You are on page 1of 222

Eric Berne

Jak si lid hraj

Svoboda Praha 1970

Peloila Gabriela Nov

Eric Berne 1964


Translation Gabriela Nov 1970

Mm pacientm a studentm, kte


mne mnohmu nauili, a od nich
stle zskvm dal a dal
poznatky o hrch a smyslu ivota.

Nkolik slov vodem...

esk ten dostv do rukou knihu, je prola svtem za v


kik naden a obdivu, je byla dle ne sto tdn na seznamu
bestseller tradin uvdnch denkem New York Times. Per
livch epitet zskala tolik, e se mi sotva poda pidat dal a
snad dokonce vstinj.
Pan Eric Berne je docentem kalifornsk lkask fakulty, kde
pedn sociln psychiatrii. A ho osobn neznm, soudm
podle jeho vdeck produkce a fotografie uveden v jeho prvnm
anglickm vydn, e je to edestilet mladk (narozen v roce
1910), kter nezn ivot jen z knih a ueben. Musel toho hodn
prot, slyet a vidt, aby onu takzvanou bnou zkuenost zo
becnil ve vdeck tvar, srozumiteln irok palet ten,
vzdlanm laikem ponaje a nositelem Nobelovy ceny kone.
Dovoluji si tvrdit, e tato kniha je prvn skuten vdeck dlo
z oboru psychologie vednho dne. Eric Berne vak pi vdom
toho, e psychologie vednho dne je nesmyslnm konglomer
tem slov, pokud nen srozumiteln a navc tiv, pidal k rovni
vdce navc sv umn literrn. A jde toti principiln o vci
vn, lovk se pi ten jeho knihy neustle lehce pousmv a
chvlemi se dokonce rozesmje na cel kolo.
Kdy lovka nikdo nehlad, zane mu vysychat mcha to
je jedna z vt, v n vrchol jist st poznni, je kniha pin.
Nehled k tomu, e me bt aforismem, za kter by se nemusel
stydt mistr tohoto oboru, ukazuje pozoruhodnou schopnost
Erika Berna sklouznout v prav as do zvltnho druhu roz
pustilosti, kterou bych si dovolil
7

v jeho ppad nazvat rozpustilost vdeckou. Tento druh roz


pustilosti ovld jen mlo vdc a jen mlo vdc polo svj
obor na dostel vtipu. V knize jsou dokonce msta, kde autor jako
by mil sm na sebe a sm provokoval pochybnosti o tom, co
k. Tak napklad a sm je psychoanalyticky orientovan a tuto
skutenost nijak nezastr, uvd bez komente hru Archeo
log, je je projevem nemstnho pehnn analytickch praktik.
Kniha sama je svm zpsobem peplnna fakty, protoe kad
z uvedench her je jednm z uzavench celk dn v takzvan
mezilidsk interakci. V tom je jej zludnost, e toti duchaplnost
a vtip, je autor ovld, by mohly svst smm-li ut Kunde
rova vrazu k lehkookmu ten a ten by mohl v knize hle
dat prv pedevm vtip a poznn a na druhm mst. To by
byla velk koda. Vidm posln knihy v tom, aby byla uebnic
jednn, pesnji eeno, aby byla uebnic onch praktik
jednn, jim se mme vyhnout, protoe se jim vyhnout meme.
Zakotven mezilidsk vztahy, jako jsou rodina i pracovn ko
lektiv, jsou prakticky denn nahlodvny stereotypnmi spory, je
prv denn kon bez jakhokoliv vystn. To, emu by ten
ekl kadodenn spor bez nleitho vystn tomu Berne
tak k hra. A ukazuje takovouto hru nejen v jejm prbhu, ale
cituje i jej herce a co vc, uvd i formu een, uvd ono vy
stn, kter lovk prost bez ponauen nenalezne. Je tomu tak,
e sloitost mezilidskch vztah doshla stupn, kdy se lze ve
vztahu a vztazch doslova utopit, kdy onen takzvan prost oban
se zalkne, nen-li pouen.
Nkter z her vyzn naemu teni przdn, protoe jsou zcela
specifick pro anglosaskou spolenost. Eric Berne je Amerian
narozen v Kanad a ve sv knize se nepokou o dnou nsi
lnou internacionlnost. Pesto metoda jeho vkladu je tak vole
na, aby aplikace na domc pomry kdekoliv (kniha vyla ve
vech svtovch jazycch) nedlala obte. Proto nevidm dvod
cokoliv podotknout k sam ltce, nebo bych tm zapochyboval o
soudnosti eskho tene.
ten by se snad mohl pozastavit nad asto citovanou sku
pinou, i terapeutickou skupinou, je je v knize uvdna jako
pojem bn.
8

Skupinov psychoterapie, tj. terapie, v n lenov skupiny pod


dohledem terapeuta diskutuj o svch neurotickch problmech
a sami sebe koriguj v nesprvnch reakcch, je jednm ze zp
sob psychiatrick lby. I u ns mme ji pracovit, kde je
skupinov psychoterapie bnou formou lby, ovem dosud se
nerozila takovm zpsobem, aby byla pojmem obecn zn
mm.
Z vlastnho odbornho hlediska je zapoteb podotknout, e
autor nerozum pod pojmem hra jej nejobecnj vznam a au
torv pojem hra nem nic spolenho s matematickmi hrami,
kter rovn v souasn dob pronikaj do oblasti obecn psy
chologie. Autor svj pojem hry pesn definuje, j si dovolm
jen pedeslat, aby ten ml spe pedstavu dtsk hry, dtsk
ho hran neli ehokoliv jinho.
ctyhodnou prci odvedla pekladatelka Gabriela Nov.
V jednotlivch oznaench musela bt toti nejen peklada
telkou, ale i autorkou, Zvolen nzvy jednotlivch her jsou
vkusn a maj nadji, e se uchyt, My toti musme vidt v knize
onen prkopnick krok, e chce peklasifikovat kadodenn
trapnosti vzjemnch pstup, napadn, osoovn, lichocen
a pokleb novm jazykem, zbavenm on afektivn pchuti. Ani
toto hledisko nen bez vznamu, protoe alespo j si myslm, e
zatm bude znt lpe, kdy eknu sv manelce hraje se mnou
znmou hru Frigidn ena neli odporn a nechutn m
provokuje. Ale opakuji, e to nen na cel knize to podstatn,
protoe to podstatn opravdu odhal ten sm.
Kniha Erika Berna se d st tak, jak se slu a pat, to jest
od zatku a do konce. Ale pro toho, kdo vh, kdo nedvuje
tm podivnm pojmm a kdo by za tm chtl vidt njak pode
zel nevcn slovkaen, nech knihu oteve na stran 126 a
bez jakhokoliv pedchozho pouen nech si pete odstavec o
he ANEBY. Ihned pochop, o autorovi lo, a pust se do tto
rozpustile vdeck lahdky s dvrou a dravou zvdavost.
Bohuel dr. Berne se nedokal eskho vydn. Zemel 15.
ervence 1970 na nsledky srden choroby.
Doc. dr. M. Plzk
9

Pedmluva

Tato kniha byla pvodn psna jako dodatek k m dvj


prci Transactional Analysis in Psychotherapy1/ (Analza
penosu v psychoterapii), je vak sestavena tak, aby ji kad
mohl st i chpat samostatn. Teorie nutn pro analzu i jasn
pochopen smyslu her je uvedena v sti prvn. st druh ob
sahuje popisy jednotlivch her. st tet shrnuje nov klinick a
teoretick materily, je spolen s dvjmi poznatky
umouj pochopit v uritm rozsahu, co to znamen oprostit se
od her. Ty zjemce, kte tou po hlubm poznn, odkazuji na
svou dvj citovanou prci. teni obou knih jist neujde, e
krom teoretickho pokroku se v tto knize objevily i drobnj
zmny v terminologii a hlu pohledu, a e tyto zmny jsou v
sledkem dalch vah, studia i novch klinickch materil.
Tato kniha vznikla z popudu student a poslucha mch
pednek, kte se zajmali o pehled her a tak o hlub propra
covn tch, kter ji byly strun uvedeny jako pklady pi
veobecnm vkladu a zsadch analzy penosu. Mj dk pat
vem studentm i poslucham, kte pedloili ke zkoumn,
zaznamenali nebo pojmenovali nov hry; zejmna vak dkuji
slen Barbae Rosenfeldov za jej etn postehy o umn a
vznamu naslouchat; dle pnm Melvinu Boyceovi, Josephu
Concannonovi, dr. Franklinu Ernstovi,

11

dr. Kennethu Evertsovi, dr. Gordonu Gritterovi, pan Frances


Matsonov a dr. Rayi Poindexterovi krom mnoha dalch
za jejich nezvisl objevy nebo potvrzen vznamu mnoha
her.
Pan Claude Steiner, dvj editel vzkumu v semini soci
ln psychiatrie v San Francisku, nyn vedouc katedry psycho
logie na Michigansk universit, si zaslou zvltn zmnku z
tchto dvod: Provdl prvn pokusy, kter potvrdily mnoh z
teoreticky spornch bod uvedench v tto knize, a vsledky
jeho pokus znan pisply k objasnn charakteru nezvislosti
a dvrnch vztah. Mj dk pat tak slen Viole Littov,
tajemnici semine, a pan Mary N. Williamsov, m osobn se
kretce, za jejich soustavnou pomoc, a Ann Garettov za pe
livou korekturu tto knihy.

12

Terminologie

Kvli zjednoduen jsou hry zsadn popisovny z muskho


hlu pohledu, pokud se nejedn o hry vlun ensk. Hlavnm
aktrem je proto bez jakhokoliv zaujet vdycky mu,
tebae v podobn situaci se me stejn snadno ocitnout i ena
mutatis mutandis (vjimky jsou uvdny zvl). Jestlie se
ensk role vrazn li od musk, je popsna dodaten. Ze
stejnch dvod je i lka uvdn v muskm rod. Slovnk i
zvry tto knihy maj slouit pedevm poteb praktickho
klinickho lkae, avak i pracovnci jinch obor zde najdou
mnoho zajmavho a uitenho.
Analza penosu ve hrch by mla bt jasn odliena od sv
zavedenj sestersk vdy matematick analzy her
tebae nkter termny pouit v textu, napklad vsledek,
se nyn pouvaj vlun v matematice. Podrobnj pehled
matematick teorie her najdete v knize Games and Decisions
(Hry a rozhodovn), jejmi autory jsou R. D. Luce a H. Raif
fa.2/
Carmel, Kalifornie v kvtnu 1962

Odkazy
1

/ E. Berne, Transactional Analysis in Psychotherapy (Analza penosu v


psychoterapii), Grove Press, Inc., New York 1961.
2
/ R. D. Luce a H. Raiffa, Games and Decisions (Hry a rozhodovn), John
Wiley and Sons. Inc., New York 1957.

13

vod

l/ Spoleensk styk
Teorie spoleenskho styku, je byla dosti podrobn nastn
na v Analze penosu1/, me bt shrnuta nsledovn:
Dr. Spitz2/ zjistil, e u dt, je del dobu trp nedostatkem
vhodnho zachzen, se projev sklon k rychlmu zhorovn
duevnho stavu a nakonec i k vedlejm onemocnnm. To tedy
znamen, e takzvan citov deprivace me mt katastrofln
dsledky. Tato pozorovn umonila vznik teorie o hladu po
podntech a naznaila, e nejvhodnj formu podnt nm po
skytuj dvrn vztahy; vychzme-li z kadodennch zkuenos
t, budeme jist s tmto zvrem souhlasit.
Pbuzn jev je mono pozorovat i u dosplch osob vysta
vench smyslovmu strdn. Takov strdn me vyvolat na
pklad pechodnou psychzu anebo i doasnou duevn poru
chu. U dve bylo konstatovno, e sociln a smyslov str
dn m podobn inek na osoby odsouzen k del samovaz
b. Samovazba je skuten jednm z trest, jeho se obvaj i
velmi ostlen kriminlnci, kterm jinak nevad ani fyzick
brutalita3, 4/, a tohoto postupu se bn uv jako formy poli
tickho ntlaku. (Naproti tomu nejpsobivj zbran proti nmu
je spoleensk organizovanost.)5/
Z biologickho hlediska je pravdpodobn, e citov a smys
lov strdn me zpsobit nebo podporovat zmny organis
mu. Jestlie retikulrn aktivan systm6/ mozkovho

15

kmene nedostv dostaten podnty, me to mt za nsledek


aspo nepmo degenerativn zmny nervovch bunk.
Tyto zmny mohou bt vyvolny tak nedostatenou vivou,
ovem ta sama o sob se me projevit jako nsledek apatie
napklad u dt, je trp marasmem. Zde je tedy potek biolo
gick etzov reakce, je probh od citovho a smyslovho
strdn pes apatii a k degenerativnm zmnm a smrti. V tom
to smyslu m hlad po podntech k zachovn lidskho organis
mu stejn vztah jako hlad po potrav.
Hlad po podntech se v mnoha smrech skuten podob hla
du po jdle, a to nejen biologicky, ale tak psychologicky a soci
ln. Takov termny jako podviva, pesycen, znalec,
labunk, poitk, asketa a kulinsk umn mohou bt z ob
lasti vivy snadno peneseny do oblasti cit. Pejeden m svou
paralelu v pedrdn. Za bnch podmnek, kdy jsou k dispo
zici dostaten zsoby, z nich je mono sestavit pestr jdeln
ek, bv vbr v obou oblastech vrazn ovlivnn idio
synkrazi jednotlivce. Nkter nebo mnoh z tchto idio
synkrazi jsou snad vrozen, ale to nijak neovlivuje problm, o
nj tady jde.
Pracovnka v oblasti sociln psychiatrie zajm v tto vci to,
co se stane, je-li dt od sv matky oddleno v normlnm pr
bhu svho vvoje. To, co zde bylo a dosud eeno, se d n
zorn vyjdit lidovm renm7/: Kdy lovka nikdo nehlad,
zane mu vysychat mcha. Jakmile tedy skon obdob tsnho
dvrnho vztahu dtte k matce, mus se jedinec po cel zbytek
svho ivota zabvat problmem, jeho een ovlivuje byt i
nebyt kadho lovka; na jedn stran je to souhrn socilnch,
psychologickch a biologickch sil, je lovku brn oddvat
se i nadle fyzickm dvrnostem jako dt, a na druh stran
trv neustl snaha po jejich dosaen. Jedinec ve vtin ppa
d vol kompromis. Mus se spokojit s mnohem jemnj, takka
symbolickou formou jednn, kdy svmu elu do urit mry
poslou i pouh nznak uznn

16

od druh osoby, tebae to nijak nezmrn pvodn hlad lovka


po fyzickm kontaktu.
Tento proces pijmn kompromis me bt zvn rozlinmi
termny napklad vbrem; ale a u mu kme jakkoliv,
jeho vsledkem je sten pemna dtinskho hladu po podn
tech v nco, co je mon nazvat hladem po uznn. S narstnm
sloitosti kompromis se kad lovk stv ve sv honb za
uznnm stle osobitjm, a prv tyto rozdly dodvaj vzjem
nm spoleenskm stykm nleitou pestrost a uruj tak osud
kadho jedince. Filmov herec me od svch anonymnch a
navzjem se nim nelicch ctitel vyadovat kad tden
stovky symbolickch pohlazen, nem-li jeho mcha vy
schnout, zatmco vdci k udren fyzickho i duevnho zdrav
sta pohlazen udlen jednou ron uznvanou kapacitou.
Slovo pohlazen se d pout jako veobecn platn termn
pro dvrn fyzick kontakt; v praxi se pak me projevovat v
nejrznjch formch. Nkte lid dt doslova hlad; jin je
laskaj nebo objmaj, zatmco dal je lakovn tpou nebo po
plcvaj. Toto ve se projevuje tak v konverzaci, take naslou
chme-li pozorn, meme podle zpsobu vyjadovn pedem
uhodnout, jak se urit lovk bude chovat k dtti. V roz
enm smyslu me bt slova pohlazen pouito bn pro
oznaen jakhokoliv aktu, kter je projevem uznn. Pohlazen
je tedy zkladn jednotkou spoleensk akce. Vzjemnou vm
nou pohlazen se vytv penos, kter je opt jednotkou vz
jemnch spoleenskch styk.
Z hlediska teorie her a v souladu se zvry tto knihy meme
ci, e jakkoliv spoleensk styk je biologicky vdy
prospnj neli styk vbec dn. Bylo to pokusn dokzno
pi pozoruhodnm experimentu S. Levina8/ s krysami, pi nm
byl vhodnm zachzenm pzniv ovlivnn nejen fyzick, du
evn a citov vvoj pokusnch zvat, ale tak bio-

17

chemie mozku a dokonce i odolnost vi leukmii. Vznamnm


rysem tchto experiment bylo zjitn, e na zlepen zdravot
nho stavu tchto zvat mly stejn inek jak jemn zachzen,
tak i bolestiv elektrick oky.
Oven platnost ve eench slov umouje pistoupit s
plnou dvrou k dal kapitole.

2/ Strukturalizace asu
Za pedpokladu, e vhodn zachzen s dtmi i uznn jeho
symbolick ekvivalent u dosplch maj trvalou platnost,
meme se zeptat co dl? Co mohou dlat lid v kado
dennch podmnkch pot, co si vymnili pozdravy, a u se
jedn o ptelsk Ahoj! nebo orientln ritul, trvajc nkolik
hodin? Za hladem po podntech a uznn pichz hlad po struk
tue. Vnm problmem dospvajc mldee je otzka: Co j
(mu) mm ct? A nejenom mlad, tak mnoz dospl lid po
vauj za nanejv nepjemn ten okamik ve spolenosti, kdy
nastane trapn pauza, sek tichho, nezorganizovanho asu,
kdy nikomu z ptomnch nenapadne nic zajmavjho ne te
ba: Nezd se vm, e ty stny dneska veer na ns pmo pada
j? Lidsk bytost se vn potk s problmem, jak si zor
ganizovat as, kdy nesp. V souvislosti s tm je smyslem veke
rho spoleenskho ivota poskytovat si pi tomto programu
vzjemnou vpomoc.
Operan aspekt strukturalizace asu meme nazvat
programovnm. Zahrnuje v sob ti sloky: programovn mate
rilov, sociln a individuln. Nejbnj, nejvhodnj a
nejpohodlnj i nejelnj metodou organizovn asu je pln,
jen bere v vahu materil okoln reality tedy to, emu se
veobecn k prce. Takov pln nazvme odborn innost;
termn prce nen vyhovujc, protoe veobecn teorie soci
ln psychiatrie mus brt na vdom, e i spoleensk styk je
uritou formou prce.
Materilov programovn vychz z nesrovnalost, na n na-

18

rme pi styku s okoln realitou; zajm ns v tto souvislosti


jenom potud, e jakkoliv innost je zkladnou pro pohlazen,
uznn i jin sloitj formy vzjemnho spoleenskho styku.
Materilov programovn nen v zsad socilnm problmem;
je zaloeno vlastn na zpracovn informac. innost spojen se
stavbou lod pot s dlouhou adou men a odhad pravd
podobnost a jakkoliv spoleensk projevy, je se pi takov
prci vyskytnou, mus se j poddit, aby stavba mohla pokra
ovat.
Vsledkem socilnho programovn je obvykl tradin,
konvenn nebo polokonvenn spoleensk styk. Jeho hlavnm
mtkem je mstn pijatelnost, j se bn k dobr zpso
by. Rodie ve vech stech svta u dti dobrm
zpsobm, co znamen, e dti vd, jak sprvn zdravit,
stolovat, vymovat, jak se chovat pi nmluvch nebo na po
hbu, nebo jak vst konverzaci na patin rovni. Rzn ome
zen nebo pehnn v tomto smru jsou urovna taktem nebo
diplomaci podle veobecn platnch nebo mstnch zvyklost.
hat pi jdle nebo dat manelku blinho svho se bu dopo
ruuje, nebo zakazuje podle mstnch, zddnch tradic, a prv
v tto oblasti existuje znan mnostv navzjem se vyluujcch
vztah. V mstech, kde lid haj pi jdle, je obyejn velmi
nemoudr doadovat se en; a tam, kde mui bez zbran
projevuj svj zjem o eny, je nemoudr hat pi jdle. Za kon
vennmi zvyklostmi nsleduje obvykle polokonvenn spole
ensk konverzace, a tu meme oznait slovem zbava.
Jak se lid ble seznamuj, vkrd se do jejich styk stle vc
a vce individulnho programovn, co m za nsledek, e se
zanou vyskytovat incidenty. Pi povrchnm pozorovn vypa
daj jako nahodil jevy a zastnn strany je tak mohou i
hodnotit, avak peliv rozbor uke, e tyto incidenty se
projevuj v uritch souvislostech, je se daj snadno roztdit a
klasifikovat, a e jejich souvisl sled je ovldn nevye-

19

nmi pravidly a pedpisy. Tato pravidla zstvaj skryta tak


dlouho, pokud projevy ptelstv nebo neptelstv nevybo z
mez, o nich se zmiuje Hoyle*, projev se vak zcela nepokry
t po prvnm nesprvnm tahu, kter vyvol symbolick, slovn
nebo prvn zvoln Fuj!. Tyto sledy, je na rozdl od zbav
jsou zaloeny sp na individulnm ne socilnm programo
vn, meme oznait termnem hry. Rodinn nebo manelsk
ivot stejn jako ivot v organizacch veho druhu se me rok
od roku zakldat na variantch jedn a te hry.
Kdy tvrdme, e veker spoleensk innost spov v hran
her, neznamen to jet, e se jedn pevn o legraci, nebo
e se partnei v takovch vztazch vn neangauj. Na jedn
stran hran fotbalu nebo jinch sportovnch her nemus bt
pro zastnn vbec zdrojem poten a hri se mohou chovat
velmi zarputile; takov hry maj napklad s hazardem a
podobnmi hrami jeden spolen rys e toti bvaj sku
ten velmi vn, dokonce a osudn. Na druh stran nkte
autoi nap. Huizinga9/ zahrnuj pod pojem hra zlei
tosti tak hroziv, jako jsou slavnosti kanibal. Nazvat proto
hranm her jevy tak tragick jako sebevrada, alkoholismus a
uvn drog, zloinnost nebo schizofrenii, nen nijak nezodpo
vdn, cynick nebo barbarsk. Zkladn charakteristika lid
skch her nespov v pedstrn citovch projev, ale v jejich
usmrnn. To se projev v t chvli, kdy se zanou uplatovat
sankce za nepslun citov projev. Hra me bt pochmurn
nebo dokonce osudov vn, spoleensk sankce jsou vak
vn jedin tenkrt, dojde-li k poruen pravidel.
Zbavy a hry slou lovku jako nhrada za opravdov
provn nefalovanch dvrnch vztah. Z toho dvodu
mohou bt pokldny spe za pedbn pslib ne za
* Edmond Hoyle (16721769), anglick spisovatel a odbornk na karetn
hry a ach) autor knihy pslunch pravidel a pokyn (pozn. p.).

20

konen naplnn a jejich charakteristickm rysem je proto v


razn uvolnn lovka. Intimita zan a tam, kde individuln
(obvykle instinktivn) programovn nabv na intenzit a
spoleensk konvence vetn dalch zbran a pohnutek zanou
ustupovat do pozad. Intimita je nejdoucnj odpovd na
hlad po podntech, po uznn i po struktue. Jejm pravzorem je
akt milostnho nasycen.
Hlad po struktue je pro ivot stejn dleit jako hlad po
podntech. Hlad po podntech i hlad po struktue vyjaduj po
tebu lovka ubrnit se smyslovmu i citovmu strdn, jeho
dsledkem je biologick padek. Hlad po struktue je vrazem
poteby ubrnit se nud; Kierkegaard10/ ve svm dle upozornil
na zlo, je me vyplynout z nezorganizovanho asu. Zahnzdli se nuda v lovku na del dobu, m na nj stejn inek jako
citov strdn a d se oekvat, e bude mt i stejn nsledky.
Osaml jedinec me uspodat svj as dvma zpsoby:
innost nebo fantazi. e lovk me zstat osaml i v pto
mnosti jinch lid, to v z vlastn zkuenosti kad uitel. Jestli
e je nkdo lenem spoleenstv dvou nebo vce lid, nabz se
mu nkolik monost, jak zorganizovat svj as. Podle sloitosti
to jsou: 1. obady, 2. zbavy, 3. hry, 4. dvrn vztahy a 5.
innost, a kad z nich vytv zkladnu pro dal varianty. C
lem kadho lena spoleenstv je vytit co mon nejvce
uspokojen ze svho jednn s ostatnmi zastnnmi. m je
jedinec pstupnj, tm vtho uspokojen me doshnout.
Programovn jeho spoleenskch operac je vtinou automa
tick. Pro nkter z takzvanch uspokojen, je takov
programovn skt napklad pro sebeznien nen slovo
uspokojen prv vstin, a bude proto vhodnj nahradit je
njakm neutrlnjm vrazem, teba slovem zisk nebo v
hoda.
Vhody vyplvajc ze spoleenskho styku jsou tsn spjaty
s tlesnou i duevn rovnovhou a maj vztah i k nsledujcm

21

faktorm: 1. uvolnn napt, 2. nik z nevhodnch situac, 3.


zisk z pohlazen a 4. udren zskan rovnovhy. Vechny tyto
jevy byly velmi podrobn zkoumny a prodiskutovny fyzio
logy, psychology i psychoanalytiky. Pevedeny do terminologie
sociln psychiatrie mohou bt uvdny jako 1. zkladn vnitn
zisk, 2. zkladn vnj zisk, 3. druhotn zisk a 4. existenn
zisk. Prvn ti se rovnaj ziskm z nemoci, jak je popsal Freud:
vnitn paranosick zisk, vnj paranosick zisk a epinosick
zisk.11/ Zkuenost ukzala, e je mnohem uitenj a pounj
zkoumat spoleensk penosy z hlediska nabytch zisk ne je
hodnotit jako obrann operace. Nejlep obranou toti je, kdy
se lovk vbec v dnch penosech neangauje; za druh kon
cepce obrany vyuv pouze sti zisk prvnch dvou skupin,
a jejich zbytek spolen s tet a tvrtou skupinou je z
tohoto hlediska ztracen.
Nejuspokojivj formou spoleenskho styku, a u je za
loena na innosti nebo nikoliv, jsou hry a dvrn vztahy.
Dlouhotrvajc dvrn vztah je vzcn, ale i v takovm ppad
je to vlun soukrom zleitost; vznamn spoleensk styk
se nejastji projevuje v podob hry, a to je vc, kter ns zde
pedevm zajm. Dal informace o strukturalizaci asu nabz
autorova kniha o skupinov dynamice.12/

Odkazy
1

/ E. Berne, Transactional Analysis in Psychotherapy (Analza penosu v psy


choterapii), Grove Press, Inc., New York 1961.
2
/ R. Spitz, Hospitalism: Genesis of Psychiatrie Conditions in Early Child
hood (Hospitalizace: geneze psychiatrickch podmnek v ranm dtstv),
Psychoanalytic Study of the Child (Psychoanalytick studie dtte), . l, str.
53-74, 1945.
3
/ Ren Belbenoit, Dry Guillotine (zniv gilotina), E. P. Dutton and Compa
ny, New York 1938.

22

/ G. J. Seaton, Isle of the Damned (Ostrov prokletch), Popular Library,


New York 1952.
5
/ E. Kinkead, In Every War But One (V kad vlce a na jednu), W. W.
Norton and Company, New York 1959.
6
/ J. D. French, The Reticular Formation (Retikulrn formace), Scientific
American, . 196, str. 5460, kvten 1957.
7
/ Lidov ren pouit v textu se vyvinula bhem asu v semini o soci
ln psychiatrii v San Francisku.
8
/ S. Levine, Stimulation in Infancy (Podnty v dtstv), Infantile Experi
ence and Resistance to Physiological Stress (Proitky dt a jejich
odolnost vi fyziologickmu napt), Science, . 126, str. 405, srpen 1957.
Scientific American, . 202, str. 80-86, kvten 1960.
9
/ J. Huizinga, Homo Ludens, Beacon Press, Boston 1955.
10
/ S. Kierkegaard, A Kierkegaard Anthology (Kierkegaardova antologie),
Princeton University Press, Princeton 1947, str. 22 a dal.
11
/ S. Freud, General Remarks on Hysterical Attacks (Veobecn poznmky
o hysterickch zchvatech), Collected Papers (Sebran spisy), II. svazek,
str. 102, Hogarth Press, London 1933. Analysis of a Case of Hysteria
(Analza ppadu hysterie), tamt, III. svazek, str. 54.
12
/ E. Berne, The Structure and Dynamics of Organizations and Groups
(Struktura a dynamika organizac a skupin), J. B. Lippincott Company,
Philadelphia and Montreal 1963. (Viz zejmna kapitoly . 11 a 12.)

23

st prvn

Analza her

25

Kapitola prvn

Analza struktury her

Pozorovn nenucen spoleensk innosti, kter se nejastji


vyskytuje v uritch druzch psychoterapeutickch skupin, od
haluje, jak se u lid as od asu projevuj znan zmny v posto
ji, stanovisku, v hlase, slovnku i v dalch aspektech chovn.
Tyto zmny jsou asto doprovzeny posunem cit. Soustava
uritch model chovn u danho jedince odpovd uritmu
stavu mysli, zatmco jin soustava model m vztah k odlin
mu psychickmu postoji, jen bv asto v rozporu s tm
prvnm. Na zklad tchto zmn a rozdl vznikla mylenka na
stavy ego.
Odbornm jazykem me bt takov stav ego fenomenolo
gicky popsn jako pevn sklouben systm pocit a operan
jako soustava pevn skloubench model chovn. eeno po
pulrnji, je to pslun soustava model chovn vyplvajc z
uritho systmu zitk. Kad jedinec m zejm k dispozici
omezen repertor takovch stav ego, kter nejsou rolemi ve
he, ale psychologickou skutenost. Tento repertor meme
roztdit do nsledujcch kategori: (1) stav ego, kter je od
razem stav ego rodiovskch osobnost, (2) stav ego, kter ne
zvisle usiluje o objektivn hodnocen skutenosti, a (3) stav
ego, kter pedstavuje pozstatky minulosti, stle aktivn j, je
bylo zafixovno v ranm dtstv. Odborn se jim k: exte
ropsychick, neopsychick a archeo-

26

psychick stav ego. Jejich nositele nazvme populrn RODI,


DOSPL LOVK a DT, a tyto jednoduch vrazy se daj pout ve
vech diskusch s vjimkou tch nejodbornjch.
Podle tohoto stanoviska me kad jednotliv len spole
enskho seskupen projevit v ktermkoliv danm okamiku
bu RODIOVSK, DOSPL nebo DTSK stav ego a zrove je
schopen s rznou mrou pohotovosti pechzet z jednoho stavu
ego do druhho. Z tchto pozorovn vyplvaj urit dia
gnostick vroky jako napklad: To je v RODI, co jinmi
slovy zna: rove vaeho mylen je nyn adekvtn mylen
jednoho z vaich rodi (nebo jeho zstupc) a reagujete stejn,
jako by reagoval on; projevujete stejn postoj, dlte stejn
gesta, mte stejn vrazy, pocity atd. To je v DOSPL zna
men: Prv jste nezvisle a objektivn zhodnotil situaci a vy
jdil zcela nezaujat svj postup mylen nebo problm, jm se
zabvte, nebo zvr, k nmu jste doel. To je vae DT, se
d vyloit takto: Zpsob a zmr va reakce je stejn, jako
bval, kdy jste byl jet mal chlapec (mal dve).
Zvry jsou nsledujc:
l/ Kad jedinec m rodie (nebo jejich zstupce) a nos v
sob souhrn stav ego, je jsou reprodukc stav ego onch rodi
(jak on je vnmal), a tyto rodiovsk stavy ego se mohou za
uritch okolnost oivit (exteropsychick funkce). Populrn:
Kad m v sob kus svch rodi.
2/ Kad jedinec (vetn dt, duevn zaostalch lid a
schizofrenik) je schopen objektivn zpracovat dan informace,
jestlie je oiven pslun stav ego (neopsychick funkce). Po
pulrn: Kad m v sob kus dosplho lovka.
3/ Kad jedinec byl kdysi mlad, ne je nyn, a nos v sob
zafixovan pozstatky ze svch dvjch let, je mohou bt za
uritch okolnost oiveny (archeopsychick funkce). Po
pulrn: Kad m v sob kus dtte.

27

V tomto stadiu se meme zabvat obrzkem . 1a, kter je


oznaen jako strukturln diagram. Podle souasnho hlediska
pedstavuje tento diagram komplexn osobnost kterhokoliv je
dince. Zahrnuje jeho RODIOVSK, DOSPL i DTSK stav ego. Tyto
stavy jsou od sebe peliv oddleny, jeliko se od sebe vrazn
li, a velmi asto jeden s druhm vbec nesouvis. Nezkuen
pozorovatel si nemus tento rozdl hned napoprv jasn uvdo
mit, ale ten se brzy projev sm a vzbud zjem kadho, kdo se
sna porozumt strukturln diagnze. Nadle bude tedy
vhodn nazvat skuten lidi rodii, dosplmi nebo dtmi;
tun vytitn slova RODI, DOSPL a DT se pouij vude tam,
kde se bude jednat o pslun stavy ego. Obraz . l (b) ped
stavuje nzornou, zjednoduenou formu strukturlnho diagra
mu.

(a)

(b)

Strukturln diagram

Zjednoduen forma
Obraz . 1

28

Ne uzaveme kapitolu tkajc se analzy struktury her, mli


bychom se zmnit o nkterch komplikacch.
l/ Pi strukturln analze se nikdy nepouv slova dtin
sk, protoe to v sob skrv siln pdech neho nedouc
ho, neho, co by se mlo okamit zmnit nebo odstranit. V
razu DTSK se pouv pro vystien DTTE (archaick stav ego),
protoe vce odpovd zkonm biologie a nen nijak zaujat.
DT je vlastn v mnoha smrech nejcennj soust lidsk
osobnosti a ivotu kadho jedince dodv pesn tot, co do
rodinnho ivota vn skuten dt: radost, pvab a tvr ini
ciativu. Jestlie je DT v jedinci rozhran a nezdrav, me to
mt neblah nsledky, ale s tm se d vdycky nco dlat.
2/ Tot plat pro slova duevn vyspl a duevn nevy
spl. V uvedenm systmu se nic takovho jako duevn ne
vyspl lovk nevyskytuje. Existuj pouze lid, jejich DT
nkdy pevauje nevhodn a neeln, avak i v takovch li
dech se skrv komplexn, dobe vyvinut DOSPL lovk, kter
nepotebuje nic ne bt vyhmtnut nebo oiven. Naopak zase
mezi takzvan duevn vyspl lidi potme ty, je jsou
schopni udrovat vtinu asu svho DOSPLHO pod kontrolou;
jejich DT vak nabv vrchu za stejnch okolnost jako u ji
nch osob, a to asto s nsledky, je vyvolvaj zmatek nebo
rozpaky.
3/ Je teba tak poznamenat, e RODI se projevuje dvma zp
soby pmo a nepmo: jako aktivn stav ego nebo jako vliv.
Jedn-li se o pmou aktivitu, reaguje dan osoba tak, jak by
skuten reagoval jej vlastn otec (nebo matka): Dlej to, co
j! Jedn-li se o nepm vliv, reaguje dotyn tak, jak by si to
pli jeho rodie: Nedlej to, co j, ale dlej, co ti km! V
prvnm ppad se dan osoba stv jednm ze svch rodi; ve
druhm se pizpsobuje jejich poadavkm.
4/ DT se tedy projevuje tak dvma zpsoby: jako adap
tovan DT a jako neadaptovan (pirozen) DT. Adapto-

29

van DT je to, je mn sv chovn pod vlivem RODIE. Chov


se tak, jak by si to pl jeho otec (nebo matka), napklad
ochotn nebo pemoudele. RODIOVSK vliv je tedy pinou a
adaptovan DT dsledkem. Neadaptovan DT se projevuje
nenucen, napklad vzpourou nebo tvoivost. Platnost struktu
rln analzy je mon potvrdit pi zkoumn nsledk alkoho
lovho opojen. V nm nejdve ztrc smysl pro odpovdnost
RODI, take adaptovan DT se vyman z jeho vlivu a nabytm
svobody se mn v DT neadaptovan.
Chceme-li doshnout inn analzy her, nemusme jt
zpravidla a za hranice toho, co bylo nastnno ve ve vztahu
ke struktue osobnosti.
Stavy ego jsou normln fyziologick jevy. Lidsk mozek je
orgn nebo organiztor duevnho ivota a vsledky jeho
innosti jsou uspodny a ukldny ve form pslunch stav
ego. Konkrtn dkazy pro toto tvrzen jsou obsaeny ji v n
kterch zjitnch Penfielda a jeho spolupracovnk.1, 2/ Existuj
jet dal tdc systmy na rzn rovni jako teba skuten
pam ale pirozen forma zkuenosti sama o sob se vysky
tuje v pohyblivch stavech mysli. Kad jednotliv typ stav
ego je pro lidsk organismus ivotn dleit.
V DTTI sdl vnmavost3/, tvoivost a vrozen prbojnost i ra
dost. DOSPL stav ego je nutn pro udren ivota. Zpracovv
potebn informace a odhaduje monosti, kter lovk potebuje
k tomu, aby mohl inn jednat s okolnm svtem. Vyuv tak
zkuenost zskanch z vlastnch zbran nebo poitk. Pechod
pes runou ulici vyaduje napklad zpracovn cel ady daj
o rychlosti; akce je potlaena a do t chvle, ne se odhadem
vystihne nejvy stupe pravdpodobnosti, e je mon bez
pen doshnout druh strany ulice. Uspokojen z spnch od
had tohoto typu umouje poitek z lyovn, ltn, jachtingu
a dalch rychlch sport. DOSPL m jet jeden kol: usmr
ovat aktivitu RODIE i DTTE a init mezi nimi objektivnho
prostednka.

30

RODI m dv hlavn funkce. Pedevm umouje jedinc, aby


se inn projevoval jako rodi skutench dt a tak pispval k
zachovn lidskho rodu. Nesporn cena RODIE v tomto smyslu
je prokzna faktem, e lid osiel v dtstv mvaj mnohem
vt tkosti pi vchov vlastnch dt ne ti, kte proili sv
mld ve spodanch, konsolidovanch domovech. RODI tak
psob, e lovk reaguje velmi asto automaticky, m si uet
hodn asu i energie. Dl mnoh vci uritm zavedenm
zpsobem, protoe tak se to dl. To umouje DOSPLMU vy
hnout se nesetnm podrunm rozhodnutm, take se me v
novat dleitj innosti a bn zleitosti ponechat RODII.
Vechny ti aspekty jedn osobnosti maj tedy velikou cenu
pro ivot a pro jeho zachovn, a jedin tehdy, naru-li jeden z
nich zdravou rovnovhu, je nutn zahjit analzu a doporuit
jin uspodn ivota. Jinak kad z nich RODI, DOSPL i
DT m prvo na stejn respekt i oprvnn nrok na sv
msto v plnm a produktivnm ivot.

Odkazy
1

/ W. Penfield, Memory Mechanism (Mechanismus pamti), Archives of


Neurology and Psychiatry, . 67, str. 178-198, 1952.

/ V W. Penfield a H. Jasper, Epilepsy and the Functional Anatomy of the Hu


man Brain (Epilepsie a funkn anatomie lidskho mozku), Little, Brown
and Company, Boston 1954, kap. XI.
3
/ E. Berne, The Psychodynamics of Intuition (Psychodynamika intuice),
Psychiatric Quarterly, . 36, str. 294-300, 1962.

31

Kapitola druh

Analza penosu

Jednotku spoleenskho styku nazvme penosem. Jestlie se


ve spoleenskm seskupen setkaj dva nebo vce lid, dve i
pozdji jeden z nich promluv nebo njak jinak nazna, e bere
na vdom ptomnost ostatnch. Tomu se k penosov
podnt. Dal osoba pak ekne nebo udl nco, co m k tomuto
podntu urit vztah, a to pak nazvme penosovm reflexem.
Jednoduch analza penosu se zabv tm, e ur, kter stav
ego vyvolal podnt k penosu a kter na tento podnt reagoval.
Nejjednodu zpsoby penosu jsou ty, pi nich jak podnt, tak
i reflex vychz z DOSPLHO obou zastnnch stran. Chirurg
(pvodce penosu) usoud podle danch informac, e v tto
chvli m pout skalpelu, a nathne ruku. Jeho asistent (respon
dent) toto gesto sprvn pochop, odhadne zastnn sly i
vzdlenosti a umst rukoje skalpelu pesn tam, kde to chirurg
oekv. Podobnou jednoduchost se vyznauje jednn mezi
RODIEM A DTTEM. Nemocn dt d o sklenici vody a oetuj
c matka mu ji pin.
Oba tyto penosy jsou doplkov; to znamen, e vyvolan
reflex je sprvn a oekvan a e probh v mezch zdravch
lidskch vztah. Na obrzku . 2 a je znzornn prvn zpsob,
kter je oznaen jako doplkov penos typu I. Druh zpsob
doplkov penos typu II je na obrzku . 2b. Je vak
zejm, e u penos se projevuje tendence etzov

32

reakce, take kad reflex se stv zase podntem. Prvn


pravidlo komunikace stanov, e komunikace mezi lidmi bude
probhat hladce tak dlouho, dokud penos zstane doplkovm;
z toho tedy vyplv, e dokud se tato povaha penosu nezmn,
me komunikace v zsad pokraovat donekonena. Tato
pravidla nejsou zvisl na povaze a nplni penosu; jsou zaloe
na vlun na smru pslunch vektor. Pokud penosy z
stvaj doplkovmi, nejsou pravidla nijak ovlivnna tm, zdali
dva lid nkoho nemilosrdn kritizuj (RODI -RODI), e njak
problm (DOSPL-DOSPL), nebo si spolu hraj (DT-DT nebo
RODI-DT).
Opan pravidlo toti e spojen bude perueno se

Inicitor
(a) Typ I

Respondent

Inicitor
(b) Typ II
Doplkov penosy
Obraz . 2

33

Respondent

uplatn tenkrt, kdy se vyskytne kov penos. Nejbnj


kov penos, a sice ten, jen psob a vdycky psobil vti
nu spoleenskch pot a u v manelstv, lsce, ptelstv
nebo v zamstnn je znzornn na obrzku . 3 a jako k
ov penos typu I.
Pedevm tento typ penosu je stedem zjmu psychotera-

(a) Typ I

(b) Typ II
Kov penosy
Obraz . 3

peut; je symbolizovn klasickm psychoanalytickm peno


sovm reflexem. Podnt vychz z akce DOSPL-DOSPL, na
pklad: Mli bychom si myslm promluvit o tom, pro po
sledn dobou tolik pije, nebo: Nevidlas nkde moje mane
tov knoflky? V jednotlivch ppadech by mla sprvn od
pov na rovni DOSPL-DOSPL znt takto:

34

Nekodilo by. Sm bych to rd vdl! Nebo: Na stole.


Jestlie vak dotzan vzplane, bude jeho reakce vypadat asi
takto: Pod ti nco na mn nen recht; jsi zrovna jako mj t
ta. Nebo: J? Copak j ti je nosm? Ob tyto reakce pat
k typu DT-RODI, a jak ukazuje diagram penosu, vektory se ki
uj. V takovch ppadech se doporuuje odloit problmy
DOSPLCH s alkoholismem a manetovmi knoflky na tak
dlouho, dokud se jejich nositel neuklidn. To me trvat li
bovoln dlouho, od nkolika msc v ppad pit k nkolika
vteinm ve vci manetovch knoflk. Buto se mus inici
tor pvodce podntu projevit jako RODI a doplnit tak nh
le oiven DT respondenta, anebo DOSPL respondenta mus bt
reaktivovn jako doplnk DOSPLHO v pvodci podntu. Jestlie
se sluebn vzbou bhem rozpor pi myt ndob, pak kon
verzace o ndob typu DOSPL-DOSPL je u konce; me z toho
vzejt jedin arvtka na rovni DT - RODI nebo rozhovor o
zcela odlin DOSPL zleitosti, napklad o vyhldkch na dal
zamstnn sluebn.
Opan pklad kovho penosu je zakreslen na obrzku
3b. Je to protipenosov reflex, dobe znm psychoterapeutm;
v takov situaci uin pacient DOSPLOU poznmku a lka zk
jeho zmry tm, e reaguje jako otec hovoc k dtti. To je k
ov penos typu II. V kadodennm ivot me otzka Nevi
dlas nkde moje manetov knoflky? vyvolat odpov:
Pro si nedv na sv vci pozor? U pece nejsi mal kluk!
Diagram vztah na obrzku . 4 ukazujc devt monch vek
tor spoleensk akce mezi inicitorem a respondentem, m n
kter zajmav geometrick (topologick) vlastnosti. Doplkov
penosy mezi psychologicky rovnocennmi partnery jsou
znzornny vztahy (ll)2, (55)2 a (99)2. Krom nich existu
j jet dal ti typy doplkovch penos: (2-4), (4-2), (3-7),
(7-3) a (6-8), (8-6). Vechny ostatn

35

Diagram vztah
Obraz . 4

kombinace vytvej kov penosy a ty se v naem diagramu


jev pevn jako zken ry, napklad: (37), (37); ta
kov ppady kon tm, e dva lid u nadobro nenalzaj slov
a pouze na sebe nm zraj. Jestlie dn z nich neustoup, ko
munikace je peruena a oni se mus rozejt. Takov situace
kon obyejn tm, e jeden ze zastnnch se neudr a
vzplane (73), co konv hrou na Kravl; lepm eenm
vak je, kdy se oba rozesmj a stisknou si ruce (55)2.
Jednoduch doplkov penosy se nejbnji vyskytuj pi
povrchnch pracovnch nebo spoleenskch stycch, daj se vak
snadno naruit jednoduchm kovm penosem. Povrchn styk
me bt vlastn definovn jako soust jednoduchho dopl
kovho penosu. Takov styky jsou bn pi

36

rznch obadech, innosti nebo pi zbav. Sloitj je


druhotn penos; projevuje se v nm toti souasn aktivita vce
ne dvou stav ego, a prv tato kategorie penos tvo z
kladnu her. Obchodn cestujc se dovedou zvl dobe pizp
sobit trojhelnkovmu penosu, pi nm se projevuj vechny
ti stavy ego. Hrub, ale dramatick pklad takov obchodn
hry je znzornn nsledujcm dialogem:
Obchodn cestujc: Tohle zbo je ovem lep; koda e si
je nemete dovolit.
Hospodyn: A prv to si vezmu.
Analzu tohoto penosu najdete na obrzku . 5 a. Obchodn
cestujc jako DOSPL uvd dva objektivn fakty: Tohle zbo
je lep a Vy si je nemete dovolit. Na povrchn nebo soci
ln rovni jsou jeho slova urena hospodyni jako DOSPL osob,
jej odpov by mla znt: V obou ppadech mte pravdu.
Avak druhotn neboli psychologick tok dobe vycvienho a
zkuenho DOSPLHO v obchodnm cestujcm je veden proti
DTTI v hospodyni. Sprvnost jeho sudku je potvrzena DTSKOU
odpovd, kter vlastn znamen: Bez ohledu na finann n
sledky doku tomu sproskovi, e si mu dovolit to, co ostat
n zkaznice. Tento penos je doplkov na obou rovnch,
protoe odpov hospodyn je brna za bernou minci jako od
pov DOSPLHO, kter uzavr smlouvu.
Dvojit druhotn penos zahrnuje tyi stavy ego a meme
jej bn pozorovat pi he, kter kme flirt.
Chlapec: Poj se se mnou podvat do stodoly.
Dve: U odmalika zbouju stodoly.
Jak vyplv z obrzku . 5, jedn se na sociln rovni o roz
hovor dvou DOSPLCH o stodole, avak na psychologick rovni
je to rozhovor dvou DT o sexuln he. Pi povrchnm pozo
rovn se zd, e iniciativa vychz z DOSPLHO, ale jako pi
vtin her je i zde vsledek urovn DTTEM a me oba z
astnn zaskoit.

37

Obch. cest.

Hosp
Chlapec
Druhotn penosy
Obraz . 5

Dve

Penosy se daj klasifikovat jako doplkov nebo kov,


jednoduch, nebo druhotn a druhotn penosy se dl dle na
trojhelnkov nebo dvojit.

38

Kapitola tet

Postupy a obady

Penosy postupuj obvykle v srich. Tyto srie nejsou voleny


namtkov, ale jsou ureny pedem. Jejich programovn me
vychzet z tchto t zdroj: RODIOVSKHO, DOSPLHO nebo
DTSKHO, nebo veobecnji ze spolenosti a danch sku
tenost nebo z idiosynkrazi. Protoe poteba dtte pizpsobit
se vyaduje, aby DT bylo chrnno RODIEM nebo DOSPLM,
dokud si nevyzkou vechny spoleensk situace, zamuje se
DTSK programovn nejradji na soukrom a dvrn situace,
kter u byly nkolikrt vyzkoueny.
Nejjednodu formou spoleensk innosti jsou postupy a
obady. Nkter z nich maj obecnou platnost a nkter pouze
mstn, ale douc je ovem poznat oboje. Postup je ada jedno
duchch doplkovch penos DOSPLHO urench k manipulaci
se skutenost. Skutenost je definovna jako jev se dvma
aspekty: statickm a dynamickm. Statick skutenost zahrnuje
veker uspodn vc ve vesmru. Aritmetika je napklad
souhrnem vrok o statickch skutenostech. Dynamick sku
tenost me bt definovna jako schopnost vzjemnho pso
ben vech energetickch systm ve vesmru. Chemie se na
pklad skld z vrok o dynamickch skutenostech. Postupy
jsou zaloeny na zpracovn informac a odhadech pravd
podobnost, je se tkaj materilu skutenosti, a dosahuj nej
vyho stupn svho vvoje v profe-

39

sionln zrunosti. Mezi postupy pat zen letadla nebo opera


ce slepho steva. Psychoterapie je postupem potud, pokud z
stv pod kontrolou lkaova DOSPLHO, a pestv bt postu
pem v tom okamiku, kdy nabude vrchu jeho RODI nebo DT.
Pi hodnocen postup se pouv dvou monost. O postupu
se k, e je inn, jestlie pvodce penosu (inicitor) vyuije
co mon nejlpe vech informac a zkuenost, je m k dispo
zici, a to bez ohledu na mezery, kter snad existuj v jeho v
domostech. Jestlie RODI nebo DT naru zpracovn informac
DOSPLHO, postup se zhoruje a jeho innost kles. innost
postupu je tedy posuzovna podle jeho skutench vsledk.
Schopnost se stv psychologickm mtkem a vkonnost ma
terilem slo jedna. Domorod sekund v nemocnici na
tropickm ostrov zsk velikou zrunost pi odstraovn e
dho zkalu. Vyuije vech svch vdomost a pipoj k nim i
svou velikou schopnost, neme vak jet zdaleka doshnout
takov vkonnosti jako jeho evropsk nadzen, protoe jeho
vdomosti jsou mnohem ni. Evropsk lka vak zane hol
dovat alkoholu, take jeho schopnosti klesaj; zpotku to ale
nem dn vliv na jeho vkonnost. Nanetst se mu postupem
doby zanou tst ruce, take domorod sekund ho zvolna
pedstihne nejen ve schopnosti, ale i ve vkonu. Z tohoto pkla
du se d usoudit, e domorod odbornk vyuil v danm postu
pu obou monost co nejlpe zvil svou schopnost osobnm
stykem s pvodcem penosu a svou vkonnost pozorovnm
jeho skutench vsledk.
Ze souasnho hlediska je obad stereotypn adou jedno
duchch doplkovch penos, je jsou programovny vnjmi
socilnmi silami. Neformln obad jako teba louen s n
vtvou me bt ve svch detailech znan ovlivnn mstn
mi zvyklostmi, tebae zkladn forma zstv stejn. Formln
obad napklad mskokatolick me nabz mnohem
mn monost. Forma obadu je urovna rodin-

40

nou tradic, ale pozdj RODIOVSK vlivy mohou mt v po


drunjch ppadech stejn, tebae mn trvalej inky. N
kter formln obady speciln historickho nebo antropolo
gickho charakteru mvaj dv fze: (1) fzi, v n vechny
penosy probhaj podle psnch RODIOVSKCH nazen, a (2)
fzi, RODIOVSKCH stupk, v n je DTTI povolena vt nebo
men svoboda jednn vrcholc orgiemi.
Mnoh formln obady byly pvodn znan chaotick,
tebae dosti inn postupy, ale jak mjel as a okolnosti se m
nily, ztratily obady vechny vlastnosti postup, piem si stle
podrovaly svou uitenost jako akty vry. Obady ve smyslu
penos znamenaj, e lid podzen tradinm RODIOVSKM n
rokm se sna, aby zskali pochvalu nebo nabyli pocitu od
putn spchanch vin. Obady jsou tedy bezpenou, zkliduj
c a asto i zbavnou metodou na uspodn asu.
Pro vod k analze her jsou dleitj neformln obady, a
mezi nejnzornj z nich pat americk obad zdraven.
1A: Nazdar! (Ahoj, dobr jitro.)
1 B: Nazdar! (Ahoj, dobr jitro.)
2A: Teplouko, co? (Jak se da?)
2 B: To bych ek. Ale vypad to na d. (Prima. A vm?)
3A: Tak se mjte hezky. (Ujde to.)
3B: Dejte se zas vidt.
4A: Tak na shledanou.
4B: Na shledanou.
Je zejm, e pi tomto dialogu nejde o udlen informac.
Jestlie se skuten o njak informace jedn, pak jsou moude
zamleny. Panu A by mohlo trvat patnct minut, ne by vysvt
lil, jak se mu da, a pan B, s nm se zn jen zcela povrchn,
nem v myslu vnovat tolik asu na to, aby mu naslouchal.
Tato srie je velmi vstin charakterizovna jako obad osmi
pohlazen. Kdyby pnov A i B spchali, spokojili by se s v
mnou pouhch dvou pohlazen Nazdar-

41

Nazdar. Kdyby se jednalo o staromdn potentty z Orientu,


mohli by vykonat obad dvou set pohlazen, ne by se odhodlali
pistoupit k vci. Pnov A i B pitom podle argonu analzy
penosu navzjem nepatrn prospli svmu zdrav; aspo pro
tuto chvli jim nebude vysychat mcha a kad z nich to s p
slunm povdkem pijm.
Zaveden obad je zaloen na pelivm a vnmavm odhadu
obou stran. Pnov si v tomto stadiu znmosti vypotali, e je
den dlu druhmu pi kadm setkn pesn tyi pohlazen, a
to ne vckrt ne jednou denn. Jestlie krtce pot dejme
tomu bhem dal plhodinky na sebe opt naraz, minou se
bez jakhokoliv znamen, jedin snad si naprosto nepatrn po
kynou hlavou nebo nanejv povrchn prohod Nazdar-Nazdar.
Tento propoet pohlazen neplat jen pro krtk obdob, ale
me se vztahovat i na dobu nkolika msc. Pedstavme si te
ba, e pnov C a D, kte se setkvaj zhruba asi jednou denn,
si pitom udluj navzjem po jednom pohlazen Nazdar-Na
zdar a jdou zas kad po svm. Pan G odjede na msn
dovolenou. Den nato, co se vrt, setk se s panem D jako oby
ejn. Jestlie pi tto pleitosti ekne pan D pouze Nazdar!
a nic vc, pan C se bude ctit oizen a jeho mcha nepatrn vy
schne. Podle jeho vpot si s panem D dlu navzjem asi ti
cet pohlazen. Ta je mono zhustit do nkolika vt, ovem jen
tehdy, budou-li ty vty dost intenzvn. Pan D ze sebe vychrl
nco jako (piem kad jednotka intenzity a zjmu se
rovn jednomu pohlazen):
1D: Nazdar! (1 jednotka)
2D: U jsem vs njak dlouho nevidl. (2 jednotky) 3D:
Ale nepovdejte!. A kde jste byl? (5 jednotek) 4D: No tohle,
to je tedy zajmav. Jak to tam bylo? (7 jednotek)
5D: Vypadte tedy bjen, fakt. (4 jednotky) A byl jste tam
sm nebo s rodinou? (4 jednotky)

42

6D: Jsem opravdu rd, e vs zase vidm. (4 jednotky)


7D: Tak na shledanou. (1 jednotka)
To dv panu D dohromady 28 jednotek. Jak on, tak i pan G
vd, e ty chybjc jednotky dod ptho dne, take kdy se to
tak vezme, et u je vlastn vyrovnn. O dva dny pozdji se
pnov opt vrt k zaveden vmn dvou pohlazen Na
zdar-Nazdar. Ale te u jeden druhho lp znaj, to jest oba
vd, e ten druh je spolehliv, a to se me hodit, kdyby se
jednou potkali ve spolenosti.
Obrcen ppad stoj tak za zmnku. Pnov E a F tak mezi
sebou zavedli obad dvou pohlazen Nazdar-Nazdar. Jednoho
dne pan E, namsto aby peel kolem jako obvykle, se zastav a
zept: Jak se vm da? Rozhovor pokrauje nsledovn:
1E: Nazdar!
1F: Nazdar!
2E: Tak co jak se da?
2F: (zmaten) Dkuji, dobe. A vm?
3E: Bjen. Horko, co?
3F: Mhm. (Opatrn) Ale vypad to na d.
4E: Jsem moc rd, e jsme se zase potkali.
4F: J taky. Ale promite, spchm do knihovny, ne mi tam
zavou. Na shledanou.
5E: Na shledanou.
Pan F si oddychne, spch pry, ale pitom mu vrt hlavou:
Co ten E m asi za lubem? e by mi chtl vrazit njakou po
jistku nebo co? V terminologii penosu to zna: Dlu mi jen
jedno pohlazen, pro mn jich tedy dv pt?
Jet nzornjm dokladem vpravd obchodn povahy tchto
jednoduchch obad je pleitost, pi n pan G ekne Na
zdar! a pan H ho mine bez odpovdi. Pan G na to reaguje
slovy: Co do toho chlapa vjelo? V podstat to znamen: Dal
jsem mu jedno pohlazen a on mi je nevrtil! Jestlie se pan H
bude chovat i nadle tak nevhodn,

43

a to i ke svm dalm znmm, zane se o nm ledacos povdat.


V krajnch ppadech je nkdy dost obtn rozliit postupy od
obad a naopak. U laik se vdy projevuje sklon nazvat od
born postup obadem, protoe nevid, e kad takov penos
bv vlastn zaloen na zdrav nebo dokonce ivotn dleit
zkuenosti; laik vak nen natolik fundovan, aby to dokzal vy
stihnout. Profesionl m naopak tendenci obhajovat jednotliv
obadn prvky, jich vytrvale uv pi svch odbornch postu
pech, a odbv skeptickho laika odvodnnm, e takovm v
cem prost nerozum. A jednm ze zpsob, jakm se kovan
profesionl brn zaveden novho, zdravho postupu, je ten, e
jej posmn nazve obadem. Z toho tak pramen osud dr.
Semmelweise* a dalch novtor.
Zkladnm a pbuznm rysem jak postup, tak i obad je
skutenost, e se z nich stvaj stereotypy. Od okamiku, kdy je
zahjen prvn penos, d se ji cel dal postup pedvdat; sle
duje toti pedem stanoven kurs k pedem stanovenmu zv
ru, nevyskytne-li se nhodou nco mimodnho. Rozdl mezi
postupem a obadem spov v povaze jejich pedem urenho
posln: postup bv naplnovn DOSPLM a obad je urovn
RODIEM.
Jedinci, kte obady nesnej a ani se jim nedovedou pizp
sobit, sna se jim vyhnout tm, e je nahrad njakm postu
pem. Takov typ meme napklad najt mezi lidmi, kte pi
rznch spoleenskch pleitostech se radji vytrat do ku
chyn a pomhaj hostitelce s ppravou a podvnm jdel a n
poj.

* Dr. I. F. Semmelweis (18181865), maarsk lka, objevitel pvodu ho


reky omladnic (pozn. p.).

44

Kapitola tvrt

Zbavy

Zbavy se vyskytuj v rzn sloitch, stlch i nhodnch


spoleenstvch, a proto tak se jejich sloitost rzn. Vychzmeli z penosu jako z jednotky spoleenskho styku, meme z p
slunch situac vylenit urit dn, kter pak nazveme prost
zbavou. Ta me bt definovna jako sled poloobadnch,
jednoduchch doplkovch penos, je se sousteuj na jednu
oblast materilu a jejich prvoadm kolem je uspodat nebo
zorganizovat urit sek asu. Pro potek i konec takovho a
sovho seku je typick, e jsou ohlaovny uritm postupem
nebo obadem. Penosy jsou pak phodn naprogramovny tak,
aby se bhem stanoven doby kad stran dostalo maximum
zisku nebo vhod. m lpe se kad astnk zbav pizpso
b, tm vce z n vyzsk.
Pro zbavy je typick, e se provdj na rznch vercch
(spoleenskch shromdnch) nebo v dob ekn na for
mln setkn dan skupiny; tyto chvle ekn na zatek ve
rku nebo oslavy maj stejnou strukturu a dynamiku jako vlast
n spoleensk udlost. Zbava se me rozvjet v podob
zvan tlachn nebo me vzt na sebe i vnj, napklad
diskusn formu. Velik koktajlov dchnek asto pebr funk
ci jaksi galrie na pedvdn her. V jednom rohu mstnosti se
nkolik lid se zpalem vnuje he na Ro-

45

diovsk sdruen, v jinm kout se vytvo frum pro Psy


chiatrii, tet je scnou pro Byli jste u nkdy nebo Co se
stalo s tm a onm, tvrt je vyhrazen Motorismu a bufet si
zaberou pro sebe dmy, kter si chtj hrt na Vaen nebo na
vadlenu. Prbh takov spoleensk udlosti bv tm to
ton a na obasn zmny pojm s prbhem cel ady
dalch verk, je se ve stejnou dobu konaj v blzkm okol.
Na dalch takovch shromdnch v odlin spoleensk sfe
bv k dispozici odlin kolekce her.
Zbavy se daj klasifikovat rznm zpsobem. Vnj ukaza
tele jsou sociologick (pohlav, vk, stav, rasa, kulturn nebo
ekonomick rove). Motorismus (srovnvn kvality voz) a
Kdo vyhrl (sport) pat mezi musk ei. Nkupy,
Vaen a vadlena jsou opt ei vlun ensk.
Vytahovn je znakem dospvajc mldee, zatmco pona
jc stedn vk bv poznamenn pesunem k Bankovnmu
kontu. Do tto skupiny pat jet dal druhy zbav, je vech
ny dohromady tvo odrdu przdnho vann, a sice: Jak
byste... (udlali to nebo ono), vhodn pro pjemn osven
krtk cesty vlakem nebo letadlem; Kolik... (co stoj), obl
ben zbava nkterch astnk turistickch skupin; Byli jste
u nkdy... (na tom neobyejn zajmavm mst), hra starch
mazk ze stednch vrstev, jakmi jsou napklad obchodn
cestujc; Co se asi stalo... (s tm dobrkem Pepkem), velmi
ast dotazy lid, kte maj za sebou ekonomick spch nebo
bankrot; Druh den rno... (to jsem zas ml kocovinu) a Kok
taj (to j znm lep recept), typick zbava uritch vrstev
svtaznalch mladk.
Klasifikace struktury penosu je osobitj. Rodiovsk sdru
en se d provozovat na tech rovnch. Na rovni DT-DT
nabv formy Jak vyzrt na nestupn rodie; prav Rodi
ovsk sdruen na rovni DOSPL-DOSPL je oblben mezi
mladmi intelektulnmi matkami; u starch

46

lid se projevuje tendence oddvat se dogmatick podob hry na


rovni RODI-RODI, jejm tmatem je zloinnost mladistvch.
Nkter manelsk pry hraj Povz jim, drahouku; ena
tady vystupuje jako RODI a manel pebr roli pemoudelho
dtte. Koukej, mami, Pepek nem ruiky je rovn zbava
DT-RODI, je je vhodn pro lidi kadho vku a me pejt a
do Fuj, to je ale hanba!
Vstinj je psychologick klasifikace zbav. Jak Rodi
ovsk sdruen, tak i Psychiatrie mohou bt hrny na
pklad bu projektivn, nebo introspektivn formou. Analza
Rodiovskho sdruen projektivnho typu, vychzejc z ne
uveden ukzky dialogu RODI-RODI, je znzornna na obrzku
. 6a:
A: Kdyby nebylo tolik rozvrcench manelstv, nebylo by
ani tolik mladistvch zloinc.
B: Kdyby jenom to. Dneska se ale ani v dobrch rodinch
dti nenau slunmu chovn jako kdysi.
Rodiovsk sdruen introspektivnho typu se d nsledu
jcmi vtami (DOSPL-DOSPL):
C: Kolikrt si u km, e to s tmi dtmi prost neumm.
Nejsem dobr matka. Nemm to asi v sob.
D: To nen tm. Mete dlat nevmco, dti se vm vdycky
vyvedou jinak, ne si pedstavujete; a tak lovku pod vrt
hlavou, jestli to s nimi vbec um nebo v em vlastn chybuje.
Psychiatrie projektivnho typu pohybujc se na rovni
DOSPL-DOSPL:
E: Myslm, e njak podvdom vyjadovac pote ho
nut, aby jednal tmhle zpsobem.
F: Vy zejm vte, jak se vypodat se svmi agresivnmi pu
dy.
Obraz . 6b znzoruje Psychiatrii introspektivnho typu,
dal zbavu na rovni DOSPL-DOSPL:
G: Ten obraz mi pipad jako mazanice.

47

H: Maluji pouze proto, abych potil svho otce. Zbavy,


krom toho, e zapluj as a sktaj vem zastnnm
stranm vzjemn pijateln pohlazen, maj v procesu spole
enskho tdn jet dal funkci. Zatmco je zbava v plnm
proudu, DT v kadm hri pozorn sleduje monosti ostatnch
zastnnch. Ne skon spoleensk udlost, kad lovk si
vybere urit hre, s ktermi by se chtl i nadle stkat, a vy
lou ostatn bez ohledu na to, jak obratn nebo pjemn se b
hem zbavy projevovali. Dotyn si zvol toho, kdo mu pipad
jako nejvhodnj partner pro dal, komplexnj vztahy, to jest
pro hry. Tento tdc systm, by racionln, probh vti
nou podvdom a instinktivn.

(a) Projektivn

(b) Introspektivn

Rodiovsk sdruen
Zloinnost mladistvch

Rodiovsk sdruen
Psychoanalza
Zbavy
Obraz . 6

48

Ve zvltnch ppadech pevldne v procesu tdn DOSPL


nad DTTEM. Tento fakt je velmi jasn ilustrovn osobou poji
ovacho agenta, kter si velmi peliv osvoj tento druh spole
enskch kratochvl. Zatmco se naoko vije do zbavy, jeho
DOSPL dv pozor, kdo z ptomnch pichz v vahu z hledis
ka jeho obchodnho zjmu, a tak si mezi hri vybr vhodn
objekty, tj. lidi, se ktermi by se poteboval astji stkat. V
jeho procesu tdn, kter je zaloen jako ve vtin ppad
na okrajovch faktorech, tentokrt na finannch monostech
dotynch osob, nehraj dnou roli jejich pizpsobivost hrm
nebo pjemn chovn.
Zbavy vak maj zcela specifick rys vlunosti. Musk
ei a ensk ei se napklad nikdy neprolnaj. Lid zaujat
hrou Byli jste u nkdy budou podrdni vetelcem, kter se
chce bavit otzkou Kolik (dneska co stoj) nebo vylit, jak to
bylo Druh den rno. Lid krtc si dlouhou chvli projek
tivnm Rodiovskm sdruenm nelib ponesou vpd in
trospektivnho Rodiovskho sdruen, tebae jejich nelibost
nebude tak vrazn, jako by tomu bylo v obrcenm ppad.
Zbavy tvo zkladnu k navazovn znmost a mohou vst i
k ptelstv.
Dmy, kter si co chvli zasko k ptelkynm na kafko, aby
si mohly zgustnout na Nemonm manelovi, pravdpodobn
s npadnm chladem pivtaj mezi sebou novou sousedku, kter
je chce rozptlit svm nezkalenm tstm. Jestlie si zrovna
povdaj, jak jsou ti jejich nemon, je pro n tm nesnesiteln
strpt mezi sebou novou nvtvnici, kter prohlauje, e jej
manel je bjen, prost dokonal, a s takovou ptelkyn jist
brzy peru veker styky. Stejn situace nastane teba na kok
tajlovm dchnku, kdy nkdo chce pejt od jedn skupinky
ke druh; v takovm ppad se bu mus pipojit k zbav
pstovan touto skupinkou, nebo

49

spn peladit cel jej program na jinou vlnu. Dobr hosti


telka doke ovem pohotov uchopit situaci pevn do svch ru
kou a ohlsit: Zrovna si hrajeme na projektivn ,Rodiovsk
sdruen. Jak je v nzor na tento problm? Nebo: Tak u
toho necht holky. Hrajete si na ,vadlenu u njak moc
dlouho. Tady pan J. je spisovatel (politik, chirurg) a urit by
nm rd pedvedl ,Koukej, mami, Pepek nem ruiky. Vi
te, pane J.?
Dalm dleitm ziskem ze hry je potvrzen role a upevnn
postoje. Role je to, emu Jung* k persona; nen ovem tak
oportunistick a tkv mnohem hloubji ve fantazii jedince. Tak
e v projektivnm Rodiovskm sdruen me jeden hr vzt
na sebe roli neprosnho RODIE, druh roli spravedlivho
RODIE, tet roli shovvavho RODIE a tvrt roli chpavho
RODIE. Vichni tyi provaj a pedvdj RODIOVSK stav ego,
ale kad z nich se projevuje odlin. Role kadho z nich se
upevn tenkrt, jestlie nabude vrchu nad ostatnmi to jest,
nesetk-li se s odporem nebo upevn-li se kadm odporem, s
nm se stetne, nebo je kladn pijata pohlazenm uritho typu
lid.
Upevnnm role se stabilizuje postoj jedince, a tomu se pak
k existenn zisk ze zbavy. Postoj je jednoduchm determi
nujcm vrokem a ovlivuje vechny penosy jedince; v prb
hu asu uruje nejen jeho osud, ale i osud jeho potomk. Postoj
me bt vce nebo mn absolutn. Typick postoj, na jeho z
klad se me provozovat projektivn Rodiovsk sdruen,
je: Vechny dti jsou zkaen! Vechny ostatn dti jsou zka
en! Vechny dti jsou smutn! Vechny dti jsou pron
sledovan! Z takovch postoj mohou vzniknout jednotliv
role neprosnho, spravedlivho, shovvavho nebo chpavho
RODIE. Ve skutenosti je postoj vyjden pedevm duevnm
hlediskem, kter z tohoto postoje vznik,
* Carl Gustav Jung (18751961), vcarsk psycholog (pozn. p.).

50

a prv vlivem tohoto hlediska dv jedinec impuls k penosu,


kter vytv jeho roli.
lovk zaujm a trvale si osvojuje urit postoj pekvapiv
brzy, u od druhho nebo dokonce i od prvnho do sedmho
roku svho ivota v kadm ppad vak dvno pedtm, ne
je schopn nebo zkuen natolik, aby sv rozhodnut vn
ovlivnil. Z postoje kadho lovka se d snadno vyvodit, jak
dtstv asi proil. Jestlie se nic nebo nikdo do toho nevlo,
me prot zbytek svho ivota upevovnm tohoto postoje a
eenm situac, je by ho mohly ohrozit: provd to tak, e se
takovm situacm vyhb, odr urit jevy nebo s nimi za
chz tak provokativn, e se latentn hrozba mn v uspokojen.
Jednm z dvod, pro jsou zbavy tak stereotypn, je to, e
slou tak stereotypnm elm. Ale zisky, je z nich plynou, na
znauj, pro se jim lid tak dychtiv vnuj, a pro mohou bt
tak pjemn, jsou-li provozovny osobami, kter si chtj udret
konstruktivn a benevolentn postoj.
Nen vdy snadn odliit zbavu od innosti, a asto se vy
skytuj kombinace obou. Mnoho bnch kratochvl jako teba
Motorismus se skld z toho, co by psychologov mohli na
zvat dialogem na tma velik vbr versus konen rozhodnut.
A: J dvm pednost fordu (chevroletu, plymouthu) ped
fordem (chevroletem, plymouthem), protoe...
B: Jdte. Mn se zas vce lb ford (chevrolet, plymouth) ne
ford (chevrolet, plymouth), protoe...
Je zejm, e i pi takovch stereotypech me lovk zskat
jaksi uiten informace.
Je mon zmnit se jet o nkolika dalch zbavch. J
tak je asto pouze obmnou To je hrozn, vite? Pro pro
ti tomu (nco neudlaj) je oblben zbava en v domcnosti,
kter nijak zvl nestoj o emancipaci. A potom je zbava
DT-DT. Zkusme (nco provst) pstuj mladistv provinilci
nebo i dosplej erti.

51

Kapitola pt

Hry

l/ Definice
Hra je souvisl sled druhotnch doplkovch penos, je
smuj k jasn definovanmu, pedem znmmu vsledku. D
se vyjdit jako obmujc se soustava asto opakovanch,
zdnliv racionlnch penos se skrytou motivac; anebo po
pulrnji jako ada tah s rznmi lkami nebo fintami. Hry se
jasn li od postup, obad a zbav, a to dvma dleitmi
charakteristickmi rysy: (1) svmi vedlejmi vlastnostmi a (2)
vsledkem. Postup me bt spn, obad inn a zbava
vnosn, ale vechny spolen se daj definovat jako upmn
projevy; mohou obsahovat soutn, nikoliv vak konfliktn
prvky, a jejich zvr me bt vzruujc, nikoliv vak drama
tick. Na druh stran je u kad hra ve sv podstat neestn
a jej vsledek je nejen vzruujc, ale i dramatick.
Hry by se jist mly odliit od jednoho zbvajcho typu
spoleensk innosti, o nm zatm nebyla e. Operace je
jednoduch penos nebo soustava penos, kter lovk podnik
za zvltnm, stanovenm elem, Jestlie nkdo upmn d
o potvrzen njak skutenosti a dostane se mu ho, pak se jedn
o operaci. Jestlie nkdo vyaduje urit potvrzen a pot, co je
dostal, obrt je njakm zpsobem v neprospch drce, je to
hra. Pi povrchnm pohledu hra tedy vypad jako soustava ope
rac, ale po jejm skonen vyjde najevo, e se

52

nejednalo o operace, ale vlastn o manvry; e dotyn neu


platoval estn poadavky, nbr provdl tahy ve he.
Je-li napklad agent v pojiovac he tvrd hr, hled
vhodnou anci nebo na n pracuje bez ohledu na to, jak se jev
ve sv konverzaci. Jestlie je hoden sv mzdy, zle mu
jenom na tom, aby dostal svho mue. Tot plat i pro jin
lidi, kte provozuj podobnou hru, kdy dlaj do realit nebo
do prdla nebo do podobnch obor. Zatmco se tedy ob
chodn cestujc zastn zbavy ve spoleenskm seskupen
zvlt rznch variant Bankovnho konta me za svou
pjemnou ast skrvat celou adu obratnch manvr, jejich
elem je vylkat prv ten druh informac, na jakch m profe
sionln zjem. Existuj tucty odbornch komernch asopis,
je se vnuj vylepovn obchodnch manvr a podvaj vet
vynikajcch hr i her (zajmavch opertor, jim se podail
zvl spn obchod). Vyjdeno terminologi penos, jedn
se pouze o obdoby nejrznjch sportovnch asopis.
Co se te trojhelnkovch penos toti her, je jsou z
mrn a s profesionln pesnost pipraveny pod kontrolou
DOSPLHO tak, aby vynesly maximln zisk pat k nim velko
rys podvody s neexistujcmi zlatmi doly, kter tolik bujely ve
Spojench sttech na potku tohoto stolet, a kterm se nezku
en lid tko ubrnili, protoe byly do detailu, prakticky a s
psychologickou virtuozitou propracovny.1/
V tto knize se vak n zjem sousteuje na podvdom
hry, je formou dvojitho penosu bezpen provozuj bez
honn lid, kte si to ani pln neuvdomuj; takov hry jsou nej
dleitjm aspektem spoleenskho ivota na celm svt. Pro
jejich dynamickou hodnotu se daj snadno odliit od pouhch
statickch stanovisek, je jsou vsledkem zaujatch postoj.
Pouit termnu hra by nemlo nikoho mst. U v ped
mluv bylo zdraznno, e hra nemus mt nic spolenho

53

s legrac nebo s potenm. Mnoz obchodn cestujc nevid ve


sv prci dnou zbavu, jak Arthur Miller jasn dokzal ve sv
he Smrt obchodnho cestujcho. A hry mohou mt v sob tak
dostatek vnosti. Fotbalov hra je dnes napklad brna velmi
vn, ale o nic vnji ne teba takov penosov hry jako
Alkoholik nebo Hra s ohnm tetho stupn. Tot plat pro
slovo hran, co me potvrdit kad, kdo del dobu hrval
tvrd poker nebo na burze. Ta nesporn vnost her a hran i
monost jejch vnch nsledk jsou dobe znmy
antropologm. Nejsloitj hra, jak kdy existovala, hra na In
trikna, kterou tak vstin popsal Stendhal ve svm romnu
Kartouza parmsk, je smrteln vn. Nejchmurnj ze vech je
ovem hra na Vlku.

2/ Typick hra
He, kter se nejbnji vyskytuje mezi manely, se populrn
k Kdyby nebylo tebe; tato hra nm poslou jako veobecn
ilustrace charakteristiky her.
Pan Likov si stuje, e manel j naprosto znemonil jak
koliv spoleensk ivot, take se vbec ani nenauila tanit. N
sledkem zmn, je v chovn pan Likov psob psychiatrick
lba, ztrc jej manel sebejistotu a stv se shovvavjm.
Pan Likov to umouje, aby rozila oblast sv innosti. Pi
hls se do tanench hodin, aby pozdji ke svmu zoufalstv
zjistila, e m pmo smrtelnou hrzu z tanenho parketu a e se
tedy mus svho myslu vzdt.
Toto neastn dobrodrustv zrove s dalmi podobnmi
pokusy odhalilo nkter dleit aspekty tkajc se struktury
manelstv pan Likov. Z mnoha svch npadnk si vybrala
za manela panovanho mue. Dostala se tm do postaven, v
nm si mohla stovat, e by mohla dlat spousty vc, kdyby
nebylo jeho. Mnoh z jejch ptelky se tak

54

provdaly za panovan mue, a kdy se te sejdou u dopoledn


ho kafka, strv hodn asu hrou Kdyby nebylo jeho.
Jak se vak navzdory stnostem pan Likov ukzalo, jej
manel j vlastn poskytoval velmi dobr sluby tm, e j za
kazoval nco, eho se v hloubi due sama obvala, a tak j
vlastn zabrnil, aby si svj strach pln uvdomila. To byl je
den z dvod, pro si jej DT chyte zvolilo prv takovho
manela.
Ale je v tom jet dal hek. Zkazy pana Liky a z nich vy
plvajc nespokojenost jeho manelky vedly asto k hdkm,
take jejich sexuln souit bylo vn narueno. A protoe pan
Lika ml pocit viny, pinesl manelce kadou chvli njak d
rek, kter by jinak nepichzel v vahu; kdy j pozdji popval
vce volnosti, jeho drky u pak samozejm pestaly bt tak
ast a tdr. Manel Likovi krom starost o dti a
domcnost mli jinak mlo spolench zjm, take hdky se
jim jevily jako dleit udlosti; prv pi takovch plei
tostech se mohli odpoutat od bn, navykl konverzace. Man
elsk ivot tedy v kadm ppad potvrdil pan Likov to, co
vdycky prohlaovala: e kad mu je zloduch a tyran. Jak se
ukzalo, toto stanovisko mlo vztah k chorobnm pedstavm o
sexulnm zneuit, kter ji trznily u od ranho mld.
Existuje nkolik zpsob, jak popsat tuto hru obecnmi term
ny. Je zejm, e pat do irok oblasti sociln dynamiky. Z
kladnm faktem zstv, e satek poskytl manelm Likovm
monost intimnch styk; takov pleitosti meme kat soci
ln kontakt. Skutenost, e dva lid vyuij takov monosti,
vytv z jejich domcnosti sociln seskupen na rozdl na
pklad od vlaku newyorsk drhy, kde se lid v uritm prosto
ru tak stkaj, zdka vak tto pleitosti njak vyuij, a tvo
proto pouze nesociln seskupen. Zpsob, jakm manel Li
kovi ovlivuj vzjemn sv chovn i reakce, vytv sociln
akci. Pracovnci rznch obor mohou

55

zkoumat takovou sociln akci z rznch hledisek. Jeliko v tto


knize se zajmme o osobn vvoj a psychodynamiku danho je
dince, ad se n pstup k aspektm sociln psychiatrie; nkte
r mlky pedpokldan nebo samozejm zvry se tkaj tak
prospnosti studovanch her; tento postoj se ponkud li od
neutrlnch a mn zainteresovanch hledisek sociologick a so
ciln psychologie. Psychiatrie si vyhrazuje prvo zvolat
Okamik prosm!, co ostatn obory nedlaj. Analza penosu
je odvtvm sociln psychiatrie a analza her je specilnm
aspektem analzy penosu.
Praktick analza her se zabv zvltnmi ppady, jak se jev
ve specifickch situacch. Teoretick analza her se sna
shrnout charakteristiky rznch her a urit jejich veobecnou
platnost tak, aby mohly bt chpny nezvisle na svm do
asnm slovnm obsahu a kulturnm zdroji. Teoretick analza
rodinnho typu hry Kdyby nebylo tebe by mla napklad
urit charakteristiky tto hry tak pesn, aby mohla bt rozpo
znna stejn snadno v domorod vesnici na Nov Guineji jako
ve velkomstskm inku, a u se tk svatebnch obad
nebo finannho problmu spojenho s koup rybskho prutu
pro vnouata a bez ohledu na to, jak neomalen nebo lstiv
provdj oba manel jednotliv tahy, co zle na stupni
jejich vzjemn upmnosti. Nadmrn obliba urit hry v dan
spolenosti je zleitost sociolog a antropolog. Analza her
jako soust sociln psychiatrie se zajm pouze o popis hry v
tom okamiku, kdy se skuten vyskytne bez ohledu na to,
jak asto k tomu dochz. Toto odlien nen sice zcela vstin,
d se vak pirovnat k rozdlu mezi preventivn zdravotn p a
internm lkastvm; prvn se zajm o vskyt malrie, zatmco
druh zkoum jednotliv ppady malrie, kter se skuten vy
skytnou, a u v dungli nebo ve velkomst.
V souasn dob je za nejvstinj pro teoretickou analzu
her pokldno to schma, o nm se zmiujeme ne. Jakmile

56

budou shrnuty jet dal poznatky, dojde bezpochyby k jeho


zdokonalen. Nejdve je nutn si uvdomit, e urit sled man
vr odpovd uritm kritrim hry. Pak se shromd co mon
nejvce vzork dan hry. Vznamn rysy tto sbrky se oddl
od nepodstatnch. Tm se osvtl zsadn dleitost uritch
aspekt. Ty se pak roztd pod jednotliv zhlav, kter jsou
navrena tak, aby za souasnho stavu vdomost byla dobrm
vodtkem a dvala co mon nejvt smysl. Analza je prov
dna z hlediska toho hre, kter je v tom v tomto ppad
z hlediska pan Likov.
TEZE. Je to veobecn popis hry vetn bezprostednho sle
du udlost (sociln rove) a informac o jejich psycholo
gickm zzem, vvoji a vznamu (psychologick rove). U
manelskho typu hry Kdyby nebylo tebe nm poslou detai
ly uveden ji dve (na str. 54 55). Kvli strunosti se bude
me o tto he dle zmiovat jako o KDYNET.
ANTITEZE. Pedpoklad, e hra je sledem uritch jev, je
mon potvrdit a tenkrt, kdy se jeho platnost ov v praxi, a
sice tm, e nkdo odmtne hrt nebo pekaz vsledek hry. Ten,
kdo je v tom, se vak usilovn sna pokraovat ve he. Je-li
postaven tv v tv nesmlouvavmu postoji svho partnera,
kter odmt zapojit se do hry nebo ji spn pekaz, upadne
inicitor do stavu zvanho zoufalstv, je svmi nktermi
rysy pipomn rozmrzelost, avak vznamn se od n li. Je
mnohem pronikavj a obsahuje pocity marnosti a zmatku. Ty
se jasn projev napklad u lovka tsn pedtm, ne pro
pukne v pl. Pi spn terapeutick situaci me bt takov
stav rychle vystdn radostnm smchem, jen v sob skrv
DOSPL pochopen. Vidte, u jsem v tom zas! Zoufalstv je
tedy projevem DOSPLHO, zatmco rozmrzelost bv vyvolna
DTTEM. Opakem rozmrzelosti (deprese) je nadje, naden nebo
iv zjem o okol; smch je zase opakem zoufalstv. Na tchto
poznatcch spov zbavn prvek terapeutick analzy her. An
titez KDYNET

57

je povolnost. Pokud manel trv na svm zkazu, hra se me


dle rozvjet. Jestlie namsto slov Opova se! ekne Jenom
si poslu! strhne tm masku dosud skrytm zkostem sv
manelky, a ta si u neme na nj dle stovat, jak se
prokzalo v ppad pan Likov.
Aby bylo mono uritou hru jasn pochopit, je teba znt jej
antitezi a v praxi dokzat jej innost.
CL prost vyjaduje el hry. Nkdy se vak vyskytnou i
jeho alternativy. Clem KDYNET me bt bu zskn sebejis
toty (Ne proto, e bych se bla, ale on mi to nedovol.) nebo
ospravedlnn (Ne e bych se nesnaila, ale on mi v tom
brn.) Funkce a dodn odvahy se d vysvtlit snadnji a je
tak ve vtm souladu s potebou pocitu bezpenosti pan Li
kov; proto se u KDYNET vtinou pedpokld, e jejm clem
je zskn sebejistoty.
ROLE. Jak u bylo dve naznaeno, jednotliv stavy ego
nemohou bt pokldny za role, ale za jevy. Proto je teba odli
it stavy ego od rol formlnm popisem. O he se d ci, e je
dvoulenn, tlenn, vcelenn atd., podle toho, jak poet
rol se v n nabz. Stav ego kadho hre je nkdy v souladu s
jeho rol, nkdy ne.
KDYNET je dvoulenn hra, kter vyaduje ulpnutou
manelku a pnovitho manela. Zena me hrt svou roli bu
jako prozrav DOSPL (Udlm nejlp, kdy mu vyhovm.),
nebo jako nedtkliv DT. Pnovit manel si me podret
DOSPL stav ego (Udl nejlp, kdy mne poslechne.) nebo
pejt na RODIOVSKOU rove (Neodmlouvej a dlej, co ti
km!).
DYNAMIKA. Je mon uvst rzn alternativy psychodyna
mickch hnacch sil, kter se skrvaj za kadm pokusem o
hru. Obvykle se vak d zvolit jedna psychodynamick koncep
ce, jej pomoc se vyvod ze situace patin a vstin zvr.
Nejpesnjm vyjdenm podstaty KDYNET je tedy vrok, e
se jedn o hru pramenc ze stav zkosti.

58

PKLADY. Jeliko je velmi prospn studovat pvod her


v dtstv nebo dtsk prototypy her, vyplat se hledat takov
souvislosti i pi formlnm popisu. Stv se, e KDYNET stejn
asto provozuj jak dti, tak i dospl, take dtsk verze hry se
podob t pozdj a na to, e skuten rodi je vystdn za
kazujcm manelem.
MODEL PENOSU. Analza penosu v typick situaci se
provd tak, e udv jak sociln, tak i psychologickou rove
projevenho druhotnho penosu. Ve sv nejdramatitj podo
b na sociln rovni je KDYNET hrou mezi RODIEM a DTTEM.
Lika: Bude sedt doma a starat se o domcnost.
Likov: Kdyby nebylo tebe, mohla bych se jt nkam po
bavit.
Na psychologick rovni (nepsan manelsk dohoda) se
jedn o zcela odlin vztah na rovni DT-DT.
Lika: Pokad, kdy pijdu z prce, mus bt doma. Bojm
se sm.
Likov: Budu doma, kdy mi pome zbavit se zkosti.
Ob tyto rovn jsou znzornny na obrzku . 7.
TAHY. Tahy ve he odpovdaj zhruba jednotlivm stupm
obadu. Jako v kad he hr se teprve prax postupn zdoko
naluje. Vylou kad zbyten tah a ty zbyl provd se stle
vt elnost. Krsn ptelstv je obvykle zaloeno na fak
tu, e hri se bez zbyten nmahy a s velikm uspokojenm
navzjem dopluj, take z her, kter mezi sebou provozuj, zs
kvaj maximum zadostiuinn s minimem sil. Mohou zd
razovat nkter pleitostn, prozrav nebo stupov tahy a
tm dodvaj svm vztahm stle vt kouzlo a pvab. sil
ueten na obrannch manvrech vnuj pak pstovn roz
linch ozdbek k radosti sv vlastn a nkdy i k pote pihle
jcch. Zjemci neujde, e v prbhu hry se vyskytne minimln
mnostv nezbytn nutnch pohyb, a ty pak mohou bt zachy
ceny v protokolu. Jednotliv hri

59

Lika
Zsta doma

Likov
Kdyby nebylo tebe

(Bojm se)

(Ochrauj mne)

Obraz . 7 Kdyby nebylo tebe (Hra)

rozvinou nebo znsob tyto zkladn tahy podle svch poteb,


nadn nebo tueb. KDYNET se tvo v nsledujcm rmci:
1. Pkaz povolnost (Zstane doma Dobe).
2. Pkaz nmitka (Zase bude doma Kdyby nebylo
tebe).
ZISKY. Veobecn zisk vyplvajc ze hry spov v jejch
stabilizanch (homeostatickch) funkcch. Biologick stabilita
se zlepuje pohlazenm a psychologick upevnnm postoje. Jak
u bylo uvedeno dve, pohlazen se me projevit v rozlinch
formch, take biologick zisk ze hry se d vyjdit pesvd
ivmi termny. Manelova role v KDYNET se d pirovnat k
rn hbetem ruky (jej inek se li od polku,

60

kter je skutenm ponenm) a manelina reakce k ned


tklivmu kopnut do nohy. Biologick zisk ze hry KDYNET
vychz proto z nedtkliv bojovnho dialogu, co je politovn
hodn, avak zejm inn zpsob, jak si uchovat zdrav
nervy.
Ospravedlnn stanoviska pan Likov Kad mu je
tyran znamen pro ni existenn zisk ze hry. Toto stanovisko
je reakc manelky na potebu poddit se silnjmu; je to sou
st zkostnch stav a zrove dkaz pevn sklouben struktu
ry, je tvo podklad kad hry. Rozen vrok tedy zn:
Kdybych se ocitla sama v davu lid, nemohla bych odolat
pokuen a musela bych ped tm mnostvm kapitulovat; doma
vak kapitulovat nechci, to on mne k tomu nut, co dokazuje, e
kad mu je tyran. Tuto hru proto pstuj obyejn eny trpc
pocitem neskutenosti; ta pak poznamenv vechny pote, kte
r se vyskytnou, sna-li se jejich DOSPL nabt vrchu v njak
zvl lkav situaci. Detailn objasnn tchto mechanism p
slu spe psychoanalytikovi ne analze her, pi n je stedem
pozornosti konen produkt.
Vnitn psychologick zisk ze hry spov v jejm pmm
inku na psychologickou ekonomii (libido). Podd-li se ena
pi he KDYNET spoleensky pijateln manelov autorit,
umon j to vyhnout se neurotickmu strachu. Souasn to vy
hovuje jejm masochistickm choutkm pokud existuj a
to tm, e uplatuje masochismus ne ve smyslu sebezapen, ale
v jeho klasickm vznamu, jak m pi sexulnm vzruen
projevujcm se v deprimujcch, bolestnch nebo poniujcch
situacch. To zna, e takovou enu vzruuje, kdy ji nkdo
ovld nebo omezuje.
Vnj psychologick zisk vyplv z toho, e pomoc hry se
ena me vyhnout obvanm situacm. To se zvl jasn
projevuje pi KDYNET, kde je tento motiv pevldajc po
hnutkou: podd-li se ena manelovm pkazm, vyhne se
spoleenskm situacm, je v n vyvolvaj hrzu.

61

Vnitn sociln zisk je uren nzvem hry, pod nm je provo


zovna v intimnm prosted danho jedince. Tm, e se ena
manelovi podd, zskv monost prohlaovat Kdyby nebylo
tebe. To j pomh zorganizovat as, kter mus trvit se svm
manelem; v naem ppad se tato poteba projevovala zvl
siln, protoe pan Likov nemla dostatek jinch bnch z
jm, co se velmi vrazn projevilo v dob, kdy jet nemla
dti, a pozdji tak v obdob, kdy u dosply. Pokud se starala o
vchovu dt, nevnovala se tto he tak asto a s takovou in
tenzitou, protoe dti vykonvaly svou obvyklou funkci, tj. zapl
ovaly as svch rodi a sktaly matce tak monost, aby
uplatnila jet rozenj verzi KDYNET, variantu pro zane
przdnnou enu v domcnosti. Skutenost, e mlad matky v
mnoha zemch mvaj vtinou opravdu velmi mlo asu, nem
n nic na analze tto varianty. Analza se pouze sna nezaujat
odpovdt na nsledujc otzku: je-li mlad ena skuten tak
zaneprzdnna, co dl pro to, aby mohla z tohoto nedostatku
vyzskat urit vhody a vynahradit si sv omezen jinm zpso
bem?
Vnj sociln zisk vyplv z toho, jak se vyuije urit situa
ce pi vnjm spoleenskm styku. Hra Kdyby nebylo tebe
co jsou slova, kter ena k svmu manelovi se d zmnit
v zbavu Kdyby nebylo jeho v t chvli, kdy se ena u do
poledn kvy setk se svmi ptelkynmi. Zde se opt projev
vliv hry na vbr vhodn spolenosti. Nov sousedka, kter je
pozvna na lek dopoledn kvy, je podna, aby se zapojila
do zbavy Kdyby nebylo jeho. Jestlie ostatnm pizvukuje,
pak je vechno v podku; vyhovuje-li tato dma starousedlicm
i v jinch smrech, stane se brzy jejich drahou ptelkyn. Jestli
e vak odmtne pispt k jejich zbav a trv na tom, e svho
manela bude posuzovat shovvav, dlouho se v jejich krouku
neudr. Dostane se do stejn situace, jako kdyby odmtla pt na
koktajlovm dchnku ve vtin ppad ji mstn spole
nost postupn krtne ze seznamu host.

62

Tm je mono uzavt analzu formlnch rys KDYNET.


Aby se tento postup ble objasnil, bude teba vnovat pozornost
analze hry A nemohl byste Ano, ale (str. 126), j se s ob
libou vnuj lid ve spolenosti, na schzch rznch vbor a v
psychoterapeutickch skupinch na celm svt.

3/ Geneze her
Ze souasnho hlediska me bt vchova dtte pokldna
za vchovn proces, bhem nho se dt u, kter hry si m
zvolit a jak je m hrt. U se tak postupm, obadm i z
bavm, je odpovdaj jeho postaven v mstn spolenosti, ty
vak u nemaj takov vznam. Znalost postup, obad i krato
chvl a obratnost, s jakou je dt zvld, uruj, jak pleitosti
za pedpokladu stejnch podmnek se mu otevou; hry
tak naznauj, jak dt tchto pleitost vyuije a jak se vyvi
nou situace, jim dv pednost. Oblben hry jako sousti jeho
zmr nebo podvdomch ivotnch pln uruj tak defini
tivn osud dtte (opt za pedpokladu stejnch podmnek): v
voj a vsledek jeho manelstv, kariry, i okolnost tkajcch se
jeho smrti.
Zatmco svdomit rodie vnuj velikou pozornost tomu, aby
nauili dt postupm, obadm i zbavm, je pslu jeho po
staven ve spolenosti, a se stejnou p mu vybraj koly,
university a crkve, kter maj jejich vchovu podpoit, nekla
dou patin draz na dleitost her, je tvo zkladn strukturu
emocionln dynamiky kad rodiny a kterm se dti u od nej
ranjho mld prostednictvm vznamnch zkuenost kado
dennho ivota. O pbuznch otzkch, je maj vztah k tomuto
problmu, se diskutuje ponkud veobecnm a nesystema
tickm zpsobem u tisce let, zatmco v modern ortopsy
chiatrick literatue se vyskytuj urit snahy o metoditj p
stup; ale bez utvoen koncepce her

63

existuje pouze mal monost trvalho vzkumu. Teorie o vnitn


individuln psychodynamice nebyly zatm schopn uspokojiv
eit problmy lidskch vztah. A prv tyto penosov situace
volaj po teorii sociln dynamiky, kterou nen mon vytvoit
na zklad pouhch vah o individulnch motivacch.
Jeliko zatm nemme dostatek dobe fundovanch specialis
t na dtskou psychologii a psychiatrii, kte by mli zkuenosti
tak s analzou her, jsou pojednn o genezi her zatm dost
vzcn. Nsledujc epizoda se natst odehrla v ptomnosti
zkuenho analytika penos.
Sedmiletho chlapce rozbolel u obda aludek a prosil proto,
aby se mohl vzdlit od stolu. Rodie mu navrhli, aby si el na
chvli lehnout. Jeho tlet bratek Mike se hned nato ozval:
M taky bol bko! zejm jenom proto, aby upoutal stejnou
pozornost. Otec se na nj chvli dval a pak ekl: Ty pece o
tuhle hru nestoj, vi e ne? Nae se Mike rozesml a zvolal:
Vbec ne!
Kdyby se v tomto ppad jednalo o domcnost, kde jdlu a
pit je vnovna pehnan pozornost, vyden rodie by
okamit poslali do postele i malho Mikea. A kdyby s nm ta
kov pedstaven sehrli nkolikrt, dalo by se ekat, e se tato
hra stane soust Mikeova charakteru; dochz k tomu velmi
asto tam, kde tomu rodie sami napomhaj. Mike by pedstral
nemoc pokad, kdykoliv by rlil na vhody udlovan star
mu sourozenci, aby z toho ml podobn prospch. Druhotn
penos by se tedy skldal z nsledujcch vt: Mn je patn
(sociln rove) + Muste mi tak dopt takovou vhodu
(psychologick rove). Mike vak byl uchrnn ped osudem
podobnho hypochondra. Mon e ho ek hor osud, ale o to
v tomhle ppad nejde. Dleit je, e hra in statu nascendi*
byla prv v tomto bod pe* ve stavu zrodu (pozn. p.).

64

ruena otcovmi slovy a e chlapec upmn doznal, e svj v


rok nemyslel vn, e si jenom tak hrl.
Tento pklad jasn dokazuje, e mal dti napodobuj hry zce
la zmrn. Kdy se pak hry stanou pijatm modelem podnt
a reflex, zvoj asu zahal jejich vznik a ve spoleenskm blu
diti se ztrat i jejich dal vlastnosti. Oboj me bt pak od
haleno jenom vhodnm postupem: vznik hry nkterou z forem
analytick terapie a jej druhotn aspekty antitez. Klinick zku
enosti vyjden tmito dky jasn prokzaly, e hry svou po
vahou jsou napodobiv a e jsou zpotku navreny DOSPLM
(neopsychickm) aspektem dtsk osobnosti. Jestlie DTSK
stav ego me bt znovu vyvoln v dosplm hri, je psycho
logick pizpsobivost tto fze (DOSPL aspekt DTSKHO stavu
ego) tak npadn a jej obratnost v manipulovn s lidmi tak z
vidnhodn, e se j bn k profesor (psychiatrie). Proto v
psychoterapeutickch skupinch, jejich elem je analza her,
pat mezi nejrafinovanj postupy hledn malho profesora
v kadm pacientovi, a vichni ptomn s obdivem a asto
nejedn-li se o hry vlun tragick i s potenm nebo
dokonce s jsotem sleduj profesora, jak vyprv o svch
dobrodrustvch pi navrhovn her u v dob ranho mld
od dvou do osmi let; pacient sm s oprvnnm zadostiuin
nm i se znanou samolibost sdl jejich poten. Kdy u se
doke natolik uvolnit, je na nejlep cest k tomu, aby se od
poutal od veho, co mohlo bt neblahm modelem jeho jednm
a bez eho se bude ctit mnohem lp.
Prv z tchto dvod dochz vdy pi formlnm popisu hry
k pokusm vylit jej dtinsk nebo dtsk prototyp.

65

4/ Funkce her
Protoe kadodenn ivot nabz tak mlo pleitost k d
vrnm vztahm a protoe nkter formy dvrnost (zvlt in
tenzivnch) jsou pro vtinu lid psychologicky nemon, je ve
lik mnostv zvanho spoleenskho ivota vnovno hran
her. Hry jsou tedy pro ivot jak nutn, tak i douc a jedinm
spornm bodem zstv, zdali urit hra provdn uritm je
dincem mu skt tak nejvt prospch. V tto souvislosti je
teba pipomenout, e hlavnm elem hry je jej vyvrcholen
neboli vsledek. Zkladn funkce pedbnch tah spov v
tom, e maj pipravit podmnky pro tento vsledek; vdycky
jsou vak vedeny tak, aby jejich vedlejm produktem v kadm
stadiu byl pocit co mon nejvtho uspokojen. Tak pi he
Kazisvt, kdy dotyn dl paseku a dodaten se omlouv, je
elem a clem hry odputn, kter si Kazisvt vynut svou
omluvou; propalovn a bryndn ubrus jsou pouze kroky, je k
tomuto cli vedou, piem kad takov pestupek je sm o
sob zdrojem poten. Poitek, jak skt bryndn a nien,
nedl z nho jet hru. Rozhodujcm impulsem je omluva, kte
r vede ke katarzi. Bez n by vechno to nien bylo pouze de
struktivnm postupem nebo snad zbavnm prohekem.
Hra na Alkoholika je nco podobnho: a u je fyziolo
gick pvod poteby pt jakkoliv jestli vbec existuje
podle terminologie analzy her je popjen pouze tahem ve he,
ji provozuje Alkoholik s lidmi kolem sebe. Pit samo o sob
me bt zdrojem uritho poitku, netvo vak podstatu hry.
Tento fakt nzorn potvrzuje varianta hry na Suchho alkoho
lika, je se skld ze stejnch tah a vede ke stejnmu vsledku
jako hra na skutenho Alkoholika, a na to, e se obejde bez
lahv a npoj (str. 79).

66

Krom sociln funkce, je spov v uspokojivm uspodn


asu, jsou hry pro udren zdrav nkterch jedinc bezpodm
nen nutn. Duevn stabilita tchto lid je tak nejist a jejich
postoje tak labiln, e by mohli upadnout do stavu nevslovnho
zoufalstv nebo dokonce psychzy, kdyby jim bylo znemonno
pokraovat i nadle v obvyklch hrch. Takov lid se vdy
urputn brn kadmu protitahu. Tento jev se d asto pozorovat
v manelskch situacch, kde psychiatrick zlepen jednoho z
manel (napklad zanechn destruktivnch her) vede k rychl
mu zhoren u jeho druha, pro kterho hry znamenaly neobyejn
dleitou pomcku k udrovn duevn rovnovhy. Prv proto
je nutn dbt na to, aby se analza her provdla velmi opatrn.
Odmna, jakou sktaj dvrn vztahy oprotn od her, je
jsou nebo by mly bt nejdokonalej formou lidskho souit, je
natst tak velik, e dokonce i nevyven bytosti mohou
klidn a s pocitem levy zanechat svch her, kdy se jim poda
najt vhodnho partnera pro hlub vzjemn vztahy.
V irm smyslu jsou hry podstatnou a dynamickou soust
podvdomho ivotnho plnu nebo scne kadho jedince;
slou k uspodn asu a souasn posunuj udlosti kupedu,
zatmco lovk ek na konen naplnn ivota. Protoe podle
zkon dramatick tvorby se v poslednm djstv mus stt bu
zzrak, nebo katastrofa podle toho, Jedn-li se o konstruk
tivn, nebo destruktivn scn jsou pslun hry rovn bu
konstruktivn nebo destruktivn. Populrn eeno, lovk, jeho
scn smuje k ekn na Jeka, si bude pravdpodobn li
bovat v takovch hrch, jakou je teba Vy jste bjen, pane
Kocourek! zatmco jin s tragickm scnem, kterm se jako
erven nit vine ekn na andla smrti, se bude asi vnovat
hrm tak zkenm, jakou je napklad Pokej, ty darebku
j ti uku!
Je teba zdraznit, e bn vrazy obecn mluvy podobn
tm, je se vyskytly v pedchozch vtch, jsou nedlnou sous-

67

ti analzy her, a pouv se jich bn ve skupinch a semin


ch zabvajcch se psychoterapi penos. Termn ekn na
andla smrti pochz pvodn ze sna jedn pacientky, kter se
rozhodla, e mus uspodat sv zleitosti dv, ne ji navtv
andl smrti. Pacient v jedn skupin skldajc se z inteligent
nch osob upozornil na to, co lka pehldl: e ekn na
Jeka i ekn na andla smrti je v praxi vlastn tot. Je
liko lidov ren i vulgarismy hraj pi analze her velmi d
leitou roli, bude o nich podrobnj zmnka dle.

5/ Klasifikace her
Byla ji zde uvedena vtina rznch prvk, jich se uv pi
analze her a zbav, kad z nich me bt pouit tak pi syste
matick klasifikaci. Nkter zvl vstin klasifikace her a z
bav jsou zaloeny na nsledujcch faktorech:
l/ Poet hr: dvoulenn hra (Frigidn ena), tlenn hra
(A si to spolu rozdaj), ptilenn hra (Alkoholik) a vcelenn
hra (A nemohl byste Ano, ale).
2/ Uvan rekvizity: slova (Psychiatrie), penze (Dlunk),
sti tla (Poliklinika).
3/ Klinick typy: hysterick (Hra s ohnm), obsedantn
kompulzvn (Kazisvt), paranoick (e j mm vn takovou
smlu!), depresivn (U jsem v tom zas).
4/ Zna: orln (Alkoholik), anln (Kazisvt), falick (A si
to spolu rozdaj).
5/ Psychodynamika: antifobick (Kdyby nebylo tebe), projek
tivn (Rodiovsk sdruen), introspektivn (Psychiatrie).
6/ Instinkty: masochistick (Kdyby nebylo tebe), sadistick
(Kazisvt), fetiistick (Frigidn mu).
Vedle potu hr se asto vyplat zvit ti dal kvantitativn
varianty:

68

1/ Prunost. Nkter hry, jako napklad Dlunk nebo Po


liklinika, je mon pedvdt zsadn s jednm druhem rekvizit,
zatmco jin hry, teba exhibicionistick, sktaj dal monosti.
2/ Vytrvalost. Nkte lid dovedou celkem lehce zanechat
svch her, zatmco jin jsou nestupnj.
3/ Intenzita. Nkte lid se oddvaj svm hrm se samozej
mou lehkost, jin jsou pi nich napjatj a tonj. Podle toho
dlme hry na mrn a tvrd.
Spojenm tchto t variant je mon dospt bu k jemnm,
nebo nsilnm hrm. U duevn naruench lid se v tomto sm
ru asto projevuje urit posun, take se d mluvit o fzch. Pa
ranoick schizofrenik se teba pust do prun, uvolnn a jemn
hry To je hrozn vite? prvnho stupn a pak postupn pe
chz do neprun, porn a tvrd tet fze. Jednotliv fze hry
se rozliuj takto:
a) Hra prvnho stupn je v okol inicitora spoleensky pija
teln.
b) Hra druhho stupn sice nepsob trvalou, nenapravitelnou
kodu, hri j vak holduj radji v stran, mimo dosah ve
ejnosti.
c) Hra tetho stupn se hraje na vdr a kon bu na chirur
gii, v soudn sni, nebo v mrnici.
Hry se daj klasifikovat tak podle kterhokoliv ze spe
cifickch faktor, je byly podrobeny analze pi zkoumn hry
KDYNET; jsou to: cl, role a nesporn zisk. Nejvhodnjm kan
didtem pro systematickou vdeckou klasifikaci je ten faktor,
kter vychz z existennho postoje; ale protoe znalosti o nm
se jet dostaten nerozvinuly, nezbv ne odsunout takovou
klasifikaci na pozdj dobu. Za tohoto pedpokladu je teba
konstatovat, e klasifikace sociologick je v souasn dob prav
dpodobn nj praktitj. T bude pouito v dal kapitole.

69

Poznmky
Zvltn uznn si zaslou pan Stephen Potter za citliv a
vtipn diskuse o manvrech nebo fglech v kadodennch
spoleenskch situacch2/ a G. H. Mead za objevitelskou studii o
loze her v ivot spolenosti3/ Ty hry, jejich provozovn m za
nsledek psychiatrick poruchy, jsou od roku 1958 systematicky
studovny na semini sociln psychiatrie v San Francisku;
touto oblast analzy her se nedvno zaal zabvat tak T. Sza
sz4/. Zjemci o hlub pochopen lohy her ve skupinovm pro
cesu by si mli prostudovat prci autora tto knihy o skupinov
dynamice.5/

Odkazy
1

/ D. W. Maurer, The Big Con (Velkorys podvody), The Bobbs-Meril Co.,


New York 1940.
2
/ S. Potter, Theory and Practice of Gamemanship (Teorie a praxe hran), Hen
ry Holt and Company, New York.
3
/ G. H. Mead, Mind, Self, and Society (Mysl, jstv a spolenost), University
of Chicago Press, Chicago 1934.
4
/ T. Szasz, The Myth of Mental Illness (Mtus o duevnm onemocnn),
Harper and Brothers, New York 1961.
5
/ E. Berne, The Structure and Dynamics of Organizations and Groups (Struk
tura a dynamika organizac a skupin), J. B. Lippincott Company, Philadel
phia and Montreal 1963.

70

st druh

Pehled her

vod

Kolekce her uveden v tto knize byla uzavena v roce 1962,


od t doby se vak stle nachzej dal a dal hry. To, co pi
prvnm povrchnm pohledu vypad jako odlin verze ji znm
hry, projev se po pelivm prostudovn jako hra pln nov a
hra, kter se jev jako nov, je pouze variantou hry ji znm.
Jak se hromad dal vdomosti, prochzej uritmi zmnami
tak jednotliv body analzy; napklad pi popisech dynamiky
her, kde je nkoliker monost volby, me se uveden vrok
pozdji projevit jako ne prv nejvstinj. Avak jak pehled
her, tak i jednotliv body uveden v analze jsou pro klinickou
prci postaujc.
Nkter z her jsou projednvny a analyzovny v pln i.
O ostatnch, je vyaduj dal przkum nebo nejsou pli
bn, nebo o hrch, jejich vznam je zcela jasn, je v tto
knize pouze strun zmnka. Ten, kdo je v tom, je obyejn
oznaovn jako pvodce penosu (inicitor) nebo pojmenovn
jako Lika, zatmco druh strana nese jmno Bernek.
Hry jsou rozdleny do skupin podle situac, v nich se nej
bnji vyskytuj: ivotn hry, manelsk hry, spoleensk hry,
sexuln hry a hry podsvt; pak je na ad kapitola pro od
bornky hry v poradnch a konen nkolik ukzek ne
kodnch her.

72

1/ Nzvoslov
V analytickch protokolech budou pouvny nsledujc ter
mny:
NZEV: m-li hra dlouh pojmenovn, pouv se v textu
pouze vhodn zkratka. Tam, kde hra nebo jej varianty maj vce
ne jeden nzev, je mon nalzt o nich patinou zmnku v in
dexu her. Pi stnm podn je vhodnj pouvat plnho poj
menovn hry namsto jej zkratky.
TEZE: nejvstinj formulace hry.
CL: stanov tu nejvznamnj volbu podle autorovch zku
enost.
ROLE: role toho, kdo je v tom, ten, z jeho stanoviska je o
he diskutovno, je uvedena kurzvou na prvnm mst.
DYNAMIKA: tot jako u cle.
PKLADY: (1) vylen hry tak, jak byla hrna v dtstv, a to
jejho nejsnadnji rozeznatelnho a vhodnho prototypu; (2) ob
raz te hry, jak se projevuje u dosplho lovka.
MODEL: co mon nejstrunj rozbor rozhodujcch peno
s nebo penos na sociln nebo psychologick rovni.
TAHY: oznaen minimlnho potu penosovch podnt a
pslunch reflex, jak byly zjitny v praxi. Tyto tahy mohou
bt v odlinch situacch neomezen roziovny, vyputny
nebo vylepeny.
ZISK: (1) Vnitn psychologick pokou se stanovit, jak
hra pispv k vnitn psychick stabilit. (2) Vnj psycholo
gick sna se urit, jak se vyhnout situacm, je jsou zdrojem
zkosti nebo intimity. (3) Vnitn sociln je vyjden charak
teristickou frz, kterou pi he mezi sebou pouvaj dvrn
ptel. (4) Vnj sociln klov frze, kter se pouv pi
podobnch hrch nebo zbavch v mn dvrnch kruzch. (5)
Biologick charakteristick vystien

73

toho druhu pohlazen, jak hra poskytuje zastnnm stranm.


(6) Existenn zisk je vrazem typickho postoje, z nho je hra
provdna.
PBUZN HRY: uveden nzv doplkovch, podobnch
nebo protikladnch her.
Hru je mon dostaten pochopit jedin v psychoterapeu
tick situaci. Lid, kte holduj destruktivnm hrm, pichzej k
lkai mnohem astji ne ti, kte si hraj konstruktivn. Vtina
dobe vysvtlench a pochopench her m proto spe destruk
tivn charakter, ale ten by si ml uvdomit, e existuje i velk
poet konstruktivnch her, je jsou domnou astnjch lid.
Aby se zabrnilo zvulgarizovn mylenky her, jak se asto
stv u mnoha psychiatrickch termn, je teba jet jednou
zdraznit, e se jedn o mylenku velice sprvnou: ve uve
den mtka by mla hry jasn odliit od rznch postup, ob
ad, kratochvl, operac, manvr a stanovisek, je vznikaj z
rozlinch postoj. Hra se tak rod z uritho postoje, ale po
stoj sm o sob nebo jemu odpovdajc stanovisko nen jet
hrou.

2/ Lidov ren a vulgarismy


Vtinu lidovch ren i vulgarism uvedench v tto knize
dodali sami pacienti. Hri dovedou pochopit, ocenit a pijmat
vechny takov vrazy s potenm, pokud se jich uv citliv a
s patinm zetelem ke sprvnmu uplatnn. Jestlie nkter z
nich znj urliv, pak je teba si uvdomit, e jejich ironie nen
namena proti lidem, ale proti hrm, kter provozuj. Prvnm
poadavkem lidovho ren je jeho pilhavost a zn-li tak asto
i zbavn, pak hlavn proto, e dovede uhodit hebk pesn na
hlaviku. Jak jsem se u snail ukzat na jinm mst pi po
jednn o lidovch rench a vulgarismech, je jasn, e cel
strnka uench vraz

74

nedovede vyjdit to co prohlen, e ta a ta ena je ttka nebo


e ten a ten mu je cvok.1/ Vdeck ely vyaduj, aby psycho
logick fakta byla vyjadovna odbornmi termny, ale inn
poznn citovch vlev v praxi si vynucuje odlin pstup.
Take dvme pednost vt To je hrozn, vite? ped
slovn tonou anln agres.
Prvn vystien hry m nejen mnohem dynamitj smysl a
dopad, ale je vlastn i pesnj. A lidem se mnohdy da lp v
jasnch svtnikch ne v omelch salnech.

Odkazy
1

/ E. Berne, Intuition IV: Primal Images and Primal Judgements (Intuice


IV: zkladn pedstavy a zkladn sudky). Psychiatrie Quarterly, . 29, str.
634-658, 1955.

75

Kapitola est

ivotn hry

Vechny hry za normlnch socilnch podmnek maj dlei


t a pravdpodobn rozhodujc vliv na osudy hr; nkter
vak na rozdl od jinch nabzej vce pleitost k spn
ivotn karie a mohou s vt pravdpodobnost zashnout i do
ivota pomrn nevinnch divk. Tato skupina se d nej
vstinji oznait nzvem ivotn hry. Pat mezi n Alkoho
lik, Dlunk, Kopejte do m, Pokej, ty darebku j ti
uku!, Vid, k emu jste m dohnali! a dal odvozen va
rianty. Tyto hry maj na jedn stran blzko k manelskm hrm
a na druh stran k hrm podsvt.

l/ Alkoholik
TEZE. V analze her neexistuje takov pojem jako alkoholis
mus nebo alkoholik, ale v uritm typu her se vyskytuje role
zvan Alkoholik. Za pedpokladu, e hybnou pkou nadmrn
ho pit je njak biochemick nebo fyziologick abnormalita
co je stle jet nevyeen otzka pat jeho przkum do
oblasti vnitnho lkastv. Analza her se vak zajm o nco
zcela jinho: o ten druh spoleenskch penos, jen m k ta
kov nestdmosti vztah. Odtud hra Alkoholik.
Pi plnm obsazen je tato hra a ptilenn, tebae jednot-

76

liv role se nkdy daj slouit i tak, e zan a vrchol jako v


stup dvou hr. Hlavn rol je loha Alkoholika toho, kter
je v tom hran panem Likou. Dal z hlavnch, tzv. pod
prnch rol je Mravokrce, pedstavovan obyejn lenem
druhho pohlav, povtin manelkou. Tet rol je Spasitel,
kterho vytvo obyejn pslunk stejnho pohlav; asto to
bv hodn rodinn lka, jen se zajm jak o pacienta, tak i o
problmy alkoholismu. V klasick situaci lka spn za
chrn alkoholika a vyl ho z jeho neblahho nvyku. Kdy se
pan Lika u po est msc sklenky ani nedotkne, oba pa
cient i lka si navzjem gratuluj. A ptho dne najdou
pana Liku ve karp, zpitho namol.
tvrt role se jmenuje Samaritn nebo Dobrk. V literatue
nebo ve filmu ztlesuje Dobrka obyejn majitel bufetu, kter
ochotn poskytuje Likovi vr, dv mu na dluh obloen
chlebky a obas i lek kvy, ani na nj dotr nebo se ho
sna njak zachraovat. Ve skutenm ivot zastv tuto roli
spe matka pana Liky, kter mu ochotn dv penze a hlubo
ce s nm sympatizuje na rozdl od manelky, kter ho
nechpe. V tto fzi hry d svho syna, aby si hledl opatit
penze njakm dstojnjm zpsobem; oba dlaj v tomto
smru velkorys plny a pedstraj, e v v jejich uskutenn,
tebae v hloubi due vd, e pan Lika stejn zas vecko pro
pije. Samaritn nkdy pechz do jin role, kter je sice tak
prospn, ne vak podstatn; je to Agittor, dobr kamard,
kter zcela ochotn, bez podn nabz dal posilnn: Poj
se mnou na tamprli (a pjde to s tebou rychleji z kopce).
Dalm profesionlem, kter vystupuje v alkoholickch
hrch, je pan vrchn nebo prodava lihovin. Ve he Alkoholik
mu pslu pt role Spojka pm zdroj zsob; krom ji
nho Spojka rozum eem pijk a v uritm smru je nejv
znamnj postavou v ivot kadho notorika. Rozdl mezi
Spojkou a ostatnmi hri je stejn jako rozdl mezi

77

profesionly a amatry v kterkoliv he: profesionl v, kdy m


pestat. Sprvn vrchn odmtne v uritm okamiku dl nalvat,
take Alkoholik zstane bez psunu zsob, ledae by objevil
shovvavj Spojku.
V potench fzch Alkoholika me manelka hrt
vechny ti vedlej role: o plnoci pedstavuje Samaritna, kter
manela svlkne, uva mu kvu a nech se od nho zmltit;
rno se pehraje na Mravokrce, kter prokln toho lumpa i
jeho odporn zlozvyky, a veer vystupuje jako Spasitel a nabd
manela, aby se vzpamatoval, dokud nen pozd. V dalch
fzch, nkdy tak vinou organickho padku, se Alkoholik
me bez Mravokrce i Spasitele obejt; strp je vedle sebe jedi
n tenkrt, jsou-li ochotni pevzt lohu dodavatele zsob. Lika
pjde teba i na len a nech se zachraovat, jenom kdy mu
tam daj zadarmo najst; nech si eventuln lbit i nadvky
a u profesionln nebo amatrsk jestlie se z Mravokrce
d vyrazit na skleniku.
Dosavadn zkuenosti naznauj, e vhra v Alkoholiku
(co plat pro hry veobecn) vychz z aspektu, jemu vtina
vzkumnch pracovnk vnuje nejmen pozornost. Pi analze
tto hry vychz toti najevo, e pit samo o sob je pro Alkoho
lika pouze vedlejm poitkem, s nm jsou spojeny dal vho
dy, tj. postup vedouc ke skutenmu vyvrcholen hry ke ko
covin. Je to tot jako pi he Kazisvt: nepjemnosti, kter
pan Lika svou neohrabanost psob hostiteli a na n je upena
nejvt pozornost, jsou pro nj pouze potkem rozkoe vrcho
lc v tom okamiku, kdy mu pan Bernek udl sv odputn.
Pro Alkoholika neznamen kocovina ani tak fyzickou bolest
jako spe psychologick utrpen. Mezi oblben zbavy pijk
pat Koktajl (kolik jich vypil a jak byly namchny) a Druh
den rno (Pokej, a ti eknu, jakou jsem j ml kocovinu!).
Koktajl je oblben ponejvce mezi spoleenskmi pijky;
mnoho alkoholik vak dv pednost tvrd

78

psychologick rund Druh den rno a nkter abstinentn or


ganizace jim k tomu poskytuj irok pole psobnosti.
Kdy pan Lika navtv po flmu svho psychiatra, astuje
sm sebe tmi nejhormi nadvkami, zatmco lka nek ani
slovo. Pozdji u v terapeutick skupin pan Lika vzpo
mn na tyto nvtvy a se samolibm uspokojenm tvrd, e to
byl psychiatr, kdo mu tak neomalen nadval. Hlavn zjem
vtiny alkoholik v terapeutickch skupinch se nesousteuje
na jejich pit, o nm se zmiuj pouze z respektu ke svm
Mravokrcm, ale na jejich dodaten utrpen. elem jejich
jednn krom osobnho poitku, jak jim pit poskytuje
je toti pipravit situaci, v n DT v Alkoholikovi vyvol psn
dtky nejen od jeho vnitnho RODIE, ale od kterkoliv rodi
ovsk osobnosti v jeho okol, je je na nm zainteresovna na
tolik, aby se k tomu propjila. Terapie tto hry by se proto ne
mla zamit na pit, ale na druh den rno, na Alkoholikovu
nchylnost k sebemrskastv. Existuje vak urit druh tkho
pijana, kter nemv kocovinu, a takov lid do tto kategorie
nepat.
Je znma tak hra na Suchho alkoholika, v n Lika pro
dlv proces finannho i spoleenskho padku bez pomoci
alkoholu; provd pi tom stejn srie tah a vyaduje pro ostat
n role stejn hereck soubor. I v tomto ppad je kulminanm
bodem druh den rno. Prv podobnost mezi Suchm alkoho
likem a pravm Alkoholikem dokazuje, e v obou ppadech
se jedn o hry; napklad i postup konc vyhazovem z prce je
stejn v obou hrch. Notorik m s Alkoholikem mnoho
spolenho, je vak hrozivj, dramatitj, senzanj a m i
rychlej spd. Aspo v americk spolenosti se s vt vhou
opr o Mravokrce, kter je vdy pohotov k dispozici; Sama
ritni a Spasitel se v tomto ppad vyskytuj jenom tu a tam a
Spojka v nm hraje mnohem dleitj roli.
Do Alkoholika je zapojena cel ada organizac, z nich

79

nkter maj pouze mstn, jin vak nrodn nebo dokonce i


mezinrodn rozsah. Mnoh z nich vydvaj pro tuto hru i vlast
n pravidla. Tm vechny podvaj nvod, jak se m Alkoho
lik sprvn hrt: ber jednu skleniku ped sndan, utrcej
penze uren pro jin ely atd. Vysvtluj tak, jakou funkci
m Spasitel. Anonymn Alkoholici v tchto organizacch se na
pklad vnuj i nadle provozovn skuten hry, zamuj vak
svou innost na to, aby pimli Alkoholika pevzt roli Spasitele.
Bvalm Alkoholikm se dv pednost, protoe ti u vd, jak
to ve he chod, a maj proto vy kvalifikaci pro vedlej role
ne lid, kte nikdy pedtm nehrli. Jsou znmy ppady, e n
kterm pobokm abstinentnch organizac zanalo ubvat
Alkoholik, kter by mohly napravovat; jejich lenov se proto
znovu pustili do pit, protoe by nemohli dle pokraovat ve
he, kdyby nemli koho zachraovat.1/
Existuj tak organizace, kter vnuj sv sly na to, aby
zlepovaly osudy tch vedlejch hr. Nkter nut manelky
Alkoholik, aby se pehrly z rol Mravokrc do rol Spasitel.
Organizace, kter se zejm nejvce piblila teoretickmu ide
lu lby alkoholik, se zabv jejich mladistvmi potomky;
tmto mladm lidem je neustle zdrazovno, e nesta pouze
zmnit roli, ale e je dleit se do hry vbec nepoutt.
Psychologick lba Alkoholik spov tak v tom probl
mu, jak je pesvdit, e nesta pouze vymnit jednu roli za
druhou, ale e je nutn, aby od sv hry upustili nadobro. V n
kterch ppadech mla tato metoda spch, tebae je velmi ob
tn nalzt nco jinho, co by Alkoholika zajmalo stejn jako
dal pokraovn ve he. Jeliko Alkoholik mv klasick strach
z dvrnch vztah, mla by mu jako nhrada pit slouit spe
jin hra ne njak vztah oprotn od her. Takzvan vylen
alkoholici nejsou po spoleensk strnce pli zbavnmi
spolenky; postrdaj pravdpodobn ve

80

svm ivot dostatek vzruen, a proto maj neustl nutkn


vrtit se do starch kolej. Mtkem skutenho vylen hry
je fakt, e bval alkoholik si me klidn dt ve spolenosti
skleniku, ani se vystavuje nebezpe, e opt propadne d
vjmu zlozvyku. Bn provdn lba, jejm clem je na
prost abstinence, neme bt pro analytika her uspokojujc.
Z popisu tto hry je zejm, e existuje siln pokuen, aby si
Spasitel zahrl Myslm to s vmi dobe, Mravokrce Vid, k
emus m dohnal a Samaritn Dobrka Honzu. Se vznikem
dobroinnch organizac, je roziuj mylenku, e alkoholis
mus je nemoc, se alkoholici nauili hrt Protzu. Zkon, kter
se o takto postien lidi mimodn zajm, sna se v souasn
dob tuto mylenku podpoit. Draz se penesl z Mravokrce na
Spasitele, od slov J, bdn hnk na vtu Co chcete od
nemocnho lovka? (soust trendu modernho mylen od
nboenstv k vd). Z existennho hlediska je tento pesun
sporn a z praktickho hlediska se zd, e zatm neml dn
vliv na to, aby se snil prodej lihovin tkm pijkm. Pro
vtinu lid vak Anonymn Alkoholik pesto zstv nej
lepm nstupitm k terapii vlastnch neest.
ANTITEZE. Jak je znmo, Alkoholik je obyejn tvrd hra
a je tk j zanechat. V jedn terapeutick skupin se stal p
pad, e jedna alkoholika projevovala malou ast a do t chv
le, kdy dola k nzoru, e u v o ostatnch lenech skupiny to
lik, aby mohla znovu rozvinout svou hru. Podala ostatn pa
cienty, aby j ekli, co si o n mysl. Protoe zatm vystupovala
dost pjemn, nkte lenov skupiny se o n vyjdili po
chvaln; ona vak ihned protestovala: To nechci slyet. Chtla
bych vdt, co si o mn skuten myslte. Dala tm najevo, e
stoj pouze o zporn hodnocen. Ostatn astnci nevidli d
vod, pro by ji mli uret, nae tato pacientka la dom a
podala svho manela, aby se s n dal bu

81

rozvst, nebo ji poslal na zchytku, jestlie se jet jednou opije.


Manel j to slbil a veer, kdy u zas byla dn podrouen,
poslal ji do sanatoria. Ostatn pacienti odmtli hrt role Mravo
krc, ke kterm je pan Likov nutila; nebyla v stavu snet
jejich protikladn chovn, pestoe se vichni snaili upevnit
jej vnitn pesvden, ke ktermu ji sama dospla. Doma
vak mla nkoho, kdo byl ochoten nahrvat j tak, jak to vya
dovala.
V jinch ppadech se vak zd, e je mon usmrnit pacien
ta tak, aby zanechal hry a pokusil se o skutenou lbu, pi n
lka odmtne hrt jak Mravokrce, tak i Spasitele. V zjmu l
by nen koneckonc ani vhodn, aby lka hrl tak Samaritna
a dovolil pacientovi vyhbat se finannm zvazkm a nedo
drovat sliby. Najt sprvn lebn postup z hlediska penosu
se poda tehdy, jestlie lka po peliv pedbn pprav za
ujme pslun DOSPL postoj a odmtne hrt kteroukoliv z rol v
oekvn, e pacient bude schopen obejt se nejen bez pit, ale i
bez provozovn sv hry. Je-li to nad jeho sly, pak zbv jedin
pedat Alkoholika do rukou Spasitele.
Antiteze v takovch ppadech je zvl obtn, protoe
notorick alkoholik je ve vtin zpadnch zem pokldn za
osobu vysoce venou; je toti velmi vhodnm objektem vtek,
zjmu nebo velkorysosti a lovk, kter odmtne hrt nkterou z
rol jeho hry, se vystavuje veejnmu pohoren. Rozumn p
stup k vci me nkdy pobouit Spasitele dokonce vc ne
Alkoholika a mv i neblah vliv na len. Skupina odbornk
se v jednom klinickm ppad vn zajmala o Alkoholika a
snaila se doshnout skutenho vylen, a to sp peruenm
hry ne zchranou pacient. Jakmile jejich zmr veel ve zn
most, zaal je obansk vbor financujc kliniku ignorovat a
dn z tchto pracovnk nebyl znovu vyzvn, aby asistoval
pi len alkoholik.
PBUZN HRY. Zajmavou odno Alkoholika je

82

Dme si jednu, ne? Tuto hru objevil jeden vnmav student


prmyslov psychologie.
Pan Lika se svou enou (Mravokrcem-Abstinentem) jdou
na vlet s panem Bernkem a jeho enou (dvma Samaritny).
Lika navrhne manelm Bernkovm: Dme si jednu, ne?
Jestlie souhlas, dv to Likovi prvo na dal tyi nebo pt
skleniek. Hra je vak hned zpotku znemonna, jestlie
manel Bernkovi odmtnou. Podle zkona alkoholik m Li
ka prvo tvit se uraen a pro pt vlet si najde pstupnj
spolenky. Co se na sociln rovni jev jako velkorysost
DOSPLHO, je na psychologick rovni pouhou drzost, s jej po
moc se Likovu DTTI nepokrytm vydrastvm poda zskat
RODIOVSK souhlas od Bernka rovnou ped nosem pan Li
kov, kter tm u pedem znemon jakkoliv nmitky. Ve sku
tenosti projevuje Likov ochotn souhlas s celm zmrem
prv proto, e jako neme za takovch okolnost pro
testovat, protoe tou pokraovat v roli Mravokrce stejn
dychtiv jako jej manel v roli Alkoholika. Kad si me
snadno pedstavit, jak vitky se snesou na hlavu ubohho Li
ky druh den po vlet. Tato varianta hry me vyvolat dal
vn komplikace, je-li Lika Bernkovm fem.
Vcelku nen Samaritn na tom tak patn, jak jeho jmno na
znauje. Samaritni jsou asto osaml lid, kte mohou zskat
velmi mnoho, chovaj-li se pjemn k Alkoholikm. Prodava v
bufetu, kter hraje Dobrka Honzu, nave tmto zpsobem
spoustu znmost a zsk vnost ve svm vlastnm spole
enskm okruhu nejen jako tdr lovk, ale tak jako dobr
vyprv.
Dobrk Honza m vak jet jednu tv: chod stle kolem
od jednoho k druhmu a d o radu, jak by nejlpe mohl pom
hat lidem. Je to pklad zbavn a konstruktivn hry, kter si za
slou plnou podporu. Jejm opakem je Gauner, kter se u
surovostem nebo d o radu, jak se d lidem

83

nejinnji ubliovat. Tebae hr neprojev tento zmr v


praxi, m monost dostat se do styku se skutenmi gaunery,
kte tuhle nebezpenou hru hraj na vdr, a me se ht v od
lesku jejich slvy. Je to jeden z tch typ lid, jakm Francouzi
kaj un fanfaron de vice.
Analza
TEZE: J vm, e jsem mizera, ale zkus m napravit.
CL: Sebekritika.
ROLE: Alkoholik, Mravokrce, Samaritn, Spasitel, Spojka.
DYNAMIKA: Orln deprivace.
PKLADY: (1) Zkus, jestli m naap. Je tk ukzat n
vaznost jednotlivch prototyp tto hry, protoe je pli
sloit. Avak dti, zvlt dti alkoholik, provdj asto
celou adu manvr, je jsou typick pro Alkoholika. Zkus,
jestli m naap, se tk lhan, kraden rznch vc, u
vn sprostch slov, klamn dvivch lid a dobromysln
ho souseda, kter d na bonbny jen tak, pro nic za nic, apod.
Sebekritika se asto odkld na pozdj lta.
(2) Alkoholik a jeho okol.
SPOLEENSK MODEL: DOSPL-DOSPL.
Dospl: ekni mi, co si o mn opravdu mysl, nebo udlej
nco, abych pestal pt.
Dospl: Budu s tebou mluvit upmn.
PSYCHOLOGICK MODEL: DT-RODI.
Dt: Zkus, jestli m naap.
Rodi: Mus pestat pt, protoe...
TAHY: (1) Provokace obvinn nebo odputn. (2) Shov
vavost hnv nebo zklamn.
ZISK: (1) Vnitn psychologick (a) pit jako postup
vzpoura, zskn sebejistoty a ukojen dosti; (b) Alkoho
lik jako hra sebekritika (pravdpodobn). (2) Vnj psy
chologick monost vyhnout se sexulnm a jinm

84

formm dvrnch vztah. (3) Vnitn sociln Zkus, jest


li m naap. (4) Vnj sociln Druh den rno,
Koktajl a dal kratochvle. (5) Biologick lskypln v
levy stdan vzjemnm osoovnm. (6) Existenn
Vichni si na mne zasedli.

2/ Dlunk
TEZE. Dlunk je vc ne hra. Ve Spojench sttech m ten
denci stt se scnem, plnem pro cel ivot, jak tomu bv i v
nkterch dunglch Nov Guineje a Afriky2/. Tam pbuzn kou
p mladmu mui za obrovskou cenu nevstu a tm ho uvrhnou
na mnoho let do dluh. Ve Spojench sttech panuje stejn zvyk,
aspo v civilizovanjch stech zem, a na to, e cena za ne
vstu se stv cenou za dm, a jestlie pbuzn enicha nemaj
dostaten prostedky, pebr jejich zvazky banka.
A tak oba mlad mu z Nov Guineje, jemu se na uchu
jako znamen spchu houpaj star nramkov hodinky, tak i
mlad Amerian, jen si na znamen spchu ovine kolem z
pst nov nramkov hodinky oba ct, e maj pro co t.
Velik oslava svatebn obad nebo ktn novho domu
se nekon v dob, kdy je dluh vyrovnn, ale v okamiku zadlu
en. V televiznch reklamch se napklad nikdy nepedvd
mu stednho vku, kter konen splatil hypotku, ale mlad
novomanel, kter se sthuje s rodinou do novho domu, hrd
pitom mvaje papry, kter prv podepsal a kter ho budou t
it jako bemeno po vt st jeho nejproduktivnjho vku. A
splat sv dluhy hypotku, koln za dti a vechny pojistky
bude pokldn za problm, za pestrlho obana, jemu
spolenost mus zajistit nejen materiln blahobyt, ale najt tak
nov smysl ivota. Jestlie je dost mazan, me se stt v
Americe stejn jako

85

na Nov Guineji namsto velikho dlunka velikm vite


lem, to se vak stv pomrn zdka.
Zrovna kdy tohle pi, leze mi po stole ospal jarn moucha.
Kdy ji obrtm na zda, mohu pozorovat, jak obrovsk sil vy
nakld na to, aby se opt postavila na nohy. V t chvli prv
nala smysl svho ivota. Kdy jej sil skon zdarem, je na
n mlem vidt, jak se rozzila vtzstvm. Zmiz a lovk si
skoro pedstavuje, jak na pt schzi hmyzu dv svj pbh k
lepmu a jak mlad generace vzhl s obdivem na tohoto mu
ho sameka, kter to dokzal! Ale v samolibosti tohoto borce je
pesto pimchno trochu zklamn. Te, kdy doshl vrcholn
ho spchu, jako by jeho ivot ztratil smysl. Snad se jet vrt s
nadj, e se mu poda tento triumf opakovat. Stlo by za to po
znait kdla mouchy inkoustem, aby ji lovk poznal, kdyby to
nhodou jet jednou zkusila. Kurn tvoreek takov mou
cha! Nen divu, e petrvala miliny let.
Vtina mladch Amerian bere sv hypotky vn jenom
ve zlch asech. Jestlie se ocitnou v tivm postaven a jejich
ekonomick situace se nevyvj pzniv, udruj je pi ivot
jejich zvazky a nkdy je uchrn i ped sebevradou. Vtinu
asu provozuj mrnj variantu hry Kdyby nebylo tch
dluh, ale jinak jim nic neschz. Jenom obas nkdo z nich
udl kariru tm, e se pehraje na tvrd polohu Dlunka.
Ve he Zkus a ber (ZAB) si nejastji libuj mlad manel
sk dvojice; nsledujc pklad nzorn ilustruje, jak je teba
hru rozvinout, aby hri vyhrli za kadch okolnost. Mane
l Likovi si opat vechny druhy zbo i slueb na vr;
mohou to bt drobn i luxusnj vci podle toho, v jakch
ij pomrech a jak hry od svch rodi nebo prarodi pochy
tili. Jestlie se vitel vzd po nkolika mrnjch pokusech
dostat sv zbo zptky, pak manel Likovi mohou uvat sv
koisti beztrestn a v tomto smyslu tedy vyhrvaj. Jestlie

86

vitel in pornj pokusy, pak si mohou dopt poitku z


honby i z pouvn lehce zskanch vc. Tvrd fze hry na
stane, kdy se vitel rozhodne, e to tak nenech. Aby dostal
zptky sv penze, bude se muset uchlit k mimodnm opat
enm. A ta se bez donucovacch prostedk obyejn neobe
jdou; vitel bude muset vykonat nvtvu u zamstnavatele
pana Liky anebo zajet rovnou k jeho domu s tkm a n
padnm vozem, na nm velikmi psmeny stoj EXEKUCE.
V tomto okamiku dochz ke zvratu. Pan Lika si uvdom,
e mu te asi nezbude nic jinho ne zaplatit. Ale dky donu
covacmu prostedku, jen ve vtin ppad na sebe bere
podobu tet upomnky vitele (Jestlie se nedostavte do
na kancele do 48 hodin...), dojde pan Lika k nzoru, e m
pln prvo se rozhnvat; pehraje se do polohy hry Pokej, ty
darebku j ti uku! I v tomto ppad je vtzem, protoe
doke viteli, e takov bezohledn chamtivec si ani neza
slou, aby se k nmu lid jinak chovali. Z toho vyplvaj dva
zcela jasn zisky: (1) Lika si tmto postupem upevn svj exis
tenn postoj, za nm se skrv nzor, e vichni vitel jsou
hamouni, a (2) z tohoto stanoviska plyne znan vnj sociln
zisk, protoe pan Lika m nyn monost oteven vitele pinit
i ped svmi pteli, ani ztrat svou povst jako Dobrk
Honza. Dal sociln zisk mu plyne z toho, e se stetne se
samotnm vitelem. Navc m monost ospravedlnit se za
zneuit vrovho systmu, protoe jsou-li vitel takov dare
bci, jak se prv ukzalo, pro by jim lovk vbec strkal
penze?
Hru na Vitele hraj nkdy men domc pni ve form
Zkuste, jestli vm to projde (ZJEPR). Hri ZAB a ZJEPR se,
navzjem snadno rozeznvaj, a protoe je ek slibn sportovn
zpolen a zisk z jejich jednn, tajn se raduj a pohotov mezi
sebou navazuj styky. Bez ohledu na to, kdo shrbne vhru,
piprav si oba vhodn postoj pro

87

chvli, kdy u bude po vem, aby mohli zahjit dal hru e j


mm vn takovou smlu!
Velmi vn nsledky mohou mt finann hry. Jestlie tyto
popisy her znj tenm prmovn, pak to nen zpsobeno
tm, e by se zabvaly malichernmi vcmi, ale tm, e teprve
odhalen malichernch motivac nkterch skutk pimje lidi,
aby se nauili brt hry vn.
ANTITEZE. Jako antiteze hry ZAB plat zsada, e je nutn
poadovat okamit zaplacen nkupu v hotovosti. Dobr hr
ZAB vak zn metody, jak takovou zsadu obejt. Tyto metody
plat obyejn na vechny vitele, a na ty nejtvrd. Antitez
ZJEPR je ochota a poctivost. Protoe hri ZAB a ZJEPR jsou
profesionly v pravm slova smyslu, amatr m proti nim stejn
malou anci, jako kdyby se utkal s profesionlnmi hazardnmi
hri. Tebae se zdka stane, aby amatr vyhrl, me se pi
provozovn nkter z tchto her aspo pobavit. Protoe tradice
d, aby se hri do nich vloili se zasmuilou urputnost, nen
pro profesionla nic trapnjho ne jeho amatrsk ob, kter
se i nad nepznivm vsledkem s chut rozesmje. Ve fi
nannch kruzch je nco takovho zcela vyloueno. Autorovi je
znmo nkolik ppad, kdy se vitel pi nhodnm setkn vy
sml dlunkovi; pro dlunka je to stejn ohromujc, neekan
a zdrcujc zitek jako pro Kazisvta, kdy naraz ve sv he na
Anti-kazisvta.

3/ Kopejte do m
TEZE. Tto he se s oblibou vnuj lid, jejich chovn ve
spolenosti vypad asi tak, jako by stle nosili na klop odznak
s npisem Prosm nekopat! Vyvolvaj tm opan, tm ne
odolateln nutkn svch spolenk, a kdy se dostav piro
zen vsledek a nkdo je skuten nakopne, postien a-

88

lostn bduje: Ale vdy tady jasn stoj nekopat! A jet ne


vcn dodv: e j mm vn takovou smlu! (EMAS)
Klinicky se tato hra projevuje pod zvojem psychiatrickho
kli: Kdy na mne dolehne njak trpen, chvju se od hlavy
a k pat. Jeden prvek hry EMAS vyplv ze zvrcen p
chy: He, moje trpen je mnohem lep ne vae! Tento fak
tor se asto vyskytuje u paranoik.
Jestlie ptel a pbuzn takovho lovka jsou zdrenliv a
nepotrp si na dobrosrdenost typu Myslm to s tebou dobe,
ani na spoleensk konvence, a navc jet dovedou pimhouit
oko nad nedodrovnm bnch zvyklost, pak se provokativn
chovn hre stle vc a vce stupuje, a peshne dovolen
meze a donut okol k tvrdmu zkroku. Takov provokatr se
pak stv obt spolenosti, kad ho jenom id, nikdo ho
nem rd a nakonec jet dostane i vyhazov z prce.
V ensk verzi se tato hra jmenuje Popelka. asto se jedn
o dobe situovan eny, kter vak vynakldaj znan sil na
to, aby vypadaly, jako e nemaj co na sebe. Nebo se sna, aby
jejich vdlky z dobrch dvod nikdy npadn nepe
shly bnou existenn rove. Zsk-li nkdy takov ena
nenadl jmn, najde se vdycky podnikav mlad mu, kter
j od nho brzy pome a opltkou j nabdne podl v po
chybnm obchodnm podnikn nebo v nem podobnm. Li
dov se takov en k hodn tetika; je vdy ochotna ud
lovat rozumn RODIOVSK rady a piivovat se na zkuenostech
jinch lid. Jejich EMAS je tich a pouze vraz, s jakm ve
dou svj staten boj, naznauje e j mm vn takovou
smlu!
Zajmav obdoba hry EMAS se vyskytuje u pizpsobivch
lid, kte asto proti vlastnmu oekvn stoupaj od
spchu k spchu. V takovm ppad vede nkdy EMAS k
vnmu a konstruktivnmu zamylen nad sebou

89

samm a k rozvoji osobnosti v nejlepm smyslu slova, jestlie


se hr poctiv sna odpovdt na pozmnnou otzku: Pro
j mm pod takovou kliku?

4/ Pokej, ty darebku j ti uku!


TEZE. Klasickou formu tto hry je mono pozorovat pi
pokeru. Pan Lika m v ruce jistou vhru, napklad tyi esa.
Jestlie je hrem POTYDA, zajm jej v tto situaci skutenost,
e m Bernka v hrsti, vc ne dobr poker nebo monost vhry.
Pan Lika potebuje provst ve svm dom njak instalace, a
dv ne dovol instalatrovi, aby se pustil do prce, velmi pe
liv s nm projedn pslun nklady. Souhlas se stanovenou
cenou a instalatr se zaru, e ji v dnm ppad nepekro.
Kdy vak instalatr sestavuje et, pipot navc nkolik
dolar za pr soustek, kter musely bt dodaten instalovny
jedn se o zven tu asi o tyi dolary pi prci v hodnot
ty set dolar. Pana Liku to rozzu, zavol si instalatra k te
lefonu a d vysvtlen. Instalatr nechce slevit. Lika mu tedy
nape dlouh dopis, v nm napad jeho poctivost i etiku a od
mt zaplatit et, dokud zven stka nebude odetena. In
stalatr se nakonec vzdv.
Kad jist brzy pochop, e jak Lika, tak i instalatr si
jenom hraj. V prbhu pedbnho vyjednvn odhadli
navzjem sv monosti a instalatr vykon svj provokujc tah
ve chvli, kdy sestavuje et. Protoe dal pedtm Likovi sv
slovo, je zcela jasn v neprvu. Lika nyn ct zadostiuinn, e
si me na instalatrovi vybt svj tm nepedstaviteln vztek.
Namsto toho, aby pouze vyjednvali dstojnm zpsobem s n
dechem mrn rozmrzelosti jak se slu na DOSPL standard,
kter si zvolili vyuv pan Lika tto pleitosti, aby podro
bil ostr kritice cel instalatrv zpsob

90

ivota. Na povrchu probh jejich hdka na rovni DOSPLDOSPL jako pochopiteln obchodn diskuse nad uvedenou
sumou penz, na psychologick rovni vak stoj RODI proti
DOSPLMU: pan Lika vyuil svch malichernch, spoleensky
vak obhajitelnch nmitek (postoje) k tomu, aby na hlavu sv
ho protivnka ventiloval vztek nahromadn za adu let, stejn
jako by to udlala v podobn situaci jeho matka. Rychle vystihl
svj podvdom postoj (POTYDA) a piznal si, e v hloubi
due se z instalatrovy provokace vlastn raduje. Uvdomil si
pak, e podobn kivdy vyhledval u od ranho dtstv, e mu
psobily tajnou rozko a e jich vyuval se stejnm zpalem.
U dvno zapomnl, m byly vyprovokovny ty ppady, je se
odehrly v minulosti, ale do vech detail si zapamatoval pr
bh nsledujcho utkn. Instalatr se zas zejm pustil do jedn
z variant hry e j mm vn takovou smlu! (EMAS).
POTYDA je dvoulenn hra a je teba ji odliit od To je
hrozn, vite? (TOJEHR). Pi TOJEHR se inicitor sna ob
jevit kivdy, aby si na n mohl stovat tet osob, m vytv
tlennou hru s nsledujcmi rolemi: tonk, Ob, Dvrnk.
TOJEHR se hraje pod heslem Sdlen zrmutek polovin
zrmutek. Dvrnk je obyejn nkdo, kdo si tak libuje v
TOJEHR. EMAS je rovn tlenn hra, ale pi n se inicitor
sna uplatnit svj primt v me netst, a proto nesn konku
renci jinch neastnk. Z POTYDA se stal vnosn obchod v
podob tlenn profesionln hry Chytn na vjiku, je
probh asi takto: ena vlk cizho mue do hotelovho
pokoje, dostane ho do kompromitujc situace, nae vraz
dovnit jej kumpn, prohls, e je manel, a pod pohrkou
skandlu vylk z pistienho milence penze nebo ho zane
vydrat Te jsem t naapal! Ve vce nebo mn jemnj for
m dochz k podobnm situacm i v manelstv.
ANTITEZE. Nejlep antitez je korektn jednn. Dohod-

91

nut struktura vztah by mla bt s hrem POTYDA jasn a do


detailu stanovena pi prvn pleitosti a tato pravidla by se mla
pak psn dodrovat. Lka napklad mus ve sv praxi ihned
na zatku pesn dohodnout s pacientem otzku hrady nedo
drench nebo odvolanch nvtv a stejnou opatrnost mus v
novat tomu, aby se pi tovn pedelo omylm. Za mimo
dnch okolnost se jako antiteze doporuuje, aby lka zdvo
ile ustoupil od zbytench spor a do t doby, ne bude pi
praven vypodat se s hrou pacienta. Obchodn jednn s hri
POTYDA v kadodennm ivot v sob vdy nesou urit
riziko. S manelkou takovho lovka by se mlo jednat s vy
branou zdvoilost a vyhnout se i sebemrnjmu flirtu,
dvornosti nebo eventulnmu pezrn, zvlt tehdy, jestlie
manel sm takov jednn nezasten podporuje.
Analza
TEZE: Pokej, ty darebku j ti uku!
CL: Zadostiuinn.
ROLE: Ob, tonk.
DYNAMIKA: Vztekl rlivost.
PKLADY: (1) Tentokrt jsem t naapal! (2) rliv
manel.
SOCILN MODEL: DOSPL-DOSPL.
DOSPL: Vid, jaks mi ublil.
DOSPL: Te, kdy jsi mi vechno vysvtlila, uznvm, e
jsem ti ublil.
PSYCHOLOGICK MODEL: RODI-DT.
RODI: Vdl jsem, e zas nco provede.
DT: Tentokrt jsi m naapal.
RODI: Ano, a te ti uku, za je toho loket!
TAHY: (1) Provokace obvinn. (2) Obrana obvinn.
(3) Obrana trest.
ZISK: (1) Vnitn psychologick hnv a zadostiuinn.

92

(2) Vnj psychologick monost vyhnout se konfrontaci


s vlastnmi nedostatky. (3) Vnitn sociln POTYDA.
(4) Vnj sociln Kad chce lovka jenom dobh
nout. (5) Biologick vzjemn osoovn, vtinou au
toerotick. (6) Existenn lovk neme nikomu vit.

5/ Vid, k emu jste m dohnali!


TEZE. V klasick podob se tato hra vyskytuje v manelstv
jako prvotdn manelsk kratochvle, d se vak provozovat
tak mezi rodii a dtmi nebo i v zamstnn.
(1) Prvn stupe VIEDO: Pan Lika nem prv spole
enskou nladu, a proto se zabere do njak innosti, pi n se
me izolovat od lid. Snad si v tom okamiku nepeje nic ji
nho ne bt sm. Njak vetelec teba manelka nebo n
kter z jeho dt si k nmu pijde bu pro pohlazen, nebo se
snad zeptat nco jako: Nev nhodou, kde by mohly bt ty
dlouh klet? Takov peruen zpsob, e panu Likovi
sele dlto, ttec, psac stroj nebo pjka, nae on se vztekle na
vetelce obrt a ki: Vid, k emu jste m dohnali! Kdy se
podobn vstupy bhem let opakuj, rodina si stle vc a vce
zvyk na to, e mus tatka nechvat o samot, zabere-li se do
njak prce. Selhn nstroj nen ovem zpsobeno vetel
cem, ale vinou jeho vlastnho podrdn a dotynmu pichz
a pli vhod, protoe se me jeho zsluhou zbavit nedouc
ho nvtvnka. Tto he se bohuel nadmru snadno u mal
dti, take jej obliba se lehce pen z generace na generaci.
Skryt uspokojen a zisk ze hry se projev o to pesvdivji, o
zaujatji se hri do n vlo.
(2) Druh stupe VIEDO: Jestlie Lika vid ve VIEDO
spe vchodisko z uritho zpsobu ivota ne prostedek,

93

jeho by pouval pouze pleitostn jako ochrannho me


chanismu, pak se urit oen s enou, kter hraje Myslm to s
tebou dobe nebo njakou pbuznou hru. Usnadn mu to toti
penechvat vechna rozhodnut na n. Me tento mysl
skrvat pod masku ohleduplnosti nebo dvornosti. Pan Lika
uctiv nebo galantn ponechv na manelce, aby rozhodla,
kam si zajdou na veei nebo na kter film se pjdou podvat.
Jestlie vechno dobe dopadne, nic se nestane, protoe Lika se
dobe pobavil. Ale chra pnbh, kdy to nevyjde; na hlavu
pan Likov se snese hromobit a manel triumfuje: Tys m k
tomu dohnala! co je jednodu variantou VIEDO. Lika m
tak monost svalit na manelku celou thu rozhodovn tkaj
cho se rodinnch zleitost a vchovy dt, ale sm si pitom
ponechv prvo kritiky; kdy nco neklape nebo dti nco
provedou, me hrt rovnou VIEDO. Tm si po cel lta vy
tv postaven, kter mu umouje dvat manelce vinu za to,
kdy se dti nevyda i za vechny ostatn pote; v takovm p
pad nen VIEDO clem samo o sob, ale skt pouze pe
chodn uspokojen na cest k zvru: Nekal jsem to? nebo
Vid, co jsi zas provedla!
Profesionl, jeho psychologii se VIEDO vyplc, bude po
uvat tto hry tak v zamstnn. VIEDO v zamstnaneckm
pomru pouv namsto slov pohledu plnho utrpen a neli
bosti. Hr demokraticky nebo v duchu dobrho zen d
svho podzenho o vhodn nvrh. Takov metoda mu umon
zskat neotesitelnou pozici pi terorizovn podzench. Me
zneut kad sv chyby v jejich neprospch a prohlaovat, e ji
zavinili oni. Je vak nebezpen uplatovat stejn postup vi
nadzenm (dvat jim vinu za sv chybn rozhodnut), protoe
takov jednn me mt za nsledek ztrtu zamstnn nebo
Jedn-li se o armdu peloen k jin jednotce. U ned
tklivch lid se v takovm ppad jedn o soust hry e j
mm vn takovou smlu!

94

nebo u deprimovanch U v tom zas ltm! (ob hry pat


do skupiny Kopejte do m).
(3) Tet stupe VIEDO: Tvrd form VIEDO holduj
obyejn paranoici a uplatuj ji proti lidem, kte jsou tak ne
opatrn, e jim dvaj rzn rady. Za takovch okolnost zan
bt hra nebezpen a v nkterch ppadech dokonce i smrteln
vn.
Hry Vid, k emu jste m dohnali! (VIEDO) a Tys m
dostal do malru (TYDOM) se navzjem vhodn dopluj, tak
e kombinace VIEDO-TYDOM skt klasickou zkladnu pro
nepsan hern d v mnoha manelstvch. Nzorn pklad ta
kovho du je uveden v nsledujcm odstavci.
Po vzjemn dohod vede pan Likov rodinn etnictv a
plat veker ty ze spolenho bankovnho konta, protoe pan
Lika nem na poty hlavu. Pravideln po nkolika mscch
upozoruje banka pana Liku na to, e peerpali et, a pan
Lika pak mus dt celou zleitost do podku. Kdy v bance
hledaj pinu tchto pot, uke se, e pan Likov nakoupi
la nkolik nkladnch vc, ani o tom ekla svmu manelovi.
Kdy se na to pijde, pan Lika pokad zuiv rozehraje TY
DOM a manelka se slzami v och pijm jeho vtky a slibuje,
e u to vckrt neudl. Njakou dobu jde vecko hladce, ale
najednou se objev zstupce njakho vitele a d zaplacen
dvno prolho tu. Pan Lika nev, o se jedn, a proto zane
zpovdat manelku. Ona tedy znovu rozvine svou verzi VIE
DO a tvrd, e je to jeho vina. On j pece zakzal, e nesm pe
kroit konto, ale ona neme s penzi vyjt a tak j nezbv nic
jinho, ne aby prost velik ty neplatila a upomnky ped
nm schovvala.
Manel Likovi se vyvaj v tchto hrch po celch deset let
v domnn, e kad ppad je posledn a e potom u vechno
bude jin co vak pokad plat jen nkolik msc. Pi n
vtv psychiatra pan Lika velmi byste analyzo-

95

val tuto hru bez pomoci lkae a navrhl tak innou lbu. Po
vzjemn dohod s manelkou se rozhodli, e daj vechny ty
i spolen konto pevst na jeho jmno. Pan Likov povede i
nadle domc etnictv a bude podepisovat eky, ale manel si
ty nejdve prohldne a pekontroluje vechny proveden
platby. Tak neme dostvat ani upomnky ani oznmen o vy
erpn konta a oba se budou spolen podlet na domcm roz
potu. Kdy manel Likovi zavedli tento systm, zpotku
jim nco chyblo, protoe oba byli zbaveni uspokojen i zisku,
jak jim kynuly z hran VIEDO-TYDOM; nakonec vak byli
donuceni najt si mnohem upmnj a konstruktivnj zpsob
zadostiuinn.
ANTITEZE. Antiteze prvnho stupn VIEDO: nechat hre
na pokoji a nevmat si jich; u druhho stupn VIEDO se do
poruuje pesunout rozhodovn na Liku. Hr prvnho stupn
si nkdy me pipadat jako ztracen, ale zdkakdy se rozhn
v; hr druhho stupn projev snad obas rozmrzelost, protoe
je nucen chopit se iniciativy, take systematick protitah u VI
EDO mv nepjemn nsledky. Antiteze tetho stupn VI
EDO by mla bt svena do rukou kompetentnch odbornk.
sten analza
Clem tto hry je zadostiuinn. Z hlediska dynamiky me
mt jej mrnj forma vztah k pedasn ejakulaci a jej
tvrd podoba k vzteku, kter je dsledkem strachu z kastra
ce. Velmi snadno si na ni zvykaj dti. Hra nabz vrazn
vnj psychologick zisk (monost vyhnout se odpovd
nosti) a bv asto vyvolna obavou z nedouc intimity, je
liko oprvnn hnv nabz dobrou vmluvu tomu, kdo se
chce vyhnout sexulnmu styku. Existenn postoj spov na
slovech J za to nemu.

96

Poznmka
Zvltn dk pat dr. Rodney Nurseovi a pan Frances Matso
nov ze Stediska pro len alkoholismu v Oaklandu v Ka
lifornii a dr. Kennethu Evertsovi, dr. R. J. Starrelsovi, dr. Rober
tu Gouldingovi a dalm, kte se tmto problmem speciln za
bvaj, a sice za jejich trval sil pi studiu Alkoholika jako
hry i za jejich pspvky a kritiku tohoto pojednn.

Odkazy
l

/ E. Berne, A Laymans Guide to Psychiatry and Psychoanalysis (Populrn


vod do psychiatrie a psychoanalzy), Simon and Schuster, New York
1957, str. 191.
2
/ Margaret Meadov, Growing Up in New Guinea (Dospvn v Nov Gui
neji), William Morrow and Company, New York 1951.

97

Kapitola sedm

Manelsk hry

Tm kad hra me tvoit zkladnu manelskho a ro


dinnho ivota, ale nkter z nich, jako napklad Kdyby ne
bylo tebe, se lpe rozvj, nebo zas Frigidn ena se dle tole
ruje pod legln ochranou dohodnutch intimnch vztah.
Manelsk hry se ovem podle poteby daj oddlit od se
xulnch her, o nich pojednv zvltn kapitola. Mezi hry, pro
n je charakteristick, e se v nejrozvinutj form projevuj v
manelskch vztazch, pat Kout, Soud, Frigidn ena a
Frigidn mu, Otrokyn, Kdyby nebylo tebe, Vid, jak
se obtuji a Drahouek.

l/ Kout
TEZE. U tto hry se mnohem vce ne u vtiny ostatnch
jasn projevuje jej manipulan aspekt a jej ochrann funkce
proti intimnm stykm. Kupodivu se vak v n skrv i hran
nechu jednoho hre pipojit se ke he toho druhho.
1. Pan Likov navrhne svmu manelovi, aby li spolu do
biografu. Pan Lika souhlas.
2a. Pan Likov se jakoby nhodou peekne. Pi ei se
zcela nenpadn zmn o tom, e u by byl nejvy as vy
malovat dm. Tohle je nkladn zleitost a pan Lika

98

zrovna nedvno upozornil manelku na to, e jejich finann


situace nen zrovna rov; dal ji proto, aby ho zatm zby
ten nedrdila nvrhy na mimodn vydn a pokala s tm
aspo do prvnho. Pan Likov si tedy zvolila velmi nevhodn
okamik na zmnku o stavu jejich domu a manel na to piro
zen velmi podrdn reaguje.
2b. Jin monost: pan Lika neustle zavd e na stav jejich
domu a pan Likov prost neme odolat pokuen a nezmnit
se o tom, e dm by u skuten poteboval vymalovat. Manel
na to reaguje stejn jako v pedelm ppad.
3. Pan Likov se uraz a prohls, e s nm do dnho kina
nepjde, kdy mu zas nco peletlo pes nos, a e tedy udl
nejlp, kdy se sebere a pjde sm. Pan Lika odvt, e milerd
vypadne z domu, kdy se manelka na to dv takhle.
4. Pan Lika jde do biografu (nebo s kamardy na pivo) a ne
ch manelku doma, aby se zabvala svmi uraenmi city.
Tato hra obsahuje dv mon finty:
A) Pan Likov z dvjch zkuenost velmi dobe v, e by
manelovo podrdn nemla brt vn. Vdy mu vlastn
nejde o nic jinho, ne aby projevila trochu uznn nad tm, jak
chudk tce pracuje, aby vydlal na ivobyt; pak by spolu
mohli v nejlep shod odejt. Ale pan nem na tuhle hru prv
nladu a manel se proto ct stran oizen. Odchz z domova
naplnn zklamnm a vzdorem, v hloubi due vak pociuje
tajn triumf.
B) Pan Lika z dvjch zkuenost velmi dobe v, e nem
brt manelinu uraenou jeitnost vn. Pan Likov jenom
potebuje, aby k n projevil trochu nhy, a zas by bylo vecko v
podku; pak by spolu mohli v nejlep shod odejt. Ale manel
tuhle hru odmtne, i kdy si uvdomuje, e jeho odmtnut nen
estn; velmi dobe si uvdomuje, jak manelka tou jenom po
tom, aby j trochu zalichotil, ale pedstr, jako by si to vbec
neuvdomoval. Tv se uraen,

99

z domova vsak odchz s pocitem radosti a levy. A manelka


zstv doma, naplnna hokost a vzdorem.
Na prvn pohled se ned v dnm z tchto ppad postoji v
tze nic vytknout; a u jeden z nich ekl cokoliv, ten druh to
vzal doslova. To je zvl jasn v ppad B, kdy pan Lika vez
me manelina slova, e s nm nikam nepjde, za bernou minci.
Oba si dobe uvdomuj, e pan Likov nemysl svj vrok
vn, ale kdy u ho jednou pronesla, sama se tm zahnala do
kouta.
Vnj psychologick zisk je v tomto ppad nejzejmj.
Oba manel pili na to, e filmy je sexuln vzruuj a e se
tedy d vcemn oekvat, e po nvratu z biografu se budou
spolu milovat. Proto ten z manel, kter nem na intimn styk
nladu, d popud ke he 2a nebo 2b. Jedn se o zvl drdivou
variantu hry Kravl (viz kapitolu devtou). Ten, komu bylo
ukivdno, m ovem dobrou vmluvu: nikdo od nho nem
e dat, aby ml chu na milovn ve stavu tak oprvnnho
rozhoen, a druh partner zahnan do kouta neme pro
ti tomu nic namtat.
ANTITEZE. Antiteze je pro pan Likovou jednoduch. Ne
mus dlat nic jinho ne si to rozmyslet, vzt manela pod pa,
usmt se na nho a jt s nm do biografu (pesun z DTSKHO
stavu ego do DOSPLHO). Pro pana Liku je een obtnj, pro
toe manelka se v tomto ppad chopila iniciativy; jestlie
vak sprvn odhadne situaci, poda se mu mon pimt ji
nkolika nnmi slovy, aby la s nm, bu jako trucovit, ale
uchlcholen DT, nebo co by bylo lep jako DOSPL
osoba.
Kout se v ponkud odlin podob vyskytuje tak jako ro
dinn hra, do n jsou zapleteny dti; pak pipomn podvojnou
vazbu, kterou popsal Bateson1/ se svmi spolenky. V takov
he je do kouta zahnno dt, protoe a dl co chce, vechno je
patn. Podle Batesonova uen to me psobit jako dleit
etiologick faktor pi schizofrenii. Vyjdeno

100

terminologi tto knihy, me bt tedy schizofrenie pokldna za


dtskou antitezi Koutu. Zkuenosti z len dosplch
schizofrenik to potvrzuj: u sprvn vedenho pacienta se toti
projev sten nebo i pln zlepen jeho zdravotnho stavu,
jestlie jeho rodinn hra na Kout je analyzovna tak, aby se
dokzalo, e schizofrenick jednn vzniklo a vznik jenom z
toho dvodu, aby postien mohl tto he elit.
Kadodenn podoba hry na Kout, do kter se zapoj cel ro
dina, a jej provozovn s nejvt pravdpodobnost ovlivuje
vvoj charakteru mench dt, je oblbenou zbavou RODIOV
SKCH our. Takov otec nebo matka nut sv dti, aby vce
pomhaly v domcnosti; kdy ale poslechnou, rodie vdycky
najdou na jejich prci njakou chybu domc pklad hrozby:
Udl nco, je zle neudl, je taky zle. Tuto podvojnou
vazbu je mono nazvat rozporuplnm typem Koutu.
Kout se nkdy projevuje jako etiologick faktor u astma
tickch dt.
Holika: Mami, m m rda?
Matka: Rda? Co tm mysl?
Tato odpov zavede dt do slep uliky. Chce si povdat o
mamince, ale ta penese hovor do filosofick sfry, v n se mal
holika jet nedovede pohybovat. Zane proto tce dchat,
matku to rozil, u dtte se zane projevovat astma, matka je
chlchol a Astmatick hra se rozbh naplno. O tomto ast
matickm typu Koutu bude jet zmnka dle.
Elegantn varianta tto hry, je by se dala nazvat intelektul
skm typem Koutu se nkdy vyskytuje v psychoterapeu
tickch skupinch.
Bernek: Prosm, ale kdy my mlme, stejn si nikdo ne
hraje.
Lika: Mlen me bt tak hrou.
Zajc: Dneska si u nikdo na nic nehraje.
Lika: Ale nehrt si vbec na nic me bt tak hra.

101

Terapeutick antiteze je stejn elegantn. Nedovol se prost


dn logick paradoxy. Kdy je Lika pipraven o monost ta
kovch manvr, jeho skryt zkosti vyjdou rychle na povrch.
Manelsk hra Svainka se na jedn stran tsn poj s
Koutem a na druh stran s Otrokyn. Manel, kter si
klidn me dovolit obd v dobr restauraci, si pesto kad
rno piprav pr obloench chlebk a bere si je v paprovm
sku do kancele. Tak spotebuje vechny krajky chleba i
ostatn zbytky od veee a paprov sky, kter mu manelka
zvl schovv. Tm zsk naprostou kontrolu nad rodinnmi
financemi, protoe kter ena by se tv v tv takovmu sebe
obtovn odvila koupit si nov koich? Tato etrnost skt
hlav rodiny jet dal poetn vhody: me se napklad b
hem poledn pestvky sm v klidu najst a dohnt v prci to, co
zamekal. S takovm jednnm by byl urit souhlasil i Benja
min Franklin, protoe je to konstruktivn hra, je podporuje
ctnosti tak chvlyhodn, jako jsou etrnost, pracovitost a dochvi
lnost.

2/ Soud
TEZE. Podle vnjch znak pat tato hra do skupiny, je se
v nejrozvinutj podob uplatuje v oblasti prvn, a pat do n
Protza (osvden nepetnosti) a Dlunk (obansk
prvo). Jako s klinickm ppadem se s touto hrou nejastji se
tkvme v manelskch poradnch a manelskch psychote
rapeutickch skupinch. Nkter manelsk poradny i manel
sk skupiny skuten pipomnaj nekonenou hru na Soud,
kter nic nevye, protoe se hraje pod dokola. Takov ppa
dy pak jasn dokazuj, e jak prvn poradce, tak i lka jsou do
hry hluboce zapleteni, ani jsou si toho vdomi.

102

Do Soudu se me zapojit jakkoliv poet hr, ale v z


sad je to tlenn hra s alobcem, obalovanm a soudcem,
kte jsou pedstavovni manelem, manelkou a lkaem
(prvnm poradcem). Jestlie se tato hra rozvine v psychoterape
utick skupin, v rozhlase nebo v televizi, vystupuj ostatn
divci jako porota. Manel zahj hru stnost: Jenom pokej
te, a vm eknu, co mi (jmno manelky) zas vera provedla.
Vzala si... atd. atd. Manelka hned nato zaujme obrann po
stoj: Tak to nhodou vbec nebylo... A jet k tomu on zrovna
pedtm... A v tu dobu jsme u spolu stejn... atd. Manel
galantn dodv: Prosm, panstvo, jsem velice rd, e mte
monost posoudit ppad z obou stran; j jenom chci, aby to
bylo fr. V tom okamiku se do toho rozvn vlo prvn po
radce: Podle mho nzoru, zejmna vezmeme-li v vahu... a
tak dle. Jestlie tohle jednn probh v ptomnosti divk, te
rapeut jim me cel ppad pehrt se slovy: Dobe, poslech
neme si nyn. co tomu kaj ostatn. Jedn-li se o zkuenou
skupinu, mohou ostatn jej lenov hrt porotu, ani jim k tomu
lka musel dvat zvltn instrukce.
ANTITEZE. Poradce k manelovi: Jste pln v prvu!
Jestlie manel triumfuje a d najevo samolib uspokojen,
dostane dal otzku: Jak mte pocit, kdy vm to km?
Manel odpov: Prima. Poradce vak dod: Vte, co si
vlastn myslm? e pravdu nemte. Je-li manel estn lovk,
pizn se: To vm u dvno. Jestlie dost poctiv nen, projev
se u nho urit reakce, kter je jasnm dkazem, e mn ve
sv he i nadle pokraovat. Tm zrove umouje hlub roz
bor hry. Jejm zkladnm rysem je toti fakt, e alobce se ve
ejn domh vtzstv, zatmco si v hloubi due uvdomuje, e
nen v prvu.
Jakmile se shromd dostaten klinick materil k vyjasn
n situace, me bt dal hra znemonna manvrem, jen pat
mezi nejelegantnj tahy v celm umn antiteze. Lka

103

stanov pravidlo, jm zake vem lenm skupiny pouvat


tet (gramatickou) osobu. Od t chvle se smj lenov
oslovovat navzjem pouze pmm vy nebo mluvit o sob v
prvn osob, tedy nesmj kat: Tady by se dalo jet povdat,
co vecko mi naprovdl, nebo: To by lidi koukali, kdyby v
dli, co ta se naprovdla! Pokud jsou ve skupin oba manel,
pestanou v takov chvli nadobro hrt nebo se vrhnou na
Drahouka, co je znakem uritho zlepen, nebo spust
A potom, m vci nijak neprospj. Drahouek je popsn
v jin kapitole (str. 117). Pi he A potom pedn alobce
jedno obvinn za druhm. Obalovan na kad z nich odpov
d: To klidn vysvtlm. alobce vak nebere na vysvtlen
dn zetel, ale v tom okamiku, kdy obalovan nabr dech,
vytas se s novm obvinnm, s dalm A potom, za nm n
sleduje dal vysvtlen prost typick rozhovor RODI-DT.
Hru A potom provdj s nejvt intenzitou paranoit ob
alovan. Protoe berou vechno doslova, mohou velmi lehce
pivst do stavu zoufalstv ty alobce, kte se vyjaduj s humo
rem a v metaforch. Metafory jsou veobecn velmi nebez
penou lkou, kter je teba se pi he A potom zcela vy
hnout.
V kadodenn podob se d Soud snadno sledovat u dt
jako tlenn hra mezi rodiem a jeho dvma potomky. Mami,
ona mi vzala bonbn! Jo, ale on mi vzal panenku a jet ped
tm m pratil a pitom jsme si slbili, e se stejn budeme o
bonbny dlit.
Analza
TEZE: Donutm je, aby ekli, e mm pravdu.
CL: Zskn sebejistoty.
ROLE: alobce, Obalovan, Soudce a (nebo) porota.
DYNAMIKA: Dtsk rivalita.
PKLADY: (1) Hdajc se dti, zasahujc rodie. (2)

104

Manelsk pr hledajc pomoc.


SOCILN MODEL: DOSPL - DOSPL.
DOSPL: Tohle mi zas provedla.
DOSPL: Ve skutenosti to bylo takhle.
PSYCHOLOGICK MODEL: DT - RODI.
DT: ekni, e j mm pravdu.
RODI: On m pravdu. Nebo: Oba mte pravdu.
TAHY: (1) Vysloven stnost vysloven obrana. (2) a
lobce pron obvinn, dl stupek nebo gesto dobr vle.
(3) Rozhodnut soudce nebo jeho pokyny porot. (4) Konen
rozhodnut vysloveno.
ZISK: (1) Vnitn psychologick projekce viny. (2) Vnj
psychologick odputn viny. (3) Vnitn sociln
Drahouek, A potom, Kravl a dal hry. (4) Vnj so
ciln Soud. (5) Biologick pohlazen od soudce i od
poroty. (6) Existenn rozmrzel postoj J nemu mt
nikdy pravdu.

3/ Frigidn ena
TEZE. Tato hra se d provozovat vtinou jenom v manel
stv, protoe jinak je tk si pedstavit, e by njak neformln
svazek mohl hrm po dostaten dlouhou dobu poskytovat
nutn podmnky ke he a zaruovat nezbytn zisk, anebo e by
se za jinch podmnek takov svazek vbec udrel.
Manel projevuje snahu o milostn styk s manelkou, je vak
odmtnut. Kdy sv pokusy opakuje, mus vyslechnout, e ka
d mu je zve, e ji nem doopravdy rd nebo e ji m rd,
jenom kdy se mu to hod, a e mu nejde o nic jinho ne o to.
Manel se tedy ovldne a za njak as se pokus znovu; vsle
dek je stejn. Nebo se vzd a u se o sblen nepokou. Jak
tdny nebo msce ubhaj, manelka se chov stle vyzvavji
a obas bv npadn zapomntliv. Prochz

105

se po lonici napl nah nebo si zapomene vzt ped koupel is


t runk, take manel j ho mus pinst zrovna, kdy leze z
vany. Jestlie manelka nasad pi tto he tvrd kurs nebo se za
ne oddvat pit, me se stt, e se ve spolenosti pust do flirtu
s cizmi mui. Manel nakonec takovm provokacm neodol a
pokus se znovu. Opt je odmtnut, a pak u nsleduje hra na
Kravl, v n se semele vechno: jejich nedvn chovn, jin
manelsk dvojice, tchn i tchyn z obou stran, finann zlei
tosti, vechny mon pote, a kon to tsknutm dve.
Te u se manel sm s tm, e se ned nic dlat, e jim ne
zbv nic ne modus vivendi* bez pohlavnch styk. Msce m
jej. Na manela pestane platit pedvdn spodnho prdla nebo
manvr se zapomenutm runkem. Manelka stupuje sv sil,
provokuje manela svm vyzvavm chovnm i zapomnt
livost stle vc, ale ten staten odolv. Jednoho veera se
manelka pokus o skuten sblen a manela polb. Ten,
pamtliv svho rozhodnut, na to zpotku nereaguje, ale po tak
dlouhm pstu se proda zane hlsit o sv prva a manel je
pesvden, e te u se mu to mus konen podait. Jeho prvn
nesml pokusy jsou pijmny vldn. Zan se tedy osm
lovat, ale v kritickm okamiku ena couvne a ki: Vid, co
jsem kala! Kad chlap je zve. J toum jenom po troce
nhy, ale ty nem zjem o nic ne o tu postel! Vypukne-li
Kravl v tomto stadiu, pesko se obyejn jeho vodn scny
o dvjm chovn, o tchnech a tchynch a zane se rovnou s
finannmi problmy.
Je vak teba zdraznit, e manel navzdory svm
projevm se boj intimnch styk stejn jako jeho ena a e si
tuhle ivotn druku vybral velmi peliv, protoe se bl, aby
jeho naruen potence nebyla v manelstv vystavena nad* zpsob ivota (pozn. p.).

106

mrnm poadavkm; nyn za ni me dvat vnu sv manelce.


V kadodenn podob tto hry si libuj neprovdan dmy rz
nho vku, kter rdy provokuj mue svm vyzvavm
chovnm a pak si hraj na uraenou ctnost. Vyslou si za to ve
svm okol velmi trefnou pezdvku. Jejich ponn asto vr
chol veobecnm rozhoenm nebo Hrou s ohnm.
ANTITEZE. Frigidn ena je velmi nebezpen hra a stejn
nebezpen jsou i mon antiteze. Najt si milenku je riskantn.
Tv v tv tak nebezpen konkurenci me manelka upustit
od sv hry a snait se o obnoven normlnho manelskho sou
it, nen-li ovem u pli pozd. Na druh stran si me vzt
na pomoc advokta a vyut nezkonnho pomru jako zbran
proti svmu manelovi ve he Pokej, ty darebku j ti uk
u! Vsledek se ned pedem urit ani tenkrt, podrob-li se
manel psychoterapii a manelka nikoliv. Me se stt, e
manelce hra nevyjde, zaujme-li manel pevnj postoj a sna
se o zdravj uspodn jejich vztahu; je-li vak manelka
tvrdou hrkou, pak kad zpevnn jeho pozice me skonit
rozvodem. Pro ob strany je nejlepm eenm pokud se d
uskutenit kdy se zapoj do psychoterapeutick manelsk
skupiny, kde analza penosu me zcela odhalit skryt vhody
jejich hry i zkladn sexuln patologii. Projdou-li oba manel
takovou ppravou, mli by se pak zajmat o intenzvn indivi
duln psychoterapii. Tak me dojt k psychologick obnov
jejich manelstv. Kdyby se jim to nepodailo, m kad z nich
jet monost vyeit situaci mnohem rozumnji ne pedtm.
Na bnou kadodenn formu hry plat tak tato slun antite
ze: najt si jinho partnera. Je jet nkolik mazanjch a
brutlnjch antitez; ty jsou vak nedstojn a nkdy dokonce i
zloinn.
PBUZN HRY. Opan hra Frigidn mu nen tak bn,
m vak obvykle zhruba stejn prbh a na nkter

107

drobnj odchylky. Konen vsledek zle na scni obou


zastnnch stran.
Kritickm bodem Frigidn eny je zvren fze
Kravlu. Kdy se ten dostane do pohybu, nepichzej u se
xuln dvrnosti v vahu, protoe ob strany maj zvrcen
uspokojen z Kravlu a o dal sexuln vzruen ji nestoj.
Nejdleitjm protitahem u Frigidn eny je proto zne
monn Kravlu. Nen-li manelce umonno, aby se vybila
v Kravlu, je ponechna ve stavu sexulnho neukojen; to
me bt tak vrazn, e ji donut k povolnosti. Monost vyuit
Kravlu odliuje Frigidn enu od hry Trej mne, drahou
ku, pi n je Kravl st milostn pedehry; u Frigidn
eny nahrazuje Kravl samotn pohlavn akt. To tedy zna
men, e pi Trej m, drahouku se Kravl stv pod
mnkou pohlavnho aktu, zatmco u Frigidn eny Kravl
celou epizodu uzavr.
Mlad verzi Frigidn eny hrvaj mal holiky pejemn
lho typu, jak je vylil Dickens ve Velkch nadjch. Takov d
venka vyjde v nakrobench atikch ven a pros chlapeka,
aby j udlal z blta bbovku. Pak ale ohrnuje nos nad jeho
zmazanma rukama a pinavmi aty a chlub se, jak ona je
ist.
Analza
TEZE: Pokej, ty darebku j ti uku!
CL: Zadostiuinn.
ROLE: Dokonal ena, Neuznan manel.
DYNAMIKA: Penis-Neid (dve zvid chlapci jeho penis).
PKLADY: (1) Bbovka se mi lb, ale ty jsi pinav kluk.
(2) Provokujc frigidn ena.
SOCILN MODEL: RODI - DT.
RODI: Dovolm ti, abys mi udlal z blta bbovku (polbil
mne).
DT: Moc rd.

108

RODI:

Fuj, ty jsi ale pinav!


PSYCHOLOGICK MODEL: DT-RODI.
DT: Zkus, jestli m svede.
RODI: Pro ne? Uvidm, jestli mi v tom zabrn.
DT: Vid, u zase zan!
TAHY: (1) Svdn reakce. (2) Odmtnut rezignace. (3)
Provokace reakce. (4) Odmtnut kravl.
ZISK: (1) Vnitn psychologick leva od pocitu viny vy
volanho sadistickmi pedstavami. (2) Vnj psychologick
monost vyhnout se obvanmu odhalen a prohldnut.
(3) Vnitn sociln Kravl. (4) Vnj sociln Co se
dl pinavm klukm? (manelm?). (5) Biologick po
tlaen sexuln hra a vzjemn osoovn. (6) Existenn
J jsem bez poskvrny.

4/ Otrokyn
TEZE. Tuto hru pstuje kad utvan ena v domcnosti. Jej
situace vyaduje, aby se vyznala v deseti nebo dvancti rznch
profesch; anebo vyjdeno jinak aby s patinm p
vabem vytvoila deset nebo dvanct rozdlnch rol. as od asu
se v nedlnch plohch novin objev poloertovn seznam
tchto profes nebo rol: milenka, matka, chva, oetovatelka,
sluebn atd. Tyto role jsou obyejn protikladn a navn, tak
e jejich pemra bhem let dv monost vzniku situace, j se
symbolicky k Uoupan kolena (protoe ena v domcnosti
pouv kolen k drhnut, kolbn, zvedn, strkn a podobn) a
jej pznaky je mono strun shrnout povzdechem: Boe, to
jsem zas utahan!
Doke-li ena v domcnosti nasadit a udrovat vlastn tempo
a nalzat dostaten uspokojen v lsce k manelovi a dtem,
pak jejch ptadvacet sluebnch let nebude naplnno jenom ot
roenm, ale tak radost, a ona jednou s pocitem

109

oputnosti a smutku bude vyprovzet svho nejmladho na vy


sokou kolu. Jestlie vak se na jedn stran nech pohnt
svm vnitnm RODIEM a navc jet mus skldat ty kritick
mu manelovi, jeho si pro ten el vybrala, a na druh stran
nen schopna nalzt dostaten uspokojen v lsce k rodin, pak
nen divu, e je m dl tm neastnj. Zpotku se teba sna
sama sebe uchlcholit vhodami hry Kdyby nebylo tebe a
Vrtk (a skuten, kdy jde do tuhho, me se k nim uchlit
kad hospodyka); dlouho se tm ale nad vodou neudr. Je pak
nucena hledat si jin vchodisko a nachz je ve he na Otro
kyni.
Teze tto hry je prost. ena bere na sebe vechno, co pijde,
a jet d nco navc. Pokorn pijm kritiku svho manela
a sna se vyhovt vem poadavkm svch dt. Kdy na
pklad ek hosty a pipravuje pro n slavnostn veei, ct, e
mus bezvadn ovldat nejen umn konverzace, ale vystupovat
tak jako pan domu a sluebnictva, jako aranr, dodavatel, p
vabn spolenice, vzneen vldkyn, i jako diplomat; toho rna
se dobrovoln pust jet do peen dortu a zajde s dtmi k zu
bai. Jestlie u ct, jak ji to zan zmhat, pak se cel den hon
jet vc. Najednou uprosted odpoledne se zkonit zhrout a
vechno zstane stt. Manela, dti i hosty nech na holikch a
vitky svdom jet zv jej zoufalstv. Kdy se to opakuje
dvakrt nebo tikrt, jej manelstv se ocitne v szce, dti nev
d, kudy kam, ona hubne vlasy neupraven, tv zatrpklou,
stevce ooupan. A nakonec zral pro sanatorium se ob
jev v ordinaci psychiatra.
ANTITEZE. Logick antiteze je rovn prost: pan Likov
me bhem tdne postupn vytvoit vechny sv role, ale mus
odmtnout hrt dv nebo vce z nich souasn. Kdy napklad
pod koktajlov dchnek, me hrt bu dodavatele nebo
chvu, ale nikdy oboj najednou. Jestlie trp pouze na Uou
pan koleno, sta, kdy se bude etit aspo v tomto smru.

110

Vije-li se vak do role Otrokyn doopravdy, bude pro ni


velmi tk tuto zsadu dodrovat. V takovm ppad si svho
manela zvolila velmi peliv; je to jinak rozumn mu, kter
vak bude svou enu kritizovat pokad, kdy nebude tak v
konn, jak podle jeho nzoru byla jeho vlastn matka. ena
vlastn vstoupila do manelstv s vidinou muovy matky, kter
se v jeho projevech neustle projevuje jako jeho RODI; tato vidi
na m mnoho spolenho s vidinou jej vlastn matky nebo ba
biky. Kdy si takto nala vhodnho partnera, me se nyn jej
DT zabydlet v otrock roli, kterou tato ena potebuje k udren
sv duevn rovnovhy a j se tak lehce nevzd. m vt od
povdnost m jej manel v zamstnn, tm snadnji si oba na
chzej DOSPL dvody k tomu, aby udreli nezdrav aspekty
svho vztahu.
Kdy neudritelnost tohoto stavu dostupuje vrcholu asto
nsledkem pipomnek kolnch autorit, je dopadaj na hlavy
neastnch ratolest pizvou si rodie na pomoc psychiatra,
m se z tto dvoulenn hry stv tlenn. Buto si manel
peje, aby se lka dkladn zabval manelkou, nebo manelka
potebuje psychiatra jako spojence proti manelovi. Nsledujc
postup zle na obratnosti a ostraitosti psychiatra. Prvn fze
zmrnn eniny deprese, probh obyejn hladce. Rozhodu
jc je druh fze, v n se ena vzdv role Otrokyn, aby se
mohla innji zapojit do hry na Psychiatrii. Nkdy se d ten
to aspekt dost dlouho a spn utajovat, ale pozdji propukne
nhle, i kdy ne zcela neoekvan. Pekonaj-li manel i tuto
fzi, pak teprve me zat skuten prce na analze her.
Je teba si tak uvdomit, e skutenm vinkem je enin RODI
jej matka nebo babika; manel tady funguje v uritm
smyslu pouze jako ochotnk, kter byl vybrn, aby pevzal jednu
z rol ve he. Lka mus bojovat nejen s tmto eninm RODIEM
a manelem, kter m na vsledku hry mimodn zjem, ale
mus se utkat tak s celm socilnm

111

zzemm, kter je pinou eniny povolnosti. Tden pot, co


v novinch vyjde pojednn o mnoha rolch, jak mus ena v
domcnosti zastat, objev se v nedln ploze dal vzva: Jak
j to dlm? test o deseti bodech, je maj urit Jste dobr
hostitelka (manelka, matka, hospodyn, nkup)? Pro enu v
domcnosti, kter hraje Otrokyni, se tenhle lnek rovn nvodu
s pravidly, jak bv pikldn k dtskm hrm. Me pispt k
tomu, e tempo Otrokyn se zrychl, a nen-li hlavn role kont
rolovna, me to vechno skonit hrou na Sttn sanatorium.
(Udlm vechno, co budete chtt, jenom mne prosm vs ne
poslejte do sanatoria!)
U takovch manelskch pr se projevuje jedin praktick
pot, a sice v tom, e manel vynalo znan sil na to, aby se
nemusel lby zastnit osobn, a kdy, tak jedin jako hlavn
pedstavitel hry Vidte, jak se snam; cel zleitost ho toti
vzruuje vc, ne je ochoten piznat. Ale namsto osobn asti
posl lkai radji nepm poselstv; doma toti dv neome
zen prchod svm nladm i nzorm a v, e to manelka ne
opomene psychiatrovi hlsit. Otrokyn me tedy celkem
snadno dospt a k tetmu stupni rozvodovho boje na ivot a
na smrt. Psychiatr stoj na stran ivota tm sm; v, e jedi
nou pomoc mu me poskytnout zotroen DOSPL v pacientce,
kter u je vyerpn bojem. To by vak mohlo mt tragick n
sledky pro vechny ti sloky manelovy osobnosti, je jsou
spojeny s eninm vlastnm duchovnm RODIEM i DTTEM. Je to
dramatick stetnut zhruba dvou veliin proti pti a klade velik
nroky na schopnosti i tch nejzkuenjch psychoterapeut,
kte se u zcela dokzali oprostit od her. Jestlie ani takov od
bornk neuspje, zbv mu jet jedno, celkem snadn vchodis
ko: me obtovat svou pacientku na olt rozvodovho zen,
co se d vyjdit slovy: Vzdvm se a si to spolu rozdaj!

112

5/ Kdyby nebylo tebe


TEZE. Podrobn analza tto hry byla ji podna v kapitole
pt. V poad to byla druh hra, je byla odhalena po A
nemohl byste Ano, ale; ta byla a do t chvle povaovna
pouze za zajmav jev. Dodaten objev KDYNET pomohl
ujasnit domnnku, e mus existovat velik sek spoleenskho
jednn, je je zaloeno na druhotnch penosech. Tento fakt
podntil aktivnj ptrn po podobnch jevech a jeho v
sledkem je tento soubor her.
Strun: ena se provd za pnovitho mue proto, aby
omezoval jej aktivitu a tak j zabrnil dostat se do situac, kter
j nahnj strach. Kdyby se jednalo pouze o tuto jednoduchou
operaci, ena by mu projevila vdnost za to, e j prokazuje ta
kovou slubu. Ve he KDYNET je vak jej reakce zcela opan:
ena vyuije tto situace, aby si stovala na jeho zkazy, co
manela vyvede z mry a j poskytne celou adu vhod. Tato hra
je sama o sob vnitnm socilnm ziskem. Vnj sociln zisk
pedstavuje zbava Kdyby nebylo jeho, odvozen z
KDYNET, kterou si ena krt chvli se svmi stejn postien
mi ptelkynmi.

6/ Vid, jak se obtuji


TEZE. V bn klinick podob se jedn o tlennou hru,
kter se odehrv mezi manelskou dvojic a psychiatrem.
Manel by obyejn rd doclil rozvodu navzdory tomu, e
halasn dokazuje opak, zatmco manelka vyjaduje mnohem
upmnji sv pn setrvat v manelstv. Manel pichz k l
kai pod ntlakem a mluv jenom tolik, aby dokzal sv en, e
to s n mysl dobe; rozvj obyejn mrnj variantu hry na
Psychiatrii nebo na Soud. Jak as plyne, proje-

113

vuje vi psychiatrovi bu rostouc vzdorovitou pseudo-po


volnost nebo bojovnou hdavost. Doma zpotku projevuje vce
porozumn a zdrenlivosti, ale nakonec se chov h ne
pedtm. Po jedn, pti nebo deseti nvtvch podle ob
ratnosti terapeuta odmtne k nmu dl chodit a vyprav se ra
dji nkam na hon nebo na ryby. Tak pinut svou manelku k
tomu, aby sama podala o rozvod. A sm si myje ruce, protoe
iniciativy se chopila ona; on projevil dobrou vli tm, e navt
voval psychiatra. Pipravil si tak dobrou pozici, protoe te
me ci kadmu prvnmu zstupci, soudci, pteli nebo p
buznmu: Vidte, jak jsem se snail!
ANTITEZE. Oba manel pijdou k lkai spolen. Jestlie
jeden z nich dejme tomu manel zcela jasn hraje uve
denou hru, zane se s individuln lbou u manelky a on me
jt svou cestou za oprvnnho pedpokladu, e pro lbu jet
nen dost zral. Me stle jet doshnout rozvodu, ale jenom
tenkrt, kdy se zekne vhod sv pozice, tj. pestane-li ped
strat, e se sna o smrn een. Je-li to nutn, me podat o
rozvod manelka, protoe se skuten snaila a jej pozice se
tm upevnila. Pzniv vsledek se d oekvat i tenkrt, kdy
manel, jemu hra byla znemonna, upadne do stavu zoufalstv
a s poctivmi mysly pak bude hledat len jinde.
V kadodenn podob meme podobn jednn snadno pozo
rovat u dt; chlapec nebo dve z toho udl dvoulennou hru s
jednm z rodi. Takov hra pak vychz ze dvou postoj, a
sice: J to nesvedu nebo J za to nemu. Dt se sna
nco udlat a vc se mu bu poda, nebo ji zkaz. Jestlie to
nesvede, matka nebo otec by to mli udlat msto nho. Jestli
e za to neme, pak rodie nemaj dn rozumn dvod,
aby je trestali. Tm se odhal zkladn rysy tto hry. Rodie by
mli zjistit dv vci: kdo z nich dt tto he nauil a jakou vinu
maj na tom, e se stle opakuje. Zajmavou, tebae nkdy i
hrozivou variantou je Vid,

114

jak se obtuji, co obyejn bv tvrd zleitost druhho nebo


tetho stupn. Nzornm pkladem tto hry je ppad tce
pracujcho mue, kter trp aludenmi vedy. Mnoz lid s
progresivn fyzickou neschopnost dlaj ve, co je v jejich si
lch, aby se s takovou situac vyrovnali, a maj proto pln prvo
oteven dat celou rodinu o pomoc. Nemocn vak me mt
tak postrann dvody k tomu, aby svho stavu zneuil.
Prvn stupe: Manel oznm sv en i ptelm, e m alu
den vedy. D jim tak na vdom, e bude dl chodit do za
mstnn, a tm si vynut jejich obdiv. lovk, kter se ocitne v
tak tiv a bolestn ivotn situaci, m snad prvo chovat se po
nkud okzale a vyadovat pozornost jako nplast na sv
utrpen. Zaslou si jednak patinou ctu za to, e se neuchlil
ke he na Protzu, a jednak i patinou odmnu za to, e se ne
vyhb odpovdnosti vi sv rodin. V tomto ppad zdvoil
odpov na Vid, jak se obtuji, zn takto: Ano, vichni to
vidme a obdivujeme t, jak jsi svdomit a staten.
Druh stupe: Mu se dov, e m aluden vedy, ale taj to
jak ped manelkou, tak i ped pteli. Chod dl do zamstnn
a star se o rodinu stejn usilovn jako pedtm, ale jednoho dne
se pi prci zhrout. Kdy se to dov jeho ena, okamit po
chop, e toto poselstv znamen: Vid, jak se obtuji. Manel
oekv, e si ho te bude vit vc ne kdykoliv pedtm a e
bude litovat veho zlho, co mu kdy ekla nebo udlala. Je zkrt
ka pesvden, e te ho manelka mus milovat, kdy se svm
dvjm dvoenm u n neuspl. Nanetst pro nj vechny jej
projevy nklonnosti i starostlivosti jsou v tomto okamiku mo
tivovny vce pocitem viny ne lskou. V hloubi due se j rod
vlastn vzdor, protoe prostedky, kterch manel proti n pou
il, nejsou fr; a prv tak nen fr, e ped n skrval svoji
nemoc a tm si pipravil svou nynj vhodnou pozici. Prost
zlat nramek je

115

mnohem estnjm nstrojem dvoen ne prodravl aludek.


ena m monost hodit perk manelovi pod nohy, ale bylo by
od n sprost, kdyby ho nechala na holikch s aludenmi ve
dy. Nhl konfrontace s vnou nemoc vyvol v n spe pocit,
e ji manel zaskoil, msto aby ji dobyl.
Tato hra vznik vzpt pot, co se pacient dov, e se u nho
projevilo nebezpe trval pracovn neschopnosti. Rozhodne-li
se rozvinout hru, pak mu cel pln bleskl hlavou pravdpodobn
u v tom okamiku, kdy mu lka sdlil diagnzu, a mohl by bt
odhalen jedin pelivm psychiatrickm przkumem situace.
Tak se d u pacienta objevit tajn zadostiuinn jeho DTTE, je
pramen z vdom, e m takovou zbra; toto vdom bv mas
kovno DOSPLM zjmem pacienta o praktick problmy zpso
ben jeho nemoc.
Tet stupe: Jet hrozivjm a zkenjm inem je nhl,
nepedvdan sebevrada, jej pinou je vn onemocnn. Z
aludenho vedu se vyvine rakovina a manelka, kter nemla
ani tuen o hrozcm nebezpe, vejde jednoho dne do koupelny
a na zemi najde mrtvolu svho manela. Jeho in mluv zcela
jasn: Vid, jak jsem se obtoval. Stane-li se nco takovho
jedn en dvakrt po sob, pak m nejvy as, aby zpytovala
sv svdom a zjistila, jakou hru to vlastn pstuje ona, e do
chz k takovm koncm.
Analza
TEZE: Nenechm se od nikoho sekrovat.
CL: Zadostiuinn.
ROLE: Spolehlivec, Guvernantka, Autorita.
DYNAMIKA: Anln pasivita.
PKLADY: (1) Oblkn dt. (2) Manel usilujc o rozvod.
SOCILN MODEL: DOSPL-DOSPL.
DOSPL: Nejvy as se oblknout (jt k psychiatrovi).
DOSPL: Dobe, pospm si.

116

PSYCHOLOGICK MODEL: RODI-DT.


RODI: Donutm t, aby ses oblkl (el k psychiatrovi).
DT: To se ti tak honem nepoda.
TAHY: (1) Nvrh odpor. (2) Ntlak povolnost. (3) Sou
hlas nespch.
ZISK: (1) Vnitn psychologick monost zbavit se vitek
za agresivn jednn. (2) Vnj psychologick monost
vyhnout se odpovdnosti za rodinu. (3) Vnitn sociln
Vid, jak se obtuji. (4) Vnj sociln tot. (5) Biolo
gick vzjemn osoovn. (6) Existenn J to nesve
du (za to nemu).

7/ Drahouek
TEZE. Tuto hru v nejrozvinutj form je mono zaznamenat
v potench fzch manelsk skupinov terapie, kdy jednot
liv astnci zaujmaj obrann postoj; vyskytuje se tak pi
spoleenskch pleitostech. Pan Lika d k lepmu vtipnou,
mrn znevaujc poznmku o sv manelce a uzave ji slovy:
Vi, e mm pravdu, drahouku? Pan Likov s manelem
radji souhlas ze dvou zejmch DOSPLCH dvod: (a) protoe
manelv vtip je v hlavnch rysech pesnm zznamem sku
tenosti a protoe by vypadala jako karohld, kdyby nesouhlasi
la s tm, co je pi jeho vtipu uvdno jako zanedbateln detail,
kter je vak vlastn pinou manelovy akce; (b) protoe by
vypadalo nezdvoile, kdyby projevila hlasit nesouhlas s mu
em, kter j ve spolenosti k drahouku. Psychologickou
zminkou jejho souhlasu je vak vlastn jej podzen posta
ven v manelstv. Provdala se za tohoto mue prv proto, aby
mla jistotu, e j bude poskytovat tuto slubu: odhalovat jej ne
dostatky a chrnit ji ped rozpaky, kdyby je musela odhalovat
sama. Jej rodie j v tomto smru slouili stejn, kdy byla ma
l.

117

Vedle Soudu je Drahouek nejbnj hrou v manel


skch skupinch. m napjatj situace a m vt nebezpe,
e hra bude prohldnuta, s tm vt hokost se slovo drahou
ek vyslovuje, a konen skryt nesrovnalosti vyjdou jasn
najevo. Po peliv vaze se pijde na to, e tato hra m velmi
blzko ke Kazisvtovi, protoe jejm dleitm tahem je pe
dem oekvan odputn, jm pan Likov reaguje na ne
vhodn chovn svho manela; to si ona vak za dnou cenu
nepizn. Proto je teba hrt Anti-drahouka stejn jako Antikazisvta: Klidn si na mn svm vtipkovnm zgustni, jenom
mi prosm t pitom nekej drahouku. Tato antiteze skrv v
sob stejn nebezpe jako Anti-kazisvt. Rafinovanj a
mn nebezpen antiteze zn: Ano, milku.
Pi jin obdob tto hry reaguje manelka stejnm typem
drahoukovsk anekdoty o svm manelovi, namsto aby se
poddila jeho kritice, a zdrazuje: Jenom nech na hlav,
drahouku.
Nkdy se tyto lichotky ani neozvou, ale pozorn poslucha je
sly, pestoe zstaly nevysloveny. Pak se jedn o tich typ
Drahouka.

Odkazy
1

/ V G. Bateson aj., Toward a Theory of Schizophrenia (vod do teorie


o schizofrenii), Behavioral Science, . l, str. 251264, 1956.

118

Kapitola osm

Spoleensk hry

Spoleensk udlosti slou zbav a zbavy slou spole


enskm udlostem (vetn tch okamik, ne dojde k ofici
lnmu zahjen), ale jak se ptomn ble seznamuj, zanou se
rozvjet hry. Kazisvt si padne do oka se svou obt, stejn jako
Vejtaha najde Jelimnka, a u zane nenpadn probhat cel
ten znm proces vbru, kter si lid ani neuvdomuj. V tto
kapitole budou rozebrny tyi typick hry, je se vyskytuj v
bnch spoleenskch situacch: To je hrozn, vite?,
Kazisvt, Vrtk a Nemohl byste Ano, ale.

l/ To je hrozn, vite?
TEZE. Tato hra se vyskytuje ve tyech vznamnch podo
bch: jako RODIOVSK zbava, DOSPL zbava a DTSK zbava i
hra. Zbava nekon rozuzlenm ani vhrou, ale pocitem daleko
mn vraznjm.
1. Dneska je pokryteck, rozhorlen a dokonce i zlomysln
RODIOVSK zbava. Sociologicky je bn mezi uritmi dma
mi stednho vku, kter maj men, nezvisl pjem.
V jednom ppad opustila takov ena terapeutickou

119

skupinu, kdy se pi svm zahajovacm tahu nesetkala s bou


livm souhlasem, jak byla zvykl ve svm spoleenskm
prosted, ale s neptelskm mlenm. V tto skupin inte
ligentnjch lid, kte u byli zvykl na analzu her, se roz
hostilo neptelsk ticho, kdy tato pan Likov prohlsila: J
se vbec nedivm, kdy nkdo ekne, e dneska se ned nikomu
vit. Sama jsem se o tom pesvdila. Pronajmm pokoje
vte? a zrovna tuhle jsem jednomu njemnkovi prohlela z
suvky, a nevili byste, co jsem tam nala! Pro tu pan bylo
hrakou een vech bnch spoleenskch problm: zlo
innost mladistvch (rodie jim dneska vecko dovol), rozvody
(ensk dneska nevd roupama, co pot), kriminalita (kdejak
pivandrovalec se dneska nasthuje mezi slun lidi) i stoupajc
drahota (ti keftsmani u dneska nevd, co by za to chtli). Dala
kadmu jasn najevo, e co se te j, ona by u vdla, jak za
toit s povedenm synkem nebo s tmi prohnanmi podn
jemnky.
Dneska se od nekodnch klep odliuje pslunm hes
lem: Nen divu! Zahajovac tah me bt pitom stejn (Sly
eli jste u, e Boka Kozlov...), m vak svj stanoven po
stup i zvr; Dneska prost vyaduje patin prohlen. Ne
kodn klepny sice tak zdrbnou kdeco i kdekoho, ale nevyvo
zuj z toho dn zvry.
2. Oteven rna s heslem To je stran! je mnohem
dobromyslnj DOSPL varianta Dneka, tebae jej skryt
motivace jsou stejn morbidn. Oteven rna se zabv pe
devm uniknm krve; je to v podstat neformln klinick
ren. Kad m monost uvst libovoln ppad m d
sivj, tm lep a o detailech se pak dychtiv diskutuje.
Trn rny, bin operace, tk porody ap. jsou osvdenmi
nmty k hovoru. Od nekodnch klep se li svmi soutiv
mi prvky a vtmi znalostmi chirurgie. Pi Oteven rn jsou
systematicky zkoumny: anatomie, diagnza a prognza i po
rovnvac studie jednotlivch ppad. U nekod-

120

nch klep je sprvn prognza dovolena, zatmco dsledn


prosazovan nvrhy na slibn vylen oteven rny mohou
nejsou-li viditeln neupmn vyvolat tajnou schzi veden
kliniky, protoe hr je non particeps criminis*.
3. stedn topen nebo koln pestvka jsou DTSK z
bavy s heslem Podvejte, co nm zase provedli. V tomto p
pad se jedn o organizan variantu. V mrnj politick nebo
ekonomick verzi se hrv obyejn naveer U piva. Tohle je
vlastn tlenn kratochvle a trumfy m asto v ruce abstraktn
osoba, j se k oni.
4. To je hrozn, vite? se jako hra projevuje v nejdramati
tj podob u chronickch hypochondr, jejich jednn je n
zornou ilustrac charakteristickch rys hry. Tihle hri pat
mezi stl zkaznky lka jsou to lid, kte neodbytn vy
aduj njak chirurgick zkrok navzdory rozumnm n
mitkm lkae. Takov zitek sm o sob hospitalizace a
chirurgick zkrok pin hri nkter vhody. Vnitn psy
chologick zisk vychz ze zmrzaen vlastnho tla; vnj psy
chologick zisk spov v tom, e pacient se bez vhrad podd
chirurgovi a zato m monost vyhnout se dvrnm vztahm a
odpovdnosti. Biologick zisk je symbolizovn p oetova
telky. Vnitn sociln zisk plyne pacientovi od lka, oetuj
cho personlu i od ostatnch pacient. Po proputn z nemocni
ce ho ek jet vnj sociln zisk, tj. jako rekonvalescent
me vzbuzovat sympatie i vyvolvat pjemn mrazen. Profe
sionln provozuj extrmn podobu tto hry vn adatel, kte
jsou nchyln k podvodm, zneuvaj svch prv a vydlvaj
si na ivobyt zmrnou a pleitostn vyvolvanou pracovn
neschopnost. Takov lid pak vyaduj od svch spoluoban
nejen sympatie jako amatrt hri, ale i patin odkodnn.
To je hrozn, vite? se pak stv hrou, pi n hr navenek
* na inu nezastnn (pozn. p.).

121

projevuje zoufalstv, ale v hloubi due se raduje z vyhldky na


vhody, kter me ze svho netst vyzskat.
Lid trpc njakou nepzn osudu mohou bt rozdleni zhru
ba do t skupin:
1. Lid, jejich utrpen vzniklo nedopatenm a proti jejich v
li. Takov postien mohou nebo nemus vyuvat sympati, s ni
mi se setkvaj na kadm kroku. Nkdy je takov vyuvn
asti dost pirozen a lid by na n mli reagovat s bnou
zdvoilost.
2. Lid, jejich utrpen vzniklo nhodn, ale trpitel je pijm s
povdkem, protoe mu nabz nkolik monost, jak je vyut.
Takov ponn je dodatenm npadem, druhotnm ziskem
podle Freuda.
3. Lid vyhledvajc utrpen jako napklad notorit hypo
chondi, kte chod od jednoho chirurga k druhmu tak dlouho,
a najdou nkoho, kdo projev ochotu operovat je. V takovm
ppad se jedn pedevm o hru.

2/ Vrtk
TEZE. Tato hraje v kadodennm ivot zdrojem cel ady
drobnch nepjemnost. Vychz z DTSKHO postoje J jsem
pln k niemu, kter se me zmnit v obrann RODIOVSK po
stoj Oni jsou pln k niemu. Z hlediska penosu je pro hre
dleit, aby tedy dokzal platnost t druh teze. Proto se Vrtk
nect dobe v ptomnosti novho hosta, dokud neobjev, v em
tak asi spov jeho vrtctv. Nejtvrd forma takov zleitosti
se me stt totalitn politickou hrou, do kter se vlo autori
tsk osobnosti, a pak vede k vnm historickm nsledkm.
V tomto ppad se jasn projevuje npadn podoba s
Dnekem. Hr ni kulturn rovn nabv pozitivn sebejis
toty, kdy zdrazuje Jsem dobr, co? zatmco Vrtkovi dv
tat hra monost zskn

122

sebejistoty v negativnm slova smyslu. sten analza objasn


ble nkter prvky tto hry.
Hra me vychzet ze zcela malichernch a nepodstatnch
poznmek (Losk klobouk), stejn jako z vrok cyni
tjch (Nem v bance ani vindru), hrozivch (Nen stopro
centn rijec), zasvcench (Neetl Rilka), intimnch (Je
impotentn) nebo intelektulskch (Co se mi to sna
dokzat?). Psychodynamicky vyplvaj tyto situace obyejn
ze sexuln nejistoty a jejich clem je zskn sebejistoty. Z hle
diska penosu vznik tato hra z DTSK zliby ve veten, mor
bidn zvdavosti a vlezlosti, je bv asto zastrna falenm
RODIOVSKM nebo DOSPLM soucitem. Vnitn psychologick
zisk ze hry spov v odstrann depresivnch stav a vnj psy
chologick zisk v monosti vyhnout se dvrnm stykm, pi
nich by mohla vyjt najevo Likova nemohoucnost. Ono mu
toti dl dobe, kdy se me vytahovat nad staromdn oble
enou enu, nad mue bez finannho zajitn, nad Nerijce, ne
vzdlanho lovka, impotentnho mue nebo nad jinak zrani
telnou osobu. Strkn nosu do zleitost jinch lid umouje
zrove vnitn spoleenskou aktivitu a biologick zisk. Vnj
sociln zisk pat do skupiny her To je hrozn, vite? soused
skho typu.
Zajmav vedlej poznatek vyplv z toho, e Lika provd
vbr fakt, ani se pitom d svmi intelektulnmi schopnost
mi nebo mrou vzdln. Tak napklad jeden lovk, kter za
stval odpovdn msto v diplomatickch slubch, vyprvl
svm poslucham, e ta a ta ciz zem je na mnohem ni
rovni, protoe krom jinho mui tam nos saka s pli
dlouhmi rukvy. DOSPL stav ego tohoto mue byl docela na
vi. Vyjadoval se o takovch nicotnostech, jenom kdy zaal
provozovat RODIOVSKOU variantu Vrtka.

123

3/ Kazisvt
TEZE. Kazisvt z hlediska tto hry m v sobe kus ton
mazanosti. Jeho obti, je pipomn dobrotisko z romnu
Paula de Koka, se lidov k ulpas. Pro tento druh Kazisvta
jsou typick nsledujc tahy:
l L/ Pan Lika polije veern aty sv hostitelky koktajlem.
1B/ Pan Bernek (hostitel) na to reaguje nejdv podrdn,
ale pak si uvdom asto jen mlhav e kdy d svj vztek
najevo, Lika vyhraje. Bernek se proto ovldne a tm zskv
pocit, e zvtzil on.
2L/ Lika zvol: Boe, to m mrz. Promite prosm.
2B/ Bernek nco zamuml nebo vyjd sv odputn nahlas
a tm posl svou iluzi, e vyhrv.
3L/ Lika ve sv innosti pokrauje a psob dal kody na
majetku pana Bernka. Rozbj rzn vci, pobrynd, co me a
dl v byt hotovou paseku. Kdy propl ubrus, nohou idle
roztrhne krajkov zvs a vylije omku na koberec, jeho DT se
rozja, protoe m z thle pedem odputn innosti poitek,
zatmco Bernek dv s uspokojenm najevo, e sice trp, ale e
dovede sv rozhoen ovldat. Tak oba t z nepjemn situa
ce, co se d, a pan Bernek nen nucen njak nsiln peruovat
ptelsk styky s panem Likou.
Lika, kter provd prvn tah, vyhrv stejn jako ve vtin
her. Jestlie Bernek d svj hnv najevo, Lika mu me s
oprvnnm pocitem kivdy jeho rozmrzelost oplatit. Jestlie se
Bernek ovldne, Lika s potenm vyuv vech svch p
leitost. Skutenou vhrou vak zde nen poitek z nien ten
je pro Liku pouze mimodnou prmi ale skutenost, e vy
nutil z Bernka odputn.* Tento fakt je pmm vodtkem k an
titezi.
* Tato i dal hra (ANEBY) vychz z tch pklad, kter autor uvedl ji ve
sv knize Transactional Analysis (Analza penosu).

124

ANTITEZE. Hrt Anti-kazisvta tak, e se neposkytne oe


kvan odputn. Kdy se pan Lika omluv a ekne Boe, to
m mrz, Bernek msto aby zamumlal To nic prohls:
Dnes si rozilujte moji pan, jak se vm zlb, klidn nm nite
nbytek i koberce, jenom prosm vs nekejte, e vs to mrz.
V takovm ppad pechz Bernek od postoje shovvavho
RODIE k objektivnmu DOSPLMU, kter pejm plnou odpo
vdnost za to, e Liku vbec pozval.
Zpal, jak pan Lika do hry vkld, se pak promtne v jeho
reakci, je me bt velmi bouliv. Ten, kdo hraje Antikazisvta, se vystavuje nebezpe rychl odplaty; me tak s
jistotou oekvat, e si mezi Kazisvty nadl neptele.
Dti hraj Kazisvta mn vraznou formou a nemohou
tak vdy potat s odputnm rodi; maj ale poitek aspo z
toho, e mohou dlat neplechu. A se jednou nau spole
enskm konvencm, mohou vyut sv zven rafinovanosti k
tomu, aby zskaly odputn, je je hlavnm clem tto hry, jak
se provozuje mezi zdvoilmi dosplmi lidmi.
Analza
TEZE: Mohu nadlat kolem uinnou spou a jet zskat
odputn.
CL: Rozheen.
ROLE: Utonk, Ob (populrn Kazisvt a ulpas).
DYNAMIKA: Anln agrese.
PKLADY: (1) Nepodn dt kazisvt. (2) Neohraban
host.
SOCILN MODEL: DOSPL - DOSPL.
DOSPL: Protoe j jsem zdvoil, oekvm, e budete
zdvoil tak.
DOSPL: To je v podku. Jako by se nic nestalo.
PSYCHOLOGICK MODEL: DT-RODI.
DT: Mus mi to odpustit. Pece nemysl, e jsem to udlal
schvln.

125

RODI:

M pravdu. Musm ti ukzat, jak se m lovk


sprvn chovat.
TAHY: (1) Provokace rozmrzelost. (2) Omluva od
putn.
ZISK: Vnitn psychologick poitek z dln paseky.
(2) Vnj psychologick monost vyhnout se trestu, (3)
Vnitn sociln Kazisvt. (4) Vnj sociln
Kazisvt. (5) Biologick provokativn gesto i nn po
hlazen. (6) Existenn J za nic nemu.

4/ A nemohl byste Ano, ale


TEZE. A nemohl byste Ano, ale zaujm v analze her
zvltn postaven, protoe byla vlastn pvodnm podntem
pro utvoen koncepce her. Jedn se toti o prvn hru, kter byla
vyata ze svho socilnho kontextu a jako nejstar pedmt
pslun analzy pat mezi ty hry, je byly nejlpe pochopeny.
Nejastji se s n setkvme ve spolenostech a skupinch ve
ho druhu vetn skupin psychoterapeutickch. Nsledujc
pklad poslou k ilustraci jejch hlavnch charakteristik:
Likov: Mj manel si vdycky vezme do hlavy, e vecky
opravy v dom udl sm, ale pokad to njak zvor.
Bernkov: A nemohla byste ho poslat do njakho kursu
pro domc kutily?
Likov: Ano, ale kdy on na takov vci nem as.
Mykov: A nemohla byste mu koupit njak podn n
stroje?
Likov: Ano, ale on by s nimi stejn neuml zachzet.
Srnkov: A nemohla byste ty opravy svit odbornkovi?
Likov: Ano, ale to by ns pilo stran draho.
Vydrov: A nemohla byste se prost smit s tm, jak to
manel udl?

126

Likov: Ano, ale to by nm to jednoho dne mohlo vecko


spadnout na hlavu.
U takovch dialog je typick, e po nich nsleduje ticho.
Nkdy se stv, e trapn mlen peru pan Volkov, kter
prohod nco jako: To mte holt musk. Kad by chtl pod
dokazovat, jak je nepostradateln.
ANEBY me hrt libovoln poet lid. Inicitor pedlo n
jak problm a ostatn zanou navrhovat een zanajc slovy:
A nemohla byste...? Pan Likov m vak pokad pipra
venou nmitku: Ano, ale... Dobr hrka me podle libosti
odret ty ostatn tak dlouho, dokud se nevzdaj, nae vyhrv.
V nkterch situacch mus pan Likov odmtnout tucet i vce
nvrh, aby doshla zahanbenho mlen; to je toti znamenm
jejho vtzstv a zrove uvoluje scnu pro dal hru podle
ve uvedenho vzoru, tj. umouje pan Volkov, aby pela na
Rodiovsk sdruen typu ti nemon chlapi.
Jeliko vechny nvrhy a na vzcn vjimky bvaj
odmtnuty, je nabledni, e tato hra mus slouit jinm, po
strannm myslm. ANEBY se nepstuje proto, aby splnila
pedstran el (DOSPLOU potebu informac nebo een), ale
proto, aby DT doshlo sebejistoty a zadostiuinn. Strun po
pis hry me vyvolat zdn o jej DOSPLOSTI, ale podvme-li se
na jej skutenou podstatu, vidme, e Likov se pedvd jako
DT, je je neschopn vyrovnat se se situac; proto se ti ostatn
vvaj do rol vevdoucch RODI, kte dycht po tom, aby j
prospli svou moudrost.
Tato situace je znzornna na obrzku . 8. Hra me neru
en pokraovat, protoe na sociln rovni jak podnt,
tak i reflex osciluje od DOSPLHO k DOSPLMU; rovn i na psy
chologick rovni se jedn o doplkov akce, pi nich RODI
reaguje na DTSK podnt (A nemohla byste...) a vylk z
DTTE RODIOVSKOU reakci (Ano, ale...). dn ze stran si oby
ejn psychologickou rove neuvdomuje, ale

127

bystr pozorovatel si asto vimne pesun ve stavech ego


(DOSPL pan Likov pechz na rove bezradnho dtte a
DOSPL ostatnch zastnnch na rove moudrch rodi),
kter se projevuj ve zmnch postoje, tnu, hlasu i slovnku.

Likov
Ostatn
R: Ano, ale...
P: A nemohla byste...
A nemohla byste Ano, ale
Obraz . 8

Ujasnn zmr tto hry napome dal rozbor ve uve


denho pkladu.
Lka: Navrhl vm nkdo nco, na co jste sama nepila u
dve?
Likov: Ne, nikdo. Abych se vm piznala, vyzkouela

128

jsem u vlastn vecko, co mi navrhovali. Dokonce jsem koupila


manelovi i potebn nad a u m za sebou i kurs pro domc
kutily.
Pan Likov tady uvd dv z pin, pro ten jej vstup nen
mono brt vn. Pedevm je nutn zdraznit, e pan Li
kov bv vtinou stejn inteligentn jako ostatn lenov
spolenosti, a je proto velmi nepravdpodobn, e by nkdo z
nich mohl navrhnout een, na jak u sama dve nepila.
Kdyby se nkdo nhodou vytasil se zcela pvodnm nvrhem,
pan Likov pokud hraje fr by jej jist s vdnost pija
la; to jest, jej nezkuen DT by ustoupilo, kdyby nkdo z pto
mnch vyslovil mylenku tak zvanou, e by se stala podntem
pro jejho DOSPLHO. Avak lid jako pan Likov, kte si libuj
v ANEBY, zdkakdy hraj fr hru. Na druh stran zas pli
rychl pijet nvrhu vyvolv otzku, zdali ANEBY nen pouze
maskou, pod n se skrv hra na Budikniemu.
Uveden pklad je zvl dramatick, protoe jasn ilustruje
i druhou strnku vci. Pan Likov bude mt proti uvdnm
nvrhm stejn nmitky, i kdy nkter z nich u sama dve vy
zkouela. elem hry toti nen nvrhy pijmat, ale odmtat je.
Je sice pravda, e za vhodnch okolnost si kad rd takhle
zahraje, protoe to usnaduje uspodn asu, avak peliv
studie jedinc, kte tto he zvl holduj, odhal nkolik zaj
mavch poznatk. Pro takov druh lid je charakteristick pe
devm to, e mohou hrt a tak hrvaj se stejnou obratnost na
kterkoliv stran. Tato schopnost pehrvat se z jedn role do
druh se vyskytuje ve vech hrch. Hri ze zvyku dvaj
pednost jedn roli ped druhou, ale jsou schopni pevzt a ve
stejn he ochotn vytvoit jakoukoliv roli, jestlie to je z nja
kho dvodu douc. (Srovnejte napklad pesun od konzu
menta ke Spasiteli ve he na Alkoholika.)

129

Za druh, klinick praxe potvrdila, e lid provozujc s obli


bou ANEBY pat mezi ty pacienty, kte daj, aby je lka
hypnotizoval nebo jim dval uspvac injekce, protoe to pokl
daj za vhodnou metodu pro rychl zlepen svho zdravotnho
stavu. Kdy se pust do ANEBY, jsou vedeni snahou dokzat, e
nikdo nen schopen poskytnout jim pijateln nvrh to jest,
e oni se ped nikm nesklon zatmco od lkae vymhaj
proceduru, kter je uvede do stavu bezvhradn kapitulace. Je
tedy zejm, e ANEBY pedstavuje spoleensk een konflik
tu z kapitulace.
Vyjdeno jet pesnji: tato hra se bn vyskytuje u lid,
kte maj strach z rozpak a ervenn, jak dokazuje nsledujc
terapeutick dialog:
Lka: Pro hrajete ,A nemohla byste Ano, ale, kdy
vte, e je to podfuk?
Likov: Kdy s nkm mluvm, musm myslet na to, co
km. Kdy pestanu mluvit, hned se zaervenm. Jedin potm
mi to nevad. Pauzy prost nesnm. Vm to a manel si u toho
tak viml. U m na to mockrt upozornil.
Lka: Chcete tm naznait, e vae DT zane vystrkovat
rky a pivdt vs do rozpak, kdy se v DOSPL neudruje
v innosti?
Likov: Pesn tak. Take mohu-li nkomu neustle po
dvat njak nvrhy nebo donutit lidi, aby dvali nvrhy mn,
pak je to se mnou v podku; mm pocit, jako by mne nkdo
chrnil. Pokud udruji svj DOSPL stav ego pod kontrolou, jsem
schopna svoje rozpaky pekonat.
Pan Likov tm dv jasn najevo, e se boj neuspodan
ho asu. Jej DT se neme projevit, dokud je DOSPL zane
przdnn innost ve spoleensk situaci a ve he nachz
vhodn nvod pro sv uplatnn. Hra vak mus bt motivovna
tak, aby zjem pan Likov neochabl. Rozhodla se pro ANEBY
z ekonomickch zsad: hra toti skt maximum vnitnch i
vnjch zisk v jejm DTSKM konfliktu s fyzickou

130

pasivitou. Likov me se stejnm zpalem hrt bu chytr


DT, kter se ned lehce zvldnout, nebo vevdoucho RODIE,
kter by rd ovldal DT v nkom jinm, avak neuspje. Pro
toe zkladnm principem ANEBY je fakt, e dn nvrh nebu
de pijat, RODI nikdy neme mt spch. Moto hry zn: Jenom
klid, RODI stejn nevyhraje.
Souhrnn se tedy d ci, e pro pan Likovou je kad tah
zbavou a zdrojem drobnch radost z odmtnutch nvrh,
avak jej skutenou vhrou je ticho nebo maskovan mlen,
kter nastane, kdy vem okolo dojdou npady a u se jim ne
chce o pijatelnm een dle pemlet. Tento okamik je pro
n i pro pan Likovou dkazem, e vyhrla; dokzala jim toti,
jak jsou neschopn. Jestlie veobecn mlen nen nim mas
kovno, me trvat i nkolik minut. V uvedenm ppad zkrti
la pan Volkov triumf Likov tm, e se dychtiv pustila do
vlastn hry a tak se z vlivu Likov vymkla. Ta j vak jet
tho veera dala velmi jasn najevo svou nelibost za to, e
zkrtila okamik jejho triumfu.
Dalm pozoruhodnm rysem ANEBY je skutenost, e
vnj i vnitn varianty hry maj naprosto stejn prbh, pouze
role se stdaj. U vnj varianty, kter byla sledovna klinicky,
vystupuje DT pan Likov na povrch v roli neschopnho tvora,
kter hled pomoc ve sloit situaci. Ve vnitn, mnohem intim
nj dvoulenn he, provozovan doma s manelem, RODI
pan Likov se projevuje jako moudr a vkonn rdce. Tato
pemna vak obyejn nen podstatn, protoe v dob nmluv
hrla pan Likov ped svm budoucm manelem bezmocn
DT a jej pnovit RODI se zaal oteven projevovat a po
skonen lbnek. Mon e urit nesrovnalosti se projevovaly
u ped svatbou, ale snoubenec ochotn pehlel vechny chy
biky sv peliv vybran druky, protoe touil po tom, aby co
nejdve byla ruka v rukv. Kdyby sv vyvolen tyhle po
vahov rysy vytkal, zasnouben by mohlo bt ze zvanch
dvod zru-

131

eno, a nevsta smutnj, ale o nic moudej by se pusti


la do hledn vhodnjho partnera.
ANTITEZE. Je zejm, e lid, kte reaguj na prvn tah pan
Likov, na pedloen jejho problmu, poutj se do jedn z
variant hry Myslm to s vmi dobe (MYTODO). ANEBY je
vlastn opakem MYTODO. V MYTODO vystupuje jeden l
ka a mnoho pacient; v ANEBY jeden pacient a nkolik l
ka. Klinick antiteze ANEBY spov proto v odmtnut hry
MYTODO. Jestlie tedy nkdo zahj hru slovy: Co byste d
lal, kdyby... (COBY), zn nejvhodnj reakce takto: To je sku
ten tk. Co mnte dlat vy? Spust-li inicitor: U jsem
vyzkouel to a to a nebylo to nic platn, pak tzan by ml od
povdt: To je tedy smla. Ob odpovdi jsou dost zdvoil a
zrove uvedou Likovou do rozpak nebo ji aspo pimj ke
kovmu penosu, take jej podrdn se jasn projev a
me bt podrobeno zkoumn. V terapeutickch skupinch se
osvdila dobr praktika spovajc v tom, e pecitlivlmu pa
cientu nen umonno zapojit se do MYTODO, i kdy k tomu
byl vyzvn. Pak nejen Likov, ale i ostatn lenov skupiny
mohou zskat pouen z anti-ANEBY, kter je pouze rubem antiMYTODO.
Nen dvodu, pro by se lovk ml ve spolenosti vyhbat
tto he, pokud zstv ptelsk a nekodn. Pokus-li se vak
nkdo zneut odbornch vdomost njak autority, pak je teba
uplatnit protitah; v takovch situacch to vak me vyvolat i
rozhoen dotynho, protoe se tm sousted pozornost na
jeho DT. Za takovch okolnost je nejlep, kdy se ptomn
takticky vyhnou zahajovacmu tahu a vnuj se radji povzbu
div He s ohnm prvnho stupn,
PBUZN HRY. Hru A nemohl byste Ano, ale je teba
odliit od jejho protjku A mohl byste Ne, ale (AMOBY),
v n vtz RODI a poraen DT vtinou zmaten ustoup,
tebae podle strunho popisu vychz tato hra

132

ze skutenosti, je rozumn a odehrv se na rovni DOSPLDOSPL. AMOBY navazuje na hru A potom.


Opak ANEBY pipomn nejdv Naivku. V takovm ppa
d ponouk Likov lkae, aby j dval urit nvrhy, je ona
mlokdy odmtne, spe je bez vhn pijm. Teprve a se lka
v jej zleitosti siln angauje, uvdom si, e pan Likov o
jeho nvrhy vbec nejde. Co se zpotku jevilo jako Naivka,
kon rafinovanou Hrou s ohnm. Jej klasickou verz je pe
chod od pozitivn pemny k negativn v prbhu tradin psy
choanalzy.
ANEBY se me rozvinout tak v tvrd form druhho stupn
jako Dlej si se mnou, co chce! Pacientka napklad odmtne
vykonvat domc prce a zane hrt toto ANEBY pokad,
kdy se manel vrt z prce dom. A bez ohledu na to, co
manel ekne, manelka odmt zmnit sv nvyky. V nkterch
ppadech me bt jej zarputilost nebezpen a vyaduje pe
liv psychiatrick vyeten. Stejn pozornost vak mus bt v
novna pvodu hry, protoe vznik otzka, pro si tento lovk
vybral prv takovou druku a jak sm pispv k udrovn tto
nezdrav situace.
Analza
TEZE: Zkus, jestli se ti poda navrhnout takov een, na
kterm bych nenael chybu.
CL: Zskn sebejistoty.
ROLE: Bezmocn tvor, Poradci.
DYNAMIKA: Konflikt z kapitulace (orln).
PKLADY: (1) Ano, ale te nemu dlat domc prce, pro
toe... (2) Bezradn manelka.
SOCILN MODEL: DOSPL - DOSPL.
DOSPL: Co bys dlal, kdybys...
DOSPL: A nemohl bys...
DOSPL: Ano, ale...

PSYCHOLOGICK MODEL: RODI-DT.

133

RODI:

Donutm t, abys mi byl za mou pomoc vdn.


Prosm, jen to zkus.
TAHY: (1) Problm een. (2) Nmitka een.
(3) Nmitka rozpaky.
ZISK: (l) Vnitn psychologick zskn sebejistoty.
(2) Vnj psychologick monost vyhnout se kapitulaci.
(3) Vnitn sociln ANEBY, RODIOVSK role. (4) Vnj
sociln DTSK role. (5) Biologick rozumn disku
se. (6) Existenn Kdekdo mysl, e je chytej ne
j.
DT:

134

Kapitola devt

Sexuln hry

Nkterm hrm se oddv lovk proto, aby vyuil se


xulnch impuls nebo se jich zbavil. Takov hry jsou vlastn
projevem urit zvrcenosti pohlavnho pudu; ukojen pohlavn
ho aktu je zde nahrazeno zmrnm jednnm, kter je vyvrcho
lenm hry. Nkdy je obtn dokzat takov tvrzen pesvdiv,
protoe podobn hry se provozuj obvykle v hlubokm sou
krom, take lka se o nich dovd z druh ruky a neme
spolehliv odhadnout, nakolik jsou tyto informace ovlivnny
prostednkem. Napklad psychiatrick koncepce homosexuali
ty je znan zkreslen, protoe tonj a spnj hri
mlokdy vyaduj psychiatrick len a dostupn materil se
tedy tk vtinou pasivnch partner.
V tto kapitole jsou shrnuty nsledujc hry: A si to spolu
rozdaj, Perverze, Hra s ohnm, Hra s punochou a
Kravl. Ve vtin ppad je inicitorem ena. Vyplv to z
toho, e tvrd formy sexulnch her, v nich je inicitorem mu,
jsou bu na hranici zloinu nebo k nmu vedou a pat vlastn
do kapitoly o hrch podsvt. Naopak zase sexuln a manelsk
hry se vzjemn prolnaj; ty vak, je jsou popisovny zde, jsou
stejn snadno pstupn jak svobodnm jedincm, tak i mane
lm.

135

1/ A si to spolu rozdaj
TEZE. V tomto ppad se me jednat pouze o manvr, ob
ad nebo i hru, ale vdy o psychologii v zsad enskou. Vtina
svtov literatury a dobr nebo patn vychz ze hry
ASPRO a vyuv jejch dramatickch vlastnost.
1. Jako manvr je ASPRO romantick. ena vmanvruje
nebo vyprovokuje dva mue k boji, kdy jim nazna nebo slb,
e se vzd vtzi. Jakmile je jejich utkn rozhodnuto, pln svj
slib. ena se v takovm ppad zachov estn a pedpokld
se tedy, e bude se svm druhem t astn ode dneka a na
vn asy.
2. Jako obad m ASPRO sklon k tragice. Obecn platn z
sada vyaduje, aby dva mui o enu bojovali, tebae ona si to
ani nepeje a sama se u dvno rozhodla. Zvtz-li ten neprav,
ona si ho pesto mus vzt. V takovm ppad se v ASPRO
angauje spolenost, nikoliv tato ena. Jestlie si chce vtze
vzt, jej jednn je estn. Nestoj-li o nj nebo je vsledkem
stetnut zklaman, me j to poskytnout znan monosti k
rozvinut dalch her, napklad Te ho vezmu na hl.
3. Jako hra je ASPRO komick zleitost. ena postav dva
mue proti sob a zatmco se spolu rvou, utee s tetm. Vnitn i
vnj psychologick zisk pro ni i pro jejho druha vychz ze
stanoviska, e poctiv souten je leda pro hlupky, a komick
pbh, kter spolu zaili, tvo zkladnu pro jejich vnitn i
vnj sociln zisky.

2/ Perverze
TEZE. Heterosexuln perverze jako fetiismus, sadismus a
masochismus jsou pznan pro rozvrcen DT a lkai k nim
tak tak pistupuj. Avak pslun penosov aspekty,

136

jak se projevuj ve skutench sexulnch situacch, mus bt e


eny prostedky, jich uv analza her. Tm se me dospt k
jejich spoleenskmu zvldnut, take i kdy naruen sexuln
impulsy zstanou beze zmny, jsou neutralizovny, aspo co se
te skutench zvrhlost.
U lid, kte trp mrnj formou sadistickch nebo masochis
tickch poruch, se projevuje sklon zaujmout primitivn postoj
duevn chorch. Uvdomuj si, e jsou siln sexuln zaloeni
a e trvalej zdrenlivost by mohla vst k vnm nsledkm.
dn z tchto domnnek nemus bt pravdiv, ale me tvoit
zkladnu pro Protzu a pslunou obhajobu: Co mete e
kat od lovka, kter je sexuln tak zaloen jako j?
ANTITEZE. Dodrovat zsady slunosti k sob i ve vztahu k
svmu partnerovi; to znamen zdret se slovnho nebo tlesnho
biovn a uchlit se k normlnjm formm pohlavnho
ukojen. Je-li Lika skuten zvrhlk, odhal se tm druh aspekt
hry, kter se asto projevuje v jeho snech: e pohlavn ukojen
samo o sob pro nj pli mnoho neznamen a e skutenou
rozko mu pin pouze poniujc milostn pedehra. To si
mon ani sm nechce piznat. Ale je-li k tomu donucen, ujasn
se mu, v em je kmen razu: J si dm s enskou takovou pr
ci a jet abych s n ml styk? V takovm okamiku se jeho
problm stv mnohem vhodnjm objektem pro specifickou
psychoterapii a velk st jeho vmluv i nmitek ztrc opod
statnn. To plat pro obyejn sexuln psychopaty, jak se
bn projevuj, nikoli vak pro nebezpen schizofreniky nebo
zloinn zvrhlky, ani ne pro ty lidi, kte svou sexuln aktivitu
penesli do oblasti fantazie.
Hra na Homosexualitu se v mnoha zemch stala pakulturou,
zatmco v jinch zemch se z n vyvinul obad. Mnoho poruch
zavinnch homosexualitou vyplv z faktu, e se z n stala hra.
Provokativn chovn na nm jsou zaloeny

137

hry Zlodji a policajti, e j mm vn takovou smlu,


To je vina spolenosti, ve kter ijeme, Ji sta man a
tak dle se asto d poddit spoleensk kontrole, kter sn
handicap na minimum. Profesionln homosexul zbyten
vypltv spoustu asu i energie, je by mohl vnovat jinm e
lm. Analza Perverze me i homosexulovi pispt k tomu,
aby do svho soukrom vnesl urit d, kter mu umon v kli
du vyuvat ve, co mu nabz buroazn spolenost, take se ne
mus poutt do vlastn varianty hry To je hrozn, vite?

3/ Hra s ohnm
TEZE. Tato hra, jak se provozuje mezi muem a enou, by se
dala mn hrozivji nazvat aspo v t mrnj podob
Ti kroky od tla neboli Uraen ctnost. Hri se do n
mohou vloit s rozdlnm zpalem.
1/ Hra s ohnm prvnho stupn neboli Ti kroky od tla je
ve spolenosti velmi oblben a jej podstatou je nevinn flirt.
Slena Likov dv najevo, e by si dala ct, a m radost z
toho, jak ji mui obletuj. Avak v tom okamiku, kdy se nkter
z ctitel nepokryt vyjd, je po he. Je-li slena Likov zdvo
il, ekne mon zcela upmn: Dkuji vm za poklonu. Je to
od vs hezk, a vyd se za dalm lovkem. Nen-li tak velko
rys, oto se a nech mue prost stt. Ve vt spolenosti
me obratn hrka takovou hru vychutnvat velmi dlouho,
kdy se bude asto pohybovat z msta na msto a tm donut sv
ho ctitele, aby nenpadn provdl sloit manvry, chce-li bt
stle v jej blzkosti.
2/ Druh stupe Hry s ohnm neboli Uraen ctnost: mi
lostn nvrhy pana Bernka sktaj Likov pouze nepatrn
uspokojen. Hlavnm zdrojem jejho poitku je skutenost, e ho
me odmtat, a proto se tto he lidov k tak Koukej

138

mazat!. V prvn fzi nut Likov Bernka, aby se pi He s


ohnm dopustil zvanjho pestupku, ne je nevinn flirt;
rozko j psob prv to, e ho me neustle odmtat a jet k
tomu se pst na jeho rozpacch. Pan Bernek vak nen zdaleka
tak bezmocn, jak vypad, a mon e vynalo znan sil na
to, aby se v tomhle ppad jaksepat namoil. Obyejn hraje
nkterou z variant hry Kopejte do m.
3/ Tet stupe Hry s ohnm je velmi nebezpen a me
vrcholit bu vradou, nebo sebevradou a skonit v soudn sni.
V takov fzi hry pimje slena Likov Bernka ke kompro
mitujcmu intimnmu styku a pak prohls, e ji chtl znsilnit
nebo e j svm jednnm zpsobil nenahraditelnou kodu. Je-li
slena Likov zvl cynick, me Bernkovi dokonce dovo
lit, aby dokonil pohlavn akt, take dv ne ho obaluje, pijde
si jet na sv. Ke stetnut mezi obt a zloincem me
dojt okamit a to se projev teba jako nepodloen obvinn z
nsil; nkdy se vkon trestu odkld a prodluovan milostn
pomr pak kon vradou nebo sebevradou. Rozhodne-li se
slena Likov inscenovat tuto hru jako zloinn pepaden,
snadno si k tomu najde ochotn spojence, kte maj na jejm
ppadu morbidn nebo komern zjem napklad novini,
policie, advokti nebo pbuzn. Tito pomocnci vak mohou
cel zleitosti cynicky zneut, take vezmou slen Likov
vtr z plachet a ona se pak stv nstrojem jejich hry.
V nkterch ppadech vykonvaj vedlej hri odlinou
funkci. Vnut nerozhodn slen Likov tuto hru, protoe si
sami chtj zahrt A si to spolu rozdaj. Dostanou ji do ta
kov situace, e v zjmu sv dstojnosti i dobr povsti mus
veejn rozhlsit, jak kivda se j stala. Takov vci se snadno
pihod mladistvm dvtkm, kter jet nedoshla zkonem
stanoven vkov hranice; mon e takov dvenka by docela
rda pokraovala v navzanm pomru, ale protoe byl pro
zrazen nebo njakm zpsobem zneuit, ct, e j nezbv

139

nic jinho ne udlat z milostn zleitosti Hru s ohnm tet


ho stupn.
Podobnou situaci znme dobe u z bible; ostrait Josef se
ubrnil Putifarce, kdy jej chtla vlkat do Hry s ohnm, na
e ona pedvedla klasick nik do hry A si to spolu rozdaj.
Je to vstin pklad toho, jak tvrd hr reaguje na antitezi a
jakmu nebezpe se vystavuj lid, kte jeho hru odmtnou.
Ob tyto hry se spolen poj v dobe znmm Chytn na v
jiku, pi nm ena Bernka nejdve svede a pak ki, e
byla znsilnna; v takov chvli se vkld do hry manel a vyu
ije Bernkova jednn k tomu, aby ho vydral.
Jedna z nejhorch a nejostejch forem Hry s ohnm tet
ho stupn se pomrn asto vyskytuje mezi homosexuly, kte
se setkvaj poprv a kte i bhem jedn hodiny mohou hru vy
stupovat a k vrad. Cynick a zloinn varianty tto hry za
pluj znanou st strnek bulvrnho tisku.
Dtsk prototyp Hry s ohnm je stejn jako v ppad
Frigidn eny; mal holika pimje chlapce, aby se ped n
ponil nebo umazal a pak nad nm ohrnuje nos; klasicky to vy
lil Somerset Maugham v Lidskm dlu a jak u o tom byla
zmnka Dickens ve Velkch nadjch. V tchto ppadech se
jedn o druh stupe Hry s ohnm. V tvrd form, kter
nem daleko k tetmu stupni, si nkdy libuj i nesnenliv a
neurval soused.
ANTITEZE. lovk m monost vyhnout se asti na tto he
nebo udrovat ji v patinch mezch, jestlie je schopen rozli
ovat projevy ryzho citu od tah ve he. Dovede-li se tedy ovl
dat natolik, e nepekro spoleensk meze, me se pjemn
pobavit nevinnm flirtem Ti kroky od tla. Je vak velmi ob
tn vymyslet si njakou bezpenou antitezi na manvr Pu
tifarky; nejlep je v kritickm okamiku zmizet a neudat novou
adresu. V roce 1938 se autor setkal v Aleppu s jednm strnou
cm Josefem, kter takhle zmizel z Caihradu

140

ped dvaaticeti lety, a sice hned pot, co ho bhem obchodn


nvtvy v harmu zahnala jedna ze sultnovch milostnic do
zkch. Natst ml jet dost asu, aby sebral svoji zsobu
zlatch frank, zavel svj obchod a u se nikdy nevrtil.
PBUZN HRY. Musk verze Hry s ohnm je velmi dob
e znma v obchodnch kruzch: Gau pro vechny ppady (a
ona si to pak vylo jinak) nebo Bobeek (a pak dostane vy
hazov).
Analza
Nsledujc analza se tk tetho stupn Hry s ohnm,
protoe prv v n jsou jednotliv prvky nejdramatitji ilu
strovny.
CL: Zlomysln pomsta.
ROLE: Svdkyn, Vlk.
DYNAMIKA (tetho stupn): Penis-Neid, orln nsil. Ti
kroky od tla je falick hra, zatmco Uraen ctnost m
v sob siln anln prvky.
PKLADY: (1) Pokej, j to na tebe eknu, ty kluku umud
lan! (2) Ukivdn ena.
SOCILN MODEL: DOSPL-DOSPL.
DOSPL mu: Promite, prosm, e jsem zael dl, ne jste
oekvala.
DOSPL ena: Ublil jste mi a budete za to pykat.
PSYCHOLOGICK MODEL: DT-DT.
DT (chlapeek): Vid pod za mnou leze!
DT (holika): Pokej, ty darebku j ti uku!
TAHY: (1) ensk svdn; musk optovan svdn.
(2) ensk kapitulace; musk vtzstv. (3) ensk
obaloba; musk zhroucen.
ZISK: (1) Vnitn psychologick vraz nenvisti a projek
ce viny. (2) Vnj psychologick monost vyhnout se ci
tm zaloenm na sexulnch vztazch. (3) Vnitn sociln
Pokej, ty darebku j ti uku! (4) Vnj

141

sociln To je hrozn, vite?, Soud, A si to spolu


rozdaj. (5) Biologick vzjemn sexuln osoovn.
(6) Existenn J za nic nemu.

4/ Hra s punochou
TEZE. Tato hra pat do skupiny Her s ohnm; jejm nejn
padnjm charakteristickm rysem je exhibicionismus, kter je
v podstat hysteri. ena pijde do ciz spolenosti a po velmi
krtk dob ope nohu o idli, pedvd se ve velmi provoka
tivnm postoji a zvol: Boe, j mm smlu u zas mi
pustilo na punoe oko. Toto gesto je vypotno na to, aby
mue sexuln vzruilo a ostatn eny podrdilo. Kad, kdo
odhal zmr pan Likov, se ovem setk s jejm protestem;
Likov hlasit obhajuje svou nevinu nebo obvin svho pro
tivnka a tm se jej hra bl ke klasick He s ohnm. Nedo
staten pizpsobivost pan Likov je tu zvl vrazn.
Zdkakdy ek tak dlouho, aby se nleit pesvdila, s jak
mi lidmi m tu est, nebo jak m svj manvr naasovat. Proto
je jej chovn tak nevhodn a m vliv na to, jak vztah k n
spolenost zaujme. Pes uritou povrchn znalost svta nen
Likov schopna domyslet, co vlastn ovlivuje jej ivot, pro
toe se na lidskou povahu dv pli cynicky. Sna se dokzat,
e vichni ostatn maj lascvn mylenky, a jej DOSPL je nav
dn jejm DTTEM i RODIEM (obyejn lascvn matkou), aby
ignoroval jak vlastn provokativn chovn, tak i dobr mnn
mnoha lid, s ktermi se setkv. Proto tato hra v sob nese
prvky sebeznien.
Jedn se pravdpodobn o falickou variantu hry, jej prbh
je ovlivnn skrytou nejistotou. Orln variantu pedvdj
asto eny, kter jsou o to patologitj, o vyvinutj maj a
dra. Takov eny asto sedvaj s rukama za hlavou tak, aby
mohly co nejvce vypnout prsa; dal pozornost na n

142

pipoutvaj tm, e se zmiuj o jejich velikosti nebo o njakm


patologickm jevu, jakm je napklad njak operace nebo
zhoubn ndor. Nkter druh trapnch rozpak m pravd
podobn vliv na vytvoen anln varianty tto hry. Jejm d
sledkem je pak domnnka, e takov ena se sexuln nabz.
Proto ji tak v symbolitj form provozuj ovdovl eny,
kter neupmn vystavuj na odiv sv vdovstv.
ANTITEZE. eny, o nich byla v tto souvislosti zmnka, se
nedovedou dost dobe pizpsobit a stejn tak nesnej ani an
titeze. Je-li jejich hra ignorovna nebo zastnna chovnm inte
ligentnjch lenek terapeutick skupiny, pak odejdou a u se
mon nevrt. V takovm ppad je teba peliv odliit anti
tezi od represli, protoe ty by byly znamenm, e Likov zv
tzila. eny dovedou vst protitah v takov he mnohem ob
ratnji neli mui, kte v sob ani nenajdou dost odvahy, aby
takovou hru peruili. Je proto lep, kdy se o to ani nepokus a
spolehnou se pi antitezi na diskrtnost ostatnch ptomnch
en.

5/ Kravl
TEZE. Klasick podoba tto hry bv bn mezi pnovitmi
otci a jejich nedosplmi dcerami v takovch rodinch, kde je
matka sexuln zdrenliv. Otec pijde dom ze zamstnn a
vytk sv dcei njak chyby; ta mu drze odmlouv. Jestlie je
dcera skuten drz, uin nkdy prvn tah ona a stetnut se pak
stv nevyhnutelnm. Vsledek zvis na tom, kdo pevezme
iniciativu. Jsou ti monosti: (a) otec se sthne do sv lonice a
prskne za sebou dvemi; (b) dcera utee do sv lonice a
prskne za sebou dvemi; (c) kad z nich odejde do sv lonice
a prskne za sebou dvemi. V kadm z tchto ppad prsknut
dve je znamenm skonen hry na Kravl. Tato hra nabz
sice nouzov,

143

avak inn een sexulnch problm, kter vznikaj v nkte


rch rodinch mezi otci a jejich nedosplmi dcerami. Oba asto
vydr spolu t pod jednou stechou jedin tenkrt, jsou-li na
sebe hrub, a prskn dvemi je pro kadho z nich zdrazn
nm skutenosti, e maj oddlen lonice.
V nkterch rodinch s nzkou rovn se me tato hra
projevit v hroziv a odpuzujc form; v takovch ppadech
ek otec na dceru pokad, kdy odela na schzku s chlapcem,
a po nvratu podrob peliv prohldce jak dceru, tak jej prdlo,
aby se pesvdil, e nedolo k pohlavnmu styku. I sebemen
podezen vyvolv divokou hdku, kter nkdy kon i tm, e
otec vyhod dceru z domova teba uprosted noci. Bhem asu
se vak proda stejn pihls o sv prva nedolo-li k tomu
u tto noci, pak se to jist stane v pt nebo v nkter z dalch
noc. Otcovo podezen je pak oprvnn; jasn to d najevo
tak matce, kter jenom bezmocn pihl, zatmco tohle
vechno se odehrv ped jejma oima.
Obecn si vak na Kravl mohou hrt vichni lid, kte hle
daj, jak se vyhnout sexulnm stykm. Bn se to napklad
projevuje v zvren fzi Frigidn eny. Tato hra se pomrn
vzcn vyskytuje mezi nedosplmi chlapci a jejich enskmi
pbuznmi, protoe chlapci maj vdycky vt monost vytratit
se veer z domu ne ostatn lenov rodiny. V ranjm vku si
brati a sestry vytvo obyejn innj bariry a sten
ukojen jim sktaj jejich vzjemn stetnut; fyzick zpolen je
v kadm vku motivovno nm jinm; polorituln formu
Kravlu podporuj ve Spojench sttech televize, film, peda
gogick instituce i mldenick organizace. V anglickch vy
ch vrstvch to bv (nebo bvalo) povaovno za nevhodn a
pslun energie se ventiluje v dobe zench Kravlech na
sportovnch hitch.
ANTITEZE. Kravl nen otci tak nepjemn, jak by si rd
namluvil, a vtinou to bv dcera, kdo provede inn

144

protitah pomoc brzk, asto pedasn nebo i vynucen svatby.


Je-li to psychologicky mon, mla by se k protitahu odhodlat
matka a snait se, aby se njak zbavila sv pomrn nebo abso
lutn frigidity. Hra me i skonit, jestlie si otec najde sexuln
zjmy mimo rodinu, to vak vede asto k dalm komplikacm.
V ppad manelskch dvojic je antiteze stejn jako u
Frigidn eny nebo u Frigidnho mue.
Za pslunch okolnost me Kravl zcela pirozen vy
stit Soudem.

145

Kapitola dest

Hry podsvt

Vzhledem k tomu, e do soudnch sn, vyetujcch orgn a


npravnch zazen stle vce pronikaj pomocn profese a
e stoup vzdln kriminolog i zamstnanc instituc na
ochranu zkona, mli by si vichni zainteresovan uvdomit, e
v podsvt ve vzen i mimo n stle vce ovldaj pole
bn typy her. Mezi n pat: Zlodji a policajti, Jak vzt
roha a Te ho vezmem na hl.

l/ Zlodji a policajti
TEZE. Protoe vtina zloinc neme strce zkona ani
ctit, zd se, e stejn ne-li dokonce vt poten jim p
sob vyhldka na oblafnut policie ne zisk, kter jim plyne z
jejich zloin. Tyto zloiny na DOSPL rovni jsou vlastn hry,
kter provozuj urit jedinci pro materiln prospch zskan
lup; na DTSK rovni se vak jedn o vzruen pi honice o
nik a odreagovn.
Je zajmav, e dtskm prototypem Zlodj a policajt
nen hra na zlodje a policajty, ale hra na schovvanou, jejm
zkladnm rysem je rozmrzelost nad prozrazenm krytem.
Men dti to bez obalu dvaj najevo. Najde-li je otec pli
snadno, rozmrzelost se sice dostav, ale dt zrove pichz

146

o poitek z dalho schovvn. Jestlie je otec dobr hr, v,


jak na to: otl s nalezenm krytu, nae mu synek dv zna
men: pokikuje na nj, nm bouchne nebo do neho str.
Tak nut otce, aby ho nael, ale pesto nad tm projevuje roz
mrzelost; tentokrt se ale pitom vce pobavil, protoe napt se
stupovalo. Jestlie se otec vzd a kryt nenajde, chlapec mv
obyejn spe pocit zklamn ne vtzstv; protoe o legraci ze
schovn nepiel, pot vz zejm v nem jinm. Chlapec je
zklamn proto, e nebyl chycen. Kdy pijde ada na otce, aby
se schoval, uvdomuje si, e nesm svho synka pelstvat p
li dlouho, ale jenom potud, aby mu nezkazil zbavu; a je nato
lik moudr, e se tv rozmrzele, kdy ho kluk najde. Brzy se
tedy jasn uke, e bt chycen je vlastn to, emu se k v
hra.
Hra na schovvanou nen proto jen kratochvl, ale skutenou
hrou. Na sociln rovni se jedn o souboj vtipu a nejvt
uspokojen z nho plyne tenkrt, jestlie DOSPL kadho hre
dl, co me; na psychologick rovni se vak d stejnmi
pravidly jako hazardn hra, k n byl Lika donucen a v n mus
jeho DOSPL prohrt, aby jeho DT zvtzilo. Antiteze tedy zn:
nedat se chytit. Jestlie si nkter ze starch dt opravdu najde
bezpenou skr, ostatn ho pokldaj za patnho sportovce,
protoe kaz hru. Takov chlapec zbav hru DTSKHO prvku a
pemn celou zleitost v DOSPL postup. U nehraje pro z
bavu; dostal se na stejnou rove jako majitel kasina nebo n
kte profesionln zloinci, kterm jde skuten vc o penze
ne o sport.
Zd se, e existuj dva vrazn typy nenapravitelnch zloin
c: jedni, kte pchaj zloiny pedevm pro penze, a druz,
kte ve sv innosti vid hru mezi nimi se pohybuje velik
skupina tch, kte to hraj na ob strany. Favorit velik v
robce penz jeho DT skuten nechce bt (a podle statistiky
tak mlokdy bv) chyceno; nepolapiteln lovk, kter za
vech okolnost v, jak to zadit. Na opanm

147

konci ady stoj vn outsider lovk, kter si hraje na


Zlodje a policajty (ZAP), ale vtinou na tom bv finann
dost patn. Zd se, e vjimky v jeho ppad vyplvaj spe
ze tst ne z obratnosti; po ase obyejn i ti astnj outsi
der. se dostanou do situace, do n je zavede jejich DT spe
si stskaj, ne vskaj.
Hr ZAP, kterm se zde zabvme, pipomn nktermi
svmi rysy Alkoholika. Me stdat sv role a pechzet od
Zlodje k Policajtovi a naopak. V nkterch ppadech ped
stavuje ve dne RODIOVSKHO Policajta a v noci DTSKHO Zlodje.
Mnoho Zlodj m v sob kus Policajta a naopak. Jestlie se
zloinec polep, me pevzt roli Spasitele, stt se socilnm
pracovnkem nebo misionem; ale v tto he nehraje Spasitel
zdaleka tak dleitou roli jako v Alkoholikovi. Ve vtin p
pad se stvaj role Zlodj osudem jejich pedstavitel a kad
z nich si vytvo svj vlastn modus operandi* pro to, jakm
zpsobem chce bt chycen. Me to svm Policajtm bu vel
mi ulehit, nebo siln ztit.
V podobn situaci jsou tak hazardn hri. Na sociln nebo
sociologick rovni je profesionln hazardn hr lovk, jeho
hlavnm ivotnm zjmem je hazardn hra. Na psychologick
rovni se vak hazardn hri skldaj ze dvou typ lid. Jedni
trv svj as hazardem, tj. zahrvaj si s osudem; u tchto lid je
sla DOSPL touhy po vtzstv pehluovna pouze silou DTSK
poteby prohrt. Druhm typem hazardr jsou vlastnci heren,
kte si a obyejn velmi dobe vydlvaj na ivobyt tm,
e poskytuj hazardnm hrm pleitost ke he; oni sami se
hry nezastn a sna se j vyhnout, tebae pleitostn a za
uritch okolnost si dopej poitku ze hry stejn tak, jako kdy
si skuten zloinci obas zahraj na ZAP.
Tm je mono vysvtlit, pro sociologick a psychologick
* zpsob jednn (pozn. p.).

148

studie zloinnosti bvaj vtinou nejasn a neinn; zabvaj


se toti dvma odlinmi typy lid, kter nen mon od sebe
dostaten odliit pomoc obvyklch teoretickch nebo empi
rickch systm. Tot se projevuje pi studiu hazardnch hr.
Analzy penos a her nabzej tmto oblastem okamit een.
Odstrauj nejasnost tm, e rozliuj hre a skuten profe
sionly spoleensk spodiny z hlediska penosu.
Od tto veobecn teze je mon pejt ke zven spe
cifickch ppad. Nkte lupii vykonvaj svou prci bez je
dinho zbytenho pohybu. Lupi typu Zlodji a policajti za
nechv na mst inu navtvenku ve form zbytenho vanda
lismu, jakm je napklad zapinn nkladnho atstva vm
ky a exkrementy. Prav bankovn lupi podle dosavadnch
zkuenost uin vechna mon opaten, aby se vyhnul n
sil; bankovn lupi ZAP hled jenom pleitost k tomu, aby
ventiloval svj hnv. Prav zloinec si jako kad odbornk po
trp na to, aby odvedl prci tak istou, jak je to za danch
okolnost mon. Zloinec druhu ZAP si potebuje bhem sv
prce zchladit hu. O skutench odborncch je znmo, e se
nepust do prce dv, dokud nemaj vechno pipraveno, jak se
slu a pat; hr ZAP je ochoten pustit se do boje se zkonem s
holma rukama. Ale i prav profesionl se podle monost dob
e seznm s hrou ZAP. Jestlie napklad len jeho gangu
projev o tuto hru plin zjem, a to v takovm rozsahu, e tm
dv v szku svoji prci, a zane-li se u nho projevovat poteba
dt se chytit, ostatn lenov gangu podniknou drastick opat
en, aby se to vckrt neopakovalo. Snad prv proto prav
profesionl mlokdy padne policii do rukou a z toho dvodu
tak jen zdka bv pedmtem sociologickho, psychologick
ho a psychiatrickho vzkumu; tot plat u hazardnch hr.
Vtina zskanch klinickch vdomost o zloincch a
hazardnch hrch se proto tk spe pouhch hr ne
pravch profesionl.
Kleptomani (na rozdl od profesionlnch krmskch zlo-

149

dj) jsou dkazem, jak znan jsou rozeny mrnj formy


ZAP. Velik mnostv obyvatel zpadnch stt hraje ZAP prav
dpodobn aspo ve sv fantazii, a to je jednm z dvod, pro
tam jdou noviny tak na odbyt. Fantazie takovch lid se asto
projevuje v pedstavch o dokonal vrad, co m bt nej
tvrd mon pklad hry, kterou je mono dokonale pelstt poli
cii.
Variantou ZAP jsou Revizoi a zlodji; defraudanti se pi n
d stejnmi pravidly a usiluj o stejn vsledek prv tak jako
paerci pi he Celnci a zlodji. Zvltn pozornost si zaslou
varianta Soudu pro zloince. Navzdory vem opatenm
bv i profesionl nkdy zaten a postaven ped soud. Dv se
na Soud jako na postup, pi nm se mus dit pokyny svho
prvnho zstupce.
Vystupuje-li zde advokt jako favorit, pak je Soud pro nj v
zsad jenom utknm s porotou a elem tohoto utkn je zvt
zit, nikoli prohrt. Velk st veejnosti povauje takovou
innost advokta za konstruktivn hru.
ANTITEZE. Antiteze se bude tkat spe kvalifikovanch kri
minolog ne psychiatr. Policie a justin apart nejsou zru
kou antiteze, hraj pouze sv role podle pravidel stanovench
spolenost.
Je teba zdraznit jet jednu okolnost. Pracovnci ve vzku
mu kriminologie mohou bu vtipkovat o tom, e nkte zloin
ci se chovaj, jako by mli z honiky radost a pli si bt dopa
deni, nebo se mohou touto mylenkou vn zabvat a uznat jej
platnost. Neprojevili vak zatm dost snahy, aby pipustili, e
tento akademick faktor hraje v jejich vn prci rozhodu
jc roli. Zatm toti neexistuje zpsob, jak obnait tento rys
bnmi metodami psychologickho vzkumu. Vyetovatel
mus proto bu kritick bod opominout, protoe ho neme
zvldnout svmi vzkumnmi prostedky, nebo si mus zvolit
prostedky jin. Skutenost zstv, e dosavadn nstroje kri
minologie zatm neusnadnily een ani

150

jedinho z jejch problm. Pracovnci pslunho vzkumu by


proto byli na tom lpe, kdyby se oprostili od starch metod a
pustili se do een svch problm novm zpsobem. Pokud se
ve vzkumu kriminologie bude ve vtin ppad pokldat hra
ZAP za skuten jdro vci a ne pouze za zajmavou anomlii,
pak jeho pracovnci budou i nadle vnovat sv sly podrunm
vcem, doktrnm, okrajovm jevm nebo bezvznamnm
prvkm.1/
Analza
TEZE: Zkus, jestli m chyt.
CL: Zskn sebejistoty.
ROLE: Zlodj, Policajt (Soudce).
DYNAMIKA: Falick dotrn, napklad (1) hra na schov
vanou, baba, (2) Zloin.
SOCILN MODEL: RODI-DT.
DT: Zkus, jestli m chyt.
RODI: To je moje starost.
PSYCHOLOGICK MODEL: RODI-DT.
RODI: Aha! U ses prozradil.
TAHY: (1) L vzvy k boji, B rozmrzelost. (2) L
kryt, B pocit marnosti. (3) L provokace, B vtz
stv.
ZISK: (1) Vnitn psychologick materiln odkodnn za
star kivdy. (2) Vnj psychologick antifobie. (3)
Vnitn sociln Zkus, jestli m chyt. (4) Vnj soci
ln Mlem mi to vylo (zbava Mlem jim to vylo).
(5) Biologick vymknut. (6) Existenn J nikdy nic
nevyhraju.

2/ Jak vzt roha


TEZE. Historie ns u, e ztrtu svobody snej nejlpe ti
vzni, kte dovedou zaplnit svj as njakou innost, zba-

151

vou nebo hrou. Tuto skutenost si zejm velmi dobe uvdo


muje policie jako nstroj politick moci, o n je znmo, e
dovede zlomit vzn prost tm, e mu nedovol dnou innost
a ponechv ho ve stavu spoleensk deprivace.
Oblbenou innost osamlch vz je ten nebo psan knih
a jejich nejoblbenj zbavou tk; nkte z vz, kte tuto
innost provdli v praxi, se tm velmi proslavili napklad
Casanova nebo baron Trenek.
Oblbenou hrou, kter se asto vyskytuje i v nemocnicch a
sanatorich, je Jak vzt roha (Chci ven). Je vak teba odliit
ji od operace (viz str. 52) tho jmna, kter se k Dobr
chovn. Vze, kter se chce skuten dostat na svobodu, zjis
t, jak by se ml chovat k nadzenm, aby byl proputn co
mon nejdve. V dnen dob stejnho cle doshne asto i ten,
kdo sprvn hraje Psychiatrii typu skupinov terapie. Hru
Chci ven vak ve znan me provozuj vzni nebo pacienti,
jejich DT se ven dostat nechce. Pedstraj Dobr chovn,
ale v kritickm okamiku je sami sabotuj tak, aby proputni
nebyli. Take pi Dobrm chovn spolen pracuj RODI,
DOSPL i DT na tom, aby byli proputni z vazby; ve he Chci
ven RODI i DOSPL provdj pedepsan tahy a do kritickho
okamiku, kdy DT, je se vlastn obv vyhldky na riskantn
nvrat do nejistho svta, nabv vrchu a spolen sil pekaz.
Hra Chci ven se koncem tictch let bn vyskytovala mezi
nmeckmi emigranty, kte po pjezdu do Spojench stt
podlhali tkm psychzm a museli se lit. Jakmile se jejich
zdravotn stav zlepil, dali, aby byli proputni z nemocnice;
ale jak se den jejich proputn blil, pznaky psychzy se u
nich objevily znovu.
ANTITEZE. Jsou-li odpovdn initel dost byst, rozeznaj,
kte vzni hraj Dobr chovn a kte Chci ven, a mohou
pak jednotliv ppady eit na patin rovni. Ke skupinov te
rapii vak bvaj asto pizvni i nezkuen za-

152

tenci. Kompetentn psychiatr, kter u m se skupinovou te


rapi znan zkuenosti, vak v, e vzni v psychiatricky
zench vznicch se k uvedenm hrm velmi asto uchyluj, a
proto si na n dv dobr pozor a hled se jich zbavit hned v po
ten fzi skupinov lby. Jeliko Dobr chovn pat k
upmnm operacm, me i terapeut takto k nmu pistupovat
a neukod, bude-li o nm diskutovat oteven. Na druh stran
Chci ven vyaduje aktivn terapii, m-li naruen vze opt
nabt sv dvj duevn rovnovhy.
PBUZN HRY. Operace Muste m vyslechnout m
mnoho spolenho s hrou Chci ven. Chovanec njak instituce
nebo klient dobroinn organizace vyuije svho prva a jde si
stovat. Stnost bv vtinou zcela nepodstatn. Dotyn po
uv tto pleitosti hlavn proto, aby se ujistil, e ho pslun
msta vyslechnou. Jestlie se odpovdn pracovnk domnv, e
ten lovk ek kladn vyzen sv stnosti, a odmtne ji jako
pli nronou, mohou z toho vzniknout znan pote. Uzn-li
pednesen nroky, pak je dotyn zv. Sta vak, vyslechneli ednk stnost se zjmem a trpliv; hr Muste m vy
slechnout se tm uklidn, nebude dlat pote a o nic jinho u
dat nebude. Pslun ednk by ml poznat, kdy se jedn
pouze o Muste m vyslechnout a kdy o oprvnn nroky na
nhradu kod.2/
Do tto skupiny pat tak Hanba, fuj! U skutenho zloin
ce me bt tento vkik projevem opravdov snahy dostat se
ven a je v takovm ppad soust jeho postupu. Avak vze,
kter provozuje Hanba, fuj! jako hru, neki proto, aby se
skuten dostal ven, protoe kdyby se mu to nhodou podailo,
neml by u pro hulkat.

153

3/ Te ho vezmem na hl
TEZE. Prototypem tto hry je senzan keft, velkorys
podfuk; k VEHL se vak ad tak mnoho drobnjch podvd
k a dokonce i chytn na vjiku. M-li hr takov lumpr
ny v krvi, neme pi VEHL nikdy prohrt; Lika toti mus
ci Bernkovi u pi prvnm tahu, e Pepek ten trouba poct
vej si zrovna k o to, aby ho vzali na hl. Jestlie je Be
rnek naprosto estn lovk, bu se Pepka zastane, nebo ho
bude varovat; v naem ppad je to vak rovn darebk a s
podvodem souhlas. Ale tsn pedtm, ne Pepek sko na pek,
dojde k neekanmu zvratu a Bernek zjist, e piel o vecko,
co do podniku investoval. Nebo se Pepek objev zrovna v tom
okamiku, kdy na nho ti poveden kumpni ij boudu, a Be
rnek, kter se v thle zleitosti dil vlastnmi pravidly podle
svch svrznch nzor na est, zjist najednou, e se mus pi
zpsobit novmu vvoji situace a hrt Pepkovi do noty, co mu
jde stran proti srsti.
Od vyhldnut obti se kupodivu oekv, e bude znt
pravidla VEHL a dit se jimi. Podvodnci mus potat s tm,
e naplen Pepek spust velik pokik; je to riziko jejich povo
ln a nebudou Pepkovi ani zazlvat, kdy se obrt o pomoc k
policii; uznaj dokonce, e Pepek mus i trochu lht, aby nevypa
dal jako pln blbeek. Zajde-li vak pli daleko a falen je
obvin napklad z krdee, pak u zan tak fixlovat, a to si
oni nenechaj lbit. Dostane-li se na druh stran do malru pod
vodnk, protoe si za svou ob vybral opilce, neme od svch
kumpn ekat dn sympatie, protoe ml vdt, e k tak ne
vhodnmu postupu se sniovat nesm. Stejnou reakci mus e
kat, kdy je tak hloup a za svou ob si vybere lovka, kter
m smysl pro humor; je toti dobe znmo, e lid se smyslem
pro humor nejsou dost spolehliv na to, aby zcela vn ab
solvovali cel prbh VEHL

154

a vydreli a k zvren he na Zlodje a policajty. Zkuen


podvodnci se velmi obvaj takovch obt, kterm je nakonec
k smchu, e se daly naplit.
Je teba zdraznit, e VEHL nepat mezi kanadsk erty; pi
kanadskm ertku by Pepek toti skuten utrpl kodu, zatm
co VEHL se me obrtit v jeho prospch a pokozenm nako
nec zstv inicitor Lika.
Kanadsk ertky tak pat mezi kratochvle, ale VEHL je
hra, pi n je ert narafien tak, e psob jako bumerang.
Z uvedenho vyplv, e VEHL je t nebo tylenn hra, v
n tvrtou roli pebr policie, a e m vztah ke he A si to
spolu rozdaj.
Poznmka
Zvltn dk pat dr. Franklinu Ernstovi z Kalifornskho l
kaskho stediska ve Vacavillu, panu Williamu Collinsovi z Ka
lifornskho rehabilitanho stediska v Norco a panu Laurenci
Meansovi z Kalifornskho institutu pro mue v Tehachapi za
jejich soustavn zjem pi studiu hry Zlodji a policajti i za
jejich prospn diskuse a kritick pojednn.

Odkazy
1

/ Frederick Wiseman v lnku Psychiatry and the Law: Use and Abuse of
Psychiatry in a Murder Case (Psychiatrie a zkon: Vyuit a zneuit psy
chiatrie v ppadu vrady), American Journal oj Psychiatry, . 118, str. 289
299, objasuje jeden tragick ppad hry Zlodji a policajti. Tk se
tiadvacetiletho mladka, kter zastelil svou snoubenku a pak se el sm
udat na policii. Nastaly urit komplikace, protoe policie neuvila jeho
pbhu, dokud jej tyikrt nezopakoval. Mladk nakonec prohlsil: Zdlo
se mi prost, e cel mj ivot smuje k tomu, abych skonil na elek
trickm kesle. Kdy u se stalo to, co se stalo, pak to tak asi mlo bt. Au
tor uvd, e bylo a k smchu, kdy se oekvalo od poroty sloen z laik,
e porozum sloit psychiatrick expertize, pln odbornch vraz,

155

je byla soudu pedloena. Terminologie pouvan pi analze her


umouje vystihnout jdro problmu zcela prostmi slovy: Devtilet
chlapec dojde k nzoru (z dvod, je soudu jasn pednesl), e jednoho
dne mus skonit na elektrickm kesle. Zabv se tm cel svj ivot,
pouije sv snoubenky jako prostedku k dosaen tohoto cle a nakonec
se sm ud.
2
/ Dodaten informace o he Zlodji a policajti, jako i o dalch hrch
provozovanch chovanci vznic najdete v lnku F. H. Ernsta a W. C.
Keatinga, Psychiatrie Treatment of the California Felon (Psychiatrick
lba kalifornskho zloince), American Journal of Psychiatry, . 120,
str. 974-979, ronk 1964.

156

Kapitola jedenct

Hry v poradnch

Pro profesionlnho analytika her je nanejv dleit, aby si


dobe vmal her, je jsou s neobyejnou houevnatost uplat
ovny v poradnch veho druhu, obvykle v terapeutickch
situacch; psychoanalytik je me pohotov zkoumat hned na
mst. Jsou znmy ti typy tchto her podle toho, kdo vystu
puje v roli inicitora.
1/ Hry provozovan lkai a pracovnky pslunch or
ganizac: Myslm to s vmi dobe a Psychiatrie.
2/ Hry provozovan lidmi s odbornm vcvikem, kte se
stanou pacienty v terapeutickch skupinch pat mezi n na
pklad Sklenk.
3/ Hry, v kterch si libuj pacienti a klienti amati: Sociln
ppad, Naivka, Budikniemu a Protza.

1/ Sklenk
TEZE. Sklenk je jednou z variant Psychiatrie a s ve
likm zaujetm se mu vnuj mlad pracovnci rznch odvtv
spoleenskch vd, jako napklad psychologov na klinikch.
Tito mlad lid rdi provozuj asto ertovnm zpsobem
ve spolenosti svch koleg tzv. Psychoanalzu, piem u
vaj takovch vraz jako Vae averze z vs pmo i

157

nebo Do jak mry mohou bt obrann mechanismy me


chanick? Bv to obyejn nekodn a docela pjemn z
bava, na kterou je mon dvat se jako na normln fzi zs
kvn zkuenost; a je-li ve skupin nkolik npaditch lid,
me se lovk pitom i dobe pobavit. (Autorova oblben frze
zn: Vidm, e u nm opt nastal Tden venrodnho
blbnut.) I tito mlad lid, stejn jako pacienti v psychoterapeu
tickch skupinch, maj sklon zabvat se touto vzjemnou kri
tikou; jeliko vak nen v takov situaci nijak zvl inn,
mla by bt usmrnna lkaem. Cel akce se pak snadno me
zmnit ve hru na Sklenk.
Mezi novopeenmi absolventy vysokch kol se v souasn
dob projevuje vrazn tendence pehnan respektovat vechno,
emu oni kaj ryz city. Jet ne se tento cit vbec njak
projev, bv s velikm gustem podroben dkladn analze. Po
pedbnm oznmen je onen cit popsn. nebo spe pedvdn
skupin, jako by se jednalo o vzcnou kvtinu, na ni je teba z
rat s posvtnm asem. Reakc ostatnch len pijm vy
stavovatel s neobyejn vnou tv, zatmco oni ho pozoruj
dstojn jako znalci v botanick zahrad. Problm, jak se zd,
spov v argonu analytik her v tom, zdali tento cit je
dost dobr k tomu, aby mohl bt vystaven na Nrodn pehldce
cit. Zainteresovan mohou stroze odmtnout dotrn a pilhav
otzky psychiatra, jako by se jednalo o njakho tupce, kter ne
ohrabanmi prsty drt kehk pltky exotickho kvtu, jen se
rozvj pouze jednou za sto let. Lka si ale pochopiteln uvdo
muje, e nezbv ne kvtinu rozpitvat, chce-li porozumt jej
anatomii a fyziologii.
ANTITEZE. Antiteze rozhodujc pro postup len spov
prv v ironii ve uvedenho postupu. Je-li Sklenku
umonno, aby v nm ve bujelo bez omezen, me tato hra
pokraovat po cel roky beze zmny, nae pacient propadne
pocitu, e u m terapeutick zkuenosti, pi nich pro-

158

jevoval averze a nauil se elit citm tak obratn, e tm zs


kal urit vhody ped svmi mn astnmi kolegy. Zatm se
vak projevilo jen velmi mlo dynamicky vznamnch akc a
as investovan do cel zleitosti urit nebyl vyuit k maxi
mlnmu zlepen zdravotnho stavu pacient.
Ironie, s jakou je tato hra popisovna, nen namena proti pa
cientm, ale proti jejich uitelm a kulturnmu prosted, je vy
volv tak pehnanou pecitlivlost. Je-li nkter skeptick po
znmka sprvn naasovan, me postienmu umonit, aby se
spn odpoutal od vlivu afektovanho RODIE a postupn se
zbavil zmrnho silctv ve vzjemnch stycch. Lid tohoto
druhu by nemli pstovat sv city v jaksi sklenkov atmosfe,
ale mli by jim naopak dovolit pirozen vvoj, aby po jejich
dozrn mohli sklzet sladk plody.
Nejvtm pnosem tto hry je zejm vnj psychologick
zisk, protoe dv monost vyhnout se dvrnm vztahm tm,
e lovk si vytvo zvltn podmnky, za nich me dvat
svm citm prchod a souasn se i obrnit proti reakci jinch li
d.

2/ Myslm to s vmi dobe


TEZE. Tato hra nen vymezena pouze psychoterapeutikm a
pracovnkm sociln pe, ale provozuj ji obvykle odbornci
veho druhu. V jej nejrozvinutj podob ji vak meme najt
nejastji mezi socilnmi pracovnky, kte u proli uritm
druhem odbornho vcviku. Autor ml monost pochopit anal
zu tto hry za zvltnch okolnost. Vichni hri pokeru a
na dva, psychologa a obchodnka u nechali hry. Obchodnk,
kter ml velmi dobr karty, vsadil; psycholog, kter ml vhru
jistou, zvil szku. Obchodnka to vyvedlo z mry a zneklidnl,
nae psycholog ertovn prohodil:

159

Jenom se nevzruujte, j to s vmi myslm dobe! Obchodnk


zavhal, ale nakonec dal v szku vechno, co ml. Psycholog
shrbl vhru a obchodnk znechucen odhodil sv karty. Ostatn
ptomn se ertku psychologa srden zasmli a poraen
truchliv poznamenal: Moc dobe jste to myslel! Psycholog
vrhl znaleck pohled na autora, dvaje tak najevo, e si tak za
ertoval vlastn jen na et psychiatrick profese. Prv v tom
okamiku se jasn projevila struktura tto hry.
Sociln pracovnk nebo lka nebo kterkoliv odbornk dv
svmu klientu nebo pacientovi njakou radu. Pacient se po ase
vrt a prohls, e nvrh odbornka neml douc vsledek.
Ten bezmocn pokr nad svm nespchem rameny a zkus to
znovu. Kdyby byl pozornj, mohl by v tom okamiku zazna
menat nznak pocitu marnosti, pesto vak zane zkouet znovu.
Obyejn nepovauje za nutn ptrat po pohnutkch, kter ho k
takovmu jednn vedou, protoe je mu znmo, e jeho stejn
vzdlan a vycvien kolegov dlaj vtinou tot a e on sm
postupuje sprvn; konen i jeho nadzen ho v tom podporuj.
Naraz-li takov pracovnk na tvrdho hre, napklad na n
jakho zarytho palika, uvdom si, e je pro nj stle ob
tnj zbavit se pocitu neschopnosti. V tom okamiku se za
nou rodit pote a tato situace se bude zvolna jet zhorovat.
Je-li rdce navc jet smola, me jednoho dne narazit na vz
teklho paranoika, kter se na nj pit se zuivm kikem:
Vidte, k emu jste m dohnal! Pocit marnosti v tomto ppad
jet zvrazuje vyslovenou i nevyslovenou mylenku: Ale j
to s vmi myslel dobe! Rozhoen nad nevdkem klienta
me zpsobit znan utrpen a upozornit na sloit pohnutky
ovlivujc takov chovn. Toto rozhoen je klientovou v
hrou.
Legln poradce vak nen mono zamovat za lidi, kte
hraj Myslm to s vmi dobe (MYTODO); vroky jako Uvi
dme, co se s tm d dlat, Njak u to zadme,

160

Jsem tady proto, abych vm pomohl nebo Za vyzen sv


dosti zaplatte... se velmi li od vty Myslm to s vmi
dobe. Prvn tyi vroky pedstavuj poctiv DOSPL nabdky
odborn kvalifikovanch pracovnk, kte jsou zoufalmu pa
cientu nebo klientovi k dispozici; MYTODO v sob skrv ved
lej pohnutku, kter m na konen vsledek vt vliv ne
profesionln zdatnost. Tato pohnutka vychz ze stanoviska, e
lid nedovedou bt vdn a e se jim ned vit. Vyhldka na
spch je pro RODIE v profesionlovi patnm znamenm, pro
toe spch by mohl ohrozit jeho pozici. Hr MYTODO po
tebuje zruku, e jeho pomoc nebude pijata bez ohledu na
to, s jakm silm je nabzena. Klient pak na to reaguje slovy
Vidte, e se snam nebo Mn u nikdo nepome.
Prunj hri se mohou uchlit ke kompromisu: je v podku,
kdy lid pijmou nabdnutou pomoc, ovem za pedpokladu, e
si s tm daj hodn naas. Z toho dvodu lka nkdy ct, e by
se div neml omluvit za rychl spch len, protoe v, e na
schzi zdravotnickho personlu ho nkte z jeho koleg budou
za to kritizovat. Na rozdl od tvrdch hr MYTODO, jakch
je mezi socilnmi pracovnky spousta, existuj tak dob
prvnci, kte pomhaj svm klientm bez osobnho zaujet
nebo sentimentality. Jejich vysok odbornost zde nastupuje
namsto pedstran horlivosti.
Zd se, e nkter koly pro sociln pracovnky jsou spe z
kladnou pro vcvik profesionlnch hr MYTODO, a jejich
absolventi se proto jen velmi neradi vzdvaj asti na tto he.
Pklad, kter pome objasnit nkter z pedchzejcch bod,
je uveden v popisu doplkov hry Sociln ppad.
Hra MYTODO a jej varianty se bn vyskytuj v kado
dennm ivot. Velmi ochotn ji hrvaj dob ptel rodiny a
pbuzn (napklad Seenu vm to za velkoobchodn cenu) i
dospl lid, kte se zabvaj veejnou p o dti. S oblibou

161

ji pstuj samozejm i rodie, a jejich potomci je obyejn do


pluj hrou Vid, k emu jste m dohnali. MYTODO na soci
ln rovni me bt obdobou Kazisvta, piem pslun
initel psob kodu spe svou ochotou ne pudov; jako ob
zde vystupuje klient, kter me hrt e j mm vn takovou
smlu nebo nkterou z variant tto hry.
ANTITEZE. Profesionl si me vybrat nkolik monost, jak
naloit s vyzvnm k tto he, a jeho vbr bude zviset na tom,
jak je jeho vztah k pacientovi, zvl se zetelem k jeho DTTI.
1/ Klasickou psychoanalytickou antitezi bude pacient velmi
tko snet, protoe je dosti neetrn a obtn. Lka mus na
prosto ignorovat vechny jeho vzvy. Pacient se pak sna stle
vc a vc. Obas upadne do stavu zoufalstv a jeho hnv nebo
deprese jsou charakteristickm znamenm, e lka mu hru pe
kazil. Za tto situace se me pistoupit k uiten konfrontaci.
2/ O mnohem jemnj (ne vak opatrnou) konfrontaci se
me lka pokusit u pi prvn nvtv. D pacientovi jasn na
vdom, e je lka a nikoliv jeho manaer.
3/ Jet jemnj metodou je uveden pacienta do terapeutick
skupiny; lka pak ponech na ostatnch pacientech, aby cel
problm vyeili sami.
4/ U mimodn naruench pacient bv v poten fzi
nutn, aby nkdo hrl s nm. Takov pacienti maj bt sveni
pi psychiatra, kter jako lka jim me jednak pedepsat lky
a jednak tak doporuit i nkter hygienick opaten; pi len
takovch nemocnch maj svou cenu i nyn, v dob utiujcch
prostedk. Pedepe-li lka hygienick reim zahrnujc
spolen s lky i koupele, cvien, odpoinek a pravidelnou
stravu, pacient (1) pln pedepsan reim a ct se lpe, (2) pln
pedepsan reim neochotn a stuje si, e mu nepomh, (3)
zmn se mimochodem, e u zapomnl, jak dodrovat jednot
liv instrukce nebo e u

162

reim vbec nepln, protoe mu nijak nepomhal. Ve druhm a


tetm ppad zle na psychiatrovi, aby rozhodl, zdali pacient
je v tomto okamiku zpsobil pro analzu her, nebo jestli mu
m navrhnout jinou formu len, kter by ho pipravila na poz
dj psychoterapii. Ne se psychiatr rozhodne k dalmu postu
pu, ml by nejdve peliv zvit vztah mezi vhodnost reimu
a pacientovou snahou vthnout ho do hry. Pro pacienta zase zn
antiteze takto: Nemuste mi kat, co mm dlat, abych se
dostal ze svch pot, ale j eknu vm, co mte dlat vy, abyste
mi pomohl. Je-li o lkai znmo, e je Kazisvt, pak mus pa
cient uplatnit tuto sprvnou antitezi: O mne se nestarejte, ale
pomozte radji jemu. Bohuel zarputil hri Myslm to s
vmi dobe obyejn postrdaj smysl pro humor. Lkai vti
nou s velikou nelibost pijmaj protitahy pacienta, a to me
mt za nsledek, e pacient si vyslou celoivotn z lkae. V
kadodennm ivot by se k takovm tahm mlo pistupovat a
tehdy, kdy je lovk pipraven dothnout je nemilosrdn a do
konce a vzt na sebe vechny mon nsledky. Kdy napklad
odmtnete pbuznho, kter vm to seene za velkoobchodn
cenu, mete tm vyvolat vn domc neshody.
Analza
TEZE: Nikdo nechce udlat to, co km.
CL: Zmrnn pocitu viny.
ROLE: Pomocnk, Klient.
DYNAMIKA: Masochismus.
PKLADY: (1) Dt se u, rodie se do toho pletou. (2) So
ciln pracovnk a klient.
SOCILN MODEL: RODI-DT.
DT: Co mm te dlat?
RODI: Tohle bude dlat!
PSYCHOLOGICK MODEL: RODI-DT.
RODI: V tom se vyznni, do toho mi nemluv.

163

DT:

J ti doku, e ne.
TAHY: (1) Poadovan instrukce poskytnut instrukce. (2)
Nevhodn postup vtka. (3) Dkaz, e postup byl chybn
pedpokldan omluva.
ZISK: (1) Vnitn psychologick muednictv. (2) Vnj
psychologick monost vyhnout se odhalen vlastnch ne
dostatk. (3) Vnitn sociln Rodiovsk sdruen
projektivnho typu; nevdk. (4) Vnj sociln Psy
chiatrie projektivnho typu. (5) Biologick polek od kli
enta, pohlazen od nadzenho. (6) Existenn Lidi jsou
nevdn.

3/ Sociln ppad
TEZE. Tezi tto hry nejlpe vystihl Henry Miller ve svm
romn Kolos z Maroussi: Muselo se to pihodit nkdy v tom
roce, kdy jsem hledal prci, ani jsem ml nejmen chu nja
kou pijmout. Vzpomnm si tak, e jsem se vbec ani nenam
hal pest si v novinch nabdky volnch mst, akoliv jsem v
dl, jak jsem na tom bled.
Tato hra je jednou z dalch variant Myslm to s vmi dobe
(MYTODO), jak bv provozovna socilnmi pracovnky, kte
si tm vydlvaj na ivobyt. Autor m pouze omezen zku
enosti se Socilnm ppadem, ale nsledujc popis jednoho z
jeho nejtalentovanjch student vystihuje pesn podstatu tto
hry i msto, jak zaujm ve spolenosti Spojench stt.
Slena Bernkov byla zamstnna jako sociln pracovnice u
dobroinn instituce, jejm pravoplatnm poslnm na n
dostvala sttn podporu byla ekonomick rehabilitace soci
lnch ppad; to tedy znamenalo, e tato instituce jim mla po
skytnout pomoc pi hledn a zskn dobe placenho za
mstnn. Podle oficilnch hlen mli klienti tto

164

agentury stle lep vsledky, ale jen velmi mlo z nich bylo
skuten rehabilitovno. Pokldalo se to za pochopiteln, pro
toe vtina z nich tvoila kdr zkaznk socilnch instituc u
po nkolik let; tito lid chodili od jedn agentury k druh a
nkdy udrovali styky s pti nebo esti institucemi najednou,
take kadmu muselo bt jasn, e se jedn o tko eiteln
ppady.
Slena Bernkov dky svmu vcviku v analze her
brzy zjistila, e jej spoluzamstnanci v dotyn agentue d
sledn provozuj hru MYTODO, a chtla vdt, jak na to klienti
reaguj. Aby si tuto domnnku ovila, vyptvala se vlastnch
klient, kolik pracovnch pleitost si skuten provili. Se z
jmem zjistila, e ve skutenosti tomu vnovali jen zcela nepatrn
sil, tebae se od nich teoreticky oekvalo, e budou vytrvale,
den po dni hledat zamstnn, a pokud nkdy projevili aspo
symbolickou snahu, vypadalo to sp komicky. Jeden mu na
pklad prohlsil, e kdy hled prci, odpovd denn aspo na
jeden inzert. A jakou prci hledte? ptala se ho slena Bern
kov. Odpovdl, e nejvc ze veho by chtl dlat prodavae.
Odpovdte tedy jenom na inzerty obchodnch dom? vyzv
dala dle slena Bernkov. Odvtil, e ano, ale e mu pitom
hrozn vad jeho koktn, protoe tahle pekka mu brn v
novat se kenmu povoln. Asi v t dob si nadzen sleny
Bernkov povimli, e se klient na takov vci vyptv, a byla
proto pokrna za to, e na n vykonv neppustn ntlak.
Slena Bernkov se vak pesto rozhodla pokraovat ve sv
innosti a umonit nkterm lidem nvrat k normlnmu ivotu.
Vybrala si k tomu elu takov mue, kte byli tlesn zdatn a
zejm nemli vn dvod k tomu, aby neustle pobrali pod
poru. S touto vybranou skupinou hovoila o hrch MYTODO a
Sociln ppad. Kdy dotyn projevili ochotu uznat jej d
vody, ekla jim, e jim zastav vyplcen podpory a odke je na
jinou agenturu, jestlie si

165

nenajdou prci. Nkte z nich si tm okamit nali za


mstnn, vtinou prvn zamstnn po mnoha letech. Postoj
sleny Bernkov vak v nich vyvolal pobouen a nkte z
nich si na ni psemn stovali u jejch nadzench. Pedsta
ven si slenu Bernkovou zavolal a udlil j jet psnj
dtku s odvodnnm, e jej dvj klienti nejsou skuten
rehabilitovni, i kdy si nali zamstnn. Nadzen tak na
znail, e zatm je sporn, bude-li slena Bernkov i nadle
moci pracovat v jejich agentue. Slena Bernkov sice nemla
chu dvat jet vc v szku sv zamstnn, pesto se vak sna
ila taktn zjistit, v em podle nzoru agentury spov sku
ten rehabilitace socilnch ppad. Tento problm j nikdo
neobjasnil. Dovdla se pouze, e vykonvala na klienty nep
pustn ntlak a e j rozhodn nikdo nebude pipisovat k dobru
fakt, e tihle mui poprv po mnoha letech dokzali ivit sv ro
diny.
Jeliko slena Bernkov byla odkzna na sv zamstnn a
nyn se ocitla v nebezpe, e je ztrat, snaili se nkte z jejch
ptel podat j pomocnou ruku. Vhlasn editel psychiatrick
kliniky napsal jejmu pedstavenmu dopis toho znn, e se do
slechl, jakch pozoruhodnch vsledk dosahuje slena Bern
kov s klienty sociln pe, a d tedy, zdali by mohla o svch
poznatcch informovat zdravotnick personl jeho kliniky. Ped
staven vak odmtl udlit j k tomu povolen.
V tomto ppad byla pravidla hry Sociln ppad stanove
na onou instituc tak, aby tvoila doplnk mstnch pravidel hry
MYTODO. Mezi socilnmi pracovnky a klienty tto instituce
existovala tich dohoda asi v nsledujcm smyslu:
ednk: Vynasnam se, abych vm pomohl (za pedpokla
du, e si nepolepte).
Klient: Budu hledat zamstnn (za pedpokladu, e si je ne
musm najt).

166

Poru-li klient dohodu tm, e si polep, dobroinn or


ganizace ztrc zkaznka a zkaznk ztrc vhodu finann
podpory a ob strany spolen ct, e byly oizeny. Jestlie n
kter pracovnk, jako napklad slena Bernkov, poru doho
du tm, e donut klienta, aby si skuten nael zamstnn, je
pro instituci trestem stnost zkaznka; mohly by si j toti
vimnout nadzen orgny. Zkaznk zase ztrc vyhldku na
podporu.
Pokud ob strany dodruj stanoven pravidla, doshnou v
dycky toho, co chtj. Klient dostv podporu a brzy pijde na
to, co od nho agentura ek na opltku: pleitost zashnout
(jako soust hry MYTODO) plus klinick materil (potebn
k diskusi pi poradch zamstnanc na tma zjem naich kli
ent). Klient se velmi rd podd tmto nrokm, protoe mu
sktaj stejn prospch i poitek jako agentue. A tak spolu vel
mi dobe vychzej a nikdo z nich nepociuje touhu njak na
ruit tento uspokojiv svazek. Slena Bernkov vlastn zash
la, namsto aby zasahovala, a pro poradu zamstnanc
navrhla tma zjem spolenosti namsto zjmu naich klien
t; tm rozladila vechny zainteresovan navzdory skutenosti,
e se pouze snaila naplnit inem stanoven pravidla.
Na tomto mst je teba zdraznit dv vci. Za prv, pouze
omezen poet klient sociln pe pokld Sociln ppad
vce za hru ne za okolnost vyplvajc z fyzick, duevn nebo
ekonomick neschopnosti. Za druh Sociln ppad provozuj
pouze ti sociln pracovnci, kte jsou u pro MYTODO vycvi
eni. Ostatn pracovnci tohoto oboru nejsou ochotni takovou
hru tolerovat.
Pbuznmi Socilnho ppadu jsou Vetern a Klinika.
U Veterna se projevuj tyt vzjemn vztahy, v danm p
pad mezi adem pro vyslouilce, pidruenmi organizacemi
a uritm potem profesionlnch vetern, kte maj stejn
zkonit prva jako vlen invalid.

167

Klinika je domnou uritho procenta lid, kte pravideln


navtvuj ambulance velikch nemocnic. Na rozdl od tch,
kte hraj Sociln ppad nebo Veterna, ti pacienti, kte si
oblbili Kliniku, nedostvaj finann odmnu, ale povaj
zase jinch vhod. Konaj tak uitenou slubu spolenosti,
protoe jsou ochotni spolupracovat pi vcviku zdravotnickho
personlu a pi studiu prbhu uritch nemoc. Z tohoto faktu
jim plyne oprvnn DOSPL uspokojen, je je odepeno ast
nkm Socilnho ppadu nebo Veterna.
ANTITEZE. Pokud se stanov antiteze, mla by spovat v za
staven podpory. Riziko zde nevychz z hre jako u vtiny
her, ale pedevm z faktu, e tato hra odpovd kulturn rovni
dalch hr MYTODO, kte sociln ppad podporuj.
Hrozbu pedstavuj odborn spolupracovnci i pobouen ve
ejnost, vldn instituce a ochrann svazy. Stnosti, kter nsle
duj po projevu tzv. asocilnho ctn vi socilnm ppa
dm, mohou vystit hlasitm pokikem Ale, ale, jak si to
pedstavujete? Takov protest me bt pokldn za zdrav
konstruktivn tah nebo zbavu, i kdy obas nkoho zakikne
nebo odrad od upmnosti. Cel politick systm demokra
tickch svobod ve Spojench sttech je vlastn zaloen na prvu
obana (je mnoho jinch vldnch systm neuznv) poloit
tuto otzku. Bez takovho prva je humanitn sociln pokrok
vn ohroen.

4/ Naivka
TEZE. Prototypem Naivky je prost venkovanka trpc dnou,
kter prod svou jedinou krvu, aby zskala penze potebn na
nvtvu universitn kliniky v hlavnm mst. Ven profesor ji
tam prohldne a zjist, e jej ppad je nanejv zajmav; roz
hodne se proto, e jej bude demonstrovat pi

168

klinickch cviench se studenty medicny. Pedstav jim


nemocnou enu a pope nejen patologii, pznaky a diagnzu
jej nemoci, ale nazna tak zpsob len. Tento postup napln
prostou venkovanku posvtnm asem. Jet ne se vrt
dom, pan profesor j vystav recept a vysvtl podrobnji zp
sob len. ena je unesena obdivem k jeho uenosti a pronese v
pslunm jazyce ekvivalent vty: Vy jste bjen, pane profe
sore! Pedepsan lky si vak nikdy nekoup. Za prv v jejich
vesnici nen lkrna; za druh, i kdyby byla, ena by takov
vzcn kus papru nikdy nedala z ruky. Nem tak monost, aby
uskutenila dal podmnky len, jako jsou dieta, vodolba ap.
ije dl, zchroml jako pedtm, ale astn, e te me kad
mu ct, jak vynikajc lebn procedury j pedepsal slavn
profesor v hlavnm mst, za nho se z vdnosti kad veer
pomodl.
O nkolik let pozdji projd dotyn pan profesor jejich
vesnic v nepli dobr nlad, protoe m ped sebou nvt
vu u zmonho, avak velice rozmarnho pacienta. Upamatuje
se na svou venkovanku, kter mu vybhne vstc, aby mu pol
bila ruku a pipomnla skvlou lbu, kterou j kdysi pe
depsal. Pan profesor milostiv pijme jej hold a se zvltnm
zadostiuinnm vyslechne, jak ohromn j jeho rady prosply.
V samolibm naden si ani nevimne, e uboh ena kulh
jet h ne kdysi.
Ve spolenosti se Naivka vyskytuje jak v nevinn, tak i
v kamuflovan podob, je m v obou ppadech stejn moto:
Vy jste bjen, pane Kocourek! (BAKO.) V t nevinn verzi
je pan Kocourek skuten bjen. Je to slavn bsnk, mal, li
dumil nebo vdec a naivn mlad dvky nelituj dn nmahy,
jen aby se s nm setkaly a mly monost s pohledem plnm ob
divu sedt u jeho nohou a romanticky pehlet vechny jeho p
padn nedostatky. Zkuenj ena, kter zcela vdom usiluje o
navzn pomru nebo o satek s takovm muem, jeho si jinak
upmn v a obdivuje ho, nemus si

169

jeho slabosti vbec zastrat. Me jich dokonce vyut k tomu,


aby snadnji doshla svho cle. U tchto dvou typ en vznik
tato hra z romantickho zastrn nebo vyuvn muovch ne
dostatk, piem jejich nevinnost spov v nefalovanm ob
divu k jeho pednostem, je takov eny dovedou sprvn
ocenit.
Jedn-li se o kamuflovanou Naivku, pak vbec nezle na
tom, zdali pan Kocourek je anebo nen bjen, protoe m co
dlat s enou, kter jsou jeho skuten kvality zcela lhostejn;
mon e se jedn jenom o lep prostitutku. Hraje si na Jeli
mnka a vyuv hry BAKO k irmu lichocen, aby doshla
svho cle. V jdru se Kocourka bu boj, nebo se mu posmv.
Ale na nm samm j nezle; tou jenom po hmotnch vho
dch, kter jsou s jeho osobou spojeny.
Klinicky se Naivka projevuje ve dvou podobnch verzch s
motem Vy jste bjen, pane profesore! (BAPR). V nevinn
he se pacientka ct dobe tak dlouho, pokud v na BAPR, co
zavazuje lkae, aby se k n choval slun jak na veejnosti, tak i
v soukrom. Pi kamuflovan Naivce ena douf, e lka se
jejmu BAPR pizpsob a bude si myslet: Je neobyejn vn
mav. (JENEV.) Kdy u se pacientce poda dostat lkae do
takovho postaven, me ho tak pimt, aby se zesmnil, a
pak pejt k jinmu specialistovi; ned-li se lka tak lehce ob
lafnout, me sv pacientce prokzat skuten platn sluby.
Pacientka m pi BAPR zaruenou vhru, kdy se j neda l
pe. Je-li zvl zlomysln, me podniknout jet vraznj
kroky k tomu, aby lkae zesmnila. V jednom ppad hrla
pacientka BAPR se svm psychiatrem, ani se u jejho zdravot
nho stavu projevilo jakkoliv zlepen; nakonec s mnoha lichot
kami a omluvami pestala lkae navtvovat. Pot podala o
pomoc svho oblbenho duchovnho a hrla BAPR s nm.
Nkolik tdn ho svdla, a ho pimla ke He s ohnm
druhho stupn. Svmu sousedu pak dvrn pes

170

plot sdlila, jak je zklamna nad tm, e tak slun lovk jako
pan pastor Bernek mohl v okamiku slabosti zatoit na tak
poestnou a nijak zvl hezkou enu, jako je ona. Zn ovem
jeho manelku a tak se mu nediv, ale pesto... A tak dle. To d
vrn sdlen j vyklouzlo nemysln a teprve pak si s hr
zou uvdomila, e jej soused je lenem sboru starch v crkvi.
Nad psychiatrem zvtzila tm, e se j nedailo lpe, a nad
duchovnm proto, e ho svedla, tebae nebyla ochotna se k
tomu piznat. Dal psychiatr ji vak uvedl do psychiatrick sku
piny, kde u nemohla manvrovat tak jako pedtm. Kdy u
tedy nemla monost vyplovat as uren lb hrou na BAPR
a JENEV, poala ble zkoumat sv chovn a s pomoc ostat
nch len skupiny mohla upustit od svch oblbench her od
BAPR i od Hry s ohnm.
ANTITEZE. Psychiatr mus nejdve urit, zdali je hra provo
zovna v nevinn form a zdali by proto neml pacientce v jejm
vlastnm zjmu dovolit, aby v n pokraovala tak dlouho, dokud
jej DOSPL nebude dostaten pipraven na to, aby podstoupil
riziko protiopaten. Jestlie se vak nejedn o nevinnou formu,
pak mus lka shnout k protiopatenm pi prvn vhodn p
leitosti hned pot, jak je pacientka zpsobil porozumt
tomu, co se s n dje. Lka je pak nestupn a odmt udlovat
j rady, a kdy zane pacientka protestovat, d jasn najevo, e v
jeho ppad se nejedn o dnou psychiatrii tvc se jako
sfinga, ale o dobe promylenou taktiku. Po patin dob odm
tav postoj terapeuta pacientku bu rozzu, nebo urychl vznik
symptom pronikav zkosti. Pt krok zvis na tom, jak ne
bezpen je jej zdravotn stav. Je-li pli rozruena, doshne l
ka obnoven vhodn terapeutick situace, kdy na jej prudk
reflexy uplatn patin psychiatrick nebo analytick postupy.
Pi kamuflovan podob Naivky je nejdleitj oddlit
nejdve DOSPLHO od pokryteckho DTTE tak, aby bylo mon
hru analyzovat.

171

Zkuen praktik neopomine vtpovat svm klientm, aby se


ve spolenosti vyhbali dvrnm pletkm s hri BAPR. eny
pstujc kamuflovanou formu BAPR bvaj vak v mnoha p
padech tak zajmav a inteligentn a mohou se stt vtanm p
nosem kad spolenosti, jestlie se daj z tto pochybn zliby
vylit.

5/ Psychiatrie
TEZE. Psychiatrie jako postup mus bt odliena od hry na
Psychiatrii. V souladu s dostupnmi dkazy, je jsou vhodnou
klinickou formou uvdny ve vdeckch publikacch, dosahuje
se pi een psychiatrickch podmnek platnch vsledk nsle
dujcmi zpsoby (krom mnoha dalch): lba okem, hypn
za, narkotika, psychoanalza, ortopsychiatrie a skupinov te
rapie. Jsou jet dal metody, kterch se u tak bn neuv, a
proto se tato kniha jimi ani nezabv. Kad z uvedench metod
me bt uplatnna pi he na Psychiatrii; tato hra vychz z
postoje J lm, kter je podepen diplomem Tady stoj
ern na blm, e lm. Je teba zdraznit, e tento postoj je v
kadm ppad konstruktivn i prospn a e lid hrajc Psy
chiatrii mohou vykonat hodn dobrho za pedpokladu, e k
tomu maj patin odborn vcvik.
Je vak pravdpodobn, e vsledky len budou vraznj,
nebude-li lka svou horlivost zbyten pehnt. Nejlep anti
tezi vyjdil u v estnctm stolet francouzsk chirurg Ambro
ise Par, kter moude doznal: J lm, ale Bh uzdravuje.
Kad student medicny se u tomuto vroku spolen s jin
mi, jako napklad primum non nocere* nebo frzi vis medica
trix naturae*. Terapeuti z nelkaskch
* (1) alespo neukodit; (2) hojiv sla prody (pozn. p.).

172

kruh si vak nemus takovmi starodvnmi mementy lmat


hlavu. Postoj J lm, protoe tady stoj, e lm, bude pro
lkae spe handicapem a je mnohem prospnj nahradit jej
slovy jako Pouiji takovch lebnch postup, jakm jsem se
nauil, a doufm, e pispj ke zlepen vaeho zdravotnho
stavu. To vyluuje monost her zaloench na stanovisku Pro
toe j mm na len papry, je to vae chyba, e se vm neda
lp (nap. Myslm to s vmi dobe) nebo Protoe vy jste po
volan lit, mj zdravotn stav se zlepil dky vm (nap. Na
ivka). To vechno v zsad zn samo sebou kad svdomit
lka. Uvdomoval si to jist i kad terapeut, kter ml
monost demonstrovat zajmav ppad na njak proslul klini
ce. Naopak zase jako dobr klinika me bt definovn ten
stav, kter pinut sv lkae, aby si tyto vci uvdomili.
Na druh stran, Psychiatrie se me vyskytovat spe u
tch pacient, kte u dve proli rukama mn schopnch l
ka. Nkte takov pacienti si napklad peliv a zmrn vy
braj nedostaten zkuen psychoanalytiky a pechzej od
jednoho k druhmu dokazujce tak, e nemohou bt vyleni, a
po celou dobu se u stle ostejmu zpsobu hry na Psy
chiatrii; nkdy je i pro velmi zkuenho psychiatra obtn od
dlit koukol od penice. Dvojit penos ze strany pacienta pak
vypad takto:
DOSPL: Piel jsem k vm, abyste mne vylil.
DT: Nikdy se vm nepoda, abyste mne vylil, ale aspo
se od vs naum, jak se stt lepm neurotikem (hrt lpe ,Psy
chiatrii).
Duevn hygiena se hraje podobnm zpsobem; DOSPL
pitom prohlauje: Vechno bude lep, kdy budu dodrovat
zsady ,duevn hygieny, o nich jsem etl nebo slyel. Jedna
pacientka se napklad nauila hrt Psychiatrii od jednoho l
kae, Duevn hygienu od druhho a pot, dky dalmu sil,
zaala provozovat velmi zdailou Ana-

173

lzu penosu. Kdy si s n lka o tom upmn pohovoil, sou


hlasila, e si pestane hrt na Duevn hygienu, ale dala, aby
smla dl pokraovat ve he na Psychiatrii, protoe j to dl
dobe. Psychiatr souhlasil. Pacientka proto jet nkolik msc
vyprvla o svch snech a v tdennch intervalech podvala
jejich zasvcen vklad. Nakonec snad u jenom z ir
vdnosti k lkai dola k zvru, e by mohlo bt zajmav,
kdyby zjistila, co se s n vlastn dje. Zaala se zcela vn zaj
mat o analzu penosu a doshla dobrch vsledk.
Obdobou Psychiatrie je Archeologie (nzev pouit se
svolenm dr. Normana Reidera ze San Franciska), pi n pa
cientka vychz ze stanoviska, e kdyby pila na to, kdo to
vecko spskal, cel jej situace by se okamit vyjasnila. To
m za nsledek, e neustle dum nad tm, co se pihodilo v je
jm dtstv, a vyhrabv star phody zpod nnosu asu. Nkdy
me bt lka vlkn i do hry Kritik, pi n pacientka l
sv pocity v rznch situacch, a psychiatr j m ct, co je na
nich patnho. Sebevyjden, je buj hlavn v nkterch
psychoterapeutickch skupinch, je zaloeno na dogmatu Gity
jsou dobr. Napklad pacientka, kter um avnat nadvat a
klt, se dok bu potlesku, nebo aspo pedem oekvanho
souhlasu. Skupina sloen z inteligentnch pacient vak brzy
pochop, e se jedn pouze o hru.
Nkte lenov takovch skupin dovedou dosti rychle rozpo
znat hru na Psychiatrii a brzy daj novmu pacientovi najevo,
e podle jejich nzoru hraje bu Psychiatrii, nebo Analzu
penosu, msto aby se snail vyut jednn svch partner a s
jejich pomoc zskal potebn psychologick nhled. Jedna
ena, kter pela ze skupiny zaloen na sebevyjden do in
telektulnj skupiny v jinm mst, vyprvla rda o krvesmil
stv, jeho obt se stala v dtstv. Namsto zden pacient, na
kter si ji zvykla a kter oekvala pokad, kdy opakovala
tento pbh, se setkala s nezjmem

174

a lhostejnost; rozzlobilo ji to a s asem zjistila, e tato nov


skupina se vce zajm, o hnv, s jakm reaguje na jejich
chovn, ne o to pradvn smilstvo; zuiv tedy ze sebe vychr
lila to, co podle svho nzoru pokldala za nejvt urku: ob
vinila ostatn pacienty, e se proheuj proti Freudovu uen.
Freud sm ovem ml k psychoanalze mnohem vnj p
stup a nedlal z n hru tm, e by o sob tvrdil, e nen freu
dovec.
Nedvno byla odhalena nov varianta Psychiatrie nazvan
eknte mi, kter ponkud pipomn spoleenskou hru
Otzky a odpovdi. Lika vypravuje o njakm snu nebo p
hod, kterou zail, a ostatn lenov skupiny asto vetn
psychiatra se pak sna onen sen nebo phodu vyloit tm, e
kladou Likovi pilhav otzky. Pokud na n odpovd, me
kad pokraovat ve svch dotazech tak dlouho, dokud nepi
padne na otzku, na ni Lika nezn odpov. Bernek se pot
pohodln usad a vznamn se rozhldne kolem, jako by kal:
Aha! Kdyby dokzal odpovdt na tohle, urit by se mu ulevi
lo; vidte, e j jsem dlal, co bylo v mch silch. (Jedn se o
vzdlenou pbuznou hry A nemohl byste Ano, ale.) Nkte
r terapeutick skupiny jsou zaloeny tm vlun na tto he
nebo v n mohou po lta pokraovat s pouhmi nepatrnmi od
chylkami nebo zlepenmi. eknte mi poskytuje dostatek
prostoru Likovi (pacientu), kter se me zastnit hry na
pklad s pocitem bezmoci, nebo me tomuto pocitu elit tm,
e odpov na vechny poloen otzky; kdyby se mu to podailo,
pak by se velmi brzy a jasn projevil hnv i rozladn ostatnch
hr, protoe Lika by odrazil jejich toky a tm by jim vzal
vtr z plachet: Zodpovdl jsem vechny vae dotazy a vy jste
m nevylili, tak co se vbec namhte?
eknte mi se hrv tak na kolch; ci v takovm ppa
d vd, e sprvnou odpov na otevenou otzku, jak ji kla
dou nkter typy uitel, nemohou zskat zpracov-

175

nm skutench fakt, ale hdnm nebo uhdnutm, kter z


nkolika monch odpovd uitele nejvc obla. Pedantick
varianta tto hry se vyskytuje pi uen star etiny; profesor
m nad studentem stlou pevahu a me ho i zesmnit; doke
toti studentovi celkem snadno, jak je hloup, kdy trv na vy
svtlen njakho nejasnho msta v textu. Stejnou hru je mono
rozvinout i pi vyuovn hebrejtiny.

6/ Budikniemu
TEZE. Mrnj forma teze hry Budikniemu zn: Smju
se s vmi sv vlastn neobratnosti a hlouposti. Vn naruen
lid se vak pitom tv zarputile, jako by kali: Vm, e jsem
hloup, prosm jenom si ze m vystelte! Ob podoby tto
hry maj zklad v depresivnm postoji. Budikniemu je teba
odliit od Kazisvta, jeho postoj je tonj a neohrabanost
pouze zminkou k odputn; urit rozdl je tak mezi Bu
dikniemu a Klaunem, protoe u Klauna se nejedn o hru,
ale o pouhou kratochvli, je vychz z postoje Jsem roztomil
a nekodn. Kritickm bodem Budikniemu je okamik,
kdy Lika donut Bernka, aby ho nazval hlupkem nebo rea
goval na jeho jednn tak, jako by Lika byl skuten budikni
emu. Lika se tedy chov jako Kazisvt, ale neek odputn;
to by ho vlastn zneklidnilo, protoe by ohrozilo jeho pozici.
Nebo se Lika chov jako aek, ale nepedstr, e si dl legra
ci; chce, aby jeho chovn bylo brno vn jako dsledek sku
ten hlouposti a neschopnosti. Lika jako Budikniemu me
doshnout znanho vnjho zisku, protoe m mn se u,
tm innji me hrt. Proto se nepotebuje ve kole uit a ani v
zamstnn se nemus nijak namhat; dr se zsady neuit se ni
emu, co by mohlo vst k poven. U odmalika v, e lid s
nm budou spokojeni tak dlouho, pokud

176

zstane hloup, tebae do o mu kad tvrd opak. Dostane-li


se vak Lika nkdy do skuten svzeln ivotn situace, z n
se chce vymanit, pak se uke k velikmu pekvapen ostat
nch e vbec nen tak hloup a neschopn; nen o nic hlou
pj ne hloup Honza z pohdky.
ANTITEZE. Antiteze mrnj formy tto hry je jednoduch:
nenahrvat lovku, kter si hraje na Budikniemu, nesmt
se jeho neobratnosti, netoit na jeho hloupost; ten, kdo hraje
anti-budikniemu, se me stt jeho ptelem na cel ivot.
Jednm z choulostivch bod tto hry je skutenost, e ji asto
provozuj lid trpc cyklothymn psychzou nebo manio-melan
choli. Kdy se takov lid rozja, zd se, e si skuten pej,
aby se jim jejich spolenci posmvali. Nkdy je tk jim v tom
nevyhovt, protoe Budikniemu dv najevo, e zdrenliv
postoj me vyvolat jeho hnv co je sten pravda, pro
toe lovk, kter se mu nechce smt, ohrouje jeho pozici a
kaz mu hru. Upadne-li vak Budikniemu do deprese, vylije si
svj hnv na tch, kte se mu smli, take ten, kdo se smchu
zdrel, pochop, e jednal sprvn. Me se tak stt jedinm
lovkem, jeho spolenost Budikniemu strp a s km bude
udrovat styky i pot, co se sthne do stran, zatmco vechny
dvj ptele, kte se jeho hrou tak bavili, bude nyn pokl
dat za sv neptele.
Nem smysl vykldat Likovi, e vlastn nen hloup a ne
schopn. Mon e jeho inteligence je skuten omezen a e si
to snad i sm dobe uvdomuje; tato skutenost mohla bt
prvnm popudem k jeho he. Mohou vak existovat speciln ob
lasti, v nich Budikniemu pevyuje ostatn: pat mezi n
asto schopnost psychologickho nhledu. V takovm ppad
nekod projevit dotynmu respekt, jak si za sv mimodn
vlohy zaslou; jeho postoj se vak zsadn li od neohraban
ho sil o zskn sebejistoty. Zjist-li, e jin lid jsou jet
neschopnj ne on, me tm doshnout hokho zadostiuin
n, ale to je pro nj pouze slab tcha. Takov

177

zskn sebejistoty urit nen tm nejrozumnjm lebnm


postupem; obyejn se jedn pouze o jeden tah ve he Myslm
to s vmi dobe. Jako antiteze Budikniemu plat zsada, e
se nem poutt do dn jin hry, ale prost si pestat hrt na
Budikniemu.
Antiteze druh, tvrd formy tto hry je mnohem sloitj
problm, protoe zarputil Budikniemu se sna vyprovo
kovat svou hrou nikoliv smch nebo posmch, ale bezradnost
nebo podrdn; s takovou reakc si dovede velmi dobe pora
dit, protoe vyhovuje jeho vyzvavmu chovn Tak si ze m
vystelte! Vyhrv tedy v kadm ppad. Jestlie Bernek
proti tomu nic neudl, pak to znamen, e je bezmocn, a ui
n-li nco, pak to zna, e je podrdn. Proto lid jako Bu
dikniemu maj sklon ke he A nemohl byste Ano, ale, z
n mohou vyzskat stejn uspokojen v mrnj form. V ta
kovm ppad nen een snadn a pravdpodobn se ani nena
jde dv, dokud psychiati neproniknou hloubji do psychodyna
miky tto hry.

7/ Protza
TEZE. Nejdramatitj formou Protzy je prvn nezp
sobilost v dsledku nepetnosti. V terminologii penosu se to
d vyjdit nsledovn: Co mete ekat od lovka, kter je
duevn tak naruen jako j myslte, e se mu ovldnout a
pestat zabjet lidi? Zloinec tm pmo vyzv porotu, aby od
povdla takto: Oveme ne jak bychom od vs mohli
dat, abyste se tak omezoval! Hraje-li se nezpsobilost v d
sledku nepetnosti v oblasti zkona, je pro americkou kulturu
pijateln a neli se od tm veobecn uznvan zsady, e je
dinec me trpt psychzou tak hlubokou, e dn rozumn
lovk po nm neme dat, aby odpovdal za sv iny. Opil
stv v Japonsku plat pi nsilnm chovn jako omluva a provi
nilci jsou zbaveni odpo-

178

vdnosti veho druhu (podle informac, jich se autorovi


dostalo) .
Teze Protzy zn: Co mete ekat od lovka, kter m
protzu? Jestlie se to vyjd takovm zpsobem, pak je teba
odpovdt, e od lovka s devnou nohou se toho ovem moc
ekat ned, ale aspo to, e si bude sm dit svj invalidn vo
zk. Vyskytuj se i opan ppady napklad za druh svtov
vlky se v jedn vojensk nemocnici objevil na chirurgii lovk
s protzou, kter velmi asto pedvdl modern tance a ovldal
je skuten zcela suvernn. Existuj tak slepci, kte se vnuj
advokacii a zastvaj politick funkce (jeden je prv starostou v
autorov bydliti), ohluchl lid, kte se zabvaj psychiatri, a
bezruc, kte umj pst na stroji.
Pokud lovk, kter trp skutenou nebo pehnanou nebo do
mnlou tlesnou vadou, je se svm dlem spokojen, neml by
asi nikdo do jeho stavu zasahovat. Ale v tom okamiku, kdy se
postien podrob psychiatrickmu len, vznik otzka, dove
de-li skuten vytit ze svho ivota vechno, co se d, a je-li
schopen pozvednout se nad sv nedostatky. Lka ve Spojench
sttech pracuje v takovm ppad proti mnn velik masy
vzdlan veejnosti. Dokonce i nejbli pbuzn pacienta, kte
si nejhlasitji stovali na nepohodl zpsoben jeho neduhem,
mohou eventuln na lkae i zanevt. Pro psychiatra zabvaj
cho se analzou her je to zcela pochopiteln, jeho kol ovem
nen proto o nic snaz. Jestlie se u takovho pacienta projev
nznak toho, e se ze svho neduhu vykee sm, vichni lid,
kte s nm hrli Myslm to s vmi dobe, se ct ohroeni ne
ekanm peruenm hry a nkdy pouvaj tm neuvi
telnch prostedk k tomu, aby zabrnili plnmu vylen.
Koktav klient sleny Bernkov, o nm byla zmnka pi
rozboru socilnho ppadu, je nzornm pkladem obou
eventualit. Tento lovk provozoval klasickou formu hry

179

Protza. Nebyl schopen najt si zamstnn, co zcela sprvn


pital faktu, e kokt, protoe jedin, co ho podle jeho slov za
jmalo, byla prce prodavae. Jako svobodn oban ml prvo
hledat si zamstnm v jakmkoliv oboru podle vlastn volby, ale
jako koktav lovk vyvolval svm rozhodnutm pochybnosti
o istot svch mysl. Kdy se slena Bernkov pokusila pe
kazit jeho hru, zachovala se k n dobroinn agentura velmi ne
spravedliv.
Protza se projevuje zvl zhoubn v klinick praxi, pro
toe pacient me narazit na lkae, kter provozuje stejnou hru
se stejnou zminkou, take zlepen pacientova zdravotnho
stavu je nemon. Toho se d pomrn snadno doclit v ppad
ideologick nezpsobilosti, a sice takto: Co mete ekat od
lovka, kter ije v takov spolenosti, jako je nae? V
jednom konkrtnm ppad pacient k tomu pipojil jet i psy
chosomatickou nezpsobilost: Co mete ekat od lovka, u
kterho se projevuj psychosomatick symptomy? Ten lovk
navtvil postupn celou adu psychiatr, kte byli ochotni
uznat jednu nezpsobilost, nikoli vak druhou, take nikdo z
nich mu neusnadnil jeho souasnou pozici tm, e by uznal ob
zminky, ani ji nezviklal tm, e by ob odmtl. Take postien
mohl kdekomu dokazovat, e psychiatrie lidem nijak nepomh.
Mezi zminky, jich pacienti pouvaj jako omluvy pro sv
nenormln jednn, pat napklad chipka, zrann hlavy, ob
asn duevn napt nebo napt pramenc z modernho zpso
bu ivota, americk kultura a ekonomick systm. Vzdlan pa
cient si snadno najde vrohodnou zminku pro podporu svch
tvrzen. Piji, protoe jsem Ir. Tohle by se nemohlo stt,
kdybych il v Grnsku nebo na Tahiti. Je vak skutenost, e
pacienti a u v nemocnicch grnskch nebo tahitskch nebo v
tamjch stavech pro duevn chor se velmi podobaj tm,
kte se l v americkch sttnch sanatorich1/. Zvltn z
minky jako Kdyby nebylo jich nebo

180

Oni m k tomu dohnali by mly bt jak v klinick praxi, tak i


pi vzkumnch socilnch projektech vdy podrobeny peliv
mu zkoumn.
Ponkud rafinovanj jsou takov zminky jako napklad:
Co mete ekat od lovka, kter (a) pochz z rozvrcen ro
diny, (b) je nervov chor, (c) se podrobuje analze nebo (d)
trp nemoc znmou jako alkoholismus? Vrcholem takovch z
minek jsou slova: Ale jestli toho nechm, nebudu schopen svj
stav analyzovat a pak se nikdy nezotavm.
Doplkem Protzy je Rika, jeho teze zn: Kdyby v to
mhle mst mli aspo riki (ptakopysky), (dvky, kter umj
lutit egyptsk hieroglyfy), nikdy bych se byl nedostal do takov
bryndy.
ANTITEZE. Antiteze Protzy nen obtn, jestlie psy
chiatr doke jasn rozliit svho vlastnho RODIE od DOSPLHO a
jestlie cl, k nmu len smuje, je obma stranm stejn
jasn.
Z RODIOVSKHO stanoviska me bt lka bu dobr, nebo
drsn RODI. Jako dobr RODI me uznat pacientovu z
minku, zvlt je-li v souladu s jeho vlastnm nzorem nebo i s
rozumnm vysvtlenm, e lid nejsou odpovdni za sv iny,
dokud jejich len neskonilo. Jako drsn RODI me lka
odmtnout pacientovu zminku a pustit se do souboje s jeho
vl. Hr Protzy vak oba tyto postoje u dvno zn a dobe
v, jak z kadho jednotliv vytit pro sebe co nejvt
uspokojen.
Jako DOSPL odmtne lka ob tyto monosti. Kdy se ho pa
cient zept: Co mete ekat od nervov chorho lovka?
(nebo se vymlouv v t chvli na jakoukoliv zminku), odpov
psychiatra zn: J neekm vbec nic. Jde vak o to, co ekte
sm od sebe? Jedinm poadavkem psychiatra je, aby mu pa
cient na tuto otzku vn odpovdl, a jeho jedinm stupkem
je souhlas, e si pacient me ponechat dostaten dlouhou
dobu na odpov; ta me pijt za est

181

tdn nebo i za est msc, zle to na vzjemnch vztazch


mezi pacientem a lkaem i na tom, jakm lenm u dotyn
proel.

Odkazy
1

/ V E. Berne, The Cultural Problem: Psychopathology in Tahiti (Kulturn


problm: psychopatologie na Tahiti), American Journal of Psychiatry,
. 116, str. 1076-1081, ronk 1960.

182

Kapitola dvanct

Nekodn hry

Psychiatr, kter m nejlep a pravdpodobn i jedinou


monost dkladnho studia her, jedn bohuel tm vlun s
lidmi, kter jejich hry pivedly do svzeln situace. To znamen,
e hry, je m klinick vzkum k dispozici, jsou v uritm
smyslu slova hry kodliv. A jeliko podle platn definice
jsou hry zaloeny na druhotnch penosech, mus se ve vech
vyskytovat urit nebezpe zneuit. Z tchto dvod, prak
tickho na stran jedn a teoretickho na stran druh, stv se
hledn nekodn hry obtnm kolem. Nekodn hra se
d definovat jako takov hra, jej spoleensk pnos pevauje
nad sloitost jejch motivac, zvlt vyrovnal-li se hr s tmi
to motivacemi bez malichernosti nebo cynismu. To zna, e
nekodn hra bude ta, je jednak psob dobro ostatnm z
astnnm a jednak pispv i k rstu osobnosti toho aktra, kte
r je v tom. I pi tch nejlepch formch spoleensk innosti
a organizac bv velk mnostv asu vnovno hran her, a
proto je teba vynaloit stejn sil i na hledn her ne
kodnch. Nae kniha nabz nkolik pklad, ale je nutno do
znat, e poet ani kvalita zde uvedench nekodnch her
nejsou dostaujc. Pat mezi n: Odbornk na dovolen,
Kavalr. Dobrodinec, Veuml a Jet budou rdi, e
mne poznali.

183

1/ Odbornk na dovolen
TEZE. Psn eeno jedn se spe o zbavu ne o hru, kter
nesporn prospv vem zastnnm. Americk listono, kter
odjede do Tokia, aby vypomohl pi roznen poty svmu
japonskmu kolegovi, nebo americk specialista na nemoci
un, krn a nosn, kter strv svou dovolenou v nemocnici na
Haiti, se budou pravdpodobn ctit stejn osveni a budou mt
v zsob stejn mnostv historek, jako kdyby lovili lvy v Africe
nebo strvili svj as jzdou autem po transkontinentlnch
dlnicch. Rzn mrov instituce dvaj v souasn dob od
bornkm na dovolen sv oficiln poehnn.
Odbornk na dovolen se vak stv hrou, jestlie cel pr
ce vyplv z njak vedlej pohnutky, a je pouze zminkou k
dosaen neho jinho. Avak i za takovch okolnost si udru
je svou konstruktivn povahu a je jednou z tch chv
lyhodnjch zstrek pro jinou innost, je tak me bt kon
struktivn.

2/ Kavalr
TEZE. Tuto hru provozuj mui, kte se jakmkoliv zpso
bem vymanili ze sexulnho tlaku mohou to bt i mlad mui
ijc ve spokojenm manelstv nebo podobnm svazku, astji
vak star pnov, kte se u dovedli smit s monogami nebo
celibtem. Kdy se takov vyrovnan pan Lika setk se dou
c enskou bytost, vyuije kad pleitosti, aby mohl zdraz
ovat jej pvaby, nikdy vak nepekro meze dan jejm posta
venm, okamitou spoleenskou situac nebo poadavky
dobrho vkusu. Ale v danm prostoru pln rozvine svou vynal
zavost, naden i originalitu. Jeho clem nen eny svdt, ale
pedvst jim, jak dokonale ovld umn

184

dokonalho dvoen. Vnitn sociln zisk vyplv z radosti, kte


rou Kavalr psob en svm nevinnm mistrovstvm flirtu, i v
tom, e ena nleit jeho obratnost ocen. Za zvl pznivch
podmnek, kdy si oba partnei uvdomuj skutenou podstatu
tto hry, mohou ji se stoupajcm potenm na obou stranch
rozvjet a k urit vstednosti. Mu svtaznal v vdycky,
kdy m pestat, a nebude pokraovat a za tu hranici, kde u
pestv bt (z jejho hlediska) zbavn nebo kde se kvalita jeho
nabdek zan horit (z hlediska jeho pchy nad vlastn
zdatnost). Pro vnj sociln zisk hraj Kavalra napklad
bsnci, kte se o uznn kvalifikovanho kritika nebo
spolenosti vbec zajmaj stejn nebo i vce ne o reakci inspi
rujc dmy.
Zd se, e Evropan v milostnch romnech nebo Britov v
poezii mli pro tuto hru vdy vce schopnost ne Amerian. Ve
Spojench sttech se tto he vnuj vtinou jenom vyznavai
zahrdksk koly poezie: vae oi jsou jako trnky, vae rty
sladk jako maliny a podobn. Kavalr zahrdkskho typu se v
eleganci projevu st me srovnvat s vtvory Herricka* a
Lovelace* nebo dokonce s cynickmi, avak barvitmi dly Ro
chestera* a Dorsta*.
ANTITEZE. M-li ena dobe sehrt svou roli, vyaduje to od
n trochu rafinovanosti, a odmtne-li hrt vbec, pak je asi velmi
mrzut nebo hloup. Vhodnm doplkem Kavalra je varianta
hry Vy jste bjen, pane Kocourek! (BAKO) nebo jet lep
verze asnu, jak jste dmysln, pane Kocourek. Reaguje-li
ena mechanicky nebo nen-li dost vnmav, me Kavalrovo
dvoen optovat pouze obyejnm BAKO, ale tentokrt m
vedle; pan Lika toti nenabz k ocenn sm sebe, ale svj
smysl pro poezii. Nerudn
* Robert Herrick 15911674, angl. bsnk, Richard Lovelace 1618 a 1658,
angl. bsnk, John W. Rochester 16741680, angl. bsnk a satirik, Char
les S. Dorst 16381706, angl. bsnk a satirik (pozn. p.).

185

ena uplatuje jako brutln antitezi druh stupe Hry s


ohnm (Koukej mazat!). Tet stupe Hry s ohnm, ke kte
rmu by se nkter ena mohla uchlit, by byl ovem za tchto
okolnost neobyejn tupou reakc na muovo dvoen. Je-li
ena pouze hloup, odd se prvnmu stupni Hry s ohnm;
bude pijmat poklony, kter lichot jej marnivosti, a opomene
ocenit tvr sil a schopnosti Kavalra. Obecn plat zsada, e
ena zkaz celou hru, jestlie ji pokld vce za pokus o svdn
ne za ukzku dobrch zpsob.
PBUZN HRY. Kavalra jako hru je teba odliit od po
stup a operac, je se uplatuj pi bnm dvoen; v takovm
ppad se jedn o pm penos bez vedlejch pohnutek.
ensk protjek Kavalra je mon vstin nazvat Licho
metnice; asto ji hrvaj zaltne dmy v nejlepch letech.
sten analza
CL: Vzjemn obdiv.
ROLE: Bsnk, Vdn inspirace.
SOCILN MODEL: DOSPL-DOSPL.
DOSPL: Vidte, jak je vm se mnou dobe.
DOSPL: Ach, mn je s vmi tak dobe!
PSYCHOLOGICK MODEL: DT-DT.
DT (mu): Vidte, jak slovka si dovedu vymyslet!
DT (ena): Je, vy jste tak dsn chytr!
ZISK: (1) Vnitn psychologick tvoivost a ujitn o
vlastn pitalivosti. (2) Vnj psychologick monost vy
hnout se odmtnut nedoucch sexulnch nvrh.
(3) Vnitn sociln Kavalr. (4) Vnj sociln ten je
mono opominout. (5) Biologick vzjemn pohlazen.
(6) Existenn Vm, jak dt ivotu pvab.

186

3/ Dobrodinec
TEZE. Pana Liku nut urit pohnutky k tomu, aby neustle
nkomu pomhal. Mon e in pokn za njak star hch
nebo zakrv njak souasn pestupek nebo si chce nadlat
ptele, aby jich pozdji mohl zneut, nebo si potebuje upevnit
svj presti. Ale provuje-li nkdo motivace jeho in, mus
mu za n vzdt tak patinou ctu. Koneckonc, lid nkdy za
krvaj star proheky tak tm, e pchaj jet hor skutky a
sna se pimt sv blin k povolnosti spe vyvolvnm stra
chu ne velkorysost a asto dvaj pednost patnm zpsobm
ped dobrmi. Nkte dobrodinci se zajmaj vce o soutn
prvky dobroinnosti ne o ni samu: J jsem vnoval vce penz
(umleckch pedmt, akr pdy) ne vy. Jsou-li vak prov
ovny jejich pohnutky, mus se i v takovm ppad piznat, e
jejich souten je konstruktivn, vdy je na svt tolik lid, kte
provdj radji nekalou sout. Vtina lid (nebo nrod),
kte si hraj na Dobrodince, maj ptele i neptele a pravd
podobn ti i oni pokldaj sv city za oprvnn. Neptel to
na motivace jejich in a bagatelizuj je, zatmco ptel jsou
dobrodincm za prokzan dobro vdni a sna se bagate
lizovat jejich pohnutky. Proto takzvan objektivn diskuse o
tto he nen prakticky mon. Lid, kte o sob prohlauj, e
jsou nestrann, daj brzy najevo, vi komu nebo emu jsou ne
strann.
Tato hra jako manvr uritho vykoisovn tvo zkladnu
velikho mnostv veejnch vztah ve Spojench sttech.
Klienti jsou vak rdi, kdy se do thle hry zapletou, a proto se
pravdpodobn jedn o tu nejpjemnj a nejkonstruktivnj
komern hru. V jinch souvislostech se Dobrodinec vysky
tuje ve zcela zavrenhodn form jako tlenn rodinn hra, v
n otec i matka usiluj o pze svho potomka. Ale i zde je te
ba zdraznit, e volbou Dobrodince

187

se hri zbavuj uritho podezen, protoe by si jinak mohli


vybrat kterkoliv z velmi nevhodnch zpsob souten na
pklad: Mamiku bol hlava mnohem vc ne tatnka nebo
Pro m tatnka radi ne mne?

4/ Veuml
TEZE. V tomto ppad se jedn spe o ivotn scn neli o
hru, tebae m vechny aspekty hry. Velmi vzdlan a inte
ligentn lovk se mimo sv vlastn povoln nau vemu
monmu, na jeho sly sta. Kdy pak jde do dchodu, odst
huje se z velikho msta, kde zastval vznamn postaven,
nkam na venkov. Tam brzy vejde ve znmost, e lid mohou za
nm pijt a svit mu sv problmy veho druhu od vadnho
motoru a k senilnmu ddekovi, a e on jim pome bu sm,
je-li to v jeho silch, anebo jim porad, na kterho kvalifi
kovanho odbornka se maj obrtit. A tak se tento lovk brzy
uplatn v novm prosted jako Veuml, kter si nein nrok
na dn odmny, ale je vdy ochoten kadho vyslechnout.
V nejlep podob provozuj tuto hru lid, kterm stoj za to,
aby navtvili pedem psychiatra, pili tak na kloub svm mo
tivacm a dali si poradit, jakm omylm se maj vyhnout, ne se
v tto roli natrvalo zabydl.

5/ Jet budou rdi, e mne poznali


TEZE. Jedn se o ponkud cennj a chvlyhodnj variantu
hry J jim uku!, kter se vyskytuje ve dvou podobch. Pan
Lika pi destruktivn he jim uke tm, e jim zpsob ko
du. Tmto manvrem se me dostat do nadazenho postaven,
a to ne z njakch prestinch nebo materilnch dvod, ale
proto, e mu tento zpsob umouje,

188

aby dal prchod sv nevraivosti. Vlo-li se Lika do konstruk


tivn verze, pak pracuje tvrd a vynakld veker sil, aby zs
kal presti; nechce tm prokzat svou zdatnost a sv skuten
nadn (tebae i tyto prvky mohou hrt uritou roli) ani zpso
bit svm neptelm pmou kodu, ale pimt je, aby se urali
zvist a litovali, e se k nmu nechovali lpe. Ve he Jet bu
dou rdi, e mne poznali nepracuje Lika proti zjmm svch
dvjch spolenk, ale pro jejich blaho. Chce jim dokzat, e
jednali sprvn, kdy se k nmu chovali ptelsky a uctiv, a
pesvdit je tak pro klid jejich du, e jejich sudek byl
sprvn a e se v nm nemlili. Aby si zajistil vtzstv v tto
he, mus bt jeho prostedky stejn jako i cle naprosto estn a
v tomto aspektu stoj tato hra vysoko nad J jim uku!. Ob
hry J jim uku! i Jet budou rdi... bvaj nkdy
sp druhotnm ziskem z spchu ne skutenmi hrami. Tmi
se stvaj tehdy, jestlie se pan Lika zajm vce o to, jak
dojem vyvol u svch ptel nebo neptel, ne o spch svho
ponn.

189

st tet

Pozad her

Kapitola tinct

Vznam her

1/ Hry se penej z generace na generaci. Stopy oblben


hry kadho jedince je mono sledovat zpt k jeho rodim a
prarodim i kupedu k jeho dtem; tito potomci zas ne
dojde-li k njakmu spnmu zkroku jim nau sv vnou
ata. Analza her m tedy mohutnou historickou zkladnu, je
prokazateln sah aspo sto let zpt do minulosti a promt se
pinejmenm aspo do budoucch padesti let. Petren tohoto
etzu, jen spojuje pt nebo i vce generac, me mt geomet
ricky progresivn inky. Existuje mnoho ivch jedinc, z
nich kad m vce ne dv st potomk. Hry se mohou z
jedn generace na druhou vytrcet nebo mnit, zd se vak, e
lid projevuj silnou tendenci vstupovat do zkch svazk s
tmi, kdo provozuj hry stejn skupiny, dokonce i stejnho
druhu. To nazvme historickm vznamem her.
2/ Vchova dt spov pedevm v tom, jak je nauit,
kter hry maj hrt. Rzn kultury nebo rzn spoleensk tdy
dvaj pednost uritm typm her a rzn kmeny nebo rodiny
dvaj pednost jejich uritm variantm. To je kulturn vznam
her.
3/ Hry jsou jakoby pojtkem mezi zbavou a dvrnmi
vztahy. Zbavy astm opakovnm zanaj nudit stejn jako
rzn verky na oslavu poven. Dvrn vztahy vyaduj

192

psnou obezelost a RODI, DOSPL i DT se j podvdom brn.


Spolenost nelib nese upmnost a odkazuje ji do soukrom;
zdrav rozum v, e upmnost se vdycky me setkat s vt
kami, a DT se j rovn podvdom boj, protoe projevit
upmnost znamen vydat se napospas. Aby lid tedy unikli
jednotvrnosti zbav a nemuseli se vystavovat nebezpe d
vrnch styk, vtinou se radji sm s hrou, kdy u se na
skytne; hra proto tvo npl podstatn sti tch zajmavjch
hodin spoleenskho styku. To je sociln vznam her.
4/ Lid si vybraj za ptele, spolenky nebo dvrn druhy
ty lidi, kte hraj tyt hry jako oni sami. Proto kad, kdo je
nkdo v urit spoleensk vrstv (aristokracie, party mladis
tvch, spoleensk kluby, universitn koleje ap.), chov se tak,
e to lenm jin spoleensk vrstvy pipad nkdy zcela nepo
chopiteln. Naopak zase kad len urit spoleensk vrstvy
me zmn-li sv hry ekat, e bude z dosavadnho
prosted vypuzen, zjist vak, e bude vtn v jinch spole
enskch kruzch. To je tedy osobn vznam her.
Poznmka
ten u nyn snad dospl k tomu, e doke vystihnout z
kladn rozdl mezi matematickou analzou her a analzou
penosu ve hrch. Matematick analza her pot s aktry,
kte uvauj zcela racionln. Analza penosu se zabv hra
mi, kter jsou neracionln nebo vysloven iracionln, a tedy
skutenj.

193

Kapitola trnct

Hri

Naruen lid provozuj mnoh hry s nejvtm zpalem;


obecn plat, e m vc jsou naruen, tm tvrdji hraj. Je vak
pozoruhodn, e nkte schizofrenici hry zdnliv odmtaj a
hned od zatku vyaduj naprostou upmnost. V kadodennm
ivot se s nejvtm pesvdenm poutj do her jedinci tch
to skupin: Morousi a Snobi nebo Copai.
Morous je lovk, kter se hnv na svou matku. Pi dalm
zkoumn vyjde najevo, e se na ni zlob u od ranho dtstv.
asto m pro svj hnv dobr DTSK dvody: mon e ho
matka v kritickm obdob jeho dtstv nechala na holikch tm,
e onemocnla a odela do nemocnice nebo pivedla na svt p
li mnoho sourozenc. Nkdy je to nechn na holikch z
mrnj; mon e ho matka nechala adoptovat, aby se mohla
znovu provdat. V kadm ppad je chlapec od t doby mrzut.
Nem rd eny, tebae se nkdy chov jako donchun. Protoe
se morous do mrzut nlady zmrn nut, me v kterkoliv
ivotn situaci zmnit sv rozhodnut tvit se zakabonn,
stejn jako kdy byl mal a nechtl si nechat ujt nco dobrho k
veei. Piny, je vedou u dosplho morouse ke zruen ta
kovho rozhodnut, bvaj stejn jako u malho chlapce. Je pro
nj dleit, aby se neshodil, a proto se mu mus nabdnout nco
cennho vmnou za jeho prvo na rozmrzelost. Napklad hru
na Psychiatrii, kter

194

by se jinak mohla thnout nkolik let, me pacient nkdy


ukonit, rozhodne-li se zmnit svou mrzutou nladu. Vyaduje
to pelivou prpravu pacienta, vhodn naasovn i zpsob p
stupu. Neobratnost nebo pohrky ze strany psychiatra nebudou
mt na rozmrzelho pacienta o nic lep inek ne kzn na za
kabonnho kluka; po del dob se pacient me lkai i po
mstt za nevhodn zachzen, stejn jako mal chlapec oplat ro
dim necitliv jednn.
S morousy enskho rodu je to stejn mutatis mutandis
zlob-li se na svho otce. Psychiatr se mus s jet vt diplo
maci zabvat jejich Protzou (Co mete ekat od eny, kte
r mla takovho otce jako j?). Jinak riskuje, e ho pacientka
hod do stejnho pytle s mui, kte jsou zrovna takov jako
mj otec.
Kad lovk m v sob kousek snoba, ale elem analzy
her je omezit tento jev na minimum. Snob je lovk, kter je
nadmru citliv na RODIOVSK vliv. Proto jeho DOSPL zpra
covn informac a DTSK spontnnost se v kritickch okami
cch pravdpodobn stetnou a vsledkem bude nevhodn nebo
vstedn jednn snoba. V krajnch ppadech splv snob s
patolzalem, chvastounem a plhounem. Snob vak ne
sm bt zamovn za rozpolcenho schizofrenika, jeho RODI
je neinn a DOSPL takka neinn, take schizofrenik se mus
vyrovnvat s okolnm svtem ve stavu ego zmatenho DTTE. Je
zajmav, e vraz snob se pouv bn pouze jako ozna
en mu nebo ve vzcnch ppadech muatek. Netkavka
je dokonce vce copa ne snob; ...netykavka je vraz vy
hrazen obvykle enm, ale obas se jm oznauj i mui, kte
maj ponkud zentil sklony.

195

Kapitola patnct

Nzorn pklad penosu

Vnujte pozornost nsledujcmu dialogu mezi pacientkou (P)


a lkaem (L):
P: Vte, co m napadlo? e od nynjka budu pesn.
L: Vynasnam se, abych vm to usnadnil.
P: O vs mi pitom nejde. Dlm to kvli sob... Zkuste,
jestli uhodnete, jakou znmku jsem dostala pi psemn zkouce
z historie!
L: Minus jedna.
P: Jak to vte?
L: Protoe se bojte dostat vbornou.
P: Ano, udlala jsem to na vbornou, ale pak jsem si to cel
znovu prola, vykrtla ti sprvn odpovdi a msto nich jsem
dosadila chybn.
L: Vte, e se mi n rozhovor lb? Je docela rozumn.
P: Vera veer jsem uvaovala o tom, jak jsem u udlala
pokrok. Vypotala jsem si, e jsem u jenom sedmnctiprocent
n cvok.
L: Dobr, dnes to nen zatm ani jedno procento, take mte
prvo odest si v ptm kole tyiaticet procent.
P: Zaalo to vlastn ped esti msci; dvala jsem se do
hrnku s kvou a poprv jsem ho uvidla v pravm svtle. A vte,
jak je to se mnou te jak slym zpvat ptky a jak se

196

dvm na lidi a jak oni tam opravdu jsou jako lidi, a co je vbec
nejlep jsem tam skuten i j. A nejenom tam, te na
pklad jsem i tady. Tuhle jsem stla ped jednm obrazem v
umleck galrii a piel ke mn njak lovk a povd: ,Ten
Gauguin je hezk, vite? Tak jsem mu odpovdla: ,Vy se mi
taky lbte. A li jsme spolu ven a vypili si nco spolu a on je to
vlastn docela prima chlapk.
To je ukzka rozhovoru mezi dvma nezvislmi DOSPLMI,
oprotnho od projev cvokainy nebo hran; je k nmu
teba dodat pr pipomnek:
Vte, co mi napadlo? e od nynjka budu pesn. Toto
prohlen vychz ze skutenosti. Pacientka toti tm nikdy
nepila vas. Tentokrt ano. Kdyby dochvilnost byla jenom z
mrem, aktem pevn vle, pkazem, kter RODI uloil DTTI s
vdomm, e nebude dodren, pak by to pacientka ohlsila pe
dem: Tentokrt je to naposled, co jsem pila pozd. To by byl
pokus o hru. Avak oznmen pacientky nim takovm nebylo.
Bylo to DOSPL rozhodnut pln, nikoliv zmr. Pacientka
pak byla i nadle pesn.
Vynasnam se, abych vm to usnadnil. Nejednalo se o
podprn prohlen psychiatra ani o prvn tah dal hry
Myslm to s vmi dobe. Pacientka pichzela na adu vdy
pot, co si lka udlal pestvku na svainu. Protoe chodila
pravideln pozd, navykl si na del pestvku a chodil pozd ta
k. Kdy pacientka uinila sv prohlen, psychiatr poznal, e
to mysl vn, a potvrdil to svmi slovy. Tento penos je
DOSPL smlouva, kterou pak oba dodrovali, a nen mono
pokldat ji za DTSK kdlen RODIOVSK osobnosti, kter vzhle
dem ke svmu postaven ct, e je nucena pedstavovat hodn
ho tatka a kat, e poskytne DTTI vemonou podporu.
O vs mi pitom nejde. Pacientka tmito slovy zdrazuje,
e jej dochvilnost vyplv z pevnho rozhodnut a ni-

197

koliv ze zmru, kterho by bylo mono zneut jako sousti


zdnliv pizpsobiv hry.
Hdejte, jakou znmku jsem dostala! Oba si nyn uvdomu
j, e se jedn o zbavu, a zcela klidn se j vnuj. Psychiatr ne
mus pacientce dokazovat svou bystrost a naznaovat, e se
jedn pouze o zbavu, co on hned poznal, a ani ona se j nemu
s zkat jenom proto, e se tomu k zbava.
Minus jedna. Lka svou pacientku zn a v, e to je jedin
znmka, jakou me dostat, a nem dvod, pro by j to neekl.
Pedstran skromnost nebo strach z omylu by ho mohly pimt
k tomu, aby pedstral, e to nev.
Jak to vte? To je DOSPL otzka a ne hran na Vy jste b
jen, a zaslou si proto patinou odpov.
Ano, udlala jsem to na vbornou. Te se jedn o sku
tenou zkouku. Pacientka se netrp njakm rozumovm vy
svtlovnm nebo omluvami, ale el svmu DTTI zpma.
Vte, e se mi n rozhovor docela lb? Tato slova i dal
poloertovn poznmky jsou vrazem DOSPLHO respektu, do
nho je snad pimchno trochu RODIOVSKO-DTSK zbavy, kte
rou si opt oba svobodn zvolili, a oba si to uvdomuj.
Poprv jsem ho uvidla v pravm svtle. Pacientka m nyn
prvo na svj vlastn druh poznn a u nemus vidt hrnky s
kvou a lidi tak, jak ji k tomu vedli jej rodie. Te napklad
jsem i tady. U neije v budoucnosti nebo v minulosti, ale
me se o nich strun zmnit, slou-li to uitenmu elu.
Tak jsem odpovdla: ,Vy se mi taky lbte. U nemus
pltvat asem, aby si hrla na Umleckou galrii s novm n
vtvnkem, tebae by mohla, kdyby se j zachtlo.
Co se te lkae, nem pocit, e by musel hrt Psychiatrii.
Naskytlo se mu nkolik pleitost, aby dal na petes otzku
obrany, penos a symbolick interpretace, mohl vak

198

tyto prvky odsunout stranou bez pocitu jakkoliv zkosti. Z hle


diska budoucch poteb by vak bylo skuten stlo za to zjistit,
kter otzky pacientka vykrtla ze sv psemky. Bhem zbytku
nvtvy se vak bohuel tu a tam projevilo zbylch sedmnct
procent cvoka v pacientce a osmnct procent zbylch v l
kai. Vcelku vyvolv uveden postup aktivitu oivenou tro
kou zbavy.

199

Kapitola estnct

Nezvislost

Zskn nezvislosti se u pacienta projevuje uvolnnm nebo


obnovenm t schopnost: poznn, spontnnosti a dvrnosti.
Poznn. Poznn znamen, e lovk je schopen vidt hrnek
s kvou a slyet zpv ptk vlastnm zpsobem a nikoliv tak,
jak byl k tomu veden. Z dobrch dvod se d pedpokldat, e
vidn a slyen m pro dti jinou kvalitu ne pro dospl1/ a e
v prvnch letech ivota se u dt projevuje vy estetika a ni
intelekt. Mal chlapec vid ptky a naslouch jejich zpvu s
rozko. Pak se objev hodn tatnek a ct, e by se ml se
synem podlit o sv zkuenosti a pomoci mu ve vvoji.
ekne proto: To je sojka a tamto paek. V tom okamiku,
kdy se chlapec zane zajmat, kter ptk je sojka a kter paek,
u nevid ptky a nesly je zpvat. Mus je vidt a slyet tak, jak
si to peje jeho otec. Otce vedou k jeho jednn dobr dvody,
protoe jen mlo lid si me dovolit, aby strvili ivot naslou
chnm ptamu zpvu, a proto m dve zane u synka s v
chovou, tm lpe. Mon e chlapec, a vyroste, bude orni
tologem. Mnoho len lidsk rasy tak ztratilo schopnost stt se
mali, bsnky nebo hudebnky a nemohou u ani vidt a slyet
pmo, i kdyby si to mohli dovolit; mus vechno pijmat z
druh ruky. Optnmu nabyt tto schopnosti kme zde po
znn. Po psycholo-

200

gick strnce je poznn eidetickou vnmavost, je se poj s ei


detickou pedstavivost.2/ Eidetick vnmavost existuje snad tak
aspo u uritch jedinc v oblastech chuovch, i
chovch a kinestezickch a umouje zrod umlc v tchto obo
rech: fkuchae, vrobce parfm a tanenky, jejich vnm
problmem je nalzt publikum, kter by dokzalo ocenit jejich
produkty.
Poznn vyaduje, aby lovk il zde a nyn, a ne kdekoliv
jinde v minulosti nebo v budoucnosti. Nzornou ilustrac
tchto monost v americkm ivot je rychl jzda autem rno
do zamstnn. Rozhodujc otzka pi tom zn: Kde je vae
mysl, zatmco vae tlo je zde? a bn se projevuje ve
tech ppadech.
1/ lovk, kter nemysl na nic jinho, ne aby dojel do prce
vas, je ze vech nejdl. S tlem za volantem svho vozu, s mys
l u dve sv kancele nevnm nic ze svho bezprostedn
ho okol, jedin to, co se stav do cesty tomu okamiku, kdy
jeho tlo dostihne dui. Takov lovk je cvok, kter se star
jen o to, co ekne jeho f. Nepoda-li se mu dorazit do prce
vas, bude dlat vechno mon, aby tam dobhl cel ucen.
Pizpsobiv DT se ujm veden a zan hrt Vidte, jak se
snam. Zatmco tento mu jede vozem, ztrc tm pln
svou nezvislost a jako lidsk bytost je v podstat vce mrtv
ne iv. Je docela mon, e takto se utvej nejvhodnj pod
mnky pro vznik vysokho tlaku nebo srdench onemocnn.
2/ Morouse na druh stran nezajm tolik ani to, zdali doje
de vas, ale pipravuje si u pedem vmluvy, pro piel pozd.
Smla, patn zen dopravn svtla a nemon jzda nebo
tupost ostatnch idi zapadaj dobe do tohoto schmatu a jsou
vtanou pomoc jeho vzpurnmu DTTI nebo dnmu RODII ve
he Vidte, k emu mne dohnali. Tento lovk tak nevnm
sv okol, a na urit prvky, kter pispvaj jeho he, take je
iv vlastn jenom napl. Jeho tlo sed

201

ve voze, ale mysl bloud kolem a ptr po nejrznjch pe


stupcch anebo kivdch.
3/ Vzcnj je rozen idi, pro kterho je zen vozu p
jemnou vdou i umnm. Jak se rychle a obratn prodr mezi
ostatnmi vozidly, je se svm strojem zajedno. Ani on nevnm
sv okol, vm si ho pouze potud, pokud mu skt prostor k
uplatnn jeho zrunosti, je je sama o sob odmnou; velmi
dobe si vak uvdomuje sm sebe i stroj, kter tak dobe ovl
d, a v tom smyslu tedy ije. Takov jzda vozem je po formln
strnce DOSPLOU zbavou, v n tak idiovo DT i RODI mohou
najt hodn uspokojen.
4/ tvrt ppad se tk lovka, kter si uvdomuje sm sebe
a nemn spchat, protoe prov ptomn okamik se vm,
co k nmu pat: obloha, stromy i radost z pohybu. Kdyby sp
chal, znamenalo by to, e nedb tohoto okol a uvdomuje si
pouze to, co je mimo jeho dosah, stle jet daleko vpedu, nebo
e bere na vdom pouze pekky nebo vlun sm sebe. Je
den an chtl nastoupit do normlnho vlaku podzemn drhy,
avak jeho americk spolenk ho upozornil na to, e by mohli
uetit dvacet minut, kdyby jeli expresem. Uinili tak, a kdy
vystoupili u stednho parku, an si k velikmu pekvapen
svho ptele sedl na laviku a vysvtloval: Kdy jsme uetili
dvacet minut, meme si tedy dovolit, abychom si tady chvilku
posedli a potili se pohledem na krsn okol.
Vnmav lovk ije, protoe si uvdomuje, kde se nachz a
co se kolem odehrv. V dobe, e po jeho smrti ty stromy tam
budou stle jet stt, ale on u tady dvno nebude, aby se na n
mohl jet jednou podvat; chce je tedy vidt nyn a vnmat je
tak siln, jak je to jen mon.
Spontnnost. Spontnnost znamen svobodu volby mo
nost vyjdit sv pocity a vybrat si z tch, je m k dispozici
(RODIOVSK, DOSPL nebo DTSK pocity). Spontnnost je osvo
bozen; umouje lovku zbavit se nutkn zapojit se

202

do hry a mt pouze takov pocity, k jakm byl veden.


Dvrn vztahy. Provat dvrn vztahy znamen pisvojit si
nenucenou, od her oprotnou otevenost uvdoml osobnosti a
osvobodit eideticky vnmav, nezkaen DT, kter v cel sv
naivit prov svj ivot prv nyn a zde. Experimentln3/ je
mono dokzat, e eidetick vnmavost vyvolv nklonnost a
e upmnost mobilizuje pozitivn city, take se me vy
skytnout i takov vc jako jednostrann intimita, jev velmi
dobe znm tebae ne pod tmto nzvem profesionlnm
svdcm, kte jsou schopni dobt svou partnerku, ani se sami
citov angaovali. Doshnou toho tm, e povzbuzuj svj pro
tjek, aby se na n dval zpma a mluvil bez zbran, zatmco
svdnk nebo svdnice dvaj najevo pouze velmi dobe ovl
danou, pedstranou nklonnost.
Protoe dvrn vztahy jsou v podstat funkc pirozenho
DTTE (tebae vyjdenou v rmci psychologickch a spole
enskch sloitost), mohou se pln rozvinout, nejsou-li naru
ovny zsahy her. Kaz je obyejn podlhn RODIOVSKMU
vlivu a tento jev se nanetst vyskytuje tm veobecn. Zd
se vak, e dti ve sv vtin dokud nejsou pln zkaen
bvaj lskypln4/, a lskyplnost je zkladn vlastnost intimi
ty, jak se experimentln projevilo.

Odkazy
1

/ V E. Berne, Primal Images and Primal Judgment (Zkladn pedstavy a


zkladn sudky), Psychiatrie Quarterly, . 29, str. 634 658, ronk
1955.
2
/ E. R. Jaensch, Eidetic Imagery (Eidetick pedstavivost), Harcourt, Brace
and Company, New York 1930.

203

/ Tyto experimenty v semini sociln psychiatrie v San Francisku jsou st


le jet v potenm stadiu. inn vyuit experiment tkajcch se ana
lzy penosu vyaduje speciln vcvik a zkuenosti, stejn jako inn
vyuit experiment v chromatice nebo infraerven spektrofotometru.
Rozliit hru od zbavy nen o nic snadnj ne rozliit hvzdu od planety.
Viz E. Berne, The Intimacy Experiment (Experimenty v oblasti inti
mity), Transactional Analysis Bulletin, . 3, str. 113, ronk 1964, a More
About Intimacy (Dal poznatky o intimit), tamt, . 3 str. 125,
ronk 1964,
4
/ Nkter dti se zkaz nebo vyhladov velmi brzy (marasmus, kolika) a
nikdy nemaj monost provit si tuto schopnost.

204

Kapitola sedmnct

Jak zskat nezvislost

Rodie zmrn nebo nevdomky u sv dti ji od narozen,


jak se maj chovat, myslet, ctit a vnmat. Osvobodit se od tch
to vliv nen snadn zleitost, protoe jsou v dtti hluboce za
koenny a v prvnch dvou nebo tech desetiletch ivota jsou
tak pro biologick i sociln peit nezbytn. Takov osvobo
zen je vbec mon jen proto, e jedinec je vlastn nezvisl
osobnost, to zna, e je schopen poznn, spontnnosti a intimi
ty a m uritou volnost rozhodnout se, kter sti uen svch
rodi pijme. Ve specifickch okamicch ranho vku se dt
rozhodne, jak se tomuto uen pizpsob. Me se mu pozdji
vymknout proto, e jeho pizpsobivost je zaloena na cel ad
rozhodnut, e tedy nejde o trval stav, ale je mon za pz
nivch okolnost uinit tak rozhodnut opan.
Zskn nezvislosti vyplv tedy z toho, e lovk doke
odvrhnout vechny ty malichernosti, o nich byla zmnka v
kapitolch tinct, trnct a patnct, A toto jeho rozhodnut
nen nikdy konen: lovk se neustle brn, aby nezapadl zpt
do starch kolej.
V souladu s pojednnm v kapitole tinct meme ci, e
lovk se mus nejdve zbavit thy cel kmenov nebo rodinn
historick tradice jako v ppad vesnian Margarety Meadov
z Nov Guineje1/; pak se mus kad jedinec

205

vymknout vlivu rodinnho, spoleenskho i kulturnho proste


d. Stejn by se ml zachovat k poadavkm soudob spole
nosti vcelku, a konen je teba, aby lovk sten nebo pln
obtoval vhody, je mu plynou z jeho bezprostednho sociln
ho okruhu. Pak se mus vzdt vech snadnch poitk a odmn
z postoje morouse nebo snoba, jak o tom byla e v kapitole
trnct. Chce-li jedinec toho doshnout, mus si osvojit osobn i
spoleenskou kontrolu, take vechny skupiny chovn popsan
v dodatku a snad na sny si pak svobodn vol jenom pod
le sv vle. Pak je schopen oddat se vztahm oprotnm od her
tak, jak je to nzorn pedvedeno v ukzce kapitoly patnct.
V tom okamiku snad doke rozvinout sv vlastn vlohy k ne
zvislosti. Cel tato prprava spov v zsad v tom, e lovk
obdr shovvav souhlas k odluce od svch rodi (a od
RODIOVSKHO vlivu), take k nim sice me obas zaskoit na
ptelskou nvtvu, ale u se od nich ned ovldat.

Odkazy
1

/ M. Meadov, New Ways for Old (Nov cesty pro star), William Morrow
and Company, New York 1956.

206

Kapitola osmnct

Hry a co dl?

Pochmurn obraz pedloen v prvn a druh sti tto knihy,


podle nho je lidsk ivot pevn procesem naplnn asu
ped pchodem andla smrti nebo Jeka, v nm m
lovk velmi malou jestli vbec jakou monost zvolit si
innost, j by se ml zabvat bhem dlouhho ekn tedy
tento obraz poskytuje obecnou, nikoliv vak definitivn odpo
v. Nkte astn lid maj nco, co stoj vysoko nad kadou
klasifikac chovn, a to je schopnost poznn; nco, co n nad
programovnm minulosti, a to je spontnnost; a nco, co skt
mnohem vt zadostiuinn ne hry, a to jsou dvrn vztahy.
Ale vechny tyto ti faktory mohou dsit nebo i ohrozit ty, je
na n nejsou pipraveni. Mon e takovm lidem bude lp,
kdy zstanou, jac jsou kdy budou hledat een svch
problm v oblbench zpsobech spoleensk innosti, jako
napklad v pospolitosti. To me znamenat, e sice nen na
dje pro lidskou rasu, e vak zbv nadje pro jej jednotliv
leny.

207

Dodatek

Klasifikace chovn

Lidsk bytost je v kadm okamiku zapojena do jedn nebo


vce z nsledujcch skupin chovn:
1. skupina Intern programovan chovn (archeopsy
chick)
Autistick chovn (ovlivnn snnm)
dy. (a) Sny
(b) Fantazie
Druhy:
I. nepatin fantazie (splnn pn)
II. autistick penosy (neadaptovan)
III. autistick penosy (adaptovan)
(c) niky
(d) Chovn zaloen na peludech
(e) Bezdn iny
Druhy:
I. tiky
II. manry
III. brepty
(f) Ostatn
2. skupina Programov pravdpodobnost chovn (ne
opsychick) Skutenost oven chovn
dy: (a) innost
Druhy: I. profese, zamstnn ap.

208

II. sport, konky ap.


(b) Postupy
Druhy: I. zpracovn informac
II. rzn techniky
(c) Ostatn
3. skupina Sociln programov chovn
(sten exteropsychick)
Spoleensk chovn
dy. (a) Obady a ceremonie
(b) Zbavy
(c) Operace a manvry
(d) Hry
Vedlej dy; A. Profesionln hry (trojhelnkov penosy)
B. Spoleensk hry (dvojit penosy)
(e) Dvrn vztahy
Spoleensk hry, o nich u byla zmnka, by byly podle toho
to schmatu klasifikovny nsledovn: 3. skupina sociln
programovan hry; d (d) hry; vedlej d B spoleensk
hry.
Dvrn vztah vyvrcholen ady je klasifikovn nej
ve, jako soust ivota oprotnho od her.
ten me klidn kritizovat ve uvedenou klasifikaci (ne
vak se j vysmvat nebo se nad n uklbat). Autor nepipojil
tento dovtek proto, e by si v takovch klasifikacch liboval,
ale proto, e pokld takovou klasifikaci za mnohem
funknj, relnj a praktitj ne ostatn systmy, kter se
v souasn dob pouvaj, a domnv se, e me napomoci
tm, kdo maj rdi nebo potebuj vdeckou kategorizaci.

209

Rejstk her a zbav

(H = hra, Z = zbava)
Ale, ale jak si to pedstavujete, Z 168
Alkoholik, H 66, 68, 7685, 129, 148
A mohl byste Ne, ale, H 132
Analza penosu, H 173174
A nemohl byste Ano, ale, H 63, 68, 113,
126134, 175, 178
A potom, H 104, 133, Z 51
Archeologie, H 174
Astmatick hra, H 101
A si to spolu rozdaj, H 68, 112, 135136,
139, 155
Bankovn konto, Z 46, 53
Bobeek, H 141
Budikniemu, H 176178
Byli jste u nkdy, Z 46, 49
Celnci a zlodji, H 150
Co byste dlal, kdyby, H 132
Co se stalo, Z 46
Dme si jednu, ne? H 83
Dlej si se mnou, co chce, H 133
Dlunk, Z 68, 69, 76, 8588, 102
Dneska, Z 119120
Dobrk Honza, H 8183, 87
Dobr chovn, H 152153
Dobrodinec, H 183, 187188
Druh den rno, Z 46, 49, 78, 79
Duevn hygiena, H 173, 174

210

Frigidn mu, H 68, 107, 145


Frigidn ena, H 68, 105109, 140, 144, 145
Fuj, to je hanba! Z 47
Gau pro vechny ppady, H 141
Gauner, H 83
Hanba, fuj! H 153
Homosexualita, H 137
Hra s ohnm, H 68, 135, 138142, 170, 171,
186
Hra s punochou, H 135, 142143
Chci ven, H 152153
Chytn na vjiku, H 91, 154
Intrikn, H 54
J jim uku, H 188189
Jak byste, Z 46
Jak to dlm j, Z 112
Jak vzt roha, H 151152
J tak, Z 51
Jelimnek, H 119, 170
Je neobyejn vnmav, H 170, 171
Jet budou rdi, e m poznali, H 183, 188
Ji sta man, Z 138
Kavalr, H 183185
Kazisvt, H 66, 68, 118, 119, 124126, 163
Kdo vyhrl? Z 46
Kdyby nebylo jeho, Z 62, 113
Kdyby nebylo jich, H 180
Kdyby nebylo tebe, H 5763, 68, 69, 110,
113
Klaun, Z 176
Klinika, H 167, 168
Koktaj, Z 46, 78
Kolik? Z 46, 49
Kopejte do m, H 8889, 139
Koukej, mami, Pepek nem ruiky, Z 47, 50
Koukej mazat, H 138, 186
Kout, H 98102

211

Kravl, H 100, 106, 143145 Kri


tik, H 174
Lichometnice, H 186
Mn u nikdo nepome, H 161
Motorismus, Z 46, 51
Muste m vyslechnout, H 153
Musk ei, Z 46, 49
Myslm to s vmi dobe, H 81, 89, 94, 132,
159164, 165, 166, 167, 168. 173, 178,
179
Naivka, H 133, 168171, 173 N
kupy, Z 46
Nemon manel, Z 49
Nekal jsem to? H 94
Netkavka, H 195
Nezkalen tst, Z 49
Notorik, H 79
Odbornk na dovolen, H 183, 184
Oni m k tomu dohnali, H 181
Oteven rna, Z 120
Otrokyn, H 109112
Perverze, H 135, 136138
Pokej, ty darebku j ti uku! H 67, 87,
90-93, 107
Poliklinika, H 68, 69
Popelka, H 89
Povz jim, drahouku, Z 47
Pro proti tomu nco neudlaj? Z 51
Protza, H 81, 102, 115, 137, 178182, 395
Psychiatrie, H 46, 47. 68, 111, 113, 172175,
194, 198
Psychoanalza, H 157158
Revizoi a zlodji, H 150
Rika, H 181
Rodiovsk sdruen, Z 4550, 68, 127

212

eknte mi, H 175176


Sebevyjden,
H
174
Senzan
keft,
H
154
Seenu vm to za velkoobchodn cenu, H 161,
163
Sklenk, H 157159
Sociln ppad, H 101, 164168, 179
Soud, H 102105, 113, 118, 145, 150
Sttn sanatorium, H 112
Such alkoholik, H 66, 79
Svainka, H 102
koln pestvka, Z 121
vadlena, Z 46, 50
Te ho vezmem na hl, H 136, 154155
To je hrozn, vite? H 51, 69, 91, 119123,
138
To je vina spolenosti, v n ijeme, Z 138
Ti kroky od tla, H 138, 141
Trej m, drahouku, H 108
Tys m dostal do malru, H 9596
Umleck galrie, H 198
U piva, Z 121
Uraen ctnost, H 138
stedn topen, Z 121
tk, Z 152
U v tom zas ltm, H 95
U jsem vyzkouel to a to, H 132
Vlka, H 54
Vaen, Z 46
Vejtaha, H 119
Vetern, H 167, 168
Vitel, H 8788
Vid, co jsi zas provedla, H 94
Vid, jak se obtuji, H 113116
Vid, k emu jste m dohnali, H 9396, 160,
162
Vidte, jak se snam, H 112, 114, 161, 201

213

Vidte, k emu mne dohnali, H 201


Vrtk, H 110, 119, 12223
Veuml, H 183, 188
Vy jste bjen, pane Kocourek, H 67, 169,
170, 185
Vy jste bjen, pane profesore, H 169, 170 a
172
Vytahovn, Z 46
Zkus a ber, H 8687
Zkus, jestli m naap, H 84, 85
Zkusme, Z 51
Zkus m napravit, H 84
Zkuste, jestli vm to projde, H 8788
Zloinnost mladistvch, Z 47
Zlodji a policajti, H 138, 146151
e j mm vn takovou smlu! H 68, 88, 89,
91, 94, 138, 162
ensk ei, Z 46, 49

214

Rejstk autor

Bateson G. 100, 118


Belbenoit R, 22
Berne E. 13, 22, 23, 31, 70,
97, 182, 203, 204
Collins W. 155
Dickens Ch. 108, 140

Luce R. D. 13
Matsonov F. 97
Maugham S. 140
Maurer D. W. 70
Mead G. H. 70
Meadov M. 97, 205, 206
Means L. 155
Miller A. 54
Miller H. 164

Ernst E. H. 156
Everts K. 97
French J. D. 23
Freud S. 22, 23, 175

Nurse R. 97
Par A. 172
Penfield W. 30, 31
Potter S. 70

Goulding R. 97
Huizinga J. 20, 23

Raiffa F. 13
Reider N. 174

Jaensch E. R. 203
Jasper H. 31
Jasper H. 31
Jung C. G. 50

Seaton G. J. 23
Semmelweis I. P. 44
Spitz R. 15, 22
Starreis R. J. 97
Stendhal 54
Szasz T. 70

Keating W. C. 156
Kierkegaard S. 21, 23
Kinkead E. 23
Levine S. 17, 23

Wiseman F. 155

215

Rejstk pojm

Alkoholik 76, 79, 80


anonymn alkoholik 80
antiteze her 57
antropologov 56
apatie 16
astmatick dti 101
biologick padek 21
citov deprivace 15
citov strdn 21
copa 194, 195
cvok 201
ervenn 130
innost 21; definice . 18; rozdl mezi zbavou
a . 51
dti; d. podnty 16, 18
dt; dtsk 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40,
41, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 83,
100, 111, 112, 119, 123, 127, 129, 130,
131, 132, 136, 142, 147, 148, 152, 162,
171, 173, 193, 194, 195, 197, 198, 201,
202, 203, 205; adaptovan a neadap
tovan d. 2930; funkce d. 30; d. stav
ego 28
domorodci z Nov Guineje 85, 205
dospl 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 46,
47, 49, 53, 57, 58, 61, 65, 83, 90, 91, 100,
117, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128,
129, 130, 133, 146, 147, 148, 152, 161,

216

171, 173, 181, 193, 195, 197, 198, 202;


funkce d. 30; d. stav ego 28, 30; zpra
covn informac 40
dospvajc mlde 18
dvrn vztahy 20, 21, 192, 203, 207;
oprotn od her 67
dynamika emocionln 63
dynamika her 58, 73
fantazie 21 feti
ismus 136 fi
nann hry 88
Fuj! 20
geneze her 6365
hazardn hri a hazard 148, 149
hlad po podntu 15, 18, 21
hlad po struktue 18, 21
hlad po uznn 17, 21
homosexualita 135
hra 20, 4969; analza h. 2569; analza
struktury h. 2631; antiteze h. 57; biolo
gick zisk h. 60, 73; cl h. 58, 73; innost
spov v hran h. 20; definice h. 20, 52 a
54; dtsk verze h. 59; dynamika h. 58,
73; existenn zisk h. 61, 73; funkce h. 66
68; geneze h. 6365; katarze h, 66;
klasifikace h. 6869; lidov ren ve b.
69; model h. 74; model penosu ve h. 59;
nzev h. 73; nzvoslov h. 7374;
nutnost h. pro udren zdrav 67; obliba h.
56; pouit termnu h. 53; pbuzn h. 74;
pklady h. 59, 73; pehled h. 71189; h.
rodi-dt 59; role ve h. 58, 73; rozdl
mezi h. a operac 52; tahy ve h. 59, 73;
teorie h. 17; terapeutick situace ve h. 57;
teze h. 54, 73; typick h. 5463; h.
provdn dtmi 63; vliv h. na vbr
spolenk 4548; vnj psychologick
zisk ze h. 61, 73; vnj sociln zisk ze h.
62, 73; vnitn psychologick zisk ze h.
61, 73;

217

vnitn sociln zisk ze h. 63, 73; veo


becn zisk ze h. 60; vznam h. 192193;
h. zaloen na druhotnch penosech 183;
zisky z h. 60
hri 152154
hran; charakteristika h. 20
hry v poradnch 157182
hypnza 130
chovn 26; klasifikace ch. 208209
chvastoun 195
intimita 21, 205; jednostrann i. 203
kanadsk erty 155
kleptoman 149150
komern hra 187
kompromis 16
konvenn spoleensk styk 19
konverzace 19
krysy; pokusy s k. 1718
lidov ren 16, 23, 6874
manvry 53, 57, 136
manelsk hry 98118
marasmus 16
masochismus 61, 136137
matematick teorie her 13
materilov programovn 1819
model penosu 59, 73
morous 194, 195, 201202, 206
napt; uvolnn n. 21
nzorn pklad penosu 196199
nekodn hry 183189
netkavka 195
nezvislost 200203; jak zskat n. 205206
notorit hypochondi 121122
nuda 21
obady 21, 39, 44, 59, 136; definice o. 40, 44;
formln a neformln o. 4044; o. po
hlazen 4143; o. zdraven 4143

218

operace 5253
paranoici 89, 95, 104, 160
patolzal 195
persona 50
pohlazen; definice p. 17; obad p. 4143;
inek p. 17; zisk z p. 22
pospolitost 207
postoj 5051; stabilizace p. 5051
postupy 3940; definice p. 39; hodnocen p.
40; innost p. 40; inn p. 40
poznn 200202; schopnost p. 207
profesor 65
ptelstv 59
pedrdn 16
penos; penosov; analza p. 3238, 56; de
finice p. 17, 32; diagram p. vztah 36; do
plkov p. 3233, 52; druhotn p. 3738, 52; dvojit p. 3738; p. jako obrann
operace 22; p. jako jednotka spoleensk
ho styku 17, 41; klasifikace p. 2633;
kov p. 3436; podnt p. 32; p. reakce
3233; p. reflex 3233; trojhelnkov
p. 3738, 53; zisk z p. 2122
programovn 1821; p. penos 39
proces spoleenskho tdn 4850, 62
psychiatrick kli 89
psychiatrie 172
psychoanalza 172
retikulrn aktivan systm 15
rodi; rodiovsk 27, 30, 31, 32, 33, 35, 37,
39, 40, 41, 47, 50, 58, 59, 83, 89, 91, 101,
110, 111, 112, 119, 123, 125, 127, 128,
131, 132, 142, 148, 152, 161, 181, 193,
195, 197, 198, 201, 202, 205, 206; funkce
r. 31; pm a nepm r. forma 29; r. stav
ego 28
rodina; emocionln dynamika r. 63; tradice r.
205
role ve hrch 58, 73; upevnn r. 50; musk a
ensk r. 13

219

rovnovha; udren r. 21, 22


Sadismus 136137
Samovazba 15
semine o sociln psychiatrii v San Francisku 23, 70, 204
senzan kefty 154
sexuln hry 98, 135145
schizofrenie 100101
schizofrenik 195
skupiny psychoterapeutick 65
skutenost dynamick a statick 39
smyslov strdn 15, 21
snob 194, 195, 206
sny 206
sociln akce 55
sociln dynamika 55
sociln kontakt 55
sociln programovn 1213 so
ciln psychiatrie 56
sociln seskupen 55
sociolog 56
spoleensk hry 119134
spoleensk styk 1519; penos jako jednotka
s. s. 17, 45; teorie s. s. 15; vhoda s. s.
21-22
spontnnost 202-203, 207
stanoviska 61; statick s. 53
stav ego 58; archaick s. e. 29; definice s. e. 26;
dtsk s. e. 28; dospl s. e. 28; rodiovsk
s. e. 28
strukturln analza her 2631; diagram s. 28;
terminologie pi s. a. 2930
strukturalizace asu 1822: monosti s. . 21
tahy ve he 5960, 73
teze her 5758, 73
U jsem v tom zas 57
velkorys podvody 53, 154
vzni 151153

220

vbr spolenk 4851, 62


vchova dtte 1516, 6365, 205206;
hry a v. d. 192
vsledek 13, 52, 57, 66
vysok krevn tlak nebo srden onemocnn
201
vznam her 192-193
vztahy oprotn od her 67
zbava 1920, 4551, 192; definice z. 19,
4546; existenn zisk ze z. 50; funkce
z. 48; z. jako proces socilnho vbru 48
49; klasifikace z. 46; potvrzen role pi
z. 50
zisk; epinosick, vnj paranosick, vnitn
paranosick 22
zisk ze hry 6062, 7374; biologick z. 60,
73; druhotn z. 22; existenn z. 22, 61,
74; vnj psychologick z. 61, 73, 136,
vnj sociln z. 62, 73; vnitn psycho
logick z. 61, 73; vnitn sociln z. 62,
73; z. ze zbav 50; z. z nemoci 22; z. z
pohlazen 22
zloinci; studie z. 147151; typy z. 149
ivotn hry 7696

Seznam vyobrazen
1/ Strukturln diagram
2/ Doplkov penosy
3/ Kov penosy
4/ Diagram vztah
5/ Druhotn penosy
6/ Zbavy
7/ Hra
8/ A nemohla byste Ano, ale

221

28
33
34
36
38
48
60
128

Obsah

Nkolik slov vodem (dr. M. Plzk)


Pedmluva
vod

/ 7/
/ 11/
/ 15/

st prvn: Analza her


1/ Analza struktury her
2/ Analza penosu
3/ Postupy a obady
4/ Zbavy
5/ Hry

/ 26/
/ 32/
/ 39/
/ 45/
/ 52/

st druh: Pehled her


vod
6/ ivotn hry
1 Alkoholik
2 Dlunk
3 Kopejte do m
4 Pokej, ty darebku - j ti uku! (POTYDA)
5 Vid, k emu jste m dohnali! (VIEDO)
7/ Manelsk hry
1 Kout
2 Soud
3 Frigidn ena
4 Otrokyn
5 Kdyby nebylo tebe (KDYMET)
6 Vid, jak se obtuji
7 Drahouek
8/ Spoleensk hry
l To je hrozn, vite? (TOJEHR)

/ 72/
/ 76/
/ 76/
/ 85/
/ 88/
/ 90/
/ 93/
/ 98/
/ 98/
/102/
/105/
/109/
/113/
/113/
/117/
/119/
/119/

222

2 Vrtk
3 Kazisvt
4 A nemohl byste Ano, ale (ANEBY)
9/ Sexuln hry
1 A to spolu rozdaj (ASPRO)
2 Perverze
3 Hra s ohnm
4 Hra s punochou
5 Kravl
10/ Hry podsvt
1 Zlodji a policajti (ZAP)
2 Jak vzt roha
3 Te ho vezmem na hl (VEHL)
11/ Hry v poradnch
l Sklenk
2 Myslm to s vmi dobe (MYTODO)
3 Sociln ppad
4 Naivka
5 Psychiatrie
6 Budikniemu
7 Protza
12/ Nekodn hry
1 Odbornk na dovolen
2 Kavalr
3 Dobrodinec
4 Veuml
5 Jet budou rdi, e mne poznali

/122/
/124/
/126/
/135/
/136/
/136/
/138/
/142/
/143/
/146/
/146/
/151/
/154/
/157/
/157/
/159/
/164/
/168/
/172/
/176/
/178/
/183/
/184/
/184/
/187/
/188/
/188/

st tet: Pozad her


13/ Vznam her
14/ Hri
15/ Nzorn pklad penosu
16/ Nezvislost
17/ Jak zskat nezvislost
18/ Hry a co dl?
Dodatek: Klasifikace chovn
Rejstk her a zbav
Rejstk autor
Rejstk pojm
Seznam vyobrazen
223

/192/
/194/
/196/
/200/
/205/
/207/
/208/
/210/
/215/
/216/
/221/

tvrt svazek

edice Spektrum
d Kvtue Sajnerov

Eric Berne

Jak si lid hraj


Z anglickho originlu Games
People Play, vydanho nakladatelstvm
Grove Press, Inc. v New Yorku, peloila Gabriela
Nov. Oblku, vazbu a grafickou pravu navrhl Leo Novotn.
Fotografie na oblce Vladimr Simer. Vydalo nakladatelstv Svoboda
jako svou 3052. publikaci. Vydn 1. Praha 1970. Odpovdn redaktorka
Kvtue Sajnerov. Technick redaktorka Nadda Tichovsk.
Vytisklo Rud prvo, tiskask zvody, Praha. AA 10,36
Tematick skupina 13/34, VA 10,81. Cena bro. vt,
12,60 Ks, vz. vt. 19,- Ks. 66-602-22-8 6
Nklad 20 000. 25-117-70 Ks 19,-

Svoboda