You are on page 1of 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babe-Bolyai
Geografie
Geografie regional i planificare teritoriala
Geografie
Master, 2 ani
La zi - Gestiunea integrata a resurselor de dezvoltare/Expert in
gestiunea resurselor

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Situri geologice protejate
2.2 Titularul activitilor de curs
ef. lucr. dr. Silye Lrnd
2.3 Titularul activitilor de seminar
ef. lucr. dr. Silye Lrnd
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C.

2.7 Regimul disciplinei Opt.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
Din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual
83
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numrul de credite
5

2
28
ore
26
22
18
14
3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Geografie general, Geografie regional; Geologie fizic
4.2 de competene
utilizarea bazelor de date internaionale ex. Sciencedirect, Springerlink
experien n analizarea i sintetizarea datelor geologice
ntocmirea referatelor bibliografice
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfurare a

cursului
5.2 De desfurare a

seminarului/laboratorului

sala de curs dotat cu videoproiector i acces internet


participarea la minim 80% din seminarii este condiie pentru
participarea la examen

Competene profesionale

cunoaterea i ntelegerea principiilor privind protecia unor situri geologice

cunoaterea i ntelegerea modului n care sunt alese i protejate siturile


geologice

cunoaterea modului de valorificare a siturilor geologice protejate

ntocmirea unei propuneri pentru o posibil rezervaie geologic

Competene
transversale

6. Competenele specifice acumulate

ntocmirea unui plan de conservare, valorificare i de management a siturilor


geologice protejate
dezvoltarea capacitii de a utiliza noiunilor privind protecia unor situri
geologice

utilizarea noiunilor n contexte noi

utilizarea noiunilor teoretice n rezolvarea problemelor practice

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
cunoaterea i nelegerea problematicilor privind siturile geologice
disciplinei
protejate
7.2 Obiectivele specifice
nelegerea i cunoaterea modului de selectare a siturilor geologice
care trebuie protejate
nelegerea importanei motenirii geologice ca parte a motenirii
naturale
analizarea metodelor folosite pentru protejarea situri geologice
aplicarea metodelor folosite pentru conservarea, valorificarea (ex.
geoturism) i managementul siturilor geologice protejate
cunoaterea siturilor geologice de importan naional sau mondial

8. Coninuturi
8.1 Curs
1. Istoria zonelor protejate. Ce protejeaz ele? De ce?

Metode de predare
prelegere frontal

2. Arii protejate specifice: rezervaii geologice

prelegere frontal

3. Concepia de geoparc i geoparc european. Reea


European a Geoparcurilor.
4. Modul de alegere a siturilor geologice 1. probleme
legislative
5. Modul de alegere siturilor geologice 2. probleme
tiinifice
6. Comunitatea local n raport cu siturile geologice
protejate i geoparcuri
7. Managementul geoparcurilor: concepii de baz

prelegere frontal

8. Siturile geologice n raport cu turismul i media

prelegere frontal

9. Importana siturilor geologice n educaia tiinelor


pmntului i n dezvoltarea local
10. Siturile geologice din Romnia 1.

prelegere frontal

prelegere frontal
prelegere frontal
prelegere frontal
prelegere frontal

prelegere frontal

Observaii

11. Siturile geologice din Romnia 2.

prelegere frontal

12. Siturile geologice de importan mondial 1.

prelegere frontal

13. Siturile geologice de importan mondial 2.

prelegere frontal

14. Viitorul siturilor geologice

prelegere frontal

Bibliografie
Avram, E.; Udubaa, G.; Marinescu, F.; Ticleanu, N.; Andreescu, I.; Munteanu, E., 2000. Ctre o
documentare complet a ariilor geologice protejate din Romnia. Anuarul Institutului Geologic al Romaniei,
v. 71, p. 189-190.
Bleahu, M., Brdescu, V., Marinescu, F., 1977. Rezervaii geologice din Romnia. Ed. Technic, 225 pp.,
Bucureti.
Bedelean, H. i Codrea, V. (2003) Problematica siturilor geologice protejate din Jud. Alba. Environment &
Progress, v. 1, p. 45-50.
Carcavilla, L., Durn, J., Garca-Corts, ., Lpez-Martnez, J., 2009. Geological Heritage and
Geoconservation in Spain: Past, Present, and Future. Geoheritage, v. 1, 2-4, p. 75-91.
Flp, A.; Kovacs, M., 2006. Geoturism n Munii Guti, Carpaii Orientali. Environment & Progress, v. 6,
p. 187-192.
Flp, A.; Kovacs, M., 2010. Managing the geodiversity in Baia Mare region: from the scientific to the
public interest. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Seria Geologia, v. 55, 1, p. 5-8.
Heisu, S., 2003. Stratotipul ca principal rezervaie geologic. Oltenia. Studii si comunicari. Seria Stiintele
naturii, v. 19, p. 19-21.
Ionescu, C., Bedelean, H., Hoeck, V. (eds.), 2009. Geology fot Society: Education and Cultural Heritage.
Studia Universitatis Babe-Bolyai, Geologia, Special Issue MAEGS 16, 203 pp., Cluj-Napoca.
Pena dos Reis, R., Henriques, M.H., 2009. Approaching an Integrated Qualification and Evaluation System
for Geological Heritage. Geoheritage, v. 1, 1, p. 1-10.
Pop, A.I.; Turtureanu, D.; Folfa, D., 2009. Management plan considerations for Rpa Roie natural
reservation. Environment & Progress, v. 13, p. 246-253.
*** Guidelines for Geopark Field Inspections and the Preparation of Evaluation / Revalidation Reports
(http://www.europeangeoparks.org/wp-content/uploads/2012/02/EVALUATORS-Conduct-Guidelines2011.pdf)
http://www.europeangeoparks.org
http://www.globalgeopark.org/
8.2 Seminar
1. Arii protejate din Romnia
2. Identificarea unor situri geologice protejate din
Romnia sau Europa
3. Studiul de caz privind probleme legislative a
siturilor geologice.
4. Itinerarii geologice din Europa: studii de caz
5. Studiul de caz: Hateg Country Dinosaurs Geopark
6. Studiul de caz: Geoparcul inutului Buzu
7. Studii de caz: geoparcuri importante din Europa
8. Studii de caz: geoparcuri importante n afara
Europei

Metode de predare
Prelegere, discuii de
grup, dezbateri
Prelegere, discuii de
grup, dezbateri
Prelegere, discuii de
grup, dezbateri
Prelegere, discuii de
grup, dezbateri
Prelegere, discuii de
grup, dezbateri
Prelegere, discuii de
grup, dezbateri
Prelegere, discuii de
grup, dezbateri
Prelegere, discuii de
grup, dezbateri

Observaii

9. Identificarea unor posibile noi situri geologice


protejate sau geoparcuri din Romnia:
10-11. Vizitarea unor situri geologice din jurul
Clujului
12. Identificarea problemelor al siturilor geologice
vizitate
13. Identificarea problemelor legislative privind
situl/siturile vizitate sau propuse de a fi protejate de
student
14. ntocmirea planului de management al
siturilor/geoparcurilor vizitate sau propuse

Prelegere, discuii de
grup, dezbateri
Aplicaie practic
Rezolvarea de
probleme, discuii de
grup, dezbateri
Rezolvarea de
probleme, discuii de
grup, dezbateri
Rezolvarea de
probleme, discuii de
grup, dezbateri

Bibliografie
Avram, E.; Udubaa, G.; Marinescu, F.; Ticleanu, N.; Andreescu, I.; Munteanu, E., 2000. Ctre o
documentare complet a ariilor geologice protejate din Romnia. Anuarul Institutului Geologic al Romaniei,
v. 71, p. 189-190.
Codrea, V.; Fati, V.; Baciu, C.; Vremir, M.; Tanu, I.; Hosu, A.; Dica, P.; Ssran, E., 2000. Argumente
pentru amenajarea unei rezervaii geologice-paleontologice n perimetrul Grdinii Botanice Jibou (Jud.
Slaj). Studii si cercetri Bistria. Seria Geologie-Geografie, v. 5, p. 35-42.
Dinis, J., Oliveira, F., Rey, J., Duarte, I., 2010. Finding Geological Heritage: Legal Issues on Private
Property and Fieldwork. The Case of Outstanding Early Angiosperms (Barremian to Albian, Portugal).
Geoheritage, v. 2, 3-4, p. 77-90.
Grigore, D. ; Lazr, I.; Gheuca, I.; Butnar, C.; Radu, I., 2010. Proposals for scientific reserves in the Cheile
Bicazului - Hma National Park area (the Eastern Carpathians - Romania). Oltenia. Studii si comunicari.
Seria Stiintele naturii, v. 26, 2, p. 296-302.
Grigorescu, D., 2006.Geoparcul dinozaurilor ara Haegului". De la cercetarea geologic la o noua
strategie de dezvoltare durabil a regiunilor. Annuarul Institutului Geologic al Romaniei, v. 74. Special
issue, p. 75-78.
http://www.geopark.go.ro/
http://www.buzaugeopark.com/
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul este inedit, pentru c nu sunt cursuri similare la alte universiti europene si din USA
Cursul rspunde la cerinele unor posibili angajatori ex. geoparcuri sau ONG-uri din Romnia sau UE
Coninutul cursului vizeaz aspecte practice legate de siturile geologice
Prin activitile desfurate studenii au fost solicitai si au abiliti de a oferi soluii unor probleme i
de a propune idei de mbuntire a situaiei existente

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Cunoaterea coninutului
informaional i capacitatea
de a utiliza informaia ntrun context nou
Deprinderi de ntocmire a
unei propuneri pentru
mbuntirea unor situri
geologice protejate deja

Examen scris

10.3 Pondere din


nota final
50%

Portofoliu de practic

50 %

existente sau planul unui


geoparc nou propus
10.6 Standard minim de performan
Cunoaterea a 50% din informaia coninut in curs
Cunoaterea a 50% din informaia de la seminarii

Data completrii
10.03.2013

Semntura titularului de curs


...............................

Semntura titularului de seminar


...................................

Data avizrii n departament

Semntura directorului de departament

14.03.2013

............................