You are on page 1of 5

ORDENANZA MUNICIPAL DE SINALIZACIN E BALIZAMENTO

PARA AS OBRAS QUE A FECTEN S VAS PBLICAS.


INDICE
1 - Obxecto e mbito de aplicacin
2 - A Sinalizacin de Obra
2.1. Obxecto da sinalizacin
2.2. Principios Bsicos
2.3. Criterios de Instalacin
3 - Desenvolvemento
3.1. Requerimentos de sinalizacin.
3.2. Sinalizacin vertical.
3.3. Sinalizacin horizontal.
3.4. Valado de obra.
3.5. Semforos.
3.6. Sinalistas.
4 Pasos de pens
5 Inspeccin e Control

1. OBXECTO E AMBITO.
Este documento pretende servir de axuda a todos os responsables das obras para
efectuar unha sinalizacin viaria provisional adecundoa ao tipo de ocupacin do
viario pblico, zona de calzada afectada e duracin da afeccin.
Ser de aplicacin en todas as obras que afecten calzadas e ras de titularidade
municipal do Concello de Betanzos

2. A SINALIZACIN DE OBRA.
2.1. OBXECTO DA SEALIZACIN
A sealizacin de obras ten por obxecto:
Informar da presenza de obras.
Ordenar a circulacin na zona afectada para garantir a accesibilidade en condicins de
seguridade a todos os usuarios independientemente do modo de transporte utilizado.

2.2. PRINCIPIOS BSICOS


Ordenanza de sinalizacin para as obras que afecten s vas pblicas

Pax. 1 de 5

A sinalizacin e balizamento das obras fundamental na seguridade vial.


Os principios bsicos da boa sinalizacin son:
Claridade.
Sinxeleza.
Uniformidade.
Estar xustificada e ser creble
Actualizada coa evolucin da obra.
Ser anulada axia que acabe a afeccin
2.3. CRITERIOS DE INSTALACIN
As normas bsicas para implantar sinalizacin son:
Colocalas en lugares visibles.
Estar situadas antes da zona afectada.
A sinalizacin que entre en contradicin coa sealizacin de obra deber ser retirada
ou tapada.

3. DESENVOLVEMENTO
Considrase oportuno efectuar unha serie de puntualizaciones de tipo prctico para
clarificar algns puntos.

3.1. REQUERIMIENTOS DE SINALIZACIN.


Os requerimientos de sinalizacin irn en funcin da duracin da obra, recollida na
seguinte tboa:

Traballos de
mantemento ou
pequea obra civil.
Curto prazo
5 dias

Obras
temporais.
Medio prazo
de 5 dias a 3
meses

A valorar segundo
afectacin
o trafico
Vertical
ou os pens
A valorar mediante
afectacin o trfico
Non se pintan marcas viais
ou os pens, mis
Horizontal
de obra
de 15 dias marcas
viais de obra
Valorar en base a
Valado - Conos homologados minimo afectacin o trafico
cada 0.5 mts na calzada e
ou os pens.
separacin valado de obra axeitado no
Areas de
da calzada
caso de beirarras
mobilidade
Mediante trpodes ou
elementos de sustentacin

Ordenanza de sinalizacin para as obras que afecten s vas pblicas

Obras de Longa
duracin
Longo Prazo
3 meses ou
mis
Sinalizacin fixa

Marcas viis de
obra
Valado New Jersey
na calzada
Valado de Obra
axeitado no caso
de beirarras
Pax. 2 de 5

Semaforos

A criterio da area de
mobilidade

Si

Si

3.2. SINALIZACIN VERTICAL.


Deber empregarse o mnimo nmero de sinais que permita ao condutor prever
e efectuar as manobras necesarias con comodidade, evitando recargar a sa atencin
con sinais innecesarios ou cuxo mensaxe sexa evidente.
Nun mesmo poste ou soporte non poder poerse mis dun sinal reglamentaria
cuxo bordo inferior estar a un metro e medio do chan. A este sinal poderanse
engadir indicacins reglamentarias, para o que se utilizar unha placa rectangular, que
deber ir colocada xustamente debaixo do sinal.
Para o caso de obras temporais ser necesario valorar outras caractersticas da obra,
ademais da duracin, como intensidades de trfico, tipo de ocupacin, etc...
As sinis de trfico debern de estar debidamente homologadas.
Nos textos debern empregar o galego en todos os elementos de rotulacin e
sinalizacin que sexan expostos na obra, tanto no recinto interno como nos paneles
informativos a p de ra.

3.3. SINALIZACIN HORIZONTAL.


As obras que tan unha duracin superior a 15 das debern pintar con marcas viales
en cor amarela ou laranxa, aquelas que tean que ser eliminadas, borraranse
mediante fresado e non con pintado de negro, do mesmo xeito que a eliminacin da
pintura
provisional.
Ser por conta da empresa solicitante a instalacin e mantemento durante a obra da
sinalizacin horizontal adecuada configuracin da circulacin en cada momento,
sempre co consentimento escrito do rea de Mobilidade.

3.4. VALADO DE OBRA.


O valado de obra que se atope en calzada ter que ser con barreiras new Jersey no
caso de obras de longa duracin. No resto realizaranse con conos homologados,
separados como mnimo 0,5 metros.
O valado para separar beirarruas deber ser valado de obra ou no caso de obras de
longa duracin onde as se poida instalarse un valado fixo.
Ordenanza de sinalizacin para as obras que afecten s vas pblicas

Pax. 3 de 5

3.5. SEMFOROS.
Ser por conta da empresa solicitante as modificacins necesarias debidas obra do
sistema de semaforizacin, inclundo canalizaciones, reguladores, semforos, etc.,
adecuadas configuracin da circulacin en cada momento, sempre co consentimento
escrito do rea de Circulacin e Transportes.
As modificacins sern realizadas pola empresa adjudicataria do mantemento de
Semforos, para garantir a coherencia e fiabilidad dun sistema de seguridade como
este, as como a sa inclusin no inventario informtico dispoible no rea de
Circulacin e Transportes a efectos de control.

3.6. SINALISTAS.
Os sinalistas debern estar debidamente identificados e con vestimenta de alta
visibilidade homologada e sinais manuais de STOP/DIRECCIN OBLIGATORIA, para dar
paso alternativo circulacin.

3.7. BALIZAMENTO.
As obras debern estar balizadas correctamente, no caso de que a afeccin sexa en
horario nocturno, o responsable dos traballos deber implantar balizamento luminoso.

4. PASOS DE PENS.
O paso de pens quedar en todo momento asegurado nas obras que afecten tanto s
beirarras como aos puntos da calzada que sexan paso habitual de peons.

O ancho mnimo do paso de pens ser de 1,00 metros.


As zonas de paso de pens debern de contar con un firme regular que facilite o paso
por elas a persoas con problemas de mobilidade.
Si o paso de peons o requerise haber de instalarse un paso provisional con beirarras
mbiles, protexido con valados ou con pasarelas perfectamente protexidas cuxos
elementos estarn completamente fixos.
Cando a menos dun metro de distancia do paso de peons exista unha gabia ou
excavacin cuxa profundidade sexa superior a un metro ser obrigatorio a instalacin
de barandilla fixa de proteccin.
Cando exista perigo de cada de materiais, protexerase o paso de peons con tellado o
suficientemente resistente e deixando unha altura libre de 2,10 metros mnimo.
Ordenanza de sinalizacin para as obras que afecten s vas pblicas

Pax. 4 de 5

5. INSPECCIN E CONTROL
Os tcnicos competentes do Departamento de Urbanismo ou Mobilidade controlarn
o cumprimento das normas establecidas na presente ordenanza.
A Polica local, as autoridades competentes en materia de control e vixilancia de obras
e os cidadns en xeral podern denunciar actos ou omisions que se tipifiquen na
presente ordenanza.
En o exercicio das sas funcins, os tcnicos ou a Policia Local despois de acreditar a
sa identidade podern:
a) Acceder libremente s obras.
b) Solicitar informacin verbal ou escrita respecto da obra.
c)Realizar comprobacions e cantas actuacins sexan precisas para o desenvolvemento
do seu labor.
d) Levantar actas cando aprecien indicios de infraccin.
e) En situacins de risco grave para os cidadns podern impartir instrucins ou
adoptar medidas cautelares mesmo a paralizacin da obra ata a solucin dos riscos
que observe.

Ordenanza de sinalizacin para as obras que afecten s vas pblicas

Pax. 5 de 5