri qtom razru‚itel´nye volny potopa: £T´ma, v kotoroj ty niçego ne vidi‚´, i mnoΩestvo vod pokrylo tebä (allegoriä?). Ne prevy‚e li nebes Bog? posmotri na zvezdy, kak oni vysoko! I ty govori‚´: £çto znaet Bog? moΩet li On sudit´ skvoz´ mrak? Oblaka – zavesa Ego, tak çto On ne vidit, a tol´ko xodit po nebesnomu krugu“. NeuΩeli ty derΩi‚´sä puti drevnix, po kotoromu ‚li lüdi bezzakonnye, kotorye preΩdevremenno byli istrebleny, kogda voda razlilas´ pod osnovanie ix?“ (22,11-16). Êivoe vospominanie o navodneniäx imel i Iov, sravnivaä s nimi svoix druzej: £Oni pri‚li ko mne, kak skvoz´ ‚irokij prolom; s ‚umom brosilis´ na menä“ (30,14). Iov i ego sovremenniki Ωili u morä i byli znakomy s qtoj groznoj stixiej. V segodnä‚nej Palestine vysoko v gorax vstreçaütsä pesçanye pläΩi, prostiraüwiesä do samogo Livana i üΩnogo berega Turcii. Ix vysokoe raspoloΩenie vyzvano podnätiem su‚i, no i segodnä na nix moΩno uvidet´ sledy biv‚ixsä o skaly voln navodnenij. Nyne‚nij xlopkovyj poäs Turcii, teploe pobereΩ´e Sredizemnogo morä, predstavläet soboj ne çto inoe, kak obrazovannyj mownymi morskimi prilivami pläΩ vremen plejstocena. Volny razdrobili kamennyj bereg i so vremenem prevratili ego v plodonosnuü poçvu. Kak obrazuütsä takie prilivnye volny? Oni vyzyvaütsä lokal´nymi sdvigami zemnoj kory. My uΩe mnogo govorili o tektoniçeskix processax na su‚e: toçno tak Ωe oni proisxodät i na dne okeanov. O su‚e Iov govorit: £On peredvigaet gory, i ne uznaüt ix; prevrawaet ix v gneve Svoem“ (9,5). V drugom meste napisano: £Gora, padaä, razru‚aetsä, i skala sxodit s mesta svoego; voda stiraet kamni; razliv ee smyvaet zemnuü pyl´: tak i nadeΩdu çeloveka Ty uniçtoΩae‚´“ (14,18-19). Ob okeanax Iov govorit: £(Bog) siloü Svoeü volnuet more“ (26,12). Uçityvaä predyduwie glavy, my moΩem sväzat´ qti vyskazyvaniä s opredelennoj istoriçeskoj qpoxoj: vremena Iova sootvetstvuüt koncu plejstocena ili nahalu golocena, poslednix geologiçeskix periodov v istorii Zemli. V qto vremä dolΩny byli proisxodit´ gigantskie tektoniçeskie processy, vyzvannye peremeweniem materikov. Odnoj iz priçin, poçemu Palestina i ves´ BliΩnij Vostok sil´no postradali ot razdeleniä materikov, ävläetsä ogromnyj razlom doliny Iordana. DviΩenie zemnoj kory privelo zdes´ k obrazovaniü gigantskogo razlo163

Vnizu: morskie navodneniä (kotorye byli xoro‚o znakomy Iovu) mogut vyzvat´ ogromnye razru‚eniä i ostavit´ posle sebä mnogometrovye nanosy peska i gliny.

Sleva: istoriä Zemli s toçki zreniä potopnoj modeli (pri qtom sleva privedena geoxronologiçeskaä ‚kala qvolücii). Dokembrijskie naplastovaniä voznikli do potopa, v to vremä suwestvoval li‚´ odin sverxkontinent (sr. Byt. 1,9,10). Sloi paleozoä byli obrazovany potopom, pri qtom sverxkontinent razdelilsä. Mezozojskie naplastovaniä bol´‚ej çast´ü sformirovalis´ uΩe k koncu potopa, pri qtom pod vliäniem sil´nej‚ix morskix prilivov i navodnenij voznikli novye sloi otloΩenij, i vnov´ soediniv‚ijsä sverxkontinent naçal razdelät´sä vo vtoroj raz. Çetvertym periodom byl lednikovyj period, vo vremena kotorogo dolΩna byla byt´ napisana kniga Iova.

Za stoletiä, pro‚ed‚ie ot Noä do Avraama, na Zemle proizo‚lo dovol´no mnogo sobytij. Posle stroitel´stva vavilonskoj ba‚ni i posledovav‚ego za nim sme‚eniä äzykov Bog rasseäl narody po vsemu licu zemli. Vo vremä rasseleniä narodov, dliv‚egosä neskol´ko stoletij, dolΩny byli postepenno sformirovat´sä rasovye razliçiä. Po mneniü nekotoryx uçenyx, najdennye fragmenty risunoçnyx pisem iz Mesopotamii i Egipta mogli byt´ napisany okolo 3000 let do n.q., vskore posle postrojki vavilonskoj ba‚ni.

ma, protänuv‚egosä na 8 000 km ot gor Ararata na severo-vostoke Turcii do Joxannesburga v ÜAR. Qto uΩe gigantskij razlom, no i on ne idet v sravnenie s razlomom na dne Atlantiçeskogo okeana, dostigaüwego dliny v 67 000 km. MoΩno sebe predstavit´, kakovo prixodilos´ Ωiteläm strany Uc, Ωiv‚im v period takix gigantskix preobrazovanij. Poisk otzvukov qtix sobytij v knige Iova zaçastuü osloΩnäetsä tem, çto perevodçiki Biblii ne znali istoriçeskoj podopleki opisyvaemyx v nej prirodnyx katastrof: sçitaä mnogie sobytiä li‚´ metaforami, oni ne v polnoj mere donesli do nas smysl originala. K primeru, vidnyj tolkovatel´ Biblii Karl Budde (1913) xotel polnost´ü isklüçit´ iz perevoda knigi Iova 12,22, shitaä ego sli‚kom otvleçennym. Perevedä qtot stix bukval´no, my poluçim: £On obnaΩaet glubiny iz t´my i vyvodit na svet teni smertnye“. Pri qtom slovo £glubiny“ moΩet oznaçatæ neçto neissledimoe (sm. Ekkl. 7,24; Ps. 63,7), no proizvedeno ot konkretnogo znaçeniä £glubokaä propastæ“ (Pr. 22,14; 23,27) ili £glubokie vody“ (Pr. 18,4; 20,5). Stix 11,8 stoit poseredine meΩdu konkretnym i abstraktnym znaçeniem qtogo slova. Vtoroe klüçevoe slovo qtogo stixa, £teni smertnye“, moΩno ponät´ kak opisanie glubokoj t´my (3,5; 16,16; 24,17; 34,22), podzemnogo mira (10,21-22; 38,17) ili glubin zemli (28,3), pri qtom poslednie dva tolkovaniä trudno strogo razgraniçit´ meΩdu soboj. V kontekste vsej 12-j glavy konkretnoe znaçenie 22-go stixa vse Ωe pereve‚ivaet abstraktnoe (sr. preΩde vsego st. 7-9,14,23-25). Reç´ zdesæ idet o bezgraniçnoj i poroj daΩe kaΩuwejsä neupravläemoj sile BoΩiej, povelevaüwej vodnymi stixiämi i rasseivaüwej narody. Poqtomu stix 22 moΩno proçitat´ sleduüwim obrazom: £On polagaet propasti t´my i vyvodit na svet temnye glubiny“. Qto vpolne ponätno: ved´ na glazax Iova obrazovalsä Sirijsko-Afrikanskij razlom. Issledovateli iordanskogo razloma polagaüt, çto v to vremä zemnaä kora byla prosto razorvana v prämom smysle qtogo slova. Mnogie plasty gornoj porody k zapadu ot Iordana vse ewe raspoloΩeny v tom porädke, kak oni naxodilisæ do razloma. Sloi zemnoj kory obrazovalis´ glavnym obrazom pri potope, v to vremä kak gigantskie sdvigi kontinental´nyx plit proisxodili v teçenie mnogix stoletij posle nego.

Na BoΩ´em uroke kosmologii
V qtoj sväzi çrezvyçajno interesno opisanie vozniknoveniä mira i ego dal´nej‚ej istorii, kotoroe Bog otkryvaet Iovu v 38-j glave. V pervoj çasti glavy (gde Bog spra‚ivaet Iova, mnogo li on znaet o sotvorenii mira, çtoby sudit´ o nem) govoritsä o sotvorenii Zemli (st. 4-7), vozniknovenii morä (st. 8), obrazovanii uΩe obsuΩdav‚egosä nami sloä vodänyx parov v atmosfere (st. 9), otdelenii su‚i ot morä (st. 10) i nekotoryx drugix aspektax tvoreniä (utrennej zare, svete, atmosfernyx osadkax). No, vspominaä sdelannye v glave 4 vyvody o klimate predpotopnogo mira, my zaklüçaem, çto upominaemye v st. 22 grad i sneg ukazyvaüt na vremä posle potopa. Dalee my çitaem oçen´ interesnyj dlä na‚ego rassmotreniä stix 25: £Kto provodit protoki (rusla) dlä izliäniä vody (voln navodneniä)?“ Slovo £voda“ my naxodim v tom Ωe znaçenii v knige proroka Nauma (£vsepotopläüwee navodnenie“; 1,8) i Psalme 31,6 (£razlitie mnogix vod“), slovo £protoki“ v tom Ωe znaçenii vstreçaetsä v 3 Car. 18,32.35.38; Iez. 31,4, a v znahenii £vodoprod“ v 4 Car. 18,17; 20,20; Is. 7,3; 36,2. Teper´ my moΩem perevesti na‚ stix sleduüwim obrazom: £Kto proloΩil ruslo dlä vsepotopläüwix vod?“ Bol´‚oe znaçenie imeet upotreblennyj v
164

qtom stixe glagol: qto usilennaä forma evrejskogo slova £peleg“ (falek), vstreçaüweesä v drugom znaçenii li‚´ v Ps. 54,10, v obyçnoj forme on upotreblen v Byt. 10,25 i 1 Par. 1,19, gde my dvaΩdy çitaem: £U Evera rodilis´ dva syna: imä odnomu Falek, potomu çto vo dni ego razdelilas´ zemlä, imä brata ego Ioktan“. Nad tolkovaniem qtogo stixa uΩe potrudilos´ nemalo velikix umov, no preΩde çem my zajmemsä im podrobnee, pereçislim uΩe ustanovlennye nami fakty: a) Nazvannoe v Byt. 10,25 sobytie dolΩno bylo proizojti vo vremena Iova (sm. vy‚e). b) Glagol £peleg“ (falek) v stixe 38,25 oznaçaet razdelenie, raskol zemnoj kory i obrazovanie rusla dlä bol´‚ogo potoka.

Segodnä‚nie gory voznikli vo vremä potopa i posle nego, çastiçno v rezul´tate podßema dna okeanov – pri raskopkax na ver‚inax gor poroj naxodät okamenev‚ix mollüskov i tysäçi drugix morskix otloΩenij. Drugie Ωe çasti zemnoj kory opustilis´, obrazovav dno novyx okeanov i morej. (Ps. 103,6-9). Qtot process goroobrazovaniä v men´‚ix mas‚tabax prodolΩaetsä i segodnä.

v) Proizvedennye ot glagola £peleg“ rodstvennye formy slov mogut oznaçat´ £otdelenie“, no v bol´‚instve sluçaev – £istoçnik“ ili £vyrytyj kanal“. Takim obrazom, slovo £peleg“ dejstvitel´no çawe vsego upotrebläetsä dlä oboznaçeniä stoka vody. Qto podtverΩdaetsä issledovaniem rodstvennyx semitskix äzykov. g) Interesna takΩe predpolagaemaä sväz´ qtogo slova s greçeskim £pelagos“ (more), kotoroe my vstreçaem v na‚em äzyke v slove £arxipelag“. Poqtomu my ne prevysim svoix polnomoçij, sväzyvaä stix 38,25 s peremeweniem kontinentov i obrazovaniem razlomov, obßäsnää v qtom Ωe duxe i Byt. 10,25. Rasprostranennoe obßäsnenie, çto razdelenie zemli vo dni Faleka sväzano s naçav‚imsä posle vavilonskogo sme‚eniä äzykov rasseleniem i obosobleniem narodov, na na‚ vzgläd, zdes´ nepriemlemo. Iz Byt. 10,8-12 oçevidno, çto sme‚enie äzykov proizo‚lo ne pozdnee ustanovleniä carstva Nimroda – no Nimrod byl tret´im ot Noä, v to vremä kak Falek prinadleΩal uΩe k pätomu pokoleniü, to est´ on Ωil znaçitel´no (vozmoΩno, daΩe na neskol´ko stoletij) pozΩe sme‚eniä äzykov. Krome togo, my çitaem zdes´ ne o razdelenii narodov (kak v st. 5, gde dlä qtogo upotreblen sovsem drugoj glagol), a o razdelenii samoj zemli – su‚i, kotoraä, kak i v Byt. 6-9, dolΩna byla sostavlät´ odno celoe (sr. gl. 8). Takim obrazom, zdes´ govoritsä o vsemirnom delenii zemnoj kory, sväzannom s obrazovaniem napolniv‚ixsä vodoj razlomov.
165

Atlantida
Vpolne ponätno, çto privyk‚im k uniformizmu istorikam i uçenym v oblasti estestvennyx nauk dovol´no täΩelo prinät´ model´ mira, v kotoroj ves´ plejstocen (dliv‚ijsä, po ix mneniü, million let) sΩat do 5000-6000 let sovremennoj istorii. Dlä togo, kto vnimatel´no izuçil privedennye nami argumenty v pol´zu molodogo vozrasta Zemli i obrazovaniä sloev zemnoj kory v rezul´tate dejstviä sil potopa, qta perestrojka my‚leniä, veroätno, vyzovet gorazdo men´‚e problem. No, krome nauçnyx argumentov, my raspolagaem v vys‚ej stepeni interesnymi drevnimi literaturnymi trudami, predpoloΩitelæno opisyvaüwimi proizo‚ed‚ee v obozrimom pro‚lom razdelenie kon-

Ostrova Zelenogo Mysa sçitaütsä ostatkami vospetoj v drevnix skazaniäx Atlantidy (sprava). Po slovam Platona, konec Atlantide poloΩilo gigantskoe navodnenie. Vnizu: Platon (freska Rafaqlä £Afinskaä ‚kola“, Vatikan).

tinentov. Naibolee izvestny sredi nix trudy Platona – dialogi Kritiä i Timeä, v kotoryx egipetskie Ωrecy govorät ob ogromnom ostrove Atlantida, leΩawem za vorotami Gibraltara (ot nee poluçil svoe nazvanie Atlantiçeskij okean), na kotorom naxodilos´ moguwestvennoe carstvo. Vo vremä gigantskoj katastrofy qtot ostrov so vsemi Ωiv‚imi na nem lüd´mi v teçenie odnogo goda opustilsä na dno okeana. Geologi pozaimstvovali iz qtoj istorii nazvanie kontinenta, kotoryj, kak polagaüt, zanimal bol´‚uü çast´ segodnä‚nego Atlantiçeskogo okeana meΩdu Severnoj i Central´noj Amerikoj s odnoj storony i Evropoj i Severo-Zapadnoj Afrikoj s drugoj. Grenlandiä, Azorskie, Zelenogo Mysa, Madejrskie i Kanarskie ostrova sçitaütsä ucelev‚imi ostatkami qtogo kontinenta. Koneçno, uniformisty ne mogut otoΩdestvlät´ opisyvaemuü Platonom Atlantidu s ix gipotetiçeskim kontinentom, suwestvovav‚im sotni millionov let nazad. Po uniformistskoj modeli, Severnaä Amerika i Evropa sostavläli v kembrii (500 millionov let nazad) edinyj kontinent, kotoryj oçen´ medlenno, v neskol´ko qtapov (poslednij iz kotoryx prixoditsä na tretiçnyj period, neskol´ko desätkov millionov let nazad) raspalsä na çasti. Smewenie kontinental´nyx plit privelo pri qtom k opuweniü zemnoj kory meΩdu materikami. V katastrofnoj Ωe modeli kembrij sootvetstvuet pervoj faze potopa, proizo‚ed‚ego 5000-6000 let nazad, v to vremä kak razdelenie kontinentov
166

proisxodilo v teçenie bolee pozdnej fazy, vo dni Faleka, i, po vsej veroätnosti, zaver‚ilos´ dostatoçno bystro, vyzvav räd bol´‚ix prirodnyx katastrof. Imenno katastrofnaä model´ pozvoläet sväzat´ nauçnye dannye s do‚ed‚imi do nas antiçnymi predaniämi, kotorye takΩe pomewaüt processy razdeleniä kontinentov v istoriçeskie vremena, sväzyvaä ix s prirodnymi katastrofami. Uniformistskaä model´ bessil´na dat´ zdes´ kakoe-libo vrazumitel´noe obßäsnenie. Xotä uniformisty ne Ωaluüt ideü prirodnyx katastrof, oni ne mogut obojtis´ bez nee pri obßäsnenii gibeli Atlantidy. Tak, pri glubokovodnyx pogruΩeniäx severnee Azorskix ostrovov so dna okeana byl podnät bol´‚oj kusok vulkaniçeskoj porody, obrazovanie kotorogo moΩno

Razdelenie materikov: rekonstrukciä soglasno qvolücionnoj modeli. A: Sverxkontinent Pangeä naçal delit´sä; Tetis byl melkovodnym morem meΩdu Afrikoj i Aziej. B: Razlomy sil´no uveliçilis´; Indiä, otdeliv‚is´ ot AvstraloAntarktidy, dviΩetsä v napravlenii Azii. V: Materiki poçti dostigli svoego segodnä‚nego poloΩeniä. G: Segodnä‚nij mir: dve çasti Ameriki soedineny li‚´ uzkim pere‚ejkom, Indiä primknula k Azii (v rezul´tate sΩatiä obrazovalas´ gornaä sistema Gimalaev).

obßäsnit´ li‚´ zatverdevaniem magmy na vozduxe. Krome togo, na protäΩenii vsej protänuv‚ejsä s severa na üg parallel´no evropejskomu pobereΩ´ü donnoj skladki Atlantiçeskogo okeana vstreçaütsä mnogoçislennye sledy vulkaniçeskoj deätel´nosti. Predpolagaüt, çto oni byli vyzvany vertikal´nymi peremeweniämi zemnoj kory, pred‚estvovav‚imi ee opuweniü. Qto predpoloΩenie opiraetsä na vulkaniçeskuü aktivnostæ Central´noj Ameriki, Antil´skix i drugix vy‚enazvannyx ostrovov. Na‚a planeta dejstvitel´no pereΩila bespokojnye vremena, priçem ne tak davno, kak mnogie dumaüt. Sozdaetsä vpeçatlenie, çto nekotorye upomänutye v Biblii lüdi byli oçevidcami qtix sobytij! Pritom oni ponimali, çto nablüdaüt sover‚enno osobye ävleniä prirody: £Kto proloΩil ruslo dlä vsepotopläüwix vod?“ (Iov 38,25). Esli na‚a toçka zreniä verna, to razdelenie kontinentov proizo‚lo ne milliony let nazad i daΩe ne vo vremä vsemirnogo potopa, a v teçenie pervyx stoletij posle nego, vo dni Faleka (ne govorä uΩe o tom, çto medlennoe dviΩenie materikov prodolΩaetsä po sej den´). Lübopytnyj fakt: predpolagaüt, çto Al´fred Vegener, vpervye vystupiv‚ij v 1912 godu so svoej teoriej dviΩeniä materikov, perenäl qtu ideü ot svoego otca, lüteranskogo propovednika.
167

Qta ideä dviΩeniä materikov (razdelenie zemli vo dni Faleka) vstreçaetsä uΩe v staryx nemeckix tolkovaniäx Byt. 10,25. Sut´ teorii Vegenera svoditsä k sleduüwemu: Atlantiçeskij okean voznik v rezul´tate vzaimnogo udaleniä Severnoj i ÜΩnoj Ameriki s odnoj storony i Evropy i Afriki – s drugoj. Kogda-to vse qti kontinenty dolΩny byli sostavlät´ edinoe celoe. Provodiv‚iesä posle qtogo nauçnye issledovaniä dna okeana dali mnogoçislennye svidetel´stva togo, çto vozrast donnyx porod ubyvaet po mere pribliΩeniä k sredneatlantiçeskomu gornomu xrebtu. To Ωe samoe moΩno skazatæ i ob ostrovax. Krome togo, kak my uΩe govorili, na dne okeanov vstreçaetsä porazitel´no malo osadoçnyx porod. Imenno qtogo mogli oΩidat´ kreacionisty, esli razdelenie materikov dejstvitel´no proizo‚lo posle potopa (a ne vo vremä nego). Ne suwestvuet nikakix dokazatel´stv dlä vydvinutoj uniformistami teorii, soglasno kotoroj dno okeanov li‚ilos´ sloä otloΩenij v silu kakix-to prirodnyx processov. Qtix otloΩenij poprostu ne suwestvovalo, potomu çto dno mirovogo okeana obrazovalos´ posle potopa. Çto my tam naxodim, qto li‚´ skudnye otloΩeniä, voznik‚ie posle razdeleniä materikov. Qta krupnaä problema qvolücionistov predstavläet soboj opredelennuü sloΩnost´ i dlä kreacionistov, sväzyvaüwix dviΩenie materikov s potopom. Oba lagerä stoät pered problemoj, çto na dne mirovogo okeana ne vstreçaetsä nikakix
168

paleozojskix otloΩenij, sostavläüwix osnovnuü çast´ naplastovanij kontinental´noj kory. Odnako moΩno predpoloΩit´, çto vo vremä razdeleniä materikov razlomy pro‚li çerez paleozojskie otloΩeniä (voznik‚ie pri potope) i çto qti processy naçalis´ uΩe posle togo, kak byli obrazovany osnovnye sloi otloΩenij, to est´ spustä znaçitel´noe vremä posle potopa.

Sleva: kovçeg byl nadeΩnym ubeΩiwem dlä sem´i Noä. Ego potomki so vremenem rasselilis´ po vsej zemle. Kovçeg byl svoego roda kolybel´ü novogo çeloveçestva. Odnako v pervye stoletiä posle potopa Ωizn´ na Zemle dolΩna byla protekat´ v dovol´no täΩelyx usloviäx. Gigantskie zemleträseniä i morskie navodneniä byli povsednevnym ävleniem. Êit´ v postroennyx domax bylo bol´‚ej çast´ü opasno ili voobwe nevozmoΩno. Raskopki samyx drevnix kul´turnyx sloev goroda Ierixona pokazyvaüt, çto mnogie doma v nem byli vnezapno razru‚eny i pozΩe otstroeny zanovo. Mnogie lüdi iskali sebe pribeΩiwe v pewerax (Iov 30,6), poqtomu tak nazyvaemye pewernye lüdi perioda plejstocena (sprava) dolΩny byli Ωit´ v pervye stoletiä posle potopa.

Rekonstrukciä pro‚logo
Obobwaä skazannoe v qtoj i predyduwej glavax, my prixodim k sleduüwej modeli obrazovaniä zemnoj kory: 1. Dokembrij. Datiruemye qtim periodom naplastovaniä dolΩny byli vozniknut´ do potopa. Çastiçno oni byli sozdany vo vremä vtorogo i tret´ego dnej tvoreniä. Qti naplastovaniä ukazyvaüt na to, çto v te vremena suwestvoval li‚´ odin kontinent. Qto predpoloΩenie podkrepläetsä Byt. 1,9 (sm. gl. 4). 2. Paleozoj (kembrij, ordovik, silur, devon, karbon, perm´). Qto otloΩeniä, ostavlennye potopom. Glubinnye otloΩeniä i wity porod na dne okeanov voznikli uΩe v pervye dni potopa. Izuçenie stroeniä naplastovanij pokazyvaet, çto vsledstvie intensivnyx tektoniçeskix processov pervonaçal´nyj sverxkontinent dolΩen byl razdelit´sä na çasti, kotorye spustä nekotoroe vremä vnov´ soedinilis´. 3. Mezozoj (trias, üra, mel). Qti naplastovaniä dolΩny byli obrazovat´sä çast´ü vo vremä potopa, çast´ü posle nego. V teçenie mnogix stoletij posle potopa proisxodilo obrazovanie novyx granic kontinentov, soprovoΩdav‚eesä vulkaniçeskimi izverΩeniämi, rezkimi izmeneniämi klimata i gigantskimi razru‚itel´nymi navodneniämi. Qti navodneniä smyvali poçvu na bol´‚ix territoriäx i nanosili ee v drugix mestax, privodä k obrazovaniü novyx sloev otloΩenij. Na qtot period prixoditsä upominaemoe v Byt. 10,25 razdelenie zemli vo
169

vremena Faleka – otdelenie Ameriki ot Evropy i Afriki (i vy‚eupomänutyj Iordanskij razlom pronizyvaet paleozojskie i mezozojskie naplastovaniä, çto ukazyvaet na ego vozniknovenie posle potopa). Posle razdeleniä materikov naçalsä tak nazyvaemyj lednikovyj period. Suwestvuüt ubeditelænye svidetel´stva v pol´zu li‚æ odnogo lednikovogo perioda, nahav‚egosä posle potopa. O lednikovom periode upominaet i kniga Iova: my çitaem v nej o dviΩenii materikov i o vyzvannyx im ogromnyx prilivnyx volnax i navodneniäx, ob ogromnom lednike na severe (davav‚em znat´ o sebe v Aravii sneΩnymi metelämi, l´dom i prodolΩitel´nymi livnevymi doΩdämi) i o poslednix dinozavrax. 4. Tretiçnyj (paleocen, qocen, oligocen, miocen, pliocen) i çetvertiçnyj periody (plejstocen i nyne‚nää qpoxa – golocen): prodolΩenie lednikovogo perioda. Dinozavry polnost´ü vymerli. V seredine qtogo perioda v Palestine naçali obrazovyvat´sä razlomy zemnoj kory. Vo vremä vyzvannyx lednikom sil´nyx xolodov i neobyçajno obil´nyx osadkov lüdäm bylo oçen´ trudno najti zawitu ot nepogody i ukrepit´sä na kakom-libo odnom meste. Mnogie iz nix vremenno ili daΩe navsegda poselilis´ v estestvennyx ubeΩiwax – grotax i pewerax. Odnako lüdi, nikogda ne znav‚ie qvolücii, um kotoryx i v to vremä ne ustupal na‚emu, vnovæ nahali iskatæ prigodnye dlä Ωil´ä mesta, stroit´ goroda, zanimat´sä zemledeliem i skotovodstvom. Kniga Iova pozvoläet nam mel´kom zaglänut´ za kulisy togo vremeni. Qto byl period, v kotoryj zaver‚alos´ formirovanie poslednix sloev zemnoj kory. Li‚´ vo vremena Avraama (ok. 2100 g. do n.q.) na zemle vocarilsä otnositel´nyj pokoj, i ona stala takoj, kakoj my vidim ee segodnä. My vpolne soglasny, çto v narisovannoj nami kartine mnogo neäsnostej i probelov, trebuüwix bolee glubokogo izuçeniä. Qto li‚æ model´, toçnee, nauçnyj podxod, prigla‚aüwij nas k dal´nej‚im issledovaniäm. Qta model´ otliçaetsä ot drugix preΩde vsego svoej garmoniej s istoriçeskimi faktami Biblii – xotä my i videli, naskol´ko ostoroΩnymi nam nuΩno byt´, çtoby ne pripisat´ kakomulibo stixu Biblii çuΩdoe emu znaçenie. Prosto porazitel´no videt´, kak vozvy‚enno-poqtiçeskaä kniga Iova otkryvaet pered nami sloΩnuü dlä vospriätiä, no istoriçeski dostovernuü kartinu suwestvovav‚ego kogda-to lednikovogo perioda: peremençivoe, xolodnoe, opasnoe i bespokojnoe vremä zemleträsenij, uraganov i navodnenij, v kotoroe voznikali znakomye nam segodnä morä i kontinenty. Krome togo, qta kniga – ubeditel´noe svidetel´stvo togo, çto Bog daΩe v stolæ bedstvennyx obstoätelæstvax ne ostavläet tex, kto vsecelo polagaetsä na Nego.

Zaklüçenie
My dostigli £konca nahal“, konca dlinnoj i nasywennoj sobytiämi pervoj fazy çeloveçeskoj istorii, v teçenie kotoroj na‚a Zemlä prinäla svoj segodnä‚nij oblik. My oznakomilisæ s vaΩnej‚imi sobytiämi, sformirovav‚imi oblik na‚ej planety: sotvorenie Bogom vsej vselennoj v teçenie semi dnej, grexopadenie, potop i £razdelenie zemli“ vo vremena Faleka. Oni priveli k vozniknoveniü na‚ego mira (s estestvennonauçnoj i biologiçeskoj toçki zreniä). Dlä ponimaniä qtix sobytij my ne mogli obojtis´ bez informacii, soderΩawejsä v boΩestvennom otkrovenii – Biblii. I segodnä my moΩem sçitat´ Bibliü istoriçeski dostovernoj knigoj: tot, kto isxodit iz istinnosti opisyvaemyx v nej istoriçeskix sobytij i rukovodstvuetsä ee princi170

£Esli Ωe tak vse qto razru‚itsä, to kakimi dolΩno byt´ v svätoj Ωizni i blagoçestii vam, oΩidaüwim i Ωelaüwim pri‚estviä dnä BoΩiä, v kotorom vosplamenennye nebesa razru‚atsä i razgorev‚iesä stixii rastaüt?“ £Kogda Ωe naçnet qto sbyvat´sä, togda vosklonites´ i podnimite golovy va‚i, potomu çto pribliΩaetsä izbavlenie va‚e“ (2 Pet. 3,11-12; Luk. 21,28).

pami, poluçaet edinstvenno vernoe predstavlenie o proisxoΩdenii okruΩaüwego nas mira. Predstavlennaä v qtoj knige teoriä proisxoΩdeniä mira opiraetsä ne tol´ko na Bibliü, no i na mnogoçislennye dannye nauçnyx issledovanij. Qta kartina mira ewe vo mnogom rasplyvçata i netoçna – çtoby detal´no razrabotat´ ee, potrebuetsä ewe oçen´ mnogo issledovatel´skoj raboty. Odnako my ubeΩdeny, çto naxodimsä na pravil´nom puti, potomu çto my stroim na edinstvennom dannom lüdäm tverdom i veçnom fundamente, Slove BoΩiem. Krome togo, poluçennye nami rezul´taty uΩ vo mnogom prevosxodät ne osnovyvaüwiesä na Biblii teorii. Istoriä na‚ej planety odnovremenno ävläetsä osnovoj istorii çeloveçestva. To, çto my po privyçke nazyvaem istoriej, po suti li‚´ otraΩenie puti, projdennogo çeloveçestvom posle potopa, ewe toçnee – so vremen vozniknoveniä pervyx krupnyx civilizacij, ostaviv‚ix nam pis´mennye svidetel´stva. Otçasti vsledstvie loΩnogo ponimaniä istorii na‚ej planety poävilisæ i loΩnye predstavleniä o tak nazyvaemoj £predystorii“. Otkaz ot Biblii privel i k mnogim o‚ibkam v vossozdanii oblika drevnego mira (istorii pervyx poslepotopnyx civilizacij). IzloΩenie qtix voprosov zanälo by sli‚kom mnogo mesta, poqtomu my vynesli ix v tret´ü knigu na‚ej serii – £Kak voznik Izrail´“.

171

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful