You are on page 1of 7

HOMEOPATIJA U PEDIJATRIJI

Dr Sr|ana Bolbo|evski

HOMEOPATIJA U PEDIJATRIJI

Netoksi~nost
Efikasnost
Prirodan tok bolesti
Stimulacija imuniteta
Nema supresije

NETOKSI^NOST

U homeopatskom leku
nema materijalne doze ili
je ona minimalna
Koli~ina uzetog leka nije
bitna po{to se radi o
kvantu energije (jedna doza
jedna tableta ili cela
bo~ica)

EFIKASNOST

Homeopatski lekovi deluju brzo, nekada ve} posle


nekoliko minuta
U naj~e{}im de~ijim akutnim stanjima mogu potpuno
efikasno da zamene klasi~ne lekove
Nekada su jedini izbor, jer klasi~nih lekova nema
Mogu biti efikasni kao prva pomo} dok ne stigne
lekar

PRIRODAN TOK BOLESTI

U svom delovanju
imaju fazu agravacije a
zatim pobolj{anja
Ubla`avaju simptome i
smanjuju trajanje

NEMA SUPRESIJE

Simtomi se ne
potiskuju
Organizam se uz
stimulaciju sam izbori
sa bole{}u

STIMULACIJA IMUNITETA

Sve nabrojano dovodi


do ja~anja prirodne
otpornosti de~ijeg
organizma
Time spre~avamo
hroni~no oboljevanje
deteta