You are on page 1of 68

Broj 2

Vilinski simboli
za zdravlje
Poliamorija i
Par saveta
Samhain Sabat

Novembar 2015

Vjetica
Izmeu svjetova
Prolazi sjena
Mirna ko daak
Tiha, tajanstvena
U ruci joj vatra
Sa zvijezde sjaj
U drugoj voda,
Poetak i kraj
aptom e rei
Da uje tko treba
to je izmeu
Zemlje i neba
U mrak ce ieznut
Ko to je dola
A trag ce oznait
Kojim je prola
Kad se zapita
U san e doi
Da pria tajnu
O tragu u noi.
RAVEN

R E V I J A

ASOPIS GRUPE GNOSTIKA IZ EX-YU

BROJ 2 NOVEMBAR 2015

E MAIL
vesticjarevija@gmail.com

GLAVNI UREDNIK
Slavica Otovi
OBRADA I GRAFIKI DIZAJN
Toma
LEKTOR
Dragana Stevanovi
PREVODILAC:
Scarlett

grupa gnostika
sa prostora bive EX YU
formirana je slobodnom voljom
pod geslom:
Kada se Priroda probudi, ona
neminovno budi i nau duu.
Ispred nas se otvara kao veiti
izvor ivota i apue:
Probudi se i slavi ivot
i prolee, s ljubavlju
i radou

Prvim brojem Vetije revije napravili smo i prvi korak ka unosu svetla u ivot i rad vetica, s obzirom da je
stoleima pogreno intepretiran i uvijan u maglovite prikaze, uglavnom nepotpune ili netane, te da se tako ispravi
vekovna nepravda koja i dan danas traje.
Poenta Vetije revije je u samom naslovu, u ideji da
se konano pokrene asopis i zaivi, da vetice nau svoje
mesto pod Suncem, da zasvetli IDEJA da tako neto treba
da postoji i na ovim prostorima.
U samoj redakciji asopisa nisu svi vetice, ve ih je
vodila ljubav prema istini i elja da se viegodinja la i
magla skine, kako bi mogli slobodno pred svima (roditelji,
komije, kolege sa posla) rei ja sam vetica jer smatramo
javom revije, a na SVIMA nama je da ga rasplamsamo, u
svakom sluaju da odravamo da se ne ugasi.
Piite nam, dajte vae miljenje, naravno otvoreni smo
i za kritiku, ak je i dobrodola, jer dobra kritika upravo
doprinosi napretku, daljem radu. Objaviemo uvek najzanimljivije Vae priloge. Takoe, ako elite da se oglasite u
Reviji nekim svojim proizvodom ili uslugom, stojimo Vam na
raspolaganju.

Slavica Otovi

svetkovine

S A B A T

Milo Dimitrijevi

oeci proslave Samhain sabata vezuju


se za keltsku tradiciju, pa je tako ovaj
praznik zapravo poetak godine u keltskom kalendaru. Tada, po predanju poinje vreme
Tame i mraka, a to je dan kada je granica izmeu
naeg sveta i drugih paralelnih svetova, naroito
sveta Duhova, najtanja. Bog se tada sputa (odlazi) u podzemni svet, kod nas poznat kao svet mrtvih, dok se novi Bog raa u Boginji. To je trenutak
kada e se zametnuti novo seme Boanske energije, koje e u tiini i u dubinama Majke Zemlje sazrevati do prolea, kada e se ponovo roditi i dati
prirodi novo ruho i kada e novi ciklus kreacije
zapravo poeti.
Samhain sabat je zapravo vreme preispitivanja, procena i konanih priprema od kojih zavisi sa koliko benefita e porodica preiveti zimu.
U tradicionalnim selima Irske i kotske nejake
ivotinje e biti poklane jer ne mogu preiveti
zimu, a na ovaj nain e svojim mesom i koom
obezbediti porodice tokom hladnog perioda. Ova
tradicija postoji i u Srba, koji organizuju popularni svinjokolj tokom poslednje sedmice u oktobru ili novembru, kada se usoljeno meso stavlja
u posebno adaptirane prostorije sunice, kako
bi se ouvalo za period zime, uz neizostavno
pravljenje varaka. Dakle, sa Samhain sabatom
dolaze poslednje pripreme za nastupajui period
hladnoe i snega, ukljuujui i ogrev.
Podsetiu na to da je i u grkoj i rimskoj mitologiji period od jesenje ravnodnevice (u Slovena
4

Radgostov dan) 23. septembra pa do 31. oktobra


poznat kao period u kome se Persefona oprata
sa svojom majkom Demetrom i silazi Hadu u
podzemni svet. Demetra (Cerera) tada tuguje
za erkom i ini da priroda poinje da zamire
(dolaze hladniji dani, noi su sve due, etc), a
Persefonin konani prelazak preko Stiksa reke
mrtvih, dogodie se upravo 31. Oktobra i uiniti
granicu izmeu dva sveta najtanjom. To je period
kada ona boravi u Hadovom naruju, u Spaljenom
putu korpiona (Via Combusto) i priprema se
da sa njim legne u postelju, to se deava u noi
izmeu 31. oktobra i 1. novembra.
U panslovenstvu 1. novembar je poznat kao
dan mrtvih, odnosno, dan kada duhovi poseuju
ive i kada imaju mo da se materijalizuju i deluju na svet ivih. Sa dolaskom kanonizovanog
hrianstva, 2. novembar biva proglaen za dan
zadunica, umesto perioda od 24. do 28. oktobra,
kada su takozvani Miji dani ili umopadske
zadunice koje se zavravaju sa Mokoinim
danom 30/31. oktobra, praznikom koji je ekvivalent Samhain sabatu.
Ritual Samhain:
Sam ritual Samhain podeljen je u dva dela.
Prvi obuhvata ceremonijalnu magiju i podrazumeva vie uesnika, dok se drugi se moe izvesti individualno, a pripada tradicionalnoj ritualnoj magiji.
Ceremonijalni ritual:
Potrebno je da svaki od uesnika Samhain
VETIJA REVIJA | 2015.

proslave ponese jednu crnu i jednu narandastu


(ili crvenu) sveu, da se komotno obue u crnu
odeu (ree neke druge tamne boje) i ponese
sa sobom jedan predmet koji je pripadao nekom njegovom pretku, koga e kasnije pozvati u envokaciji. U nedostatku predmeta (sat,
prsten, bro, nakit i sl.) osoba moe poneti i fotografiju pretka. Bira se predak za koga ste bili
najvie vezani ili prema kome oseate najvie
bliskosti, bez obzira na to da li ste osobu poznavali ili ne, pa to esto mogu biti i ukunbabe
ili ukundede.
Ceremoniju vodi jedna osoba (Svetenik
ili Svetenica), koja prethodno priprema oltar
postavljen na zapadu. Slede pripreme za ritual
(ienje prostora i zatita istog izvodi se u zalazak
Sunca) i tada zapravo poinje Samhain. Ukoliko
je u pitanju stan ili kua, potrebno je ispred vrata
kue postaviti izdubljenu bundevu sa sveama u
njoj, koje su posebno posveene da zatite prostor od nepozvanih duhova i uine uesnike nevidljivim za oi radoznalih posmatraa. Ukoliko je
u pitanju otvoren prostor, tada se na etiri strane
sveta ispisuju plavi plamtei pentagrami, koji e
navui zavesu na prostor planiran za rad. Ovaj
deo rituala mogu izvesti etiri osobe odabrane
od Svetenika/Svetenice ili Svetenik/Svetenica
lino. U nekim tradicijama, nakon ienja prostora potrebno je zatraiti blagoslov za izvoenje
rituala od strane Elementala, to se posmatra kao
priprema onoga ko vodi rad za sam ritual.
Ceremonija poinje pravljenjem kruga oko
oltara, a medijator zapoinje ritual envokacijom Elementala i paljenjem elementalnih svea,
posveivanjem strana sveta elementalnim
orujem (za svaku stranu sveta koristi se adekvatno elementalno oruje), dok prisutni obrazuju
bratski lanac stvarajui neraskidivu vezu, opisanu
krugom. Nakon toga medijator prvi zapali svoju
crnu sveu, prilazi osobi na Istoku, nasuprot oltara i njoj/njemu predaje plamen crne svee. Ostali uesnici preuzimaju plamen u smeru kazaljke
na satu, a sve vreme se izgovara prilikom preuzimanja plamena:
Svetlosti u tami, zatiti i vodi, Ja otvaram
krug.
Kada su sve crne svee zapaljene, medijator
zatrai od prisutnih da isprue ruku sa sveom ka
oltaru, desnu ruku stave na grudi (srana akra)

sa predmetom ili fotografijom pretka, zatvore oi,


pomisle na pretka i prizovu ga reima:
U tmini i miru stani uz mene (nije neophodno izgovarati ime), zatiti krv svoju i sve u krugu
ovom.
Medijator potom postavlja crnu sveu na
Sever, dok uesnici svoje svee sputaju iza sebe,
okreui se u smeru kazaljke na satu oko svoje
ose. Medijator potom plamenom crne svee pali
narandastu sveu i prilazi osobi na Istoku, kojoj
prenosi plamen reima:
Ja sam svetlost i darujem Tebi, za Mir, za
Ljubav, za Svetlo novog dana, za seme u zemlji, za
zvezdu na Nebu, jer kako je dole tako je i gore, za
ono to jeste, to je bilo i to e biti.
Plamen se prenosi u smeru kazaljke na satu
sa reima:
Za ono to je bilo, to jeste i to e biti, ja otvaram krug, osoba koja predaje plamen upuuje
blagoslov: Blagoslovljena bila ili blagoslovljen
budi.
...Ostatak rituala ostae tamo gde i pripada,
na putu senki, pod velom tajni, u krugu onih koji
su ga dosledni, uporni i istrajni na putu koji je
samo za odabrane.

SVETKOVINE

Ljubica Petrovi
o vetica ili HALLOWEEN, za koji uglavnom
svi znaju, i oni koji se bave vetiarstvom,
i oni koji se ne bave, kao naziv praznika
nastao je mnogo kasnije. Njegovo poreklo se vezuje za Vee svih blagoslova ili dan Svih svetih, a
samo ime poteklo je od naziva keltskog praznika
All Hollows Eve (halow sveti i eve predvee),
odnosno dan pre Svih svetih. Kod drevnih Kelta
to je bio poetak novogodinje svetkovine, dok se u
hranstvu obeleava kao Dan mrtvih, Svi sveti, ili
Zadunice.

Zanimljiv obiaj postoji kod nekih naroda da se


u toku slavlja na odreenim kameniima upisuju
imena osoba, nakon ega se kamenii bacaju u vatru, a ujutru se na osnovu izgleda tog kamenja prorie
kakva e biti naredna godina za tu osobu. U nekim
selima su se iz zajednike vatre bakljama palile vatre na kunim ognjitima, a narednog dana pepeo bi
se posipao radi blagoslova. Ovde nailazimo i na podatak o slavnom kotliu, bez kojeg se vetica danas
ne moe zamisliti, a to je isti onaj kotao u kojem su
ene spremale zimnicu (sokove, turije, pekmeze od
plodova koje su nabrale). Poznata predstava vetice
formirana je i na podlozi tradicionalne slike ene,
ija je dunost bila da odrava vatru, stojei pored
ognjita sa priborom za odravanje i ienje, da bi
u predstavi o vetici ona poprimila izgled stare ene
i takozvane vetije metle.
Slika mlade i lepe ene proistekla je iz simbolike znaka korpije, koji simbolie sex i zaee,
a evocira period zimskih noi, kada su se mladi
parovi, usled prestanka sezonskih radova, pribijali
jedno uz drugo, kako bi im bilo i ugodnije i toplije.
U ovakvim noima ljudi su se okupljali po kuama i
dugo priali, podseajui se starih vremena uz svetlost svea ili lampe, kako bi se bolje videlo u mraku.
Kasnije ovaj obiaj prerasta u rezbarenje bundeva,
koje danas vie simboliu svetlo koje osvetljava
put za prelazak iz nieg na vii nivo. Kostimi su, sa
druge strane, evocirali ljudske strahove, proistekle
iz verovanja povratka mrtvih u ivot, sa kojima se
osoba mora suoiti i pobediti ih, na ta upuuje i

izgled samih kostima, koji uglavnom predstavljaju


likove iz podzemnog sveta.
Legenda kae da je postojao narod vila i
arobnjaka koje su Bogovi zbacili sa nebesa, zato
to su nauili boansku magiju. Da bi se naselili na
zemlju, morali su da pobede zli narod, poluljudepoluudovita. Majka svih bogova, Boginja Danu,
povela je svoj narod u odluujuu bitku, koja se
odigrala na dan kada leto prestaje i kada se povlai
ustupajui mesto zimi, summers end ili Samhain.
Takoe po legendi, postojao je kova
Dek Fenjer ( Jack o Lantern ), koji je
uspeo da prevari avola dva puta.
Prvi put, kada mu je ponudio duu
u zamenu za pie, avo se pretvorio
u novi, a Dek je stavio novi
u dep u kojem je bio krst i tako ga
zarobio; drugi put, uinio je to zarobivi
avola u drvo, da bi, potom, na istom uklesao
krst. Za kaznu, avo ga je prokleo da zauvek luta
nou osvetljavajui put sveom koja svetli iz repe.
Krajem XIX veka, s obzirom na to da su se mnogi
stanovnici iselili iz Irske na prostore gde nije bilo
repa, istu funkciju preuzela je bundeva ili Jack o
Lantern (fenjer ili noni straar), izbuena tikva
demonskog lica, u koju se stavljala upaljena svea.
Jedan od neizostavnih rituala ovog praznika,
posebno u Americi, jeste takozvani trick or treat
(smicalica ili poslastica), kada kostimirana deca
idu od vrata do vrata i traei slatkie uzvikuju:
dajte nam slatkie ili emo biti nevaljali.

otvaranje za Samhain Za ovo otvaranje pripremi se podloga u


obliku kruga, tampanog na prostirci ili iscrtanog na papiru, u
koju je ucrtan pentagram. U svaki krak pentagrama se postavi
gomilica napravljena od semenki jabuke, koja izgleda kao
jedna velika semenka, a smer njenog vrha gleda ka vrhu kraka
pentagrama, ili se jabuka presee na polovinu.

Kalika Nath

Pozicije karata:
Samo bacanje se radi tako to se prva karta stavi u sredinu
pentagrama. Druga se stavi na vrh levog kraka, sa ime se nastavlja,
u smeru suprotnom od kazaljke na satu, sve dok se esta karta ne
poloi na vrh desnog pentagrama. Po volji i razumevanju moe se
napraviti dodatna atmosfera upotrebom mirisa koji korespondiraju
Samhainu, dekorisanjem okoline sezonskim voem i plodovima,
opalim liem ili bilo kojim drugim simbolima koji su povezani sa
ovim praznikom.
Znaenja pozicija:
Pozicija broj 1: Nai strahovi i ono to nas blokira.
Pozicija broj 2: Ono to moramo da prihvatimo i to moramo da
menjamo.
Pozicija broj 3: Ono to moramo da pustimo da ode; loe navike,
veze i slino, tj. ono ega se moramo osloboditi.
Pozicija broj 4: Ono to moramo da uvamo, negujemo i
unapredimo; talenti i sposobnosti koje moramo da ouvamo i
unapredimo.
Pozicija broj 5: Staraka mudrost iliti ono to nam naa
intuicija savetuje; ta je to to moemo da nauimo iz nae
trenutne situacije
Pozicija broj 6: Kazan ponovnog roenja; odnosno
budunost koja nas eka na osnovu onoga to moramo
da uradimo, shodno uputstvima na koja su nam ukazale
prethodne karte koje smo izvukli ovim otvaranjem.

NASTAVAK IZ PROLOG BROJA...


Tau Zostrian
Ritualni rad podrazumeva ne toliko meditaciju
na duhove, koliko njihovo hranjenje. Mi duhovima nudimo ono to oni nemaju na onoj strani.
Oni svojim astralnim ulima zapravo konzumiraju astralnu sutinu toga to im mi ponudimo.
Skoranji primer jednog veoma poznatog i cenjenog svetskog okultiste prilino je ilustrativan po
tom pitanju. On i njegova supruga radili su ritual
vezan za Veneru. Tokom tog rituala koristili su
sedam oltara i na svaki oltar su stavili po jednu
ruu. Tri preostale rue koje im nisu bile potrebne
ostavili su sa strane izvan ritualno omeenog
prostora. Sutradan je svih sedam rua bilo suvo, a
tri koje su stajale samo par metara dalje delovale
su jo uvek polusvee.
Vetiji duhovi pomagai, poznati kao familijari, u srednjovekovnim hrianskim tekstovima
o progonu vetica smatraju se niom klasom demona koji su veticama pomagali pri zaaravanju.
Verovalo se da familijari uzimaju oblik neke
ivotinje kunog ljubimca, tako da je posedovanje
ivotinje kao kunog ljubimca bio jedan od glavnih
motiva u progonima vetica u Engleskoj izmedju
1550. i 1650. godine. Zapisi sa suenja veticama
govore o tome da su vetice hranile svoje duhove
pomagae. Verovalo se da ih vetice hrane tako to
ih putaju da sisaju krv iz njihovog prsta, odnosno
iz nekog drugog dela tela. Vetiji beleg, koji je
traen na telu vetice kao neki neobian znak na
telu, po verovanju je bilo mesto sa kojeg familijari
piju vetici krv.
Hranjenje krvlju je bio zajedniki motiv u
veini svedoenja o veticama i njihovim duhovima. ta moe neko ko bi eleo da radi sa nekim
duhom da uradi, a da ne koristi krv? Veoma jed2015. | VETIJA REVIJA

nostavno, moe da ga pita, ili da pita onoga duha


od koga e ga dobiti, za alternativnu metodu hranjenja.
Kada su budisti stigli na Tibet, susreli su se
sa obiajem da se prinose ivotinjske rtve planinskim Bogovima (Yul-Lha) i Boginjama jezera (Men-Mo). Budui da je za budiste to bilo
neprihvatljivo, oni su poeli da nude kao rtve
torme, vrstu tibetanskih ritualnih kolaa od brana
i putera obojenih u krvavo crveno, i u obliku
odseenih glava. Uz adekvatnu vizuelizaciju i
mantre, napunjene za duhove ukusnom pranom,
tako ponuene beskrvne rtve su postale prihvatljive za tibetanske duhove.
Kako su tradicionalne vetice sticale svoje
duhove pomagae jo uvek predstavlja, izvan njihovih krugova, veliku nedoumicu, tako da emo
sada dati primer, u neto simplifikovanijoj formi,
kako se to moe uraditi pomou grimoara. Recimo, neko se moe obratiti Malfasu, 39. demonu
Goecije i jednom od demona koji daju dobre
uslune duhove. Za kontaktiranje duha dovoljno je koristiti samo njegov peat, odgovarajuu
sveu na kojoj se uree ono to je potrebno i papir
s odgovarajuim tekstom koji se stavi ispod svee.
Uz odgovarajue rei i ponude duhu iz Goecije,
obavlja se jednostavan ritual nakon kojeg se eka
neki poseban znak koji bi potvrdio da je dogovor
napravljen, ili pojavljivanje duha u snu.
Kada dobije obavetenje o tome ta duh eli
i kako da ga hrani, arobnjaku je potrebno mesto gde e da nastani duha. Vetice su putale te
duhove u svoje kune ljubimce, ali i razni predmeti mogu da budu mesto gde e neko nastaniti
duha (kamenje, boca, ma ovo poslednje je,
9

recimo, naroito zgodno ako se pravi zaarano


oruje). Prizivanje duha u figuru je u prolosti bilo
veoma popularno, pa su tako za Kineze lavovi
bili po snazi odmah iza zmajeva. Iz tog razloga,
njihove hramove na ulazu veoma esto uvaju takozvani Fu psi, odnosno figure koje predstavljaju
kombinaciju lava i psa.
U Fu pse su prizivani duhovi kako bi oni uvali
ulaz u Gargojle, a po katedralama irom Evrope
one su imale istu namenu, i zato i jesu tako strane.
Jednostavno, opasan duh se ne naseljava u neku
figuru koja deluje bezopasno. U figurice Fu pasa
moderni magovi, koji se razumeju u ezoterini
taoizam, prizivaju kineske duhove kako bi zatitili
kuu od lopova. Seam se nekoga ko je koristio
te figurice i duhove u njima, da bi uvale njegove
knjige i police sa diskovima.
Statue Gargojle i Garude su takodje veoma
est izbor, a da bi ilustrovali taj process razmotrimo ovde veoma skoranji magijski projekt jednog
amerikog modernog arobnjaka. On je odluio da
koristi duh vezan za grko/traku tradiciju. Izabrao
je u toj nameri figuricu Himere, za duha kojeg e
prizvati i nastaniti u figuricu. Prvo je napunio sigil
kao zatitni simbol, a i da slui kao veza izmeu
statue i duha. Zatim je koristio odgovarajue ulje
za mo, crnu sveu da prizove duha sa sposobnostima da nanese tetu nekome ko bi pokuao da
ugrozi proctor, i dve ljubiaste svee za kvalitet
snage. Sedam eksera je koristio da simbolizuju
sedam dana u nedelji, ali i sposobnost da duh nanese nekome bol. Lanac je koristio da vee duha
za statuu, ali i da to bude duh koji moe da vee
i tako neutralie bilo koji magijski napad izveden
preko nekog drugog duha. Zemlju sa raskra je
koristio za priziv duha, poto su raskra mesta
gde taj duh boravi. Raskra su veoma bitna u
magiji i ona se esto tamo izvodi. Jedan od trikova
je da ne morate ii uvek na pravo raskre da biste
izveli ritual, moete ga improvizovati na vaem
oltaru branom.
U ovom sluaju ak nije potrebno ni raditi
branom raskre na oltaru, poto je koriena
zemlja sa raskra, koja je sasvim pogodna za
to. Raskra mogu biti muka i enska. Generalno veina tretira ukrtanje dva puta kao ensko
raskre, a ukrtanje tri puta kao muko. Shodno
polu duha sa kojim se radi, uzima se i zemlja sa
mukog ili enskog raskra. Ovaj duh je bio
enski, tako da je za njega pogodno raskre dva
10

ukrtajua puta. Njegov omiljeni broj je 9, tako da


mu je dobro ponude davati u tom broju. Kuriozitet
je da je omiljeno jelo ovog duha baklava, a zato
je tako to bi njega trebalo pitati. Zapravo, uvek
je dobro pitati duha ta eli kako smo ve rekli, a
ako standardni metodi komunikacije sa duhovima
i divinacija ne daju rezultat moe se probati sa
odgovorom u snu. est zapadnjaki nain je da
se posle postavljenog pitanja stavi odgovarajua
Tarot karta pod jastuk, u ovom sluaju bi to bio
Atu II, (Prvosvetenica), skupa sa aom vode
pored kreveta.
Kada je duh smeten i kada se redovno hrani, on bi trebalo da izvrava zadatke koji mu se
daju. Neko moe imati vie od jednog duha, ali
se obino smatra da su tri duha optimalan broj za
rad. Duhovi mogu da slue za razne stvari od
leenja, preko nalaenja adekvatnog partnera za
nas, pa do toga da uemo u snove drugih ljudi.
Vano je znati da duh mora biti posluan.
Uprkos tome to arobnjak moe da kontrolie
duha, ili ga ak i ubije, to se ne preporuuje. Ako
duh nije posluan, nije mudro da se arobnjak
pozove na onog vieg duha od kojeg je familijara
dobio. arobnjak ne bi trebalo da sam kanjava
neposlunog duha jer za to nema autoritet. Ako
ga je, kao u naem primeru ranije, dobio od Malfasa, onda zazove Malfasa i poali se. Ovaj bi
onda trebalo ili da kazni duha, ili da arobnjaku
dodeli drugog. Sve u svemu, bez dobrog uitelja
nije mudro uputati se u ovaj posao, tako da je
najbolje da neko ko eli da se ovim bavi, nae
nekoga ko se u to razume i krene u rad pod
vostvom te osobe.
VETIJA REVIJA | 2015.

C O V E N

autor Tala
Cerridwens veil coven je nastao sa idejom
da se wicca kao takva prouava u svom obilju
koje nudi. Zbog toga smo eclectic coven, pa ne
pripadamo ni jednoj poznatoj tradiciji. Razlog
tome je uglavnom raznovrsnost tradicija iz kojih lanovi potiu, kao i mnogobrojne tehnike i
mogunosti koje se mogu istraiti zajedno, a na
poetku irenja wicca-e po Evropi nisu uzete u
obzir. Ovde pre svega mislim na tehnike koje
potiu iz Azije, kao razne meditacije, uenje o
akrama, rekonekcija itd.
S jedne strane stoji wicca koja se razvila u
Junoj Americi i koja verovatno ima korene ili
u aleksandrijskoj ili u gardnerijanskoj tradiciji,
meutim, zbog nedostatka informacija na portugalskom, kada je internet tek poinjao da raste,
malobrojne knjige tada su prevoene i interpretirane u skladu sa brazilskom kulturom. Tako
dolazimo do praksi koje su u odreenom svom
aspektu rigidno voene keltskim uenjima, dok
se u drugim aspektima sasvim slau sa slobodnim duhom Brazilaca, pa je skyclad nain na
koji su se najee izvodili rituali, a na ritualnim
plesovima ili zabavi posle rituala je sve bilo dozvoljeno i normalno.
Sa druge strane je germanska wicca, preteno
oslonjena na keltske tradicije, ali sa mnogim predanjima iz bogate germanske paganske kulture.
Interesantno je da ovde ima mnogo medijuma,
ali i druida koji su se posvetili izuavanju
bilja. Mnoge vetice sa nemakog govornog podneblja su poele sa bavljenjem
okultnim stvarima ne razumejui u ta
se tano uputaju, tako da se njihove
grupe dele na okultne (bez
neke elje za uenjem, koje se
danas ne smatraju vikanskim)
i na ozbiljne wicca grupe,

koje odravaju male covene i ne eksponiraju se


previe. Ovde skyclad praktikovanje uglavnom
nije opcija i svi su zatvoreniji. Tu su naravno i
vetice koje su radile same i istraivale sve to su
mogle nai i nauiti, a koje su samim tim stekle i
veliko iskustvo isprobavajui sve to.
Tako smo se nali na pola i napisali naa pravila, koja bi, izmeu ostalog, odgovarala naoj kulturi. Prva stvar koja privlai panju jeste da smo
veoma praktino orijentisan koven. Stalno uenje
i praksa u svakodnevnom ivotu je neto to i
sami radimo i emu stremimo, a to se oekuje od
svih lanova. Na stav je da teorijske vetice ne
postoje, i da se wicca mora iveti da bi se razumela.
isto srce je sve to neko treba da ponese,
kao i elju za uenjem. Ukoliko neko ne potuje
sebe, zloupotrebljava razne loe supstance, hrani
se loe i misli da to nema veze sa njegovim talentom, sa tim se ne slaemo. Samo zdrav um i
telo mogu da ostvare dovoljno dobru rezonancu,
da bi se talenti pravilno upotrebili. Etika je nama
veoma bitna, kao i stavovi svake osobe koja ima
elju da nam se pridrui. U svakom trenutku dati
samo najbolje od sebe, to je ono ime se vodimo,
a tako i inae ivimo.
Kako izgleda rad u covenu
Za razliku od samostalnog puta, koven je
mnogo dinaminiji i manifestacije se osete mnogo jae. Samostalan rad podrazumeva da osoba ui i istrauje svojim tempom. Fokus je
nekada veoma jak, jer se vetica usklauje
samo sa sobom i prirodom. Preteno se rituali i invokacije razlikuju od grupnog rada,
jer se mnoge samostalne vetice ne
uputaju previe esto u prizivanja.
Meutim, iskustva koja proistiu
iz samostalnog rada su veoma
lina i jaka, i ne ostavljaju pitanje
kome se ko kako obratio.
U kovenu su voene medi-

tacije i vizualizacije stalni deo grupnog rada i moraju se prilagoditi svim


uesnicima. Noviji lanovi na poetku
mogu biti nesigurni u vezi sa tim da li
se neki entitet ba njima obratio ili koliko su doprineli. No, vremenom grupa
postane veoma bliska i tehnike koje lee
pojedinim lanovima, a drugima moda
ne, se utope u grupni rad, a rezultati su
zadivljujui. Od detaljnog vienja i opisivanja neijeg problema, situacije, mesta,
do veoma efektivnih rituala koji se mogu
nositi sa krupnim problemima. Svako je
jedinstven, a zajedniki se nivo energije
ne moe porediti ni sa im.
Kod nas se sastanci organizuju po
potrebi, i radimo na stvarima kojima je trenutno potrebno posvetiti panju, kao i na
nama samima. Jedan deo rada je usmeren
na leenje, takoe, a obzirom da neki od
nas poznaju bilje i razne prirodne metode
leenja, te vodimo rauna jedni o drugima,
o ishrani i o tome kako se ko osea. Mogu
slobodno da kaem da smo meusobno
blii nego to smo bliski sa mnogim prijateljima. To ima posebnu ar, jer stalno
oseate jedni druge, znate ta se nekome
deava u glavi i kako mu je, a takoe vas
neko osea, pa imate kome da se obratite
u vezi sa bukvalno bilo im. A ako se ne
obratite sami, oni se jave da vide kako ste,
bez nekog posebnog razloga. Nivo poverenja je iznad svega to su neki od nas mogli videti u privatnom ivotu ranije.
Za kraj, mogu slobodno rei da je
iskustvo koje stiemo u kovenu dragoceno, jer se sastav menja, a samim tim i
nain rada, kao i nai doivljaji. To je svet
koji stalno raste i kree se, a upravo to ne
dozvoljava da stagniramo ili prestanemo
da uimo. Svaka grupa je drugaija i ima
svoj nain rada, prema tome ne postoji
pravilo koga se neko moe ili mora drati
kada krene sa grupnim radom. Sve zavisi
od lanova grupe, i koliko e oni doprineti. Mi od toga, pored lepih iskustava,
doivljavamo i rast kreativnosti, elju
za stvaranjem, mnogo bolje razumemo i
oseamo ljude oko sebe i postajemo osobe
kojima se svako obraa, jer smo stabilni,
nasmejani i shvatamo da postoji neto
vie to moemo dosegnuti otvorenog
srca i uma. Vano je uneti malo magije u
svakodnevni ivot, a to nam odlino ide.
12

VETIJA REVIJA | 2015.

autor: Milica Milenkovi


Red Volteka je okultni red staze leve ruke, baziran na radu i praksi Karlosa Kastanede u veoj, i
Kenet Granta u manjoj meri. Sam naziv Voltek je
meavina rei Vaulter ili Vaultegeur i Toltek: Vaulter
skaka, onaj koji skae u nepoznato, skae sa staze
na stazu Drveta noi, kroz Setove tulele, i Toltek
stari arobnjak drevnog Meksika, aman, onaj koji se
kree kroz svetove nepojmljive dananjem oveku.
Red Volteka deli pojedine sline principe sa ostalim okultnim redovima i strujama leve staze, nastalim nakon 60-ih godina ovog veka, to je u skladu sa energetskim poimanjem toka stvari. Ipak, tu
nailazimo i na bitne razlike odstupanja od klasinog
modernog LHP-a. Slobodno se moe rei da su Volteci energetski evoluirali u odnosu na svoje prethodnike i udahnuli novi ivot ve postojeoj struji ili,
prevazili ogranienja struje i uhvatili nove niti beskrajnih emanacija jedinog kosmikog izvora i prigrlili
nepoznato. Svoje putovanje u beskraj, otpoeli su kao
jedan od Pilona (stubova) Hrama Seta (Temle of Set),
gde su se voeni namerom okupili ljudi zainteresovani
za Kastanedin koncept drevne amanisticke prakse,
privueni od strane senki i noi. Oblik reda zadobili
su odvajanjem od matice ToS-a i specifinom organizacijom unutar sebe.
Da bi smo se bolje upoznali sa Redom Volteka
potrebno je napraviti osvrt na dve okultne organizacije koje su prethodile RV-u (Redu Volteka), i na neki
nain mu omoguile postojanje. To su Crkva Satane
(Church of Satan), osnovane 60.-ih od strane La Vay2015. | VETIJA REVIJA

a, i ve spomenuti ToS. Koncept CoS-a bio je fokusiran na zadovoljstvo, samopovlaivanje i neumerenosti u istom. To nije neto iznenaujue, obzirom na
vreme seksualne revolucije, hipi pokret i rastui trend
individualizma koji razbija okove tradicije, morala
i odricanja. Mislim da je ovo veini poznato, pa se
neu due zadravati na tome, osim toga, u ovom je
kontekstu LHP vie sveden na hedonizam u svakom
smislu, nego na okultni rad i istraivanje nepoznatog.
U energetskom smislu, osloboena je velika koliina
energije, preteno sekslualne, to nije teko zakljuiti
uz pomo ve spomenutih istorijskih injenica. Pomerene su granice na globalnom nivou i na pomolu je bio
itav spektar mogunosti. Osloboena energija je u
okviru CoS-a i dalje ostala u slubi zadovoljenja instikata i na taj nain jo vie je utvren osnovni koncept
CoS-a. Vie duhovno i okultno orijentisane intividue
u okviru CoS-a nisu bile zadovoljne time, pa tako nastaje Temple of Set, pod vostvom Michaela Aquina.
ToS je, kao to je ve spomenuto, bio okultno-mistiki
orijentisan, koncentrisan na egipatski koncept poznat
kao Xeper, to znai Postajui, Onaj koji postaje.
U oima Volteka i ovo je, kao i koncept zadovoljstva, bio jedan od nunih koraka, ali ne i konanih
koji postaju sami sebi svrha i tee samoutvrivanju
umesto daljoj evoluciji. Osloboena energija se treba
usmeriti na dalje irenje svesti, nova iskustva, akumulirati kao potencijalna energija za naredni skok (i
konano skok u Bezdan), a ne na kalcifikaciju strukture i ega, kako pojedinaca tako i zajednice koju tvore,
kao to se obino deava sa organizacijama i pri13

pogledi
padnicima Staze Leve Ruke. Stagnacija osloboene
energije samo jaa egregor te zajednice, koji e zauzvrat traiti sve vie i vie oslobaanje energije.
U tom sluaju, egregor postaje entitet, sam za sebe,
prirode grabljivca koji tei samo-odranju, dok je od
osloboenja pojedinca, i razotkrivanja velova misterija univerzuma ostalo jako malo, zapravo Nita. U
ovoj taki se dotiemo osnovne razlike izmeu paradigme Volteka i ostalih LHP struja.
Kao to je ve poznato itaocima Karlosa Kastanede, arobnjak je pragmatian. On nije filozof
koji je eljan intelektualnog dokazivanja i krute odbrane svog koncepta koji funkcionie usko u okviru samog sebe. To bi bio samo jo jedan popis, jos
jedno tumaenje sveta sa uobiajenog nivoa svesti,
koji nije nita drugo do dopuna linog inventara.
Mogunosti za proveru istog su svedene na nulu. On
nije teatralni izvoa rituala ija se mo nalazi u odori, okruen udnim magijskim predmetima koji profanima izgledaju krajnje bizarno i zastraujue, a koji
samo doprinose oseaju line vanosti, utvrivanju
lanog sopstva, stvaranju slike o sebi kao posebnom, drugaijem, neshvaenom, a iza ega se krije
prosean ljudski ego. On nije kvazi-elitista, koji pod
pritiskom zahteva svakodnevnog ivota i utvrene
socijalne strukture bei, i trai samopotvrivanje u
neemu ekskluzivnom, tajnom, u izmiljenoj hijerarhiji obinih udaka, koji su slino njemu potvrdu
svom egu potraili u nekoj grupi, jer je nisu nali u
svom okruenju. On nije buntovnik bez razloga, ve
buntovnik sa razlogom, jer on vidi iru sliku, i osea
suptilnije uticaje.
arobnjak je budan, on vreba, vreba i sebe, i
svet u koji je uronjen. tedljiv je sa svojom energijom i vrlo praktian. On pronalazi naine za uveanje
line energije i svesti kroz odreene neuobiajene
radnje, ali se ne vezuje za njih. One ne postaju
same sebi svrha, ve su samo trikovi pomou kojih
zavarava svoju svakodnevnu panju, i okidai za
ulazak u stanje druge panje, ili poviene svesti. Za
to ne postoje strogo utvrene ritualne radnje, ve se
one smenjuju i prilagoavaju u skladu sa trenutnim
stanjem arobnjakove svesti. Te radnje se okvirno
nazivaju ne-radi. Kada bi postale strogo utvrene i
determinisane, prele bi u sferu rada, a tada bi bile na
istom nivou sa bilo kojom svakodnevnom navikom ili
uslovljenou, to bi arobnjaka vezalo za uobiajeno
stanje svesti, ili stanje svesti desne strane, bavljenjem Tonalom koji je determinisan modalitetom
datog vremena. Modalitet vremena je opet, u uskoj
vezi sa opsegom percepcije koja se smatra normalnom u datom vremenskom razdoblju, a koju odreuje
poloaj Skupne take. Poloaj ili centriranost skupne
take moe se opisati kao preutni dogovor, ili konsenzus meu ljudima, gde se dato poimanje stvarnosti
podrazumeva i ne dovodi u pitanje. Kako je percepcija
u osnovi energetske prirode, a vienje energije izmie
opaanju obinog ljudskog oka, tako se ni uslovljenost ne percipira kao takva, ve se podrazumeva. Opet
dolazimo do prie o jednom ogromnom egregoru
sainjenom od energije itavog oveanstva, u kome
ljudi jedni drugima nesvesno, ne znajui to, samo
iznova i iznova, potvruju dati opis i podravaju ga.
Tako i svako novoroene koje doe na svet, biva
14

uronjeno kao trenja u postojei energetski puding, na


iju energetsku strukturu, auru, vre pritisak tue aure
iz okruenja, i centriraju njegovu skupnu taku na isto
mesto u auri. Vrlo brzo, dete biva naueno da vidi svet
onako kako ga vide odrasli i pridrui se veini.
Poto smo se ukratko dotakli uslovljenosti percepcije i poloaja skupne take da bismo istakli znaaj
ne-rada, vratimo se na Volteke i njihovu magijsku
praksu. Svaki Voltek, pored okvirnih i neoptereujuih
naela Reda, traga za svojim ne-radima. On posmatra sebe iz poloaja van sebe sa distance, zbog ega
moe da bude apsolutno pragmatian i nepopustljiv
prema sebi, i pronalazi okidae uz pomo kojih ce uticati na svoju svest. To je jedan od principa traganja.
Postoji 9 utvrenih ne-rada koji su osnova za ostale
individualne ne-rade:
1. Mi nastojimo da postanemo kao ne-stvar,
znajui da je stvarnu slobodu mogue iskusiti jedino
kroz bezlinost.
2. Mi odbijamo/poriemo koncept ouvanja ega
i izolovane inteligencije, znajui da bi nas to na svaki
nain spreilo beskonanih perceptualnih mogunosti
koje jesu svesnost.
3. Odbijamo zamke konvencionalnog drutva onoliko koliko su one postavljene sa namerom da nam
privrste panju. Osim kada konvencionalni pogledi
ili ideje tee da postanu ne-radi, specifini za nas
individualno, mi emo ih otelotvoriti. Ovo je stvarni
antinomianizam.
4. Mi odbijamo korienje Crne Magije ili manipulaciju ivotne energije kao sredstva za sticanje moi
nad drugim individuama, to rezultira krajem kao
optim mestom. Ovo ne ukljuuje stanje poviene
svesti kao odbrambene mere ili mere samoodranja.
5. Odbijamo da ikada priamo o OV-u sa onima
koji nisu lanovi OV-a, i pitanja o neijem lanstvu
treba adekvatno zaobii. Svakog saradnika reda koji
pokazuje intenzivno interesovanje za Red treba uputiti na web stranicu reda ili ga ohrabriti da se javi e-mailom nekom od lanova Treeg ili etvrtog prstena.
6. Nastojimo da unitimo sve to nam poveava
lini znaaj. To ne ukljuuje energetske razlike koje
nas ine onim to jesmo.
7. Nastojimo da razgradimo sopstvo na
harmonian nain, odbijajui sve nenormalne prakse i
ponaanja koja ne vode kontroli i trezvenosti. Uenje
Volteka se nikada ne sme koristiti kao opravdanje za
samopopustljivost i hedonizam.
8. Kao lanovi OV-a moramo da dokaemo kompetentnost i ovladavanje nad naom dnevnom stranom svesti (dayside awereness). Moramo teiti tome
da se besprekorno angaujemo oko uobiajenih ljudskih radnji i deavanja, ne povlaiti se iz njih, niti ih
poricati/odbijati.
9. Po ulasku u OV spremni smo da priznamo
svoju eventualnu smrt kao promenu u energetskom
obliku i postojanju, potvrujui da smo stalno radili
na ojaavanju svoje individualne svesti, i time teili
stvarnoj besmrtnosti.
VETIJA REVIJA | 2015.

autor: Tau Zostrian


(izvod iz teksta sa runskog kursa voenog
na podruju bivih republika SFRJ od septembra
2014 do marta 2015)
Sidr (pie se seidr), je amanistika praksa
severa Evrope. Praktikovale su ga uglavnom ene
koje su se zvale sidkone i neto ree mukarci
koji su se zvali sidmari. Sidkone su bile amanke
koje su izvodile praktinu magiju. Postojale su i
volve, ene proroice, pri emu ime volva dolazi
od staronordijske rei za tap, i imalo je znaenje
osobe koja nosi magijski tap. Nije potpuno jasno
da li su oba izraza koriteni kao sinonimi, ili ne.
Detaljan opis jedne takve sidkone/volve, po imenu Torbjorg (ona koju Tor titi), bogat ritualnim
detaljima koritenim za sidr ostao je zabeleen
u Sagi o Eriku Crvenom iz 13. veka. Rekonstruisana predstava Torbjorg, koja se moe videti u
jednom islandskom muzeju prikazana je na slici.
Danas se sidr u razliitim grupama koje praktikuju nordijske sisteme, rekonstruie na razliite
naine. Osnov sidra je ulaenje u stanja transa.
U nordijskom sidr koristi neto to se zove
siduva (kapuljaa za sidr). Naime, jedan od
obiaja kad se praktikovalo proricanje ili bacanje
arolija meu nordijskim arobnicama, bio je da
se to radi potpuno pokrivene glave. Slina praksa
se sree u raznim kulturama u svetu. Pokrivanje
glave ima nekoliko funkcija, od one praktine da
limitira spoljne uticaje poput svetlosti i prizora
koji nam mogu privui panju, pa do toga da na
mozak lui neke hormone, kao to je recimo melatonin tokom noi. Na dnevnoj svetlosti mozak
lui serotonin i aktiviraju se prednje funkcije
mozga. Odsustvo svetlosti dovodi do smanjenja
luenja serotonina i povedanja luenja melatonina. Ako hoemo da poveamo senzitivnost i as-

tralnu percepciju, mi redukujemo koliinu svetlosti i nije sluajno da se razne inicijacije rade
nou i ba u mraku, ili bar sa vezivanjem oiju.
Iz tog razloga, za poetak meditacija i rada
sa runskim i nordijskim sistemom na kursu
preporuijemo da se radi tako to se potpuno
pokrije glava, i tako se izoluje od spoljnog sveta.
Na slici ispod, gde je prikazan jedan savremeni finski praktiar, vidimo da on za pokrivanje
glave koristi neto to lii na obian arav.
Tradicionalno se ponekad za to koristio
mrtvaki pokrov, zato to je sidr vezan i za kult
predaka i komunikaciju sa njima, i svetom mrtvih.
To nije praksa koja se preporuuje nedovoljno
iskusnima, i ne radi se bez zatite, tako da nikome
ne bi smo preporuili da radi sa mrtvakim pokrovima, kostima ili pak zemljom sa groblja. To je
sasvim druga pria u koju mi ovde ne bi zalazili.

pogledi

Vedrana Vodkanova
vevodkanova@gmail.com

lot je najei ritual u Asatru. Prije je bio obavljan rtvovanjem ivotinje posveene Bogovima
ili jednom Bogu ili Boici ili gozbom. Danas je to

gotovo izumrlo i prakticira se uglavnom nuenjem


medovine ili nekog drugog alkoholnog pia Bogovima. Dijeljenje i darovanje je bilo vaan dio gotovo
svih kultura i imalo je magijski znaaj. esto je govoreno da dar zahtijeva dar. Blot se sastoji od 3 dijela i svaki je jednako vaan. Posveenje, dijeljenje i
pijenja. Poinje posveenjem, Gothi ili Gythija poziva Boga ili Boicu da budu prisutni i posveuje im
pie. Nakon prizivanja Runa ili drugih simbola Boga
ili Boice, moe biti iscrtan u zraku rukom ili tapom.
Gothi zatim uzima rog, a njegov pomonika sipa
pie. Gothi pravi znak ekia iznad roga i zatim ga
izdie iznad glave nudei Bogu ili Boici. Zatim zamoli
da prihvate rtvu. Kad Gothi osjeti prisutnost ispija i
zatim dijeli svima prisutnima.
Odinova djeca je ogranak Odins Children Europe i
za sve zainteresirane za asatru i nordijski paganizam
prva je takva grupa na ovom podruju.

EVROPSKE VETICE
I INDIJSKA TANTRA

Kalika Nath

Slinou izmeu vetiarstva i Tantre


izmeu ostalih, bavili su se i dr. Don Mumford
(John Mumford), u svojoj knjizi Ekstaza kroz
Tantru, i Dejvid Gordon Vajt (David Gordon
White) u svom radu objavljenom u 35. broju
Jugoistone revije za azijske studije. Paralele
izmeu ove dve stvari mogu se povlaiti na
raznim nivoima, a mi emo se pozabaviti, nekim
moguim slinostima kojima se njih dvojica nisu
bavili. Tantra i vetiarstvo, u drutvenom smislu, bili su pokreti siromanih. Dakle, onih koje
je u Indiji braminski poredak ugroavao i koji su
imali razloga da se okrenu protiv patrijarhalnog
sistema kasti i karmikih dugova. ene su tu bile
najugroenije; primer za to je Sati obred u kome
se smatra da, ako mu umre mlad, njegova udovica je kriva za to, budui da je po braminskim sh2015. | VETIJA REVIJA

vatanjima on umro zbog grehova svoje ene, te je


sa njim iva spaljivana.
Isto kao to su se u Indiji ene i siromaniji
slojevi okretali Tantri, bunei se protiv braminskog poretka, tako su se i u Evropi siromani
ljudi okretali od crkve. Crkva je bila branitelj
poretka, a pobuniti se protiv vlastelina znailo je
pobuniti se protiv Boga. Ako je neko roen bogat
to je smatrano Boijom voljom, isto kao i to to
je neko roen siromaan. I Tantra i vetiarstvo
se bave magijom kako bi se postigli neki konkretni materijalni ciljevi. To je i jedan od razloga
zato su i Tantra i vetiarstvo bili anatemisani
od strane bramina i svetenika. Takoe, obe discipline su orijentisane ka eni, koja je svetenica
i ima poseban status, i matrijarhalno i matrilinearno su organizovane, to direktno oponira patri17

pogledi

jarhalnom sistemom drutvenih vrednosti koje


obino definiu i brane dominantne i prihvaene
religije i u Indiji i na zapadu. Zato su i Tantra i
vetiarstvo bili ozloglaeni i proganjani.
Ameriki folklorista arls Godfri Lilend
(Charles Godfrey Leland) objavio je takozvana
Jevanelja vetica, to je bio skup tekstova
koje je dobio od italijanske vetice po imenu
Madlen. Po tim tekstovima, enska mesijanska
figura po imenu Aradia spustila se meu ljude da
bi siromane uila magiji i otrovima kako bi se
odbranili. Aradia je bila erka boginje Dijane, a
po toj istoj mitologiji je iz Italije pobegla u Srbiju. Aradia je tako postala kraljica vetica, koje
su i Italiji nazivane strege, a u Rumuniji je, pod
jednim od svojih oblija, bila i kraljica vila, to
povezuje vetice i vile.

i razlozima. Razliita klima i geografija uslovile


su razliite pristupe, ali ono to je recimo u Indiji Kubera, u evropskom folkloru bi bio Oberon,
tako da tu postoji puno prostora za poreenje,
ali i za adaptaciju i substituciju. Takoe, postoji
istorijska veza Tantre u njenoj zapadnoj struji
sa vetiarstvom, budui da su Leonard Majls
(Leonard Miles), koji je na zapad doneo levu stazu Tantre, i Derald Gardner (Gerald Gardner),
osniva modernog vetiarstva, bili ne samo prijatelji, ve je Majls bio lan jednog od najranijih
Gardnerovih vetiijih kovena iz vremena pre
revizije koju je uredila Dorin Valiente (Doreen
Valiente), kada je izbacila dobar deo magijskih
elemenata iz Gardnerove Knjige senki i ubacila mnogo vie folklornih elemenata kako bi to
vie liilo na religiju.

I Tantra i vetice su slavile svoje obrede sa


puno smeha, plesa i pesme. Spis Sadana Vajravarahi, recimo, daje puno naglaska ba na takvo
oboavanje u krugu sa puno muzike.Dakle, u
pitanju su dve pojave sa puno slinosti, nastale
nezavisno jedna od druge, u razliitim delovima
sveta, ali izazvane slinim sociolokim prilikama

to se tie Endrua amblija (Andrew Chumbley), koji je danas jedno od poznatijh imena
takozvanog tradicionalnog vetiarstva, on je
sa jedne strane imao kontakt sa tradicionalnim vetiarstvom posredstvom Evana Dona
Dounsa (Evan John Jones), koji je radio sa
Robertom Korejnom (Robert Cochrane, Tu-

bal Kain i 1734 tradicije). ambli je sa druge


strane bio i tantriki inicijat, koji je u jednom momentu doao u nesporazum sa tradicijom. Uticaj
Tantre na njega i njegov Cultus Sabbati je veliki,
a kao primer uzmimo njegov ritual Ljubavniki
zov anela vetije krvi objavljen u internom
grimoaru za praktiare njegovog sistema. Struktura tog rituala deluje kao da je uraena po Kala
akri.
Tantra i vetiarstvo su praktino-empirijski.
Tantriki spisi napisani su u formi dijaloga, pitanja i odgovora, favorizujui pitanja i skepsu, te
samo ono to se lino proveri jeste tako. U Tantri
se znanje ne usvaja i ponavlja, ve se saznaje iz
iskustva. Dalje, Tantru definie i to to je ona
aktistiki kult, to znai da enski princip, slino
veticama, u njoj ima prvenstvo, metafiziki i socijalno. Druga odlika Tantre je da je ona inkluzivna. Dakle, za razliku od solarnih i patrijarhalnih
sistema koji su dogmatski, u Tantri je bitno da
neto daje rezultat. I tu je jo jedna njena slinost
sa zapadnim vetiarstvom. I jedno i drugo su
ubacivali stvari spolja koje su davale rezultat.
Poznavao sam jednu tradicionalnu veticu iz Srbije, koja je u svoj rad uspeno ubacila duhove iz
Hudu lekcije koje je objavio Milan Gligorijevi
Gaon, a koja su u stvari prevod uvodnog materijala u knjizi Gnostiki Vudu Prirunik, iji je
autor Majkl Bertio (Voudoun Gnostic Work-

book, Michael Bertiaux). U pitanju su duhovi


koji su verovatno bili porodini duhovi an Mejn
porodice sa Haitija. Takoe, negde pred rat, imao
sam priliku da vidim par stranica iz dnevnika
jedne bosanske vetice iz okoline Mostara. Dobar deo toga to je ona radila bilo je zasnovano na
ko zna kom prepisu srednjovekovnog grimoara,
sa nekim od sigila, prilino deformisanim, ali jo
prepoznatljivim.
Sa stanovita levog puta, to je pristup koji
dele i vetice i Tantrici, udnja ne moe biti
unitena, kako to pokuavaju mistici desnog puta,
pa se biuju i klee na uarenom ugljevlju, ve
udnja moe biti jedino proiena. Ne moe se
odgurati od sebe, ali se moe transformisati. Mi
smo u sutini naeg bia ba ta ista udnja, i biti
protiv udnje znai biti protiv sebe i protiv svega
to postoji oko nas. Zapravo, pravo odredite prema kome ide levi Tantrik je Kula-Sahasrara (Adho
Sahasrara akra). Ona se nalazi ispod Muladhara
akre (korenska, bazna akra), i povezana je sa
materijalnim tenjama i udnjom, te samim tim i
sa Majom. Kula-Sahasrara akra je ista materija
i esencija akti. Ranije pomenute Asure nastanjuju donja podruja, takozvane Tale, dakle one
oblasti ispod Muladhara akre. U indijskoj kosmologiji postoji sedam Loka, nebesa, u kojima
prebivaju Deve i p ostoji sedam Tala. Lokama
odgovara sedam akri koje su poznate na zapadu,
a Talama sedam akri vezanih za nagone, o kojima se malo zna na zapadu. Za moderni zapadni
pristup radu sa ovim akrama vredi pogledati knjigu Pernata i Vatrena Zmija: Maat Kundalini
(Feather and Firesnake: The Maat of Kundalini)
koju je napisala Soror Nema (u rukopisu se ovo
delo zvalo The Macedonian Lectures - Makedonska predavanja, zato to je bilo napisano za jednu
operativnu okultnu grupu u Makedoniji, a ovo
izdanje je proireno sa dodatnim materijalima o
NAtonu, magiji haosa i magijskom isceljivanju), a izdava je Black Moon Publishing iz Nju
Orleansa.
Kako se moe zakljuiti i vetice i Tantrici
rade sa takozvanim donjim podrujima, dakle
htonskim duhovima i boanstvima i to to je jo
jedna slinost meu njima.

Retka fotografija italijanske strege, sa


poetka 20. veka

Violeta Venu Rati

Ples je deo mistine tradicije enstvenosti.


Njegov izvorni cilj je bilo harmoniziranje unutrarnjih ritmova s ritmovima prirode, slavljenje
i oboavanje enske prirode, produbljivanje
svesnosti o naim telima. Ples je bio najbolja
priprema za poroaj, fizika veba, oputanje,
ali i ekstatina meditacija, molitva i kreativno
izraavanje. Zvuk i ritam su oduvek imali mo
da dotaknu i transformiu naa srca. U davna vremena, ples je bio jedan od prvih izraza ljudske
kreativnosti. Zapravo, kretanje, koje je osnova
plesa, zapaeno je kao glavna odlika ivota. Ako
je neto ivo, ono se kree. Ako nema kretanja,
nema ni ivota. Ritam pokreta, obrasci poloaja
tela koji se izmenjuju na pravilan ili na spontani, nepredvidivi nain, a zatim i melodija koja
je neizbeno pratila to kretanje, postali su prvi i
najznaajniji izraz povezanosti oveka i Univerzuma. Dok su plesali, ljudi su bili ivi! Pokret
je oduvek bio prvi oblik ljudske komunikacije, a
ples sastavni deo nje. Dananji ovek sve manje plee, i nikako ne bi trebao zaboraviti na ovu
drevnu vetinu koja oplemenjuje na ivot.
Pokretom se esto moe izraziti ono to je
reima nemogue, a ve odavno razvijena je terapija plesom koja poboljava opte stanje duha i
tela. Nae telo je odraz naeg unutranjeg stanja.
Najlaki i najprirodniji nain da izdignemo svoju
frekvenciju i ispoljimo lepotu svog bia je upravo kroz pokret. Ritmiki pokreti tela stvaraju
i odreeno stanje svesti koje se moe nazvati
ekstazom. Ponekad je ona blaga i nalik ugodi,
a ponekad toliko snana da prekriva sve ostalo
i otkriva plesau nove dimenzije stvarnosti. Jo

ples
u doba neolita, ples je predstavljao jedan od
najznaajnijih izraza ljudske duhovnosti; tehnika
za istraivanje ljudske svesti i stvaranje odnosa s
boanskim.
ene su se nalazile u krugovima i slavile
harmoniju unutrarnjih ritmova sa sa ritmovima
prirode. U okeanu zvukova instrumenata i glasova, kao i zvukova same prirode, stapale smo
se u jedno sa Onom koja ivi u svakoj od nas:
Intuitivna ena, puna kreativnosti i drevne mudrosti. Bez Nje, mi ne ujemo zvuk nae due i ne
prepoznajemo svoj unutrarnji ritam. Svi kruni i
spiralni pokreti enskog plesa su okreti oko vertikalne ose, koja spaja centar Zemlje sa centrom
Svemira i prolazi kroz naa tela. Svaki plesni
pokret dovodi enu sve blie njenoj pravoj prirodi na svim nivoima, posebno ako je na pristup
posveenom plesu celovit.
U istoriji enskog plesa bilo je mutacija u
razumevanju njegovog znaenja. Ako se drevni
rituali enstvenosti gledaju samo kao erotini,
onda se zakida za bogatstvo koje ovaj ples daje
plesaicama, ali jednako tako i publici. Naravno
da je enski ples erotian, ali na dubok, predivan sveti nain. Ples je dubok put promene koji
pomae enama da prebrode strah od povratka
enskoj prirodi, zdravoj senzualnosti, ekstatinoj
dimenziji ivota, linoj snazi i sposobnosti da
oseaju, iscjeljuju, stvaraju, oblikuju sudbinu
svog srca, zajedniki jezik i slavlje ivota. On
je put u dubine vlastitog bia praen je promenama i transformacijama. Pomae nam pri
otputanju starih obrazaca i veza koje nam
vie nisu potrebne. Priseamo se nae istinske
prirode i svojih zaboravnjenjih delova. Dolazi do
buenja Instinktive ene koja je stvaralaka mudrost (bez nje ne ujemo pesmu svoje due i ne
prepoznajemo svoje ritmove). Ponovno se raa
intimna veza sa naim telima. Sve to smo iskusili je pohranjeno u elijama naeg tela. U njima
takoe nosimo i naslee naih predaka. Telo zove
na prosveenje nae svesti. Mnogo toga eka da
bude oieno i mnoga blaga da budu otkrivena.
Povezujemo se sa svim delovima svog celokupnog bia i kroz zvuk, disanje i pokret imamo predivan nain za otputanje svih ograniavajuih
uverenja, proienje i podizanje energije i
kreativno izraavanje. Otkrijmo poeziju svog tela
koje struji zajedno sa tokovima u prirodi. Telo je
hram, a plesovi su meditacije utelovljene u divnu
melodiju (u narodne, etnike, klasine melodije)
i slede plesne obrasce u njihovom simbolizmu i
protoku energije. Ples e nam sigurno pomoi da
otvorimo srca.

Jedino to nam je potrebno je prisutnost,


panja i da dopustimo svom telu da se izrazi.
Moda emo iskusiti bujicu emocija, unutarnju
tiinu, radost, svetlosti, lepotu i saoseanje i prihvatanje. Plesanje je holistiki je rad koji nam
moe pomoi pri usklaivanju fizikog, emotivnog, mentalnog i duhovnog tela. Uimo o sebi
samima promatrajui se iz unutra i spolja dok
pleemo, oputamo se i vraamo u sadanji trenutak.
Ples kao boanska umetnost
Plesom se moe nazvati svaki pokret tela,
bio on uobiajen ili ne. On zadire duboko u nau
prolost. Najstariji spisi s dalekog istoka, Vede,
govore o celokupnoj filozofiji ivota pa tako
i o plesu. U njima je opisan svaki detalj plesne
umetnosti. Vedski spisi opisuju kako ples dolazi
s drugih, viih dimenzija u ovom univerzumu
na kojima prebivaju polubogovi, apsare (rajske
plesaice), gandharveitd. Opisuju ih besmrtnima, lepima, uvijek sretnima s cvetnim vencem
oko vrata.
Ples je na prvom mestu nadahnut kosmikim
shvatanjem tano odreenog naina kretanja
svemira. Plesni oblici su sutinski deo samog
ivota, poto je ples izraz unutarnjeg jastva. U Indiji se plesom obeleavaju sve povoljne prigode
kao to je roenje, venanje, etva i sl. Plemenski
i narodni plesovi spontani su izraz radosti koju
deli itava zajednica.
Ples je povezan i sa drugim aspektima kulture kao to su muzika, slikarstvo i vajarstvo.
Skulpture i slike pomogle su u ouvanjui scenske umetnosti, a posebno ples. Zahvaljujui viziji
skulptora i zahvaljujui slikama velikih umetnika, brojne plesne pozicije krase zidove hramova
i omoguuju prouavanje plesnih formi. Ovi vizualni prikazi takoe su omoguili razumevanje
pisanih tekstova.
Indija je oduvek bila simbol jedinstva u
razliitosti. Taj duh jedinstva u razliitosti najbolje pokazuju klasini plesovi koji svi slede
osnovi tekst, a opet su tako jedinstveni u svom
pristupu tom tekstu. Duh jedinstva kojim odiu
indijski klasini plesovi simbol je drevne indijske
kulture i civilizacije.
Oslobodite razum od rei i prepustite se ritmu srca jer mu kucanje omoguava da postigne
sklad s drugim, veim ritmovima.

okultno

Aleksandra Leki

Ne postoji jedno jedinstveno objanjenje o


poreklu vila. Neke su duhovi iz prirode, neke
su deo natprirodne sile, neke se opet povezuju
sa svetom mrtvih, dok neke imaju dalek odnos
sa ljudskim rodom. Engleski termin fairy je u
originalu znaio feaerie iliti stanje zaaranosti.
U mitologijama gotovo svih naroda postoje prie o vilama, a sam naziv vila je poeo
da se koristi tek u srednjem veku, kako bi
oznaio enu koja poseduje magijske moi, pa
ih je teko bilo razlkovati od ena koje su nazivane veticama. Meutim, kako je vilinski svet
stariji od hrianstva, veina verovanja je poprimila hrianska obeleja, te se tako u samom
startu razdvojilo tumaenje ena vila i
ena vetica, te su se tako svojstva dobrih
i pozitivnih delovanja uglavnom vezivala za
vile, a injenje zla ljudima za pojam vetica.
Hrianstvo je nastojalo da sve to je imalo
ikakve veze sa paganizmom prikae kao vezu
sa avolom, odnosno negativnim delovanjem
ena, dok se samo magijsko delovanje vila
moralo prikazati na drugi nain, i uglavnom u
vidu nevidljivih bia u prirodi. Verovalo se da
vile imaju krila i da mogu da lete, a u nekim
krajevima bila je rasprostranjena ideja da ova
udna bia umesto nogu, imaju konjske kopite
koje naruavaju njihovu lepotu. Ovo verovanje nije izvorno pagansko, ve se u njemu vidi
uticaj prodora hrianstva u primorske krajeve koje je htelo da se sam prikaz ovih nenih
stvorenja negativno prikae.
Po narodnim verovanjima, vile zamiljane
su kao bia enskog pola izuzetne lepote, visokog i vitkog rasta, prelepe duge kose koja im
je pokrivala cela lea. Nosile su duge haljine,
zavisno od kraja u kojem su bile nastanjene,
ponajvie bele, a esto su bile i nage. Pored
krila, u nekim narodnim pesmama, pominje
se veo kojim su vile pokrivale glavu i krila i u
kome je leala njihova mo.
O poreklu vila su postoje razna predanja,
pa evo nekoliko:
-Veruje se da su to due mrtvih pagana,
onih koji nisu bili krteni hriani, due koje
su ostale zarobljene izmeu neba i zemlje.
-Po drugom verovanju, one su uvari mrtvih.
-Neki smatraju da su to iskljuivo duhovi
potovanih predaka.

Savremeno verovanje o vilama deli ova


stvorenja u etiri osnovne grupe u skladu sa
etiri elementa u prirodi:
-Zemaljske vile ive u batama, obino
meu cveem, umskim predelima, u prirodi uopte. Zemaljske vile takoe ukljuuju i
kune duhove. Patuljci, gnomi, vilenjaci, male
vile, trolovi i zvekiri su vile koje su posveene
zemlji.
-Vodene vile nastanjuju jezera, reke, mora
i okeane. Nimfe, sirene i vodeni duhovi su
meu mnogobrojnim vodenim vilama.
-Vazdune vile upravljaju vetrovima,
oblacima i vremenskim uslovima. One se
naroito povezuju sa olujama i vremenskim
neprilikama.

-Vatrene vile ive u divljim vatrama,


vulkanima, lomaama, logorskim vatrama,
kunim ognjitima i elektrinoj struji.
Neke vile su siune, dok su druge
ogromne, vee od ljudi. Neke su lepe, a neke
nisu. Neke likom podseaju na ljudska bia,
druge vie lie na duhove sa krilima.
Neke vile su moralno neopredeljene, dok
su druge uvek blagonaklone takoe postoje i
one za koje se smatra da su zlobne, posebno
za one koje uvaju odreene prirodne tvorevine ili za one koje vole da zbijaju ale sa neopreznim putnicima.
Vile imaju mnogobrojne nazive i razliito
se opisuju. Najee su nevidljive, ali, ukoliko
one to poele, ljudska bia mogu da ih vide,
i nemojte se iznenaditi ako neku ba vi ugledate.

Ana Pavi

Duboko u naem nesvesnom postoji pria o


naem praporeklu i vezi sa svim to nas okruuje
u Univerzumu. Meutim, kako je vreme uinilo
svoje, iz elje za progresom, takozvanim boljim
ivotom, ovek je izgubio povezanost sa Prirodom i sa svojim iskonskim korenima. Zaboravio
je da prepoznaje znake koji su oko njega i u njemu samom. I ne samo da je zaboravio, ve nije ni
u mogunosti da utia buku gradske vreve, a milion stvari mu kao osnovnu preokupaciju namee
novac. No, ipak po katkad naie na znakove koji
ga, ako ih prepozna, vrate sebi. To moe biti
knjiga, bilo ta, ili bilo ko, ali se desi da ba to
pokrene u njemu odreenu energiju koja poinje
da deluje iznutra.
Ako
je
neko

obratio panju na bajke, na razne prie o vilama


vilenjacima, patuljcima i tako dalje, imao je priliku da primeti da se uglavnom ne zna ime pisca,
te da se neke stvari ponavljaju, odnosno provlae
kroz svaku priu, kao na primer pokuaj nekog
neznanog junaka koji se provlai preko 7 gora i
7 mora, i savladava nebrojeno potekoa, ne bi li
na kraju osvojio princezu (pria o akrama i pria
o Drvetu ivota)... Ili pria o Trnovoj ruici gde
se pojavljuju 3 vile sa razliitim darovima detetu
na kolevci (pria o Nornama ili sudjajama)...itd.
Te prie su se prenosile sa kolena na koleno i zapisivale kao tivo namenjeno deci, uglavnom da
bi neka re, neki dogaaj probudio u njima davno
zaboravljeno.
Sve u svemu, svakome od nas
odreeni simbol poslui
kao psiholoki okida
koji je u stanju

da transformie energiju, jer se upravo preko njih


dolazi do skrivenih tumaenja i dublje poruke.
Naizgled sluajna poruka izraena simbolom
prolazi kroz svesno Ja i izaziva reagovanja, koja
se posle izvesnog vremena ispoljava u svesti, i to
doivljavamo kao Uvid, misao ili ideju. Naravno,
svesno Ja ima cenzuru koja na osnovu sadanjih
iskustava i sadanjih znanja stvara vrednosti, i
na taj nain neto prihvata ili odbacuje. Ukoliko
jedna osoba ima jau cenzuru, utoliko troi vie
energije na potiskivanje sadraja, koji iz nesvesnog pokuavaju da prodru u njegovu svest.
U samom biu magije, kao sposobnosti
oveka da odreenom energijom rukuje i da je
koristi, pa tako i u biu svih talismana i amuleta,
koji se danas uglavnom koriste i na kojima su
utisnuti simboli kao poruke sa odreenom namenom, jeste to da se primenjuju u svim segmentima ovekovog ivota.
Dananju priu posvetiemo jednom vilinskom simbolu, koji su koristili jo u davnim vremenima keltski svetenici, koji e nam pomoi da
uspostavimo vezu s naom unutarnjom snagom,
kako bi smo deo onoga to je nekada korieno
primenili na ouvanju sopstvenog zdravlja, ili
zdravlja nama bliskih, ali pre toga da se upoznamo sa onim to je neophodno znati.
Sto ili prostor u kojem poinjemo izradu talismana mora biti oien kao i mi sami. Na sto,
osim materijala na kojem ete raditi i sa ime ete
raditi, postavite belu sveu koju ete uplaliti pre
poetka crtanja.
Kako bi smo uli i uspostavili kontakt sa
ovim finim enegijama, poeemo sa iscrtavanjem odreenog simbola na papiru i to olovkom,
svojeruno. Kasnije moemo to raditi na nekom
drugom materijalu ili, na primer, mirisnim
tapiem crtati, zatim nekom tehnikom koja nam
se dopada (neko na primer praktikuje da simbol
izveze na prirodnom platnu).
Kad nacrtamo simbol koji smo odabrali,
2015. | VETIJA REVIJA

potrebno je tri puta izgovoriti glasno i uz puno


potovanja, potom tri puta apatom, a nakon toga
tri puta u mislima, naziv vilinskog simbola, kako
bi smo se inicirali i svojom voljom i odlukom
aktivirali njegovu mo.
Simbole obino crtamo u vreme kada su energije najprisutnije, kao to je zora, zalazak sunca, pono, podne, solsticij, ekvinocij, i slino.
Kada nam energija vilinskih simbola postane
domaa i moemo se sa njom lake povezivati,
dovoljno je da ime simbola izgovorimo jedanput,
a crtamo ih kad god i gde god za tim osetimo
potrebu.
Olan Rei vilinski symbol za zdravlje
Vilinski simbol zdravlja izveden je iz starijeg i puno jednostavnijeg simbola za harmoniju.
Krajnji cilj upotrebe ovog simbola je potpuno
ozdravljenje. Pre svega se namenjuje i slui za
poboljanje opteg zdravstvenog stanja u telu
(fizikog, astralnog, mentalnog i spiritualnog) za
uspostavljanje balansa u organizmu (prvenstveno
na razini sistema lezda sa unutranjim luenjem)
i, naravno, preventivno.
Kada nacrtamo simbol sa slike, po upustvu
koje je dato, on postaje neka vrsta zatitnog talismana koji emo nositi stalno sa sobom, i to to
blie telu, a ukoliko se radi o nekom obolelom
organu, uz sam deo tela gde se on nalazi.
Poeljno je tri puta dnevno, po 15 minuta, da
se umirimo i zamislimo zlatno svetlo kako isijava iz talismana koji smo nacrtali ili napravili, i
obavija bolesni deo istei ga. Istovremeno treba
izgovarati u sebi, ili ako smo u prilici naglas:
Moje telo je potpuno zdravo, Moje telo
se samo isceljuje, Kroz mene
se odvija proces ozdravljenja (navedemo
ega) i slino, bitno je da rei izgovorimo iz
srca. Ako elimo ozdravljenje u toku sna, simbol
Olan Rei stavljamo ispod jastuka.
25

Hermes Primus Trismegistos

rajan Frod (Brian Fraud) je konceptualni


umetnik, dizajner i ilustrator najpoznatiji
po svojim radovima na tradiciji Vilinskog
sveta i fantasy ilustracijama, koje obrauju
ba ovu tematiku u najveoj meri. Za svojih
69 godina ivota, preko 35 godina smatra se
za jednog od najznaajnijeg Fairy umetnika na
planeti, kao i pripovedaa ove tradicije. Njegovi
saradnici i savremenici, naroito supruga Vendi
(Wendy Fraud), koja mu pomae u ovom radu,
kau da su njegove ilustracije ive, i da on sam
esto razgovara sa likovima koje je oslikao na
platnu. Njegov rad obeleie i Dim Henson (Jim
Henson), sa kim Brajan radi kao konceptualni
dizajner igranih filmova The Dark Crystal i
Labyrinth ( u kome se svi seamo velikog
umetnika Dejvida Bouvija u ulozi arobnjaka),
te e Brajanov rad u mnogo emu doprineti
Hensonu da postavi standarde dananjih
specijanih efekata na platnu. Sa preko 8 miliona
prodatih knjiga, Brajan se odluuje 2000.
godine da naslika pil karata koje e sluiti za
divinaciju, a inspirisan Fairy tradicijom. Na ovo
ga je nagovorila supruga Vendi, nakon velikog
uspeha sa ilustracijama i publikacijom knjige
Good Faeries/Bad Faeries 1998. godine.
pil karata pod nazivom Faeries Oracle
poseduje 66 ilustracija od kojih je jedna
karta potpuno bela ili neki e rei prazna, jer
oznaava pitaa u svetu Vila, u koji mora ui
potpuno ist, osloboen predrasuda, jer u
suprotnom karte nee dati odgovor na eljeno
pitanje. pil je standardno podeljen na 4
grupe karata, a podela umesto na elemente i
elementalna oruja, kao u Tarot pilovima,
sadri Gnome, Silfe, Panove i, naravno, Vile.
Kroz ovaj pil upoznaemo i Gobline, Bauke,

26

Meseeve plesaice i kompletan vilinski


folklor koji ivi danas, sve od mitologije Kelta,
panslovenstva pa do moderne primene vilinske
tradicije. Arhetipske slike u ovom pilu pitau
e omoguiti da potrai odgovore kako u sebi,
tako i u dogaajima oko sebe, bez da o tome
ima nuno predznanje. Uz ovaj pil napisana
je i knjiga koja na 208 stranica obuhvata i
ritual posveivanja pila analogan Vilinskoj
tradiciji i folkloru, ali i naine otvaranja koji su
se pokazali veoma uspenim. Pored ispisanog
teksta Jesike Makbet (Jessica Macbeth) u knjizi
se nalaze stranice koje tek moraju biti ispunjene
od strane gospodara pila u kojima e, pratei
knjigu, ispunjavati zadatke koje nalae pil,
kako bi se dokazao kao gospodar dostojan pila.
To je put samoinicijacije u Fairy tradiciju i,
svakako, put samospoznaje, na kome pored sebe
imate i 65 pomonika, posredstvom kojih ete
ostvariti kontakt sa svojim korenima, precima i
prirodom, to je esencijalni uslov i fundament u
radu svakoga ko eli da se posveti magiarskom
radu u ovoj tradiciji.
Lino bih istakao domiljatost u ilustraciji
karte Smrti koja nosi broj 53 (5+3 je 8, to
upuuje na znak korpiona i 8. kuu koja u
astrolokoj korespodenciji daje kuu i znak
smrti i transformacije). Na Brajanovoj ilustraciji
karte Smrti moemo videti samo siluetu bez
jasnog lika, kreaturu pokrivenu velom koja
dri kristalnu kuglu. Kako e Desika Makbet
objasniti, Smrt nema lik, jer je za sve ista, a veo
pokazuje da ona u kristalnoj kugli moe videti
svaiju smrt ili transformaciju osim svoje,
jer ona ne nastaje, pa tako ne moe ni da se
transformie ili da nestane.
VETIJA REVIJA | 2015.

otovo da nema deteta koje nije barem jednom ulo priu o Baba Jagi kao opasnoj
vetici, koja ivi daleko u umi, gde vreba
i jede obino malu decu. U raznim narodima imala
je razliita imena, tako da se u Srba pojavljuje kao
Baba Roga, kod Slovenaca kao Baba Petra, iza koje
se skrivalo oboavanje Boginje Moko, poznatije
kao Boginje vetica. Kod Bosanaca je nazivana Divlja baba, kod Poljaka kao Jazi baba, a kod eha
kao Iueza baba. Povezivanje sa veticama nalazimo
u nekim ruskim bajkama, kao enu koja sedi za
vretenom i od ljudskih creva ispredala nove ivote,
slino nordijskoj mitologiji i sudajama.
U priama o Baba Jagi, njena koliba je obino
sagraena od ljudskih i ivotinjskih kostiju, postavljena na kokoijim nogama
kako
bi mogla da se lagano
i neprimetno kree
kroz umu. Sama
ograda je govorila
ne prilazi, ako
ti je ivot mio,
sagraena od
ljudskih kostiju na kojoj su
lobanje, umesto reze ljudska
noga, umesto
zatvaraa

ruka, umesto brave usta sa otrim zubima, a prozori, prave pravcate oi. Negde je ta koliba bila na tri
kokoije noge, negde na dve, a u poljskom folkloru
na primer, koliba ima samo jednu nogu. U nekim
priama se govori da se vrata kolibe nee pokazati
dok se ne izgovore arobne rei zahvaljujui kojima
se okree cela koliba.
Baba Jaga se obino prikazuje kao stara, runa i
zla vetica, uglavnom ogromnih grudi, slepa ili slabog
vida, ali i kao lepa mlada ena koja daruje poklone,
divlja i neobuzdana, koja moe biti i ljubazna a i
velikoduna. Pojavljuje se u snovima (astralna putovanja), leti u arobnom kotlu, a svoje tragove brie
metlom sainjenom od srebrne breze. Njene moi su
toliko jake da budi prirodu oko sebe, tako da samim
tim je predstavljala monu enu koja poznaje tajne
ivota, koja vlada nad elementima i nad umskim
prostorom, koja uva vodu ivota i smrti. Kada junak iskusi smrt, tamu, depresiju ili duhovnu prazninu u svom ivotu, on odlazi kod Baba Jage
koja u njemu stvara nov ivot tako to prikupi njegove kosti, a zatim sipa vodu na
njih. Za to vreme izgovara bajalicu i na taj
nain uzrokuje ponovno raanje. Ona
unitava, a onda vaskrsava. Baba Jaga
simbolizuje smrt neznanju. Tera junaka da vidi najprljavije i najmranije
delove sebe, a onda daje duboku
mudrost da bi mogao da se ostvari
prihvatanjem tamne strane u sebi.

autor Dragana Kozi

Junaci prie su esto u potrazi za mudrou, znanjem i istinom. Od Baba Jage on moe dobiti pomo
uenjem poniznosti.
U nekim priama je to ena koja se bavila magijom i pomagala junacima tih pria da ostvare svoje
ciljeve testirajui ih, gde bi nakon uspeno obavljenih
zadataka, dobijali kao nagradu odreen magijski
predmet ili mo, to mnogi tumae samom iniciacijom u vetiji kult. Njeni pokloni mogu da unite i
prosvetle, a dobie ih samo oni koji su istog srca.
Vladimir Prop na primer smatra da je koliba ostatak zoomorfne tvorevine za inicijaciju gde bi neofite simboliki pojelo udovite, a potom bi ponovo
oiveli kao odrasli.
Tako imamo prikaz Baba Jage, slino vetiarstvu,
u tri faze, Baba Jagu kao mladu i lepu devojku koja
je simbolisala regenerativni aspekt vrhovne slovenske Boginje, , zrelu enu koja se bavila magijom,
to je predstavljalo procez uenja i sazrevanja, i naposletku staricu koja simbolie samu smrt, srodno
grkoj mitologiji kao Hekatu, i nordijskoj mitologiji
kao Helu, a u keltskoj Keridven.
Transformacija lika Baba Jage u svesti ljudi menjala se promenom svesti samih ljudi, polako i postepeno. Hrianstvo je svojim dolaskom mnogo doprinelo
ovoj prii, obzirom da su nastojali da sve to je iole
liilo na paganizam, ili neku drugu religiju negira,
pa je nekadanje vrhovno boanstvo okarakterisano
pogrdnim slikama od kojih su ljudi zazirali, tako da
je ona koja je loviila demone, dolaskom hrianstva
predstavljena kao demon.
Naziv baba se u stara vremena upotrebljavao da
oznai Boginju Majku ili Boginju Zemlju, a izraz
baba predstavlja uravnoteenu enu koja kroz isceljenja izraava ljubav prema zajednici. Baba Jaga.

Njene verne sluge su bili beli konjanik, crveni konjanik i crni konjanik, kao i tri para ruku bez tela.
Beli konjanik predstavlja dan, duh ili ivot, crveni
konjanik predstavlja Sunce, menstrualnu krv ili
ivot, a crni no, smrt i ponovno raanje.
Kao neko ko ivi u dubokoj umi, Baba Jaga je
divlji aspekt psihe, i predstavlja enu i njene moi.
Da je meu slovenskim narodima postojao kult
Boginje majke, svedoe i razna imena mesta ili planina kao na primer Babunica, Babin zub, Babino
polje, Babicai tako dalje. Prema nekim teorijama
koliba na kokojim nogama je zapravo interpretacija
uobiajene konstrukcije nomadskih naroda u Sibiru,
namenjena za uvanje zaliha hrane od ivotinja. Te
kolibe su zaista i bile bez vrata i prozora, i postavljale su se na visoke drvene stubove koji su liili na
kokoje noge. Slinu, ali manju konstrukciju su koristili sibirski pagani za figure svojih bogova koje bi
jedva stale u kuu, ba kao to se u bajkama Baba
Jaga protee kroz celu unutranjost kolibe.
Sve te rugobe, zlice, straila, monstrumi i demoni, .leti na metli i mrsi konce posvudau svim tim
priama ujedinjuje injenica da su enskoga roda.
i na prvi pogled, deluje da tekstom oblikuje enski
identitet na osnovu povrede/bola pie Aba Bagay
Ili kako je rekao andre Mohanti: Evidentno
je da ne postoji univerzalni patrijarhalni poredak
osim ako se ne pretpostavi da postoji internacionalna
muka zavera ili monolitna, transistorijska struktura
moi. Meutim, u svetu postoji specifina ravnotea
moi u koju se nuno mora uklopiti bilo koja analiza
kulture, ideologije i drutveno-ekonomskih uslova
(Mohanti, 2005, 164)

Poliamoria
Dafina
Mar ii

koliko sebe vidite kao veticu moda ete


shvatiti da je i poliamorija (vieljublje)
i va emotivni put. Zajedniki za poliamoriju i vetiarstvo bi mogao biti naglasak
na prirodi. Vetica prati godinja doba, faze
Meseca, oslukuje prirodu. Poliamorna osoba
dozvoljava sebi ljubav prema vie osoba istovremeno, prihvata to kao deo svoje prirode
i prirode svojih partnerki i partnera. Vetice
su na svom individualnom putu, koji zahteva
duhovnost i rad na sebi. I u poliamornim vezama, iako je re o vie osoba, zahteva se individualnost, a bez odredjenog rada na sebi i svojoj
duhovnosti teko se mogu prevazii uobiajeni
koncepti funkcionisanja veza. I vetica prati
svoj put i naputa uobiajene obrasce onda
kada joj ne odgovaraju. Ono to je meni sporno je to to u tim opteprihvaenim obrascima
nema ni lj od ljubavi. Kakve veze ljubav
ima sa posedovanjem? Kakve veze ima sa propisom da postoji samo jedna osoba? Kako se
slau ljubav i osuda?
Da li naa priroda govori o ljubavi samo

prema jednoj osobi ili to dolazi od moralnih


normi? Zato je mogue voleti vie prijatelja,
a nije mogue voleti vie ljubavnika? Zato
podjednako volimo i vie dece, ako ih imamo,
a partner mora da ima ekskluzivitet?
Monogamija dolazi sa hrianstvom. I
nema mnogo veze sa ljubavlju. Ne moramo ii
mnogo daleko u prolost, ve naim babama i
dedama (ili prababama i pradedama ako ste
mladji) roditelji su odredjivali partnere, i to
prema imovinskom stanju. Pria o ljubavi je
novijeg datuma. Ako se neko poziva na tradiciju, moemo se pozivati i na tradiciju pre
hrianstva. Sem toga nisu ni sva tradicionalna, pa ni konzervativna drutva monogamna.
U islamskom svetu mukarcu je dozvoljeno da
ima do etiri ene.
Ne poredim poliamoriju sa islamom, u
poliamoriji su mukarac i ena ravnopravni
partneri. Kaem samo da se i pozivanje na
tradiciju moe osporiti jer, eto, ima i tradicionalnih, pa i konzervativnih drutava, a da nisu
monogamna.

i veticarstvo

Ova i slina razmiljanja su mislim potrebna da biste se razraunali sa konceptima u


samima sebi. Sem ukoliko niste neko jako
nezavisno bie, nepodlono uticajima vaspitanja i okoline, i vi ste upili neka razmiljanja
i doivljavanja tipina za monogamne veze,
ak i ako vam smetaju i sputavaju vas. Termin poliamorija prvi put je upotrebila
jedna vetica. Bila je to Morning Glory. Ona
je ivela u otvorenom braku sa Oberonom
Zellom preko etrdeset godina. Oboje su bili
vodee linosti u paganskoj zajednici u SAD.
Bilo je jo poznatih poliamornih vetica. Stewart Farrar, jedan od najznaajnijih predstavnika aleksandrijske vike u Engleskoj, bio
je u poliamornom braku sa Janet Farrar. Bili
su u dugogodinjoj vezi sa Gavinom Boneom,
spajajui rad na knjigama sa ljubavlju. Isaac
Bonewits, koji je napisao vie knjiga na temu
magije i neopaganizma, bio je takodje poliamoran.
Nisu sve vetice/vikani/pagani poliamorni.
Moda e sami za sebe proceniti da im monogamija najvie odgovara, da to ne proizlazi iz njima
neeg nametnutog, nego iz njihovih potreba.

Ipak, u poliamornim grupama, bar kod


nas, ogromna veina poliamornih osoba je
vezana za vetiarstvo i paganstvo. Moda
zato to ve samo to opredeljenje nosi jednu
hrabrost ili, moda, zbog povezanosti sa prirodom. Moda i zbog toga to poliamorija uslovljava veu ulogu ene, to ene nisu trpeljive,
ve odjednom postaju partnerke. To u monogamiji moe i ne mora biti, a u poliamoriji je uvek. Vetice nisu trpeljiva bia koje e
svom mukarcu tolerisati sve i svata samo
da ostane uz njih. To kaem, jer smo valjda
svi svesni da monogamija oko nas esto nije istinska nego lana i samo se deklarativno tako
zove.
Kao vetica odbacivaete sve ono lano
i eleti da ivite to iskrenije prema sebi i
drugima. Moda ete u tom procesu razvoja
sebe menjati i dotadanji ljubavni ivot, oslobadjati se, shvatiti da je poliamorija ba
nain veza koji vama odgovara. Neka taj
novi put donese ba ono to mu ime kae
vie ljubavi.

autor:Tau Zostrijan

Pre svega, vetiarstvo je praktino. Ono


nije kosmologija, ve odnos sa duhovima i ono
to nekog ini sposobnim da na osnovu tog
odnosa izvodi magiju. Zato se mora biti jako
iskusan da se ne bi meanjem svega i svaega
poslala pogrena poruka duhovima i tako se
oni zbunili. Zatim, nestrpljenje i strah, kojeg ne moramo ni biti svesni, jeste ono to u
najveem broju sluajeva omete aroliju, tj.
cilj koji se njome eli postii. Pod strahovima
mislim i na strah od neuspeha koji dosta ljudi
ima. Jednostavno verujte u sebe i svoju sposobnost da neto postignete. Ono to je takodje
bitno da se u jednom momentu fokusiramo
na JEDNU stvar, a ne da pokuavamo izvesti
vie stvari odjednom. Za arobnjatvo vam je
potrebno strpljenje, te ako ga nemate nauite
se da budete strpljivi.
Nekoliko praktinih saveta za poetak
arobnjakog rada:
1. Krenite sa najjednostavnijim arolijama
i polako idite ka kompleksnijim. Duhovi vole
mesto gde im se neko obraa, a to je oltar. Kad
uete u prostoriju gde radite, bio to stalni ili
mobilni, ili pak improvizovamni oltar, stanite
ispred oltara i obratite im se rekavi im ta
elite da postignete i pitajte ih za pomo. Zapamtite da ne postoji takva stvar kao to je
besplatan ruak. Dakle sve se plaa, i nauite
kako se duhovima oduujete za njihovu pomo.
Recimo ponite sa jednostavnm sveom koju
stavite ispred oltara i zapalite kao ponudu njima
Trik: Sveu premaite (obucite je) uljem. Telesne fluide koji se isto mogu koristiti
(pljuvaka i seksualni fluidi) za sad izbegavajte. Ulje kojim premazujete sveu univerzalno,
moe biti ulje od divlje nane. Praksa je pokazala da duhovi jako vole ovo ulje.
2. Izaberite jedan sistem sa kojim ete raditi. Magija sveama je za poetnike obino
najlaka, i preporuuje se da ponete sa njom.
Ako ete ih vie puta koristiti, odnosno, ako je
za izvoenje arolije potrebno vie dana, one
se gase, ali ih ne gasite duvanjem do momenta
kad ih vie neete paliti, ve ih ugasite prstima, ili posebnim pomagalom za gaenje svea.

Kasnije moete da dodajete druge elemente


magiji sveama, po
svom razumevanju,
i napretku u praksi.
3. Nastavite da
se odupirete elji
za meanjem sistema. Ako imate
jedan cilj i elite
da postigete, na
primer da vam
se XY osoba
javi,
nemoje
u
ponedeljak
da
koristite
svee, u sredu
da
lansirate
sigil, a etvrtak
zazivate nekog
duha da mu to
traite, a u petak
da pravite talisman.
Radite po jednoj metodi dok se to ne desi,
ili dok ne odluite da
potpuno prestanete sa tim
nainom i pokuate neki drugi.
4. Izabeberite jednog duha
sa kojim ete raditi. Ako ste
izabrali jednog duha da od njega
traite pomo, nemojte istovremeno
pitati i drugog. To vam je kao kad neko
pregovara sa dve firme oko zaposlenja, nije
ba previe pristojno, a i ako saznaju mogu da
vam ne veruju i ne zaposle vas jer sedite na
dve stolice. Ne znai da su duhovi sujetni, ali
ako priate sa jednim pa sa drugim, zato bi
vam onda pomogli kad niste korektni partner?
Kad ponete sa jednim duhom, izgurajte sa
njim do kraja.
5. Budite strpljivi, i strpjivi i strpljivi, jer je
u strpljenju klju vaeg uspeha. Ako radite za
posao, onda se trudite i da se javljate na oglase
i da odete na razgovor. Jo uvek niste toliko
iskusni i veti da se deavaju uda za koje je
mali stepen verovatnoe da e se desiti, i zato

dajte sve od sebe. Trud je na vama, a magija


je tu da pogura stvari, bar dok ne postanete
tako jaka Vetica ili Vetac magije, da se stvari
deavaju i bez puno vaeg truda. ak i u situaciji da se nita ne deava nemojte se brinuti.
Briga slabi magiju.
Svaka magija, duhovna spoznaja, znanje koje imamo ili bilo ta drugo, nebitno je i
beskorisno ako nije u interakciji sa svetom oko
nas. Moje duboko uverenje je da bilo kakvo
iskustvo koje neko ima, ako ne pomogne da
se svet oko nas oplemeni i uini boljim, izvan
linog doivljaja osobe jeste u osnovi sasvim
nebitno za svet kao celinu. Magija nekoga
stavlja u poziciju moi. Moderne vetice slede
pravilo trostrukog povratka, ako neko radi dobro tri puta mu se vraa, ako radi loe isto mu
se vraa tri puta. To je jako dobar mehanizam
socijalne regulacije upotebe moi zasnovan na
strahu od kazne, ali tradicionalno vetice nisu
poznavale takav zakon trostrukog povratka.
Razliite porodice i klanovi imaju sasvim sigurno razliita pravila i obiaje, ali jedini tabu o
kojem sam ja dobio poduku jeste raditi neto
protiv vlastite krvi. Dakle, magija protiv
lanova porodice ili vetiijeg klana, bar tamo
gde sam ja informisan, jedino je veliko ne-ne
za arobnjake. Da li je sve ostalo dozvoljeno?
Da, jeste, ali to ne znai da se to sve je ostalo
mogue i radi. Radi se ono to je potrebno
da se uradi. Dakle, bitno je odrediti nae realne potrebe i onda raditi magiju da se to i ostvari. Kako znamo ta su nae realne potrebe?
Prvo, moramo nauiti da kontroliemo sebe.
Ako mi sebe ne kontroliemo kontrolisae
nas duhovi i onda stvari mogu da se jako lako
izmaknu kontroli. Da nas ne bi kontrolisali
duhovi postoje zatite koje su uglavnom dobijaju inicijacijom. U narodnom arobnjatvu
amerikih crnaca, recimo, gde su praktiari
po pravilu hriani, smatra se da je primarna
zatita krtenje koje je tu analogno inicijaciji,
ali se ipak rade zatitne amajlije koje sadre i
privezak sa likom sveca, koji titi toga koji radi
magiju, odgovarajui metalni novi, odredjeno bilje itd. Tek posle toga neko kree da se
bavi vradbinama.

Zatita moe biti i pomoni duh, i dobar


odnos sa precima, ali je bitno da postoje zatitni
mehanizmi koji uvaju na um istim. Duhovi
su, smatra se, nainjeni od sline tvari, ma ta
to znailo, kao i nae misli i zato oni i mogu
da utiu na nas. To su bia drugaije logike
nego to je naa, i ponekad im je dosadno, a
ponekad bi i da se samo igraju i zato je dobro
da uvek znamo ta i kako, i zato radimo, i da
to radimo iste glave i zdrave pameti. Primeri
iz ivota su uvek najbolja ilustracija i ba dok
ovaj tekst nastaje javila se ena iz jednog manjeg mesta u Vojvodini. Ima dugotrajni problem
u porodici, mua alkoholiara koji skita i troi
pare. I za sve, naravno, krivi jednu odreenu
kominicu. Pri tome, naravno, ne zna zato se
to sve deava, nema preciznu ideju zato bi to
bila ba ta kominica, sem da ima pogled koji
joj se ne dopada, ali je sve u ivotu podredila da
se obrauna sa tom kominicom za koju misli
da joj baca crnu magiju. Pored svaa sa puno
emocija krenula je da radi neke vradbine protiv nje, ukljuujui i upotrebu zemlje sa groblja
i zakopavanje lutke po njenom liku u grob. Rezultat nije bila srea za nju i njenu porodicu,
ve mnogo vei haos u njenom ivotu i mnogo
vie dodatne patnje. Smisao vetiarstva je da
popravi stvari, a ne da nekog uvali u jo vei
problem, i zato je prvi savet koji je dobila bio,
umesto to trai neke jo jae arolije, da se
smiri, sedne i ama ba nita vie ne petlja sa
magijom.
I kada neko naui da baca vradbine, pre
nego odlui da neto uradi uvek je dobro proveriti divinacijski da li je to pametno. Divinacija nam govori da li je ta akcija usklaena sa
univerzumom, i da li je duhovi vie ili manje
podravaju. Vetice su usvajale razliite oblike
divinacije, od bacanja koski i kasnije pasulja,
gledanja u reflektujue povrine, posmatranja
ponaanja ivotinja, pa do dananjih otvaranja karata i Tarota, upotrebe viska, bilo da je
to radiestezijski visak ili samo prsten okaen
o kanapu, poenta je da je divinacija kad je u
pitanju magijski in, va verni savetnik kojeg
bi trebalo da konsultujete pre nego krenete da
radite neku aroliju. I toliko o tome za sada.

- Aka Ubadanje avola


Cassandra Anne Latham-Jones - Iz moje Knjige
arolija
Cassandra Anne Latham-Jones
Napiite na malom komadu papira predmet koji
elite da pronaete. Uzmite duu iglu (igla za kosu deluje idealno) i kreite prstom prema donjem otrom
delu igle izgovarajui naglas ime izgubljenog predmeta. Izgovarajte to u ritmu, gotovo pevajui, sve dok ne
osetite da ne moete da vie skupite energije koju bi
ulili u iglu. Zatim probodite papir iglom i zak aite ga
na poleinu svoje fotelje/dvoseda/kaua i ostavite ga
tamo dok ne pronaete pomenuti predmet.
to se tie pominjanja avola u skrivanju predmeta, misli se na nestane kune duhove koje zabavlja da sakrivaju stvari, koje posle budu pronaene
na najneoekivanijim mestima. Odluila sam da se
konsultujem i sa svojom koleginicom, za koju sam
znala da upotrebljava ovakvu narodnu magiju. Ona
se zove Seldiy Bate i poznata je kao vidovnjak, iz-

vrstan astrolog i pravi rudnik informacija u vezi sa


intrigantnim vradbinama. Seldiy je prvobitno bila
magijski obuavana od strane poznate okultistkinje
Madeline Montalban, da bi je kasnije u vetiarstvo
inicirali Maxine i Alex Sanders. Pitala sam je ta misli
o Ubadanju avola i evo ta je rekla:
Seldiy Bate
To je tradicija koja je prisutna u skoro svakoj grani moje porodice. Nain na koji sam ja uena je da se
napie ime izgubljenog objekta na komadu papira, i
onda se on vrsto zakai za stranju stranu kaua iglom za kosu, ili obinom iglom, ako neko nema iglu za
kosu pri ruci, a nakon to se predmet nae, skloni se
papir sa iglom. U trenutku dok se igla ubada u kau,
izgovara se: Ubadam avola. Mislim da je to potvrda da je predmet vae vlasnitvo i da slui da potakne kune duhove na akciju, bilo kao podstrek da
vrate vau imovinu, bilo da deluje kao kazna, nisam
sigurna! Verovatno im je to veoma neprijatno i bolno
sve dok ne uklonite iglu, to se deava tek onda kad
dobijete to to ne moete da naete nazad. Ima i onih
koji ovo izvode bez papira, ve samo izgovore naziv
predmeta koji su izgubili. Drugi kau da morate uzeti
iglu i kruiti njome suprotno od kazaljke na satu preko naslona na kauu, i dok se vizuelizuje izgubljeni
predmet izgovora se: Ubadam avola! Neka mi se
vrati ...(imenovati izgubljeni predmet) i potom treba
zabiti iglu u naslon kaua ( moe biti nezgodno ako
naiu neoekivani gosti i poele da sednu ba na taj
kau). Ako ne posedujete kau ili sofu, koristite jastuk. Ja sam tako radila i imala dobre rezultate. Kao i u
sluaju dobrog dela ostale narodne magije, sklona sam
miljenju da su Bogovi, duhovi ili demoni degradirani
u bie koje je vremenom nazvano djavolom. Zabavno je kako neki ljudi, kojima ne bi na pamet palo da
spomenu avola u bilo kojem drugom kontekstu, nalaze da je u redu izvoditi ovu aroliju!
Zanimljivo je i ironino razmotriti koliko se mnogo u osnovi hrianskih motiva koristi u folklornoj
magiji. Kaem ironino zato to toliko ljudi povezuju vetiarstvo i sline prakse sa paganizmom, a poput
poznate Gospel pesme - to i ne mora biti tako!. Iako
je moje uverenje da vetiarstvo nije religija, narodna
magija i umee koristi sve to je u blizini i to je efektivno da to ukljui i svoje sisteme verovanja. Kada vam
veina klijenata dolazi iz hrianskog okruenja, onda
previe i ne iznenauje kada se vidi da se taj simbolizam uunjao u arolijsku praksu. I to je i razlog zato
toliko mnogo starih vradbina ukljuuju Mariju Majku Boiju, avola i etiri apostola. Sa druge strane,
dakako, mnogi Boiji slubenici su videli takve
prakse kao crnu magiju i satanizam.
Meutim, kao to sam pomenula u svojoj knjizi, verujem da su avo/Satana/Lucifer ili kako god
izabrali da ga nazovemo, lik rtvenog jarca, svesno
stvoren kao simbol projekcije. Puno je lake projektovati neije strahove, teskobe i nesigurnost na lik koji se
moe okriviti, nego preuzeti odgovornost za svoj vlas-

titi mrak. Zbog toga ljudi koji su fanatini, fundamentalisti hriani, ive u strahu od vlastite Senke koju su
potom projektovali na druge, videi zlo u svim vrstama ljudi, praksi alternativnih verovanja, nazivajui ih
demonskim i radom Satane.
Vetiarstvo je daleko vie ovozemaljsko i

pragmatino od tih senzacionalistikih matarija, jer


se radi sa obinim ljudima kako bi im se pomoglo da
ree svoje, iako svakodnevne, ipak veoma vane probleme. To se tako radilo vekovima i verovatno e se
tako i nastaviti zauvek.
Cassandra Anne Latham-Jones je britanska
vetica koja ivi u malom mestu u Cornwall-u, gde
vie od 30 godina kao seoska mudra ena pomae
lokalnom stanovnitvu. Prva je osoba u Engleskoj koja
je registrovala svoje zanimanje kao seoska vetica
i bila od drave plaena za usluge koje je pruala
stanovnitvu, a kau da je najvie zahteva za pomo

dobijala od pacijenata iz bolnice. U Paganskoj Federaciji (The Pagan Federation) je bila potpredsednik
zaduen za nadgledanje kampanja. Sarauje sa Muzejom vetiarenja u Boscastlu i autor je knjige Village
Witch, life as a village wisewoman in the wilds of west
cornwall (Mandrake of Oxford, 2013)

autor: Sobek Neferu


Nekada su se drevni Sloveni koristili
magijom koju su nazivali NAUZ. Nauz je vor
koji je vezan uz magini ritual i zagovor. Koristi se kao amajlija ili talisman. Magija nauza
se smatra jednom od najmonijih magija koja
ima jak uticaj na oveka. Sudbina oveka
je zamiljana kao nit ivota, a vezivanjem
vorova vezujete neke, vama bitne stvari u
ivotu. Za vezivanje nauza je potrebna maksimalna koncentracija, upaljena svea i mirisni tapi, mada se najee koristi tamjan.
Kada napravite nauz narukvicu, pre nego
to se preseku konci sa strane, uradi se ritual
posveenja. Narukvicu prvo proistite vodom
i tamjanom, a onda izgovorite mantru ili bajalicu koja odgovara nauzu. Posle toga nauz
se peati, krajevi se pale ritualnom sveom
i lepe voskom. Delovanje nauza poinje nakon
24 h i vremenom se poveava. Posle tri meseca
se ponovo puni energijom, a ako je cilj postignut, nauz narukvica se zapali ili zakopa.
Bajalica: Prvim vorom poinjem magiju. Drugim vorom ona deluje. Treim vorom
moje zdravlje je sve bolje. etvrtim vorom
moje telo je snanije. Petim vorom moja snaga je velika. estim vorom uvrujem mag-

iju. Sedmim vorom vezujem zvezde. Osmim


vorom vezujem sudbinu. Devetim vorom ostvarujem cilj.
Prilikom vezivanja vorova, shodno onome u ta verujete ili praktikujete, moete
izgovarati bajalicu na isti nain na koji, na
primer, Vlasi izgovaraju vlaku bajalicu za
zdravlje, konkretno za osip: to bilo ne bilo,
to videla ne videla to bolelo ne bolelo.
Moete takoe izgovarati mantru koja
deluje kroz ravan Sunca: Om namo bagavate ramaandraja i tako dalje.
Boje koje se namenski koriste prilikom
namene narukvice Nauz su: crvena boja
ivot, vitalnost i zdravlje, snaga; uta boja
misli, mentalna aktivnost, prosperitet, novac;
ruiasta boja ljubav; plava boja isceljenje, mir, duhovnost; crna boja kraj neega,
osloboenje; zelena boja- rast blagostanja,
kreativnost, bogatstvo. Narandasta boja optimizam i radost. Ljubiasta boja snaga, odobravanje i poverenje; bela boja duhovnost,
zatita.
Neka vau ruku krasi narukvica Nauz,
da budete sretni I zadovoljni.

autor Tala

So se u magiji koristi oduvek. Kao to u


kuhinji ima svoje mesto, jedno i jedino i nezamenjivo, tako isto se koristi za rad sa energijama
u raznim sistemima i kulturama. So je direktno
povezana sa energijom osobe koja je koristi. U
jelo se stavlja so po ukusu i sa sobom nosi ono
posebno od svakog od nas, zbog ega ne moemo
nikako objasniti zbog ega isto spremljena hrana ima drugaiji ukus, zavisno od toga ko kuva.
Kae se da so nosi ljubav, nameru i namenu kad
nam je neko jelo posebno ukusno, ali isto tako i
bes, frustraciju, mrnju i sve one suptilne emocije, koje isplivaju dok se bavimo hranom a koje je
ine neukusnom ili uine da neki ukus preuzme i
pokvari celokupan ukus jela. Isto je i sa magijom.
Ipak, u magiji se vie oslanjamo na samu energiju i moi soli. Sama so se koristi za proienje
prostora i nas samih, zatitu od loih energija i
entiteta, kao barijera kad se bavimo magijom (recimo iscrtavanje kruga), kao i za razliite ini, a
pogotovo one vezane za zatitu i prizivanje izobilja. Crna so se koristi u malo drugaije svrhe.
To to je crna ne znai da se koristi za loe ini,
kako neupueni ljudi esto misle i smatraju je
substancom koja nosi negativnu energiju.
Crna so spada u mone supstance koje
je veoma lako napraviti i koristiti ukoliko se
pridravamo osnovnih pravila. Moda najbitnije
pravilo jeste da, kada koristimo crnu so, iz naih
srca bude odstranjen svaki trag netrpeljivosti, zlih
pomisli i potrebe za osvetom. Ovo bi inae trebalo da bude pravilo u magiji, ali svi smo ljudi i u
nekim situacijama ogorenost ume da preuzme,
pa je bitno da svesno pristupimo reavanju problema na razuman nain. Ovde se ne radi o vulkanskoj soli (kala namak), koja se koristi, pre sve2015. | VETIJA REVIJA

ga, u indijskoj kuhinji. So koju napravimo nije


za jelo, koristi se samo jednom, jer kad sakupi
lou energiju, mora se pokupiti i baciti negde u
prirodu. Obino se prospe u reku ili se zakopa u
zemlju, baci u vatru ili vetar, da se neutralie. Bacanje u wc olju ili na mesta blizu nae ili neije
kue, igralita, kola nije preporuljivo, zbog
procesa razlaganja i onoga to se moe osloboditi
pre nego se sve loe neutralie. Dakle, u kojim
sluajevima se koristi crna so? Pre svega se koristi za zatitu i proienje prostora, kao i da se
nepoeljne osobe dre dalje od nas. - Posipa se po
prostoru u kome se otvara krug. Zatim se metlom
isti od centra kruga ka spolja, sakupi i baci. - Posipa se po obodu kruga kada je potrebna posebno
jaka zatita. Recimo kada se radi sa duhovima ili
kada se radi banishing (kada treba odagnati neki
entitet). - Za ini i rituale za vreme opadajueg
i mladog meseca, u meditacijama vezanim za
mranija boanstva ili prizivanje duhova, ovog
puta ne samo kao barijera nego i kao sam materijal koji se koristi u inima. - Posipa se po pragu
i prozorima, dri na radnom mestu, ili u vreici
uz sebe. Pomae da se odvrate nepoeljne osobe,
ogovaranja i spletkarenja, da se sve loe upueno
nama vrati posiljaocu. Nakon nekog vremena
se sakupi i baci, a ponovo se moe posuti nova
so. Ako elimo da se neka osoba ne vraa ili da
nas ne uznemirava, so se baci za njom im se
okrene da ode, ukoliko je mogue, treba je ostaviti preko noi pre nego se sakupi. - Crna so
proiuje stare predmete, pogotovo je korisna
ako ne znamo njihovu istoriju, ko ih je koristio i
kakvu i iju energiju nose. - Jedna je od jaih supstanci za ritualne kupke i moe se koristiti sama
ili zajedno sa biljem ili eterinim uljima. Uko37

liko se oseate premoreno, uznemireno, besno


ili depresivno, so e to vezati i odneti sa sobom.
Nekada se ove emocije pojave s razlogom i so je
u tim sluajevima veoma delotvorna, no mnogo
je potentnija ukoliko se te emocija pojave bez razloga, bilo da je neko uticao na nas (recimo energetski vampiri) ili smo pokupili neije oajanje
i emocije ljudi oko nas. Kako se pravi crna so?
Postoji mnogo recepata, od sasvim jednostavnih
do komplikovanijih. Pravi se od gara sa kazana ili
iz posuda u kojima uvamo pepeo od stvari koje
sagorevamo, od bilja, smola i tapia. Ljudi koji
imaju kamin, koriste gar iz kamina, neki koriste
aktivni ugalj, vetake boje ili prirodne pigmente,
biber, mastilo, kombinaciju aktivnog uglja, smole
i alkohola, ugalj od ritualne vatre sa vetiijih
praznika i okupljanja... Obino se tamne materije
meaju sa solju u razmeru od 2:1 do 1:2, mada,
veina e rei da se dodaje onoliko soli koliko
moe, sve dok je rezultat so koja je dovoljno tamna, a ne siva. Smatra se, ipak, da je najdelotvornija so od materija koje smo sami sagoreli, a manje
delotvorna ako koristimo vetake boje, aktivni
ugalj ili samo biber. Neke vetice pripremu soli
smatraju vanim ritualom, pa u nju dodaju samo
pepeo tapia, ini koje su sagorevali a koje imaju veze sa zatitom, a mnogi dodaju i ugljenis38

ano bilje, koje pale samo za pravljenje crne soli.


Najee se koriste: lavanda, cimet, suva detelina, kora i list hrasta ili vrbe, rua, razne vrste
tamjana/smola, bour (suv cvet, stabljika i lie),
sandalovina, artemisia, angelika, alfija, vrbena,
majina duica, lovor, ruzmarin...i ovde je dobro
poznavati bilje i njegovu upotrebu u magijske
svrhe, jer nae znanje kako neka biljka deluje,
prenosi se i u samu nameru za vreme spremanja
soli, a to uvek pojaava njeno delovanje. Meditacija i jasna slika o tome kako so treba da deluje, kao i mir za vreme pripreme, pomoi e nam
da stvorimo mono orue. Treba koristiti samo
sitan pepeo ukoliko nemamo avan, a uz pomo
avana se mogu koristiti i krupniji komadi uglja,
sagorelog bilja ili smole. U vetiijoj praksi se
esto mrve sastojci, pa se preporuuje nabavka
dobrog avana, od kamena ili metala. Za kraj, jo
jedan savet: ukoliko radite sa vodom, crna so
se moe koristiti na jo jedan nain. Neki ljudi
ostave kristal, ije delovanje im je potrebno, da
stoji u vodi preko noi pa ujutru tu vodu popiju.
Kada se oseamo posebno ranjivo, aa sa vodom i kristalom se moe staviti na tacnu u kojoj
se nalazi crna so. Koliko kristal da energiju vodi,
toliko so doda svoje zatitnike moi. Posle nekoliko dana, razlika se jasno vidi.
VETIJA REVIJA | 2015.

- autor: Tau Zostrijan


panska re limpia znai ienje. Tehniki
gledano, limpia se odnosi i na sredstva za ienje
kao to su kod nas Cif ili Mr. Proper, ali mi
emo se, naravno fokusirati na znaenje koje
ova re ima u jednom amanistikom kontekstu.
Limpia se odnosi na ienje energetskog polja
oko nas kako bi se uklonile energetske naslage,
koje nam stvaraju blokade. Kada smo predmet
neijih intenzivnih emocija (zavist, bes i slino),
to se lepi na nae svetlosno telo i vremenom moe
da se uvue u njega i tu nam pravi problem.
Takoe, koristi se i kad postoji svesni magijski
napad na nas.
Limpia je amanistiki nain ienja
karakteristian za Srednju i Junu Ameriku i izvodi se ili kaenjem zapaljenim biljem ili liem
koje se vee slino metlici i onda se time etka
aura odozgo prema dole, ime se negativna energija alje u zemlju, gde se transformie i ne moe
nikom da nakodi. Veoma esto tokom toga,
aman ili kurandero (tradicionalni plemenski
vra i iscellitelj u Meksiku i Centralnoj Americi)
prska klijenta posebnom, vodom natopljenom
smeom bilja, iji se miris smatra slinim mirisu
rajskih predela.
Aura se moe istiti raznim metodama, recimo
orlovom kandom, gde se isto elja odozgo
na dole i gde se smatra da se tako bue astralni
paraziti, ali je najei nain ienja koritenjem
kokoijeg jajeta.
Jaje je vema pogodno da upije energiju i koristi

se ne samo da otkloni negativnu psihiku energiju, ve i da pomogne u fizikom izleenju, poto


se pretpostavlja da i bolesti dolaze od takvih energija. Kau da dobar kurandero samo upotrebnom
jajeta moe da snizi temperaturu kod kritino
oboleloga. Nisam to radio ni video uivo, tako da
sam samo uo za to.
Jajetom se prelazi par santimetara udaljenosti
od tela, od temena na dole, niz sve strane tela,
ukluujui i unutranju stranu ruku, te nogu
spreda i otpozadi. Jajetom se ne dodiruje telo,
sem u dva sluaja. Kada postoji fizika povreda ili
kad se oslobaamo vezanosti za bive ljubavnike.
Ideja je da neto krae od godinu dana od seksualnog osnosa na nama ostaju delovi astralne supstance partnera, to znai da ene i nisu svesne da
unutar njih ostane astralni trag partnera i taj trag
se jajetom brie. Tada se jajetom dodiruju delovi
tela kao to su grudi i vagina. Tom prilikom se
jaje lagano uvue unutra, i uz izdisaj svesno istiskuju sve to ih vezuje za biveg partnera u jaje,
pri emu bi naravno trebalo voditi rauna da jaje
ne pukne. U praksi u par navrata to je dovelo do
prevremenih menstruacija, ak i nedelju i vie
dana ranije od oekivane.
Jajima se aura isti u raznim delovima sveta,
recimo, naiao sam na podatak da je ova tehnika
koriena i u Poljskoj, a iz primera koji dajem
u nastavku, videete da je poznata i na Siciliji
u benedicariji, mada su oigledno Centralna i
Juna Amerika bili najpogodnije tlo za koritenje
ove tehnike. Upotreba jajeta u ove svrhe varira od
sistema do sistema u kojem se koriste. Recimo,
varijacija koju koriste u nekim od afroamerikih

sinkretikih kultova kao to su brazilska Umbanda i kubanska Santerija, odnosi se na Boginju


Jemanju, povezanu sa morima. Uzme se sirovo
jaje, opere se takozvanom Florida vodom (vrsta kolonjske vode koja se koristi u Americi) i
poprica belim rumom iz usta. Jajetom se isti
aura odozgo na dole, a jaje se nakon toga odnese
na obalu mora na kojoj se i inae obavljaju rituali
Jemanji, kojoj se zatim moli da ukloni nae negativnosti i da spere nau tugu i sve to nas pritiska.
Jaje se baci u more, skupa sa sedam novia, ali se
pre toga jajetom i svakim noviem napravi krst
na naem telu, i poljubi pre nego se bace u more.
Kao drugi primer moeno navesti sicilijansku
benedicariju gde benedeto svee jaje prvo opere u
Svetoj vodi i moli se nad njim. Jajetom se prelazi
niz telo, naroito obraajui panju na delove tela
koji imaju problem. Tokom tog procesa benedeto
se moli Bogu da dazvoli da jaje upije neistoe i
negativnosti, nakon ega se jaje razbija i baca u
toalet da ga voda odnese. Proces se zavrava tako
to se Svetom vodom premae glava onoga nad
kojim se radi ovakav tretman.
Najbolje je uzeti svee jaje sobne temperature. Moje je iskustvo da su rezultati mnogo
bolji ako jaje nije iz friidera, ili bar ako se ugrejalo do sobne temperature. Jaje se dobro opere,
to je naroito poeljno ako je uzeto direktno iz
kokoinjca i onda na njemu moe biti razne
prljavtine. Postoje i oni koji insistiraju da jaje
bude od crne kokoi. Za one koji su tako naueni
u svojoj tradiciji to je u redu, oni koje sam ja pitao
su mi rekli da u njihovim tradicijama stvarno
nema veze koje je boje kokoka. Moja praksa je
da koristim Svetu Vodu koju sam pravim, te da
na jajetu napiem ime osobe koju istim i neki
simbol koji za nju predstavlja zatitu i da zatim
jaje posvetim molitvom. Alternativa molitvi je
izgovaranje psalma 51, mada ima i onih koji u tu
svrhu koriste i psalm 23. Generalno, za upotrebu psalma u magiji moete konsultovati knjigu
Godfrey Selig, Secrets of the Psalms, koja je, sa
stanovita mistinog hrianstva i kabale, sredinom prolog veka prilino uticala na ameriku
vudu i hudu zajednicu, te knjigu Gemme Gary
The Charmers Psalter, koja daje upotrebu psalma iz ugla britanskog tradicionalnog vetiarstva.
Obe lino koristim i smatram ih veoma inspirativnim i upotrebljivim.

Dok to izgovaram drim jaje u desnoj ruci, a u


levoj odgovarajui simbol zatite ili Svetu knjigu.
Vodim rauna kod dlanova, a naroito tabana
da ih dobro oistim. Nakon ienja postoji vie
naina ta se radi sa jajetom. Neki ga zakopaju na
raskre. Generalno, raskra su magina mesta,
nije svejedno da li su u X ili Y obliku, tako da to
nije loa ideja. Drugi ga na raskru bace preko
levog ramena i odu odatle ne osvrui se. Trei
ga spale. etvrti ga bade u tekuu vodu ili toalet,
jer se kanalizacija tretira kao tekua voda. Neki
drugi, opet, jaje bace u reku, esto preko ramena
i opet odu ne osvrui se. Ali postoji i jedna interesantna opcija, a to je da se radi divinacija po tom
jajetu nakon ienja. Konkretno, jaje se razbije u
posudu koja ne slui za jelo ili dodir sa hranom.
Ja obino koristim neku plastinu posudu koju
bi i onako bacio, one providne u kojima se dobiju neke namirnice u super marketu su skroz ok.
Nekad se deava da jaje unutra ima neku anomaliju, ili se jako osea, ili se vidi neistoa. To je
znak da je uklonjen deo neke jake negativnosti.
Po znacima koji se vide na umancetu i belancetu,
mehuriima i svim zamrljanostima i sl, zakljuuje
se ta je sa tom osobom, kakve su bile energije oko
nje i slino. Divinacija jajetom zove se struno
ovomancija, a ostalo je zabeleeno u sudjenju salemskim veticama da su neke od optuenih devojaka koristile ba jaja za gatanje. Jaje se posle
gledanja prospe u toalet, nipoto se ne sme pojesti
ili dati kunim ljubimcima. Ja lino nisam nikada
bio vet u ovakvom gledanju u jaje, tako da je to
neto gde moram jo puno da uim i izvetim se.
U praksi itanja znakova iz jajeta moemo
da navedemo sledei primer gde se pored jajeta
pojavila oznaka koja lii na trag kokoije noge.
Kokoi po ceo dan neto eprkaju nogom po
zemlji, dakle neto trae i iskopavaju. Istovremeno, ivina je neto kao alarm, uostalom nisu li
guske tako spasile Rim? Tako da, u ovom sluaju,
znak nalik na kokoiju nogu moe da znai da
bi trebalo prvo pomno razmotriti i ostale delove
jajeta i ponoviti limpiu nakon to se shvati ta
je to to bi trebalo izvui na povrinu i ukloniti. Kokoija noga je bila signal da se jaje razmatra dalje, a gledanje u jaje je kao i svaka druga
akrivnost pri skrajingu. Isprazni se um, svi delovi
jajeta se sagledaju i zakljuak se donese u celini, a
zatim se postupi na osnovu tog zakljuka. Kako

rekoh, meni kod itanja jajeta puno promie, to


se ne bi desilo nekome ko je bolji u ovom obliku
divinacije.
Jaje moe da se koristi i kao lutka, namerno
ne koristim termin vudu lutka, jer one tradicionalno i ne postoje do njihove pojave u Nju
Orlinsu. Neki to rade koristei hrianski obred,
konkretno, odluku da se neto krsti trinitarnom
formulom uz prelivanje jajeta vodom. Krtenje je
stvaranje veze. Ako se krsti imenom sveca onda
se stvara veza sa tim svecem. ak i nehriani
mogu da efektivno krste, po kanonskom pravu,
u ekstremnim situacijama. U tom smislu to je
slino egipatskim i grkim praksama oivljavanja
statua njihovim ispunjavanjem boijom moi.
Krtenje je sakrament koji pravi povezanost na
unutranjem planu, a koritenje imena sveca je
nastojanje da svetac nas pogleda blagonaklono
i da dobijemo neke od njegovih osobina ili moi.
Kad krtenje ne bi bilo sakrament, onda ne bi bilo
nikakve veze na unutranjim planovima i sam in
bi bio samo spoljanje ispoljavanje vere. Naravno, mogue je koristiti i druge naine, kao to
je hinduistika prana pratita ceremonija. Dakle
jaje koje istimo moe da bude sredstvo kojim

mi, u stvari, ureujemo da se ienje obavi od


strane nekog bia koje je pod vlau boanstva ili
sveca, sa kojim moemo da upostavimo vezu ili
to radimo snagom nae namere da to jaje skupi
negativnost. Dakle ako niste sigurni da moete
da ostarite unutranju vezu sa nekim duhovnim
biem, onda budite vrsto uvereni da se ienje
deava. Ako uspostavite vezu, onda to radi posao
samo, dok u drugom sluaju uspeh u dobroj meri
zavisi od snage vae namere.
Jaje posle ienja moe da slui i za vraanje
crne magije onom ko je poslao, to je recimo nain
na koji bi postupio Palwro ako ne bi imao nita
drugo pri ruci pogodno za tako neto. Jaje moe
da nas zatiti i od negativnosti tokom spavanja, u
tu svrhu se dri jedno jaje, ili vie njih, ispod kreveta, kao deo posebne arojije. Takodje, jaje moe
da nekom vrati i biveg ljubavnika ili ljubavnicu.
U tu svrhu se u deo odee pomenute osobe stave
tri jaja i so, to se zamota i zaara na adekvatan
nain, tokom noi, najbolje u petak za vreme
rastueg meseca izmedju mladog i prve etvrti,
na raskru u Y obliku... ali to nas uvodi u sasvim
drugi svet praktine magije, to je tema za neki
sasvim drugi tekst.

autor: Olivera Stevanovic

Sva ogledala su magina, a ono to


odraavaju zavisi od nae percepcije. Magino
ogledalo je prozor u neke druge svetove izvan
uobiajene percepcije naeg ula vida , magini
instrument neogranienog potencijala. Moe
se koristiti za ulazak u astralni svet i druge dimenzije, za komunikaciju sa preminulim osobama, posetu prolosti i budunosti, za prizivanje
entiteta i komunikaciju s njima itd. Moe se koristiti za prikupljanje informacija, ali i za izazivanje promena na eljenim poljima, protokom
okultne energije kojom se upravlja po elji .
Upotreba magijskog ogledala odraava nau
frekvenciju i ono to moemo da vidimo kroz
njega odraavae je maksimalno . U tampi i na
netu, moete videti upozorenja da je gledanje u
magijsko ogledalo opasno uz navoenje stranih
iskustava. Indentino, kao i kod astralnih putovanja ( izvantelesnih iskustava), dimenzije
koje poseujete zavise od vae vibracije . Ako
u vama preovladavaju vibracije straha, strepnje,
agresije, panike i slino, imaete iskustvo slino
nonim morama. Ali ako je vaa vibracija na
pozitivnom delu skale, ako u vama preovladava
spokoj, zadovoljstvo , radost i blaenstvo, vaa
iskustva imae takva svojstva. Stanje nae sveukupne energije je veoma vano na svim poljima,
a domen promene je uvek u naoj nadlenosti.
Magijsko ogledalo je samo jedan od spoljnih
alata koji nam mogu pomoi u eljenom pravcu
. Pretpostavlja se etiki korektna i altruistika
primena. Neemo ga koristiti iz znatielje i dosade , a pogotovo ne za zle namere .
Magijsko ogledalo moe se napraviti i u
kunim uslovima, od materijala koje je lako
nabaviti uz primenu nekog od preporuenih
postupaka za izradu i posveivanje. Ono je
moni magijski instrument a ne igraka za
dokone i radoznale, i tako se treba i odnositi
prema njemu . Kao i svi magijski instrumenti i
alati, i magino ogledalo zasluuje poseban tretman, i spada u strogo line predmete koje treba

uvati na posebnom mestu, zatieno od dnevne


svetlosti i uticaja drugih ljudi .
Crno ogledalo ostaje mistino i neistraeno
ak i u okultnim krugovima , veoma je mono
jer ima istotu namene, jedinstvo oblika i
upotrebe, i pomalo plai svojom preteom dubinom, ali samo dok ne uspostavite prisnu vezu
s njim , dok ne otkljuate crnu , hladnu i na izgled neprobojnu povrinu.
Uspeh uspostavljanja veze sa magijskim
ogledalom zavisi od vie okolnosti i radnji
koje treba pravilno preduzeti . Vaan je oblik
samog ogledala , izbor simbola koji su inkorporisani u ram , energetsko punjenje ogledala
i primena odreenog rituala posveivanja pre
prve upotrebe. Najefikasnije i najbre rezultate dobiete punjenjem Meseevom energijom.
Fiziki deo, odnosno sam object je neophodan
za rad, ali najvaniji deo je ono to se ne vidi i
koji je skriven u moru izvanulne percepcije ,
jer sam instrument je most izmeu dva sveta ,
svesnog i nesvesnog ( podsvesti , polja Akae,
Univerzuma , naeg Vieg Ja - ili Sveta Duhova ,
entiteta tj svega onoga sa ime komuniciramo
i odakle dobijamo informacije koristei neki od
magijskih alata ) Ogledalo samo po sebi - slino
je ulozi kompjutera pri povezivanje na internet
mreu . Moramo da poznajemo tane i potrebne
kodove da bi dobili eljenu informaciju , a sam
kompjuter mora da ima potrebna podeavanja i
karakteristike. Ulogu servera u radu sa crnim
ogledalom ima Mesec .
Meseeva energija se kondenzuje u samom
staklu sa crnom podlogom . Fluid kondenzator omoguava zadravanje te energije u objektu . Fluid kondenzatori su meovite supstance napravljene od razliitih materijala sa
razliitim svojstvima elemenata koje predstavljaju i znaajno poveavaju mo magjjskog instrumenta na kome su primenjeni.
Ritual koji prethodi upotrebi magijskog
ogledala ima vie namena. Pre svega uspostav-

ljanje magijske veze osobe koja izvodi magijsku


radnju i magijskog instrumenta, a onda zatitu
samog magiara od neeljenih uticaja tokom
rada i kasnije, kada instrument nije u upotrebi
. Praktino uspostavljanje kontrolisanog i sigurnog prolaza izmeu svetova koji nisu vidljivo
povezani u svakodnevnom ivotu.
Vebe vizuelizacije, pravilno disanje,
poloaj tela, doba dana za gledanje, uticaj
meseevih mena na uspeh, okruenje i ostali magijski predmeti koji se koriste, nae
emocionalno i mentalno stanje sve to ima uticaja na rezultate dobijene upotrebom magijskog
ogledala. O magijskoj praksi treba voditi redovan i iscrpan dnevnik sa podacima koji e vam
pomoi da pratite svoj napredak, kao i da pratite
smisao dobijenih podataka i opisa koje niste razumeli u postojeim okolnostima, a koje mogu
dobiti novi i drugaiji smisao u nekim buduim
okolnostima, a realno se brzo zaborave ako nisu
zapisani.
O poreklu upotrebe postoji mnogo izvora.
Pretea ogledala je mirna vodena povrina. Na
svojoj koi magino dejstvo ogledala prvi je
osetio Narcis. Videvi to savreno bie u svom
odrazu na vodi iznad koje se bee nagnuo, zapljusnuo ga je talas neopisive ljubavi . Oseaj
je bio toliko jak i sveproimajui da se Narcis
zauvek izmenio, a na kraju i nestao sa ovog
sveta pretvorivi se u cvet. Sve to se deavalo
posle, pripisano je dejstvu te samozaljubljenosti i fascinaciji odrazom sa povrine vode, a ta
vrsta oseaja stigmatizovana je za sva vremena
. esto ete uti da je neko narcisoidna osoba
ili prosto Narcis ako previe vremena provodi
pred ogledalom ( uivajui u svom liku ). Tako
je ljubav prema sebi gurnuta u zapeak ivota,
i eka na rehabilitaciju .
U davna vremena, u noima punog meseca
i uz logorsku vatru, gde se pevalo i ritualno plesalo, ljudi su hvatali meseev zrak u glinenoj
posudi napunjenoj vodom i koristili je za is-

celjenje i proricanje. Osim povrine vode kao


magijsko sredstvo koriena je i sjajna povina
ulja u posudi , komad leda ili kristala , povrina
otrice noa ili maa, pa ak i glatka povrina
nokta koja je zabeleena kod ljudi koji su bili
u nekoj vrsti izolacije kao to je tamnica ili
isposnitvo u izbi daleko od ljudi. Magijska
ogledala se pominju u bajkama i legendama .
U narednim brojevima revije, bie dat postupak izrade maginog ogledala , opis rituala vezanih za posveivanje i upotrebu ogledala , korisna
literatura i linkovi .

autor: Biljana Biby Crnoglavac

Da bi ste izveli ovu bajalicu potrebno vam je


okruglo, damsko ogledalo sa poklopcem. U noi
punog Meseca, potopite ogledalo u obinu vodu
u koju se doda posebno skuvan aj od pelina na
par minuta a zatim, kada ste spremni, iznesite
to ogledalo napolje i postavite ga tako da se u
njemu vidi Meseev odraz, i izgovorite bajalicu.
Mesee moj blistavi, Gospodaru noi, rasvetli mi Put u tami.
Skloni me od zla i pokai mi staze blagostanja

Zatvoriti poklopac i nositi ogledalo stalno sa


sobom. Kada se naete u nekoj komplikovanoj
situaciji, ili morate doneti vanu odluku, otvorite
ga i izgovorite u sebi : ta da radim ?
Uskoro e vam se javiti ideja kako da reite
problem. Ogledalo se puni na Meseini tri puta
godinje, a pre toga se pere samo obinom vodom.
Nikada ga nemojte koristiti za druge namene
osim magijskih (na primer nemojte se minkati
ili upati obrve u njemu).

autor: Aleinad

noge vetice koriste Rune i za proricanje. U upotrebi uglavnom sreemo


dobro poznate Rune Futhark (Vikinke
Rune). Ali, da li ste znali da postoji i set Runa
koje koriste jedino vetice?
Iako ih po broju ima mnogo manje od poznatog seta Futhark jer se sastoje samo od 13 piktografskih ploica, mnogi nalaze da im je lake i
jednostavnije da koriste vetije Rune za proricanje. Prvo, iz razloga to su na njima ucrtani
jednostavniji simboli, lako prepoznatljivi, i oni
sa kojima su vetice uglavnom u svakodnevnom
kontaktu, i obino simbolizuju:
1. Sunce, koje simbolizuje ivot, pokretanje
pravih akcija, uspeh u zapoetom i uopte dobitak
2. Mesec: simbolizuje neto sporije akcije,
uticaj mistinih sila u pozadini
3. Let, koji govori o svim vrstama putovanja,
dobijanju vesti, komunikaciji i novim planovima
4. Prstenje, ova Runa moe da ukae na
predstojee sklapanje braka, ili na bilo koju vrstu
partnerstva (poslovno, timsko) i udruivanje snaga
5. Romansa, govori o pitanjima ljubavi, sexu,
posesivnosti, ljubomori (zavisno od Runa koje je
okruuju)

2015. | VETIJA REVIJA

6. ena, ukazuje na enski tip energije,


umetnost, negu, kreativnost, postavljanje ciljeva,
leenje ili iscelivanje
7. Mukarac, predstavlja muki tip energije,
snagu, hrabrost, brze ili neoekivane promene,
iznenaenja
8. etva: potpuno ostvarenje, rast, profit, dobra sudbina
9. Raskre: Prepreke, preokreti, nesloga,
rasprave, svae
10. Zvezda: Poklon, ispunjenje elja, ostvarenje snova, nada
11. Talasi: Zbunjenost, nejasni odgovori, nesporazumi, nestabilnost, misterija
12. Kosa: Upozorenje, paznja, korenite dramaticen promete, odsecanje, odvajanje
13. Oko: Mo, usamljeni put ka cilju, samopouzdanje, nezavisnost
Ove Rune se koriste tako to se sve odjednom bacaju (poput kockica), a itaju se samo one
koje su licem okrenute na gore. Glavna Runa je
ona koja je prilikom bacanja najudaljenija od nas.
U koliko se dogodi da su sve Rune licem na dole,
znai da ne treba u tom trenutku traiti odgovor,
da moda i znamo odgovor, ili pak da je loe formulisano pitanje. Kada ste zavrili itanje Runa
nekome (ili sebi) nemojte toj osobi ponovo itati
bar nedelju dana.
45

Istine i zablude

ako kad se pomene vudu gotovo svi odmah


pomisle na vudu lutke, one se u tradicionalnom vuduu na Haitiju gotovo i ne upotrebljavaju, ve su u vudu ule tek kada je on stigao
u Nju Orlins. Tradicionalno, vudu ne koristi takvu
vrstu supstitucija i, ako se lutke i koriste u vuduu,
to bi onda bilo kao ponude odreenim duhovima,
ili kao spremite gde bi se smestio duh, o emu
se vie informacija moe nai u drugom delu mog
teksta o veticama, u radu sa duhovima. U magijskom smislu lutke nisu ponude duhovima, one su
objekti koji slue da predstave neku osobu u procesu simpatetike magije. O simpatetikoj magiji
se moe puno proitati u kapitalnom delu Demsa
Frejzera, Zlatna grana, koje je vie puta izdavano i kod nas i nije teko za nabaviti. Kao primer
upotrebe lutki u vuduu mogu se uzeti divinacijske
kutke koje u Nju Orlinsu od nedavno pravi i nudi
Denis Alvarado (Denise Alvarado), autorica knjiga o vudu i hudu lutkama (Voodoo Dolls In Magick And Ritual i The Voodoo Doll Spellbook).
Ove lutke ne slue kao susptitucija za ljudsku osobu koju bi trebalo da predstavljaju, ve je u pitanju
materijalni osnov za smetanje duhova koji uvaju
objekte za divinaciju (tarot, visak, uii tabla...) od
spoljnih uticaja, krae, maaka koje mogu da ih
razvuku i slino, ali i koji istovremeno i pomau
u proricanju. Dakle, lutke mogu isto da izgledaju,
samo se razliito koriste.
Magijske lutke kako smo nagovestilii nisu
uopte afrike po poreklu, ve su u praksu
njuorleanskog vudua ule iz evropske magijske
tradicije, i to najverovatnije nemake. Dodue,
magijske lutke su bile poznate jo u drevnom
Egiptu i staroj Grkoj, gde su nazivane kolosi, a
magijska upotreba kolosa opisana je na vie mesta u sauvanim grkim magijskim tekstovima.
U Evropi, na nemakom govornom podruju,
ovakve su lutke nazivane zauberpuppen, a informacije o tome da su ih koristile i vetice, imamo
sa engleskih zapisa sa suenja veticama.
Upotreba lutki je poznata i u razliitim neev-

ropskim kulturama. Kao primer moemo navesti


tajlandsku Kumar Tong crnu magiju, gde se u
lutku, (ponekad kau da se koristi i stvarni fetus
deteta preminulog u majinoj utrobi), na groblju priziva Kumar Tong, duh koji potom slui
da izvrava magijske zadatke. Japanska kultura
takodje poznaje upotebu lutaka u magiji, gde se
prave takozvane teratu bozu lutke koje se koriste
za prizivanje dobrog vremena. Takoe, moemo
pomenuti i takozvane zabrinute lutke, a u pitanju
su jako male figurice od vune koje se koriste u
majanskim podrujima Gvatemale. Indijanci ih
koriste tako to ih daju deci, govorei im da lutki
kau jednu svoju brigu ili strah i potom ih stave
pod jastuk. Ujutru, kad bi lutka nestala, verovalo
se da nestane i ta briga ili strah kod deteta. Ceo
proces obino se ponavlja tokom est noi, za koliko se smatralo da je dovoljno da deca povrate
sreu.
Uprkos holivudskom stereotipu da se lutke
koriste samo da bi se nekom naneo bol ili ak
smrt, lutke se u magijskoj praksi u poslednjih
par vekova najee koriste za leenje. Zapravo,
lutke se, kao posrednik koji predstavlja telo neke
osobe, mogu koristiti za bilo koju vrstu magije.
Dakle, lutka nije nita drugo, do medijum
preko kojeg se vri uticaj na osobu koju predstavlja. U poetku su koritene obine deije lutke,
kada su bile dostupne, ali kad nisu koritene su
lutke koje su pravljene od krpa i tekstila. Zapravo, nije bitno od ega je lutka napravljena i ime
je napunjena, ve je najosnovnije to kako je
posveena da predstavlja neku osobu. Ima i onih
koji o tome vode rauna, pa potuju pravila po kojima se trude da lutku saiju od nekog dela odee
noene od strane osobe koju predstavlja i ispune
je pamukom pomeanim sa kosom, noktima i
slinim telesnim produktima te osobe. Postoji i
tradicija, moda ak i dominantna, da lutka mora
biti ispunejna panskom mahovinom (Tillandsia
usneoides). Nje nema u naim krajevima, ali se
moe kupiti na cvetnim pijacama i lako se uz-

o vudu lutkama
gaja u kunim uslovima. Postoje tradicije koje
insistiraju da se u toku punjenja lutke prinese
krvna rtva, ali to se ne preporuuje. Bez ulaska
u moralnost takvih praksi, neiskusni i nedovoljno stabilni praktiari, mogu da se veu za nekog
duha i potom godinama pate od raznih neeljenih
situacija, nasilja ili ak smrtnih sluajeva koji se
mogu dogoditi. Za one koji su iskusniji upotreba
menstrualne krvi ( ako je u pitanju ena) jeste
reenje koje moe da bude funkcionalno.
Sledei korak da se lutka napravi je njeno
krtenje. Kako je ve reeno nije bitno od ega je
lutka napravljena, da li je fabrika ili runo pravljena, bitno je da se ona krtenjem poistoveti sa
osobom koju predstavlja, i to jeste magijski in
od kojeg zavisi efikasnost planiranog rituala. Zavisno od toga u koje svrhe elimo da koristimo
lutke, one mogu biti napravljene i od drugih materijala, ne samo od platna. Za leenje platnene
su najee, a za destrukciju postoji itav spektar
drugih materijala. Tako lutke od voska na primer,
mogu da slue za destrukciju. Kako se otopljava votana lutka tako i rtva kopni i osea bol.
Lutke od maslaca ostavljaju se na suncu i tako se
radi arolija za destrukciju itd.
Nekad nije potrebno praviti celu lutku, dovoljno je napraviti i samo obris ljudske figure od
papira i nekog drugog materijala. Ove lutke mogu
da slue za leenje, ali i za destrukciju. Takva
upotreba papirnog obrisa postoji u amerikom
narodnom vetiarstvu, gde bi od papira napravili obris ljudske figure, zatim na njemu napisali
ime osobe kojoj bi eleli da naude, te odreeni
broj dana, pomalo cepali tu figuru. Kad je potpuno iscepaju, verovalo se da bi ta osoba trebalo
da umre.
Slino se radi i u njuorlenaskom vuduu. Tamo
su nekad rtvovane make, ali se sa tom praksom
uglavnom prestalo. Supstitucija za to moe biti,
recimo, dranje du du lutke crne make na oltaru, i to slui u pozitivne svrhe, a ne za destrukciju. To nije prava lutka ve, kao i u prethodnom

primeru, izrezan obris figure make. Crne make


se smatraju donosiocima sree pri kockanju ili
igrama na sreu, a du du je u vuduu izraz koji
oznaava objekat koji je posveen i uloga mu je
da uva od negativnosti i zla.
Primena lutki zavisi od neije kreativnosti
kako primeniti principe po kojima magija lutkama deluje. Sledea dva primera to ilustruju.
Prvi je moderni pristup ilustrovan gvatemalskim
brinim lutkama. Moderni ritual koji koriste
neki takozvani magovi haosa, je da se za takvu
gvatemalsku lutku ritualno vee neka slabost ili
opsesija, i da se onda ona ritualno spali. Drugi
primer je konkretna arolija sa lutkama, ali i improvizacija naina na koji se prave lutke, koja
dolazi iz amerikog narodnog arobnjatva kojim
su dominirali potomci robova iz Afrike, a koja
obezbeuje da partner ne vrlja previe naokolo.
Uzeo bi se njegov neopran donji ve i od njega
bi se oblikovala ljudska figura koja bi ga predstavljala. Od vlastitog neopranog donjeg vea bi
se napravila lutka u naem obliku. Obe, naravno,
najbolje to je mogue u onoj meri koliko se od
vea to uopte i moe uraditi. Pri pravljenju te
lutke, se naravno moe koristiti i kanap da se
delovi uveu da lie na ruke noge i glave. Zatim
se obe lutke, veu jedna za drugu, ruke za ruke, i
noge za noge. Potom se povea lubenica presee
na dva dela, izdubi malo, i semenke sauvaju.
U tu rupu se stave tako spojene lutke, a polovine
lubenice spoje. Lubenica se zatim zakopa u bati,
a semenke izmrve dok ne postanu praak koji se
zatim pomea sa seksualnim fluidima oba partnera, i ta smesa se onda pospe na mesto gde e
partner proi.
U sluaju da imate svoje iskustvo sa lutkama, ili neki originalni nain primene, piite nam,
te ako je zanimljivo i originalno, objaviemo u
Vetijoj reviji.

Tau Zostrijan

Lutke koje su sluile za proricanje sudbine u Francuskoj,


poznatije pod nazivom bebe a bonne aventure bile su jako
popularne u Evropi u 19. veku. Kau da je i sama kraljica Elizabeta imala jednu takvu dok je bila mlada.
Lutke su obino izraivane u obliku vetice ili ciganke,
to ne iznenauje, budui da se smatra da potiu od
putujuih romskih gatara. Gornji deo lutke je pravljen
je obino od drveta ili od porcelana, dok se suknja
sastojala od stotinu papirnih listova na kojima su
bila ispisana razna proroanstva. Prilikom potrebe
za uvidom u ishod nekog dogaaja, lutka bi se obino
uzimala desnom rukom i zavrtela prstima, i ekalo da
se zaustavi, te su nakon toga iitavao list na suknji na
koji je ukazivao kaiprst lutkine leve ruke.

Patricija Krovter (Patricia Crowther)


autor Goran Kovi

Portret vetice
"Mi ne smemo zaboraviti da je u Novom
dobu Vladar Vodolije niko drugi nego Zvezdana
Boginja, ija bela ruka i danas privlai decu Zemlje, da postanu deca Zvezda" rei su Patricije
Krovter, jedne od poslednjih, jo uvek ivih Visokih svetenica iniciranih od strane Deralda
Broso Gardnera (Gerald Brosseau Gardner),
koju mnogi smatraju naslednicom Gardnerove
duhovne tradicije.
Patricija Davson (Patricia Dawson) roena je
u efildu (Sheffield) u Engleskoj, 27 oktobra 1927.
Godine, pola sata posle ponoi, u olujnoj noi
sa grmljavinom, i za vreme opadajueg Meseca.
Njena prababa je bila travarka i vidovnjak, a kao
detetu gatara je prorekla Patricijinoj majci, da e
Patricija kad poraste razviti velike moi, da e
Mesec imati veliki uticaj na nju, te da e se baviti
magijom i krenuti stopama svoje prababe. Od najranije dobi identifikovala se sa vilama, devojako
prezime njene babe je u prevodu je i znailo vila,
to ju je jo kao devojicu fasciniralo, tako da se
na maskenbalima maskirala u vilinske kostime.
Bila je fascinirana Mesecom i oduevilo je kada
je kao dete bila izabrana da na boinoj priredbi
glumi vilu Meseca. U koli je glumila glavnu ul-

2015. | VETIJA REVIJA

ogu u predstavi pod nazivom: "Legenda o Boginji


Meseca ".
itajui Gravesovu Belu Boginju kasnije,
shvatila je da je, u prolosti, upravo ta Boginja
bila oboavana irom sveta, te je poela da traga
za enskim oblikom boanstva, s obzirom na to
da joj je do tada Bog otac bio nezanimljiv.
U mladosti se srela sa hipnotizerom koji joj je
vratio seanja na njene prole ivote, ukljuujui i
onaj u kojem je ivela 1670. godine i bila vetica,
stara oko 66 godina, po imenu Poli (Polly), koja je
ivela u maloj kolibi sa makom, abom, kozom
i kokokama, a za lokalno stanovnitvo, iako nije
bila ba drueljubiva, izvodila magiju. Tokom te
hipnotike seanse, kroz Patriciju, Poli je ak recitovala magijsku bajalicu, sa objanjenjem kako
se koristi u magiji. Patricija tada nije imala nikakvo znanje o takvim arolijama, a kasnijom
proverom utvreno je od strane strunjaka da je
ta bajalica istorijski autentina.
Mnogo godina kasnije, Patricija je imala i
druge vizije prolih ivota, ukljuujui i jedan u
kojem je sluila Boginji kao svetenica obdarena
veoma snanim natprirodnim moima.
Godine 1954. Patricija je posetila vidovnjaka

49

koji joj je predvideo da e za dve godine sresti


sudbinsku ljubav svog ivota i da e mu ime biti
Arnold. Patricija nije puno razmiljala o ovom
proroanstvu, ali je dve godine kasnije zaista srela
scenskog maioniara Arnolda Krovtera (Arnold
Crowther ). Arnold je jednostavno jednoga dana
uao u prostoriju u kojoj je bila Patricija, i pitao
je da li je u horoskopu vaga. Kada je to potvrdila,
pitao je da li je zainteresovana za okultno, na ta
je ona neodreeno odgovorila da pretpostavlja
da jeste. Tokom sledeeg susreta pitala ga je zato
joj je postavio ta pitanja kad su se prvi put sreli.
Odgovorio joj je da su se poznavali u drevnom
Egiptu u prethodnim ivotima i da su oni dve
due koje su se ponovo srele.
Arnold Krovter je bio mason zainteresovan za
budizam. Upoznao je neke od vodeih britanskih
okultista, ukjuujui i Geralda Gardnera, sa kojim
je veoma brzo postao veliki prijatelj. Odmah nakon toga otiao je u rat. 1944. godine u Parizu je
posetio enu medijuma. Tokom spiritualne seanse,
muki duh je rekao da je u prolom ivotu on bio
Arnoldov uitelj u tibetanskoj lamaseriji, otkrio je
ime koje je Arnold imao, i podatak da je Arnold
ubijen u borbi. Seansa se zavrila reima "tvoja imovina bie vraena" i na sto je ispred njih, u tom
trenutku, niotkuda pao tibetanski molitvenik.
Neto kasnije Arnold je sluajno dobio neke tibetanske predmete (lampu, trubu napravljenu od
ljudske kosti, bubanj od ljudske lobanje i zveku),
karakteristine predmete za lutajue tibetanske
jogije potovane kao svece, za koje se verovalo da se

oslobaaju u trenutku smrti i vie ne reinkarniraju.


Na pitanje zato je on onda inkarniran, reeno mu
je da, ako takav monah ubije nekoga, onda on mora
da se inkarnira da bi izbalansirao karmu. Kasnije,
tokom tibetanske izlobe u Londonu, Arnold je
saznao da je stvarno postojao monah sa imenom
koje je duh saoptio tokom seanse, i koji je 1904.
godine tokom jedne bitke ubio vojnika i potom i
sam bio ubijen.
Arnold je bio zainteresovan za vetiarstvo,
ali se Gardner plaio da bi deo onoga to bi
u kovenu nauio mogao da iskoristi u svojim
maioniarskim trikovima i tako dovede koven u
opasnost. Zato i nije hteo da ga primi, ve mu je
prorekao da e ga inicirati ena plave kose. Ta
ena bila je Patricija, i jednom prilikom Patricija mu je pokazala knjigu koju je sluajno nala
u knjiari. U pitanju je bila Gardnerova knjiga
Witchcraft Today. Arnold joj je leerno rekao da
je Gerald Gardner njegov stari prijatelj i ispriao
joj gomilu anegdota vezanih za njihovo druenje,
ukljuujui i onu kada ga je Gerald vodio na jednu
od urki kod izvesne Gospoe Vande. Gospoa
Vanda je u to vreme redovno prireivala takve
urke za umetnike, intelektualce i pisce, na kojima bi se svi jo na ulazu skidali goli, i tako i ostajali do kraja.
Sve te prie i knjiga koju je proitala fascinirali su Patriciju i zamolila ga je da je upozna
sa Gardnerom i njegovom suprugom, te su ga
oboje posetili u njegovom Muzeju vetiarenja
(Isle of Man).

Gardner je inicirao Patriciu u vetiarstvo 6.


Juna 1960. godine u svom linom hramu. Tokom
tog rituala inicijacije, Patricia je imala duboko
i snano iskustvo transa tokom kojeg je videla
simbolinu viziju svog roenja i inicijacije kao
svetenice Boginje Meseca. Gardner joj je objasnio da se, dok je bila u transu, vratila u proli ivot
i setila svoje drevne inicijacije. Patricija je onda
inicirala Arnolda, ispunjavajui Gardnerovo
proroanstvo dato mnogo godina ranije. Gardner
im je potom poklonio vetija ritualna orua i koralnu ogrlicu kao poklon Patriciji.
Iste te godine Gardner je obavio njihovo
vetije venanje, unutar kruga ispunjenog
cveem u kojem su svi goli pevali i plesali, uz skakanje na metlama u stilu folklorne tradicije. Dan
nakon ovog venanja, Patricija i Arnold su obavili
i graansko venanje, koje su nacionalni tabloidi
objavili kao vest o venanju vetice i veca, na
kojem je mlada bila u crnoj venanici, a Gardnera su proglasili glavnim vecem u Engleskoj,
uz fotografiju na kojoj ih on blagosilja drei tap
iznad njihovih glava.
Par dana nakon toga, dobili su drugi stepen
inicijacije, te trei stepen na njen roendan. Iste
godine kada je ona postala i Svetenica, decembra 1961, poeli su da prave svoj koven u efildu,
nastavljajui da paraleno rade i sa Gardnerom.
Nakon vesti o venanju nastavili da budu miljenici medija koji su ih esto konsultovali i traili od
njih intervjue, te je prilikom jednog intervjua na
televiziji Patriciju zapazila i javila joj se pismom
jedna starica iz kotske, po imenu an (Jean),
tvrdei da je iz stare vetiije porodice. Nakon
dve godine dopisivanja, zakljuila je da je Patrici2015. | VETIJA REVIJA

ja dostojna znanja i prenela joj svoje vetiije


porodine tajne.
Patricija i Gardner su imali jaku magijsku
povezanost. esto su imali snove koji su se
nadopunjavali, tako to bi ona sanjala jedan
deo sna, a on drugi. Deavalo se da tako sanjaju vetice iz prolosti koje su im davale informacije kako je magija nekad izvoena.
Poredei svoje beleke o snovima veoma esto
su dobijali kompletnu sliku o magiji koju su
ponovo otkrivali.
Sa druge strane, Arnold je imao snove koji
su se vie ticali ne praktino magijskih, ve
duhovnih i karmikih pouka i to se uglavnom
deavalo za vreme punog meseca.
Arnold i Patricija Crowther su magijski
pomagali mnogima kojima je to trebalo, skidali
su negativnu magiju, proterivali loe duhove i
na zahtev radili ljudima arolije za njihovu dobrobit. Prilikom kontaktiranja duhova, koristili
su i ouija tablu koju su dobili od Geralda Gardnera, kao i tehniku automatskog pisanja, ali je
njihov rad i van tih pomagala obilovao raznim
parapsiholokim iskustvima, neobjanjivim
sinhronicitetima i kontaktima sa duhovima i
za veinu ljudi nevidljivim biima, o emu su
svedolii i drugi ljudi koji bi se zatekli pored nih
u raznim situacijama.
Posle Arnoldove smrti 1. Maja 1974, Patricija je nastavila da radi za dobrobit vetiarstva,
nastojei da pobedi mnoge zablude koje okruuju
vetiarstvo. Sa njenim samopouzdanjem i smislom za humor smatrali su je neprikosnovenom
kada je re o odbrani vetiarstva od verskih fanatika i neosnovanih kritika.
51

Ed Fitch

Ritual samo
- Ovaj ritual bi trebalo da se izvede tokom
Mladog Meseca, ali nije strogo ogranien na
izvoenje u vreme te faze Meseca. Potreba, a
ne doba, oredjuje izvoenje. Postoji stvarna
snaga u samoblagosiljanju i ne bi je trebalo
upotrebljavati sem onda kada postoji stvarna
potreba za tim, i tada to ne bi trebalo raditi na
brzinu i smueno.

Svrha ovoga obreda jeste da dovede osobu u blii kontakt sa Boanskim. Moe se
takoe koristiti kao manje posveenje, kada
osoba koja eli posveenje nema nikoga ko
bi izveo Obred. Ovaj obred samoblagosiljanja moe takoe biti koriten kao manji egzorcizam, da se isteraju bilo kakvi zli uticaji
koji se mogu nalaziti oko osobe. To moe izvesti svaka osoba sama nad sobom i po svom
nahoenju. Izvesti obred na mirnom mestu,
na kojem vas niko nee omesti i bez odee.

Za obred vam je potrebno


sledee:
1. So, oko 1/4 kaiice
2.Vino, otprilike jedna unca (1 unca
iznosi oko 28,3 gr.)
3.Voda, oko 1/2 unce

4.Svea, posveena ili neka druga

Rezultat obreda je oseaj smirenosti


i tiine. Poeljno je da se onaj koji ga izvodi
ogreje toplotom zraka zalazeeg sunca, tako da
moe meditirati i shvatiti da je prizvao panju
Boanskog na sebe, traei da postane blii
Boanskom skupa po svojim ciljevima i mudrosti.
Kada ste spremni da ponete, pospite
so po podu i stanite na nju, osvetljavajui
sveom. Pustite da toplota svee ue u vae
telo. Pomeajte vodu i vino, meditirajui o
tome zato izvodite ovaj obred samoblagosiljanja.

Proitajte naglas sledee:


Blagoslovi me Majko, stoga jer sam
tvoje edo
uronite prste desne ruke u pomeano
vino sa vodom i premaite oi.
Blagoslovene budite moje oi, da ja
mogu videti tvoj Put
premaite nos vodom i vinom

oblagosiljanja
Blagosloven budi nosu moj,
tako da ja mogu udahnuti svoju
sutinu
premazati usta
Blagoslovena budite moja usta,
tako da ja mogu govoriti o Tebi
premazati grudi
Blagoslovene budite grudi
moje, tako da ja mogu da budem
verna/veran Tvom zadatku
premazati slabine
Blagoslovene budite moje
slabine koje nosite ivotnu snagu
oveka, kao to Ti iznosi celu
kreaciju
premazati stopala
Blagoslovena budite moja stopala, tako da ja mogu hoditi Tvojim
putevima

Ostati tako smireno, i meditirati neko vreme. Razmisliti o


izreenome, o sebi, i o Gospi i Bogovima

Iskustva

autor Lona

Iscelivanj
Neke stvari su jako konfuzne, znala sam
da u ostati sama ako zadrim dar od Boga po
roenju i prihvatila sam to... Jo kao mala imala
sam svest o svemu oko sebe...
Danas me ljudi posmatraju obino sa nevericom kad im kaem da mogu da isceljujem
od malena. Obino je tu neki ovla osmeh,
ili neverica, a najee hiljadu pitanja: jesi
li ti vetica, amanka, prevarantali se sa
nama?, a onda, kad im ukaem na stvari za
koje samo oni znaju, ili zaute ili me zabezeknuto pogledaju oima jo uvek punim znakova
pitanja, kako i odakle to ja znam.
Iskreno, nisam ni sama svesna kada se prvi
put pojavila u meni elja da posegnem za onim
to mi je po roenju dato kao dar ili prokletstvo.
Lino ga doivljavam kao dar, ali se uglavnom
oseam usamljena sa svojim darom, jer se u
mojoj sredini ljudi plae ovakvih osoba.
Kako je poelo, esto postavim sebi to
pitanje, i seam se da sam iz ogromne ljubavi
prema ivotinjama pokuavala da ih izleim
ili da im saniram povrede, ali nisam bila sigurna da li je to to sam ih nakon mog tretiranja
izleila ili sam elela da to tako vidim, jer, evo,
dok sada posmatram unazad, rekla bih da to i
jeste bilo moje prvo leenje, jer imali smo malu
belu pudlu, povredila je apu, sklupala sam se
oko pudle i njoj je posle pola sata bilo dobro.
Kasnije, sa nekih 13 ili 14 godina, u u
periodu kad su se majka i otac su se razveli,
odnosno razvodili i kad sam bila rastrzana
izmeu emocija prema oboma, najee bih
se sklupala u sobu i razmiljala o svemu. U
jednom od takvih dana, seam se da je ocu
doao neki prijatelj iz rodnog kraja zbog nekog posla. Bila sam u sobi i kao iz katapulta
izletela u dnevnu sobu gde su oni sedeli, i ne
znajui ni sama ta me je teralo, bez ikakvog

uvoda, rei su iz mene izlazile same i niko me


nije razumeo. Sva usplahirena prila sam prijatelju mog oca i poela da govorim od ega
mu je sin bolestan i da mu mogu ja pomoci,
da treba da ja da mu pomognem, jer ako to ne
uradim krenue na gore. I, zaudo, ili moda
meni da udovolje, pristali su. Deak od nekih
osam ili devet godina, bolestan od kvadriplegije, sa dijagnozom lekara da se vie ne moe
nita uiniti, jer su unutrasnji organi poeli da
otkazuju, ali ja sam duboko u sebi verovala da
mogu izleiti deaka, i da je trebalo samo da
se opuste ligamenti na rukama i nogama da bi
moglo dalje da napreduje. Jednostavno sam
videla to. Slike su bile nejasne, ali kao da su
se nizala jedna za drugom i davale mi upustvo
ta da radim i sigurnost da to mogu. Oko tri
meseca sam radila sa deakom, i uspela sam.
Mojoj radosti nije bilo kraja. Deak je kasnije
otisao na ugradnju ipke, a nakon godinu dana
je prohodao i progovorio .... danas je normalan, zdrav ovek, sa prelepom porodicom.
To je bila prva vea intervencija, za koju
sam znala ili bolje reeno verovala da u uspeti,
i jesam.
Nastavila sam da pomaem gde kod je bila
potrebna pomo. Pomagala sam i iz daljine
komijama jer nisam smela da im priem jer mi
nisu verovali. Pomagala sam psima kad se povrede ili kad se kote, a jednom i jednoj liji koju
su lovci povredili... da, tada sam primetila jo
jedan od darova a to je i mogunost razgovoram sa ivotinjama... ne lajem i mjauem, jednostavno priamo. Priamo mislima, priamo
svako na svoj nain, ali znam da me razumeju.
Kako to radim ni sama ne znam, jednostavno ja sam TO. Nema primesa nieg drugog, to
je deo mene kao to je ljudima normalno da
naue da voze bicikl, ta god. Jednostavno to

je kao dar
je dolazilo samo, iz mene, u meni. U poetku
nisam umela da izbacim preuzetu bolest, imala sam mnogo problema sa tim...sluajno sam
otkrila nain izbacivanja kroz vodu ili zemlju.
Jednom dok sam hodala pored reke, na pas
Lesika se okliznula na kamenu i povredila apu
u vodi i poela da cvili. Podigla sam je neno
i oprala blato sa njenih apa...Htela sam da
preuzmem sam bol koji je oseala, i preuzela
sam ga. Kue se smirilo i spustilo glavu, kao da
mi se zahvaljuje, na moja kolena. Oprala sam
ruke od blata i osetila sam da u meni nema vie
njene boli i poela da koristim vodu pri svakom
leenju kasnije. Sve je nekako samo od sebe
dolazilo na svoje mesto...

Kad sam ostala, kao petnaestogodinjakinja,


sama u centru jednog malog gradia, desilo mi
se neto neverovatno. Odjednom, iz stanja u
kojem sam se oseala usamljeno i tuno, kao
da je neko poslao ogromnu ljubav, ogromnu!
Skoro da sam prestala da diem, a onda je dola
radost, jer videla sam odakle dolazi zrak, kao
nit rozikastog balona, kao kad neko pogleda
kroz prozor. Ljude na daljinu vidim oduvek.
Moda to zvui pomalo udno, ali ja
oseam da imam misiju. Oseam da sam deo
boanskog plana u kojem ljudi treba da vole
sebe i da vole druge, te da jedino tako mogu da
budu sreni... Ubeena sam da je izvorno data
LJUBAV, da ivot nije kazna ve da je dar.

Kako smo
Samhain Samhain, Halloween, praznik svih svetih, koji je
u Srbiji poznatiji kao No Vetica.
Da li je to Bakan, nama veticama poklonio ovaj
praznik, ili je to samo nain na koji se na prostorima bive EX-YU doivljava ovaj praznik ne znamo,
ali injenica zbog koje smo narocito sreni je ta, to
njegova proslava postaje sve vie drutveno prihvatljiva u Srbiji, Hrvatskoj, I ostalim delovima nae,
nekada zajednike domovine. Sve ove zasluge verovatno moemo pripisati zapadnoj pop kulturi koja je
ovaj kult provukla kroz sprske domove preko vrata
Holivuda. Bilo kako bilo, iako se to i dalje odraava
samo u maskembalu i dobrom provodu, re vetica
i simbolika koja je krasi vie nije neto pogrdno u
Srbiji naprotiv, veoma je popularno, a kako su halloween proslavili oni koji malo vie znaju o ovom
prazniku, i verovatno ga due praktikuju, delimo sa
vama u nastavku teksta, rei onih koji su ovu svetkovinu ispotovali ritualno u Zagrebu, Beogradu i
Novom Sadu, jer smo samo za vas pripremili mali
intervju, i to jedan koji je obavljen u vlastitom domu
izvoaa, drugi u prirodi, i druga dvai u prostorijama
kluba.
-Molim vas da za nae itaoce kaete par rei
koliko da osete ta znai obeleiti ovu svetkovinu na
ritualan nain, i kako je to izgledalo?
Za mene... Samhain je vreme, period u kojem
Sila tame u nama i oko nas unitava sve to je ustajalo i to nema opstanka. Nema opstanka bez da nama
crpi energiju i Sila to prepozna bolje nego mi sami,
i estoko se obrui u svom unitavajuem pohodu
esto nas ostavljajui bez daha, esto da doslovno
padnemo na zemlju ogoljeni do kostiju ali ivi, o da,
itekako ivi, gledajui oko sebe tu pusto i strahotu
kad odlazi sve to nije za ostati i sve to ne vrijedi.
Odlazi na najbrutalniji mogui nain.
Tada shvaamo ono to se naziva ciklus ivota
i smrti koji se neprekidno izmjenjuje, osjeamo ga
doslovno na svojoj koi. I tako ogoljeni i bespomoni
da ita uinimo, shvaamo mo Sile koja nam u trenu
moe tako ranjivima unititi ovaj ivot, ali samo ta
Sila, nitko drugi, vjerujte koliko god ona bila razorna,
ona nas u istome i titi, jer. ONA ODLUUJE tko e
ivjeti a tko nestati, jedino se nju to pita, jer ona je
kreator i unititelj svega to postoji.

to smo dublje s njom povezani to emo je bolje


i izbliza upoznati, ponekad zaista zastraujue. Pa i
vrijeme je njeno, a kako onda i o emu da se govori
nego samo o unitenju. O unitenju jednoga principa
da bi se napravilo mjesta za novi princip, za novi
ivot, ma to to znailo.
Sila zna, ona ima plan, u to sam sasvim siguran.
A mi znamo i uzdamo se u tu silu pa ak i onda kada
nas dovede ravno pred svoje lice toliko blizu da vie
neznate jeste li ili niste u stanju ivjeti. Ona se tada
manifestira, dogovara se s nama i slae novi plan za
nas. Vjerujte ona e znati uzdamo li se u nju ili ne,
ona e prepoznati, vjerujemo li u nju ili se plaimo
njenog suda, predajemo li joj se u ruke ili se protiv
nje borimo.
U Nju se uzdam, u njen sud. Uzdam bi se ak i
onog trena kad osjetim da se njen dah okrenuo prema
meni i da ledi kosti. Preputam joj se, hvatam se s
njom u kolo smrti i unitenja, preputam se njenom
vrstom zagrljaju koji traje odreeno vrijeme. Crtam
zajedno s njome sveti krug, u njega ulazim, duboko
potujui njene misterije smrti i podzemnog svijeta,
neka me i povede kroz hodnike tame duboko u utrobi
zemlje tada u mojim vizijama. Jer to je dan koji sam
Njoj poklonio i njenom planu. Dan kada sam sasvim
stopljen s Njom, onom koju dobro poznajem i svugdje prepoznajem. ak i onda kada je drugi nevide, ne
primjeuju njeno prisustvo, ja joj poznam boju i dah.
I u toj noi i u tim danima, mi smo jedno. Sila
je moj tit, a ja sam njen ratnik. Moj ivot ovisi
o njenoj snazi. Savez je to koji se ne sklapa sa
svakime i svaki dan. Savez u kojem je povjerenje
neizmjerno jer jedino takvo i moe biti. Povjerenje
poput onog to brod na puini predaje oceanu, jer
eli preko njega prei i zna da je jedini nain taj
da mu se prepusti. Da se s njime stopi i mirno ue
usred oluje. Tako i mi plovimo u noi Samhaina,
plovimo oceanom svoje sudbine i dobivamo uvide
koje smo proli, koje prolazimo i neke uvide koje
emo tek proi. Vienje je jasno ako dobro otvorimo oi i ako je nae srce spremno. Sila nas
titi, koliko god ona razorna bila. Sila je to Tamnog
Boga i Tamne Boginje. U njihovom srcu je za nas
ljubav radi koje su oni u stanju sve napraviti. Za

proslavili
- intervju
tu ljubav trae od nas i rtvu, onu koja i nije za
drugo nego da se baci ravno u bezdan ili onu koja
je izvrila svoju svrhu na ovoj ravni, bacite ju tog
trena jer tada e ona imati smisla. Krivo je reeno
da se najbolje rtvuje. Tamni Bog i Tamna Boginja
oni su koji od svoje djece nee uzeti njihovu esenciju i njihovo najbolje. Nego a sa uitkom spaliti i
unititi ono to im se nakalemilo i to se licemjerno
predstavlja kao za njih dobro i spalit e ono ije je
vrijeme dolo neumitno. U toj noi, u tim danima.
Osjeat emo se opustoeno i mi. Bit e i tuge, ali
sjetimo se da smo u taj tren ivi i da od svega imamo Boga i Boginju koji su za nas u stanju iz niega
napraviti sve. I tako ogoljeni ekamo dan kada e
svijetlo opet poeti rasti i u taj dan mi emo dobiti
dar. Dar od Boga i Boginje od sile unitenja i sile
stvaranja, za nas. Budite blagoslovljeni u radosti
Samhaina./za Paganski krug Hrvatske Ra Ven/
Dogovorili smo se pre par sedmica da nam
u goste za Samhain dou goe iz Zagreba i da
jedna od njih bude svetenica u okviru ovog rituala. Znamo se ve nekoliko godina i radili smo
zajedno u okviru Paganske federacije Balkana, sa
naom dragom sestrom Morganom, kada je dolazila u Beograd prethodnih godina. Meutim, one su
bile spreene da nam se pridrue, a zbog popriline
zbrke u komunikacijama, tek pre par dana smo
odluili ko e da izvodi ritual i u kakvoj formi. U
svakom sluaju, atmosfera je bila topla i porodina,
ak nam se gost iz Splita (u stvari iz SAD, samo
ivi u Splitu) koji je inae inicijat Wiccae, uklopio
kao da se celog ivota poznajemo. U toku rituala
se spontano podigla energija i veo izmeu astralne
ravni i uobiajene materijalne iluzije budnosti. Kolala je meu nama kao da su astralni autoputevi
svi reili da se susretnu u naem Hramu. Posle
zatvaranja kruga i otputanja sluajnih pridolica
wink nastavila se zabava nekoliko sati,
i doli smo do zakljuka da se sve uklopilo kao
da je bilo planirano, iako je organizacija bila vie
nego improvizovana. Blagoslovi sa svih ravni
sada se prelivaju na sve strane./ Monada Adonai
svetenica fra ARHTuR 418 svetenik/

Na isto pitanje iz Karidven kovena, koji postoji


i deluje takoe u Beogradu, Tala kae:
Mi smo za ritual sami napravili crne svee po
svom receptu, radi bolje zatite zbog rada na otvorenom i relativno nepoznatom terenu. Ponude su
bile paljivo pripremljene kao i izrezbareno prijatno
lice na repi. uma je bila mirna i sasvim mrana,
jedino se video mesec. Oltar na oborenom deblu,
vatrica na jugu i nas troje, savrena slika. Ritual se
sastojao iz tri dela i kraj je bio ostavljen za duhove.
Prisustvo elemenata i zvukom i slikom i fiziki
bilo je upeatljivo i neverovatno prijatno, tokom
rituala ienja i pripreme za pretke, jer je pokazalo
koliinu energije koju smo svo troje pretoili u
ritual. Ritual za pretke je bio prepun emocija i zahvalnosti. Verujem da zbog naih energija i dobre
pripreme nije bilo loih entiteta. Zahvalili smo se
svima to su nam se pridruili i zamolili Hekatu
da ih povede tamo gde pripadaju i gde e nai mir.
Samhain napolju je nadrealno iskustvo, a posle njega je ostao dubok oseaj zadovoljstva i mira.
U Novom Sadu izvetaj o protekloj ceremoniji
u slavu Samhaina dao nam je Gwidion:
Za razliku od rituala koji su odravani u Beogradu, za rad u Novom Sadu izabrali smo da to
bude malo drugaiji ritual. U grupi su bili relativno
poetnici, uz jednu veticu koja se identifikuje kao
dijanika, tako da je izbor pao na ritualni priziv Hekate koji za cilj ima najpre proienje od naih slabosti, a potom i Hekatinu zatitu za uesnike. Ritual
smo se trudili da obavimo to jednostavnije, bez da
to narui efikasnost. Takav ritual je najbolje raditi na
nekom raskru, ali poto smo ga radili u zatvorenom prostoru simbolino smo predstavili raskre
na oltaru. Ponude Hekati bile su u vidu medenjaka,
u broju koji ona najvie voli. Sam ritual je proao u
dobroj atmosferi, a par znakova je pokazalo i da je
bio uspean. Recimo od reakcije prisutnog psa koji
je bio miran sve dok se nisu poela izgovarati Hekatina sveta imena, pa do drugih mistinih znakova.
Kad se sve sabere i oduzme moemo da budemo
zadovoljni i da kaemo da smo obeleili Samhain
na nain kojim moemo biti zadovoljni.

Zato se drevna egipatska statua pomera sama?

pripremila: Slavica Otovi

Muzej u
Mancesteru, Engle
Primetio sam jednog dana da je statua
okrenuta. Bilo mi je udno, jer je ona
u zatvorenoj vitrini, a ja sam jedini
koji ima klju od nje. Vratio sam je u
prvobitni poloaj, ali se ona i sledeeg
dana okrenula. Stavili smo kamere da je
nadgledaju, a iako se ti pokreti ne mogu
primetiti golim okom, ubrzani snimak
jasno pokazuje kako se odvija njena rotacija, rekao je egiptolog Kembel Prajs,
kustos u Manesterskom muzeju.

da se okree, i to ne manje i vie, nego tano 180


stepeni.
udo, kletva farona, ili pak optika varka?
Obzirom da se figura lagano okree, nije se
moglo primetiti, niti postoji zabeleeno od kad
je ona poela da se okree dok jednog dana, u
poziciji kada je njen poloaj bio vidno pomeren, 29-to godini kustos se zgranuo i obavestio
nadlene ne verujui svojim oima, obzirom da
je jedino on imao klju od vetrine a nije je ni otvarao.
Da bi se uverili u navode prie mladog kustosa, strunjaci su postavili kamere i zaista se
uverili da se statua stara oko 4000godina okree.

Statua Neb-Senu - slika 1

Statua Neb-Senu - slika 2


Figura od 25cm koja se nalazi u zatvorenoj
Zato se to nije do sada deavalo pitali su se
vetrini Manersterskog muzeja, i koja je 80 go- strunjaci, no kako su izvrili sve provere, poev
dina stajala na istom mestu, odjednom je poela od same podloge, mesta na kojem stoji, ostalo je
i dalje nejasno zato se danju okree a nou stoji
mirna.

Statua Neb-Senu u Manerterskom muzeju


stara 4000 god
58

Statua Neb-Senu - slika 3


Da li je ipak misterija u pitanju, neka nepoznata sila, obzirom da su stari egipani pored mumificiranih tela pokojnika esto stavljali statue
raene po njihovom liku, verujui da u sluaju
da se telo uniti, dua moe da koristi tu figuru
kao svoje naredno odredite, ili je neto drugo,
nadamo se da e se jednoga dana ipak otkriti.
Ono to se pouzdano zna je da je otkrivena
prilikom jednog iskopavanja u Egiptu, da je stara
1800 god pre Hrista, ted a je ovaj muzej otkupio
1933god, da se nije pomerala do sada, i da je od
skoro poela da se okree, ta e uraditi kasnije,
to se ne zna.
VETIJA REVIJA | 2015.

eska

sl.1

sl.2

sl.3

Dannah Da Luz

Maske i maskiranja

U jeku priprema za proslavu Samhaina,


praznika iji koreni seu duboko u pagansku,
keltsku ali i rimsku prolost, gde je drevni paganski narod sa podruja dananje Irske, Velike Britanije i severne Francuske, oboavao je prirodu
i potovao svoja boanstva, i koji tradicionalno
obeleava maskarada (dodue, danas potpuno
komercijalizovana pod uplivom amerike propagande Halovina, gde se u Holivudu, koji je na
neki nain fabrikovao celu priu, za ovu svetkovinu potroi oko 2.5 miliona dolara godinje
na kostime i sve to ide uz to. U Americi se uz sve
trokove oko Noi vetica potroi ukupno oko 6
miliona dolara), za razliku od nekadanjeg maskiranja ivotinjskom koom, glavama i slino. Postavlja se pitanje, bitnije od onog kako se maskirati
a to je: ta uopte predstavlja maskiranje? Strah,
svakako. U njegovoj sri, ogoljenoj pred licem
boanskog, koje kao takvo ne treba izazivati, ve
skriti se pred njim, jer uz pomo sopstvenog lica
ovek uspostavlja vezu s drugim ljudima. ta se
zbiva kad na lice stavi masku? Mogu li se uz njenu
pomo izraziti potisnute elje ili ih je tako lake
sakriti, ili bi maska trebala predstavljati najveu
dogmu, neutaenu elju smrtnika da bi se njom
podraavali Bogovi?

i nepromenljivo. Onaj koji nosi masku kao da


hvata nevidljive sile, a ujedno se titi od njih.
Verovalo se da nosilac maske mora da potuje
odreene zakone jer u protivnom, prizvani duh
moe lako da ga uhvati.

Menjajui i preobraavajui lice, tu vezu


prekidamo, ili je upuujemo u nekom sasvim drugom pravcu. Dakle, menjajui
sopstveno lice, stvaramo mogunost za
veliki broj razliitih naina uspostavljanja veza. Uz masku koja je uzvieni
simbol, stvaramo univerzalni jezik.
U ljudskom mozgu pohranjen je
itav niz slika lica, koja odgovaraju odreenim osobama. Jedna jedina promena u ovoj modanoj
arhivi lica dovodi do zbrke
u itavoj zbirci. Sa svom
svojom snagom maska tada
stupa na scenu. ovek se
skriva ispod maske nekog
drugog, neeg sasvim
drugaijeg, a zato da
ne, i zastraujueg.
Zlo dakle, nee imati
hrabrosti da prie,
Setimo se samo vrhovnog grkog boga Zev- jer i ne zna ko je
maske.
sa! Kada god bi se pojavio, uvek se pojavljivao ispod
maskiran. Boanska veliina bila je neizdriv pr- posebno ukoizor za oi obinog smrtnika ak i onda kada se liko se ovek
uputao u ljubavne pustolovine sa smrtnicama, m a s k i r a o
Zevs se redovno maskirao. A onda je nimfa Semela, Dionisova majka, traila od njega da joj se
prikae bez maske. U svoj svojoj veliini i lepoti,
Semela nije slutila da je to vrlo opasna elja. Zevs
joj je tu elju usliio i nimfa je, videvi ga, umrla.
Ova legenda, izmeu ostalog, govori i o tome da
je maska od davnina sluila da se kroz nju, ili uz
pomo nje, otelotvori neki Bog ili boanstvo.
U izvesnim afrikim i kineskim obredima,
maska i danas slui da prikae ono to je veno

u neko boanstvo. I posmrtna maska je zapravo


pria o zavaravanju, jer njen zadatak jeste da
sakrije smrt, da sauva privid ivota na licu umrlog. Jasno je da zato postoje najrazliitije maske
najrazliitijih oblika.

u ovoj noi, izvodio se vaan ritual. Verovalo se


da je tada ustajaoaman(Shamhain), Bog mrtvih, koji je odluivao o sudbini dua umrlih u
prethodnoj godini koje obitavaju u telima raznih
ivotinja, te da po njegovoj zapovesti mogu da
Kako su keltski svetenici smatrali da grani- preu na vii nivo, u kraljevstvo nebesko ili da
ca izmeu ovog i onog sveta najlabavija upravo se vrate u ljudska tela.Nakon pojave hrianstva
i pokuaja da unite sve to je pagansko, irski
doseljenici su po dolasku u Ameriku, obnovili
svoje svetkovine, koje su se vremenom malo
modifikovale, ali su odreeni segmenti obiaja
ostali, te su za No vetica zamraivali su kue,
palili vatre, maskirali se u koe ivotinja i prinosili jesenje plodove duhovima pokojnika da bi
ih umilostivili, ali i zavarali da se ne bi desilo da
im zarobe duu. Glavni simboli ove svetkovine
postale su razne maske avola, kostura, vila
i demona, izdubljene bundeve, i upaljene
baklje. Kako se u opsednutost duhovima
sve manje verovalo, tako se i ceremonija menjala, a preruavanje u
duhove, gobline i vetice postalo
je deo rituala. Na taj nain ivi
su stupali u mistinu zajednicu
sa mrtvima.
Na svom putu kroz istoriju, maske su sakupljale mitove
iji je cilj da objasne njihove
natprirodne moi, kako pri obredu, tako i drutvu. Gledajui
dananje maske koje mogu da se
kupe u prodavnicama igraaka,
moglo bi da nam se uini da
nije ba tako teko uhvatiti
znaenje raznoraznih obrazina. Ali, to je samo kap u
ogromnom moru maski.
Maske oivljavaju onog
trenutka kada ih neko stavi na
lice. Boanstva silaze meu
smrtnike, pribliavaju im se i
otkrivaju ljudske elje i strahove. Maska postaje posrednik izmeu Bogova, prirode i
drutva. Sa maskom na licu,
ovek se upuuje na arobna
putovanja, umiljava se sudbini,
Bogovima, odnosno prirodi.

Pronadjen skelet
vetice iz petog veka
U Varvikiru (Warwickshire), Engleska,
pronaen je grob za koji arheolozi smatraju da je
pripadao vetici koja je u petom veku, po legendi
na tom mestu, lokalnog kralja i njegove vitezove

62

pretvorila u kamene monumente koji i dan danas


stoje u krugu u tom kraju. Skelet je sa pronadjenim predmetima poslat u Britanski muzej gde
e biti dalje ispitan.

VETIJA REVIJA | 2015.

Preporuujemo

https:/www.facebook.com/MoondustAccessories - IZRADA NAKITA I KOSTIMA

Aleinadine arolije
Izrada Bindruna kao talismana za zatitu,
vetjih Runa i raznih talismana sa kristalima po narudbini

Kontakt 066 97 501 05

sladjaf@ptt.rs

Kontakt i porudbina je preko maila;

Karte ciganice