Ελληνική Δημοκρατία

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας
Δήμος Κόνιτσας
ΕΠΑ.Λ. Κόνιτσας

Ημερίδα

‘Παράγω το
δικό μου ξύδι’
Κόνιτσα
Ισόγεια αίθουσα
Δημαρχείου Κόνιτσας
24 Νοεμβρίου 2015
Ώρα έναρξης
11:00 π.μ.

«Η πράξη υλοποιείται στο Πλαίσιο της πράξης του «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και
εθνικών πόρων».