You are on page 1of 5

Test 1

1. Koja su tri osnovna najznaajnija elementa projekta istraivanja?


Istraivanje je unaprijed osmiljen, logian i sadrajan proces kojim
povezujemo miljenja i iskustva, dolazimo do (novih) spoznaja i poveavamo
znanje.
Tri osnovna elementa su predmet istraivanja, cilj istraivanja i struktura
projekta.
2. Koje su karakteristike hipoteze, kakva ona mora biti?
Ona mora biti jednostavna, dokaziva, svrsishodna, mora rezultirati
odreenim zakljucima i mora biti u saglasnosti sa ve provjerenim i opte
prihvaenim znanjima.
3. Navedite par izvora informisanja?
To su biblioteki izvori, dokumentacijski centri, arhive, statistiki i referalni
centri, e-izvori itd.
4. Uz primjenu kojih metoda i tehnika se vri obrada podataka u
naunim istraivanjima?
Obrada podataka u naunim istraivanjima vre se uglavnom uz primjenu
matematikih, statistikih, simulacijskih MS/OR metoda i tehnika uz
korienje softverskih alata.
5. ta je cilj kvalitativnog istraivanja, a ta kvantitativnnog
istraivanja?
Istraivake metode mogu biti kvalitativnog ili kvantitativnog karaktera.
Cilj kvalitativnog istraivanja je deskripcija problema ili problemskog
podruja.
Cilj kvantitativnog istraivanja je istraivanje veza izmeu emprijiskih
fenomena.
6. Navedite metode prikupljanja podataka?
To su posmatranje, razgovori, intervjui, okrugli stolovi, ankete, upitnici itd.

7. Koja su 3 osnovna naina prikupljanja podataka?


To su ankete, intervjui i upitnici.

8. Nabrojte sisteme referiranja?


Harvard, Chikago, MLA i APA predstavljaju sisteme referiranja.
9. Koje su 3 vrste naunih djela?
To su nauna knjiga, monografija i doktorska disertacija (teza).
10. Koje su 3 vrste naunih lanaka?
To su lanak u naunom asopisu, lanak u editovanoj knjizi i lanak
prezentovan na konferenciji, publikovan u zborniku sa konferencije.
11. Koje su 3 vrste strunih radova (lanaka)?
To su struni lanak, prikaz i elaborat.
12. Da li je metoda konkretizacija metodologije?
Odgovor je DA.
13. Navedite 3 vrste istraivanja?
To su analiza, studija sluaja i benchmarking.
14. ta podrazumijevate pod online bazama?
Pod online bazama podrazumijevamo baze elektronskih asopisa i knjiga.
15. Navedite statistike softvere alata koji se koriste kod naunog
rada?
To su SPSS i SAS.
16. Kakvi uzorci mogu biti?
Uzorci mogu biti probalistiki i neprobalistiki.

17. Navedite tri primjera online baza?


To su Emerald, Web of Science i E Journals.

18. ta je to induktivna, a ta deduktivna metoda?


Induktivna metoda je primjena induktivnog naina zakljuivanja pomou
kojeg se na osnovu analize pojedinanih injenica dolazi do zakljuka o
optem sudu, od zapaanja konkretnih pojedinanih sluajeva dolazi do
optih zakljuaka.
Deduktivna metoda je primjena deduktivnog naina zakljuivanja prema
kojem se iz optih sudova izvode posebni i pojedinani zakljuci.
19. Koja se vrsta ankete najee primjenjuje u praksi?
To su uzorci.
20. Kakvo je rezonovanje
kvantitativnog istraivanja?

kod

kvalitativnog,

kakvo

kod

Kod kvalitativnog istraivanja, rezonovanje je induktivno.


Kod kvantitativnog istraivanja, rezonovanje deduktivno.
21. Da li se metoda odnosi na filozofske osnove ili pretpostavke
metodologije ili irekg spektra metodologija?
Odgovor je NE.
Metodologija je filozofska osnova ili pretpostavka metode.
22. Navedite klasifikacije vrste istraivanja?
Temeljna - Primijenjena
Deskriptivna - Analitika
Kvalitativna - Kvantitativna
Konceptualna - Empirijska

23. Da li analiza sluaja pomou Case Study generalizuje znanje?


Odgovor je DA.

24. Koje su prednosti, a koji nedostaci metode uzorka?


Prednosti su smanjenje trokova, bre sakupljanje podataka i dobijanje
odreenih procjena, kao i vei kvalitet rezultata, budui da ankete pomou
uzorka vode za to obueni ljudi (3).
Nedostaci su to da uzorak ne daje podatak za svaku jedinicu iz statistikog
skupa, rezultati sadre i tzv. greku uzorka , kao i da je neophodna posebna
obuka za sprovoenje ove metode (3).
25. ta je varijabla?
Ako se jedna ili vie karakteristika nekog objekta ili pojave moe mijenjati,
onda se ona moe posmatrati kao promjenjiva (promjenljiva veliina) ili
varijabla
Promjenjiva veliina predstavlja neko empirijsko svojstvo objekta, empirijske
pojave ili procesa, stanja, dogaaja i sl., koje moe imati razliite vrijednosti
Problem istraivanja karakter odnosa izmeu dvije ili veeg broja
promjenjivih.
26. ta je anketa?
Anketa se realizuje ispitivanjem osoba cijele populacije ili dijela populacije.
Potrebno je precizno definisati populaciju, i ona moe ukljuivati sve osobe
jedne populacije.
Anketa se moe realizovati bez anketara (pismom, putem asopisa) ili uz
pomo anketara (intervju direktnim putem ili telefonom).
27. ta je upitnik?
Upitnik karakteriu paljivo planiranje pitanja, kratkoa, kao i razumljivost.
Razlikujemo dvje vrste pitanja, i to otvoreni (bez ponuenih odgovora) i
zatvoreni tip (sa ponuenim odgovorima).

28. ta je eksperiment?
Eksperiment predstavlja metodu prikupljanja podataka gdje kroz
sistematsku i kontrolisanu realizaciju eskperimenta, porede situacije ili
provjere hipoteze.