You are on page 1of 6

Gibanje u mediju s otporom

Horizontalni hitac

Tijelo mase m ispaljeno je u horizontalnom smjeru brzinom v0 s visine h


pri emu osjea otpor zraka kao trenje proporcionalno brzini
(pretpostavljamo da se sve odvija u ravnini xz):

Jednadbe gibanja mogue je rijeiti analitiki:

Nakon dovoljno dugog vremena tijelo pada jednolikom brzinom, dok


brzina u horizontalnom smjeru asimptotski tei k nuli:

Vrijeme potrebno da tijelo padne na tlo moe se odrediti samo


numeriki.

Na lijevoj slici je usporedba putanje z(t) za sluajeve s ukljuenim i


iskljuenim trenjem. Ako trenje postoji, tijelo pada sporije (na desnoj
slici je graf brzine) pa mu treba due da padne na tlo.

Na lijevoj slici je usporedba putanje x(t) za sluajeve s ukljuenim i


iskljuenim trenjem. Kada ne bi bilo trenja, brzina bi bila konstantna
(desna slika) pa bi poloaj u smjeru x ovisio linearno o vremenu.

Na slici je usporedba putanje z(x) za sluajeve s ukljuenim i


iskljuenim trenjem. Ako trenje iskljuimo, domet hica je vei to je i
oekivano.

GIF opisuje horizontalni hitac. Plavi krui odgovara realistinoj situaciji


s trenjem, a zelena isprekidana linija idealiziranom sluaju bez trenja.
Sustav je disipativan pa ukupna energija nije sauvana, nego se gubi
na savladavanje trenja.