You are on page 1of 16

HOMEOPATSKI LEKOVI

Dr Sr|ana Bolbo|evski

RAZBLA@IVANJE
1:100
1:10
1:50.000

POTENCIRANJE

Potresanje epruvete

(sukusija)
dinamiziranje

Dilucija I sukusija

Homeopatski lekovi
Serija uzastopnih

razblazivanja i sukusija

ZAKON POTENCIRANJA
razbla`ivanje
potenciranje

SASTAV HOMEOPATSKIH LEKOVA

Biljni svet

@ivotinjski svet

Minerali

Nozode

Kako se prave lekovi

SKALE ZA OBELE@AVANJE
1:100 centezimalna skala C

ili CH
6c 12c 30c 200c 1M
1CM
1:10 decimalna skala D ili
X
6x 12x 30x ( 6D 12D 30D)
1:50.000 LM potencije
LM1 LM2 LM3

Ja~ina homeopatskih lekova

Dokazivanje
Vr{i se na zdravim

osobama
Ispitanici uzimaju
homeopatski lek
odre|ene potencije i
trajanja
Svi nastali simptomi se
bele`e ,sortiraju i
selektuju od strane
ispitiva~a

ZAKON SLI^NOSTI
all cepa

MATERIA MEDICA
Svi simtomi

karakeristi~ni za jednu
supstancu(lek)
Mentalni nivo
Emocionalni nivo
Fizi~ki nivo

PRAVILA ZA UZIMANJE HOMEOPATSKIH


LEKOVA
Lekove ne doticati rukom
Lek uzeti 15 min posle jela i pi}a
15 min posle uzimanja leka ne jesti i ne piti

ni{ta
Za vreme terapije homeopatskim lekovima ne
piti kafu i mentol (~aj od nane, `vaka}e gume
i bonbone na bazi mentola)

PRAVILA ZA ^UVANJE HOMEOPATSKIH LEKOVA


U originalnim bo~icama
Koristiti samo ~iste

bo~ice
Daleko od izvora
svetlosti i zra~enja
Daleko od jakih mirisa
Ne doticati pilulice
rukom