You are on page 1of 83

"1.

sa dedi ki:
2. Eer beden 'ruh'tan dolay olmusa
3. Bu bir harikadr;
4. Ama ayet ruh 'beden'den dolay olmusa
5. Bu, harikann harikasdr.
6. Fakat ben, unda hayranm;
7. Bu kadar byk zenginlik
8. Bu fakirlie nasl konmutur?"

"1. sa dedi ki:


2. Neden anan dn ykyorsunuz?
3. Anlamyor musunuz ki
4. i yaradan
5. D da yaradandr."

Kardeini ruhun gibi sev,


gznn bebei gibi
ona dikkat et.

THOMAS'IN
NCL
sa'nn Gerek
Szleri
*
Eski Kopt Dilinden
Franszcaya evirenler:
Philippe De SUAREZ
Emile GLLABERT
Pierre BOURGEOIS
Yves HAAS
Trkeletiren:
Ergn ARIKDAL

Ruh ve Madde Yaynlar

Kitabn Orijinal ismi:

EVANGILE SELON THOMAS"

Bu
evirinin
Tahrif Edilmeden
Kullanlmas
Metapsiik Tetkikler
ve
lm Aratrmalar
Dernei'nin
Ricasdr.

Kapak Dzeni: Halk zden

Bask:
Bak Ofset
Tel: 522 89 90
Dizgi:
avuolu Basm Yaym A..
Tel: 570 39 94
stanbul, 1988

GR
Thomas ncili 1945'de Yukar Msr'da, Nag Hammadi bl
gesinde bulundu. Kyller, mezarlk olarak kullanlan kaya oyuun
da, tesadfen, iinde bakr levhaya sarl 12 el yazmas bulunan bir
toprak testi buldular. Papirs zerine Kopt lisannda yazlmt ve
tarihi ya da drdnc yzyla kadar uzanyordu.
Gnostik bir cemaatin kitapln oluturan esiz deerdeki bu
kitaplar arasnda Thomas'n ncili de bulunuyordu.
114 Logia (Kelm-ayet) ieren bu tomarlar arkaik niteliini
hemen belli eden edeb bir formda yazlmt. Gerekten, sa'nn me
sih faaliyeti hakknda genel bir gr vermek isteyen geleneksel
ncillerin tersine Thomasn ncili, sann szlerini bize hi bir yo
rum olmadan aktarmaktadr.
Thomasn ncili 1959'da, ilk kez, Jean Doresse tarafndan Nag
Hammadi kefi hakknda tarih ve kritik bir yorumla beraber
Franszca olarak tantld. Bu tercme, zmleme giriimlerinin il
kini oluturuyordu. Tercmeye elik eden yorumlar, daha nce bili
nen gnostik bir metin iine sa'nn "farazi" szlerini yerletirmeye
yneliktiler. Resm ncillerle olan yaknl belirtilmiti ama, ge
nellikle bu belirtme ii ncillerin daha eski olduunu gsterme
amacn gdyordu.
Son olarak, Enstit yesi, College de France profesr, Yksek
Etdler Okulu Mdr Henri-Charles PUECH, etrafnda Kopt dili
bilginlerini toplad ve ayn yl, 1959'da Franszca, ngilizce, Al
manca ve Hollandaca dillerinde, Thomas ncili'nin ok dikkatli bir
evirisini yaptrtt. eviri, ounlukla ayr ayr blmlerin hedef
alnd bir tekrar ina etmeden ibaretti.
Bu iki bask hayli zamandr tkenmi durumdadr.
P.Benoit ve M.E.Boismard evirdikleri drt ncilde (2 cilt) 114
Kelm'dan 80 Kelm', drt ncile paralel olarak yazlm szleri
referans olarak not dmlerdir. kinci cildin kritik notlar Thomas
5

ncili'nin arkaik (tarih eskilik) karakterini gznne alyor ve


rnekler veriyordu. Baz ifadelerin pek plak karakterini gsteren
snoptiklerden (bilinen resm ncillerden) daha eski oluunun lehine
olan rnekler vermitir.
1970'de UNESCO 'nun giriimiyle, uluslararas lde orijinal
metinlerin tam olarak yaynlanmas bakmndan, en sekin Kopt di
li uzmanlar topland. 1973'de bu sistematik yaynn ilk cildi Msr
Arap Cumhuriyeti'nin Eski Tarih Blm ile UNESCO'nun gzetimi
altnda yaynland.
Bu teebbs, belirtilmesi gereken bir tehlikeyi de getiriyordu:
Papiruslann tmnn tek bir kitapta yaynlanmas Thomas ncili ve
dier daha az nemli yazmalarn ileride emre amade olma eyilimi
ni azaltyordu. Bu ncile verilen Apokrif ismi onu pheli klyordu.
Kilise evrelerince bu kelimeye verilen ktleyici nans silinmeye,
yz tutmutu. O hlde, bu metinden onun gerek boyutlarn deer
sizletiren bu pheyi kaldrmak ve gerek vehesini yeniden kur
mak iin acele edilmeliydi. eitli deerlendirmeler yapld. Kimi
bu metni apokrif bir yaz olarak, kimi de gnostiklie bulam ola
rak grd. Bu ncili Gnoz'a dayandrmakla bir fayda salanamaz,
zira Kilise Hristiyanln birinci yzylnda hi acmadan heretik,
"rafz, yazlar imha etmiti.
Bir ksm eletiriciler Thomas'tn Incili'ni bazen drt ncilden,
bazen sa'ya atfedilen ortodoks ya da rafz gelenekten, bazen de di
n telkinlerde bulunmak amacyla meydana getirilmi bir karm
olarak grmlerdir. Bir ksm insanlar da Thomas ncil'indeki Ke
lmlar'a (ayetlere) az ok kesin ve ak bir doruluk atfediyorlar.
Bu atf niversite ve Kilise'de resm durumda alanlarca yapl
mtr.
Bazlarna gre de sz konusu Kelmlar, en azndan, sa'nn
szlerini bildirmek iin drt ncil ve Yahya'nn yararlandklar
kaynak da asla deildir.
Gerekten geleneksel ncillerin eskiliini (prehistoryasn) ye
niden saptamak iin, bildiimiz ncillere deil, onlara kaynaklk
tekil eden en eski formlara bavurmalyz, zira ncil yazarlar
eitli formlarda tedavl eden ve birka yzyl ilk Kiliseler'de kul

lanlan malzemeler arasndan bir seme yaptlar. Bu malzemeler, bu


durumda, bildiimiz drt ncilden daha eski bir formu temsil etmek
tedirler. Metinlerin zm bu hipotezi teyit etmektedir, hatta bu
malzemenin
cinslerine
gre
gruplandn
da
kantlamaktadr.
(Mucizeler, ayetler, vs. gibi) Ayrca, snoptiklerdeki benzer ve ayr
taraflar, en eski formlara gidilerek, zme de kavuturulabilir.
Thomas'n ncili, drt incilin kayna olabilir mi?
Metin zerinde yaplan imdiki aratrmalar ve gelimeler, bu
gn, bu soruyu cevaplama imkn vermektedir.
Thomas ncili'nde, gnostiklerin etkisi olduu, kanoniklerde bu
lunmayan baz Kelmlar'da hermetik bir nitelik bulunduu syleni
yor; bu, ii kolaydan almak, aalamak isteyenlerin iidir. Aksine,
4 incil yazarlar ile Vahiyci Yuhanna, sann anlamakta zorluk
ektikleri szlerini bir yana braktlar. Ayrca birok yorumcunun
Thomas ncilinde grmek istedikleri gnostik renk, Kelmlar'n ka
noniklerle alkal arkaik karakterini de aklamaz.
Resm drt incilin yazarlar, Pavlusun doktrini ve "zamanla
rn sonu'na" olan sonsuz inanlar nedeniyle, Kilise'nin balan
gcnda cereyan eden sann szleri arasnda bir "seme" yaptlar.
Kald ki, Thomas ncili'nin tekil ettii Kelm klliyat bir tane
deildir.
Eski
yazarlarn
yaptklar
metin
aktarmalar,
onun
varln kantlamaktadr.
Orta Msrda bulunan ve Helen devrinden kalan Oxyrhynque
(oksirink) kasabasnda Greke yazma bulundu: lki 1897'de dier
ikisi 1903'de. O kadar eksik durumdaydlar ki, uzmanlar onlardan
bir ey meydana getiremediler. Ama Thomas ncili beklenmedik bir
aklk getirdi. Eksik Greke metinler, Kopt klliyatyla belirgin
bir benzerlik gsteriyordu, bylece delil daha bulunmu oldu. On
lar da Msr'da bulunmulard. Baz yorumculara gre eer Matta n
cili'nin vastal tercmesi skenderiye'de kaleme alnmsa bu du
rumda Nag Hammadi'dekine benzeyen bir "Kelm" klliyatna
bavurulmu demektir. sa'nn "Msr'a Ka" vak'a olarak, bere
ketli olmutur.
Thomas ncili birinci yzyl yazarlarnn mehul deildi: Bu
nu ifa delerinden anlyoruz. 654 papirs, eserin sadece balangcn

vermekle
kalmyor,
Thomas'n
ismini
mkemmelen
okunacak
ekilde
ifade
de
ediyor.
Buna
ramen
bilim Greke yazl
Kelmlar'n doruluuna k tutmaktan imtina etmektedir, oysa
Kopta metin onun eksik yanlarn tamamlamaktadr.
Thomas ncili ile, kabul edilen resm ncilleri karlatr
makta byk yarar vardr. Doresse ve Puech bu tarihi 140-150 sene
lerine gtryorlar. Verdikleri rnekler ikinci yzyln yarsna ka
dar fiilen kmaktadr. Ama bu daha eskilere kadar gitmiyor de
mek de deildir. Boismard yle demekten ekinmiyor: "yle
grnyor ki, Thomas ncili bizi, resm ncillerin yazlndan daha
eski ncil gelenei tarzna gtrmektedir. Bu durumda Thomas ncili
sa'nn szlerinin nakli tarihini yeniden dzenlemek bakmndan
ok nemli olmaktadr.
ncelikle bilginlerin tercih ettikleri artlardan biri, ancak bir
ka uzmann bildii (1) eski Kopt dilinde yazlm olmasdr, (2)
eitli devirlerin gnostik eserlerinin orta yerinde bulunmaktadr. (3)
Yazmadaki birok Kelmn, ekseriya pek hermetik olanlarn, res
m ncillerde karlklar yoktur. Bir dil uzmannn bu metinde bul
duuna inand semitizm, Kopt yazmasnn branice'den evrildi
ini kantlar gibidir.
Byle olmakla beraber balang durumlar bunun zayfln
gstermekte gecikmiyor. Koptca tercmenin, Greke tercmeden da
ha eski olduu dorulanmaktadr. Thomas ncili resm ncillerin de
kaynadr, asl Hristiyanln btn kken ve istikametini belirle
mitir.
Thomas ncili Yahudi-Hristiyan dnyasna ve oradan gelen
felsefe ve ilahiyata yabanc kalan bir tebli getirmitir. Bat
dnyas, uzun sredir,kendi kltr ve dininin insan dncesinin en
st dzeyi olduuna inanmtr. 20. yy.'a gelindii vakit, Hinduizm,
Zen ve Suflik gibi byk gelenekler hakknda bilgi sahibi olunca
hayat ve lmn Bat teorilerinden daha anlaml olduu renil
mitir. sa'nn 114 Kelm dikkatle incelenirse, Dou dncesiyle
byk bir benzerlik gsterir. sa'nn Kelmlaryla Zen deyileri,
Tao, Bhagavad-Gita, Suf iirleri arasnda belirgin bir benzerlik
vardr. Yahudi-Hristiyan ahlk ve Grek idealizmi ile ztlk
8

gsteren "iyi-kt ayrmnn" stne ykselmek kaygs vardr.


Ezoterik aratrclar sa'nn Dou'ya yapt yolculua deinirler
sk sk. sa bize gre Msr'a, skenderiye'ye gitti. Ticaret ve
kltrel merkez, skenderiye'deki 700 bin cilt eserin hemen tamam
din bilimlere aitti. Bu bakmdan sa'nn szleriyle Dou dncesi
arasnda iliki olmas garip deildir.
sa'nn Kelmlar akteldir, nk zaman ddr, metafizik
ten kmtr. Thomas'n ncili Hristiyan teolojisinde bir "dnm
noktas" olacak niteliktedir.

SUNU
Neden yaymlyoruz?
Thomas'a gre ncil, bizim iin, bir tebli niteliindedir. Tebli
olmasnn yansra, ierdii bilgi ve hakikatler aldmz ruhsal
teblilere ok uymakta ve Dou kltr ve mistik dncesine ok
yakn ifadeler bulunmaktadr. Ayrca hi bir sansre tbi tutulma
dan, yazld gibi kalarak, gnmze kadar ulam en eski metin
lerden birisi olmas, sade ve iirsel ifadesi, ok kapsaml bilgi a
rmlar yaptrtmas, slm adan Kutsal Kur'an ayetlerine, Su
fzm'e ve Dou mistisizmine benzer szler tamas, eviri istei
mizin objektif dayanaklar olmutur. Sezgisel dayanamz ise bu
ncilin Hz. sann "gerek ifadesi" olabilecei merkezindedir. Spi
rituel tebli ve bilgi kltr yeterli derecede birikmi olanlarn
Thomasn ncilini daha kolay ve derin olarak anlayacaklar da
ayrca bir kanttr. Zamanmzn realitesini ok iyi ifade ettii gi
bi, bu realiteyi amann yollar da gsterilmektedir.
Saftr :Hi bir teolojik endie ile yazlmamtr. Zorlama yok
tur.
Sadedir : Verilen bilgi garip simgelere dntrlmemi, asl
niteliini
saklamam,
baka
doktrinlerin
simgeleri
kullanlma
mtr.
Bireyseldir : Bireyin sezgi, sevgi ve vicdanna byk yer ver
mitir. Yaradan ile insan arasnda mutavasst kurumlar, kavramlar
yoktur. Teslis yoktur, insanlarn tm iin rahmet kaplar ak tu
tulmutur. Teolojik ruhbanla, merkeziyetilie kardr. Bilginin
kutsiyeti vurgulanmtr.
Ruhsal mertebeler dzenine, yani Ruhsal dare Mekanizma
sna (RM) dayal bir evrensel grevi yerine getiren Hz. sayla, ge
ne RlMe dayal grevleri yerine getirenler arasndaki Birlii gs
teren Thomasn ncili, btn dinlerin ham sofularna kardelik sev
gisini, hakikat birliini ve Yaradann tekliini gstermektedir.
10

Herkesin anlad kadaryla bilgi ve sezgi kaplar alr.


Bu grevi yerine getirdiimiz iin Ruhsal
ranlarmz, hogrlmek dileiyle arz ederiz.

Rehberler'e

Ergn ARIKDAL
M.T. ve .A. Demei
Bakan

1. te Diri sann syledii


2. Ve Didimli Yahuda-Thomasn
3. Yazd sakl szler:

12

(1)
1. Ve O dedi:
2. Bu szlerin yorumunu bulan
3. lm tatmayacak.
(2 )
1. sa dedi:
2 Arayan, (aradn) bulana kadar
3. aramay brakmasn
4. ve bulunca
5. aracak
6. ve aknlkta kalarak
7. hayran olacak,
8. ve her ey stnde hkm srecek.

13

(3)
1. sa dedi:
2. Eer size yol gsterenler
3. ite, Melekt gktedir, derlerse
4. o zaman, gn kular nnzde gidecek
5. (yok) eer Melekt denizdedir, derlerse
6. o zaman, balklar nnzde gidecektir.
7. Fakat Melekt hem iinizdedir
8. ve hem dnzdadr.
9. Kendi kendinizi bilince,
10. o zaman bilineceksiniz,
11. ve siz Diri Baba'nn oullar olduunuzu
12. bileceksiniz.
13. Lkin kendinizi bilmezseniz,
14. o zaman fakirliktesiniz (yoksulluktasnz)
15. ve bu fakirlik sizsiniz.

(4)
1. sa dedi:
2. Yal adam hayat srasnda
3. yedi gnlk bir sabye
4. hayatn yeri hakknda
5. (soru) sormakta gecikmeyecek,
6. ve o (adam) yaayacak
7. nk birincilerin ou sonuncu olacak
8. ve Bir olacaklar.
14

(5)

1. sa dedi:
2. Yzn nnde olan bil
3. ve sana gizli olann st alacaktr:
4. Zira ortaya kmayacak sakl bir ey yoktur.

(6)
1. akirtleri sordular ve Ona:
2. Oru tutmamz ister misin?
3. Nasl dua edelim?
4. Sadakay nasl verelim?
5. Ve yiyecekte neyi gzetelim, dediler.
6. sa dedi:
7. Yalan sylemeyin,
8.stemeyeceinizi (reddedeceinizi) yapmayn,
9. zira her ey gn karsnda aktr.
10. Dorusu ortaya kmayacak gizli,
11. ve rts almadan kalacak olan
12. kefedilecek hi bir ey yoktur.

(7)
1. sa dedi:
2. nsann yiyecei o aslana ne mutlu,
3. ve aslan insan olacaktr;
4. ve aslann yiyecei insan kirlidir,
5. ve aslan insan olacaktr.
15

(8)
1. Ve O dedi:
2. nsan tedbirli bir balkya benzer
3. an denize atan;
4. ve onu kk balklarla dolu denizden eker.
5. Onlar arasnda,
6. tedbirli balk iri ve iyi bir balk buldu.
7. Kk balklarn hepsini denize att,
8. zahmetsiz iri bal seti.
9. itmek iin kulaklar olan iitsin.

(9)
1. sa dedi:
2. te ekinci kt (tohum ekmeye).
3. (Taneleri) avucuna doldurdu ve serpti.
4. Gerekte birka tanesi yola dt;
5. kular gelip onlar gagaladlar.
6. Bazlar kayalk yere dtler
7. ve ne kk saldlar topraa
8. ne de ge doru baak srdler.
9. Ve (daha) bakalar tohumu boan
10. (dikenli) allara dtler,
11. ve kurt onlar yedi.
12. Ve brleri de doru iyi meyve veren
13. iyi topraa dtler;
14. mahsul altm nispetinde
15. ve yz yirmi nispetinde oldu.
16

(10)
1. sa dedi:
2. Dnyaya bir ate attm,
3. ve ite onu sarncaya kadar
4. koruyacam.

(11)
1. sa dedi:
2. Bu gk geecek,
3. ve onun stnde olan da geecek,
4. ve l olanlar yaamazlar,
5. ve diriler de lmeyecekler.
6. l olan yediiniz gnler
7. diriden yiyordunuz.
8. Nur iinde olduunuz zaman
9. ne yaparsnz?
10. Siz Bir iken
11. ikiyi yaptnz (hsl ettiniz)
12. ama iki olarak
13. ne yapacaksnz?

17

(12)

1. akirtleri sa'ya dediler:


2. Biliyoruz ki, sen bizi terk edeceksin;
3. zerimizde byk kim olacak?
4. sa onlara dedi:
5. Bulunduunuz noktadan
6. dil Yakb 'a doru gideceksiniz:
7. Gn ve yerin olan ona intikal eder.

(13)
1. sa akirtlerine dedi:
2. Mukayese edin beni,
3. syleyin kime benziyorum?
4. Simun-Petrus O'na dedi:
5. Sen dil bir melee benziyorsun.
6. Matta O'na dedi:
7. Bilge bir filozofa benziyorsun.
8. Thomas O'na dedi:
9. Muallim, azn asla kabul etmeyecek
10. kime benzediini sylemeyi
11. sa:
12. Senin muallimin deilim,
13. zira, kendi ltm kaynayan kaynaktan
14. itin sen,
15. kendi kendini sarho ettin, dedi.
16. Ve sa onu tuttu

18

17. kendine ekti ve ona kelime, dedi.


18. mdi, Thomas arkadalarna dndnde
19. arkadalar ona sordular:
20. sa sana ne dedi?
21. Thomas onlara:
22. Eer bana dediklerinden birini size sylesem
23. (yerden) talar alr,
24. bana atardnz;
25. ve o zaman, talardan bir ate kar
26. ve sizleri yakard.
(14)
1. sa onlara dedi:
2. Eer oru tutarsanz,
3. kendiniz iin bir hata'ya sebep olacaksnz,
4. ve eer dua ederseniz,
5.mahkm olacaksnz,
6. ve eer sadaka verirseniz,
7. ruhlarnza zarar vereceksiniz;
8. ve eer herhangi bir memlekete giderseniz
9. ve etraf dolarsanz
10. ve eer sizi kabul ederlerse,
11. nnze konulanlar yiyiniz,
12. aralarnda hasta olanlar iyi ediniz.
13. Zira aznza girecek olan
14. sizi kirletmeyecak,
15. ama aznzdan kacak olan,
16. (ite) sizi kirletecek olan odur.
19

(15)
1. sa dedi:
2. Kadndan domam Olan'
3. grdnz zaman
4. yzst yere kapann (secde edin),
5. ve O'na tapn (peresti edin):
6. Baba'nz O'dur.

( 16)
1. sa dedi:
2. Belki insanlar sanyorlar
3. ki ben yeryzne selamet getirmeye geldim,
4. ve onlar bilmiyorlar ki
5. yeryzne ayrlk getirmeye geldim,
6. ate, kl, sava.
7. Zira bir evde be (kii) olacak
8. ikiye,
9. ve ikisi e kar,
10. baba oula,
11. ve oul babaya kar olacak,
12. ve onlar ayakta, mnzevi olacaklar.

20

(17)
1. sa dedi:
2. Size gzn grmedii,
3. kulan iitmedii,
4. elin dokunmadn,
5. ve insann yreine girmeyeni vereceim.

(18)
1. akirtleri sa'ya dediler:
2. Sonumuz nasl olacak syle bize?
3. sa dedi:
4. Sonu aradnza gre
5. balangcn perdesini mi atnz?
6. nk balang nerede ise,
7. son orada olacak.
8. Mesut o kimsedir ki balangta duracak
9. ve sonu bilecek
10. ve lm tatmayacak.

21

(19)
1. sa dedi:
2. Mesut o kimsedir ki var idi,
3. mevcut olmadan nce.
4. Benim akirtlerim olursanz
5. ve szlerimi iitirseniz
6. bu talar size hizmet edecektir.
7. Cennette gerekten be aaca sahipsiniz
8. ne yazn, ne kn sallanmayan
9. ve yapraklar dklmeyen.
10. Onlar tanyan kimse
11. lm tatmayacaktr.

(20)
1. akirtleri sa'ya dediler:
2. Gklerin Melektu kime benzer, syle bize.
3. Onlara dedi:
4. Bir hardal tanesine benzer, o
5. btn tohumlarn en k;
6. ama o ilenmi topraa dnce,
7. gklerin kular iin bir snak olan
8. byk bir srgn verir.

22

(21)
1. Mariam sa'ya dedi:
2. akirtlerin kime benziyorlar?
3. sa dedi:
4. Kendilerinin olmayan
5. bir tarlaya oturmu
6. kk ocuklara benzerler.
7. Tarlann sahipleri gelince
8. tarlamz bize brakn!
9. derler.
10. Onlarsa, onlarn nnde
11. tarlay boaltmak
12. ve tarlay geri vermek iin, soyunurlar.
13. Bu yzden derim ki:
14. Eer ev sahibi bilirse
15. hrszn geleceini,
16. o gelmeden nce gzetir
17. onu brakmamak iin
18. kendi Melektu'nun evinde delik ap da
19. te-beriyi gtrmesin diye.
20. Ama size gelince, dnya karsnda uyank olun,
21. size doru gelmek iin
22. haydutlar bir yol bulmasnlar diye
23. byk bir gle beliniz zerinde dorulun.
24. Zira gzettiiniz kazanc,
25. onlar bulacaklar.
26. Kendi zekinizde (t iinizde)
27. uyank bir insan bulunsun!
23

28. Meyve olgunlanca,


29. elinde ora ile kageldi,
30. ve hasad toplad.
31. itmek iin kula olan, iitsin!

(22)
1. sa, meme emen ocuklar (bebekleri) grd
2. ve akirtlerine yle dedi:
3. Melekt'a giden kimselere benzer
4. st emen ocuklar.
5. O'na dediler:
6. O hlde ocuk iken mi
7. Melekt'a gideceiz?
8. sa onlara:
9. kiyi Bir,
10. iinizi dnz,
11. dnz iiniz,
12. yukardakini aadaki gibi yapnca,
13. erkei ve diiyi
14. bir tek klmak iin
15. erkek, erkeklemesin
16. ve dii, diilemesin diye;
17. bir gzn yerine gzler,
18. bir elin yerine tek el,
19. bir ayan yerine tek ayak,
20. bir suretin yerine tek suret yapnca,
21. (ite) o zaman Melekt'a gideceksiniz.
24

(23)
1. sa dedi:
2. Bin arasnda birinizi
3. On bin arasnda ikinizi seeceim
4. ve onlar ayakta, Bir olacaklar.

(24)
1. akirtleri:
2. Bulunduun yeri ret bize,
3. zira o yeri aramak bize gereklidir, dediler.
4. sa onlara:
5. Kulaklar olan iitsin! dedi.
6. Aydnlk var
7. ktan bir varln iinde
8. ve btn dnyay aydnlatr.
9. Eer aydnlatmyorsa
10. o karanlktr (zulmettir).

(25)
1. sa dedi:
2. Kardeini ruhun gibi sev,
3. gznn bebei gibi
4. ona dikkat et.

25

(26)
1. sa dedi:
2. Kardeinin gzndeki saman pn
3. grrsn de,
4. kendi gzndeki mertei
5. grmezsin.
6. Kendi gzndeki mertei karnca,
7. kardeinin gzndeki saman pn atmak iin
8. daha iyi grrsn.

(27)
1. Dnyada oru tutmazsanz,
2. Melektu bulamayacaksnz;
3. eer Sebt gnnde sebt yapmazsanz,
4. Babay gremeyeceksiniz.

26

(28)
1. sa dedi:
2. Dnyann ortasnda durdum
3. ve onlara bedende grndm.
4. Hepsini sarho buldum;
5. aralarnda susam olan kimse bulamadm
6. ve ruhum insanoullar iin strap duydu,
7. nk onlar yreklerinde krdler
8. ve grmyorlar
9. dnyaya bo geldiler
10. ve oradan bo olarak gitmeye alyorlar.
11. Ama ite, imdi onlar sarhoturlar.
12. araplarn reddedince (braknca)
13. o zaman zihniyetleri (uurlar) deiecek.

(29)
1. sa dedi:
2. Eer beden ruhtan dolay olmusa
3. bu bir harikadr;
4. ama ayet ruh bedenden dolay olmusa,
5. bu bir harikann harikasdr.
6. Fakat ben, unda hayranm:
7. Bu kadar byk zenginlik
8. bu fakirlie nasl konmutur.

27

(30)
1. sa dedi:
2. Nerede ki ilh var
3. ilhlar onlardr;
4. nerede ki bir ya da iki ilh var;
5. ben, onunlaym.

(31)
1. sa dedi:
2. Hi bir peygamber kendi kynde (yresinde) ka
bul edilmemitir;
3. hekim kendisini tanyanlar iyiletirmez.

(32)
1. sa dedi:
2. Yksek bir dada kurulan
3. ve kuvvetli olan bir ehir
4. ne drlebilir (ele geirilebilir)
5. ne de gizlenebilir.

28

(33)
1. sa dedi:
2. Bir -ya da3. teki kulanla iittiini
4. damlarnzda bar (iln et).
5. nk kimse bir k yakp da onu
6. ne kile altna
7. ne de gizli bir yere komaz,
8. fakat onu amdana kor
9. t ki gidip-gelenler
10. n grsnler.

(34)
1. sa dedi:
2. Bir kr bir kr yederse (gtrrse)
3. ikisi de ukurun dibine derler.

(35)
1. sa dedi:
2. Biri kuvvetlinin evine girsin
3. ve o evi kuvvetle (zorla) ele geirsin
4. mmkn deildir,
5. yeter ki o kuvvetlinin ellerini balaya:
6. O zaman (da) evini darmadan eder.

29

(36)
1. sa dedi:
2. Ne giyeceksiniz diye
3. sabahtan akama
4. akamdan sabaha kayglanmaynz.

(37)
1. akirtleri dediler:
2. Hangi gn bize grneceksin
3. ve hangi gn seni greceiz?
4. sa dedi:
5. Utancnzdan vazgetiiniz
6. ve elbisenizi
7. kk ocuklar gibi
8. ayaklarnzn altna alp,
9. inediiniz zaman
10. diri Olann
11. Olu'nu greceksiniz
12. ve korkmayacaksnz.

30

(38)
1. sa dedi:
2. Size dediim bu szleri
3. birok kereler duymay arzuladnz
4. ve onlar duyacanz
5. bir bakas da yoktu.
6. Beni arayp
7. bulamayacanz
8. gnler olacaktr.

(39)
1. sa dedi:
2. Ferisler ve yazclar
3. bilginin anahtarlarn aldlar
4. ve onlar sakladlar.
5. Kendileri girmediler
6. girmek isteyenleri de (ieri)
7. brakmadlar.
8. Ama siz, ylanlar gibi tedbirli
9. ve gvercinler gibi saf olunuz.

31

(40)
1. sa dedi:
2. Bir asma ubuu Baba'nn dna dikildi
3. ve, kuvvetli olmad iin,
4. kknden sklecek
5. ve telef olacak.

(41)
1. sa dedi:
2. Elinde olana
3. verilecek;
4. ve (elinde) olmayandan
5. (elinde) az da olsa
6. elindeki alnacaktr.

(42)
1. sa dedi:
2. lek yol olun.

32

(43)
1. akirtleri O'na dedi:
2. Bize byle eylerden sz aan Sen kimsin?
3. Size dediim eylerden
4. kim olduumu bilemediniz mi?
5. Ama siz Yahudiler gibisiniz:
6. Onlar aac severler,
7. (ama) meyvesinden nefret ederler
8. ve meyveyi severler,
9. (ama) aatan nefret ederler.

(44)
1. sa dedi:
2. Baba'ya (kar) kfreden
3. affolunacak
4. ve Oul'a kar kfreden de
5. affolunacak;
6. ama saf Ruha kar kfreden,
7. ne bu dnyada ne de gkte affolunmayacaktr.

33

(45)
1. sa dedi:
2. Dikenli allarda zm yetimez
3. ve deve dikenlerinden (de) incir devirilmez,
4. zira onlar meyve vermezler.
5. yi adam kendi iyi hzinesinden iyi eyler karr,
6. kt insan yreindeki
7. kt hzinesinden
8. kt eyler karr
9. ve kt eyler syler:
10. nk yrein tamasn (bolluun) dan
11. kt eyler hsl eder.

(46)
1. sa dedi:
2. demden Vaftizci Yahyaya kadar,
3. kadnlardan doanlar arasnda
4. kimse Vaftizci Yahyay aamad,
5. nk onun gzleri kr olmamt;
6. fakat size: Aranzda kk olacak olan
7. Melektu tanyacak
8. ve Yahyay aacak
9. derim.

34

(47)
1. sa dedi:
2. Mmkn deildir ki
3. bir adam iki ata binsin,
4. iki yay gersin;
5. ve mmkn deildir ki,
6. bir hizmetkr iki efendiye hizmet etsin,
7. birine sayg gsterince
8. dierini tahkir edecektir.
9. Hi bir insan eski araptan imez
10. ve hemen yeni araptan imeyi arzu etmez.
11. Ve yeni araptan da
12. patlamasn diye
13. eski tuluma boaltlmaz;
14. ve bozulmaktan korkarak
15. yeni bir tuluma (da)
16. eski araptan boaltlmaz.
17. Yeni bir elbiseye
18. eski yama dikilmez (vurulmaz)
19. zira yama yrtlacaktr.
(48)
1. sa dedi:
2. Ayn evde
3. iki (kii) birbiriyle bark olursa
4. daa:
5. Uzakla derler,
6. ve da uzaklar.
35

(49)
1. sa dedi:
2. Mnzeviler ve sekinler, mutlusunuz,
3. nk Melekt'u bulacaksnz;
4. O'ndan geldiniz,
5. oraya dneceksiniz.
(50)
1. sa dedi:
2. nsanlar, neredensiniz?
3. derlerse size
4. onlara:
5. Iktan gelmekteyiz,
6. In
7. kendiliinden doduu yerden, deyiniz.
8. Ik dikildi ayaa (doruldu)
9. ve kendi suretinde tezahr etti.
10. Eer size,
11. kimsiniz? derlerse,
12. onlara:
13. Biz oullaryz
14. ve Diri Baba'nn sekinleriyiz, deyiniz.
15. Size eer:
16. Babanz'n sizde olan iareti nedir? derlerse,
17. onlara,
18. Bu (hem) bir hareket ve (hem) bir durgunluktur
(sknettir) deyiniz.

36

(51)
1. akirtleri O'na:
2. Hangi gn
3. l olanlara skn gelecek?
4. Ve hangi gn
5. yeni dnya gelecek? dediler.
6. sa onlara:
7. O beklediiniz geldi,
8. ama siz, bunu anlamyorsunuz, dedi.

(52)
1. akirtleri O'na:
2. Yirmi drt khin (peygamber) srail'de konutu,
3. ve hepsi senin vastanla konutu, dediler.
4. sa da onlara:
5. nnzde diri olan braktnz
6. ve llerden sz ettiniz, dedi.
(53)
1. akirtleri Ona dediler:
2. Snnet faydal m, deil mi?
3. Onlara:
4. Eer faydal olsayd, dedi,
5. Babalar' onlar analarndan snnetli dour
turdu.
6. Fakat, ruhtaki, hakik snnet
7. ok faydal bulundu.
37

(54)
1. sa dedi:
2. Mutlu olun fakirler
3. nk gklerin Melekt'u sizindir.

(55)
1. sa dedi:
2. Anas ile babasn reddetmeyen benim akirdim
olamaz,
3. ve erkek ile kz kardelerini reddetmeyen
4. ve benim tadm gibi han tamayan
5. bana lyk olmayacaktr.

(56)
1. sa dedi:
2. Dnyay tanyan kii
3. bir ceset buldu;
4. ve cesedi bulan kiiye
5. dnya ona lyk deildir.

38

(57)
1. sa dedi:
2. Baba'nn Melekt'u
3. iyi bir tohumu olan insana benzer.
4. Dman gece geldi.
5. yi tohum arasna delice ekti.
6. Biz deliceyi skeceiz
7. deyip gitmeyesiniz,
8. ve onunla (birlikte) buday skmeyesiniz diye
9. adam deliceyi adamlarna sktrmedi.
10. Gerekten, hasat vaktinde
11. delice grnecek
12. sklecek ve yaklacaktr.

(58)
1. sa dedi:
2. Ne mutlu imtihan bilen adama!
3. O hayat buldu.

(59)
1. sa dedi:
2. Diri olana baknz
3. yaadka
4. lmeyesiniz, diye
5. O'nu grmeye almaynz;
6. gremezsiniz.
39

(60)
1. Bir kuzu gtren
2. ve Yahuda'ya giren
3. bir Samiriyeli grdler.
4. sa akirtlerine:
5. Kuzuyu ne yapacak? dedi.
6. akirtleri O'na:
7. Onu ldrmek ve yemek iin, dediler.
8. sa onlara:
9. Kuzu yaadka
10. adam kuzuyu yemeyecek
11. meer ki onu ldre,
12. ve kuzu bir ceset ola, dedi.
13. Onlar:
14. Baka trl, yapamazlar dediler.
15. O da onlara:
16. Ceset olmayasnz,
17. ve yenmeyesiniz diye,
18. sknet iinde
19. siz de yer arayn kendinize.

40

(61)
1. sa dedi:
2. bir yatakta yatan iki kiiden
3. biri lecek, teki yaayacak.
4. Salome;
5. Sen kimsin, adam? dedi.
6. BRden geldin diye mi
7. yatama ktn,
8. ve soframda yedin?
9. sa ona:
10. Ben eit olandan
11. gelenim;
12. bana Babam'dan gelen verildi, dedi.
13. Senin akirdin benim.
14. Bu sebepten;
15. akirt bo olunca
16. kla dolacak, diyorum;
17. ama blnrse
18. zulmetle dolacak.

(62)
1. sa dedi:
2. Srlarma lyk olanlara
3. srlarm sylyorum.
4. Sa elinin (ne) yaptn,
5. sol elin bilmesin.

41

(63)
1. sa dedi:
2. Byk bir servete (ok mala) sahip
3. zengin bir adam vard.
4. Adam kendi kendine:
5. hi bir eyden yoksun olmayaym diye
6. ekini ekmek, bimek, dikmek ve
7. tahl ambarn tahlla doldurmak iin
8. servetimi (mallarm) kullanaym dedi.
9. Yreindeki dncesi byleydi;
10. ve o gece adan ld.
11. Kulaklar olan iitsin!

(64)
1. sa dedi:
2. Bir adamn konuklar vard
3. ve yemek hazrlandktan sonra
4. hizmetisini konuklar davet etmek iin gn
derdi.
5. Hizmeti ilkine gitti
6. ve ona:
7. Efendim seni davet ediyor, dedi.
8. Konuk ona:
9. Tccarlara verilecek param var;
10. bu akam evime geliyorlar,
11. onlara emirlerimi vereceim.
12. Yemek iin beni balayn, dedi.
42

13. Hizmeti bir dierine gitti


14. ve ona:
15. Efendim seni davet ediyor, dedi.
16. Konuk ona:
17. Bir ev satn aldm ve benden bir gn isteniyor.
18. Msait deilim, dedi.
19. Hizmeti bir bakasna gitti
20. ve ona:
21. Efendim seni davet ediyor, dedi.
22. Konuk ona:
23. Dostum evlenecek
24. ve yemeini veren benim;
25. gelemeyeceim.
26. Yemek iin beni balayn, dedi.
27. Hizmeti bir bakasna gitti
28. ve ona:
29. Efendim seni davet ediyor, dedi.
30. Konuk ona:
31. Bir iftlik satn aldm;
32. borlar (vergileri) toplayacam;
33. gelemeyeceim.
34. zr dilerim, dedi.
35. Hizmeti geri dnd;
36. efendisine:
37. Yemee davet ettiklerin zr dilediler, dedi.
38. Efendi hizmetisine:
39. Yollarn kenarna git,
40. bulacan kimseleri
43

41. yemee davet et, dedi.


42. Alclar ve satclar
43. Baba'nn yerlerine
44. girmeyecekler.

(65)
1. O dedi:
2. Zengin bir adamn ba vard.
3. Ba iftilere verdi
4. iletmek
5. ve ellerinin rnn (semeresini) almak iin.
6. iftiler ban rnn
7. versinler diye
8. hizmetisini gnderdi.
9. Onlar hizmetiyi yakaladlar
10. ve dvdler;
11. az kald onu ldreceklerdi.
12. Hizmeti kap gitti.
13. Efendisine olanlar syledi.
14. Efendisi:
15. Belki onu tanmadlar, dedi.
16. Baka bir hizmeti daha yollad;
17. iftiler onu da dvdler.
18. O zaman efendi, olunu yollad;
19. belki oluma sayg ederler,
20. dedi.
21. Onun bacnn mirass olduunu
44

22. iftiler bildiklerinden


23. olunu yakaladlar ve ldrdler.
24. Kulaklar olan iitsin!

(66)
1. sa dedi:
2. naatlarn kaldrp att
3. ta bana gsterin:
4. O, ke tadr.

(67)
1. sa dedi:
2. Btn bilen kimse
3. kendisinden mahrum ise
4. Btnden de mahrumdur.

(68)
1. sa dedi:
2. Ne mutlu size
3. size kinlendikleri,
4. ve eza eyledikleri zaman
5. size zulmedilen
6. hi bir yer bulunmayacak.

45

(69)
1. sa dedi:
2. Ne mutlu,
3. yreklerinde eza edilmi olanlara.
4. Onlar
5. Babay hakikaten tanm olanlardr.
6. Ne mutlu a olanlara
7. nk isteyenin karn doyurulacaktr.

(70)
1. sa dedi:
2. Kendinizde onu meydana getirene
3. sahip olduunuz bu ey,sizi kurtaracaktr;
4. eer kendinizde bu yok ise,
5. sizde olmayan o ey sizi ldrecektir.

(71)
1. sa dedi:
2. Bu evi alt st edeceim,
3. ve kimse onu yeniden kuramayacak.

46

(72)
1. Bir adam saya:
2. Kardelerime syle
3. Babamn mallarn benimle paylasnlar dedi.
4. sa ona:
5. Ey adam, kim beni kassam yapt dedi.
6. akirtlerine dnd,
7. onlara:
8. Ben kassam mym dedi.

(73)
1. sa dedi:
2. Geri, hasat bereketli,
3. ama iiler nadir.
4. mdi Rabbe niyaz ediniz
5. hasada iiler yollasn.

(74)
1. O dedi:
2. Muallim, kuyunun etrafnda olan ok,
3. ama kuyuda kimse yok.

47

(75)
1. sa dedi:
2. Kapnn yannda dikilip duran
3. ok ok var,
4. ama dn yerine girecekler
5. mnzevilerdir. (*)

(76)
1. sa dedi:
2. Baba'nn Melektu
3. bir inci bulduu zaman
4. ar bir dengi olan tacire benzer.
5. Bu tacir bilgeydi;
6. dengi satt,
7. ve tek inciyi satn ald.
8. Siz de,
9. ziyan olmayan,
10. yemek iin gvenin yaklaamad,
11. ve kurdun yiyip bozmad
12. yerde duran hzineyi araynz.

(*) monakhos
48

(77)
1. sa dedi:
2. Hepsinin zerinde olan k benim.
3. Btn benim.
4. Btn benden kt
5. ve Btn bana eriti.
6. Aac yarn, ben oradaym;
7. ta kaldrn,
8. beni orada bulursunuz.

(78)
1. sa dedi:
2. Neden krda dolayorsunuz?
3. Rzgrn sallad kam m,
4. yumuak esvaplar olan bir adam m
5. grmek iin?
6. Krallarnz ve bykleriniz orada;
7. onlarn yumuak elbiseleri var
8. ve onlar hakikati bilmeyecekler.

49

(79)
1. Cemaatten bir kadn O'na dedi:
2. Seni tayan rahme (karna)
3. ve seni besleyen memelere ne mutlu!
4. sa ona dedi:
5. Baba'nn Kelm'n iiten,
6. ve hakikati koruyanlara ne mutlu!
7. Zira yle diyeceiniz gnleriniz olacaktr:
8. Gebe kalmayan rahme (karna)
9. ve st vermeyen memelere ne mutlu!

(80)
1. sa dedi:
2. Dnyay bilen
3. bedeni buldu,
4. fakat bedeni bulana,
5. dnya ona lyk deildir.

(81)
1. sa dedi:
2. Zenginleen
3. kral olsun;
4. ve kudreti olan
5. (kudretinden) vazgesin!

50

(82)
1. sa dedi:
2. Bana yakn olan, aleve (atee) yakndr,
3. ve bana uzak olan, Melekttan da uzaktr.

(83)
1. sa dedi:
2. Suretler (imgeler) insanda tezahr ediyor
3. ve onlarda olan k sakldr.
4. Babann nn suretinde,
5. O kendi rtsn aacak
6. ve kendi sureti kendi yla saklanacak.

(84)
1. sa dedi:
2. Kendi eklinizi (*) grdnz gnler,
3. seviniyordunuz.
4. Ama ne len (ve) ne de tezahr eden,
5. ve balangta sizde olan,
6. rneklerinizi (**) grdnz zaman,
7. nasl dayanacaksnz!

(*) Forme
(**) Modele
51

(85)
1. sa dedi:
2. dem byk bir kudretten
3. ve zenginlikten geldi,
4. ve sizden liyakatli olmad;
5. nk lyk olmu olsayd
6. lm tatmam olurdu.

(86)
1. sa dedi:
2. Tilkilerin inleri
3. ve kularn yuvalar vardr;
4. ama insanolunun
5. ban yaslayp dinlenecek yeri yoktur.

(87)
1. sa dedi:
2. Bir bedene bal olan beden sefildir,
3. ve bu ikisine bal olan ruh (da) sefildir.

52

(88)
1. sa dedi:
2. Melekler size peygamberlerle gelecekler
3. ve sizin olan size verecekler.
4. Siz de elinizde olan
5. Onlar'a veriniz
6. ve unu sorunuz:
7. Hangi gn gelecekler
8. (ve) kendilerinin olan alacaklar?

(89)
1. sa dedi:
2. Neden anan dn ykyorsunuz?
3. Anlamyor musunuz ki,
4. ii yaradan
5. d da yaradandr?

(90)
1. sa dedi:
2. Bana gelin
3. nk benim boyunduruum iyidir
4. ve velayetim hlimdir,
5. ve kendiniz iin skn bulursunuz.

53

(91)
1. Onlar Ona:
2. Syle bize sen kimsin,
3. t ki sana inanalm, dediler.
4. O onlara:
5. Yer ile gkyzn aratryorsunuz,
6. ve karnzda olan
7. tanmadnz,
8. ve bu durumda, onu deerlendiremediniz, dedi.

(92)
1. sa dedi:
2. Araynz bulacaksnz.
3. Fakat bu eyleri
4. o gnlerde sizin bana sorup
5. o zaman size sylemediim eyleri
6. imdi hep sylemek istiyorum,
7. ve siz onlar istemiyorsunuz.

(93)
1. Saf olan kpeklere vermeyin,
2. gbrelie srklemesinler diye,
3. ncileri domuzlara atmayn,
4. onlar kirletmesinler diye.
54

(94)
1. sa dedi:
2. Arayan bulacak
3. ve (kapy) alana alacaktr.

(95)
1. sa dedi:
2. Eer paranz olursa,
3. tefecilik yapmayn,
4. lkin paray
5. kr getirmeyene veriniz.

(96)
1. sa dedi:
2. Baba'nn Melekt'u bir kadna benzer;
3. kadn biraz maya ald,
4. onu hamurun iine saklad
5. ve ondan byk ekmekler yapt.
6. Kulaklar olan iitsin!

55

(97)
1. sa dedi:
2. Baba'nn Melektu
3. un dolu bir testi tayan,
4. ve uzun bir yolda yryen kadna benzer.
5. Testinin kulpu koptu,
6. un arkasndaki yola dkld.
7. Hi bir ey bilmediinden,
8. kederlenmedi.
9. Evine dnnce
10. testiyi yere koydu
11. ve onu bo buldu.

(98)
1. sa dedi:
2. Baba'nn Melekt'u ulu bir kiiyi
3. ldrmek isteyen adama benzer.
4. Evinde klc knndan kard
5. ve elinin gvenli olup olmadn bilmek iin
6. duvar deldi.
7. O zaman O, ulu kiiyi ldrd.

56

(99)
1. akirtleri O'na:
2. Anan ve kardelerin darda, dediler.
3. sa onlara:
4. Burada olanlar Babamn isteini yaparlar,
5. onlar, benim anam ve kardelerimdir.
6. Babamn Melektu'na girecek olanlar
7. onlardr.

(100)
1. sa'ya bir altn para gsterdiler
2. ve O'na:
3. Sezar'n memurlar bizden vergi istiyorlar dedi
ler.
4. sa onlara:
5. Sezar'a ait olan Sezar'a verin,
6. Tanrya ait olan Tanr'ya verin
7. ve, bana ait olan (da) bana veriniz dedi.

57

(101)
1. Benim gibi
2. ana ve babasn reddetmeyen
3. akirdim olamaz;
4. ve benim gibi
5. ana ve babasn sevmeyen
6. akirdim olamaz,
7. nk anam beni dourdu,
8. ama benim gerek Anam bana hayat verdi.
(102)
1. sa dedi:
2. Zavalllar, Fersiler!
3. nk kpee benziyorlar
4. srlarn yemliinde uyurlar da
5. ne yerler
6. ne de srlara yedirirler.

(103)

1. sa dedi:
2. Ne mutlu o nsana ki
3. yamacnn hangi zaman ve nereden gireceini
bilir;
4. onlar ieri girmeden evvel
5. yle bir dorulur ki
6. gcn toplar
7. ve daha evvel davranr.
58

(104)
1. Onlar Ona:
2. Gel, bu gn dua edip, oru tutalm, dediler.
3. sa dedi:
4. imdi hangi hatay iledim,
5. ya da neden bana hkmettiler?
6. Ama, gvey dn odasndan knca
7. ite, o zaman oru tutulsun ve dua edilsin!

(105)
1. sa dedi:
2. Anay ve Baba'y tanyan kimseye
3. fahienin olu, denir mi?

(106)
1. sa dedi:
2. kiyi Bir yapnca
3. nsanolu olursunuz,
4. ve eer derseniz:
5. Uzakla ey da
6. da uzaklaacaktr.

59

(107)
1. sa dedi:
2. Melekt yz koyunu olan
3. obana benzer.
4. Koyunlardan biri, en irisi kayboldu.
5. Doksan dokuzunu brakt oban,
6. ve buluncaya kadar
7. o Biri arad.
8. Aramadan sonra,
9. koyuna:
10. Seni doksan dokuz koyundan fazla istiyorum,
dedi.

(108)
1. sa dedi:
2. Azmdan ien
3. benim gibi olacak;
4. ben de onun gibi olacam,
5. ve sakl olan ona ifa olunacak.

60

(109)
1. sa dedi:
2. Melekt, tarlasnda bilmedii,
3. sakl bir hzinesi olan
4. adama benzer.
5. Ve (adam) ldkten sonra hzineyi oluna b
rakt.
6. Oul (bir ey) bilmiyordu;
7. tarlay ald
8. ve onu satt.
9. Ve tarlay satn alan geldi.
10. Srerken tarlay, hzineyi buldu
11. kim istiyorsa
12. paray faizle vermeye balad.

(110)
1. sa dedi:
2. Dnyay bulan
3. ve zenginleen,
4. dnyadan vazgesin (el eksin)!

61

(111)
1. sa dedi:
2. Gk ile yer
3. nnzde birbirlerine dolanacaklar
4. ve Diri'den gelen Diri
5. ne lm, ne de korku grecek,
6. nk sa:
7. Kendini bulan kimseye,
8. dnya ona lyk deildir, diyor.

(112)
1. sa dedi:
2. Ruha bal olan vcut zavalldr! (*)
3. Vcuda bal olan ruh (da) zavalldr.

(113)
1. akirtleri O'na:
2. Melekt ne zaman gelecek dediler.
3. Geleceini kollayp gzetleyerek olmaz bu.
4. te burada,
5. ite urada,
6. denmez.
7. Ama Babann Melektu dnyaya yaylmakta
8. ve insanlar onu grmyorlar.
(*) Merhamete lyktr.
62

(114)
1. Simun Petrus onlara dedi:
2. Mariam aramzdan ksn,
3. nk kadnlar Hayat'a lyk deillerdir.
4. sa dedi: te
5. onu erkek klmak zere
6. cezbedeceim,
7. size, erkeklere benzer
8. yaayan bir ruh olsun diye.
9. Zira erkekleecek kadnlarn hepsi
10. gklerin Melektuna girecekler.

PARALELLER
Thomas'n ncili'ne paralel olan ncillerdeki ayet
ler ile Tevratdaki benzer ifadeleri kolayca bulmak iin
aatdaki klavuzu sunuyoruz. Thomasn ncilindeki
Kelm srasna gre dzenlenmitir. Hz, sa'nn gerek
szlerinin resm ncillerde nasl yer aldn renmek,
bu ekilde, gayet kolay olacaktr. Bazen ayn satrlar o
kumak mmkndr. Fakat ounlukla Thomas'a ol
duka yaklaan ifadeler greceksiniz.
Ayrca Tevrat'daki ilgili ifadeleri de gstermenin
yararl olacan saptayarak, onlar da belirttik. Daha
baka paralel ifadeleri ieren yazlara, Trkesi mevcut
olmadndan, burada yer vermedik. Kitaplarn ksaltl
m isimlerini aklayan bir listeyi de ekledik () ile
ncili, (T) ile Tevrat' belirttik.

64

KISALTMALAR

Ams
k
Dan
Ef
Ey
Ez
Ezra
Flp
Gal
Hk
Hs
br

Kol
Kor-1
Kor-2
Krl-1
Lk
Lv
Mik
Mk

: Amos (T)
: k (T)
: Daniel (T)
: Efesoslular (t)
: Eyp (T)
: Hezekiel (T)
: Ezra (T)
: Filipililer ()
: Galatyallar ()
: Hkimler (T)
: Hoea (T)
: braniler 'e ()
: aya (T)
: Koloselilere (1)
: Korintoslulara Birinci Mektup ()
: Korintoslulara ikinci Mektup (1)
: Krallar Birinci Mektup (I)
: Luka ()
: Levililer (T)
: Mika (T)
:Markos()

Mt
Mz
Ne
Pet-1
Rs
Rm
Rt
Se-1
Sm
Tim-1
Tim-2
Tk
Ts
Yeu
Yh
Yh-1
Yh-2
Yl
Yk
Yr
Vh
T

66

:Matta ()
: Mezmurlar (T)
: Neideler Neidesi (T)
: Petrus'un Birinci Mektubu (1)
: Resullerin leri ()
: Romallar'a (1)
: Rut (T)
: Selnikliler'e Birinci Mektup ()
: Sleyman'n Meselleri (T)
: Timoteos'a Birinci Mektup ()
: Timoteos'a kinci Mektup (1)
: Tekvin (T)
: Tesniye (T)
: Yeu (T)
: Yuhanna (1)
: Yuhanna'nn Birinci Mektubu (1)
: Yuhanna'nn kinci Mektubu ()
: Yoel (T)
: Yakub'un Mektubu (1)
: Yeremya (T)
:Vahiy ()
: Tevrat
: nciller

TEVRAT VE NCLLERDEK
PARALEL AYETLER

THOMASIN
NCL
AYETLER

Kelm-1
Kelm-2
Kelm-3

Kelm-4

Kelm-5

TEVRAT VE NCLLER
BAP VE AYETLER

Yh: 8.51-52
(2-3) Mt: 7.7-8; Lk: 11.9-10
(3-8) Ts: 30.12-14
(7-8) Lk:17.21; Mk: 12.26-27;
Lk: 20.37-38
(9-10) Kor-1:13.12; 8.2-3;
Gal: 4-9
(13-15) Kor-1:14.38; Tim-1: 1.7;
Mt: 22.31-32
(2) Tk: 24.1; 25.8; 35.29;
Kr-1:1.1; Lk: 1.7
(2-5) Lk: 2.27-28; Mt: 11.25;
Lk: 10.21
(6) Mt: 19.30; Mk: 10.31;
Mt:20.16; Lk: 13.30
(3) Yr: 33.3; Sm: 25.2;
Tes: 29.28; : 48.6
(4) Mk: 4.22; Lk: 8.17;
Mt: 10.26; Lk 12.2
67

Kelm-6

Kelm-8

Kelm-9
Kelm-10
Kelm-11

Kelm-12

68

(2-4) Mt: 6.16,5,2


(5) Kol: 2.16; Rm: 14.2; 3,6,14
(7) Ef: 4.25; Kol: 3.9
(8) Rm: 7.15
(9) Ey: 12.22; Dan: 2.22;
Kor-1:14.25; br: 4.13
(10) Mk: 4.22; Lk: 8.17;
Kor-1: 4.5
(10-12) Mt: 10.26; Lk: 12.2
(2-8) Mt: 13.47-50
(6) Yh: 21.11
(9) Mt: 11.15; 13.9;
Mk: 4.9,23; 7.16;
Lk: 8.8; 14.35
Mt: 13.1-9; Mk: 4.1-9;
Lk: 8.4-8
Lk; 12.40-50; Yr: 5.14; 23.29
(2-3) Mt: 24.34-36; Mk: 13.30-32
Lk: 21.32-33; Mt: 5.18;
Lk: 16-17; Kor-1: 7.31;
Yh-1: 2.17; Mt: 8.22;
Lk: 9.60
(5) Yh-2: 11.26; Tim-1: 4.15,17;
Kor-1: 15.51
(6-9) Yh-1: 2.9-10; 1.7; Yh: 12.36
(2) Yh: 7.33; 12.35; 13.33; 14.5
(3) Mt: 18.1; Mk: 9.34;
Lk: 9.46; 22.24

Kelm-13

Kelm-14

Kelm-15

(2-3)
(9)
,(12-15)
(23-24)
(25-26)
(2-3)
(4)
(6-7)
(8-12)
(9)
(13)
(13-16)
(4-5)

Kelm-16
Kelm-17

(2-11)

Kelm-18

(1-2)
(4-9)

Kelm-19

(10)
(4)
(6)
(7-9)
(10-11)

Mt: 16.13-20; Mk: 8.27-30;


Lk: 9.18-21; 19.40
Mt: 23.8
Yh: 15.15; 4.10-14; 6.68-69
Yh: 8.59; 10.31
Hk: 6.21; Vah: 11.5
Mk: 2.19
Mt: 6.7; 7,21; 10.11-13; 6.10-11
Mt: 6.3
Lk: 10.8-9; Kor-1:10.27
Lk: 9.6
Mt: 15.11
Mt: 15.11; Mk: 7.15; Mt: 12.36-37
Vah: 7.11; Mt: 17.6;
Yh: 18.6; Rt: 2.10
Lk: 12.49-53; Mt: 10.34
: 64.3; Kor-1: 2.9;
Mt:13.14-17; Lk: 10.23-26;
Yh-1: 1.1; Yh: 20.27; Kor-1: 2.9
Mt: 24.3
: 41.4; 44.6; 48.12;
Vh: 1.8, 17; 21.6
Mt: 16.28; Mk: 9.1; Lk: 9.27
Yh: 15.8
Lk: 19.40; Mt: 3.9; Lk: 3.8;
Mt: 4.3; Lk: 4.3
Ez: 47.12; Vh: 22.2
Yh: 8.51-52; 11.26; 6.50
69

Kelm-20
Kelm-21 (3-6)
(13)
(14-19)
(19)
(20)
(21)
(24-25)
(28-30)
(31)
Kelm-22 (1)
(2-4)

(8-9)

(10-11)
(12)
(13-16)
Kelm-23

70

Mt: 13.31-32; Mk: 4.30-32;


Lk: 13.18-19
Mt: 11.16; Lk: 7.32
Mt: 24.42-43-44
Mt: 6.19; Lk: 12.39-40
Mt: 12.29; Mk: 3.27
Mt: 24.42,43, 44; 25.13; Mk: 13.33
Lk: 12.35,39,40;
Krl-1:18.46; Yh: 12.35
Lk: 11.22
Mk: 4.29; Yh 14.13
Mt: 11.15; 13.9;
Mk: 4.9; 7.16; Lk: 8.8; 14.35
Lk: 18.15
Mt: 18.1-4; 19.14;
Mk: 10.13-14-15
Lk: 18.15-16-17; 18.19
Ef: 2.14-15-16,18;
Mt: 19.5-6,13-14,17;
Mk: 10.8; 10.18;
Ef: 15.31; Kor-1: 6.16
Lk:11.39-40; Mt: 23.26
Mt: 6.10; 16.19; 18.18;
19.4-6; Rm: 8.39
Gal: 3.28
Yh: 6.70; 15.19;
Ne: 5.10; Yr: 3.14;
Mt: 22.14

Kelm-24 (1-2)
(5)
(8)
(6-10)
Kelm-25 (1-2)

(3-4)
Kelm-26
Kelm-27 (3)
(4)
Kelm-28 (2-3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(12-13)
Kelm-29 (6-8)
Kelm-30
Kelm-31 (2)

Yh: 1.38; 7.34,36; 14.4-5


Mt: 13.43; Vh: 2.7,11,17,
29; 3.6,13,22; 13.9
Mt: 5.14; Flp: 2.15
Yh: 12.36; Mt: 6.22-23;
Lk: 11.34-36
Mt: 19.19; 22.39;
Mk: 12.28, 31, 32;
Lk: 10.25, 27, 28;
Yh: 2.8; Rm: 13.9;
Gal: 5.14 (=Lv: 19.18)
Ts: 32.10; Mz: 17.8; Sm: 7.2
Mt: 7.3-5; Lk: 6.41,42
Lv: 23.32; Kor-2: 36.21;
l.v: 26.34, 35,43
Yh: 6.46; 14.19
Yh: 1.10, 14; Tim-1: 3.16
Yh-1: 4.2; Yh-2: 7
Lk: 21, 34; Kor-1:11.21
Mt: 5.6; Yh: 7.37; 19.28;
Vh: 21.6; 22.17Mk: 3.5; : 65.14
Mt: 15.14; 23.16,17,19
Se-1: 1.14
Kor-2: 8.9
Mt: 18.20; Yh: 10.34-35
Lk: 4.23-24; Mt: 13.57-58;
Mk: 6.4-5; Yh: 4.44
71

Kelm-32'
Kelm-33

(3)
(32)
(1-4)
(5-10)

Kelm-34
Kelm-35
Kelm-36
Kelm-37
Kelm-38

(1-3)
(10-11)
(2-5)
(6)
(6-8)

Kelm-39

(2)
(3)
(5-6)
(8-9)

Kelm-40
Kelm-41
Kelm-42
Kelm-43

(1-3)
(6-9)

Lk: 4.23-24
Mt: 5.14; 7.24-25-27;
: 2.2; Mik: 4.1
Mt: 10.27; Lk: 12.3
Lk: 11.33; 8.16; Mk: 4.21;
Mt: 5.15-16
Mt: 15.14; Lk: 6.39; : 9.15
Mt: 12.29; Mk: 3.27; Lk: 11.22-23
Mt: 6.25,31,34;
Lk: 12.22-31
Yh: 14.22; Yh-1: 3.2; 3-3
Mt: 16.16
Mt: 13.17; Lk: 10.24;
Yh: 7.33,34,36; 8.21; 13.33
Lk: 5.35; Mk: 2.20; Mt: 9.15
Lk: 17.22; Sm: 1.28;
Ams: 8.12; Hs: 5.6
Mt: 23.13
Lk: 11.52-54; 10.3
Mt: 23.3; Lk: 11.52-54
Mt: 10.16
Mt: 15.12-13; Yh: 15.5-6
Mt: 13.12; 25-29;
Lk: 8.18; 19.26; Mk: 4.25
Kor-1: 29.15; Mz: 39.7;
Ey: 8.9
Yh: 8.25
Mt: 7.17; 12.33; Lk: 6.43; 11.47-48

Kelm-44
Kelm-45
Kelm-46
Kelm-47

Kelm-48

Kelm-49

Kelm-50
Kelm-51

Kelm-52
Kelm-53
Kelm-54
Kelm-55

(4-7)
(2-4)
(5-11)
(5-8)
(11-13)
(17-19)
(1-6)
(2)
(4-6)
(2)
(3)
(4-5)
(5-13)
(2-3)
(4-5)
(7)
(8)
(1-6)
(1-2)
(6-7)

Mt: 12.31-32; Lk: 12.10; Mk: 3.28-30


Mt: 7.15-20; Lk: 6.43-45
Mt: 12.33-37
Mt: 11.11; Lk: 7.28-30
Mt: 6.24; Lk: 16.13
Lk: 5.36-39
Mt: 9.16-17; Mk: 2.21-22
: 54.10
Ef: 2.14,15; Mt: 18.19; Lk: 17.6
Mt: 17.20; 21.21;
Mk: 11.22-23
Yh: 13.17-18; Mt: 22.14
Yh: 1.41-45; Lk: 15.4, 8
Yh: 16.28
Lk: 16.8; Yh: 12.36;
Ef: 5.8; Tim-1: 5.5
Vh: 14.13
Mt: 24.42; Pet-2: 3.13; Vh: 21.1
Mt: 17.12
Yh: 1.26
Yh: 5.39-40; 8.53; 10.8;
Lk: 24-5; Ezra: 14.44
Rm: 2.25; 3.1
Rm: 2.29
Lk: 6.20; Mt: 5.3
Mt: 10.37-38; Lk: 14.26-27;
Mt: 16.24-25; Mk: 8.34-35
Lk: 9.23-24
73

Kelm-56
Kelm-57
Kelm-58

Kelm-59
Kelm-60
Kelm-61

(1-3)
(10)
(12)

(15-16)
(17-18)
Kclm-62

(1-3)

Keln-63

(1-10)
(11)

Kelm-64
Kelm-65
Kelm-66
Kelm-67
Kelm-68
74

(1-23)

(1-4)
(2-3)

br: 11.38
Mt: 13.24-30
Yk: 1.12; Pet-1: 3.14;
Mt: 5.10; 10.39; 16.25-26;
Vh: 2.10; Lk: 17.33;
Yh: 12.25; Mk: 8.35-37;
Lk: 9.24-25
Mt: 13.17; Lk: 10.24; 13.28; br: 2.2
Lk: 10.33-34
Lk: 17.34-35; Mt: 24.40-41
k: 3.14; Yh: 8.24
Mt: 11.27; Lk: 10.22;
Yh: 6.37, 39; 16.15; 17.7;
Lk: 2.49; 3.2; 5.16
Ef: 5.14
Yk: 1.3; Mt: 12.25;
Yh: 1.3; Mk: 3.24-25; Lk: 11.17
Mt: 6.3-4; 13.10-11; 13.15;
Mk: 4.10-12; Lk: 8.9-10
Lk: 12.16-21
Mt: 13.43; Vh: 2.7,11,17, 29;
3.6,13,22; 13.9
Lk: 14.15-24; Mt: 22.1-10
Lk: 20.9-15; Mt: 21.33-41; Mk: 12.1-9
Mt: 21.42-43; Mk: 12.10-11;
Lk: 20.17-18
Mt: 16.26; Mk: 8.36; Lk: 9.25
Lk: 6.22

Kelm-69

Kelm-70
Kelm-71
Kelm-72
Kelm-73
Keim-74
Kelm-75
Kelm-76

(2-4)
(1-3)
(4-5)
(6-7)

Rs: 6.14; Mt: 14.58; Kor-2: 5.1


Lk: 12.13-15
Mt: 9.37-38; Lk: 10.2

(1-7)
(8-12)

Kelm-77

(1-2)
(3-5)
(7)

Kelm-78
Kelm-79

(1-7)
(1-6)
(7-9)

Kelm-80

(3-4)
(5)

Kelm-81
Kelm-82
Kelm-83
Kelm-84
Kelm-85

Mt: 5.11
Mt: 5.10
Yh: 4.22-24
Mt: 5.6; Lk: 6.21; Mz: 17.14

Lk: 13.25; Mt: 25.10


Mt: 13.45-46
Mt: 6.19-21; 19.21; 13.44;
Lk: 12.33; Mk: 9.47-48
Yh: 8.12
Rm: 11.36; br: 2.10; Ef: 1.23
Tk: 28.18-22; 29.10; 31.45;
Yeu: 24.26; Mt: 28.2
Mt: 11.7-10; Lk: 7.24-27; Tim-2: 3.7
Lk: 11.27-28
Lk: 21.23; 23.29; Mt: 24.19;
Mk: 13.17
Lk: 24.3, 23
ibr: 11.38
Kor-1: 4.8; Flp: 3.7-8

Tim-1: 6.16; ibr: 1.3


Kor-1: 15.49
---

75

Kelm-86
Kelm-87
Kelm-88
Kelm-89

Kelm-90
Kelm-91

Kelm-92

Kelm-93
Kelm-94
Kelm-95
Kelm-96

(1-5)

Mt: 8.19-20; Lk: 9.57-58


Rm: 7.24
Mt: 16.27
(1-2) Lk: 11.39; Mt: 23.25
(3) Kor-1: 3.16; Mk: 8.17, 21
(4) Lk: 11.40
Mt: 11.28-30
(1-3) Yh: 8.25; 6.30
(5-8) Lk: 12.56; Mt: 16.3;
Yh:,7.27-28; 8.19; 14.8-9
(2) Mt: 7.7; Lk: 11.9; Sm: 8.17
(3-5) Yh: 13.7
(6-7) Yh: 13.19; 16.12,29
(7) Yh: 16.5
(1-4) Mt: 7.6
Mt: 7.8; Lk: 11.10; Sm: 8.17
Lk: 6.30,34-35; Mt: 5.42
(1-5) Mt: 13.33; Lk: 13.21
(6) Mt: 13.43; Vh: 2.7,11,17,29;
3.6,13,22; 13.9

Kelm-97
Kelm-98
Kelm-99

Kelm-100

(1-6)

Kelm-101
Kelm-102

(1-3)

76

Lk: 8.20-21; Mt: 12.47-50;


Mk: 3.32-35
Mt: 22.15-22; Mk: 12.11-17;
Lk: 20.20-26
Mt: 10.37; Lk: 14.26
Mt: 23.13; Lk: 11.52

Kelm-103
Kelm-104
Kelm-105
Kelm-106

(1-2)
(4-6)

Kelm-107
Kelm-108
Kelm-109 (1-3,10)
Kelm-110
Kelm-111
(2)
Kelm-112
Kelm-113
Kelm-114

Lk: 11.21; 12.35; Kor-1:18.46


Mt: 9.14-15; Mk: 2.18-20; Lk: 5.33-35
Yh: 8.41
Mt: 18.19-20; Ef: 2.14,15,16,18
Mt: 17.20; 21.21; Mk: 11.23; : 54.10
Mt: 18.12-13; Lk: 15.4-6; 8-10
Yh: 6.56; 7.37; 13.8; 15.4;
Yh-1: 3.24; 4.16; Vh: 3.20
Mt: 13.44
Tim-1: 6.17
: 34A; Vh: 6.14
Kor-1: 5.5
Lk: 17.20-21; Yh: 1.26
Mt: 19-12

1 . Voici les paroles caches


2 . que Jsus le Vivant a dites
3 . et qu'a transcrites Didyme Judas Thomas.

1.
1 . Et il a dit :
2 . Celui qui trouvera linterprtation de ces paroles
3 . ne gotera pas de la mort.

2.

1 . Jsus a dit:
2 . Que celui qui cherche ne cesse de chercher
3 . Jusqu ce quil trouve ;
4 . et quand il aura trouv,
5 . il sera boulevers,
6 . et, tant boulevers,
7 . il sera merveill,
8 . et il rgnera sur le Tout.

79

epub iin aadaki linke tklaynz:


https://www.dropbox.com/s/aga52f62wkuloms/Thomas
%27in%20Incili%20-%20Thomas.epub