Comunicare si relaţii publice Suport de curs Capitolul I Relaţiile publice: cadru general I.1. Ce sunt relaţiile publice?

Pe la începutul secolului XX, „relaţiile publice” au început să fie o ocupaţie si o disciplină academică. Astăzi, expansiunea relaţiilor publice a devenit tot mai evidentă pe măsură ce instituţiile au început să înţeleagă din ce în ce mai clar forţele schimbării si necesitatea adaptării activităţilor la noile presiuni si aspiraţii. Manifestarea disponibilităţii de a asculta si de a comunica eficient în circumstanţele actuale se dovedeste a fi una dintre axiomele supravieţuirii. Constientizarea contribuţiei consistente pe care relaţiile publice o au în construirea reputaţiei, a credibilităţii si a respectării instituţiei în diferitele segmente societale se reflectă în intensitatea cu care sunt aduse în discuţie, în prezent, relaţiile publice. Edward L. Bernays, considerat alături de Ivy Lee (=părintele relaţiilor publice moderne), unul dintre întemeietorii relaţiilor publice mărturisea că, în 1923 a scris prima carte consacrată acestui domeniu, este vorba de „Crystalizing Public Opinion” („Cristalizarea opiniei publice”). Astăzi, în bibliografia de relaţii publice există mai mult de 16.ooo de titluri. În mod frecvent, apare confuzia dintre relaţii cu publicul si relaţii publice – ele fiind activităţi total diferite, sau dintre marketing si relaţii publice, publicitate si relaţii publice, manipulare si relaţii publice s.a.m.d. Numărul mare de definiţii sau numărul mare de elemente care sunt incluse în corpul acestora se datorează varietăţii modurilor de înţelegere a acestui domeniu. Activităţile de relaţii publice se desfăsoară în organizaţii extrem de diverse, cunosc forme de lucruri variate si implică obiective greu de conciliat (de la sprijinirea funcţionării democratice a unei societăţi, până la promovarea intereselor unei firme sau personalităţi). Relaţiile publice sunt practicate în instituţiile guvernamentale, precum si în organizaţii non-guvernamentale, în firme, în asociaţii civice, în instituţii bancare, în instituţii educaţionale, culturale etc. În plus, ele interferează, prin unele tehnici, cu alte tipuri de activitate, cum ar fi: marketingul, reclama, publicitatea, afacerile publice, lobby-ul, fund-raising-ul etc. Numeroase definiţii se concentrează asupra a ceea ce fac specialistii de relaţii publice. Considerăm că cea mai importantă definiţie în acest sens, este aceea propusă de revista profesională Public Relations News: „(...) funcţie de conducere care evaluează atitudinile publicului, apropie politicile si procedurile unui individ sau ale unei organizaţii de interesele publicului, planifică si execută un program de acţiune pentru a câstiga înţelegerea si acceptarea publicului”. Există de asemenea, definiţii bazate pe efectele relaţiilor publice. Dintre acestea, în lucrările de specialitate, întâlnim frecvent definiţia dată de James E. Grunig si T Hunt (pe care o considerăm motto-ul cursului de faţă, si o vom dezvolta de-a lungul lui), precum si pe cea a lui S. M. Cutlip si a colaboratorilor săi: „(....) relaţiile publice reprezintă o funcţie managerială, care stabileste si menţine legături reciproc benefice între o organizaţie si publicul de care depinde succesul sau falimentul său.”. Dincolo de numărul mare de definiţii pentru acest domeniu si de varietatea acestora, termenii de referinţă în definirea relaţiilor publice sunt în număr de patru, si anume: organizaţiile, publicul, funcţia managerială si comunicarea. Organizaţia – este un termen generic, care include diverse tipuri de instituţii, de la structuri ale puterii (presedinţia, guvern, ministere, armata, poliţia, puterile locale), instituţii administrative, întreprinderi, firme comerciale, instituţii din sfera educaţiei, până la instituţii culturale si sportive. Se observă că ele au scopuri diferite si evoluează în medii deosebit de variate. Sociologul Raymond Boudon defineste organizaţia în felul următor: „ansambluri umane, ordonate si ierarhizate în vederea cooperării si coordonării membrilor lor în anumite scopuri”. Ele se nasc atunci când anumite grupuri vor să atingă anumite obiective la care nu pot ajunge prin acţiunea lor izolată; membrii unei organizaţii se ghidează după un sistem de valori si după niste norme unanim acceptate. La rândul său, publicul (îl vom descrie într-un subpunct de sine stătător al acestui capitol), poate fi orice grup ai cărui membrii au un interes comun, într-o anumită situaţie, sau împărtăsesc valori comune. Din punctul de vedere al relaţiilor publice, acest termen „cheie”

vizează orice grup sau individ care este implicat în vreun fel anume în viaţa unei organizaţii. Cu privire la funcţia managerială, specialistii în relaţii publice acţionează în calitate de consilieri ai conducerii, fiind mediatori între aceasta si publicurile interne si externe. Official Statement of Public Relation, adoptată în 1982 de către Public Relation Society of America (cea mai mare asociaţie profesională de profil) defineste funcţia managerială a relaţiilor publice prin următoarele tipuri de activităţi: a. analizarea, interpretarea si anticiparea opiniei publice, adică a acelor atitudini si valori care ar putea influenţa, în bine sau în rău, activitatea organizaţiei. b. consilierea conducerii organizaţiei (la toate nivelele ei) în ceea ce priveste deciziile; c. studierea, conducerea si evaluarea permanentă a programelor de acţiune si de comunicare, pentru a informa publicul si de a-i permite înţelegerea obiectivelor organizaţiei; d. planificarea si implementarea acţiunilor organizaţiei referitoare la influenţarea sau schimbarea politicilor publice; e. gestionarea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor de mai sus. Funcţia de management, mai precis noţiunea de eficacitate este elementul comun care leagă relaţiile publice, organizaţiile si publicul. Relaţiile publice si-au dezvoltat propriul cadru teoretic după modelul sistemelor manageriale, cu precizarea , că acest cadru se desfăsoară la interfaţa dintre organizaţie si mediul acesteia (intern si extern) si urmăreste stabilirea legăturilor pe orizontală, în interiorul cât si în exteriorul organizaţiei. James E. Grunig si Todd Hunt1 consideră că realizarea acestor obiective presupune: – luarea în considerare a relaţiilor organizaţiei cu mediul, a legăturilor dintre unităţile de management si staful operaţional si a eventualelor conflicte care le separă; – dezvoltarea unor soluţii inovative în problemele organizaţionale; specialistii în comunicare acţionează în diferite medii organizaţionale ale căror percepţii, atitudini si opinii sunt apreciate empiric, cantitativ si, nu de puţine ori, considerate ca aparţinând altor domenii manageriale; în concluzie, managementul comunicării trebuie orientat spre inovare, atât în ceea ce priveste comunicarea soluţiilor, cât si în ceea ce înseamnă înţelegerea si acceptarea nivelurilor manageriale; – gândirea strategică; specialistul în comunicare trebuie să cunoască misiunea, obiectivele si strategiile organizaţiei; – rezultatele procesului de comunicare trebuie măsurate prin aceleasi tehnici comune tuturor sistemelor de management: managementul prin obiective (MBO), managementul prin obiective si rezultate (MOR) si prin tehnici de evaluare si cercetare (PERT); 1 James E. Grunig si Todd Hunt, Managing Public Relations, Holt, Rinehatr and Winston, New York, 1984, p. 89-97 – dezvoltarea unui proces de comunicare eficient este determinată de cunoasterea funcţiilor organizaţiei si a structurilor ierarhice, a proceselor, a regulilor de luare a deciziei si a procedurilor organizaţiei, a feedback-ului si a mecanismelor formale si informale de evaluare. Practicienii în relaţii publice sunt, în principal, interpreţi. Asadar, pe de o parte, ei trebuie să interpreteze publicului politicile, programele si practicile managementului, iar pe de altă parte, practicienii trebuie să transfere atitudinile publicului către management. Realizarea acestei legături biunivoce implică atenţie, înţelegere, acceptare, si mai ales focalizarea către public (în sensul subliniat pe parcursul textului de faţă, al cunoasterii si înţelegerii diferitelor tipuri de coduri ale acestora). Astfel, relaţiile publice nu pot fi practicate în spaţiul strict limitat al departamentului de Relaţii Publice. Atingerea obiectivelor se bazează pe disponibilitatea managementului de a permite depăsirea acestor graniţe si de a accepta ca specialistii în relaţiile publice să cunoască raţionamentele care au stat la baza deciziilor manageriale. Abilităţile si tehnicile (descrise în cursul de faţă, în capitolele II si III) în comunicarea cu publicul îsi pierd relevanţa în cazul în care politicile si obiectivele organizaţiei nu sunt bine înţelese si – apoi – comunicate cu sinceritate publicului ţintă. Pe de altă parte, interpretarea de către public a managementului presupune cunoasterea percepţiei pe care publicul o are despre organizaţie si transmiterea acestor informaţii managementului. Credibilitatea liderilor organizaţiilor poate fi drastic afectată în cazurile în care acestia sunt departe de interpretarea corectă a mesajelor si sentimentelor publicului.

Dat fiind faptul că, în relaţia biunivocă dintre organizaţie (=politici si programe manageriale) si publicuri (=atitudini) cel mai important lucru este – cum spuneam – focalizarea către public, cunoasterea valorilor si atitudinilor acestora, vom veni în continuare cu câteva precizări suplimentare (vezi capitolul I, paginile dedicate publicurilor si opiniei publice) legate de acest aspect. Publicul care intră în contact cu organizaţia este deosebit de divers. Fiecare individ sau segment de indivizi are propriile nevoi si un mod diferit de a si le comunica. Schimbările tehnologice (a se vedea subcapitolul Moduri si mijloace de comunicare, în mod special, paginile..., cursul de faţă) au contribuit la cresterea interdependenţei dintre oameni si organizaţii. În mediul intern, managerii comunică direct cu diferite niveluri de subordonare, dar si pe orizontală. În mediul extern, comunicarea dintre manageri si public este integrată într-un sistem care include agenţii guvernamentale de reglementare, sindicate, furnizori, grupuri de consumatori si alte organizaţii independente. Definirea noţiunii de public – cum am văzut la pagina.., capitolul I – comportă anumite diferenţieri. James E. Grunig2 în Defining Publics in Public Relations: The Case of a Suburban Hospital, Journalism Quartely, consideră că publicul este reprezentat de un grup de oameni care: 1. se confruntă cu o situaţie fără soluţie; 2. recunoaste că se află într-o situaţie delicată; 3. se organizează pentru a rezolva problema. Luând ca reper această definiţie, James E. Grunig deduce următoarele etape de evoluţie ale publicului: 1. public latent – grupul care, desi este într-o situaţie fără soluţie, nu recunoaste dificultatea acesteia ca problemă; 2. public constient – grupul care recunoaste problema; 3. public activ –grupul care se organizează, încercând să acţioneze pentru rezolvarea acelei probleme. Această clasificare a publicului se dovedeste deosebit de utilă ca suport în elaborarea strategiilor de comunicare, astfel încât, acestea să răspundă fiecărui nivel al procesului de evoluţie a publicului. 2 James E. Grunig, Defining Publics in Public Relations: The Case of a Suburban Hospital, Journalism Quartely, 1978, p. 109 O altă clasificare a publicului utilizată, la rândul ei, ca suport în elaborarea strategiilor de comunicare este următoarea: 1. public intern si extern; sefi de birouri, compartimente, funcţionari, manageri, acţionari, bordul de directori (constituie publicul intern al organizaţiei), iar publicul extern este reprezentat de presă, guvern, clienţi, comunitatea locală, adică, acele categorii care nu sunt direct conectate la organizaţie. 2. public primar, secundar si marginal; publicul primar poate susţine foarte mult (sau din contră) eforturile organizaţiei; celelalte două categorii sunt mai puţin, sau chiar deloc implicate în susţinerea organizaţiei. Această clasificare nu este reprezentativă decât pentru anumite tipuri de instituţii publice, cum sunt ministerele, agenţiile etc; 3. public tradiţional si viitor; angajaţii si cetăţenii actuali constituie publicul tradiţional, în schimb, tânăra generaţie reprezintă publicul viitor; ambele categorii pot fi deosebit de importante în succesul organizaţiei; 4. public oponent, neimplicat si susţinător; o organizaţie (si în special cea publică) vine în contact cu reprezentanţi ai celor trei categorii menţionate anterior; pentru susţinători, comunicarea trebuie să întărească credinţa în susţinerea oferită; în faţa oponenţilor, comunicarea trebuie să capete accente de persuasiune; de cele mai multe ori, suportul oferit de masa celor neimplicaţi este determinant. Cel de-al patrulea termen „cheie” – comunicarea –, cu elementele sale majore (sursa, receptorul, mesajul, codul, canalul, contextul, feedback-ul, zgomotul),va fi analizat pe larg în cadrul celei de-al doilea capitol, pentru ca ulterior, în capitolul al treilea, să fie focalizată diferenţa sa specifică în cadrul relaţiilor publice.

Desi nu există o definiţie unanim acceptată pentru relaţiile publice, s-au parcurs pasi importanţi în direcţia clarificării conţinutului acestui concept. Astfel, relaţiile publice sunt (cum am amintit deja) o funcţie managerială distinctă care ajută la stabilirea si menţinerea unei linii de comunicare reciproce, de înţelegere, de acceptare si de cooperare între organizaţie si publicul acesteia; implică managementul de criză; oferă managementului suportul necesar informării si formulării răspunsurilor cerute, explicit sau implicit, de opinia publică; defineste si accentuează responsabilităţile managementului cu privire la satisfacerea interesului public; anticipează viitoarele evoluţii ale mediului susţinând managementul în promovarea schimbărilor; utilizează cercetarea si tehnicile de comunicare ca instrumente principale de lucru. Sintetizând toate aceste funcţii, J. E. Grunig (profesor de relaţii publice la Universitatea din Maryland) si T. Hunt ne oferă cea mai concisă si în acelasi timp completă definiţie a domeniului analizat: „relaţiile publice sunt managementul comunicării dintre organizaţie si publicurile sale”. Astfel, e subliniat faptul că ele apar ca o modalitate de comunicare între o organizaţie si publicurile acesteia ajutându-i pe manageri să cunoască atitudinile publicului si să poată lua decizii corecte; totodată relaţiile publice ajută publicul să înţeleagă specificul organizaţiei si să aibă încredere în aceasta. Mai exact, relaţiile publice presupun cercetarea tuturor publicurilor: primirea de informaţii de la acestea, avertizarea conducerii în legătură cu atitudinile si reacţiile lor, ajutorul în stabilirea de politici care demonstrează atenţia crescută faţă de publicuri si evaluarea constantă a eficienţei tuturor programelor de relaţii publice. Acest rol implicit include toate activităţile legate de constatarea si influenţarea opiniilor unui grup de persoane si constituie numai aspectul comunicaţional. Ca funcţie de management, relaţiile publice înseamnă responsabilitate si înţelegere în stabilirea de politici si de informare, pentru atingerea celor mai nobile interese ale organizaţiei si ale publicurilor ei. Relaţiile publice ridică o multitudine de probleme manageriale, reprezentând, totodată un suport pentru management în direcţionarea circulaţiei fluxului informaţional, în definirea responsabilităţilor asumate în servirea interesului public, în adoptarea schimbărilor ce se impun prin anticiparea viitoarelor orientări. În concluzie, relaţiile publice: (1) ajută organizaţia si publicul să se adapteze reciproc, si (2) reprezintă efortul susţinut si sistematic al conducerii organizaţiilor private si publice prin care încearcă obţinerea înţelegerii, simpatiei si sprijinului acelor cercuri cu care au sau presupun că vor avea legături. Practicianul de relaţii publice serveste drept intermediar între organizaţia pe care el o reprezintă si toate publicurile acelei organizaţii. Drept urmare, practicianul de relaţii publice are responsabilităţi si faţă de instituţie, si faţă de diferitele ei publicuri. El sau ea distribuie informaţii care dau posibilitatea publicurilor instituţiei să-i înţeleagă politicile. Dintre caracteristicile personale necesare în practicarea acestei profesii amintim: caracter si integritate, un simţ al raţiunii si al logicii, abilitatea de a gândi creativ si imaginativ, o înclinaţie pentru adevăr si discreţie, obiectivitate, un interes profund pentru soluţionarea problemelor, o cultură generală bogată, curiozitate intelectuală, o putere de analiză si de sinteză eficientă, intuiţie, instruire în stiinţe sociale si în mecanismele relaţiilor publice. În general, ei trebuie să fie creativi, flexibili, capabili să se folosească de diverse aptitudini, să posede integritate si să aibă curaj în a-si susţine propriile convingeri. Nu există o uniformitate a instrucţiei în acest domeniu, nu există o singură facultate al cărei unic scop să fie pregătirea specialistului în relaţii publice. Datorită complexităţii acestei activităţi sunt necesare cunostinţe interdisciplinare, si din acest motiv, munca se desfăsoară – de cele mai multe ori – în echipă. Practicianul de relaţii publice poate să fie angajat în departamentul unei organizaţii sau al unei agenţii de relaţii publice. Există însă si cazuri când el poate lucra independent, de pildă, în calitate de consilier de relaţii publice. Complexitatea rolului relaţiilor publice a făcut ca Societatea Relaţiilor Publice din SUA (PRSA) să definească paisprezece activităţi ce se asociază în general cu relaţiile publice: (1) informarea publică, (2) comunicarea, (3) afacerile publice, (4) managementul problemelor, (5) relaţiile guvernamentale,

(6) relaţiile publice financiare, (7) relaţiile comunitare, (8) relaţiile cu industria, (9) relaţiile cu minorităţile, (10) publicitatea, (11) activităţile agentului de presă, (12) activităţile de promovare, (13) relaţiile cu presa, (14) propaganda. O altă organizaţie a dat o definiţie consensuală a relaţiilor publice mult mai devreme decât a făcut-o PRSA. Prima întâlnire mondială a asociaţiilor de relaţii publice, care a avut loc în orasul Mexico, în august 1978, defineste practica de relaţii publice ca fiind „arta si stiinţa socială de a analiza tendinţele, de a le prezice consecinţele, de a sfătui liderii organizaţiilor si de a implementa programe de acţiune planificate, care să servească atât organizaţia, cât si interesul public.” O altă accepţie a relaţiilor publice ca „reputaţie a managementului” are popularitate în Marea Britanie. Institutul Britanic de Relaţii Publice (IPR) oferă următoarea definiţie: „relaţiile publice se concentrează pe reputaţie – rezultatul a ceea ce faci, a ceea ce spui si a ceea ce alţii spun despre tine. Practica Relaţiilor Publice este disciplina care pune accent pe reputaţie, cu scopul câstigării înţelegerii si a sprijinului si al influenţării opiniei si a comportamentului.” Această accepţie a relaţiilor publice considerăm că este cu atât mai importantă cu cât este menită să contracareze concepţia destul de răspândită astăzi potrivit căreia ele reprezintă „fardul” cu care se acoperă toate tipurile de imperfecţiuni si de erori. În realitate, acest concept trebuie să graviteze în jurul interesului publicului. Credibilitatea în faţa acestuia se câstigă mult mai greu decât prin afisarea sau plătirea unor anunţuri publicitare sau reclame. Într-o abordare pragmatică, relaţiile publice făcute bine presupun confruntarea deschisă si onestă cu o problemă si rezolvarea acestei probleme. Pe termen lung, cele mai bune relaţii publice sunt proba unei constiinţe sociale active –în consens cu faptul că, atunci când a fost utilizată pentru prima dată expresia „relaţii publice”, în 1882, ea înseamnă, preocuparea pentru binele public. I. 2. Relaţiile publice – ca proces Relaţiile publice pot fi definite ca un proces, adică o serie de acţiuni care conduc la atingerea unui obiectiv. Astfel, procesul de relaţii publice cuprinde o succesiune de activităţi –grupate de teoreticieni în diverse formule: cercetarea, acţiunea, comunicarea, evaluarea. În acest prim capitol, ne vom referi pe larg, la cercetarea de relaţii publice (publicurile si opinia publică, cercetarea pentru stabilirea cadrului de acţiune si planificare, proceduri si tehnici de cercetare), urmând ca în capitolul II si III să ne îndreptăm atenţia asupra celorlalte activităţi implicate într-un proces de relaţii publice (în mod special asupra comunicării = substanţa tuturor acţiunilor). Dacă ar trebui să rezumăm caracteristicile unui proces de o asemenea complexitate, atunci am sublinia următoarele aspecte: a. relaţiile publice sunt o funcţie a conducerii organizaţiei (reprezentând un factor esenţial în succesul unei organizaţii, ele trebuie să fie o preocupare a conducerii acesteia); în acest context, misiunea specialistilor (manageri) în relaţii publice este de a concepe si implementa programe referitoare la momentul si formele în care trebuie desfăsurate acţiunile de comunicare; b. relaţiile publice sunt o activitate planificată; acţiunile de comunicare urmează un calendar si o sumă de strategii conforme cu obiectivele si valorile organizaţiei; c. ele nu pot fi eficiente fără apelul la cercetarea publicului si la teoriile si metodele din stiinţele sociale (motiv pentru care în cele ce urmează le vom analiza în amănunt); numai prin aceste pârghii se poate înţelege specificitatea publicurilor si a problemelor cu care organizaţia se confruntă; d. relaţiile publice se bazează pe comunicarea bilaterală (respectiv, comunicarea nu înseamnă numai să transmiţi publicului mesaje referitoare la organizaţie, ci să identifici mesajele publicului si să le faci influente în sânul organizaţiei);

e. ele implică o responsabilitate socială, un rol constructiv în viaţa socială, dimensiunea etică fiind foarte importantă în practicarea acestei profesii. I 2.a. Cercetarea de relaţii publice; publicurile si opinia publică. Cercetarea în relaţiile publice include analizarea publicurilor, a mass-media si a tendinţelor; testarea mesajelor si monitorizarea, previziunile si evaluarea problemelor. Ea se concentrează pe găsirea răspunsului la următoarele întrebări: – Care ne sunt publicurile? – Care este acţiunea/mesajul nostru? – Ce canale de comunicare ne ajută să ajungem la aceste publicuri? – Care este reacţia la eforturile noastre? – Ce ar trebui să facem pentru a păstra legătura cu publicurile? La fiecare activitate de relaţii publice, ar trebui să luăm în considerare răspunsurile la următoarele întrebări: – Cum urmează să fie înţeleasă activitatea de către toţi cei pe care încercăm să îi informăm sau persuadăm? – Ce vor spune sau vor face ei ca urmare a eforturilor noastre? – Ce simt ei faţă de noi si faţă de ceea ce spunem sau facem? În concluzie, cercetarea este utilizată – de-a lungul procesului de relaţii publice – pentru explorare, descriere, explicare si predicţie. Ea este un proces care nu se termină niciodată, care include cercetarea formativă, în scopul de a aduna datele factuale, cercetarea de monitorizare a programelor si campaniilor si cercetarea evaluativă, în scopul de a determina succesul campaniilor respective si modul în care trebuie făcute planificările în viitor. Nu există o formulă simplă, de aplicat în toate cazurile si de urmat pentru realizarea cercetării. Publicurile si opinia publică În nici o situaţie întâlnită în relaţiile publice, fie că este la nivelul managementului, fie la nivelul tactic, al comunicării, nu se poate lucra fără identificarea publicurilor. Termenul de public a însemnat, tradiţional (cum am precizat anterior), orice grup (sau individ) care are vreo implicare într-o organizaţie. Publicul ar include, astfel, clienţii, angajaţii organizaţiei, firmele concurente, instituţiile guvernamentale cu rol de reglementare dar si vecinii. Din perspectiva relaţiilor publice, foarte importantă este distincţia dintre audienţă (= un grup de oameni care sunt receptorii – pasivi – a ceva, un mesaj, o performanţă) si termenul de public (= audienţa activă). Acesta din urmă cuprinde orice grup de oameni care sunt legaţi, chiar dacă destul de slab, prin interese si preocupări comune (împărtăsesc o identitate instituţională), ce au consecinţe asupra organizaţiei. Pentru a înţelege mai bine distincţia dintre audienţă activă si grup de persoane care pur si simplu recepţionează ceva, putem să ne gândim la diferitele publicuri din care putem face parte, ca individ: Publicurile unei persoane În literatura de specialitate a relaţiilor publice, publicurile sunt împărţite în două categorii: cele interne si cele externe. Publicurile externe – după cum le spune numele – există în afara unei instituţii; nu sunt în mod direct si nici oficial parte a organizaţiei, dar au o relaţie cu aceasta. Anumite publicuri externe, cum ar fi instituţiile guvernamentale cu putere de reglementare, au un impact substanţial asupra organizaţiei. Publicurile interne împărtăsesc aceeasi identitate instituţională. Ele includ conducerea, angajaţii si mai multe tipuri de suporteri (de pildă, investitorii). Orice public particular, indiferent de categoria mai largă în care s-ar putea încadra, poate deveni un punct principal de interes din perspectiva eforturilor relaţiilor publice. Când apare această situaţie, publicul identificat astfel este numit „public-ţintă” sau „public prioritar”. Identificarea publicurilor prioritare Indicele PVI (= importanţa vulnerabilităţii unui anume public) a fost dezvoltat pentru a ajuta organizaţiile să-si identifice publicurile ţintă. Potenţialul P al unui public plus vulnerabilitatea V a unei organizaţii la acţiunea acelui public egal importanţa I a publicului respectiv pentru organizaţie si pentru programele sale de relaţii publice. Cheia în identificarea si ierarhizarea corectă a publicurilor prioritare o constituie cercetarea – respectiv, a afla cu

exactitate din ce persoane sunt compuse aceste publicuri si ce cred ele cu adevărat. Dacă nu se face o cercetare si doar se presupune care sunt aceste publicuri, pericolul este foarte mare. Fiecare instituţie are propriile sale publicuri primare, dintre care pot fi prioritare toate sau doar câteva. O afacere, de exemplu, are publicuri primare interne (acţionari, angajaţi, comercianţi, reprezentanţi de vânzări) si publicuri primare externe (clienţi, agenţii guvernamentale cu rol de reglementare, furnizori, comunitatea financiară, precum si comunitatea locală). În orice moment, în funcţie de problemă sau situaţie, unul sau mai multe dintre aceste publicuri primare pot deveni public-ţintă. Anumite publicuri prioritare sunt stabile (de pildă, angajaţii), dar altele – cum spuneam – se pot schimba, pe măsură ce se dezvoltă unele probleme sau situaţii. Publicuri importante sunt angajaţii, femeile si minorităţile. Ei constituie „linia întâi” a oricărui birou de relaţii publice. Angajaţii sunt văzuţi ca deţinând multe informaţii despre organizaţie, cu acea înţelegere specială căpătată prin experienţa si informaţiile adunate din interior –fiind, astfel, credibili pentru celelalte publicuri. Locul de muncă a devenit din ce în ce mai solicitant, pe măsură ce organizaţiile, orientate spre profit sau nonprofit, au redus numărul angajaţilor si au crescut cantitatea de muncă la 47 de ore pe săptămână, pentru o plată mai mică. Angajaţii rămasi se tem si ei să nu îsi piardă locurile de muncă. Femeile si minorităţile pot fi o parte a publicului constituit din angajaţi, dar, în plus, dintr-o perspectivă mai largă, constituie publicuri semnificative care pot distruge reputaţia unei organizaţii. Lipsa de sensibilitate faţă de femei si minorităţi, în toate tipurile de relaţii, a dus atât la pierderi materiale, cât si de statut, în cadrul firmelor. Se stie faptul că, femeile constituie majoritatea populaţiei lumii si reprezintă aproape jumătate din forţa de muncă. În pofida acestui fapt, mai puţin de 10% dintre ele se află într-o poziţie de autoritate, majoritatea se găsesc într-o poziţie minoritară din punctul de vedere al puterii, în mediul economic, social si politic. Ele pot crea probleme pentru reputaţia unei instituţii dacă sunt victimele hărţuirii sau discriminării si fac public acest lucru. Minorităţile pot fi etnice sau religioase, însă nu trebuie să presupunem că ele ar reprezenta vreun tip de omogenitate. Esecul în a recunoaste că ele există în respectiva naţiune sau că sunt reprezentate de grupuri de susţinători în străinătate este, de asemenea, o greseală. Sensibilitatea faţă de cultura unei minorităţi este la fel de importantă precum constientizarea existenţei ei si folosirea efectivă a limbii minorităţii respective. Publicurile pot fi descrise în trei feluri: nominal (constă mai ales în a da publicului un nume, de exemplu, acţionarii), demografic (implică luarea în calcul a caracteristicilor statistice ale publicului, cum ar fi vârsta, sexul, venitul, nivelul de educaţie etc.) si psihografic (examinează caracteristicile definitorii din punct de vedere emoţional si comportamental). Aceste descrieri devin din ce în ce mai importante, pe măsură ce diversitatea publicurilor creste. Abordări mai sofisticate examinează trăsăturile importante ale personalităţii, cum ar fi valorile, îndreptându-si atenţia atât înspre atitudini,cât si înspre stilul de viaţă. Pentru a îmbunătăţii presupunerile bazate pe studii, înainte ca decizia finală să fie luată, informaţia demografică si psihografică trebuie să fie combinată cu alte statistici. Studierea audienţelor este folosită de către mass-media pentru a vinde spaţiu/timp publicitar si de către cei care cumpără spaţiu/timp publicitar, pentru a determina felul în care îsi vor maximiza bugetele în scopul atingerii cât mai eficiente a publicurilor. Se observă că oamenii renunţă tot mai mult la media tradiţionale, lucru care duce la o segmentare si mai mare a publicurilor, prin urmare, dificultăţi în a le descrie. O nouă problemă de natură să creeze confuzii pentru cei care realizează studii despre utilizările de mass-media o reprezintă interpretarea „audienţelor” de pe Internet (cine sunt cei care accesează efectiv si răspund la informaţia din paginile web devine un lucru din ce în ce mai important de stiut, în societatea noastră globală compusă din publicuri fragmentate). Internetul atrage pentru că este participativ, oferă anonimat si permite dezvoltarea de „comunităţi”. „Reducerea la tăcere” a media tradiţionale, de masă si specializate este parţial si rezultatul saturării, incluzând aici si mesajele percepute ca violare a spaţiului privat. Organizaţiile încearcă să atingă unele comunităţi segmentate folosind reţele de tip intranet si listserv pentru a beneficia de participare interactivă. Imaginea descrie felul în care este percepută o organizaţie sau un individ. Ea reprezintă percepţiile colective despre o organizaţie ale tuturor publicurilor sale, bazate pe ce face sau spune aceasta (percepţii care constituie „imaginea” sa). Atitudinile reprezintă tendinţele sau orientările spre ceva sau spre cineva – o stare de spirit, o manieră, o dispoziţie sau o poziţie. Opiniile

reprezintă expresia unei estimări sau a unor raţionamente – în general, ceva nu atât de puternic precum convingerile, însă care duc la articularea unui sentiment sau a unui punct de vedere. Credinţele sunt convingeri ferm fixate în temelia sistemului de valori al persoanei, întruchipând ideea acesteia despre adevăr. Opinia publică reprezintă modul în care gândesc cei mai mulţi oameni dintr-un anumit public; cu alte cuvinte, este opinia colectivă a ceea ce cred, pe o problemă anume, adolescenţii, persoanele în vârstă, politicienii, alegătorii etc. Ea a apărut ca fenomen social o dată cu primele forme de organizare socială, dar termenul de opinie publică apare mult mai târziu, îndeosebi în perioada de înfăptuire a revoluţiilor moderne în Europa. Iniţial, se folosea termenul de spirit public pentru a defini starea de spirit generală. De la acest termen se trece la cel de constiinţă publică, iar către sfârsitul secolului al XIX-lea, se foloseste des în Anglia, termenul de opinie publică (numind ceea ce este comun în gândirea si acţiunile unei colectivităţi închegate, ai cărei membrii sunt legaţi prin interese comune, determinate de condiţiile lor de viaţă). Opinia publică exprimă credinţe bazate nu neapărat pe fapte, ci mai degrabă pe percepţiile sau evaluările unor evenimente, persoane, instituţii sau produse. Evident, ea poate fi folosită gresit sau chiar manipulată. Si poate fi bazată pe lipsa informaţiilor corecte, cum s-a întâmplat în perioada de dinainte de cel de-al doilea război mondial, când mulţi americani au aplaudat eforturile lui Mussolini de a-i „disciplina pe italieni” (traducere pentru turisti: a face ca trenurile să ajungă la timp), în timp ce majoritatea italienilor începuseră să trăiască cu frica miliţiilor fasciste cu cămăsi negre. Opinia publică este, de asemenea, vizibil instabilă (= ţintă în miscare). Din această cauză „scadenţa” strategiilor politice este însăsi ziua alegerilor, când sunt socotite voturile efective – si nu sondajele de opinie publică realizate mai devreme, în campanie (credibilitatea opiniei publice ca măsurătoare seamănă cu temperatura corpului). Caracterul capricios al opiniei publice se datorează fragilei sale fundamentări în percepţie. A o influenţa necesită eforturi constante, direcţionate spre poziţionarea viabilă – adică credibilă si admisibilă – a unei organizaţii (sau persoane) faţă de competiţie. Deoarece opinia publică se schimbă asa de repede si poate fi influenţată asa de usor, a o măsura este o problemă serioasă. Specialistii în relaţii publice încearcă totusi să măsoare rezultatele sondajelor, schimbările de opinie, atitudine si comportament pentru a determina eficienţa eforturilor de persuadare. Ei se bazează pe tehnici precum: sondajele de tip înainte-si-după, conceperea de cercetări experimentale, observare, participare, interpretare de roluri, cartografierea percepţiilor, analize psihografice, analiza factorilor si analiza de tip cluster si audituri complexe ale comunicării. Cu toate acestea, nu există studii continue asupra stării de spirit a publicului. Credibilitatea sondajelor de opinie a fost pusă, din timp în timp, sub semnul întrebării. Problema care se pune în înţelegerea publică a oricărui sondaj, dar în special a sondajelor politice, a fost consemnată succint de către cercetătorii Charles Roll si Albert Cantril. „Nu este nimic imuabil în rezultatele unui sondaj. Felul în care sondajele de opinie sunt tratate de către presă si de către politicieni ar putea conduce însă la părerea că lucrurile ar sta altfel. Totusi, ceea ce oferă un sondaj este o imagine a viziunilor publicului la un anumit moment în timp si numai referitor la problema care le-a fost supusă atenţiei. Cu toate acestea, din sondaje sunt deduse frecvent inferenţe care determină schimbarea proporţiilor răspunsurilor, lucru care conduce, din capul locului, la o proastă înţelegere a adevăratei stări a opiniei publice.”3 Autorii ne atrag într-un fel atenţia asupra faptului că, uneori, informaţia si opinia pot fi fundamental diferite. Prin urmare, a realiza diferenţa înseamnă a recunoaste faptul că, înţelegerea si cunoasterea 3 Charles Roll si Albert Cantril, Their Use and Misuse in Politics, Basic Books, New York, 1972, p 117. diferă si a avea grijă care dintre acestea va fi folosită în procesul de luare a deciziilor. Diferitele publicuri pot împărtăsi anumite interese si valori, dar nu se poate afirma că există destulă omogenitate într-un public pentru a face si alte presupuneri despre cât de mult sunt împărtăsite aceste valori.

Organizaţiile depind de opiniile publicurilor lor; de aceea, ele trebuie să se asigure că aceste publicuri primesc informaţii corecte si pot să comunice cu organizaţia, în special în ceea ce priveste deciziile care pot avea un impact asupra lor. Studierea opiniei publice leagă cercetările din relaţii publice atât de psihologia comportamentală, cât si de economie. Atunci când cineva creează un eveniment ce devine stire – după un calendar foarte atent planificat si detaliat – el se va numi gestionar al fluxurilor informaţionale. Tot asa s-ar putea numi si o persoană care concentrează atenţia mass-media asupra unui eveniment care altfel ar putea fi trecut cu vederea. De exemplu, politicile, în ceea ce priveste informaţia, au reprezentat esenţa guvernării Statelor Unite încă de la începuturi. Ceea ce se spune despre gestionarea informaţiilor de către guvern este adevărat pentru oricare alt grup din afaceri, stiinţă, educaţie sau de oriunde, care posedă o informaţie specializată: cei care controlează informaţia controlează si diseminarea ei. Singura apărare a publicului rezidă în faptul că este constient că mereu cineva încearcă să-i influenţeze opinia. O persoană mai sofisticată sa va întreba: „Ce mi se cere să gândesc? Ce mi se cere să fac? De către cine? De ce?” În democraţie, aceste întrebări sunt ridicate de membrii unei opoziţii, ducând o luptă pentru o opinie publică favorabilă (de pildă, la americani, libertatea de a concura pentru opinia publică este inerentă concepţiei pe care o dau ei noţiunii de democraţie). Practicienii de relaţii publice se implică în aceste lupte pentru că fiecare parte a unei controverse îi poate utiliza ca purtători de cuvânt sau consilieri profesionisti. Ei reprezintă de obicei partea care corespunde propriilor lor credinţe, desi unii practicieni, în limitele eticii, servesc, ca si avocaţii, cu loialitate oricărui client, indiferent dacă ei sunt personal de acord cu poziţia adoptată de client. De asemenea, de multe ori, practicienii de relaţii publice atunci când vor să influenţeze opinia publică utilizează o varietate de apeluri persuasive –dar nu toate sunt oneste. Următoarea listă identifică unele mecanisme propagandistice utilizate în mod obisnuit pentru a induce publicurile în eroare: 1. Etichetarea: Caracterizarea poate fi pozitivă sau negativă. O persoană poate fi numită „înţeleaptă si constiincioasă” sau „un mincinos si un escroc”. 2. Generalităţile răsunătoare: Multe cuvinte nebuloase pot fi folosite astfel (de pildă, „grupuri de admiratori”). 3. Transferul: Acesta apare când o vedetă de cinema sau vreo altă celebritate face campanie pentru un politician sau un produs, cu rezultatul că aura acestei persoane faimoase se va transfera asupra politicianului sau produsului mai puţin cunoscut. 4. Mărturia: Aceasta reprezintă o garanţie efectivă, opusă astfel mecanismului de transfer. O tehnică obisnuită în publicitate, ea presupune a pune niste sportivi profesionisti sau alte celebrităţi să încurajeze consumatorii să cumpere un produs, prin faptul că afirmă că ei îl cumpără. 5. Oameni simpli: Favorita politicienilor, această tehnică implică utilizarea unui limbaj casnic sau apeluri la grijile cotidiene pentru a convinge publicul că, în ciuda birourilor lor impozante sau a aspiraţiilor către acestea, politicienii sunt încă „de-ai nostri”. 6. Curentul de opinie la modă: Acest mecanism de convingere este utilizat pentru a-i influenţa pe cei indecisi să meargă în aceeasi direcţie cu majoritatea, oricât de mică ar fi diferenţa numerică între majoritate si minoritate. 7. Măsluirea cărţilor: A spune doar o „parte a adevărului” presupune selectarea faptelor astfel încât să prezinte un punct de vedere, lăsându-le pe celelalte în afară. Rezultatul: distorsiuni si proastă reprezentare. 8. Stereotipuri emoţionale: Se evocă mai multe tipuri de imagini, astfel expuse: „un bun român”, „casnică”, „străin”, etc. 9. Tăcerea ilicită: Acest mecanism reprezintă o formă subtilă de propagandă, precum insinuările, sugestiile sau presupunerile. Implică si ascunderea unor informaţii care ar corecta o impresie falsă. 10.Retorica subversivă: O variantă a măsluirii cărţilor o reprezintă si acest mecanism de discreditare a motivaţiilor unei persoane pentru a discredita o idee care poate fi bună si utilă. Formele evidente ale acestor dispozitive de propagandă sunt usor de recunoscut, dar istoria ne oferă numeroase exemple de persoane abile în a le manevra cu mare subtilitate si eficienţă. Orice

persoană care comunică poate utiliza mecanisme de propagandă – orală, scrisă, prin imagini etc. Desi cuprinde si tehnici care sunt utilizate pentru a induce în eroare, cuvântul „propagandă” nu ar trebui văzut ca fiind total negativ (cel puţin în contextul relaţiilor publice). Ne referim la faptul că utilizarea ei poate să schimbe atitudini si comportamente într-un mod constructiv. Propaganda a fost, de asemenea, utilizată pentru a face apel la emoţii umane fundamentale în scopul efectuării unor schimbări de opinie în interesul publicului. Legislaţia socială, impozitele pe venituri, asistenţa medicală, drepturile civile precum si alte iniţiative referitoare la politicile publice reflectă, toate, schimbările opiniei publice pe care le resimt si asupra cărora lucrează (apoi) politicienii. În general, o asemenea opinie publică reprezintă un răspuns emoţional la informaţii sau evenimente. Subliniem faptul că, ceea ce-l diferenţiază pe practicianul profesionist de un gestionar neprofesionist al fluxurilor informaţionale este aderarea strictă la un cod etic care susţine o imagine puternică a responsabilităţii sociale globale. Profesionistii relaţiilor publice nu mint niciodată presa de informare, desi, în interesul clientului lor, se întâmplă uneori să spună presei: „Stiu, dar nu vă pot spune.” Succesul celor care controlează anumite zone de informaţie, în ceea ce priveste efectele asupra opiniei publice, este la fel de puternic precum este credibilitatea lor. Credibilitatea este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poate avea un practician de relaţii publice. Acesta este principalul motiv, în virtutea căruia, Institutul Britanic de Relaţii Publice (I.P.R.) ne oferă următoarea definiţie (amintită în primul capitol) a domeniului: „Relaţiile publice se concentrează pe reputaţie – rezultatul a ceea ce faci, a ceea ce spui, si a ceea ce alţii spun despre tine. Practica Relaţiilor publice este disciplina care pune accent pe reputaţie, cu scopul câstigării înţelegerii si a sprijinului si al influenţării opiniei si a comportamentului”4. Datorită utilizării tehnicilor de persuasiune mulţi cred – în mod gresit – că relaţiile publice se ocupă de construirea imaginii, în sensul creării unui paravan fals. Din nefericire, această percepţie gresită a relaţiilor publice este reîntărită de rapoarte periodice 4 P R News, 10 oct. 1994, p. 3. referitoare la un comportament de agest gen din partea unor (asa zisi) specialistii în relaţii publice. De exemplu, un articol care a apărut în New York Times despre un curs de relaţii publice cu presa predat în scolile de management a fost intitulat „101 de metode pentru manipularea presei”. De aceea, nu este neobisnuit ca sintagma „relaţii publice” să fie folosită în sens peiorativ, iar instruirea celor dezinformaţi cu privire la ceea ce sunt relaţiile publice cu adevărat este destul de dificilă (sperăm că, prin cursul de faţă contribuim la o propedeutică a acestei discipline). Să nu uităm că – până si în situaţia când folosim persuasiunea pentru a creste eficienţa comunicării, o dată ce aceasta din urmă atinge nivelul de acceptare, apare problema credibilităţii. Comunicarea eficientă economic nu înseamnă (cum putem crede la prima vedere) manevre subtile si manipulări ale opiniei (ce pot deveni în afaceri, si în politică, înlocuitori ai moralităţii adevărate si ai simţului etic), nu înseamnă crearea de „măsti” pentru adevărul ce nu-i destul de bun, ci presupune unitatea dialectică a definiţiei consacrată de James Grunig în domeniu: „managementul comunicării între o organizaţie si publicurile ei”, cu accepţia de „reputaţie a managementului” oferită, cum spuneam anterior, de Institutul Britanic de Relaţii Publice. I.2 b Cercetarea pentru stabilirea cadrului de acţiune si pentru planificare Cele două categorii de metode de cercetare în relaţiile publice sunt secundare (lecturarea materialelor disponibile, chestionarea oamenilor) si primare (a aduna date). Acest subpunct se ocupă de cercetarea secundară (de cercetarea informală), iar următorul subpunct al capitolului vizează cercetarea primară (cercetarea formală, calitativă si cantitativă). Reamintim faptul că, cercetarea în relaţii publice sprijină analizele despre audienţe, massmedia si analizarea tendinţelor, testarea mesajelor, precum si monitorizarea, planificarea si evaluarea problemelor. Ea furnizează, adesea, informaţii esenţiale pentru prezentarea eficientă a datelor. Subpunctul de faţă discută importanţa stocării informaţiilor si datelor, a regăsirii si utilizării rapoartelor existente si a utilizării cercetării în planificarea, monitorizarea si evaluarea programelor de relaţii publice.

A porni într-o nouă activitate de relaţii publice presupune foarte multe cercetări preliminare si punerea la punct a unui sistem de acumulare si accesare a informaţiilor. Unele organizaţii mai mari au angajaţi însărcinaţi cu gestionarea fluxului de informaţii interne si bibliotecari pentru aceste informaţii. Cei dintâi gestionează fluxul actual de informaţii generate de organizaţie. Bibliotecarii (sau arhivistii) menţin înregistrări si arhive din trecut, cum ar fi fisierele si documentele. Arhivele de date pe care trebuie să le acumuleze specialistii în relaţii publice includ informaţii despre organizaţie, despre personalul ei si activităţile sale curente. Cele două mari categorii de surse ale cercetării sunt cele academice si cele comerciale. Instituţiile universitare si cadrele didactice efectuează cercetări academice, câteodată finanţate de la guvern, prin fundaţii sau de către asociaţiile profesionale. Cercetarea comercială este realizată de firmele sau agenţiile de cercetare, de publicitate si relaţii publice si de către alte companii legate într-un fel de marketing. Rezultatele cercetărilor realizate de către instituţiile academice sau de asociaţiile profesionale sunt publicate de obicei în revistele de specialitate academice sau profesionale, fiind făcute astfel publice. Multe cercetări sunt disponibile în băncile de date electronice, iar unele sunt accesibile utilizatorilor de PC-uri prin intermediul CD-ROMurilor si al Internetului. Principalele etape ale fazei de planificare în cercetare sunt: prevederea problemelor, dobândirea cunostinţelor despre publicuri, planificarea utilizării mass-media si evaluarea posibilelor rezultate. A prevedea problemele reprezintă latura de cercetare din gestionarea problemelor si scanarea mediului de afaceri al organizaţiei. În această activitate, o organizaţie foloseste informaţia colectată pentru a determina modul în care ea si publicurile sale trebuie să reacţioneze la un eveniment, o tendinţă sau o controversă viitoare. Un plan în cinci etape pentru a consacra un sistem al managementului problemelor ar include: 1. anticiparea problemelor si stabilirea priorităţilor; 2. analizarea problemelor prin dezvoltarea unei analize formale a situaţiei sau un issue brief (scurtă sedinţă pe o temă punctuală); 3. recomandarea unei poziţii a organizaţiei cu privire la respectiva problemă; 4. identificarea publicurilor/liderilor de opinie care pot dezvolta acea poziţie a organizaţiei; 5. identificarea comportamentelor dorite de la publicuri/ lideri de opinie. După ce acumulăm toate informaţiile de care avem nevoie referitoare la o problemă sau situaţie dată, trebuie să începem să explorăm publicurile implicate (asa cum am precizat deja în cadrul subpunctului anterior, vezi paginile 8-9). Reexaminăm profilurile acestora pentru a vedea cum este afectat fiecare dintre ele de către situaţie. Cele două mari sarcini implicate în explorarea publicurilor constau în ierarhizarea acestora în funcţie de probleme si interpretarea comportamentelor lor. În fiecare situaţie a planificării, trebuie să decidem care sunt publicurile majore si care sunt cele minore. De exemplu, unele organizaţii nonprofit care depind de activităţile de strângere de fonduri sunt foarte sensibile la acoperirea mediatică de care beneficiază. Dar o companie particulară deţinută de persoane private care produce echipamente pentru o anumită ramură industrială nu va considera presa de informare pe un loc atât de important pe lista publicurilor. Pe de altă parte însă, pe probleme specifice, uneori este nevoie să regândim ierarhizarea generală a publicurilor. Dacă acea companie deţinută particular ar fi acuzată de a fi poluat o sursă majoră de apă potabilă, mijlocul de informare ar deveni dintr-o dată foarte important pe lista publicurilor, fiind ierarhizat foarte sus. Cercetările care arată care sunt mass-media utilizate de diferitele publicuri sunt disponibile sub forma publicaţiilor profesionale, comerciale si academice. În mod ocazional, rapoartele cercetărilor de sondare a opiniei publice apar si în presa populară. Ca practician de relaţii publice, vom dori să stim cum utilizează oamenii mass-media, ce massmedia utilizează si cine sunt ei. Când vrem să aflăm ceva despre un mijloc de comunicare anume, putem consulta rapoartele Biroului de Audit al Tirajelor. În plus, un canal de comunicare va furniza propriile sale

date din cercetări pentru a vinde spaţiu/timp publicitar sau pentru a oferi sfaturi legate de utilizarea presei scrise. După lansarea unui plan, este important să dăm posibilitatea unui feedback. Planificarea atentă poate preceda un program de relaţii publice, dar nu îi poate asigura acestuia succesul. O campanie trebuie monitorizată pe măsură ce se desfăsoară, iar cercetarea evaluativă trebuie dusă la îndeplinire până la terminarea campaniei, pentru a se determina gradul său de succes sau de esec. În dezvoltarea scopurilor, trebuie să folosim o procedură „operaţională” care să ne permită să măsurăm mai târziu dacă am atins aceste scopuri; pentru aceasta, trebuie să includem în plan si monitorizarea. Monitorizarea poate releva zonele cu probleme înainte ca simpla problemă să se transforme în criză. Monitorizarea este diferită de evaluarea finală, care ne permite să determinăm dacă, la final, programul si-a îndeplinit toate scopurile specifice. În evaluarea finală, trebuie să luăm în considerare fiecare dintre scopuri, pentru a vedea dacă a fost îndeplinit, si dacă da, cu câte eforturi. În concluzie, utilizarea de cercetări îl ajută pe specialistul în relaţii publice să anticipeze problemele, să evalueze programele care sunt în desfăsurare, să realizeze profilul publicurilor si atitudinilor sale, să acumuleze informaţii despre utilizarea eficientă a mass-media si să evalueze programele si campaniile, o dată terminate. Ceea ce rezultă este un ciclu al activităţii de cercetare, care poate fi descris si prezentat (a se vedea schema de mai jos) în felul următor: Ciclul continuu al cercetării 1. Cercetarea este începută fie ca o păstrare de rutină a datelor, fie în mod specific, ca adunare de fapte în scopul planificării. 2. După ce obiectivele de relaţii publice sunt determinate, datele adunate din cercetări sunt folosite pentru a formula o ipoteză, a testa ipoteza si a face revizuirile necesare, dacă ipoteza este respinsă. 3. O dată ce obiectivele de relaţii publice sunt dezvoltate, căutarea unor fapte adiţionale poate fi necesară pentru a determina ceea ce este nevoie să se stie despre situaţie, publicuri sau mass-media de utilizat. Aici vom lua în considerare cum este mai bine să prezentăm obiectivele de relaţii publice unui anume public. Trebuie să evaluăm imaginea pe care o are publicul si să stabilim dacă vom păstra sau modifica identitatea actuală. Ar mai trebui, de asemenea, să creăm metode pentru a ajunge la audienţă si să decidem ce tip de mesaj este probabil să fie cel mai eficient – publicitate, discursuri, întâlniri, afisaj, pagini web sau reclame. În plus, trebuie să luăm în considerare cel mai bun calendar pentru aceste activităţi si mesaje. 4. Pentru a ne asigura că planul funcţionează perfect, vom efectua monitorizări. 5. După aceasta, trebuie condusă o evaluare pentru a vedea ce a mers după plan, ce a deviat si de ce. Această evaluare poate ajuta la clarificarea profilului unui public sau la sugerarea unui anume tip de utilizare a unor media anume sau poate fi folosită ca sursă de informare pentru dezvoltarea unor planuri de viitor. Astfel, trebuie dezvoltat un program continuu de cercetare pentru fiecare situaţie de relaţii publice. Cu cât este mai mare continuitatea proiectului de cercetare, cu atât cresc validitatea si credibilitatea sa potenţială. I 2 c. Proceduri si tehnici de cercetare Publicurile unei persoane Un om care joacă golf Un unchi Un vecin Un automobilist Un acţionar Un pescar Un angajat Un fan al basehal-ului O fiinţă unană Un părinte

Unom căruia îi place să joace cărţi Un om care citeste Un om căruia îi place muzică Un plătitor de taxe Un consumator Un om căruia îi place bowlingul O persoană care merge la biserică Ce “este” acest om Un sofer Un cetăţean Cercetarea poate fi atât formală , cât si informală. Cele două se completează reciproc, sunt utile, însă ambele presupun limitări, de aceea trebuie să stim când sunt adecvate metodele informale si când este nevoie de metode ceva mai formale. Cercetarea formală poate fi împărţită – la rândul său – în două categorii: calitativă si cantitativă (cercetarea cantitativă vine de la cantitate, cea calitativă de la calitate, adaugă o dimensiune nouă, dar care nu se reduce la cifre). Cercetarea calitativă este descriptivă si informativă; totusi, ea nu este măsurabilă. Cercetarea cantitativă poate fi cercetare experimentală, realizată în laborator, sau anchetă de teren; ea permite o analiză statistică, deoarece produce rezultate măsurabile si oferă o mai mare predictibilitate. Specialistii în relaţii publice se folosesc de ambele tipuri (ele se completează reciproc), există destul loc pentru fiecare tip de cercetare. Alegerea unui anume tip de cercetare se bazează pe scopul cercetării si pe gradul de acurateţe pe care îl cere clientul. Precizăm si faptul că, de multe ori, nu ajungem să facem cercetarea formală noi însine, însă avem nevoie de ea si o cumpărăm, o luăm de la o sursă. Prin urmare, trebuie să stim destule lucruri despre ea, pentru a evalua cât de credibilă este respectiva cercetare si dacă merită banii pe care îi investim în ea sau nu. Din ce în ce mai mult, specialistii în relaţii publice trebuie să fie familiarizaţi cu formele electronice de regăsire a informaţiei, de exemplu, uneltele de navigare prin Internet sau programele de computer care permit cercetarea peste tot în lume si regăsirea unor date din cercetări. Internetul este mai usor de folosit decât o bibliotecă tradiţională deoarece se găseste, literalmente, la vârful degetelor noastre. Putem conta pe credibilitatea generală a datelor disponibile pe anumite site-uri, aceasta devenind o problemă atunci când nu poate fi adus site-ul la zi. Astfel, Internetul ca unealtă de cercetare poate fi util si rapid, dar poate să nu fie chiar precis. Cercetarea informală este condusă fără existenţa unor reguli si proceduri asupra cărora să se fi căzut de acord în mod general si care să permită altora să realizeze din nou acelasi studiu. Rezultatele unor asemenea cercetări pot fi folosite doar pentru descriere, nu si în scopuri predictive. Printre categoriile de tehnici folosite frecvent în cercetarea informală se numără: măsurătorile discrete, cercetarea jurnalistică, auditurile de opinie si analiza informării publice. Dintre acestea, sunt utilizate pe scară largă auditurile de opinie si de comunicare. Ambele tipuri pot fi realizate atât asupra publicurilor din afara unei organizaţii, cât si asupra publicurilor interne. Intuiţia si experienţa joacă, de asemenea, un rol important, iar aspectelor etice trebuie să li se dea importanţa cuvenită de-a lungul întregii cercetări. Practic, o bună parte a cercetării informale este condusă pentru a confirma sau nega validitatea conceptelor bazate pe intuiţie sau experienţă. Cercetarea informală presupune anumite riscuri si responsabilităţi. Există riscul de utilizare a informaţiilor care provin de la surse secundare, care pot să nu fie valide sau sunt dificil de verificat, astfel încât încrucisarea surselor devine esenţială. Principala responsabilitate implicată în colectarea informală a informaţiei de la oameni este legată de protejarea anonimatului acestora. Cercetarea informală utilizează în special măsurători discrete pentru a aduna informaţii. Ele permit cercetătorilor să studieze ceva sau pe cineva fără să interfereze cu acesta sau să întrerupă procesul care se derulează. Experienţele de teren sunt adesea desemnate pentru a

încorpora aceste tehnici. Măsurătorile discrete dau cercetătorului o noţiune generală asupra lucrurilor care s-au întâmplat, însă nu dau si dovada reală a acestor lucruri. Cercetarea jurnalistică este o altă tehnică informală. Jurnalistul este învăţat să adune informaţii din două mari surse posibile: sursele secundare (statistici oficiale, dosare de presă, biblioteci) si primare (în special interviuri); ei învaţă să redacteze întrebările într-un mod neutru, să le organizeze într-o secvenţă logică, oferind-o e cea mai usoară pentru început. Ascultarea si observarea sunt foarte importante – atât pentru reporter, cât si pentru cercetătorul în relaţii publice. Uneltele reporterului sunt uneltele oricărei alte forme de cercetare primară. Afirmam anterior că, cercetarea informală utilizează, pe scară largă, auditurile de opinie si auditurile comunicării. Procedura tipică a fiecărui tip de audit este identică (vezi schema de mai jos). Auditurile de opinie pot fi sociale, economice sau politice. Păstrarea datelor ca activitate de rutină si strângerea de informaţii factuale în scopul planificării Evaluarea, pentru a vedea ce a mers conform planului si ce nu Monitorizarea tuturor aspectelor unui plan si “acordul fin” al acestora C utare de dată e adiţionale despre publicuri, mass-media si mesaje Formularea unei ipoteze, testarea si revizuirea ei (dacă este nevoie) 1 2 3 4 5 Cercetarea începe ca un studiu de rutină pentru a asista planificarea în relaţiile publice, continuă cu testarea si revizuirea opotezelor, necesită o căutare ulterioară de date si evaluarea metodologiei; se mută înspre monitorizarea programelor de lucru si se termină cu o evaluare a planului de relaţii publice, care furnizează informaţii în scopul de ajuta planificarea ulterioară, completând, astfel, ciclul (dar si luându-l de la capăt) Procedura tipică de auditare Auditurile comunicării încearcă să evalueze răspunsurile diferitelor publicuri la eforturile de comunicare ale unei organizaţii (vezi reprezentarea grafică corespunzătoare). Procedura tipică de auditare Această procedură de auditare se aplică atât auditurilor de opinie, cât si auditurilor comunicării. Ea utilizează tehnici de cercetare formală si informală. Intervievarea managerilor corporaţiei (cei mai potriviţi Determinare obiectivelor adecvate Punerea de acord asupra metodologiilor pentru fiecare grup Programarea activităţilor Pentru fiecare grup care trebuie audit: Colectarea si studierea informaţiilor rezultate din cercetări ale respectivelor audienţe Conducerea interviurilor se tip focus grup* Colectarea si studierea politicilor si planurilor de comunicare Colectarea si analizarea materialelor rezultate din comunicare Prelucrarea formal cantitativ a datelor ă si ă obţinute din anchetă* Colectarea si eficienţei comunicării studierea datelor existente asupra Compilarea, analizarea si interpretarea datelor auditului Pregătirea raportului despre datele rezultate din audit Auditarea procedurilor de comunicare Pregătirea si conducerea cercetării forale de tip anchetă* * Ca fiind cele mai adecvate metodologiei selectate. Auditarea comunicării Auditurile de opinie si auditurile comunicării pot fi realizate atât asupra publicurilor dintro organizaţie, cât si asupra publicurilor externe. Mai mult decât atât, fiecare poate fi utilizat

înainte de o schimbare, cum ar fi începerea unei campanii, pentru a stabili cota de nivel sau baza în raport cu care vor fi măsurate rezultatele ulterioare. Analiza mediatizării unei organizaţii ca urmare a informării publice reprezintă un alt instrument de cercetare informală des utilizat. Tăieturile din ziare si transcrierile materialelor care au apărut în audiovizual despre organizaţie pot fi analizate pentru Auditarea comunicării Un audit al comunicării dintr-o organizaţie presupune căutarea diferenţelor de opinie despre organizaţie ale diferitelor publicuri, pentru a le aduce la un punct comun, astfel încât publicurile să aibă aceleasi idei despre ceea ce este organizaţia, ce face ea si ce ar trebui ea să fie. Intenţia Comunicare Ce credem “noi” e Ce cred “ei” Evaluarea disparităţilor Recomandari de îmbunătăţire Sursa: a determina cantitatea si calitatea acoperirii mediatice de care a beneficiat organizaţia. Cele două tipuri fundamentale de cercetare formală sunt cea calitativă si cea cantitativă. Diferenţa practică între cercetarea calitativă (bazată în principal pe descriere) si cercetarea cantitativă (bazată în principal pe măsurători) este faptul că, ultima oferă – prin natura sa – o mai mare predictibilitate. Desi o bună parte a cercetărilor formale poate fi clasificată ca fiind calitativă, în general sunt folosite trei tehnici distincte în munca de cercetare calitativă: istoriografia (incluzând studii de caz si jurnale), interviurile de profunzime si focusgrupurile. Oamenii care scriu biografii sau povestiri istorice despre lucruri din realitate trebuie mai întâi să colecteze date de la sursele informate – atât surse secundare (cărţi, articole, reviste etc), cât si primare (oamenii care au fost implicaţi într-un fel sau altul). Cercetătorii organizează, apoi, aceste fapte, pentru a asigura fundalul pentru înţelegerea problemei pe care o examinează. Studiile de caz utilizează datele factuale disponibile pentru a examina anumite probleme, evenimente sau instituţii dintr-o perspectivă sistematică; jurnalele furnizează rapoarte detaliate ale experienţelor sau acţiunilor personale. Interviurile de profunzime sunt conduse cu o audienţă aleasă special, întrebările sunt prestate, desemnate să producă răspunsuri libere pe care să le interpreteze cercetătorul. Această tehnică este utilizată extensiv în cercetarea motivaţională –în studiul emoţiilor, motivelor inconstiente care stau la baza proceselor de luare a deciziilor. Erorile apar adesea în evaluarea acestor întrebări, de vreme ce intervievatul poate interpreta răspunsul în lumina propriilor lui opinii. În tehnica de tip „focus-grup”, intervievaţii alesi reprezintă în general un public specific (în cadrul unei universităţi: corpul profesoral, studenţii, personalul administrativ, părinţii studenţilor etc), deoarece grupurile omogene conversează mai usor de obicei. Un focus-grup constă din 12 până la 15 intervievaţi. Cheia în succesul acestei tehnici o reprezintă moderatorul, care trebuie să fie un intervievator experimentat. Utilizarea gresită a acestei tehnici apare atunci când rezultatele date publicităţii sunt folosite pentru a face judecăţi doar pe baza acestora, fără a beneficia si de cercetări ceva mai precise. Focus-grupurile ar trebui utilizate doar ca tehnică preliminară sau de ghidare. Cercetarea cantitativă oferă – cum spuneam – un grad mai ridicat de predictibilitate. Măsurătorile cantitative includ analiza de conţinut si ancheta bazată pe statistici descriptive si inferenţiale. Transcrierea discuţiilor de tip focus-grup sau a interviurilor de profunzime ajung adesea subiectul analizelor de conţinut, la fel ca transcrierile după emisiunile radio sau de televiziune sau tăieturile din ziare. Ca tehnică de colectare a informaţiilor, analiza de conţinut poate fi utilizată pentru a se afla ce se spune despre scopurile pe care si le-a propus o organizaţie si despre aria sa specială de interese, cum ar fi noile propuneri legislative. Principala dificultate, în ceea ce priveste această tehnică, o constituie stabilirea unui model care să permită o analiză neviciată de prejudecăţi sau stereotipuri. Definiţia clasică a analizei de conţinut a fost dată de către Bernard Berelson, care a denumit-o ca o tehnică de cercetare în scopul „descrierii obiective, sistematice si cantitative a

conţinutului manifest al comunicării”. P250 Totul desprer Cercetarea de tip anchetă încearcă să măsoare practicile si preferinţele unui public anume, prin codificarea răspunsurilor membrilor acelui public la o serie standartizată de întrebări. În anchetă sunt folosite două tipuri de statistici: cele descriptive si cele inferenţiale. Statisticile descriptive constau în a prezenta datele în asa manieră încât să fie înţelese. Statisticile inferenţiale ne permit să utilizăm ceea ce am aflat ca fiind adevărat referitor la un esantion, pentru a trage concluzii despre o populaţie în ansamblul ei. Un specialist în relaţii publice trebuie să stăpânească cel puţin informaţia de bază referitoare la cercetarea cantitativă. Aceste fundamente ale cercetării includ o înţelegere practică a esantionării, a probabilităţilor, însă presupun si a sti cum se pun întrebările într-o cercetare. Esantionarea se bazează pe probabilitate. Majoritatea esantionărilor se sprijină pe un subgrup, redus cantitativ, al publicului-ţintă, pe care cercetătorul îl foloseste pentru a reprezenta grupul mai mare. Un esantion aleatoriu este de obicei nesupus prejudecăţilor, distorsionărilor sau erorilor substanţiale. Distorsionarea subiectivă reprezintă tendinţa unei estimări de a devia de la valoarea adevărată. Esantionul ales nu trebuie neapărat să fie mare (esantioanele mari costă mult si nu îmbunătăţesc acurateţea investigaţiei). Trei tipuri majore de esantioane neprobabiliste sau nonaleatorii sunt cele accidentale, cele intenţionate sau cele pe cote. Într-un esantion probabilist, oamenii sunt alesi la întâmplare; într-un esantion pe cote, populaţia este analizată după caracteristicile sale cunoscute; într-un esantion pe zone, sunt studiate zonele geografice. Cel mai familiar instrument de colectare a datelor în anchete este chestionarul. Un chestionar este adesea administrat sub forma unor interviuri personale, faţă în faţă, în care intervievatorul pune întrebările si notează răspunsurile intervievatului pe un formular. În viitor , tehnologia ar putea înlocui interviurile faţă în faţă. Computerele sunt folosite pe scară largă în zilele noastre în scopul administrării electronice a chestionarelor. Când contactul fizic nu este posibil, următoarea alegere este, de obicei, telefonul sau chestionarele sunt trimise direct prin postă. În concluzie, definind relaţiile publice ca proces si situându-ne în planul cercetării, atunci când vrem să planificăm un program pentru a rezolva o problemă, ne vom canaliza asupra a trei componente majore: – publicurile implicate (ierarhizate în ordinea priorităţilor si descrise în termenii caracteristicilor demografice, psihografice etc); – discursurile pentru fiecare dintre aceste publicuri (dar care trebuie să conţină, în esenţă, acelasi mesaj, astfel încât instituţia să vorbească cu aceeasi voce corporativă); – media alese pentru a ajunge la fiecare dintre publicuri (ele sunt evaluate din perspectiva eficienţei lor în a transmite mesajul într-o manieră adecvată,economică si rapidă). Programul trebuie planificat pe etape; scopurile trebuie stabilite pentru fiecare dintre aceste etape. Trebuie încorporate în plan tehnici de cercetare, astfel încât să putem măsura cât de bine funcţionează planul. Orice plan trebuie să fie destul de flexibil pentru a permite unele schimbări pe măsură ce el se derulează. Scopul monitorizării realizărilor – pe măsură ce mergem înainte – este acela de a „acorda” planul, eliminând ceea ce nu funcţionează bine. A decide care sunt informaţiile relevante din cercetare si care sunt cele irelevante este o activitate esenţială pentru o gândire obiectivă. Problema poate fi diminuată dacă planurile sunt realizate mai degrabă de către un grup decât de un singur individ. La un anume punct, totusi, cineva va trebui să ia decizii esenţiale – poate fi oricine din grupul managerial sau persoana care se ocupă de relaţiile publice. Această decizie însă trebuie să se bazeze pe descoperirile făcute cu ajutorul cercetării, anticipând astfel, efectele pozitive sau negative asupra publicurilor. Aceste efecte potenţiale nu trebuie lăsate pe seama ghicitului. Ele trebuie să fie anticipate si bazate pe răspunsurile trecute, în situaţii similare, dar si pe ceea ce arată cercetarea că se întâmplă în astfel de cazuri. I.3. Campaniile de relaţii publice Interacţiunea organizaţiilor cu publicurile lor oferă cadrul desfăsurării unor eforturi specifice, de tipul campaniilor de relaţii publice. Ele sunt eforturi coordonate, ample si orientate spre atingerea unui anumit obiectiv sau a unui set de obiective corelate care vor permite

organizaţiei să atingă, în viitor, un scop pe termen lung, exprimat sub forma unei declaraţii de principii. Campaniile sunt construite si elaborate pentru a aborda o temă, pentru a rezolva o problemă sau pentru a corecta sau îmbunătăţi o situaţie. Ele ating aceste scopuri schimbând un comportament, modificând o lege sau o opinie; sau – dimpotrivă – întărind un comportament, o lege sau o opinie dezirabile, dar contestate de ceilalţi. O campanie trebuie construită în jurul unei declaraţii de poziţionare: o declaraţie a organizaţiei, care are la bază un anumit scop. În cea mai sintetică definiţie, campania de relaţii publice este un efort susţinut al unei organizaţii pentru a construi relaţii sociale demne de încredere, cu scopul de a atinge anumite obiective (determinate în urma unor cercetări), efort bazat pe aplicarea unor strategii de comunicare si evaluarea rezultatelor obţinute. În definiţiile campaniei de relaţii publice întâlnim frecvent referiri la concepte precum: obiective, scopuri sau declaraţie de principii. Scopurile sunt rezultatele globale pe care o organizaţie speră să le obţină prin activitatea ei. Obiectivele sunt acele acţiuni si rezultate specifice care măsoară progresul făcut în atingerea scopurilor; ele trebuie să fie foarte concrete si să se poată măsura, să aibă termene specifice de execuţie. Declaraţia de principii este un text scurt în care sunt prezentate valorile majore ale unei organizaţii, scopurile pe care le are, responsabilităţile ei. O declaraţie de principii trebuie să răspundă la întrebări majore, si anume: 1. De ce există? 2. Pentru ce vrem să fie cunoscută, în prezent si în viitor, organizaţia noastră? 3. Ce trebuie să astepte publicurile noastre de la organizaţie? 4. Care sunt priorităţile noastre? 5. Unde vrem să ajungem, cu cine vrem să colaborăm în acest traseu? 6. Care va fi rolul nostru în comunitate si în domeniul specific de activitate? 7. Cui îi aparţine organizaţia? 8. Către cine avem obligaţii? 9. De ce ar putea cineva dori să lucreze pentru organizaţia noastră? Tot în cadrul acestor consideraţii introductive vis-a-vis de campania de relaţii publice, precizăm că există anumite diferenţe între ea si programul de relaţii publice. Programul are un aspect continuu si însoţeste viaţa unei organizaţii pe mari durate de timp, iar campania este concepută pentru o anumită perioadă (1 lună, 6 luni, 1 an), are un început si un sfârsit clar, fapt care permite evaluarea mai exactă a efectelor ei. Cele două nu se exclud reciproc: un program se poate desfăsura simultan cu o campanie. Dacă ne referim strict la sfera campaniilor de relaţii publice, precizăm că relaţiile dintre acestea si alte tipuri de campanii sunt complexe, greu de redus la o schemă simplă. Frecvent, elemente de relaţii publice apar ca instrumente de lucru într-o campanie de marketing sau de publicitate si, invers. Astfel, în relaţiile publice se pot aplica tehnicile de marketing pentru crearea de relaţii bune cu consumatorii si satisfacerea nevoilor acestora, si anume, tehnicile reclamei si tehnicile promoţiunii. De asemenea, tehnicile de relaţii publice – comunicate, conferinţe de presă, organizarea de evenimente, dosare de presă etc. pot fi folosite de marketing pentru a se obţine sprijinul publicului într-o anumită campanie de reclame. O campanie este una de relaţii publice, atunci când ea are drept obiectiv clădirea unor relaţii de înţelegere, reciproc avantajoase, între o organizaţie si publicul ei; campaniile de marketing urmăresc crearea unei corespondenţe între ofertă si cerere, între nevoile consumatorilor si produsele sau serviciile unei firme, cele de publicitate sensibilizează publicul faţă de un produs, serviciu, persoană, iar cele de promoţiune încearcă să obţină sprijinul publicului pentru vânzări, acţiuni sociale sau iniţiative politice. De asemenea, campaniile de relaţii publice (C.R.P.) trebuie distinse de campaniile de comunicare publică (C.C.P.). Primele au ca obiective crearea de relaţii pozitive între o organizaţie si publicurile ei; în acest scop ele folosesc un spectru larg de mijloace de comunicare (ce urmează a fi analizate în capitolul următor). Campaniile de comunicare publică au un scop imediat, practic, bine definit (de pildă, limitarea fumatului) si folosesc exclusiv mass-media; sunt urmărite obiective limitate, care nu au legături importante cu declaraţia de principii a respectivei organizaţii. Campaniile de relaţii publice care au succes posedă anumite caracteristici de bază, si anume:

1. identificarea nevoilor, obiectivelor si resurselor publicurilor-ţintă; 2. planificarea sistematică a campaniilor (o planificare bună reprezintă o schemă care arată unde vrei să ajungi si prin ce mijloace poţi realiza respectivele obiective); 3. monitorizarea si evaluarea continuă a campaniei, pentru a se vedea ce funcţionează si unde trebuie făcute eforturi suplimentare; 4. luarea în considerare a rolurilor complementare ale comunicării interpersonale cu massmedia; 5. selectarea unor media adecvate pentru fiecare public prioritar. După Cristina Coman, autoarea lucrării „Relaţiile publice; Principii si strategii,” planul unei campanii de relaţii publice trebuie să cuprinde următoarele puncte: 1. definirea problemei; 2. analiza situaţiei; 3. stabilirea obiectivelor; 4. identificarea diferitelor categorii de public; 5. stabilirea strategiilor; 6. Stabilirea tacticilor; 7. fixarea calendarului de lucru; 8. stabilirea bugetului; 9. stabilirea procedurilor de evaluare. Problemele cu care se confruntă o organizaţie sunt variate si numeroase. În general, există trei mari tipuri de probleme: corectarea unei situaţii date; atingerea unui obiectiv unic si bine definit; menţinerea sau ameliorarea unei situaţii pozitive deja existente. Primul moment al campaniei de relaţii publice, identificarea si definirea problemei – poate să survină ca răspuns la următoarele întrebări: – Care este sursa acelei preocupări? – Unde se află problema respectivă? – Când este o problemă? – Cine este implicat si afectat? – Cum este implicat sau afectat? – De ce este acea preocupare o problemă pentru organizaţie si pentru publicul ei? În cel de-al doilea moment al campaniei – analiza situaţiei – sunt acumulate în detaliu (istoricul ei, părţile implicate sau afectate, efectele ei etc) toate datele cunoscute referitoare la problema în cauză. Analiza situaţiei se poate materializa într-un dosar de lucru, care cuprinde două secţiuni: analiza factorilor interni si analiza factorilor externi. Analiza detaliată a factorilor interni si externi permite efectuarea unor evaluări de tip SWOT, a punctelor tari si slabe ale organizaţiei, ale împrejurărilor favorabile, precum si a ameninţărilor cu care se confruntă. Practicienii din relaţii publice vor putea defini corect problema si vor putea stabili în mod realist obiectivele campaniei numai după ce situaţia a fost analizată complet. Pentru ca analiza să fie corectă si pentru ca rezultatele acesteia să fie cât mai aproape de realitate, specialistii vor utiliza metodele de cercetare (specifice stiinţelor sociale) informale si formale – discutate pe larg în subcapitolul anterior. Repetăm, cercetarea constituie temelia pe care se clădeste practicarea eficientă a activităţilor de relaţii publice. În cadrul momentului de stabilire a obiectivelor, întrebarea cea mai importantă în cazul unei campanii de relaţii publice este: „Ce dorim să realizăm?”, de la acest cadru general trebuie să coborâm la întrebări specifice, obiective precise, care apoi se vor fixa prin documente scrise. Obiectivele campaniei trebuie să fie în consens cu obiectivele generale ale organizaţiei, altfel apar inadvertenţe. În cel de-al patrulea moment al campaniei, în funcţie de obiectivul pe care ni-l propunem, ne putem adresa publicului, pornind de la categorii largi de public, până la segmente foarte bine definite, cu caracteristici specifice =publicul-ţintă (a se vedea identificarea publicurilor prioritare din subpunctul prim al acestui capitol). Cum am spus deja, identificarea diferitelor categorii de public presupune cunoasterea valorilor, normelor de comportament, idealurilor, asteptărilor, gradului de implicare al lor în viaţa organizaţiei, a comunităţii sau în situaţia respectivă. Întrebări

precum: În ce fel sunt aceste publicuri vizate sau implicate în acea situaţie?; Unde trăiesc?; Ce activităţi au?; Din ce organizaţii fac parte sau cu ce organizaţii au legături? Etc. – duc la definirea mai precisă si la segmentarea riguroasă a acestor categorii de public. În funcţie de importanţa pe care o au, aceste segmente de public vor fi atinse de mesajele campaniei simultan sau pe rând. În cadrul planului de campanie trebuie să se precizeze că toate grupurile care sunt vizate vor fi atinse; de asemenea, se va arăta, atunci când este cazul, care sunt segmentele cele mai importante (publicul-ţintă) către care se difuzează în mod privilegiat mesajele. Cel de-al cincilea moment – stabilirea strategiilor – constă într-un plan de acţiune care prevede liniile directoare si temele majore ale unei campanii. În alcătuirea unui plan de campanie de relaţii publice trebuie aleasă cea mai bună strategie/strategii. Pentru aceasta se va alcătui o listă cu posibile strategii: 1 Inactivitatea strategică; 2 Activitatea de diseminare a informaţiei; 3. Organizarea de evenimente; 4 Activităţi promoţionale; 5 Activităţi organizaţionale etc. Din totalitatea strategiilor prezente pe listă se va alege strategia/strategii(le) optimă pentru campania respectivă. Stabilirea tacticilor – al saselea moment – se referă la prezentarea tacticilor alese, la descrierea pe scurt a acţiunilor prevăzute în cadrul strategiilor. Tactica este acea acţiune de relaţii publice proiectată să aibă un efect specific asupra relaţiei dintre o organizaţie si o anumită categorie de public. Ea este un instrument în procesul de comunicare folosit cu scopul de a transmite, pe diferite canale (evenimentele speciale, media controlate si media necontrolate), mesaje pentru categoriile de public vizat. Fixarea calendarului vizează stabilirea momentului de începere si încheiere a campaniei, a datelor la care va avea loc fiecare acţiune (data, ziua, ora la care va avea loc acţiunea respectivă, precum si precizarea timpului necesar pentru pregătirea si desfăsurarea acesteia). Trebuie să ţinem seama de întârzierile care pot apărea pe parcursul derulării unei activităţi si să le menţionăm în calendar. Acesta trebuie să fie usor de consultat si să prezinte în mod clar momentul în care se vor desfăsura diferitele activităţi, precum si intervalul de timp necesar organizării acestora. Stabilirea bugetului este desigur un moment indispensabil în economia unei campanii, de care depinde bunul mers sau n al ei. Atunci când costurile unei campanii depăsesc valoarea obiectivelor propuse, rezultatul campaniei nu poate fi considerat un succes. De exemplu, campaniile de fund-raising de multe ori sunt mai costisitoare decât sumele colectate. Calculul pentru bugetul global al unei campanii este o activitate complexă, motiv pentru care din echipă trebuie să facă parte si un contabil specializat. În buget se includ toate costurile: tipărituri, închirieri de spaţiu, echipamente, materiale, deplasări, hoteluri, mese, postă, telefoane etc. Definirea procedurilor de evaluare sau analiza sistematică a desfăsurării campaniei si a rezultatelor sale –ne permite să învăţăm din ceea ce am făcut bine, din ceea ce am gresit, să constatăm dacă am făcut progrese si, să înţelegem cum putem face mai bine data viitoare. Într-o campanie trebuie să apară două tipuri de evaluare: monitorizare si evaluare finală (post-mortem). Este nevoie de un sistem continuu de monitorizare pentru toate activităţile principale ; într-o campanie s-ar putea să fie nevoie de schimbarea direcţiei, de realocarea surselor sau de redefinirea priorităţilor pentru a ne atinge obiectivul. Fiecare campanie de relaţii publice merită o autopsie completă si onestă. Ce a mers, ce nu a mers si de ce? Ce s-a transformat într-un succes din greseală? Ce putea fi făcut mai bine? Este nevoie de cercetare formală. Trebuie să descoperim niste dovezi clare că scopurile au fost sau nu atinse. Trebuie să descoperim ce nu a atins nivelul planificat si cu cât. Pentru a face o evaluare finală de succes, trebuie să păstrăm toate analizele la un nivel profesionist. Dacă nu a mers ceva, de obicei există mai multe motive si mai multe persoane responsabile. Prin urmare, trebuie să evaluăm mai multe rezultate, si anume: impactul asupra publicurilor, efectul asupra obiectivelor si asupra misiunii organizaţiei, efectul asupra atitudinilor

publicurilor faţă de organizaţie si asupra percepţiei lor despre organizaţie; efectul asupra statutului financiar al organizaţiei, asupra atitudinii etice si asupra responsabilităţii sociale. Cele mai eficiente evaluări sunt programele continue: de exemplu, cercetarea anuală a ceea ce place si a ceea ce nu place publicurilor, cercetarea atitudinilor angajaţilor si măsurarea atitudinii consumatorilor. Evaluările pot fi făcute si citind scrisorile si răspunzând la telefoanele primite de la publicurile încântate sau dezamăgite ori vorbind cu diverse publicuri pentru a descoperi care sunt atitudinile lor. Acestea ne oferă cote faţă de care să putem măsura efectele campaniei noastre. Dacă spunem după o campanie: „S-a terminat, putem să uităm de ea”, în loc să creem un program continuu de evaluare, ne vom plasa în poziţia „reinventării continue a roţii”. În concluzie, în final evaluăm rezultatele eficienţei programului prin cercetare formală, după finalizarea programului, si prin metode mai puţin formale de răspuns, de la echipa respectivă si de la publicuri. Vom măsura impactul financiar, impactul etic si modul în care a fost percepută organizaţia ca responsabilă din punct de vedere social. Campaniile de relaţii publice sunt de obicei construite în jurul dorinţei de a stabili, de a schimba sau de a modifica anumite comportamente. Cele cinci elemente pentru o campanie de succes sunt educarea, oferirea suporturilor si stimulentelor materiale, constrângerea, susţinerea si evaluarea. Capitolul II Introducere în teoria comunicării II.1. Definirea obiectului, a conceptului de comunicare „A trăi în societate înseamnă a comunica” spune Bernard Voyenne. Nevoia de a comunica, de a transmite sau afla de la semenii nostri idei, informaţii, sentimente este o trăsătură fundamentală a omului, devenind o necesitate vitală. Pe drept cuvânt, acelasi teoretician francez afirmă că „schimbul de informaţii, de idei, intercomprehensiunea sunt pentru societate tot asa de importante ca si respiraţia pentru organism”. Dacă Pascal îl definea pe om drept „trestie cugetătoare”, iar Bergson ca homo faber, fiinţă care fabrică unelte si inventează tehnici, si mai fundamental decât un constructor de masini, omul este, pentru antropologul Claude Levi-Strauss, înainte de orice, un locutor, o fiinţă care vorbeste. Cum bine stim de la Aristotel, natura nu creează nimic fără un anume scop (telos), prin urmare, omului (=zoon politikon) ia fost dat graiul articulat (=semnul distinctiv al speciei noastre) ca să intre în legătură cu semenii săi, ca să comunice. Teoria comunicării este însă o stiinţă relativ nouă. Datează de aproximativ jumătate de secol, iar aparenta claritate a denumirii noii discipline ascunde o capcană, întrucât aduce cu sine întreaga încărcătură de ambiguităţi si conotaţii acumulate de-a lungul vremii de cel de-al doilea termen al sintagmei. Aflat într-o spectaculoasă crestere de popularitate, atât în limbajul uzual cât si în terminologia unor tot mai diverse domenii ale stiinţelor sociale (si nu numai) conceptul de comunicare derutează prin multitudinea ipostazelor sale si tinde să se constituie într-o permanentă sursă de controverse. În dorinţa de – a înţelege acest proces de proliferare semantică, cercetătorii americani Frank E. X. Dance si Carl E. Larson au încercat, în urmă cu aproape 20 de ani, să adune într-o carte definiţiile comunicării propuse de diferiţi autori, limitându-se la cele mai reprezentative 126 de formulări. S-a observat cu acest prilej faptul că, în aproape fiecare subdomeniu al biologiei, sociologiei sau stiinţelor informaţiei (cibernetică, telecomunicaţii etc), termenul este utilizat întro accepţiune particulară, specializată, aflată nu o dată în divergenţă cu sensul încetăţenit în alte sectoare ale cunoasterii. De exemplu, pentru un biolog ca Edward O. Wilson, „comunicarea este o acţiune a unui organism sau a unei celule care alterează modelele probabile de comportament ale altui organism sau ale altei celule, într-o manieră adaptativă pentru unul sau pentru ambii participanţi”. Însă un sociolog sau un psiholog – care nu concep comunicarea în absenţa unui subiect dotat cu constiinţă – ar fi înclinaţi să accepte, mai degrabă, definiţia dată de Carl I. Hovland, Irving I., Janis si Harold H. Kelley: „Comunicarea este un proces prin care un individ (comunicatorul) transmite stimuli (de obicei verbali) cu scopul de a schimba comportarea altor indivizi (auditorul)”. Paradoxal, în semiotică (=stiinţă a semnelor) comunicarea nu poate fi definită. Mai exact, există două repere extreme:

1. în sensul larg, comunicarea este orice transfer de informaţie. Prin aceasta se depăsesc mult limitele semioticii (de pildă, comunicarea intre generaţii). 2. George Mounin în Istoria lingvisticii spune că într-o sală de teatru, de exemplu, nu se petrece un act de comunicare. Aceasta întrucât un proces de comunicare are loc atunci când cele două instanţe – emiţătorul si destinatarul – îsi schimbă rolurile si fluxul de semnificaţii inversat se realizează prin acelasi tip de semne. Într-o sală de teatru, chiar dacă si spectatorii comunică cu cei de scenă, o fac prin aplauze, râsete, plâns, etc.,dar nu prin acelasi tip se semne ca si actorii. Aici e o contaminare, o comuniune. Mounin e filolog si nu acceptă decât comunicarea grefată pe limbajul verbalizat. De fapt, nu putem disocia comunicarea de procesele conexe precum contaminarea, care se foloseste în special pentru procese de transfer prin agenţi, contact nemijlocit, etc. si comuniunea care este o stare de vibrare la unison a doi sau mai mulţi subiecţi semiotici, dincolo de procesele comunicaţionale. Comunicarea se poate verifica prin compararea a ceea ce a intenţionat emiţătorul cu ceea ce a înţeles destinatarul. Intenţiile emiţătorului de comunicare sunt semnificaţii intenţionale. Ceea ce rezultă din decodaj constituie semnificaţii finale. Vom întâlni diferite situaţii: Semnificaţii intenţionale / semnificaţii finale. ER Decalajul exact (egalitate totală între cele 2 - Emiţător si Receptor). Este un caz limită, un reper. Decalajul amplificator, în care tot ceea ce a vrut să spună emiţătorul a fost înţeles, dar destinatarul înţelegea Decalajul relativ, în care destinatarul înţelege doar o parte din ceea ce a vrut să spună emiţătorul. mult mai mult. ER Decalajul aproximativ, în care se doreste mai mult, dar ce se pierde. Decalajul aberant, în care cele două sfere sunt exterioare, printr-o situaţie fizică a stimulilor (absorb pragul minim de receptare). Decalajul aberant poate fi si rezultatul faptului că textul poate are o încărcătură informaţională atât de mare, încât depăşeşte total capacitatea de receptare a destinatarului. În concluzie, se observă că justa cumpănă dintre definiţia precisă, dar restrictivă (de pildă cea oferită de filologul George Mounin), care nu-l satisface decât pe specialistul dintr-un domeniu de cercetare strict circumscris, si cea cu caracter general, dar vagă (de exemplu, profesorul britanic de telecomunicaţii Colin Cherry afirmă: „comunicarea este ceea ce leagă organismele între ele”), de care, până la urmă, nu e nimeni mulţumit, rămâne dificil de realizat. Dificultăţile legate de formularea unei definiţii convenabile a comunicării se datoresc în mare măsură vechimii termenului, care, de-a lungul mai mult decât milenarei sale existenţe a acumulat progresiv conotaţii ce îngreunează mult misiunea celui care încearcă astăzi să-i expliciteze conţinutul. Apreciem că restituirea semnificaţiei iniţiale, printr-un demers de natură etimologică, poate contribui la luminarea sensului de bază al cuvântului, usurând distincţia dintre ceea ce reprezintă substratul peren al conceptului si notele conjuncturale, efemere, adăugate de un context istoric sau altul. Se presupune că la temelia formării verbului latin communico, – are ar sta adjectivul munis, -e, al cărui înţeles era „care îsi face datoria, îndatoritor, serviabil”. Acest din urmă cuvânt a dat nastere unei familii lexicale bogate, din care reţinem adjectivele immunis=”scutit de sarcini, exceptat de îndeplinirea unei datorii” (la Tit Liviu immunis militia figurează cu înţelesul de „scutit de serviciul militar”), de unde si sensul actual „exceptat de la contractarea unei boli”, communis=”care îsi împarte sarcinile cu altcineva”, iar mai târziu, în epoca clasică, „ce aparţine mai multora sau tuturora”, (sursă a sensului derivat „obisnuit, banal”). Acesta din urmă, prin mijlocirea derivatului său communicus îl poate explica pe communicare, termen însemnând la început punerea în comun a unor lucruri de indiferent ce natură. Apoi , o dată cu răspândirea crestinismului, s-a conturat sensul sacramental, euharistic, cuvântul desemnând împărtăsirea credinciosilor în cadrul agapelor ce s-au aflat la originea serviciului

liturgic de mai târziu. Constantin Noica în „Cuvânt împreună despre rostirea românească” reliefează faptul că românii nu au reţinut decât înţelesul cultual, ecleziastic, al latinescului communicare, mostenit sub formă de cuminecare (=a se împărtăsi de la; a se împărtăsi întru ceva). În acest sens, filosoful român scrie: „Comunicarea nu e totul, comunicarea e de date, de semnale sau chiar de semnificaţii si înţelesuri; cuminecarea e de subînţelesuri.”1. Wilbur Schramm, în studiul său Procesul comunicării, se 1 Wilbur Schramm, Procesul comunicării, p. 190, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1987. referă la acelasi înţeles al termenului: „Când comunicăm, încercăm să stabilim o comuniune cu cineva. Adică încercăm să împărtăsim o informaţie, o idee sau o atitudine.” Cu privire la obiectivele mai largi ale comunicării, Nicki Stanton2 afirmă: „Ori de câte ori scriem sau vorbim, încercând să convingem, să explicăm, să influenţăm, să educăm sau să îndeplinim ori ce alt obiectiv, prin intermediul procesului de comunicare, urmărim întotdeauna patru scopuri principale: – să fim receptaţi (auziţi, citiţi); – să fim înţelesi; – să fim acceptaţi; – să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau de atitudine). Atunci când nu reusim să atingem nici unul din aceste obiective, înseamnă că am dat gres în procesul de comunicare. Preluarea recentă, pe cale savantă, si a sensului laic al cuvântului, reprezentat de 2 Nicki Stanton, Comunicarea p. 1, Ed. Stiinţă si Tehnică, 1995. neologismul comunicare, a condus la apariţia unui dublet etimologic ce dă seama de ambivalenţa procesului de comunicare, de dubla sa dimensiune, comunitară si sacră. „Comunicarea stă la baza organizării sociale, coagulând si controlând raporturile „orizontale” dintre oameni, dar angajează totodată si aspiraţiile lor „verticale”, într-o miscare ascensională către planurile superioare ale realităţii”3. Nu putem să nu observăm paralela semnificativă cu dublul statut al cuvântului, care, pe lângă înţelesul comun, situat în sfera semantică a comunicării, îl are si pe acela de Logos, Verb divin, apropriat prin cuminecare. Cu privire la „axa orizontală” a comunicării atragem atenţia asupra faptului că, de obicei, conceptul de comunicare se confundă cu limbajul, adică mijlocul de transmitere a ideilor (unul din cele sase componente intrinseci comunicării). Dacă în secolul al XIV-lea, termenul de comunicare era folosit cu sensul precizat anterior, începând cu secolul al XVI-lea, o dată cu dezvoltarea si modernizarea căilor de comunicaţie (posta, 3 Mihai Dinu, Comunicarea, Ed Algos, p. 15, Bucuresti, 2000. drumurile), el capătă o nouă semnificaţie: aceea de a transmite, pentru ca mai târziu, în secolele XIX si XX, o dată cu apariţia si dezvoltarea mijloacelor moderne de comunicaţie (tren, automobil, avion, telegraf, telefon, radio, cinema, televiziune), comunicarea să însemne, de fapt, transmitere, adică difuzare. În toate epocile anterioare, comunicarea, intrarea în relaţie cu cineva aflat la distanţă, presupunea deplasarea obligatorie a sursei; în epocile moderne, comunicarea înseamnă un transport (transfer) de „gânduri si mesaje”, nu numai de „bunuri si persoane”. Se modifică, o dată cu aceasta, nu numai sensurile conceptului de comunicare, ci si modurile si mijloacele comunicării. De la comunicarea directă, care presupune obligatoriu prezenţa fizică în acelasi timp a emiţătorului si a receptorului de mesaje, se ajunge la comunicarea indirectă, mediată (scrisul, presa-ziarul, radioul, televiziunea). II 2. Funcţiile comunicării În cunoscuta sa Teorie a limbii, din 1934, Karl Buhler defineste actul comunicării lingvistice prin analogie cu transmisia radiofonică, ceea ce îl determină să adopte, pentru prima dată, termenii, astăzi consacraţi, de emiţător, mesaj si receptor. Buhler constată că vorbirea poate fi concepută ca expresie în raport cu emiţătorul, ca reprezentare în raport cu mesajul si ca apel în raport cu destinatarul. Astfel, el distinge funcţiile expresivă, reprezentativă, apelativă. După cel de-al doilea război mondial, profitând si de achiziţiile conceptuale ale teoriei informaţiei, lingvistul Roman Jakobson (scoala formală rusă) completează tabloul funcţiilor comunicării, propunând o clasificare ce are în vedere si alte elemente ale procesului, cum ar fi codul si canalul de transmisie. De asemenea, el operează distincţia dintre forma si conţinutul mesajului, atasând

funcţii distincte acestor două componente. În general formalistii rusi (si în particular Roman Jakobson) pornesc de la principiul că fiecare funcţie a limbajului se grefează pe un constituent al situaţiei de comunicare. Astfel, vom avea un emiţător, un mesaj (text). Roman Jakobson opune mesajul codului (între cele două componente raportul e de autonomie): Cod ---------------------- mesaj Limbă ------------------- vorbire Structură --------------- eveniment Abstract ---------------- concret Esenţă ------------------ fenomen Normă ------------------ utilizarea normei Sistem ------------------ proces. Abraham Moles spune: mesajul este orice set de elemente de percepţie încărcat cu o anumită semnificaţie. El precizează că: „ceea ce am numit un set de elemente de percepţie încărcat cu o anumită semnificaţie si limbaj de o anumită organizare trebuie numit text, iar mesajul e rezultatul aplicării codului pe un anumit text”. Acelasi text poate avea semnificaţii diferite în funcţie de împrejurare. Aceeasi formă lingvistică poate fi decodificată diferit. De exemplu, cane nero – în latină înseamnă cântă Nero, iar în italiană – câine negru. După Roman Jakobson structura comunicării cuprinde: emiţătorul, mesajul (textul), contextul, canalul, codul, receptorul; lor le corespund cele sase funcţii ale limbajului. 1. Funcţia emotivă constă în autoproiectarea emiţătorului în text si mai precis prezenţa identificabilă a emiţătorului în text (de pildă, am fost bucuros că am văzut expoziţia „Lumini si umbre – patru secole de pictură franceză”). Într-o poezie lirică ponderea funcţiei emotive e mai mare decât într-o poezie etică sau într-un tratat de istorie. 2. Funcţia poetică constă în autoreflexivitatea textului, centrarea textului asupra lui însusi, ceea ce duce la faptul că textul nu mai poate fi ignorat în procesul de receptare, că e văzut si ca text. S. Langer vorbeste de simboluri prezentative faţă de simboluri reprezentative – cuvinte folosite în mod obisnuit. Se stie că, spre deosebire de limbajul stiinţific, pentru care ceea ce contează cu precădere este despre ce se vorbeste, limbajul poetic pune accentul pe cum se spune. Cel dintâi privilegiază semnificatul, cel de-al doilea semnificantul. Îndărătul cuvintelor dintr-un text stiinţific se văd înţelesurile pe care ele ni le dezvăluie, pe când cuvintele unui poem sunt, în mare măsură, opace, ele reţinând atenţia cititorului asupra aspectului lor concret, ceea ce face ca orice încercare de a le înlocui cu sinonime să distrugă poeticitatea textului. 3. Funcţia referenţială se referă la faptul că limbajul trimite la o realitate exterioară, la altceva decât la sine. De exemplu, mă duc la librărie ca să cumpăr ultimul roman scris de Umberto Eco. 4. Funcţia metaligvistică constă în faptul că textul conţine în el indicaţii de cod; câteodată aceste indicaţii sunt explicite. De pildă, fraza: semnul – în accepţia lui Ferdinand de Saussure – este conexiunea intrinsecă dintre semnificant si semnificat. De cele mai multe ori indicaţiile sunt implicite. Ele orientează decodajul. Perifrazele explicative care precizează accepţiunea în care trebuie înţeles un termen, gesturile sau tonul ce indică receptorului cheia în care trebuie decodificat mesajul aparţin sferei metalingvisticului. 5. Funcţia fatică sau de contact are în vedere caracteristicile canalului de comunicare si controlul bunei funcţionări a acestuia. „Alo”-ul cu care începem o convorbire telefonică nu exprimă nimic privitor la noi, la interlocutorul nostru, la mesajul pe care dorim să-l transmitem si nici măcar la cod, căci, dat fiind caracterul internaţional al acestui cuvânt, cel care îl recepţionează nu se poate baza pe el pentru a deduce în ce limbă dorim să-i vorbim. În schimb el ne ajută să stabilim contactul, marchează deschiderea canalului. O funcţie similară o au gesturile sau formulele de salut. Foarte multe semnale fatice însoţesc comunicarea interpersonală: jocul privirilor prin care se reconfirmă mereu păstrarea contactului, miscări ale capului, confirmări verbale, s.a.m.d. 6. Funcţia conativă (nu are legătură cu conotaţia; provine din verbul latin conor, conari, conatus sum=a se sforţa) e orientarea către destinatar si se observă în reacţiile comportamentale

imediate ale acestuia. Este prezentă în mecanismele persuasive, în elementele de retorică. De exemplu, preocuparea capitală a artei este de a convinge dincolo de argumente (Roman Jakobson consideră că poezia nu coincide cu funcţia poetică; în poezie există această funcţie pe lângă alte funcţii ale limbajului, iar funcţia poetică se poate găsi si în alte enunţuri ce nu sunt ale unor finalităţi poetice; noncoincidenţa funcţiei estetice cu poezia impune concluzia că distincţia dintre estetic si extraestetic este graduală, nu comportă graniţe precise). Pornind în mod special de la această funcţie a limbajului, de la importanţa persuasiunii în relaţia unei organizaţii cu publicurile sale – relaţiile publice sunt definite nu numai ca stiinţă ci, în aceeasi măsură, ca artă. Forma verbală conativă prin excelenţă este modul imperativ. În calitatea sa de artă a construirii discursurilor persuasive, retorica avea în vedere tocmai valorificarea potenţelor conative ale comunicării interumane. Potrivit concepţiei lui Jakobson, cele sase funcţii pe care el le-a definit coexistă practic în orice comunicare. Diferită de la caz la caz este numai ierarhia lor de importanţă, stratificarea rezultată constituind un criteriu de clasificare a evenimentelor verbale. În acest sens el subliniază că: „Desi distingem sase aspecte fundamentale ale limbii, am putea totusi cu greu să găsim mesaje verbale care să îndeplinească numai o funcţie. Diversitatea constă nu în monopolul uneia dintre aceste câteva funcţii, ci în ordinea ierarhică diferită a funcţiilor. Structura verbală a unui mesaj depinde, în primul rând, de funcţia predominantă4. Unul dintre marile merite ale clasificării propuse de Jakobson este acela că, desi ea a fost elaborată pentru a explica fapte de limbă, se dovedeste perfect extrapolabilă la toate modalităţile de comunicare. Aspectele scăpate din vedere de Buhler, si anume cele legate de controlul canalului si de recursul la metalimbaj, au câstigat în însemnătate o dată cu aprofundarea studiului non-verbalităţii de către cercetătorii ce gravitau în jurul celebrului Institute of Mental Researche, întemeiat în 1959, de către psihiatrii Paul Watzlawick si Don D. Jackson în localitatea Palo Alto, lângă San Francisco. Paloaltistii porneau de la ideea că, pentru a cunoaste în adâncime mecanismele proceselor de comunicare, trebuie să studiezi situaţiile în care acestea suferă dereglări sau blocaje. În urma cercetărilor de ordin medical, semiologic si terapeutic ei au formulat câteva importante principii ale comunicării interumane, numite de la început axiome ale comunicării: 4 p. 353....77DM p. 98 1. „Comunicarea este inevitabilă” sau, într-o formulare mai apropiată de cea a autorilor, „Non-comunicarea este imposibilă”. Dacă acceptăm că orice comportament are o anumită valoare comunicativă, că nu doar mimica si gesturile, ci si absenţa lor este elocventă, vom putea accepta usor această „axiomă”. Este suficient să ne gândim la cazul de „non-comunicare” al omului care tace. Poziţia corpului, coloraţia obrazului, orientarea privirii, expresia gurii si alte numeroase indicii, unele aproape insesizabile,dar totusi percepute subliminal, ne oferă indicaţiile metacomunicaţionale necesare pentru a descifra semnificaţia reală a tăcerii sale. 2. „Comunicarea se desfăsoară la două niveluri: informaţional si relaţional, cel de al doilea oferind indicaţii de interpretare al celui dintâi”. Se spune că „tonul face muzica”. Vorbitorii acordă planului relaţional o importanţă decisivă si dacă neînţelegerile de ordin informaţional pot fi aplanate prin apelul surse – cărţi, persoane competente, dicţionare – cele ce privesc relaţia generează adesea conflicte ireconciliabile. Una din descoperirile cercetătorilor de la Palo Alto e tocmai aceea că atenţia acordată comunicării distruge comunicarea. Indiciul cel mai evident că o relaţie este în curs de destrămare e chiar grija cu care participanţii urmăresc simptomele relaţiei. Doi oameni între care lucrurile nu mai merg ca înainte îsi vânează reciproc indiciile non-verbale de natură să demonstreze că celălalt e de vină. Concluzia este că mecanismele înţelegerii reciproce funcţionează bine exact atunci când nu le percepem. 3. „Comunicarea e un proces continuu, ce nu poate fi tratat în termeni de cauză-efect sau stimul-răspuns.” De exemplu, un patron îsi supraveghează excesiv salariaţii, argumentând că altfel acestia comit greseli, în timp ce ei se plâng că gresesc tocmai pentru că sunt prea mult supravegheaţi. Există tendinţa de a considera lanţul comunicării drept segmentabil în acte bine delimitate, interpretate arbitrar drept cauze sau efecte, în toate cazurile, conflictul întemeindu-se pe faptul că ceea ce unii considerau cauză era pentru alţii efect. În realitate, procesul comunicării urmează principiul spiralei (=în comunicarea interpersonală, o segmentare obiectivă în cauze si

efecte este principial imposibilă; acumulările încetează de a mai fi discrete, edificiul comunicării înălţându-se continuu, prin contribuţia greu discernabilă a tuturor participanţilor), comunicarea e continuă, iar mesajele se intercondiţionează într-o manieră complexă, căci dacă Henri Bergson afirma că: „gândim numai cu o mică parte din trecutul nostru, dar cu întregul nostru trecut, inclusiv cu zestrea sufletească originară, dorim si acţionăm”5, faptul rămâne perfect valabil si în ceea ce priveste actele comunicative. Comunicăm cu întregul nostru trecut si ar fi inutil să căutăm o cauză unică pentru fiecare replică pe care o dăm celorlalţi. Cu atât mai mult cu cât există si o intertextualitate a comunicărilor, cu efecte asemănătoare celor dintr-o experienţă fizică scolară: apa călduţă pare rece pentru mâna ţinută anterior în apă fierbinte. La fel, efectul unei comunicări depinde de conţinutul comunicărilor anterioare. De exemplu, când o expresie nepoliticoasă vine din partea cuiva care a fost foarte amabil si atent cu tine, ea te pune pe gânduri sau e primită ca afront; rostită, în schimb, de cineva care înjură mai tot timpul, ea poate fi percepută aproape ca o mângâiere. 4. „Comunicarea îmbracă fie o formă digitală, fie una analogică”. Termenii provin din cibernetică, unde un sistem este considerat digital atunci când operează cu o logică binară si analogic atunci când se utilizează logica cu o infinitate continuă de valori. De exemplu, când suntem întrebaţi dacă pâinea e proaspătă e greu să răspundem numai prin da 5. Henri Bergson, L’evolution creatrice, Paris, Alcan 1914, p. 5. si nu; ne confruntăm cu o infinitate de posibilităţi, pe care nici chiar totalitatea resurselor noastre lingvistice nu reuseste să o acopere. Pentru a descrie exact gradul de prospeţime a pâinii, ar trebui să dispunem de o mulţime deopotrivă infinită si nenumărabilă de cuvinte distincte, ceea ce e principial imposibil, deoarece, prin însusi modul în care sunt alcătuite, cuvintele vor fi întotdeauna numărabile. Intonaţia cu care sunt pronunţate poate însă varia continuu, de unde concluzia că modalitatea lingvistică de comunicare este una digitală, în vreme ce modalitatea paralingvistică are caracter analogic. Tot preponderent analogice sunt si gesturile. Există o strânsă legătură între „axiomele” 2 si 4: componenta informaţională a comunicării e transmisă cu precădere pe cale digitală, pe când cea relaţională prin mijloace analogice. Privirea, gestul, mimica, tonul sunt parametrii de care depinde bunul mers al relaţiei. 5. „Comunicarea este ireversibilă”. Această afirmaţie trebuie pusă în legătură cu proprietatea oricărei comunicări de a produce, o dată receptată, un efect oarecare (intens sau mai slab, efemer sau de lungă durată, prompt sau manifestat cu întârziere, s.a.m.d.) asupra celui care a primit-o; efectul există întotdeauna. Datorăm comunicării – nemijlocite sau mediate (de lecturi, vizionări, audiţii) – cu semenii o parte însemnată din ceea ce numim personalitatea noastră. Orice act de comunicare este ireversibil tocmai în sensul că, o dată produs, el declansează un mecanism ce nu mai poate fi dat înapoi. După ce l-am jignit pe un interlocutor, efectul spuselor noastre s-a produs, iar scuzele sunt tardive. Căinţa usurează sufletul dar nu anulează natura ireversibilă a comunicării. 6. „Comunicarea presupune raporturi de forţă si ea implică tranzacţii simetrice sau complementare”. În principiu, egalitatea deplină a participanţilor la interacţiune constituie una din condiţiile unanim recunoscute ale comunicării eficiente. Snobismul comunicaţional, neacordarea dreptului la replică minează procesul de comunicare. Pe de altă parte, realizarea unei egalităţi veritabile rămâne un deziderat aproape imposibil de atins. Există două tipuri principale de interacţiuni: tranzacţionale si personale. În cele dintâi, rolurile participanţilor rămân neschimbate pe parcursul comunicării. Profesorul si studentul la cursuri, medicul si pacientul pe timpul consultaţiei se menţin unul faţă de celălalt în raporturi fixe, ce elimină din start posibilitatea realizării egalităţii în comunicare. Interacţiunea personală – cea dintre prieteni, colegi, soţi – nu presupune dispariţia rolurilor, ci numai fluidizarea lor. 7. „Comunicarea presupune procese de ajustare si acomodare”. Înţelesul cuvântului nu există nicăieri altundeva decât în mintea vorbitorului, iar semnificantul sonor – nefiind un cărăus al semnificatului, ci doar un simplu stimul senzorial (caracterul arbitrar al semnului) – îl poate evoca receptorului numai în măsura în care acesta îl posedă deja. Unicitatea experienţei de viaţă si lingvistice a fiecăruia dintre noi atrage după sine necoincidenţa sensurilor pe care locutori diferiţi le acordă acelorasi cuvinte. Pentru ca, totusi,

înţelegerea să se realizeze, este necesară o „negociere” a sensurilor. Ajustarea la care se referă această „axiomă” reprezintă tocmai acest acordaj indispensabil unei comunicări adevărate. El este cu atât mai dificil de obţinut cu cât interlocutorul (în cazul relaţiilor publice e vorba de publicurile unei organizaţii) ne este mai puţin cunoscut, cu cât între „câmpurile” noastre de experienţă subzistă deosebiri mai importante. Nu ne putem ameliora comunicarea dacă nu ţinem seama de inevitabilele diferenţe dintre oameni si dacă nu încercăm să ne acomodăm cu codurile de exprimare ale celuilalt, cu deprinderile sale lingvistice, mai precis cu ideolectul său. Conceptul de comunicare de masă Conceptul de mass-media este mai nou si este necesară o definire a lui: „Termenul medium (la plural media) este un cuvânt de origine latină, transplantat într-un ansamblu anglosaxon. El desemnează în general, în principiu procesele de mediere, mijloacele de comunicare si se traduce, în general, cu expresia comunicaţiilor de masă (...). Deci: media = mijloace de comunicare; mass-media = mijloace de comunicare pentru un mare public, un public de masă, inventate si utilizate în civilizaţiile moderne si având drept caracteristică esenţială marea lor forţă, putere, vasta lor rază de acţiune. Nu există nici o îndoială că trebuie să se înscrie în această categorie radiodifuziunea si televiziunea (...). Cinematograful se înscrie în aceeasi categorie (...). Presa, pentru aceleasi motive, este considerată ca fiind unul dintre principalele massmedia (...). Cartea (...), discursurile, benzile, casetele sau videocasetele pot, de asemenea, să fie încadrate în categoria mass-media. De asemenea, afisul publicitar. Se poate considera, asa cum pe bună dreptate procedează Marshall McLuhan, că si cuvântul, telefonul, telegraful, scrisul sunt mijloace de comunicare... Chiar dacă ele servesc mai curând la stabilirea de relaţii interpersonale decât ca emiţători către marele public.”6. Între noţiunile de mass-media si comunicare de masă, mijloace ale comunicării de masă nu există o sinonimie perfectă. Între comunicare de masă, înţeleasă ca mesaje si procese de comunicare, si mijloace de comunicare – instrumentele comunicării, mijloacele tehnice de transmitere a mesajelor – există diferenţe clare, care trebuie avute în vedere. Expresia mass-media nu trebuie să înlocuiască noţiunea de comunicare de masă. Însăsi expresia mass-media conţine mai mult decât pe aceea de mijloace. Conceptul de mass înseamnă un public numeros, dar poate fi înţeles si ca o amplitudine socială a mesajului, ca o simultaneitate a receptării pe o arie largă, ca o standardizare a consumului cultural si, în acelasi timp, ca un nivel scăzut de receptivitate. În acest fel, conceptul de comunicare 6 Jean Cazeneuve, La société de l ubiquité, Denoël Gonthier, Paris, 1972, p. 9. de masă este definit în sens unilateral, creându-se în mod artificial o ruptură între cultura înaltă, a elitelor sociale si cultura de masă, producţia de masă, receptarea de masă. În definirea conceptului de comunicare de masă trebuie să avem în vedere faptul că este vorba despre un ansamblu de fenomene socio-culturale strâns legate de civilizaţia tehnicistă, ceea ce implică unele trăsături specifice: – În cazul comunicării de masă, comunicarea se socializează, devine colectivă. Emiţătorii de mesaje nu mai sunt indivizi, ci grupuri formate din indivizi, iar mesajele, care nu mai reflectă doar părerea unui singur individ, ci a întregului grup, trec printr-un mijloc de informare (ziarul, radioul,televiziunea). La rândul lor, destinatarii comunicării formează grupuri vaste, colectivităţi umane, ceea ce constituie socializarea audienţei. Cum afirmă cercetătorul francez Bernard Voyenne: „presa de masă reprezintă conversaţia tuturor cu toţi si a fiecăruia cu celălalt.” – O altă trăsătură a comunicării de masă se referă la caracterul unidirecţional si mediat al comunicării. Emiţătorii si receptorii de mesaje sunt separaţi spaţial si temporal, iar informaţiile se transmit prin intermediul unei tehnologii moderne, specifice „erei electronice”. – De asemenea, reacţia grupului receptor mesaje faţă de grupul emiţător este lentă, chiar de indiferenţă. Când ea se produce, receptorii devin, la rândul lor, purtători ai unor noi mesaje. II. 3. Structura comunicării a. Modele ale comunicării În studiul proceselor de comunicare cercetătorii au elaborat diferite modele, ce pot fi grupate în funcţie de sensul schimbului de informaţii, de interacţiunile rezultate etc. De pildă,

Ioan Drăgan operează cu clasificarea modelelor matematice (modelul teoriei informaţiei, modelul cibernetic), modele lingvistice, modele sociologice (modelul Scharamm, modelul Gerbner s.a.m.d.). Alţi autori le clasifică în modele lineare, circulare si interactive (R. Rieffel). În cele ce urmează ne vom opri asupra câtorva dintre cele mai reprezentative modele de comunicare, structuri cu grad mai ridicat de viabilitate pentru domeniul relaţiilor publice. Modelul Shannon si Weaver (1949) Inginerii C. E. Shannon si W. Weaver, angajaţi ai laboratoarelor Bell Telephone din New York au căutat să maximizeze eficienţa transmiterii semnalelor prin telefon unde radio. Demersul lor a dus la crearea unei teorii matematice a comunicării, aplicabilă si în alte situaţii de transfer informaţional decât cele amintite, punctul de plecare fiind lucrările lui R. V. L. Hartley, cel care a utilizat pentru prima dată cuvântul „informaţie” în sensul său matematic (1927). În linii mari, modelul propus de cei doi are următoarea structură: Schema Shannon – Weaver prezintă traseul unui mesaj care, elaborat de o sursă, este codificat de un transmiţător sub forma unor semnale, ce parcurg un canal, pe traseul căruia se confruntă cu primejdia distorsionării lor ca urmare a intervenţiei unei surse de zgomot, după care parvin la receptorul ce le decodifică, restituind mesajului forma iniţială si încredinţându-l astfel destinatarului. Meritul fundamental al schemei este că, desi concepută în vederea explicării unor aspecte specifice sferei telecomunicaţiilor (cum am precizat mai sus), ea ne îngăduie să înţelegem mai bine esenţa oricărei comunicări, de la transmiterea ereditară a caracterelor biologice, până la discursul poetic, muzical sau cinematografic. C. Shannon a avut ideea de a stabili o relaţie între informaţie si incertitudine, în sensul că informaţia reduce incertitudinea. Cantitatea de informaţie pe care o obţinem când se produce un eveniment este egală cu cantitatea de incertitudine care este asociată înaintea acestui eveniment. Măsurând incertitudinea, Shannon ne oferă o unealtă pentru măsurarea informaţiei (incertitudinea depinde de doi factori – numărul de evenimente posibile, cu cât sunt mai numeroase cu atât incertitudinea celui care se va produce este mai mare, si probabilitatea de producere a fiecăruia dintre evenimente). O primă distincţie importantă pe care o pune în evidenţă schema amintită este cea dintre sursă si transmiţător. Sursa produce mesajul, dar, în general, ea nu dispune si de mijloacele necesare pentru a-l face să ajungă la destinaţie. Ne confruntăm aici cu principalul paradox al comunicării, proces a cărui raţiune de-a fi este vehicularea de înţelesuri, care, prin însăsi natura lor, nu pot fi vehiculate. Termenul global mesaj acoperă o mare varietate de realităţi, pe care le desemnăm în limbaj curent prin cuvinte ca: gânduri, sentimente, idei, trăiri, emoţii, stări de constiinţă. Nici una din manifestările menţionate ale psihicului uman nu poate fi sesizată direct de un dispozitiv material, fie acesta chiar atât de complex ca foarte sofisticatele noastre organe de simţ. De aceea, entitatea emiţătoare se vede obligată să procedeze prin substituţie: ea încredinţează unor semnale materiale, perceptibile senzorial, misiunea de a reprezenta indirect, prin procură, produsele impalpabile ale constiinţei si afectivităţii. Înlocuirea nu înseamnă însă transport, asa încât acestea din urmă rămân si pe urmă principial netransmisibile. Aspectul cel mai spinos al comunicării, paradoxul ei rezidă tocmai în această contradicţie dintre nevoia interlocutorilor de a-si transmite mesaje si imposibilitatea practică în care se află ei de a emite si recepţiona altceva decât semnale. Conceptul de sursă reclamă la rândul său anumite clarificări. Există numeroase situaţii în care emiţătorul nu face decât să repete cuvintele unei terţe persoane. În genere oricine preia, constient sau nu, idei, expresii ori citate enunţate anterior de altcineva nu poate fi privit drept enunţătorul exclusiv si unic al mesajelor transmise. De fapt, cum bine stim, prin gura sa vorbesc alţii: familia, educatorii, prietenii, grupul de apartenenţă socială sau profesională, opinia generală, spiritul epocii, etc. Dacă judecăm, asadar, mesajele prin prisma originalităţii lor, iar sursa –în lumina „dreptului de autor” asupra celor enunţate, vom fi nevoiţi să concluzionăm că nu există decât surse colective si că prin intermediul oricărui cuplu de comunicatori, stau în fond, de vorbă, mari mulţimi de indivizi, cunoscuţi sau necunoscuţi. Transmiţătorul poate fi si el multiplu, dar în cu totul alt sens decât sursa. O condiţie sine-qua-non pentru ca semnalele să ajungă la receptor este ca ele să posede o natură compatibilă cu cea a canalului de transmisie. Astfel, comunicarea sonoră e posibilă numai dacă mediul fizic interpus între cei doi comunicatori permite propagarea undelor din spectrul audibil.

În modelul propus de Shannon si Weaver observăm că actul de comunicare este identificat cu informaţia, iar informaţia, cu transmisia de semnale. Pe de altă parte, comunicarea este văzută ca proces linear, unidirecţional. Or tocmai aici se află principală limită a modelului – nu există feed-back (cel ce modifică atât mesajul cât si relaţia comunicaţională în sine). Nu există, de asemenea, nici o referire la importanţa contextului în care are loc comunicarea si care o poate influenţa. Cu toate minusurile lui, acestui model îi datorăm debutul a ceea ce avea să devină „studiile comunicării”. Schemă generală a comunicării după modelul lui W. Schramm (1954) SemnaSursa l Destinatar Câmpul experienţei Câmpul experienţei Decodificator Interpret Codificator Codificator Interpret Decodificator Decodificator Interpret Codificator Mesaj Mesaj Pe baza modelului Schannon si Weaver, Wilbur Schramm a elaborat propriul model, al cărui principal merit rămâne acela de a fi subliniat natura interactivă a procesului de comunicare. Schramm afirmă că în esenţă, procesul de comunicare constă în „punerea în acord a receptorului cu emiţătorul, cu privire la mesaj”, ceea ce implică două momente importante –codificarea si decodificarea mesajului. Codificarea constă în faptul de a traduce mesajul într-un limbaj adecvat atât canalului de transmitere, cât si receptorului, adică transformarea unei idei, a unei opinii, s.a.m.d. în mesaj, constituit din semnale organizate după convenţiile unuia sau mai multor coduri (vom reveni mai pe larg asupra noţiunii de cod). Altfel spus, a codifica înseamnă a pune într-o formă inteligibilă, accesibilă si transmisibilă semnalele si simbolurile. Decodificarea se referă la „retraducerea” mesajului de către receptor, la extragerea semnificaţiilor necesare, adică înţelegerea si interpretarea semnelor codificate ce compun mesajul. Al doilea model Schramm demonstrează natura interactivă a procesului de comunicare, ceea ce presupune existenţa unui „câmp de experienţă” atât la nivelul emiţătorului, cât si la cel al receptorului, ca o condiţie absolut necesară „armonizării” celor doi. În desenul de mai jos observăm o zonă de suprapunere a celor două câmpuri de experienţă, deci „experienţa cumulată” a celor ce comunică. Cu cât această suprafaţă este mai mare, cu atât comunicarea este mai eficientă. În completarea modelului său, W. Schramm relevă calitatea de interpret a individului aflat în relaţie comunicaţională: el este în acelasi timp atât codificator cât si decodificator de mesaj. Al treilea model Schramm aduce elementul fundamental al comunicării – feed-back ul (retroacţiunea), reacţia de răspuns la un mesaj în scopul elaborării altui mesaj, ceea ce confirmă circularitatea procesului comunicaţional. Modelul H.U.B. (1974) Modelul circular al comunicării sau modelul concentric, cum mai este numit în literatura de specialitate, aparţine unui grup de cercetători format din Ray Hiebert, Donald Ungarait si Thomas Bohn. El este inspirat de ideea din ce în ce mai răspândită în anii 1970, că procesul de comunicare nu urmează o schemă simplă, lineară, ci că legăturile dintre emiţător si receptor sunt mult mai complexe si mai variate decât s-a crezut până atunci. Prin urmare, s-au propus modele concentrice, în spirală, în elice, s.a.m.d. ale comunicării, toate insistând asupra capacităţii receptorului de a selecţiona, a interpreta si a reinterpreta mesajele.

Modelul de faţă este aplicabil în cazul comunicării de masă (mediatizată), care implică în realitate o negociere sau o tranzacţie continuă între emiţător si receptor (ceea ce justifică reprezentarea într-o formă dinamică). Vom observa un ansamblu de elemente concentrice si o serie de acţiuni si retroacţiuni continue. Într-o primă etapă, comunicatorii (redacţia unui ziar sau a unei televiziuni) produc mesaje ce trec mai întâi prin diferite stadii de comunicare (coduri), sub forma informaţiilor scrise sau audiovizuale. Anterior difuzării, acestea sunt filtrate de controlor, adică de profesionistii ce decid asupra procesului de selecţie. În fine, mesajele sunt emise prin media (ziar, televiziune). Într-o a doua etapă intervin „regulatorii”, ce pot fi grupuri de presiune, instituţii (asociaţii) ce pot exercita o anumită influenţă asupra media, prin urmare pot afecta conţinutul si eficienţa mesajului. Urmează filtrele informaţionale de ordin fizic (oboseala receptorului, de pildă) sau psihologic (centrul de interes al receptorului). În fine, mesajele ating audienţa si provoacă anumite efecte. Modelul integrează în schemă „zgomotele” (acestea pot fi specifice canalului de transmitereimagine sau sunet de o slabă calitate, ori semantice, cum ar fi utilizarea unui limbaj greu accesibil), adică acele elemente care afectează calitatea comunicării (si eficienţa ei), retroacţiunile (răspunsul receptorilor spre comunicatori ori controlori), precum si amplificarea (acordarea unei mai mari importanţe unei anumite informaţii sau personalităţi prin raport cu celelalte). b. Structura comunicării la Roman Jakobson Indiferent de modelul asupra căruia ne îndreptăm atenţia, procesul comunicării presupune, deci, un transmiţător (emiţător, vorbitor), care trimite un mesaj unui destinatar (receptor, ascultător); mesajul se raportează la un context. Mesajul e constituit din elementele unui cod care trebuie să fie comun celor doi parteneri aflaţi în contact. Cea mai simplă structură a comunicării – e vorba de cunoscuta relaţie din cadrul triadei: emiţător, mesaj, receptor –, ne-o propune pentru prima dată Karl Buhler (amintit mai sus), în cartea sa din 1934, Die Sprachtheorie: ER Contex / mesaj / conţinut / Scop Contact / cod / limbaj Codare / decodare Ulterior, Roman Jakobson i-a adăugat încă trei componente: C.C.C.– Cod, Canal, Context7. Această relaţie de comunicare se realizează în felul următor: emiţătorul lansează un mesaj, care va fi înscris într-un cod (limbaj). Înscrierea mesajului într-un cod se numeste codare. Destinatarul (receptorul) va realiza o acţiune de decodare, de descifrare a mesajului transmis. EMIŢĂTOR RECEPTOR M mesaj F feed-back Transferul realizează elementul comun al informaţiei. Informaţia pleacă de la E si devine informaţie pentru R. Transferul are loc între două entităţi orientate către un scop: E are scopul de a oferi, R trebuie să fie predispus să recepteze. În anumite situaţii, pot apărea mesaje întâmplătoare – mesajele sunt discontinue. Între mesaj si cod 7 Roman Jakobson, Probleme de stilistică, Ed. Stiinţifică, Bucuresti, 1964 există o anumită discrepanţă: mesajul este totdeauna foarte concret, nuanţat, determinat de loc, de timp, de starea psihologică a emiţătorului; codul, dimpotrivă, e abstract, având un număr redus de semne. Mesajul e realitatea infinită în timp si spaţiu, în timp ce codul, cel lingvistic, de pildă, conţine numai 28 de semne, cu ajutorul cărora se formează cuvintele, atunci când avem în vedere codul scris. Mesajul este mai bogat decât codul verbal, iar acesta decât cel scris. Codul verbal dispune de mijloace diverse de comunicare, cum ar fi: vorbirea, gestul, mimica, privirea, s.a.m.d., în timp ce codul scris e mult mai sărac, are la dispoziţie unele semne de punctuaţie si unele categorii gramaticale. De aceea, lupta pentru adecvarea codului la mesaj este una din trăsăturile comunicării. Din schema de mai sus, observăm că Roman Jakobson consideră că orice proces de comunicare presupune sase elemente

constitutive. Prin urmare, în cele ce urmează, ne vom ocupa pe rând de fiecare dintre ele. Vom începe cu veriga indispensabilă oricărui act de comunicare (cel mai important din cele sase elemente constitutive), si anume, codul, respectiv codificarea. 1.Codul este acea convenţie tacită sau explicită în virtutea căreia se recunoaste existenţa unei relaţii de tip funcţional între ceea ce semnifică ceva si ceea ce este semnificat. Codul poate fi o relaţie între semn si ceea ce e desemnat în cadrul axei paradigmatice (=priveste relaţia dintre semnul pe care îl utilizez într-un enunţ si setul de semne de care el a fost prelevat; e o axă „in absentia” si dă seama de principiul selecţiei în constituirea textului), dar elemente de cod există si în plan sintagmatic (axa sintagmatică priveste relaţia existentă între semnele coprezente în text; prevalează principiul combinării) – unele mai evidente (de pildă,Vasile îl bate pe Gheorghe, Gheorghe îl bate pe Vasile), altele mai ascunse si generatoare de conotaţii (exemplu: Preţul calului frumos a fost plătit de x; Preţul frumosului cal a fost plătit de x – în a doua propoziţie e întărită aura ce înconjoară subiectul). Într-un sens ideea de cod cade exact pe ideea de semn si pe cea de limbaj. Semantica unui text nu e o simplă însumare a semnificaţiilor tuturor elementelor textului – se adaugă tonul vocii cu care vorbim, ritmul, etc. Ca noţiuni conexe ale codului avem: codaj sau codificare, decodaj sau decodificare. Codajul este actul prin care o serie de semnificaţii sunt transpuse prin intermediul regulilor într-un anumit text care foloseste un limbaj anumit. Orice codaj este într-un anumit sens un transcodaj (nu există semnificaţii în sine). Decodajul sau transcodajul se referă la trecerea unui text dintr-un cod în altul (ex: din telegraf în cod normal). Subcodurile sunt acele elemente de cod care ţin de semnificaţii conotative. Cu privire la geneza codurilor precizăm că procesul de constituire a unui semn presupune două tipuri de acţiuni: a.repetiţia (prin care se fixează o anumită relaţie între semnul vehicul si semnificaţie). De exemplu, când citesc un text prin anumite semne, îmi formez spontan un mod special de marcare în funcţie de ceea ce vreau să arăt prin acel marcaj. Dacă sistemul este preluat de alţii, se realizează socializarea codului. Umberto Eco în „Tratatul de semiotică” reexaminează distincţia kantiană între judecăţi sintetice si judecăţi analitice. Judecăţile sintetice după Immanuel Kant sunt acelea în care predicatul nu aduce nimic nou faţă de subiect. De exemplu: „toate corpurile au întindere”. Predicatul e inclus în subiect, semnificaţia e strict relaţională. În schimb, enunţul „Toate corpurile au greutate” are relevanţă. E o judecată analitică. Umberto Eco contestă această distincţie între judecăţile sintetice si cele analitice si propune înlocuirea lor prin judecăţi factuale si judecăţi semiotice. Judecăţile factuale sunt acelea care aduc ceva nou. Dacă spun: Mussolini a intrat în Roma la data de .........................– aceasta este o judecată factuală deoarece termenul Mussolini trimite la o noţiune ce nu are în componenţa ei această marcă semantică. Dacă, însă, această frază este spusă după zece ani, ea va deveni o judecată semantică, pentru că deja cuvântul Mussolini trimite la conţinutul semantic Mussolini care este un semem. O frază de tipul: „Mussolini a băut o cafea la patru ore după ce a intrat în Roma” nu are nici o sansă de a deveni o judecată semiotică. b. Prin urmare, când vorbim de informaţie nu ne referim doar la informaţia gnoseologică. În realitate se depozitează si stările afective. Trebuie să luăm omnilateralitatea informaţiei, astfel înţelegem noţiunea de cod. Hipercodificarea este un fel de pluscod, element suplimentar pe care îl introduc în procesul de semioză ca să semnific ceva. Exemplul oferit de Umberto Eco în Tratatul de semiotică este următorul: Mâine Juventus Torino joacă cu Internaţionale Milano. Mâine Juventus învinge pe Internaţionale Milano – în engleză will delation. Un caz (fapt) ce se va petrece în viitor îl enunţ la prezent, vrând să spun că, sigur mâine Juventus Torino va învinge pe Internaţionale Milano, sigur se va petrece acest lucru. Hipocodificarea este un deficit de coduri. Când cineva îmi spune în limba engleză „I like you”, eu nu înţeleg, dar sesizez ceva prietenesc, fără să stiu despre ce e vorba. În sistemul nostru semantic plasăm într-o anumită zonă ceea ce ne spune cineva. Acest mecanism îl folosim foarte des. În general, textele centrate pe expresivitatea estetică conţin hipocodificarea. Foarte grave si mai greu de combătut sunt neînţelegerile intervenite ca urmare a non-identităţii codurilor cu care operează transmiţătorul, pe de o parte, si receptorul, pe de altă parte. Numai o simetrie perfectă între codificare si decodificare garantează fidelitatea transmisiei. Or, într-un mare număr de cazuri, această condiţie indispensabilă nu e nici pe departe îndeplinită. Pentru a asigura reversibilitatea transformării

mesaj-semnal, codul va trebui să fie conceput astfel încât traducerile pe care el le mijloceste să aibă un caracter univoc, lipsit de orice ambiguitate. Decodificarea ar trebui să se prezinte ca imaginea în oglindă a codificării, restituind cu fidelitate intenţiile emiţătorului. Dar este oare îndeplinită această condiţie în cazul limbilor naturale? Evident nu, măcar si numai dacă luăm în considerare fenomene ca sinonimia sau omonimia (un acelasi mesaj poate fi exprimat în două feluri diferite). În plus, posibilitatea ca o aceeasi secvenţă de semnale să reprezinte două mesaje diferite, adică existenţa omonimiei, creează la decodificare dileme semantice incompatibile cu ideea de cod, chiar dacă multe dintre ele pot fi rezolvate cu ajutorul contextului. Dar nu acesta este obstacolul cel mai redutabil de care se loveste dorinţa noastră de comunicare cu semenii. Definiţia acceptată a codului condiţionează comunicarea de existenţa unui repertoriu de semnale împărtăsite atât de emiţător cât si de receptor, ceea ce ar presupune consensul asupra mesajelor elementare pe care aceste semnale le codifică. Există însă o listă completă, explicită si unanim acceptată a echivalenţelor convenite dintre cuvinte si înţelesurile lor? Existenţa dicţionarelor explicative ar părea să pledeze pentru un răspuns afirmativ. La prima vedere, dicţionarul se prezintă într-adevăr ca o listă de corespondenţe care ne oferă cheia codificării lexicale a noţiunilor, în acelasi fel în care, de pildă, „alfabetul Morse” ne dezvăluie modul în care literele si cuvintele alcătuite din ele sunt codificate în sistemul binar al punctelor si linioarelor. Făcând abstracţie de unele abateri, am putea vedea în dicţionar expresia unui cod si în limbă modalitatea practică de utilizare a acestuia în comunicarea interumană. De fapt însă, raporturile dicţionarului cu limba vorbită sau scrisă sunt de o cu totul altă natură decât cele ale „alfabetului Morse”. În cazul din urmă, codul este dat a priori, cunoscut si respectat cu sfinţenie de cei doi comunicatori. Asa cum observă Pierre Guiraud: „codul nu se transformă decât în virtutea unui acord explicit al utilizatorilor”, el nu evoluează în mod natural ca limba, aflată într-o dinamică necontenită, care face ca în orice moment imaginea pe care ne-o oferă despre ea dicţionarele să fie depăsită (limba de astăzi diferă suficient de cea consemnată de Hasdeu sau Philippide). În general, dicţionarele nu fac decât să consemneze un uz lingvistic, esuând, în schimb, sistematic atunci când încearcă să îl impună, adică să joace efectiv rolul de instrument de codificare a gândurilor vorbitorilor. Dacă există un oarecare acord asupra conţinutului noţiunilor pe care le exprimă unităţile lexicale, acesta se limitează la sfera denotaţiei, singura, de altfel, pe care încearcă să o circumscrie definiţiile din dicţionar. Dar nesfârsitele nuanţe în care se colorează cuvintele ca urmare a sirului irepetabil de întâlniri cu ele ale fiecărui vorbitor în parte constituie un patrimoniu netransmisibil, o proprietate exclusivă, pe care mijloacele noastre de comunicare nu ne îngăduie s-o transferăm minţii si sensibilităţii interlocutorilor. Cuvintele constituie simple semnale fizice (=semnificanţi) care nu transportă sensuri. Ele pot într-adevăr destepta în constiinţa receptorului un înţeles, dar aceasta numai dacă înţelesul se află deja acolo. În concluzie, lucrurile se desfăsoară în felul următor: emiţătorul doreste să comunice un sens s1 pe care îl codifică, potrivit experienţei sale lingvistice personale, prin cuvântul c. Însă pentru cel ce primeste mesajul, c înseamnă, mai mult sau mai puţin, altceva; el se asociază în mintea receptorului cu un înţeles s2, care constituie, la rândul său, o rezultantă a unor vectori semantici absolut individuali ce vin din trecutul biografic-comunicaţional al persoanei respective. Idiolectul –despre care ne vorbesc sociolingvistii – nu constă atât în repertoriul mijloacelor lingvistice de care dispune un locutor particular într-un moment determinat al vieţii sale, cât în înţelesurile pe care le atribuie acesta cuvintelor în acel moment. De pildă, înţelegem sensul cuvântului dragoste în moduri diferite la 10, 20, 40 sau 60 de ani, din cauza acumulării în timp a experienţelor, reale sau simbolice, legate de acest sentiment complex. Altfel formulat, comunicarea e minată de faptul că transmiţătorul si receptorul nu operează cu un acelasi cod. Din acest punct de vedere, comunicarea verbală deţine totusi o poziţie privilegiată. În ciuda dificultăţilor menţionate mai sus, există aici convenţii acceptate (un pact semantic minimal), ce limitează marja de incomprehensiune la valori cu mult mai mici decât în cazul comunicării non-verbale. O carte ne spune tuturor lucruri cât de cât asemănătoare. Dar o sonată de Beethoven (fie ea si cu nume – de pildă, Sonata Lunii – deci ţinând de muzica programatică)? Dar o piesă pentru pian preparat de John Cage? Există oare vreun dicţionar de înţelesuri muzicale la care să facem apel pentru a afla care e semnificaţia unui anumit acord, al unui motiv ritmic sau melodic, s.a.m.d.? Caracterul

neexplicit al codului îngreunează foarte mult decodificarea discursului muzical în raport cu cea a limbii vorbite. Aproape fiecare mare compozitor inovează în domeniul limbajului, ceea ce îl obligă de fiecare dată pe ascultător să deprindă un cod nou, la a cărui descifrare cunostinţele anterioare îi sunt de prea puţin folos. Artistii (în general) neînţelesi au fost si vor fi întotdeauna suspectaţi sau de nepricepere sau de impostură, până în momentul în care limbajul lor va ajunge suficient de cunoscut pentru ca intenţiile artistice să le fie traduse corect si emiterea judecăţilor de valoare să devină posibilă. E nevoie de timp pentru ca publicul, fie el mai cultivat, ori mai frust, să se familiarizeze cu noul limbaj. Asemenea copilului care pătrunde treptat sensurile vorbelor pe care le aude, deducându-le din frazele rostite de persoanele cu care vine în contact, auditoriul unei creaţii muzicale sau vizitatorul unei expoziţii de avangardă vor avea nevoie de un interval de timp, mai lung sau mai scurt, în care să se familiarizeze cu noul limbaj. A refuza de la început si categoric oferta artistului – fie că e vorba de o operă muzicală sau plastică – e ca si cum ai declara lipsită de orice valoare o carte numai pentru că e scrisă într-o limbă pe care nu o înţelegi. Revenind la problema de bază a procesului de comunicare – legată de cod – subliniem încă o dată faptul că necoincidenţa dintre codul transmiţătorului si cel al receptorului limitează drastic posibilităţile comunicării. Omniprezenţa zgomotului este cel de-al doilea motiv care duce la acelasi efect în comunicare. În ciuda credinţei potrivit căreia cuvintele au un înţeles, ele sunt, de fapt, lipsite de vreo semnificaţie intrinsecă. Mai exact, ele sunt semne, iar acestea au un caracter arbitrar. Ferdinand de Saussure în „Curs de lingvistică generală”, publicat în 1916, arată în mod expres că natura semnului este arbitrară. Între semnul lingvistic (semnificant) si conceptul pe care îl reprezintă (semnificat), nu există relaţie intrinsecă. Nu există o legătură internă între cutare semnificat: soră, de exemplu, si lanţul fonic pe care îl reprezintă (s-o-r-ă). „Ideea de soră nu este legată prin nici un raport interior cu sirul de sunete care îi serveste drept semnificat”8 De pildă, secvenţa de sunete „cor” înseamnă pentru român o formaţie vocală, pentru francez – un instrument muzical, pentru latin – inimă 8 F. de Saussure, Cours de linguistique generale, p. 100, Payot, reeditare, 1986. si asa mai departe. Nici unul din aceste sensuri nu e conţinut în cuvânt, desi atât vorbitorii obisnuiţi cât si lingvistii apelează curent la formule de genul „conţinutul cuvântului” sau „semnificaţia termenului”. De fapt, cuvintele, ca si petele de culoare dintr-un tablou sau acordurile muzicale, nu sunt altceva decât simple semnale fizice (semnificanţi), menite să reactualizeze în mintea receptorului concepte preexistente, idei conturate si fixate în trecut, pe baza generalizării experienţei personale, atât lingvistice cât si extralingvistice. Am enunţat – la începutul discuţiei despre cod (ca fiind elementul cel mai important din structura comunicării) – faptul că, ideea de cod cade exact pe ideea de semn si pe cea de limbaj. Ne vom opri în continuare la altă componentă a comunicării, si anume la limbaj, la mijlocul de transmitere a ideilor, si facem precizarea că de cele mai multe ori comunicarea este confundată cu limbajul. Cum spuneam la început, pentru Levi– Strauss, omul este înainte de orice, un locutor, o fiinţă care vorbeste. De ce să reţinem, printre toate semnele distinctive ale speciei umane, limbajul mai degrabă decât vreo altă trăsătură caracteristică? Într-un fel, limbajul nu este decât unul din elementele care caracterizează ceea ce se cheamă cultura umană, adică ceea ce omul „adaugă naturii”, ceea ce nu primeste de la ascendenţii săi prin ereditate biologică, ci în care fiecare generaţie trebuie să se iniţieze prin învăţare. Învăţăm să vorbim limba noastră la fel cum suntem iniţiaţi în tehnica, stiinţa si religia noastră. Este clar însă că limbajul joacă aici un rol cu totul privilegiat: el nu este numai un element al culturii printre altele, ci si vehiculul tuturor celorlalte deprinderi culturale. Dacă copilul învaţă să cunoască obiceiurile, regulile morale, credinţele civilizaţiei în care s-a născut, etc este mai întâi pentru că i se vorbeste si pentru că în prealabil a învăţat să înţeleagă si să vorbească limba sa maternă. Vorbirea este – cum sublinia în antichitate Aristotel – semnul distinctiv al omului considerat ca animal social (zoon politikon). Într-adevăr, funcţia primordială a limbajului este comunicarea între indivizi.9 Roman Jakobson scrie pe bună dreptate, că „orice act de vorbire reuneste un mesaj si patru elemente legate de acesta: emiţătorul, receptorul, tema mesajului si codul utilizat”. Mesajul este 9 Roman Jakobson Essais de lingvistique generale, p 28) propriu-zis obiectul comunicării, iar codul – instrumentul lingvistic al mesajului. Se înţelege, această comunicare care defineste specia umană în ceea ce îi

este propriu nu este numai comunicarea verticală prin care, de sus în jos, tatăl de familie, profesorul sau preotul iniţiază copilul cu regulile, riturile colectivităţii; este si comunicarea orizontală prin care primim de la altul si îi oferim la rândul nostru informaţii. Este important să reamintim aici că orice societate umană se bazează pe schimburi; cele mai vizibile sunt schimburile economice: trocul pur si simplu din anumite societăţi arhaice sau procedeele prin care munca este schimbată pe bani (salariu, beneficii) si banii pe bunuri de consum. Dar toate aspectele vieţii umane stau sub semnul schimbului. Interdicţia incestului, de exemplu, asa cum a arătat antropologul Claude Levi-Strauss, constituie reversul unei obligaţii de schimb: tu îţi vei oferi sora ca soţie prietenului tău si te vei căsători cu sora acestuia. Nu trebuie să uităm că toate contractele care întemeiază societatea umană (după principiul ofertăcontraofertă: eu contractez obligaţii si beneficiez în schimb de drepturi) presupun ca o condiţie sine qua non, ca o condiţie transcendentală, în limbaj kantian, acest schimb primordial care este schimbul de cuvinte: locutorul începe prin a schimba lucrurile pe cuvinte, mai usor de mânuit, care le reprezintă. După aceea el schimbă cuvintele sale cu cele ale auditoriului. Schimbul lingvistic are chiar privilegiul de a-i îmbogăţii pe cei doi parteneri. Dacă suntem doi, fiecare cu câte o bancnotă de zece lei, si dacă le schimbăm, după schimb fiecare nu va avea decât o bancnotă. Dar dacă avem fiecare câte o idee (reprezentată prin cuvinte) si o schimbăm, fiecare va avea, după schimb, două idei. Ni se va putea reprosa poate că reducem aici limbajul la ceea ce constituie doar una din funcţiile sale, comunicarea. Ni se va atrage atenţia că alături de rolul său de comunicare, de informare, limbajul are si o funcţie expresivă. Maurice Merleau-Ponty observă că, înainte de a fi în serviciul comunicării, limbajul este „un fel al corpului omenesc de a trăi si celebra lumea”. Gaston Bachelard ne propune excelente ilustrări ale puterii expresive a limbajului. El scrie de exemplu: „Există cuvinte anti-respiratorii, cuvinte care ne sufocă (.....).Ele înscriu pe faţa noastră voinţa de a le respinge. Dacă filosoful ar binevoi să întoarcă cuvintele la aparatul nostru articular în loc să facă din ele prea devreme gânduri, ar descoperi că un cuvânt pronunţat, sau chiar un cuvânt a cărui pronunţare doar o imaginăm, este o actualizare a întregii noastre fiinţe. Observaţi de exemplu cu câtă sinceritate este pronunţat cuvântul miasme ( în franceză se pronunţă miasm). Nu constituie el un fel de onomatopee (...) a dezgustului? Este evacuată o gură de aer impur, după care gura se închide energic.”10 Prin urmare, cuvântul joacă si mimează lumea în aceeasi măsură în care o semnifică. Acestei funcţii expresive i se asociază funcţia magică a limbajului. Detasându-se de lucru, cuvântul pare a-l domina cu usurinţă, a-l guverna. El spune ceea ce nu există încă si reînvie ceea ce a dispărut. Mitul, mytohos, este, după etimologia greacă, cuvântul însusi. Multe mitologii au făcut din acest suveran impalpabil, vorbirea, izvorul creator al lumii. Cel ce posedă cuvântul posedă lucrul sau fiinţa desemnată. Orasul Roma avea un nume secret (Roma este un nume grecesc care înseamnă „forţă”; poate că adevăratul nume al Romei era Valentia al cărui echivalent este cuvântul grec Roma), păzit cu gelozie de către Pontifi, pentru ca orasul însusi să rămână la adăpost de vrăjile dusmanilor săi. 10 Jose Corti, Les Reveries du repos, p 96. De funcţia magică a limbajului ar mai putea fi legată si funcţia sa estetică. Nu s-a păstrat în poezie puterea de incantaţie a limbajului? Cânturile poetului sunt în latină carmina, „vrăji”. Acesta este sensul care trebuie dat titlului unei culegeri de versuri de Paul Valery, Charmes. Dar funcţiile expresivă, magică, estetică ale limbajului presupun ele însele, ca o condiţie fundamentală, funcţia sa de comunicare. Dacă te exprimi, dacă mimezi lucrurile, o faci întotdeauna pentru un auditor, pentru un spectator – în cazul relaţiilor publice pentru anumite categorii de publicuri. Sub toate formele sale si întotdeauna limbajul este strâns legat de viaţa socială a oamenilor. Si, cum spune Andre Martinet în lucrarea sa „Elemente de lingvistică generală”, „funcţia esenţială a limbii ca instrument este aceea de comunicare”. De aceea poporul ironizează pe seama omului care vorbeste singur (un bătrân ramolit, un beţivan, un nebun delirant, s.a.m.d.) – căci, cum spune Roman Jakobson: „nu există proprietate privată în domeniul limbajului, aici totul este socializat”. Eseu de lingvistică generală, p. 33 Limbajul ne apare deci înainte de toate ca transmitere de informaţii. Semioticienii consideră că nu există o definiţie general acceptată a limbajului. În diverse idiomuri (tip de limbaj verbalizat –grai, dialect, limbă) el are semnificaţii diferite: limbaj, limbă; în engleză numai language. În limbile nelatine apare confuzia între langue =semioză si organ al vorbirii. În limba

română limbaj si limbă sunt folosite cu sensurile corespunzătoare, evitându-se confuzia amintită anterior. Termenul de limbaj are două accepţii: a. subordonat termenului de limbă; b. supraordonat termenului de limbă (limbaj verbalizat); limba apare ca principala formă a limbajului, alături de limbajul pictural, gestual, cinematografic, etc. Până la apariţia „Tratatului de semiotică” a lui Umberto Eco (1975), în semiotică domneau lingvistii. Ei au manifestat tendinţa de a contesta funcţia de limbaj a altor mijloace de comunicare ce nu au toate caracteristicile limbajului verbalizat, si anume: existenţa unui repertoriu de semne (dicţionarul), existenţa unor reguli de combinare a semnelor (gramatica), dublă articulare, capacitate maximă în exprimarea nuanţată a unor semnificaţii, capacitatea de a fixa, stoca informaţiile, de a exprima lucruri abstracte, linearitatea, stingerea foarte rapidă (dacă e vorba de exprimarea orală). Dubla articulare în limbajul verbalizat –de realizare a proceselor de comunicare si semnificare – se referă la faptul că în limbile europene sunt circa 35 de semne cu care, prin combinări, se poate crea o cantitate nemăsurabilă de enunţuri –lege a maximului de randament sau a minimului efort (animalele nu au acest sistem, ele trebuie să emită un sunet pentru fiecare împrejurare). Exemplu: I. Ion merge pe cal. Combinarea semnelor cu semnificaţie autonomă în enunţuri: II. Ion merge pe c/al pe v/al pe m/al Combinarea acestor semne cu semne diferite în semne cu semnificaţie referenţială. 1. Enunţurile sunt alcătuite cu semne cu semnificaţii autonome. 2. Semnele sunt alcătuite din unităţi care nu au semnificaţie autonomă. Cum spuneam, lingvistii contestă calitatea de limbaj celorlalte arte. Considerăm că este vorba de o eroare logică, si anume: extrapolarea necontrolată a unor caracteristici ale unei forme mai complexe la forme mai puţin complexe. Progresul cunoasterii se realizează nu pornind de la simplu la complex ci de la complex la simplu, pentru că în cele mai evoluate forme ale unui domeniu noi găsim ideea pură – elementele ei constitutive apar mult mai distincte. Exemplu: anatomia omului dă cheia anatomiei maimuţei. Karl Marx a analizat forma cea mai evoluată a societăţii –capitalismul, pentru a înţelege ideea de marfă. Dar în capitalism există anumite caracteristici ale economiei – jocul liber al preţurilor, fetisismul mărfii, etc. Marfa e aici un produs realizat în vederea schimbului, nu pentru consum propriu. Tot astfel, la limbaj, rostul limbajului e acela că prin el se realizează procesele de semnificare si comunicare. Iuri Lotman (semiotica culturii) are o idee care privilegiază excesiv limbajul verbalizat. El crede că limbajul verbalizat modelează lumea, ne modelează pe noi, toate celelalte forme sunt sisteme de modelare secunde, pentru că poartă pecetea limbajului verbalizat. Evident, nu este asa –acesta e un logocentrism care pune artele în stare de minorat gnoseologic. E adevărat, e mai usor să captăm sensurile operelor de artă prin cuvinte (fără să le epuizăm însă caracterul inefabil) dar contestăm o pecete, o hiperbolizare a limbajului verbalizat. „Avantajul” (ce se transformă însă uneori în dezavantaj) codului verbalizat – urmează să ne referim la el pe larg în cele ce urmează – constă în caracterul arbitrar al semnului verbal, caracter ce oferă sanse mari existenţei unui numitor comun (unei coincidenţe în cazul cel mai bun) între cei doi poli ai comunicării, emiţătorul si receptorul. În felul acesta eficienţa procesului de comunicare este maximă. c. Limbajul omenesc este convenţional În Cuvânt înainte la „Elemente de lingvistică generală”, Andre Martinet evocă anecdota nostimă a tirolezului care, „întorcându-se din Italia, lăuda în faţa compatrioţilor frumuseţea acestei ţări, dar adăuga că locuitorii ei sunt de bună seamă nebuni de vreme ce se încăpăţânează să numească cavallo ceea ce orice om cu judecată stie că este un Pferd. Si este foarte adevărat că copiii sunt atât de obisnuiţi să identifice cuvintele din limba lor maternă cu lucrurile pe care le desemnează, încât le este destul de greu la început să înţeleagă însăsi existenţa limbilor străine.

Dar multiplicitatea limbilor ne arată în mod evident transcendenţa gândirii în raport cu cuvintele, contingenţa cuvintelor în raport cu gândirea. În dialogul lui Platon intitulat Cratylos, Hermogenes declara deja că „de la natură si în chip originar nici un nume nu aparţine vreunui lucru în particular, ci în virtutea unei hotărâri si a unei deprinderi.” Aristotel reia acest punct de vedere: semnul funcţionează graţie unei convenţii între oameni (thesei), nu graţie naturii (physei). I-a revenit însă unui lingvist contemporan, Ferdinand de Saussure, sarcina de a preciza si adânci această idee veche si de a trage din ea toate consecinţele. În Curs de lingvistică generală, publicat în 1916 (cum am amintit deja) Saussure arată în mod expres că natura semnului este arbitrară. Între semnul lingvistic (pe care semiotica îl numeste semnificant) si conceptul pe care îl reprezintă (semnificat), nu există relaţie intrinsecă. Nu există legătură internă între un anume semnificat: mamă, de exemplu, si lanţul fonic care îl reprezintă (m-a-m-ă). Saussure întrebuinţează expresia „semn”, pe care o preferă simbolului, pentru a desemna elementele limbajului si a sublinia caracterul lor arbitrar. Fără îndoială, sensul acestor termeni este cam fluctuant. Însăsi etimologia cuvântului simbol evocă bine funcţia de comunicare proprie limbajului; în limba greacă, simbol este la început un obiect din lemn tăiat în două; doi prieteni păstrează fiecare o jumătate pe care o transmit copiilor lor. Cele două părţi reunite permiteau posesorilor lor să se recunoască si să continue relaţiile amicale anterioare. Simbolul este deci, iniţial, un gaj de recunoastere reciprocă. Si „simbolurile” algebrice sunt perfect convenţionale si arbitrare ca si semnele saussuriene. Totusi, în general, termenii semn si simbol se deosebesc: dacă, într-un fel, orice simbol este un semn, adică un lucru care ţine locul altui lucru, un semnificant care trimite la un semnificat, trebuie precizat că raportul simbolului cu ceea ce simbolizează el nu este de obicei pur extrinsec precum raportul dintre semn si semnificat. Simbolul seamănă cu ceea ce simbolizează, el nu se limitează să reprezinte într-un mod cu totul convenţional si arbitrar realitatea simbolizată, ci o încarnează, ea trăieste în el. Astfel balanţa este în sens propriu simbolul justiţiei al cărei ideal de precizie si de imparţialitate matematică îl evocă. Simbolul nu este arbitrar, el nu poate fi înlocuit cu orice, în vreme ce pot substitui fără inconvenient cuvântul (semnul) sister cu vântului „soră”. Ideea esenţială care trebuie reţinută plecând de la analizele saussuriene este aceea că limbajul constituie, mai degrabă decât un fapt natural, o instituţie. Faptul universal al vorbirii (practicate de toate popoarele actuale) indică fără îndoială că funcţia simbolică este naturală omului. Dar pluralitatea limbilor vădeste caracterul instituţional al fiecărui cod lingvistic. Se poate merge mai departe pentru a sublinia că funcţia simbolică nu era de drept supusă vorbirii. Oamenii s-ar fi putut exprima prin gesturi; cuvintele au fost preferate gesturilor din motive practice. Darwin aprecia că populaţiile primitive au eliminat foarte repede limbajul prin gesturi pentru că pe de o parte el mobilizează întregul corp, iar pe de altă parte este impracticabil în condiţii de întuneric. Folosirea vorbirii este ea însăsi instituţională. Surdul congenital rămâne mut dacă nu este educat (neauzind sunetele, el nu are înclinaţia de a le produce în mod spontan). Se poate chiar afirma, împreună cu Ombredane, că vorbirea „nu are organe proprii ci numai organe de împrumut”.11 Laringele, vălul palatului, limba sunt, „la origine organe de respiraţie si alimentaţie si se menţin ca atare atunci când vorbirea se constituie si se esercită”. E adevărat că bolile limbajului au 11 L’Aphasie et l’élaboration de la pensée explicite, pp. 282-283, P.U.F. permis localizarea centrilor cerebrali ai vorbirii. Dar si scrierea vădit instituţională, are centrii săi cerebrali, ale căror leziuni îi alterează exerciţiul. Centrii cerebrali care participă la activităţile noastre de vorbire si de recunoastere a semnelor nu sunt decât specializări ale unor centrii motori si senzoriali care există dinainte. Ombredane are dreptate, fără îndoială, să spună că „limbajul este o funcţie în definitiv indiferentă faţă de organele senzoriale si motorii pe care le împrumută pentru folosinţele sale (....) Limbajul este o activitate simbolică, artificială, care se exercită prin intermediul unor organe angajate iniţial în activităţi de alt ordin.” Vorbirea este mai curând o instituţie socială decât un instinct biologic. Să reţinem în această privinţă calificativul de arbitrar (fapt ce poate avea repercusiuni în practicarea relaţiilor publice), de care se serveste Saussure pentru a caracteriza semnul lingvistic. El este, cum declară însusi marele lingvist, echivoc. Ar fi poate mai bine (mai blând) să spunem că semnul este nemotivat. Într-adevăr, un semn arbitrar este un semn pe care îl aleg în mod liber. Matematicianul poate inventa semne noi pentru a exprima funcţii pe care le-a descoperit. Dar noi

găsim gata făcute semnele din limba noastră maternă si nu depinde de noi faptul de a le schimba în mod arbitrar! Semnificanţii, spune foarte bine Saussure, sunt impusi de comunitatea lingvistică de care ţin. Putem pune aici în evidenţă dimensiunea sociologică a limbajului. Nu va fi niciodată de prisos să insistăm asupra naturii sociale a limbajului. Fără să abandonăm astfel teoria saussuriană a caracterului arbitrar al semnului, s-ar cuveni poate în această privinţă să o nuanţăm. Desigur, codurile lingvistice sunt convenţionale, dar ele nu sunt oarecare. În fiecare limbă se reflectă deile, mentalităţile, viziunea asupra lumii proprie comunităţii care o întrebuinţează. Originalitatea fiecărei limbi este mult mai mare decât se crede de obicei. Vocea omenească are resurse nenumărate si fiecare limbă reţine doar un număr restrâns de sunete semnificative care sfârsesc prin a deveni obisnuite în interiorul fiecărei comunităţii lingvistice. Fiecare popor, prin limba sa, îsi modelează o lume originală, întrucât nu există, în sine, cum crede realismul naiv, obiecte distincte în lume, cărora fiecare limbă le-ar da o denumire. În Biblie, Adam dă câte un nume fiecăruia dintre animalele si lucrurile care îl înconjoară. După această poveste despre origini, există mai întâi lumea, cu obiecte distincte, iar limbajul se mulţumeste să o reflecte în mod pasiv. Începând cu lucrările lui von Humboldt (1820), reluate de neokantieni, precum Cassirer, stim că raportul dintre cuvinte si lucruri este mai complex. Cum spune Ullmann: „Orice sistem lingvistic conţine o analiză a lumii exterioare care îi este proprie si care diferă de analiza altor limbi”. La limită, potrivit lui Worf, n-ar exista de la o limbă la alta nici un cuvânt echivalent si orice traducere, în sens strict, ar fi imposibilă (în legătură cu această dificultate si cu soluţiile posibile, recomandăm o carte scrisă de George Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard). Se poate afirma, împreună cu Benveniste, că „limbajul reproduce lumea, dar supunând-o organizării sale proprii”.12 Se poate arăta pe baza unor exemple speciale că în fapt practica socială a fiecărui popor este aceea care decupează, din realitatea non-lingvistică, domeniul acoperit de fiecare cuvânt. Studiul argoului arată foarte clar legăturile limbajului cu practica socială. Concluzionăm afirmând că limba reflectă practica socială si – cum remarcam la începutul acestui subiect – cu cuvintele lui Roman Jakobson: „nu există proprietate privată în domeniul limbajului, 12 Benveniste, Probleme de lingvistică generală, p. 25. aici totul este socializat”. Cu alte cuvinte, limbajul ne apare înainte de toate ca transmitere de informaţii. Comunicarea nu are sens fără informaţie. d. Teoria informaţiei Reamintim mai întâi că cuvântul informaţie are două sensuri tradiţionale. Unul – sensul aristotelic – vrea să spună comunicare a unei forme, a unei structuri specifice, a unei organizări calificate care vine să „informeze” o materie iniţial omogenă: sculptorul „informează” un bloc de marmură omogen, îi dă de exemplu forma de statuie a lui Hermes. Celălalt sens aparţine limbii curente: transmitere a unui mesaj. Pentru cel care practică relaţiile publice ambele sensuri ale informaţiei sunt importante, cu un accent evident însă (dacă vrea să convingă anumite publicuri) pe sensul aristotelic al informaţiei. Pentru fizician, al doilea sens al informaţiei se asociază cu primul: o masină informaţională transmite o formă, o „structură specifică circulară”. Masinile cele mai caracteristice ale secolului nostru sunt într-adevăr masini informaţionale. Încă din 1868, James Clerk Maxwel întreprindea studiul unei masini capabile de „autoinformare”: regulatorul cu bile graţie căruia masina cu vapori funcţionează cu o viteză constantă. Dacă masina se ambalează, regulatorul este „informat” despre acest lucru în felul următor: forţa centrifugă ridică bilele, ceea ce, prin transmisii intermediare, are drept efect diminuarea admisiei. Si,invers, atunci când masina, bunăoară mai încărcată, încetineste, bilele coboară si măresc admisia. Regulatorul „informat” de cresterea vitezei, o reduce, este informat de noua viteză si asa mai departe. Aceasta este o „buclă”, un „feed-back”. Informaţia se traduce astfel în orice moment printr-o reacţie adecvată. În esenţă, informaţia constă asadar în comunicarea eficace a unei structuri. Plecând de aici putem sesiza, cel puţin aproximativ unul din principiile fundamentale ale teoriei informaţiei: informaţia este contrariul entropiei (respectiv informaţia creează ordine, entropia dezordine). Am spus că informaţia este trecerea de la informal la formă, de la omogenitate nediferenţiată la o structură specifică. Dimpotrivă, entropia este o distrugere, o dezorganizare, o întoarcere la omogen. Să presupunem că o parte ab a unei bare AB este adusă la o temperatură superioară restului barei. Al doilea principiu al termodinamicii implică faptul că în mod progresiv

temperaturile diverselor regiuni ale barei se egalizează. Diferenţa de temperatură între segmentul ab si restul lui AB scade până când temperatura devine omogenă în toată bara. Entropia (care a crescut pe tot parcursul acestui proces de destructurare, de întoarcere la informal) este atunci la maxim. Dacă îmi scriu numele pe nisip, comunic o informaţie (în sens curent) si, în acelasi timp, dau acelui nisip o formă, o structură. Bineînţeles, suflul vântului va distruge rapid această structură, va sterge informaţia; nisipul redevine omogen. Acest proces care distruge informaţia este destul de asemănător cu entropia. După cum se stie, entropia este unul din conceptele de bază ale termodinamicii. El a fost introdus de Clausius în 1865 ca o funcţie de stare a unui sistem închis, care rămâne constantă în cazul unei transformări reversibile si creste pentru orice transformare ireversibilă. Entropia termodinamică constituie o măsură a nedeterminării sistemului. Evoluţia viitoare a acestuia este cu atât mai previzibilă cu cât entropia sa este mai mică, căci comportarea elementelor ce compun un sistem mai entropic este mai dezordonată decât a acelora aparţinând unuia caracterizat printr-o valoare mai mică a entropiei. Într-un mod absolut similar, de mărimea entropiei informaţionale a unui proces depind sansele noastre de a-i prevedea desfăsurarea, în sensul că o entropie scăzută corespunde unui nivel de predictibilitate ridicat si viceversa. Faptul cel mai remarcabil este că aceste legi pot fi exprimate într-o formă matematică riguroasă. Ruyer scrie în legătură cu aceasta: „Informaţia elementară este alternativa „da-nu” sau orice altă decizie „binară” 1 sau 0, dreapta sau stânga etc. Fie un punct P despre care stim doar că este situat pe o linie între A si B. Suntem informaţi după aceea, fie prin 0 care semnifică jumătate stânga, fie prin 1 care semnifică jumătate dreapta, că este situat în jumătatea stângă apoi în jumătatea dreaptă a acestei jumătăţi stângi etc. Numărul în numeraţia binară de forma 0,010101....care exprimă informaţia noastră nu poate fi niciodată o serie indefinită de 1 si 0. Informaţia are o precizie limitată. Ea nu oferă niciodată, în final, decât o zonă de probabilitate ab între A si B. Cantitatea de informaţie câstigată prin trecerea de la AB la ab este deci logaritmul unei probabilităţi. Formula care o exprimă este exact formula entropiei, si ea e logaritmul unei probabilităţi, dar cu semnul contrar. Informaţia este o entropie negativă.” R Ruyer p137-138, Azi am spune”negentropie”. Dar filosoful îsi păstrează aici dreptul de a pune, împreună cu Ruyer, problema originii informaţiei. O masină oricât de perfecţionată ar fi, poate cel mult conserva si transmite informaţia, si încă există întotdeauna o anumită pierdere (paraziţii la telefon si la radio), o anumită uzură a masinii. Masina nu poate crea nici spori cantitatea de informaţie; desigur, rotativele imprimeriei pot trage un ziar în mii de exemplare, dar nu vor corija greselile de tipar. Tot Ruyer afirmă: „Comunicarea mecanică a informaţiei nu poate da seama de informaţia însăsi.” p. 139. Masina presupune totdeauna un inginer a cărui constiinţă a inventat ruajele si a prevăzut efectele; ea presupune un utilizator constient si eventual un reparator. Masinile, spune Ruyer, sunt totdeauna „încadrate de o activitate constientă si semnificantă”. O masină nu este niciodată decât „un ansamblu de legături auxiliare montate de această improvizatoare de legături care este constiinţa” ibid. Departe de a-l deposeda pe m de monopolul său de fiinţă gânditoare si vorbitoare, singurul posesor al acelei „funcţii simbolice” care îi permite să comunice si să informeze, masinile constituie dovada strălucită a privilegiului inventatorului lor. Teoria informaţiei se interesează deci nu de originea radicală a gândirii simbolice, ci de instrumentele ei, din ce în ce mai eficace. Ea este înainte de toate, în zilele noastre, o cercetate a celor mai economice coduri de informaţie, acelea care transmit maximum de informaţie cu cele mai mici cheltuieli. Trebuie să subliniem, de asemenea, faptul că între informaţie si noutate există o legătură strânsă. A informa înseamnă „a da de stire”si, nu întâmplător, în mai multe limbi de circulaţie substantivul stire (nouvelle, news) provine din adjectivul care înseamnă „nou”. Un principiu fundamental al comunicării se referă tocmai la acest fapt:numai mesajele care conţin o anumită doză de noutate posedă valoare informaţională. Chiar în natura verbului a informa se cuprinde implicit presupoziţia caracterului inedit al lucrului adus la cunostinţă. Cum s-ar putea însă măsura informaţia? Înfăţisările ei sunt, precum am arătat mai sus, infinit de variate. Există informaţie într-un articol de ziar, dar si în schimbarea de culoare a semaforului sau a obrazului unui prieten, în memoria computerului dar si în Sonata nr. 32 a lui Beethoven, s.a.m.d. O unitate de măsură comună a unor fenomene atât de variate va trebui, desigur, să facă abstracţie de toate trăsăturile lor particulare, oricât de importante sunt acestea. De obicei, informaţia se referă la

întâmplări, la evenimente, la ceva ce s-a petrecut sau se petrece în momentul de faţă, la un proces al cărui rezultat nu ne este încă cunoscut înainte de primirea stirii. Or, nu întotdeauna aflarea rezultatului unui atare proces ne surprinde, căci se poate întâmpla ca, încă înainte de a surveni deznodământul, noi să îl cunoastem deja, fie în urma experienţei ,fie în urma unei deducţii logice. Noutatea unei vesti e cu atât mai mare cu cât datele de care dispuneam nu ne îngăduiau să prevedem desfăsurarea evenimentelor. Prin urmare, informaţia este cu atât mai bogată cu cât elimină o cantitate mai mare de ignoranţă,de incertitudine. Numai existenţa mai multor variante de desfăsurare a evenimentelor, conferă caracter informaţional producerii acestor evenimente. Pe de altă parte, e limpede că pe măsură ce numărul de variante creste, posibilitatea noastră de a o ghici pe cea care se va realiza efectiv se reduce, iar aducerea la cunostinţă a deznodământului ne va elibera de o incertitudine mai mare, furnizându-ne ca atare mai multă informaţie. Această idee de a evalua cantitatea de informaţie cu ajutorul numărului total de deznodăminte posibile ale procesului la care se referă o anume stire –a fost lansată din 1928 (cu vreo două decenii înainte de cristalizarea teoriei informaţiei), de către inginerul american Hartley. El a propus drept măsură a informaţiei parametrul următor: Ho = log 2 n Unde n este numărul variantelor echiprobabile între care e posibilă opţiunea, iar Ho notează cantitatea de informaţie furnizată prin precizarea uneia dintre ele. Să mai precizăm si faptul că logaritmul în baza 2 al lui n reprezintă puterea la care trebuie ridicată cifra 2 pentru a se obţine valoarea n. Formula de mai sus exprimă sintetic faptul că precizarea rezultatului unui experiment anume furnizează o cantitate de informaţie cu atât mai mare cu cât repertoriul de rezultate diferite este mai bogat. Suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm de ce a mai fost necesară introducerea în relaţie a logaritmului si dacă nu ar fi fost posibil să se aprecieze cantitatea de informaţie chiar prin numărul de variante, adică cu ajutorul formulei mai simple: H=n Răspunsul e legat de cerinţa asigurării aditivităţii cantităţii de informaţie. Adeseori informaţia ne parvine în transe: punem o întrebare, ni se dă un răspuns parţial, solicităm completări si numai după un anumit număr de cereri si obţineri de elemente lămuritoare, dobândim cunoasterea integrală a datelor care ne interesează. Prima formulă mai prezintă o calitate preţioasă: ea ne permite să calculăm informaţia furnizată si de evenimente ce nu mai prezintă sanse de realizare egale. În afara unor situaţii create artificial, de regulă, probabilităţile rezultatelor unui experiment sunt diferite unele în raport cu altele. Tocmai această inegalitate a sanselor conferă caracter de surpriză unor evenimente si face din stirile de senzaţie mesaje mai „informaţionale” decât banalităţile. În concluzie, producerea unui eveniment furnizează cu atât mai multă informaţie cu cât acesta este mai puţin probabil. Ziaristii stiu foarte bine acest lucru, iar specialistii în relaţii publice trebuie la rândul lor să ţină cont de el. Definiţia hazlie, dar banalizată prin citare excesivă pe care ziaristii o dau stirii de presă (faptul că un câine a muscat un preot nu e o stire, în timp ce faptul că un preot a muscat un câine este una) confirmă întocmai cele spuse mai sus. Nu există întâmplări intrinsec informaţionale. Într-un climat de pace, declansarea bruscă si total neasteptată a unui război va fi în mod cert un subiect de stire pentru prima pagină a ziarelor. Pe măsură ce războiul se prelungeste, publicul se obisnuieste cu prezenţa zilnică a informaţiilor legate de acesta si stirile de pe front ocupă un spaţiu tot mai modest în economia tehnoredactării ziarului. Dacă însă, într-un moment în care nimeni nu se mai asteaptă, părţile beligerante cad de acord asupra încheierii păcii, vestea aceasta va figura din nou pe prima pagină a cotidianelor de mare tiraj. Aceasta fiindcă pacea sau războiul sunt demne de atenţie nu în virtutea unor caracteristici intrinseci, ci numai în măsura în care constituie într-un anumit context, evenimentesurpriză, a căror producere era puţin probabilă. În general, entropia informaţională rămâne parametrul esenţial prin intermediul căruia putem estima cantitativ caracterul de noutate sau, dimpotrivă, banalitatea mesajelor transmise în procesul de comunicare. Dificultatea maximă de a ghici ce urmează să se întâmple se asociază valorii celei mai mari a entropiei, iar cunoasterea anticipată cu certitudine a deznodământului anulează

entropia procesului. După cum reiese din cele spuse mai sus, în teoria comunicării, conceptul de informaţie e luat sub aspectul de cantitate de informaţie, asa cum îl si defineste Umberto Eco în Tratatul de semiotică generală: informaţia „semnifică o proprietate statistică a sursei, si anume desemnează cantitatea de informaţie ce poate fi transmisă.” 13 Există mai multe tipuri de informaţie: actuală / potenţială, originală / reprodusă, condensată (articolul stiinţific) / rarefiată (articolul de popularizare), utilă / inutilă, veche / nouă, directă / indirectă, imediată / târzie, durabilă / trecătoare, profundă / superficială, explicată (pedagogică) / comentată, informaţia pe care o deţine o sursă de autoritate, informaţia simbolizată etc. 13 Umberto Eco, Tratatul de semiotică generală, Ed. Stiinţifică si Enciclopedică, Bucuresti, 1982, p 57. Competenţa informaţională presupune o abilitate de a comunica, specifică atât emiţătorului cât si receptorului, de a o primi si reţine. Valabilitatea informaţiei e dată de verosimilitatea ei (dacă e plauzibilă sau absurdă) si de autoritatea sursei, care trebuie să se bazeze pe argumente, dovezi, judecăţi. De aici rezultă anumite caracteristici ale emiţătorului, ale receptorului, dar si ale medierii, pe care le vom enumera succint: Caracteristicile emiţătorului: 1. Motivaţia de transmitere a mesajului (de ce vrea să comunice). 2. Pregătirea socială, educaţională si culturală. 3. Abilitatea de a comunica experienţa sa anterioară. 4. Relaţia personală si situaţională cu receptorul. 5. Atributele psihologice si fiziologice. Caracteristicile receptorului: 1. Obiectivele, atitudinile si motivaţia de primire a mesajului. 2. Diferenţa de pregătire socială, educaţională si culturală între emiţător si receptor. 3. Relaţia personală cu emiţătorul. 4. Atributele psihologice si fiziologice. 5. Experienţa anterioară în situaţii similare. 6. Diferenţa în bogăţia de informaţii între emiţător si receptor. Caracteristicile mediului: 1. Mediul ambiant total de ordin social, politic, economic în momentul comunicării. 2. Mediul total în trecutul în care au fost plasaţi emiţătorul si receptorul. 3. Schimbări previzibile ale acestui mediu. Cum am amintit, comunicarea este o necesitate vitală a omului. Fără ea existenţa este de neconceput. Componentă fundamentală a vieţii, a progresului, a culturii si a civilizaţiei omenirii, comunicarea (=schimbul de idei, de atitudini, de sentimente) presupune o relaţie complexă între un emiţător (E) si un receptor (R), un mecanism dinamic al medierii, cu implicaţii profunde în modelarea umană. Pe drept cuvânt, Marshall McLuhan afirmă că „mijlocul reprezintă mesajul” (the medium is the message), în sensul că medierea are un rol deosebit de important în ceea ce priveste modul de receptare a mesajului, dar, în acelasi timp, ea are o valoare modelatoare si datorită mijlocului prin care este trasmis: the medium is the massage („mediul este masaj”)14. Deci, canalul nu rămâne neutru, ci îsi exercită o influenţă modelatoare asupra receptorului, modificându-i atitudinile, opiniile, comportamentul. Procesul contemporan de comunicare este unul complex, flexibil si se manifestă atât în medierea tehnică (universul calculatorului), cât si în medierea umană. Medierea din perspectiva subiectului uman este o formă de refuz al rolului pasiv în comunicare, de reconstrucţie din partea subiectului receptiv, de menţinere a identităţii de sine în acest proces, de afirmare a exigenţelor umane prezente permanent în actul informaţional, deci, o formă a subiectivităţii, mai precis o manifestare a intenţionalităţii (=depăsirea de sine însăsi a intenţiei în actul gândirii), ca proprietate fundamentală a constiinţei umane. Canalele de transmitere a unui mesaj sunt variate: sunet, imagine, miros, gust etc. Natura canalului afectează modalităţile în care mesajul e 14 Marshall McLuhan, The Medium is the Massage, New York,1967. primit, acceptat, evaluat, procesat. Impactul mesajului se schimbă o dată cu canalul folosit. Unele canale sunt mai eficiente si au un mai mare impact asupra receptorului. Majoritatea receptorilor au preferinţă pentru anumite canale: unii pentru imagine

(prin televiziune), alţii pentru lectură (ziare, cărţi, etc). În receptarea si descifrarea unui mesaj, un rol deosebit îl are experienţa de viaţă personală a fiecăruia. Ea diferă de la persoană la persoană si amplifică sau, dimpotrivă, reduce abilitatea receptării si decodificării unui mesaj. La rândul lui, mesajul (conţinutul actului comunicării) este privat sau public, intenţionat sau accidental, implicit sau explicit. Feed-back-ul aduce emiţătorului informaţiidespre mesaj, în felul acesta el poate verifica dacă mesajul a fost primit si înţeles corect. El poate fi pozitiv (încurajează sursa să emită similar) sau negativ (descurajează), intern (provine din percepţia subiectivă a emiţătorului) sau extern (provine de la altcineva), imediat (la un discurs politic vezi reacţia imediată) sau amânat (mass-media tradiţionale:cartea, articolul). Feed-back-ul e folositor nu numai pentru emiţător, ci si pentru receptor; el este o formă suigeneris de comportament în comunicare. Etapele feed-backului 15 1. Anvergura transferului. 2. Urgenţa efectuării transferului comunicaţional. 3. Perturbaţia existentă în sistem, în raport cu mesajul respectiv. 4. Lipsa de pregătire sau abilitate de a stabili calea transferului. 5. Lipsa educaţiei necesare pentru interpretarea informaţiei transferate. 6. Controlul informaţiei (emiţătorul verifică dacă si în ce măsură mesajul/informaţia a ajuns la receptor, iar acesta îi oferă emiţătorului oportunităţi de a exercita influenţă asupra lui). Efectul procesului comunicaţional este unul imediat si usor perceptibil (în cazul comunicării directe), sau amânat, în timp, efect pe care, uneori, nici emiţătorul nici receptorul nu-l sesizează (cazul comunicării indirecte de cele mai multe ori). Foarte important în procesul comunicării este contextul. Orice comunicare are loc într-un anume context. El poate fi natural sau spectacular, care să 15 Ion Haines, Introducere în teoria comunicării, p. 22. facă impresie. Fiecare context impune anumite norme de comportament si de comunicare. Lansarea unui mesaj depinde foarte mult de pregătirea contextului social (pentru a fi receptat e necesar ca publicul să dorească acest mesaj). II D. Barierele comunicării Având în vedere importanţa realizării unui acord, unei compatibilităţii –în cadrul procesului de relaţii publice – între codul unei anumite organizaţii si codurile diverselor publicuri, vom insista, într-un capitol de sine stătător, asupra celor mai importante obstacole ce pot să apară în cadrul comunicării dintre cei doi poli. Asadar, în comunicare, intervin diverse obstacole16 si anume: a. bariere fizice (distanţa, spaţiul); b. bariere sociale (concepţii diferite despre viaţă, Weltanschaung-uri diferite); 16 vezi Maria Cornelia Bârliba, Paradigmele comunicării, Ed. Stiinţifică si Enciclopedică Bucuresti, 1987, p. 62. c. bariere gnoseologice (insuficienţe ale experienţei, volum precar de cunoastere, dezvoltarea redusă a gândirii); d. bariere socio-psihologice (obiceiuri, tradiţii, prejudecăţi); Sau, după o altă clasificare: a. bariere geografice (distanţa în spaţiu); b. bariere istorice (informaţia este invers proporţională cu timpul care desparte un anumit eveniment de comunicarea despre el); c. bariere statalo-politice (în funcţie de regimul politic care nu permite circulaţia informaţiei pe o scară mai largă); d. bariere economice (lipsa mijloacelor financiare); e. bariere tehnice (lipsa tehnicii care să accelereze circulaţia informaţiei); f. bariere lingvistice (slaba cunoastere a limbilor străine); g. bariere psihologice (particularităţile percepţiei, memoriei, convingerilor, precum si a celorlalte caracteristici ce ţin de personalitate); h. bariere de rezonanţă (informaţia nu corespunde întotdeauna nevoilor individului, nu intră în „rezonanţă” cu acestea).

Se observă că există o multitudine de factori care pot să se transforme în „bariere” în calea comunicării. Nicki Stanton consideră că „individualitatea noastră este principala barieră în calea comunicării”. Prin această afirmaţie, considerăm că autorul se referă în primul rând, la faptul că adultul – spre deosebire de copil – se „osifică” în prejudecăţile (angoasele) sale. Diferenţele de percepţie sunt, după opinia lui Stanton, doar rădăcina altor bariere de comunicare: „Modul în care noi privim lumea este influenţat de experienţele noastre anterioare, astfel că persoane de diferite vârste, naţionalităţi, culturi, educaţie, ocupaţie, sex, temperamente etc. vor avea alte percepţii si vor recepta situaţiile în mod diferit”17. El crede, de asemenea, că lipsa de cunoastere (cunostinţe reduse), lipsa de interes, lipsa de încredere, dificultăţile de exprimare, emotivitatea, personalitatea puternică a emiţătorului si a receptorului („ciocnirea personalităţilor”), condiţiile de comunicare pot constitui bariere în calea comunicării. Să ne îndreptăm atenţia asupra câtorva dintre ele: 17 Nicki Stanton, Comunicarea, Ed. Stiinţă si Tehnică, 1995, pp. 3-4. Criza ideii de obiectivitate în cunoastere determină o îndoială cu privire la posibilitatea comunicării. Pentru ca această îndoială să dispară, ar trebui să existe un limbaj universal neutru care să mijlocească traducerea unor limbaje în altele, ceea ce, practic, este imposibil. Pentru a se realiza o comunicare, trebuie să existe un limbaj / cod comun, dar limbajul – după cum am reliefat mai sus (la structura comunicării) – nu înseamnă vocabular. Sunt situaţii când există un vocabular comun, dar limbajul este diferit. Comunicarea va fi, în acest caz, incompletă sau imposibilă. Pe de altă parte, putem întâlni un vocabular diferit, dar un limbaj comun. Comunicarea devine incompletă sau la limită, imposibilă sau este întreţinută iluzia comunicării, nefiind constientizată diferenţa dintre limbaj si vocabular. Prin urmare, dificultatea comunicării ţine de marea diversitate a limbajelor (a se vedea în acest sens subpunctul tratat anterior). Conţinutul semantic al limbajului ţine, la rândul său, de orizontul cultural al vorbitorului, iar acesta de orizontul său de viaţă. Prin orizont de viaţă înţelegem totalitatea experienţelor unui individ (grup uman) circumscrise sistemului de trebuinţe si mijloacelor de satisfacere aacestuia, sistem determinat de locul individului sau grupului în structura grupată a societăţii, precum si de locul acesteia în cadrul civilizaţiei umane. În funcţie de natura limbajului, a concepţiilor despre lume (=Weltashaung), a orizontului cultural sau orizontului de viaţă, actul comunicării diferă de la un individ la altul. Comunicarea se realizează foarte rar sau nu se realizează niciodată atunci când există convingerea că alte orizonturi culturale sunt nesemnificative sau chiar inferioare (elitismul, eurocentrismul, panamericanismul, panslavismul, rasismul) sau datorită convingerilor că actuala diversitate economico-politică, socio-profesională, etnico culturală a lumii este fie o stare eternă a lumii, de nedepăsit, fie depăsibilă prin strategii de tip imperialist. Accidentele de comunicare ţin de competenţa lingvistică a vorbitorilor sau – în cazuri mai grave – de stările patologice, precum si de clivajele culturale, care duc la relativism în comunicare. Bineînţeles cele două cauze de bază ce duc la esec în comunicare (le-am dezvoltat anterior) sunt: omniprezenţa zgomotului (a se vedea modelul comunicării de la Shannon si Weaver) si necoincidenţa dintre codul transmiţătorului si cel al receptorului. Repetăm, în ciuda credinţei inoculate de scoală, potrivit căreia cuvintele au un înţeles, ele sunt, de fapt, lipsite de vreo semnificaţie intrinsecă (a se vedea caracterul arbitrar al semnului lingvistic comentat anterior, la structura comunicării). În ciuda existenţei unui vocabular comun, nu există un limbaj comun, de aceea de multe ori dialogul dintre doi interlocutori se realizează ca un „dialog al surzilor” în planul semanticii. El va însemna un prilej de conflict în planul pragmaticii (de exemplu, în procesul de relaţii publice, în această situaţie, coordonata de comunicare va bloca cealaltă coordonată importantă, pe cea de management) si un prilej de disconfort în plan psihologic. Situaţia ideală a comunicării presupune aceleasi tehnici de problematizare si aceeasi organizare mentală. Astfel de situaţii poate pot fi întâlnite în laboratoarele stiinţifice din cadrul acelorasi scoli de gândire (unde instrucţia este relativ identică), în comunităţile închise, unde orizontul vieţii are o mare continuitate în timp, ceea ce determină continuitatea si omogenitatea orizontului cultural.

Relativitatea comunicării nu ţine numai de incompetenţa lingvistică, ci si de o cauză mai adâncă, si anume, de natura cunoasterii. Limitele comunicării se manifestă si în comunicarea dintre orice grupuri umane, etnice, clase sociale, socioprofesionale, partide politice, sexe, generaţii etc. Cum este posibilă comunicarea când există limbi diferite, paradigme diferite, în lipsa unui limbaj neutru? Prin convertire, prin trecerea de la o paradigmă la alta a cel puţin unuia dintre interlocutori. Paradigmele sunt modele de practică stiinţifică. Pe baza lor, cel ce se instruieste învaţă să formuleze si să rezolve probleme noi. Conceptul de paradigmă a fost impus în filosofia stiinţei de către Th. Kuhn si el a intrat în ultimii douăzeci de ani în filosofia socială, în psihologie, sociologie, antropologie. Subliniam mai sus că esecul în comunicare e determinat în principal de două cauze: necoincidenţa codurilor folosite si intervenţia zgomotului. Prima deficienţă poate fi înlăturată (cel puţin parţial), printr-un efort de acomodare, convertire (cum precizam anterior), prin familiarizarea cu modul de a comunica al interlocutorului. Cât priveste cea de-a doua piedică, sansele de-a o anihila total sunt minime, dată fiind omniprezenţa bruiajului (măcar si numai a celui psihologic, ce supravieţuieste chiar si în condiţiile în care toate celelalte riscuri de perturbare fizică a semnalelor au fost înlăturate). Totusi practica istorică, dar si cea personală a fiecăruia dintre noi, ne sugerează o modalitate relativ simplă de a contracara efectele neplăcute ale „zgomotului”. De pildă, când avem de transmis cuiva la telefon un nume important, însoţim rostirea cuvântului în cauză de enumerarea câtorva substantive proprii, nume de persoane foarte cunoscute, din ale căror iniţiale se compune acesta. Toate aceste substantive (ajutătoare) sunt redundante, adică parazitare, inutile? Evident, nu sunt inutile din moment ce procedeul îl ajută pe interlocutorul nostru să recepţioneze mesajul exact în forma dorită de noi. În imbă, redundanţa este omniprezentă si se observă că un nivel mai ridicat al ei se asociază, aproape întotdeauna, cu o posibilitate sporită de detectare si înlăturate a erorilor. Altfel spus, redundanţa contribuie la detectarea si corectarea erorilor de transmisie. Un plus de redundanţă asigură un plus de siguranţă în transmiterea întocmai a mesajului. Procesul de comunicare este, deci, unul complex, iar pentru o înţelegere mai profundă a lui este necesară o sumară trecere în revistă a modurilor si mijloacelor de comunicare. II 4. Moduri si mijloace de comunicare Marshall McLuhan, în Galaxia Gutenberg (1962), consideră că istoria omenirii se împarte în patru mari etape, criteriul de clasificare fiind mijloacele de comunicare, iar nu factorii socialeconomici, care au – după cum se stie – un rol determinant în societate. Aceste patru etape sunt: a. era tribalismului prealfabetic (faza culturii orale); b. era scrisului, al cărei început McLuhan îl situează în Grecia antică după Homer; c. era tiparului (1500-1900); d. era electronică, specifică epocii moderne si aflată în plină desfăsurare. După alţi cercetători, cele patru etape se reduc în fond la trei tipuri fundamentale de cultură (în funcţie de tehnicile de comunicare utilizate), si anume: 1. Cultura orală, tribală, mitică, al cărei mijloc de comunicare este vorbirea si care privilegiază, ca simţ, urechea. Este etapa ce corespunde „gândirii sălbatice” a lui Levi- Strauss si „mentalităţii primitive” a lui Levi- Bruhl. 2. Cultura vizuală, care este legată de imprimat si care privilegiază ochiul ca organ de simţ. Ea este o cultură mecanică, fragmentară, specializată. Ca si Levi-Bruhl, McLuhan insistă asupra separării nivelurilor afectiv-obiectiv. Vederea devine anestezic în raport cu celelalte simţuri. Consecinţele societăţii alfabetizate sunt individualismul, centralismul si raţionalismul. 3. Cultura electronică, audiovizuală (era Marconi) este un nou tip de arhaism, de tribalism. Aceasta pentru că e o etapă mitică, globală, o reîntoarcere la instantaneitate, sincronic si imploziv. Omenirea revine acum la stadiul de culegătoare de bunuri, de data aceasta sub formă de informaţii; „marfa centrală este informaţia si bunurile tangibile sunt pure accesorii ale miscării

informaţiilor”18. Simţurile restabilesc între ele 18 Haines, p. 27. o coexistenţă raţională, desi se manifestă o predominanţă a urechii. Această cultură este, în opinia lui McLuhan, o cultură superioară, legată îndeosebi de utilizarea televiziunii, ca mijloc de comunicare. Se manifestă o distanţare de individualism si de cosmopolitism si o revenire la „tribalism”; „lumea tinde să devină o mare familie, un sat global”.19 Un alt cercetător de prestigiu al mijloacelor de comunicare, Bernard Voyenne, consideră că există patru moduri de comunicare (în esenţă aceleasi ca la McLuhan): a. comunicarea directă; b. comunicarea indirectă; c. comunicarea multiplă; d. comunicarea colectivă. În continuare, vom încerca să le caracterizăm succint pe fiecare dintre ele: 1. Comunicarea directă Cum am precizat la început „a trăi în societate înseamnă a comunica”, iar Bernard Voyenne preciza în continuare că „schimbul de informaţii, de idei, 19 Gina Stoiciu, Orientări operaţionale în cercetarea comunicării de masă, Ed. Stiinţifică si Enciclopedică, Bucuresti, 1981, pp. 31-32. intercomprehensiunea sunt pentru societate tot asa de importante ca si respiraţia pentru organism”20. Actul comunicării se realizează prin mijloace de transmitere a informaţiilor de către o persoană spre o altă persoană, de către o persoană spre un grup de persoane sau de către un grup de persoane către alt grup de persoane. În cazul comunicării directe, între parteneri se stabileste un anume tip de relaţii, pe care sociologia le numeste relaţii primare. Iată cum descrie Bernard Voyenne procesul comunicării directe: „O persoană – emiţător – intră în contact direct cu o altă persoană – receptor – sau, eventual, cu un număr dintre acestia din urmă, prin intermediul unui sistem de transmitere fizic, al unuia simbolic (limbajul) cu condiţia ca această cheie să fie cunoscută de ambele părţi care comunică” Comunicarea are loc imediat, dar si reciproc. Se realizează astfel conexiunea inversă, feed-backul, prin care raporturile dintre emiţător si receptor se modifică, primul devenind receptor, iar receptorul 20 Bernard Voyenne, La presse dans la société contemporaine, 1962, p. 11. emiţător. Are loc un dialog, un schimb permanent de idei, fără nici un intermediar. Este comunicarea interpersonală. Comunicarea directă este o formă completă de comunicare. Toate celelalte tipuri de comunicare nu reprezintă decât substitute ale acesteia. Ea este limitată în spaţiu si în timp, fiind condiţionată de obligativitatea existenţei unui sistem fizic de legătură între cei doi parteneri, fără a putea asigura continuitatea relaţiilor dintre ei. Ea este, de asemenea, o comunicare directă, orală si precizăm că, de-a lungul mileniilor si chiar astăzi, forma principală de comunicare între oameni este comunicarea directă. Ca un remediu al discontinuităţii au apărut (în societăţile mai puţin avansate din punct de vedere tehnic) anumite procedee empirice prin care se încearcă prelungirea comunicării directe prin retransmiterea mesajelor de-a lungul unui sir de indivizi. Evident, acest gen de comunicare poate sărăci sau deforma mesajul. E vorba de transmiterea în lanţ a unui mesaj, sistem imediat reversibil, care duce la apariţia zvonului, adică a deformării mesajului, a dezinformării, ceea ce pentru epoca modernă, prin mijloacele comunicării colective specifice „erei electronice”, a devenit o modalitate esenţială a luptei politice, a bătăliei pentru putere, prin abaterea voită a atenţiei opiniei publice de la marile probleme ale contemporaneităţii la zone periferice sau cu caracter senzaţional, realizându-se ceea ce se cheamă „manipularea”. Emiţător Receptor R 2 R 3 R 4 R’ R’ R’

R’’ R’’ R’ R’ R’’ R’’ R’ Zvon Mesaj Schema comunicării directe (după Bernard Voyenne) – Apropierea fizică între emiţător si receptor. – Transmitere în lanţ; sistemul e imediat reversibil. Comunicarea directă înseamnă: a. comunicare prin cuvânt (comunicarea verbală – de care ne-am ocupat în mod special în capitolul anterior); b. comunicare prin gest, privire (comunicarea umană non-verbală). a. Comunicarea verbală: oralitatea Comunicarea verbală a fost (si va fi) aproape continuu prezentă în discuţie, fie sub forma referirilor directe (este vorba de capitolul rezervat structurii comunicării), fie în arierplan, ca termen de comparaţie si reper teoretic pentru analiza altor forme ale comunicării (ce urmează să le descriem în cadrul comunicării umane non-verbale). Calitatea de cod a limbii a fost analizată (în capitolul---), ocazie cu care s-a insistat si asupra arbitrariului semnului lingvistic si asupra faptului – cu consecinţe deosebit de importante pentru procesul comunicării – că înţelesurile cuvintelor nu se află decât în mintea vorbitorilor si nicăieri altundeva. Vorbirea este o paradigmă a tuturor celorlalte forme de comunicare. Există mai multe tipuri de comunicare orală, fiecare cu trăsăturile sale caracteristice: intervenţia, alocuţiunea, toastul si discursul. Intervenţia este exprimarea unui punct de vedere personal, cu argumente, într-o discuţie liberă. Alocuţiunea este o comunicare scurtă, spontană, prilejuită de un eveniment festiv, cu mare încărcătură afectivă. Toastul este un discurs foarte scurt, având o formulă de început si de sfârsit, prin care se exprimă urări (cu prilejul unei mese festive), în cinstea cuiva, prin ridicarea paharului. Discursul sau cuvântarea este comunicarea prin care se susţine, argumentat, în faţa unui auditoriu, o problemă, o idee. Discursurile pot fi: politice, culturale, stiinţifice, solemne, ocazionale. Din categoria cuvântărilor cu caracter academic fac parte conferinţa, lecţia publică sau prelegerea. Distincţia dintre limbă si vorbire constituie, după cum se stie, dihotomia saussuriană fundamentală, căreia i se subordonează toate celelalte opoziţii evidenţiate de lingvistica structurală (formă / substanţă, arbitrar / motivat, sincronic / diacronic, sintagmatic /paradigmatic etc). Pentru lingvistul Ferdinand de Saussure (1857–1913), limba constituie un sistem existent în mod virtual în constiinţa unei comunităţi umane determinate sub forma unui ansamblu de reguli si convenţii acceptate tacit de membrii corpului social, care le permite acestora exercitarea facultăţilor limbajului. Actualizarea limbii se realizează sub forma vorbirii, ce constituie latura concretă, de manifestare practică a posibilităţilor lingvistice ale indivizilor. Dihotomia astfel stabilită ar trebui să poată servi la trasarea graniţelor dintre domeniile lingvisticii si teoriei comunicării. Cel dintâi s-ar limita la studiul limbii ca atare (=anatomia si fiziologia sistemelor de semne lingvistice, fără referire la rolul jucat de acestea în procesele de interacţiune concretă dintre locutori), pe când cel de-al doilea ar avea în vedere tocmai acest ultim aspect. Dar, lingvistica actuală se arată tot mai interesată de teritoriul si problematica pragmaticii (semiotica a evoluat considerabil ca arie de interes, obiective si metode de cercetare din momentul definirii sale de către Charles Morris, în 1938); pragmatica însăsi întâmpină dificultăţi în a-si preciza locul în raport cu sociolingvistica si cu psiholingvistica, cu care are multe puncte comune. Dacă vom alătura definiţiile celor trei discipline vom observa suprapunerile de preocupări. Revenind la comunicarea verbală, subliniem caracterul ei simbolic, ce o deosebeste net de toate sistemele de semnalizare sonoră întâlnite în lumea animală. Expresie directă a reacţiei la schimbări concrete din mediul exterior sau din propriul organism, „graiul” animalelor este lipsit

de detasarea necesară pentru instituirea unui sistem convenţional de semne arbitrare, propice obiectivării emiţătorului, de felul celui pe care se bazează vorbirea umană. La acest fapt se referea Aristotel în antichitate, atunci când definea omul ca zoon politikon pornind tocmai de la graiul articulat (pe care animalele nu îl au). Omul este zoon politikon, adică acel animal social înclinat către sociabilitate si comunicare. Paradoxal, comunicarea dintre oameni nu va fi niciodată totală, dar fără comunicare nu poate exista omenire. O altă trăsătură ce caracterizează comunicarea verbală este productivitatea (se foloseste si termenul de creativitate când e vorba de scriitorii de excepţie). Conceptul se referă la capacitatea oricărui vorbitor de a enunţa fraze alcătuite de el însusi în chiar clipa rostirii lor. Există, desigur, si formule prefabricate pe care le reproducem în situaţii fixe,dar, în general, omul când vorbeste nu repetă întocmai, ci construieste de fiecare dată secvenţe a căror paternitate îi aparţine. Faptul că această trăsătură îi oferă utilizatorului posibilitatea de a construi orice fel de enunţuri doreste, cât si pe cea de a relata despre evenimente si situaţii in absentia, creează câmp liber pentru manifestarea unor produse neplăcute ale comunicării umane, si anume: minciuna si zvonul. Ambele au făcut obiectul studiilor de specialitate (este vorba despre lucrările de referinţă ale Sisselei Bok despre minciună si ale lui J. N. Kapferer despre zvon); cele două nu se suprapun, atâta vreme cât există zvonuri care se confirmă. Kapferer observă că zvonul devine supărător tocmai pentru că se poate adeveri. Minciuna răspunde si ea unor necesităţi de ordin personal sau social. Se poate minţii în vederea obţinerii unor avantaje materiale, sau pentru a forţa pătrunderea într-un mediu social dorit, pentru a prelungi o relaţie etc. Consecinţe importante asupra comunicării verbale are caracterul arbitrar al semnului lingvistic (analizat în amănunt în cadrul structurii comunicării, p...), dovedit de însusi faptul că un acelasi semnificat este redat în limbi diferite prin semnificanţi diferiţi. O dată ce între aspectul cuvântului si înţelesul său nu există o legătură naturală, forma sonoră sau grafică nu poate transmite sensul dorit, ci îl poate doar destepta în mintea interlocutorului, cu condiţia ca el să se afle deja acolo. Înţelegerea dintre vorbitori depinde prin urmare de măsura în care ei acordă aceleasi semnificaţii cuvintelor, deziderat, la urma urmei, de neatins, dar către care trebuie să se tindă prin eforturi constiente. În acest sens, atragem atenţia încă o dată asupra faptului că, cea mai importantă „axiomă” a comunicării recomandă familiarizarea si apoi acomodarea cu codul partenerului de dialog. De altfel, în procesul relaţiilor publice, acesta este si primul pas ce trebuie obligatoriu făcut de ambele părţi (organizaţie si publicuri), pentru a avea succes în ceea ce-si propun. Din acest punct de vedere, lingvistica e de mai puţin folos, deoarece, ocupându-se de elementele ce conferă unitate limbii, privilegiază denotaţia în detrimentul conotaţiei, norma academică abstractă în defavoarea varietăţii modurilor de exprimare individuală. Domeniul predilect de analiză al lingvisticii îl reprezintă textele scrise, întrucât „scrisul implică formulări definitive, care exclud negocierea sensurilor între emiţător si receptor (acestia putând fi separaţi prin mari distanţe spaţiale si/sau temporale), pe când oralul este domeniul retusabilului si al sensurilor negociabile între parteneri coprezenţi.21 Există prejudecata că oralitatea ar constitui o abatere de la norma lingvistică, pe care numai comunicarea scrisă e îndreptăţită să o reprezinte. În realitate, nu avem nici un motiv să plasăm comunicarea orală pe o poziţie inferioară în raport cu cea scrisă, ba chiar, dimpotrivă, dacă ne gândim că cea dintâi este incomparabil mai eficace ca liant social decât cea de a doua. Oralitatea prezintă, nu mai puţin decât scripturalul, un sistem propriu de reguli si norme, doar că sensibil mai bogat si mai complex, datorită intervenţiei factorilor extra– si paralingvisticii si a influenţei decisive a cadrului situaţional. Cuvântul rostit acţionează incomparabil mai puternic, posedă un magnetism, generator nu o dată de efecte hipnotice (magnetism util în persuasiunea publicurilor – dacă e vorba de relaţiile publice). Dincolo de nivelul metaforic, hipnoza reală, indusă în condiţii de laborator scrupulos controlate, se realizează aproape fără excepţie prin intermediul canalului verbal. Hipnoterapeuţii se bazează în primul rând pe acţiunea sugestivă a cuvintelor 21 Ionescu-Ruxăndoiu Liliana, Conversaţia – structuri si strategii, All, Bucuresti, 1995, p. 8. (cuvintele hipnotizatorului trebuie să devină singurele semnale de comunicare, iar toţi ceilalţi stimuli să reprezinte „zgomotul de fond”). Desigur, în asemenea cazuri (repetăm, utile – într-o anumită doză – în persuasiunea publicurilor) nu este vorba de efectul cuvântului, în general, ci al cuvântului rostit, înzestrat cu puteri neasemuit mai mari decât ale celui dintâi. Să ne gândim numai câţi oameni se convertesc la o

credinţă nouă citind o carte si câţi ascultând cuvintele unui om. Dacă atâţia mari întemeietori de religii (Buddha, Iisus Hristos, Mahomed), precum si filosofi (Socrate) nu ne-au lăsat nici un rând scris este si pentru că stiau că lucrurile stau exact invers decât par la prima vedere: fixarea grafică a învăţăturii este cea care o sărăceste si simplifică prin pierderea multitudinii de conotaţii si nuanţe pe care numai oralitatea e capabilă să le transmită. Scopul unui discurs verbal este acela de a convinge si de a emoţiona. Pentru aceasta, vorbitorul trebuie să respecte regulile logicii formale (logica aristotelică), precum si procedeele stilistice, prin care se realizează expresivitatea comunicării: interogaţia si invocaţia retorică, exclamaţia, apostrofa, reticenţa, suspensia, aluzia, dubitaţia, deprecaţia etc. În discursul oral intervin elemente ale comunicării non-verbale, cum ar fi: gesturile, mimica, accentele, pauzele, tăcerile, debitul verbal, repetiţiile, modulaţiile tonului, replicile în suspensie, enunţuri incomplete, ambiguitatea etc. Tocmai pentru că erau constienţi de importanţa pentru comunicare a elementelor paraverbale, autorii si copistii de manuscrise au simţit nevoia unor semne grafice destinate marcării intonaţiei. Primele semne de punctuaţie au fost introduse încă din secolul al III-lea î.Hr de Aristofan din Bizanţ (cca 260–181), părintele alexandrin al criticii de text si exegetul eminent al lui Homer. Folosirea lor, multă vreme aleatorie, se va generaliza însă de-abia după apariţia tiparului (vom discuta acest fapt pe larg, în cadrul comunicării indirecte si a celei multiple, marcate de apariţia tiparului). În pofida unor astfel de inovaţii, menite să reducă falia dintre cele două forme ale comunicării verbale, distanţa ce le desparte rămâne considerabilă. Trăsăturile lor sunt dependente de caracterul canalului de comunicare, dar nu numai de acesta. Cum precizam mai sus, dacă lingvistica pune accentul pe unitatea limbii, sociolingvistica (ce prezintă interes maxim pentru relaţiile publice) insistă, cu precădere, asupra diversităţii, determinate atât de varietatea statutelor locutorilor (vârstă, sex, profesiune, nivel cultural, etc.), cât si de contextul în care se desfăsoară interacţiunea. În cadrul unui nivel determinat al piramidei stilurilor, variaţiile de exprimare verbală de la un vorbitor la altul sunt reflectate prin intermediul conceptului de idiolect, definit drept: „inventarul deprinderilor verbale ale unui individ într-o anumită perioadă a vieţii sale”.22 Fenomenul nu poate fi trecut cu vederea, desi un lingvist de talia lui Roman Jakobson a pus la îndoială utilitatea noţiunii de idiolect, atunci când afirma (citat enunţat si în capitole anterioare): „în limbă nu există proprietate privată: totul este socializat”. Desigur, el încearcă în felul acesta să sublinieze o dată în plus caracterul arbitrar al semnului lingvistic. La nivel de grup, echivalentul idiolectului este sociolectul, definit de Joshua Fishman23 ca o varietate a limbii semnificativă pentru grupul considerat si care integrează trăsăturile comune ale idiolectelor membrilor acestuia. 22 apud Liliana Ionescu-Ruxăndoiu si Dumitru Chiţoran, Sociolingvistică – orientări actuale, Ed. Did. si Ped, 1975, p. 284) 23 Joshua Fishman, Sociologia limbii – o stiinţă interdisciplinară pentru studiul limbii în societate, p.147. Un al treilea termen din aceeasi serie este dialectul, obiect al geografiei lingvistice (desi în concepţia lingvistilor americani noţiunea de dialect cuprinde, pe lângă varietăţile regionale ale unei limbi si pe cele sociale, de genul argoului sau al limbajelor profesionale). În concluzie, dacă denumim varietate orice ipostază concretă a limbii comune, idiolectele desemnează varietăţi individuale, sociolectele – varietăţi sociale si dialectale – varietăţi regionale. Diversitatea situaţiilor de comunicare dă nastere unor distincţii între modurile de adresare orală. Din această categorie fac parte registrele de exprimare, ce corespund rolurilor pe care vorbitorii le joacă într-un context dat. Provenit din teatru, conceptul de rol ocupă o poziţie aparte în sociologia contemporană, el stând la temelia unei viziuni dramaturgice asupra comportamentului social. Acţionând într-un cadru cu caracteristici date, indivizii adoptă atitudini si comportamente (îmbrăcăminte, gesturi, discurs verbal etc.) deduse din practica interacţiunii sociale, pe care le alternează după împrejurări. De pildă, de-a lungul unei singure zile, putem juca, pe rând, rolul de fii (în raport cu părinţii nostri), de părinţii (în raport cu copiii), de subalterni (în raport cu sefii), de cumpărători, de pacienţi, de discipoli, de spectatori, de prieteni, de pietoni (constituind în felul acesta tot atâtea categorii de publicuri, dacă ne plasăm în contextul relaţiilor publice) etc. Fără precizarea relaţiei de rol dintre persoanele care interacţionează, alegerea varietăţii lingvistice adecvate întâlnirii, adică a registrului comunicării, are de suferit. Rolul este deci factorul determinant în stabilirea

registrului, pe care îl selectează din multitudinea modurilor de exprimare diferite învăţate de individ pe parcursul vieţii. Confundarea sau amestecul registrelor poate constitui o sursă de neplăceri, pericol cu atât mai mare atunci când abordăm o limbă străină, în care pentru a se ajunge la stăpânirea tuturor registrelor este necesară o practică îndelungată (din acelasi motiv ar arbitrariului semnului lingvistic, deci al importanţei codului în structura comunicării); în relaţiile publice, vis-à-vis de conceptul de rol, este subliniată importanţa cunoasterii corecte a segmentului de public căruia urmează să i te adresezi. Se observă că, societăţile tradiţionale sunt caracterizate printr-o strictă compartimentare a rolurilor, în contrast cu cele moderne, unde democratizarea relaţiilor sociale a antrenat si o fluiditate mai mare a acestora. De fapt, caracterul stabil sau variabil al rolurilor depinde, într-o măsură hotărâtoare, de natura tranzacţională sau personală a interacţiunii. Primul tip se asociază situaţiilor în care obiectivele urmărite de participanţi sunt precis delimitate; cumpărarea unui obiect, solicitarea unui serviciu etc. În acest caz, comportarea comunicaţională se conformează întru totul statutului social, drepturilor si obligaţiilor ce revin fiecăreia dintre persoanele implicate în negociere. În schimb, interacţiunea personală presupune manifestări comportamentale mult mai libere, cu schimbări frecvente ale raportului de forţe dintre participanţi. Ansamblul alcătuit din relaţiile de rol, cadrul si momentul interacţiunii poartă numele de situaţie de comunicare. Între acesti trei parametri este necesar să subziste o anumită compatibilitate, altminteri situaţia este incongruentă. Alegerea corectă a registrelor presupune respectarea unor reguli pe care cercetătorii le numesc reguli de alternanţă si care predictează selecţia dintre mai multe forme de exprimare în funcţie de specificul situaţiei de comunicare. Astfel, oricât de apropiate ar fi relaţiile personale dintre un funcţionar si ministrul său, o dată plasaţi într-un cadru oficial, cel dintâi va fi obligat să se adreseze celui de-al doilea în conformitate cu relaţia de rol dintre subaltern si sef, ceea ce nu îl va împiedica însă ca, într-un alt context, să adopte un cu totul alt registru. Important este să se salveze congruenţa situaţiei printr-un comportament verbal deopotrivă adecvat contextului si înzestrat cu o anumită coerenţă interioară. Aceste reguli stabilesc compatibilitatea dintre un registru lexical dat si un anumit tip de discurs. De pildă, într-un discurs de recepţie la Academie, regulile de alternanţă exclud, cu infime excepţii, folosirea termenilor de argou si a regionalismelor. În concluzie, pentru a putea „interpreta” mai multe roluri distincte, un acelasi vorbitor (în particular, specialistul în relaţii publice) trebuie să stăpânească mai multe coduri si subcoduri lingvistice diferite. În unele limbi are loc o polarizare a acestor variante sub forma opoziţiei dintre un idiom oficial si unul colocvial, cu caracteristici deosebite atât în plan lexical, cât si sub aspect fonologic, morfologic si sintactic. Utilizarea unei variante „înalte” a limbii naţionale, extrem de codificată e numită diglosie; ea este rezervată manifestărilor publice de tipul discursuri politice, cursuri universitare, emisiuni de stiri de la Radio si T.V., dar si corespondenţei dintre oamenii culţi. Varianta „joasă” a limbii naţionale este utilizată în familie, în conversaţiile cu persoane de rang social inferior, în producţiile folclorice, în caricaturile din ziare, în emisiunile de teatru popular etc. Situaţiile de diglosie cele mai cunoscute se întâlnesc în limba arabă, în greaca modernă, în germana elveţiană. În toate aceste limbi, variantele „înaltă” si „joasă” sunt puternic divergente si clar delimitate atât din punct de vedere funcţional, cât si structural. Având de tratat comunicarea prin cuvânt, nu putem trece cu vederea faptul că, problema originii vorbirii a reprezentat în timp (si reprezintă încă) obiectul unor numeroase cercetări, fără a se trage, nici astăzi, concluzii definitive. Cu toate acestea, diversele teorii pe această temă (teoria revelaţiei, teorii psihologiste, teoriile sociologice, teoria darwinistă a evoluţiei speciilor, teoria priorităţii limbajului gestual, teoria originii convenţionale a limbajului, s.a.m.d.) au fost cristalizate si ele se pot grupa în câteva direcţii. În cartea sa din 1973 – Sisteme de comunicare umană, Lucia Wald concluzionează cu privire la acest aspect: „originea vorbirii nu poate fi privită ca un act unic, ci ca un proces de lungă durată, care a parcurs mai multe faze, în cursul cărora s-a trecut de la predominarea afectului la predominarea raţiunii, de la necesităţi expresive la necesităţi comunicative, de la global la diferenţiere, de la sunete nearticulate la sunete

articulate, de la imitarea realităţii la simbolizarea ei, de la semnal la semn.” La rândul său, profesorul canadian Marshall McLuhan defineste (cum am enunţat deja) prima fază din istoria civilizaţiilor umane ca faza civilizaţiei arhaice, fără scriere, faza culturii orale. Ea se caracterizează printr-o dominantă a expresiei orale si a percepţiei auditive. McLuhan porneste de la ideea că omul foloseste în mod spontan cele cinci simţuri ale sale, auzul fiind, dintre toate, acela care corespunde în modul cel mai natural comunicării cu semenii săi prin limbajul vorbit. Astfel, el se integrează direct si spontan în cadrul său natural si în grupul său social (în tribul său). Această primă fază a comunicării sociale este denumită si faza culturii tribale. În această fază, gândirea înfloreste liber si rămâne apropiată de concret, iar cuvintele capătă o forţă magică prin care universul este sacralizat – afirmă autorul, în cartea sa Galaxia Gutenberg. Marshall McLuhan consideră că putem vorbi despre o condiţie ideală a omului, care presupune o armonie ideală a simţurilor, dar omul se schimbă în funcţie de mijloacele de comunicare, iar acestea determină, la rândul lor, predominanţa unui anume organ de simţ al omului. Prin urmare, mijloacele de comunicare apar ca prelungiri ale simţurilor fiinţei umane. Astfel, omul primitiv trăia într-un univers acustic, ceea ce a provocat o rupere a echilibrului dintre simţuri, o dilatare a unuia dintre ele: auzul. Saltul din lumea auditivului în lumea vizualului este saltul cel mare care se produce. În faza culturii orale, omul este rob al gurii, al rostirii, martor al vorbirii sale. Henri Wald24 afirmă în legătură cu cele spuse mai sus: „Afectivitate si inteligenţă au si celelalte fiinţe, intelect are însă numai omul, deoarece numai el a reusit să vorbească”. Pe această linie a deosebirilor dintre om si animal, teoreticianul deosebeste o trăsătură fundamentală, specifică numai omului, capacitatea de a dialoga: „Animalele reacţionează la semnale, nu răspund la întrebări, pândesc, nu se întreabă, atacă, nu contrazic. Ele comunică între ele, dar nu dialoghează. Omul este însă prin esenţa sa o fiinţă dialogală.” 24 Henri Wald, Ideea vine vorbind, Ed. Cartea Românească, 1983, pp. 26-27. Dialogul reprezintă esenţa limbajului. Numai omul este capabil să dialogheze cu ceilalţi, prin conversaţie, cu sine însusi, prin meditaţie.25 „Desfăsurându-se atât în prezenţa vorbitorului cât si a ascultătorului, dialogul, prin intonaţie, accent, mimică si gesturi, este singurul mijloc de comunicare capabil să păstreze un oarecare echilibru între sensibilitate si intelect”. Dialogul realizează cel mai bine feedback-ul si, totodată, echilibrul dintre individual si social, afectiv si raţional, mijloc si scop. El presupune o confruntare liberă de păreri, capacitatea de a pune întrebări si de a primi răspunsuri, un schimb dialectic de argumente, o demonstraţie a caracterului democratic al relaţiilor dintre parteneri. Asa cum reiese din cursul lui Ion Haines „Introducere în teoria comunicării”, există mai multe tipuri de dialog: a. de informare reciprocă (atunci când poziţiile partenerilor coincid); b. de influenţare (intenţia de a schimba opinia interlocutorului); c. de comunicare (asumarea reciprocă a unei soluţii). 25 Ion Haines, Introducere în teoria comunicării, p. 12. În toate tipurile de dialog, deosebit de importante sunt condiţiile desfăsurării lui: intenţia, contextul, auditoriul (gradul lui de cultură), starea sufletească, adecvarea la subiect s.a.m.d. Trebuie, de asemenea, să facem distincţia între dialog (schimb dialectic de argumente) si discurs, care intră în sfera retoricii, ca artă producătoare de persuasiune. Discursul este comunicarea orală a unui mesaj într-o formă unitară, riguros organizată (a se vedea tipurile de comunicare orală descrise la pagina 45). Structura oricărui discurs presupune – conform elocinţei clasice – un exordium (prin care se urmăreste captarea atenţiei si a bunăvoinţei), o naratio (o expunere, în care se enunţă o temă, talonată uneori de o contratemă, urmată de laitmotive si de argumentatio) prin care oratorul îsi desfăsoară forţa cuvântării, pentru ca în recapitulatio să realizeze o peroraţie, o concluzie a întregului discurs. Dialogul – cum bine îl defineste filosoful român Vasile Tonoiu, în cartea sa „Omul dialogal” (unde aduce un omagiu lingvistic fiinţei vorbitoare), reprezintă vocaţia constituţional umană a comunicării interpersonale reciproc îmbogăţitoare. b. Comunicarea umană non-verbală Faptul că si-a creat un mod de comunicare ce îi aparţine în exclusivitate – limbajul articulat – nu l-a împiedicat pe om să utilizeze, si încă pe scară largă, mijloacele non-verbale. Prin forţa împrejurărilor nu toate s-au putut bucura de o dezvoltare egală, si pentru motivul că

organismul uman nu dispunea de posibilităţi fizice comparabile cu cele ale unor animale, în ceea ce priveste, de exemplu, comunicarea luminoasă, cromatică sau electrică (dar în toate aceste domenii ingeniozitatea umană a compensat zgârcenia naturii, imaginând dispozitive artificiale pentru care necuvântătoarele ar avea motive să ne invidieze). Comunicarea umană non-verbală se realizează pe următoarele căi: 1. Limbajul gesturilor26 În cartea sa Sisteme de comunicare umană, Lucia Wald ne oferă o definiţie a gestului, în sens larg, si anume: „orice miscare corporală, involuntară sau voluntară, purtătoare a unei semnificaţii de 26 Lucia Wald, Sisteme de comunicare umană, Ed Stiinţifică, Bucuresti, 1973, p. 128. natură comunicativă sau afectivă”. În cadrul acestui limbaj, autoarea distinge gesturile propriu-zise – miscări ale extremităţilor corpului (cap, braţe, degete) si mimica –miscări ale muschilor feţei. Pantomima reprezintă „un sistem organizat de gesturi si mimică, capabil de a se substitui vorbirii sonore, în special ca acţiune dramatică” idem. Gesturile constituie un mijloc auxiliar, de subliniere sau evidenţiere a expresiilor sonore. Faţă de limbajul sonor, limbajul gesturilor are un randament mai redus, dar compensează acest lucru, prin faptul că posedă un grad mare de universalitate (=are un caracter arbitrar mai mic, ţine mai mult de simbol si mai puţin de semn). Pentru Quintilian, de pildă, gesturile reprezentau o limbă internaţională. Gradul de folosire a gesturilor diferă în funcţie de vârstă (ele sunt mai frecvente la copiii decât la adulţi), de gradul de cultură si civilizaţie (sunt mai numeroase la populaţiile tribale decât la cele civilizate), de spaţiul geografic (mai frecvente la meridionali decât la cele nordice), de gradul de afectivitate al comunicării. Din cercetările întreprinse de specialisti, s-a ajuns la concluzia caracterului convenţional al gesturilor (mai redus însă decât în cazul limbajului verbal), datorită faptului că aceeasi miscare poate avea semnificaţii diferite sau chiar opuse la diferite popoare. De exemplu, la unele popoare, cum ar fi grecii, turcii, bulgarii, indienii, înclinarea capului înseamnă nu, iar scuturarea lui da, deci invers decât la noi. Lucia Wald dă si exemple în acelasi sens: scoaterea limbii înseamnă în multe părţi ale globului batjocură, în timp ce în Tibet este semn de respect. În genere, există două situaţii tipice de folosire a gesturilor, si anume: - când gesturile reprezintă un auxiliar al limbajului sonor; - când gesturile, din motive sociale sau patologice, reprezintă – temporar sau permanent – unicul mijloc de comunicare. Pentru anumite domenii de activitate, cum ar fi oratoria, teatrul (pantomima), muzica (dirijatul, baletul), cinematografia (filmul mut), gestul capătă un rol fundamental. În antichitate exista arta oratorică, în cadrul căreia, alături de cuvânt, gestul avea o extraordinară funcţie estetică si expresivă, care contribuia la impresionarea si convingerea afectivă a receptorului. Acelasi lucru e valabil si pentru arta spectacolului, tragedia greacă, pentru arta pantomimei, balet, pentru teatrul romantic, etc. Unde „limbajul trupului”, dinamica corporală, ca si expresia feţei, mimica „comunică”, într-un limbaj specific, o multitudine de semnificaţii, de mare intensitate. E adevărat, există si în cazul lor un caracter convenţional al comunicării (cum de altfel am precizat mai sus), dar mult mai mic, poate si pentru că de cele mai multe ori codul respectiv este cunoscut de ambele părţi. Se vorbeste în ultimul timp tot mai mult despre regulile de politeţe, salut, despre etichetă despre „limbajul trupului”, ca manifestări gestuale care diferenţiază oamenii în funcţie de aria geografică si gradul de cultură, vârstă si temperament. Alături de kinezică (kinetică) – stiinţa care studiază limbajul trupului, al comunicării prin gest si mimică – a apărut o nouă stiinţă, proxemica (proxemia) – din englezescul proximity = apropiere, vecinătate). Antropologul american Edward Hall înţelege prin proxemică modul în care omul percepe si îsi structurează spaţiul, distanţele de interacţiune personală, socială si publică precum si maniera în care îsi construieste si organizează microspaţiul, îsi stabileste distanţele faţă de ceilalţi oameni în cadrul vieţii cotidiene. Edward Hall observă că aceste distanţe de interacţiune variază după distanţele sociale, după prejudecăţile indivizilor, dar mai ales după cultura de apartenenţă.27 Proxemica afirmă, în esenţă, că instinctul teritorial – atât de important în viaţa animalelor – e departe de a fi dispărut la om. Dimpotrivă, manifestările sale s-au diversificat si nuanţat, în concordanţă cu evoluţia raporturilor sociale. Din acest punct de vedere, Desmond Morris distinge trei tipuri principale de teritoriu: tribal, familial si personal. În ceea ce priveste teritoriul tribal, de la bandele de răufăcători, până la partidele

politice, toate grupurile, asociaţiile de orice fel simt nevoia de a-si delimita zona de acţiune, marcându-si teritoriul si apărându-l prin mijloace specifice, într-un mod nu mult diferit de cel al haitelor de lupi în căutare de pradă. Caracterul tribal al teritoriilor colective se observă si în apariţia în spaţiul acestora a unor manifestări „primitive”, de genul intonării unor cântece de luptă. Trăsăturile teritoriului familial sunt perceptibile atât în modul de organizare a locuinţei, cât si în manifestările familiei atunci când ea se află în deplasare, la munte, la mare. Dacă urmărim comportarea pe plajă, vom observa că cea dintâi 27 Hall E. T., The Hidden Dimension, Doubleday& Co, New York, 1966. familie sosită în zori la plajă are libertatea de a se aseza absolut oriunde doreste, dar prima grijă a membrilor ei este aceea de a-si delimita si marca un teritoriu, pe care îl consideră inviolabil. Următorii veniţi nu se vor aseza niciodată în imediata vecinătate, ci mult mai departe, distanţele dintre „proprietăţile” familiale scăzând treptat, pe măsura aglomerării plajei. Ca si în cazul relaţiilor interpersonale, funcţionează aici asa numitul principiu al „locului central”. Acesta constă în alegerea, de preferinţă, de către persoana venită mai târziu a poziţiei mediane între locurile deja ocupate. Teritoriul familial e reprezentat prin două ipostaze, si anume, ipostaza mobilă a lui –constând în învelisul invizibil al automobilului în care se deplasează familia aflată în week-end, si ipostaza imobilă – casa de locuit. E.T. Hall vede în locuinţa europeană din secolele XIII–XX paradigma a ceea ce el numeste „spaţiile cu organizare fixă”. În distribuţia încăperilor acestui tip de cămin familial, zona cea mai intimă, cea a dormitoarelor este amplasată la etaj, ca un veritabil cuib, ea fiind protejată de câteva linii de fortificaţii succesive. Grădina din faţa casei constituie nu atât un obstacol, cât un spaţiu a cărui străbatere îl obisnuieste pe vizitator cu gândul că a pătruns pe un teritoriu în care libertatea sa de acţiune este îngrădită. La polul opus se plasează, după Hall, casa tradiţională japoneză, exemplu tipic de „spaţiu cu organizare variabilă”, în care, prin simpla deplasare a unor panouri mobile se modifică distribuţia încăperilor si unde, rămânând practic locului, îţi poţi schimba tipul de activitate. Dintre toate tipurile de spaţii menţionate, cel personal s-a bucurat de cea mai mare atenţie din partea cercetătorilor. Acestia au delimitat patru zone caracteristice, fiecare dintre ele fiind subîmpărţită la rândul ei în câte două subzone, după cum urmează: d. Zona intimă. Se întinde de la suprafaţa epidermei noastre până la o distanţă de cca 45 cm de aceasta. Comunicarea tactilă si cea olfactivă ocupă aici un loc privilegiat. Rolul vorbirii este mult diminuat, contactul ocular este, în general, slab, ochiul adaptându-se cu dificultate apropierii excesive. Subzona apropiată se întinde între 0–15 cm. Relaţia sexuală si lupta sunt singurele raporturi interumane compatibile cu această distanţă minimală. Toate trăsăturile comunicaţionale menţionate sunt împinse aici la limită. Mesajele transmise sunt aproape în exclusivitate afective sau puternic colorate afectiv. e. Zona personală (45–125 cm). Cuprinde, la rândul ei, o subzonă apropiată (45–75 cm) si una îndepărtată (75–125 cm). Cea dintâi, presupune un grad ridicat de familiaritate între comunicatori. Mesajul olfactiv al interlocutorului rămâne perceptibil si atingerea oricând posibilă, dar ponderea comunicării verbale creste si contactul ocular devine mai bun. În subzona îndepărtată ne simţim mult mai în largul nostru. Ea corespunde distanţei obisnuite dintre doi oameni ce conversează pe stradă. Desigur, limitele menţionate ale zonei personale nu sunt aceleasi în toate mediile, societăţile si culturile, ci ele variază în limite destul de largi, în funcţie de parametrii psihologici, socio-culturali, temperamentali, demografici. De exemplu, distanţa personală este mai mare în cazul locuitorilor de la ţară decât în cel al orăsenilor, obligaţi să trăiască în spaţii mai aglomerate. f. Zona socială (1,25–3,60 m). Este spaţiul negocierilor impersonale, al relaţiilor de serviciu din care elementul de intimitate a fost total înlăturat. Subzona apropiată (1,25–2,20 m) presupune comunicarea verbală cu o voce plină si clar decupată pe fondul eventualelor zgomote de fond. Frontiera interioară a teritoriului social este marcată prin amplasarea de obiecte tampon: ghiseul, biroul, taraba etc. Subzona îndepărtată (2,20–3,60 m) adaugă două conotaţii noi: sublinierea distanţei ierarhice si nevoia de liniste. Transgresarea limitelor stabilite se încarcă întotdeauna cu o anumită semnificaţie.

g. Zona publică (peste 3,60 m). În cadrul ei comunicarea îsi pierde aproape total caracterul interpersonal. Ea se adresează unei colectivităţi, iar discursul este mai formalizat. Volumul glasului creste, vorbitorul nu mai poate păstra contactul ocular cu fiecare ascultător în parte, desi continuă să poată urmări reacţiile publicului si să îsi ajusteze comunicarea în funcţie de acestea. Tocmai amploarea acestui feedback distinge subzona apropiată (3,60–7,50 m) de cea îndepărtată, legătura funcţionând bine în primul caz (de pildă, relaţia profesor – elevi în timpul orelor de curs) si la un nivel foarte scăzut în cel de al doilea (de exemplu, discursuri politice în faţa unor mari mulţimi). Prin urmare, indivizi de culturi diferite nu au numai limbi si teritorii diferite, dar mai ales au lumi diferite. „Tot asa cum limbajul verbal diferă de la o cultură la alta, si limbajul non-verbal poate fi diferit în diferite culturi”.28 Autorul demonstrează la rândul său faptul că, în cadrul limbajelor non-verbale, fiecare 28 Allan Pease, Limbajul trupului, Ed. Polimark, Bucuresti, 1995, . 17. individ are o arie personală de securitate, o distanţă sau un spaţiu necesar securităţii sale personale, distanţă care variază în funcţie de variabilele culturale, geografice sau temperamentale. Astfel, Allan Pease defineste patru zone posibile de distanţe interpersonale, si anume: intimă, personală, socială si publică. 1. Zona intimă este cuprinsă între 15–46 cm. După părerea autorului, dintre toate distanţele, zona aceasta este cea mai importantă. „Omul îsi apără această zona ca o proprietate a sa. Doar celor apropiaţi emoţional le este permis să pătrundă în ea. Din această categorie fac parte îndrăgostiţii, părinţii, soţul sau soţia, copiii, prietenii si rudele apropiate”. P33 2. Zona personală – între 46 cm si 1,22 m. Aceasta este distanţa pe care o păstrăm faţă de alţii la întâlniri oficiale, ceremonii sociale si întâlniri prietenesti. 3. Zona socială – între 1,22 m si 3,60 m. Această distanţă o păstrăm faţă de necunoscuţi, faţă de factorul postal sau cei care ne repară ceva în casă, faţă de vânzătorii din magazine, faţă de noul angajat si faţă de toţi cei pe care nu-i cunoastem prea bine. 4. Zona publică – peste 3,60 m. Aceasta este distanţa corespunzătoare de fiecare dată când ne adresăm unui grup mare de oameni. Allan Pease subliniază faptul că aceste distanţe sunt determinate cultural. „În timp ce unele culturi, ca de pildă cea japoneză, s-au obisnuit cu aglomeraţia, altele preferă spaţiile larg deschise si le place să menţină distanţa.” P32 De asemenea, distanţa personală diferă de la o cultură la alta. Englezii au tendinţa de a se plasa la aproximativ 60 cm unul de celălalt, iar cei din culturile meridionale se simt bine la distanţa de 30 cm. În concluzie, perceperea spaţiului se realizează în mod diferit de fiecare dintre noi, în funcţie de educaţie, de cultură, de apartenenţa socială si naţională, de timp, de vârstă, sex, temperament, etc. Marcajul cultural pe care îl reclamă proxemica este stimulator si ne îndeamnă la redefinirea unor concepte legate de comunicare si de raporturile dintre oameni. Allan Pease ne convinge că „limbajul trupului” este fascinant, că acesta poate comunica un mesaj mult mai convingător decât cuvintele, pentru că este mai autentic, sincer, mai deschis si încărcat de o anume emotivitate, care i se transmite si receptorului. De multe ori, atunci când sensul mesajului non-verbal intră în conflict cu cel verbal, suntem înclinaţi să dăm crezare mesajului nonverbal. Poziţia corpului, a picioarelor, miscarea mâinilor, a capului, a ochilor pot comunica starea socială, cultura, educaţia, emoţia, timiditatea, superioritatea sau inferioritatea, modestia, supărarea, furia, mândria etc. Concluzia autorului sus menţionat este următoarea: „Cercetările referitoare la comunicările non-verbale au evidenţiat existenţa unei corelaţii între disponibilitatea de vorbire (bagajul de cuvinte deţinut) al unei persoane si numărul de gesturi pe care îl utilizează pentru a transmite mesajul său. Aceasta înseamnă că rangul social, instruirea si prestigiul unei persoane au influenţă directă asupra numărului de gesturi sau de miscări ale trupului utilizate. Mai precis, persoana aflată pe treapta cea mai de sus a ierarhiei sociale sau de conducere se bazează, în principal, pe vocabularul său bogat, în timp ce una mai puţin educată sau necalificată se va sprijini, pentru transmiterea intenţiilor sale, mai mult pe gesturi decât pe cuvinte.”29 29 Allan Pease, Limbajul trupului, Ed. Polimark, Bucuresti, 1995, p. 25.

La aceleasi concluzii ajunge si Ray Birdwhistell – fondatorul kinezicii (=comunicarea prin intermediul gesturilor si al mimicii), cercetător la Universitatea din Toronto. Teza principală a lucrărilor sale de kinezică este că gestualitatea reprezintă un fel de instanţă intermediară între cultură (în accepţiunea antropologică a termenului) si personalitatea umană. Pornind de la o taxinomie socială simplă, în conformitate cu care societatea americană contemporană lui era alcătuită din trei straturi principale (lower, middle, higher class), subîmpărţite, la rândul lor, în câte două subclase (upper si lower), Birdwhistell susţinea că apartenenţa la una sau alta dintre aceste categorii determină un comportament non-verbal specific, si că, prin urmare, un observator avizat poate să deducă din mimica si gesturile unei persoane din care strat, respectiv substrat face parte acesta. O primă problemă ce se cere clarificată este aceea privind caracterul arbitrar sau motivat al semnului gestual. Se stie că, în ceea ce priveste semnul lingvistic, Ferdinand de Saussure a statuat arbitrariul acestuia (a se vedea structura comunicării, p...), principiu în favoarea căruia pledează însăsi diversitatea limbilor. Care este, din acest punct de vedere, situaţia semnelor gestuale. Pe de o parte, interpretarea diferită dată aceluiasi gest în zone geografice diferite (desenarea unui cerculeţ cu degetele mare si arătător unite la vârf înseamnă „O.K.” în America, „zero” în Franţa, „bani” în Japonia) si posibilitatea exprimării aceleiasi idei prin gesturi neasemănătoare (în locul semnului de „O.K.”, rusul ridică degetul mare în poziţie verticală, brazilianul îsi strânge între degete lobul urechii) – pledează pentru prezenţa arbitrariului si în acest domeniu. Pe de altă parte însă, existenţa unor gesturi universale nu poate fi negată. Pe toate meridianele, nedumerirea se exprimă prin ridicarea din umeri, tristeţea sau veselia sunt semnalate prin modificări fizionomice asemănătoare. Considerăm că, în comparaţie cu semnul verbal, cel gestual are în măsură mai mică un caracter arbitrar, el plasându-se mai aproape de simbol si mai departe de semn (concluzie enunţată si în capitolul anterior). O altă problemă îndelung dezbătută este cea a clasificării gesturilor. Majoritatea cercetătorilor iau drept punct de pornire raporturile gestului cu cuvântul. Ei apreciază că în relaţia cu planul lingvistic, comunicarea non-verbală poate îndeplinii funcţii de accentuare, completare, de contrazicere, de reglaj, de repetare sau de substituire. O clasificare mult citată este cea datorată cercetătorilor americani Paul Ekman si Wallace V. Friesen, potrivit căreia gesturile pot fi: embleme, ilustratori, manifestări afective, gesturi de reglaj si adaptori. Emblemele – de exemplu – ţin loc de cuvinte si pot, la nevoie, să se constituie într-un limbaj de sine stătător. Asa se întâmplă în cazul surdo-muţilor, dar si în diverse alte situaţii – în care distanţa prea mare dintre emiţător si destinatar, suprapunerea unui bruiaj foarte puternic, un tabu religios etc. – împiedică recurgerea la cuvânt. Cât priveste abolirea din considerente artistice a comunicării verbale, ea a îmbrăcat forma pantomimei, specie dramatică cu o lungă istorie. Se stie că, spre deosebire de vechii greci, care nu apreciau acest gen de spectacol, romanii îl agreau în asa măsură încât, în vremea imperiului, pantomima a început să înlocuiască treptat, în preferinţele publicului, teatrul vorbit. Ilustratorii din clasificarea lui Ekman si Friesen îndeplinesc deopotrivă funcţia de însoţire si de completare a comunicării verbale. Prezintă un caracter mult mai puţin arbitrar decât emblemele, o parte dintre ei fiind chiar reacţii gestuale înnăscute, ca atare, universale. Există opt tipuri principale de ilustratori: bastoanele (miscări verticale ale mâinii menite să accentueze anumite cuvinte si să atragă atenţia ascultătorului asupra elementelor esenţiale ale discursului), pictografele (desenează în aer forma unor obiecte despre care se vorbeste), kinetografele (descriu o acţiune sau o miscare corporală pe care emiţătorul socoteste insuficient să o redea numai prin cuvinte), ideografele (descriu si ele o miscare, dar, de data aceasta, una abstractă, traiectoria unui raţionament), miscările deictice (indică obiecte, locuri, persoane; recurgerea la ele este limitată de reguli de politeţe, de asemenea, miscarea deictică e preluată de alte componente corporale sau fizionomice, care o rafinează, dându-i o aparenţă mai puţin agresivă), miscările spaţiale (descriu raporturile de poziţie dintre obiectele sau persoanele despre care se vorbeste), miscările ritmice (reproduc cadenţa unei acţiuni) si ilustratorii emblematici (embleme utilizate în prezenţa cuvântului căruia ele i se substituie în mod normal; de exemplu degetele arătător si mijlociu dispuse în formă de V reprezintă semnul victoriei). Gesturile de reglaj dirijează, controlează si întreţin comunicarea. Funcţia lor este expresivă si fatică (a se vedea funcţiile limbajului, p--). Confirmarea „din cap” cu

care îi sunt întâmpinate spusele îl încurajează pe vorbitor să „o ţină tot asa”, în timp ce o grimasă exprimând nemulţumirea sau îndoiala, îl poate determina să îsi reconsidere total strategia discursivă. Miscările afective comunică stările sufletesti prin care trece emiţătorul. Funcţia lor este motivă si ele se prezintă mai ales sub formă de indicii si numai în subsidiar ca semnale. Exteriorizarea liberă a emoţiilor este însă adeseori îngrădită de o dublă cenzură, socială si personală. Nici o societate din lume nu si-a încurajat vreodată membrii să-si manifeste durerile în public prin plâns sau gesturi de disperare, ci, dimpotrivă, i-a învăţat să se abţină de la toate acele expresii ale suferinţei proprii care i-ar putea deranja pe ceilalţi. Cu cât o cultură e mai veche si guvernată de reguli mai stricte, cu atât gradele de libertate ale manifestării publice a sentimentelor sunt mai reduse. Grija faţă de aproapele nostru, dar si teama de autodemascare pot sta la baza iniţiativelor individuale de falsificare a informaţiei afective . Acestea îmbracă, de regulă, trei forme diferite: a. inhibarea reacţiei; b. exagerarea reacţiei; c. mimarea reacţiei contrare. Inhibarea reacţiei constituie, probabil, modalitatea cea mai răspândită de ascundere a reacţiilor emoţionale. Nu toţi parametrii fizici sunt însă usor de stăpânit. Ne putem controla muschii feţei si, în acelasi timp, să ne dăm în vileag sentimentele prin indicatori corporali rămasi nesupravegheaţi tocmai din pricina importanţei acordate celor dintâi. Cu privire la acest fapt, Sigmund Freud afirma: „Cel care are ochi de văzut si urechi de auzit constată că muritorii nu pot ascunde nici un secret. Cel ale cărui buze tac, pălăvrăgesc cu vârful degetelor, se trădează prin toţi porii”. De asemenea, nici controlul facial nu poate fi perfect. Anumite tehnici cinematografice au pus în evidenţă faptul că persoanele confruntate cu situaţii neasteptate au expresii ce reprezintă reacţia sinceră, necontrafăcută, la evenimentele respective, dar aceste expresii (micromomentane) nu durează decât circa 0,02 secunde, după care subiecţii respectivi îsi inhibă brusc manifestarea afectivă spontană din primul moment. Exagerarea reacţiei mimicogestuale constituie cel de-al doilea mod de a falsifica informaţia afectivă. Efectul urmărit se înscrie, în majoritatea cazurilor, în sfera santajului sentimental (ne prefacem mai supăraţi decât suntem, pentru a impresiona persoane care ţin la noi) sau aparţine panopliei clasice a mijloacelor de seducţie. Cel de-al treilea mod de a falsifica informaţia afectivă, si anume, simularea stării contrare poate avea la bază delicateţea sau orgoliul, după cum e vorba de o încercare de a-i menaja pe ceilalţi, ascunzându-le un fapt ce i-ar putea afecta, ori de manifestările de mândrie ale celui ce nu suportă să fie compătimit, etc. Adaptorii constituie clasa de gesturi cea mai puţin legată de comunicare. Ea include miscările ce răspund unor necesităţi umane si pot fi efectuate atât în prezenţa cât si în absenţa observatorilor. Sub numele de alter-adaptori sunt cunoscute gesturile de manipulare a obiectelor într-un scop practic: cusutul, măturatul si toate acele miscări pe care le presupune îndeplinirea unei munci manuale. Auto-adaptorii se referă la nevoile propriului nostru trup si ei pot satisface trebuinţe de curăţenie, îngrijire sau orice alte necesităţi trupesti. Gesturile din familia alteradaptorilor dobândesc valoare comunicativă atunci când sunt efectuate în scop didactic. Altminteri, ele pot transmite informaţii despre cel care le săvârseste numai în calitate de indicii, nu si de semnale. Cât priveste auto-adaptorii, regulile vieţii sociale limitează drastic, în cazul în care nu interzic cu totul, manifestarea lor în public (de pildă, în prezenţa unor persoane străine, ne suflăm nasul mai discret decât în singurătate). Cercetătorii sunt unanimi în a-i recunoaste privirii statutul de cel mai important mijloc de transmitere a mesajelor non-verbale. Atât calitatea de dezvăluitori ai stărilor interioare, cât si puterea de influenţare a sentimentelor si voinţei (cazul hipnozei) asigură ochilor o poziţie privilegiată, deopotrivă ca emiţători si ca receptori de semnale interpersonale. Forţa recunoscută a privirii limitează dreptul de a o folosi oricum si oricât, societatea stabilind reguli nescrise de restrângere a libertăţii privitorului. Cercetătorii au pus în evidenţă faptul că durata medie a privirii adresate unei persoane necunoscute trebuie să fie de 1,18 secunde pentru a nu fi interpretată ca un act de agresiune. Există, de asemenea, un criteriu obiectiv pentru distingerea între privirea insistentă încărcată de simpatie sau dragoste si cea care denotă ostilitate: evoluţia dimensiunilor

pupilei. Adversarilor care se înfruntă li se contractă pupilele, în timp ce atracţia, interesul, pofta pot produce cresteri spectaculoase ale mărimii pupilelor. După Mark Knapp (Nonverbal Communication in Human Interaction, New York, 1978) funcţiile mai importante ale comunicării vizuale sunt în număr de patru: 1. Cererea de informaţie. Privirea joacă un rol determinant în realizarea feedback-ului, ea constituind principalul mijloc de reglare a interacţiunii. În acest sens, s-a observat că femeia realizează un contact vizual mai intens, indiferent de sexul interlocutorului. 2. Informarea altor persoane că pot vorbi. Într-o comunicare de grup, selectarea vorbitorului următor poate fi făcută pe căi lingvistice sau prin orientarea deictică a privirii. 3. Indicarea naturii relaţiei. Am menţionat deja modul în care sentimentele pozitive sau negative sunt transmise prin intermediul privirii. Dar orientarea si durata acesteia se pot asocia nu numai cu interesul sau ostilitatea, cu dragostea sau ura. Ele pot semnala si existenţa unui raport social de un tip anume: cazul sefilor care caută să îsi domine subalternii privindu-i insistent în timp ce le vorbesc si, dimpotrivă, evită să-i urmărească cu privirea când acestia iau cuvântul, pentru a sublinia că nu acordă prea mare importanţă opiniilor lor. De natura relaţiei depinde si amplasamentul punctului către care ne aţintim privirea. Într-o convorbire oficială, se vizează, în cea mai mare parte a timpului, un loc situat în mijlocul frunţii interlocutorului. O conversaţie amicală coboară acest punct undeva între ochi si gură, pentru ca un grad mai mare de intimitate să îl aducă mai jos, într-o regiune situată între bărbie si zona coapselor. Femeile, care beneficiază si de o vedere periferică mai bună decât bărbaţii, practică pe scară largă privirea laterală. 4. Compensarea distanţei fizice. Interceptarea privirii cuiva aflat la distanţă, într-un loc aglomerat, ne face să ne simţim mai apropiaţi de el, chiar dacă, practic, rămânem departe unul de altul. În paralel cu proxemica corporală, la care ne-am referit anterior, privirea instaurează si o proxemică vizuală, ce poate (uneori) intra în contradicţie cu cea dintâi. Atunci când suntem înconjuraţi de oameni mai mult sau mai puţin indiferenţi, putem întreţine o relaţie strânsă cu o persoană aflată în celălalt colţ al sălii, exclusiv prin mijlocirea privirii. În cadrul comunicării umane non-verbale intră, de asemenea, si limbajul tactil, strâns legat de spaţiul personal amintit anterior, la kinezică sau kinetică. Prin limbaj tactil înţelegem atingerea, sărutul, îmbrăţisarea, bătaia pe umăr –ca forme vechi ale comunicării prin care se stabileste o relaţie de intimitate, pentru manifestarea unui sentiment de compasiune, de dragoste, simpatie, protecţie, s.a.m.d. Comunicarea umană nearticulată este o altă modalitate a comunicării umane non-verbale; este una dintre cele mai vechi forme de comunicare si cunoaste o mare diversitate de manifestări: strigătul, tusea, râsul, oftatul, fluieratul etc. Scopul acestuia este de apel sau de avertizare a unor parteneri aflaţi la distanţe mari, de coordonare a unor acţiuni colective, de satisfacţie si bucurie, de durere (oftatul), de dezaprobare (tusea). Comunicarea cromatică, manifestată prin modificarea culorii obrazului, transmite ideea unei puternice emoţii., de durere sau de bucurie. Desigur, comunicarea umană non-verbală implică si limbajul muzical, limbajul plastic, limbajul cinematografic, toate trei fiind modalităţi specifice de comunicare, deosebit de importante – ce fac în primul rând obiectul de studiu al esteticii si al artelor respective. Dintre sistemele de comunicare non-verbală elaborate de om, cel mai complex rămâne, fără îndoială, muzica. Analiza conţinutului comunicării muzicale nu e deloc usoară, în primul rând din cauza caracterului atât de diferit al semanticii muzicale în raport cu semantica limbilor naturale. Comunicarea muzicală fiind fundamental diferită de cea verbală, devine evident faptul că sensul muzicii trebuie căutat în ea însăsi (si nu în pretextele literare sau în comentariile ce uneori o însoţesc). Spre deosebire de limbă, despre care s-a spus (pornind de la caracterul arbitrar al semnului lingvistic) că a fost născocită pentru a disimula gândurile oamenilor, limbajul muzical nu lasă loc pentru minciună. Aceasta din simplul motiv că, pentru a induce în eroare receptorul, instanţa pe care schema Shannon – Weaver (a se vedea structura comunicării) o numeste transmiţător trebuie să cunoască înţelesurile exacte ale semnalelor cu ajutorul cărora se codifică mesajul. Numai stiind ce înseamnă alb si negru, putem numi albul negru si negrul alb. Or, compozitorul nu se află în situaţia de a stăpâni semantica discursului său în felul în care o stăpâneste, de exemplu, scriitorul. Ignorând, în bună măsură înţelesurile unităţilor de limbaj cu care operează – sunete, motive,

fraze, perioade, celule melodice etc., el îsi vede blocată eventuala intenţie de înselare a auditoriului. Sinceritatea apare, în acest caz, nu ca o opţiune morală, ci ca o consecinţă inevitabilă a însăsi naturii intime a comunicării muzicale. De aici si marea încredere a melomanilor în autenticitatea artei sunetelor, pe care o simt funciarmente onestă, ferită în mai mare măsură ca oricare alta, de pericolul imposturii. Asemenea lichidului ce ia forma vasului în care e păstrat, opera muzicală conservă si transmite configuraţia reală a profilului interior al compozitorului, iar valoarea ei este cu atât mai ridicată cu cât omul e mai complex si personalitatea sa mai puternică. Arhitectura, pictura si sculptura, mai puternic ancorate în materialitate, tânjesc după puritatea si autonomia muzicii. Liniile, formele, culorile, lumina ce alcătuiesc alfabetul limbajului pictural îsi datoresc prezenţa în operă nu subordonării în raport cu un model exterior, ci exigenţelor reciproce rezultate din economia internă a lucrării. În această perspectivă, obiectele reprezentate devin figuri-semne pe care artistul le coordonează în funcţie de un imperativ ce-si are sorgintea si justificarea în însăsi opera de artă, iar nu în criterii sau reguli preexistente, exterioare acesteia. Plăcerea estetică încercată de receptorul comunicării plastice se datoreste tocmai faptului că unitatea mijloacelor de expresie folosite este resimţită ca o garanţie a autenticităţii mesajului, codul – indisociabil de acesta – devenind astfel un agent al comuniunii (a se vedea sensul de adâncime al termenului de comunicare precizat în capitolul..) dintre creator si publicul său. Artă sincretică, prezentând elemente comune cu pictura (imaginea), teatrul (jocul actorilor), muzica (coloana sonoră) si chiar literatura (scenariul), cinematograful nu pare, la prima vedere, să dispună de un mijloc de exprimare specific, numai al său. O examinare mai atentă spulberă această impresie superficială. Imaginea cinematografică prezintă anumite trăsături care o disting net de imaginea picturală. Factorii care guvernează compoziţia cadrului de film sunt unii inexistenţi în pictură, si anume: 5. Miscarea subiectului; 6. Amplasarea si miscarea camerei în raport cu subiectul; 7. Variaţiile de direcţie si intensitate a iluminării subiectului. Toate acestea contribuie efectiv la dramaturgia filmului –prin crearea unei ambianţe propice trezirii anumitor sentimente în raport cu acţiunea si personajele. Apreciem că, în cadrul relaţiilor publice, comunicarea muzicală, plastică si cinematografică, si în genere, comunicarea umană non-verbală au o importanţă cu mult mai mare decât se consideră la prima vedere. Să nu pierdem din vedere faptul că, atunci când o organizaţie doreste să convingă si să atragă un anumit segment de public ea trebuie să facă apel si la nivelul inconstient (cu tot ce presupune acesta) al publicului, nu numai la nivelul constient. Pentru aceasta, deosebit de percutante, folositoare sunt tipurile de comunicare amintite (pe scurt) mai sus, comunicarea non-verbală în ansamblul ei. În concluzie, combinarea comunicării verbale cu cea non-verbală, diversitatea si complexitatea stimulilor constituie – după noi – una din cheile succesului în persuadarea publicurilor, în procesul relaţiilor publice. După cum reiese din cele prezentate mai sus, comunicarea directă este o formă completă de comunicare. Ea se realizează – cum am văzut – prin intermediul privirii, al gestului si, mai ales, al cuvântului. Comunicarea directă presupune însă o apropiere fizică între emiţător si receptor, deci o limită spaţială, ca si una temporală. Rolul pe care ea îl are în viaţa cotidiană este imens. După cum se observă în schema după Bernard Voyenne (vezi pagina ), acest tip de comunicare se realizează si printr-o transmitere în lanţ a unui mesaj, de la un emiţător la un număr (teoretic infinit) de receptori, care pot, la rândul lor, să retransmită imediat mesajul, viciindu-l însă – voit sau nevoit –, deformându-l, prin adaos sau, dimpotrivă, prin omisiune a unor elemente ale informaţiei, conform intereselor, concepţiilor, opţiunilor personale sau de grup ale diverselor categorii sociale. Este vorba despre zvon (amintit deja) care are o importanţă mare în comunicare, în mod deosebit, în comunicarea de masă. 2. Comunicarea indirectă Trecerea de la comunicarea directă (faza culturii orale) la comunicare indirectă, prin intermediul scrierii (faza culturii vizuale) a provocat o schimbare radicală a tipului de mesaj, ca si a relaţiilor care se stabilesc între emiţător si receptor. Cum spune Marshall McLuhan trecerea a provocat o adevărată „ruptură între lumea magică a auzului si lumea indiferentă a văzului” p52.

Prin urmare, scrierea inaugurează un nou tip de comunicare, prin care se suprimă condiţionarea materială, fizică, apropierea dintre partenerii de dialog si se creează posibilitatea transmiterii unei informaţii nedeformate, autentice, obiective în timp si în spaţiu. R R RR R R R ER Schema comunicării indirecte (prin scriere) (după Bernard Voyenne) – lipsa de apropiere fizică; – transmitere în lanţ cu posibilitatea declansării de ecouri asupra indivizilor sau grupurilor; – răspunsul este mult mai lent decât în comunicarea directă. Istoria scrierii ne trimite în urmă cu zeci de mii de ani, până la desenele rupestre din epoca preistorică, la reprezentările de oameni si animale de pe pereţii pesterilor ale omului primitiv. (cam acum 20000 de ani sau, si mai înainte, cam acum 50000 de ani, când se înregistrează o serie de trăsături – puncte, linii, spirale – care reprezintă o transpunere grafică a unor semne specifice gândirii mitice). Antropologul Andre Leroi-Gourhan consideră că cele mai îndepărtate vestigii ale scrierii datează de acum 35.000 de ani î.Hr. si că ele reprezintă „linii gravate în os sau în piatră, mici incizii echidistante ce aduc mărturia despărţirii reprezentării prin figuri de imaginile figurative concrete si dovezile celei mai vechi exprimări a manifestărilor ritmice.”30 Iniţial, desenele au avut o funcţie multiplă (magică, artistică, de comunicare). O etapă care precede apariţia scrierii este pictografia. Ea este un sistem primitiv de scriere care constă în exprimarea ideilor prin desene figurative (pictograme) cu valoare reală sau simbolică. Folosirea pictogramelor a constituit prima încercare de a fixa vorbirea, dar ea era prea limitată pentru că putea reprezenta obiecte concrete, dar nu putea reda articularea frazei. Este un început de scriere pentru că îsi propune să comunice ceva, dar nu e o scriere propriu-zisă, pentru că nu reproduce ideile în succesiunea lor. Treptat, pictogramele vor începe să fie dispuse linear, ceea ce va constitui o treaptă fundamentală în transformarea lor în scriere. La originea scrisului se află, de asemenea, motive economice: nevoia „contabilizării” unor produse agricole ce erau puse în circulaţie, întocmirea unor liste, inventare de bunuri etc. De la pictografie se trece la ideografie, adică la un sistem de notare a ideilor prin semne care reprezintă obiecte. Ideograma este un semn grafic, folosit în scrierea hieroglifică egipteană (hieroglife= imagini sacre) si chineză pentru a nota o idee sau un cuvânt. Singura 30 Andre Leroi-Gourhan, Gestul si cuvântul, Ed, Meridiane, Bucuresti, 1973, p. 259. scriere ideografică păstrată până astăzi este scrierea chineză. Ideogramele au fost notate la început cu linii curbe, apoi cu linii drepte, până când semnele au cunoscut aspectul de cui, cuneo, de unde denumirea de scriere cuneiformă. Scrierea cuneiformă a fost folosită de sumerieni, care între 5000 si 4000 î. Hr., în regiunea corespunzătoare actualului Irak de Sud, cunoscuseră o civilizaţie înfloritoare si cărora le este atribuită inventarea scrierii.. Scrierea cuneiformă s-a răspândit în Orientul Apropiat si a continuat să fie scrierea de circulaţie pentru multe secole. Hârtia apare în secolul al II-lea d. Hr. în China, se răspândeste în secolele al VI-lea si al VII-lea în Asia, iar în secolele al XI-lea si al XII-lea în Europa. O formă de tranziţie între scrierea fonetică (silabică) si alfabet este scrierea feniciană –un sistem de 22 de semne, care notau doar consoanele, iar vocalele erau suplinite de cititor (ulterior, ele au fost adăugate de greci). Prin adoptarea alfabetului fenician de către greci (în jurul anului 775 î. Hr), acesta a devenit strămosul tuturor alfabetelor occidentale. Ultima fază a scrierii o reprezintă scrierea alfabetică –este cel mai evoluat, cel mai comod si cel mai usor adaptabil. Scrierea alfabetică este astăzi folosită de popoarele civilizate în toată lumea; are avantajul de a folosi litere ce reprezintă sunete izolate, si nu idei sau silabe (e imposibil să cunosti toate cele 80.000 de simboluri ale scrierii chineze, este greu să stăpânesti chiar cele 9.000 de simboluri folosite practic de

intelectualii chinezi si e infinit mai simplu să folosesti numai 22, 24 sau 26 de semne). Simplificarea alfabetului a contribuit la marea răspândire a scrierii. Marea realizare a acestei invenţii constă – cum spuneam – în reprezentarea fiecărui sunet printr-un singur semn. Câstigurile generate de descoperirea scrierii alfabetice sunt imense. Trecerea de la canalul auditiv la cel vizual înseamnă de fapt:stimularea gândirii abstracte, a creativităţii, a activităţii intelectuale, a disciplinării ei, a capacităţii de aprofundare prin lectură. Scrierea înseamnă precizie, logică, perenitate, durată – o desprindere de prezent, o comunicare cu trecutul si chiar cu viitorul. Marshall McLuhan consideră că o dată cu inventarea scrierii, începe „Galaxia Gutenberg”, care a adus atâtea beneficii lumii. Concomitent, autorul atrage atenţia si asupra pericolelor pe care le prezintă scrisul pentru omenire. El vorbeste despre scindarea culturii si civilizaţiei grecesti, despre faptul că schizofrenia (dedublarea personalităţii umane) este o consecinţă inevitabilă a alfabetizării. Despărţirea între lumea orală si cea vizuală, între inimă si minte, între inteligenţă si pasiune, între raţiune si sensibilitate – sunt cele două tendinţe care caracterizează lumea Greciei antice si care ar duce, la dezvoltarea unilaterală a individualismului, raţionalismului si naţionalismului. În antichitate, Platon considera si el că scrisul prezintă un mare neajuns prin caracterul de indiferenţă, de impasibilitate, de impersonalitate faţă de oralitatea exprimării, mult mai vie, mai expresivă, autentică. Prin intermediul mitului lui Theuth, socotit inventatorul scrisului, Platon îsi exprimă scepticismul cu privire la capacitatea scrierii de a fi un leac împotriva uitării: „Căci scrisul va aduce cu sine uitarea în sufletele celor care-l vor deprinde, lenevindu-le ţinerea de minte; punându-si credinţa în scris, oamenii îsi vor aminti din afară, cu ajutorul unor icoane străine, si nu dinăuntru, prin caznă proprie. Leacul pe care tu l-ai găsit nu e făcut să învârtoseze ţinerea de minte, ci doar readucerea aminte”.31 31 Platon – dialogul Phaidros, Opere vol IV, Ed. Stiinţifică si Ca o soluţie la scindarea de care s-a vorbit, McLuhan propune reîntoarcerea la lumea oralauditivă, la retribalizare, la instaurarea unui „sat” global, dar nu prin printr-o proiecţie în trecut, ci în viitor prin constituirea unei culturi oralo-vizuale, omogene, idee perfect posibilă datorită cuceririlor erei electronice: radioul si televiziunea. 3. Comunicarea multiplă Un rol important în simplificarea semnelor si în difuzarea scrierii l-a avut apariţia tiparului. În secolul al XV-lea, în jurul anului 1450, la Mainz, în Germania, Johanes Gutenberg (1400–1468) a inventat tiparul cu litere de metal, cu caractere mobile, care în cursul aceluiasi secol s-a răspândit în toată Europa. În China, tiparul de lemn era cunoscut încă din secolul al XIlea. Inventarea tiparului a însemnat începutul unei noi ere în istoria comunicării prin posibilitatea multiplicării mesajelor într-un număr teoretic infinit de Enciclopedică, Buc, 1983, p 466. exemplare, asigurându-se astfel fidelitatea informaţiei scrise, propagarea ei în lanţ, caracterul multidirecţional al difuzării. E R3 R3 R3 R3 R3 R1 R2 R4 Schema comunicării multiple (prin imprimate) (după Bernard Voyenne) - Aceleasi caracteristici ca si în cazul comunicării indirecte (prin scriere), dar mesajele sunt multiple si transmise razant, prin propagare. - Comunicarea multiplă are un caracter puternic socializat. Descoperirea tiparului a impus civilizaţia vizuală, provocând o schimbare radicală a raporturilor dintre emiţător si receptor, dintre autor si public. Tipografia a făcut din cultură un bun de consum, o marfă uniformă si repetabilă. Această marfă, care alimentează setea de cunoastere, nevoia informării rapide si exacte, se materializează în două produse ce ţin de civilizaţia omului modern, si anume: cartea si presa. Prin omogenitatea si liniaritatea ei, prin caracterul portabil, prin multiplicarea ei, cartea a reprezentat o lectură accesibilă unui public

foarte larg, dar, în acelasi timp, a provocat o ruptură între spirit si inimă, favorizând egocentrismul, logocentrismul, „detribalizarea” individului prin izolarea vizualităţii, impusă de lectura textului. Tiparul revoluţionează nu numai tehnica editării, ci si modul de gândire si de comportament, prin puterea de a-l instala pe cititor „într-un univers subiectiv de libertate si spontaneitate fără margini”, după cum afirmă McLuhan p. 258. Tiparul este „tehnologia individualismului”. Cartea a însemnat o crestere extraordinară a vitezei de citire a textului tipărit, o gândire mai rapidă si mai profundă, o posibilitate de adâncire în semnificaţia textului prin revenire si meditare asupra lui. În acelasi timp, cartea nu este numai o expresie a culturii, a spiritului, ci si o formă materială concretă, o marfă; ea are nevoie de pieţe de desfacere, de difuzare. În acest context, se stabileste o anumită relaţie între emiţător si receptor, între public si autor, iar între ei intervine un al treilea personaj, editorul, care finalizează procesul de comunicare prin tipărirea cărţii. Ziarul, în sensul actual al cuvântului, ceea ce înseamnă periodicitate, continuitate, informaţie de actualitate, public larg, difuzare, caracter comercial, preţuri accesibile, a apărut în Europa 17 mai 1605 la Anvers, în łările de Jos. Este vorba de publicaţia săptămânală Die Niewe Tidjingles (Noutăţile din Anvers), considerată primul periodic din lume. Dacă în secolul al XVIIlea, caracterul domuninant îl reprezintă presa periodică, în secolul imediat următor se vor dezvolta în primul rând cotidianele (în 1702 ziarul londonez „The Daily Courant”, în 1777 primul cotidian francez „Journal de Paris” etc.). În secolul al XIX-lea, presa va cunoaste o dezvoltare vertiginoasă, datorată si dezvoltării industriei, concurenţei, spiritului comercial, perfecţionării căilor de difuzare. Este etapa marilor cotidiene, a apariţiei presei moderne, a agenţiilor de presă instituţionalizată, a comunicării de masă, când presa devine o modalitate modernă de comunicare, adresându-se unui public larg – are nu mai receptează pasiv mesajele si care se constituie într-o opinie publică, instaurându-se astfel o nouă relaţie între emiţător si receptor si canalul de difuzare a informaţiilor. În ţara noastră primele ziare au apărut în 1829: Curierul românesc, la 8 aprilie, editat la Bucuresti de Ion Eliade Rădulescu, Albina românească, editată la Iasi, la 1 iunie, de către Gheorghe Asachi, Gazeta de Transilvania, editată la Brasov, de către George Bariţ. Atât în cazul cărţii, cât si în cel al ziarului putem vorbi de funcţiile textului: discursivă, documentară si iconică. a. Comunicarea indirectă, realizată prin intermediul scrisului, înseamnă transformarea discursului oral în text. Între cele două există asemănări si deosebiri. Astfel, discursului oral îi este specifică redundanţa, în timp ce textul se caracterizează prin precizie, claritate, ordine si structură logică a ideilor. Dar , uneori, textul poate reproduce discursul, caracterul scriptic fiind aproape imperceptibil. Impresia de oralitate este atât de profundă încât nu avem nici un moment senzaţia că ne aflăm în faţa unui text. Acesta este cazul multor scriitori care urmează îndeaproape limba vorbită. b. Funcţia documentară a textului presupune o eliberare totală de redundanţa oralităţii, o capacitate maximă de analiză si sinteză, un caracter informativ si reflexiv, ceea ce înseamnă înscrierea sa într-un cod, care , pentru a fi descifrat, cere un efort de înţelegere. Expresia valorică supremă a funcţiei documentare a textului este cartea. c. Textul este imagine, atât în cazul cărţii, si mai ales în cazul ziarului. Prin urmare, el are o funcţie iconică. Punerea în pagină (în cazul ziarului, al cărţii) are o importanţă deosebită pentru cititor, pentru atragerea sau respingerea lui, pentru comunicarea cu el. Alcătuirea unei pagini de ziar cu titluri subtitluri, rubrici speciale, la care se adaugă fotografii, desene, caricaturi etc. – are un rol important asupra impactului cu cititorul. 4. Comunicarea colectivă Efectele apariţiei tiparului, scolarizarea masivă, revoluţia industrială, dezvoltarea oraselor, postei si mijloacelor moderne de comunicaţie, invenţiile specifice erei electronice –vor duce la apariţia unor noi modalităţi de comunicare si a unor noi relaţii între oameni, cu consecinţe în plan social si psihologic. Dacă în comunicarea directă, indirectă si multiplă emiţătorul de mesaje este unul singur, în cazul comunicării colective – prin intermediul ziarului, radioului si televiziunii – atât emiţătorul cât si receptorul devin două grupuri: cei care scriu si tipăresc ziarul sau realizează

o emisiune de radio si cei care-l citesc sau audiază. Altfel formulat, comunicarea se socializează, devine colectivă. Mesajul însusi se socializează. Modalitatea de comunicare este mai complexă: ea este indirectă, multiplă si colectivă. Procesul comunicării colective se realizează prin intermediul unor grupuri sociale specializate, si anume: cei care constituie antreprenorii de presă si personalul lor. Mesaje pierdute E EE E E E E E E E E E E E E R RR R R R R RR R R R R R R Schema comunicării colective (după Bernard Voyenne) – Emiţătorul si receptorul nu sunt indivizi, ci grupuri, aceste însesi fiind compuse fie din indivizi, fie din grupuri mai mici. – Mesajele trebuie în mod obligatoriu, să treacă printr-un organ de informare. – Mesajele multiple sunt foarte numeroase. Receptarea lor periodică tinde către permanenţă. Bernard Voyenne vorbeste în cartea sa „La presse dans la société contemporaine” despre trei caracteristici ale comunicării sociale prin intermediul presei32, care o diferenţiază de toate celelalte forme de comunicare, si anume: a. caracterul instantaneu, pentru că aduce vesti aproape în acelasi timp cu desfăsurarea lui sau cu un decalaj foarte mic; b. permanenţa, pentru că nu cunoaste nici o întrerupere si jalonează istoria în continuitatea ei; c. caracterul universal, pentru că este prezentă peste tot si în orice moment. În cazul comunicării colective se vorbeste despre comunicarea de masă si, mai nou, despre mass-media (mijloace de comunicare de masă). Între comunicare de masă si mass-media nu există o suprapunere totală de sensuri. Mai exact, când avem în vedere obiectul comunicării, vorbim despre comunicare de masă, difuzare masivă (în engleză, mass communication), când avem în vedere instrumentele, înţelegem tehnicile, mijloacele de difuzare, informare colectivă, masivă sau de masă (în engleză, mass-media). În sfârsit, când avem în vedere produsele – ansamblul mesajelor destinate unui mare public – vorbim despre comunicaţiile sociale, colective

sau de masă, mesaje 32 Bernard Voyenne, La presse dans la société contemporaine, p. 25 de difuzare socială, colectivă sau de masă, adică, în engleză, mass communications. Fenomenul complex al mass-media face obiectul diverselor stiinţe, cum ar fi: sociologia massmedia, psihologia socială, lingvistica, cibernetica, teoria informaţiei, semiotica etc. În definirea conceptului mass-media, trebuie să avem în vedere două aspecte esenţiale: a. ansamblul de mesaje culturale difuzate pe scară de masă în condiţiile civilizaţiei tehniciste (drept conţinut); b. mijloacele tehnice de creare, elaborare si difuzare de mesaje (ca instrumente de comunicare de masă). Componentele mass-media (radioul, televiziunea, cinematograful, cartea, marea presă, discul, publicitatea etc.) se impun cercetării33 din cel puţin două puncte de vedere: din punctul de vedere al conţinutului (a ceea ce se transmite) si din punctul de vedere al modelării conţinutului (cum se transmite). Tehnicile moderne sunt cele amintite mai sus, la care se pot adăuga si telefonul, magnetofonul, casetofonul, iar mesajele folosite sunt valori culturale preluate si adaptate la limbajele de comunicare de masă. 33 Gina Stoiciu, Orientări operaţionale în cercetarea comunicării de masă, Ed. Stiinţifică, p. 16. Cercetătorul american H. D. Lasswell, în lucrarea sa „Structura si funcţia comunicării în societate” (1948), a determinat direcţiile majore ale cercetării comunicării de masă, pornind de la ideea că, în orice acţiune de comunicare, trebuie să avem în vedere cele cinci întrebări fundamentale: cine spune? Ce spune? Prin ce canal? Cui? Cu ce efect? Astfel, cine? vizează studiul emiţătorului; ce? vizează analiza de conţinut a comunicării; prin ce canal? vizează analiza canalelor de comunicaţie, a mediului (presa scrisă, radio, televiziune, cinema, video etc.); cui? vizează analiza publicului, a modului de receptare a mesajelor; cu ce efect? are în vedere analiza scopului, a eficacităţii comunicării. Marshall McLuhan reduce paradigma lui Lasswell la doi termeni: ce se spune? (mesaj si mijloc de comunicare) si cine? (producător si receptor). El consideră că: „Societăţile se deosebesc între ele mai mult prin natura mijloacelor prin care comunică oamenii decât prin conţinutul comunicării”. Mijloacele de comunicare de masă au o istorie destul de recentă, deoarece se bazează pe o tehnologie modernă (tiparul, telegrafia, telefonul, cinematograful, radioul, televiziunea), pe o revoluţie industrială, dar si pe apariţia unor organizaţii comerciale interesate atât în producţia de masă, cât si în difuzarea de masă, aducătoare de profit. Cel mai vechi mijloc de comunicare de masă este presa (e vorba de presa modernă, care posedă toate posibilităţile pentru apariţia unor ziare de mare tiraj si la preţuri accesibile unui public de masă). Inventarea rotativei, de exemplu, între anii 1860–1870 în Statele Unite ale Americii, în Anglia în Franţa, avea să însemne imprimarea a 12.000–18.000 de exemplare pe oră. Cercetătorii consideră că vârsta de aur a marilor cotidiene este aceea a anilor 1890–1920, marcată de apariţia unui mare număr de ziare si în tiraje impresionante. În Franţa se tipăreau 9 milioane de exemplare în 1914, iar în S.U.A., în 1920 –27,8 milioane de exemplare. Evident, secolul al XX-lea aduce o extraordinară diversificare a presei, atât în planul tehnicii de imprimare, cât si în cel al calităţii ziarelor, al comercializării si difuzării lor. Constatăm existenţa unei prese politice, a unei prese a elitelor intelectuale, a unei prese specializate, a unei prese pentru femei, pentru copii, a unei prese literarartistice etc. În acest sens, în România putem vorbi de o adevărată revoluţie a comunicării, manifestată prin apariţia, într-un timp foarte scurt (după 1989), a unui mare număr de ziare si reviste (la sfârsitul anului 1991, numărul lor atingea 2000 de titluri), prin reînfiinţarea unor ziare din perioada interbelică (Universul, Dreptatea, Adevărul, Cuvântul, Dimineaţa etc.), prin apariţia unor posturi locale de radio si televiziune, precum si prin înfiinţarea unor posturi independente de televiziune. O etapă importantă în dezvoltarea comunicaţiilor moderne a fost determinată de tehnologia electronică. Ea marchează apariţia telegrafului (inventatorul american S.F.B. Morse a realizat un aparat electromagnetic pentru telegrafie, brevetat în 1840), a telefonului (în 1876, omul de stiinţă american Alexander Graham Bell a inventat telefonul), fonografului (Thomas Edison, în 1877 sia patentat fonograful), radioului (brevetat în 1896, inventat de fizicianul italian Guglielmo Marconi), cinematografului, televiziunii. Apariţia televiziunii este, desigur rezultatul unui lung sir de invenţii în domeniul electricităţii, al radiofoniei si cinematografiei, deci a unui canal audiovideo. Germania realizează primele experienţe publice de televiziune în 1928, Anglia în 1929,

Franţa în 1932. Astăzi, televiziunea este prezentă în majoritatea ţărilor lumii, chiar si în ţările „lumii a treia”. Ideea „satului global” – de care vorbeste McLuhan – este totusi departe de a se înfăptui; cauza fundamentală fiind inegalităţile dintre ţările dezvoltate, care deţin 95% din staţiile de emisie de televiziune, si ţările în curs de dezvoltare, care deţin doar 5%. La toate acestea se adaugă o nouă cucerire a epocii moderne: calculatorul. Cu ajutorul lui, informaţiile pot fi păstrate si prelucrate în diverse moduri cu o maximă rapiditate. Prin capacitatea sa excepţională de a memora cantităţi imense de date, se modifică profund modalitatea de comunicare, calculatorul căpătând un rol fundamental în evoluţia societăţii în general, a presei, în special. Calculatorul devine nu numai o bancă importantă de date pentru ziare, ci si un mod modern de editare, prin prelucrarea stirilor, punerea lor în pagină etc. Calculatorul posedă un mare potenţial comunicativ, prin introducerea tehnologiei informatice care, în esenţa ei, este comunicaţională. Procesul informatizării produce transformări substanţiale în sfera comunicării. Se modifică mediul de comunicare, care devine unul specializat, destinat doar cunoscătorilor, ceea ce provoacă o anumită inegalitate în procesul comunicării. În acelasi timp, se observă tendinţa de mondializare a contextului comunicării, ceea ce înseamnă integrarea comunicării într-o industrie a comunicării, adică de asigurare a accesibilităţii ei. În lucrarea lui Alvin Toffler34, e pusă următoarea întrebare: Va fi computerul eroul comunicării?” Răspunsul este fără echivoc: „Computerul va universaliza nevoia de dialog a fiinţei umane într-o formă contemporană, dar, mai ales, în forme ale viitorului comunicaţional. La fel ca Dialogurile platoniciene, poate nu va formula concluzii si va păstra cu grijă frumuseţea si bogăţia limbii naturale, asa cum opera filosofului antic devenea idealul limbii clasice grecesti. Tehnologia informaţională va da fiinţă unei noi realităţi, existenţa artificială. Prin codurile si limbajele sale, ea va aspira nu numai la siguranţa si destinderea sensurilor univoce, ci si la participarea la procesul mai larg al democratizării vieţii sociale”. Dacă adăugăm la toate acestea tehnologia mai nouă a Internetului, cu multiplele sale posibilităţi de comunicare, vom fi de acord, împreună cu Alvin Toffler, că „noul sistem mass-media este un 34 Alvin Toffler, Powershift / Puterea în miscare, Ed. Antet, 1995, p. 349. accelerator de powershift” (putere în miscare). Totul este ca între mijloacele moderne de comunicare să existe o conlucrare complexă, pe diverse planuri. Vom încheia discuţia prezentă despre modurile si mijloacele de comunicare trecând în revistă funcţiile mass-media în societatea contemporană – dat fiind importanţa sporită a acesteia astăzi: a. Cea mai importantă funcţie a presei, a massmedia, în general, este aceea de a informa. Raţiunea apariţiei presei aceasta a fost: de a informa, de a înregistra, de a comunica (=schimb de informaţii) ce se întâmplă în lume. Informaţia este sângele viu al unui ziar. Drama omenirii ia nastere ca urmare a faptului că descoperirea se face mult mai repede decât informarea. Faptele evoluează prea repede pentru ca omul să poată lua cunostinţă clară de ele. Sociologul american Alvin Toffler, în „Puterea în miscare”, consideră că lupta pentru putere va înseamnă lupta pentru stăpânirea informaţiilor (natura puterii se schimbă în funcţie de cunoastere, si are loc o „alchimie a informaţiei”). În opinia sa, cele trei principale surse ale puterii sunt, violenţa, averea si cunoasterea, iar cunoasterea devine resursa centrală a economiei avansate. Avuţia înseamnă, deci, informaţie. Între cel trei surse ale puterii intervine o dinamică a schimbării în favoarea celei din urmă. Societatea viitorului va fi, în sensul cel mai democratic,o societate a informaţiei sau nu va fi deloc. b. A doua funcţie fundamentală a mass-media este cea formativă, modelatoare, de a exprima si forma opinii, comportamente, mentalităţi, de a contribui la ridicarea nivelului general de cunoastere si de educaţie a populaţiei în domeniile culturii si civilizaţiei. „The medium is the message”, afirma Marshall McLuhan, dar tot el adăuga: „the medium is the massage”. Altfel spus, mijlocul repezintă mesajul, mijlocul influenţează modul de receptare a mesajului, el nu rămâne neutru. „Mijlocul are valoare de mesaj formativ” este o idee fundamentală a întregii opere a lui McLuhan. Modul în care sunt selectate si comentate stirile depinde de diverse criterii, subiective sau obiective, de diverse interese, personale sau de grup, de gradul general de cultură al ziaristilor, de etica lor profesională, de receptorii acestor stiri.

c.A treia funcţie importantă a mass-media este cea comercială. După cum se stie, stirile sunt acelea care vând ziarul. Într-o societate democratică, schimbul liber de informaţii, accesul liber la informaţie sunt necesare ca aerul pentru organism. Dar sunt stiri si ...stiri. O informaţie este rezultatul unei selecţii (subiective), a unei opţiuni, a unui filtru (gazetarul, grupul acţionar, redacţia). Între emiţătorul si receptorul de informaţii poate să existe o identitate de interese, valori si atunci funcţia formativă a presei are un rol benefic, dar când nu există această identitate, funcţia amintită se transformă în manipulare, care are drept scop (mascat) denaturarea adevărului, abaterea voită de la informaţia exactă, obiectivă. Marile agenţii de presă au transformat informaţia în marfă, ele vând si cumpără informaţii aducătoare de profit. Cele două mijloace consacrate de manipulare a maselor sunt publicitatea si propaganda. Imensele cheltuieli ce se fac în lume pentru publicitate au drept scop formarea la clienţi a unei convingeri capabile să-i transforme în cumpărători. Arta de a convinge presupune afirmaţia si repetiţia, variaţia aspectului anunţurilor. Un mare rol în publicitate îl are ilustraţia, ca si metoda imaginilor comparative. d. A patra funcţie a mass-media este cea recreativă, de divertisment. Omul modern trăieste sub o continuă stare de stres, supus zilnic bombardamentului informaţional care-i artificializează viaţa, rupându-l de natură, de trebuinţele sale fundamentale firesti, falsificându-i opiniile. Marea masă de oameni mediatizaţi, iradiaţi cu informaţii contradictorii, confuze are, de cele mai multe ori, sentimentul de obiect si nu de subiect, de asistenţă pasivă la evenimentele care o afectează. De aici, nevoia de apărare, de relaxare, de divertisment. Prin urmare, răspunzând la această nevoie, mai toate ziarele publică glume, caricaturi, radioul si televiziunea au emisiuni speciale de umor. Astăzi însă,divertismentul nu mai este un simplu divertisment, pentru că reprezintă în ultimă instanţă, tot o formă (mascată) a unei atitudini, a unei opţiuni. În fond, ultimele două funcţii mass-media, cea comercială si cea recreativă, au tot un rol formativ (pozitiv sau negativ după caz). Alvin Toffler observă rolul imens al televiziunii (o numeste piaţă de imagerie în extindere) si puterea ei extraordinară de influenţare, care se datorează caracterului de spectacol, dar care adesea zugrăveste o imagine falsă a realităţii. El vorbeste despre substratul intenţionat al acestui spectacol, dar si despre conţinutul neintenţionat, prezent în toate programele si reclamele de televiziune. Nimic din toate acestea nu este ignorat sau uitat de către spectator. Totul se îndosariază în minte,formând parte din banca generală de cunostinţe despre lume a persoanei respective. Din acest motiv, simpla distracţie nu mai este simplă. Încheiem aici discuţia noastră despre principalele probleme ce fac obiectul de studiu al teoriei comunicării, pentru a vedea – în cele ce urmează – cum se manifestă acestea în cadrul relaţiilor publice, ce accente capătă ele pentru a putea vorbi – în final – de managementul comunicării Capitolul III COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE III 1. Diferenţa specifică a comunicării în cadrul relaţiilor publice În lucrările de relaţii publice e evocată des definiţia dată de James Grunig acestora: „managementul comunicării dintre o organizaţie si publicurile ei”. Dacă termenul cunoscut nouă astăzi sub denumirea de management provine din latinescul manus (mână), sugerând chiar prin rădăcina sa ideea de „a ţine în mână”, si sensul actual de a conduce, administra în mod eficient, ne putem întreba (urmând să răspundem în capitolul de faţă), care este diferenţa specifică a „productivităţii” atunci când avem în vedere comunicarea dintre o organizaţie si publicurile acesteia. Cu alte cuvinte, dacă, managementul, ca acţiune practică reprezintă: „(...) un complex de acţiuni desfăsurate cu scopul de a asigura funcţionarea normală, eficientă a colectivităţilor umane organizate (întreprinderi economice, organizaţii politice, unităţi de învăţământ etc.) în ansamblul lor, cât si a fiecărei verigi structurale componente. El are ca scop atingerea obiectivelor organizaţiei, în condiţiile utilizării cât mai judicioase a resurselor materiale, umane, financiare s.a.m.d. de care dispun „Managementul organizaţiei – Viorel Cornescu, I. Mihăilescu, S. Stanciu –, ce formă îmbracă modelul comunicării pentru a deveni eficient economic? Autorii unei cărţii-

reper1 în domeniu concluzionează atrăgând atenţia asupra celor cinci principii cu care se identifică managementul, si anume: 1. Ca manageri, oamenii îndeplinesc funcţii de conducere, de planificare, de organizare, de antrenare si de control. 2. Managementul se aplică la toate tipurile de organizaţii. 3. El se aplică la toate nivelurile organizaţiei. 4. Scopul principal este crearea profitului. 5. Managementul este corelat cu productivitarea, ceea ce înseamnă eficienţă. Pentru a caracteriza managementul comunicării dintre o organizaţie si publicurile acesteia, vom face apel la modelul comunicării propus de lingvistul 1 Viorel Cornescu, I. Mihăilescu, S. Stanciu, Managementul organizaţiei, Ed. All Beck, 2003. Roman Jakobson, în 1960, model analizat pe larg în cursul de faţă (în cadrul structurii comunicării, la pag. 41). Am ales acest model din totalitatea celor prezentate (la structura comunicării) întrucât –având în vedere importanţa pe care Roman Jakobson o acordă codului (deci, caracterului arbitrar al semnului lingvistic), precum si mesajului, în ansamblul celorlalte componente ale comunicării – considerăm această paradigmă, deosebit de utilă vis-a-vis de procesul relaţiilor publice, de dialogul eficient dintre organizaţie si public. Prin urmare, emiţătorul (organizaţia în cauză) lansează un mesaj, care va fi înscris într-un cod. Înscrierea mesajului într-un cod – reamintim – se numeste codare, iar receptorul (diversele categorii de publicuri) va realiza o acţiune de decodare, descifrare a mesajului transmis. Informaţia pleacă de la emiţător si devine informaţie pentru receptor. Transferul acesta are loc între două entităţi orientate către un scop (emiţătorul oferă si publicul receptează). În anumite situaţii (când scopul nu este acelasi pentru ambii poli) pot apărea mesaje întâmplătoare. Între mesaj si cod există o anumită discrepanţă, si anume: mesajul este întotdeauna concret, determinat de loc, timp, iar codul, dimpotrivă e abstract, având un număr redus de semne (a se vedea istoria apariţiei alfabetului de la pag..., precum si caracterul arbitrar al semnului lingvistic, respectiv capitolul referitor la structura comunicării). Apreciem că, vis-a-vis de managementul comunicării presupus de procesul relaţiilor publice, elementele majore de mai sus (si – repetăm – descrise pe larg în capitolul „Structura comunicării”), capătă nu atât o nouă identitate cât anumite accente noi. Astfel, credibilitatea si autoritatea devin cele mai importante caracteristice ale sursei, a organizaţiei respective, iar codul (ansamblul de valori, norme, convenţii comune ce garantează înţelegerea normală a mesajului) trebuie să fie pe cât posibil comun celor doi parteneri de dialog (am văzut deja că aceasta este si o axiomă a comunicării). Mai precis, specialistii în relaţii publice trebuie să se adapteze la diferitele coduri specifice diferitelor tipuri de public (de aici, necesitatea începerii procesului de relaţii publice cu identificarea publicurilor, cu identificarea nevoilor, intereselor, motivaţiilor, valorilor si atitudinilor acestora). De asemenea, pentru practicienii în relaţii publice alegerea canalului (a mijloacelor de comunicare) adecvat pentru anumite mesaje este o decizie vitală. Canalul trebuie să fie, la rândul său, credibil si relevant pentru publicul vizat (de exemplu, telefonul nu este un suport adecvat pentru prezentarea bilanţului unei întreprinderi). Canalul ales dictează într-o anumită măsură tipurile de „texturi” ale mesajelor. Să ne aducem aminte de cuvintele lui Marshall McLuhan: „the medium is the message”, respectiv, mijlocul are valoare de mesaj formativ. Calitatea mesajului, a conţinutului actului de comunicare depinde atât de cunoasterea scopului (clar definit) urmărit de organizaţie (E), cât si a intenţiilor publicului ţintă (R), iar feedback-ul va da măsura eficienţei sau noneficienţei mesajului. Insistăm asupra faptului că, din perspectiva relaţiilor publice, comunicarea eficientă depinde în primul rând de precizarea exactă a diferitelor categorii de receptori, de identificarea publicurilor-ţintă si de adecvarea mesajelor la specificul acestora. O dată ce stim la ce nevoi si valori vom face apel, vom înţelege si (contura mai bine) scopul mesajului nostru si care apel persuasiv are cele mai mari sanse să dea rezultate. De asemenea, limitarea – pe cât posibil – a zgomotului (acele elemente care înconjoară comunicarea, a se vedea modelul Shannon – ....de la pagina... cursul de faţă)), poate contribui, la rândul său, la cresterea eficienţei comunicării. După cum am precizat în primul capitol (vezi pagina 10, cursul de faţă), opinia publică reprezintă opinia colectivă a unui grup de oameni. Putem conta pe două lucruri cu

privire la opinia publică: în primul rând, că se va schimba mereu (=ţintă în miscare); în al doilea rând, că aceia care au o opinie au fost convinsi cumva să creadă că o au. Dar, desi oamenii au reacţii colective, ei îsi iniţiază întotdeauna răspunsurile în mod individual. Acest fapt trebuie să fie în atenţia managementului comunicării. Fiecare persoană decide – în ultimă instanţă – în mod individual dacă să cumpere un anumit produs sau nu, dacă să aplaude sau nu etc. Este important să nu uităm că răspunsurile sunt întotdeauna individuale înainte de a deveni colective. A privi publicurile doar în mod colectiv (ca un singur răspuns, de masă) poate crea o serie de dificultăţi pentru practicienii de relaţii publice, la fel cum se întâmplă si dacă luăm în considerare doar ceea ce spun publicurile, fără explicaţii legate de ceea ce fac ele. În SUA, de o mare importanţă pentru cercetătorii relaţionisti este ce fac aceste publicuri, motiv pentru care au înlocuit modelul comunicării prin modelul comportamental, ca bază teoretică de sprijin în relaţiile publice ( modelul behaviorist). Modelul comportamental schimbă, în principiu, obiectivul si, o dată cu el, punctul de interes al gândirii, strategiilor si planificării, îndepărtându-l de la accentul pe care îl plasa modelul tradiţional asupra creării sau reţinerii atenţiei. Primul pas, constientizarea, poate presupune crearea constientizării, schimbarea nivelurilor de constientizare sau menţinerea acesteia, – însă, în orice caz, cheia pentru atragerea atenţiei o reprezintă relevanţa stimulului pentru individ. În această etapă, procesul de comunicare văzut ca difuzare de informaţie, contribuie fie pozitiv, fie negativ la următoarea etapă. Cu alte cuvinte, informaţia porneste de la mass-media înspre liderii de opinie, fiind apoi trecută înspre indivizii care au , într-un fel sau altul, contact cu liderul de opinie. Etapa a doua, consimţământul latent, precedă acţiunea si implică referirea la experienţele, informaţiile, atitudinile, valorile si credinţele existente sau la oricare alte resurse. Computerul mental al fiecărui membru al publicului-ţintă verifică si potriveste, confirmă sau respinge. În etapa a treia, declansarea evenimentului, apar unele circumstanţe, accidental sau intenţionat, care cauzează acţiunea. Etapa a patra, comportamentul, este cea a acţiunii. Acţiunea iniţială poate fi doar preliminară acţiunii finale – comportamentul ultim si cel dorit. Minusul modelului comportamental expus aici, vizează faptul că nu permite apariţia unui tip de acţiune reciprocă, asa cum este ea imaginată în modelul simetric al relaţiilor publice. De asemenea, pentru a fi util, un model al comunicării trebuie să cuprindă acoperirea mediatică, publicaţiile, reclamele plătite si evenimentele speciale care atrag atenţia. Toate aceste practici servesc fie creării, fie menţinerii unui anumit nivel de constientizare; toate accentuează mesajele destinate să afecteze atitudinile sau opiniile, însă, trebuie să ţinem cont că – în cele din urmă – există o mare diferenţă între atitudine si comportament. Modelul comportamental explicat anterior, sugerează, de asemenea, că, în relaţiile publice, comunicarea ar trebui să se concentreze mai puţin pe atragerea „maselor” si mai mult pe impactul personal asupra membrilor unui public definit. III 2. Persuasiunea si schimbarea – mijloace de schimbare a comportamentului Când cineva are o opinie contrară puternică, organizaţia si-ar pierde vremea încercând săl atragă de partea ei într-o problemă. Într-o asemenea situaţie, tot ce putem spera este să limităm întru câtva efectele pe care acea persoană le poate avea asupra celorlalţi, care sunt fie indecisi, fie neangajaţi. Prin urmare, va trebui să ne concentrăm eforturile asupra conservării opiniilor favorabile care există si asupra câstigării de partea punctului nostru (ca organizaţie) de vedere a indivizilor nedecisi. Există trei moduri de bază în care îi putem determina pe oameni să facă ce dorim noi: puterea, protecţia si persuasiunea (=utilizarea comunicării pentru a-i câstiga pe oameni pentru o cauză). Puterea presupune utilizarea autorităţii si ameninţarea cu obligativitatea, sugerată sau făţisă. O sursă evidentă de putere o reprezintă sistemul juridic, având legi care cer supunerea. Alte surse de putere pot fi ceva mai subtile, însă pot obliga în egală măsură. De exemplu, angajaţii pot să nu fie obligaţi legal să urmeze sugestiile sefului, însă, dacă nu o vor face, îsi vor căuta în scurt timp alte slujbe. Deoarece grupurile pot exercita o presiune internă substanţială, grupurile de oameni cu acelasi statut (ex: seful) reprezintă întotdeauna o sursă de putere.

Specialistii în relaţii publice utilizează puterea, de pildă, pentru a ajuta la promovarea imboldului de a dona sânge –si se bazează pe tactica de a cere patronilor să îsi ia angajamentul pentru salariaţii lor. Cerinţa respectivă este pentru o cauză nobilă, ea presupunând, totusi utilizarea puterii. Formele de protecţie utilizate ca mijloc de schimbare a comportamentului oamenilor pot fi brutale, precum mita, dar pot fi si delicate, în special dacă se caută crearea unei opinii favorabile. Protecţia poate să presupună a plăti bani unei celebrităţi ca să apară în reclame sau să aibă apariţii în public în beneficiul unei companii. Persuasiunea presupune utilizarea comunicării pentru a-i câstiga pe oameni pentru o cauză. Indiferent de scopurile persuasiunii, există, în principiu, sase pasi de urmat în procesul de persuadare (precizăm însă că, nu neapărat fiecare act de persuadare urmăreste această secvenţialitate). Primul pas este prezentarea. O persoană trebuie să se afle într-o poziţie în care să primească mesajul persuasiv, adică atât accesibil fizic, cât si receptiv mental. Putem face o prezentare care să fie ignorată totusi, asa încât cel de-al doilea pas în persuadare îl reprezintă participarea,care înseamnă că receptorul trebuie să fie atent la mesajul în cauză. În afară de a fi atent la mesaj, receptorul trebuie să-l înţeleagă. De aceea, al treilea pas îl reprezintă comprehensiunea. Pentru a satisface această cerinţă, mesajul trebuie prezentat (trebuie codat) sub formă de simboluri, astfel încât receptorul să înţeleagă. A patra etapă este acceptarea, în care receptorul ajunge să fie de acord cu punctul de vedere exprimat. Următorul pas, al cincilea, îl reprezintă reţinerea informaţiei transmise, lucru care explică de ce repetiţia este un fapt atât de important în procesul de persuasiune. Al saselea, si cel din urmă pas este acţiunea. Specialistul în persuasiune trebuie să fie capabil să observe rezultatele persuasiunii în comportamentul receptorului. Strategiile de persuadare trebuie planificate si monitorizate pentru a lămuri dacă se obţine efectul dorit la fiecare etapă si, dacă nu, de ce. În ciuda protestelor unor practicieni cum că lucrurile nu ar sta asa, specialistii în relaţii publice relaţionisti utilizează frecvent tehnici de persuasiune pentru a articula un punct de vedere care deferă de cel al membrilor unui public. Exemple ar fi campaniile de relaţii publice sau de publicitate, care sunt, în general, extrem de vizibile datorită acoperirii mediatice de care au parte. În persuasiune, factorul esenţial referitor la schimbarea opiniei îl reprezintă informaţia sau lipsa ei si, prin aceasta, felul în care această informaţie este prezentată sau ţinută secretă. Informaţia reprezintă putere (a se vedea analiza făcută de Alvin Toffler în cartea sa „Puterea în miscare”), iar ea se află în sursele controlabile –în esaloanele superioare ale guvernării, afacerilor si educaţiei. Există tendinţa de a face informaţia disponibilă oamenilor, prin intermediul specialistilor în relaţii publice care au puterea de a controla fluxurile informative. Accesul acestora din urmă la informaţie, precum si modul selectiv în care ei o utilizează combină uneltele puterii cu persuasiunea. Cercetătorul în stiinţe sociale, Herbert I. Schiller se ridică împotriva unor asemenea manageri ai minţilor”. Strategiile persuasive ale relaţiilor publice sunt planificate – în mod special – în jurul a trei elemente (din cele sase constitutive structurii comunicării): mass-media, mesajul si sursa. În primul rând, relaţii publice înseamnă a decide ce să spui, cui să spui, cum să o faci si cu ajutorul cărui canal mediatic să comunici. Alegerea canalului – repetăm – este esenţială. Trebuie să fie o sursă de încredere, aptă să ajungă la publicurile prioritare si capabilă, tehnologic vorbind, să poarte mesajul. De exemplu, televiziunea are o credibilitate înaltă si o penetrare de masă. Un post de televiziune poate să-i avizeze pe oameni despre o anumită schimbare si să le spună unde vor găsi informaţia; mass-media tipărite sunt mai bune la explicat detaliile. De asemenea, oamenii apelează la media diferite pentru diferite tipuri de satisfacţii si recompense. Conform măsurătorilor unor cercetători americani, oamenii utilizează mass-media pentru a vedea ce se întâmplă si i-ar putea interesa si pe ei, pentru divertisment sau pentru a se pregăti pentru conversaţiile sau interacţiunile cu ceilalţi, pe care le anticipează astfel. Modul în care oamenii utilizează mass-media pentru a obţine anumite satisfacţii poate să se schimbe pe măsură ce se schimbă ei, circumstanţele sau relaţiile lor cu ceilalţi. De exemplu, un tânăr poate începe să se aboneze la revistele despre computere dacă se va împrieteni cu o tânără studentă la cibernetică. Interesul individual pentru media specializate poate să nu reziste mai mult decât entuziasmul pentru o relaţie umană care se derulează în acelasi timp. În selectarea unei strategii persuasive, trebuie să evaluăm mesajul în sine. Noi nu acţionăm întotdeauna ca fiinţe raţionale. Stim că prea

multă cafea nu este bună pentru noi, însă uneori bem si câte cinci cesti pe zi, pentru că ne place. Totusi, putem acţiona cu prudenţă atunci când ne decidem să cumpărăm un automobil. Pentru a fi eficiente, apelurile persuasive trebuie să combine latura raţională cu cea emoţională. De asemenea, mesajul lor trebuie să prezinte o anumită valoare pentru publicul-ţintă; el trebuie să fie compatibil cu motivele publicului. Într-o societate liberă în care comunicarea este deschisă, persoana de persuadat alege ce mesaj vrea să asculte. Dacă mesajul în cauză atentează la simţul securităţii sau la imaginea de sine a publicului, trebuie furnizat – prin acel mesaj – oamenilor o apărare pentru ego-ul lor; altfel, membrii publicului respectiv vor respinge mesajul, apărându-si instinctiv ego-urile. Dacă organizaţia le cere să accepte un lucru pe care ei l-au respins anterior ca fiind un tabu social, va trebui să le furnizeze o valoare pe care să o accepte pentru a înlocui acest tabu sau pentru a-l raţionaliza. Când un lucru pe care suntem persuadaţi să-l facem intră în coliziune cu ceea ce credem că ar trebui să facem, noi rezolvăm acest conflict justificându-ne acţiunile, raţionalizându-ne comportamentele si modificândune opiniile. De exemplu, desi poate fi dificil să convingi adulţi americani albi să adopte copii americani, însă de altă rasă, îi poţi convinge să adopte copii din străinătate, de altă rasă – asa cum s-a întâmplat în Vietnam –, datorită unui apel emoţional la sentimentul de vinovăţie sau la constiinţă. Cercetările sugerează că informarea publică poate fi esenţială pe parcursul ciclului de viaţă al unei probleme (desi acest lucru este, probabil, mai puţin adevărat atunci când publicurile sunt scindate, din perspectiva sprijinului acordat). Sursa de informare are un efect atât de mare în ceea ce priveste persuasiunea încât producătorii de reclame comerciale fac demersuri pentru a afla ce calităţi trebuie să aibă persoana sau persoanele care apar în reclame. Organizaţiile au tot atâta grijă (am subliniat la început că, trăsăturile de bază ale emiţătorului, în contextul relaţiilor publice sunt credibilitatea si autoritatea), în special pe timp de criză, pentru a selecta cei mai potriviţi purtători de cuvânt pentru efectele căutate. Oamenii tind să dea crezare surselor care le seamănă lor ca persoane, care sunt asa cum ei si-ar dori să fie sau cum îsi închipuie că sunt. Ei obisnuiesc să considere sursele de informare ca fiind autorităţi. Însă pot fi influenţaţi emoţional să accepte sfatul unei alte persoane. O parte a acceptării unei autorităţi o reprezintă – cum am mai spus – credibilitatea, care este bazată, în mare măsură, pe încredere. Oamenii au încredere aproape întotdeauna mai degrabă în cineva apropiat decât într-o figură autoritară. Unii analisti susţin că influenţa autorităţii tradiţionale este în declin –atât datorită schimbărilor culturale experimentate de generaţia născută în SUA după război, cât si datorită faptului că globalizarea si comunicarea electronică au tins să erodeze ierarhiile instituţionale. Unele cercetări sugerează că nu contează atât credibilitatea sursei, cât plauzibilitatea mesajului si calitatea acestuia, cel puţin atunci când receptorul nu este adânc implicat în problemă. Specialistii în persuasiune utilizează una sau mai multe dintre cele cinci strategii specifice pentru a asigura supunerea: strategia stimulrăspuns (împrumutată din cercetarea behavioristă, presupune că audienţele pot fi condiţionate să răspundă automat la anumiţi stimuli, cum ar fi a răspunde la telefon atunci când sună), strategia cognitivă (presupune că învăţarea unor informaţii factuale, în contextul unui mesaj, poate persuada dacă informaţia este reţinută), strategia motivaţională (presupune crearea unei nevoi sau stimularea unei dorinţe; pentru a avea succes, această strategie trebuie să ofere o recompensă reală sau măcar usor de perceput), strategia apelului social se referă la atragerea atenţiei asupra condiţiilor sociale. Multe apeluri privind usurarea situaţiei celor săraci utilizează această strategie, la fel ca si apelurile destinate să corecteze comportamente. În fine, strategia apelului iniţiat de către o personalitate este destinată oamenilor care sunt mai degrabă direcţionaţi spre activităţi în afara căminului decât spre casă. Unele dintre apelurile împotriva fumatului sau în favoarea fumatului se bazează pe personalităţi. Privitor la eficienţa persuasiunii, în iniţierea de apeluri persuasive care ţintesc spre anumite motive umane, ar trebui să luăm în considerare două posibilităţi: că ar putea apărea disonanţa cognitivă si că adevărul poate fi o chestiune personală. O teorie a disonanţei cognitive (creată de sociologul Leon Festinger), descrie ce fac oamenii când acţionează inconsecvent cu propriile lor credinţe – ca rezultat al presiunilor din partea puterii, a patronilor sau a persuasiunii. Se consideră că, cel mai bun specialist în persuasiune este, câteodată, subtilitatea. Profesorul în psihologie, Philip Zimbardo, consideră că, uneori se poate produce o mai mare schimbare atitudinală printr-o persuasiune socială mai scăzută. De exemplu,

unii fumători se lasă de fumat, când sunt persuadaţi subtil, că fumatul afectează sănătatea celor din jurul lor, cum ar fi copiii mici. Pentru a înţelege că adevărul este o chestiune personală si orientată spre valori, este nevoie doar să privim spre religiile lumii. Toate cultele pretind că religia lor reprezintă adevărul, totusi, există multe conflicte evidente între doctrinele si denumirile diferitelor secte. Anumite adevăruri obiective sunt general acceptate (cum ar fi cele de tipul „fotbalul este un sport de contact”), dar, alături de acestea, există si multe adevăruri personale mai puţin definitive (acestea sunt adesea circumstanţiale) – si, specialistul în relaţii publice trebuie să ţină cont de ele, dacă urmăreste eficienţa mesajului său. Este oare manipularea opiniei publice doar o chestiune de aptitudini si cunostinţe legate de comunicare? Nu întotdeauna. Practicianul de relaţii publice Earl Newsom a indicat un exemplu referitor la esecul major al unui efort de sase luni de „persuasiune profesionistă”, din Ohio. Campania a distribuit 59.000 de materiale scrise care aveau ca scop convingerea cititorilor că Naţiunile Unite trebuie văzute în termeni pozitivi. Însă, acţiunea a esuat deoarece, în timpul campaniei, Naţiunile Unite erau extrem de ineficiente. Newson afirmă că nu este adevărat că, dacă ai bani suficienţi pentru tipărituri, publicitate si „propagandă”, poţi schimba ce se află în minţile oamenilor. O bună parte a teoriilor despre comunicare utilizate în relaţiile publice se sprijină pe ideea lui Carl Hovland că, pentru a schimba atitudinile, trebuie mai întâi să schimbăm opiniile, iar încercarea de a face acest lucru se bazează pe comunicare. Pentru a obţine eficienţă în comunicare, obiectul efortului de comunicare trebuie să acorde atenţie comunicării, să o înţeleagă, să o accepte si să si-o amintească. Dar să nu uităm nici o clipă că a încerca să schimbăm atitudinile este un lucru complicat; presupune a convinge o persoană să abandoneze un mod de a privi lumea în schimbul altuia. O dată ce această comunicare atinge nivelul de acceptare, apare problema credibilităţii. Earl Newson făcea următoarele comentarii cu privire la credibilitate: „Pare a fi adevărat că atitudinile oamenilor sunt formate cu ajutorul lucrurilor pe care ei văd că le facem sau spunem noi –si nu de insistentele noastre încercări de a le spune totul despre noi si de-ai persuada că le merităm încrederea. Se pare că, în practică, acest mecanism funcţionează doar dacă, înainte de a-i influenţa pe oameni să aibă încredere în noi, părem a rezolva problemele pe care ei îsi doresc să le vadă rezolvate –să ne îndreptăm încotro se îndreaptă si ei.” H. D. Lasswell vis-a-vis de eficienţa comunicării, pune următoarea întrebare: „Cine ce spune, cum , si cu ce efect?” Partea legată de „cine” reprezintă, sursa comunicării. Dacă sursa este un practician de relaţii publice, acea persoană vorbeste pentru o întreagă instituţie a cărei credibilitate depinde de percepţia publicului despre puterea, competenţa, credibilitatea, buna credinţă, idealismul si dinamismul acesteia. O sursă poate fi ori o persoană, ori un canal de comunicare. Canalul mediatic utilizat pentru comunicare poartă informaţia în sine – fie factuală, fie emoţională, care are ca scop producerea unei schimbări de opinie în public. Partea finală a întrebării lui Laswell este esenţială pentru oamenii din relaţiile publice: „cui si cu ce efect?”. Altfel spus, cine este publicul si care sunt efectele pe care le are comunicarea asupra acestuia? Vom examina aceste întrebări în următoarele subcapitole. Ce face publicul cu un mesaj defineste efectele acestui mesaj. Astfel, o întrebare relevantă se referă la credibilitatea unui mediu de comunicare. Câte din cercetările redactate în termeni de audienţe atinse ne spun ceva despre receptare? Dacă trimitem un comunicat înspre mass-media, nu toate instituţiile de presă îl vor publica, iar, dintre cei care îl vor citi nu mulţi îi vor da atenţie. Prin urmare, pentru a vorbi despre receptarea de către public a massmedia, va trebui, mai întâi, să vorbim în termenii mai largi ai informării publice si publicităţii. Mediatizarea unei organizaţii este mult mai dificil de măsurat din cauză că utilizarea materialelor trimise către mass-media de o instituţie si publicate (informarea publică) sunt imposibil de evaluat. Se presupune că informarea publică are un grad mai mare de credibilitate decât reclamele deoarece pare a reprezenta o sursă de „stiri” nedistorsionată (una denumită adesea credibilitatea părţii neutre). Studiile realizate confirmă aceste generalităţi. Revistele specializate, publicaţiile industriei, cele comerciale, cele profesionale sunt bine cotate de către audienţele lor. În ceea ce priveste mass media (ca opuse mijloacelor de comunicare specializate), televiziunea domină. Posibilele motive ale acestui fapt ar fi credinţa larg răspândită că „a vedea înseamnă a crede”, precum si capacitatea televiziunii de a dezangaja spiritul critic al audienţelor. Cotidienele au o mai mare credibilitate si un impact

persuasiv mai puternic decât admit editorii si redactorii. Posturile radio, datorând mult mediului de comunicare în ceea ce priveste modul specializat în care îsi atrag audienţele si impactul emoţional asupra acestora, îsi afectează semnificativ audienţele loiale. În partea de jos a acestui top al credibilităţii se află publicaţiile companiilor. III.3. Cum să alegem mesajul potrivit Teoriile comunicării ne spun că, după ce am evaluat gradul în care un canal mediatic este receptat, precum si credibilitatea sa, trebuie să pregătim un mesaj care să fie adecvat acestui canal. Trebuie să luăm în calcul scopul mesajului –dar si forma, culorile si limbajul (precizam în primul capitol al cursului că activitatea de relaţii publice este o muncă de echipă; din aceasta trebuie să facă parte si persoane specializate în arte plastice, precum si absolvenţi de Litere). Scopul unui mesaj. Scopul unui mesaj depinde de obiectivitatea comunicării, de ceea ce ne dorim să obţinem. Scopul nostru (ca organizaţie) trebuie să fie ceva măsurabil, cum ar fi cresterea nivelului înscrierilor la universitate (nu ceva nebulos, cum ar fi îmbunătăţirea imaginii unei organizaţii). Specialistul în relaţii publice Edward L. Bernays era de neclintit în a utiliza cuvântul „imagine” în contextul relaţiilor publice. Bernays spunea că acest cuvânt sugerează că relaţiile publice s-ar ocupa de umbre si iluzii, când, în realitate, se ocupă de schimbarea atitudinilor si a acţiunilor astfel încât să fie îndeplinite niste obiective sociale. O dată ce scopul unui mesaj a fost clar definit, deciziile privind motivaţia si inspiraţia sunt usor de luat. Psihologul Abraham H. Maslow a imaginat o ierarhie a motivaţiilor umane. Ierarhia nevoilor umane a lui Maslow – Nevoile fizice – nevoia de hrană, de băut, sex, odihnă s.a.m.d. – reprezintă motivaţiile fundamentale. – Siguranţa reprezintă nevoia de protecţie împotriva violenţei, a riscurilor economice si a realităţii impredictibile. – Dragostea reprezintă mai mult decât nevoia de afecţiune. Ea cuprinde nevoia de a aparţine unui grup si dorinţa de a trăi într-un mediu social prietenos. Puterea acestei nevoi motivaţionale îi atrage pe tineri, în special pe adolescenţi, să facă parte din grupuri. – Stima de sine include nevoile de realizare si de recunoastere a realizării de către ceilalţi. Ea cuprinde, de asemenea, compromisurile de păstrare a imaginii de sine în care ne angajăm, cum ar fi faptul că ne mulţumim mai degrabă cu o denumire mai interesantă a slujbei decât cu o mărire de salariu. – Actualizarea de sine reprezintă nevoia de dezvoltare individuală si de utilizare constructivă a abilităţilor personale. Aceasta se extinde si la creativitate si apreciere estetică, la nevoia de a sti si de a înţelege. Unele principii se potrivesc acestor nevoi. Unul dintre ele este homeostaza (oamenii fac constant eforturi de menţinere a statu-quo-ului). Un altul îl reprezintă principiul privării. În ceea ce priveste nevoile fiziologice, ele nu descresc niciodată în intensitate. Dacă un om este privat de împlinirea unei nevoi fiziologice (cum ar fi hrana), el va continua să caute această împlinire. Când privarea se referă la scopurile sociale, eficienţa asupra motivării ulterioare merge până la un punct. După acest punct, îsi pierde intensitatea, iar oamenii abandonează scopul respectiv – de exemplu, se pot resemna cu apartenenţa la o clasă socială sau cu un anumit statut. Principiul saturaţiei slăbeste nevoile fiziologice si poate duce la slăbirea motivelor sociale, însă pare a nu avea nici un efect asupra emoţiilor. Principiul evaluării scopurilor se bazează pe tensiune, dar si pe străduinţa de a îndeplini ceva. O barieră care este plasată între oameni si îndeplinirea scopului lor va duce la încercarea de îndeplinire a scopului respectiv, asta în condiţiile în care bariera nu se va dovedi prea puternică, caz în care oamenii, cel mai probabil, îsi vor schimba scopurile. Scopurile noastre sunt strâns legate de ceea ce vrem noi să fim. Ceea ce considerăm noi a fi de valoare probabil că reprezintă cheia personalităţii noastre. „Textura” mesajului. O dată ce stim la ce nevoi si valori vom face apel, vom înţelege si scopul mesajului nostru si care apel persuasiv are cele mai mari sanse să dea rezultate; apoi putem alege „textura” mesajului în vederea atingerii efectului persuasiv. Cum spuneam anterior, canalul ales dictează, într-o anumită măsură, tipurile de texturi. Televiziunea presupune cea mai largă gamă – designul culorii, miscarea si sunetul. Un competitor de luat în seamă îl reprezintă computerul, care are toate aceste elemente, si care presupune, în plus, controlul interactiv.

Imaginile si sunetele obţinute cu ajutorul computerului nu sunt, totusi, la fel de bune precum sunt cele oferite de televiziune. În cazul tiparului, mărimea, forma unui obiect si senzaţia produsă de el pot fi factori determinanţi în ceea ce priveste alegerea unei brosuri (ca să nu mai vorbim de citirea ei), a unui ambalaj de pe rafturile unui supermarket sau atragerea atenţiei oamenilor cu ajutorul unei reclame. În ceea ce priveste culoarea, persoanele care lucrează în relaţii publice trebuie să stie ce culori atrag o anumită audienţă si cât de bine se reproduc acele culori în canalul de comunicare ales pentru a comunica ceva acelei audienţe. Simbolurile non-verbale sunt, de asemenea, parte a texturii mesajului. Trebuie să le eliminăm în special pe cele care sugerează prejudecăţile, cum ar fi cea a unei femei care stă în picioare lângă un bărbat asezat la un birou. Indiciile non-verbale (a se vedea punctul e al capitolului II, pagina..., cursul de faţă) comunică lucruri pe care cuvintele nu le spun, iar diferite audienţe de astăzi, sensibile din punct de vedere cultural, se vor grăbi să le observe. Trebuie să ne asigurăm asupra faptului că simbolismul ascuns în proiectele mesajului se potriveste cu intenţiile noastre (indiciile non-verbale bine alese pot să se lege cu succes de mesajul comunicat prin cuvinte, iar indiciile alese fără atenţie pot distruge complet mesajul ales). Limbajul mesajului Problemele de comunicare se datorează, adesea, semanticii. Am insistat mult, de-a lungul capitolului anterior al cursului de faţă, asupra importanţei codului în cadrul celorlalte elemente componente structurii comunicării, asupra caracterului convenţional al semnului lingvistic (caracterul arbitrar al relaţiei dintre semnificant si semnificat, dintre partea carnală a cuvântului si partea lui conceptuală), cu consecinţe imediate în planul comunicării, dialogului dintre două persoane. Am atras atenţia asupra faptului că, efortul în comunicare trebuie să se axeze, focalizeze pe apropierea codurilor dintre cei doi poli: emiţător si receptor, organizaţie si publicuri. Respectiv, cuvintele pe care le folosim, în calitate de emiţător, trebuie să însemne pentru receptor acelasi lucru ca si pentru noi. Nu contează dacă cele alese de noi pentru a spune un lucru sunt cele despre care noi credem că ar suna cel mai bine sau ar fi cele mai autoritare; mai degrabă, trebuie să ne concentrăm asupra cuvintelor care au cel mai puternic si dezirabil impact asupra ascultătorului sau privitorului. Mesajul nostru trebuie să ajungă la receptor, prin urmare codul acestuia trebuie să conteze pentru noi. Confuziile lingvistice (vezi caracterul arbitrar al semnului lingvistic, pagina...cursul de faţă) abundă în sistemul educaţional, în guvern, în presă, peste tot. Factori importanţi în alegerea limbajului sunt claritatea, impactul emoţional si contextul. Claritatea. Cuvintele trebuie alese cu responsabilitate, intuind asociaţiile de idei pe care le-ar putea face receptorul, asociaţii bazate pe cadrele sale individuale de referinţă; intuind imaginile pe care cuvintele le evocă, imagini bazate de obicei pe stereotipurile pe care le are receptorul, si, pur si simplu, adecvând cuvântul în sine la respectivul mesaj. Se pot utiliza programe computerizate pentru a verifica claritatea si nivelul de accesibilitate al mesajului nostru. Impactul emoţional. El reprezintă, bineînţeles, o armă semnificativă în toate bătăliile purtate de propagandă. Impactul emoţional al iconilor – imaginile, evenimentele sau metaforele verbale care stârnesc emoţii – constituie un mecanism important de atingere a opiniei publice. Robert Blood, analist al comunicării strategice din Marea Britanie, afirmă: „Iconii infectează credinţele oamenilor; ele se reproduc prin comunicare si reprezintă virusii prin care se împrăstie persuasiunea”. Studiile sale arată că există trei factori care influenţează rata cu care imaginile iconice se împrăstie în constiinţele oamenilor: emotivitatea, rezonanţa si caracterul lor benign. Emotivitatea reprezintă măsura în care un icon duce la cresterea nivelului emoţiilor; rezonanţa – gradul în care se realizează acordul cu credinţele si anxietăţile existente; caracterul benign –lipsa efectelor directe asupra indivizilor expusi la ele. Contextul. Contextul mesajului – circumstanţele verbale – este de asemenea important. Nu există o modalitate usoară de alegere a cuvintelor. Ele nu trebuie să fie atât de generale, ca semnificaţie, încât să includă gânduri care nu au fost intenţionate, dar nici asa de limitate încât să elimine o parte din semnificaţiile intenţionate. Să lăsăm ca semnificaţiile să ducă la selectarea cuvintelor. O bună parte a scriiturilor neclare rezultă din utilizarea prea multor cuvinte generale, prea largi, a acelora care au prea multe semnificaţii, astfel încât nu este clară o idee anume. Cu cât cuvintele sunt mai generale, cu atât mai palidă este

imaginea pe care o creează; cu cât sunt mai precise, cu atât această imagine devine mai strălucitoare – în contextul relaţiilor publice. Repetiţia si consecvenţa. Deoarece oamenii caută si, în acelasi timp, evită mesajele, este important să luăm în considerare importanţa repetiţiei si a consecvenţei în mesajele de relaţii publice. Repetiţia creste sansele ca oamenii să fie expusi la mesaje. Consecvenţa ajută la cresterea credibilităţii. Primul nostru scop – în calitate de specialisti în relaţii publice –, este să ne asigurăm că mesajul ajunge la audienţa propusă, iar repetiţia creste sansele de îndeplinire a acestui scop. Următorul scop al nostru este să ne asigurăm că mesajul este crezut, iar aici ne ajută consecvenţa. Receptarea si acceptarea mesajelor. Există dovezi care sugerează că oamenii care au crescut urmărind intens emisiuni de televiziune au învăţat să evite mesajele pe care nu doresc să le recepteze. Într-o oarecare măsură toţi facem asta (intervine selectivitatea percepţiei noastre), altfel ne-am îneca în zgomote. Însă gradul înalt al selectivităţii noastre inconstiente, exercitat de către membrii generaţiilor electronice, ridică provocări specifice specialistilor în relaţii publice care încearcă să îi ajungă cu mesaje. Foarte apreciată a fost odinioară teoria fluxului în doi pasi, care susţinea că ideile curg într-un flux, dinspre cei care creează opinia, înspre publicul larg. Teoria sugera că liderii de opinie care consumă media specializate sau de masă sunt cei care adoptă ideile noi. Acestia îi influenţează pe ceilalţi, începând cu oamenii care le seamănă lor (cei cu aceleasi ocupaţii sau din aceeasi clasă socială). Sursele unui mesaj Modurile în care publicurile percep sursa unui mesaj reprezintă un factor semnificativ în direcţia acceptării sau respingerii mesajului de către ele. O sursă eficientă sunt oamenii. Noi ne găsim constant în conversaţie cu alţii, iar informaţia pe care o aflăm astfel are o mai mare credibilitate decât oricare altele, în funcţie de atitudinea pe care o avem faţă de vorbitor. Această credibilitate pe care o acordăm surselor „umane” fluctuează (sondajele ne arată că educatorii, doctorii, clerul se bucură de o credibilitate mai mare decât alţii). Tindem să căutăm drept surse nu doar oamenii care ne reflectă propriile opinii si atitudini, ci si massmedia care ne reflectă astfel. Oricine recunoaste că un emiţător trebuie să codifice mesajele, adică să traducă informaţia în ceva care să aibă o semnificaţie personală pentru receptorul dorit apropierea codurilor dintre cele două instanţe ale comunicării: emiţător si receptor). Totusi, tindem să uităm atracţia si interferenţele create de mesajele concurente, perturbările în ceea ce priveste credibilitatea si interferenţa datorată selectivităţii din partea receptorului. Dacă receptorul acceptă mesajul, el trebuie să-l decodeze, după care poate fi codificat răspunsul la mesaj. Dacă luăm în considerare mediul plin de distorsiuni existent în viaţa noastră de familie, în viaţa socială, educaţională, religioasă etc. este de mirare că până la urmă ajunge vreo comunicare la noi. Si, bineînţeles, majoritatea mesajelor nu ajung la noi. În alte cazuri, mesajele pe care le intenţionăm noi sunt contraindicate de către regulile gramaticale ale limbii sau din alte cauze. De exemplu, în utilizarea simbolurilor, recurgem adesea la stereotipuri (=imaginile din minţile noastre). Acestea sunt ceva personal si pot chiar să distorsioneze realitatea. În consecinţă, comunicarea, imprecisă la limită, îsi va asuma un risc si mai mare atunci când va utiliza stereotipuri. Dacă avem de-a face cu un public-ţintă clar definit si cunoastem bine stereotipurile pe care le putem utiliza eficient, adecvat asupra respectivei audienţe, putem porni la drum cu ceva încredere, altfel riscul este deosebit de mare. Principala critică adusă utilizării stereotipurilor pentru a reprezenta rolurile pe care le joacă oamenii sau pentru a desemna unele grupuri de oameni este că, pentru mulţi, imaginile respective se confundă cu realitatea. Reacţiile la un mesaj Procesarea informaţiei este esenţială în evaluarea impactului (potenţial) al comunicării. Cum am spus deja, Carl Hovland a consacrat ideea că pentru a schimba opiniile trebuie schimbate atitudinile, iar acest lucru a devenit cunoscut drept abordarea Yale a persuasiunii. El a accentuat faptul că o comunicare eficientă presupune atenţia, înţelegerea, acceptarea si reţinerea mesajului. Hovland a utilizat modelul lui Lasswell (cine ce spune, cui si cu ce efect) si a identificat sursa, mesajul, audienţa si reacţia audienţei ca reprezentând elementele ciclului de procesare a informaţiei. Sursa trebuie să-si dovedească puterea, competenţa, bonitatea, bunacredinţă, idealismul, similaritatea (cu audienţa) si dinamismul. Credibilitatea (încrederea, buna-

credinţă, idealismul, similaritatea) si autoritatea (puterea, competenţa, dinamismul) sursei reprezintă factorii conceptuali majori ai modelului Yale. William McGuire a observat un defect în teoriile procesării informaţiei de la Yale. El consideră că Hovland si colegii săi au ignorat relaţia dintre înţelegere si acceptare. În loc să se ocupe de sursă, McGuire s-a concentrat asupra receptorului. Modificările aduse de el clarifică relaţia dintre înţelegerea si acceptarea mesajului, indicând efectele separate pe care le au acestea asupra impactului mesajului. Trăsăturile de personalitate ale receptorului mesajului afectează înţelegerea, acceptarea mesajului si persuasiunea, în general. McGuire a redus etapele modelului Yale la două – receptarea conţinutului mesajului si ajungerea la înţelegerea lui – argumentând că, pentru a face posibilă o schimbare de atitudine sau de opinie, o persoană trebuie să primească efectiv un mesaj si apoi să ajungă la esenţa acestuia. McGuire, la fel ca Hovland si colegii săi, a presupus că noua informaţie cognitivă este aflată din conţinutul mesajului. Această presupoziţie a fost pusă în discuţie de către Anthony Greenwald, care afirma că oamenii nu află conţinutul unor mesaje, ci, mai degrabă, îsi creează mesajele lor idiosincratice ascunse, ca răspuns la mesajul original. Practicienii de relaţii publice au de ales între mai multe teorii (teoria motivaţiei ca problemă socială a lui Kurt Lewin, teoria disonanţei cognitive a lui Leon Festinger, teoria atribuirii a lui Fritz Heider, teoria învăţării sociale) pe care să le aplice în planificarea strategiilor referitoare la mesaje, pentru îndeplinirea unor scopuri. Sociopsihologul Kurt Lewin a observat că oamenii procesează informaţia si îsi calculează atitudinile pentru a crea combinaţii logice. Dinamica grupului este importantă în acest proces pentru că indivizii încearcă să-si ajusteze opiniile si percepţiile ca răspuns la normele de grup si la presiunile acestuia în direcţia uniformizării. Teoria disonanţei cognitive afirmă că oamenii se străduiesc să reducă discrepanţele care există în interiorul propriului lor sistem cognitiv. Experienţele oamenilor pot fi consonante (compatibile cu valorile), disonante (într-o poziţie conflictuală cu valorile proprii) sau irelevante. Cu cât este mai mare raportul consonanţădisonanţă, cu atât este resimţită mai profund disonanţa. Suprapunerea cognitivă apare atunci când trebuie făcută o alegere, existând mai mult de o variantă. Alegerea cea mai apropiată de compatibilitate creează cea mai mică disonanţă, si invers. De exemplu, o persoană onestă va fi mai afectată de minciună decât sunt hoţii. Explicarea eforturilor oamenilor de a înţelege comportamentele altora poartă numele de teoria atribuirii. După Fritz Heider există două tipuri de cauze utilizate în explicarea comportamentelor, si anume: cauzele situaţionale (externe) si cauzele dispoziţionale (interne). Dacă oamenii fac adesea lucruri neobisnuite în diferite situaţii, pentru motive pe care nu le putem înţelege, am putea să le atribuim comportamentele unor cauze interne sau dispoziţionale. Teoria învăţării sociale susţine că interacţiunea reciprocă si feedbackul continuu apar între cogniţia internă a unei persoane si o situaţie. Ceea ce aflăm din experienţă, observaţie, ascultare sau lectură etc. ne învaţă să ne asteptăm la consecinţe diferite, în situaţii diferite, de la acelasi comportament. În plus, spune teoria, modurile de aplicare sunt diferite pentru persoane diferite, depinzând de factori precum sistemele de valori. Cum spuneam, practicienii de relaţii publice trebuie să cunoască (si să aleagă) toate aceste teorii atunci când planifică strategiile referitoare la mesaj. Opţiunea selectată poate să fie aceea de a-i încuraja pe oameni să simtă că aparţin unor grupuri (Lewin). Poate fi utilizată pentru a evita ca un mesaj să intre în conflict cu valorile sau – dacă oamenii se află deja într-o stare de disonanţă cognitivă – să îi ajute pe oameni să reconcilieze conflictul valorilor cu ajutorul raţionalizării (Festinger). Autopersuasiunea, reprezintă cea mai de succes formă a persuasiunii. Profesorul de psihologie Robert Cialdini, se opreste asupra unor elemente ale autopersuadării, pe care le putem identifica într-o anumită strategie de persuasiune socială: 1 Consecvenţa: După ce s-au angajat într-o direcţie, chiar într-un mod superficial, oamenii sunt ceva mai înclinaţi să aibă comportamente consecvente cu acea poziţie. Când oamenii se decid să se supună unei cerinţe, ei verifică dacă au mai făcut ceva în trecut care să fi fost în aceeasi direcţie cu această cerinţă. 2. Reciprocitatea: O întrebare pe care si-o pun oamenii înainte de a fi de acord cu o cerinţă formulată de cineva este: „Îi datorez ceva acestui om?”. Dacă răspunsul este da, ei sunt ceva mai înclinaţi să se supună, adesea chiar dacă, altminteri, ar fi refuzat aceeasi cerere sau dacă ceea ce au fost de acord să facă este mai semnificativ decât ceea ce au primit anterior.

3. Validarea socială: Oamenii sunt mai influenţaţi să performeze unele acţiuni sau să creadă ceva când îi văd pe ceilalţi că fac acelasi lucru. Un element important pe care îl cercetează oamenii înainte de a decide care este comportamentul adecvat pentru ei într-o situaţie îl reprezintă modul în care acţionează ceilalţi. Din această cauză, celor care realizează mesajele publicitare le place să includă în mesaje expresii de tipul „cele mai mari vânzări” sau „cea mai rapidă crestere”, pentru a-si descrie produsele. Ei nu trebuie să spună direct că produsul este bun, e nevoie doar să spună că alţii cred acest lucru, ceea ce pare o dovadă suficientă. 4. Autoritatea: Oamenii sunt mai dornici să urmeze sugestiile cuiva pe care-l consideră o autoritate legitimă în termeni de cunoastere si credibilitate. A consacra credibilitatea cuiva poate fi o treabă înselătoare. 5. Caracterul limitat: Oamenii tind să dorească lucruri care sunt disponibile în număr mic sau a căror cantitate scade. Acest lucru explică succesul tacticilor de vânzare de tipul „termenlimită” sau „nu are rost să veniţi mai târziu”. Cercetările arată că oamenii îsi doresc foarte mult unele obiecte rare atunci când sunt în competiţie cu alţii pentru a le dobândi sau atunci când cred că ei au vreun fel de exclusivitate. Cele patru principii despre persuasiune ale lui Earl Newsom sunt clădite pe conceptul de identificare personală cu o idee sau cu o problemă, sugerând acţiuni pe care oamenii le vor întreprinde la un apel personal: 11. Identificarea: Oamenii se vor raporta la o idee, o opinie sau un punct de vedere doar dacă văd că acestea ar avea un efect direct asupra propriilor lor speranţe, temeri, dorinţe, aspiraţii, nevoi. 12. Sugerarea acţiunii: Oamenii vor susţine niste idei doar dacă acele idei sunt acompaniate de o acţiune propusă de promotorul lor sau dacă receptorul însusi le propune –în special o acţiune avantajoasă. 13. Familiaritatea si încrederea: Oamenii nu sunt dornici să accepte idei de la surse în care nu au încredere, indiferent dacă aceste surse sunt persoane sau instituţii. Astfel, un scop al activităţilor de relaţii publice este acela de a se asigura că o instituţie merită si obţine o astfel de incredere si că păstrează încrederea celor pe care îi consideră prieteni. 14. Claritatea: Înţelesul unei idei dintr-un eveniment, o situaţie sau un mesaj trebuie să fie clar pentru a fi persuasiv. (extrase din discursuri publicate de-ale lui Earl Newsom2....p272 Tdespre rp) Elementul „încredere” este foarte strâns legat de schimbarea opiniei. Fiecare dintre noi este mai înclinat să îsi asume atitudini si să accepte fără critici idei de la persoanele pe care le iubeste sau în care crede. De exemplu, în SUA, observatorii au prezis toate tiparele de vot ale tinerilor în vârstă de 18 ani, încă dinainte de a li se acorda dreptul de vot. Ce s-a întâmplat la vot? Cei mai mulţi dintre tineri au votat precum părinţii lor – probabil din cauză că îi iubesc si au încredere în ei. Totusi, chiar dacă tinerii nu si-ar fi iubit sau respectat părinţii, ei au primit informaţii de 2 la acestia pe termen lung (prin urmare, efectul e acelasi). Una din teoriile comunicării – numită „funcţia de narcotizare” – sugerează că sursa unui mesaj persuasiv, chiar dacă e vorba de o sursă căreia nu i se acordă încredere, poate să fie uitată după o perioadă lungă de timp, lăsând în urmă un reziduu de informaţii acceptate ca fapte certe. Identificarea si sugerarea unei acţiuni sunt, de asemenea, importante în schimbarea opiniei. Cât despre identificare, mulţi dintre noi simt o asociere cu ceilalţi – prin educaţie, religie, profesie, statut socioeconomic sau altă categorie. Ceea ce spun grupurile cu care ne identificăm ne sugerează anumite direcţii de acţiune pentru noi. Aceste asocieri au o putere potenţială deoarece, atunci când evenimentele o cer, opinia poate fi mobilizată pe direcţia intereselor proprii. După Philip Lesly, o asemenea mobilizare poate fi activată cu ajutorul unor lideri foarte vizibili. Lesly distinge cel puţin trei grupuri diferite în categoria „lider”. 1. Activistii, care se devotează promovării vizibile a unei cauze. 2. Liderii de opinie, atât în mass-media, cât si în plan individual – însă lideri pentru întreaga societate. 3. Liderii cu putere – legislatorii, oficialii guvernamentali, judecătorii si instituţiile de reglementare care au puterea de a întreprinde acţiuni ce vor afecta organizaţiile si societatea.

Din ce în ce mai mult, grupul de maxim interes pentru persuasiune îl reprezintă liderii de opinie. Ei au capacitatea de a face ca lucrurile să se întâmple. Activistii, indivizi si grupuri influente, mass-media si publicul general furnizează un input liderilor cu putere, însă ei, cu toţii, au putere mică. Acest input care ajunge la liderii cu putere este mult mai mare din partea activistilor si a liderilor de opinie decât din partea publicului sau a majorităţii organizaţiilor private. Mobilizarea opiniei de către un lider creează un grup de presiune. Chiar dacă noi nu suntem implicaţi direct într-o controversă anume, putem totusi, datorită propriilor noastre credinţe, să sprijinim un grup de presiune care pretinde a ne reprezenta. Opiniile, atitudinile si acţiunile oamenilor sunt, toate, afectate de familie, prieteni, grupuri informale sau grupuri formale – cum ar fi cluburile sau organizaţiile. Influenţa si presiunile din partea grupului devin evidente în special în timpul controverselor, după cum ne arată rezultatele cercetărilor. Când problemele sunt clare, presiunea grupului influenţează doar o treime din membrii săi. Dacă apare chiar si o mică voce care să contraatace, acea treime dispare. A-i face pe oameni să creadă un lucru este mai usor decât a-i împiedica să accepte ceva în care noi, ca organizaţie, nu dorim să creadă. O idee populară este că ascultătorii nu vor mai avea încredere în vocea opoziţiei dacă li se inoculează încă din mesajul puterii niste argumente opuse. Alte dovezi sugerează, totusi, că orice mesaj preliminar poate slăbi impactul unui atac persuasiv care ar putea veni din partea opusă. Scopul comunicării persuasive este adesea ascuns, devenind evident abia după o examinare atentă. Compararea conţinutului manifest cu intenţia poate fi realizată în cadrul examinării unor campanii de propagandă organizată (cum ar fi cele direcţionate de către un guvern înspre un altul, ca în războiul psihologic). Anumite tipuri de limbaj persuasiv pot diminua capacitatea de gândire critică a oamenilor, desi limbajul nu poate elimina total această capacitate; mai degrabă putem afirma că limbajul persuasiv declansează procesele mentale legate de memorie, imaginaţie si emoţii ceva mai mult decât pe cele legate de gândirea critică. În ceea ce priveste reţinerea (memorarea) informaţiei, cercetătorul Carl Hovland a descoperit că, în timpul unei perioade iniţiale, oamenii uită repede informaţiile prezentate verbal; această uitare descreste gradual, până când se observă o pierdere nesemnificativă. El a mai descoperit că oamenii reţin mai degrabă materialele cu înţeles decât pe cele obscure, însă suprautilizarea, chiar si a materialelor bune, pentru a creste reţinerea lor poate avea efect de bumerang. Mai mult decât atât,cu cât oamenii vor învăţa un material mai complet, cu atât mai mult îsi vor aduce aminte din el. Hovland a mai aflat că repetarea unui mesaj până la de trei-patru ori duce, de obicei, la cresterea atenţiei din partea oamenilor, însă o repetare de prea multe ori, fără apariţia unei recompense, va duce, cel mai probabil la lipsa atenţiei, plictiseală sau chiar la desconsiderarea informaţiei. Un lucru este sigur despre comunicare: nu vom putea spune niciodată că am făcut astfel încât publicul să ne înţeleagă mesajul, dacă nu îi furnizăm un mod de a ne răspunde. Deoarece procesarea informaţiei reprezintă un factor esenţial în comunicare, modelele care prezic cu succes comportamentele sunt importante pentru planificarea unei campanii de comunicare. Modelul lui Grunig (vezi exemplul de mai jos) încearcă să ilustreze importanţa potenţialului unei audienţe în ceea ce priveste comunicarea eficientă economic. Dintre cele patru variabile independente pe care le identifică Grunig, trei ne explică momentul în care va comunica o persoană: recunoasterea problemei, recunoasterea constrângerii si prezenţa unui criteriu de referinţă. Cea de-a patra variabilă este variabila de control, care arată când si cum va comunica o persoană; nivelul de implicare, aici, va duce fie la procesarea informaţiei (nivel scăzut), fie la căutarea de informaţie (nivel ridicat de implicare). În afară de acestea, recunoasterea unei probleme si constientizarea unor constrângeri duc la apariţia a patru tipuri de situaţii percepute: confruntarea cu problema, comportamentul constrâns, comportamentul de rutină si comportamentul fatalist. Rezultatele anticipează că, în eforturile de comunicare, patru dintre cele 16 posibilităţi vor fi atât de puţin eficiente din perspectiva costurilor încât nu vor merita investiţiile: acelea care combină nivelul scăzut (adică procesarea informaţiei), comportamentul de rutină si comportamentul fatalist. Douăsprezece intre ele sunt destul de eficiente din perspectiva costurilor. Printre acestea, publicurile active constituie o a doua au ienţă-ţintă, deoarece un public activ trebuie să-si organizeze comunicarea, iar eforturile active pentru obţinerea efectelor dorite necesită menţinerea comunicării. Publicurile

promare care vor avea de câstigat vor fi cele latente sau constiente sau cele si latente, si constiente. Cercetările recente sprijină două aspecte din modelul lui Grunig. Cercetarea arată că indivizii vor căuta si vor procesa informaţia cel mai probabil dacă ei anticipează că aceasta îi va ajuta să rezolve o problemă si dacă sunt implicaţi personal în încercarea de a rezolva problema. Cercetarea mai sprijină, de asemenea, presupunerea că oamenii care sunt constrânsi (care nu ar fi liberi să implementeze o soluţie, dacă ar avea una) nu vor căta sau procesa informaţii, cel mai probabil, desi această relaţie a fost explicată pe larg prin intermediul altor variabile. Opunându-se modelului lui Grunig, cunoasterea soluţiei la o problemă de către un individ (sau „criteriul de referinţă” din terminologia lui Grunig) este corelată în mod negativ cu căutarea si procesarea informaţiei. O bună parte a răspunsurilor publicului la informaţia persuasivă, într-o situaţie care necesită o schimbare de comportament, au de-a face cu locul pe care îl ocupă informaţia în ciclul difuzării. Ciclul difuzării are sase faze: 1. Constientizarea (denumită si prezentare). Publicul află despre o idee sau o practică, însă nu stie detalii. 2. Informaţia (denumită si participare, constând în atragerea atenţiei cuiva). Publicul primeste informaţii, dezvoltă un interes, vede oportunităţile. 3. Evaluarea (denumită si înţelegere). Publicul gândeste situaţia, cântăreste alternativele. 4. Testarea. Informaţia îsi capătă acceptarea socială; este experimentată. 5. Adoptarea (tratată ca un aspect al reţinerii). Publicul adoptă informaţia pentru a o utiliza din plin. 6. Adeziunea (tratată, de asemenea, ca fiind un aspect al reţinerii). Publicul afisează un angajament continuu, fidel. Discuţiile referitoare la felul cum poate fi afectat comportamentul oamenilor prin intermediul persuasiunii ne fac pe mulţi dintre noi să ne simţim inconfortabil. Totusi, cu toţii am exercitat asupra celorlalţi un tip de persuasiune pentru a ne satisface propriile dorinţe, din momentul în care copiii fiind, am observat că, dacă plângem, primim o sticluţă cu lapte. Ca adulţi, îi persuadăm pe ceilalţi să meargă cu noi la un concert pe care nu vor să-l vadă, să vină să ne ia din locul în care ne-a lăsat masina în pană etc. Desi câteodată acestea sunt considerate dovezi ale prieteniei, ele sunt, în fapt, niste negocieri. În acest proces de negociere am pus la bătaie ceva, declarat sau nu. Să nu pierdem însă din vedere faptul că, specialistii în relaţii publice se folosesc de diferite strategii de persuasiune, pentru schimbarea atitudinilor si acţiunilor astfel încât să fie îndeplinite niste obiective sociale, obiective cu efecte pozitive în viaţa noastră, a tuturora. III. 4 Canale si media de comunicare Canalele de comunicare sunt căi publice sau private, către si de la diferite publicuri, pentru transmiterea de mesaje. Media sunt mijloacele de transmitere a mesajelor prin aceste canale. Canalele publice sunt dominate de media de masă sau specializate, disponibile oricui vrea să plătească o taxă. Canalele private sunt folosite de obicei de media direcţionate către un individ sau grup ales anume. Este important de reţinut că un mijloc de comunicare poate fi si o persoană, dar media în general sunt ori tipărite ori electronice (a se vedea subcapitolul 4 –Moduri si mijloace de comunicare, al capitolului II). O altă distincţie făcută în relaţiile publice în legătură cu media este între tipurile controlate si cele necontrolate. Când se spune despre un mijloc de comunicare anume că este controlat, există o anumită garanţie că mesajul creat pentru acel mijloc va fi trimis către audienţă în forma în care a fost creat, fără modificări, dacă nu apar neajunsuri tehnice sau erori umane. Dar, din cauza accesului global la mesaje prin intermediul tehnologiilor electronice, multe mesaje ajung acum la audienţe pentru care nu au fost niciodată intenţionate. Toate eforturile de relaţii publice trebuie făcute într-un scop anume. Acel scop, împreună cu audienţa, cu mesajul în sine, cu timpul disponibil si cu bugetul, ar trebui să conducă spre alegerea unor media potrivite. În general, este vorba despre un mixaj de media controlate si necontrolate (un panou este un exemplu de media controlate, în timp ce, televiziunea face parte dintre media necontrolate).

Trebuie să luăm în considerare trei întrebări atunci când selectăm media potrivite pentru mesajul nostru: 1. Ce audienţă vrem să atingem si care este cota de credibilitate dată de acea audienţă fiecărui mijloc de comunicare? 2. Când trebuie să atingi acea audienţă si până la cea dată trebuie să primească un mesaj pentru a răspunde la el? 3. Cât trebuie să cheltuiesti si cât îţi permiţi să cheltuiesti? După ce răspundem la aceste întrebări si evaluăm răspunsurile, trebuie să punem alte patru întrebări suplimentare: 1. Care media ating cel mai mare segment al publicului-ţintă vizat la cel mai mic preţ? 2. Care are cea mai mare credibilitate si care este costul? 3. Pe care media poţi să te bazezi că vor livra mesajul în limitele de timp necesare pentru ca mesajul să fie eficient? 4. Ar trebui folosit un singur canal mediatic? Dacă este dezirabil un mixaj de media, ce media putem folosi pentru a se completa unele pe altele? Cele două tipuri principale de comunicare de relaţii publice sunt publicitatea si informarea publică si amândouă pot fi folosite cu mai multe tipuri de media. Confuzia dintre ce este publicitatea si ce este informarea publică este naturală pentru că nu există limite clare între cele două. Principala distincţie este de ordin economic, si anume, publicitatea are un timp sau un spaţiu pentru care se plăteste. Informarea publică, pe de altă parte, este reprezentată de relatările despre un client, un produs sau un serviciu care apar în timpul sau în spaţiul rezervat pentru „conţinut editorial” – stiri, relatări sau editoriale – sau pentru „programe” în audiovizual. Cele mai multe programe nu sunt plătite în întregime pentru că publicitatea este vândută în preajma programelor. În practica de relaţii publice sunt folosite de obicei, trei tipuri de publicitate: promo, anunţurile de interes public si publicitate de corporaţie tematică, pentru susţinerea unei poziţii sau de identitate. Alte trei tipuri de publicitate sunt folosite mai rar, dar pot apărea: obiecte promoţionale, publicitate în cooperare si publicitate profesională. Practicienii de relaţii publice trebuie să stie cum să elaboreze, să plaseze si să evalueze textele de publicitate. Crearea celor mai multe mesaje publicitare de orice fel – anunţuri de interes public sau mesaje comerciale – este un proces costisitor, iar evaluările eficienţei sunt limitate. Promo reprezintă ceea ce organizaţia pregăteste pentru a folosi prin intermediul propriilor media sau prin intermediul altor media controlate de acelasi proprietar. De exemplu, un ziar care face parte dintr-un trust de media tipărite si audiovizuale poate promova o ofertă specială pentru abonamente sau poate anunţa o nouă secţiune „Stiluri de viaţă” printr-o reclamă sau un promo la staţiile de televiziune ale trustului. Nu este plătită nici o sumă, desi alocările de spaţiu sau „bugetele” sunt stabilite. Anunţurile de interes public (AIP) sunt materiale de promovare a unui produs sau a unei idei (nu stiri) în forma unor anunţuri. În general, televiziunile păstrează spaţiu de reclamă nevândut pentru AIPuri, care sunt elaborate la fel ca reclamele de către organizaţii. AIP-urile au intrat si în sistemele de cablu. AIP-urile tipărite sunt plasate în general, către sfârsitul revistelor si câteodată în ziare. Publicitatea de corporaţie tematică este folosită de o organizaţie ca forum pentru părerile sale despre un subiect sau despre o problemă. Când subiectul afectează organizaţia direct, reclama respectivă devine aproape o declaraţie „de poziţie” direcţionată către public. Ele sunt o formă de lobby pentru influenţarea opiniei publice (nu oferă numai un comentariu general pe o anumită temă, ci cer si susţinerea unei poziţii în beneficiul anume al organizaţiei). Un alt tip de publicitate de corporaţie, care funcţionează mai puţin ca un mesaj persuasiv si mai mult ca un memento, este tipul pe care unele companii îl numesc reclame de imagine sau de susţinere. Reclamele de imagine sunt adesea folosite de companiile care vor să-si schimbe imaginea publică. Ele pot prezenta un logo refăcut sau o schimbare de politică. Organizaţiile nonprofit, mai ales organizaţiile legate de o anumită ramură industrială sau de o anumită profesie, pot folosi publicitatea pentru imagine. Din cauza tonului si conţinutului unei reclame de imagini, poate fi confundată cu o acţiune de informare publică. Câteodată, publicitatea pentru imagine seamănă cu

publicitatea pentru produs, si invers. O companie îsi poate lega imaginea de un produs, dacă este important pentru reputaţia unei companii ca numele ei să fie asociat, în mintea publicului, cu un anumit produs. Un instrument similar cu reclamele de imagine este reclama de identitate, folosită adesea de companiile care nu fac produse pentru consumatorul final sau de către companiile orientate către consumatorii finali, atunci când rezultatele neintenţionate au estompat recunoasterea publică. Publicitatea poate să facă uneori mai mult rău decât bine. De fapt, lipsa cercetării osândeste cele mai multe reclame de imagine. Ele sunt atât de „lipsite de informaţie” încât nu reusesc să convingă. Prin urmare, publicitatea poate crea probleme, la fel cum poate rezolva probleme. Pe plan global mai ales, reclamele ar trebui să fie analizate în legătură cu limba si cultura, atât pentru audienţele intenţionate, cât si pentru cele neintenţionate care ar putea fi expuse la mesaj. De exemplu, o reclamă la televiziunea din Peru arată mai mulţi africani gata să devoreze niste turisti albi înainte să le fie oferită în schimb Budinca Regală făcută de Nabisco. Peruvienii au considerat-o plină de fantezie si de amuzament, dar când ea a fost atacată în SUA, Nabisco a zis că reclama nu reprezintă valorile companiei si a fost o „greseală”. Este esenţială adaptarea ofertelor de vânzări la pieţele străine, fără ofensarea publicurilor din interiorul graniţelor. Desi multe companii depind de agenţii locale pentru a face apel la acea piaţă, trebuie să existe reguli. În general, este folosit un mixaj de media, iar diversele media pot fi împărţite în media controlate si media necontrolate. Un avantaj semnificativ al folosirii publicităţii plătite este că persoana care face publicitate are aproape întotdeauna control total asupra mesajului în sine, asupra contextului în care apare (mărime, formă, culoare) si asupra acelor media în care apare. Si, desigur, cel care face publicitate stie aproximativ când va primi mesajul o anumită audienţă. În plus, i se oferă acces la cercetarea de media despre audienţa pe care o are canalul mediatic respectiv, care indică cine va primi mesajul si cât de des va fi expusă audienţa la el. În cele din urmă, cercetarea de media va forma o idee despre impactul tipic pe care planificarea reclamelor îl va avea asupra comportamentului audienţei-ţintă. Publicitatea necontrolată este compusă din anunţuri de interes public (AIP) pregătite pentru posturile de radio si de televiziune. Mesajul este controlat, dar momentul în care va fi difuzat nu este. Numai organizaţiile nonprofit pot obţine timpii de antenă gratis. Politicile posturilor de televiziune în privinţa AIP-urilor sunt atât de diverse încât nu pot fi încadrate într-o descriere generală. Practicianul pur si simplu învaţă si aplică cerinţele impuse de postul respectiv. O persoană care scrie texte de publicitate are nevoie de mai multe lucruri decât de o simplă listă de detalii de la marketing si de la vânzări care descrie ce ar trebui atins. Copywriterul trebuie să stie scopul anunţului sau al reclamei, canalul pe care va fi difuzată si tipul de audienţă intenţionat. Copywriterii trebuie să definească clar scopul unui anunţ. Este făcut în scopul informării? Este făcut pentru a introduce un nou produs, pentru a atrage o nouă piaţă, pentru a sugera o nouă utilizare pentru un produs obisnuit? Este făcut în scopul persuadării? Următorul anunţ pentru o curăţătorie a apărut într-un ziar britanic –scopul lui este destul de clar: „Angajăm pentru muncă grea, dar bine plătită, femei puternice si grase care vor să slăbească.” Câteodată, scopul unui anunţ este „poziţionarea”. Cei care fac publicitate au elaborat tehnica aceasta ca metodă de a găsi un loc pe piaţă, iar cei care elaborează strategiile de informare publică au început să o împrumute. După ce a fost hotărât scopul unui anunţ, următorul lucru este alegerea acelor media care vor fi folosite. Pentru cele mai multe reclame este folosit un mixaj de media, asa că modul în care materialul poate fi interpretat pentru diverse media (tipărite sau audiovizuale) este important în elaborarea textelor si în planificarea imaginilor. Chiar dacă angajăm pe altcineva pentru a scrie si a produce reclamele, trebuie să stim foarte multe lucruri despre media care vor fi folosite, pentru ca reclamele să fie potrivite pentru audienţa fiecărui canal mediatic în parte. Pentru că publicitatea este atât de costisitoare, cele mai multe organizaţii apelează la un grup de redactori si de artist şi profesionisti pentru a elabora anunţul în sine. Totusi, acesti oameni nu cunosc organizaţia si publicurile la fel de bine ca o persoană care lucrează cu ele tot timpul. Trebuie să-i ajutăm să folosească tonul potrivit în reclame si trebuie să oferim informaţii foarte corecte celor care vor face anunţul, reclama sau AIP-ul. O atenţie specială în evaluarea reclamelor înainte ca acestea să primească aprobarea pentru a fi distribuite

este reexaminarea reclamei care a fost produsă în funcţie de scopul hotărât mai înainte (interesele clientului ne obligă să punem accent pe scop). Problemele care nu pot fi controlate în legătură cu publicitatea includ plasarea nefericită, imitarea ideilor bune de publicitate si efectele proaste ale publicităţii negative. Miturile sunt sursele altor două probleme pe care le are de înfruntat publicitatea. Una este ideea că o singură campanie de publicitate poate fi eficientă în mai multe ţări si pentru mai multe culturi.. O campanie globală funcţionează atunci când sunt îndeplinite trei condiţii: 1. Piaţa s-a dezvoltat în acelasi mod de la o ţară la alta. 2. Scopurile campaniilor, legate de consumatori, sunt similare. 3. Consumatorii au aceleasi dorinţe si nevoi în întreaga lume. O campanie globală nu va funcţiona decât dacă sunt îndeplinite toate condiţiile. Al doilea mit este că o singură imagine sau un concept de publicitate va funcţiona într-o cultură. Cercetările psihografice indică nevoia diferitelor abordări (care nu reies numai din rezultatele cercetărilor demografice). Fie că formatul este o reclamă filmată sau coperta unui volum brosat, este important să adaptăm reclama la public. Prin urmare, în multe cazuri, trebuie folosite mai multe abordări pentru a vinde exact acelasi produs mai multor publicuri. O a doua categorie importantă de mesaje plasate în diferitele media de practicienii de relaţii publice aparţine informării publice. Ce este informarea publică? Este cel mai important material dintr-o revistă naţională? Sunt treizeci de secunde la stirile din prime time, de la televizor? Este un material de o coloană într-un ziar local? Raportul anual? O publicaţie internă? Apariţii pe o pagină de Web? Este toate acestea, si mai mult decât atât. Informarea publică este reprezentată de informaţiile despre o organizaţie care apar sub forma materialelor de presă (nu sub forma publicităţii) într-o publicaţie sau în orice alte media informative. Adesea este vorba despre stiri, dar poate fi si un mesaj legat de vânzări sau un mesaj promoţional. Candidaţii pentru posturile publice care ţin adesea discursuri si se asteaptă ca acestea să apară la stiri având două lucruri: pe ei însisi si ideile lor. Alte feluri de informare publică, desigur, pot fi strict informaţionale. Cea mai mare parte din paginile de afaceri ale ziarelor este umplută cu comunicate de presă si cu materiale care se bazează pe comunicate de presă. În acest caz, practicienii de relaţii publice funcţionează ca niste reporteri, iar ceea ce scriu despre organizaţia sau despre clientul lor sunt stiri de impact. Desi o mare parte din datele de informare publică pe care practicienii de relaţii publice le oferă presei sunt prezentate ca buletine de informare sau sub formă de comunicat de presă, multe alte instrumente de informare publică sunt folosite pentru a atinge publicurile nonmedia. Acestea includ publicaţii, filme si producţii video, discursuri, diferite media legate de angajaţi, pagini de Web si alte media speciale. Trei categorii mari de publicaţii duc materialele de informare publică direct la audienţe: publicaţiile organizaţionale, publicaţiile ramurii industriale si cele ale profesiei sau ale asociaţiei. Una din principalele publicaţii pentru angajaţi care este produsă de departamentul de relaţii publice este manualul angajatului, care are funcţia de lucrare de referinţă si de instrument eficient de orientare. Publicaţiile pot fi produse în interiorul organizaţiilor sau în afara lor. Cele mai multe filme si casete video sunt produse de specialisti din afara organizaţiei dacă organizaţia nu este destul de mare pentru a putea susţine o unitate internă. Pe măsură ce audienţele sunt din ce în ce mai orientate către prezentări grafice si audiovizuale, practicienii de relaţii publice nu îsi pot permite să ignore filmele si casetele video ca instrumente de transmitere a informaţiei si de informare publică. Alte forme de mesaje electronice sunt videotextul, teletextul si Intranetu. Unul dintre tipurile de film de luat în considerare este cel de lungmetraj sau filmul sponsorizat. Audienţele obisnuite pentru filmele sponsorizate sunt scolile, organizaţiile comunităţilor, posturile de televiziune. Discursurile sunt si ele o formă de informare publică. Atunci când presedintele unei organizaţii vorbeste clubului Dinamo, rezultatul este informarea publică, fie că presa locală preia discursul sau nu: o persoană este tot un canal mediatic. Un practician de relaţii publice primeste de obicei sarcina de a face documentarea pentru discursuri si de a scrie discursuri. Pentru a fi bine primite, frazele trebuie să fie create pentru acel grup anume. Discursurile sunt adesea publicate sub formă de brosuri si sunt trimise publicurilor speciale. Această modalitate măreste folosirea lor ca instrumente de informare

publică. De asemenea, întâlnirile generează adesea informare publică, fie că sunt pentru publicurile interne sau externe. Intern, întâlnirile sunt folosite pentru a da posibilitatea co ducerii să interacţioneze cu angajaţii si să primească feedback. Întâlnirile în grupuri mici sunt văzute ca un instrument eficient de management si adesea generează materiale de informare publică în publicaţiile interne. O altă categorie de mesaje de relaţii publice folosite pentru promovarea organizaţiilor si a indivizilor nu apare nici sub formă de conţinut editorial, nici ca stiri în presă. Este vorba de mesaje promoţionale ce includ: târgurile, identificarea unor personaje cu organizaţia, prezentările multimedia, televiziunea cu circuit închis, cărţile, timbrele comemorative si chiar benzile desenate. Pentru a ne hotărî unde să plasăm mesajele de informare publică, trebuie să avem o imagine obiectivă a ceea ce se poate întâmpla cu ele, de la creare la distribuire. Acest lucru inseamnă să ne gândim care este gradul de control pe care îl avem asupra distribuirii mesajului de către un anumit canal mediatic. Dacă nu suntem redactorul-sef, diversele media specializate intră în categoria celor necontrolate. Altă persoană decide dacă va fi folosit si cum va fi folosit materialul nostru. Redactorii-sefi primesc comunicatele de presă de la sursele de distribuţie de relaţii publice care funcţionează ca agenţie de presă, prin faxuri, prin posta electronică si prin posta obisnuită. Comunicatele mai pot fi luate si de pe pagina de Internet a organizaţiei, dar aceasta se întâmplă de obicei dacă este anunţată o stire nouă. În plus, invitaţiile pentru a participa la un eveniment pot fi folosite pentru a câstiga interesul presei pentru evenimentele de relaţii publice. Prin urmare, informarea publică în mass-media si în media specializate din afara organizaţiei este necontrolată si cere o pregătire atentă pentru a îndeplini cerinţele respectivului canal mediatic. Birourile de relaţii publice pregătesc adesea materiale care sunt transmise direct publicurilor, sub formă de publicaţii, sub formă electronică sau video. Newsletter-urile si revistele sunt în mod obisnuit elaborate de practicienii de relaţii publice, în timp ce majoritatea producţiilor video sunt făcute în afara organizaţiei. Practicienii de relaţii publice se confruntă mai ales cu două probleme în producerea publicaţiilor de corporaţie. Prima problemă este să afli ce se întâmplă în organizaţie, pentru a avea materie primă pentru publicaţie. A doua problemă este tendinţa conducerii de a considera publicaţia un organ de propagandă prin care se poate spune cititorilor ce i-ar plăcea conducerii să creadă acestia, nu ce le-ar plăcea cititorilor să afle. Strângerea informaţiilor în interiorul unei organizaţii este asemănătoare cu munca reporterilor de stiri prin găsirea si cultivarea surselor. Rapoartele anuale sunt încă făcute intern de unele companii. Dintre toate publicaţiile produse de o companie, raportul anual este văzut ca piesa care reprezintă semnătura companiei. Unele companii nu au aproape deloc publicaţii pe hârtie; aproape toată comunicarea este în formă electronică si, de obicei, prin Intranet. Spre deosebire si de publicitate, si de informarea publică elaborată pentru a fi difuzată direct publicului, informarea publică elaborată pentru mass-media este în general necontrolată în totalitate, si în ceea ce priveste distribuţia, si în ceea ce priveste mesajul. Informaţiile despre o instituţie, un produs sau o persoană care apare în stirile dintr-un ziar sau dintr-o revistă ori la radio sau la televiziune sunt folosite în modul pe care îl consideră de cuviinţă redactorii sefi. Informaţia ajunge în massmedia pe multe căi, dar există trei căi principale: comunicatele de presă, prezenţa presei la un eveniment si interviurile. Pentru a fi acceptabil, un comunicat de presă trebuie scris în stilul utilizat de un canal mediatic anume si trebuie prezentat într-o formă potrivită cu tehnologia acestuia. Cunoasterea cerinţelor tehnologice ale media este importantă si dacă vrem să atragem presa la un eveniment. Un discurs poate constitui un eveniment, si cu siguranţă o conferinţă de presă este un eveniment, dar un interviu nu este. Din ce în ce mai mult, interviurile cu presa sunt oferite de către directorul general cu ajutorul practicianului de relaţii publice. Prin urmare, în sarcina specialistului de relaţii publice intră si pregătirea directorului general ca purtător de cuvânt eficient si util. O mare parte din informarea publică negativă pe care o are o organizaţie poate fi atribuită erorilor de management: planificare defectuoasă, comunicare puţin eficientă sau politici proaste. Dar lipsa materialelor de informare publică este, probabil, vina specialistului în informare publică. Reporterii spun că aruncă între 80 si 90% dintre comunicatele de presă pe care le primesc, pentru că sunt inutilizabile. Pentru evitarea informării publice negative si a noninformării publice, ar trebui respectate întotdeauna următoarele sase reguli:

1 Asigură-te că informaţia pe care o oferi este adecvată pentru canalul mediatic respectiv prin conţinut si stil si că ajunge în timp util. 2. Verifică exactitatea tuturor faptelor cu atenţie si uită-te de două ori după informaţiile care lipsesc; 3. Pentru a răspunde la orice întrebare care ar putea apărea, dă numele si numărul de telefon al persoanei pe care presa ar trebui să o contacteze; 4. Include pe fotografii numele furnizorului, adresa si numărul lui de telefon, stampilate sau scrise cu pixul pe margine, astfel încât cerneala să nu fie suptă de hârtie; atasează legendele cu lipici cauciucat (nu cu lipici, nu cu agrafe de hârtie); si, cel mai important, asigură-te că legendele sunt la locul lor; 5. Nu suna niciodată să afli de ce o poveste sau o fotografie nu a apărut; si nu întreba niciodată, atunci când trimiţi un material, când va apărea; 6. Nu trimite o dată cu comunicatele de presă o însemnare prin care ceri articolele care apar în ziar. Ziarele nu au birouri comerciale care să se ocupe de dosarele cu revista presei. O altă greseală făcute de cei care scriu comunicate de presă este neluarea în considerare a audienţei unui anumit canal mediatic. Publicaţiile profesionale primesc adesea mai multe comunicate pentru mass-media în general decât pot să folosească, pentru că nu sunt adaptate publicaţiei. Unele organizaţii ar trebui să dea mai multă atenţie unui alt tip de media specializate, asa numitele media alternative, mai ales dacă trebuie să ajungă la activisti si la grupurile de interes. Practicienii de relaţii publice au posibilităţi nelimitate să ajungă la publicurile lor dacă gândesc „micro”, nu „macro”, în ceea ce priveste informarea publică, si dacă elaborează comunicate în mod special pentru audienţa respectivelor media selectate. Desi directorii de stiri de televiziune preferă să folosească materialele făcute de proprii lor angajaţi sau materialele de la o altă sursă de stiri, ei folosesc acum din ce în ce mai mult casetele video de informare publică. Comunicatele de presă video (CPV) sunt de obicei stiri de impact, nu reportaje, si pot fi transmise prin satelit. CPV-urile si casetele cu imagini suplimentare (trimise împreună, pentru ca directorii să poată crea versiuni diferite ale materialului) sunt atât de folosite acum încât industria distribuţiei video a crescut. Un mod de a suporta costurile este parteneriatul cu altă companie. Aceste comunicate de presă video, în cooperare, împart costurile de producţie si de distribuţie si pot avea ca rezultat un film cu un interes mai larg. Televiziunile educaţionale folosesc adesea casete video si filme cu reportaje produse de practicienii de relaţii publice, dacă acestea nu conţin reclame, si la fel fac si televiziunile comerciale, dar mult mai rar. Materialele de informare publică nu înlocuiesc niciodată stirile de eveniment – stirile înregistrate în momentul în care un eveniment este în desfăsurare (de obicei de către jurnalisti) –, dar este cel mai bun mod de a spune o poveste în avans (o informare primară a jurnalistului). Totusi, o asemenea casetă sau un asemenea film sunt si ele supuse editării, la fel cum sunt supuse comunicatele de presă scrise, sau, la fel, s-ar putea să nu fie folosite deloc. Este cu siguranţă vorba de o zona care scapă controlului – aproape la fel de incontrolabilă ca relatările jurnalistilor de la faţa locului, care sunt rezultatul chemării unei echipe de televiziune la un eveniment. O formă de informare publică televizată care nu poate fi trecută cu vederea este talk-show-ul. Talkshow- urile din timpul zilei si de seară prezintă oameni care îsi promovează ultima carte, ultimul cântec, ultimul film sau propria persoană. Pentru asemenea evenimente, practicianul de relaţii publice trebuie să se asigure de trei lucruri: 1. că emisiunea se potriveste cu obiectivul de relaţii publice; 2. că organizaţia sau sponsorul are o reputaţie bună în urma emisiunii; 3. că purtătorul de cuvânt este bine antrenat sa are calităţile necesare unei apariţii la televiziune. Unul dintre miturile care îi bântuie pe practicienii de relaţii publice este acela că expunerea TV este extrem de importantă. Nu este adevărat. Expunerea TV este atât de trecătoare, iar audienţa este atât de fragmentată încât, dacă informaţia nu este folosită de toate reţelele, impactul va fi minim. Cea mai mare parte a impactului materialelor de la faţa locului, făcute de jurnalisti, este datorată documentarelor si reportajelor. Tehnologia digitală a creat noi metode de

a transmite informaţia si de a interacţiona cu publicurile. Putem să facem cercetare academică online, la fel cum căutăm informaţiile care ne privesc personal, cum ar fi găsirea celor mai ieftine bilete pentru o călătorie si cumpărarea lor on-line. Sar putea să folosiţi un CD-ROM în acest curs. Desi nu este o tehnologie nouă, din ce în ce mai mulţi practicieni de relaţii publice folosesc acum CD-ROMuri în locul brosurilor sau chiar în locul materialelor de prezentare, cum ar fi dosarele cu revista presei. Este mai mult spaţiu pentru informaţii, iar calitatea filmelor este extraordinară. Putem să folosim un CDROM sau Internetul pentru a distribui un CPV. Internetul oferă site-uri care asigură 24 de ore pe zi surse la nivel global pentru presă. Toate tipurile de consumatori de informaţie folosesc site-urile de Internet, iar presa are propriile site-uri unde utilizatorii se asteaptă să găsească ultimele informaţii furnizate de instituţiile mediatice. Organizaţiile de toate tipurile, profit si non-profit (inclusiv cele guvernamentale), au pagini de Internet, iar atunci când accesăm acele pagini, mai ales în cazul paginilor organizaţiilor comerciale, este posibil să găsesti si publicitate si mesaje editoriale. De aceea, paginile de web sunt unul dintre hibrizii noi cei mai adaptabili. Există mai multe îndatoriri permanente care sunt importante pentru menţinerea interesului pentru un site de Internet. Acestea includ: oferirea unui conţinut substanţial, actualizarea lui în timp util, înlesnirea folosirii lui, oferirea unei prezentări bune în cuvinte pentru cei care renunţă la grafică pentru a reduce timpul în care se încarcă o pagină, prezentarea tuturor informaţiilor „de bază” pe care te-ai astepta să le găsesti si în „foi volante cu informaţii” ale organizaţiei, alături de informaţiile cu valoare de stire care ar atrage toate publicurile organizaţiei, nu numai presa. Ca acest lucru să se întâmple, ne-am putea gândi la micro-site-uri pentru anumite funcţiuni, cum ar fi campanii noi, oferte speciale, comunicare de criză si vânzări on-line. Oamenii intră pe site-urile speciale la propriile lor adrese, iar acel site oferă apoi o legătură către pagina principală a organizaţiei. Micro-site-urile nu sunt de obicei menţinute foarte mult. Datorită flexibilităţii lor, sunt un instrument foarte bun pentru informare publică si promovare si un loc de care depind reporterii pentru informaţii. Internetul se dovedeste o sursă de încredere si pentru stirile video. Desi nu este, probabil, cel mai bun mod de a distribui CPV-urile, filmele on-line nu sunt interesante numai pentru jurnalisti. Aspectul interactiv în două sensuri este ceea ce face Internetul atât de atractiv ca nou canal de comunicare. Internetul a schimbat radical practica de relaţii publice, pentru că publicurile pot fi definite mai clar si pot fi ţintite mai precis. Mai mult, natura interactivă a Internetului permite o monitorizare si o evaluare pe care te poţi baza mai mult. Partea negativă a acestei schimbări este că stirile proaste pot deveni instantaneu globale, iar e-mail-ul si grupurile de discuţii pot răspândi zvonuri chiar sub pretextul că acele informaţii vin din partea organizaţiilor. Organizaţiile pot să fie atacate direct prin site-uri înselătoare care le imită propriile site-uri. Site-urile web sunt adesea create si apoi abandonate, aruncând o imagine negativă asupra organizaţiei. Unele site-uri web sunt pur si simplu prea complexe pentru a fi folosite eficient, iar oamenii nu se întorc la ele dacă nu consideră că tehnologia folosită este uimitoare. Dacă aceste acţiuni nu sunt bine gândite, pot fi simpliste si plictisitoare si nu oferă în realitate nici o informaţie despre utilizator. Noile tehnologii, cum ar fi realitatea virtuală, par foarte promiţătoare pentru relaţiile publice. Eficienţa tuturor formelor de comunicare depinde de folosirea adecvată si inventivă a canalelor existente de comunicare si a diverselor media. Capitolul IV Protocolul – instrument de comunicare IV. 1. Fundamentarea noţiunilor de bază; elemente de vocabular si „gramatică”proprii protocolului Pe frontispiciul clădirii de la New College din Oxford se află scris „Manners make man” respectiv comportamentul îl face pe om. Evoluţia istorică a demonstrat că regulile de politeţe si de protocol sunt influenţate de mai mulţi factori: a. de forma de guvernământ, respectiv republicană sau monarhică; b. de concepţiile filosofice, juridice si politice ale vremii; c. de gradul de dezvoltare al societăţii, în ansamblul său. Se poate observa că, uzanţele practicate în societate si în lume sunt în continuă evoluţie, că ele reflectă de fapt, caracterul naţional si starea moravurilor. Regulile de protocol si politeţe

sunt impregnate nu doar de trecerea timpului, de evoluţia generaţiilor, de influenţa mass-mediei, de dezvoltarea stiinţei si tehnologiei, ci si de concepţiile politice si juridice specifice fiecărui stadiu de dezvoltare al societăţii. Fenomenul de „primenire” a generaţiilor atrage după sine si „primenirea” regulilor de comportament, pot să apară reguli noi care să le înlocuiască pe cele vechi. Pentru secolul al XVIII-lea, cel mai edificator exemplu îl reprezintă Comuna din Paris, care a produs mutaţii fundamentale – si în ceea ce priveste formele de protocol. Astfel, apelativul „dumneavoastră” este înlocuit cu „tu”, oamenii se transformă, din punct de vedere al calificării si chiar al apelării lor în „cetăţeni”, titlurile regale si nobiliare sunt abolite, toate acestea pentru a sluji principiul egalităţii, sacru pentru revoluţia franceză. Abolirea privilegiilor nobiliare a avut ca fundament servirea principiului egalităţii între oameni. Mai mult chiar, se simte nevoia până si a adoptării unei cronologii diferite, care să întărească faptul că s-a răsturnat un sistem de valori care a fost înlocuit cu altul. Inclusiv perioadele de trecere de la un sistem la altul, de la un regim politic la altul, de la o etapă de evoluţie a societăţii la alta (ceea ce numim tranziţie), se resimt în planul normelor de comportament de această stare de căutări, de asezare a concepţiilor, care uneori duce la compromis (si în cazuri limită la proliferarea Kischului). Cel mai grăitor moment istoric de acest gen l-a reprezentat sfârsitul secolului al XVIII-lea rămas în istorie sub pecetea lui Napoleon. Întreaga perioadă napoleoniană reprezintă o perioadă de „tranziţie haotică”, de compromis în sensul de încercare de a împăca două epoci istorice, una apusă doar pe jumătate, alta în curs de a se naste. Astfel, Napoleon este ales prin plebiscit, însă la fel ca un Bourbon este miruit cu uleiul sfânt cuvenit regilor. Mai mult chiar, el este încoronat de papă, la fel cum se întâmplase si cu Carol cel Mare, desi devine Împărat prin Constituţia Republicii. Edificator este si modul în care se prezentau documentele oficiale ale administraţiei napoleoniene, pe care se menţiona, ca stat, Republica Franceză, iar drept conducător al statului, Napoleon Împărat. Fenomenul de respingere a trecutului se manifestă, în egală măsură, în planul ideatic, al concepţiilor, al mentalităţilor, cât si în cel al formalismului protocolar. Istoria a demonstrat că si în ceea ce priveste normele de comportament, ca si în celelalte domenii, regăsim fenomenul modei. Pe de altă parte, un cuvânt greu de spus în normele de comportare îl are tradiţia. Confucius (551–479) observa – cu multă înţelepciune – faptul că virtutea nu este nimic dacă nu se naste din curtoazie adevărată. Regulile de curtoazie occidentală sunt urmate în ţările în care civilizaţia este de origine europeană. Ele sunt, în acelasi timp, adoptate si de protocolul diplomatic. Există anumite trăsături care particularizează curtoazia occidentală faţă de cea practicată pe alte continente, si anume: 1. este mediteraneană, pentru că modul de a fi concepută, supleţea formelor de manifestare si ritmul proporţiilor vin de la civilizaţia greacă; 2. este romană prin cadrul juridic, prin originea acestuia si formele de ordonare; 3. este crestină, ceea ce dă un ton particular spiritului său de libertate, egalitate, fraternitate; 4. este europeană si atlantică în acelasi timp, datorită îmbinării dintre Europa occidentală si Statele Unite ale Americii, generată în special de deplasările de o parte si de alta a celor înstăriţi; 5. se resimte influenţa succesivă a Evului Mediu si a Renasterii, care au plasat femeia în centrul vieţii mondene, acordându-i un statut deosebit, care nu se regăseste în alt tip de civilizaţie; 5. este puternic îmbibată de spiritul francez, deoarece curtoazia occidentală a căpătat contururi precise, apropiate formei actuale, la curtea regilor franci, în secolele XVIIXVIII, care au servit ca model întregii Europe (curtoazia europeană s-a format în saloanele franceze, în secolele al XVII-lea si al XVIII-lea fiind celebre următoarele saloane: în 1726 doamna de Tercin, apoi în secolul al XVIII-lea salonul doamnei de Deffaud, al doamnei de Geoffrin, al domnisoarei de Lespinase etc.). Este recunoscut faptul că după întunecatul Ev mediu si chiar după perioada renascentistă, monopolul in ceea ce priveste regulile de educaţie si de comportament a fost deţinut de curtea Regelui Soare, Versailles-ul însemnând: „un moment de înflorire a eleganţei si distincţiei, dar si al unei distincţii gratuite, goale, false, deci după „corsetul” formelor

fără acoperire, politeţea a tins să devină o comportare naturală, „utilitară”, etică si estetică”1 . Multe din noţiunile învecinate protocolului (politeţe, etichetă, bune maniere, bunăcuviinţă) sunt obiect de studiu al eticii – „filosofie asupra moralei si/sau binelui sau datoriei”2. Autorul amintit recunoaste eticii trei momente, si anume: – normativ, care este primul din punct de vedere al reprezentării cantitative; – descriptiv; – explicativ. De-a lungul evoluţiei gândirii etice universale, în antichitate regăsim o etică a binelui si a virtuţii (vezi „Etica nicomahică” a lui Aristotel), iar în perioada modernă o etică a datoriei (a se vedea lucrările lui Immanuel Kant: „Metafizica moravurilor” si „Critica raţiunii practice”). În acest capitol, dorim să explicăm obiceiurile protocolare cele mai răspândite si câteva din regulile 1 Vasile Isdrăilă, Buna-cuviinţă si comportamentul civilizat, Ed. Facla, Timisoara, 1988, pp. 24-25. 2 Vasile Morar, Etica, Filosofia binelui si stiinţa dreptăţii, Univ Crestină Dimitrie Cantemir, Bucuresti, 1994, p 7. de etichetă care le însoţesc, pentru a le putea înţelege mai bine si a sti să le utilizăm nestingheriţi. Firul conducător este cel al comunicării. Mai întâi, pentru că asa stau lucrurile în secolul nostru, în care comunicarea între naţiuni, popoare si indivizi este în egală măsură ca o dorinţă si o necesitate universală. După aceea, datorită veridicităţii formulei (discutate în capitolul al doilea, cursul de faţă) lui Marshall McLuhan „The medium is the message”, care se aplică foarte bine protocolului ca mediu purtător de mesaje. Fiind un limbaj simbolic, în speţă un limbaj non-verbal, lectorul este invitat să cunoască principalele elemente de vocabular si gramatică, pentru a înţelege mai bine – în ultimă instanţă – comunicarea, al cărei subiect este fie ca actor, fie, alteori, ca spectator. Prin urmare, ne vom opri pe rând, la fiecare dintre noţiunile învecinate protocolului si vom încerca să le definim, pentru o mai bună delimitare (=diferenţe si asemănări) a genului proxim si a diferenţei specifice a protocolului. Uzanţele reprezintă elemente de fond, care caracterizează, într-un timp si loc determinat, practicile urmate în relaţiile umane, ele fiind regulile statornicite în comportamentul social. Politeţea (etimologic, cuvântul „politeţe” a fost preluat din limba franceză „politesse”, care la rândul ei l-a împrumutat din limba italiană „politezza”, unde evocă ideea de curăţenie, în sensul de „curăţenie” morală, de puritate a trăirilor si a comportamentului uman) reprezintă un ansamblu de norme de comportament bazate pe amabilitate, bună-cuviinţă, respect reciproc si toleranţă. Ea personifică trăsătura comportamentală a celui care respectă întocmai rigorile tradiţionale ce sunt impuse de colectivitate. Politeţea a fost definită ca „permanenta atenţie acordată celor din jur”, „arta de fi plăcut celor din jur” sau „respectarea demnităţii tuturor, începând si terminând cu a ta însuţi”3. Diferenţa între protocol si etichetă, pe de o parte, si politeţe, pe de altă parte, constă în faptul că „(...) în timp ce protocolul si eticheta sunt normative, politeţea se referă la atenţiile, atitudinile sau gesturile care tind să arate respectul faţă de celălalt, fiind, în acelasi timp, si mijloace care garantează o luare de contact favorabilă”4. Eticheta reprezintă adeseori „un simplu ceremonial exterior, care poate da luciu dar nu si strălucire”, deoarece adevărată strălucire a fiinţei 3 Vasile Isdrăilă, p. 19. 4 Louis Dussault, Protocolul, instrument de comunicare, Ed. Galaxia, Bucuresti, 1996, p. 30. umane nu vine din exteriorul ei ci dinlăuntrul ei.” Aspectul exterior al exprimării fiinţei noastre nu poate suplini goliciunea si pustiul din interiorul acesteia. Mai mult chiar, uneori o etichetă exagerată, se poate transforma în contrariul ei, ea poate sfida orice măsură si de aici, bunul simţ si bunul gust. Este posibil ca o persoană să respecte normele de protocol dar să le încalce pe cele de politeţe. De pildă, la o masă, o persoană cedează locul din dreapta gazdei, pe care îl ocupase până atunci, unui nou musafir care are cel mai important statut, însă peste câteva momente, ea începe să gesticuleze cu furculiţa pe deasupra mesei, sau să ia cu tacâmurile personale dintr-un platou comun, ceea ce înseamnă că se comportă nepoliticos. Între politeţe, pe de o parte, si etichetă si bună-cuviinţă, pe pe altă parte, poate fi stabilită următoarea relaţie de determinare a unui anumit tip de om: bunacuviinţă este atributul omului adevărat, politeţea al celui civilizat iar eticheta este atributul omului adevărat. Ca si protocolul, si politeţea are o determinare istorică, iar conduita umană asupra

căreia acţionează este influenţată de transformările continue care au loc în societate, ca si de condiţiile concrete de existenţă, care atrag noi practici, precum si de mediul urban sau rural în care trăieste individul. Ajungerea unui individ la stadiul de „politicos”, presupune exerciţiu îndelungat, slefuire a propriului comportament, fapt la care trimite însăsi etimologia cuvântului – adjectivul „poli”în limba franceză are ca sens de bază slefuit, lustruit, din care au derivat sensurile de „politicos” si „rafinat”. Din punct de vedere cronologic, politeţea precede moralei, care, în prima fază, nu este decât politeţe. Din această perspectivă, ea ne apare ca strict necesară si, am putea spune, ne apare ca suficientă la copil, însă adultul are nevoie de mai mult decât să fie politicos. Adultului nu-i este suficient să fie politicos, dar lipsa politeţei duce la infatuare. Politeţea desăvârsită naste semne de întrebare, aduce nelinisti. Oamenii încep să se întrebe despre politicosul perfect dacă este, într-adevăr, cinstit, deoarece „(...) onestitatea presupune adesea asumarea riscului de a displace, de a-i soca sau răni pe ceilalţi”5. Politeţea reprezintă, după filosoful Bacon, vesmântul spiritului, care trebuie să servească drept haină de toate zilele. Goethe considera că nu există nici un semn exterior al politeţii care să nu cuprindă o profundă idee morală, iar Pascal afirma că politeţea adevărată este 5 Andre Compte Sponvile, Mic tratat al marilor virtuţi, Ed. Univers, Bucuresti, 1988, p. 20. altruistă, că plăcerea oamenilor mari este să facă pe alţii fericiţi. Prin urmare, omul adevărat si politicos îl implică pe cel uman. Nu putem fi profund politicosi, de vreme ce suntem indiferenţi la suferinţele semenilor nostri, nepăsători faţă de victoriile sau înfrângerile lor. Ca toate celelalte norme de conduită, politeţea a evoluat odată cu dezvoltarea societăţii, si a reflectat conţinutul relaţiilor sociale, modificându-si formele de manifestare, funcţiile si aria de influenţă. În literatura de specialitate, sunt subliniate următoarele trăsături fundamentale ale sale: 1. cine nu este destul de politicos nu este destul de uman. Politeţea se confundă cu omenia; 2. politeţea nu este un lux, ci un imperativ al societăţii moderne, o victorie împotriva instinctelor, un îndemn pentru respectarea regulilor de convieţuire socială; 3. adevărata politeţe ne apare ca o dimensiune a personalităţii umane, integrată acesteia. Ca si cultura, politeţea autentică este cea care rămâne după ce au fost uitate regulile învăţate. Ceea ce este impus devine ulterior firesc, o a doua natură a omului; 4. politeţea este omniprezentă, în orice moment al existenţei omului si faţă de oricare fiinţe cu care ne întâlnim. Buna-cuviinţă evocă tipul comportamental al celui care reacţionează din convingere, este pătruns de respectul pe care-l datorează celorlalţi, care a devenit parte din sine, prin slefuirea îndelungată, din interior si exterior, a propriei personalităţi. Ea se confundă adeseori cu eticheta, presupune să dai fiecăruia ce merită, să respecţi valorile morale si materiale ale celorlalţi. Buna-cuviinţă înseamnă a intui ce ţi se cuvine ţie si ce se cuvine altora si a te comporta în consecinţă. Psihologul Paul Popescu- Neveanu considera că ea nu poate avea nimic comun cu manierele artificiale, este mai degrabă un reflex al fondului moral-uman care recomandă să te porţi cu alţii astfel încât să nu-i jignesti sau stingheresti. Buna-cuviinţă poate fi definită drept o stiinţă a purtării, denumire care se regăseste la vechii indieni. Ca si politeţea, buna-cuviinţă trebuie să izvorască din interiorul individului, nu din exteriorul său, din înmagazinarea unui ansamblu de reguli căruia să te supui orbeste, fără discernământ si credinţă. Unii autori nu pun semnul egalităţii între buna-cuviinţă si bunele maniere, întrucât, „bunacuviinţă exprimă conformitatea faţă de normele considerate a fi corespunzătoare” în timp ce bunele maniere sunt „numai acelea care sunt considerate corecte, adică susceptibile să determine rezultatul asteptat, spre deosebire ce cele care nu ar putea să facă acest lucru.”6 Cicero, considera ca fiind o conduită frumoasă aceea care corespunde demnităţii omului în ceea ce natura lui diferă de a celorlalte vieţuitoare (...)este acea potrivire cu natura în care moderaţia si cumpătarea apar într-o înfăţisare de distincţie si eleganţă. Necuviinţa este reversul bunei-cuviinţe, atitudinea prin care individul se exprimă într-un mod lipsit de respect, indecent, mergând până la grosolănie, faţă de semenii săi, desi îsi constientizează comportamentul si situaţia pe care o creează acest comportament. Insolenţa reprezintă apogeul necuviinţei. Este lipsa absolută a respectului faţă de ceilalţi, duritatea ofensatoare a individului care nu respectă pe nimeni si nimic. O asemenea atitudine se dezvăluie prin lipsa oricărei consideraţii faţă de semenul său si, implicit faţă de sine,

care anulează posibilitatea integrării treptate în societate. Snobismul semnifică admiraţia excesivă pe care unele categorii sociale o manifestă faţă de 6 Louis Dussault, Protocolul, instrument de comunicare, Ed. Galaxia, Bucuresti, p. 30. regulile vieţii mondene, însoţită de dispreţul fără menajamente faţă de cel sau cei care nu le practică. În sfârsit, protocolul – obiectul de studiu al capitolului de faţă – într-o accepţie foarte largă, poate fi definit ca totalitatea regulilor de conduită ce trebuie respectate în societate. Cuvântul „protocol” provine din limba greacă, fiind format din două cuvinte, „protos” care înseamnă primul si „kollao” care înseamnă a lipi (=ceea ce este lipit mai întâi). Semnificaţia iniţială a termenului avea în vedere prima foaie lipită pe un sul de papirus, pe care se aflau înscrise datele asupra originii sale. Termenul a devenit ulterior, în succesiune: – textul original al unui înscris notarial; – registrul în care erau înscrise actele notariale; – repertoarul modelelor folosite în redactarea textelor administrative. Mai târziu, în secolul al XVII-lea, termenul este folosit pentru a desemna o culegere de formulare utilizate pentru a stabili corespondenţa între persoane, în funcţie de rangul acestora. Această evoluţie este de natură să legitimeze folosirea actuală a termenului prin referire la ceremoniile si relaţiile stabilite cu rigurozitate între personalităţile publice, ordinea protocolară, folosirea simbolurilor ţărilor si naţiunilor. În lucrarea lui Louis Dussault –„Protocolul, instrument al comunicării”, se apreciază că domeniul protocolului este următorul: 1. relaţiile dintre puteri suverane, organizate statal, indiferent dacă suveranitatea este atât externă cât si internă, numai internă sau limitată doar la niste scopuri urmărite de statul respectiv; 2. normele la care se apelează în relaţiile cu aceste puteri si, în general, în sfera afacerilor externe; 3. raporturile ierarhice stabilite între instituţii si, în cadrul instituţiilor, raporturile dintre cei care deţin puterea si relaţiile pe care subordonaţii le întreţin cu acestia. Alţi autori7 restrâng semnificaţia protocolului la „prescripţiile imperative care determină locul cuvenit personajelor oficiale si maniera de comportare faţă de acestea”. Cuvântul protocol are mai multe accepţiuni, din care relevăm: 7 J. Serres, Le protocole st les usages, Presses Universitaires de France, Paris, 1963 a.ansamblu de reguli si practici de ceremonial care se aplică la festivităţi oficiale în relaţiile diplomatice; b.compartiment dintr-o instituţie care are ca sarcină organizarea oficială a activităţii de protocol, de ceremonial, a celebrărilor si a altor acţiuni de acest tip (de pildă, serviciul de protocol din Ministerul Afacerilor Externe). Un asemenea compartiment „are ca funcţie ordonarea lucrurilor, stabilirea luărilor de cuvânt, a locurilor si a precăderii participanţilor”8 si el trebuie să cunoască toate elementele necesare organizării în bune condiţii a unor activităţi specifice. c.document diplomatic care cuprinde acordurile, înţelegerile si hotărârile la care s-a ajuns în cadrul unei reuniuni internaţionale; d. în lumea afacerilor, prin acest concept se desemnează o convenţie, o înţelegere la care ajung, în urma negocierii, partenerii de afaceri. În literatura de specialitate, noţiunea de protocol este înţeleasă ca fiind sinonimă celei de document, putând fi extrapolat sensul la tratat, convenţie, proces verbal al unei conferinţe. Aceasta este semnificaţia de bază a termenului, iar acesteia i se adaugă o semnificaţie derivată, si anume: desemnarea unor formulare utilizate pentru 8 Idem, p. 55. redactarea unor acte publice (imprimate tipizate care urmează să fie completate de anumiţi destinatari). Cele două semnificaţii vizează cuvântul „protocol” folosit ca substantiv. Ca adjectiv (=protocolar), el se aplică la tot ceea ce se referă la obiceiurile formale, asa cum sunt recomandate ele de protocol. Vom spune astfel: o vizită protocolară. În egală măsură, despre o persoană care ţine la formalismul relaţiilor sociale vom spune că este „protocolară”; sensul este în acest caz oarecum peiorativ. Acest cuvânt, este aplicat de asemenea, organizării, serviciului sau biroului însărcinat cu problemele referitoare la pregătirea si desfăsurarea activităţilor oficiale: „serviciul de Protocol al Ministerului Afacerilor Externe”. În medicină, protocol se referă

la descrierea etapelor care trebuie urmate pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale. În informatică, el se aplică mijloacelor de interconexiune a sistemelor. În psihologie, desemnează administrarea unui test, interpretarea sa ori elementele unei intervenţii terapeutice. Un alt concept care are tendinţa de a se confunda cu cel de protocol este eticheta. Ea se referă la formalismul relaţiilor dintre persoane particulare, adică al relaţiilor individuale, indiferent dacă acest raport este ierarhic sau nu. Dussault în lucrarea amintită arată că: „(...) este o regulă de protocol ca seful statului să prezideze o masă la care participă, dar a nu-l întrerupe în timp ce vorbeste, după cum, atunci când este vorba de un monarh, a astepta să ţi se adreseze pentru a-i vorbi este o chestiune de etichetă. Primul exemplu se referă la exercitarea puterii, celelalte două ţin de regulile de comportament care trebuie respectate faţă de un personaj subiect al unui tratament protocolar”. P29 Adeseori, cele două concepte se confundă. Diferenţa dintre ele ar consta în faptul că protocolul se aplică relaţiilor interinstituţionale, iar eticheta raporturilor individuale. Ceea ce este comun celor doi termeni, este faptul că în ambele cazuri este vorba despre raporturi întreţinute în contextul vieţii publice. Unul din motivele care determină confuzia celor doi termeni, îl reprezintă originea etichetei. Sorgintea acesteia e plasată în secolul al XV-lea, când evoca activităţile desfăsurate la curtea unui suveran, activităţi ce se redactau sub formă de listă pe o foaie, denumită „etichetă” (cuvânt care îsi poate găsi în prezent corespondentul în „agendă”). În istorie, a rămas celebră – pentru rigiditatea si multitudinea regulilor – eticheta practicată la curtea lui Carol Quintul. Etimologia cuvântului etichetă – care exprimă ceea ce se cuvine – a avut la bază o interdicţie instituită în parcul de la Versailles, de grădinarul sef al lui Ludovic al XIV-lea, prin afisarea unor inscripţii care cereau să nu-i fie călcate în picioare peluzele proaspăt însămânţate. Cum nobilimea ignora aceste inscripţii grădinarul a obţinut din partea regelui un decret prin care se dispunea respectarea obligatorie a acestor „etichete”, si de atunci cuvântul a intrat în limbajul curent cu sensul de a desemna o comportare conformă unor norme. Eticheta comportării în societate presupune respectarea unor norme care vizează ţinuta fizică, salutul, prezentările, conversaţia, conversaţia telefonică, servirea mesei. łinuta fizică face parte din patrimoniul fiecărei persoane, motiv pentru care nu este usor a fi modificată. În cazul unor defecte fizice minore, dar mai ales a unor deprinderi necorespunzătoare, este necesar să se depună eforturi susţinute prin exerciţii repetate pentru a se ajunge la o ţinută fizică corectă. Prin urmare, ţinuta recomandată în timpul mersului este: a. poziţia dreaptă a corpului – degajată, neforţată, o balansare armonioasă a braţelor în limitele fixate de jocul normal al mâinilor; b. pasi potriviţi; c. o poziţie naturală a umerilor, nici adusi în faţă, dar nici trasi înapoi ostentativ; În societate este gresită: a. poziţia sprijinită de spătarul unui scaun sau de un perete; b. poziţia cu mâinile în buzunare este, de asemenea, nepotrivită; c. gesturile nervoase făcute cu diverse obiecte personale: chei, brichetă, batistă, ochelari, stilou etc. d. asezarea pe scaun, fotoliu sau canapea – care pot să denote plictiseala ori satisfacţia de a fi obţinut un loc care nu va fi cedat cu usurinţă. Asemenea gesturi trebuie evitate în societate. În ţinuta fizică, expresia feţei, mimica si gesturile – toate trebuie controlate cu atenţie. De pildă, folosirea mâinilor în timpul unei conversaţii este uneori utilă, dar nu trebuie să ajungă la gesturi excesive. Greseli evidente sunt: e. indicarea cu mâna a unui obiect si mai ales a unei persoane; f. trosnitul degetelor; g. introducerea degetelor în nas; h. încrucisarea mâinilor pe piept; i. punerea mâinilor în solduri; j. tusitul, căscatul si strănutul fără a pune mâna în dreptul gurii;

k. râsul prea zgomotos. Salutul constituie o manifestare de consideraţie si curtoazie faţă de o altă persoană. El constă în mimică, în expresia corporală si în ţinută, o serie de aspecte ce-i pot complica sau modifica sensul de la o expresie de stimă până la o obligaţie formală. Prezentările implică cunoasterea anumitor reguli, si anume: a. bărbatul este prezentat femeii; a1. cel mai tânăr este prezentat celui mai în vârstă; a2 gradul inferior celui superior. Este incorect de a prezenta o femeie unui bărbat sau pe directorul X unui tânăr funcţionar, cu unele excepţii. b. dacă persoana recomandată are mai multe titluri, se pronunţă numai titlul cel mai mare; c. când se prezintă o pereche, mai întâi se prezintă bărbatul (soţul) si apoi femeia (soţia); Atunci când una dintre persoane stă pe scaun si urmează prezentarea, eticheta impune următoarele reguli: a. bărbatul se ridică întotdeauna când îi este prezentată altă persoană, bărbat sau femeie; b. femeia rămâne pe scaun, cu excepţia situaţiilor când îi este prezentată o femeie mai în vârstă, un bătrân sau o personalitate marcantă. Conversaţia constituie la rândul ei un element important în societate. Orice reuniune, întâlnire de afaceri, oricât de minuţios ar fi pregătită, riscă să devină plictisitoare în lipsa unei conversaţii interesante. Pentru obţinerea unei atmosfere corespunzătoare gazda sau cel care a făcut invitaţia la o întâlnire de afaceri trebuie să se gândească din timp la organizarea acesteia astfel încât între participanţi să existe anumite puncte comune susţinute de interese sau preocupări din acelasi domeniu sau din domenii conexe. Arta conversaţiei nu poate fi însusită după anumite formule. Pentru purtarea unei conversaţii plăcute si eficiente se cer: o bună pregătire profesională si politică, cultură generală, tactică, atenţie, politeţe etc. În timpul unei conversaţii, un om politicos nu va ţine în gură creionul, ţigara si mai ales scobitoarea. Dacă se fumează în timpul unei discuţii, ţigara se scoate din gură când doresti să iei cuvântul. Este nepoliticos să-l apuci de rever pe interlocutor pentru a-i combate părerea sau să-l aprobi bătându-l pe umăr. Participarea la diverse acţiuni ce presupun servirea meselor într-un cadru larg sau restrâns impune un anumit comportament care trebuie să fie adecvat fiecărei situaţii. Nu sunt puţine cazurile în care reusita încheierii unei afaceri sau angajarea cât si promovarea în cariera profesională, presupun depăsirea cu succes a unui test (realizat fără stirea celui testat), de comportarea în timpul servirii mesei întrun cadru oficial. Bunele maniere evocă „(...) totalitatea comportamentelor, atitudinilor, regulilor de etichetă si noţiunilor de protocol care ne permit să facem faţă unei multitudini de situaţii din viaţa particulară si publică.”9 Acest concept se află în strânsă legătură cu eticheta si protocolul, fără a se confunda. Astfel, a oferi flori drept mulţumire pentru o cină deosebit de reusită este o regulă a bunelor maniere, dar a da întâietate unei persoane mai în vârstă, una de etichetă. În schimb, ar fi o greseală de protocol ca un sef de stat să-i scrie unui ministru al unui guvern străin, căci în materie de relaţii internaţionale trebuie să respectăm egalitatea nivelurilor ierarhice. 9 L Dussault, p. 31. Manierele sunt o oglindă în care fiecare îsi arată faţa. Ele nu au apărut la întâmplare, nu au fost adăugate în mod arbitrar unor structuri sociale. Aurelia Marinescu10, subliniază faptul că originea lor constă într-un sentiment uman profund, care tinde spre o armonie între comportare si etică, între frumuseţea caracterului uman si moralitatea sa, prin urmare, între etic si estetic. Este adevărat că obiceiurile specifice protocolului si etichetei au fost create în favoarea sistemelor puternic ierarhizate si că autoritatea, oricare ar fi ea, recurge în practică la un aparat exterior destinat să impresioneze imaginaţia. Însă, o dată cu trecerea timpului, a trebuit să acceptăm că orice organizare socială, indiferent de regimul politic, face apel la instituţii care au nevoie, pentru a-si îndeplini rolul, să recurgă la un formalism capabil să evoce funcţia pe care o au si să-i faciliteze exercitarea. Datorită responsabilităţilor ce îi revin în materie de pace sau război, justiţie si poliţie, educaţie, cultură sau în relaţiile cu străinătatea, statul dispune de instrumente prestigioase: aparat militar, simboluri naţionale, aparat guvernamental, 10 Aurelia Marinescu, Codul bunelor maniere astăzi, Humanitas, Bucuresti, 1995, p.14. clădiri oficiale etc. Nu există

însă nici o organizaţie, oricât de modestă, oficială sau nu, legală sau ilegală –care să nu genereze propriile sale instituţii: de la mica trupă de ghizi, de la banda cea mai neînsemnată până la complexa organizaţie Cosa Nostra (dacă ar fi să exemplificăm cu organizaţiile ilegale). Organizarea ce le caracterizează va fi când evidentă, când mai puţin vizibilă, conform ritmului muncii de zi cu zi. Prin urmare, dorim să reliefăm că, sub mai multe aspecte, viaţa în societate are o latură teatrală, care aminteste de spectacol: ţinute vestimentare, atitudini corporale, gesturi, conversaţii si moduri de a vorbi, organizarea unei primiri, a unei mese, sărbători sau ceremonii în care respectarea unor ritualuri vechi sau noi creează tot atâtea legături între viaţa reală si reprezentarea ei figurativă. Fiind vorba de reprezentare (=iluzie), manipularea se va face si ea simţită în mod obligatoriu – fie că vrem sau nu. Mijloacele puse în funcţiune pentru a plăcea nu sunt oare aceleasi cu cele folosite pentru a ni se da dreptate, pentru a obţine asentimentul sau sprijinul cuiva când este vorba de un proiect pe care dorim să-l promovăm? În acest fel înţelegem mai bine ce a fost înlăturat din protocol si etichetă: acele elemente ale limbajului, devenite inutile pentru că erau neadaptate noilor condiţii de viaţă. Întrucât ele nu mai reuseau să reflecte realitatea, utilizarea lor, devenită o convenţie lipsită de sens, nu putea să exprime decât ceva fals. Fiecare generaţie încearcă acest sentiment de inutilitate integrală sau parţială a formalismului relaţiilor instituţionale si sociale. Politeţea va fi asociată cu viclenia, iar acest lucru va fi considerat un motiv destul de întemeiat pentru a respinge „bunele maniere”. Scopul pentru care noţiunile de protocol, etichetă, politeţe si bune maniere au fost utilizate în trecut, apariţia noilor condiţii de viaţă, democraţia proprie Occidentului, totul ne poate face să credem că este vorba despre valori specifice unui sistem depăsit, desi acestea sunt inerente vieţii în societate, fac parte din complexitatea realităţii. În concluzie, formalismul respectului acordat instituţiilor, cel pe care fiinţele umane îl manifestă unele faţă de altele, reflectă eforturile repetate din generaţie în generaţie pentru ca oamenii să beneficieze de o civilizaţie înfloritoare. În acest sens, ne vom îndrepta atenţia, în paginile ce urmează, asupra unor coordonate minime (=perene) ale comportamentului profesional, asupra protocolului în cadrul întâlnirilor de afaceri, iar în finalul capitolului asupra câtorva activităţi din multitudinea celor specifice protocolului. IV.2. Calitatea de funcţionar public; reguli de civilitate Calitatea de funcţionar public este una a comportamentului elevat si elegant, diplomat si inspirat, consecvent si ponderat. Aceasta nu se poate realiza fără cunoastere si îndemânare, spirit practic si autocontrol, dragoste de oameni, cultură, artă. Referindu-se la un minim de prescripţii de politeţe care trebuie respectate, J. Serres11 se opreste la următoarele reguli de civilitate: 1. în oras funcţionarul este primul care îsi salută superiorul, care are obligaţia să-i întoarcă salutul; 2. la serviciu, pe culoare sau în încăperi, funcţionarii fac loc pentru a trece superiorii; 11 J. Serres, op. cit., pp. 98-99. 3. atunci când un funcţionar superior intră în biroul unuia dintre subordonaţii săi, acesta trebuie să se ridice în picioare; 4. în birourile unde lucrează mai mulţi funcţionari, se ridică numai acela căruia i se adresează superiorul său; 5. atunci când un funcţionar este chemat în biroul superiorului său, acesta din urmă nu are obligaţia nici să se ridice pentru a-l întâmpina, nici să-l conducă la plecare; 6. atunci când persoana chemată este o femeie de grad mijlociu sau superior, acesta (funcţionarul superior) are obligaţia să se ridice si să o conducă. Funcţionarului „de carieră”, i se cere un comportament uman si profesional deosebit. Cuvântul „carieră”, desemnează profesia (ocupaţia, îndeletnicirea) pe care o exercită cineva pe baza unei pregătiri corespunzătoare. În „Dicţionarul limbii române contemporane” cuvântul „profesie” desemnează „pregătirea teoretică si practică pentru exercitarea unei anumite îndeletniciri”, respectiv „o ocupaţie cu caracter permanent exercitată de cineva”. Comportamentul se înglobează în competenţă, ca o dimensiune a acesteia, iar îndemnul kantian – imperativul categoric – „poartă-te în asa fel încât oricare din faptele tale să poată deveni o regulă

universală de conduită”, este un îndemn spre perfecţiune ce face să strălucească, dă valoare unui bun profesionist. În concluzie, în toate profesiile este nevoie, pe lângă competenţă, de un comportament elegant si ordonat (de multe ori îl numim civilizat), dar, în unele dintre ele, acest lucru dobândeste valenţe deosebite. Specificul unora dintre profesii, printre care si cea de funcţionar care lucrează în mod direct cu publicul, constă în următorul aspect: dacă în unele activităţi profesionale poţi să te detasezi, prin rezervă, de ceilalţi si să-ţi concentrezi întreaga forţă pe aspectele strict tehnic profesionale, în altele (în cadrul cărora relaţia emiţător-receptor este fundamentală) competenţa profesională trebuie îmbinată în mod armonios cu posibilitatea de a comunica, cu o comportare manierată si elevată, în acelasi timp, capabilă să creeze acele punţi de legătură între oameni. Nu pot fi formulate reţete de urmat, ci cel mult exprimate idei care să releve idealul, si mai puţin calea de urmat. De pildă, în lucrarea „Uzanţe diplomatice si protocol” (autori Prof. Univ. dr. Toma Gergescu si Prof. Univ. dr. Gheorghe Caraiani) sunt enunţate următoarele cerinţe ale comportamentului profesional: 1. Inteligenţa, cu care te nasti si pe care o desăvârsesti, prin educaţie si instrucţie, este o coordonată esenţială a vieţii. Cugetul îl înalţă pe om, face măreţia lui. 2. Există un farmec de a fi, de a te purta, de a apărea în public. El nu derivă din respectarea cu sfinţenie a unui cod de reguli, care imprimă artificialitate, ci mai degrabă derivă din delicateţe sufletească, din respect pentru existenţa celorlalţi, din generozitate, sensibilitate, altruism. 3. Omul trebuie să aspire către ideal, către perfecţiune. Timpul si viaţa permit progresul de la aproape bine la bine – idealul există si este periculos pentru om să abandoneze căutarea lui. Renunţarea este primul pas către compromis si degradare. 4. Comportamentul uman trebuie să fie echilibrat. Extremele sunt nefiresti si dăunătoare; echilibrul interior, armonizat cu un comportament echilibrat dau sens si culoare personalităţii individului. Unii au vrut să renunţe la pasiuni si să devină zei; alţii au vrut să renunţe la raţiune si să devină animale – spunea Des Barreaux. Si unii si alţii au esuat. Omul trebuie să rămână complet, cu pasiunile si raţiunea sa, capabil să se bucure de plăcerile vieţii dar să-i guste si păcatele. Trebuie să existe o măsură în toate. Cum ne arată filosofii, natura umană este duală (divină si animalică în acelasi timp), secretul fericirii fiecăruia dintre noi, constând într-o cunoastere cât mai adâncă si obiectivă a propriei persoane, apoi în armonizarea, găsirea virtuţii – cum o numeau anticii, a mediei raţionale (vezi conceptul de mesotes de la Aristotel) între „prea mult” si „prea puţin”. 5. Cultura este o coordonată fundamentală a personalităţii umane. Ea este – cum se stie – ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat. Cunostinţele si gusturile trebuie cultivate, îmbogăţite continuu. De aici, importanţa unei lecturi diverse, care ajută individul să fie în concordanţă cu nivelul si spiritul generaţiei sale. 6. A te îndoi de orice nu înseamnă a nega totul. Dimpotrivă, punând sub semnul îndoielii cunostinţele noastre ni le putem verifica si corecta. Acesta este sensul celebrei afirmaţii a lui Socrate: „(....) stiu că nu stiu nimic”. De asemenea, „dubito ergo cugito, cugito ergo sum” reprezintă esenţa filosofiei lui Rene Descartes. Astăzi, cogito-ul cartezian s-ar metamorfoza în „vigo ergo cugito”, adică „trăiesc pentru că gândesc”, care este mai realist. 7. Omul modern trebuie să placă. Este elegant să fii zâmbitor, optimist, puternic, săritor, atent cu ceilalţi. Politeţea adevărată este senină, luminoasă, dătătoare de mulţumiri, de bucurii, este binefăcătoare. În plus, biologii au demonstrat faptul că pentru a zâmbi sunt antrenaţi numai treisprezece muschi, în timp ce, pentru a încreţi fruntea si ridica sprâncenele sunt pusi în miscare cincizeci de muschi. Fereste-te de omul care nu râde niciodată –spune o înţeleaptă zicătoare populară. Zâmbetul este semnul unui gust ales si al unei rafinate spiritualităţi, pentru că sălăsluieste în suflete mari. Peste tot în lume, în cea a bussiness-ului ca si a artei, în societate, se pune mare accent pe capacitatea de a împărtăsi, prin zâmbet, veselia si optimismul cu care se înving dificultăţile vieţii. Optimist este acela care vede floarea trandafirului, nu spinii lui. 8. Cunoasterea este o altă armă cu care învingem si ne împlinim ca oameni si profesionisti. În acest sens, a sti înseamnă a putea. Ca si cultura, stiinţa nu se apreciază după

numărul de cărţi citite sau după zilele petrecute la bibliotecă, ci după modul în care aceste cărţi au slefuit personalitatea omului. Naturii îi trebuie sute de ani, uneori chiar mii, până când dă un produs al său, o formă care ne impresionează prin arta si desăvârsirea ei. Omul are nevoie de puţin, dar trebuie să fie răbdător cu sine însusi si cu ceilalţi si, mai ales, să tindă spre desăvârsire (ceea ce presupune căutare, luptă, o vesnică dorinţă de autoperfecţionare, de evoluţie). 9. Omul nu trebuie să se compare cu un individ inferior siesi. Este regretabil dacă, pentru a ne justifica lipsurile, insuccesele, existenţa neîmplinită etc. ne comparăm cu cei mai slabi si mai răi decât noi. Numai comparaţia cu idealul este justificată. Oamenii mari sunt modesti pentru că ei nu se compară cu ceilalţi, ci cu modelul de om ideal pe care îl au în spiritul lor. 10. Un reper existenţial extrem de important este modul în care ne alegem prietenii. Prietenii ne definesc si ne reprezintă într-o mare măsură. Nu poţi avea prietenii nepoliticosi, grosolani, de vreme ce aceste aspecte îţi repugnă. Prietenia presupune cu necesitate respect. Cicero afirma în acest sens: „Scoateţi respectul din prietenie si-i veţi lua cea mai frumoasă podoabă”. 11. Bunătatea din noi, pentru noi dar mai ales pentru alţii, este un reper existenţial fundamental. Omul trăieste pentru el, dar, mai ales, pentru ceilalţi. „Ce ocupaţie fericită este aceea care îi dă unui om în orice clipă prilejul să facă bine atâtor mii de oameni” – aprecia La Bruyere. 12. Relaţiile dintre oameni trebuie să fie guvernate de principiul respectului. „Principiul respectului, ca principiu al dreptăţii, cere mai mult decât să nu vătămăm pe cineva atunci când vrem să obţinem consecinţe optime pentru toţi cei afectaţi de rezultat; el impune si datoria primă de a-i ajuta pe cei care sunt victimele nedreptăţilor comise de alţii12. Autorii lucrării „Uzanţe diplomatice si protocol” se opresc la acele aspecte pe care le consideră esenţiale, fără a avea pretenţia epuizării dimensiunilor comportamentului profesional sau privat al unui individ. IV 3. Protocolul în cadrul întâlnirilor de afaceri a. Reguli de bază Atunci când fiecare dintre membrii conducerii administrative a unei companii sunt familiarizaţi cu regulile de protocol si le aplică în mod firesc ei reprezintă instituţia lor într-un mod strălucit. Pentru a 12 Adrian Miroiu, „Introducere: Ambiţii si speranţe ale eticii aplicate”, în Etica aplicată, Ed. Alternative, Bucuresti, 1995, p. 181 se împlini acest fapt, oricine trebuie să stie ce înseamnă un bun protocol, înainte de a fi pus în situaţia să-l practice. În prezent, protocolul a devenit un element fundamental în desfăsurarea afacerilor. El delimitează ceea ce este adecvat de ceea ce este nepotrivit în cele mai diverse situaţii care apar în activitatea companiei. Protocolul se bazează pe concepţia că, în reusita afacerilor este foarte important modul în care personalul stie să întreţină cea mai potrivită atmosferă în relaţiile cu partenerii. Prin urmare, protocolul instituţiei are în vedere comportamentul individual al persoanelor din conducerea administrativă considerat ca un aspect care oglindeste compania. În relaţiile de afaceri sunt frecvente situaţiile în care întâlnirile dintre parteneri devin hotărâtoare pentru rezultatul acţiunilor întreprinse. Bunele maniere sunt întotdeauna cele care stau la baza realizării unei întâlniri productive, plăcute si care se finalizează cu încheierea afacerii în termenii cei mai favorabili pentru ambele părţi. Comportamentul într-o întâlnire de afaceri de mai mică importanţă nu trebuie să difere în mod evident de cel adecvat pentru marile întâlniri dintre parteneri. În această categorie sunt incluse întâlnirile pentru perfecţionarea condiţiilor preliminare ale unei afaceri, întâlnirile pentru vânzări de produse fabricate de companie, conferinţe pe probleme comune activităţii mai multor firme, simpozioane etc. În toate aceste situaţii fiecare dintre participanţi reprezintă compania în întregul ei în faţa partenerilor sau eventualilor colaboratori ai instituţiei. Manierele si respectarea unor anumite norme de protocol sunt la fel de importante atât pentru invitaţi cât si pentru organizatori. Întreaga ambianţă a unei întâlniri la care participă mulţi oameni depinde cu adevărat de profesionalismul, eficienţa, inventivitatea si atitudinea atentă a acelora care răspund de organizarea lor. Normele de protocol valabile pentru organizatorul unei întâlniri de afaceri sunt la fel de importante si pentru invitaţii la întâlnire deoarece în cursul acesteia sunt multe situaţii în care un participant poate da dovadă de bune maniere în mod eficient. În cele ce urmează ne vom

opri la câteva din aspectele ce ţin de protocolul unei întâlniri , aspecte care trebuie să fie respectate în primul rând de organizatori: 1. Organizatorul trebuie să ajungă la timp dacă nu chiar cu câteva zeci de minute înainte de ora la care a fost programată începerea discuţiilor. 2. Dacă participă pentru prima dată din partea companiei proprii la o astfel de întâlnire, sau dacă reprezintă pe cineva din companie, se comportă în mod prietenos si firesc faţă de ceilalţi participanţi. Dacă a venit la întâlnire în alte condiţii decât cele uzuale, trebuie să le explice participanţilor cine este si de ce se află acolo. Acesta este si un prilej pentru el de a-si oferi cartea de vizită de afaceri, dacă participanţii la discuţii îi pun întrebări despre el si compania sa. 3. Este recomandabil – pentru cel care este nou venit – să astepte invitaţia de a lua loc – adresată de unul din participanţi care cunoaste motivul prezenţei sale la întâlnire. Este total nepotrivit să ia loc din proprie iniţiativă – mai ales când există riscul de a se aseza lângă organizatorul întâlnirii. Scaunele din dreapta si din stânga organizatorului sunt pentru colegii acestuia sau invitaţii de onoare. 4. Atunci când întârzie să înceapă, orice participant poate să se lanseze într-o conversaţie cu cel aflat în stânga sau în dreapta sa (dacă persoana nu studiază cumva un material). Subiectul conversaţiei poate fi legat de evenimentele de actualitate sau chiar de motivul întâlnirii. 5. Fiecare participant trebuie să fie pregătit pentru întâlnire cu tot materialul informativ necesar, care a fost studiat si parcurs în amănunt. Aceasta este si o garanţie că intervenţiile sale în discuţii vor fi oportune si eficiente pentru derularea afacerii. Pe parcursul intervenţiilor din partea celorlalţi participanţi, eventualele observaţii trebuie notate. 6. Este nepotrivit ca participantul să aibă o anumită poziţie în scaun care ar putea lăsa de înţeles plictiseala care este tocmai opusul atitudinii pe care trebuie să o afiseze. De asemenea, nu sunt recomandate: rularea unor bucăţele de hârtie în formă de cocoloase minuscule, plasarea agrafelor de birou în diferite combinaţii, precum si alte activităţi similare. 7. Se recomandă stăpânirea tentaţiei de a monopoliza discuţia, prin orice mijloace. 8. Pentru a clarifica anumite informaţii este bine să existe curajul de a solicita lămuririle necesare. Pentru a asigura finalitatea dorită a întâlnirii este mai bine să se clarifice lucrurile neînţelese decât să se lase impresia că sunt clare. 9. Manifestarea emoţiilor este bine să fie cât mai firească, dar trebuie controlată atunci când este cazul de a fi exprimat dezacordul evident faţă de stadiul problemelor discutate. 10. Folosirea pronumelui de politeţe „noi” în loc de „eu” atunci când este vorba de un grup, se recomandă pentru a înlătura accentul categoric al lui „eu” si care implică o lipsă de consideraţie faţă de colegi. 11. Orice participant la discuţii trebuie să se gândească bine înainte de a vorbi pentru a nu-si prezenta ideile într-o manieră neîngrijită, dezorganizată. Este bine să se vorbească la subiect pentru a nu abuza de timpul celor prezenţi. 12. Chiar dacă fumatul este permis în încăpere, se recomandă să se ceară permisiunea unanimă. Dacă se primeste această permisiune, este de dorit ca fumatul să se facă în dreptul unei ferestre deschise pentru ca fumul să poată iesi afară. 13. Constituie o impoliteţe băutul dintr-o cutie de bere, sifon etc. în timpul întâlnirii de afaceri; conţinutul băuturii va fi turnat în pahar pentru a fi consumat. 14. Organizatorul întâlnirii va mulţumi totdeauna participanţilor la încheierea discuţiilor. La o întâlnire de afaceri nu trebuie să se solicite folosirea telefonului decât în situaţiile speciale impuse de natura discuţiilor purtate. Fiecare participant trebuie să vină bine pregătit pentru întâlnire, astfel încât să evite blocarea discuţiilor din lipsă de informaţii. Se recomandă ca la incheierea discuţiilor fiecare participant să mulţumească personal organizatorului întâlnirii pentru ospitalitate. c. Întâlnirile organizate în afara companiei Ele sunt mai complicate din punct de vedere organizatoric întrucât au ca invitaţi un număr mare de oameni de la companii care au sediul în alte orase. Cu acest prilej apar cheltuieli care pot sau nu să se dovedească eficiente; se poate întâmpla ca o organizare cu adevărat ieftină să se dovedească a fi o pierdere în loc să fie o economie. O întâlnire în afara orasului merită o anumită

cheltuială planificată pentru că schimbarea ambianţei în care se va desfăsura poate crea condiţiile de finalizare rapidă si mult mai eficientă a afacerilor propuse. Alegerea locului unde se va desfăsura întâlnirea se va face în funcţie de obiectivele acesteia: uneori este potrivită o staţiune, astfel încât afacerile să poată fi combinate cu sport si destindere; alteori, când este o întâlnire de lucru, este mai potrivit un hotel confortabil dintr-un oras care dispune de facilităţi complexe – condiţii de agrement, importanţă istorică sau culturală, asezare pitorească etc. Dacă organizatorul se bazează pe relaţii deja stabilite în acest scop, definitivarea condiţiilor de desfăsurare se va petrece în cel mai facil mod. Când se recurge la rezervarea spaţiului necesar întâlnirii într-un loc nou, neobisnuit, organizatorul se poate informa de la persoane care s-au ocupat recent de o acţiune asemănătoare. Când trebuie să se facă rezervări la unul din hotelurile mai vechi este necesară actualizarea informaţiilor despre serviciile oferite de hotelul respectiv, pentru că ele se pot schimba destul de mult de la un an la altul. Un bun organizator, specialist în arta negocierilor, poate să economisească sume importante pentru compania sa. El are nevoie de experienţă în meserie si să fie permanent informat prin reţele de care dispune în stabilirea legăturilor cu companiile implicate. Înainte de a se da orice confirmare scrisă privind rezervarea locului pentru întâlnire sau a încheierii unui contract privitor la sumele ce vor trebui plătite pentru serviciile solicitate, organizatorul trebuie să treacă printr-o fază de negocieri. Un bun organizator nu se opreste la primul preţ văzut pe listă sau oferit de cineva; el va încerca să obţină scăderea preţului sau servicii suplimentare incluse în preţul cerut. Este bine să se negocieze asupra următoarelor aspecte: d. preţul camerelor (să se obţină preţurile mai scăzute pentru camerele mai mici, sau lipsite de perspectivă, ori amplasate într-o zonă mai zgomotoasă); e. ofertele de divertisment; f. posibilităţile de agrement si recreare curente ale hotelului sau locului în care se desfăsoară întâlnirea; g. costul mesei, băuturilor, produselor de cofetărie etc. Atât organizatorii cât si participanţii la o întâlnire de afaceri de acest gen îsi vor arăta bunele maniere prin felul cum vor putea să se adapteze la condiţiile de protocol impuse. Comportamentul lor, modul în care acţionează pe durata întâlnirii si felul în care urmează regulile protocolului negocierilor vor influenţa în mod evident finalitatea acestora. Compania se preocupă de bunele maniere, angajând un personal meticulos în organizarea si realizarea întâlnirii de afaceri; participanţii îsi manifestă manierele prin comportarea lor din timpul întâlnirii, iar un alt factor care influenţează decisiv succesul întâlnirii constă în atitudinea si performanţele organizatorilor. Dacă toţi acesti factori funcţionează, întâlnirea va avea succesul asigurat. IV.4. Activităţi specifice protocolului; caracterizare generală A redacta o invitaţie? A alcătui o listă de invitaţii? A primi două sute de persoane? A te ocupa de invitaţii de onoare? A face prezentările? A te prezenta pe tine însuţi? A plasa invitaţii la o masă, la o conferinţă, pe o estradă? A primi străini? A redacta o scrisoare importantă? A stăpânii vocabularul mediului diplomatic? A organiza o masă pentru zece persoane...sau două sute? Pe cine servesti mai întâi? Ce meniu oferim? A lua cuvântul în public? A ţine un toast? Sunteţi maestru de ceremonii: pe cine salutaţi primul? Cine vorbeste ultimul? Ce ţinută vestimentară purtăm? A aseza drapelele? A face cadouri si amintiri: ce să oferim? Toate răspunsurile la aceste întrebări si la multe altele asemănătoare constituie obiectul, definesc diferenţa specifică a protocolului. Din multitudinea activităţilor enumerate, în economia cursului de faţă vom prezenta, pe scurt, câteva dintre ele – considerate a fi deosebit de importante. De asemenea, protocolul este determinat de limite bine stabilite, de elementele proprii de reglementare, cum ar fi uzanţele, normele sau elementele de natură legală (nivelul de reprezentare sau baza materială, plafoanele admise de cheltuieli). Dincolo de elementele proprii de reglementare, în aplicarea practică a protocolului se definesc curentele –ce ţin de considerente pur subiective (opţiunea conducătorului autorităţii statale sau administrative). Astfel, putem vorbi despre protocol ceremonios si protocol cordial, precum si de protocol si precădere. Protocolul ceremonios prezintă o mai mare pondere a festivismului si este destinat ceremoniilor publice, fiind spectaculos si impozant. El se caracterizează prin faptul că este o convenţie rigidă, prin fast,

menit să impresioneze si să dea măreţie participanţilor (în relaţiile internaţionale este considerat o formă de respect si de politeţe), prin consum mare de resurse –resursele umane sunt numeroase logistic, participând la organizare mai multe instituţii. Protocolul ceremonios este prestabilit în detaliu, nimic nu poate fi aleatoriu si nu sunt admise derogări de la standard sau acţiuni personale. Caracterul public este trăsătura cea mai importantă, acţiunile care sunt organizate ceremonios nu-si ating scopul decât prin festivismul public în care organizatorul dovedeste realizarea excepţională a caracteristicilor anterioare împletite cu măiestrie. Protocolul ceremonios este preferat de: funcţionarii cu demnităţi înalte, reprezentanţii unor state mici, dictatori, ministere – este mai des întâlnit la Ministerul Afacerilor Externe si la cel al Apărării. Protocolul cordial (numit si nonformal datorită caracterului său mai puţin festivist), are o pondere mai mare în cadrul protocolului, el fiind la dispoziţia mai multor autorităţi ale administraţiei publice decât cel ceremonios. Acest lucru se datorează, în principal, scăderii nivelului de reprezentare si accesibilităţii sale, precum si faptului că unele instituţii nu au dreptul sau mijloacele de a organiza un protocol de tip ceremonios. Protocolul cordial se caracterizează printr-o rigiditate mai mică a convenţiilor (permite o mai mare spontaneitate a participanţilor), prin atitudine destinsă (prin urmare, o afirmare mai mare a abilităţilor de comunicare personale ale participanţilor), prin consum de resurse mai mic, prin discreţie – are o mai mare pondere interpersonală, momentul public fiind prezent, dar redus. El este doar stabilit pe etape, detaliile decurgând de la sine în mod firesc. Protocolul cordial este preferat de: reprezentanţii unor state mari când primesc reprezentanţi ai unor state mai mici, ţările gazdă ale unor negocieri internaţionale, reprezentanţii unor autorităţi publice de mai mică importanţă, reprezentanţii administraţiei publice locale, funcţionarii care stăpânesc mai puţin uzanţele de protocol. Aceste curente în aplicarea practică a protocolului sunt afectate si de natura evenimentului. De exemplu, în cazul acordării de distincţii se aplică numai protocolul ceremonios, indiferent de nivelul de reprezentare, opţiunea conducătorului, resursele existente etc. Precăderea se referă la ordinea protocolară în raport cu rangul si funcţia fiecărei persoane participante la un protocol. Ordinea protocolară este una din cele mai delicate probleme cu care se confruntă organizatorii evenimentelor protocolare. Cine va sta la masa de onoare si pe ce loc? Cum vor fi distribuiţi invitaţii în sală? Cine va lua cuvântul primul sau cum sa va încheia seria discursurilor? Acestea si altele sunt întrebări la care precăderea dă rigoarea necesară evitării gafelor sau nemulţumirilor. Precum în cazul tuturor uzanţelor, există reguli general valabile (de pildă, gazda ia prima cuvântul) si reguli ale casei (ceremonialurile militare de la stat la stat). Precăderea si repartizarea locurilor în funcţie de aceasta, pe lângă faptul că asigură desfăsurarea în bună ordine a ceremoniilor, reflectă totodată motivaţiile si obiectivele acesteia. În acest sens, ele reprezintă un mesaj în slujba intenţiei urmărite. Instrumentele folosite pentru a stabili precăderea si rangul provin din diferite surse: listele de ordine protocolară oficiale stabilite de state si de marile instituţii, regulile diplomatice, semnele de deferenţă practicate într-o societate faţă de diferiţi membrii ai săi, sau curtoazia reciproc manifestată între două părţi de-a lungul timpului. Cea mai înaltă funcţie într-un stat stabileste precăderea prin act cu caracter intern, dar care este respectat de către toate instituţiile din subordine. Astfel, pentru un stat se stabileste ordinea de precădere pentru funcţiile politice sau de autoritate, pentru reprezentanţele diplomatice, pentru organizaţiile neguvernamentale. Toate aceste reglementări de precădere se adoptă la nivelul fiecărei instituţii, ţinându-se seama de ordinea protocolară adoptată de autorităţile superioare sau de specialitate. Odată stabilită lista de precădere, ea devine obligatorie. Menţionăm că ordinea de precădere stabilită prin acest tip de reglementări este raportată la funcţii si demnităţi, nu la persoane. Astfel, la preluarea funcţiei de demnitate publică, fie prin depunerea jurământului, prezentarea scrisorii de acreditare, prin investire sau numire, titularul îsi preia o dată cu atribuţiile de reprezentare si dreptul poziţiei în ordinea protocolară. Ordinea între persoane de rang egal se stabileste în mod particular în funcţie de elementele de precădere, si anume: persoana cea mai importantă, principiul ierarhiei, tradiţia, simetria, stabilitatea, întâietatea, raza teritorială, natura evenimentului, egalitatea statelor, ordinea alfabetică, cedarea locului, vârsta si vechimea, galanteria, cuplurile, personalităţile religioase, titularii de distincţii de merit. Pentru clarificarea poziţionării invitaţiilor la o ceremonie există trei reguli principale în acord cu care se aplică precăderea:

1. Dreapta înainte de stânga – presupune că oficialitatea cea mai importantă, când există două, este plasată în partea dreaptă (cum se priveste la prezidiu de către public). 2. În cazul reprezentării politice interstatale sau al unor componente federative, fiecare personalitate este poziţionată în dreptul drapelului, stemei, sau altor elemente oficiale distinctive. 3. În cazul în care sunt prezente mai multe state reprezentate sau unităţi administrativteritoriale, cea mai importantă persoană se va poziţiona în centru, apoi alternativ, după importanţă, la dreapta, apoi la stânga vor fi celelalte oficialităţi (precum în figura de mai jos). Rangurile si titlurile oficiale sunt elemente distinctive folosite în protocol atât pentru stabilirea precăderii, cât si pentru a determina importanţa pe care o are o anumită funcţie de demnitate publică. Rangurile oficiale pot fi numerotate în cele mai multe sisteme până la numărul 45, restul participanţilor la ceremoniile oficiale fiind organizaţi după dorinţa gazdelor. În funcţie de rangul persoanei care participă si care are funcţie de reprezentare, la o ceremonie există protocol de diferite grade: protocol de gradul 0, protocol de gradul 1, protocol de gradul 2 si protocol de gradul 3. Arborarea drapelelor este o altă activitate importantă proprie protocolului. Drapelul este simbol al suveranităţii statelor si se bucură de respect; el nu este numai un obiect de comunicare, ci reprezintă si un set de semnificaţii si sentimente comune pentru o anumită comunitate, populaţie. Prin urmare, există un set de reguli privind arborarea drapelelor, care contribuie la transmiterea corectă a informaţiilor despre statutul ţării reprezentate sau situaţia momentului. Cele mai frecvente tipuri de acţiuni protocolare – din perspectiva organizării ceremonialelor – sunt: conferinţele, acordarea de distincţii, scrisoarea de invitare, primirile oficiale, dineurile si recepţiile, depunerile de coroane si ceremoniile militare, semnarea de tratate si convenţii. Conferinţele sunt un instrument de bază în dezvoltarea relaţiilor internaţionale si pentru a defini politicile si strategiile comune multinaţionale, fie că au un caracter regional sau la scară mai largă. În plan intern ele sunt utile atunci când un concept, o politică sau o problematică acută se pune în dezbaterea publică. Ca gen ele se regăsesc atât în planul politic, cât si în cel stiinţific sau al societăţii civile. Din punctul de vedere al protocolului, sunt deosebit de importante conferinţele desfăsurate la nivel politic statal în spaţiul naţional si internaţional. Organizarea protocolului în cadrul conferinţelor comportă mai multe aspecte, si anume: stabilirea sălii, stabilirea modului de desfăsurare, stabilirea ordinii de precădere, stabilirea interpretariatului, corespondenţe premergătoare, uzanţe protocolare, elemente privind dotarea pentru expuneri, aparatura necesară pentru discuţii si conducerea dezbaterilor, elemente privind parcarea si axele de organizare. Acordarea de distincţii – sub aspectul formei – este o activitate strict protocolară. Distincţiile, fie ele medalii, fie decorări cu diferite ordine civile sau militare, sunt un atribut exclusiv al autorităţilor publice elective (alese prin vot direct). Din punct de vedere al alocuţiunilor de protocol, este importantă ceremonia de acordare, care cuprinde următoarele elemente: pregătirea distincţiei, pregătirea ceremoniei, emiterea actului de conferire (decret, lege, hotărâre). Desfăsurarea ceremoniei are reguli protocolare deja cutumiare, si anume: – intrarea si asezarea beneficiarilor - precăderea; Primii care vor intra în sală sunt cei care urmează a primi distincţia. În cazul în care sunt mai mulţi onoraţi, se vor respecta anumite reguli ale conferirii în ordine, după cum urmează: - se va acorda în ordine de la distincţia cu gradul cel mai mare la cea cu gradul cel mai mic; - dacă este vorba de acelasi grad al distincţiei, vor primi primele persoanele care au rangul cel mai mare; - urmează regulile vârstei, persoanele în etate având prioritate. Actorii principali vor fi poziţionaţi astfel încât să aibă o poziţie privilegiată si să poată fi văzuţi de toţi participanţii. Una dintre cele mai importante activităţi de protocol este reprezentată de dineuri si recepţii. Însemnătatea lor constă în caracterul lor de liant al comunicării interpersonale a participanţilor si un prilej al întâlnirilor informale reciproce, neoficiale. Există o delimitare între

recepţii si dineuri, care însă nu este strictă, si anume: dineurile presupun ca regulă asezarea la masă, presupun discursuri si un număr mic de invitaţi, se organizează doar seara, se pot face la gazdă acasă, în timp ce, recepţiile se pot organiza indiferent de oră, au la bază bufetul suedez, nu presupun ordine de precădere si nici discursuri (desi nu le exclud), presupun un număr mare de invitaţi, de peste 100. Aceste caracteristici se pot îmbina, motiv pentru care nu putem vorbi de existenţa unor clisee tip în ceea ce le priveste. Fiind însă vorba de acţiuni de protocol, acestea sunt supuse unor uzanţe generale. Mai precis, cu privire la organizarea acţiunii trebuie stabilit locul de desfăsurare, trebuie întocmit programul si stabilit lista de invitaţi (după care urmează lansarea invitaţiilor), si perfectate alte elemente organizatorice: locurile de parcare, poziţionarea personalului de îndrumare, garderoba, locul de primire din partea gazdei etc. Cu privire la meniu, alegerea felurilor de mâncare presupune câteva reguli: - de preferinţă meniul va cuprinde acele preparate a căror pregătire si păstrare nu vor avea de suferit în urma situaţiilor neprevăzute; - respectarea tradiţiilor culinare prin asigurarea produselor si a modului de servire clasic în asemenea situaţii; - servirea cafelei în salon pentru a se putea fuma; - respectarea opţiunilor religioase – nu se va servi carne de porc pentru oficialii de religie musulmană sau vită pentru hindusi etc. - meniul va respecta condiţia socială a invitaţiilor –nu se pot servi la dineuri sau recepţii produse de casă. Acest lucru nu exclude însă bucătăria tradiţională, ce presupune o exprimare mai adecvată. Uzanţele în cadrul dineurilor si recepţiilor vizează: decorarea mesei (simplă si eficientă), precăderea servirii, preparatele se mănâncă fiecare în felul său specific (de pildă, icrele nu se pot pune cu lingura în farfurie, ci numai pe tartine), ţinuta la masă cu spatele drept, cu mâinile la nivelul mesei, nu se pot pune coatele pe masă, nu se apleacă asupra farfuriei pentru că dineul presupune conversaţie, iar această poziţie respinge eventuala abordare. Alte uzanţe ţin de bunul simţ în sens propriu: intrarea si asezarea publicului, intrarea persoanei oficiale care conferă, citirea actului de conferire, înmânarea diplomei si a însemnelor, intonarea imnului, ciocnirea cupei de sampanie – este un moment protocolar obligatoriu, dar fără caracter oficial. Încheiem această succintă prezentare a câtorva activităţi protocolare, cu precizarea faptului că o acţiune protocolară reusită este o simbioză. Respectarea regulilor referitoare la modul de tratare a personalităţilor în funcţie de locul lor în ierarhie, de precăderea fiecăreia faţă de celelalte sau de reciprocitatea raporturilor lor foloseste scopului protocolar, dar nu este destul pentru reusita unui eveniment oficial. Acestor reguli trebuie să li se adauge îndeplinirea normelor care ţin de etichetă, politeţe si bune maniere, în general. Deferenţa ca si respectul nu cuprind doar obligaţii, ci si atenţii care dezvăluie personalitatea gazdei si exprimă stima pe care o acordă interlocutorului său. O acţiune protocolară încununată de succes este rezultatul simbiozei acestor elemente, care concură la punerea în evidenţă a sensului pe care trebuie să-l aibă un eveniment al vieţii publice. *** Unii s-ar putea crede autorizaţi să ignore protocolul, eticheta, sau chiar politeţea, argumentând că este vorba de norme perimate, faţă de care nu suntem obligaţi să ne supunem. Preocuparea pentru aceste probleme ar echivala cu aceea de a trezi la viaţă în mod artificial, niste piese de muzeu. Cum ne atrage atenţia Louis Dussault în lucrarea amintită deja, este totusi semnificativ faptul că, în timpul războiului din Golf, seful operaţiilor militare, generalul Norman Schwarzkopf, a ţinut seama cu multă grijă de delicatele probleme religioase specifice liderilor din acea regiune, mai ales în ceea ce-i privea pe saudiţi, lângă care îsi instalase cartierul general. A acordat, de asemenea, cea mai mare grijă relaţiilor sale cu sefii contingentelor aliate. Regresând mai mult în timp, împăratul Bizanţului punea atelajul său la dispoziţia ambasadorilor ţărilor vecine sau îndepărtate, prietene sau chiar inamice, de îndată ce acestia ajungeau la porţile cetăţii, pentru a fi condusi la palatul unde îi astepta. Nu era doar un gest protocolar, ci si un mod de a asigura securitatea oaspetelui. Caleasca, escortată de un detasament al Jandarmeriei regale, care duce un nou ambasador să-si prezinte scrisorile de acreditare guvernatorului general din Ottawa

sau limuzina guvernamentală care îl asteaptă la sosirea sa pe aeroportul Sainte- Foy, pentru a face vizitele de curtoazie autorităţilor din Quebec, toate acestea se înscriu în aceeasi succesiune istorică a consideraţiei acordate unei personalităţi care îsi asumă o responsabilitate a vieţii colective, personificând un simbol. Prin urmare, formele si mijloacele se pot schimba, necesităţile rămân aceleasi. Câte pieţe n-au rămas oare inabordabile unor oameni de afaceri care n-au stiut să ţină seama de obiceiurile unuia sau altuia dintre omologii lor străini? E mai mult ca sigur că un cumpărător nu e solicitat numai de o singură persoană, ci si de alţi furnizori de bunuri si servicii. Pentru fiecare industrias care încearcă să convingă, există cel puţin încă doi concurenţi care oferă aceleasi lucruri la un preţ comparabil. În acest caz, determinantă va fi calitatea relaţiei existente. Să urmăm exemplul iezuiţilor, care au plecat ca si alte comunităţi religioase în secolul XVI să convertească China si au fost singurii care nu au fost izgoniţi. Ei se informaseră cu multă grijă asupra obiceiurilor Imperiului de Mijloc înainte de a se stabili acolo, iar pe parcursul sederii lor au fost foarte atenţi să nu-si nemulţumească niciodată gazdele prin lipsa de respect faţă de normele locale. Membrii acestui ilustru ordin au dat dovadă de altruism si de multă înţelepciune – ambele câstigă spiritele si deschide inimile. Stabilirea unui contact, menţinerea sau întreruperea lui ţin de capacitatea de a înţelege semnele, de a le decoda si de a le respecta. Limbajul protocolului si al etichetei evoluează. Ca în orice comunicare, e indicat să avem grijă să evităm un vocabular depăsit sau să impunem unul nou, al cărui sens, prea personal, ar fi ermetic si eventual socant, pentru că ar fi de neînţeles sau, si mai rău, gresit interpretat. Dacă trebuie să stim să distingem ce este util si ce nu, ce este semnificativ si ce nu, trebuie să stim si să propunem formule care să întrunească unanimitatea. Arta de a stăpâni bunele maniere constă în a trăi bine si a profita în liniste de bucuriile pe care ţi le oferă relaţiile cu ceilalţi, sau, cel puţin, în a beneficia de acestea pe cât se poate. „Protocol, etichetă, politeţe fac parte din preţul care trebuie plătit pentru a menţine armonia între noi si mediul în care evoluăm. Cu cât sunt mai bine cunoscute si asimilate, cu atât impietează mai puţin asupra libertăţii noastre. Inerente vieţii în societate, ele însoţesc progresul civilizaţiei.”13 13 Louis Dessault, Protocolul, instrument de comunicare, Ed. Galaxia, 1996, p. 36.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful