You are on page 1of 2

CURRICULUM VITAE

Emri: Halit
Mbiemri: HALIMI
Data e lindjes: 01.10.1942
Vendi i lindjes: Miratoc- Preshev
Gjendja familjare: i martuar, dy fmij
Telefoni: 038/ 557-416 ose 044/ 256-914
e-mail: halithalimi@yahoo.com

Profesioni: profesor ordinar pran Degs Gjuh dhe Letrsi Frnge dhe Degs Gjuh dhe
Letrsi Gjermane
Fakulteti i Filologjis Universiteti i Prishtins pr lndt e nivelit bachelor:
Fonetik,
Leksikologji,
Teori dhe praktik e prkthimit
Metodik,

dhe t nivelit master pr lndt:


-Gjuhsi kontrastive,
-Teori e prkthimit,
- Sociolinguistik
- Metodologji e msimdhnies
DIPLOMAT AKADEMIKE:

Doktoratn pr gjuhsi, Paris- Sorbon,


Magjistraturn pr gjuhsi, Paris- Sorbon,
Diplomn pr Gjuh dhe Letrsi Frnge, Paris- Sorbon
Diplomn pr pedagogji t prgjithshme, Universiteti i Zagrebit, Fakulteti Filozofik n
Zar

* Me vendimin e Komisionit t Kshillit Nacional t Universiteteve franceze nr.


9221514312 t vitit 1992 i regjistruar n listen e msimdhnsve me t drejt ligjrimi n
Universitetet franceze
LIBRAT E BOTUARA:

Fonetika dhe fonologjia e gjuhs shqipe, Intituti i Albanologjis, Prishtin,1994


Fjalor tematik frngjisht- shqip, Fakulteti i Filologjis, Prishtin, 1998, 2000, 2007
Parametrat akustike dhe natyra e theksit n gjuhn shqipe, Akademia e Shkencave dhe e
Arteve, 2008
* Fonetika e gjuhs frnge, Universiteti i Prishtins- Fakulteti I Filologjis, ( n shtyp)

DISPENCAT:
Leksikologjia e gjuhs frnge ,
Teoria e prkthimit ,
Metodika e msimdhnies
PUNIMET E BOTUARA:

Zanoret hundore t shqipes, Jehona nr.2, Shkup 1972,


Hundorzimi fonetik dhe fonologjik n gjuhn shqipe ( studim eksperimental), Buletini i
Institutit t Fonetiks n Paris,1980,
Analiz kontrastive e zanoreve hundore frnge dhe shqipe, Gjuha dhe praktika I, 1985,
Analiz konstrastive e zanoreve gojore frnge dhe shqipe, Studia philologica nr.1-2,1987,
Shqiptimi i zanoreve shqipe sipas norms s gjuhs letrare, Punimet e Simpoziumit mbi
gjuhn letrare shqipe, Tiran 1992,
Intensiteti specifik i zanoreve t gjuhs shqipe, Filologji nr. 5-1998,
Denduria e fonemeve n gjuhn shqipe, Filologji nr. 8-2000,
Studim eksperimental e kuantitetit t zanoreve n gjuhn shqipe, Filologji nr.9-2001,
Lartsia melodike e zanoreve t gjuhs shqipe, Filologji nr.10-2002,
Cshtje t theksit n gjuhn shqipe, Punimet e Simpoziumit mbi gjuhn letrare shqipe,
Tiran 2002,
Prbrsit akustik t theksit n gjuhn shqipe, Filologji nr.11-2003
Natura e theksit n gjuht balkanike, Kongresi i vendeve jug-lindore europiane, Tiran
2004,
Vshtrim kontrastiv i bashktinglloreve frnge dhe shqipe, Filologji nr. 14-2006

PRKTHIME :
Tre libra nga shqipja n frngjisht si dhe shum punime, filma dhe pjes teatrale.
PJESMARRJE N SIMPOZIUME DHE KONGRESE :
Sarajev, 1981, Herceg Novi 1983, Beograd 1984, Helsinki 1986, Tiran, 1992, Paris 2000,
Tiran 2002, 2004,
FUNKCIONET :
Antar i komisionit pr msim pran Rektoratit t Universitetit t Prishtins 1994/96 ;
Kryetar i Shoqats s Profesorve t Gjuhs Frnge 1980-1990,
Shef i Degs Gjuh dhe Letrsi Frnge 1994-2009
Antar i prkohshm i Senatit t Universitetit t Prishtins, 2004, 2006
NJOHJA E GJUHVE :
shqip, serbisht, frngjisht, rumanisht
Prishtin, tetor 2009

Halit HALIMI