You are on page 1of 326

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

டெடிபியர் காதல்
- By Femila Johnson

எதார்த்தத்தில் கிடெக்கும் சுக துக்கங்கடை சகித்து வாழ்வதத உலகத்தின் நியதி. அப்படி
இருக்கும் எதார்த்தமான வாழக்டக வாழ ஆடசப்படும் ஒருவரும், எதார்த்தத்தில் வாழ்ந்துக்
டகாண்டிருக்கும் ஒருவரும் சந்தித்தால்??

டெடிபியர் கூட்ெமான நம்மதைாெ தசர்ந்து, கூட்ெணி அடமக்கவிருப்பவர்கள்,
ஆஷிக் சத்யன் - ஸ்வப்ன சுகன்யா.

1

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

காதல் 1:
“கண்கள் பபசும்

கவிததகள் இல்தல
தககள் இரண்டும்

இதையவும் இல்தல
பவகம் டகாண்டு

வார்த்ததகளால் பமாதி
கண்ைடித்து

காதல் ராகம்

பாெ வாராபயா என் அன்பப”
“அடிதயய் எஸ்.எஸ் டகாஞ்சம் வண்டிடய டமதுவா ஒட்டு. தூக்கித் தூக்கிப் தபாடுது.”
“மச்சி டகாஞ்சம் வாடய மூடிட்டு, கம்பிடய நல்லா பிடிச்சிட்டு இரு. இப்படிப்தபானாத்தான்
பத்து

மணிக்குள்ை

வட்டுக்குப்

டவைிதய வரமுடியாது.”

தபாக

முடியும்.

இல்டலன்னா

நாடைக்கு

வட்டெ

விட்டு

“அதுக்குன்னு இப்படியா?” பாரு இடெயிெ
“என்ன அதுக்குன்னு இப்படியா? உனக்குத்தான் டதரியும்ல நாடைக்கு காடலல ஊருல இருந்து
அத்டதயும் மாமாவும் வாராங்க. இந்த சிண்டு பிண்டுகள் தவற வருது. இதுக கண்ணுல
எல்லாம் மண்டணத் தூவிட்டு டவைிதய வரணும்னா இன்டனக்கு சீக்கிரதம தபாகணும்.”

அப்தபாது பார்த்து ஒரு தவகத்தடெ வர, தவகத்டதக் குடறக்காமல் வண்டி டசன்றுடகாண்டு
இருந்ததால், அது பின்னால் இருந்த பாருடவத் தூக்கிப் தபாெ, கீ தழ விழுந்து விடுவதுதபால

உணர்ந்த பாரு பயத்தில்,”ஸ்வப்னா முடியலடி. டகாஞ்சம் டமதுவா தபா. இப்படிதய தபானா
டரண்டு தபரும் மருத்துவமடனக்குத் தான் தபாகணும்”

“டகாஞ்சம் சும்மா இரு பாரு.” என்ற ஸ்வப்னா, வண்டியின் தவகத்டத மீ ண்டும் கூட்ெ, தவறு
வழியில்லாமல் பயத்துென் அமர்ந்து இருந்தாள் பாரு.
பாரு

டகாஞ்சதநரம்

அடமதியாக

இருந்ததும்,

வண்டிடய

ஓட்டுவதில்

மட்டும்

கவனம்

டசலுத்திக் டகாண்டு இருந்த ஸ்வப்ன சுகன்யாவிற்கு, மீ ண்டும் அந்த நிடனவுகைின் தாக்கம்
வந்தது.

சுகன்யா அலுவலகத்தில் இருந்து டவைிதய வந்து மின்தூக்கியின் உதவியுென் கீ ழ்தைத்திற்கு
வந்துக்டகாண்டிருந்த தநரம், இடெயில் இருந்த ஒருதைத்தில் அவதைாடு பயணித்தவர்கள்
எல்லாம் டவைிதயறிவிெ, கம்பீரமான ஒருவன் உள்தை நுடழந்தான்.

2

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவடனப் பார்த்தாதல அப்படி ஒரு டகத்து. அவன் உள்தை நுடழவதற்கு வந்த அந்த சிறு
டநாடிகைிதலதய அவைின் மனம், அவடன டவகுவாக ரசித்தது. அந்த நடெ, அதில் டதரிந்த
ததஜஸ், தகார்ட் சூட் ஷூ, டகயில் தமக் புக் என எல்லாம் அவன் நிச்சயம் சாதாரணமான
பணியில் இருப்பவன் என்று ததான்றவில்டல.

அவனிெம் இருந்து வந்த டபர்ஃபியும் வாடெகூெ அவடை அவனிெம் இழுத்துக்டகாண்டிருந்தது.
அந்த மணித்துைிகைில் அவளும் அவனும் மட்டுதம அந்த மின்தூக்கியில் இருக்க, டமல்ல,
கண்ணாடி தபான்ற இருந்த நான்குபுற அடெப்புகைில் டதரிந்த அவனது பிம்பத்டத ரசித்துக்
டகாண்டு இருந்தாள்.

அவளுக்தக ஒரு ததாணல், அவன் டமல்ல டமல்ல நகர்ந்து அவடை தநாக்கி வருவது தபான்று.

வினாடிகள் கடரய கடரய, அவன் அவளுக்கு மிக மிக அருகில் நிற்பது தபால இருக்க,

கண்கடை விரிவாகத் திறந்து, தான் காண்பது நிஜமா கனவா என்று டதரியாமல் குழம்பிப்
பார்த்தாள்.

அவள் நிடனப்பது எல்லாம் சரிதான், என்பது தபால், அவன் அவடை டநருங்கி நின்று டகாண்டு
இருந்தான். அவனது மூச்சு அவைது முகத்தில் பட்டுத் டதறித்து, அவைது உணர்வுகடைத்
தீண்டின.

முன்னர் இருந்த ரசடன எல்லாம் இப்தபாது பயமாய் உருவம் எடுத்து, அவடைத் தாக்க, தபக்
இருந்தக்

டகயில்,

மறுக்டகயில்

இருந்த

அடலப்தபசிடய

திணித்துவிட்டு,

மறுக்டகயால்

அவடனத் தள்ை எண்ணி, டகடய எடுக்கவும், அவன் அவைதுக் டகடயப் பொடரன்று பிடித்துத்
தடுத்து, அவைதுக் கண்கடைத் தீர்க்கமான அவனதுக் கண்கைால் தநாக்கினான்.
தநருக்கு

தநர்

சந்தித்த

அந்த

நிமிெம்,

அவளுள்

எண்ணற்ற

சலனம்.

காவியத்தில் டதாடலந்தவள், டமல்ல அவைது முகத்டதத் தாழ்த்தவும்,

அந்தக்

கண்கைின்

அவன் என்ன நிடனத்தாதனா, அவைதுக் டகடய விடுத்து, அவைது முகத்டத நிமிர்த்தி, டமல்ல
அவைது கன்னத்டத வருெ, அவைது உயிருக்குள் உரசிச் டசல்வதுதபான்று இருந்தது.

அவள் சிலிர்ப்படதப் பார்த்து ரசித்தவன், தமலும் முன்தனறி அவைது இதழ்கைில், ஆள்காட்டி
விரலால் வருெவும், ஸ்வப்னாவிற்கு அடுத்து என்ன நெக்கதபாகிறததா, அதற்குள்தைதய கீ ழ்
தைம்

வந்துவிொதா

தநாக்கிக் குனிய,

என்று

பயத்தில்

நிடனத்துத்

டகாண்டு

இருக்கவும்,

அவன்

அவடை

அந்த நிமிெம், அவைதுக் டக, தானாக டபக்டக சென் பிதரக் தபாட்டு நிறுத்தடவத்தது. ச்தச
என்னமாதிரி கனவு வந்தது இன்டனக்கு என்று நிடனத்து சிலிர்த்தாள்.

3

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

ஸ்வப்னா நிறுத்தியதில் அவள்மீ தத தமாதிக்டகாண்ெ பாரு“மச்சி, உனக்கு என்னடி ஆச்சு?
என்டன இன்டனக்கு ஒருவழி பண்ணாம நீ விெமாட்ென்னு நல்லாதவ டதரியுது. உன்டன
நம்பி, நானும் தினமும் வர்தறன் பார்த்தியா என்டனச் டசால்லணும்” என்று சாெ.

ஸ்வப்னாவிெம் இருந்து எப்தபாதும் வரும் எெக்கு மெக்கு தபசுக்கள் எதுவும் வரவில்டல.
“என்ன பண்ணிட்டு இருக்க எஸ்.எஸ். தநரம் ஆகுதுன்னு டசால்லிட்டு, இப்ப இப்படி நின்னுட்டு
இருந்தா எப்படி?”

“டகாஞ்ச தநரம் சும்மா கிெக்கமாட்டியா நீ. எப்பப்பாரு ஏதாவது டதான டதானன்னு தபசிட்தெ
இருக்க.?”

“நீ ஏன் டசால்லமாட்ெ?. நீ இதுவும் டசால்லுவ, இதுக்கு தமடலயும் டசால்லுவ. ஆனா ஒன்னு
மட்டும் புரியல வர வர யாரு எடதப் தபசுறதுன்னு டதரியாடமதய தபசுறாங்க”
“இப்பத்தான் டசான்தனன். டகாஞ்ச தநரம் சும்மா இருன்னு”
“சரி சரி நான் சும்மா இருக்தகன். அதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு இப்படி நடுதராட்டுல வண்டிடய
சென் ப்தரக் தபாட்டு நிறுத்துதனன்னு டசால்லு” என்று பாரு சண்டித்தனம் டசய்ய,

“அது எல்லாம் வண்டிடய ஒட்டிக்கிட்தெ டசால்தறன். இப்தபா கிைம்புதவாம்”என்று அவள்
டசால்லி வண்டிடய எடுக்கவும்,

“இன்னும் இததமாதிரி பண்ணி என் உசுருக்கு உடல வச்சிராத மச்சி.” என்று பார்வதி பயத்துென்
டசால்லி, மீ ண்டும் கம்பிடய அழுத்திப் பிடித்தாள்.

“ஹீ ஹீ..” என்று சிரித்த ஸ்வப்னா,”அது என் டகல இல்டலதய. இருந்தாலும் ட்டர பண்தறன்”
என்று சிரித்துவிட்டு, காதில் இயர்தபாடன மாட்டினாள்.

“அடிதயய் இப்தபா எதுக்குடி இது. நீ ஒழுங்கா ஒட்டுனாதல, வண்டி ெகார் ெகார்ன்னு நிக்குது
இதுல இது தவடறயா?”.

“எல்லாம் உன் டதால்டல தாங்க முடியாமத்தான் மாட்டுதறன்” என்றவள், வண்டிடய தவகம்
கூட்டி டசலுத்தினாள்.

தவறு

வழியின்றி

சக

ததாழியான

பார்வதி, விைக்குகைின்

இெங்கடை எல்லாம் வாய்ப்பார்க்கத் துவங்கினாள்.
இருவரும்

தங்கைது

முடித்துவிட்டு

வடு

அருகருதக இருக்கும்
டசல்வர்.

திரும்பிக்டகாண்டு

அஞ்சுனாவின்

இருக்கின்றனர்.

வட்டில்

வசிப்பதால்,

இருவரும்

டவைிச்சத்தில் மின்னிய

பிறந்தநாள்

ஸ்வப்ன

எங்கு

டகாண்ொட்ெத்டத

சுகன்யாவும்

பாருவும்

டசன்றாலும் ஒன்றாகத்தான்

திடிடரன்று சுகன்யா,”பாரு இன்டனக்கு ஒரு டசமக் கனவுடி”
4

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்னது உன்டனப் பார்த்து அலறி அடிச்சிட்டு டரண்டு தபரு ஓடுனாங்கைா?. இது எப்பவும்
நெக்குறதுதான?”
“பின்ன

டெரர்ரா

இருக்குறவங்கடைப்

பார்த்து

பயப்பொம

உன்டன

மாதிரி

எரர்ரா

இருக்குறவங்கடைப் பார்த்தா பயப்படுவாங்க” என்று எஸ்.எஸ். டகத்தாக இல்லாதக் காலடரத்
தூக்கிவிட்டுச் டசால்ல

“யாரு நீ டெரரா. மச்சி கண்ணாடில முகத்டத பார்க்கத்தான டசய்யுற நீ ?”
“அதததான் நானும் தகட்குதறன். நீயும் தினமும் கண்ணாடி பார்க்குறதான?”
“இப்தபா எதுக்கு எஸ்.எஸ். என்டன கண்ணாடி பார்க்குறியான்னு தகட்குற?”
“இல்டல, மூங்கிலுக்கு டககால் முடைச்சது மாதிரி இருக்குற உன்டனவிெ நான் டெரர்தான்
மச்சி” எனவும்

“உன்டனக் டகால்லப்தபாதறன் இப்தபா”
“சும்மா காடமடி பண்ணாத பாரு”
“உன்டன எல்லாம் ஒண்ணுதம பண்ணமுடியாது.”
“சரி சரி நான் டசால்றடதக் தகளு”
“சரி டசால்லித் டதாடல. தகட்கமாட்தென்னு டசான்னா சும்மாவா விெப்தபாற?”
“ஹீ ஹீ. இதுனாலதான் பாரு உன்டன எனக்கு டராம்ப டராம்பப் பிடிச்சிருக்கு. எவ்வைவு
அடிச்சாலும் தாங்குற நீ”

“எல்லாம் என் தநரம். உனக்குத் ததாழியா இருக்தகதன”
“சரி சரி டராம்ப அழாத. உனக்கு நான் அஞ்சு காசு மிட்ொய் வாங்கித்ததரன்”
“அடத நீதய வச்சிக்தகா”
“இப்தபா நான் டசால்றடதக் தகட்கப் தபாறியா இல்டலயா?”
“டசால்லு டசால்லு. அதுக்கு முன்னாடி டகாஞ்சம் வண்டிடய நிறுத்து, வண்டில காட்ென்
இருக்கான்னு பார்க்கணும்”

“அப்தபா கண்டிப்பா நிறுத்தமாட்தென்”

5

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“எல்லாம் என் தடலடயழுத்து” என்ற பாரு, எஸ்.எஸ் கூறுவடதக் தகட்க ஆரம்பித்தாள்.
“ஒரு ஊர்ல ஒரு பாட்டி வடெ சுட்டுட்டு இருந்தாங்கைாம்.” என்று எஸ்.எஸ். துவங்க,
“அம்மா தாதய ஆடை விடு. எனக்கு நீ உன் கனடவயும் டசால்லதவண்ொம், கடதடயயும்
டசால்லதவண்ொம்” என்று அலறினாள் பாரு.

“என்ன பாரு இது? நான் இன்னும் ஆரம்பிக்கதவ இல்டல. அதுக்குள்டையும் தவண்ொம்னு
டசால்ற?”

“நானும் நீ என்னதவா டசால்லப் தபாறன்னு நிடனச்தசன். ஆனா நீ ஆரம்பிக்குற விதத்துதலதய
டதரியுது, என் கண்ணுல தண்ணிய வரடவக்காம விெமாட்ென்னு”
“இது எல்லாம் புதுசா பாரு?”
“புதுசு இல்டலத்தான். இருந்தாலும், வண்டிடய ஓட்டும்தபாது தவண்ொம்.”
“சரி உனக்கு தகட்குறதுக்கு டகாடுப்பிடன இல்டல” என்று தபாலியாக வருந்திய ஸ்வப்னாவின்
ததாைில் ஒரு தட்டு தட்டினாள் பாரு.

எஸ்.எஸ் தனக்கு ததான்றிய கனவில் வந்தவனின் முகம் பிடிபொமல் அடத தயாசித்தபடிதய,

வண்டிடய டமயின் தராட்டில் சீறிட்டுப் பாய்ந்துச் டசல்வது தபால டசலுத்தினாள். அந்த முகம்
கதிரவனின் முகமாய் இருக்குதமா? என்று நிடனத்துக் டகாண்டு இருந்தடபாழுது,
திடிடரன்று ஒரு இெத்தில், மக்கள் கூட்ெமாக இருக்க,
“பாரு அங்கப்பாரு. அந்த இருட்ொ இருக்குற இெத்துல, டகாஞ்சம் கூட்ெமா இருக்தக! என்னவா
இருக்கும்?”

“நமக்கு எதுக்கு வம்பு எஸ்.எஸ். நீ வண்டிடய நிறுத்தாத. இெம் தவற இருட்ொ இருக்கு. நம்ம
சீக்கிரமா வட்டுக்குப்

தபாகணும். அதுலயும் இப்பதவ மணி ஒன்படத தாண்டிட்டு”
“என்னதுன்னு பார்த்துட்டு தபாதவாம் பாரு”
“நான் டசான்னா நீ எங்க தகட்கவா தபாற?”
“ஹீ.. ஹீ..” என்று சிரித்தபடிதய வண்டிடய நிறுத்திய எஸ்.எஸ், பாருவுென் தவகமாக அந்த
இெத்டதக் டகாஞ்சம் டநருங்கினாள்.

அங்கு ஒருவன், மற்டறாருவடன அடித்துக் டகாண்டு இருந்தான். சுற்றி சிறிது மக்கள் இருக்க,
யாருதம அடிப்பவடன எதுவும் டசால்லாமல் இருந்தனர். இெம் தவறு கருடமடயச் சூழ்ந்து
இருக்கதவ, யாரின் முகமும் கண்ணுக்குத் டதரியமறுத்தது.

6

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

ஒருவன்

மட்டும்,”ஹாதலா

எதுக்கு

இப்தபா

அவடன

அடிக்குறீங்க?”

என்று

தகட்க,

அடித்துக்டகாண்டிருந்த சத்யன் திரும்பி, டபரியவரானப் டபருஞ்தஜாதிடயப் பார்த்தான்.
உெதன அவர் தட்டிக் தகட்ெவடனப் பார்த்து,”தம்பி தபசாம தபாயிருங்க” என்றார்.
“என்னய்யா என்ன நெக்குது இங்க? நீங்க பாட்டுக்கு ஒருத்தடன அடிப்பீங்க. அடதப் பார்த்துட்டு
சும்மா இருக்கணுமா?”
“தம்பி

தபசாம

தபாயிருங்கன்னு

டசான்னா

தகட்கணும்.

வருத்தப்படுவங்க”

என்று டபருஞ்தசாதி தமலும் டசால்ல,
“எனக்கு

என்னதுன்னு

டதரிஞ்சாகனும்”

என்று

மீ றி

தபசக்கூொது.

அவன்

டசான்ன

அப்புறம்

மறுவினாடி,

அடிவாங்கிக்டகாண்டு இருந்தவனின் காது கிழியும் அைவுக்கு விழுந்தது ஒரு அடி. அவன்
சுருண்டு விழவும், தகட்டுக்டகாண்டிருந்தவன், பயத்தில் ஜகா வாங்கத் துவங்கினான்.

அவன் அடித்தடதப் பார்த்த எஸ்.எஸ், சும்மா இருக்காமல்,”என்னங்க நீங்க? அதான் அவரு
தகட்குறாருல. எதுக்கு அடிச்சிட்டு இருக்கீ ங்க?” என்று ஜான்சி ராணியாய் மாறி கத்திவிெ,
பாரு அவைதுக் டகடயப் பிடித்து அமர்த்தினாள்.
திடிடரன்று

டபண்

குரல்

தகட்கவும்,

திரும்பவும், சத்யனும் திரும்பினான்.
எல்லாரும் அவடைப்
ததான்றியது.
சத்யன்

அவடைப்

பார்க்கவும்,

பார்த்துத்

நின்றுடகாண்டிருந்த

அவளுக்தக

திரும்பி

அடனவரும்

தான் அதிகமாய்

நின்றான்.

அவன்

“என்னடவன்று” தகட்பதுகூெ இருவருக்கும் டதரியவில்டல.

அவடை

தநாக்கித்

தபசிவிட்தொதமா?

தனது

புருவத்டத

என்று

உயர்த்தி,

“ஏன்டி நான் அப்பதவ டசான்தனன். வண்டிடய நிறுத்தாதன்னு. தகட்டியா? இப்தபா பாரு. வம்டப
விடலக்டகாடுத்து வாங்க தவண்டியதா இருக்கு. வர வர உன் ஆர்வக்தகாைாறு அதிகமாகிடுச்சி.

அதுனாலதான் இப்படி. நீ வக்கீ ல் டபாண்ணுன்னு ஒத்துக்குதறன். அதுக்காக இப்படி எல்லாம்

பண்ணாதடி. தபசாம ஒன்னும் டதரியாதது மாதிரி கிைம்பிருதவாம்.” என்று பாரு எஸ்.எஸ்.
காதுகைில் கடிக்க,

அவள் அடத எல்லாம் தகட்காமல் அவடனப் பார்த்து,”என்ன நான் தகட்டுட்டு இருக்தகன்.
வாடயத் திறந்து பதில் தபசத் டதரியாதா?” என்றாள்.

அவன் அடத எல்லாம் கண்டுக்டகாள்ைாமல், அடிப்பட்டு கிெந்தவடனப் பார்த்துவிட்டு, மீ ண்டும்

டபருஞ்தஜாதிடய பார்க்க, அவனின் பார்டவயின் அர்த்தம் புரிந்தவராய் காரில் ஏறி அமர்ந்தார்.
இவனும் அவடைப் பார்த்தபடிதய ஏறினான்.

7

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

இருவரும் ஏறியதும் ஓட்டுனர் காடர எடுக்க,
“தகள்வி தகட்ொ பதில் டசால்லணும்னு தபசிக் தமனர்ஸ்கூெ கிடெயாதா? நான் இடத சும்மா
விெமாட்தென். மச்சி இவன் வண்டி நம்படர தநாட் பண்ணு. உெதன அப்பாட்ெ டசால்லி ஒரு
தகஸ் டகாடுப்தபாம். இப்படித்தான் நிடறய தபரு அராஜகம் பண்ணிட்டுத் திரியுறாங்க” என்றாள்.
பாருதவா, அவைின் டசயல்கடைப் பார்த்து அரண்டு விழிக்கத் துவங்கினாள்.
சத்யன் எதுவுதம தபசாமல், அவடை மட்டும் பார்த்தபடி,”ம்” என்று சத்தம் எழுப்பவும், ஓட்டுனர்
காடர கிைப்பிக்டகாண்டு பறந்தான்.

அவனின் இந்த நெவடிக்டககடைப் பார்த்துக் டகாண்டிருந்த ஸ்வப்னாவிற்கு எரிச்சல் எடுத்தது.
“பாரு இவனுக்கு இருக்குற திமிடரப் பார்த்தியா? எவதனா ஒருத்தடன அடிச்சதும் பத்தாதுன்னு

இப்படி நாம தகட்குறதுக்கு பதிலும் டசால்லாம தபாறான். வண்டி நம்படர தநாட் பண்ணுனியா?

அவன் முகம் எனக்குத் டதரியல உனக்குத் டதரிஞ்சிதா? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இவடன
உண்டு இல்டலன்னு பண்ணனும். என்ன டகாழுப்பு இவனுக்கு?” என்று தகாபத்தில் தபச,
சுற்றி இருந்தவர்கள் கடலயத் துவங்கினர்.
பாருதவா,”நான்
முன்னாடிதய

நம்படர

தநாட்

கிைம்பிட்ொங்கதை.

பண்ணல

எஸ்.எஸ்.

அதுவுமில்லாம

அவங்கத்தான்

நானும்

நம்ம

அவதனாெ

பார்க்குறதுக்கு

முகத்டதச்

சரியா

கவனிக்கடல. ஒதர இருட்ொல்ல இருக்கு. கிட்ெ நிக்குற உன் முகம்கூெ எனக்கு சரியா
டதரியமாட்டுக்கு” என்று சமாைித்தாள்.

“உன்டன எல்லாம் வச்சிட்டு!!” என்று எரிச்சலில் டசால்ல வந்த எஸ்.எஸ். “அவடன நாதன
பார்த்துக்குதறன். என்டனக்காவது மாட்ொடமயா தபாயிருவான்.”என்று டசால்லவும்,

“சப்பா நல்லதவடை இவளும் நம்படர தநாட் பண்ணல, முகத்டதயும் பார்க்கடல” என்று
சமாதானம் அடெந்தாள் பாரு. பின் அவளுக்குத் டதரியாதா? ஸ்வப்னாடவப் பற்றி.

“எஸ்.எஸ். தநரம் ஆகுது. இவடன அப்புறமா கவனிச்சுக்கலாம் முதல்ல கிைம்புதவாம்” என்று
பாரு டசால்ல, அவளுக்கும் இருந்தக் தகாபத்தில் இங்தக நின்றால் தமலும் தகாபம் எழும் என்று

நிடனத்தவைாய் பாருவுென் நெக்கத் துவங்கவும், அடிப்பட்ெவன் டமல்ல எழும்பி அருகில்
இருந்த டதருவில் நுடழந்து ஓடி மடறந்தான்.

எஸ்.எஸ்க்கு அவனின் திமிடர நிடனத்துக் தகாபம் எகிறிக்டகாண்தெ இருந்தது. நான் தகட்க
தகட்க

தபசாமல்

தபாடலதய

தபாறடதப்

என்று

டசலுத்தினாள்.

பாரு.

இருக்குற

திட்டிக்டகாண்தெ

உெம்புல

வண்டிடய

பூரா

டகாழுப்புத்தான்

எடுத்துக்டகாண்டு

வட்டெ

இருக்கும்

தநாக்கிச்

8

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

முதலில் பார்வதிடய அவைது வட்டில்

விட்டுவிட்டு, அவைின் வட்டுக்குள்தைதய

டசல்லாமல்,
அடுத்த வொன

அவர்கைது வட்டுக்குள்,

[இவைது வண்டி சத்தம் தகட்டு டவைிய வந்த பூமணி
கதடவத் திறந்துவிெவும்,] சர்டரன்று டசலுத்தினாள்.

வந்ததும் வராததுமாக, அவைது அடறக்குள் டசல்ல இருந்தவடை,
“தநரம் என்ன ஆகுது பார்த்தியா பப்பு? அப்படி உனக்கு பிறந்தநாள் டகாண்ொெனுமா? வா வா.
டகாஞ்சம் வந்து எனக்கு உதவி பண்ணு. நாடைக்கு எல்லாரும் வர்றாங்கன்னு டகாஞ்சம்
பலகாரம் டசய்யலாம்னு நிடனச்சிருக்தகன். இப்தபா டசஞ்சாத்தான் காடலல சாப்பிடுறதுக்கு

நல்லா இருக்கும்” என்று பூமணி டசால்லியடதக்கூெக் தகட்காமல் ஸ்வப்னா உள்தை டசன்று
கதடவ அடெக்க,

“எதுக்கு அவடை வந்ததும் வராததுமா தவடல டசய்ய டசால்ற? அவளுக்தக டரண்டு நாளுதான்

லீவ் கிடெக்குது. அதுலயும் படுத்தாத. தவணும்னா நான் டசஞ்சித் தாதரன்” என்று வந்தார்
அவரின் அருடமக் கணவர் சுதரஷ்.

“ஆமா நீங்க அவளுக்கு இப்படி எல்லாம் டசல்லம் டகாடுக்கப் தபாயிதான், அவ தடலகீ ழ
நெந்துட்டு இருக்கா”

“அப்படி டதரியடலதய பூ. அவ எல்லாடரயும் மாதிரி காலாலதான நெக்குறா.. உனக்குத்தான்
கண்ணு

சரியில்டலன்னு

நிடனக்குதறன்.

வாங்கலாம்னு” என்று சுதரஷ் டசால்ல,

முன்னாடிதய

டசான்தனன்.

உனக்கு

கண்ணாடி

“என்னது?? கிண்ெல் பண்ணுன ீங்கைா இப்தபா?. படு தகவலமா இருக்கு. சகிக்கடல” என்று
டசால்லியபடிதய அடுப்படிக்குள் நுடழந்தார் பூ.
“உன்டனப்

பத்தி

டசால்றது

உனக்தக

இருக்குன்னு” என்று சுதரஷ் சிரிக்கவும்,

சகிக்கடலன்னா

பாதரன்.

எவ்வைவு

டகாடுடமயா

அவடரப் பார்த்து முடறத்த பூமணி,”உங்க தபச்டசயும் நம்பி உங்களுக்கு வாதாெ தகஸ்
எல்லாம்

டகாடுக்குறாங்க

பாருங்க.

அவங்க

நிடலடமடய

நிடனச்சாத்தான்

எனக்கு

தவதடனயா டதரியுது. ஆனா பாருங்க. இப்தபாத்தான் எனக்கு விஷயதம புரியுது. உங்கக் தகஸ்

எல்லாம் டஜயிக்குறதுக்கு காரணம் உங்கத் திறடம இல்டல. உங்க டமாக்டகத்தான்னு” என்று
டநாடிக்க,

“பூ உனக்குக்கூெ மூடை இருக்கு பாதரன். இத்தடன வருஷம் நீ கண்டுபிடிக்காதடத இப்தபா

கண்டுபிடிச்சிருக்க” எனவும், பூமணி தமலும் முடறக்க, விொமல் அவடர வம்பிழுத்தபடிதய

அவருக்கு உதவலானார், நிடறய தபருக்கு சிம்ம டசாப்பனமாக இருக்கும் சுதரஷ். அவரது
மிடுக்கு எல்லாம் டவைிதயதான். வட்டிற்குள்

அன்பான கணவன், அருடமயானத் தந்டத என்ற
டபாறுப்பு மட்டுதம அவருக்கு உண்டு.

9

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

உள்தை டசன்ற எஸ்.எஸ்.க்கு டகாதி இன்னும் அெங்கதவ இல்டல. என்ன ஆனாலும் அவடன
சும்மா விெக்கூொது என்ற எண்ணம் மட்டும் ஓடிக்டகாண்தெ இருந்தது. அதுக்கு அவடன
முதலில்

திரும்பவும்

பார்க்கதவண்டும்.

ஆனால்

எப்படி

டதரியாதத என்று தயாசித்தவள் அப்படிதய உறங்கிவிெ,

பார்ப்பது?

அவடன

யாடரன்தற

சாப்பிெ எழுப்ப வந்த பூமணி அவள் எழும்பாததும், சுதரஷ் வந்து அவளுக்குத் தூக்கத்திதலதய
பழம் ஊட்டிவிெ, அவளும் தூக்கத்துதலதய உண்ொள்.

“இன்னும் எத்தடன நாடைக்கு இவளுக்கு இப்படி ஊட்டி விடுவங்க?

தபாற வட்டுல

இப்படி
எல்லாம் கிடெக்குமா? டகாஞ்சமாவது தயாசிக்குறீங்கைா நீங்க?” என்று பூமணி தகட்கவும்,
“உனக்குப்

டபாறாடம

பூ.

மாமா

இப்படி

எல்லாம்

நீ

சின்னப்பிள்டையா

இருக்கும்தபாது

ஊட்டிவிெடலன்னு. அததமாதிரி அவ தபாகப்தபாற இெம் உங்க அண்ணன் வடுதான.

அங்க
என்

மாப்பிள்டை

கதிரவனும்,

தாங்குவங்கன்னு டதரியும்”

என்

தங்கச்சியும்

மச்சினனும்

இவடை

என்டனவிெ

“இருந்தாலும் டகாஞ்சமா இவளுக்கும் டபாறுப்பு தவணுதம“.
“அது எல்லாம் தன்னால வரும் பூ. சரி சரி வா நம்ம தவடலடய கவனிக்கலாம். சீக்கிரம்
எல்லாம் முடிச்சிட்டு தூங்கு. நாடைக்கு எல்லாரும் வந்தா ஓய்தவ இருக்காது” என்று டசால்ல,
அவரும் “சரி” என்று கிைம்பினார்.

டசல்லும் வழியிதலதய“நாடைக்கு பப்பு டவைிதய தபாதறன்னு டசான்னாதை(?). காடலயில
டசால்லடலன்னு டசால்லி அவடை டென்ஷன் ஆக்காத. எப்பவாவதுதான் இப்படி எல்லாம்
டவைிதய தபாவாங்க. அப்தபா தபாயிட்டு வரட்டும்” என்று சுதரஷ் டசால்ல,

“சரி பார்க்குதறன். இருந்தாலும். நாடைக்கா தபாகணும்.” என்று பூ டநாடிக்க,
“விடு பூ” என்றுவிட்டு இருவருமாக தவடலகடை கவனிக்கச் டசன்றனர். கூெதவ சுதரஷ்
ப்ரணத்-திற்கு

அடழத்து,”குட்ொ கிைம்பிட்டியா? காடலயில வந்திருவதான? இல்டல நான்

வந்து கூப்பிெனுமா” என்று சிலபல தகள்விகடைக் தகட்க, அந்தப் புறம் வந்த பதிடல பூவுென்
பகிர்ந்துக்டகாண்ொர்.

அவரின் ஆடசக் குட்ென், இந்தியாவின் மிகமுக்கியமான நகரம் ஒன்றில் இருந்த தபருந்து

நிறுத்தத்தில் அருகில் இருந்தவர்கடை எல்லாம் இடித்துக்டகாண்டு ஓடி, டிக்டகட் பரிதசாதடன

டசய்பவரிெம், இடணயத்தில் பதிவு டசய்த டிக்டகட்டெக் காண்பித்துவிட்டு, ஜன்னல் புறத்தில்
இருந்த இருக்டகயில் ஏறி அமர்ந்தான்.
அமர்ந்ததும்,

அவனது

முகத்தில்

அத்தடன

நிம்மதி,

சந்ததாஷம்.

அவன்

அமர்ந்த

சிறு

வினாடிகைில் எல்லாம், அவனின் அருதக ஒரு டபண் வந்து அமர்ந்தாள். டபண் என்றதும்
துள்ைிக் குதிக்கதவண்டியவனின் மனதமா அத்தடன எரிச்சலில் இருந்தது.

10

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அருகில் வந்து அமர்ந்தவடை பார்க்காமல் முகத்டதத் திருப்பிக்டகாண்டு ஜன்னலில் புறம்
திரும்பிக்டகாண்ொன்.

சிறிது இடெடவைிக்குப் பிறகு, அப்டபண்ணின் சாம்சங் டமாடபல், கிர் கிர் என்று டதாெர்ந்து
சத்தம் எழுப்ப, அவதைா அடத எல்லாம் கவனிக்காமல், கண்கடை இறுக மூடி, தடலடயப்
பின்புறமாகச் சீட்டில் சாய்த்து இடைப்பாறிக் டகாண்டிருந்தாள்.
“அதுதான்

கிர்

வச்சிட்டு

சீன்

கிர்ன்னு

சத்தம்

தபாடுதுல,

இதுகூெவா

தகட்கடல.

ஒன்னு

டசலன்ட்ல

தனக்குள்தைதய

டகாதித்துக்

தபாெணும் இல்டலன்னா எடுத்துப் பார்க்கணும். சும்மா இப்படி அப்பாவி மாதிரி முகத்டத
தபாட்டுட்டு

டகாண்டிருந்தான்.

இருந்தா?”

என்று

தகாபத்தில்

அவள் எடுக்காமதலதய இருக்க, அதுவும் குரடல எழுப்பிக் டகாண்தெ இருந்தது.
எரிச்சல் அடெந்தவன், டபடய எடுப்பது தபால் எடுத்து, அவடைப் பொடரன்று இடிக்க, அதில்
கடலந்தவள், அருகில் இருந்தவடன முடறத்துக் டகாண்டு, தனது அடலப்தபசிடய எடுத்துப்
பார்த்தாள்.

அதில் வாட்ஸப்பில் எண்ணற்ற குறுந்தகவல்கள் வந்து நிரம்பியிருந்தன.
“லூசு அறிவில்ல உனக்கு?” இடதப் படித்ததுதம தகாபம் அவளுக்குப் டபருக்டகடுக்க, மீ தி
எடதயும் படிக்காமல், ரிப்டைக்கான இெத்தில்,”எருடம உனக்குத்தான் அறிவில்டல”. என்று
அடித்து அனுப்பினாள்.

இவள் அனுப்பிய அடுத்த டநாடி அங்கிருந்து பதில் வந்தது.
“ஒய்! யாருக்கு அறிவில்டலன்னு டசால்ற?”
“உனக்குத்தான்”
“மரியாடத மரியாடத”
“உனக்கு என்னொ மரியாடத தவண்டிகிெக்கு”
“ஒய் என்ன லந்தா?”
“தபாொ எருடம”
“யாரு எருடம. நீதான் தசாம்தபறி”
“நீதான் ொ கிராக்”
11

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நீதான் பூசணி”
“நீதான் சம்புராணி” கூெதவ தகாபத்தில் டசன்றன சில பல ஸ்டமலிகள்.
அங்கிருந்தும் அதத ஸ்டமலிகள் வந்துக் குவிந்தன.
அடதப் பார்த்து முடறத்தவள், அப்படிதய முடறத்துக் டகாண்தெ இருக்க,
“என்ன பயந்துட்டியா?” என்று சிரிப்புென் வந்தது.
“நான் எதுக்கு பயப்பெணும். அதுலயும் உன்டனப்பார்த்து?”
“எதுக்கு நடிக்குற. அதான் டதரியுதத. நீ பயந்துட்ென்னு”
“டராம்ப டராம்ப அலட்டிக்காத. உன்டனப் பார்த்துப் பச்டசக் குழந்டதகூெ பயப்பொது”
“உனக்கு டராம்ப வாய் கூடிப் தபாச்சு.”
“ஆமா உனக்கு திமிர் கூடிப்தபாச்சு”
“ஆமா எனக்குத் திமிர் இவளுக்குக் டகாழுப்பு”
“அதெய் எருடம டகாஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கவிடு”
“உன்னாலதான் நான் நிம்மதியிழந்து இருக்தகன்”
“என்னால நீ நிம்மதியிழந்து இருக்கியா? உன்னாலதான் நான் நிம்மதியிழந்து இருக்தகன்”
“புழுகாத”
“நான் எங்க புழுகுதறன். நீதான் புழுகுனி மூட்டெ. இப்தபா நீ இருக்குற ஜன்னல் சீட் கூெ

என்தனாெதுதான். நீதான் டபாய் டசால்லி அங்க உட்கார்த்துட்டு இருக்க” என்று தகாபத்தில்
அவள் திரும்பி ப்ரணத்டத

முடறக்க,

அவதனா,”தபாடி நான் ஒன்னும் டபாய் டசால்லதவண்டிய அவசியம் இல்டல” என்று டபாய்டய
டமய்யாக்கிக் டகாண்டிருந்தான் அவனது மிரட்ெலில்.

“தபாொ நீ திருந்ததவ மாட்ெ“ என்று டசால்லி டவண்பா இருவருக்கும் நடுவில் இருந்த வாட்ெர்
பாட்டிடல அவடன தநாக்கித் தள்ைிவிெ,

அவனும் அவள்புறம் திரும்பத் தள்ைிவிட்டுவிட்டு“தபாடி முண்ெக்கன்னி” என்றான்.

12

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

டவண்பாவுக்கு அவடை முண்ெக்கன்னி என்று டசான்னாதல தகாபம் வரும், அதிலும் ப்ரணத்

டசான்னால், டசால்வதற்கு வார்த்டதகதை இல்டல.
“தபாொ ொன்க்கி மங்க்கி, ஹிப்தபா, மெகாஸ்கர், மங்கூஸ் மண்டெயா” என்ற பற்கடைக்
கடித்துக்டகாண்டு டசால்ல,

“தபாடி முண்ெக்கன்னி, முண்ெக்கன்னி” என்று அவன் நிறுத்தாமல் பாட்டு பாெவும்,
அருகில் இருந்த வாட்ெர் பாட்டிடல எடுத்து நங்டகன்று அவள் அவனின் காலில் தபாெ,
அவன்,”அம்மா” என்று அலறினான்.

அவன் அலறியடதக் கண்டு நிம்மதியடெந்தவைாய் டவண்பா அவனுக்கு முதுகுப்புறம் காட்டித்
திரும்பி,

உட்கார்த்துக்டகாள்ை,

அந்த

விைக்கும் அடணந்தன.

தநரம்தான்,

அடனவரும்

தூங்கதவண்டி,

தபருந்தின்

அவனும் டகயில் டவத்து இருந்த தபக்கால் அவடை இடித்துக்டகாண்டு, அந்த தபக்கின்
தமதலதய படுத்துக்டகாண்ொன்.
அவள்

தள்ைிவிெ,

சண்டெக்தகாழியின்
பிடியில் சிக்கினர்.
தூக்கத்தில்

அவனும்

உருவத்டத

ஒருவரின்

டக

அதததய

திரும்பிச்

டகாஞ்சம்

மற்றவரின்

எறிவதிதலதய குறியாய் இருந்தனர்.

டசய்ய.

இரண்டும்

பட்ொல்கூெ

இருவரும்

டகாஞ்சமாகக்

தமல்

கழற்றி

எறிந்து,

சிலுப்பிவிட்ெ
நித்திடரயின்

அடத

தூக்கி

விடியற்காடல டபாழுடத தநாக்கி டதாெர்ந்த அந்தப் பயணத்தில் நச்சலி பிச்சிலிகள் பயணிக்க,
இங்கு சுகன்யாவிற்குச் சீக்கிரதம தூங்கிவிட்ெதால், இடெயில் முழிப்புத் தட்டியது.

விழித்தவளுக்கு முந்டதய தினத்தில் நெந்தது அடனத்தும் மறந்துப்தபாயின. இது அல்லதவா
எஸ்.எஸ்.

அப்டபாழுதுதான்

அவளுக்கு

ஒன்று

நிடனவு

வர,

டமல்ல

உருட்டினாள். பின் சில பல தவடலகடைச் டசய்துவிட்டு, உறங்கிப்தபானாள்.
அவளுக்குத்

டதரியவில்டல

வரப்தபாகிறது என்று!

மறந்தடவகள்

எல்லாம்

சீக்கிரதம

நிடனவு

அடலதபசிடய

வரும்

தநரம்

காதல் – 2
“யாடரன்பே டதரியாமல்,

என் மனது துடிக்கிேதொ!
கனபவா நிஜபமா
அேிபயன்.

13

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

உைர்வுகள் தீண்டி,
உயிரில் நுதையும்,

உனது ஒற்தேத் டதாடுதக,
உன்பனாடு இழுக்கிேதொ!!

மறுநாள் விடியற்காடல தபருந்து நிடலயத்தில் வந்து இறங்கியதும், டவண்பா ப்ரணத்திற்காக

நிற்காமல் கீ தழ இறங்கினாள். அவள் தவக தவகமாக இறங்கியதற்குக் கரணம், இரண்டு தபரின்
சாதனங்களும் அெங்கிய தபக்டக, வரும்தபாது இவள் தூக்கிக்டகாண்டு வந்ததால், இப்தபாது
அவன் அடத டசய்யதவண்டும் என்ற படுதகவலமான பழியுணர்வில்தான்.

நிற்காமல் அவள் நெக்க, ப்ரணத்,”திமிரு

பிடிச்சவ, இவடை எல்லாம் எந்தக் குப்டபத் டதாட்டில

இருந்துதான் எடுத்துட்டு வந்தாங்கதைா!” என்றவன் கூெதவ,”கெவுதை என்டன மன்னிச்சிரு!
இவ

தபடரச்

டசால்லி,

இந்தக்

குப்டபத்

டதாட்டிடயக்

தகவலப்படுத்திட்தென்”

முணுமுணுத்துக்டகாண்தெ தபக்டகத் தூக்கிக் டகாண்டு வந்தான்.
எப்தபாதும்
அவரிெம்

தபால,

நலம்

டபக்

நிறுத்தும்

விசாரித்து,

இெத்தில்

அவன்

இருந்து,

டபக்டக

குடுகுடுடவன்று ஓடிச்டசன்று அதில் ஏற முயன்றாள்.

டபாறுப்பானவரிெம்

எடுத்து

டவைிதய

என்று

தகட்டுவிட்டு,

வரவும்,

டவண்பா,

“ஹதலா யாரு வண்டியில யாரு ஏறுறது?” என்று ப்ரணத்
ீ தனது ஆஸ்தான சண்டெடயத்
துவங்க,
“என் வண்டில நான் ஏறுதறன். உனக்கு என்ன?”
“தமெம். இது என் வண்டி”
“ஹாதலா இது என் வண்டி”
“எங்க எழுதி இருக்கு உன் வண்டின்னு?”
“அதததான் தகட்குதறன். எங்க எழுதி இருக்கு உன் வண்டின்னு?”
அது

கதிரவனின் டபயடரச் சுருக்கி,”கதிர்”

என்று

கண்ணுக்குத்

டதரியாத

இருந்ததால், ப்ரணத்
ீ மீ ண்டும் தனது ராட்சத தவடலடயத் துவங்கினான்.

அைவில்

எழுதி

“தஹ வவ்வாலு, பாரு இங்க எழுதியிருக்குறது என் டபயரா உன் டபயரான்னு?”
“அது கதிர் டபயருன்னு எனக்கு நல்லாதவ டதரியும்”
“உனக்கு படிக்கத் டதரியடலன்னு டசால்லு”
14

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்னது எனக்குப் படிக்கத் டதரியடலயா?” என்று டவண்பா தகாபத்தில் அவடன முடறக்க,
“இப்தபா

எதுக்கு

விடியக்காடலயிதலதய

இப்படி

ஊருல

உள்ைவங்கடை

எல்லாம்

உன்

முட்டெக்கண்டண வச்சி பயமுறுத்துற. அதான் நீ டபரிய அல்வாவாச்தச. ஒழுங்கா நீதய
வட்டுக்கு

தபா. எனக்கு தவடல இருக்கு.” என்று டசான்னவன், டகாஞ்சம் இடெடவைிவிட்டு,

“தபாகும்தபாது உன் அழுக்குமூட்டெக்கூெ என்தனாெ சுத்தமான தபக்டகயும் தூக்கிட்டுப் தபா.”
எனவும்,

“யார் நீ?” என்றாள் டவண்பா.
“ஆமா அதததான் நானும் தகட்குதறன். யார் நீ?. ஐதயா அம்மா தவற டசால்லிருக்காங்க. இந்த
ஊருல

இராபிச்டசக்காரங்க

அதிகம்னு”

என்று

டசால்லி,

தனது

வாலட்டெத்

திறந்து

அதிலிருந்து, ததடி ததடி எடுத்த டசல்லாத பத்துப் டபசாடவ டகாடுத்துவிட்டு, வண்டிடய
ஸ்ொர்ட் டசய்ய, அங்கு ஒருத்தி சத்தமில்லாமல் காைியாகி இருந்தாள்.

அவன் இப்படி டசய்யவும் தகாபத்தில், நிமிெத்துள் அவடனப் பிடித்து அவன் உணரும்முன்,
டபக்கில் ஏறி அமர்ந்தவள், அவைது அத்தியாவசியத் ததடவகள், தலப்ொப் அெங்கிய தபக்டக
மட்டும் எடுக்க மறக்கவில்டல. இல்டல இல்டல ததாைில் இருந்து கழற்றதவ இல்டல.
“ஓய்

இறங்கு.

உன்டன

எல்லாம்

கூட்டிட்டுப்

தபாக

முடியாது.

மரியாடதயா

இறங்கு

இல்டலன்னா” என்று டசான்னவன், வண்டிடய இெப்புறமும் வலப்புறமும் ஆட்ெ, டவண்பா

அடசந்தால் தாதன. சீட்டில் டபவிக்கால் தெவி அதன் தமல் அமர்ந்திருப்பது தபால இருந்தாள்.
“திமிரு பிடிச்சவ” என்று எரிச்சலில் டமாழிந்தவன்,
“தமெம் டகாஞ்சம் இறங்கி அந்த தபக்குகடை எடுத்துட்டு வர்றீங்கைா?” என்று அவடைத்
திரும்பிப் பார்க்க, அவதைா கிதழ இருந்த தபக்குகடைப் பார்த்துக் டகாண்டிருந்தாள்.

அவள் இருந்த இருப்டபப் பார்த்து, அவனுக்கு நன்றாகதவ டதரிந்துவிட்ெது, இந்த பாச்சா
கண்டிப்பா

அடசயாது

என்று.

தவறு

வழியில்லாமல்,

அவதன

இறங்கி

தபக்குகடை

எடுக்கப்தபாகும் தநரம், டவண்பா வண்டிடய இயக்கி பறக்கத் துவங்கினாள், கூெதவ,”நீதான்ொ
ராப்பிச்டசக்காரன். அம்மா தாதய, யாராவது இந்த தபக்டகத் தூக்கிட்டு வாங்கன்னு டகாஞ்சம்
சத்தம் தபாடு. நிடறய தபரு கண்டிப்பா உதவுவாங்க.”
அவன் அவடை முடறக்க,
“எங்ககிட்ெதயவா” என்று சிரித்துவிட்டு நிம்மதியாகப் பறந்தாள்.

15

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“எருடம.

இது

எல்லாம்

டதருதவாரத்துல

டபாண்ணா?

இருக்குற

பிசாசா?

சாக்கடெல

ச்தச.

இருந்துதான்

இவடை

அள்ைிட்டு

எல்லாம்

கண்டிப்பா

வந்திருப்பாங்க”

டநாடித்துக் டகாண்தெ, ஒரு ஆட்தொடவப் பிடித்து, வட்டிற்கு

பயணமானான்.
வட்டெ

டநருங்கியதும்,

வடு

திறந்திருக்கும்

என்று

ப்ரணத்

நிடனக்க,

அங்கு

என்று

வட்டில்

அப்தபாதுதான் விைக்கு எறிவது டதரிந்து, இப்தபாதான் அம்மா எழுந்திருக்காங்க தபால, அப்தபா
இந்த

அடரதவக்காடு

எங்கப்

தபாச்சு

என்று

நிடனத்துக்

அப்தபாதுதான் டபக்டகத் தள்ைிக்டகாண்டு வந்தாள்.
அடதப்

பார்த்தவனின்

டவைிப்படெயாகதவ,

முகமும்,

மனமும்

டகாண்டிருக்க,

குத்தாட்ெத்தில்

அம்டமயார்

துள்ைியது.

அடத

“ெண்ெனக்கா நக்கா நக்கா நக்கா

ெண்ெனக்கா நக்கா”
என்று பாடியாெ, ஆட்தொ ஓட்டுனர் அவடன வித்தியாசமாகப் பார்த்தார். அவர் பார்ப்படத
உணர்ந்தவன்,

பெபெடவன்று

காடசக்

டகாடுத்துவிட்டு

அவடன ஒருமுடற ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டு நகர்ந்தார்.

அவடர

அனுப்ப,

அவர்

மீ ண்டும்

அங்கு டவண்பாவிற்கும் அதத எண்ணம்தான், இந்த எட்ெனா எதுக்கு எட்டுப்பட்டி ராசா ஆனது
மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கு(?) என்று டநாடித்தவள், வண்டிடய அவனது அருகில் நிறுத்திவிட்டு,

சிறிது தநரம் முன்பு அவன் அைித்தப் பத்துப் டபசாடவ அவனது அருகில் தபாட்டுவிட்டு
உள்தை டசன்றாள்.

“அத்டத அத்டத. நான் வந்தாச்சு. ஓடிவாங்க” என்று அவள் கத்தத் துவங்கவும், பூமணி டவைிதய
வரவும் சரியாய் இருந்தது.

அவர் வந்ததும், ஓடிச்டசன்று அவடரக் கட்டியடணக்க,
அதுவடர வண்டியில் ஏதாவது பிரச்சடனயா என்று பார்த்த ப்ரணத்,
ீ ஒன்றுதம இல்டல என்று
டதரிந்ததும் குழப்பத்துெதன அவள் பின்தன ஓடிவந்து,

“ஓய் தமெம் எதுக்கு இப்தபா வண்டிடய தள்ைிட்டு வந்த?” என்று தகட்ொன்.
அவள்,”நான் எதுக்கு உன் வண்டிடயத் தள்ைிட்டுவரப்தபாதறன். நீதான ஓட்டிட்டு வந்த?” என்று
இமாலய அைவு டபாய்டய எலி மருந்து டசஸில் டபாடித்துச் டசால்ல, ப்ரணத்திற்கு

தகாபம்
வந்தது.

“எதுக்கு இப்தபா இப்படி டபாய் புழுவுற” அவன் பற்கடைக் கடிக்கவும்,

16

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அது எப்படிொ இவ உன் வண்டிடய ஓட்டுவா? அது இருக்குற டசஸ்க்கு இவைால எப்படி?.
சரி சரி வந்ததுதம, உன் சண்டெடய ஆரம்பிக்காத. முதல்ல வண்டிடய உள்தை டகாண்டு

வந்து விட்டுட்டு, வட்டுக்குள்ை

வா” என்று பூமணி அவடன விரட்டியதும், ப்ரணத்
ீ எரிச்சலுெதன
அவடை முடறத்துக் டகாண்டு டசன்றான்.

அவன் முடறப்படதப் பார்த்து பார்த்து டவண்பாவிற்கு மனதிற்குள் சிரிப்பு அெங்க மறுத்தது.
அந்தநரம்

சுதரஷும்

எழும்பி

வர,”மாமா”

என்று

ஓடி,

அவரது

அருதக

டசன்று

அவடர

ஒருடசொக அடணத்தவள், அவர் “எப்படி இருக்க?” என்று தகட்ெதும்,”ஏன் மாமா தபாயும்
தபாயும் இவன் கூெ தபாய் என்டன படிக்க வச்சீங்க? ச்தச. இவன் உண்டமயிதலதய இந்த
வட்லதான்

பிறந்தானா

இல்டல

தவற

எங்தகயாவது

இருந்து

எடுத்துட்டு

வந்தீங்கைா?

இவனாலதான் மாமா நான் நல்லாதவ இல்டல” என்று சிணுங்கிக்டகாண்டு டசால்லவும்,

“ஆரம்பிச்சுட்டீங்கைா” என்று அவர் புன்னடகத்துப் பின் பூவிெம்,”இரண்டு தபருக்கும் காப்பி

டகாடு பூ. குடிச்சிட்டு தூங்கட்டும். டபய எழுப்பிவிெலாம்” என்று டசால்ல, பூமணி ஏற்கனதவ
தயாரித்துடவத்திருந்தக் காப்பிடய எடுத்து டகாண்டு வந்தார்.

அப்தபாதான் ப்ரணத்,”அப்பா

இவடை எல்லாம் எதுக்கு என்கூெ படிக்க வச்சீங்க. அன்டனக்தக
டசான்தனன். இவடை எல்லாம் என் கண்ணு முன்னாடிதய இருக்க டவக்காதீங்கன்னு” என்று
புகாருென் வந்தான்.

“தெய் குட்ொ. உலகம் ரிவர்ஸ்ல சுத்துதுன்னு டசான்னாக்கூெ நம்புதவன் நான். ஆனா உங்க
டரண்டு தபரு சண்டெயும் ஓஞ்சுதுன்னு டசான்னா நான் மட்டும் இல்டல இந்த உலகதம
நம்பாது” என்று டசான்னதும்,
“எல்லாம்

இவைாலதான்

ப்பா”

என்று

பூமணியில் மடியில் படுத்துக் டகாண்ொன்.

டசால்லிக்டகாண்தெ,

தசாபாவில்

அமர்ந்திருந்த

“ஹதலா, எங்க அத்டத மடியில எதுக்கு நீ படுக்குற” என்று அங்தக டவண்பா சண்டெக்கு வர,
பூமணியும்

அடித்தனர்.

சுதரஷும்

தவறு

வழியில்லாமல்,

இருவடரயும்

அவரவர்

அடறக்கு

விரட்டி

அருகருகில் இருந்த, இருவரின் அடறக்குச் டசல்லும்தபாது, அவன்,”முண்ெக்கண்ணி” என்று
டசால்ல,

அவள்,”எருடம” என்று டசால்ல, இருவரும் மற்றவரின் தடலமுடிடயப் பிடித்து, தடரயில்
உருண்டு சண்டெயிட்டுக் டகாள்ைாதக் குடறயாகச் டசன்றனர்.

உள்தை டசன்ற டவண்பா படுத்தவுென் உறங்கிவிட்ொள். ப்ரணத்திற்கு,

இந்த லூசு எதுக்கு
வண்டிடய

தள்ைிட்டு

வந்தான்னு

அப்தபாதுதான்

புரிந்தது.

அவள்

அப்தபாது

தபசும்தபாது

எல்லாம் புரியவில்டல. படுபாவி என்னம்மா நடிக்குறா? வண்டிடய அவ ஓட்டிட்டு வந்தது
17

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

டதரியக்கூொதுன்னு தள்ைிட்டு வந்திருக்கா, தபக்கு, கிராக்கு என்று திட்டித் தீர்த்தவன், உறங்கத்
துவங்கினான்.
அவர்கள் இருவரும் தூங்கி அடரமணி தநரம் இருக்கும், இருவரின் அடறயிலும்,
“தங்க மாரி ஊதாரி பூத்துக் கீ ண னி நாறி

ரூட் எட்டு கூெ தபாட்தென் டகாடு தமல தராடு தபாட்தென்

தராடு தமல ஆட்ெம் தபாட்தென் ஆட்ெம் தபாட்டு ஆை தபாட்தென்
ஐயிக்கு மூட்ெ மீ னாக்ஷி மூஞ்ச கழுவி நாைாச்சி

ஊத்த பல்ல டவைக்காம தசாத்த தின்ன காமாச்சி

இவனு கிட்ெ மாட்டிக் கிண்ண நின்னுடும்ொ உன் மூச்சி”
என்ற அருடமயானப் பாட்டு, ஒதர தநரத்தில், அடறதய அலறும் அைவிற்குக் தகட்ெது.
அலறியடித்துக் டகாண்டு எழுந்த இருவரும், இது அவைின் தவடலதான் என்று உணர்ந்து,
இருவரும்,

அெதெய்

இவடை

எப்படி

மறந்ததாம்

என்று

நிடனத்தபடிதய

டவைிதய

வர,

அப்தபாதும் இருவரும் முடறத்துக்டகாண்தெ டசாப்பன சுகன்யாவின் அடறக்குச் டசன்றனர்.
அங்தக அம்மணி அழகாக அெக்கம் ஒடுக்கமாகத் தூங்கிக்டகாண்டிருந்தாள்.
அவைின் அருதக டசன்ற டவண்பா,”அடிதயய் டசாப்பன
முகத்தில் ஒரு தபாடு தபாெ,

சுந்தரி.

உன்டன” என்று அவைது

எஸ்.எஸ் என்னதவா அப்தபாதுதான் விழிப்பது தபால எழுந்தாள்.
எழுந்தவள்,”நீங்க
டவைிப்படுத்த,

எல்லாம்

யாரு?

நான்

எங்தக

இருக்தகன்”

என்று

உலகமகா

நடிப்டப

“ஆண்ெவா என்டன ஏன் இந்த கழிசடெங்க கூெ எல்லாம் படெச்ச?. என்ன ஒரு வில் ஸ்மித்
கூடெதயா, இல்டல ஜாக்கி சான் கூடெதயா படெச்சிருக்கக்கூொதா?” என்று தனது புலம்படல
டவைிப்படெயாகதவ டகாட்டினான் ப்ரணத்.

அவடனப்

பார்த்த

டவண்பா,”இது

எல்லாம்

உனக்குத்

ததடவதான்ொ.

நிடனப்டபப்

பாரு.

எருடம கூட்ெத்துத் தடலவனா இருக்குற, டபாறுப்புக்கு கூெ தகுதி இல்டல. இவனுக்கு
ஒசாமா பின்தலென் கூெ

தவாட்கா சாப்பிெணுமாம்” என்ற நிடனத்தவள், அதத

அவடன முடறக்க, சுந்தரி மீ ண்டும்,”இவன் யாரு” என்று தகட்கவும்,

ரீதியில்

டவண்பாடவப் பார்த்து முடறத்தாலும், எஸ். எஸ்ஐ அடிக்க டரடியாகி ஓடிவந்தான்.

18

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவன் அடிக்க வருவதற்குள், எஸ்.எஸ். தபார்டவடய அவன் தமல் தூக்கிக் தபாட்டு, அவடன
டமத்டதயின் தமல் தள்ைி, அடிக்கத்துவங்க, இதுதான்ொ சான்ஸ் என்று டவண்பாவும் டமாத்தி
எடுத்தாள்.

“ஐதயா எருடமங்க எல்லாம் ஒன்னு தசர்ந்து இப்படி கும்மி அடிக்குதுகதை” என்று அவன்
அலறியது தகட்டும், வால் இல்லாக் குரங்குகள் விட்ெபாடில்டல.
சுகன்யா

சிரித்துக்டகாண்தெ,”சரி

சரி

பாவம்

பார்த்து

இரக்ககுணம் ஜாஸ்தி” என்று டசால்லி விட்ொள்.

விடுதறன்.

ஏன்

டதரியுமா

எனக்கு

“ஆத்தாடி. இதுங்க எல்லாம் டபண்கதை இல்டல. டபண் உருவத்தில் இருக்கும் தபய்கள்.” என்று
டசான்னவன், பின்.”டதரியாமல் வந்துட்தென். அதுலயும் இரக்க குணம் ஜாச்தியாம்ல” என்று
அவன்

எழும்பி

தூங்கச்

டசல்ல,”உன்டனத்

கருவிக்டகாண்ெபடிதய டவண்பாவும்,

தூங்க

விெமாட்தென்ொ”

என்று

மனதில்

“டபாழச்சி தபா” என்று சுகன்யாவும் வழியனுப்பி டவத்தாள்.
வாசடலத் தாண்டி டசல்லும்தபாது, திரும்பி,”என்டனயா அடிக்குற இருடி. உனக்கு இருக்கு

என்கிட்ெ இருந்து, குத்ததா குத்து கும்மாங்குத்து” என்று நிடனத்து டவண்பாடவ முடறக்கவும்
தவறவில்டல.

அதன்பிறகு, இரண்டு அரக்கிகளும்[ப்ரணத்டதப்

டபாறுத்தவடர], எலி காதுல எறும்பு தபாச்சு,

எறும்தபாெ காடல அணில் கடிச்சிருச்சி, என்று தினமும் அடிக்கும் அரட்டெடயயும் மீ றி
டவத்திருந்த

மன்னர்

காலத்து

ரகசியங்கள்

இல்டல

அவிழ்த்துவிெ அது டஜக தஜாதியாய் மின்னியது.

இல்டல

அழுக்கு

மூட்டெகடை

அதத தநரம், அங்கு சத்தியனின் காதுகளுக்கு சில விஷயங்கள் எட்டின, அடதக் தகட்ெதும்
அவன்

டகாதித்து

எழுந்தான்.

டபருஞ்தசாதிக்கு

அவனதுக்

தகாபத்டதப்

பார்த்து,

எப்தபாதும் தபால் பயம் தவர் டகாண்டு தனது இருக்டகடய உறுதி டசய்தது.

டநஞ்சில்

“தம்பி. எதுக்கு இவ்தைா தகாபப்படுற? இது எல்லாம் புதுசா நமக்கு” என்று அவர் டசால்ல,
சத்யன் அவடர முடறத்தான்.
“இல்டல தம்பி. இருந்தாலும்” என்று அவர் தமலும் இழுக்க,
மீ ண்டும் அவடர முடறத்தவனின் பார்டவயிதலதய, “இதுக்குதமல இந்த விஷயத்டதப் பற்றி
நீங்க தபசதவண்டிய அவசியம் இல்டல. எல்லாத்டதயும் நாதன பார்த்துக்குதறன். எனக்குத்
டதரியும், நீங்க ஒன்னும் டசால்லதவண்ொம்” என்பது தபான்ற அர்த்தங்கள்.

19

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

டமதுவாக அவடனப் பார்த்தவர்,”தம்பி டசால்தறதனன்னு தப்பா நிடனக்காத. அந்த இெத்துல
உள்ைவன்

டராம்ப

டராம்ப

கிராக்கி

பண்றான்.

நாமளும்

அவனுக்கு

டராம்பதவ

தநரம்

டகாடுத்துட்தொம். தபசாம எப்தபாதுதபால நம்ம வழில தபாய் வாங்கிற தவண்டியதுதான?”
எனவும்,

“இது அந்த விஷயம் இல்டல” என்று பட்டென்று பதில் வந்தது அவனிெம் இருந்து.
“அப்தபா!”
“இன்டனக்கு இரவு டதரியும்”
“அப்படின்னா கெத்தல் விஷயமா?”
“தநர்ல பார்த்துதகாங்க”
“அப்தபா எங்தகயாவது தபாதறாமா?”
“ஆமா”
“எதுல தபாதறாம்”
“அது பிறகு தயாசிக்கலாம்”
“பிறகு எப்படி தயாசிக்கிறது?”
“இதுக்கு

தமல

ஒன்னும்

டசால்றதுக்கு

இல்டல.

அவ்தைாதான்”

டசால்லிவிட்டு, டகயில் டவத்திருந்த அடலப்தபசிடய குடெய,

என்று

தகாபத்தில்

அவருக்கு அவடன நன்றாகதவ டதரியும் என்பதால், அவர் அடமதியாக இருந்தார். இதற்கு

தமல் ஏதாவது தகட்ொல், கண்டிப்பாக இங்கு இருக்கும் டபாருட்கள் யாவும் சில்லு சில்லாய்
உடெயும் என்பது அவரது திண்ணம்.

பின்தன அவனின் தகாபத்திற்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பது அவர் மட்டும்தாதன! இன்னும் ஒருவனும்
இருக்கிறான். அவனுக்கு அவன் தவடலகடை எல்லாம் அவன் தபாக்கில் டசய்யதவண்டும்,
யாரும் டதாந்திரவு டசய்யக்கூொது. ஆனால் இருவரும் அவருக்கு மகன்கள் ஆச்தச.

வட்டில்

தூங்கி

முடித்து

டவத்துக்டகாண்டு வந்தான்.
அவடனப்

பார்த்தப்

எழுந்து

பூமணி,”அதெய்

வந்தப்

ப்ரணத்,

என்னொ

ஆச்சு?

காதுகைில்

காதுல

பஞ்டச

என்னப்

விடியக்காடலல வந்ததுனால காது வலிக்குதா?” என்று அக்கடறயாய் தகட்க,

டகாத்தாக

பிரச்சடன.

20

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“காது,

குைிருல

வலிக்கடலம்மா.

எல்லாம்

டரண்டு

லவுட்

ஸ்பீக்கர்

தபாட்ெ

அரட்டெச்

சத்தத்துல வந்த ரத்தத்டதக் கட்டுப்படுத்துறதுக்காக வச்ச பஞ்சு. தவணும்னா நீதய பாதரன்

ரத்தம் வந்திருக்கு.” என்று காதுகைில் இருந்து பஞ்டச எடுத்துக்காட்ெ, அதில் உண்டமயிதலதய
சிவப்பு கலரில் இருந்தது சிவப்பு டம.

பாசத்தில் இருந்தப் பூமணி, அது உண்டம என்று நம்பி,”என்னொ டசால்ற” என்று பயத்தில்
தகட்க,

“இவன் டபயடர ஏன் அத்டத ப்ரணத்ன்னு

வச்சீங்க?. அண்ெப் புழுகன், ஆகாசப் புழுகன்னு
வச்சிருக்கலாம்.

அவன்தான்

உொன்ஸ்

விடுறான்னா,

அடதயும்

தபாய்

நீங்க

நம்பிட்டு

இருக்கீ ங்கதை” என்று டவண்பா டசால்வும், முடறப்பு மன்னன் தவறாது அவடை முடறத்தான்
என்றால்,

டசாப்பன சுந்தரி,“அம்மா. இவனுக்கு நாய்வால்ன்னு டபயர் வச்சிருக்கலாம். என்ன ஆனாலும்
திருந்தாத தகஸ்” என்றாள்.

“அங்க மட்டும் என்ன வாழுதாம்” என்று டநாடித்தது தவறு யாரும் இல்டல ப்ரணத்தான்.

அப்தபாதுதான் வந்தாள் பாரு.
“பாரூ.., ஓதஹா பாரூ. ஓ டம டியர் பாரூ. பாரு” என்று ப்ரண ீத் அவடைப் பார்த்ததும் பாட்டுபாெ,
“அதெய்

எங்க

இருந்துொ

வர்றீங்க.

ஒரு

வட்ல

ஒருத்தர்க்கு

வாய்

இருக்கும்.

இங்க

என்னொன்னா குடும்பம் டமாத்தத்துக்கும் வாயால இருக்கு.” என அவள் தபாலியாக அலறி,

அடுத்து, சில பல நலம் விசாரிப்பிற்குப் பின், அடனவரும் தங்கைது வால்தனத்டத எடுத்துவிெ,
பூமணிக்குத்தான் தடலயில் துண்டு தபாடும் நிடல வந்தது.

சுதரஷ் டவைிதய வரவும், நால்வரும் அவடரயும் இழுத்துக்டகாண்ெனர்.
“அப்பா புதுசா துெங்கி இருக்குற அந்த தகவ் ரிசாட்டுக்கு இன்டனக்குப் தபாகலாமா’?” என்று
ப்ரணத்
ீ தகட்க,

சுகன்யாவுக்கும்

பாருவுக்கும்,”அங்தகயா”

பார்த்துக்டகாண்ெனர்.

என்று

இருந்தது.

இருவரும்

ஒருவடர

ஒருவர்

தவறு ஒன்றும் இல்டல. இருவரும் இன்று டசல்லவிருப்பது அங்குதான். அலுவலகத்தில்
இருந்து டசல்கின்றனர். நிடறய தபர் வரும் இெத்தில் இந்த இெக்கு மெக்கான்கடை கூட்டிட்டுப்
தபானால், ஏற்கனதவ டவைியாகி இருக்கும் குட்டுக்கள் பத்தாது என்று இன்னமும் அங்கு
தபாடும் ஆட்ெம் எல்லாம் டதரிந்துவிடுதம என்று நிடனத்துத்தான் இந்தப் பார்டவ!

21

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவர்கள் இருவடரயும் பார்த்த சுதரஷ்,”இன்டனாரு நாள் அங்க தபாகலாம் ப்ரணத்.

கதிரும்
அப்தபா டகாஞ்சம் ப்ரீ ஆகிடுவான். அப்தபா தபாகலாம்” என்று டசால்ல,
அவனின் முகம் டகாஞ்சம் சிறுக்கத்தான் டசய்தது. இருந்தாலும் அவனுக்குப் பிடிச்ச ஆடச

மச்சான் கதிரவன் கூெ தபாறது, இந்த தபாக்கிரிகள் கூெ தபாறடதவிெ டராம்பதவ தமல் என்று
நிடனத்தவன், கதிர் வந்தப்பின் தபாகலாம் என்று முடிடவடுத்தான்.

“அம்மா எனக்கு காடல சாப்பாடு தவண்ொம். நாங்க இப்பதவ கிைம்புதறாம். சாப்பாடு அங்தகதய
சாப்புட்டுப்தபாம்” என்று சுகன்யா அவள் பங்கு தகாரிக்டகடகடய டவத்தாள்.
“எங்க தபாற சுகன்யா?” என்று டவண்பா தகட்கவும்,
“நாங்க இவன் டசான்ன தகவ் ரிசார்ட்டுக்குத்தான் தபாதறாம் அலுவலகத்துல இருந்து”. என்று
பாரு டசால்ல”

“அப்படியா?” என்று வாடயப் பிைந்தாள் டவண்பா.
“வாய்க்குள்ை பல்லி தபாவுது” என ப்ரணத்
ீ முணுமுணுத்தான்.
“சரி சரி தபாதும் நாங்க கிைம்புதறாம். இன்னும் அடரமணி தநரத்துல ஆபீஸ்ல இருக்கணும்”
என்று

டசால்லிவிட்டு

பாரு

அவைது

வட்டுக்குச்

டசல்ல,

சுகன்யாவும்

பரபரடவன்று

கிைம்பினாள். அவளுக்குத் டதரியவில்டல. அங்குதான் அவள், அவளுக்குத் டதரியாமதலதய
அவடன சந்திக்கப் தபாவடத!
“அம்மாவும் அப்பாவும் எப்ப வருவாங்க அத்டத?” என டவண்பா பூவிெம் விசாரிக்க,
“பதிடனாரு
பூமணி.

மணிதபால

வருவாங்கொ”

என்று

பதிலைித்துவிட்டு

சடமயலில்

முடனந்தார்

இங்தக ஸ்வப்னாவும் பாருவும் வட்டெ

விட்டு கிைம்ப வந்து டகாண்டிருக்டகயில், பாருவின்
அம்மாவும் வந்தார். வந்தவர் டவண்பாடவயும் ப்ரணத்டதயும்

பார்த்துவிட்டு அவர்கைிெம்
தபசிக்டகாண்டிருக்க, சுதரஷும் பூமணியும் அதில் கலந்துடகாண்ெனர்.

அப்தபாது, தனக்குக் கிடெத்த வாய்ப்டப விட்டுக்டகாடுக்க விரும்பாத சுகன்யா, ப்ரணத்த்தின்

வண்டிடய எடுத்துக்டகாள்ை, பாரு முதலில் பயந்தாலும், இருவரும் ஜீன்ஸ் அணிந்திருந்ததால்,
துள்ைலுென் ஏறினாள். இருந்தாலும் மனதில், இந்தப்புள்ை தவற டபயருக்கு ஏத்ததுமாதிரி
சும்மாதவ கனவுல சுத்தும், இதுல இந்த வண்டி தவடறயா என்று அரண்ெவடை,
பிடித்து இழுத்து மிரட்டி அடழத்து உட்காரடவத்தாள் சுகன்யா.
அவள் கிைம்பும்தபாதுதான் பார்த்த அடனவரும்,”சுகன்யா என்ன பண்ற?” என்று ஒதர தசரக்
கத்தவும்,

22

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“தகாயிங் டு என்ஜாய்” என்று கத்திக்டகாண்டு மின்னடலன விடரந்தாள்.
இதுங்க டரண்டுக்கும் என் வண்டிதமல, அப்படி என்னத்தான் கண்தணா. ஆளுக்கு ஒரு வண்டி
இருந்தாலும்

என்

வண்டிடயத்தான்

தூக்குதுக.

உண்டமயில

டபாண்ணுங்க

மாதிரியா

நெந்துக்குதுக என்று கடுகடுத்த ப்ரணத்,

திரும்பி டவண்பாடவப் பார்க்க, அவதைா அவடனப்
பார்த்துச் சிரித்துக் டகாண்டு இருந்தாள்.

உெதன அவடை முடறத்துவிட்டு அவனது அடறயில் டசன்று அடெந்தான்.
“என்னங்க இவ இந்த வண்டிடயப் தபாய் எடுத்துட்டு தபாறா?” என்று பூமணி பயத்துென்
சுதரஷிெம் டசால்லவும்,
“அவளுக்கு அது எல்லாம் ஓட்ெத் டதரியும் பூ. நீ கவடலப்பொத” என்று சமாதனம் டசய்ய,
மனதம இல்லாமல், மீ ண்டும் உணவு தயாரிப்பதில் முடனந்தார்.
வண்டிடய

இயக்கிக்

டகாடுத்தது.

ஆனால்

டகாண்டிருந்த

சுகன்யாவிற்கு,

வானதம

புதிதாய்

டதரிந்தது.

ஏதனா

டதரியவில்டல. இந்த வண்டியில் பயணிப்பது ஒருவித டதரியம் கூெதவ வால்தனத்டதயும்
பயத்துெதனதான்

அதிசயமாக

இருந்தாள்.

இருந்துக்டகாண்தெ இருந்தது.

அடமதியாகச்

அவளுக்கு

டசலுத்தினாள்.

அலுவலகம்

வருவது

பின்னால்

இருந்த

வடரக்கும்கூெ

பாரு

பயம்

அலுவலகத்டத அடெந்ததும், அங்கு குழுமியிருந்த ஆண்களும் டபண்களும் சுகன்யாடவயும்
வண்டிடயயும்

பார்த்துக்டகாண்டு

இருந்தனர்.

அடனவருக்கும்

அவடைப்

பற்றி

டதரியும்

என்பதால் இது அவர்களுக்குப் புதிதாய் ததான்றவில்டல. அர்ச்சனா ஓடி வந்து,”என்னடி இப்படி
வந்திருக்கீ ங்க”

“ஏன் மச்சி நாங்க எப்படி வந்திருக்தகாம்.?” - சுகன்யா மறுதகள்வி தகட்க,
பாருவுக்கு அப்தபாதான் மூச்சு வந்தது. ஹப்பா உசுதராெ வந்துவிட்தொம் என்று!
“ஹாய் டகஸ்” என்று ஸ்வப்னா கத்தி, எல்லாருக்கும் வணக்கம் டசால்ல, பதில் கிடெத்ததும்,
சீண்ெல் வாரல்களுக்குப் பின் அடனவரும் ஒரு தவனில் டமாத்தமாகக் கிைம்பினர்.

அங்கு டசன்றதும் அடனவருக்கும் ஒதர குஷி. பின்தன இருக்காதா? அங்கு வாயிதல சுரங்கப்
பாடதயாக இருந்தது.

எல்லாரும் உள்தை டசன்று அங்கு இங்தக என்று வாய்ப்பார்த்துக் டகாண்தெ டசல்ல, அவர்கள்
டசன்ற சுரங்கப் பாடதயின் முடிவில் இருந்தது, அந்த நீர்வழ்ச்சி,

அததாடு தசர்ந்த மிகப்டபரிய
மடழத் தூரலில் நெனமாடும் இெம்.

23

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அடனவரும் “ஆ” என வாடயப் பிைந்துக்டகாண்டு நீர்வழ்ச்சியின்

அருகில் டசன்று புடகப்பெம்
எடுத்துக்டகாண்டிருக்க,

சுகன்யாவிற்கு

யாதரா அவடைப்

பார்ப்பது

அவள் சுற்றி சுற்றி பார்த்தும், யாரும் கண்ணிற்குப் பெவில்டல.

தபான்தற ததான்றியது.

அவளுக்குத் ததான்றுவடத பாருவிெமும், அர்ச்சனாவிெமும் பகிர்ந்துடகாள்ை, அவர்கதைா,”
இன்டனக்கு

இவ

ததான்றதவ,

எண்ணங்கடை

அவளுக்கும்,

தான்

துவங்கினாள்.
ஒருநிமிெம்

கூெ

பகல்லதய

கனவு

உண்டமயிதலதய

ஒரு

காண

எல்லாம்

இெத்தில்

ஆரம்பிச்சிட்ொொ”

கனவின்

கடைந்து,

நிடலயாய்

என்று

தாக்கத்தில்தான்
அவர்கதைாடு

டநாந்துக்டகாண்ெர்.

இருக்கிதறாதமா

சந்ததாஷத்தில்

என்று

கலக்கத்

நிற்காமல் அங்தக இங்தக என்று மூவரும்

சுற்றிக்டகாண்டு இருக்க, அப்தபாது ஒரு அறிவிப்பாைர். இன்னும் அடரமணி தநரத்தில், தென்ஸ்
ப்தைார் டரடியாகிடும் டி தஜவுென். ஆனால் இப்தபாது மடழத்தூறல் இருக்காது. அது மாடல
நான்கு மணிக்குதான் என்று டசால்ல,

அங்கு இருந்தவர்கள் அடனவரும் தமலும் குஷியாகினர். அங்கு இவர்கடைப் தபான்று பல பல
அலுவகத்தில் இருந்து பலர், வந்திருந்தனர். கூெதவ சில குடும்பங்களும்.

அறிவிப்டபக் தகட்ெதும், அடனவரும் நென இெத்திற்கு வர, மூன்று ததவிகளும் டரடியாகினர்.
முதல்

பாட்தெ

“அப்படி

தபாடு

தபாடு”

என்று

ஆரம்பிக்கவும்,

அங்குக்

குழுமி

இருந்த

அடனவதராடும் தசர்ந்து, மூன்று பட்ொம்பூச்சிகளும் நெனத்டதத் துவங்கினர்.
அடனவரும் சந்ததாஷத்தில், இடசதயாடு ஒன்றி தங்கடை மறந்து ஆடிக்டகாண்டிருக்டகயில்,
சுகன்யாவின் இடுப்பில் யாதரா கிள்ைியது தபான்று உணர்வு.

அவள் திரும்பி தன் கண்கடைச் சுழலவிெ, அர்ச்சனா.”என்ன ஆச்சு எஸ்.எஸ்” என்று தகட்ொள்.
“ஒன்னுமில்டல மச்சி. சும்மா” என்று டசால்லிவிட்டு ஆட்ெத்டத டதாெர்ந்தாள் எஸ்.எஸ்.
எங்தக

டவைிதய

டசான்னால்,

இதுவும்

கனவுதான்

மடறத்தாள். அங்குதான் அவைின் தவறு டதாெங்கியது.

என்று

டசால்லுவர்

என்று

நிடனத்து

சில நிமிெங்களுக்குப் பின், அடனவரும் வடையம் தபால் உருவாக்கிக்டகாண்டு ஆெ, அப்தபாது
மூவரும் மூன்று புறத்தில் இருந்தனர்.

அந்தநரம் மீ ண்டும் யாதரா ஒருவர் அவைது இடுப்பின் வழியாகக் டகயிட்டு பின்தனாடு இழுத்து

அடணப்பது தபால இருந்தது. இப்தபாது முன்டனவிெ தவகமாகத் திரும்பிப் பார்த்தாள். ஆனால்
அங்கு அடனவரும் அவரவர் தபாக்கில் ஆடிக்டகாண்டிருந்தனர்.

தடலடயக் குலுக்கிவிட்டு, இப்தபாது கண்ணும் கருத்துமாய், ஆட்ெத்தில் இருப்பது தபால்
பாவடனச் டசய்து, திரும்பவும் இதுதபால் நெக்கிறதா? என்பதில் கவனத்டத டவக்க, அந்ததா
24

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

பரிதாபம்! அப்தபாதும் யாதரா அவளுக்கு மிக அருகில் வந்து, ஹஸ்கி சத்தத்தில் அவைது
டபயடர உச்சரிப்பது தகட்ெது.
ஒரு முடிவு எடுத்தவைாய் கூட்ெத்தில் இருந்து டவைிதய வந்தாள் எஸ்.எஸ்.
பாரு,”சுகன்யா என்ன ஆச்சு, வா ஆெலாம் டசம ஜாலியா இருக்கு” என்று அடழத்தும், டகாஞ்சம்
தநரம் கழிச்சி வதரன் என்று டசால்லிவிட்டு, அங்கு இருந்த மிகப் டபரிய படிகைில் ஏறி
அமர்ந்தாள்.

ஐதயா தனக்கு என்ன நெக்கிறது என்பதத புரியாமல் அவள் குழம்பித்தவிக்க, யாதரா அவைின்
அருதக வந்து அமர்வது டதரிந்தது. இவன்தானா அது(?) என்று தகாபத்தில் திரும்பி அவடனப்
பார்க்க,

“என்ன சுகன்யா இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்ெ? வா தென்ஸ் பண்ணலாம்” என்று அடழத்தான்
அவனின் டசல்ல நண்பன் தகஷவ்.

“தபாொ நான் வரடல. நீ தபாய் ஆடு. நான் டகாஞ்சம் தநரம் இங்தக இருக்தகன். அதான் உன்
லவ்லி அர்ச்சனா அங்க இருக்காதை” என்று டசால்ல,
“ஹா..

ஹா..

நான்

தபாதறன்.

தனியா

உட்கார்ந்துட்டு

இருக்கிதய.

சுத்துதான்னு தகட்க வந்ததன்” என்று தகட்டுவிட்டு டசன்றுவிட்ொன்.

ஒருதவடை

தடலச்

அந்த அடணப்பு, இடுப்பில் கிள்ைியது, ஹஸ்கி குரல் எல்லாம் அவடைப் புதிதாய் படுத்தின.
ஆனால் தகாபம் தான் தகாபுரத்தின் உச்சியில் இருந்தது. அவன் மட்டும் அவைின் டககைில்
கிடெத்தால் டகான்றுவிடுவாள். அந்த நிடலடமயில்தான் இருந்தாள்.

யாராய் இருக்கும்? யாராய் இருக்கும்? என்று தயாசித்தவளுக்கு விடெதான் கிடெக்க மறுத்தது.
கதிரவனா? ச்தச அவன் இப்படி எல்லாம் பண்ணமாட்ொன், அதிலும் அவன் இங்கு இல்டலதய
என்று நிடனத்துக்டகாண்டு இருந்தவளுக்குத் தாகம் எடுக்க,
அந்த

இெத்தில்

இருந்து

டசன்றாள்.

டகாஞ்சம்

தள்ைி

இருந்த

தண்ண ீர்

டவத்திருக்கும்

இெத்திற்குச்

தபாகும்தபாதும் தயாசடனயிதலதய டசன்றவள், அங்கு இருந்த அடறகடை கவனிக்கவில்டல.
அவள் தண்ண ீர் குடிக்க, கப்டப எடுத்த மறுவினாடி, அவைது வாடய ஒரு கரம் டபாத்த,
மறுக்கரத்தால்

பார்க்கும்முன்!!

பின்னால்

இருந்து

அடணத்தபடி

ஒருவன்

இழுத்துச்

டசன்றான்,

யாரும்

காதல் – 3
“மதைபமகமாய்
25

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

இருந்த என்தன
டதன்ேலாய் நீ வந்து
வருடிச் டசல்ல,
பாதவயின்

குளிர்மனது

மதைச்சாரலாய் மாறுதொ!”
சுகன்யாவுக்கு ஒரு வினாடி என்ன நெக்கிறது என்தற புரியவில்டல. சில பல வினாடிகைில்
என்ன என்னதவா நெந்துவிெ, அதின் தாக்கத்தில் இருந்தத டவைிவராததபாது, திடீடரன்று
மீ ண்டும் இப்படி நெக்க, தகாபம் ஒரு பக்கம், யாடரன்று என்று கண்டுபிடிக்க முடியாத எரிச்சல்
ஒருபக்கம், என துவண்ெவள், தனதுக் டககைால் அவடன இடித்துத் தள்ைிவிட்டு டவைிவர
முயன்றாள்.

அவள் எவ்வைதவா முயற்சி டசய்தும், அவனது பிடி இரும்டபப்தபால் உறுதியாய் இருக்கதவ,

அவைால் சுத்தமாக அடசயகூெ முடியவில்டல. அவடை இழுத்து, அங்கு இருந்தப் ப்டரதவட்
அடறக்குள் டசன்றவன், சுவதராடு அவடைச் சாற்றி நிற்கும்படி டவத்து, கண்கடை துணியால்
இறுகக் கட்டினான்.

அவன் டசய்வடதத் தடுக்க எண்ணி, அவள் டககடை எடுக்க, அங்கு டககளும் கட்ெப்பட்டு
இருந்தன. சத்தம் எழுப்பலாம் என்று பார்த்தால் அதற்கும் வழி இருப்பது தபால ததான்றாததால்,

நிமிெத்தில் பயமும் வந்து அவடை ஆட்டகாள்ை, என்னத்தான் நெக்கிறது? என்று டகாஞ்சம்
பார்க்கலாம் என நிடனத்து அடமதியாக இருந்தாள்.
அவைதுக்

கண்கள்

காதுகடைத்

தீட்டி

கட்ெப்பட்ெப்

உன்னிப்பாக

பின்

சில

வினாடிகள்

கவனித்தும்,

எந்தடவாரு

எதுவுதம

இெதுகாடல அடசத்து, முன்னால் ஒரு அடி எடுத்து டவக்க,

அரவமுதம

இல்டல.

யாருன்னு

நிடனச்சி

தகட்காததால்,

டமல்ல

தனது

அங்கு “அவன்” நின்றுடகாண்டிருந்தான்.
அவனது

மார்பிதலதய

முட்டிக்டகாண்ெவள்,

தகாபத்தில்,”என்டன

கெத்திட்டு வந்திருக்க, உனக்கு அவ்வைவு டதரியம் இருந்தா, என் கண்டணயும் டகடயயும்

கட்டி வச்சிருக்கிதய அடத கழட்டிவிட்டுட்டு, உன் வரத்டதக்

காட்டு. இப்படி தகாடழ மாதிரி
நெந்துக்குறடத நிடனச்சி உனக்தக அவமானமா இல்டலயா?” என்று தகட்ொள்.
ஆனால்

அவள்

தகட்ெது

அடனத்தும்,

வாய்

அடெத்து

இருந்ததால்,

அவனுக்கு

முரட்டு

சிங்கத்தின் கர்ஜடனயாகதவ எட்டியததா? இல்டல தகலியாகத் டதரிந்தததா? டமல்ல அவன்
அவடை தநாக்கி ஒரு எட்டு டவத்து, அவைதுத் ததாைில் டகடவக்க,

26

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ராஸ்கல்.

வாட்

தி

டஹல்

ஆர்

யு

டூயிங்”

என்று

அவைிெம்

இருந்து,

தடித்து

வந்தன

வார்த்டதகள்.
ஆனால் அடவதான் எட்ெதவண்டிய இெத்திற்கு எட்ெவில்டலதய!
அவன் அவடைப் டபாருட்படுத்தாது, டமல்ல அவனதுக் டககைின் வரர்கைான

விரல்கைில்,
ஆள்காட்டி விரடலக்டகாண்டு,

அவைதுக் கழுத்தில் டமல்லிசாகக் தகாடுகடைக் கிழித்தபடிதய,

முன்தனறி, அவதைாடு தமலும் தமலும் டநருங்க,

சுகன்யா தடலடய தவகமாக, இெப்புறம் வலப்புறமாக அடசத்து, அதத தடலடய ஆயுதமாகக்
டகாண்டு

தீண்டுபவடன

இடித்துத்

தள்ை

முயற்சிக்கவும்,

அவன்

தனது

வலதுக்டகயால்

அவைின் கன்னத்டதப் பிடித்து, அவைின் டசயலுக்கு வழிக்டகாடுக்காமல், நெந்தான்.

முயற்சிகள் அடனத்தும் ததால்விடயதய தழுவ, அவனது தீண்ெல்கதைா டதாெர்ந்தபடிதய
இருந்தன. அவடை அடணத்தவன், இடுப்பில் ஒருக்டகடய டவத்து, மறுடகயால் அவைின்
வாடய கட்டிப்தபாட்டு இருந்த சிறு துணிடய விலக்கினான்.

அவ்வைவுதான், சுகன்யா,”தெய் தகாடழ. என்ன டதரியம் உனக்கு.!” என்று கத்தினாள்.
“தகாடழயா? இதுவும் நல்லாத்தான் இருக்கு” என்று கூறி சிரித்தான் “அவன்”.
“சீ உனக்கு எல்லாம் என்னொ சிரிப்பு தவண்டிகிெக்கு?. இப்படித்தான் அடலயுதுக சிலது” என்று
அவள் டசால்ல, அந்ததநரம் அவளுக்கு முந்டதய நாள், இருைில் கண்ெ அந்தக் கருப்பு ஜந்து
நிடனவிற்கு வந்தது.

“எங்க இருந்துொ வர்றீங்க? என்ன தமாட்டிவ் உனக்கு?” என்று அவள் விொமல் தகாபத்தில் சீற,
“எங்க இருந்து வரணும்னு நிடனக்குற? தமாட்டிவும் என்னவா இருக்கும்னு நிடனக்குற?”
“என்ன கெத்தல் டதாழில் பண்றியா?”
“ஆமா. கண்டுபுடிச்சிட்டிதய. நீ மகா அறிவாைிதான்” இப்தபாதும் அவனதுப் தபச்சில் நக்கல்
அபரிதமாகத் டதானித்தது.

“உன் சர்ட்டிபிதகட் ஒன்னும் இங்தக யாருக்கும் ததடவ இல்டல. டசால்லு எதுக்கு என்டன
கெத்திட்டு வந்திருக்க?”

“எதுக்கு கெத்துவாங்க?”
“உனக்கு எவ்தைா பணம் தவணும்?”
“எனக்கு பணம் தவணும்னு நான் டசால்லதவ இல்டலதய”
27

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அப்தபா, எதுக்கு கெத்திருக்க?”
“எதுக்கு கெத்திருக்தகன்னு நீ நிடனக்குற?”
“தவற என்னவா இருக்கும். தப்பா ஏதாவது டதாழில் பண்ணுவியா இருக்கும்”
“அப்படி

இல்டலன்னு

டசான்னா?

அதுலயும்

நீ

டசால்றது

மாதிரி

சுத்தமா

கிடெயதவ

கிடெயாதுன்னு டசான்னா?” என்று டசால்லியபடிதய அவடை இன்னும் டநருக்கினான்.

அதுவடர அவடன ஒண்டி அவனது அடணப்பில் இருப்பது, தகாபத்தில் இருந்த அவைின்
மூடைக்கு உடறக்கவில்டல. அது இப்தபாது அவன் இறுக்கயதில், அவள் கருத்தில் பெ,
“தஹய் என்ன பண்ற?” என்று டவடித்தாள்.
“நான் என்ன பண்தறன்”
“சீ. உனக்கு எல்லாம் சூடு சுரடனதய கிடெயாதா? இப்படி நெந்துக்குற?”
“நான் எப்படி நெந்துக்கிட்தென்”
“என்ன நீ நெக்கடல”
அவனது சிரிப்பு இப்தபாது டபரிதாக ஒலித்தது.
அவன் டசய்வது எதுவுதம பிடிக்காதவளுக்கு, அவனதுச் சிரிப்பும், எரிச்சடலயும் தகாபத்டதயும்

கூட்ெ, என்கிட்டெதய உன் விடையாட்டெக் காட்டுறியா? என்று நிடனத்தவள், நிமிெத்ததில்
கால்கைால் அவனதுக் கால்கடைத் தட்டிவிெ,
வினாடியில் சுதாரித்தவன், அவடைவிட்டு
அவடைப் பிடித்துக்டகாண்ொன்.
“தெய்,

இப்தபா

என்டன

டவகுண்டு எழவும்,

விெப்தபாறியா

சிறிது விலகி, அவள் தப்பிக்கும்முன் மீ ண்டும்

இல்டல

கத்தி

ஊடரக்கூட்ெவா”

என்று

அவள்

“கத்துவியா? எங்க கத்து பார்ப்தபாம்” என்று அதத எகத்தாைத்ததாதெ டசான்னவன், அவள்
அவைது வாடயத் திறந்து கத்தத் துவங்கும்முன், அவன் அங்கு ஆட்சி புரியத் துவங்கினான்.

ஸ்வப்னாவிற்கு மனதில் சொடரன்று இடி இடித்தது. அவதனாடு தபாராடியவள், முடியாது தபாக,
டமல்ல

டமல்ல

நெப்பது

நிஜமா?

அவடை

அவனுள்

புடதக்கத்

துவங்கினாதைா

என்னதவா,

அவைது

அறியமுடியாமல்,

அவனின்

நிடனவுகைில் கனவில் ததான்றிய, மின்தூக்கியின் நிகழ்வுகள் வந்து தாண்ெவமாடின.
இல்டல

இன்னும்

கனவா?

என்று

பிரித்து

மார்பிதலதய சரிந்தாள் சுகன்யா. அவனின் அடணப்பும் தீண்ெலும் அவளுக்கு விசித்திரமாக
28

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

இருந்தது. தான் டராம்பதவ கனவு காண்கிதறாதமா? என்று நிடனத்து அடமதியாய் இருக்க,
அவனும் எதுவுதம தபசவில்டல.
எவ்வைவு தநரம் அப்படி நீடித்தததா, அவன்,”பிடிச்சிருக்கா?” என்று அவைதுக் காதுகதைாடு

அவனது உதடுகடை உரசிக்டகாண்டு தகட்ெதபாது, அவைின் சுயநிடனவு உயிர்த்து எழுந்தது.
இதுவடரயில்

அவனின்

அடணப்பில்தான்

இருக்கிதறாம்

தள்ைிவிட்டுச் டசல்லதவண்டி டககடை எடுக்க,

என்று

உணர்ந்தவள்,

அவடனத்

விடெடபற்று,

தன்டனச்

இப்தபாது டககைில் இருந்தக் கட்டுகளும் மாயமாகி இருந்தன.
அவனின்

தீண்ெல்

தந்த

உணர்வுகைில்

இருந்து

டமாத்தமாக

சமாைித்தவள், அவடன தநாக்கித் தன் டககடைக் டகாண்டு தள்ைிவிெ எத்தனிக்க, அப்தபாது
அவனதுப் பிடியும் விடெப்டபற்றன.
தகாபத்தில்,

பெபெடவன்று

கண்கடைச்

சுற்றியிருந்தக்

கட்டுகடை

அகற்றி,

சுற்றி

முற்றி

பார்த்தவளுக்கு, அவள் நின்று டகாண்டிருப்பது ஒரு அடறயில் என்பது மட்டும்தான் டதரிந்ததத
தவிர, அங்கு அவடைத் தவிர தவற யாரும் இல்டல.
ச்தச!!

எங்தக

தபானான்?

என்ன

ஆனான்?

அடறடயவிட்டு டவைிதய வந்தவடை,

யார்

அது?

என்று

குழம்பித்

தவித்தவைாய்,

“ஏன் எஸ்.எஸ். எங்க தபாய் டதாடலஞ்ச? வா வா ஸ்நாக்ஸ் சாப்ெலாம். வொ பாவ் டசம
தெஸ்ட் மச்சி. ஏற்கனதவ ஒன்னு சாப்ட்டுட்தென்” என்று டசால்லிக்டகாண்டு அவடைப் பிடித்து
இழுத்துச் டசன்ற பாருடவப் பார்த்து அடுத்த எரிச்சல் வந்தது.

“அடிதயய், இப்தபா எதுக்கு என்டன மணதமடெல சுத்துறது மாதிரி இழுத்துட்டு தபாற”
“ஹீ. ஹீ.. மச்சி உனக்கு அப்படி எல்லாம் கூெ எண்ணம் இருக்கா என்ன? அப்படின்னா உங்க
வட்ல

உெதன டசால்லிடு, உங்க அத்டதப் டபயன் தான் டரடியா இருக்காதன. ொன்னு வந்து
குதிச்சிருவான்” என்று பாரு சிரிக்கவும்,

“டகாஞ்சம் நிறுத்திரியா இப்தபா” சுகன்யா தகாபத்தில் டகாதித்து டவடித்தாள்.
“எதுக்கு மச்சி இப்தபா இவ்தைா சூொ இருக்க. வா வொ பாவ்வும் சூொத்தான் இருக்கு. அடதச்
சாப்ட்ொ சரியாகிடும்” என்று பாரு வொ பாவ்டலதய குறியாய் இருக்க, சுகன்யா தடலயில்
அடித்தபடி அவதைாடு டசன்றாள்.
டசல்லும்

வழிடயங்கும்,

தன்டன

இவ்வைவு

தநரம்

சித்திரவடத

டசய்தவன்

இங்குதான்

இருக்கதவண்டும் என்று திண்ணமாய் அவைது மனது எடுத்துச் டசால்லதவ, கண்களுக்குத்
டதரியும் இெங்கைில் எல்லாம், அவடை யாராவது பார்த்துக்டகாண்டிருக்கிறார்கைா(?) என்று
தநாட்ெம் விெத் துவங்கினாள்.

29

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“இப்படி அவதனாெ மார்புடலதய சாஞ்சிக்கிட்தொதம. ச்தச. சுகன்யா இது எல்லாம் உனக்கு
டகாஞ்சம் கூெ டசட் ஆகடல. நீ யாரு? உன் திறடம என்ன? இது எல்லாம் அவன்கிட்ெ
காட்ொமா விட்டுட்டிதய.” என்று மனது அவடை இடிக்க,

இருந்தாலும், அந்தத் டதாடுடக, அடணப்பு, இதழ் ஒற்றல் அடனத்திலும் இருந்தக் கனிவு

இப்தபாது அவடை டவகுவாய் இம்சிக்கத் துவங்கியது. கனவுகைில் நெந்தது தபால, நிஜங்கைில்
நெக்கவும் குழம்பித் தவிப்பது அவைின் தடலயாய தவடலயாக அடமந்தது. ஒரு டநாடி அந்த
அடறடய மனதில் ஒட்டியவளுக்கு, அது ப்டரதவட் அடற என்று புரிந்தது.

சட்டென்று ஒரு எண்ணம் ததான்ற, சாப்பிட்டுக்டகாண்டிருந்த பாருடவக் கழட்டி விட்டுவிட்டு,
அந்த ரிசார்ட்டின் ரிசப்ஷடன தநாக்கி ஓடினாள்.

அங்கு டசன்றதும், ரிசப்ஷனில் இருந்தப் டபண்ணிெம், என்ன என்னதவா டபாய்கடை, டவள்ைிச்
சலங்டகயின்

சத்தத்டதப்

தபாதவார்க்கான

தபால்

பதிதவட்டில்,

சர்வசாதாரணமாக

அவசர

எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று பரிதசாதித்தாள்.

அவசரமாக

அள்ைி

அங்கு

டதைித்துவிட்டு,

இருந்த

வருதவார்

அடறகடை

யார்

அங்கு இருந்ததது நான்கு அடறகள் தான் என்பதால், அந்த நான்கு அடறகைின் தநதர இருந்தப்
டபயர்கடை மட்டும் மூடையில் ஒரு “ஸ்டிக்கி தநாட்” கிரிதயட் பண்ணி, அதற்கு பச்டசக்
கலடரத்

தீட்டி,

அதில்

பதித்துவிட்டு,

அங்கு

இருந்தக்

கூட்ெத்தில்

நுடழந்து,

யாருக்கும்

டதரியாமல், மீ ண்டும் அந்த அடறக்கு ஓடினாள்.
அங்கு இருந்த அடறயின் எண்கடையும், ஸ்டிக்கி தநாட்டில் இருந்தப் டபயடரயும் டபாருத்திப்
பார்த்தவளுக்கு, அவள் இருந்த அடற, “ஆஷிக்” என்ற டபயரில் பதிவாகி இருந்தது டதரிந்தது.

அப்தபாது,”என்ன என் டபயடர கண்டுபிடிச்சாச்சா?” என்று அவளுக்குப் பின்னால் மிக அருகில்
தகட்ெது அவனது குரல்.
அவள்

திரும்பிப்

பார்க்கும்தபாது,

தபான்று இருந்தது.

அங்கு

அடனவரும்

அவரவர்

கண்டிப்பாக அவன் இங்குதான் இருக்கிறான்

தவடலகடைப்
என்று

உறுதி

டபரிதாய் இருக்கதவ, அங்கிருந்த அருவியின் அருகில் டசன்று நின்றுடகாண்ொள்.

பார்ப்பது

இப்தபாது

அவள் அங்கு டசன்ற அடரமணி தநரத்திற்குப் பின்பும், அவளுக்கு எதுவுதம டதரியாததால்,

அதற்குதமல் அங்கு இருப்பதற்கு டபாறுடம ஒத்துடழக்க மறுக்க, டமல்ல நெந்து, பாரு, மற்றும்
அர்ச்சனா இருக்கும் இெத்திற்கு, சுரங்கப் பாடதயின் வழிதய டசல்லத் துவங்கினாள்.

சுரங்கப் பாடதயில் நுடழந்ததும், அவைது இடுப்தபாடு தசர்த்துக் டகக்தகார்த்தபடி வந்தான்,
ஆஷிக்.

இப்தபாது

பிடித்துக்டகாண்டு,

விெதவகூொது

சுகன்யா

அவடனப்

இனிடமயாகப் புன்னடகத்தான்.

என்று

பார்க்க,

உடும்புப்
ஆஷிக்

பிடியாய்

அவடைப்

அவனதுக்

பார்த்துப்

டகடயப்

பூக்கடைவிெ
30

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

எப்படி

எப்படி

எல்லாம்

நெந்துக்டகாண்ெவன்,

இப்தபாது

இப்படி

அருகில்

வந்து

நின்று,

இந்தப்பூடனயும் பிராண்டுமா? என்ற ரீதியில் புன்னடக புரிய, அடதக் கண்டு தகாபமுற்றவள்,
“யார் நீ?” என்று வினவினாள்.
“நான் யாருன்னு டதரியடலயா?”
அந்தக்

குரல்

அதத

குரல்

தான்,

சில

எண்டணயில் டபாறித்டதடுத்தக் குரல்,

பல

தநரங்கைாக

அவடை

இடித்துப்

பப்பெமாக்கி

“நீ என்ன அவ்தைா டபரிய ஆைா?”
“அது எனக்குத் டதரியாது. ஆனா உன்டன எனக்கு டராம்ப டராம்பப் பிடிச்சிருக்கு” என்று

டசால்லிக்டகாண்டு இருக்கும்தபாதத, அவைிெம் இருந்த அடலப்தபசிடய பிடுங்கியவன், அவள்
உணரும்முன், ஸ்டவப் லாக்டக எடுத்துவிட்டு, அவனது எண்ணிற்கு அடழத்தான்.
“தஹய் என்ன பண்ணுற?”
“என்ன பண்ணுதறன்?”
“எதுக்கு என் டமாடபடல எடுக்குற?”
“எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எடுக்குதறன்”
“உனக்கு பிடிச்சிருந்தா என்ன தவணும்னாலும் பண்ணுவியா?”
“அதுல உனக்கு சந்ததகம் இருக்காதுன்னு நிடனக்குதறன்”
“எனக்கு எப்படி சந்ததகம் இருக்காதுன்னு நிடனக்குற?”
“டகாஞ்ச தநரத்துக்கு முன்னாடி அந்த அடறல வச்சி நெந்தடதப் பார்த்துமா உனக்கு சந்ததகம்
வரப்தபாகுது?”

அவ்வைவுதான் அவளுக்குத் “திக்”டகன்று இருந்தது.
இடத எப்படி விட்தொம், என்று நிடனத்தவள், மீ ண்டும் “என்ன திமிர் இருந்தா இப்படி எல்லாம்
பண்ணிருப்ப? என்ன யாருன்னு நிடனச்ச? எங்க அப்பா யாருன்னு டதரியுமா? என்று சூராதி
சூரியாய் சூரியனின் உஷ்ணத்டத முகத்தில் டகாண்டு தகட்க,
“என்டன யாருன்னு டதரியுமா உனக்கு?” என்றான் ஆஷிக்.
“உன்டன எதுக்கு எனக்குத் டதரியணும்?”
31

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அப்தபா உன்டன எதுக்கு நான் டதரிஞ்சிக்கணும்?”
“டராம்பத்தான் திமிர்”
“இததா பாரு உன்கிட்ெ தபசுறதுக்கு எல்லாம் எனக்கு தநரம் இல்டல. எனக்கு ஏதாவது ஒன்னு
பிடிச்சிருந்தா

அது

கட்ொயம்

எனக்கு

தவணும்.

இப்தபா

எனக்கு

உன்டன

பிடிச்சிருக்கு.

நாடைக்கு என் ரசடன மாறுமா இல்டலயான்னு டதரியாது. ஆனா இப்தபா நீ மட்டும்தான்.”
“தஹய் என்ன நக்கலா? டராம்ப ஓவரா தபசுற நீ”
“எனக்குத் ததடவனா நான் எது தவணும்னாலும் பண்ணுதவன்”

“ஓதஹா. பண்ணித்தான் பாதரன். அப்படி என்னத்தான் பண்ணுறன்னு நானும் பார்க்குதறன்.?”
அவள் தகட்ெ மறுவினாடி, அவன் அவனது இதழில் ஒரு விரடல டவத்து, பின் அடத அவைின்
இதழில் டவத்துவிட்டு டசன்றான், அவடைத் தாண்டி.

“திமிர் திமிர். டமாத்தமும் திமிர்” என்று தகாபத்தில் சிவந்து, டநாடித்துக் டகாண்டிருந்தாள்
எஸ்.எஸ்.

“யாருக்குடி திமிர். எதுக்கு இப்தபா தனியா நின்னுட்டு பினாத்திட்டு இருக்க. வர வர நீ என்ன
பண்ற என்ன நிடனக்குறன்தன டதரியமாட்டுக்கு” என்று டசால்லியபடிதய வந்தாள் பாரு.
“அவடனக்

டகால்லாம

விெக்கூொதுடி.

சிம்பான்சி, ஏப்” என்று சுகன்யா திட்ெ,

என்ன

என்ன

பண்ணிட்டு

தபாறான்.

டகாரில்லா,

“யாடரடி திட்டிட்டு இருக்க? அெக்கெவுதை எனக்கு ஒன்னுதம புரியமாட்டுக்தக(!)” என்று பாரு
முகத்டத முக்கால் டசஸ்க்கு மாற்றிக்டகாண்டு புலம்பவும்,

“உன்கிட்ெ பலதெடவ டசால்லிட்தென். சும்மா இருன்னு. இப்படிதய பண்ணிட்டு இருந்தன்னு
டவய்யு,

வண்டில

புரிஞ்சிக்தகா”
“அடிப்பாவி

தபாகும்தபாது,

என்று கடிக்க,

இவ,

டசஞ்சாலும்

அடமதியாக இருந்தாள்.
ஆனால்

தவணும்தன

மனதில்,

ஊருல

டசஞ்சிருவா,

பத்து

பதினஞ்சி

ஸ்பீொ

தபாய்

நம்பமுடியாது”

பிடரண்ட்

கீ ழ

என்று

தள்ைி

விட்டுருதவன்

நிடனத்தவைாய்,

வச்சிருக்குறவன்

பாரு

எல்லாம்

நல்லா

ஸ்வப்ன

சுந்தரி

இருக்கான், ஆனா ஒதர ஒருத்திய வச்சிட்டு நான் படுற பாடு இருக்தக ஐய்யய்தயா என்று
அவள் புலம்பாமல் இல்டல.
அருகில்

இருப்பவைின்

அர்ச்சடன

மடழயில்

ஆஷிக்கிற்கு அர்ச்சடன டசய்துக்டகாண்டிருந்தாள்.

நடனவது

டதரியாமல்,

32

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“தமம், டபக் டரட் நெக்குற இெத்துக்கு எப்படி தபாகணும்னு டசால்லமுடியுமா” என்று ஒருவன்
வந்து பாருவிெம் தகட்கவும்,
“தயாவ்,

நாதன

வட்டுக்குப்

தபாறதுக்கு

ததடவயா?” என்று அவள் தகட்க,

வழி

டதரியாம

இருக்தகன்.

உனக்கு

டபக்

டரட்

“உங்களுக்குத் டதரியலன்னா, உங்க ததாழிகிட்ெக் தகட்டுச் டசால்லுங்க” என்று டசான்னான்.
அவடன நிமிர்ந்துப் பார்த்தச் சுகன்யாவின் முன் நின்றவான் தவறு யாரும் இல்டல. முன்பு
தபால

அல்லாது,

இப்தபாது

எந்தவித

ஒைிவு

மடறவும்

இல்லாமல்

வந்து

நின்று

டகாண்டிருந்தது, ஆஷிக்தான். கூெதவ கள்ைச் சிரிப்புென்.
அவடனப் பார்த்தவள்,”யு ராஸ்கல், என்ன நக்கலா உனக்கு? திரும்ப திரும்ப என்கிட்ெ நீ வம்பு
பண்ற. இது நல்லா இல்டல டசால்லிட்தென். இதுக்குதமல இன்டனாரு தெடவ ஏதாவது
நெந்தது.

நான்

துவங்கினாள்.

மனுஷியாதவ

இருக்கமாட்தென்

டதரிஞ்சிக்தகா”

என்று

கண்ெதும்

கத்தத்

“அடிதயய் ஏன்டி இப்படி இருக்க? தநத்து என்னொன்னா எவதனா ஒருத்தன் எவடனதயா
அடிச்சிட்டு

இருந்தான்.

அடதப்தபாய்

டபரிய

இவ

மாதிரி

தட்டிக்தகட்ெ.

இன்டனக்கு

என்னொன்னா, வழி தகட்டு வந்தவடரப் பார்த்து காச் மூச்சுன்னு கத்துற?. இது சரி பட்டு வராது.

வா நாம கிைம்பலாம். இன்னும் டகாஞ்ச தநரம் இங்க இருந்தா? உனக்கு என்னது ஆகுததா
இல்டலதயா எனக்குப் டபத்தியம் பிடிச்சிரும் தபால” என்று பாரு தகாபத்தில் தபச,

“என்னங்க நான் வழிதான தகட்தென். அதுக்கு எதுக்கு உங்க ததாழி இப்படி கத்துறாங்க?. எனக்கு
இவங்கடைப் பார்த்ததும் என்ன ததாணுதுனா, இவங்க தபசிக்கலி, டமன்ெலி வக்ன்னு

டதரியுது.
இந்த

மாதிரி

இருக்குறவங்கடை

எல்லாம்

அப்பாவியாய் மாறி தகட்ொன் ஆஷிக்.

எதுக்கு

இங்க

கூட்டிட்டு

வர்றீங்க?”

என்று

“யாடரப் பார்த்து, மூடை கலண்டிருச்சின்னு டசால்ற? உனக்கா எனக்கா?” என்று சுகன்யா
காடல டவந்நீர் கெலில் நடனத்தபடி ஆெ,

“சும்மா இரு எஸ்.எஸ். எதுக்கு இப்படி மரியாடத இல்லாம தபசுற? டகாஞ்சம் வாடய மூடு”
என்று பாரு டசால்லிக்டகாண்டு இருந்த தநரம், தகஷவ் மற்றும் அர்ச்சனா இருவரும் வந்தனர்.

“என்ன பாரு? என்ன ஆச்சு? எதுக்கு இங்க நின்னுட்டு இருக்கீ ங்க? வாங்க நம்ம ொன்ஸ்
ப்தைார்க்கு பக்கத்துல இருக்குற படிகள்ல தபாய் உட்காரலாம். நெந்து நெந்து கால் எல்லாம்

வலிக்குது. எஸ். எஸ். நீ எங்க தபான? டகாஞ்ச தநரமா ஆடைதய காதணாம்” என்று தகஷவ்
தகட்கவும்,

“எல்லாம் இவனாலதான்” என்று கத்தினாள் சுகன்யா.
33

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவள் காட்டிய திடசயில் பார்த்த தகஷவிற்கு, அங்கு யாருதம இல்லாததால்,”யாரு எஸ்.எஸ்.”
என்றான்.

“அவளுக்கு உண்டமயிதலதய எதுதவா ஆகிடுச்சி தகஷவ். ஒருத்தர் வந்து டபக் டரட் நெக்குற
இெத்துக்கு வழி தகட்ொர். பார்க்க அவ்தைா டீசன்ட்ொ இருந்தார். அவடரப் தபாய் கண்ணா
பின்னான்னு திட்டிட்ொ. இவ திட்டுனதுலதான் அவரு அவராதவ ததடி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னு

நிடனச்சு கிைம்பிட்ொருன்னு நிடனக்குதறன்” என்று பாரு அவள் முன் நெந்தடத எல்லாம்
டசால்லி முடிக்கவில்டல அதற்குள்,

“எவன்டி டீசன்ட், அவனா? டபாறுக்கி ராஸ்கல். இன்டனாரு தெடவ என் டகல கிடெச்சான்.
அவன டகமா பண்ணாம விெமாட்தென்” என்று அலறினாள்.

“எதுக்கு இவ்தைா தகாபமா இருக்க எஸ்.எஸ். வா நாம தகஷவ் டசால்றதுமாதிரி அங்க தபாய்
டகாஞ்ச தநரம் உட்காரலாம்” என்று அவடை அடழத்துக்டகாண்டு டசன்றாள் அர்ச்சனா.

அங்கு டசன்று அமர்ந்ததும், எஸ்.எஸ்இன் அடலப்தபசி ஒலித்தது. அதில் ப்ரணத்
ீ என்று இருக்க,
அடத எடுத்தவள், ஆண் டசய்தவுென்,

“என்னொ எதுக்கு இப்தபா தபான் தபாட்டு என் உயிடர எடுக்குற?” என்று சீறினாள்.
அவைது தபச்டசக் தகட்ெ ப்ரணத்
ீ “டஹய்யா” என்று டசால்லித் துள்ைிக் குதிக்கத் துவங்கினான்.
எதுக்கு இப்தபா இந்த ஒட்ெகச் சிவிங்கி, ஷூ தபாொம குதிச்சிட்டு இருக்கு என்று, ஏற்கனதவ

இருந்த எரிச்சதலாடு தசர்த்து எரிச்சலாக தயாசித்தவள்,”என்னத்துக்கு இப்தபா உன் எலும்டப
வச்சி, தடரடய எல்லாம் உடெச்சிட்டு இருக்க” என்று டவடித்தாள்.

“எதுக்கா, நான் இன்டனக்கு திருவிழாதவ டகாண்ொெனும். ஏன் டதரியுமா? என் டகாக்காதவாெ
உயிர் என் டகல இருக்கு” என்று சிரித்தபடிதய டசால்லவும்,

“என்ன ஆச்சு உனக்கு. நல்லாத்தான இருக்க, மண்டெல அடி கிடி எதுவும் பாெடலதய” என்று
அவள் விசாரித்த டநாடி, அவைது அருகில் இருந்த, பாரு, தகஷவ், அர்ச்சனா மூவரும் அவடை
ஒருமாதிரி பார்த்தனர்.

அவர்கடை முடறத்தவள், தபானில்,”என்ன பிரச்சடன உனக்கு இப்தபா?” என்று டவகுண்டு
தகட்ொள்.

“ஹீ ஹீ” என்று சிரித்த ப்ரணத்,”அதான்

தபாடன அட்ென்ட் பண்ணுனதும் டசான்னிதய, எதுக்கு

என் உசுடர எடுக்கறன்னு! அதான் இன்டனக்கு பூரா உனக்கு தபான் பண்ணிட்தெ இருந்ததன்னா
தபாதும், எனக்குத் டதால்டல டகாடுக்குற டரண்டு தகஸ்ல ஒரு விக்டகட் விழுந்திரும். அதுக்கு
அப்புறம் அய்யா தஹப்பிதயா தஹப்பி” என்று எடததயா சாதித்த தரஞ்சில் அவன் சிரிக்கவும்,

34

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“தெய் நான் ஏற்கனதவ தகாபத்துல இருக்தகன். தபசி, என்டன நீயும் எரிச்சல் படுத்தாத. அப்புறம்
நான் என்ன பண்ணுதவன்னு எனக்தக டதரியாது”
“நீ என்ன தவணும்னா பண்ணு பண்ணாம இரு. முதல்ல வட்டுக்கு

வந்து தசரு. எனக்கு என்
நண்பர்கடை பார்க்க தபாகணும். அதுக்கு என் வண்டி தவணும். எப்தபா வர்ற? இல்டல நான்
வந்து வண்டிடய மட்டும் எடுத்துட்டு வரவா?”
“அதான் வட்ல

என் வண்டி இருக்தக”
“அடத எல்லாம் மனுஷன் ஓட்டுவானா? அடதக் டகாண்டு தபானா, என் பிடரண்ட்ஸ்கிட்ெ
எனக்குன்னு இருக்குற இதமஜ் என்ன ஆகுறது? முதல்ல எனக்கு வண்டி தவணும்”
“சரி சரி கத்தாத, நான் சீக்கிரம் வட்டுக்கு

வர்தறன்”
எப்படி இந்த உதார் பார்ட்டி, இன்டனக்கு இப்படி ெபக்குன்னு மெங்குது? சரி இல்டலதய!
ஒருதவடை

தயாசித்தவன்,

அழுக்குமூட்டெகள்

டரண்டும்

ஏதாவது

ப்ைான்

பண்ணுதுகைா?

என்று

“சரி சீக்கிரம் வந்து தசரு. ஆனா இப்தபா அத்டத உன்கிட்ெ தபசணுமாம். அவங்கக்கிட்ெக்
டகாடுக்குதறன்” என்று கூறிவிட்டுக் டகாடுத்தான்.

“எப்படிம்மா இருக்க? நல்லா ஜாலியா தபாகுதா? அந்த ரிசார்ட் டராம்ப நல்லா இருக்குமாதம.
தபான மாசம் கதிர் தபாயிட்டு வந்து டசான்னான். நாங்க டகாஞ்ச தநரத்துக்கு முன்னாடி தான்ொ

வந்ததாம். நீ டபாறுடமயா நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வா. நாங்க நாடைக்கும் இங்கத்தான
இருக்கப்தபாதறாம்” என்று டகைரி டசால்ல,

“நீங்க எப்படி இருக்கீ ங்க அத்டத? மாமா எப்படி இருக்காங்க? கதிர் எப்படி இருக்கான்? தசாம்தபறி

இந்தத்தெடவயும் வர்தறன்னு டசால்லிட்டு வரடல பாருங்கதைன். இவடன எல்லாம் எந்த

கணக்குல தசர்க்குறது. அவனுக்கு ஊர் சுத்துறதுக்கு எல்லாம் தநரம் கிடெக்குது, வட்டுக்கு

வர்றதுக்கு

தநரம்

கிடெக்கமாட்டுக்கு.

வரட்டும்.

டசய்வான். அன்டனக்கு இருக்கு அவனுக்கு”

எப்படியும்

ஒருநாள்

வட்டுக்கு

வரத்தான

“ஹா.. ஹா. பப்பு. நாங்க டரண்டு தபரும் டராம்ப டராம்ப நல்லா இருக்தகாம். அப்புறம் நீயாச்சு
கதிராச்சு. நீங்கதை உங்க டரண்டு தபருக்கும் இடெல இருக்குற தபாடர தபசித் தீர்த்துக்தகாங்க,

என்ன விடுமா தாதய. நான் வரடல உங்களுக்கு இடெல. அவன் அடுத்தவாரம் வருவான்னு
டசான்னான். அதுனால நீ டரடியா இரு.” என்று கூறிவிட்டு சிரிப்புென் தபாடன டவத்தார்.

அத்டதயிெம் தபசியதும் டகாஞ்சம் மட்டுப்பட்ெவள்,”வரட்டும் அந்த கதிர், அவடன நான் ஆடுற
பரதநாட்டியத்துல,

பதர்

ஆக்காம

விெமாட்தென்”

அருகில் இருந்த அல்லக்டககடைப் பார்க்க,

என்று

மனதில்

சூளுடரத்துக்

டகாண்டு,

35

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவர்களும் அவடைத்தான் பார்த்துக்டகாண்டு இருந்தனர்.
“எதுக்கு இப்தபா அல்லக்டககள் எல்லாம், ஒன்னு தசர்ந்து, இப்படி என்டன வச்சக் கண்ணு
வாங்காம பார்த்துட்டு இருக்கீ ங்க.?” என்று எஸ்.எஸ். டநாடிக்கவும்,

“இல்டல நீ இருக்குற அழகுக்கு, உன்டன வண்ெலூர் மிருகக்காட்சி சாடலல டவக்கலாமா?
இல்டல தவற எதாவது மிருகக்காட்சி சாடலல டவக்கலாமான்னு கலந்து ஆதலாசிச்சிட்டு

இருக்தகாம்” என்று அர்ச்சனா டசான்ன மறுவினாடி, தகஷவ், பாரு இருவரும் அழகாக ஜின்க்
ஜக் அடிக்க,

சுகன்யா அர்ச்சனாடவ ஓெ ஓெ விரட்டினாள் அடிப்பதற்கு.
அர்ச்சனா அவைது டகக்கு அகப்பொமல், அங்தகயும் இங்தகயும் ஓெ, ஓடி ஓடி கடைத்தவள்,
ஒரு இெத்தில் அப்படிதய நின்றாள்.

பின்தன ஓடி வந்த சுகன்யா, அவைது முதுகில் ஒரு அடி டவத்தாள். ஆனால் அர்ச்சனா அடத
டபாருட்படுத்தாமல்,

அங்கு

நின்றுக்டகாண்டிருந்த

இரண்டு

குட்டி

டசக்கிடைக்

காட்ெ,

சுகன்யா,”டஹ சூப்பர்ல” என்று அடனத்தும் மறந்து குதூகலித்தவைாய், அதனிெம் ஓடினாள்.
“எஸ்.எஸ்.

ஓட்டுதவாமா.

சூப்பரா

இருக்கும்.”

என்று

அர்ச்சனா

டசான்னதுதான்

தாமதம்,

இருவரும் ஆளுக்டகாரு டசக்கிடை எடுத்துக்டகாண்டு சுற்றத் துவங்கினர். அங்குக்கிெந்த காலி
இெங்கைில், இருவரும் தபாட்டிப் தபாட்டுக்டகாண்டு சந்ததாஷமாகச் சுற்றிக் டகாண்டு இருந்த
தநரம்,

விடையாடிக்டகாண்டிருந்த ஒரு சிறுக்குழந்டத இடெயில் வர, சுகன்யா அவடை இடிக்குமுன்,
“சத்யன்”

குறுக்தக

வந்து,

சுகன்யாவின்

டசக்கிடைத்

தள்ைிவிட்டுவிட்டு,

டசன்றான்.

டசல்லும்தபாது அவனின் கண்கைில், தகாபம் அப்பட்ெமாக இருந்தது, சுகன்யா மட்டும் அவடன
கவனித்து இருந்தால், சத்தியமாக நடுங்கி இருப்பாள்.
சத்யன்

தள்ைிவிட்ெதில்

நிம்மதியிலும்,

கீ தழ

சுகன்யாவும்,

கவனிக்கத் தவறினர்.

விழுந்ததாலும்,

அர்ச்சனாவும்

குழந்டதக்கு

இருக்க,

இருவரும்

அடிபெவில்டல

இடெயில்

என்ற

வந்தவடன

சுகன்யாவின் டககைில் சிறிது சிராய்ப்பு ஏற்பட்டு இருக்கதவ, அவடை தகஷவ், பாரு இருக்கும்
இெத்திற்கு அர்ச்சனா அடழத்து வர,

பாரு பதறி,”என்னடி ஆச்சு, எங்க தபாய் விழுந்த?” என்று டபாரியத் துவங்கினாள்.
அந்த தநரம், அவர்கைது அருகில், பர்ஸ்ட் எய்ட் பார்க்ஸ் டகாண்டு வந்து நின்றது, சாட்சாத்
ஆஷிக்தக!

36

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அப்தபாதும்

அவடனப்

பார்த்து

முடறத்தவள்,”இப்தபா

யாரும்

இடதக்

தகட்கடல”

என்று

இருக்குதமான்னு

நான்

டநாடிக்க,
அவன்

பாருவிெம்,”உங்க

ததாழிக்கு

அப்தபாது

பிரச்சடன

சந்ததகத்ததாெத்தான் டசான்தனன். இப்தபா கன்பார்தம ஆகிடுச்சி” என்று டசால்லவும்,

பாரு அவடன தர்மசங்கெமாகப் பார்க்க, தகஷவ்,”சாரி சார். அவ அப்படித்தான். மனசுல பட்ெடத
உெதன டசால்லிடுவா” என்றான்.

“இட்ஸ் ஓதக” என்று ததாடைக் குலுக்கியவன்.
“இருந்தாலும் உங்க ததாழிக்கு டகாஞ்சம் அதிகம்தான். டகாஞ்சம் டதைிவா நெக்கச் டசால்லுங்க,

டகல டரத்தம் வடிய வர்றடதப் பார்த்ததன். அதான் என்னால ஆன சின்ன உதவி. டப தி தவ,
ஐ யம் ஆஷிக்” என்று டக நீட்ெ,

“ஐ அம் தகஷவ்” என்று சிதநகமாய் புன்னடகத்து அவதனாடு டககுகுலுக்கிவிட்டு அவடனப்
பார்க்க,

“அப்தபா நான் கிைம்புதறன்” என்று டசால்லிவிட்டு நகர்ந்தான்.
அவன் தபாவடததய பார்த்துக்டகாண்டிருந்த சுகன்யா. அவள் பார்த்துக்டகாண்டிருக்கும் தபாதத,

அவன் திரும்பி, மீ ண்டும் இதழ் குவித்து யாருக்கும் டதரியாமல், பறக்கும் முத்தத்டத அைிக்க,
அவடன சுடும் டநருப்பாய் பார்த்துக் டகாண்டிருந்தாள் சூராதி சூரி ஸ்வப்ன சுந்தரி.
காதல் – 4:
“கண் இதமக்கும் பநரத்தில்,

உன்தனக் கண்ெ அந்தக் கைம்,
கண்ணுக்குள் நுதைந்து,
இதயத்தில் நிதேந்து,

நிதலத்து நிற்கிேதொ

அன்று பபால இன்றும்!!
கதிரவன் மிக மிக சந்ததாஷத்தில் இருந்தான். டககைில் இருந்த அடலப்தபசியில், அவனின்
மனம்

நிடறத்தவைின்

அணிவகுத்துக்

விம்பங்கள்

டகாண்டிருந்தன.

ஸ்க்ரீன்ப்தை

காதல்

டசாட்ெ

தமாடில்,

டசாட்ெச்

ஒன்றன்

பின்

இருந்தவனின்

ஒன்றாக

மனதிற்கு,

விம்பங்கைாக இருந்த அடனத்தும், உயிர்டபற்று நிஜத்தில், அவடன தநாக்கி சிரிப்பது தபால
இருந்தது.

37

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அந்த அழகு தைிரின், கன்னங்கைின், டமலிதாக விழும் குழியும், சீரான சிரிப்பும், எப்தபாதும்
ஒைிடபற்று இருக்கும் கண்களும், அவடன இப்தபாது, தன் மனம் முழுதும் மண்டி இருக்கும்
காதடல உெதன, அவைிெம் பகிர தவண்டும் என்று தவகம் டபற டவத்தது.

டககைின் தவந்தர்கள், துறுதுறுடவன்று வந்து, அவடன நிடலக்டகாள்ைாமல் ஆட்டிப்படெக்க,

அடவகள், இவனின் தபச்சிற்குக் கட்டுப்பொமல், தாமாக, அவைின் எண்கடை உரசி, அவடை
அடழத்து,

தனது

“இன்னும்

டகாஞ்ச

உடெடமயாைரின்,

மனப்தபாராட்ெத்திற்கு,

துடித்துக் டகாண்டிருந்தது.

நாள்

டபாறுத்தால்,

டமல்ல

தனது,

விடிவுகாலம்

இத்தடன

வரதவண்டி

காலக்

காதடல,

ஆத்மார்த்தமாக தன்னவைிெம் டதரிவித்து, அவடை தன்னில் பாதியாய் ஏற்றுக்டகாள்ைலாம்”
என்று மனம்

உணர்த்ததவ,

எப்தபாதும்

தபால, இப்தபாதும்,

விரல்கள் தனது

விட்டுவிட்டு, தனது முதலாைியின் காதல் நிடறதவற வாழ்த்துப் பாடின!!

தவடலடய

கதிரவன், தன்டனக் கட்டுப்படுத்த தவண்டி, இன்றும், அவனது விம்பம் ஒன்தறாடு, அவைது

விம்பம் ஒன்டற இடணத்துக் டகாண்டிருந்தான். சுகன்யாடவப் தபால் எப்தபாதும் “பாழடெஞ்ச
பவர் சிஸ்ெம்” மாதிரி, அவன் பெ பெடவன்று தபசியது இல்டல. ஆனால் தபச ஆரம்பித்தால்,
நன்றாகப் தபசுவான்.

அன்டறாரு நாள், அவன் அவனது அடறயில் அமர்ந்து மருத்துவக் குறிப்புகடைப் படித்துக்
டகாண்டிருந்த தநரம், திடீடரன்று, வட்டின்

ஒரு புறத்தில்,
“குடல குடலயா முந்திரிக்காய்
நரிதய நரிதய சுற்றி வா

டகாள்டையடிப்பவன் எங்கிருக்கான்

கூட்ெத்தில் இருக்கான் கண்டுபிடி” என்று பாட்டு பாடிக்டகாண்டிருந்தச் சத்தம் பலமாக தகட்க,
எடததயா தீவிரமாக புத்தகத்தில் நுடழந்துத் ததடிக்டகாண்டிருந்தவனின் இதழில், புன்னடக
குடிக்டகாண்ெது.

என்ன நெக்கிறது(?) என்று அவன் கீ தழ எட்டிப்பார்த்ததபாது, அங்கு, சுகன்யாவின் மிரட்ெலில்,
பாரு

அப்பாட்டெப்

பாடிக்டகாண்டிருக்க,

பக்கத்தில்

“எடுபிடி

டவண்பா”

சிரித்துக்

டகாண்டிருந்தாள்.
சுவாரஸ்யமாய் இருக்கதவ, அவன் இன்னும் அவர்கடைக் கூர்ந்து கவனிக்கத் துவங்கினான்.
“ஏன்டி உன்டன ரீமிக்ஸ் தபாட்டு ஸ்பீொ பாெச்டசான்னா, இழுவ கருப்பட்டி மாதிரி பாடிட்டு
இருக்க?” என்று சுகன்யா பாருடவ அதட்ெ,

38

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“தபாடி, இது என்ன ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் பாட்ொ? ரீமிக்ஸ் தபாட்டு பாடுறதுக்கு. தபாடி இவதை.
ஏததா டசான்னிதயன்னு பாடுனா? டராம்பத்தான் அலட்டிக்குற? தவணும்னா நீதய பாடு. இல்டல
இந்த ஓட்டெப் பல்லிடயப் பாெச் டசால்லு” என்று சில்லுப்பிக்டகாண்டு பாரு சற்று நகர,
டவண்பா,”என்டன

எதுக்கு

இப்தபா

ஓட்டெப்

பல்லி-ன்னு

டசால்ற?”

என்று

தகட்ெபடிதய

அருகில் கிெந்த ஓஸ் டகாண்டு, தண்ணிடர பாரு மீ து விசிறியடிக்க, பாரு டவண்பாடவ
டநருங்க

சண்டெப்

ஓடிச்டசன்று,

அவள்

டகயில்

தபாட்டுக்டகாண்டிருந்த

ஏற்றிவிட்டு,

ஓடசத்

தனது

பக்கம்

இருந்து

தகப்பில்,

ஓடசப்

“பப்பு”

பிடுங்க

டசல்லம்,

வாங்கிக்டகாண்டு,

விசிறியடிக்க, அங்குத் துவங்கியது கதைபரம்.

முயன்றாள்.

இருவரின்

இப்தபாது

அவள்

இருவரும்

சண்டெடயயும்

இருவரின்

மீ தும்

என்னத்தான் சுகன்யாவின் கலாட்ொதவ பிரதானமாய் இருந்தாலும், மற்ற இருவரும் தங்கைது
தவடலகடைச் டசய்யாமல் இல்டல.

முதலில், சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது என்று பார்த்துக்டகாண்டிருந்த கதிரவன், எப்தபாது தனது

மனடத அவனின் “அவைிெம்” டதாடலத்தான் என்று டதரியவில்டல. சற்று தநரம், அவடை
மட்டுதம ரசித்தவன், முதன்முடறயாக, அவளுக்குத் டதரியாமல், அவடைத் தனது தபானில்
புடகப்பெம் எடுத்துக்டகாண்ொன்.

அந்தப் புடகப்பெத்டத தினமும் பார்க்காவிட்ொல், அவனுக்கு நாதை நகராது. ஆனால் அடத
மட்டும் பார்த்துக்டகாண்டிருந்தால், நாள் தபாவதும் டதரியாது. சில தநரம் எண்ணங்கைில் மூழ்கி
இருந்தவன்,”அெொ

பட்ெப்பகலிதலதய

கனவா

என்று

நிடனத்தான்.

பின்

இது

கனவல்ல

காதலின் காவியம்” என்று அவனுக்கு அவதன டசால்லிக்டகாண்டு, விம்பங்கடை இடணப்பதில்
முடனந்தான்.

அவனது அடறயில், அவதனாடு இருக்கும் தசது வரவும், அவன் பெபெடவன்று, கீ தபார்ட்டின்
டபாத்தான்கைின், விண்தொஸ்+Dடய அழுத்த, டெஸ்க்ொப் தபக்ரவுண்ட்டில் இருந்த, ஸ்டமலி
பல்டல இைித்துக்டகாண்டு சிரித்தது.

அவனின் கணினியில், அவன் ஒன்றும் பார்க்காமல், டவறும் டெஸ்க்ொப்டப மட்டும் பார்க்கதவ,
தசது,”என்னொ டவறும் இடதமட்டும் பார்த்துட்டு இருக்க” என்று வினவினான்.
“ஒன்னுமில்டலொ,

குறிப்புகள்

எல்லாம்

எடுத்து

முடிச்சிட்தென்.அதான்

ஷட்ெவுன்

பண்ணலாம்னு நிடனச்தசன்” என்று டசால்லி நிமிெத்தில், “மழுப்பி மங்டகயனாக” மாறினான்.

ஆஷிக், டசாப்பன சுந்திரிக்கு பறக்கும் முத்தத்டத அைித்துவிட்டுச் டசல்ல, அவளுக்கு இன்னும்

தகாபம் வந்தது. விட்ொல் உெதன ஓடிதபாய், அவனது தடலயில் “நங்டகன்று” ஒரு டகாட்டு
டவக்கலாம் என்று ததான்றியது.

39

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

ஆனால் அவளுக்கு ஒன்று மட்டும் புரியவில்டல. அவன் இப்படி எல்லாம், எப்படி எப்படிதயா
நெந்துக்டகாண்டும், அவடன எப்படி ஒன்றும் டசய்யாமல் விட்தொம்? என்று!!
இதுதவ மற்றவர்கள், ஏதாவது ஒரு விதத்தில், பார்டவயால் சீண்டினால் கூெ, டவகுண்டு

எழுந்து அவர்கைதுக் காலடரப் பிடிப்பவள், இன்று இப்படி மட்ெமாய் நெந்துக்டகாண்ெதன்,
காரணம் அவளுக்குத் டதைிவு டபறவில்டல.
அடதவிெ,

எது

நெந்தாலும்,

நண்பர்களுென்,

பகிர்ந்துக்

டகாள்பவள்,

இன்று

அவன்

டசய்தடவகடை டசால்லவும் இல்டல. [டசால்லி இருந்திருக்கலாம் என்று ததான்றும் நாள்
வருதமா(?)]என்ன
மூடைடய

நெக்கிறது

டவத்து

என்று

தயாசிக்கிதறன்

பிடிபொமல்,
தபர்வழி

அவளுக்குள்

என்று

அவைாகதவ,

குழப்பங்கடை

துருப்பிடித்த

முகத்தில்

அப்தபாதும், மூன்று அல்லக்டககளும் அவடைத்தான் பார்த்து டகாண்டிருந்தனர்.

காட்ெ,

அவர்கள் தன்டனதய பார்ப்படத உணர்ந்தவள்,”என்ன நெக்குது இங்க?” என்று தகாபத்தில்
முடறக்க,
“இல்டல

அப்தபாதத

கதிரவன்ட்ெ

டசால்லி,

மிருகக்காட்சி
ஏன்

சாடலல

அவன்,

தவற

டவக்கலாமான்னு
எவன்

தயாசிச்தசாம்,

எவடனதயா

தசாதடன

இப்தபா
எலியா

ஆக்குறடதவிெ, உன்டன தசாதடன எலியா ஆக்குனா அவன் சாதடனயாைரா ஆகிெலாம்னு
சஜஸ்ட் பண்ணலாம்னு நிடனக்கிதறாம்” என்று அர்ச்சனா டசால்ல, மற்ற இருவரும் சிரித்தனர்.
அப்தபாது

சுந்தரிக்கு

கதிரவன்

பிரதானமாகத் டதரிந்தது.

டபயர்

உடறப்படதவிெ,

அர்ச்சனா

கூறிய

டமாக்டகதய

அவடை முடறத்த எஸ்.எஸ்,”ஒய், உன்டன” என்றவள், பின்”பசிக்குது” என்று டசால்ல,
“எனக்கும் டராம்பப் பசிக்குது” என்றாள் பாரு.
“அதாதன சாப்பாடுனா ஓடி வந்திருவிதய” என்று அர்ச்சனா அவைதுக் காடல வார,
“ஹா.. ஹா.. அவைாவது, தநரத்துக்குச் சாப்பிொம இருக்குறதாவது?” என டநாடித்தாள் எஸ்.எஸ்
இவர்கைின் சம்பாஷடனகடை எப்தபாதும் தபால ரசித்துக் தகட்டு, சிரித்துக் டகாண்டிருந்தான்
தகஷவ்.

“என்னொ

பல்டல

மட்டும்

காட்டிட்டு

இருக்க?

எங்களுக்கு

சாப்பிடுறதுக்கு

எதுவும்

வாங்கித்தரணும்னு ஐடியா இருக்கா என்ன?” எஸ்.எஸ், தகஷடவ வார்த்டதகைால் எகிறி
உடதக்க,

40

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“இப்பத்தான்,

இந்த

எருடமங்க,

என்

பர்ஸ்க்கு

இன்னும்

தவட்டு

டவக்கடலதயன்னு

நிடனச்தசன். வந்திருச்சி” என்று சத்தமாக முணுமுணுக்க, மூன்று வல்லரசிகளும் சிரிப்டப
உதிர்த்து இெத்டத, “பூக்கைின் ததசம்” ஆக்கினர்.
பின்

மூவடரயும்,

மனதிலுள்

டநாந்தபடிதய,

உணவு

உண்ணும்

இெத்திற்கு

அடழத்துச்

டசன்றவன், மூவருக்கும், ததடவயானடத வாங்கிக் டகாடுத்தான். இடெயில் எதுதவா அடழப்பு

வரவும், அதில் நிடறந்தவன், திரும்பி, இவர்கள் இருந்த இருப்பிெத்திற்கு வரும்தபாது, உணவு
தமடஜயில் இருந்த பாத்திரங்கள் அடனத்தும், காலியாக துடெத்து டவத்தது தபால இருந்தது.
“அடிப்பாவிகைா??” என்று அவன் அவர்கடை பார்க்க,
“எனக்கு இன்னும் ஒரு ஐஸ்க்ரீம் வாங்கித்தா தகஷவ்” என்றாள் பாரு.
“எனக்கும்” – எஸ்.எஸ்
“எனக்கும் எனக்கும் புஜ்ஜி” – அர்ச்சனா.
“இது எல்லாம் வயிரா, இல்டல டபர்முொ முக்தகாணமா? எடதப்தபாட்ொலும் உள்தை தபாகும்
தபாதலதய.” என்று டசால்லியபடிதய, அவனது வாலட்டெ, எடுத்து அடதக்டகாஞ்சம் தெவிப்
பார்க்க,

“என்ன மச்சி, எங்கடை பத்தி டதரிஞ்சுமா இந்த ரியாக்க்ஷன் டகாடுக்குற?. இப்தபா வாங்கித் தர
தபாறியா இல்டல, நான் எல்லார்க்கிட்டெயும், இவன்தான் “நாதன உங்களுக்கு ஸ்பான்சர்
பண்தறன்னு”

டசால்லி

எங்கடை

டகாட்டிட்டு

வந்தான்.

ஆனா

இப்தபா

பண்ணமாட்டுக்கான், அப்படின்னு டசால்லவா?” என்று எஸ்.எஸ். டரௌடியாய் எகிற,

ஒன்னுதம

“உங்கடைப் பத்தி டதரிஞ்சும் உங்கடை எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்ததன் பார்த்தீங்கைா? தபசமா
பாய்ஸ்

மட்டும்

வர்றது மாதிரி

ப்ைான் தபாட்டிருக்கணும்” என்று மீ ண்டும்

அவனுக்கு அவதன டசால்லிக்டகாண்ெவன்,

டநாந்தபடிதய

“ஒன்னு மட்டும் டசால்தறன். இங்தக பாருக்கு மட்டும் அண்ொ டசஸ் வயிறு இல்டல.

எல்லாத்துக்கும்தான். அதுலயும், அர்ச்சனான்னு ஒரு தபய் இருக்கு. அதுக்கு டராம்பதவ” என்று
டசால்லிவிட்டு, பெபெடவன்று ஓடினான். டசால்லிவிட்டு அங்தகதய நிற்கமுடியுமா என்ன?
அப்தபாது திரும்பவும் அவனுக்கு ஒரு அடழப்பு வந்தது, எடுத்ததும் அந்தப்பக்கம்,
“அங்க வந்தானா?” என்று தகட்ெது.
“ஆமா”
“இப்தபா எங்தக தபானான்?”
41

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“டதரியல”
“அப்தபாதவ பிடிச்சிருக்கலாம்ல?”
“டசக்கிள்ல அடிபெ இருந்த அந்தச் சின்ன பிள்டைடய காப்பாத்திட்டு தபாயிட்ொன்”
“அதுக்கு அப்புறம் நீ கவனிக்கடலயா?”
“கவனிச்தசன்”
“அப்தபா பிடிச்சிருக்கலாம்ல”
“முடியல”
“ஏன்”
“நான் இங்க வந்திருக்கிறது, என்ஜாய் பண்றதுக்கு. உங்களுக்கு ஊழியம் பண்றதுக்கு இல்டல.”
“இதுக்கு என்ன அர்த்தம்?”
“என்ன அர்த்தம்னா? உங்களுக்குத் ததடவன்னா நீங்கதை கவனிங்க. எததா தபானா தபாகுதுன்னு
விஷயத்டத டசான்தனன்னு அர்த்தம்”
அந்தப்பக்கம்

என்ன

ஆனததா,

சில

பார்த்துக்குதறன்” என்று பதில் வந்தது.

தநரம்

ஆழ்ந்த

டமௌனம்

நிலவியது.

பின்,“சரி

நான்

“பார்த்துக்கிட்ொ சரிதான்”
“சரி”
“நான்

தபாடன

டவத்திருந்தான்.

டவக்குதறன்”

என்று

அந்தப்பக்கம்

டசால்லும்முன்பு,

தகஷவ்

தபாடன

அவனது மனதில் பல சந்ததகங்கள் வந்திருந்தன. இருந்தாலும், ஒன்டறயும் டவைிக்காட்ொமல்
இருந்தான். சத்யடன இந்த தநரத்தில், இங்கு அவன் எதிர்ப்பார்க்கவில்டல, என்று அவனது
மனது

அடித்துச்

டசால்லியாயிற்று,

டசான்னது.
இனி

எது

நெப்படதப்

எப்படிதயா,
பார்க்க

தகவல்

டசால்லதவண்டிய

தவண்டியதுதான்

என்று

இெத்திற்கு

நிடனத்து,

டமல்ல

அவனுக்குத் ததடவயான உணடவயும், ராட்சசிகளுக்குத் ததடவயான ஐஸ்கிரீடமயும் வாங்கி,
தமடஜடய தநாக்கிச் டசன்றான்.

ஒருவர் காடல மற்றவர் வாரி, சிரித்து, தபசி மகிழ்ந்து, நால்வரும் சாப்பிட்டுக் டகாண்டிருக்க,

அங்கு அவர்கதைாடு பணிபுரியும் மற்றவர்களும் வந்துச் தசர்ந்தனர். சந்ததாஷத்தில் சந்ததாசம்
தசர்ந்தது தபால, இருந்தக் கெலில், அடல பலமாக அடித்து அடனவடரயும் வசியம் டசய்தது.

42

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அப்தபாது ஒலிடபருக்கியில், இப்தபாது அடனவருக்கும், இது சற்று இடைப்பாறுதல் தநரம்.
அவரவர்,

இங்கு

டகாள்ைலாம்.

வந்துவிடுங்கள்.
சரியாக

இருக்கும்

ஆனால்

நாலு

எங்கு

தவண்டுமானாலும்

டசன்று

புடகப்பெங்கள்

மீ ண்டும்,

தென்ஸ்

ப்தைாருக்கு,

டரயின்

தென்ஸ்

ஆரம்பமாகும், என்று

மணிக்கு,

மூன்தற

எடுத்துக்

முக்கால்

அறிவிப்பு

மணிக்கு

தகட்ெதும்,

எல்லாரும்,”யாஹூ” என்று சத்தம் எழுப்ப, சுகன்யாவின் மனம், “பக் பக்” என்று தவகமாக
அடிக்கத் துவங்கியது.

“இப்தபாதும் ஒருதவடை அவன் வந்தால்??”. “திரும்பவும் அதத தபால நெந்துக் டகாண்ொல்”,

அவளுக்தக தான் எதற்காக அவடனப் பற்றி நிடனக்கிதறாம், என்று தகாபம் எழ, இப்தபாது
மட்டும்

அவன்

வந்தால்,

அவடன

எல்லாருக்கு

முன்னும்

நிறுத்தி,

நான்கு

வார்த்டத

நறுக்டகன்று தகட்க தவண்டும் என்று டவறி பிறந்தது. அவன் யாராய் இருந்தால் எனக்கு என்ன?
அவன் டசய்தது தப்புதான். அவனுக்கு அதற்கு தக்கப் பாெம் டசால்லித் தந்தத ஆக தவண்டும்
என்று முடிவு எடுத்தவைாய், உறுதியுென் எழுந்தாள்.

டதாழில்நுட்பத்தின் மாயத் தூரிடககைால் மந்திரித்து விட்ெது தபால, டசல்ஃபி குல்ஃபி, என்று
டபாழுது, 7அப்டப குலுக்கிவிட்டுத் திறந்தது தபால, குப்டபன்று டபாங்கி கடரய, மணி மூன்தற
முக்காடலயும் டநருங்கியது.
சுகன்யா

என்னத்தான்,

அடனவதராடும்

தசர்ந்து

சிரித்தாலும்,

அவைது

மனதில்

வன்மம்

இருந்துக்டகாண்தெ இருந்தது. ஆனால் அது உண்டமயிதலதய வன்மமா(?), இல்டல என்னது(?)
என்று கெவுளுக்குத்தான் டவைிச்சம்.

பாரு துள்ைிக்டகாண்தெ, மற்றவர்கைிெம்,”டஹ டரயின் தென்ஸ். ஜாலி ஜாலி” என்று டசால்ல,

தகஷவ் அர்ச்சனாடவப் பார்த்து சிரித்தான். அவன் ஒரு மார்க்கமாகச் சிரித்தடதக் கண்டு

அர்ச்சனா, டநைிய, அடதக்கண்ெ பாரு,”என்ன ஆச்சு அச்சு, வயிறு வலிக்குதா?” என்று அர்ச்சனா
டநைிந்தடத மட்டும் பார்த்ததால், அவள் அவ்வாறு தகட்கவும்,

அர்ச்சனா, அவைதுக் தகள்விக்கு என்ன பதில் டசால்வது என்று டதரியாமல் விழித்தாள். அடதப்
பார்த்த

தகஷவிற்கு,

அவடை

அந்த

டநாடி

ரசிக்காமல்

இருக்க

முடியவில்டல.

இருந்து

அவனுக்குச் சிரிப்பு அப்பட்ொமாக வந்தது. அவன் சிரித்ததும், அர்ச்சனாவிற்கு,”ஐதயா தபக்கு,

இப்படி இந்த மக்கிப்தபான மூடையுடெய மாக்கான் முன்னாடி, இம்டச படுத்திக் டகால்றாதன!!”
என்று நிடனத்து, தனது எண்ணங்கடை மடறக்க, முகத்டதக் குனிந்துக்டகாண்ொள்.

“எதுக்கு பக்கி இப்தபா சிரிச்சிட்டு இருக்க? அவளுக்கு உெம்பு முடியடலதயான்னு நான் தகட்ொ?
உனக்குச்

சிரிப்பு

வருதா?”

என்று

பாரு

அவனின்

சிரிப்பிற்கு

டதரியாமடலதய வார்த்டதகள் டகாண்டு தபாரிற்கு தயாராக,

என்ன

அர்த்தம்(?)

என்று

43

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நான் எங்க சிரிச்தசன்?” என்றான் கூலாக,
“என்னது நீ எங்க சிரிச்சியா?”
“ஆமா நான் எங்க சிரிச்தசன்?”
“அதெய் உலக மகா நடிப்புொ சாமி! உன்டன எல்லாம் நம்பி எப்படிொ என் நண்பிடய உனக்கு
கட்டி டவக்குறது.?”

“நீ எதுக்கு பாரு, அவடை எனக்குக் கட்டி டவக்கணும்? நான்தான் அவ கழுத்துல கட்ெணும்?”
என்று டபரிதாக பீறிட்டுக்டகாண்டு வந்தச் சிரிப்டப, கட்ொயப்படுத்தி மடறத்து தகட்க,
“சப்பா

முடியடல,

டமாக்டக

டமாக்டக”

என்று

சலித்துக்டகாண்ெபடிதய

டகாண்டிருந்தவள், அருகில் கிெந்த இருக்டகயில் அமர்ந்தாள்.

நின்று

“பார்த்தியா இப்தபா உனக்குத்தான் முடியடல. அங்க அவடைப் பாரு, சும்மா குத்துக்கல்லாட்ெம்
இருக்கா?” என்று அவன் அர்ச்சனாடவ காட்டியதும்,
முகத்டதக் குனிந்து நிற்படதக் கண்ெதும்,

அவள் பக்கம் திரும்பியவள்,

அவள்

“அடிதயய் உனக்காத்தான் நான் இங்க ஒருத்தி தபசிட்டு இருக்தகன். நீ என்னொனா இப்படி
நின்னுட்டு இருக்க?. உெம்பு முடியடலன்னா டசால்ல தவண்டியதுதான?” என்று கத்தவும்,
“உெம்பு முடியலன்னா டசால்லமாட்தெனா?” என்றாள் அர்ச்சனா.
“அப்தபா எதுக்கு, உெம்பு சரியில்லாதது மாதிரி ரியாக்க்ஷன் டகாடுத்த?”
“நான் எங்க டகாடுத்ததன்?”
இடதக் தகட்ெதும் பாருவுக்குத் தடலதய டவடித்துவிடும்தபால இருந்தது.
“அதெய் எங்க இருந்துொ வர்றீங்க டரண்டு தபரும். என்னம்மா பாசம் டபாங்கி வழியுது டரண்டு
தபருக்கும். பாரு டசல்லம் உனக்கு இது எல்லாம் ததடவயா? எவ எவன் எப்படி தபானா உனக்கு
என்னனு இருக்க தவண்ொமா?” என்று தடலயில் டகடவத்தபடிதய புலம்ப,

இப்தபாது தகஷவ்வும், அர்ச்சனாவும் டபக்கப் டபக்க என்று டவைிப்படெயாகதவ சிரித்தனர்.
அடதயும் பார்த்தவள்,”பாரு உன்டனப் பார்த்து உலகதம சிரிக்குது, இந்த மங்கி டசாங்கிகள்
சிரிச்சா என்ன? சிரிக்காம தபானா என்ன? நீ உன் தவடலடயப் பாரு” என அவைது ததாடை

அவதை தட்டிக்டகாடுத்துவிட்ெபின்புதான், இவ்தைா தநரம் ஆகியும் எஸ்.எஸ்-ன் சத்தத்டததய
காணும் என்று உணர்ந்து, அவடைப் பார்த்தாள்.

44

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவள் கண் சுகன்யாடவ தநாக்கிச் டசல்லவும், தகஷவ் மற்றும் அர்ச்சனாவும், அவடைப்
பார்க்க, அங்கு சுகன்யா அவைதுப் டபயருக்கு ஏற்றார் தபால, டசாப்பனத்தில் மூழ்கி இருந்தாள்.
“யம்மா இவ, எப்தபா எப்படி இருப்பான்தன டதரியமாட்டுக்தக” என்று பாரு டசால்லவும்,
தகஷவிற்கு எதுதவா டபாறி தட்டுவது தபால இருந்தது. அவள் இப்படி இருப்பது இது முதல்

தெடவ இல்டல. ஆனால், அவனுக்கு இன்டறக்கு அடிக்கடி இப்படி இருக்கிறாள் என்றால்,

ஒருதவடை ஆஷிக்டக இவளுக்குப் பிடித்துவிட்ெததா என்று தயாசித்தான். அப்படிடயன்றால்
கதிரவன்??

அவனும் தயாசடனயில் இருக்க, அர்ச்சனா, அவடன இடித்துவிட்டு,”நீயும் என்னொ அவடை
மாதிரி கனவுல மிதக்குற, நான் இங்தகதான இருக்தகன்?” என்று முடறக்கவும், நெப்பிற்கு
வந்தவன்,”ஒன்னுமில்டல

ஸ்வட்டி.

சும்மாதான்.

நீ

சிரிச்சா

அழகா

இருக்கியா?

இல்டல

முடறச்சா அழகா இருக்கியான்னு, தின்க் பண்ணிட்டு இருந்ததன்” என்று டசால்லி அவனுக்தக
அவதன 1000வாலா சரடவடிடய டகாளுத்திப்தபாெ, அது அழகாகப் பற்றிக்டகாண்ெது.

அச்சு, அவடன, டமாத்து டமாத்து என்று அடியில் பின்னிடயடுக்க,”அம்மா தாதய என்டன
விட்டிரு” என்று அவன் அலறினால், பாரு,”டஹடயதயா இந்த குரங்குகதைாெ கூட்ெத்துல
மாட்டிட்டு

நான்

படுற

பாடு

இருக்தக!”

பட்டென்று ஒரு அடி டவத்தாள்.

என்று

டநாந்துடகாண்டு,

சுகன்யாவின்

ததாைில்,

இங்கு அச்சு, தகஷவ்டவ அடித்துக்டகாண்தெ இருக்க, “ஸ்வட்டி,

தபாதும் தபாதும், எல்லாரும்
இருக்காங்கதைன்னு பார்க்குதறன். இல்டலன்னா!!” என்று டசால்லி

கண்ணடிக்கவும்,”ஏன்ொ

உனக்கு இப்படிதய புத்தி தபாகுது. அெங்கதவ மாட்டியா?” என்று தமலும் ஒரு அடி டவத்தாள்.

“ஒரு காதலன் காதலிகிட்ெ இப்படி தபசாம, அந்த இெத்துல குண்டு டவடிச்சுது, அடமரிக்க
பிரதமர்

சுற்றுலா

பயணமா

இந்தியா

வந்திருக்காரு,

டபட்தரால்

விடல

ஏறிடுச்சின்னு

தபசுனாதான், பாவம். நான் தபசுறது மாதிரி தபசுனா எல்லாம் ஒன்னும் இல்டல. தவணும்னா

இங்க இருக்குற டமக்ல, எல்லார்கிட்ெயும் காதலிகிட்ெ எப்படி தபசணும்னு, ஓட்டு எடுக்கவா?”
என்று தகட்ெ மறுவினாடி,
“உன்டன

எல்லாம்

ஒன்னும்

பண்ணமுடியாது”

சுகன்யாவிெம் கவனத்டதத் திருப்பினாள் அர்ச்சனா.

என்று

டவட்கத்ததாடு

டமாழிந்துவிட்டு,

இவர்கைது சீண்ெல்கடைப் பார்த்துக்டகாண்டிருந்த, பாருவுக்கு, எதுக்காக, அவ டநைிஞ்சிட்தெ
முகத்டதத் திருப்பினா? இவன் என்ன டசான்னான்? டசான்னதும் எதுக்கு அப்படி டநைிஞ்சா?
இப்படி

எதுவும்

புரியவில்டல

என்றாலும்,

என்னதவா

குரங்கு

ஒன்னும் கிடெக்காத, எண்ணத்ததாடு சுகன்யாவிெம் திரும்பினாள்.

தடலயில்

தபன்

பார்த்து,

45

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

ஆனால் சுகன்யவிற்தகா, அவர்கைது சீண்ெல்கள், அவளுக்கு ஆஷிக்டக நிடனவுபடுத்தின.
அவள், “தப” என்று விழித்துக்டகாண்டு இருக்க, பாரு அவடை மீ ண்டும் இடித்து, டகடயப்

பிடித்து இழுத்துக்டகாண்டு, தென்ஸ் ப்தைாருக்கு டசன்றாள். அவர்கள் டசல்லவும், தகஷ்வ்வும்,
அர்ச்சனாடவச் சீண்டிக்டகாண்தெ டசன்றான்.

டசல்லும் வழியில் பாரு,”ஏன்டி இப்படி இருக்க? வரவர நீ சரிதய இல்டல. எதுக்கு அப்தபா
அப்தபா, கண்டண திறந்துவச்சிட்டு தியானம் பண்றது மாதிரி இருக்க? தபசாம பூ அம்மாக்கிட்ெ,
உனக்கு

தபயடிக்கச் டசால்லதவண்டியதுதான்னு

இருக்கவும்,

நிடனக்குதறன்” என்று

கடித்துக்டகாண்தெ

“நீ ஏன் பாரு, எப்பபாரு சும்மா டதான, டதானன்னு தபசிட்தெ இருக்க?” என்றாள் சுகன்யா.
ஒரு வினாடி அதிர்ந்தப் பாரு,”ஏய் உன்னாலதான் இப்படி இருக்தகன். முன்னாடி நீ பண்ணுடத

எல்லாம், இப்தபா நான் பண்ணிட்டு இருக்தகன். எனக்தக இது நான்தானா அப்படின்னு இருக்கு”
என்று டநாடித்தாள்.

“சரி சரி அழாத, இப்தபா தென்ஸ் ஆெ தபாதவாமா? இல்டல இங்தகதய பஞ்சாயத்து தபசிட்டு
இருப்தபாமா?” என்று சுகன்யா தகட்க,

“உன்கிட்ெ தபசி நான் வாங்கிக்கட்டிக்கவா? யம்மா தாதய, அப்படி ஒரு இதுதவ தவணாம். நாம

தென்ஸ் ஆெதவ தபாகலாம்” என்று டசால்லி, அதற்குப்பின் கப் சிப் என்று வாயில் டபவிக்விக்
தெவிக்டகாண்டு நெந்தாள்.
அவர்கள் அடனவரும் வந்ததும், அங்கு மற்றவர்கள் அடனவரும் குழுமி இருந்தனர்.
அப்தபாது, DJ டமக்கில் சத்தமாக,”Yo!! Yay!! அடனவரும் டரடியா? YUP!! டரயின் தென்ஸ் இஸ்
தகாயிங் டு ஸ்ொர்ட். ஆர் யூ டரடி.டி.டி.டி..!!” என்று உற்சாகத்தில் திடைத்து அடனவடரயும்
அதத உற்சாகம் டதாற்றிக்டகாள்ளும் அைவில் வினவ,
அடனவரும்,”வி ஆர் டரடி!!” என்று கூச்சலிட்ெனர்.
“சத்ததம இல்டலதய!” என்று அவன் டசால்லவும்,
“வி ஆர் டரடி” என்று திரும்பவும், அடனவரும் கூச்சலிட்ெனர் டகாஞ்சம் சத்தத்டத அதிகரித்து.
“இன்னும் தகட்கடலதய” என்று DJ தபாலியாக வருத்தத்டத டவைிப்படுத்தவும்,
அவனது வருத்தம், அங்கு குழுமி இருந்தவர்கடை, வருத்தம் டகாள்ளுபடி டசய்யாமல், தமலும்
தமலும் உற்சாகத்டத வரவடழத்தது.

இப்தபாது அடனவரும், தங்கைால், முடிந்த அைவு சத்தமாக,”வி ஆர் டரடி. டலட்ஸ் ஸ்ொர்ட்”
என்று கத்த,

46

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அங்கு ஆரம்பமாகியது, குத்துப்பாெல்கைின் அணிவகுப்பு. அடனவரும் மகிழ்ச்சியில் திக்கு

முக்காடி, குதித்து, நெனத்டதத் துவங்க, “ஹியர் கம்ஸ், தமாஸ்ட் அடவதெட் டரயின் பார் யு
ஆல். ஜஸ்ட் என்ஜாய்..ய்..ய்” என்று கத்தினான் DJ.

அவன் டசான்ன மறுவினாடி, அவர்கள் அடனவரும் நின்றிருந்த, இெத்தின் தமற்கூடரயில்
இருந்து, தண்ண ீர் பாய்த்து வந்து அடனவடரயும் நடனக்கத் துவங்கியது.
பாரு

துள்ைிக்குதிக்க,

அர்ச்சனா,

தகஷவ்

சுகன்யாவிற்கும்

என

நால்வரும்,

அப்தபாது

உற்சாகம்

சந்ததாஷாமாக

நெனம்

டதாற்றிக்டகாள்ை,
ஆெத்

துவங்கினர்.

அவளும்,
உற்சாக

மிகுதியில், DJவின் வழிநெத்துதலில், அடனவரும், வட்ெமிட்டும், தகாடு தபால அடமத்தும்,
அங்தக இங்தக என கடலந்து ஆெ,

தகஷவ் அர்ச்சனாவிெம், வம்பிழுத்துக்டகாண்தெ, கண்கைால், கடதப்தபசியும், விரல்கைால்,
அவைது முகத்தில் தகாடுகள் கிழித்தும், ஆடிக்டகாண்டிருந்தான்.
பாரு

நின்றுடகாண்டிருந்த

இெத்தில்,

அவளுக்கு

இருவர் நட்பாகிவிெ,மூன்று டபண்களும் ஆடினர்.

தவறு

கம்டபனியில்

இருந்து

வந்திருந்த,

எஸ்.எஸ். இருந்த இெத்திதலா, என்னத்தான் அவள் இருந்தாலும், அவைது மனது, காடலயில்
நெந்த

நிடனவுகைிதலதய

இருந்தது.

பாட்டிற்கு

ஏற்ப

நெனம்

ஆடிக்டகாண்டிருந்தவடை,

திடிடரன்று யாதரா பிடித்துப் பின்பக்கமாக இழுக்க, “ஆஷிக்”தான் என்று எண்ணி, ஒரு புறம்
உற்சாகம் டதாற்றிக்டகாண்ெது.

மறுபுறம், அவனிெம், டபாது இெத்தில் இப்படியா நெந்துக்டகாள்ை தவண்டும் என்று நாலு
வார்த்டதக்

தகட்டுவிெதவண்டும்

என்று

முயன்றதபாது, அவைால் முடியவில்டல.

மனம்

துடிக்க,

அவடன

உதறிதள்ைி

விடுபெ

பிடி இன்னும் இன்னும் என்று இறுகிக்டகாண்தெ இருந்தது. அதில் தகாபம் டகாண்ெவைாய்,

அவனது காலில் உடதக்கவும்,”தஹய் அறிவில்டல உனக்கு” என்று அவைதுக் காதில் ஒரு
குரல், படு தகாரமாகக் தகாபமாகக் தகட்ெது.

அந்தச் சத்தத்தில், அது ஆஷிக் இல்டல என்று உணர்ந்தவள், அவனிெம் இருந்து தப்பிக்க

எண்ணி குரடல எழுப்ப முயல, அவைது வாடயப் டபாத்தியவன்,”என்னடி அவ்தைா டபரிய

அழகு ராணியா நீ” என்று கூறிக்டகாண்தெ அவன் அவைது ஒருக்டகடயப் பின்பக்கமாக
இழுத்து முறுக்க, அவளுக்கு வலியில் உயிர் தபானது. அவதனாடு தசர்ந்து அவனது நண்பர்கள்
இன்னும் நான்கு தபர் சூழ்ந்துக்டகாள்ை,

இப்தபாது, இவள் மட்டும் நடுவில், இவடைச் சுற்றி ஐந்து தபர் என்று நின்றுக்டகாண்டிருந்தனர்.

அதில் இவைது வாடயப் டபாத்திக்டகாண்டு இருந்தவன், இன்னும் அதத நிடலடமயில் இருக்க,
சுற்றி நின்று டகாண்டிருந்ததில் ஒருவன், மற்றவனிெம், நெனம் ஆடிக்டகாண்தெ,

47

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“மச்சி பட்சி சூப்பரா இருக்தக.” என்றான்.
“ஆமாம்ொ. இந்தப் பட்சிதான்ொ நான் அப்தபாதத டசான்தனதன. என் மனடச டகான்னுட்டு
இருக்கான்னு அவதான். இங்க இவடைப் பார்த்ததுதம பிடிச்சிட்டு” என்று முகத்தில் டஜாள்ளு
வடிய, கண்கைில் தகவலமானப் பார்டவயுென் அவடை டநருங்கி, பல்டலக் காட்ெ,

அவன் குடித்திருந்ததால், அதன் டநடி சுகன்யாவின் முகத்தில் பட்டு அவடை முகத்டதச்
சுைிக்க டவத்தது.

“என்டனப் பார்த்ததும் முகத்டதச் சுைிக்குறா மச்சி” என்று அவன் தவதடனயில் டசால்வது
தபால மற்றவர்கைிெம் டசால்லி நடிக்கவும்,
அவடைப் பிடித்துக்டகாண்டிருந்தவன்,”அதுனால என்ன மச்சி, நச்சுன்னு ஒன்னு டகாடுத்தா,

முகத்டதச் சுைிக்க மாட்ொ, எங்களுக்கு எந்தவிதப் பிரச்சடனயும் இல்டல. உனக்கு எப்படி?”
என்று வினவினான்.

உெதன மற்றவர்களும், எங்களுக்கு எந்தவிதப் பிரச்சடனயும் இல்டல என்று தங்கைது தரப்பு
தகவலமான அபிப்பிராயத்டதயும் அள்ைிவிெ,

சந்ததாஷத்தில் இைித்துக்டகாண்தெ அவன், அவடை இன்னும் டநருங்கி, முத்தம் டகாடுப்பது
தபால வந்தான். அவன் வரவும், ஸ்வப்னா, அவடைதய இெப்புறம் வலப்புறம் என்று ஆட்ெ,
பிடித்துக்டகாண்டிருந்தவனின் பிடி இன்னும் பலமானது.
அங்கு நெக்கும் இந்தக் கதைபரத்டத கவனிக்கும் நிடலயில் யாரும் இல்டல. ஏடனன்றால்
எல்லாரும்

அவரவர்

முடியவில்டலதய.

உலகில்

சஞ்சரித்துக்

டகாண்டு

இருந்தனர்.

சத்தமிெவும்

அந்த தநரத்திலும், அவள் ஆஷிக்டக நிடனத்து, மனதில் அர்ச்சடன டசய்துக்டகாண்டிருந்தாள்,

இந்தப்படுபாவி அப்தபாதத அப்படி நெக்கப்தபாய்தான், இப்தபா இப்படி நெக்குது. இல்டலன்னா
நான் பாட்டுக்கு என் வழில நார்மலா இருந்திருப்தபன். அப்தபா மட்டும் வந்து வந்து ொர்ச்சர்
பண்ணிட்டு,

இப்தபா

டதரியடலதய!!

எனக்கு

ஒரு

ஆபத்துன்னு

வரும்தபாது

மட்டும்

எங்கப்தபானான்தன

அவனவனுக்கு அவன் அவன் பிரச்சடனதான் முக்கியம். இந்தப் பாரு, அர்ச்சனா எல்லாம் எங்க

தபாச்சிதுங்க, அதெய் தகஷவா, எங்கொ தபான? அர்ச்சனா இருந்தா இவனுக்கு தவற யாருதம
கண்ணுக்குத்

டதரியமாட்ெங்கதை!!

என்று

நிடனத்துக்டகாண்டிருந்த

தநரம்,

அவைது

மூடை,”சுகன் உனக்கு தவற யாரும் இப்தபா உதவிக்கு வரமாட்ொங்க, நீதான் உனக்கு டஹல்ப்
பண்ணனும்.” என்று டசால்லிக்டகாண்டு, அவடை டநருங்கி வந்தவடனப் பார்த்தாள்.

48

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவதனா, “என்னடி அப்தபாதத, எவதனா ஒருத்தன் கூெ மட்டும் சும்மா இைிச்சிட்டு இருந்த,
இப்தபா என்கிட்தெ அப்படி இைிச்சிட்டு இரு பாப்தபாம்” என்று டகக்கலித்துச் சிரித்தான்.
சுகன்யா, இருந்த டதரியத்டத எல்லாம் ஒன்று திரட்டி, தனது காடல எடுத்து, பின்னால்
பிடித்துக்டகாண்டு

இருந்தவனின்,

முட்டில்,

உடதக்க

அவடைப் பிடித்து இருந்தவனின் பிடி, தைர்ந்தது.

எண்ணி,

காடலத்

தூக்க,

அதற்குள்,

அடுத்த வினாடியில், அவனது பிடி டமாத்தமாக அவடை விட்டு நீங்கியது. அவளும், அவடைச்
சுற்றி இருந்தவர்களும், அது யார்(?) என்று திரும்பி பார்ப்பதற்குள், “சத்தியன்” அந்த இெத்டத
விட்டு மடறந்து இருந்தான்.
அவடைப்

பிடித்துக்டகாண்டு

இருந்தவன்,

தடரயில்

சுருண்டு

உட்காரவும்,

சுகன்யா,

சுதாரித்துக்டகாண்டு, தன்டன டநருங்கி வந்தவனின் டகடய பிடித்துத் தனது பலம் டகாண்ெ
மட்டும் கடித்துவிட்டு, அங்கிருந்து நகன்றாள்.

கீ தழ உட்கார்ந்தவடன தநாக்கி மற்றவர்கள், குனிய, சுகன்யா கடித்த வலியில், இவன் உயிர்
தபாகிற அைவுக்குத் துடிக்க, அவர்கடைச் சுற்றி இருந்தவர்கள் சிலர், இப்தபாது இவர்கடைப்
பார்க்கத் துவங்கினர்.

கூட்ெத்தில் இப்தபாது இருந்த அடனவருக்கும் இது பரவ, அடனவரும் கீ தழ உட்கார்ந்து
இருந்தவடனப் பார்க்கத் திரும்பினர். அவனது வாயில் ரத்தம் பீறட்
ீ டுக் டகாண்டு வந்தது.

“என்ன ஆச்சு? என்னொ ஆச்சு?” என்று அவனதுக் கூட்ொைிகள், கிெந்தவடன தநாக்கி பயத்தில்
கத்த,

இப்தபாது

அங்கு

என்னத்தான்

முதலில் இருந்த உற்சாகம் இல்டல.

பாட்டு

ஓடிக்டகாண்டு

இருந்தாலும்,

அடனவருக்கும்

பாரு, அர்ச்சனா தகஷவ் மூவரும் என்ன நெக்கிறது என்று புரியாமல், இப்தபாது ஒருவடர

மாற்றி ஒருவடரத் ததெ, அர்ச்சனா பாருடவக் கண்டுக்டகாண்ொள். உெதன தகஷவ்வுென்

அவடை டநருங்கியவள், “என்னடி ஆச்சு, எஸ்.எஸ் எங்தக? உன்கூெத்தான இருந்தா?” என்று
பெபெப்புென் தகட்கவும்.,
தகஷவ்

அவர்கள்

அருகில்

இருந்தவர்கைிெம்

என்னடவன்று

விசாரித்தான்.

அவர்கள்

டசான்னடதக்தகட்டு, பாருவும், அர்ச்சனாவும் பயந்துவிெ,”ஐதயா எஸ்.எஸ்க்கு ஏதாவது ஆகி

இருக்குதமா, அவடைத்தான் காதணாம். தகஷவ் எனக்கு உண்டமயாதவ பயமா இருக்கு” என்று
டசால்லிய பாருவின் கண்கைில் நிமிெத்தில் கண்ண ீர் துைிர்க்கத் துவங்கியது.

அவர்கள் இருவடரயும் ஒரு இெத்தில் ஒதுங்கி நிற்கடவத்துவிட்டு, தகஷவ், சுகன்யாடவத்

ததடி, கூட்ெத்தில் அடலதமாதினான். அது டகாஞ்சம் டபரிய இெம் என்பதால், டகாஞ்சம்

சிரமப்பட்ொலும், அவனுக்கு மிகவும் பழக்கப்பட்ெ இெம் என்பதால், அவன் தவகதவகமாக

49

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

முன்தனறி கூட்ெத்டதக் கிழித்துக்டகாண்டு, டசன்று பார்க்க, அவன் கண்கைில் எஸ்.எஸ்.
டதன்படுதவனா(?) என்று இருந்தாள்.
மீ ண்டும் கூட்ெத்தில், அவன் அலச, அடிப்பட்டுக்கிெந்தவடன, சிலர் தூக்குவது டதரிந்தது.
ஒருவினாடி அங்கு எட்டிப் பார்த்தவன், பின் DJவின் அருகில் டசன்று, அவனிெம் அறிவிப்பு
டகாடுக்கச் டசான்னான்.

அவன் அறிவிப்பு டகாடுக்கதவண்டி, ஓடிக்டகாண்டிருந்தப் பாட்டெ நிறுத்தி, அடனவடரயும்
வழிவிட்டு

இருக்கச்

டசால்ல,

அடனவரும்

அதுதபாலதவ

டசய்தனர்.

பின்னர்,

சுகன்யாடவத் ததெ, அங்கு ஒரு ஓரத்தில், அவள் நின்றுக்டகாண்டிருப்பது டதரிந்தது.

தகஷவ்

அவடை பார்த்தவன் கண்கைில் அவனுக்குத் டதரிந்தது, அவன் வாழ்நாைில் ஒருவினாடி கூெ
எதிர்ப்பார்க்காதது!!
காதல் – 5:
“சுற்ேத்தில் மதைச்சாரல்
தீண்டி வருடும்பபாதும்,

மின்னடலன மின்சாரம்
பாய்ந்து வந்தாலும்,

டஜன்ம டஜன்ம உேவாய்
கண்களில் நீ மட்டுபம

டதரிகிோய் எனது உயிராய்!!”
கூட்ெத்தில் இருந்து நழுவிய சுகன்யாவிற்கு, கண்ணு மண்ணு டதரியாமல் தகாபம் வந்தது.
யார் மீ ததா உள்ைடவ எல்லாம், அவள் மீ தத வந்து மண்டிவிெ, ருத்தரதாண்ெவ
இருந்தாள்.

எத்தடன

எத்தடனதயா

சந்தித்தவளுக்கு,

இன்று

நெப்படவ

நிடலயில்
எல்லாதம

விதனாதமாகவும், எரிச்சடல, லாவா குழம்புகடைப் தபால டகாப்பைித்துக் டகாண்டிருந்தன.

இடவ எல்லாவற்றிற்கும், முக்கிய காரணம் ஆஷிக்தான், அவன் மட்டுதம காரணம். அவன்
அவன் அவன் மட்டும்தான். தவறு யாரும் இல்டல. இருந்தும், காடலயில் அவதனாடு இருந்தத்
தருணங்கள்

அவடை

முடியவில்டல.
அடவ

ஒருவித

மடழச்சாரடல

அவடை, மனதில் அரித்தப்படி, டதாந்திரவு

வசிச்

டசல்வடத

அவைால்

டசய்துக்டகாண்தெ இருந்தது.

தசர்ந்துக்டகாண்டு அவடைக் டகால்ல, அவள் விகாரமாகச் டசயல்பட்ொள்.

தடுக்க

எல்லாம்

தகஷவ் அவடைத் தூரத்தில் இருந்துப் பார்த்ததபாது, அவனுக்கு அவள் சாதாரணமாக நிற்பது

தபாலதான் ததான்றியது. ஆனால் இப்தபாததா, அப்படி இல்லதவ இல்டல. ஏடனனில், அவள்
எவதனா

ஒருவடன

அடித்துத்

துடவத்துக்

டகாண்டிருந்தாள்.

அவள்

நின்றது

சற்தற
50

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

ஒதுக்குப்புறமாக, அடனவரின் கண்கைிலும் இருந்தும் டகாஞ்சம் மடறந்து நிற்பது தபாலவும்,
அதத மாதிரி அவைது முதுகு புறம் மட்டுதம டதரிந்ததால், யாருக்கும் அவள் இப்படி ஒரு
காரியம் டசய்துக் டகாண்டிருக்கிறாள் என்பது டதரியவில்டல.
அவைின்

அருதக

டசன்ற

தகஷவ்,

பாய்ந்து

அவடைப்

எஸ்.எஸ்.? என்ன ஆச்சு உனக்கு??” என்று அதட்ெ,

படித்து,”என்ன

பண்ணிட்டு

இருக்க

“என்டன விடு தகஷவ். இவன் இவன் இவடன எல்லாம் சும்மாதவ விெக்கூொது.” என்று
ஆதவசத்தில் டசான்னவைின் குரலில் மட்டும் சத்தம் குடறந்து இருந்தது.
“விடு எஸ்.எஸ் அவடன? டசான்னா தகளு”
“விெமாட்தென். இவன் எல்லாம் இந்த நாட்டுல என்ன, இந்த உலகத்துல இருக்குறதத பாவம்.”
“அெ விடு எஸ்.எஸ். அப்படி என்ன தப்பு பண்ணிட்ொன் இவன்?”
“என்ன பண்ணடல இவன். இங்க வர்ற டபாண்ணுங்ககிட்ெ எல்லாம் தப்பா நெந்துக்கிறான்.
தண்ணி

அடிக்குறதத

கூொது.

இருக்கிறவங்கக்கிட்ெ தப்பா நெந்தா?”

அடதயும்

டபாது

இெத்துல

பண்ணிட்டு,

சுத்தி

“அதுதான் யாருக்கும் ஒன்னும் ஆகடலதய. நாம இவடன தபாலீஸ்ல டசால்லிக்டகாடுக்கலாம்”
என்று டசால்லிக்டகாண்தெ அவைது கரத்டதப் பிடித்தான்.
முன்னர்

சுகன்யாவிெம்

ஆசாமிதயா,

தில்லாக

குடிப்தபாடதயில்

நெந்துக்டகாண்டு,

இருந்ததால்,

நிடலக்குடலந்தபடி நின்றுக்டகாண்டிருந்தான்.

இப்தபாது

அடிவாங்குவதுகூெ

அடிவாங்கிக்டகாண்டிருந்த
உடறக்காமல்,

டதாய்ந்து

ஆனால் அவள் விட்ெபாடில்டல. அவன் முகத்தில் இதுவடரப் பாத்திராதக் குரூரத்டதக் கண்ெ,

தகஷவ், வலுகட்ொயமாக அவடன அவைிெம் இருந்துப் பிரித்தான். அவைது தகாபம் தனியதவ
இல்டல.

“விடு தகஷவ், விடு தகஷவ்” என்று இப்தபாது அவைது சத்தம் அதிகமாக, அங்கு சுற்றியிருந்த
அடனவரும் அவர்கடைப் பார்க்கத் துவங்கினர்.

அதடன உணர்ந்தவன், யாடரதயா அடலப்தபசியில் டதாெர்பு டகாள்ை, அந்தப் பக்கம் “சரி”
என்று

டசால்லி,

தமலும்

சில

தகவல்கடைச்

டசால்லவும்,

பத்திரமாக ஒரு ப்டரதவட் அடறக்குள் அடழத்துச் டசன்றான்.

அவடை

பிடித்துக்டகாண்டு

வழிடநடுக, சுகன்யாவின் மனம், டகாதிநிடலயில் தான் இருந்தது. அப்படி இருக்கதவ, அவள்

அவர்கள் டசன்ற அடறடய கவனிக்கவில்டல. தகஷவ், மீ ண்டும் அச்சுவிற்கு அடழத்து, தவறு
ஒன்றும் டசால்லாமல்,

51

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“டரண்டு தபரும், அடற எண் ##க்கு வாங்க” என்றான்.
“எதுக்கு தகஷூ?” அர்ச்சனா பெபெத்த குரலில் தகட்கவும்,
“நீங்க வாங்க முதல்ல, அதுக்கு அப்புறம் தபசிக்கலாம்”
“சுகன்யாடவப் பார்த்தியா?”
“பார்த்தாச்சு”
“அவளுக்குத்தான் ஏதாவது பிரச்சடனயா?”
“ஆமா டகாஞ்சம் பிரச்சடன.! நீங்க வாங்க முதல்ல. நீங்க டரண்டு தபரும் நிக்குற இெத்துல
இருந்து இெதுப்பக்கமா வந்து, திரும்பவும் இெதுப்பக்கமாக வந்தா அடற இருக்கும்”

“என்ன ஆச்சு தகஷூ. எதுனாலும் டசால்லு. இங்க எல்லாரும் என்ன என்னதவா டசால்றாங்க.
டராம்ப டராம்ப பயமா இருக்கு”

“பயப்படுற அைவுக்கு ஒன்னும் ஆகடல”
“அவளுக்கு எதுவும் ஆகடலதய(?)”
“ஒன்னும் ஆகடல ஸ்வட்டி.”

“எப்படி ரூம் கிடெச்சுது.?”
“இங்க தவடலப்பார்க்குற நண்பன் ஒருத்தன்கிட்ெ இருந்து தகட்டு வாங்கிருக்தகன். ஜஸ்ட் ஒரு
ஒருமணிதநரம்.

அவ

ரிலாக்ஸ்

ஆனதும்

கிைம்பிறலாம்.

எல்லாகிட்டெயும் நான் தபசிக்கிதறன். நீங்க வாங்க”

நம்ம

ஆபீஸ்ல

உள்ைவங்க

“சரி தகஷூ இருந்தாலும் பயமாத்தான் இருக்கு” என்று டசால்லிவிட்டு தபாடன டவக்க, பாரு
அச்சுவிெம்,

“என்னடி ஆச்சு? சுகன்யாவுக்கு என்ன ஆச்சு” என்று பெபெத்தாள்.
“எனக்கும்

டதரியடல

டசான்னதும்,

பாரு.

தகஷ்வ்

நம்மடை

###

அடறக்கு

வரச்டசால்றான்”

என்று

“அப்தபா ஏததா டபரிய பிரச்சடன தபால அச்சு. எனக்கு டராம்ப பயமா இருக்கு. அவங்க வட்ல

தவற, அத்டத, மாமா, ப்ரணத்,
ீ டவண்பான்னு எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. இப்தபா தபாய் என்ன
என்னதவா நெக்குது.”

“ஒன்னும் இருக்காது பாரு. அதான் தகஷவ் இருக்கான்ல”
52

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“இருக்கான்.

ஆனா

இருந்தாலும்.

கூொததான்னு ததாணுது.”

எனக்கு

என்னதவா

இன்டனக்கு

இங்க

வந்திருக்கதவ

“ஏன் பாரு?”
“இன்டனக்குக் காடலயில இருந்தத அவ சரியில்டல அச்சு. எததா தவற்றுகிரகத்துல இருந்து
வந்தது மாதிரிதய நெந்துக்குறா!”

“கவடலப்பொத மச்சி. வா அவடைப் தபாய் பார்ப்தபாம்”
“உனக்தக டதரியும்தான, அவ எப்படி வாய் ஓயாம தபசிட்டு இருப்பான்னு” என்று பாருவும்
அவைது

பயத்டத

டவைிப்படுத்திக்டகாண்தெ

இழுத்துக்டகாண்டு டசன்றாள்.

இருக்க,

அச்சு

அவைின்

டகடயப்

பிடித்து

அங்கு உள்தை நுடழந்தச் சுகன்யாவிற்கு முதலில் எதுவுதம புரியவில்டல. உள்தை டசன்று,
அங்கு கிெந்தக் கட்டிலில் அவடை உட்கார டவத்தவன், தமடஜயில் இருந்த பாட்டிலில்
இருந்தத் தண்ணடர

அவளுக்குக் குடிக்கக்டகாடுத்தான்.

அவதைா அடத வாங்காமல்,”எப்படி நெந்துக்கிட்ொன் டதரியுமா தகஷவ். டபாறுக்கி. ராஸ்கல்”
என்றாள் தவகத்ததாடு,

“அவடன விட்டுத்தள்ளு எஸ்.எஸ். எவன் எப்படி தபானா நமக்கு என்ன?”
“அப்படி எல்லாம் விடுறதுனாலதான் தகஷவ், எல்லாருக்கும் டகாழுப்பு அதிகமாகுது.”
“அதுக்கு இப்தபா என்ன பண்ணதபாற?”
“எங்க அப்பாக்கு தபான், பண்ணி தகஸ் டகாடுக்கலாம்னு இருக்தகன்.”
“அப்படி பண்ணிட்ொ?”
“இதத

மாதிரி

இன்டனாரு

இெத்துல

நெக்கும்தபாது

அவங்க

பயப்படுவாங்கள்ை!”

என்று

டசான்னதுதான் தாமதம், தகஷவ் சிரிக்கத் துவங்கினான்.
அவன் சிரிப்படதக் கண்டு டகாதித்தவள்,”இப்தபா எதுக்கு இந்தப் புழுத்தச் சிரிப்பு?”
“இல்டல. இந்த மாதிரி நெந்துக்குறவங்க எல்லாம், என்ன பண்ணுனாலும் திருந்தமாட்ொங்க
எஸ்.எஸ். டகாஞ்சம் டபாறுடமயா இரு. நாம இங்க வந்தது என்ஜாய் பண்றதுக்குத்தான்.
அதுக்கு தமல எடதயும் தயாசிக்காத” என்றான்.

“சரி” என பட்டென்று டசான்னவள், முகத்தில் மட்டும் அடத சற்றும் ஏற்கவில்டல என்று

அவளுடெய டவறுப்பு அப்பட்ொமாகத் டதரிந்தது. அப்படிதய சற்று அடறடய சுற்றிப் பார்த்தாள்.
53

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

பார்த்துக்டகாண்தெ,”இப்தபா

எதுக்கு

இங்க

வந்திருக்தகாம்”

மாற்றியதத டகாஞ்சம் டவற்றி என்று நிடனத்தக் தகஷவ்,

என்று

தகட்க,

அவள்

தபச்டச

“சும்மா டகாஞ்ச தநரம் ரிலாக்ஸா இருக்கலாம்னுதான். நீ தவற டகாஞ்ச தநரத்துல எங்கடை
பயமுறுத்திட்ெ”

“பாருவும் அச்சுவும் எங்க?”
“சப்பா இப்பவாவது தகட்கத் ததாணுச்தச”
“ஏன் அப்பிடி டசால்ற? அவங்கடை எங்க?”
“சும்மாதான். அவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க”
“சரி. நான் சீக்கிரம் கிைம்பணும். ப்ரணத்
ீ தவற டபக் தகட்ொன்”
“கிைம்பலாம். ஆனா ஒரு அடர மணி தநரமாவது இங்க இருப்தபாம்”
“சரி. டரண்டு தபடரயும் சீக்கிரம் வரச்டசால்லு” என்று டசால்லியவள், ஒரு ஓரத்தில் கீ தழ
கிெந்தக் கயிறுகடைக் கண்ெதும், காடலயில் ஆஷிக் தனதுக் டகயில் கட்டியிருந்தது என்று
புரியதவ, அடறடயச் சுற்றிலும் மீ ண்டும் ஒரு தநாட்ெம் விட்ொள். பின்,

“தகஷவ், வா கிைம்பலாம். ஒரு நிமிஷம் கூெ என்னால இந்த அடறயில இருக்கமுடியாது”
என்று அவள் தீர்க்கமாகச் டசால்ல,
“என்ன ஆச்சு திடீர்னு”
“ஒன்னும் ஆகடல. கிைம்பு”
“அடரமணி தநரம் டகாஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ொ இரு. சுகன்.”
“முடியாது”
“என்ன பிரச்சடன உனக்கு?”
“எனக்கு ஒன்னும் இல்டல. நீ கிைம்புறியா இல்டல நான் மட்டும் கிைம்பவா?”
“டகாஞ்சம் இரு சுகன். எதுக்கு எடுத்தாலும் ஏன் இப்படி சுடு தண்ணில காடல வச்சது மாதிரி
இருக்க. அதுனாலதான் பிரச்சடன வருது.”

“எதுதவணும்னாலும் வந்துட்டு தபாகட்டும். என்னால இங்க இருக்கமுடியாது. அவ்தைாதான்”
என்று டசால்லிவிட்டு, கட்டிலில் இருந்து எழுந்து, வாசடல தநாக்கி நெக்க, தகஷவ் ஒன்றும்

54

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

டசய்யாமல் அவள் தபாக்கில் எதுவும் டசய்யட்டும் என்று நிடனத்து விட்டுவிட்ொன். அவனுக்கு
அவைின் நெவடிக்டக எதுவும் பிடிபெவில்டல.
சுகன்யா கதடவத் திறக்கவும், அங்கு பாருவும், அச்சுவும் வரவும் சரியாய் இருந்தது.
பாரு உெதன,”என்னடி ஆச்சு? என்ன என்னதவா டசால்றாங்க எல்லாரும்” என்று தகட்க,
“என்ன நெந்துச்சின்னு அப்புறமா டசால்தறன். வா நாம தவற எங்தகயாவது தபாகலாம்”
“எங்க தபாறது?” என்று பாரு தகட்டுக்டகாண்டிருக்கும்தபாதத, தகஷவ் அச்சுவிெம் டசய்டகயில்,
அவடை உள்தை கூட்டிட்டு வாங்க என்று டசால்ல,

“இவ்தைா தநரம் அங்தக இங்தகன்னு ஓடி, எனக்கு டராம்ப ெயர்ொ இருக்கு எஸ்.எஸ். தகஷவ்
டகாஞ்ச தநரம் டரஸ்ட் எடுத்துட்டு தபாகலாம்னு டசான்னான். சப்பப்பா என்னடவாரு ஆட்ெம்.”

என்று டசால்லி அச்சு,”தஹ பாரு நீயும் டராம்ப ெயர்ொ இருக்குன்னு டசால்லிட்டு இருந்திதய”
என்று பாருடவயும், சுகன்யாடவயும் தசர்த்து இழுத்துக்டகாண்டு உள்தை டசல்ல,
தகஷவ் அவடைப் பார்த்துக் கண்ணடித்தான்.
அவனின் டசய்டகடயக் கண்ெவள்,”நாங்க எல்லாம் யாரு என்பது தபால ஒரு பார்டவடய
அவன்மீ து வச”

அடதப்

பார்த்து,

அவன்

முகத்தில் அவளுக்தக மட்டுதம

டதரியும்படி மலர்ந்த

அவைது முகத்திலும் அவனுக்கு மட்டுதம டதரியும்படி மலர்ந்தது.

புன்னடக,

“நான் உள்தை வரடல” என்று எஸ்.எஸ். டசால்லவும்
“இப்தபா உள்தை வந்தா என்னவாம்?” என்று பாரு தகட்ொள்.
“வரமுடியாது அவ்தைாதான் பாரு. சும்மா எடதயாவது டசால்லி, இல்டலன்னா தகட்டு என்டன
டவறுப்தபத்தாத”
“நான்

உன்டன

ஒன்னும்

பண்ணடல.

வந்து

டகாஞ்ச

தநரம்

டசால்லிவிட்டு அங்கு கிெந்த நாற்காலியில் அமர்ந்துடகாண்ொள்.
அடனவரும்

அவளுக்கு

எதிராகதவ

இருக்கதவ,

அவர்களுென், அந்த அடறயில் இருக்க தநர்ந்தது.

தவறு

உட்காரு”

என்று

வழியில்லாமல்,

பாரு

எஸ்.எஸ்.

பின்தனாக்கிச் டசல்லவிருந்த எண்ணங்கடை முயன்று கட்டுப்படுத்திக்டகாண்டு, முன்னாள்
டசல்லடவத்து, ஒன்றும் தபசாமல் அமர்ந்து இருந்தாள்.

55

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவர்கள் அடமதியாக இருக்கவும், தகஷவ், அச்சுவிெம், கண்கைால் டவைிதய டசன்றுவிட்டு
வருகிதறன் என்று டசால்லி, டவைிதய நெந்தான்.
அவன் டசல்வடத பார்த்தப்பின்பும், எஸ்.எஸ். எதுவும் டசால்லவில்டல. அவைின், மனது
டகாஞ்சம் தன்னிடல வருவது தபால இருந்தது. இருந்தாலும், இனிதமல் இப்படி யாராவது

நெந்துகிட்ொ கண்டிப்பா தபாலீஸ்கிட்ெ பிடிச்சி டகாடுக்கணும் என்று மட்டும் உறுதி எடுத்துக்
டகாண்ொள்.

டவைிதய டசன்ற தகஷவ், டவைிதய எப்படி இருக்கிறது? என்று கவனித்தான். அவனுென்
பணிபுரிபவர்கள்,

“இப்தபாது எஸ்.எஸ்க்கு எப்படி இருக்கிறது” என்று தகட்க,
“பராவாயில்டல. ஆனா இன்னும் டகாஞ்ச தநரத்துல நாம கிைம்பலாம். இல்லன்னா டராம்ப
இருட்டிரும். அவகிட்ெ எடதப் பத்தியும் தகட்கதவண்ொம்” என்று டசால்லி,

பின்“அந்த டரண்டு டபயனுக்கும் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கைா?” என்று தகட்ொன்,
“ஒருத்தனுக்கு
இப்தபா

அவங்க

டகாஞ்சம்

மயக்கமாகி
கூெ

ரத்தம்

இருக்கான்.

இருந்த

மற்ற

டவைிதயறுனது,

இன்டனாருத்தன்

மூணு

தபரும்கூெ

ப்ைஸ்

குடிதபாடதயில

இன்னும்

அதத

இருந்ததுனால,

குடிதபாடதலதான்

மாதிரிதான்

இருக்காங்க.

கிெக்கான்.

இன்னும்

டதைியல” என்று ஒருவன் டசால்லவும், தகஷவ் அவர்கள் அடனவரும் இருக்கும் இெத்திற்குச்
டசன்றான்.

அங்கு மயக்கமாகிக் கிெந்தவடனப் பற்றி, அங்கு இருக்கும் மருத்துவரிெம் தகட்க, அவர்
விவரித்தடதக்

தகட்தெ,

அது

“சத்யன்”தான்

என்று

டதரிந்தது.

டவைிதய வந்தவன், ஒரு எண்ணிற்கு மீ ண்டும் அடழத்தான்.

நிமிெமும்

தாமதிக்காமல்

“என்ன நெக்குது இங்க?” என்று அவன் தகட்க,
“என்ன ஆச்சு?”
“என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீ ங்க?”
“என்ன டசால்ல வர்ற?”
“நான் தபசுனா தவற யாடரப் பத்தி தபசுதவன்?”
“டசால்லு”
“என்ன டசால்லணும்?”
56

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நீதான் தபான் பண்ணுன”
“நான் டசான்னதுக்கு அப்புறமும், இப்படி அஜாக்கிரடதயா இருக்கமுடியும்னு நிரூபிச்சிட்டீங்க.
இல்ல!!”

“என்ன நெந்துதுன்னு டசால்லு முதல்ல”
“அவன் திரும்பவும், இங்க வந்திருக்கான்.”
“நீ அங்கதான இருக்க. நீ ஏதாவது பண்ணிருக்க தவண்டியதுதான?”
“இடததய டசால்லிட்டு இருந்தா ஒன்னும் டசய்யமுடியாது.”
“சரி இப்தபா என்ன பண்ணனும்னு டசால்ற.?”
“ஒன்னு நீங்க ஏதாவது பண்ணனும். இல்டலன்னா நானா ஏதாவது பண்ணதவண்டி இருக்கும்.
உங்களுக்தக டதரியும் நான் நிடனச்சா, எடதயும் பண்ண தயங்கமாட்தென்னு”

ஒருபக்கம் அந்த பக்கத்தில் இருந்தவருக்கு, டகாஞ்சம் மனது சஞ்சலித்தாலும், இது அவசர
கதியில் டசய்யும் தவடல இல்டல என்று புலப்பெதவ,

“டகாஞ்சம் டபாறுடமயா இரு. அவசரப்பட்டு எடதயும் பண்ணிறாத. இப்படித்தான் பலதெடவ
உன்னால பல காரியங்கள் டசாதப்பிருக்கு”

“அது என்னால இல்டல. உங்கதைாெ திமிருனால.”
“”என்ன தவணும்னாலும் டசால்லிக்தகா. இப்தபா என்ன பண்ணும்னு டசால்லு”
“இதுக்கு தமல அவன் டவைிய இது மாதிரி சும்மா சுத்தக்கூொது. அதுக்குத் ததடவயான
விஷயத்டதப் பண்ணுங்க. அதுவும் அவன் பண்றடத எல்லாம் பார்த்துட்டு இன்னும் சும்மா
இருப்தபன்னு நிடனச்சா. அது அடுத்த முட்ொள்தனம்.”
“ஹம்” என்றவுென்.
“என்

டபாறுடமடய

டராம்ப

தசாதிக்காம

நெக்குறது,

டசால்லிவிட்டு தபாடனக் தகாபத்தில் டவத்தான்.

உங்கக்

டகல

இருக்கு”

என்று

அப்தபாது, உென் பணிபுரிபவன் ஒருவன், அவனது அருகில் வந்து,”என்னொ தகாபமா தபசுனது
தபால இருக்கு? இன்னும் என்ன ஆச்சு?” என்று தகள்வி எழுப்ப,

“ஒன்னுமில்டலொ. நான் தபாய் சுகன்யாடவ பார்க்குதறன்” என்று டசால்லி, அவர்கள் புறம்
டசன்றான்.

57

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவன் டசன்றதபாதும், முன்னர் என்ன நிடலடமயில் மூவரும் இருந்தனதரா, அதத தபாலதான்
இருந்தனர்.
அது அவனுக்கும் டகாஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தது.
இன்னும்

டகாஞ்சம்

அடனவதராடும்

தநரம்

தசர்ந்து,

இருந்தவர்கள்,

ஆபிஸிற்கு,

துள்ைல், சற்தற குடறந்து இருந்தது.
சுகன்யாவிற்தக, அந்த

சூழல் சற்றும்

பாட்டெ ஒலிக்கச்டசால்லி தகட்க,

வந்த

டமல்ல

தவனில்

பிடிக்காததால்,

சுகன்யாவுென்

கிைம்பினர்.

கிைம்பி,

வரும்தபாது

மற்ற

இருந்தத்

தவடன ஓட்டிக்டகாண்டிருந்தவரிெம்

“இப்தபா எதுக்கு இப்படி பாட்டு தபாெச் டசால்ற?” என்றாள் பாரு.
“ஏன், இப்தபா டசான்னா என்ன?”
“இப்தபாத்தான் என்ன என்னதவா நெந்து முடிஞ்சிருக்கு. ஒழுங்கா வட்டுக்குப்

தபாய் தசராம,
என்ன இப்தபா?”

“அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம். தபா பாரு. உனக்கு வரவர அறிதவ இல்டல” என்று
டசால்லிவிட்டு,

“கமான் டகஸ். சாரி பார் வாட்தெதவர் தஹப்பன்ட். டலட்ஸ் ஸ்ொர்ட் தி மியூசிக் அன்ட்
என்ஜாய்” என்று கத்தவும்,

“ஓதஹா!!” என்று கத்தினர் அடனவரும்.
இது

தபாதாதா,

மீ ண்டும்

அவர்கைின்

ஆெல்

பாெல்கள்

டதாெர்ந்தன.

டகாஞ்ச

அவர்கதை அந்தாக்ஷரி நெத்த, பாரு அச்சுவும் துள்ைலுென் இடணந்துக்டகாண்ெனர்.

தநரத்தில்,

அப்தபாது, அச்சு,
“உன்டனக் காணாத நான் இன்று நான் இல்டலதய
விடத இல்லமால் தவர் இல்டலதய

நிதம் காண்கின்ற வான்கூெ நிஜமல்ல
இதம் தசர்க்கும் கனா கூெ சுகமல்ல
நீ இல்லாமல் நான் இல்டலதய.

உன்டனக் காணாமல்.. உன்டனக் காணாமல்” என்று பாெவும்,
தகஷவ்

புன்னடகத்துக்

டகாண்தெ

இருக்க,

சுகன்யா,”அதெய்

அதெய்

முடியலொ.

டகாசுக்கதைாெ டதால்டலகள்” என்று கத்த, அச்சு அவைது வாடயப் டபாத்தினாள்.

இந்தக்
58

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அச்சு எதுக்கு அவ வாடயப் டபாத்துறா” என்று புரியாதப் பாரு, தனது சந்ததகத்டதச் சத்தமாகக்
தகட்டுவிெ,

“பாரு நீ ஒரு மாஸ்ெர் பீஸ். இதுதான் உன்கிட்ெ எனக்கு டராம்ப டராம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்படிதய

நீ தபசிட்டு இருந்தா, ஒருநாள் நான் உங்க வட்டுக்குப்

டபாண்ணு தகட்டு வரதவண்டி இருக்கும்.”
என்று சந்தர், தனது காதடல எல்தலார் முன்னிடலயிலும், தகலியாகச் டசால்வது தபால
டசான்னான்.

“நீ எதுக்கு எங்க வட்டுக்கு

வரணும்?” இப்படி தகட்ெது, தவற யாரும் இல்டல, நம்ம பாருதான்.
இடதக்தகட்ெதும், டசால்லவா தவணும், அடனவரும், கலகலடவன்று சிரிக்க, டதாெர்ந்தன பல
தகலிகள்.

ஒருவழியாக

அடனவரும்

இருட்டும்

தநரத்தில்

ஆபிஸிற்கு

வந்ததும்,

மனநிடலயுென் கிைம்ப, தகஷவ், பாருடவயும், சுகன்யாடவயும் பார்த்து,

அவரவர்,

அதத

“டரண்டு தபரும் என்தனாெ கார்ல வாங்க. நான் ட்ராப் பண்தறன்” என்றான்.
“அது எல்லாம் ஒன்னும் தவணாம் தகஷவ். நாங்க வண்டிடலதய கிைம்புதறாம்”
“நாம தகஷவ்கூெதவ தபாகலாம் சுகன்யா” என்று பாருவும் டசால்ல,
“அது எல்லாம் தவண்ொம் பாரு. அவங்க டரண்டு தபரும், நமக்கு எதிர் பக்கத்துல தபாகணும்.
நமக்காக அவன் அவ்தைா தூரம் வந்துட்டு, திரும்பவும் இதத இெத்துக்கு வரணும்.”
“அதுல எல்லாம் எனக்கு ஒரு பிரச்சடனயும் இல்டல. நீங்க வாங்க”
“தவண்ொம்னு டசான்னா தகளு தகஷவ். அச்சு நீயாச்சும் டசால்லு.”
அச்சு அவைிெம்“இல்டல சுகன்” என்று துவங்குவதற்கு முன்,
“என் தமல நம்பிக்டக இல்டல அப்படித்தாதன” என்றாள் சுகன்யா.
அதன்பிறகு அவைது முடிடவ மாற்றமுடியாது என்று உணர்ந்தவர்கைாய், பாருவும் சுகன்யாவும்
அவர்கைது டபக்கிதலதய டசல்வது என்று முடிவு எடுக்கப்பட்ெது.

முதலில், அச்சுவின் விடுதி, டவகு டதாடலவில் இருப்பதால், சுகன்யா அவர்கடை சீக்கிரம்
கிைம்ப வற்புறுத்தினாள்.

59

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவர்கள் மனதம இல்லாமல், “வட்டிற்குச்

டசன்றதும் தபான் பண்ணுங்க” என்று டசால்லி
கிைம்பியதும்,சுகன்யா டபக்கில் ஏறி அமர, பாரு ஏறி அமர்வதற்குத் தயாராக இருந்த தநரம்,
சுகன்யாவிற்கு ஒரு குறுந்தகவல் வந்தது.

“மிஸ் யூ டம சுந்தரி. வன்னா சி யு டரட் டநௌ. ஷல் ஐ?”
அடதப் பார்த்ததும், எஸ்.எஸ்.க்கு தகாபம் மிகவும் வந்தது. அது வந்திருப்பது ஆஷிக்கிெம்
இருந்துதான் என்படத அவைால் புரிந்துக்டகாள்ை முடியாதா என்ன??

அவளுக்கு அப்தபாதத அவனுக்கு அடழத்து, இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ெ தவண்டும் என்று
ததான்றியது. இருந்தும், இப்தபாது டசய்தால், பாருவிெம் மாட்டிக்டகாள்தவாம் என்று டதரியதவ,
அடமதியாக இருந்தாள்.

“என்னடி கிைம்பாம, இந்தநரம் தபானுல மூழ்கி இருக்க?”
“அம்மா தாதய நீ டகாஞ்சம் சும்மா வர்றியா? வர வர சரிதய இல்டல. எப்பபாரு பாட்டி மாதிரி
தபசிட்டு இருப்பா” என்று சலித்துக்டகாண்டு,”வண்டில ஏறு” என்றாள்.

அவன் டசான்னதும் பாரு ஏறி அமர்ந்து, அவள் ஆக்ஸிதலட்ெடர கூட்ெ நிடனக்கும் தநரம்,
மீ ண்டும் ஒரு குறுந்தகவல் வந்தது.

“நீட் ஒன் கிஸ் தபட்லி அட் திஸ் டமாடமன்ட்”
அவன்

அடதபார்த்துக்டகாண்தெ

ஒன்றாக வந்தன.

இருக்க,

இரண்டு

மூன்று

குறுந்தகவல்கள்

ஒன்றன்

பின்

“தொன்ட் யூ பீல் தசா”
“கான்ட் டவயிட்.”
“ஐ

அம்

டவயிட்டிங்

டரட்

டநக்ஸ்ட்

டு

யுவர்

பில்டிங்.

என்று

அவைது

வண்டியில்

அடெயாைங்கடையும் டசால்லியிருந்தடதப்” படித்தவுென், சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள். ஆனால்
அவளுக்குத்

டதரிந்தவடர

அவன்

நிற்பது

டதரியவில்டல.

பாருவின்

நிடலடமடயயும்

உணர்ந்தவள், இதற்கு தமல் இங்கு நிற்பது சரியில்டல என்று உணர்ந்தவைாய், கிைம்பினாள்.
அவடைப் பார்த்த ஆஷிக்கின் இதழில் புன்னடக விரிந்தது. அவடை இம்சித்த சந்ததாஷத்தில்,
அவைின் பின்தன டசன்றான்.

அதததநரம் சத்யன் டபருஞ்தஜாதியிெம்,”இப்தபா கிைம்பலாம்” என்றான்.
“எங்க தபாதறாம்?”
“தபாய் டதரிஞ்சிக்தகாங்க”
60

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நீ ஏன் இப்படி பண்ற? டசான்னா ஏதாவது ஆபத்து வர்றது மாதிரி இருந்தா, அதுக்கு ஏத்தது
மாதிரி ஏதாவது டசய்யலாம்ல”

“ஆபத்டதப் பார்த்தா. இப்படி நெக்கமுடியாது”
“அது இல்டல. நம்மடைச் சுத்தி டபரிய படகயாைிக் கூட்ெதம இருக்கு. எச்சரிக்டகயாய்
இருக்குறதுல தப்பு இல்டலதய”
அடதக்

தகட்ெதும்

டமலிதாகச்

சிரித்தவன்.

நெக்காம இருக்கும்னு நிடனப்தபாம்”

“எச்சரிக்டகயாய்

இருக்குறது

மாதிரி

எதுவும்

“அப்தபா கண்டிப்பா அங்க ஆபத்து இருக்கு அப்படித்தான?”
அவனிெம் இருந்து எந்தவித பதிலும் வரவில்டல. அவனது அடமதிதய உண்டமடய உடறக்க,
“எவ்வைவு தூரம் இருக்கும்”
“அடரமணிதநரம்”
“சரி கிைம்பலாம்” என்றார்.
அவர் டசான்ன சிறிது தநரத்தில் அவனதுக் கார் சீறிப்பாய்ந்தது.
முழுதாக

அடரமணி

தநரம்

கெந்ததும்,

வந்து

இருக்கும்

இெத்டதக்

கண்ெவருக்கு,”ரயில்

நிடலயம்” தபால இருக்கிறதத என்று நிடனத்தார். ஆனால் மறந்தும் அவனிெம் எதுவும்
தகட்கவில்டல.

“இங்தகதய இருங்க, நான் தபாய்ட்டு வர்தறன். வரும்தபாது உங்களுக்குக் கால் பண்ணுதவன்.
அப்தபா காடரக் கிைப்பி டரடியா இருங்க.”
“எப்தபா வருவ?”
“டதரியல”
“எப்தபா கால் பண்ணுவ?”
“டதரியல”
“ஒருதவடை எனக்கு ஏதாவது நெந்தா?”
“நெக்காது” டசால்லும்தபாது அவனதுக் குரலில் அவ்வைவு உறுதி இருந்தது.

61

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அடதக்கண்டு எப்தபாதும் தபால இப்தபாதும் வியந்தவர்,“நெந்தா?” என்று தகட்ொர்.
“’நெக்காது.” என்று டசான்னவன், காடர ஒரு ஓரமாக யாருக்கும் டதரியாத வண்ணம் நிறுத்தி
விட்டு, அங்கு கார் நிற்கும் அடெயாைதம டதரியாத வண்ணம், மடறத்துவிட்டுச் டசன்றான்.

அப்தபாது, ரயில் அந்தப்பகுதிடயக் கெக்கதவண்டி இருக்கதவ, தகட் மூெப்பட்டிருந்தது. அந்த
இெத்தில் தகட் திறக்கதவண்டி சில வாகனங்கள் நிற்க, அப்தபாதுதான் சுகன்யாவும் அந்த
இெத்திற்கு வந்தாள்.

அவளுக்கு அங்கு நிற்கும் அைவிற்கு டபாறுடம ஒத்துடழக்க மறுத்தது.அவள் டபக்டகத்
திருப்பி, தவறுபுறம் டசலுத்த,
“என்ன

பண்ற

எஸ்.எஸ்?.

இந்த

இருட்ொ

இருக்குற

தநரத்துல

தபாகணும்?. சும்மா தகட் திறந்ததும் கிைம்பலாம்” என்றாள் பாரு.

எதுக்கு

குறுக்கு

வழில

“அெ தபா பாரு. அது திறக்க, இன்னும் இருபது நிமிஷம் ஆகும்”
“அதுனால என்ன டபாறுடமயா இருக்கலாம்”
“அெ இவ தவற” என்று டமாழிந்த சுகன்யா, அவைதுப் தபச்டசக் தகட்காமல், டபக்டகக்
குறுக்குப் பாடதயில் விட்ொள்.

“வர வர நீ பண்ற எதுவுதம சரி இல்டல” என்று டசால்லியவாதற ஒன்றும் டசய்யமுடியாமல்,
எரிச்சலுென் இருந்தாள் பாரு.

டமதுவாகச் டசன்றுக் டகாண்டிருந்த டபக், திடிடரன்று ஒரு கல்லில் ஏறி சறுக்கி கீ தழ விழ,
இருவரும் அதத தபால சறுக்கிக்டகாண்டு விழுந்தனர்.
அவர்கள் விழுந்தச் சத்தம் தகட்டு,
“தெய் யாதரா வர்றாங்க ொ” என்றான் ஒருவன்
“சீக்கிரம் இந்த தபக்டக ஒைிச்சி டவ” மற்றவன்
“அவன் வர்றதுக்கு இன்னும் எவ்தைா தநரம்தான் ஆகும்”
“இன்னும் இருபது நிமிஷம் இருக்கு.”
“வருவானா?”
“வருவான். இல்டலன்னா அவனுக்குத்தான் நஷ்ட்ெம் ஆகும்”
“ஒருதவடை வரலன்னா?”
62

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நம்ம உசுரு காலி.” என்று டசால்லிக்டகாண்தெ இருவரும் டவைிதய வர, அங்கு இருபுறமாக
விழுந்துக்கிெந்த சுகன்யா மற்றும் பாரு அவர்கைின் கண்கைில் பட்ெனர்.

இருப்பது இருவர், கிெப்பது இரண்டு டபண்கள். டகயில் தபாடதப்டபாருள், இடத மட்டும்

உரியவரிெம் டகாடுத்தல் கிடெக்கும் அறுபதாயிரம். இந்தப் டபண்கைிெம் இருக்கும் நடககள்
தவறு. ஒதுக்குப்புற பகுதி தவற. நிமிெத்தில் கணக்கிட்ெவர்கள். அவர்கள் இருவரின் அருகிலும்
டசல்ல,

அப்தபாதுதான், சுகன்யா மட்டும் டமல்ல எழுந்து நிற்க முயன்றாள்.
அவன் நிற்கும்முன், அவைது வயிற்றில் ஒரு கத்தி பாய வந்தது. கூெதவ ஒரு நீண்ெ டக,

அவைது முகத்டத தநாக்கியும்.!!! அதத தநரம் அவைது தபானிற்கு, ஆஷிக், ப்ரணத்,

தகஷவ்,
சந்தர் என்று நால்வரும் ஒதர தநரத்தில் அடழக்க, கினிங் கினிங் என்ற தொன் மட்டுதம
தகட்ெது.

மற்டறாரு புறம், பாருவின் அருகில் நின்றிருந்தான் மற்டறாருவன்.!!
காதல் – 6
கீ தழ விழுந்தச் சுகன்யா தன்டன டமதுவாகச் சமாைித்துக்டகாண்டு, எழுந்து நிற்க முயலும்
தநரம்,

டபாருதைாடு இருந்த

இருவரில்,

தசடிஸ்ொன ஒருவன், தனது

டகயில்

இருந்தக்

கத்திடய சுகன்யாடவ தநாக்கி வச,
ீ அது எங்தக அவடைத் தீண்டிவிொமல் தபாய்விடுதமா(?)
என்ற எண்ணத்தில், அவடை டநருங்கினான்.

அதததநரம்,”என்னொ பண்ற?” என்று கத்தியபடிதய முதலாமவன் பின்தன ஓடினான், மற்றவன்.
“சும்மா

இரு

டசால்றது(?).

மச்சி.

பணம்

டகாஞ்சம்

டமாத்தமா

தயாசிச்சி

பாரு.

தசர்ந்து
இந்த

வரும்தபாது,

டரண்டெயும்

அடத

டபாருள்

தவணாம்னு
வாங்க

எப்படி

வர்றவன்,

வர்றதுக்கு முன்னாடி தபாட்டுத் தள்ைிட்டு, யாருக்கும் டதரியாதபடி ஒைிச்சி வச்சிட்ொ, அததாெ,
இதுக வந்திருக்குற டபக்டகயும் தசர்த்து வச்சிட்ொ?”

“என்னொ டசால்ல வர்ற? எனக்கு ஒரு மண்ணும் புரியல”
“புரியும்தபாது

டசால்லிபடிதய

பார்த்துக்கலாம்.
சுகன்யாடவ

இப்தபா

வினாடியில்

டரண்டெயும்

தபாட்டுத்

டநருங்கினான்.

அதற்குள்

தள்ளுதவாம்”
அவசர

எறிந்ததால், கத்தி, குறிதப்பி, சுகன்யாவின் காலில் இருந்து சற்று தள்ைி விழுந்தது.

என்று

அவசரமாக

“ஏய் தப்பிச்சிட்டியா?” என்று கத்திடகாண்தெ அவடைப் பிடிக்கப்தபான தநரம், “சத்யன்” தனது
ஒருக்டகடய

நீட்டி,

அவடை

அவனதுக்

டகக்கு

அகப்பொமல்

இழுத்துக்டகாண்ொன்.
63

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

கும்மிருட்டில்

நிமிெத்தில்

நெந்த,

இந்த

நிகழ்வில்

டதரியாமல் விழித்துக்டகாண்டிருக்க,
சத்யன்

அடத

எல்லாம்

டபாருட்படுத்தாமல்,

சுகன்யா,

அவடை

என்ன

ஒரு

நெக்கிறது(?)

புறத்தில்

என்தற

நிறுத்திவிட்டு,

முதலாமவன், கத்திடய எடுக்கக் கீ தழ குனிந்ததும், அவனது முதுகில் ஓங்கி ஒரு குத்து
டகாடுக்க,

அவன்,”அம்மா” என்று அலறியபடி கீ தழ டதாப்டபன்று விழுந்தான். அவடன விொமல், சத்யன்
காலால் உடதக்க,

“யார்ொ நீ?” என்று இருவரும் சத்யனிெம் ஒதர தநரத்தில் தகட்ெனர்.
அதற்கு எல்லாம் அவனிெம் இருந்து எந்தவித பதிலும் இல்டல.
அவன் சுகன்யாவின் டகடயப் பிடித்தபடிதய பாருவிெம் டசல்லத் துவங்கினான்.
“தெய் அவடன விொத?”
“கண்டிப்பா மச்சி” என்று அவனுக்கு பதிலைித்தவன், சத்யனிெம்,”வாொ வா? நீ என்ன அவ்தைா
டபரிய ஆைா” என்று கர்ஜித்தான்.
ஆனால்

சத்யன்

டதரியவில்டல.

அடத

எல்லாம்

கண்டு

பயந்ததாகதவா,

அலட்டிக்டகாண்ெதாகதவா

சத்யன் அவடன தநாக்கி முன்தனறிக்டகாண்தெ இருக்கவும், அவன் அருகில் இழுத்துப் பிடித்து
தூக்கி எழடவத்து அவைின் கழுத்தில் கத்திடய டவத்தான்.
பாருவுக்கும்

எங்கு

இருக்கிதறாம்?

என்ன

நெக்கிறது

என்தற

டதரியவில்டல.

அவைின்

கண்ணிற்கு வண்டியின் டஹட்டலட் டவைிச்சம் சதி டசய்ததால், சுகன்யா எங்கு இருக்கிறாள்
என்றுகூெ டதரியவில்டல.

கள்ைர்களுக்கும், கெத்தல்காரர்களுக்கும், அவர்கடைத் துவம்சம் பண்ணுபவர்களுக்கு மட்டுதம

பழக்கப்பட்ெ இருட்டு என்பதால், சுகன்யா மற்றும் பாருவுக்கும் எதுவும் டதரியாமல் இருப்பதில்
வியப்பு எதுவும் இஇல்டல.

கழுத்தில் யாதரா கத்திடய டவப்பது உணர்ந்ததும் பாரு,”யாரது... சுகன்.. எஸ்.எஸ்.” என்று
பெபெத்தாள்.

“தெய் அவடன விொத, டபாருடையும் விட்டிறாத” என்று கத்தினான் கீ தழ கிெந்தவன்.
“மச்சி” என்று இவன் குரல் டகாடுக்கும்முன், அவனதுக் கழுத்தில் சத்யனின் டக, கத்தி தபால
விழுந்தது.

64

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

டநாடியில் வலியில் துடித்தவன், சுருண்டு விழ, அவனின் இடுப்பில் இருந்தப் டபாருடை
எடுத்தவன்,

திரும்பி

அடறந்து,”டபாண்ணு

சுகன்யாவின்

மாதிரி

புறம்

நெந்துக்க!!”

இழுத்துக்டகாண்டு நெக்க முயல,

திரும்பி,”பைார்”

என்று

என்று

டசால்லிவிட்டு,

அவைதுக்

அவடையும்

கன்னத்தில்

பாருடவயும்

ஏற்கனதவ நெந்த நிகழ்வுகைில் சிக்கி இருந்த சுகன்யாவிற்கு இந்த அடி ததடவதான் என்று

அவளுக்தக ததான்றியததா, அவள் திக் திக் மனதுென் அடமதியாக அதிர்ந்து இருக்க, அதத
நிடலயில் இருந்த பாரு,

“என்னடி இப்படி ஆச்சு. நான் முதல்டலதய டசான்தனனா? இந்தப்பக்கம் வரதவண்ொம்னு”
என்று

டசால்லிக்டகாண்தெ

ச்த்யனிெம்,”ஹதலா

அவடைக்

நீங்க

யாரு.

கட்டிப்பிடித்தாள்.

நல்லதவடை

பின்

வந்தீங்க.

நெப்பிற்கு

உங்க

வந்தவள்,

முகத்டதக்கூெ

பார்க்கமுடியடல. நீங்க மட்டும் இல்டலன்னா இன்டனக்கு என்ன என்ன நெந்திருக்குதமா?
கண்டிப்பா

இன்டனக்கு

நாங்க

உயிதராெ

இருக்தகாம்னா

அதுக்கு

நீங்கதான்

காரணம்.

சுகன்யாவுக்கு டகாஞ்சம் விடையாட்டுத்தனம் ஜாஸ்தி. அதுனாலதான் இப்படி” என்று அவள்
டசால்லிமுடிக்கும்முன்,

“இடியட்” என்று தகாபத்தில் டமாழிந்தான்.
அடதக்தகட்டு

அதிர்ந்த

இருவரும்,

திடசடய தநாக்கிப் பார்க்க,

அவடன

பார்க்கமுடியாவிட்ொலும்,

அவன்

இருந்தத்

“இனிதம இங்க இருந்து நீங்கதை தபாறதா நிடனக்குறீங்கைா? இல்டல இங்தகதய இருக்குறதா
உத்ததசமா? அவங்க டரண்டு தபருக்கும் அடர மணி தநரத்துல நெக்குற அைவுக்கு சரியாகிடும்.
எப்படி வசதி” என்று தகட்கவும்.

“கிைம்பலாம் கிைம்பலாம்” என்று பாரு அலறினாள்.
அடுத்த நிமிெம், சத்யன் பாருடவ பிடித்து இருக்க, பாரு சுகன்யாடவப் பிடித்து இருக்க,
அவர்கடை,
வந்துவிெ,

டகாஞ்சம்

புதர்கள்

இல்லாத,

மிகவும்

மங்கலான

டவைிச்சத்தில்

டகாண்டு

சுகன்யாவிற்கு அப்தபாதுதான் டபக்கின் நிடனவு வந்தது. அவள் பாருவிெம்.”டபக்” என்று
டசால்ல,
“ஏன்டி

உயிர்

அப்பாக்கிட்ெ

பிடழச்சதத

டசால்லி,

டபரிசு.

எடுத்துட்டு

நடுங்கிடகாண்டுதான் இருந்தது.

இதுல

வரலாம்”

அதுதவடறயா?.
என்று

நாடைக்கு

டசான்னவைின்

பகல்ல,

விரல்கள்

சுதரஷ்

இன்னும்

இப்தபாது இருவருக்கும் முகம் சற்று டதரிவது தபால இருந்தது. அவர்கள் திரும்பி சத்யடனப்
பார்க்க, அங்கு அவன் இல்டல. அப்படி ஒருவன் இருந்ததற்கான அடெயாைமும் இல்டல.

65

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அவரு எங்க?” என்று பாரு நடுங்கியபடிதய தகட்க,

அவர்கடை தநாக்கி ஒரு கார் டவைிச்சம் டதன்பட்ெது. யார் என்று அவர்கள் தநாக்க, அது
ஆஷிக், கூெதவ அவனுக்கு அடுத்ததாக தகஷவ் அவதனாடு அச்சுவும்.

சுகன்யாடவக் கண்ெ ஆஷிக், வண்டியில் இருந்து உெதன இறங்கி, அவர்கடை தநாக்கி வர,
தகஷவ் வண்டிடய நிறுத்தியதும், அர்ச்சனா இறங்கி ஓடி வந்தாள்.

“என்னடி பண்ணிருக்கீ ங்க? டகாஞ்சமாவது மூடைன்னு ஒன்னு இருக்கா?”
“நல்ல தகளு அச்சு. இப்தபா எதுக்கு இங்க நிக்குறாங்கைாம்” என்றான் தகஷவ்.
“அடிதயய் எஸ்.எஸ். டபக் எங்கடி?”
“வாடயத் திறந்துப் தபசுங்க டரண்டு தபரும்”
“வாய்ல என்ன டகாழுக்கட்டெயா இருக்கு”
இருவரும் பதில் தபசாமல் இருக்கவும். ஆஷிக் அச்சுவிெம்,”டமதுவா தகளுங்க அச்சு. நீங்க
இப்படி தகட்ொ உங்க ததாழி உங்கடை கடிச்சி குதறிற தபாறாங்க.” என்று தநரம் காலம்
டதரியாமல் கிண்ெலடித்தான்.

அதற்குள் பாரு நெந்தடத விரிவாகச் டசால்லத் துவங்கினாள். அவள் டசால்லி முடித்ததும்,
ஆஷிக்,” அவரு எங்தக?” என்று தகட்க,

“அவரு டதரியடல. இங்கதான் எங்கடைக் டகாண்டு வந்து விட்ொரு, ஆனா அதுக்கு அப்புறம்
காதணாம்”

“நல்லதவடை புண்ணியவான் மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தாரு. இல்டலன்னா என்ன ஆகி இருக்கும்”
என்று அச்சு நிம்மதி டபருமூச்சு விெவும், தகஷவ்,”சுகன் உனக்கு எத்தடன தெடவ டசால்றது.
இப்படி எல்லாம் பண்ணாதன்னு. தடலக்கு வந்தது தடலப்பாடகதயாெ தபாச்சி”
“நல்லதவடை,

நாங்க

வட்டுக்கு

கிைம்புனதும்,

திடிர்ன்னு

உங்கடை

பின்டதாெர்ந்து

உங்க

வட்டுக்கு

பத்திரமா விட்டுட்டுப் தபாகலாம்னு நான் டசால்லவும், இவனும் தகட்டுட்டு, உங்கடை
ததடி வந்தா? அப்தபாத்தான் நீங்க இந்தக் குறுக்கு வழியில தபாறது டதரிஞ்சிது. நாங்களும்
வரலாம்னு

பார்த்தா

இந்த

இெத்துல

காரு

வர்ற

அைவுல

இெம்

இல்டலன்னு,

தகஷவ்

டசான்னான். சரி ட்ராபிக்ல நின்னுட்டு, அதுக்கு அப்புறம் உங்கடை டதாெரலாம்னு நாங்க
வந்தா,

அதுக்கு அப்புறம் உங்க டரண்டு தபடரயும் காதணாம். சரி உங்க வட்டுக்குப்

பக்கத்துல தபாய்

பார்த்தா அங்தகயும் நீங்க வந்ததுக்கான அறிகுறி இல்டல. உனக்கு தபான் பண்ணுனா புல்லா
என்தகஜ்ட்.

ஒருதவடை

இந்தக்

குறுக்குப்

பாடதல

மாட்டி

இருப்பீங்கதைான்னு

வந்துட்டு
66

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

இருக்கும்தபாது ஆஷிக்டகப் பார்த்ததாம். விஷயத்டதச் டசான்னதும் அவரும் வந்தாரு” என்று
அச்சு மூச்சு விொமல் நெந்தவற்டற டசால்லு முடிக்க,
”ஆனாலும்

டகாஞ்ச

உங்கப்பின்னாடி

தநரத்துல

வந்தா?

நீ

உசுதர

தபாயிருச்சி.

வரவிெமாட்ென்னு

டசால்லி

எங்க

உனக்கிட்ெ

டதரியாம

டசால்லிட்டு

வந்ததுனால

இப்தபா

உங்கடைப் பார்த்ததாம். இல்டலனா? அவரு வரடலன்னா? அந்த டரண்டு தபரும் டராம்ப

பலசாலியாய் இருந்தா?” என்று அச்சு பயத்டத டமாத்தாமாக டவைிப்படுத்தி சுகன்யாடவக்
கட்டிப்பிடிக்க,
பாரு

அவடைக்

கட்டிப்பிடித்துக்டகாண்டு

அழுதாள்.

இடதடயல்லாம்

தகட்டு

அதிர்ச்சியில்

இருந்த ஆஷிக்கின் கண்கள் சுகன்யாடவ மட்டுதம பார்த்துக்டகாண்டிருந்தன. அவனுக்கு அவள்
எண்ணங்கைின் ஓட்ெம் புரியாமல் இல்டல. அந்த நிமிெம், அவடைத் தன்தனாடு இறுக்கி

அடணத்து, ஆறுதல் படுத்ததவண்டும் என்று ததான்றியது. இருந்தும் நிடலடமடய உணர்ந்து,
அடமதி காத்தான்.

“தஹய் சுகன்யா எதுக்குடி இப்தபா கம்முன்னு இருக்க?” அர்ச்சனா அடமதியாக இருந்தச்
சுகன்யாடவப் பிடித்து உலுக்கி,த தனதுக் டகாடலடவறிடயக் காட்ெ,
அவதைா அவடைதய பார்த்துக்டகாண்டு இருந்தாள்.
“என்னடி தபசாம இருக்க? எல்லாத்துக்கும் உன் திமிருதான் காரணம். எதுக்கு எடுத்தாலும்
உனக்கு டமத்தனம் ஜாஸ்தி. அதுனாலதான்” என்று அவள் விொமல் சாெவும், அதுவடர

அடமதியாக இருந்த ஆஷிக்கும் தகஷவ்வும்,”சும்மா இரு அச்சு. இடத அப்புறமா தபசிக்கலாம்.
நாம இப்தபா வட்டுக்குப்

தபாதவாம்” என்றான்.

அதுதவ அவளுக்கும் சரியாகப்பெ, தகஷவ், காரில் ஏற, அச்சு சுகன்யா மற்றும் பாருடவயும்
வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு அவளும் ஏறினாள்.
அவர்கள்

ஏறும்தபாது,

ஆஷிக்

சுகன்யாடவதயதான்

பார்த்துக்டகாண்டு

இருந்தான்.

ஒருமுடறதயனும் அவள் அவடனப் பார்ப்பாள், என்று அவன் நிடனக்க, அவதைா யாடரயுதம

பார்க்கவில்டல. அவைது மனது இன்னும் அங்கு நெந்தடவகைிதலதய இருந்தது. என்னத்தான்
இருட்ொக
என்படத.

இருந்தாலும்,

அப்தபாதுதான்

பாரு

உணர்வுகளும்

நிடனவு

தபச்சுகளும்

வந்தவைாய்,

நடுக்கம்

டசால்லாதா?

சிறிதும்

அங்கு

என்ன

குடறயாமலும்,

நெந்தது

கண்கைில்

கண்ண ீர் சிந்துவது குடறயாமலும், டமல்ல அச்சுவிெம்,”டபக் அங்க கிெக்குது அச்சு” என்று
டசால்ல, அதற்கு அச்சு முடறத்த முடறப்பில், பாரு கப்சிப் என்று ஆகிவிட்டிருந்தாள்.
“நானும் வரட்டுமா?” என்று ஆஷிக் தகட்கவும்,
67

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அது எல்லாம் தவண்ொம் சார். நீங்க கிைம்புங்க. ஆக்க்ஷுவலா நீங்க இவ்தைா தூரம் நின்னு
எங்களுக்கு ஆதரவா இருந்ததத டபரிய விஷயம். உங்களுக்கு பல தவடலகள் இருக்கும்.
இனிதம நாங்க பார்த்துக்குதறாம். அப்தபா நாங்க கிைம்புதறாம்” என்று தகஷவ் நறுக்டகன்று
டசால்லவில்டல என்றாலும், அவடனக் கத்தரிப்பது தபாலதவ தபச,
“இல்டல. தநா ப்ராப்ைம்.”
“இல்டல சார் தவண்ொம். உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம்?”
“அதுதான் எனக்கு எந்தவித சிரமமும் இல்டலன்னு டசால்தறதன!”
அதற்குதமல்

அவடன

எப்படி

தட்டிகழிப்பது

என்று

டதரியாததால்,”ஓதக”

என்றான்.

தகஷவ்விற்கு ஆஷிக் சுகன்யாவிெம் டகாள்ளும் கரிசனம் சிறிதும் பிடிக்கவில்டல. ஏடனனில்
அவனுக்கு

அவடையும்,

அவனதுக்

குடும்பத்டதப்

பற்றியும்

நன்கு

டதரியும்.

அடதவிெ,

கதிரவன் பற்றி நன்கு டதரியும். அப்படி இருக்கும்தபாது இப்படி நெப்படத அவன் விரும்பதவ
இல்டல.
வரும்

வழியில்

கண்ெதபாதும்,

தவண்டியதாகிவிட்ெது.

அச்சு

உைறிக்டகாட்டிவிெ,

அவனும்

அவடன

வரவிெ

தகஷவ்,”சரி” என்று டசான்னதும், ஆஷிக் தனதுக் காடர எடுத்தான்.
தகஷவ்வின் கார் முன்தன டசல்ல, ஆஷிக்கின் கார் பின்தன டதாெர்ந்தது.
வழியில் யாரும் யாரிெமும் தபசவில்டல. கனத்த அடமதிதய நிலவியது.
சுகன்யாவின்
தகஷவ்வின்

வடு

வரவும்,
காடர

அலுவகலத்திற்குச்
பார்த்துவிட்டுச்

ஆஷிக்கிற்கு

முந்திக்டகாண்டு

டசன்றான்.

டசல்லத்

பதிலில்லாது தபானது.

ஒரு

அடழப்பு

வந்து,

டசல்லும்தபாது,

தவறவில்டல.

ஆனால்

வர,

அவனிெம்

அவன்

சுகன்யாடவ
அவனதுப்

அவசர

அவசரமாக,

டசால்லிவிட்டு,

ஒரு

முடற

பார்டவக்குத்தான்

தனது

ஆழ்ந்து
அங்கு

சத்யன், நிதானமாக, டபருஞ்தஜாதிக்கு அடழத்து,”காடர டரடி பண்ணி டவயுங்க” என்றான்.
“எல்லாம் எப்படி ஆச்சு?”
“ஹம்”
“எந்தவித பிரச்சடனயும் இல்டலதய(?)”
“இருந்துது.”
68

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“இருந்துதா?” அவர் அதிர்ச்சிதயாடு தகட்க,
“ஹம்”
“உனக்கு எதுவும் ஆகடலதய?”
“இல்டல”
“அவங்க என்ன ஆனாங்க?”
“டதரியடல”
“டதரியடலன்னா?”
“ஹம்”
“என்ன ஹம்? என்ன பண்ணுன?”
“டலட்ொ அடிக்கதவண்டியதாச்சி”
அவன்

டலட்ொ

என்று

அவருக்குப் புரிந்தது.

டசால்லும்தபாதத,

அது

எப்படிப்பட்ெ

அடியாக

இருக்கும்?

என்று

“சரி நான் காடர டரடிபண்ணி டவக்குதறன். நீ முதல்ல வா. வந்து தபசிக்கலாம்”
“ஹம்”. என்று டசால்லு அவன் தபாடன டவத்துவிெ, எல்லாத்துக்குதம “ஹம்”தானா? என்று
அவருக்குத் ததான்றியது. எத்தடன வருெம் ஆனாலும் இவன் இந்த முரண்டுபிடி குணத்டத
விெப்தபாவதில்டல என்பது அவருக்குத் டதரிந்தது.
ஐந்து

நிமிெத்தில்

காடர

அடெந்தச்

சத்யன்,

டபருஞ்தசாதி

காடரத்

தயாராக

டவத்து

இருக்கவும், அவடர மாறி இருக்கச் டசால்லிவிட்டு, ஓட்டுனர் இருக்டகயில் அமர்ந்தான்.
அவன் அமர்ந்ததும், கார் சர்டரன்று சீறிப் பாய்ந்தது.

நீண்ெ தநரம் டமௌனதம நிலவ, டபருஞ்தசாதி,”இப்தபா எங்க தபாதறாம்?” என்று அடுத்தக்
தகள்விடயக்

தகட்ொர்.

டசால்லமாட்ொன்.

அவருக்கு

அதனால்

எப்தபாதும்

அடனத்டதயுதம

இதுதவ

இவர்தான்,

தவடல.
தகள்வி

அவன்

தகட்டுக்

டதரிந்துக்டகாள்ைதவண்டும். ஏன் அப்தபாதும் ஒன்றும் உருப்படியாய் வராது.

எதுவுதம

தகட்டுக்

“நம்ம ஓட்டுனடர பார்பதற்கு”
“அப்படின்னா? நான் நிடனக்குறது சரியா?”
69

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஹம்”
“அப்தபா இது கெத்தல்தாதன?”
“ஆம்” என்பது தபால தடலடய அடசத்தான்.
“யாதராெ தவடல?”
“அப்புறமா டதரியும்”
அவருக்கு

எங்தகயாவது

முட்டிக்டகாள்ைலாம்

தாக்குப் பிடித்துக்டகாண்டு இருந்தான்.

என்று

இருந்தது.

இது

பழகிவிட்ெபடியால்,

“எத்தடன தபர் இருந்தாங்க.?”
“டரண்டு தபர்”
“என்ன கெத்துனாங்க?”
“தபாடதப்டபாருள்”
“டரண்டு தபர்னா? டகாடுக்க வந்தவனும், வாங்க வந்தவனுமா?”
“இல்டல”
“அப்தபா அவனுக்குத் டதரியுதம!!”
“டதரியாது”
“எப்படி?”
“டபாருடை வாங்கியாச்சுன்னு குறுந்தகவல் அனுப்பிட்தென். வாங்க வர தவண்டியவதனாெ
டசல்லுல இருந்து”

“அப்படியா? இது எப்தபா நெந்துது?”
“ஹம் நெந்துது”
அதற்குதமல்

அவர்

எதுவும்

தகட்கவில்டல.

அவருக்கு,

அவன்மீ து

எந்தவித

பயதமா,

சந்ததகதமா இல்டல. ஆனால் அவன் இப்படி, எதுவுதம டசால்லாமல் டசய்வதுதான் டகாஞ்சம்,
அவடனக் குறித்தும் தயாசிக்க மறுக்கிறாதன என்று தவதடன டகாள்ை டவத்தது.

70

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

பின்னர் எப்தபாதும் தபால இருவரும் டசய்துவிட்டுக் கிைம்பினர்.
ப்ரணத்
ீ சுகன்யாவிற்கு அடழத்துக்டகாண்தெ இருந்தான். அவனது அடழப்புகள் அடனத்தும்,

என்தகஜ்ட் என்தகஜ்ட் என்ற பதிடலதய திரும்ப திரும்பச் டசால்ல, முண்ெகண்ணி டவண்பா,
சிரித்து சிரித்து ஓயந்துவிட்ொள்.

“தஹ. தஹ. அவ உன் அடழப்டப எல்லாம் எடுக்கமாட்ொ சிம்ப்பி[சிம்பன்சி]. நீ இன்டனக்கு
எங்க வண்டியத்தான் ஓட்டியாகணும்” என்று டவண்பா எகத்தாைமாக டகக்கலித்துச் சிரிக்க,

“தபாடி, இந்த ெப்பா வண்டிடய எல்லாம் எவன் ஓட்டுவான். இது எல்லாம் ஒரு வண்டி. இது
ஓட்டுறது ஒரு நயாடபசா”

“தஹய் யாடரப் பார்த்து நயாடபசான்னு டசால்ற?”
“தவற யாரு இங்க நின்னுட்டு இருக்கா?”
“நானாவது நயாடபசா. நீ டசல்லாக்காசு”
“நயாடபசா மட்டும் டசல்லுதுன்னு யாரு டசான்னா இப்தபா.?”
“டசல்லலன்னாலும் அதுக்கு மதிப்பு இருக்குத்தான டசய்யுது. டசல்லாக்காசுனு டசான்னாதான்
தகவலாமா பார்ப்பாங்க”

“உனக்கு இப்தபா என்ன தவணும்.?”
“உன் உயிர்தான் தவணும். அடததான் வாங்கிட்டு இருக்தகன்”
“தஹய் என்ன. என் எரிச்சடலக் கிைப்பாம தபாயிரு டசால்லிட்தென்”
“டஹ. உனக்கு எரிச்சல் வருதா? அதுதான் எனக்கு தவணும். அப்பன்னா நான் இங்தகதய
இருக்தகன்”

“இன்னும் டரண்டு நிமிஷத்துல ஒழுந்து மரியாடதயா ஓடிரு. இல்லன்னா டகாடு மருந்டத
அடிச்சி விட்டிருதவன்”
“ஹதலா ஹதலா.. ஒன் நிமிட் டவயட்டீஸ். இப்தபா என்ன டசான்ன? என்ன டசான்ன?”
“எதுக்கு இப்தபா டவறுப்தபத்திட்டு இருக்க?”
“இல்டல..

என்டன

டராம்ப

நாைா

ஒரு

டபரிய

டகாசு

டதால்டல

பண்ணிட்தெ

இருக்கு.

என்னத்தான் அடிச்சாலும் கடிச்சாலும் ஓெ மாட்டுக்கு. அதான் நீ டசால்ற டகாசு மருந்டத
அடிச்சாலாவது ஓடுதான்னு பார்க்கலாம்ன்னு நிடனக்குதறன்” என்று சிரியாமல் டசால்ல,

71

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஏய் உன்டன டகால்லதபாதறன் இப்தபா” என்று டசால்லி அவடைத் துரத்தத் துவங்கினான்.
“அத்டத.,

இந்த

சிம்ப்பி,

என்டனத்

துரத்தி

அடிக்க

நின்றுக்டகாண்டிருந்தவள், கத்திக்டகாண்தெ வட்டுக்குள்

ஓடிவர,

வருது.”

என்று

டவைியில்

“இந்த டரண்டுக்கும் தவற தவடலதய இல்டல.” என்று பூ அலுத்துக்டகாள்ை, சுதரஷ் டபக்க
டபக்கடவன சிரித்தார்.

“ஏன்டி, டபாண்ணா ஒழுங்கா,

அெக்க ஒடுக்கமா ஒரு இெத்துல

டதரியாதா?” என்று அவைின் அம்மா, புவனா அதட்ெ,
“தஹஹ்தஹஹ்தஹ.

தஹஹ்தஹஹ்தஹ.

உட்கார்த்துட்டு

தஹஹ்ஹக்க

தஹஹ்தஹஹ்தஹ” என்று சத்தமாகச் சிரித்தான்.

இருக்கத்

தஹஹ்ஹக்க

அடதப் பார்த்து அவடன முடறத்துக்டகாண்டு இருக்க,
“என்னடி

அவடன

முடறச்சிட்டு

டசவ்வந்தி விொமல் அதட்ெ,

இருக்க.

வர

வர

எல்லாம்

தடலகீ ழா

இருக்கு”

என்று

“அெ சும்மா இரு பூ. அவ பாட்டுக்கு அவைா இருக்கட்டும். எதுக்கு அவடைக் கண்டிக்குற. அது

என்ன டபாண்ணு டபயன்ட்டு. அவளுக்கு மட்டும் உணர்வுகள் இல்டலயா?” என்று சுதரஷ்
நெப்டப தபசத் துவங்கவும்,

“அண்ணா. இப்படி நீங்க அவளுக்கு டசல்லம் டகாடுக்கப்தபாய் தான் அவ இப்படி எல்லாம்

எதுக்கு எடுத்தாலும் வாய்க்கு வாய் தபசுறா. இப்படிதய இருந்தா நாடை பின்ன, எதாவது
ஆகாதா?”

“அது எல்லாம் ஒன்னும் ஆகாது” என்று அவர் சிரிக்க, டசந்திலும் சிரித்தார்.
இப்தபாது டவண்பா, ப்ரணத்டதப்

பார்த்து நமட்டுச் சிரிப்டபச் சிரிக்க, அவனுக்குத்தான் எரிச்சல்
அனதகாண்ொ டசஸ்ல வந்தது.

அவன் அவடைப் பார்த்து,”டவவ்தவ” என்று பைிப்பு காட்ெ,
அவளும்,”டவவ்தவ” என்று பைிப்பு காட்ெ, இருவருக்கும் டவைிப்படெயாக இல்லாமல், மீ ண்டும்
தபார் மூண்ெது.

திடிடரன்று நிடனவு வந்தவனாய்,”அப்பா அக்காக்கு தபான் பண்ணுங்க, மணி எட்ொகுது. ஒரு
அடரமணி தநரமாவது தபாய் நண்பர்கடைப் பார்த்துட்டு வர்தறன். இந்தப் தபய் தபானாலும்
தபாச்சு பலி வாங்காம வராது தபாலிதய” என்றதும்.

72

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்னொ

தபச்சு

தபசுற?

சும்மா

இருொ.

என்னங்க..

நீங்க

அவகிட்ெ

தபசுங்க

எதுக்கும்.

இல்டலன்னா பாருகிட்ெ தபசுங்க. இவ சில தநரம் தவணும்தன எடுக்கமாட்ொ. அப்புறம் அப்பு

குட்ொ நீ இந்த ராத்திரில எங்தகயும் தபாக தவண்ொம். எதுனாலும் நாடைக்குப் பார்த்துக்கலாம்”
என்று பூ குடும்ப இஸ்திரி டபட்டியாய் மாறி இருந்தார்.

“அம்மா. ப்ைஸ்

மா. ஒரு அடரமணி தநரம்” என்று அவன் டகாஞ்சிய டகஞ்சலுக்கு எல்லாம் பூ
மசிவதாய் இல்டல. அவனின் சூம்பிய முகத்திற்கு ஏற்ப, டவண்பாவின் முகம் பிரகாசித்தது.
“டரண்டு

தபரும்

தபாடன

டசால்லிக்டகாண்டிருக்கும்தபாதத, பாருவின்

எடுக்கமாட்டுகாங்கதை”
அம்மா டஜயாவும்

என்று

சுதரஷ்

வட்டிற்குள்

வந்து,”இல்டல

டரண்டு தபரும் இன்னும் வரடலதய. அதான் தகட்டுட்டுப் தபாகலாம்னு வந்ததன்”
“அதான் நாங்களும் விசாரிச்சிட்டு இருக்தகாம்”
“அப்படியா. தகஷவ்க்கு தபான் பண்ணி பாருங்க”
“ஆமா அவனுக்கு பண்ணலாம்ல” என்று டசான்னவர், அவனுக்கு அடழக்க,

“டசால்லுங்கப்பா. இததா வந்துட்தொம். இன்னும் டரண்டு நிமிஷத்துல வட்ல

இருப்தபாம்” என்று
டசான்ன இரண்ொவது நிமிெம், வட்டிற்குள்

வந்தான்.
அதுவடர

ஜெமாக

இருந்த,

சுகன்யாவுக்கு,

வட்டிற்குள்

நுடழந்து

ஒருவடரக்

கண்ெதும்,

சொடரன்று ப்தரக் அடித்தது தபால இருந்தது.

காதல் – 7
“பவண்ொம் என்று

விலக நிதனக்கும்

எனது முடிதவவிெ,

நான் ஒதுங்கினாலும்,
பவண்டும் என்று
டநருங்கி வரும்
உனது காதபல

மனதில் வலிதயத் தருகிேது.!!”
சுகன்யா அதுவடர, ஒரு ஜெம் தபாலதவ இருந்தாள். காடலயில் நச்சிலி பிச்சிலிகள் வந்த

தநரத்தில் இருந்துத் துவங்கிய தபாராட்ெம், இதுவடர ஓய்ந்தபாடில்டல. ஓரைவு ஓய்ந்து தபாய்

73

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

வட்டுக்குத்

திரும்பிய தநரம், அங்கு அத்டத புவனா, மாமா டசந்தில் இருவடரயும் கண்ெதும்,
அவளுக்கு உெலில் மின்சாரம் பாய்ந்தது தபால இருந்தது.
தகவ் ரிசார்ட், டகாண்ொட்ெம், ஆஷிக், ஆஷிக்கின் அடிதடி, பின்னர் நெந்தக் கதைபரங்கள் என

எல்லாதம வரிடசயாக நெந்துவிெ, அவளுக்கு கதிரவன், அத்டத, மாமா. அவர்கள் மட்டுமல்ல,
தந்டத அன்டன, டசாப்பிகள் என அடனவரின் எண்ணமான, கதிரவன்-சுகன்யா திருமணம்,
மூடையின் ஒரு மூடலயில் தபாய் கிெந்தது.
இப்தபாது

அது

விழித்துக்டகாள்ை,”ஓ

அதிர்ச்சிதயாடு அப்படிதய நின்றாள்.

டம

காட்.!!”

என்று

மனது

அப்பட்ெமாக

அலறவும்,

“ஒருவழியா வந்து தசர்ந்தாச்சா? சப்பா.. கிைம்புறதுதான் கிைம்புறீங்க. என் டபக்டக விட்டுட்டு

தபாயிருக்கலாம்ல. படுபாவிகைா!! என்டனயும் ஒன்னும் பண்ண விடுமாட்டுக்குக. இப்தபா
என்னொன்னா

இந்த

பாசமிகு

அம்மா

டவைிதய

தபாகக்கூொதுன்னு

தகட்ல

அப்படிக்கா

புல்தொசர நிப்பாட்டி வச்சிட்டு இருக்கு. கெவுதை! குடும்பதம எனக்கு எதிரா இருக்தக” என்று
ப்ரணத்
ீ தனது புலம்படலத் துவங்கினான்.

ஆனால் அங்கு யாரும் கண்டு டகாண்ெதாக இல்டல. டவண்பா மட்டும் அவனுக்கு பலத்த
பைிப்புப் புன்னடகடயக் டகாடுத்தாள்.

“எங்கடி தபான ீங்க. சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்குள்ை வர்றதா டசான்ன ீங்கதை! இப்தபா மணி
என்ன ஆகுது? டகாஞ்சம்கூெ
டசய்யத் தயாரானார்.
“பூ

டகாஞ்சம்

டதாெங்கிறாத.”

சும்மா

இரு.

டபாறுப்தப

கிடெயாது.” பூ

இப்தபாத்தான்

பிள்டைங்க

தனது

ஆஸ்தான தவடலடயச்

வந்திருக்காங்க.

அதுக்குள்டையும்

“யாருொ பிள்டை இங்தக” என்ற ப்ரணத்தின்

தகலி, கனகச்சிதமாகக் குப்டபத் டதாட்டியில்
தபாய் விழுந்தது.

“உங்களுக்கு எப்பவுதம நான் தபசுனா இப்படித்தான்.”
“பூ அதுதான் இப்தபா வந்துட்ொங்கதை”
“ம்க்கும்” என்று டநாடித்துக்டகாண்ொர் பூ. அவடர டீலில் விட்ெச் சுதரஷ்,
“வாொ தகஷவ். எப்படி இருக்க? வரவர ஆடைதய பார்க்கமுடியடல”
“அப்படி எல்லாம் ஒன்னும் இல்டலபா. டகாஞ்சம் தவடல.”
“உங்க தவடலடயப் பற்றி எனக்குத் டதரியாதா?”
74

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

இடதக்தகட்ெதும் தகஷவ்வின் மனது ஒருமுடற நின்று துடித்தது. அவன் அரண்டு விழிக்க,
“என்னொ இப்படி முழிக்குற?”
“சும்மாதான் ப்பா. உங்ககிட்ெ இருந்து நான் தப்பிக்க முடியுமா?”
“எதுக்கு தப்பிக்கணும்?”
“அப்பா விடுங்க. நீங்க லாயர். நான் அப்படி இல்டல. எனக்கு உங்கடை மாதிரி தபசுவதற்குச்
சாமர்த்தியம் எல்லாம் கிடெயாது” என்று உெதன ஜகா வாங்கினான்.
“ஹா.. ஹா.” என்று சிரித்தவர்.
“நல்லாதவ தபச கத்துக்கிட்ெ”
“எல்லாதம

ஆக்கினான்.

உங்ககிட்ெ

இருந்துதான்”

என்று

டசால்லி

அதற்கும்

அவடரதய

காரணகர்த்தா

“சரி வந்து உட்காருங்க.”
“அச்சு நீயும் இப்தபா எல்லாம் வர்றதத இல்டல.” பூ இப்தபாது துவங்க,
“அெ நான் தபான வாரம்தாதன வந்ததன் இங்க. அதுக்குள்டையும் மறந்துடீங்கைா?”
“இந்தவாரம் வரடலதய! அடதச் டசான்தனன்.”
“வக்கீ ல் மடனவின்னா சும்மாவா?” என்று புவனா, பூ மழுப்பியடதக் கண்டுப்பிடித்துச் டசால்ல,
அங்கு, சுகன்யா

இடழதயாடியது.

மற்றும்

பாருடவத்

தவிர

அடனவரின்

முகத்திலும்

புன்னடக

வந்து

புவனாதான் அவர்கடைக் கவனித்து,”என்ன பப்புமா, ஊதர சிரிக்குது நீங்க டரண்டு தபரு மட்டும்
உம்முன்னு இருக்கீ ங்க?” என்றார்.

“அது ஒன்னும் இல்டல அத்டத. டராம்ப ெயர்ொ இருக்கு. அதான்” சுகன்யா டசால்வதற்குமுன்
பாரு பெபெத்துச் டசான்னாள்.

“அெ இப்தபா, எதுக்கு சிரிக்கடலன்னு சும்மாதான தகட்தென். அதுக்கு எதுக்கு இப்படி நடுங்குற?”
“ஐதயா அப்படி எல்லாம் இல்டல அத்டத. சும்மாதான். நீங்க சந்ததகப்பட்டு தகட்குறது மாதிரி
டதரிஞ்சிது” என்று டசால்லவும், அச்சு அவைதுக் டகடயப் பிடித்து நறுக்டகன்று கிள்ை,
“அம்மா” என்று அலறினாள்.
75

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்ன ஆச்சு?” டஜயா தகட்க,
“அெ ஒன்னும் இல்டல. ஒன்னும் இல்டல. தூக்கம் வருது. நாடைக்கு லீவ்தான. நாடைக்குப்
தபசலாம். நான் வட்டுக்குப்

தபாதறன். அம்மா நீங்க வர்றீங்கைா”

“தபா டஜயா. இல்டலன்னா இங்தகதய தூங்கி விழுந்துருவா தபால” புவனா டசால்ல,
“இரு இரு. இப்தபாதான் ததாடச டசஞ்தசன். சாப்டுட்டு தபாங்க. டரண்டு தபரும்” என்றார் பூ.
“தவணாம் பூ. தநத்டதக்கு அடரச்ச மாவு வட்ல

இருக்கு. பாரு வந்ததும் டசய்யணும்னு
நிடனச்சிட்டு இருந்ததன்.”

“அடத நாடைக்கு டசஞ்சிக்தகா டஜயா. நான் எல்லாதம டரடியாத்தான் வச்சிருக்தகன். என்ன
இன்னும் டரண்டு மூணு ததாடச கூெ சுெணும். அவ்தைாதான” என்று பூ விொது, அவர்கடைப்
பிடித்து டவக்கவும்.

டஜயாவும்,”சரி” என்றார்.
பூ, புவனா, டஜயா மூவரும் சடமயல் அடறடய தநாக்கி படெடயடுப்பு நெத்த, டசந்தில்
அடனவரிெமும்,”டசால்லுங்க அங்க என்னது எல்லாம் நெந்துச்சி” என்று வினவினார்.
“ஒன்னும்

நெக்கடலதய!!”

டசால்லிவிட்ெப்பின்புதான்,

திரும்பவும்

அவள்

பாரு

அர்ச்சனாடவப்

இருப்பது அப்தபாதுதான் அவளுக்குத் டதரிந்தது.

அவசரக்குடுக்டகயாக
பார்க்க,

அங்கு

ஒரு

மாறி

காைி

இருந்தாள்.

உட்கார்ந்து

அதற்குப்பிறகு பாரு, வாடயத் திறக்கவில்டல.
“என்னது ஒன்னுதம நெக்கடலயா? அங்க விடையாடுறது மாதிரி நிடறய இருக்குதம!!”
“இருந்துச்சி

அங்கிள்.

தமக்சிமம்

எல்லாத்துடலயுதம

தபாதனாம்”

பதிலைித்துவிட்டு,”அப்தபா நாங்க கிைம்புதறாம் அங்கிள், அப்பா” எனவும்,

தகஷவ்

“எங்கொ கிைம்புற? சாப்புட்டுட்டுத்தான் தபாற!” பூ சரியாக ஆஜரானார்.
“இல்டலம்மா இவளுக்கு(அச்சு) தலட் ஆகுதம”
“அது எல்லாம் அப்பா விடுதிக்கு தபான் பண்ணி டசால்லிருவாரு”
“சரி” என்று அவன் டபட்டிப் பாம்பாய் அெங்கிவிெ, அச்சு அவடனப் பார்த்துச் சிரித்தாள்.
அப்தபாதுதான்

ப்ரணத்

டவைிதய,

வட்டிற்குள்

ஓடி வந்தான்.

டபக்டகத்

ததடி

டசன்றுவிட்டு,

அது

இல்லாது

தபாக,

76

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அடிதயய், எக்தகாவ். என் டபக்டக எங்க?”
“அெ அது டவைியதான நிக்கும். நீ ஒழுங்கா பார்த்திருக்கா மாட்ெ” என்று டசால்ல,
“இல்டலப்பா டவைிதய”
“பப்பு டபக்டக எங்கொ?”
தகட்ெதும், சுகன்யா திரு திருடவன்று விழித்தாள்.
“அப்பா, அது வந்து.. வந்து..” தகஷவ் என்ன டசால்வது என்று டதரியாமல் துவங்கிவிட்ொன்.
“என்ன ஆச்சு தகஷவ்?”
இப்தபாது பாரு, சுகன்யா, அச்சு, தகஷவ் அடனவருக்கும் திக் என்று இருந்தது. வக்கீ ல் தவறு.
என்ன என்ன தகள்வி எல்லாம் தகட்டுக் குடெந்து எடுக்கப் தபாகிறாதரா?? என்று பயந்தார்கள்.
பின் தகஷவ் டகாஞ்சம் சமாைித்து,
“அது...”
“என்ன? டதாடலஞ்சிருச்சா?”
“இல்டலப்பா” என்று அச்சு, தகஷவ், சுகன்யா, பாரு அடனவரும் ஒருதசர பதிலைித்தனர்.
“அப்தபா எங்க தபாச்சு. எனக்கு என் டபக் தவணும்” சிறுபிள்டை தபால அெபிடித்தான் ப்ரண ீத்.
“என்ன நெந்துச்சி? டசால்லு தகஷவ்”
“டபக் டதாடலயலப்பா. ஆனா?”
“ஆனா?”
தகஷவ் என்ன டசால்லப்தபாகிறான் என்று சுற்றி இருந்த அடனவரும் அவடனதய பார்க்க,
“அது தவற ஒரு இெத்துல நிக்குது”
“ஏன்?”
“அது.

நான்தான்

டசான்னான்.

தநரம்

ஆகிடுசின்றதுனால

கார்லதய

கூட்டிட்டு

வந்துட்தென்”

என்று

இப்தபாதுதான் அடனவருக்கும்,”ஹப்பா” என்று இருந்தது.

77

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

பாருவுக்கும். அப்தபாது இருந்தச் சூழ்நிடலயில், சுதரஷ் அப்பா மூலம் நாடைக்கு எடுக்கலாம்
என்று ததான்றியது. ஆனால் இப்தபாது தயாசித்தால், இவரின் தகள்விகளுக்கு பதில் டசால்லிதய
உயிர் தபாய்விடும் என்று புரிந்தது.

“நல்லதவடை, நானும் என்ன என்னதவா நிடனச்சிட்தென்” என்றான் ப்ரண ீத்.
“அது டதாடலந்து இருக்கக்கூொதா” என்று நிடனத்தது டவண்பாதான்.
“இத டசால்றதுக்கு எதுக்கு இப்படி ஒரு தயக்கம்” சுதரஷ் இருந்தும் விெவில்டல.
“ஹீ.. ஹீ.. நாங்க தயங்குதனாமா?” அச்சு சிரிக்க,
“என்கிட்ெதயவா?”
“அெ தபாங்கப்பா. உங்களுக்கு எப்பவுதம சந்ததகம்தான்” என்றான் தகஷவ்.
“நான் எங்க தகஷவ் சந்ததகப்பட்தென்னு டசான்தனன்?”

“டஹய்தயா.. டகாஞ்சம் விடுறீங்கைா?. பிள்டைங்க, வந்ததும் என்டனத் துவங்கக்கூொதுன்னு
டசால்லிட்டு, இப்தபா நீங்க அவங்கடைப் படுத்திட்டு இருக்கீ ங்கதை!”

இப்படிக்தகட்ெ பூடவ, அடனவரும் டதய்வமாகப் பாவித்து, மனதைவில் அவரின் தடலயில்
டமாட்டெயடித்டதப், பாவம் அவர் அறிந்திருக்கவில்டல.

அந்ததநரம் தகஷ்வ்விற்கு ஒரு அடழப்பு வந்தது, அவன் அடதக் கட் டசய்து, இவர்கைின்
தபச்சில் ஈடுபெத் துவங்கினான்.

திரும்பவும் அதத அடழப்பு வர, அவனும் அதத டசய்தான்.
“என்னொ தபசதவண்டியது தான?”
“அப்புறம் தபசிக்கிதறன் அச்சு”
“சரி என்னதவா பண்ணித்டதாடல” என்று அவள் டசால்லி முடிப்பதற்குள், மீ ண்டும் அடழப்பு
வந்தது. இந்தமுடற அவன் கட் டசய்யப்தபான தநரம்,”எடுத்துப் தபசு தகஷவ்” என்று டசந்தில்
டசால்ல,

“சரி” என்று டசால்லி எடுத்தான்.
“எங்க இருக்க நீ?”
“இடதக் தகட்கத்தான் தபான் பண்ணுன ீங்கைா?”
“ஆமா. எங்க இருந்தாலும் சீக்கிரம் வட்டுக்குப்

தபா”
78

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அது தலட் ஆகும்”
“டசால்றது எதுவும் தகட்கக்கூொதுன்தன இருக்கியா?”
“இப்தபா என்ன தவணும்?”
“நீ வட்டுக்குக்

கிைம்பணும்.”
“எதுக்கு?”
“உனக்கு ஏதாவது பிரச்சடன வந்திரக்கூொதுன்னுதான் டசால்தறன்”
“ஹா.. ஹா.. எனக்குப் பிரச்சடனயா?”
“பிரச்சடனன்னு டசால்லல. வராம பார்த்துக்தகான்னு டசால்தறன்”
“வந்தா அடத எப்படி தபஸ் பண்ணனும்னு எனக்குத் டதரியும்.”
“சரி. இதுக்கு தமல என்னால ஒன்னும் பண்ணமுடியாது”
“அப்தபா தபாடன டவயுங்க”
தீர்க்கமான டமௌனத்திற்குப் பின்பு, அடழப்பு டவக்கபட்ெது.
அவன் தபசிக்டகாண்டிருந்த தநரம், பூ அடனவடரயும் உணவு தமடஜக்கு அடழக்கதவ, இவன்
தபசியடத யாரும் கவனிக்கவில்டல.

உணவுதமடஜக்கும் டசல்லும்முன்பு, டவண்பாவிற்கு ஒரு குருந்தகவல் வந்தது.
“எல்லாருக்கும் சாப்பாடு தவணும். அதுனால எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம்
சாப்பிடு” என்று.
இடதப்

படித்ததும்,

ப்ரண ீத்த்டத

முடறத்தவள்,”தபாொ

எருடம.

உன்டன

யாரு

உணவு

தமடஜல வந்து உட்காரச் டசான்னது? நீதான் கடெசில சாப்பிெணும்” என்று அனுப்பினாள்.
“நீதான் வங்காை விரிகுொ மாதிரியாச்தச”
“நான் வங்காை விரிகுொன்னா நீ யாராம்?”
“நான் எல்லாம் ததடவக்குத்தான் சாப்பிடுதவன்”
“டபாய் டசால்லாதொ புழுகு மூட்டெ”

79

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நீதான் ஒரு ததாடச சாப்பிடுறது மாதிரி இதமஜ் கிரிதயட் பண்ணிட்டு, பத்து சாப்பிடுவ”
“தெய் இப்தபா உடத வாங்கப் தபாற. நீ”
“நீங்க உடதக்குற வர, எங்கக் டக என்ன பூ பறிச்சிட்ொ இருக்கும்!!”
“முதல்ல டகடய உடெச்சிட்டுத்தான் மிதிப்தபன்”
“ஹா. ஹா., காடமடி பண்ணாத”
“தெய் இப்தபா சும்மா இரு. இல்டலன்னா. என்ன நெக்கும்தன டதரியாது”
“ஹா, ஹா.. தகாபப்படுறியா? இதுதான் எனக்கு தவணும்”
“தெய்!!”
“என்ன தெய்? தகாபம் வருதுன்னு ஒத்துக்தகா. ஹா,ஹா, என்று சிரித்தபடி டசன்றன சில
ஸ்டமலிகள்”

“அவன் அனுப்பிய அதத ஸ்டமலிகள் திரும்ப வந்தன”
“என்னது இது?” ப்ரணத்
ீ திரும்பவும் அனுப்ப,
“எனக்குக் தகாபம் வரடலன்னு அர்த்தம்”
“நடிக்காத”
“நான் எதுக்கு நடிக்கணும்?”
“சும்மா திரும்ப திரும்ப டபாய்டய டசான்னா அது உண்டமயாகாது”
“இது உனக்கும் டபாருந்தும். தகாபத்ததாடு வந்தன ஸ்டமலிகள்”
“டஹய்யா தகாபப்பட்டுட்ெ”
“நான் ஒன்னும் தகாபப்பெடல”
“டரண்டு தபரும் எப்பவும் டமாடபல் தானா? ஒழுங்கா ஓரமா வச்சிட்டு சாப்பிடுங்க” என்று
டசந்தில் அதட்ெ, இருவரும் ஒருமுடற தநரடியாக முடறத்துவிட்டு, சாப்பிெத் துவங்கினர்.

அப்தபாது, எப்படி இவ்தைா அடமதியா இருக்கு, என்று வியந்த டவண்பா,”என்ன சுகன். டராம்ப

டராம்ப அடமதியா இருக்க தபாலதவ!! இந்த அடமதிக்குப் பின் என்ன புயல் வருவதா இருக்கு!”
என்று தகட்க,

80

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அவடை

அண்ணின்னு

கூப்பிடுன்னு

எத்தடன

தெடவ

டசால்லிருக்தகன்”

என்று

புவனா

வந்தார்.
“அெப்தபாம்மா நீ தவற எப்பவும்” என்று சலித்துக்டகாண்ெ டவண்பா, “ஒழுங்கா அவக்கிட்ெ
தகளுங்க?

எதுக்கு

அடமதியா

கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கீ ங்க?”

இருக்கான்னு.

எதுக்கு

என்கிட்ெ

எப்பபாரு

குத்தம்

“அதுவும் சரிதான். ஏன்ொ பப்பு அடமதியா இருக்க? எதுவாது பிரச்சடனயா?” என்று டஜயா
தகட்கவும்,

பாரு, அச்சு, தகஷவ் மூவரும் அவடைப் பார்த்தனர்.
“எனக்கு ஒன்னும் இல்டல. அதான் ெயர்ொ இருக்குன்னு டசான்தனாதம” என்று டசால்லிவிட்டு,
அதன் பிறகு தநரம் கெத்தாமல், நால்வரும் தவகதவகமாக உண்டு முடிக்க, தகஷவ்,”தநரம்
ஆகிவிட்ெது” என்று டசால்லிவிட்டு நிற்காமல் கிைம்பினான்.

பாருவும், சுகன்யாவும், முதலில் சுகன்யாவின் அடறக்குச் டசன்றனர்.
“நல்லதவடை எஸ்.எஸ். டபக் விஷயத்டத எப்படிதயா சமாைிச்சிட்தொம்” என்றாள்.
“ஆமா பாரு” என்று டசான்னததாடு சுகன்யா அடமதியாகிவிெ,
“இப்தபா என்னத்துக்கு இப்படி, டமௌன சாமியார் தவஷம் தபாட்டுட்டு இருக்க?” என்று தகட்ொள்.
“உனக்கு ெயர்ொ இல்டலயா?”
“எதுக்கு இப்தபா நான் தகட்ெதுக்கு பதில் டசால்லாம, எதததயா தபசுற?”
“நான் எங்க எடத எடததயா தபசுதனன்?”
“திரும்பவும் தபச்டச மாத்தாத”
“என்ன மாத்துதறன்?”
“அம்மா தாதய. நீ எதுக்கு இப்படி உம்முன்னு இருக்கன்னு தகட்தென். அதுக்கு மட்டும் பதிடலச்
டசால்லு. நான் தடல டதறிச்சு ஓடிடுதறன்”

“நான் டமௌனமா இருந்தா, உன்கிட்ெ எப்படி தபசமுடியும்?”
“இது உனக்குத் ததடவயா பாரு. உனக்குத் ததடவயா?” என்று பாரு அவளுக்கு அவைாகதவ
தகட்க, சுகன்யாவிற்கு சிரிப்பு வந்தது.

81

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நீ இருக்கிதய பாரு. உன்டன மாதிரி ஒருத்திடயத், தவம் இருந்து, ததடித் திரிஞ்சாலும்
கண்டுபிடிக்க முடியாது”
“சப்பா.. இப்தபாவாவது நம்ம அருடம டபருடம புரிஞ்சுதத!”
“ஹா.ஹா, ஹா..”
“அம்மா மகமாயி. நீ

அடமதியா தவணும்னாலும் இரு. ஆனா சிரிக்க மட்டும் டசய்யாத.

முடியடல” என்று பாரு தபாலியாக நடிக்க,

“அடிதயய்!!” என்று சுகன் தடலயடணடய எடுத்து, அவள் மீ து அடிக்கத் துவங்கிய தநரம்,
ப்ரணத்,”ெக்

ெக் உள்தை வரட்ொ” என்று உள்தை வந்தப்பின்பு தகட்ொன்.
“அதான் வந்துட்டிதய”
“நானும் வந்ததன் வந்ததன்” என்று வந்தாள் டவண்பா.
“டஹய்தயா அழுக்குமூட்டெகள் தசர்ந்திருச்தச” என்று டநாந்தவன்,”டபக் எங்க நிக்குது. நாதன
நண்பர்கள்கூெ தபாய் காடலல எடுத்துக்குதறன்”

“அவன் அவனுக்கு அவன் அவன் பிரச்சடன” பாரு டசால்ல,
“ஆமா எனக்கு என் பிரச்சடனதான்” என்றான்.
“முதல்ல எல்லாரும் தூங்குங்க. பாரு நீ இங்தகதய தூங்குறியா?” என்று தகட்டுக்டகாண்தெ
வந்தார் பூமணி.

“அம்மா என் டபக்”
“அது எல்லாம் நாடைக்குப் பார்த்துக்கலாம்” என்று அவடன விரட்டியடிக்க, அடதக்கண்டு
டவண்பா சிரிக்க, மீ ண்டும் ஆரம்பமாகியது வாட்ஸப் தபார்.

“நான் வட்டுக்கு

தபாதறன் அம்மா. அம்மா தனியா இருப்பாங்க”
“சரி ொ. நாடைக்கு லீவ்தான. சரி சரி” என்று அவடையும் விரட்டிவிட்டுச் டசன்றார்.
அடனவரும் அவரவர் கூட்டில் அெங்கிவிெ, அப்தபாதுதான், சுகன்யா உடெமாற்ற எண்ணி
எழுந்த தநரம், தபன்ட்டின் பாக்டகட்டில் இருந்தப் தபாடனக் கண்ொள். அதற்குப்பின்புதான்
தபானின் நிடனதவ தனக்கு மறந்து இருந்தது நியாபகம் வந்தது.
அடத

எடுத்துப்

பார்த்தவளுக்கு,

அதில்,

டதரியாத

எண்,

தகஷவ்,

சந்தர்,

ப்ரணத்

என

அடனவரும் அடழத்து இருக்க, “ச்தச நமக்காக இவ்தைா தபர் இருக்காங்கதை” என்று எண்ணி
கவடலயுென் இருந்த தநரம், அந்தத் டதரியாத எண்ணில் இருந்து அடழப்பு வந்தது.

82

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“டதரியாத

எண்”

என்றால்

அது

ஆஷிக்

என்பதுகூெ

சுந்தரி,”யாதரா” என்று நிடனத்து அடத எடுக்க மறுத்தாள்.

மறந்துப்தபாய்

இருந்த

மங்குனி

அவைது நிடனவில் இருந்தது எல்லாம்,”டபாண்ணு மாதிரி நெந்துக்க” என்று அவர்கடைக்
காப்பாற்றியவன் டசான்னதுதான்.

அவளுக்கு உண்டமயில், அது யாரு? என்று டதரிந்துக்டகாள்ளும் ஆவல் எழுந்தது. அடதவிெ,
அவன்

டசான்னதன்

அர்த்தம்

புரியவில்டல.

குறுக்குப்

பாடதயில்

டசன்றால்,

டபண்

இல்டலயா? அவன் என்னத்தான் காப்பாற்றி இருந்தாலும், இப்படி எதற்குச் டசால்லதவண்டும்.
என்று தகாபம் எழுந்தது.
தீடிடரன்று

ஆஷிக்கின்

ஆஷிக்கின்

பிடிக்கு

நிடனவும்,

அததனாடு

தசர்ந்து

கதிரவனின்

நிடனவும்,

வர,”டபற்தறார்கைின் விருப்பத்திற்கு மாறாக எடதயும் டசய்யக்கூொது” என்று நிடனத்தவைாய்,
முடிடவடுத்த டநாடி,

இனிதமல்,

தன்னால்

முடிந்தமட்டும்

தப்பிக்க

தவண்டும்

என்று

“கினிங் கினிங்” என்று குறுந்தகவல்கள் வந்துக் குவிந்தன.
நிடனவுகைில் இருந்தவள் கடலந்து, என்னது(?) என்று பார்க்க,
“வான்ட் டூ சி யூ. டரட் டநௌ.” என்று இருந்தது.
“டஹய்தயா இவனா?” என்று பயந்து, அந்தக் குருந்தவடலப் பார்த்தபடிதய இருந்தாள்.
“திஸ் டெம் ஐ அம் நாட் தஜாக்கிங்”
“மிஸ்ஸிங் யூ தெரிப்ைி”
“அட்டென்ட் தி கால்”
“வாட் டூயிங்”
“டவ தநா ரிப்டை?”
“அட்டென்ட் தி கால் ஆர் எல்ஸ், யு தஹவ் டு தப பார் திஸ்”
“யு தநா ஐ தகன் டூ எனிதிங்” என்று வந்தக் குருந்தவடலப் பார்த்ததும் அவளுக்குத் திக் என்று
இருக்க, இவன் டசய்தாலும் டசய்வான் என்று ததான்றதவ,
“என்ன தவணும் உனக்கு?” என்று அனுப்பினாள்.
83

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“உனக்தக நீ தகட்ெக் தகள்விக்கு விடெ டதரியும்”
“எனக்கு எதுவும் டதரியாது”
“டதரியடலன்னா டசால்லதவண்டிய கெடம எனக்கு இருக்கு தபாலதவ!”
அவளுக்குப்

பகீ டரன்று

இருக்க,”எனக்கு

எதுவும்

டசால்ல

தவண்ொம். ப்ைஸ்

தொன்ட் டிஸ்ெர்ப் மீ அண்ட் லீவ் மீ ”

தவண்ொம்.

எதுவும்

டசய்யவும்

“ஐ கான்ட்”
“வாட் யு கான்ட்”
“ஐ நீட் யு”
“தநா சான்ஸ்”
“அடத நான் டசால்லணும்”
“என்ன நீ டசால்லணும்?”
“உன்டன விெமுடியாது. தநா சான்ஸ்ன்னு நான் டசால்லணும்”
“ப்ை ீஸ்”
“டநவர்” என்று டசான்னவன் அவளுக்கு அடழக்க, அவதைா அடழப்டபக் கட் டசய்துக்டகாண்தெ
இருந்தாள்.

“வாட் ஆர் யு டூயிங் சுந்தரி? பிக் தி கால்”
“ப்ை ீஸ் லீவ் மீ ”
“டசான்னடததய திருப்பி டசால்ல டவக்காத. தபாடன அட்டென்ட் பண்ணு”
“முடியாது”
“அப்தபா நான் வரதவண்டி இருக்கும்”
டஹய்தயா, என்று நிடனத்தவள்,”நீ வந்தா நான் தவற ஏதாவது பண்ண தவண்டி இருக்கும்”
“என்ன பண்ணுவ?”
“அப்பாகிட்ெ டசால்லுதவன்”
84

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அப்தபா நான் உங்க அப்பாகிட்ொதய தபசுதறன். அவர் நம்பர் டகாடு”
“ஏன் இப்படி ொர்ச்சர் பண்ற?”
“நீதான் பண்ண டவக்குற”
“நான் என்ன பண்ணுதனன்?”
“முதல்ல இருந்துத் துவங்காத”
“என்டன விட்டிரு ப்ை ீஸ்”
“முடியாது”
“ப்ை ீஸ்”
“அப்தபா தபாடன அட்டென்ட் பண்ணு. அதுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம்”
“தபாடன எடுத்தா விட்டிருவியா?”
“பார்க்கலாம்.

நீ

அட்டென்ட்

பண்ணு”

என்றதும்

அவன்

அடழக்க,”எப்படியாவது

தபசி

இவடனவிட்டுட்டு டதாடலத்தூரம் வந்திரணும்” என்று தயாசித்தவைாய், தபாடன அட்டென்ட்
டசய்தாள்.

அட்டென்ட் டசய்த மறுவினாடி, அங்கு இருந்து வந்தன, சில பல முத்தங்கள்.
அடவகைின் தாக்கம் டபாறுக்காமல், எஸ்.எஸ். தபாடன தனதுக் காதிலிருந்து டவகு தூரத்தில்
டவக்க, ஒருவழியாக முடித்தவன்,

“எனக்கு டராம்ப டராம்பப் பிடிச்சிருக்கு” என்றான்
“எதுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ற நீ. எனக்கு எதுவுதம பிடிக்கடல” என்றாள்.
“அதான் எனக்கு டராம்ப டராம்பப் பிடிச்சிருக்குன்னு டசால்தறதன”
“எனக்குப்

பிடிக்கடல

அவ்தைாதான்.

நான்

தபாடன

டவக்குதறன்”

என்று

டசால்லிவிட்டு

தபாடன டவத்தவளுக்கு, இடி தபால அவனிெம் இருந்து வந்தது அடுத்தக் குறுந்தகவல்.

காதல் – 8
“காதலும் கதரயும்,
85

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

உந்தன் உன்னதக் காதலில்,
புரட்சிப் பாதவயின்,
டமல்லிய மனதும்
கதரயாபதா!!

பநசமும் பநசிக்கும்

உந்தன் இனிய பநசத்தில்,

வஞ்சியின் பிஞ்சு உள்ளமும்
உதெயாபதா!!”
“என்ன பிடிக்கடல உனக்கு? நான் இங்கதான் இருக்தகன். தநர்லதய டசால்லு. எனக்கு இப்பதவ
டதரிஞ்சாகணும்”
சுகன்யாவிற்கு,

என்று

இடி

ஆஷிக்கிெம்

விழுந்திருந்தால்

இருக்குதமா.(?) அப்படி இருந்தது.

இருந்து

கூெ,

அது

வந்தக்
மிக

குருந்தகவடலக்

மிகச்

சாதாரணமாகத்

கண்ெதும்,
ததான்றி

அவள் திக் பிரடமப் பிடித்தது தபால, அப்படிதய அமர்ந்துவிெ,
“என்ன அப்படிதய உட்கார்ந்துட்டு இருக்க?” என்றான்.
அவன் டசான்னது, அவளுக்கு, மிக அருகில் தகட்கதவ, “ெக்டகன்று” அவள் பால்கனியின் புறம்
திரும்பிப் பார்க்க, அங்கு யாரும் இருந்ததற்கான அறிகுறிகள் இல்டல.

அவன் பால்கனியின் புறம் இல்டல என்றால், எப்படி அவனது சத்தம் இப்படி டவகு அருகில்

தகட்கும்?, அதுவும் இல்லாமல், அவன் இங்கு இல்டலடயன்றால், எப்படி நான் இப்படி பிரடம
பிடித்து

உட்கார்ந்து

இருப்பதுகூெ

அவனுக்குத்

பால்கனியின் அருகில் டசன்று பார்க்க,

டதரியும்?

என்று

தயாசடனயுெதன

அவள்

“என்ன எதுக்கு அங்க இங்க ததடிட்டு இருக்க?” என்றான்.
அவளுக்கு இப்தபாதும், தான் தகட்பது அவன் குரல்தானா? இல்டல இதுவும் தனது பிரடமயா(?)
என்று புரியவில்டல. மீ ண்டும் பால்கனியில் டசன்று, அவளுக்குத் டதரிந்தமட்டும், பார்த்தாள்.
ஆனால் அவளுக்குத் டதரிந்த தூரம் வடரக்கும், யாரும் இருப்பது தபால டதரியவில்டல.
அவள் குழம்பியபடி அங்தகதய நிற்க,
“என்ன ததடி முடிச்சாச்சா?” என்று தகட்ொன்.
“நீ எங்க இருக்க?”
“ஏன் உன்தனாெ கண்ணுக்குத் டதரியடலயா?”
86

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“டஹய்தயா என்டனக் டகால்லாத.”
“நான் எங்க டகால்தறன். நீதான் என்டன இம்டசப்படுத்திக் டகால்ற.”
“படுத்தாத. வட்டுல

உள்ைவங்களுக்குத் டதரிஞ்சா. அப்புறம் அவ்தைாதான்.”
“என்ன நெக்கும்னு நிடனக்குற?”
“என்ன பத்தி என்ன நிடனப்பாங்க.? என் தமல அவ்தைா நம்பிக்டக வச்சிருக்காங்க.”
“இப்பவும் உன் தமல வச்சிருக்குற நம்பிக்டகக்கு ஒன்னும் ஆகாது”
“என்ன ஆகாது? நீ பண்றது எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு டராம்ப டராம்ப பயமா இருக்கு!”
“ஹா ஹா.. உனக்கு பயமா?”
“ஏன்?”
“சும்மாதான்.”
“இப்தபா எங்க இருக்க?”
“டசால்லிதய ஆகணுமா?”
“டசால்லாம டகாள்ைாம என்டன விட்டுட்டுப் தபானாலும் எனக்குப் பிரச்சடன இல்டல.”
“நெக்காதடதப் தபசாத!”
“சரி டசால்லித் டதாடல. எங்க இருக்க? எனக்கு எரிச்சலா வருது.”
“வர வர உனக்கு ஆஷிக்தமனியா பிடிச்சிருக்கு.”
“நான் உன்கிட்ெ தகட்கடல. அப்படி ஒன்னு எனக்குப் பிடிக்கவும் இல்டல.”
“உண்டமடயச் டசான்தனன்”
“இப்தபா

எங்க

இருக்கன்னு

கட்டுப்படுத்திக்டகாண்தெ தகட்க,

டசால்லப்தபாறியா

இல்டலயா?”

சுகன்யா

தகாபத்டதக்

“ஹா. ஹா.” என்று சிரித்தவன்,”டகாஞ்சம் திரும்பிப்பாரு சுந்தரி” என்றான்.
அவள்

நின்றுக்டகாண்டிருந்தது,

பால்கனியில்

இருந்து

டவைிப்புறத்டத

தநாக்கி.

அவள்

நிடனத்தது எல்லாம், அவள் டவைிதய எங்தகயாவது அருகில், சுவதராடு ஒட்டி நிற்கிறான்
87

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

என்று. ஆனால் “அவன் இப்படி வட்டிற்குள்

இருக்கிதறன்” என்று டசால்வான், என அவள்
கனவிலும் நிடனக்கவில்டல.
அடதவிெ,

அவன்

அைவிற்குக்கூெ

தபசும்தபாது,

அவள்

இல்டலதய,

குரல்

என்று

எங்கிருந்து

தன்டனதய

தாமதிக்காமல், திரும்பிப்பார்க்க, அதிர்ந்து நின்றாள்.

வருகிறது(?)

என்று

டநாந்துடகாண்ெவள்.

கணிக்கும்

வினாடியும்

அவளுக்கும் அவனுக்கும் இடெயில், ஒரு ஆள்காட்டி விரல் அைவு இடெடவைிவிட்டு, அவன்
அவடைப் பார்த்துச் சிரித்துக் டகாண்டிருந்தான்.

அவள் அதிர்ந்து நிற்படதக் கண்ெவன், இருந்த இடெடவைிடயயும் தபாக்கிவிட்டு, அவடை
அடணத்துக்டகாள்ை, அவதைா, மறுபடியும் அதிர்ந்து நின்றாள்.
அவளுக்கு

என்னதவா

டதரியவில்டல,

அவனது

டநாடியாயினும், டகாஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது.

அடணப்பில்

இருந்தால்,

அது

ஒரு

“என்ன சுந்தரி? இதுக்குப் டபயர்தான் இன்ப அதிர்ச்சியா?” என்று அவன் புன்னடகயுெதன தகட்க,
அப்தபாதுதான் நிடனவு வந்தவைாய், அவடனவிட்டு விலக முடியன்றாள்.
“என்டன விட்டு விலகிப்தபாயிெ முடியுமா என்ன?” மீ ண்டும் அவனின் சிரிப்பு, இைநடகயாய்
இருந்தது.

“தஹ. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க.? தெமிட் அறிவில்ல” அவனுக்கு சற்றும் டபாருந்தாதக் குரலில்
அவள் தகட்ெது, அவனுக்கு இன்றும் காடமடியாகத்தான் ததான்றியது.

“இப்படி நீ தபசுறது, டராம்ப டராம்ப நல்லா இருக்கு. இன்னும் டகாஞ்சம் திட்டு ப்ைஸ்.

காதலன்
காதலிட்ெ இருந்துத் திட்டு வாங்குறதுனா தனி சுகமாச்தச”
“அறிவுடகட்ெத்தனமா தபசாத. முதல்ல என்டனவிடு”
“முடியாது”
“விட்டுத் டதாடல ப்ை ீஸ். யாராவது பார்த்தா என்ன ஆகுறது.?” என்று டசால்லும்தபாதுதான்

அவர்கள் நின்றுக்டகாண்டிருப்பது பால்கனி என்று உடறக்கதவ, “டஹய்தயா. இது பால்கனி.
பக்கத்து வட்டுல

உள்ைவங்களுக்கு எல்லாம் டதரியும். என்டன விட்டுடு.” என்று அவள் டகஞ்ச,
“விெணும்னா அதுக்குக் டகாஞ்சம் கட்ெணம் டசலுத்தணுதம” என்றான் ஒரு மார்க்கமாக,
அவளுக்கு இருந்த பயத்தில், அவன் டசான்னது எல்லாம் எடுபெதவ இல்டல.
“விடு விடு” என்று டமதுவாகச் டசால்லிக்டகாண்தெ இருந்தாள்.
88

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நான் தகட்ெதுக்குப் பதில்”
“என்ன

தவணும்?

முதல்ல

என்டனவிடு”

அவடனவிட்டு விலகும் முயற்சியில் ஈடுபெ,

என

இப்தபாது

அவள்

வலுக்கட்ொயமாக

அவன் அவடை விொமல், அவதைாெச் தசர்த்து வட்டிற்குள்

வந்தான்.
“தஹய். ஸ்டுப்பிட் என்டன விடுன்னு டசான்னா புரியாதா? தமிழ்ல தான டசால்தறன். உனக்கு
ஒரு டபாண்ணுகிட்ெ எப்படி நெக்கணும்னு டதரியாதா? டகாஞ்சம்கூெ கூச்சதம இல்லாம இப்படி
நெந்துக்குற? ச்தச நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா? உனக்கு எல்லாம் டபாண்ணுங்கன்னா அவ்தைா
இைப்பம் ஆச்சுல. சீ”

“என்ன ஆச்சு இப்தபா?” என்று அவன் கூலாக ஒன்றுதம நெவாதது தபால தபசவும்,
“உனக்குச் சூடு சுரடண கூெ கிடெயாதா? இவ்தைா தூரம் தபசுதறன். இன்னும் என்டனவிொம
இப்படி நின்னுட்டு இருக்க? அதுவும் ஒரு வட்டுக்குள்ை

யாருக்கும் டதரியாம கள்ைன் மாதிரி

வந்திருக்க. ஒரு டபாண்தணாெ ரூமுக்குள்ை அவ விருப்பம் இல்லாம வரக்கூொதுன்ற தபஸிக்
தமனர்ஸ்கூெ டதரியாதா?” அவள் அவைது ஆதங்கத்டத எல்லாம் டகாட்டிக்தகட்க,

“டராம்ப டராம்பச் சூொ இருக்கப்தபாடலதய. நான் தவணும்னா ஜில்லுன்னு ஏதாவது தரவா?”
என்று அவடை விொமல், தனது அடணப்பில் டவத்தபடிதய தகட்கவும்,

“உன்னால எப்படிொ இப்படி எல்லாம் முடியுது. சீ. என்டனவிடு” என்று டசால்லி அவைால்
முடிந்தமட்டும் அவடனவிட்டு விலக முயன்றாள்.
“இப்தபா உனக்கு என்ன பிரச்சடன?” என்றான்
“என்ன பிரச்சடன இல்டல. யாராவது வந்தா?”
“அங்க நின்னப்தபாதான் யாராவது வந்தாங்கன்னா அப்படின்னு டசான்ன? இங்தகயும் என்ன?”
“ராஸ்கல். உனக்கு எதுவுதம டபரிசா டதரியலல்ல”
“ஆமா.

நான்

வந்தது

வாங்கிக்கத்தான்.
டதரியாது”

உன்டனப்

அதுனால

அது

பார்க்கத்தான்.

மட்டும்தான்

உன்கிட்ெ

எனக்குப்

இருந்து

டபருசா

நச்சுன்னு

டதரியும்.

ஒரு

தவற

கிஸ்

எதுவும்

“நீ ஏன் இப்படி நெந்துக்குற? எனக்குன்னு குடும்பம் இருக்கு. ஏற்கனதவ கதிரவனதான் நான்

கட்டிக்கணும்னு எல்லாரும் விரும்புறாங்க. எனக்கும் அதுலதான் இஷ்ெம். கதிரவடனத்தான்
எனக்கும்

பிடிச்சிருக்கு.

நீ

இப்படி பண்றடத

எல்லாம்

பார்த்து

எனக்கு

உண்டமயிதலதய

அருவருப்பா இருக்கு. கதிரவன் மாதிரி ஒருத்தடனப் பார்க்கமுடியாது. டபாய் டசால்தறன்னு
மட்டும் நிடனக்காத” என்று அவள் டசால்லவும்., அவனதுப் பிடி பட்டென்று தைர்ந்தது.

89

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவனது முகத்தில் உடறந்து இருந்தப் புன்னடக இப்தபாது டமாத்தமாக வடிந்து, காற்றாகக்

கடரந்து, முழுதும் கருத்துவிெ, அவடன மிக அருகில் இருந்துப் பார்த்துக்டகாண்டிருந்தச்
சுகன்யாவிற்கு, அவனது இந்தத் திடீர் மாற்றம் என்னதவா டசய்தது.

அவள் அவடனதய பார்த்துக்டகாண்டிருக்க, ஒரு நிமிெம் தவதடனடயக் காட்டியவன், அவடை

விட்டு டமாத்தமாக விலகினான். இடெடவைி இல்லாத டநருக்கத்தில், இப்தபாது இடெடவைி
மட்டுதம இருந்தது.

அந்தக் கணப்டபாழுது பிரிதவ ஏதனா சுகன்யாவிற்கு வலிப்பது தபான்று இருந்தது.
அவடை நிமிர்ந்தும் பார்க்காமல், அவன் பால்கனிடய தநாக்கிச் டசன்றான்.
அவன் டசல்ல டசல்ல, இவைின் மனதும் கூெச் தசர்ந்து டசன்றததா(?).
இனம்புரியாத துக்கம் சூழ்ந்துக்டகாள்ை, அவன் டசல்வடததய பார்த்துக்டகாண்டு இருந்தாள்.
அவன் பால்கனியில் இருந்து, கீ தழ குதிக்கத் துணியும் தபாது, அவளுக்கு உண்டமயிதலதய
அதிர்ச்சி அப்பிக்டகாண்ெது. பின்தன இருக்காதா(?), இவள் இருப்பததா முதல் மாடியில், கீ தழ

முழுவதும் சிடமன்ட் தடர. இங்கிருந்து, எந்தவித முன்தனற்பாடும் இன்றி குதித்தால், நிச்சயம்
டக கால்கைில் அடிபடும்.

“என்ன பண்ற நீ? இப்படிதய தபாற?”

அவனிெம் இருந்து பதிதல இல்டல!
“நான் தகட்டுட்டு இருக்தகன்ல”
மீ ண்டும்

பதில்

இல்டல.

ஆனால்

முன்தனறிக்டகாண்தெ இருந்தான்.

டசால்ல

டசால்லக்

தகட்காமல்,

அவன்

தபாக்கில்

“நான் உன்கிட்ெத்தான தகட்டுட்டு இருக்தகன்”
இப்தபாது பால்கனியின் விைிம்பில் டசன்று குதிப்பதற்குத் தாயாராக நின்றான்.
“இப்தபா உனக்குக் காதும் தகட்கடலயா?”
அவன் குதிக்கும்படி ஒரு காடலத் தூக்கி இருந்தான்.
“ஏன் இப்படி படுத்துற நீ?” இப்தபாது அவைதுக் குரல் முழுதும் வடிந்தது.
இப்தபாது

தூக்கினக்

முயன்றான்.

காடல

நன்றாகக்

காற்றில்

பறக்கவிட்டுவிட்டு,

மறுக்காடலத்

தூக்க

90

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்னால இடதப் பார்க்க முடியல.” என்று டசால்லியபடிதய அவள் பயத்தில் கண்கடைத் தனது
கரங்கைால் டபாத்திக்டகாள்ை,
அடுத்த நிமிெம், அவன் குதித்தச் சத்தம் பொடரன்று தகட்ெது.
பதறியடித்துக்டகாண்டு அவள் பால்கனிடய தநாக்கி ஓெ,
பலமாகக் தகட்ெச் சத்தத்தில், பூ கண்விழித்து, சுதரடஷ எழுப்பினார்.
“என்னங்க, எதுதவா விழுந்தச் சத்தம் தகட்டுச்சி, என்னதுன்னு பாருங்க.”
“ததங்காய் விழுந்திருக்கும் பூ. சும்மா தூங்கு”
“நம்ம டதருவுல ஒரு வட்ல

கூெ டதங்கு கிடெயாது. இதுல எங்க இருந்து ததங்காய் விழுது?
தபாய் பாருங்க”

“என்ன பூ நீ. ததங்காய் மரத்துல இருந்துதான் ததங்காய் விழணும்னு இருக்கா என்ன? டம

லார்ட் இது அப்பட்ெமான டபாய். எதிர்தரப்பு வக்கீ ல் டசால்வது தவடிக்டகயாக இருக்கிறது”
என்று சுதரஷ் தகார்ட்டில் இருக்கும் நிடனவிதலதய டசால்லிவிட்டு மறுபடியும் தூங்கிவிெ,
“என்னங்க? டகாஞ்சம் பாருங்கதைன்“
“டம லார்ட் திரும்ப திரும்ப அவர் டசால்வது மிகவும் தவடிக்டகயாக இருக்கிறது” என்றார்.
“அெக்கெவுதை இந்த மனுஷடன என்ன டசய்யுறது? இப்படி உைறிட்டு இருக்குறவருக்கும்
எவன்தான் தகஸ் டகாடுக்கிறாதனா” என்று டநாந்தவர்,

“டபருசா டபத்த தபச மட்டும் டதரியும்” என்று புலம்பியபடிதய அடறடயவிட்டு டவைிதய வர,
அங்கு புவனாவும், அப்தபாதுதான் டவைிதய வந்தார்.
இவடரப்

பார்த்ததும்,”அண்ணி

எதுதவா

ெமார்ன்னு

விழுந்தது

தபால

இருந்தது.

அவடர

எழுப்பலாம்னா, அசதில அசந்து தூங்குறாரு. எனக்கு மட்டும்தான் தகட்டுதுன்னு நிடனச்தசன்.
உங்களுக்கும் தகட்டுச்சா?” என்று புவனா டசால்ல,

“ஆமா அண்ணி. எனக்கும் தகட்டுச்சி. அவடர எழுப்புதனன். அவரு எழும்பாம நல்லா உைறிட்டு
இருக்காரு.

பார்க்கலாம்”

பசங்க

யாரும்

எழும்படல

தபால.

வாங்க

நம்ம

டகாஞ்சம்

டவைிதய

தபாய்

“ஆமா அண்ணி. வாங்க.” என்று புவனா டசால்ல, இருவரும், வாசற் கதடவத் திறந்துவிட்டு,

சத்தம் தகட்ெத் திடசடய தநாக்கி நெக்கத் துவங்க, அப்தபாது டஜயாவும் டமல்ல எழும்பி,
வட்டின்

விைக்டக எரியவிட்ொர்.

91

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அந்த டவைிச்சத்டதப் பார்த்த இருவரும்,”டஜயாவும் சத்தம் தகட்டு எழும்பிட்ொ தபால” என்று
டசால்லிக்டகாண்தெ, நெந்தனர்.
அவர்கள் டசன்ற இெம், பாருவின் வட்டின்

ஜன்னல் புறம் இருந்துப் பார்த்தால் நன்றாகதவ
டதரியும் என்பதால், டஜயா ஜன்னடலப் பார்க்கும்தபாது, அங்கு இருவரும் டதரிய,
“என்ன பூ, எததா சத்தம் தகட்டுச்தச” என்றார்.
“ஆமா டஜயா என்னன்னு டதரியல. டராம்ப சத்தமா தகட்டுச்சி”
“இருங்க நானும் வர்தறன்”
“அது எல்லாம் தவணாம். நீ தூங்கு. உனக்குத்தான் திடிர்ன்னு எழுந்தா தடலவலி வருதம”
“சரி பூ. காடலல என்னனு டசால்லு”
“சரி”
“இல்டல நான் இங்தகதய இருக்தகன். என்னன்னு டசால்லுங்க. சத்தத்டதப் பார்த்தா எதுதவா
டபருசா விழுந்தது தபால இருக்குது. டதரிஞ்சிட்தெ தூங்குதறன்”.

“உனக்கு ஒன்னு டதரிஞ்சிக்கடலன்னா தூக்கம் வராதத” புவனா அந்த தநரத்திலும் அவடர
கிண்ெல் டசய்ய,

“என்ன டசய்யுறது அண்ணி” என்று டஜயாவும் சிரித்தார்.
பின் இருவரும், டமல்ல இெத்திற்குச் டசன்று பார்க்க.. அங்கு அவர்கள் பார்த்தது!!
தமதல சுகன்யா, பால்கனிடய தநாக்கி ஓெ, அவள் பால்கனியின் வாயிடலத் தாண்டும்முன்,
“அவன்”

அவடைப்

பிடித்து

பதிக்கத்துவங்கினான்.

உள்தை

இழுத்து,

அவைது

முகத்தில்

தனது

முத்திடரடயப்

அவைால் என்ன நெக்கிறது என்தற உணரமுடியவில்டல. இது கனவா(?) நிஜமா(?). அவன் என்ன
ஆனான்(?) என்று அவள் பயத்தில் இருக்க, இப்படி திடீடரன்று அவன் இழுக்கவும், டமாத்தமாக
அவனின் மீ தத சரிந்தாள்.

சிறிது தநரம் கழித்து அவடை விடுத்தவள், அவள் இன்னும் பயத்தில் உடறந்து இருக்க,
அவைதுக் காதின் அருகில் குனிந்து,”என்ன பயந்துட்டியா?” என்றான் தகாபமாக,

அப்தபாதுதான், அவன் இன்னும் இங்குதான் இருக்கிறான் என்று உணர்ந்தவள்,
உயர்த்தி அவடனப் பார்க்க, அவனது முகம் கருத்துத்தான் இருந்தது.

தடலடய

92

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

தகாபத்தில் பொடரன்று அவடனவிட்டு அகன்றவள்,”நீ எல்லாம்!!” என்று எடததயா டசால்லத்
துடித்து, பின் வார்த்டதகள் வராமல், அவடன முடறத்தாள்.
“என்ன டசான்ன என்ன டசான்ன?” அவனும் தகாபத்திதலதய துவங்க,
“இப்தபா

நீ

கூப்பிெவா?”

டவைிதய

தபாறியா?

இல்டல

நான்

வட்டுல

இருக்குறவங்கடை

எல்லாம்

“கூப்பிடு எனக்கும் ஒரு பிரச்சடனயும் இல்டல”
“ராஸ்கல் என்ன திமிர் இருந்தா இப்படி பண்ணுவ?”
“இங்க பாரு. சும்மா கத்தாத. எனக்கு நீ தவணும். அது மட்டும்தான் எனக்கு டதரியும். இடெல

எவன் வந்தாலும், நான் அவங்கடைத் துவம்சம் பண்ணிட்டுப் தபாயிட்தென் இருப்தபன்.” என்று
டசான்னவன், அவடை டநருங்கி வந்து, தகாபத்திதலதய அவடை இழுத்து அடணத்து, மீ ண்டும்
அழுத்தமான

முத்தம்

ஒன்டற

டகாடுத்துவிட்டு,

அதததவகத்தில்

அவடை

உதறித்

தள்ைிட்டுவிட்டு, டமல்ல அவைது அடறயின் கதடவத் திறந்து, கீ தழ ஹாலிற்கு வந்து, வட்டின்

முன்வாசல் வழியாக டவைிதய டசன்றான்.

இடத சந்தித்தச் சுகன்யாவின் இதயம் திக் திக் திக் என்று அடிக்கத் துவங்கியது.
அவன் டசான்னதபாது, அவனதுக் குரலிலும் முகத்திலும் டதரிந்த அழுத்தம், அவன் அைித்த
உடும்புப்பிடி முத்தங்கள், சர்வச் சாதாரணமாகக், கதடவத் திறந்து டவைிதய டசல்கிறான்.
அப்படி

என்றால்(?),

அப்தபாது

கீ தழ

விழுந்தது(?),

டசல்லும்தபாது யாராவது பார்த்துவிட்ொல்(?),

இப்தபாது

அவன்

ஹாலின்

வழிதய

வினாடியும் தாமதிக்காமல், பயத்துெதன கீ தழ ஹாலிற்கு ஓடினாள்.
அங்தகா வாயிற்கதவு திறந்துக் கிெந்தது. “பக்” என்று இருந்த இதயத்டத அெக்கி, டமல்ல சுற்றிப்
பார்க்க,

வட்டில்

சின்ன

விைக்குகள்

எறிவது

டதரிந்தது.

இது

எப்படி(?)

என்று

நிடனத்துக்டகாண்தெ இருக்கும்தபாது, டவைிதய அம்மா, அத்டத, டஜயம்மா மூவரும் தபசும்
சத்தம் தகட்கதவ, அடுத்தது இதயம் தவகமாகத் துடித்தது.
அன்டன எல்லாம் அவடனப் பார்த்துவிட்ொல்.!(?)
இதயத் துடிப்டபச் சீராக்க வழிடதரியாமல், மூச்டச இழுத்துக்டகாண்டு ஓெத்துவங்கினாள்.
அவள் வாயிடல தநாக்கி ஓெவும்,
“என்ன பப்பு. சத்தம் தகட்டு நீயும் எழும்பிட்டியா?” என்றார் பூ.
“இல்டலதய. இல்டல இல்டல ஆமா. ஆமா இல்டல.” என்று அவள் உைற,
93

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்ன என்ன. டகாஞ்சம் நிதானமா தபசு பப்பு”
“இல்டல அத்டத”
“அப்தபா எப்படி எழும்பின?”
“ஐதயா ஆமா அத்டத”
“என்ன ஆச்சு? கனவு எதுவும் கண்டியா?”
“இல்டல. இல்டல. ஆமா” அவள் குழப்பியடிக்க,
இருவரும் அவடை என்னதவா தபால பார்த்தனர்.
“உெம்பு சரியில்டலயா பப்பு” புவனா தகட்க,
“இல்டலதய”
“சரி வா,வா வட்டுக்குள்ை

தபாகலாம்”
“நீங்க பார்க்கடலதய!” அவள் அவடன நிடனத்துக்டகாண்டு தகட்க,
“அதான் பார்த்ததாதம”
“என்னது பார்த்தீங்கைா?(!)” அப்படிதய அதிர்ந்து நின்றாள்.
“ஆமா பப்பு. இப்தபாதான் பார்த்ததாம்.” பூவும் ஒத்து ஊதினார்.
“நீங்க

ஒன்னும்

தகட்கவும்,

டசால்லடலயா?

அவள்

அதிர்ச்சி

நீங்காமல்

டமதுவாகப்

பயந்தபடிதய

“நாங்க என்ன டசால்லணும்?”
“இல்டல. ஆனா.”
“என்ன ஆனா, ஆவன்னா. வா வட்டுக்குள்ை

தபாதவாம். டஜயாவும் தூங்கப் தபாயாச்சு”
“இல்டல. இல்டல. நான்” என்று டசான்னவாதற அவள் சுற்றும் முற்றும் கண்கடை அலசினாள்.
“பப்பு. வா தபாகலாம்”
“இல்டலம்மா எப்படி, பார்த்தும், பார்க்காதது மாதிரி தபசுறீங்க?”

94

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அண்ணி இவளுக்கு என்னதவா ஆகிடுச்சி. இதுக்குத்தான் காலா காலத்துல கல்யாணம் பண்ணி
டவக்கணும்னு டசால்றது” என்று புவனா பூவிெம் டசால்லவும்,
அவளுக்கு மீ ண்டும் கதிரவனின் நியாபகம் வந்தது.
அதிர்ந்தவள், தமலும் ஒருமுடற,”அத்டத பார்த்தீங்கைா?” என்று தகட்க,
“ஆமாொ பப்பு, விழுந்தது, தவற எதுவும் இல்டல. உன் பால்கனில இருக்குற ஒரு டசடி
டதாட்டிதான். நாங்க பத்திரமா எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்தகாம். நாடைக்கு காடலல திரும்பவும்
சரி பண்ணிறலாம்” எனவும்,

“ஹப்பாொ” என்று உணர்ந்தாள்.
“இப்பாவாவது வட்டுக்குள்ைப்

தபாகலாமா? சீக்கிரம் கதிரவன் டகல பிடிச்சிக் டகாடுக்கணும்”
என்று பூ புலம்பிக்டகாண்தெ முன்தன நெக்க,

“சீக்கிரம் பண்ணிறலாம் அண்ணி” என்று டசால்லியபடிதய புவனாவும் பப்புடவ வட்டுக்குள்

கூட்டிக்டகாண்டு வந்தார்.

உள்தை வந்ததும், எடதயும் சிந்திக்காமல், சுகன்யா கதிரவனின் அடறக்குள் டசன்றாள்.
அங்கு டசன்றதும், அவைது மனது ஊடமயாக அழுதது.
இருக்காதா(?) அந்த அடறயில், எங்கு தநாக்கினாலும், கதிரவனும், அவளும் ஒன்றாக இருக்கும்
புடகப்பெங்கதை

இருந்தன.

ஒரு

புடகப்பெத்தில்

கூெ

மற்றவர்கள்

இருக்கவில்டல.

முன்டபல்லாம் எதுதவா என்று நிடனத்து இருந்தவளுக்கு, இப்தபாது முழுக்க முழுக்கக் குற்ற
உணர்ச்சி தமல் எழும்பியது.

அவள் அவனின் டமத்டதயில் தபாய், அப்படிதய விழுந்து, தமடஜயில் இருந்த, அவனும்
அவளும் மட்டுதம இருக்கும் புடகப்பெத்டத எடுத்து, டவறித்துப் பார்த்துக் டகாண்டிருந்தாள்.

அதத தநரம், அங்கு கதிரவனும், அவனும், சுகன்யாவும் இருக்கும் புடகப்பெத்டதத் தான்
பார்த்துக்டகாண்டிருந்தான்.
அப்தபாது

உறக்கம்

கதிரவடனப்

பார்க்க,

இருப்பது டதரிந்தது.

வராமல்

அவதனா,

தசது,

உருண்டுப்

டகயில்

புரண்டுட்டு

தபாட்தொவுென்,

இருந்தான்.

கனவில்

டூயட்

அவன்

திரும்பி

பாடிக்டகாண்டு

“அதெய் அவனவன் இங்க, கெடலப் தபாடுறதுக்குக்கூெ ஆளு இல்லாம இருக்கும்தபாது. இவன்
மட்டும்

இருக்காதன.

பார்த்த

இடித்துக்டகாண்டு டநாடிக்க,

நாளுல

இருந்து

கனவுலதான்

இருக்கான்”

என்று

அவடன

95

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“உனக்குப் டபாறாடமொ” என்றான் கதிரவன்.
“இது டபாறாடம இல்டலன்னு நான் எங்தக டசான்தனன்?”
“அதெய் தபாய் தூங்கு என்டன டிஸ்ட்ர்ப் பண்ணாத!”
“நான் உன்டன டதாந்திரவு பண்ணதவண்ொம்னா, உங்க வட்டுக்குப்

பக்கத்துல ஒரு பிகர்

இருக்தக. பாரு என்டன பாருன்னு டசால்லாம டசால்லுதம. அந்தப் பிகடரயாவது எனக்கு
கடரக்ட் பண்ணித் தரலாம்ல” என்று அவன் புலம்ப,

“ஹா.. ஹா.. அது என்ன? பாரு என்டனப் பாருவா? இடத மட்டும் மிலிட்ெரில இருக்குற
அவங்க

அய்யன்

தகட்ொ?

அப்புறம்

உன்

நிடலடமய

நிடனச்சாத்தான்

கவடலக்கிெமா இருக்கு!” என்று தபாலியாக நடிக்கவும்,

டகாஞ்சம்

“யப்பா ராசா ஆடை விடு. நான் தவற பிகடரதய கடரக்ட் பண்ண ட்டர பண்தறன்” என்று ஜகா
வாங்கிடகாண்டு,
இருந்தது.

படுத்துவிட்ொன்.

ஆனால்

கதிரவனுக்தகா

தூக்கம்

வருதவனா(?)

என்று

டபாருடைக் டகாண்டு வரதவண்டியவன் இன்னும் வராது இருக்க, டகாஞ்சம் டகாஞ்சமாக
அந்தப் டபரிய தடலக்குக் தகாபம் எழத் துவங்கியது.
“டபாருடை

வாங்கியாயிற்று”

டபாருைின்

மதிப்புத்

தநரத்திற்கும்

தமல்

அப்தபாதுதான்

என்று

ஆகிவிட்டிருந்தது.
டதரியாத,

“சத்யன்” இருக்கப்தபாய்.

அவனுக்கு

இந்த

குறுந்தகவல்
ஆனால்

கிடெத்து,

இன்னும்

முட்ொள்கடை
உடறத்தது.

அது

நம்பி

இததாடு

டகயில்

மூன்று

மணி

தசரவில்டல.

இருக்கக்கூொததா
எல்லாம்

என்று

இந்தச்

இல்டலடயன்றால் இப்படி எல்லாம் நெந்திருக்காது. அவன் மட்டும் டகயில் கிடெத்தால்,
இப்தபாதத டகான்றுவிெ தவண்டும் என்று ஆத்திரமும் டபருகியது. அவன் டசய்வதத டமாள்ை
மாரித்தனம்,

இதுல

அடுத்தவன்

டசாத்துக்கும்

ஆடசப்படுறான்

என

மனதில்

குவியல்

குவியாலாக எழுந்தக் தகாபத்டத அெக்க வழிடதரியாமல், கெத்தல் டதாழிலில் இருக்கும்
விதிமுடறடயயும் மீ றி, டபாருள் வாங்கச் டசன்றவனுக்கு, அடழப்பு விடுத்தான்.

எத்தடன முடற அடழப்பு விடுத்தும், ஸ்விட்ச் ஆப் என்தற வர, டகாஞ்சம் விஷயத்தின்
வரியம்

புரியத்துவங்கியது.

உெதன அங்தக இங்தக என்று பல இெங்கைில் அடலதபசி அடழப்புகள் பறக்க, அடனவரும்
விரிவாகத் ததடியதில்தான் டதரிந்தது, டபாருள் வாங்கச் டசன்றவன், ஊரிதலதய இல்டல
என்பது.

96

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

தகாபம் இப்தபாது இனம்காணாதவாறு டவடிக்கச், அடுத்துச் சில பல தவடலகள், சத்யனின்
தடலயில் டவைியாக இருந்தன.
ஆனால் சத்யதனா டபருஞ்தஜாதியிெம்”நீங்க டகாஞ்ச நாள் டவைி ஊர்ல இருந்துட்டு வாங்க”
என்றான்.
“ஏன்?”
“சும்மாதான்”
“காரணம் இல்லாம எப்படி?”
“டசான்ன தகளுங்க”
“நீ இருக்குற இெத்துலதான் என்னால இருக்கமுடியும்”
“தவண்ொம்”
“முடியாது”
“ஏன்?”
“நீ எதுவும் டசால்லிட்டுத்தான் டசய்றியா என்ன?”
“அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்டல”
“நீ என்ன தவணும்னாலும் டசால்லிக்தகா. நான் இங்க இருந்து நகருவதாய் இல்டல”
“தபாகணும்”
“ஏன். அதுதான் அவங்களுக்கு என்டனத் டதரியாதத!”
“டதரிஞ்சா பிரச்சடன ஆகிடும்”
“ஆனாலும் கவடல இல்டல”
“அப்தபா ஒன்னும் பண்ணமுடியாது”
“பரவாயில்டல”
“சரி”
“நான் தூங்கப் தபாதறன்”
97

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஹம்” என்று டசான்னவன், ஒரு எண்ணிற்கு அடழத்தான். ஆனால் அவன் அடழக்க அடழக்க
எதிர்புறம் பதிதல தரவில்டல. என்றும் தபால இன்றும் தகாபத்தில் குதித்தவன், டகயில்
கிடெத்தப் தபனாடவ அடறயில் தூக்கி வசி
ீ எறிந்துவிட்டு, படுக்கத் தயாரானான்.

அவன் படுத்ததும் டகாஞ்சம் உறங்கிவிெ, அவன் உறங்கிவிட்ொனா(?) என்று பார்த்துவிட்டு
மனதில் இருக்கும் சஞ்சலம் நீங்காமல் டசன்றார் டபருஞ்தசாதி.

அவரது தடல மடறந்த சிறிது தநரத்தில், சத்யன், அவர் தூங்கிவிட்ொரா(?) என்று பார்த்துவிட்டு
அடறக்கு வர, அதத தநரம்,
தகஷவ்வின்

அடலப்தபசியில்,”நீ

தகட்டுக்டகாண்டிருந்தது,

என்ன

பண்ணிட்டு

இருக்க?”

என்று

ஒரு

குரல்

“நான் என்ன பண்ணனும்?”
“நீ என்ன பண்ணனுமா?”
“ஆமா”
“விஷயம் டதரிஞ்சும் அஜாக்கிரடதயா இருக்கிதய”
“நான் எதுடலயும் தடலயிெ விரும்படலன்னு எத்தடன தெடவத்தான் டசால்றது?”
“அப்படி டசான்னா விட்டிற முடியுமா?”
“விெடலன்னா பிடிச்சி வச்சிக்தகாங்க. எனக்குத் தூக்கம் வருது” என்று டசான்னவன், தபாடன
அடணத்துவிட்டுப் படுத்தச் சில நிமிெத்தில், அவனின் அருகில் நிழலாடியது

காதல் – 9
“நீ யாடரன்று
டதரியாமல்,

உனக்காகத் துடிக்கும்
இந்த இதயம்,

நீ யாடரன்று டதரிந்தப்பின்பும்
துடிக்குபமா!!”

தகஷவ் அசந்துத் தூங்கிக்டகாண்டிருக்கும்தபாது, அவனது அருகில் வந்து நின்றது ஒரு உருவம்.
ஆனால் அவடன எந்தவிதத் டதாந்திரவும் டசய்யவில்டல. அவடனதய பத்து நிமிெத்திற்கும்

தமலாக கூர்ந்து கவனித்த உருவம், பின் டமல்ல, அவனது அருகில் டமத்டதயில் அமர்ந்து,
கனிவாக அவனதுக் கூந்தடல வருடிக்டகாடுத்தது.

98

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அந்ததநரம், வருடிய உருவத்தின் முகத்தில், தூய்டமயான அன்டபத் தவிர தவறு எதுவும்

இருக்கவில்டல. அந்த உருவத்தின் கண்கைில் தலசாகக் கண்ணரும்

கடரந்தததா, ஆனால்
அடத டவைிதய வரவிொமல், உள்ைிழுத்துக் டகாண்டு, தமலும் கூந்தடல வருடியபடிதய,
நிம்மதியாக உறங்கும் அவனது முகத்டதப் பார்த்துப் பார்த்து டநகிழ்ந்தது.

அடர மணி தநரம் இருக்கும், தகஷவ், சற்று புரண்டு படுக்க,”எங்தக விழித்துவிடுவாதனா” என்ற
பயத்தில், அந்த உருவம், அவடனவிட்டு நிமிெத்தில் விலகி, பின் தகஷவ் மீ ண்டும் ஆழ்ந்தத்
தூக்கத்தில்

சஞ்சரிக்கவும்,

அருகில்

வந்து,

அவடன

ஒரு

முடற

ஆழ்ந்து

அவனது டமாடபல், மற்றும் தலட்ப்ொப்பிடன எடுத்துக்டகாண்டு மடறந்தது.

பார்த்துவிட்டு,

மறுநாள் காடலயில் தகஷவ் எழும்முன், அவனது வட்டின்

அடழப்பு மணி, பெ பெடவன்று
ஒலித்துக் டகாண்டு இருந்தது.

“யார் ொ அது. இந்தக் காலங்ககாத்தாடலதய” என்று டமத்டதயில் இருந்து எழும்ப மனம்
இல்லாமதல, வாய்க்குள் முணுமுணுத்துக்டகாண்தெ உறங்க முற்பெ,
ஒலித்தது,

மீ ண்டும் அடழப்புமணி

“தசா.. சப்பா. இந்தக் கடி நாய் டதால்டலகடை எல்லாம் தாங்கமுடியடலதய. நாய் வண்டி

டகாண்டு வந்து எல்லாத்டதயும் தூக்கிற தவண்டியதுதான்” என்று எண்ணிக்டகாண்தெ அவன்,
அணிந்திருந்த சார்ட்ஸ்க்கு, எதுவாக, டகயில் கிடெத்த ஒரு டீஷர்ட்டெ மாட்டிக்டகாண்டு,
டநடிய டகாட்ொவிகடை டவைிதயற்றிக் டகாண்தெ வந்துக் கதடவத் திறக்க,
அங்கு துடெப்பக்கட்டெயுென் ஒரு சூலாயி நின்றுக்டகாண்டிருந்தாள்.
“ஏய் எருடம உனக்கு எத்தடன தெடவத்தான் தபான் பண்றது? காடலல ஏழு மணில இருந்து
ட்டர பண்தறன். இப்தபாது டரண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடிகூெ ட்டர பண்தணன். அப்தபாதுல
இருந்து இப்தபா வடரக்கும் ச்விச்ட் ஆப்லதான் இருக்கு” என்று சாெத் துவங்க..

“நானும் ஒருநாளும் இல்லா திருநாைா, என் அச்சுகுட்டி வந்திருக்கா, அப்படின்னு தூக்கக்
கலக்கத்துடலயும் சந்ததாஷப்பட்டுட்டு இருந்தா. இது தவற யாதரா மாதிரில டதரியுது. சாரி

நீங்க வடு
ீ மாறி வந்துட்டீங்கன்னு நிடனக்குதறன்” என்று டசால்லி அவன் கதடவ அடெக்கப்
தபாக,
“தெய், யாடரப் பார்த்து வடு
ீ மாறி வந்திருக்தகன்னு டசால்ற” என்று, அவன் அடெக்கும்முன்,
அவடனத் தள்ைிவிட்டுட்டு உள்தை வந்தாள்.

“ஹதலா. யார் நீங்க? எதுக்கு என் வட்டுக்குள்ை

வந்திருக்கீ ங்க?”
“நான் யாரா?”
99

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஆமா நீங்க யாருதான். இததா பாருங்க. நீங்க நிடனக்குறது மாதிரி டபயன் எல்லாம் நான்
இல்டல. எனக்கு ஏற்கனதவ அச்சுன்னு ஒரு குட்டி ராட்சசி மடனவி இருக்கா. எங்க கல்யாணம்
இன்னும் டகாஞ்ச நாளுல இருக்கும்” என்று அவன் டசால்ல,
அவன்

“மடனவி”

டதரியாமல்

என்று

டசான்னதிதலதய,

மடறந்தாலும்,

உெதன

அச்சுவுக்கு

காலில்

இருந்தக்

தகாபம்

விழுந்துவிெக்கூொது

எல்லாம்

என்ற

தடலத்தூக்க,”என்ன காடலயிதலதய டபாய் எல்லாம் அள்ைிவிடுற தபால!” என்றாள்.

இெம்

எண்ணம்

“என்னது டபாய்யா(?). உண்டமடயத்தான் டசால்தறன். இப்படி எல்லாம் நீங்க என் வட்டுக்கு

உள்ை வந்தது, என் மடனவிக்கு டதரிஞ்சா என்டன உண்டு இல்டலன்னு பண்ணிடுவா” என்று
அவன் தபாலியாக நடித்தபடிதய கதடவ அடெத்தான்.

“மவதன. நீ இப்தபா சும்மா இல்டலன்னாலும் நான் அடிப்தபன்” என்று டசால்லிமுடிக்கும்முன்,

அவள் அவடன டநருங்கி, டககடை அவனது முதுகிற்கு தநராக அடிப்பதற்கு எடுக்கவும், அவன்
அவைதுக் டகடயப் பிடித்து, பொடரன்று இழுத்து, அவடை இறுக்கிக்டகாண்ொன்.
“தெய் என்னொ பண்ற தசாம்தபறி?”
“நான் என்ன பண்தறன்?”
“நீ என்ன பண்ணல?”
“டசால்லு நான் என்ன பண்ணுதனன்?”
அவன் விொமல், அவைதுக் காதுமெலில், தனது உதடுகடை உரசிக்டகாண்தெ,”டசால்லு நான்
என்ன பண்ணுதனன்” என்று தகட்க,

அவனது டசய்டகயில் அவளுக்கு டவட்கத்ததாடு தசர்ந்துக் கூச்சமும் வந்து இம்சித்தது.
அவள் டமதுவாக, குரதல வராதத் டதானியில்,”இப்தபா இப்படி பண்ணுறது மட்டும் உங்க
மடனவிக்குத் டதரிஞ்சா திட்ெமாட்ொங்கைா?” எனவும்,

“என் மடனவிக்குத்தான் என்டனப்பத்தி நல்லாதவ டதரியுதம. நான் டராம்ப டராம்ப நல்லவன்.

அவடைத் தவிர நான் தவற யாடரயும் ஏடறடுத்துக்கூெப் பார்க்கமாட்தென்னு” என்று அவனும்
ரகசியமாய் டசால்ல,

“அப்தபா இப்தபா நீங்க பண்றது(?)”
“நான் என் மடனவிட்ெதாதன தபசிட்டு இருக்தகன்”
“அப்தபாதத உங்க மடனவிக்குத் டதரிஞ்சா அப்படின்னு டசான்ன ீங்க?”
100

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அது தகாபத்துல வந்த ஒரு ஜந்துக்கிட்ெ டசான்தனன். ஆனா இப்தபா இருக்குறது, என் டசல்ல
மடனவியாச்தச.” என்று டசால்லிக்டகாண்தெ, அவைது முகம் முழுவதும் தனது அதரங்கைால்,
முத்தங்கடை வாரி இடறக்க,

அவளும் அவன் டசய்ததற்கு, டசவ்வதன பதிலும் டகாடுத்தாள்.
“இன்டனக்கு

என்ன

அம்மணிகிட்ெ

இருந்து

பலமா

டரஸ்பான்ஸ்

வருதத”

என்று

அவன்

டசல்லமாக அவடை விொமல், அவைது டநற்றியில் முத்தம் டவத்துக்டகாண்டு, தகட்க,

அப்தபாதுதான் அவளுக்கு, தான் டசய்வது புரிந்தது. “ச்தச” என்று டவட்கத்தில், முகத்டத
மடறக்க வழிடதரியாமல், அவனது மார்பில் புடதத்துக்டகாண்ொள்.
அவைதுச்

டசயடலக்

இம்டசபடுத்த,”தபாொ
ஒண்டிடகாண்ொள்.

கண்ெவன்,

எருடம”

டபரிதாகச்

என்று

சிரித்தான்.

டவட்கத்தில்

அவன்

சிரித்தபடிதய

சிரிப்பதும்

அவடை

தமலும்

அவடன

சிறிது தநரம் அவடை அடணத்தபடிதய நின்றவன், அவைதுக் காதுகைில் குனிந்து,”அச்சுக்குட்டி,
இப்படிதய நிக்க எனக்கும் ஆடசதான். ஆனா எனக்குப் பசிக்குதத. பல்லு விைக்கனுதம” என்று
டசால்ல,

அதுவடர

அவடன

அடணத்துக்டகாண்டு

நின்றவள்,

டவட்கத்துெதன

டகாஞ்சம்

விலக,

அப்தபாதுதான் அவன் இன்னும் பல்லுகூெ விைக்கவில்டல என்பது மண்டெயில் எட்டியது.

“சீ இன்னும் பல்லுகூெ விைக்காம, எப்படிொ இப்படி எல்லாம். என்டனயும் ெர்ட்டி பண்ணிட்டு”
என்று அவள் அவடனவிட்டு டமாத்தமாக விலக முயலவும்,

“ஓதஹா. இவ்தைா தநரம் நான் அழுக்குமூட்டென்னு உனக்குத் டதரியடலயா!” என்று அவடை
முடறத்தவன், அவள் தமலும் தள்ைிச் டசல்லவும், அவள் ஓெ ஓெ விொமல், அவடை விரட்டிப்
பிடித்து, அவளுக்கு மீ ண்டும் சில பல முத்தங்கடை டகாடுத்துவிட்தெ டசன்றான்.

அச்சு, ததநீர் மற்றும் பழங்கடை எடுத்து டவக்க, அதற்குள் தகஷவ்வும் பல்துலக்கிவிட்டு
வந்தான்.
“என்ன

அம்மணி,

வந்துட்டுப்தபான்னு

நான்

எத்தடன

டசான்னாலும்,

தெடவ

தவடல

சும்மா

இருக்கு,

ஒரு

அஞ்சு

இன்டனாரு

நிமிஷமாவது
நாள்

வட்டுக்கு

வர்தறன்.

அப்படி

இப்படின்னு சாக்கு தபாக்குச் டசால்லுவ, இன்டனக்கு மட்டும் நான் கூப்பிொடமதய வந்திருக்க!

அப்தபா விஷயம் பலமா இருக்கும் தபாலிதய. எதுக்கும் என் தபங்க் அக்கவுண்டுல எவ்தைா
தபலன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வர்தறன்” என்று எழ,
அப்தபாதுதான்
தகாபமும்

வர,

அவளுக்குத்
“உன்

தான்

டமாடபல

இங்கு

எதற்காக

எங்கொ

வந்ததாம்

தபாட்ெ?

எதுக்கு

என்று
ஆப்

புரிந்தது.

பண்ணி

புரிந்ததும்

வச்சிருக்க?
101

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

டமாடபல்ன்னு ஒன்னு இருக்குறது தபசுறதுக்குத்தான? எத்தடன தெடவத்தான் அடிக்குறது?”
என்றாள்.
“என் டமாடபல் ஆப் ஆகி இருக்கா? இருக்காதத. தநத்து தூங்கும்தபாது, புல் சார்ஜ் ஆக்கிட்டுத்
தான படுத்ததன்”

“அப்ப நான் டபாய் டசால்தறனா!”
“தஹ அச்சுக்குட்டி நான் எங்க அப்படி டசான்தனன்”
“நீ டசால்றடதப் பார்த்தா அப்படித்தான் டதரியுது”
“ச்தசச்தச. அெ அச்சுக்குட்டி நான் அப்படி எல்லாம் டசால்லல”
“சரி சரி. நம்புதறன் விடு”
“இரு நான் தபாய் தபாடன எடுத்துட்டு வர்தறன்” என்று டசால்லிவிட்டு, அவனது அடறக்குச்
டசன்றான்.

அங்கு அவனது டமாடபல் இருந்தால் அல்லதவா கிடெப்பதற்கு!
“என்னொ பண்ணிட்டு இருக்க? ஒரு தபாடன எடுக்குறதுக்கு இவ்தைா தநரமா?”
“அச்சு தபாடனக் காணும்”
“என்னது காணுமா? ஒழுங்கா ததடி பாரு”
“ததடிட்தென் அச்சு”
“எங்தகயாவது தபாட்டிருப்ப”
“டஹய்தயா இல்டல அச்சு. நான் டபட்லதான் தபாட்டிருந்ததன்”
“இரு நான் எதுக்கும் இன்டனாரு தெடவ கால் பண்ணி பார்க்குதறன்”
“சரி”
“திரும்பவும் ஆப்ன்னுதான் வருது”
“எங்தக

தபாச்சு”

என்று

டசால்லிக்டகாண்தெ

மீ ண்டும்

ஒருமுடற

அடறடய

அப்தபாதுதான், அவனுக்கு அவனது தலப்ொப்பும் மாயமாகி இருப்பது டதரிந்தது.

அலசினான்.

“ஷிட்” என்று அவன் கத்தவும்,
102

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“டமதுவா ததடு தகஷவ்”
“தஹ இப்தபாதான் நியாபகம் வருது அச்சு, தநத்து ராத்திரி திடிர்ன்னு ஒரு சின்ன தவடல

வந்துது, ப்டரன்ட் ஒருத்தன் வட்டுக்குப்

தபாதனன், அங்தகதய வச்சிட்டு வந்துட்தென் தபால”
என்று

எடுத்தவர்

யாராய்

இருக்கும்(?)

டதரிவிக்காமல் சமாைித்தான்.
“இதுதான்

நீ

டமத்டதயில

என்று

தபாட்டுட்டுத்

ஒரு

சந்ததகம்

தூங்குதனன்னு

எழதவ,

டசான்னதா?.

அடத

அச்சுவிெம்

உன்டன

எல்லாம்

கட்டிக்கிட்டு நான் என்ன பாடுபெதபாதறதனா ஆண்ெவா?” என்று அவள் டநாந்துக்டகாள்ை,

அவன் அவடைச் சமாைித்துக்டகாண்டு, எதற்கும் இருக்கட்டுதம என்று வாங்கி டவத்திருக்கும்
மற்டறாரு டமாடபலில் தவறு ஒரு சிம்டம தபாட்டுக்டகாண்டு வந்தான்.

“நீ ஒன்னும் பண்ணதவண்ொம் அச்சுக்குட்டி. நீ என்ன பண்ணனும்னு நான் டசால்லித்தர்தறன்”
என்று டசால்லிக்டகாண்தெ அவைது அருகில் அமர்ந்து, சாப்பாட்டெ முடிக்க, பின் அவடை
அடழத்துக்டகாண்டு, அவள் எப்தபாதும் டசல்ல விரும்பும் நூலகத்திற்குச் டசன்றான்.

அவடை முதலில் உள்தை டசல்ல டசால்லிவிட்டு, இவன் டவைிதய இருந்தபடி, மீ ண்டும்
அடழத்தான் அவன் எப்தபாதும் அடழக்கும் எண்ணிற்கு.

“என்ன நெக்குது இங்க? என் டமாடபடலயும் தலப்ொப்டபயும் எடுத்துட்டுப் தபாயிருக்கான்.
நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீ ங்க? நான் எத்தடன தெடவ டசான்னாலும் உங்களுக்குப்
புரியாதா? அவன்கிட்ெச் டசால்லி டவயுங்கன்னு டசான்னா தகட்க மாட்டீங்கைா?”
“டமாடபலும் தலட்பாப்பும்தான? அதுக்கு ஏன் இப்படி குதிக்குற?”
“அது என்தனாெது, அடத எடுக்க எப்படி அவனுக்கு உரிடம இருக்கு?”
“இப்தபா நான் என்ன டசய்யணும்”
“சத்யன் தமலும் தமலும் என்டன ொர்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு டசால்லிட்டு இருக்தகன்.
இதுக்கு அப்புறமும் என்ன டசய்யணும்னு நிதானமா தகட்குறீங்க?”
“அதுல முக்கியமான விஷயம் எதுவும் இருக்கா?”
“இருக்கு!”
“முக்கியமான விஷயத்டத யாராவது தலப்ொப்ல டவப்பாங்கைா?”
“என் தலப்ொப்ல நான் டவக்குதறன். அதுக்கு யார்கிட்ெ அனுமதி வாங்கணும்”
“அதுவும் சரிதான்”
103

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்ன அதுவும் சரிதான்?”
“என்ன மாதிரி விஷயம் அதுல இருக்கு?”
“என் கம்டபனி விஷயங்கள் எல்லாம் அதுல இருக்கு”
“தபக்கப் இல்டலயா?”
“இல்டல”
“அந்த அைவுக்கு நீ மந்தமா இருக்கன்னு டசால்லு”
“எனக்கு எரிச்சடலக் கிைப்பாதீங்க”
“நான் ஒன்னும் பண்ணமுடியாது இதுல”
“எனக்குப் புரியடல”
“நீயாச்சு அவனாச்சுன்னு டசால்தறன்”
“நீங்களும் உங்க சங்காதமும் தவண்ொம்னுதான நான் ஒதுங்கி இருக்தகன். அப்புறம் எதுக்கு
வந்து டதால்டல டசய்யுறீங்க?”

“நாங்க நீ தவணும்னு தான டசால்தறாம்”
“எனக்குப் பிடிக்கடல”
“எங்களுக்குப் பிடிச்சிருக்கு”
“எனக்கு தகாபமா வருது”
“நீ எப்தபா இங்க வருவன்னுதான் நாங்க எதிர்ப்பார்த்துட்டு இருக்தகாம்”
“அது நெக்கதவ நெக்காது”
“அப்தபா ஒருநாள் இல்டல ஒருநாள் நாங்க அங்க வரதவண்டியது இருக்கும்”
“நீங்க ஏன் எப்பவும் அவனுக்தக சப்தபார்ட் பண்ணுறீங்க? நானும் உங்க புள்டைதான”
“யாரு இல்டலன்னு டசான்னா? அவனும்தான் உன் தமல உசுடரதய வச்சிருக்கான்”
“அது டபாய்”
“அது உண்டமன்னு நான் டசால்ல தபாறது இல்டல. அடத நீயா புரிஞ்சிகிட்ொத்தான் உண்டு”
104

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“எனக்கு புரியதவ தவண்ொம். உங்க உறவும் தவண்ொம்”
அவனின் இந்த வார்த்டதகள் டபருஞ்தஜாதிடய எந்த அைவிற்கு வருத்தும் என்று அவனுக்கும்

டதரியதவ டசய்தது. இருந்தும் அடத உதறித்தள்ைியவனாக, “இதுக்கு தமல சத்யடன என்
வழில வரச்டசால்லாதீங்க. இதுதான் நான் உங்ககிட்ெ தகட்குற கடெசி தெடவ”
“நான் எதுவும் டசய்யமுடியாதுன்னு டசால்லிட்தெதன”
“உங்ககிட்ெ தபாய் நான் தபசுதனன் பாருங்க. என்டனச் டசால்லணும்”
“ஹா ஹா” என்று சிரிக்க,
“நான் டவக்கதறன். இவனுக்காகதவ நான் எப்பவும் முன்தனற்பாொ டமாடபலும் தலப்ொப்பும்
எஸ்ட்ராவா வாங்கி வச்சிருக்கணும் தபாடலதய”
“ஹா ஹா” என்று அவர் மீ ண்டும் சிரிக்க,
“சிரிக்காதீங்க

எனக்கு

திரும்பவும்

டவத்துவிட்டு உள்தை டசன்றான்.
அவன்

டசன்ற

தநரம்,

சுகன்யாவின்

எரிச்சலா

வருது”

வட்டில்,

ப்ரணத்

என்று

ஹாலில்

டசால்லிவிட்டு

குறுக்கும்

தபாடன

டநடுக்குமாக

அடலந்துக்டகாண்டு இருந்தான். அவனுக்கு ததடவ எல்லாம் அவனது டபக்தான். ஆனால்
அவடனச்

சுற்றி

இருந்தவர்கள்

உலகத்தில் இருந்தனர்.

எல்லாம்

அவடனக்

கண்டுக்டகாள்ைாமல்,

தவறு

தவறு

“டசந்தில் இந்தச் சத்யன் டராம்பதவ குடெச்சலா இருக்கான். அவடனப் பிடிக்குறதத டபரிய
விஷயமா இருக்கு. அவடன இதுவடர யாரும் பார்த்தது இல்டலன்றது, அடுத்த ஒரு டபரிய
விஷயம்” என்று சுதரஷ் டசால்ல,

“ஆமா மச்சான். நானும் தகள்விப்பட்தென். ஆனா இப்தபா என்ன திடிர்ன்னு” என்று டசந்தில்
தகட்கவும், அவரின் டககைில் அன்டறய நாைிதடழப் புடதத்தார்.

அதில்,”சத்யனின் டதாெரும் அராஜகம்!!” என்ற தடலப்பின் கீ தழ,”தபாடதக் கெத்தல் மன்னன்,
ரியல்

எஸ்தெட்

டபயர்களுக்குச்

தாதா,

டகாள்டையடிப்பதில்

டசாந்தமான,

சகலகலா

காவல்துடறயினரால்,

வல்லவன்,

டசல்லமாக

இப்படிப்

அடழக்கப்படும்,

பலப்

திகில்

டெடிபியர் சத்யனின் அடுத்தக் காவியம் இததா. **** ரயில் நிடலயத்தின் அருகில், இருவரின்
செலம் கிெப்பதாக தகவல் வரதவ, விடரந்துச் டசன்றக் காவல் துடறயினர், செலங்கடை
மீ ட்டு,

பிதரத

பரிதசாதடனக்கு

அனுப்பினர்.

பிதரத

பரிதசாடதயின்

முடிவில்

கிடெத்தச்

டசய்தியின் படியும், இதற்கு முன்பும் நெந்தச் சில சம்பவங்கைின் அடிப்படெயிலும், ஒத்துப்
பார்க்கும்தபாது, இதுவும் சத்யனின் தவடல என்று புரிகிறது.

105

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

ஆனால் டகாடல நெந்ததற்கான எந்தக் காரணமும் இதுவடரத் டதரியவில்டல. இந்நிகழ்டவக்
குறித்து

ஆராய்ந்துக்

துப்டபயும்,

டகாண்டிருக்கும்

டகாடலச்

டசய்தச்

காவல்

துடறயினர்,

சத்யடனயும்,

விடரவில்

கண்டுபிடிக்க

ஈடுபட்டிருப்பதாகத் டதரிவித்து இருக்கின்றனர்”

தீவர

டகாடலக்கானத்

நெவடிக்டகயில்

படித்துமுடித்தச் டசந்தில்,”ஹா ஹா” என்று சிரித்தார்.
“என்ன டசந்தில்?”
“அெ ஒன்னுமில்டல சுதரஷ். வர வர காவல் துடறயினர் டவக்கும் டபயர் எல்லாம் டராம்ப

டராம்ப சிரிப்பாவும், சிறப்பாவும் இருக்கு. பாதரன் சத்யனுக்கு வச்சிருக்குற டபயடர. திகில்
டெடிபியர் சத்யன். இதுவும் நல்லாத்தான் இருக்கு”

“ஹா. ஹா.. அடதச் டசால்றியா டசந்தில். அதுவும் உண்டமதான். அவங்க டவக்குறாங்கதைா
இல்டலதயா பத்திரிக்டகக்காரங்க தகட்சியா இருக்கணும்னு டவப்பாங்க”

“ஆமா ஆமா. இருந்தாலும் எப்படி இப்படி ஒருத்தனால மட்டும் இப்படி எல்லாம் டசய்யமுடியுது?
எனக்கு என்னதவா இதுக்குப் பின்னாடி பல தபர் இருக்காங்கன்னு ததாணுது”

“இருக்கலாம் டசந்தில். எதுவும் டதரியுறதுக்கு முன்னாடி, நமக்கு எல்லாத்துக்கு தமடலயும்தான்
சந்ததகம்

வரத்தான்”

என்று

டசால்லிக்டகாண்தெ

இருக்கும்தபாது,

முந்டதய

நாள்

நெந்த

அடனத்துக் கதைபரத்டதயும் மறந்தவைாக, எஸ்.எஸ் துள்ைிக் குதித்துக் டகாண்டு வந்தாள்.

“என்னப்பா கார சாரமாக எடதப் பற்றிதயா தபசிட்டு இருக்குறது மாதிரி டதரியுது” என்று தகட்க,
“அது எல்லாம் சத்யடனப் பற்றிதான் மா”
“ஆமா அந்த டெடிபியர்க்கு என்ன இப்தபா?”
“அவடனப் பிடிக்கமுடியாம தபாலீஸ் அல்லடுறடதப் பத்திதான் தபசிட்டு இருக்தகாம்”
“இது

இன்டனக்கு

தகள்விபட்தென்.
உயிதராெ
எத்தடன

விட்டு

தபரு

தநத்தா

இப்தபாவும்

நெக்குது.

அதததான்

வச்சிருக்காங்க.

சாகப்

நான்

இவன்

தபாறாங்கதைா.

நெக்குது.

காதலஜ்

உயிதராெ

நானா

இவடன

படிக்குறப்தபாவும்
எல்லாம்

இருக்குறதுனால

இருந்தா

அவடன

எதுக்கு

இன்னும்

இந்தநரம்

இதததான்
இன்னும்

எத்தடன

கண்டுபிடிச்சி

என்கவுன்ட்ெர்ல தபாட்டுத் தள்ைிருப்தபன்” என்று எஸ்.எஸ்ன் மனதில் தூங்கிக் டகாண்டிருந்த
ஜான்சி ராணி விழித்துக்டகாள்ை, அவள் ஆதவசமாய் தபசவும்,

“என்ன பண்றது. அவன் மாட்ெ மாட்டுக்கானா? இல்டல மாட்டினாலும் அவனுக்கு காவல்
துடறல யாராவது உதவுறாங்கைான்னு டதரியடல” என்றார் டசந்தில்.
“இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம்” சுதரஷ் பதில் டசான்னார்.
106

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“எப்படிமா இன்டனக்குச் சீக்கிரதம எழும்பிட்ெ?”
“ஹா..

ஹா,,

நாங்க

எல்லாம்

நாலு

மணிக்தக

எழும்புற

சுகன்யாவிற்தக சிரிப்டப அெக்க வழிடதரியவில்டல.

ஆட்கைாக்கும்”

என்று

டசான்ன

அவதைாடுச் தசர்ந்து அடனவரும் சிரித்துமுடிக்க, ப்ரணத்,”என்

டபக் என்ன ஆச்சு?” என்றான்.
“ஆமா

பப்பு

குட்ெதனாெ

டபக்

என்ன

ஆச்சு?

டசான்னாதன” சுதரஷும் தன் பங்கிற்கு வந்தார்.

தகஷவ்

எங்தகதயா

நிப்பாட்டி

வச்சதா

இடத இந்த தநரத்தில் எதிர்ப்பார்க்காத எஸ்.எஸ், என்ன பதில் டசால்லடவன்று டதரியாமல்
விழிக்க, அப்தபாதுதான் பாருவும் வட்டிற்குள்

நுடழந்தாள்.
“நீயும்

இப்தபாதான்

எழும்புனியா?”

என்று

டசந்தில்

தகட்ெதற்கு,”ஆமா

மாமா”

என்று

டசான்னவளுக்கு, எஸ்.எஸ் எதுதவா கண்ஜாடெ காட்ெ, அது எப்தபாதும் தபால இன்டறக்கும்,
பாருவின் மூடைக்கு எட்ொமல், தபானது.

“என்ன டசால்ற எஸ்.எஸ். எனக்கு எதுவும் புரியல” என்று பாரு, எஸ்.எஸ். டசால்ல வருவது
சுத்தமாகப் புரியாமல், பட்டென்று தனது திருவாயால் தகட்டுவிெ,
“என்ன அவகிட்ெ டசால்ற ஸ்வப்னா?” என்றார் டசந்தில்,
“அது ஒன்னும் இல்டல மாமா. சும்மாத்தான்.”
“அப்படியா. சரி டசால்லு வண்டி எங்தக நிக்குது?”
இப்தபாதுதான் பாருவிற்குப் புரிந்தது, சுகன்யா டபக்டகப் பற்றித்தான் டசால்லி இருக்கிறாள்
என்று! அவளும் இப்தபாது திரு திருடவன்று விழிக்க,

“அதுப்பா, அது தநத்டதக்கு அந்த இெத்துல, விட்டுட்டு” என்று இப்தபாதும் பாரு தந்தியடிக்க,
“அப்பா அது தகஷவ்கிட்ெத்தான் தகட்கணும். அவன்தான் பத்திரமாய் அவனுக்குத் டதரிஞ்ச
இெத்துல நிப்பாட்டி டவக்குதறன்னு டசான்னான்” என்று எஸ்.எஸ் சமாைிக்கவும், பாருவுக்கு,
நல்லதவடை நாம உைறடல என்று இருந்தது.

“ஓ அப்படியா. அப்பா அவனுக்கு தபான் தபாட்டுக் தகளு, இல்டலன்னா இவதனாெ டதால்டல
தாங்க முடியாது” என்றார்.

“இததா கூப்பிடுதறன் மாமா. என் டமாடபல் ரூம்ல இருக்கு. அங்கப்தபாய் தகட்டுட்டு வர்தறன்”
“சரி மா”
107

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

எஸ்.எஸ் ஓெ, பாருவும் அவளுக்குப் பின்னால் ஓடினாள். ப்ரணத்தும்

அவர்களுென் டசல்ல
முற்படும்தபாது,”சுதரஷ் அவனிெம் எதுதவா தகட்டுப் தபச்டச இழுக்க, தவறு வழியில்லாமல்

இருந்தான்.” அவனின் இந்த நிடலடமடய அடுப்படியில், புவனாவிற்கும், பூவிற்கும் உதவிச்
டசய்துக்டகாண்டிருந்த டவண்பா பார்த்துச் சிரித்துக் டகாண்டிருந்தாள்.

தமதல டசன்ற சுகன்யா, தகஷவ்வின் எண்ணிற்கு அடழக்க அது, ஆப் என்று வந்தது. உெதன
அவள் அச்சுவிற்கு அடழக்க, அவள் எடுத்ததும்,”அடிதயய் தகஷவ் தபான் ஏன் ஆப்ல இருக்கு?
நீ எங்க இருக்க? பக்கத்துல தகஷவ் இருந்தா டகாடு, அவன்கிட்ெ தபசணும்”

“அவன் டமாடபல எங்தகதயா வச்சிட்டு வந்துட்ொனாம். நாங்க டலப்ரரில இருக்தகாம். இததா
இங்கதான் இருக்கான். டகாடுக்குதறன் இரு”
அடலப்தபசி டகமாறியதும்,
“டசால்லு எஸ்.எஸ்”
“என்னத்த டசால்ல, அப்பா டபக்டகப் பத்தி தகட்குறாரு. எல்லாம் இந்த மடெயன் ப்ரணத்தால

வந்தது”

“சரி சரி. நீ எங்க இருக்க?”
“நாங்க வட்டுலதான்

இருக்தகாம்”
“சரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சி தபான் பண்தறன். அப்தபா டசால்லுதறன் எங்க இருக்குன்னு”
“தநத்தத அங்க இருந்து எடுத்திருக்கலாம்”
“ஆமா நாம தபாற தநரத்துல, நீங்க டசான்ன ரவுடிங்க எல்லாம் நம்மடைக் டகால்லுறதுக்கா?”
“தஹ எனக்கு இப்தபாத்தான் பயம் அதிகமா வருது. ஒருதவடை தபாலீஸ் அங்க எல்லாம்
தபானா, நம்ம டபக் அவங்ககிட்ெ மாட்டிக்குதம”
“ஆமா அதுவும் சாத்தியம் தான்”
“அப்ப தபாச்சா?”
“டகாஞ்சம் டபாறு. நான் திரும்பவும் கூப்பிடுதறன்”
“சீக்கிரம் கூப்பிடு இல்டலன்னா இந்த ப்ரணத்
ீ உயிடர எடுப்பான்”
“சரி சரி” என்று டசால்லிவிட்டு அவன் டவக்கவும், எஸ்.எஸ்க்கு கதிர் அடழக்கவும் சரியாக
இருந்தது.

108

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

கதிரவனின் எண்டணப் பார்த்ததும் சுகன்யாவிற்கு, திக் என்று இருக்க, அவள் அடழப்டப
எடுக்காமல், தபாடனப் பார்த்துக்டகாண்தெ இருந்தாள்.
“எஸ்.எஸ். தகஷவ் என்ன டசான்னான்?”
“டகாஞ்ச தநரத்துல கூப்பிடுறதா டசான்னான்.”
“சரி ஆனா, ஒருதவடை நீ டசால்றது மாதிரி நெந்தா, உங்க வட்டுலயும்,

எங்க வட்டுடலயும்

நம்மடை உண்டு இல்டலன்னு பண்ணிடுவாங்கதை”
“ஒன்னும் ஆகாது பாரு”
“ஒன்னும் ஆகக்கூொதுன்னுதான் தவண்டுதறன். எல்லாம் உன்னால வந்தது”
“அதுனாலதான் இவ்தைா திரில்லிங்கான அனுபவம் எல்லாம் கிடெச்சிருக்கு”
“ஆமா இதுக்கும் மட்டும் குடறச்சல் இல்டல” என்று டசான்னவள், அப்தபாது எஸ்.எஸ்.ன்
டமாடபலில் அடழப்பு வருவது டதரியதவ,
“யாரது கூப்பிடுறது?” என்றாள்.
“கதிரவன்”
“எடுத்துப் தபசதவண்டியது தான?”
“இல்டல. ஒருதவடை ப்ரணத்
ீ டபக்டகப் பத்தி அவன்கிட்ெ டசால்லிருந்தா, என்ன ஆச்சு?
என்ன பண்ணுன ீங்க? அப்படி இப்படின்னு பல தகள்விகடைக் தகட்பான்”

“ஆமா அதுவும் உண்டமதான். உங்க ஆளுகிட்ெ இருந்துத் தப்புறது டராம்ப டராம்ப கஷ்ட்ெம்”
பாரு சிரித்துக்டகாண்தெ அவடைச் சீண்ெவும்,

“உனக்கு எத்தடன தெடவச் டசால்றது. அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்டலன்னு” என்று சிடு
சிடுத்தாள்

“சும்மா கடத விொத எஸ்.எஸ். உன்டனப் பத்தி எங்களுக்குத் டதரியாதா?”
“நீ டகாஞ்சம் சும்மா இருக்கியா?”
“டவட்கப்பொத எஸ்.எஸ்”
“நான் எங்க டவட்கப்படுதறன்”
“நடிக்காதம்மா. உன்டனப் பத்தி டதரிஞ்சப்பிறகும் நாங்க எப்படி நம்புதவாம்”
109

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நீ நம்பு நம்பாம தபா. எனக்கு என்ன?”
“உண்டமடயச் டசான்னா தகாபம்தான் வரும்”
“இப்தபா நீ இங்க இருந்துப் தபாகடலன்னாலும் எனக்குக் தகாபம்தான் வரும்”
“சரி சரி. டவைிதய தபா. எனக்கு எங்க அத்தான்கிட்ெ தனியா தபசணும்னு டசால்லாமச் டசால்ற
அப்படித்தான?”
“அடிதயய்”
“சரி பப்பு டசல்லம். நீங்க தபசுங்க. நான் கிைம்புதறன்” என்று டசால்லி அவள் எழவும்,
“இப்தபா எங்க தபாற?” என்றாள் எஸ்.எஸ்.
“கீ தழ தபாதறன்”
“அங்கப் தபானா, அப்பா டபக் பத்தி தகட்பாங்க. அது உனக்கு ஒ.தகயா?”
“ஐதயா ஆமா!!”
“அப்தபா இங்தகதய இரு.”
“சரி நான் பால்கனில இருக்தகன். நீ தபசு” என்றாள்.
இவடை எல்லாம் டவத்துக்டகாண்டு, எடதயும் டசய்யமுடியாது என்று நிடனத்துக்டகாண்டு
டவைிதய டநாடித்த எஸ்.எஸ்ன் எண்ணிற்கு, கதிரவன், மூன்றாவது முடறயாக அடழத்தான்.

அடத எடுக்கவா? தவண்ொமா? என்று அவளுக்கு அவைாகதவ பட்டிமன்றம் நெத்தி, அடத
எடுக்கும்முன், இருவரிெம் இருந்துக் குறுந்தகவல் வந்தது.

என்னது? என்று தபாடன எடுக்கும்முன் பார்த்தவளுக்கு,”டஹய்தயா” என்றும் “திக்” என்று
இருந்தது.

காதல் – 10
“டநஞ்பசாடு கலந்திட்ெ,
உனது நியாபகங்கள்

நான் பவண்ொம் பவண்ொம்
என்று ஒதுங்கினாலும்.
விலகி விடுபமா!”

110

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

சுகன்யா தபாடன எடுக்காமல் பார்த்துக்டகாண்தெ இருக்க,”என்ன பப்பு. வர வர தபாதன பண்ண

மாட்டுக்க. என்ன ஆச்சு? அவாய்ட் பண்றியா? எனக்கு என்னதவா அப்படித்தான் ததாணுது. நீயா
எனக்குப்

தபசி

இததாெ

ஒரு

இடதப்

படித்தவளுக்கு,

குறுந்தகவல் வந்தது.

வாரத்துக்கு

“திக்”

என்று

தமல

ஆகுது.” என்று

இருந்தது.

கதிரவனிெம்

அததாடு

அவனின்

இருந்துக்

அடழப்பும்

நின்றுவிட்டிருந்தது. சிறிது தநரம் ஒன்றும் டசய்யத் ததான்றாமல் அப்படிதய இருந்தாள்.
அவன்

டசால்வதும்

சரிதாதன,

முன்னர்

எல்லாம்

ஒரு

நாடைக்கு

பத்து

முடறயாவது

விழிப்பவள், இப்தபாது நாள் கணக்கில் தபசாமல் இருக்கிறாள். அதிலும் இந்த இரண்டு நாைில்,
அவனுக்கு ஒரு குட் மார்னிங் கூெ அனுப்பவில்டலதய. பெபெடவன்று அவனிெம் இருந்து

வந்தக் குறுந்தகவல்கடை அலசியவளுக்கு, அவன் தநரம் தவறாமல், காடல மதியம் மாடல
இரவு என பல தநரங்கைிலும் தினமும் வணக்கம் டசால்லி இருந்தான்.

ஐதயா, என்டனப் பற்றி என்ன நிடனப்பான்(?). அவனுக்குத் தனது மீ து டவகுவாக விருப்பம்
இருக்கிறது என்பதுதான், அவள் டசால்லும்தபாதும் எல்லாம், என்ன தவடலயாய் இருந்தாலும்
அடத நிமிெத்தில் தூக்கி எறிந்துவிட்டு வருவதிதலதய டதரியவில்டலயா?

இப்படி அவடனயும் ஏமாற்றி, குடும்பத்தினடரயும் ஏமாற்றுகிதறாதம, என்றக் குற்ற உணர்வில்
துடித்தவள், சிந்தடனகைிதலதய உழன்று அப்படிதய இருந்தாள். அவளுக்கு இப்தபாது யாடர
விரும்புகிதறாம்,

ஆஷிக்டகயா?

குடிக்டகாண்டு இருந்தது
பால்கனியில்

உள்தை வந்து,
“என்ன

இருந்தப்

எஸ்.எஸ்.

இல்டல

பாருவிற்கு

உங்க

அவள்

அத்தான்கிட்ெ

உட்கார்ந்துட்டு இருக்க? என்ன விஷயம்?”

கதிரவடனயா?

தபசாமல்,

தபசுதறன்னு

என்று

டபரும்

தபயடறந்தடதப்

டசால்லிட்டு,

குழப்பம்

தபால

இப்தபா

வந்து

இருக்கதவ,

ஜெம்

மாதிரி

அவைிெம் பதிதல இல்டல.
அவள் தபயடறந்தது மாதிரி உட்கார்ந்து இருப்படதக் கண்ெதும், எதுதவா சரியில்டல என்று
யூகித்தவைாய், அவடை உலுக்கி,”தஹ தபசடலயா” என்றாள்.
“ஆன்.. என்ன பாரு?”

“தபசடலயான்னு தகட்தென்!”
“தபசணும் பாரு”
“எப்தபா?”
111

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“இல்டல தகஷவ் தபசுனதும் தபசலாம்னு இருக்தகன்”
“ஏன் இப்தபா தபசுனா என்ன?”
“இல்டல. முதல்ல ப்ரணத்
ீ பிரச்டனடய முடிச்சிட்ொ நிம்மதியா இருக்கும்”
“ஹம் அதுவும் சரிதான்”
“இல்டல இப்தபாதவ தபசுதறன்”
“உனக்கு தநத்து தடலல எதுவும் அடிபெடலதய?”
“ஏன்?”
“இல்டல,

இப்தபாத்தான்

சந்ததகமா இருக்கு”

தபசடலன்னு

டசான்ன,

அப்புறம்

தபசுதறன்னு

டசால்ற?

அதான்

“உன்டன!” என்று எஸ்.எஸ் அவடை முடறக்க,
“உண்டமடயத்தான் டசால்தறன்”
“சும்மா இரு பாரு”
“உத்தரவு ராணியாதர” என்று தபாலியானப் பணிவுென் பாரு டமத்டதயில் அமர்ந்தாள். ஆனால்
சுகன்யா இன்னும் குழப்பத்துெதன இருந்தாள்.
அப்தபாது தகஷவ் அடழத்தான்.
“தகஷவ் கூப்பிடுறான் பாரு”
“அம்மா தாதய இடதயாவது எடுத்துப் தபசு. உங்க அத்தான் மாதிரி அப்புறம் தபசலாம்னு
இருந்திொத. இல்டலன்னா டசால்லு நாதன தபசுதறன்” என்று தபாடனக் தகட்க,
“இல்டல நான் தபசுதறன்” என்று டசால்லி, எஸ்.எஸ். தபாடன எடுத்தாள்.
“டசால்லு தகஷவ். டபக் என்ன ஆச்சு? ஏதாவது பிரச்சடனயா?”
“அப்படி எல்லாம் ஒன்னும் இல்டல எஸ்.எஸ்.”
“ஹப்பாொ!!”
“டபக் இப்தபா நம்ம ஆபீஸ்லதான் இருக்கு. நாதன எடுத்துட்டு வரவா?”
“என்னது நம்ம ஆபீஸ்டலயா?”
112

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஆமா”
“அங்க எப்படி தபாச்சு?”
“டதரிஞ்சவங்ககிட்ெ டசான்தனன். அவங்க யாருக்கும் டதரியாம, எடுத்துட்டு வர்றாங்க”
“டராம்ப டராம்ப நன்றி தகஷவ்.”
“எதுக்கு

இப்தபா

நன்றி

எல்லாம்

டசால்ற?

ஸ்தெஷன்ல விெச்டசால்லணும் தபாடலதய”

இதுக்காகதவ

இப்தபா

வண்டிடய

தபாலீஸ்

“அதெய் அப்படி எதுவும் பண்ணி டதாடலச்சிறாத!”
“ஹா. ஹா.” என்று அவன் சிரிக்க, அவனின் டகயில் இருந்து, அச்சு தபாடன வாங்கி,”என்ன
நெக்குது இங்தக?” என்றாள்.

“நான் டசான்னாத்தான் உனக்குத் டதரியனுமா அச்சு”
“அப்படின்னா?”
“சரி டசால்தறன். ஆடு நெக்குது, மாடு நெக்குது, நீயும் நெக்குற, நானும் நெக்குதறன்”
“தபாதும் தபாதும் எஸ்.எஸ். ஹம்மா டமாக்டக கடி இது”
“டதரியுதுல அப்புறம் எதுக்கு தகட்குற?”
“டதரியாம

தகட்டுட்தென்.

டகடுத்திறாத”

லீவ்

நாள்

அதுவுமா,

இருக்குற

டகாஞ்ச

நஞ்ச

நல்ல

மூடெ

“சரி சரி டபாடழச்சிப் தபா”
“ஹா.. ஹா..”
“ஆமா,

என்னடி

இது.

தகள்விபட்டிருக்தகன்.
பார்க்குதறன்”

லவ்வர்ஸ்

ஆனா

இங்க

பார்க்குக்கு,

மட்டும்தான்

பீச்சுக்கு,

பெத்துக்குப்

டலப்ரரிக்கு

தபாவாங்கன்னு

தபாறடதக்

தகட்குதறன்,

“இப்தபா என்ன டசால்ல வர்ற?”
“நான் ஒன்னும் டசால்லடலதய”
“கெவுதை, கடுப்தபத்தாத”

113

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஆமா எங்கடைக் கூப்பிொம எதுக்கு தனியா தபான ீங்க?”
“சும்மாதான் எஸ்.எஸ்.” என்று டசால்லி, அவனுக்கும் தகஷவ்விற்கும் இடெயில் காடலயில்
நெந்தக் கூத்டத டசன்சார் தபாட்டுச் டசால்ல,

“என்னது நீ அவன் வட்டுக்குப்

தபானியா?” என்றாள் எஸ்.எஸ்.
“அதாதன நீ அவன் வட்டுக்குப்

தபானியா?” என்றாள், லவுட் ஸ்பீக்கரில் தகட்டுக்டகாண்டிருந்தப்
பாரு.

“என்னங்கடி, நான் என் வட்டுக்குப்

தபாகக்கூொதா?”
“அதாதன நீ உன் வட்டுக்குப்

தபாகக்கூொதா?” இருவரும் ஒருதசர தகட்க,
”தபாதும் தபாதும், உங்களுக்கு ஒருத்தி கிடெச்சா, கூடிக்கிெந்துக் கும்மியடிப்பீங்கதை”
“பின்ன அல்வா மாதிரி தமட்ெர் கிடெக்கும்தபாது, லபக்குன்னு பிடிச்சாதான உண்டு”
"விடுங்க மக்கதை" என்று அச்சு அலற,
தகஷவ் தபாடன வாங்கி, “நாதன டபக்டக எடுத்துட்டு வர்தறன் எஸ்.எஸ்.”
“சரி தகஷவ். எப்தபா வருவா? டபாறுடமயா வந்தா தபாதும். அவசரம் இல்டல”
“உனக்கு அவசரம் இல்டல. ஆனா ப்ரணத்
ீ என்டனப் படுத்தி எடுத்திருவான். அதுக்காகவாவது
சீக்கிரம்

டகாண்டு

வரணும்”

தபாடன டவத்தனர்.

என்று

அவன்

டசான்னடதக்

தகட்டு,

மூவரும்

சிரித்துவிட்டு

தகஷவ் அச்சுவிெம்,”யாதரா என் வடுன்னு

டசான்னதா நியாபகம்” என்று சிரித்துக்டகாண்தெ
தகட்க,

“ஆமா அது என் வடுதான?”

“யாரு டசான்னா?”
“புருஷதனாெ வடுனா?

அது டபாண்ொட்டிக்கு மட்டும் வடு
ீ இல்டலயா?”
“புருஷனா அது யாரு?”
“அதுவா எனக்கு முன்னாடி, ஒரு மக்கு மடெயன்னு ஒருத்தன் நின்னுட்டு, தபக்கு மாதிரி
தகள்வி தகட்டுட்டு இருக்கான்ல அவன்தான்”

“ஹதலா யாடரப் பார்த்து மக்கு, மடெயன், தபக்குன்னு டசால்ற?”
114

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஹதலா நான் என் புருஷடன டசால்தறன். உங்களுக்கு என்ன?”
“அப்தபா நான் என் மடனவிடயயும் தபக்குக்கு ஏத்த தபக்குன்னு டசால்தவன்”
“டசால்லிதகாங்க எனக்கு என்ன?”
“உனக்கு என்னவா?”
“ஆமா எனக்கு என்னதான்”
“உனக்கு ஒன்னுதம இல்டலயா? அப்தபா சரி. இரு நான் டசால்தறன். என் மடனவி ஒரு
மாங்கா

மடெச்சி.

ஆனா

பாரு,

டவட்கம்ன்னு

ஒன்னு

எப்பவாவதுதான்

வரும்.

அப்படி

வரும்தபாது இருக்தக, என் தமடலதய சாஞ்சுப்பா. அப்புறம் அப்புறம்” என்று அவடை ஒரு
மார்க்கமாகப் பார்த்துக்டகாண்தெ டமதுவாகச் டசால்ல,
அச்சுவின்

கன்னங்கள்

டமலிதாகச்

சிவக்கத்

துவங்கின.

அடத

மடறக்கத்

டதரியாமல்,”டலப்ரரில வச்சி தபசக்கூொதுன்ற தபஸிக் அறிவு கூெ கிடெயாதா உனக்கு?”
என்று அவடன, முடறக்கமுடியாமல், டவட்கத்தில் தடலக்குனிந்தத டசால்ல,
“அம்மணி இவ்தைா தநரம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்கைாம்?”
“தபாொ”

என்று

சிணுங்கிக்டகாண்தெ

டசான்னவள்,

எடுத்துடகாண்டு, தவகதவகமாக நெக்கத் துவங்கினாள்.

டகயில்

டவத்திருந்த

புத்தகத்டத

“தமெம் எங்க ஓடுறீங்க?”
“நான் எங்தக ஓடுதறன்(?)

. நெக்கத்தாதன டசய்தறன்”
“டமாக்டக டமாக்டக”
“எதுக்கு உன் டபயடர நீதய டசால்லிக்குற?”
“டமாக்டகதயாெ காதலன் டமாக்டகயா இல்லாம எப்படி இருப்பான்?”
“டராம்பத்தான் அறிவுன்னு நிடனப்பு!”
“ஹா.. ஹா.. இல்டலயா பின்ன.. உன்டனவிெ அறிவு ஜாஸ்திதான்”
“இப்படி என் பின்னாடிதய வந்தா? பார்க்குறவங்க என்ன நிடனப்பாங்க?”

115

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“சரி சரி கூெதவ வர்தறன். என் கூெ வாங்க மாமான்னு டசான்னா? வராமலா இருக்கப்
தபாதறன்?
டசய்யும்?”

எனக்கும்

உன்டன

உரசிட்டு,

இடிச்சிட்டு,

சீண்டிட்தெ

வர்றதுன்னா

கசக்கவா

“தபாொ எருடம.”
“சரி சரி. நீ எடுத்துக்குற புக்டக எல்லாம் டகடயழுத்துப் தபாட்டுட்டு வாங்கிட்டு இரு. நான்
அதுவடர தபப்பர் பார்த்துட்டு இருக்தகன்”

“என்னதவா பண்ணு. டகாஞ்ச தநரம் இம்டசப்படுத்தாம இருந்தா சரிதான்”
“தஹய் ஸ்வட்டி,

இதுக்தக இம்டசன்னு டசான்னா எப்படி?”
“தசா.. முடியடல”
“என்ன முடியடல. மருத்துவமடனக்குப் தபாகலாமா?”
“ஆமா ENT ஸ்டபஷலிஸ்ட்கிட்ெ தபாகணும்?”
“ஏன்?”
“காதுல ரத்தம் வருது”
“எனக்கு வாழ்க்டகயிதலதய ஓட்டெ விழுந்துட்டு, உனக்கு காதுல ரத்தம் வந்தா என்ன?”
“அது என்ன வாழ்க்டகல ஓட்டெ?”
“உன்டன என் மடனவியா ஏத்துகிட்ொ வாழ்க்டகல ஓட்டெயாகாம என்னவாகும்?” என்று
அவன் டசால்லவும், அவள் முடறக்க,
“அம்மணி

நான்

ஜகா

வாங்குதறன்”

என்று

தினசரிடய எடுத்துக்டகாண்டு அமர்ந்தான்.
அடதப்

பார்த்தவள்,

முகத்தில்

தபப்டர

புரட்டிக்டகாண்டிருந்தவனின்

அருகில்

புன்னடகயுெதன,

ததடவயானடவகடைச் டசய்யச் டசன்றாள்.

கண்கைில்

கிெந்த

ஒரு

புத்தங்கடை

பட்ெது,

தமடஜயில்,

எடுத்துச்

சத்யனின்

டபயரில்

இருந்தப்

டசல்வதற்குத்

வந்திருந்தத்

திருவிடையாெல். அடதப் பார்த்தவனுக்கு எரிச்சலும், தகாபமும் தசர்ந்துக்டகாள்ை, மீ ண்டும்
அடழத்தான் டபருஞ்தஜாதிக்கு.

“இன்டனக்குப் தபப்பர் பார்த்தீங்கைா?”

“என்ன தவணும் உனக்கு. எப்பபாரு தபான்ல தபசுறதுக்கு ஒரு முடற தநர்ல வரலாம்ல”
116

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அது எல்லாம் முடியாது. நான் தகட்ெதுக்கு மட்டும் பதில் டசால்லுங்க”
“ஆமா பார்த்ததன்”
“என்ன தபாட்டிருக்காங்க. சத்யடனப் பிடிக்கப் தபாறாங்கைாம். இந்தக் கெத்தல் பண்ணினது
அவன்னு வந்திருக்கு. எப்பவும் டசால்றதுதான். எதுலயுதம தடலயிொதீங்கன்னு”
“அவடன பிடிக்க முடியும்னு நீ நிடனக்குரியா?”
“ஒருதவடை நெந்தா?”
“அது அவன் பார்த்துப்பான்”
“அப்தபா அந்தக் கெத்தல்”
“அதுவும் அவன் விஷயம்”
“நீங்க ஏன் இப்படி இருக்கீ ங்க? அவன் ஏன் இப்படி இருக்கான்?”
“உனக்கு அவடனப் பத்தி டதரியாதது ஒன்னும் இல்டல”
“இருந்தாலும்”
“ஏன் என்கிட்ெ தகட்குற? நீ தகட்க தவண்டியடத அவன்கிட்ெ தகட்க தவண்டியதுதான?”
“அது தவண்ொம் சரி பட்டு வராது”
“அப்தபா விடு”
“உங்களுக்குக் கவடலதய இல்டலயா?”
“இருக்தக! யாரு இல்டலன்னு டசான்னது?”
“அப்தபா ஏன் ஒன்னும் பண்ணாம இருக்கீ ங்க”
“என் கவடலதய உன்டனப் பத்திதான்”
“அடத பத்தி நீங்க ஒன்னும் வருத்தப்பெ தவண்ொம்”
“ஆனா நீ ஜாக்கிரடதயா இருந்துக்தகா.”
“அது எல்லாம் எனக்குத் டதரியும்”
“என் மருமகடை என்டனக்கு எனக்குக் காட்ெப் தபாற?”
117

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அது பார்க்கலாம்”
“எனக்கு உங்க டரண்டு தபருக்கும் உெதன கல்யாணத்டதப் பண்ணிப் பார்க்கணும்னு ததாணுது”
“ஐதயா தவண்ொம். அவளுக்கு இப்படி ஒரு உறவுகள் எனக்கு இருக்குன்தன டதரியதவண்ொம்.
என்டன மாதிரி அவளும் கஷ்ட்ெப்படுறடத நான் விரும்படல. தபாலியா அவளுக்கு ஒரு
டசாந்தத்டத டகாண்டு வந்துட்டு, அதுவும் சரியில்டலன்னு டதரிஞ்சா. பாவம் டநாந்திருவா”

இடதக் தகட்ெதும் டபருஞ்தஜாதிக்கு, மிகவும் வருத்தமாய் இருந்தது. இருந்தாலும், தன்டனக்
கட்டுப்படுத்திக்டகாண்டு அடமதியாக இருந்தார்.
“சரி நான் டவக்குதறன்” என்று அவர் டசால்ல,
“ஹம்” என்று டசால்லி டவத்தான். என்னத்தான் அவருென் அவன் தபசினாலும், அவனுக்கு
மனதில்

தகாபம்

பண்றான்னு?

இருந்துக்டகாண்தெ

அதற்குள்

அச்சு

வர,

இருந்தது.

அவடை

எதற்கு

இந்தச்

கூட்டிக்டகாண்டு

சத்யன்

இப்படி

ஆபீஸுக்குச்

டசல்லும்தபாதத, ஒரு இெத்தில் நிப்பாட்டி, சுகன்யாவிற்கு அடழத்தான்.

எல்லாம்

டசன்றான்.

“சுகன்யா நாங்க இன்னும் முக்கால் மணி தநரத்துல உங்க வட்டுல

இருப்தபாம்”
“சரி தகஷவ்” என்று டசால்லி டவத்தவள்,”தஹ பாரு, எவ்தைா தநரம்தான் என் முகத்டததய
பார்த்துட்டு இருப்ப? அப்படி என்னத்தான் இருக்கு?” என்றாள்.

“ஒன்னும் இல்டல. நீ டசால்றதும் சரிதான். நீ தநத்டதக்கு இப்படி பண்ணடலன்னா, நமக்கு
இப்படி ஒரு சூப்பரான அனுபவதம கிடெச்சிருக்காதுல”

“ஹப்பா, ஒருவழியா புரிஞ்சிதத. ஆனா இடதத்தான் இவதைா தநரமா தயாசிச்சிட்டு இருந்தியா?”
“ஆமா, எவ்தைா டபரிய விஷயமல”
“உன்டன எல்லாம் உண்டமயிதலதய டபத்தாங்ககைா? இல்டல, டசால்லி வச்சி இப்படித்தான்
தவணும்னு தகட்டு டசஞ்சாங்கைான்னு(?) டதரியடல பாரு” என்று கூறி எஸ்.எஸ் சிரிக்க,
“தபா எஸ்.எஸ். கண்ணு தபாொத”
“தபாட்டுட்ொலும்”
“ஹா. ஹா.” என்று சிரிக்க, அதற்குள், ப்ரணத்
ீ வந்தான்.
“ஒரு தபான் பண்ணி, வண்டி எங்க இருக்குதுன்னு தகட்குறதுக்கு இவ்தைா தநரமா? நீ வண்டிடய
பத்தி தகட்கதபானியா இல்டல வண்டிடய புதுசா டசஞ்சி எடுத்துட்டு வர டசான்னிதயான்னு
சந்ததகம் வந்திருச்சி. அதான் நாதன வந்துட்தென்”

118

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“தெய் இப்தபா உனக்கு டபக் தவணுமா தவண்ொமா?”
“டகாடுக்காத எஸ்.எஸ். இன்னிக்கு டநட் எப்படியும் ஊருக்குக் கிைம்பதான டசய்யணும். அதுக்கு

எதுக்கு இவனுக்கு டபக். மாமாதவாெ கார்லதய தபாய்க்கலாம்” என்று டசால்லிக்டகாண்தெ
வந்தாள் டவண்பா.

“ஒய் முண்ெக்கன்னி, உன்கிட்ெ நான் ஏதாவது தகட்தெனா?”
“இது எல்லாம் நீ தகட்கடலன்னாலும் நான் ஆஜர் ஆகிடுதவன்”
“அதான தவதாைம் எங்க தவணும்னாலும் இருக்கும்னு டசால்றது. நிஜம்தான் தபால”
“ஓதஹா. இப்படி எல்லாம் டசால்லி நீ உன்டன விக்ரமாதித்யன் டசால்றியா?. ஹா. ஹா.
தவதாைமா

இருக்குறதுக்குகூெ

துப்பு

ஆடசபடுறடதப் பாரு” டவண்பா டநாடிக்க,

இல்டல.

இதுல

விக்கிரமாதித்யன்

தகரக்ெர்க்கு

“முண்ெக்கன்னி, ஒழுங்க நான் மூணு எண்ணுறதுக்குள்ை ஓடி தபாயிடு. இல்டலன்னா ஹிட்
அடிச்சிருதவன்”

“நீ ஹிட் அடிக்குறதுக்கு முன்னாடி, நான் அடிச்சிருதவன் ஜாக்கிரடத!”
“தபாடி”
“தபாொ”
“ஐதயா கெவுதை, உங்கச் சண்டெடய, நிறுத்துங்க. சப்பா முடியடல” என்றாள் பாரு.
“நாங்க எங்க சண்டெ தபாடுதறாம்? தபசிட்டுத்தான இருக்தகாம்” டவண்பா டசால்ல,
“என்னது

தபசுறீங்கைா?

எஸ்.எஸ்.

நீ

என்டனப்

டபத்தாங்கைா

டசஞ்சாங்கைா

அப்படின்னு

தகட்டிதய. அது எனக்குக் தகட்டிருக்கக்கூொது. இதுங்களுக்குக் தகட்கணும்” என்று டசால்லி,
தடலயில் டகடவக்க, மூவரும் சிரிக்கத் துவங்கினர்.
“என் டபக்” என்று ப்ரணத்
ீ மீ ண்டும் ஆரம்பிக்க,
“தகஷவ் டகாண்டுட்டு வர்றான். இனிதம டதாந்திரவு பண்ணாம ஓடி தபாய்டு” என்று எஸ்.எஸ்
டசால்லவும்,

“என் டபக் கிடெச்சதுக்கு அப்புறம், நீங்க எல்லாம் யாரு?”
“என்னது யாரா?”

“தெய்” பாரு கத்த,
119

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அம்மாடிதயாவ்!!

அரக்கிகள்

எல்லாம்

டசால்லியபடிதய ஓடினான்.
“எஸ்.எஸ்.

இப்தபா

டதாெர்ந்தாள்.

உங்க

அத்தானுக்கு

ஒன்னுகூடிட்டு,

தபான்

ப்ரணத்

நீ

எஸ்தகப்”

பண்ணதவண்டியதுதான?”

பாரு

என்று

விொமல்

“யாருக்கு?” டவண்பா தகட்கவும்,
“எல்லாம் உங்க அண்ணனுக்குத்தான்.”
“ஓ அப்படியா? ஆமா எஸ்.எஸ். என்கிட்ெயும் டசான்னான். நீ அவனுக்கு இப்தபா எல்லாம்
தபசுறதத இல்டலயாதம!”

“அப்படி எல்லாம் இல்டலதய”
“சரி தபசு. நான் இன்டனக்கு கிைம்புறதுக்கு எல்லாம் டரடி பண்ணி டவக்குதறன்” என்று
டசால்லி அவைது அடறக்குச் டசன்றாள்.

“நானும் வட்டுக்குப்

தபாயிட்டு. அம்மாக்குச் சடமயல்ல உதவி பண்ணிட்டு வர்தறன் எஸ்.எஸ்.”
என்று பாருவும் கிைம்ப, எஸ்.எஸ். இப்தபாது தனித்திருந்தாள்.

சிறிது தநரம் கழித்து ஒரு முடிவிற்கு வந்தவைாய், அடலப்தபசிடய எடுத்து, கதிரவனுக்கு
அடழக்க எண்ணி, அவள் அவனது எண்டணத் எடுக்க, அப்தபாதுதான் கவனித்தாள், “Torture”

என்று தசவ் டசய்து டவத்திருந்த எண்ணிலிருந்து, சில பல டமடஜஸ்கள் வந்திருப்படதக்
கவனித்தாள்.
அடதப்

படிக்காமடலதய,

அவளுக்கு,”டஹய்யய்தயா”

என்று

இருந்தது.

இருந்தும்,

இப்தபாடதக்கு அடதப் பார்த்தால், மனது அவன் புறதம டசல்லும் என்று உணர்ந்தவைாய்,
கதிரவனுக்கு அடழத்தாள்.

“ஹதலா” என்று அவள் தபச,
“ஹாய் ஸ்வப்னா. எப்படி இருக்க, டராம்ப டராம்பப் பிஸி தபாடலதய”என்று உற்சாகமாகக்
தகட்ொன்.

“அப்படி எல்லாம் இல்டல கதிர்”
“அப்தபா அவாய்ட் பண்றியா?”
“ச்தச. ச்தச கதிர். நான் எதுக்கு அப்படி பண்ணதபாதறன்?”
“அப்தபா ஏன் இவ்தைா நாைா தபசடல?”
120

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அது.. அது வந்து?”
“சரி

விடு

ஸ்வப்னா.

தவண்டியதுதான்”

உனக்கு

அந்த

அைவுக்கு

டநருக்கம்

இல்டலன்னு

நிடனச்சுக்க

“அய்தயா அப்படி எல்லாம் இல்டல கதிர்”
“அப்தபா?”
“நீ நிடனக்குறது மாதிரி எதுவும் இல்டல கதிர்”
“சரி நம்புதறன்” – இப்படி அவன் டசான்னதும், அவைின் கன்னத்தில் பைாடரன்று அடறந்தது
தபால இருந்தது. இருந்தும் டகாஞ்சம் சமாைித்து,
“நீ எப்தபா வட்டுக்கு

வர்ற?”
“புதன்கிழடம வருதவன்னு நிடனக்குதறன். டவார்க் எல்லாம் முக்கால்வாசி முடிஞ்சுது”
“டஹய்.

இந்த

அப்பிக்டகாள்ை,

புதன்கிழடமயா?

டசால்லதவ

இல்டல”

அவடைச்

சந்ததாசம்

வந்து

“நீ தகட்கதவ இல்டலதய”
“ஹா. ஹா” என்று தபசிக்டகாண்தெ சடமயல் அடறக்கு ஓடியவள்,
“அத்டத.

கதிர்

டசான்னாள்.

இந்த

வாரம்

புதன்

கிழடம

வர்றானாம்.”

என்று

குதூகலித்துக்டகாண்தெ

“அப்படியா சுகன். பாருங்க புவனா அண்ணி. இவன் என்டனக்காவது நம்மகிட்ெ முதல்ல
வர்தறன்னு டசால்றானா? எல்லாம் இவகிட்ெத்தான் டசால்றான். இப்பதவ இப்படி, கல்யாணம்
முடிஞ்சா எப்படிதயா” என்று பூ டசால்ல,

“என்னது கதிர் மச்சான் வர்றாங்கைா?” என்று ப்ரணத்தும்

வந்தான்.
“ஆமாொ”
“தபாடனக் டகாடு நான் தபசுதறன்”
“கதிர் நான் ப்ரணத்கிட்ெ

டகாடுக்குதறன்” என்று சுகன்யா டசால்லும்முன் ப்ரணத்

தபாடன
அவைிெம் இருந்து பிடுங்கி இருந்தான்.

121

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“மச்சான் இது எல்லாம் உங்களுக்தக நல்ல இருக்கா? நாங்க இருக்குறப்தபா வரலாம்ல. இந்த
வாரம்தான் வந்திருக்தகாம். நீ பண்றது எதுவுதம சரியில்டல. உங்கடைப் பார்த்து எவ்தைா நாள்
ஆச்சு. பாருங்க இந்த வானரங்கடை எல்லாம் நான் ஒரு ஆைா சமாைிக்க தவண்டியது இருக்கு.
நீங்க வரும்தபாது நான் இங்க இருக்கமாட்தெதன. தபாங்க எனக்கு தகாபம் தகாபமா வருது.

ஒன்னு பண்ணுங்க, நான் அடுத்த வாரமும், வந்திடுதறன். நீ இங்தகதய இருங்க. ஆனா அடுத்த
வாரம் எனக்கு ஒருநாள்தான் லீவ். தசா நான் அவ்தைா ரிஸ்க் எடுத்துட்டு வர்றதுனால நீ

இங்தகதய இருக்கணும் டசால்லிட்தென்” என்று விொமல், அவன் பாட்டுக்குப் தபசிக்டகாண்தெ
டசல்லவும்,

“தெய் குட்ொ, டகாஞ்சம் மூச்சு விடுொ”
“தபாங்க மச்சான். நான் எவ்தைா சந்ததாஷத்துல தபசுதறன். நீங்க என்னொன்னா?”
“சரி சரி. நான் நீ வர்ற வடரக்கும் அங்கதான் இருப்தபன். ரிசர்ச் தவடல எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு,
நாடைக்கு

ஒரு

கான்டபரன்ஸ்

இருக்கு.

அதுல

எங்கதைாெ

தவடலகடை

எக்ஸ்ப்டைன்

பண்ணிட்டு, வந்திடுதவன். அதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் ட்யுட்டில ஜாய்ன் பண்ணனும்”
“ஏன் மச்சான். அப்தபா தநத்டதக்கு இங்க வந்திருக்கலாம்ல?”
“டகாஞ்சம் தவடல இருந்துது குட்ொ”

“இப்படி டசால்லி டசால்லிதய நல்லா நழுவுங்க. நாம ஒன்னா சுத்தி பல வருஷம் ஆகுது”
“குட்ொ அதான், இந்த வாரம் வ்ர்தறன்ல. நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம்”
“எவ்தைா தநரம்தான்ொ நீதய தபசிட்டு இருப்ப? தபாடனக் டகாடுொ” என்று பூ அவனிெம்
இருந்துப் பிடுங்க,

“கதிர் எப்தபா வர்றன்னு ஒழுங்கா டசால்லு. நான் எல்லாம் டரடி பண்ணி டவக்கணும்ல”
“அெ அத்டத அப்படி என்ன டரடி பண்ண தபாறீங்க. நான் எப்பவும்தபாலதான வர்தறன்”
“நீ தவணும்னா அப்படி டசால்லலாம். ஆனா எனக்கு நீதான் ஒசத்தி”
“ஹா. ஹா.”
“என்னொ சிரிப்பு?”
“ஒண்ணுமில்டல அத்டத. உங்ககிட்ெ தநரடியாதவ திட்டு வாங்கத்தான் ஆடசயா இருக்கு.”
“வா. வா. நல்லா நிடறயதவ தர்தறன்” என்று அவரும் சிரிக்க, தபான் பல டககளுக்கு மாறி,
இறுதியாக மீ ண்டும் எஸ்.எஸ்.ன் டககளுக்கு வந்தது.

122

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஸ்வப்னா டராம்ப சந்ததாஷமா இருக்கு”
“எனக்கும் அதத கதிர்.”
“சரி நான் அப்தபா டவக்குதறன். புதன்கிழடம மீ ட் பண்ணலாம்”
“சரி” என்று டசால்லி அவளும் டவத்தாள். தபசத்துவங்குவதற்கு முன்பு இருந்த சஞ்சலம்
எல்லாம் இப்தபாது, இருவருக்கும் மடறந்து இருந்தது.

ஆனால் அவள் சந்ததாஷமா இருக்க, ஆஷிக் விடுவானா என்ன?
வாட்ஸப், சாதரணமான டமதசஜ், டஹக், என இவள் டவத்திருக்கும் அடனத்திலும், ததடிச்
திரிந்து,

முத்தங்களும்,

அனுப்பிக்டகாண்டிருந்தான்.

இதயம்

இருக்கும்

ஸ்டமலிகடை

மட்டும்

ததடித்

திரிந்து

அதிலும் டஹக்கில் டசால்லதவ தவணாம், அவைது டமாடபல் திடிடரன்று கிர் கிர் என்று
டதாெர்ந்து ஒலி எழுப்பிக்டகாண்தெ இருந்தது.
திறந்துப்

பார்க்க,

அதில்

டநருங்கிக் டகாண்டிருந்தது.

இருக்கும்

nudge

இரண்ொயிரத்டதயும்

தாண்டி,

மூவாயிரத்டத

“ஏன் இப்படி என் உயிடர வாங்குற?”
அதற்கு பதிலில்டல ஆனால், nudgeன் எண்ணிக்டக மட்டும் ஏறிக்டகாண்தெ இருந்தது.
“நீ யாரு? எதுக்கு இப்படி பண்ற? ப்ைஸ்

நிறுத்து என் டமாடபல் தகங் ஆகிடும் தபால”
“இப்தபா புரியுதா? அதுதான் நான் அனுப்புன முதல் குருந்தகவலுக்தக ரிப்டை அனுப்பனும்னு
டசால்றது”

“நீ யாருன்தன டதரியாம, நான் எப்படி பண்ணமுடியும்?”
“இன்னும் உனக்கு நான் யாருன்னு டதரியடலயா?”
“நீ என்ன உன் வட்டு

அட்ரஸ், நீ தவடலப் பார்க்கும் முகவரி, உன் ஜாதகம், உன் உென்
பிறந்தவங்க, உன் அப்பா அம்மா, இவங்கடை பத்தி எல்லாம் டசான்னது மாதிரில்ல தகட்குற?”
“ஏன் டசான்னாத்தான் டதரியுமா?”
“ஆமா. ஒன்னும் டசால்லாம நான் எப்படி டதரிஞ்சிக்கிறது”
“கண்டுபிடி”
123

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“கண்டுபிடிக்குறதுக்கு நீ என்ன அவ்தைா டபரிய அப்பாெக்கரா?”
“இவ்தைா நெந்தும் உனக்கு நான் அப்பாெக்கர்ன்னு புரியாம இருக்குறதுதான் ஆச்சர்யம்”
“ஓதஹா. அப்தபா நீ எந்த நாட்டு மன்னன்னு டசான்னா உெதன கண்டுபிடிக்குதறன்”
“என் நாட்டுக்கு நான்தான் மன்னன். நீதான் ராணி”
“ஜஸ்ட் ஷட்ெப்”
“உண்டமடயத்தான டசால்தறன்”
“இது எல்லாம் நெக்காது”
“நெக்கும்”
“டநவர்”
“எவர்.. யு வில் பி டம ராணி சுந்தரி”
“இப்படி எரிச்சல் படுத்துனா, நான் தபாடன ஆப் பண்ண தபாதறன்”
“பண்ணிக்தகா, ஆனா அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துல நான் உங்க வட்டுல

இருப்தபன். எப்படி
வசதி?”

“காடமடி பண்ணாத”
“ஹா. ஹா. இதுவும் நிஜம்”
“நெக்குறடதப் தபசு”
“அடதத்தான் தபசுதறன்”
“எங்தக அடதயும் பார்க்கலாம்”
“பார்க்கலாம். தநத்து வந்தது நியாபகம் இல்டல தபால”
இடதப் படித்ததும், அவளுக்கு ஒரு நிமிெம் “பக்” என்றுதான் இருந்தது. இருந்தும் பகலில்,
இத்தடன தபர் இருக்கும்தபாது வரமாட்ொன். அதிலும் டமாடபல் ஆன் தமாடில் இருந்தால்,
நிச்சயம்

டசய்தாள்.

டதாந்திரவு

பண்ணிக்டகாண்தெ

இருப்பான்,

என்று

நிடனக்கதவ,

தபாடன

ஆப்

ஆனால்!!
124

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

காதல் - 11
“பாதலவனமாய்

இருந்த என்தன,

பசாதலவனமாய் மாற்ேி
மனதில் காதல்

பூக்கச் டசய்கிேதொ,

உனது அொவடிக் காதல்”
“தினசரில வந்த விஷயத்டத படிச்சியா?” டபருஞ்தசாதி சத்யனிெம் தகட்க,
“ஹம்”
“என்ன நெந்திட்டு இருக்கு?”
“எப்பவும் தபாலத்தான் நெக்குது. இதுல என்ன விதசஷம் இருக்கு?”
“இது எல்லாம் ததடவயா?”
“ததடவ இல்டலன்னு நீங்க நிடனக்குறீங்கைா?”
“ஆமா. என்டனவிெ, தகஷவ் டராம்பதவ நிடனக்குறான். அவனுக்காகவாவது”
“அவனுக்கு எதுவும் டதரியாது”
“அதுவும் உண்டமதான்”
“இப்படி சம்பாதிக்கணும்னு இருக்கா என்ன?”
“இருக்கு. அதுனாலதான்”
“உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்டக தவண்ொமா?”
“அதுக்கு எல்லாம் ஒரு அவசியமும் இல்டல”
“இல்டல

தகஷவ்க்கு

நெக்கும்தபாது,

உனக்கும்(?)”

கத்தப்தபாகிறாதனா என்று அவடனப் பார்க்க,

என்று

டசால்லிவிட்டு,

அவன்

எப்படி

“அவனுக்கு நெக்கட்டும். எனக்கு அது எல்லாம் ஒத்து வராது.”
“இப்படிதய இருக்கலாம்னு நிடனப்பா?”
125

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“எந்த தநரமும் மரணம் வரும்னு இருக்குறவனுக்கு எதுக்கு இது எல்லாம்?”
“எனன் தபசுற நீ? டகாஞ்சம்கூெ புரியாம?”
“இதுதான நிஜம். கத்தி எடுக்குறவன் கத்தியாலதான் சாகணும். இப்படித்தான காலம் காலமா
நெக்குது. தகாட் சூட் தபாட்டுட்டு இருந்தா மட்டும் விதி மாறிடுமா என்ன?”

“டஹய்தயா சும்மா இரு சத்யன். ஒருபக்கம் அவன் படுத்துறான். மறுபக்கம் நீ இப்படி எல்லாம்
டசால்லி என்டனக் கலங்க அடிக்குற. நீங்க டரண்டு தபரும், ஒன்னா ஒதர வட்ல

இருக்கணும்,
கல்யாணம்

பண்ணிட்டு

குழந்டதக்

குட்டிகதைாெ

இருக்கணும்னு,

நான்

தினம்

கனவுடலயும் நிஜத்துலயும் தவண்டிட்டு இருந்தா. நீ என்னொன்னா இபப்டி டசால்ற?”

தினம்

“அவன் நல்லா இருப்பான். அதுக்கு நான் முழு உத்தரவாதம் தர்தறன். ஆனா என்டன அப்படி
எதிர்ப்பார்க்காதீங்க”

“ஏன்? ஊர்ல உன்டன மாதிரி இருக்குறவங்க எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கடலயா? இல்டல
குழந்டதக் குட்டிகடைத்தான் டபத்துக்கடலயா?”

“எல்லாம் நெந்தும், குழந்டதகடை ஆடசயா வைர்க்க அவங்க உசுதராெ இல்டலதய”
“அது எல்லாம் உன்டன யாரும் ஒன்னும் டசய்யமுடியாது”
“ஹா.. ஹா..”
“எதுக்கு இப்தபா என் டநஞ்சுல டநருப்டபக் டகாட்டிட்டு. நீ சிரிக்குற?”
“டகால்றதுக்கு ஒரு கூட்ெதம இருக்கும்தபாது. நீங்க இப்படிச் டசால்றடதக் தகட்டுச் சிரிக்காம,
என்ன டசய்யச் டசால்றீங்க?”
“உனக்கும்

எதுவும்

ஆகாது.

நீயும்

தகஷவ்

இருக்கணும். அதுதான் என் விருப்பம்”

மாதிரி

கல்யாணம்,

காதல்,

பிள்டைங்கன்னு

எனக்கு மட்டும் அந்த ஆடச இல்டலயா என்ன? அதிலும் அவள்!!. அவடைப் பார்த்த நாைில்
இருந்து, அவன் படும் தவதடன. இவதைாடு வாழ முடியாதா? என ஏங்கும் ஏக்கம், என அவனது
மனதில் அவனின்

டசல்லம் நிடனவு வந்ததும், அவனது முகத்தில் கனிவு, சிரிப்பு, தசாகம்,

தவதடன என டவைிப்பட்ெது.

அவள் டசய்யும் அடனத்டதயும் நிடனத்து அவனுக்தக சிரிப்பு வந்தது.
அவடனதய

பார்த்துக்டகாண்டிருந்தப்

டபருஞ்தஜாதிக்கு

அவனின்

உணர்வுகடைக் கண்டு, அவனிெம் வித்தியாசத்டத உணர்ந்தார்.

இந்தக்

கலடவயான

126

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“டகால்றதுக்கு ஒரு கூட்ெதம இருக்குத்தான். ஆனா நீ நிடனச்சா அதுல இருந்து எல்லாம்
தப்பிக்க முடியதம. அதுனால கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்ல”
“தவண்ொம். இந்தப் தபச்டச இததாெ விட்டிருங்க”
“எப்படி விெச்டசால்ற? டரண்டு டபயன் இருக்கும்தபாது, அதுல ஒரு டபயடனப் பத்தி நீங்க
ஒன்னுதம டசால்லதவண்ொம்னு டசான்னா எப்படி?”
“ஹம்”
“இப்தபா எதுக்கு ஹம்”
“எனக்கு தவடல இருக்கு. நாடைக்குத் திங்கட்கிழடம, டில்லில ஒரு கான்டபரன்ஸ் இருக்கு.
தபாகணும். நீங்க பத்திரமா இருந்துக்தகாங்க. நான் இன்டனக்கு சாயந்தரம் கிைம்புதறன். ப்டைட்
டிக்டகட் எல்லாம் புக் பண்ணியாச்சு”

“வர வர என்கிட்ெ எதுவுதம டசால்ல மாட்டுக்க?”
“ஹம்”
“எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒரு பதிடலதய வச்சிக்தகா”
“தகஷவ்தவாெ
டிடரவர்ட்ெ

தலப்ொப்ல

டசால்லி

டமாடபடலயும்
வாங்க

டசால்லுங்க.”

அவன்கிட்ெ

எல்லாம்.

டகாடுக்கச்

இந்த

ஹார்ட்

டசால்லிருங்க.

டிக்ஸ்ல

சிம்டமயும் அவன் டபயரிதலதய வாங்கிருக்கான்.

தவண்ொம்னு

டமாடபல்னாலும்

இருக்குற

டசால்லுங்க.

தவணும்னா

வாங்கிக்டகாடுக்குதறன்.

இதத

நான்

மாதிரி

அப்புறம்

இருக்கு.

நம்ம

இந்தத்தெடவ

அது முதல்ல அப்பிட்

எத்தடன

சிம்,

எத்தடன

ப்ரண ீத்தின்

டபக்கில்,

திரும்பவும்

பண்ணதவண்ொம்னு

“சரி” என்று அவரும் டசால்லி, ஒரு கவரில் வாங்கி டவத்துக்டகாண்ொர்.
அவர்

வாங்கிடவத்தச்

சிறிது

தநரத்தில்,

சுகன்யாவின் வட்டிற்குள்

நுடழந்தான்.

தகஷவ்,

அச்சுவுென்,

அங்கு வதெ

அமர்க்கைமாக இருக்க,”என்ன விஷயம்?” என்று இருவரும் தயாசித்தபடி உள்தை
டசன்றனர்.

“என்ன ஒதர அமைி துமைியா இருக்கு?”
“வாொ தகஷவ். ஒருவழியா குட்ெதனாெ நச்சரிப்புல இருந்து எங்கடைக் காப்பாத்திட்ெ”
“எங்கப்பா. அவன் நச்சரிப்புல நானும் தப்பிக்க தவண்ொமா?”
127

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“உங்க தபான் சதி டசய்ததுனாலதான் இப்படி. இல்டலன்னா அடிச்சிட்தெ இருந்திருப்தபன்”
ப்ரணத்
ீ டசால்ல,
“உன்டனப்

பத்தி

எனக்குத்

டதரியாதா?”

என்று

டசால்லிவிட்டு

தகஷவ்,”என்ன

எல்தலாருடெய முகத்துடலயும் பல்பு பிரகாசமா எரியுது?” என்று தகட்ொன்.

விதசஷம்.

டவண்பா ஓடி வந்து,”அண்ணா வர்றான். வர்ற புதன் கிழடம”
“அப்படியா?
இருந்து.”

பயபுள்டை

எனக்கிட்ெ

எதுவுதம

டசால்லடல.

இருக்கு

அவனுக்கு

என்கிட்ெ

“எங்ககிட்ெ மட்டும், டசான்னான்னா நிடனக்குற?” டசந்தில் டசால்ல,
“அப்தபா எப்படி டதரிஞ்சிது.?”
“எல்லாம் பப்புகிட்ெத்தான் டசால்லிருக்கான்.”
“பின்தன அவகிட்ெச் டசால்லமா எப்படி நம்மகிட்ெ டசால்லுவான்?”
“அதததான் நாங்களும் டசால்லிட்டு இருக்தகாம்”
அப்தபாதுதான் பாருவும் டஜயாவும் உள்தை வந்தனர்.
“என்ன சத்தம் என்ன சத்தம். இங்க தபசுறது அங்க வடரக்கும் தகட்குறது. ஆனா அடறயும்
குடறயுமா? அதான் என்ன விஷயம்னு தகட்க வந்ததன்” டஜயா தகட்க,
“எல்லாம் கதிர் வர்ற விஷயம்தான்”
“அப்படியா!! அவடனப் பார்த்து எத்தடன நாள் ஆச்சு.” என்று டஜயாவும் மகிழ்ச்சிக்கெலில்
தசர்ந்துக்டகாண்ொர்.

“இந்தத்தெடவயாவது, அவனுக்கும் பப்புவுக்கும், நிச்சயதார்த்தமாவது முடிக்கணும்” பூ டசால்ல,
“அதுவும் சரிதான்” என்று புவனாவும், டஜயாவும் டசால்லும்தபாது, அங்கு சில பல இதயங்கள்

சந்ததாஷத்தில் துள்ைிக் குதித்தாலும், சில இதயங்கள் உடெந்தடத யாரும் கவனிக்கவில்டல.
“அப்தபா இனிதம பூடவ டகல பிடிக்கமுடியாது”
“அெ டஜயா நீ தவற, விஷயம் டதரிஞ்சதுல இருந்து. அவளுக்குத் தடல கால் புரியல”சுதரஷும்
தன் பங்கிற்கு எடுத்துக் டகாடுத்தார்.

“அதாதன. இனிதம நம்ம எல்லாம் அவ கண்ணுக்குத் டதரிதவாமா?”
128

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஆமா டஜயா. நாங்க வந்த சந்ததாஷத்டத விெ, அவளுக்கு மருமகன் வர்ற சந்ததாஷம்தான்
டபருசா இருக்கு” புவனாவும் டசால்ல,
“எதுக்கு இப்தபா எல்லாரும் டபாறாடம படுறீங்க? தபருக்குத்தான் மருமகன், ஆனா அவன்
எனக்கு மூத்த மகனாச்தச.”

“அம்மா தநா பீலிங்கஸ். அப்புறம் எங்கடையும் ரூம் தபாட்டு அழடவப்ப.” என்று ப்ரணத்

அவரின் வற்றாத பீலிங்க்ஸ்க்கு அடண டவக்க முயன்றான்.

இவர்கைின் தபச்சுக்கைில் இருந்து விடுபட்ெச் சுகன்யா, தமதல டசன்று, அம்மா டசான்னடத

அடசப்தபாட்ெபடிதய இருந்தாள். அப்தபாது டதருவின் ஓரத்தில் காடர நிறுத்திக் டகாண்டு,
காரில் சாய்ந்தபடி, கண்கைில் அணிந்திருந்தக் கண்ணாடிடயக் கழற்றி டகயில் டவத்துச்
சுத்தியபடி ஆஷிக் நின்றுக் டகாண்டிருந்தான்.

அவடனப் பார்த்தவளுக்கு டசால்லவும் தவணுதமா, அப்படிதய அவடனப் பார்த்து அதிர்ந்து
நிற்க, அச்சுவும் அங்தக வந்தாள்.
“என்னடி பார்த்துட்டு இருக்க?”
“இல்டல அங்தக நிக்குறது யாருன்னு பார்த்துட்டு இருக்தகன். அது ஆஷிக் மாதிரி இருக்குல்ல”

என்று அவளுக்குத் தனக்குத்தான் அப்படித் ததான்றுகிறததா என்று எண்ணி, அவைிெமும்
டசால்ல,

“தஹ அது ஆஷிக்தான் எஸ்.எஸ்.”
“என்னது ஆஷிக் சாடரப் பத்தி இங்தக தபச்சு ஓடுது?” என்று பாருவும் வர,
“இல்டல ஆஷிக் சார் அங்தக நிக்குறாரு? எதுக்குன்னு டதரியடல” என்றாள் அச்சு.
“ஒருதவடை யாடரயாவது பார்க்க வந்திருப்பாரு. வழி டதரியாம இருக்கலாம்”
“இருக்கலாம்” எஸ்.எஸ் எல்லாம் டதரிந்தும் டசான்னாள்.
ஆஷிக் அச்சு வந்ததுதம, டசல்தபானில் யாடரதயா அடழப்பது தபாலவும், டலன் கிடெக்காமல்
மிஸ் ஆவது தபாலவும் நடிக்க, அவர்களுக்கு எந்தவிதச் சந்ததகமும் வரவில்டல.

ஆனால் சுகன்யதவா,”பாவி. எப்படி எல்லாம் நடிக்கிறான் பாரு” என்று கறித்துக் டகாட்டினாள்.
“இரு நான் தகஷவ்ட்ெ டசால்லி, என்னனு தகட்க டசால்தறன்” என்று யாரின் பதிலிற்கும்
காத்திராமல், அச்சு கீ தழ டசல்ல,

“இரு அச்சு. தவண்ொம்” என்று எஸ்.எஸ். டசால்லும்முன் டசன்றிருந்தாள்.
129

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“தகஷவ்.

ஆஷிக்

சார்

டவைிதய

நிக்குறாரு.

எதுதவா

ததடுறாரு

இல்டலன்னா

எதுதவா

பிரச்சடன தபால” என்று அச்சு டசால்ல,
அவள்

டசான்னடதக்

தகட்ெதும்,

தகஷவிற்கு

எரிச்சல்

வந்தது.

இவன்

எதுக்கு

இங்க

வந்திருக்கான். ஏற்கனதவ எஸ்.எஸ்.க்கு இவன் தமல எதுதவா ஈடுபாடு இருக்கு. இதுல இவன்
வந்தா? என்று தயாசித்துக்டகாண்டிருந்த தபாது,
“ஆஷிக்னா யாரு?” என்று தகட்ொர் சுதரஷ்.
“அவரு. ஏ.எஸ் க்ரூப் ஆப் கம்டபனிதஸாெ எம்.டி. தநத்டதக்கு நாங்க தபான தகவ் ரிசார்ட்ல
பார்த்ததாம். அப்தபாத்தான் பழக்கம். உங்களுக்குத் டதரியுமா?”

“ஓதஹா ஆஷிக்கா எனக்கு டராம்ப டராம்ப நல்லா டதரியும். ஹீ இஸ் ரியலி அ சூப்பர் டபர்சன்.
நாதன அவடன பார்த்து நிடறய தெடவ பிரம்மிச்சிருக்தகன்” என்றார் டசந்தில்.

“யா டசந்தில். நானும்தான். சின்ன வயசுல இப்படி சாதிக்குறது நிஜமாதவ டபரிய விஷயம்.
இந்தப் டபயனுக்கு அப்படி ஒன்னும் பிசிடனஸ் தபக்ரவுன்ட் இருக்குறது மாதிரி டதரியல.
ஆனால் இவ்தைா வைர்ந்திருக்கான்னா ஆச்சரியம்தான்” சுதரஷும் டசால்ல,
“டதரியும்

டதரியும்னு

டசால்றீங்க.

வட்டுல

கூப்பிட்டு

தகட்கதவண்டியதுதான?” பூ அவரின் கட்ெடைடய பிறப்பித்தார்.

என்னது

ஏதுன்னு

“அதுவும் சரிதான். ஆனா அந்தப்டபயன் எப்படி டசகரட்டிரி துடண இல்லாம வந்திருப்பான்?”
“உங்க தகார்ட் சந்ததகத்டத எல்லாம் மூட்டெக்கட்டி டவயுங்க. முதல்ல யாராவது தபாய்
கூட்டிட்டு வாங்க”

“நான் தபாய் கூட்டிட்டு வர்தறன்” என்று டசால்லி தகஷவ் கிைம்பவும், எஸ்.எஸ்.க்கு இவனுக்கு
ஏன் இந்தக் குடும்பதம இப்படி சப்தபார்ட் பண்ணுது, என்று டநாடித்துக் டகாண்டு இருந்தாள்.
தகஷவ் டவைிதய டசன்று,”ஹதலா ஆஷிக். நீங்க எங்தக இங்தக?”
“ஹாய் தகஷவ். நீங்க எப்படி? உங்க வடு
ீ இங்க இருக்கா?”
அவன் தகட்ெது எரிச்சடலக் கிைப்பிய தபாதும், டபாறுடமயாக,”இல்டல. என் ப்டரன்ட் வடு

இங்க இருக்கு”

“ஒஹ் இஸ் இட். தட்ஸ் டநஸ்”
“என்ன டநஸ்” என்று நிடனத்தவன்,”நீங்களும் வாங்கதைன்” என்றான்.

130

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“உங்க வடுனா

சரின்னு டசால்லலாம். அதுதவ உங்க நண்பர் வடுன்னு

டசால்றீங்க. நான்
எப்படி?”
“உங்கடை எல்லாருக்கும் டதரியும். நீங்க இங்க நிக்குறடதப் பார்த்துட்டுத்தான் வந்ததாம்”
“அப்படியா!” என்று அவன் ஆச்சர்யப்பட்டுக் தகட்பது தபால தகட்க,
“ஆமா” என்று பட்டும் பொமலும் டசால்லிவிட்டு, அவடனக் கூட்டிச் டசன்றான்.
ஆஷிக் வட்டின்

உள்தை நுடழயும் தபாது, சுகன்யா அவடனப் பார்க்க, யாருக்கும் டதரியாமல்,
கண்ணடித்துவிட்டு, பின் சாதாரணமாக வந்தான்.

ஒருவினாடி, அதிர்ந்தவள், பின் அவன் புறம் தனதுப் பார்டவடயச் டசலுத்தாமல், தவறுபுறம்
பார்த்துக்டகாண்டு நின்றாள்.
“சுதரஷ்ப்பா இவங்கதான்”
“ஓ.. ஆஷிக். நீங்க எப்படி இங்க?” சுதரஷ் தகட்க,
“சும்மா நீ வா தபான்தன டசால்லுங்க. நான் டராம்பச் சின்னப்டபயன் தான். உங்க அைவுக்கு
எல்லாம் எனக்கு ஒன்னும் டதரியாது.” எனவும்,

அவனின் இந்தத் தன்னெக்கத்டதக் கண்டு அடனவரும் வியந்தனர்.
“இதுதான் உங்க டவற்றிக்கான மந்திரம்னு டதரியுது”
“டவற்றி எல்லாம், நல்ல உள்ைங்கள் சிலர் என்தமல ப்ரியம் வச்சி, நான் நல்லா இருக்கணும்னு

நிடனக்குறதுனாலதான் கிடெக்குது” அந்தப் பிரியம் என்று டசால்லும்தபாது, அவனதுக் கண்கள்
அவடைத்தான் டமாய்த்தன.

“ஹா.. ஹா. நல்லாதவ தபசுறீங்க”
“சும்மா ஆஷிக்தன டசால்லுங்க”
“சரி. சரி ஆஷிக்”
அப்தபாது பாரு, எஸ்.எஸ், அச்சு மற்றும் டவண்பாவிெம்,”எவ்தைா நல்லவரா இருக்காருல”
“அவன் நல்லவன்னு நீ பார்த்தியா?” எஸ்.எஸ். சாடினாள்.
“பின்ன அவருக்கு இருக்குற டசாத்துக்கு, நம்ம வட்டுக்கு

எல்லாம் கூப்பிட்ெதும் வந்திருக்காரு”
“அவன் எதுக்கு வந்தாதனா!”
131

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“எதுக்கு அவடர அவன் இவன்னு டசால்லிட்டு இருக்க?”
“பின்ன டசால்லாம இவனுக்குக் தகாயில் வச்சிக் கும்பிெணுமா? டபாறுக்கி”
“என்ன எஸ்.எஸ். நானும் தநத்துல இருந்துப் பார்க்குதறன். எப்பபாரு அவடரப் பத்தி தகாபமாதவ
தபசுற? அது ஏன் எஸ்.எஸ்” அச்சுவும் தகட்க,
“அது அப்படித்தான்” என்றாள் பட்டென்று.
“இவ இப்படித்தான் அச்சு” என்று டவண்பாவும் ஒத்து ஊத,
“ஆமா ஆமா” என்றனர் இருவரும்.
டசந்தில் ஆஷிக்கிெம்,”நீங்க. ஒ சாரி. நீ எப்படி இங்தக?”
“ஐ டலக் இட் அங்கிள். இங்க ஒருதவடலயா வந்ததன். ஆனா கார் டகாஞ்சம் மக்கர் பண்ணுது.

அதான் டசகரட்டிரி, ப்ைஸ் டமக்கானிக்குக்கு தபான் பண்ணிட்டு, அவங்க வர்ற வடரக்கும்
கார்க்குள்தைதய இருக்கப் பிடிக்காம டவைிதய நின்னுட்டு இருந்ததன்”
“அெப்பாவி”

என்று

எஸ்.எஸ்.

மர்மப்புன்னடகடய

அைித்தான்.

“அப்படியா?

தகஷவ்

அவனுக்கு சிரிப்தப வந்தது.

நிடனச்தசன்”

நாங்க

வாடயப்

அவள்

வந்துக்

பிைந்தபடி

தகாபத்தில்

கூப்பிட்ெதும்,

அவடனப்

முகத்டதத்

நீ

இங்க

பார்க்க,

திருப்ப,

எல்லாம்

அவதனா,

அடதக்கண்டும்

வரமாட்தென்னு

“ஏன்?”
“நீ டராம்ப டராம்பப் டபரிய இெம். அப்படி இருக்கும்தபாது”
“அெ, நானும் மனுஷன்தான”
இந்த

பதிலில் டமாத்தக் கூட்ெமுதம அவன் புறம்

தகஷவ்டவத் தவிர.

சரிந்து விழுந்தது. எஸ்.எஸ். மற்றும்

பூவும், புவனாவும், அவனுக்குப் பலகாரமும், ஜூஸும் டகாண்டு வர,
“இது ஒன்னுதான் இவனுக்குக் குடறச்சல்“ என்று நிடனத்தது தகஷ்வ்வும் சுகன்யாவும்தான்.
“இது எல்லாம் எதுக்கு ஆன்ட்டி? இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல டரண்டு தபரும் வந்திருவாங்க”
“அதுனால என்ன தம்பி. முதன்முதலா வட்டுக்கு

வந்திருக்கீ ங்க. டவறுமதன அனுப்பமுடியுமா?”
132

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்னது முதன்முடறயவா!! அதெய் இன்னுமா உன்டன இந்த உலகம் நம்புது” எஸ்.எஸ்.
அவடன முடறக்க,

அதற்கும் சிரிப்தப வந்தது.
“நீங்க டசான்னா கண்டிப்பா சாப்டுதறன்” என்று சட்டென்று அவன் டசான்னதும் இல்லாமல்,
கூச்சப்பொமல் எடுத்துச் சாப்பிெத் துவங்கவும், அடனவருக்கும் ஆச்சர்யம் வந்தது.
டசந்திலும்,

சுதரஷும்

அவடன

டவைிப்படெயாகச் டசால்ல,

நிடனத்து

இப்தபாதும்

பிரம்மித்தனர்.

அடததய

டஜயா

“இதுல என்ன இருக்கு. அன்பா வந்துக் டகாடுக்கும்தபாது, நான் பிகு பண்ணிட்டு இருந்தா
நல்லாவா

இருக்கும்?

நீங்க

எல்லாம்தான்

என்டனய

பார்க்குறீங்க. எனக்கு அப்படி எல்லாம் இல்டல”என்றான்.

டராம்ப

டராம்பப்

டபரிய

ஆைா

“நீ நிஜமாதவ இன்னும் தமலும் தமலும் வைருவ தம்பி. உன் குணத்துக்கு நீ நிடறய சாதிப்ப”
“நான்

அப்தபாதத

டசான்தனனா,

நிடனக்குறதுனாலதான் நான்

இப்படி

எல்லாம்

சில

தபரு

முசழு

இப்படி இருக்தகன். டராம்ப நன்றி ஆன்ட்டி” எனவும்,

“இவரு நிஜமாதவ கிதரட்ல மச்சி. அவன் அவன் டகாஞ்சம்

பணம்

வந்ததும்

மனசா

வானத்துல

பறக்குறான். இவடரப் பாரு எவ்தைா டபரிய பணக்காரனா இருந்தாலும், டகாஞ்சம் கூெ கர்வம்
இல்லாம, நம்மக்கிட்டெயும் இவ்தைா அன்பா பழகுறாரு” அச்சு டசால்ல,

“ஆமா அச்சு. எனக்கு இவடர டராம்ப டராம்பப் பிடிச்சிருக்கு” என்று பாரு எதார்த்தமாகச்
டசால்லிவிெ,

ததாழிதய ஆனாலும், அவள் எதர்த்தாமாகச் டசால்லி இருந்தாலும், எஸ்.எஸ்க்கு சுர்
என்று தகாபம் ஏறியது.

சுர்

“ஏன்டி எவதனா ஒருத்தனுக்காக இப்படி வரிஞ்சி கட்டிட்டு நிக்குறீங்க?” என்று சிடு சிடுத்தாள்.
“உனக்கு ஏன் மச்சி தகாபம் வருது?”
“அவ அப்படித்தான் அச்சு. அவடை விடு”
“வாங்க தமல தபாகலாம்” எஸ்.எஸ். அடழக்க,
“தவணும்னா நீ தபா மச்சி. நாங்க அவரு தபானதும் வர்தறாம்”
பாரு இப்படிச் டசான்னதும், அவடை எஸ்.எஸ். முடறக்க, அடத எல்லாம் கண்டுடகாள்ைாமல்,
அவள் அவடன, முகத்தில் புன்னடக மாறாமல் பார்த்துக் டகாண்டு இருந்தாள்.

133

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அடதப் பார்க்கப் பார்க்கச் சுகன்யாவிற்குப் பற்றிக்டகாண்டு வந்தது.
“இப்தபா தமல வரப்தபாறியா இல்டலயா பாரு?”எஸ்.எஸ். பற்கடைக் கடித்துக்டகாண்டு தகட்க,
“தஹ எஸ்.எஸ். உனக்குத்தான் ஏற்கனதவ உங்க அத்தான் இருக்காருல. அவளுக்குத்தான் ஆளு
இல்டல. டகாஞ்சம் பார்க்கட்டுதம”

“இப்தபா உனக்கு என்ன அச்சு? நான் அவகிட்ெத்தான தபசிட்டு இருக்தகன்”
“எதுக்கு இப்தபா வள்ளு வள்ளுன்னு விழுற?” டவண்பா தகட்க,
“நீ சாயந்திரம் கிைம்புறதுக்கு டரடி பண்ணடலயா” என்றாள்.
“இவரு தபானதுக்கு அப்புறம் பண்ணிக்குதறன். அதான் பத்து நிமிஷத்துல வந்திருவாங்கன்னு
டசால்றாதர!”
“என்னதவா

பண்ணித்

டதாடலங்க”

என்று

அவள்

டசான்னாலும்,

அவ்விெத்டத

விட்டுப்

தபாவதற்கு அவளுக்கு மனது வரதவ இல்டல. நின்ற இெத்டதவிட்டு அடசயாமல், அப்படிதய
நின்றுக்டகாண்டு இருந்தாள்.
“டராம்ப

தெஸ்ொ

இருக்கு

ஆன்ட்டி.

எப்படி

பண்ணுன ீங்க.

முறுக்கு

இவ்தைா

சாப்ொ

இன்டனக்குத்தான் சாப்பிடுதறன்” என்று ஆஷிக், உலகில் உள்ைப் டபாய்கடை எல்லாம் அள்ைித்
தூக்கி வசி
ீ ஏறிய,

“உலக மகா நடிப்புொ” என்று டசால்லி, எஸ்.எஸ்க்கு சுவரில் முட்டிக்டகாள்ைலாம் என்று
இருந்தது.

“அது எல்லாம் எதுக்குப்பா. நீ தெஸ்ொ இருக்குன்னு டசான்னதுதம எங்களுக்கு சந்ததாஷமா
இருக்கு” புவனா வியந்து டசான்னார்.

“இல்டல ஆன்ட்டி. எனக்கு இப்படி டசஞ்சி தர்றதுக்கு எல்லாம் யாரும் இல்டல. அம்மா
எல்லாம் எப்தபாதவா தபாயாச்சி.” என்று அவன் உச்சக்கட்ெ அஸ்திவாரத்டதப் தபாெவும்,

“டஹதயா அப்படி எல்லாம் எதுக்கு தம்பி வருத்தப்படுற. உனக்கு எப்ப எல்லாம் வட்டுச்

சாப்பாடு சாப்பிெணும்னு ததாணுததா, அப்தபா எல்லாம் வட்டுக்கு

வந்திடு. நாங்க எதுக்கு

இருக்தகாம். நீ தகட்ெடத எல்லாம் டசஞ்சி தர்றடதவிெ எங்களுக்கு தவறு என்ன தவடல”
என்று டஜயா டசால்லி அவடனச் சமாதானப் படுத்தினார்.

சுகன்யாவிற்கு, திடிடரன்று அவன் டசான்னாலும், அது அவன் ஆழ்ந்து டசான்னது தபால
இருக்கதவ, மனம் ஏதனா அவனுக்காய் அழுதது. தச பாவம்ல, நமக்கு எல்லாருதம இருக்காங்க.
இவனுக்கு அப்படி இல்டல தபாடலதய, என்று நிடனத்து வருந்தினாள்.

134

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நீங்க டசான்னதுக்கு அப்புறம் நான் வராம இருப்தபனா. எப்ப எல்லாம் ததாணுததா அப்தபா
எல்லாம்

வருதவன்.

ஆனா

வந்ததுக்கு

அப்புறம்

நீங்க

ஏன்ொ

இவடனக்

அப்படின்னு நிடனக்ககூொது” என்று அவன் சிரித்துக்டகாண்தெ எச்சரிக்க,

கூப்பிட்தொம்

“ஹா.. ஹா.. தம்பி. அப்படி எல்லாம் நிடனப்தபாமா” என்றார் பூ.
அதன்பின், சுதரஷ் மற்றும் டசந்தில், அவனது டதாழில் விஷயமாகக் தகட்கவும்,. அவர்கள்
தகள்விகளுக்கு எல்லாம், தகாபப்பொமலும், அவசரப்பொமலும், டபாறுடமயாக அவன் பதில்
டசால்ல, அவனின் அழடக டகாஞ்சம் டகாஞ்சமாக சுகன்யா ரசிக்கத் துவங்கினாள்.

அவனின் முகத்தில் டகாஞ்சம்கூெ “இவனா அப்படி நெந்தான்” என்று கணிக்கமுடியாது. அந்த
அைவிற்கு அவ்வைவு அெக்கமாக, கம்பீரமாக, வசீகரத்துென் இருந்தான்.

எதுதவா தபச்சில் அவன் அவனது ஒரு அலுவகம், இவர்கள் தவடலப்பார்க்கும் பில்டிங்கில்
இருப்பாதாகச் டசால்ல,

“எங்கப் பிள்டைங்க, தகஷவ், சுகன்யா, அச்சு, பாரு எல்லாருதம அதத பில்டிங்க்லதான் தவடலப்
பார்க்குறாங்க. கம்டபனி தநம் *****” எனவும்,

“ஓதஹா. இஸ் இட். டநஸ். அப்தபா டராம்ப டநருங்கிட்தொம் தபாடலதய” என்று டசால்லி
எஸ்.எஸ்டய
இருந்தது

இடெக்கண்ணால்

தபால

இருந்தாள்.

பார்த்தான்.

அவடை

அவதைா

வினாடியில்

அவடனப்

ரசித்தவன்,

பார்த்து

எததா

இப்தபாது

தகள்விகடைக் தகட்க, அவனும் தவண்ொ டவறுப்பாக பதிலைித்தான்.

கனவில்

தகஷவ்விெம்

“இவரு பில்டிங்கலதான் நம்ம ஆபிஸ் இருக்கும் தபாடலதய!!” பாரு டசால்ல,
“அதாதன. ஆனா இவடர ஒருநாள் கூெ அங்கப் பார்த்தது இல்டலதய” என்று அச்சு பதில்

அைிக்கும்தபாது, எஸ்.எஸ்.க்கு, இரண்டு நாளுக்கு முன் ததான்றிய லிப்ட் கனவு நிடனவு
வந்தது.

“ச்தச” என்று ஒருமுடறத் தடலடயக் குலுக்கியவள், மீ ண்டும் அவனிெம் தனது கவனத்டதச்
டசலுத்த முடனந்தாள்.
அவன்

இப்தபாது

விசாரித்துக்டகாண்டு

சுதரஷிெமும்,

இருந்தான்.

ராணுவத்தில் இருப்பது டதரிந்ததும்,

பின்

டசந்திலிெமும்,
பாருவின்

அவரவர்

தந்டதப்

டதாழிடலப்

பற்றியும்

விசாரிக்க,

பற்றி

அவர்

“அப்படியா. எனக்கு ராணுவத்துல தவடலப் பார்க்குறவங்க தமல, எப்பவுதம தனி மரியாடத
உண்டு.

எப்படித்தான்

அவங்க

குடும்ப

உறவுகடை

எல்லாம்

விட்டுட்டு,

நாட்டுக்காக

135

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

உடழக்குறாங்கதைா. ரியலி தத ஆர் டூ கிதரட். பாரு அப்பா வந்தா டசால்லுங்க. நான் ஒருநாள்
வந்துப் பார்க்குதறன்”
“நீங்க

எதுக்குத்

தம்பி

வந்துப்

பார்க்கணும்.

நீ

டசான்னா

நாங்க

வந்துப்

உங்களுக்குத்தான் தவடலகள் நிடறய இருக்குதம” புவனா டசால்ல,

பார்க்குதறாம்.

“இப்படி எல்லாம் டசால்லி என்டன அந்நியம் ஆக்காதீங்க ப்ைஸ்.

அதத மாதிரி அவங்க டசய்ற

தியாகத்துக்கு, நான்தான் வந்துப் பார்க்கணும். நான் எனக்காக உடழக்குதறன். ஆனா அவங்க
நமக்காக

உடழக்குறாங்க”

என்று

சாஷ்ட்ொங்கமாய் மடிந்து விழுந்தது.

அவன்

டசால்லிமுடிக்க,

குடும்பம்

டமாத்தமும்

“அதெய். நீ எல்லாம் நல்லா வருவொ. நல்லா வருவ. இப்படிதய நீ தபசிட்டு இருந்தா, டகாஞ்ச

தநரத்துல இந்தக் குடும்பம், தகாயில் கட்டிக் டகாண்ொடுனாலும் ஆச்சர்யப்படுறதுக்கு இல்டல”
என்று டநாடித்த எஸ்.எஸ். அவனின் இந்த குணத்தில் மிகவும் கவரப்பட்ொள்.

ப்ரணத்,
ீ அவன் வந்ததில் இருந்து வாடயப் பிைந்தவன்தான், இதுவடர மூெதவ இல்டல.
“வாய்ல

டகாசு

தபாயிறப்தபாவுது”

என்று

டவண்பா

டமடசஞ்சரில்

தட்டி

அப்தபாதுதான் வாடயக் டகாஞ்சமாக மூடி, அவள் அனுப்பியடதப் பார்த்தான்.

அனுப்பிவிெ,

“உனக்கு எதுக்கு இந்தக் கவடல?”
“இல்டல. நாடைக்குக் காதலஜ்க்கு தபாகணுதம! அதான் டசான்தனன்”
“டராம்பத்தான் அக்கடற. நீ எதுக்குச் டசால்றன்னு புரியுது”
“எதுக்குச் டசால்தறன்?”
“உன் மூட்டெடய எல்லாம் தூக்கிட்டு வரணும் அதுக்குத்தான?”
“எக்ஸாக்ட்லி”
“அது எல்லாம் தூக்க முடியாது”
“அது எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். இருந்தாலும் நீ வர வர அறிவாைியா இருக்க! அதுக்கு என்ன
காரணம்னு டதரியுமா?”
“என்னக் காரணம்?”
“எல்லாம் என்டன மாதிரி ஒரு அறிவாைிக்கூெ நீ பழகுறதுனாலதான்”
“டஹதயா. நீ அறிவாைியா? ஹா. ஹா.. உலகத்துல இதுதான் இப்தபா டபரிய டஹடலட்
காடமடி”

136

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நீதான் காடமடி”
“நீதான் காடமடி”
“தபாொ”
“தபாடி” என்றததாடு நிற்காமல், ஸ்டமலி தபாராட்ெங்கள் டதாெர்ந்தன.
அப்தபாது, ஆஷிக்கிற்கு அடழப்பு வர,”நான் தபசலாமா?” என்று தகட்ொன், டசந்தில் மற்றும்
சுதரஷிெம். அவர்கள்,”இது உன் தபான் பா நீ தபசுறதுக்கு எங்கக்கிட்ெ தகட்குற?”

“இல்டல தபசிட்டு இருக்கும்தபாது, இப்படி தபான்ல தபசுனா அநாகரிகமா டதரியும்ல அதான்.”
“எப்படி எல்லாம் நடிக்கணும்னு படிச்சிட்டு, டிஸ்ட்டிங்ஷன்ல டிகிரி வாங்கிட்டு வந்திருப்பான்
தபால”

என்று

முணுமுணுக்க,

எஸ்.எஸ்.

டமதுவாகச்

டசால்வதாக

நிடனத்து,

டகாஞ்சம்

சத்தமாக

“எடதயுதம நம்பக்கூொதுன்னு முடிதவாெ இருந்தா. இப்படித்தான் இருக்கும்” என்று பாரு
டநாடித்தாள்.

அவள் டசான்னடத எல்லாம் எஸ்.எஸ். காதில் வாங்கவில்டல.
அவன் இப்படி பதிலைிக்கவும்,”அப்படி எல்லாம் ஒன்னும் இல்டலப்பா. நீ தபசு” என்று பதில்
அைித்தப்

பின்னதர,

கர்வத்ததாதொ

அவன்

தபசவில்டல.

எடுத்துப்

இரண்தெ

தபசினான்.

நிமிெத்தில்

அப்தபாதும்

குரடல

தபசிமுடித்தவன்,”நான்

டரண்டு தபரும் வந்து, காடரயும் சரி பண்ணிட்ொங்க தபால.”

உயர்த்திதயா,

கிைம்பலாமா?

“இப்படி தபசுற உனக்கு, இவ்தைா சீக்கிரத்துல அவங்க வந்துப் பண்ணடலன்னாதான் ஆச்சரியம்”
என்று டஜயா டசால்லவும்,
“அவங்களுக்கு

டராம்பப்

பாசம்.

சிலடர

மாதிரி

இல்டல

அடுத்தவடரதய டசான்னாலும், சுகன்யாடவத்தான் பார்த்தான்.

அதான்”

என்று

அப்தபாதும்

அவன் வரும்தபாது, தகஷவ் மட்டுதம அடழத்து வந்தான். ஆனால் டசல்லும்தபாது, குடும்பதம
அவனின் பின்னால் டசன்றது, அதற்கு சுகன்யாவும் விதிவிலக்கில்டல.

“நீங்க எல்லாம் எதுக்கு வணா

சிரமப்படுறீங்க. நீங்க இருங்க. நான் தபாய்க்கிதறன்” என்று அவன்
டசால்லவும்.

“தபாதறன்னு டசால்லாதப்பா. தபாய்ட்டு வதரன்னு டசால்லு” என்றார் பூ.

137

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நான் வராமலா. அதுலயும் உங்க அன்பு கலந்தச் சாப்பாட்டுக்தக வருதவன்” கச்சிதமாக ஐஸ்
மடழடயப் டபாழிந்துவிட்டுச், சுகன்யாடவப் பார்த்தபடி டசன்றான்.
அவன்

காரில் ஏறும்தபாதும்,

சுகன்யாடவத்தான்

அவன்

என்னத்தான்

அடனவடரயும்

குறிடவத்துப்

பார்த்தது

பார்த்துக்டகாண்டிருந்தான்

அவனுக்கும் மட்டுதம டதரிந்தது.

தபால இருந்தாலும்,

என்பது

அவளுக்கும்

அவன் கிைம்பியது,”டராம்ப நல்லப் டபயனா டதரியுறான்ல” என்றார் புவனா.
“ஆமா அண்ணி. இவடனக் கட்டிக்கப்தபாறவ டராம்பக் டகாடுத்து வச்சவைா இருக்கணும்”
“நானும் அதததான் நிடனச்தசன் பூ” என்றார் டஜயா.
இடததய சுதரஷும் டசந்திலும் தபச, தகஷவ்விற்குக் தகாபம்தான் வந்தது.
அவன் சுதரஷிெம்,”அப்தபா நாங்க கிைம்புதறாம் அப்பா” என்றான்.
“எங்கொ இவ்தைா சீக்கிரமா? அது எல்லாம் ஒன்னும் தவணாம். இன்னும் டரண்டு மூணு மணி

தநரத்துல குட்ெனும் டவண்பாவும் கிைம்புவாங்க. நீயும் இவன் டபக்லதான் வந்த? அதுனால
அவங்கடை விெப்தபாகும்தபாது தசர்ந்தத தபாகலாம்”

“எப்பவும் தபால நாங்கதை தபாயிக்கிதறாம் அப்பா” ப்ரணத்
ீ டசால்லவும்,
“இந்தத்தெடவ
தபாகணும்னு

நாங்க

வர்தறாம்

டசான்னிதய,

குட்ொ.

தகஷவ்டவக்

தபக்கிங் எல்லாம் பண்ணிட்டியா?”
“அப்தபா

டசல்லும்

நாங்கக்

கிைம்புதறாம்

வழியில்,”என்தனாெ

ப்பா.”

ஆமா

கூட்டிட்டு

என்று

எருடம”

என்று

டபாருட்கடையும்

இருந்த

முணுமுணுத்துடகாண்ொள் டவண்பா.
அதததநரம்,

பாரு,

அச்சு,

சுகன்யா

இெத்டத

மூவரும்,

எங்தகதயா

நண்பர்கடைப்

தபா. ஒரு மணி

தகஷவ்டவ

டசால்லுங்க.” என்று கத்திவிட்டுச் டசன்றான்.
“தபாொ

நீ

தநரத்துல

இழுத்டுக்டகாண்டுச்

முண்ெக்கன்னிக்கிட்ெதய

உணர்ந்து,

சுகன்யாவின்

எப்தபாதும், ஆஷிக்டகப் பற்றிதய தபசிக்டகாண்டிருக்க,

பார்க்கப்

அவைின்

அடறக்குள்

தபக்

வந்திரு.

டசன்றான்.

பண்ணச்

வாய்க்குள்தைதய

வந்தனர்.

பாரு

“அடிதயய் டகாஞ்சம் வாடய மூடுறியா? எதுக்கு இப்தபா அவனுக்குக் டகாடி பிடிச்சிட்டு இருக்க.
அவன்

யாதரா

எவதனா?

ஒழுங்கா

கம்முன்னு

இரு.

பண்ணுதவன்னு எனக்தக டதரியாது” எஸ்.எஸ் டவடித்தாள்.

இதுக்கு

தமல

தபசுனா,

என்ன

138

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நீ

ஏன்

எஸ்.எஸ்.

அவக்கிட்ெ

உன்

தகாபத்டதக்

காமிக்குற?

அவன்

தபசுனா

தபசிட்டுப்

தபாகட்டும், உனக்கு என்ன?”
“எனக்கு ஒன்னும் இல்டல. ஆனா தகட்டு தகட்டு எரிச்சல் வருது”
“தபாடி அச்சு, இவளுக்கு ஒரு நல்லவங்கடைப் பத்திப் தபசுனா டபாறுக்கதவ டபாறுக்காது. விடு
மச்சி” என்று டசால்லி, பாரு, எஸ்.எஸ்.ன் டமாடபடல விடையாெ எண்ணி எடுத்தாள்.
“என்ன எஸ்.எஸ் தபான் ஆப்ல இருக்கு?”
“அது எப்படிதயா இருந்துட்டு தபாகட்டும் உனக்கு என்ன?”
“சும்மாதான் விடையாெலாம்னு தகட்தென்”
“ஏன் உன் தபான் எங்க தபாச்சு?”
“அதுல டலவல் இன்னும் அன்லாக் ஆகடல. அதான் உன் தபான்ல அன்லாக் டரக்வஸ்ட்க்கு
ரிப்டை பண்ணலாம்னும் பார்த்ததன்“

“இந்தா இவ தபான்ல விடையாடு. முதல்ல என் தபாடனக் டகாடு” என்று அவைிெம் இருந்துப்
பிடுங்கிக் டகாண்ொள்.
பாரு

ஏற்கனதவ

குறுந்தகவல்கள்,

அடத

ஆன்

டசய்து

இருக்க,

அதிலிருந்து

வந்துக்குவிந்தன

ொர்ச்சர்

“எப்படி வந்துட்தெனா உங்க வட்டுக்கு?”

“அதிர்ச்சியானது மாதிரி டதரிஞ்சிது”
“உன்டன மாதிரிதய உன் குடும்பத்துல இருக்குறவங்களும் தசா ஸ்வட்”

“ஐ டலக் டதம்”
“பட் ஐ லவ் யு”
“ஆனா ஒன்னு மிஸ்ஸிங். இல்டல இல்டல டரண்டு மிஸ்ஸிங்”
“யாருக்கும் டதரியாம வந்திருந்தா. எனக்கு ஒரு ஹக் ஒரு கிஸ் கிடெச்சிருக்கும்”
“ரியலி மிஸ்ஸிங் இட்”
“பட் ஸ்டில் யு தகன் கிவ். அட்லீஸ்ட் ஓவர் தபான்”

139

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“உனக்கு இப்படி எல்லாம் ததாணடலயா?”
“எதுக்கு என் கண்ணு முன்னாடி வந்த?”
“ஐ வாஸ் தஹப்பி பிதபார். இப்தபா அடதவிெ தஹப்பி”
“எப்தபா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்?”
இப்படி பல வந்திருந்தன. பார்த்தவளுக்கு, அவனின் இந்த அொவடி எல்லாம் டராம்ப டராம்பப்
பிடித்தாலும், டவைிதய வந்தப் புன்னடகடய, சுற்றுப் புறம் உணர்ந்து அெக்கிக்டகாண்ொள்.
டவைிதய ப்ரண ீத் டபக்டக ஓட்ெ, தகஷவ், பின்னால் அமர்ந்து இருந்தான்.
அப்தபாது, அவனதுக் கண்களுக்குத் தவறாமல், சில பெ, டசல்லதவண்டிய இெம் வந்ததும்,
தகஷவ் டபருஞ்தஜாதிக்கு அடழக்க எண்ணும்முன், அவரிெம் இருந்தத அடழப்பு வந்தது.
எடுத்தவன்,”உன்

தெட்ொ

எல்லாம்

விடுதறன். நீ எப்தபா வட்டுல

இருப்ப?”

ஹார்ட்

டிஸ்க்ல

இருக்கு.

ஓட்டுனர்கிட்ெ

டகாடுத்து

“என் வட்டுக்கு

எல்லாம் வரதவண்ொம். நாதன வந்து டபாது இெத்துல வாங்கிதறன்”
“என்ன ஆனாலும் மாறக்கூொதுன்னு இருக்க. அப்படித்தான.”
“ஆமா என்ன நெக்குது இங்தக” என்று டதாெங்கி, தகஷவ், பல விஷயங்கடை அவரிெம்
தகாபத்டத அெக்க முயன்று ஒதர மூச்சில் டசால்லிமுடிக்க,

டபருஞ்தஜாதிக்கு அழுவதா சிரிப்பதா என்று டதரியவில்டல. அடதவிெ அவருக்கு அதிர்ச்சி
தமல் அதிர்ச்சியாக இருந்தது.

காதல் - 12
“கண்ணுக்குள் நிதேந்து
நிற்கும் உனது விம்பம்,

உன் ஒற்தே சீற்ேத்தால்,
சிததந்து விெபமா!

டநஞ்சுக்கும் அமிழ்ந்துக்
கிெக்கும், எனது காதல்,
உன் விலகலால்,

துவண்டு விடுபமா!!”

140

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

டபருஞ்தஜாதிக்கு
இருந்தது.

தகஷவ்

சத்யன்

முடியவில்டல.

ஏன்

பார்த்ததாகச்

இப்படி

டசான்னடவகடைக்

பண்ணுகிறான்(?)

இன்டனக்குத்தான்

ஒரு

என்று

டசய்தி

தகட்கக்

அவரால்

தினசரியில்

தகட்க

அதிர்ச்சியாக

நிடனக்காமல்

வந்திருக்கு,

இருக்க

இன்டனக்கு

டெல்லிக்கு தவற தபாகணும்னு டசான்னான். அதுக்குள்டையும் இன்டனாரு பிரச்சடனயா?.
என்று

தவதடனக்

டகாண்ெவர்,

என்ன

டசய்வது

டகாள்வதாகக் தகஷவ்விெம் கூறிவிட்டு டவத்தார்.

என்று

டதரியாமல்(?),

தான்

பார்த்துக்

அததசமயம், தகஷவிற்கும் தகாபம் தகாபமாக வந்தது. ஏற்கனதவ ஆஷிக்கின் உபயத்தில்

தகாபத்தில் இருந்தவனுக்கு, இப்தபாது அதுதவ அதிகமாக, எங்தகவிட்ொல், தநரில் டசன்று

கத்திவிடுவான் என்று ததான்றதவ, ப்ரணத்திெம்,

டகாஞ்சத்தூரம் நெந்துவிட்டு வருவதாகச்
டசால்லிச் டசன்றான்.
அதததநரம்,

டபாருடைத்

டதாடலத்தவதனா,

இருவரிெம், கர்ஜித்துக்டகாண்டிருந்தான்.

சத்யனின்

அடியில்

குற்றுயிராய்

கிெந்த

“அவன் எப்படிொ இருந்தான்?”
“டதரியடலங்க அய்யா”
“உனக்கு எப்படி டதரியாம இருக்கும்?”
“ஐதயா எங்களுக்கு எதுவுதம டதரிடலங்க அய்யா. முழுதும் இருட்ொத்தான் இருந்துது.”
“அப்தபா எப்படிொ டரண்டு டபாண்ணுங்க இருந்தாங்கன்னு டசான்ன ீங்க?”
“அய்யா அப்தபா டகாஞ்சம் டவைிச்சம் இருந்துது” என்று ஒருவன் டசால்ல,
“ஆமா ஆமா” என்று மற்றவனும் பயத்தில் அலறினான்.
“ஆமா சாமி தபாடுறியா?” என்று அவனின் முகத்தில் ஓங்கி ஒரு குத்துவிெ, அவன் விழுந்த
விதத்டதக் கண்டு, அடுத்தவனுக்கு வயிறு கலங்கியது.

அவன் பயத்தில் உடறந்து, அதிர்ந்து, அடிப்பவடனப் பார்க்க,
“நீ டசால்லுொ, திடிர்ன்னு எப்படி டவைிச்சம் இல்லாம தபாச்சு?”
“அது

வந்துங்டகய்யா”

என்று

இழுத்தவன்,

தகட்பவனின்

முடறப்டபக்

கண்ெதும்

டமதுவாக,”முதல்ல டபக் டஹட்டலட் எறிஞ்சிச்சி. டபக் கீ ழ விழுந்ததுனால உெதனதய
மங்கிருச்சி” என்றான் நடுங்கியபடி.

“அப்தபா அவடன உங்களுக்குத் டதரியாது அப்படித்தான?”
141

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

எச்சில் விழுங்கியபடி,”இல்டல அய்யா” என்றான்.
“அப்தபா அந்த டரண்டு டபாண்ணுங்கடையும் அடெயாைம் டதரியுமா?”
டகாஞ்சம்

தடலடயச்

டசாரிந்தவன்,”டரண்டு

தபடரயும்

டதரியாது

அய்யா.

ஆனா

ஒரு

டபாண்டணத் டதரியும். அந்தப் டபாண்ணுதான் டபக் ஓட்டிட்டு வந்திருக்கும்னு நிடனக்குதறன்.
இல்டலன்னா அது முன்னாடி கிெந்திருக்காது.”

“அப்தபா உனக்கு அவடைத் திரும்பப் பார்த்தா அடெயாைம் காட்ெ முடியும்தான?” இப்தபாது
கர்ஜித்தவனின் குரலில் டகாஞ்சம் டவற்றியின் மிதப்புத் டதரிந்தது.
“ஆமாங்க”
“அப்தபா அந்தப் டபாறுக்கித்தான் அதுகடைக் காப்பாத்துனான்னு டசால்ற?”
“ஆமாங்டகய்யா”
“அப்படின்னா அதுங்க டரண்டும், அந்த ***டய பார்த்திருப்பாங்கன்னு நிடனக்குறியா?” அவன்
தகட்ெத்

டதானிதய,

டகான்றுவிடுவான்
விழித்தான்.

இவன்

என்று

மட்டும்

இல்டல

ததான்றதவ,

என்று

பயத்தில்

டசான்னால்,

என்ன

டசால்வது

அந்த

இெத்திதலதய

என்று

டதரியாமல்

“என்னொ முழிக்குற? டசால்லுொ அவ அவடனப் பார்த்திருப்பாதாதன!”
“ஐயா”
“என்னொ அய்யா” என்று அவன் அவனின் டககடை முறுக்க,
“பார்த்திருப்பா அய்யா” என்று வலியில் முனகினான்.
அவன் “ஆம்” என்று டசான்னதுதான் தாமதம், டகடய விடுவித்தவன்,”நாடைல இருந்து, டரண்டு

தபரும், இந்த ஊருல இருக்குற, எல்லா மூடை முடுக்கும் தபாங்க, காதலஜ், ஆபீஸ்ன்னு ஒரு

இெத்டதயும் விெக்கூொது. உங்களுக்கு ஒரு வாரம் டெம் தர்தறன். அதுக்குள்டையும் அவடை
நீங்கக்

கண்டு

பிடிச்சி,

என்

காலுல

டரண்ொவது நிமிஷம், நாதன
தடலடய ஆட்டினர்.
“ஜாக்கிரடத.

டசௌகரியதமா

ஒன்னு

எமனாகி

டபாண்ணு,

பார்த்துக்கலாம்.

வந்துப்

தபாெணும்.

தபாெடலன்னா,

இருப்தபன்.” என்று உறும,

இல்டலன்னா

ஆனா

அப்படி

டபாண்ணு

உங்க

உங்கக்கூெச் தசர்ந்து எமதலாகத்துக்கு வரும்” எனவும்,

டரண்டு

மட்டும்

அடுத்த

இருவரும்,”சரி” என்று

தபதராெ

வரடல.

உங்க

உயிரு.

எது

குடும்பமும்

நடுங்கியபடிதய மீ ண்டும்“சரி” என்றனர்.
142

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவர்கள் டசான்னதும், அருகில் கிெந்தச் நாற்காலிடய உதறித் தள்ைிவிட்டு, அடறடயவிட்டு
டவைிதய வந்தான்.

அவன் டசன்ற சிறிது தநரத்தில், அவனின் வலதுடக, உள்தை வந்தான்.
வந்தவன்,”இந்தா பிடிங்க, இரண்டு லட்சம். இது அவடைப் பிடிச்சிக் டகாடுக்குறதுக்கு? நீங்க
மட்டும்

பிடிச்சிக்

டகாடுத்தா,

இதத

மாதிரி

ஐம்பது

மெங்குக்

கிடெக்கும்.

அது

மட்டும்

நெக்கடலன்னா நான் டசால்லதவண்டிய அவசியதம இல்டலன்னு” டசால்லிவிட்டு, டககைில்
பணத்டதயும் திணித்துவிட்டுச் டசன்றான்.

அவன் டசன்ற மறுவினாடி, இன்னும் இருவர் வந்து அவர்கைின், கண்கடையும், டககடையும்

கட்டிவிெ, அவர்கடைத் துப்பாக்கியின் முடனயில் டவத்து, அடழத்துச் டசன்று, காரில் ஏற்றிக்
டகாண்டுச் டசன்றனர்.

இருவருக்கும், மனதில் பயம் இருந்தாலும்,ஐம்பது மெங்கு பணம் என்றதும், எப்படியாவது,
அவடைக் கண்டுபிடித்துவிெ தவண்டும் என்ற டவறி எழுந்தது.
இருவடரயும்

சுற்றி

ஆட்கள்

பகிர்ந்துக்டகாள்ைாமல் இருந்தனர்.

இருந்ததால்,

இருவரும்

ஒதர

மாதிரி

எண்ணுவடதப்

நீண்ெ டநடியப் பிரயாணத்திற்குப் பின்பு, இருவரின் கட்டுகடையும் அவிழ்த்து, வண்டியில்
இருந்து இறக்கிவிட்டு, அவர்கள், அதுவடர இருந்த இருட்டினால், கூசி இருந்தக் கண்கடைக்
கசக்கிச் சரிப்படுத்தும்முன் மடறந்தனர்.
அடனத்தும்

சரிவரத்

டதரியத்

துவங்கியதும்,

ஒருவன்,”மாப்ை

நமக்கு

துரதிஷ்ட்ெம்னு

நிடனச்சா, அதிர்ஷ்ட்ெம் வந்துக் டகாட்தொ டகாட்டுன்னு டகாட்டுது தபாடலதய”
“ஆமாம் ொ”
“உனக்கு அந்த இழடவத் டதரியுமா?”

“டதரியும் மச்சி. அடத இதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்து இருக்தகன். ஆனா எங்க உள்ைதுன்னு
எனக்குச்

சரியா

டதரியடல.

டகாஞ்சம்

சுதாரிச்சுத்

ததடுனா

கண்டுபிடிச்சிெலாம்.

முன்னாடி அடத **** இெத்துல பார்த்திருக்தகன்” என்று டசால்லி முடிக்கவும்,

இதுக்கு

“மச்சான் அப்தபா நம்மக் காட்டுல மடழன்னு டசால்லு” என்று மற்றவன், அவர்கடைப் பலர்
டதாெர்ந்து

வந்திருக்கின்றனர்

கட்டிப்பிடித்து அடணத்தான்.

என்று

டதரியாமல்,

சந்ததாஷமாக

முதலாமவடனக்

“சரி வா மச்சி முதல்ல தபாய் சரக்கு அடிப்தபாம். அதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்டதயும் பார்ப்தபாம்”
என்று டசால்லி, மற்றவடனயும் அடழத்துச் டசன்றான்.

143

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

இவர்கடை அனுப்பியவதனா,”டபாருடை வாங்கப் தபாதறன்னு டசான்ன **** இன்னும் காணடல.
எங்கப் தபானான்னு டதரியடல. அவன் மட்டும் என் டகல கிடெச்சான். அடுத்த வினாடிதய,

அவடனத் துப்பாக்கியால சுட்டு சுட்டுப் டபாசுக்கிருதவன். அதுலயும் அந்தச் சத்யன்? அவடன
ஒதர ஒரு தெடவ எவனாவது அடெயாைம் காட்டுனா தபாதும்.

அவடன உெதன சாகடிக்ககூொது. அணு அணுவாய் நான் இத்தடன நாள் பட்ெ அவஸ்டதக்கு
எல்லாம் தசர்த்து வச்சி, டகாடுடமப் படுத்திக் டகால்லணும். அததாெ அவனுக்கு யாராவது

உதவி டசய்யுறாங்கன்னா அவங்கடையும் அதத மாதிரி டசய்யணும்” என்று குரூரத்துென்
கத்திக் டகாண்டிருந்தான்.

இங்கு சுகன்யாவின் அடலப்தபசியிதலா,”நீ டமதசடஜ ரீட் பண்ணிட்ென்னு எனக்கு டதரியுது.
எதுக்கு ரிப்டை பண்ணமாட்டுக்க?”

“பக்கத்துல யாராவது இருக்காங்கைா?”
“என்ன அந்த அடரதவக்காடும், அடரடிக்டகட்டும் இருக்குதுகைா?”
“தவணும்னா டரண்தொெ நம்பரும் டகாடு. நான் தபசிக்கிதறன்”
“நான் இப்தபா உனக்கு தபான் பண்ணட்ொ?” என்று வந்த மறுநிமிெம், அடழக்கத் துவங்கினான்.
நல்லதவடை

டதரியவில்டல.

டமாடபல்

டசடலன்ட்டில்

கிெந்ததால்,

யாருக்கும்

அவன்

அடழப்பது

“எதுக்கு எடுக்கமாட்டுக்க?”
“எப்பவும் இப்படிதய பண்ணிட்டு இரு. சீக்கிரதம உன் கழுத்துல ஊருக்கு முன்னாடி தாலி
காட்டுதறன்”

அப்படி அவன் அனுப்பினதுதான் தாமதம்,
“ஓதஹா. அப்படி எல்லாம் என்ன இருக்கா என்ன?”
“ஏன் இருக்ககூொதா? எனக்குப் பிடிச்சடத நாதன எடுத்துக்குதறன். அவ்தைாதான்”
“என்ன திமிர் இது?” என்று அவள் அனுப்பும்தபாது, தகாபத்தில் டகாஞ்சம் சத்தமாக டசால்லிவிெ,
“யாருக்குடி திமிர்” என்றாள் பாரு.
“அதாதன யாருக்கு?” என்றாள் அச்சு.
“இப்தபா என்ன உங்க டரண்டு தபருக்கும்?”
144

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நாங்க அடமதியாத்தான் இருந்ததாம். உனக்குத்தான் என்னதவா ஆகிடுச்சி” பாரு பதிலைிக்க,
“ஆமா

எனக்கு

டபத்தியம்

பிடிச்சிருச்சி.

மருத்துவமடனல இருப்தபன். தபாதுமா?”

இன்னும்

டகாஞ்ச

நாளுல

டமன்ட்ெல்

“விடு பாரு அவடை. அவ வர வர சரிதய இல்டல”
“ஆமா நான் சரிதய இல்டல. இவங்க டரண்டு டபரும் டராம்ப டராம்பச் சரியா இருக்காங்க”
பாரு அவடன ரசித்ததில் இருந்துத் துவங்கியக் தகாபம், இப்தபாது வார்த்டதகைாக வந்துக்
குவிந்தன.

ஆனால் அடத உணர்ந்துக் டகாள்ைாதப் பாருதவா,”தபா எஸ்.எஸ். வர வர எரிஞ்சி விழுற”
என்றாள்.

“பாரு அவளுக்குக் டகாஞ்சம் டெம் டகாடு. அவ தநத்து நெந்ததுடலதய இன்னும் இருக்கான்னு

நிடனக்குதறன். வா நாம டகாஞ்சம் டவண்பா ரூம்ல தபாய் அவளுக்கு உதவுதவாம்” என்று
அவடை இழுத்துக்டகாண்டு டசன்றாள்.

“என்ன பண்ணிட்டு இருக்க.? ஏன் இப்படி எனக்கு மட்டும் துதராகம் பண்ற?” என்று ஆஷிக்

விொமல் அவடைத் டதால்டல டசய்துக்டகாண்தெ இருக்க, ஏற்கனதவ எரிச்சலில் இருந்தவள்,
பெ பெடவன்று ொர்ச்சரின் எண்டணத் தனது விரல்கைால் தெவி, அவனுக்கு அடழத்தாள்.

அவன் எடுத்ததும், அவன் ஹதலா டசால்வதற்குக்கூெ அவள் காத்திருக்கவில்டல,”என்னொ
நிடனச்சிட்டு

இருக்க?

உனக்கு

எத்தடன

தெடவச்

டசால்றது

என்டனச்

ொர்ச்சர்

பண்ணாதன்னு? நீ என்ன அவ்தைா டபரிய இவனா? நீ எவனா இருந்தா எனக்கு என்ன? லூசு
பிடிச்சிருக்குன்னா ஏதாவது நல்ல ொக்ெடரப் தபாய் பார்க்க தவண்டியதுதான. எதுக்கு என்டனத்
டதால்டலப் பண்ற?”

“இப்தபா என்ன நெந்துச்சி?”
“என்ன

நெக்கணும்.

எனக்கு

உன்டனயும்

பிடிக்கடல,

உன்தனாெ

அொவடித்தனத்டதயும்

பிடிக்கடல. உன்டன.. உன்டனப் பார்த்தாதல பிடிக்கடல. என்டன விடு”
“ஹப்பா என்னச் சூடு. என்னச் சூடு”

“ஆமா நான் டராம்ப டராம்பச் சூொ இருக்தகன். எல்லாம் உன்னாலதான். உன்டன எப்தபா
பார்த்தததனா. அப்பத்துல இருந்து எனக்கு நிம்மதிதய தபாச்சு.”
“இப்தபா அதுக்கு நான் என்ன டசய்யணும்?”
“என்டனவிட்டுடுப் தபா.”
145

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அது முடியாது. அடதத் தவிர்த்து தவற ஏதாவது தகளு”
“தவற என்ன. என்டனப் பார்க்காத. தபசாத. முதல்ல என் தபானுக்கு எதுவும் பண்ணாத.”
“ஏன் டசல்லம். உனக்கு ஏன் இப்படி சப்டபயா எல்லாம் புத்தி தபாகுது?. நல்லதா, நாலு கிஸ்

டகாடு மச்சான். இன்டனாரு தெடவ உன்டனப் பார்க்கணும் தபால இருக்கு மச்சான். அதுனால
உெதன வாங்க. இல்டலன்னா இப்பதவ என்டன கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டுப் தபாங்க.
இப்படி எல்லாம் ததாணதவ ததாணாதா? அப்தபா நான் டராம்ப டராம்ப தவடலப் பார்க்கணும்

தபாடலதய. இதுவடரப் பண்ணுன எதுவும் தவடலக்கு ஆகடலன்னு நிடனக்குதறன்” என்று
அவன் ஒரு மார்க்கமாகச் டசால்ல,

“யாருகிட்ெப் தபசுதறன்னு டதரிஞ்சிதான் தபசுறியா?”
“ஏன்

டதரியடல.

என்தனாெ

வருங்கால

காதலி”கிட்ெத்தான் தபசிட்டு இருக்தகன்”

பட்ெத்து

ராணி.

இப்தபா

என்தனாெ

“டம

டியர்

“நீ திருந்ததவ மாட்டியா?” அவள் பற்கடைக் கடித்துக் டகாண்டு தகட்க,
“இதுல

என்ன

திருந்ததவண்டி

திருந்தமாட்டியான்னு தகட்கணும்.”

இருக்கு.

இப்படி

நான்

தபசடலன்னாத்தான்.

நீ

“சப்பா. ஆடை விடு”
“ஹா. ஹா.”
“என்ன இைிப்பு?”
“இல்டல இன்டனக்கு ஒரு சூப்பர் தமட்ெர் கிடெச்சிது. உன்டனத் தனியா தநர்ல பார்த்ததன்னா
உெதன டசால்லிடுதவன். அது உன்கிட்ெ மட்டும்தான் டசால்லணும். டசால்லமுடியும்”
“அப்படி ஒன்னும் டசால்லதவண்டிய அவசியம் இல்டல”
“அப்தபா சரி. எனக்குப் பாரு நம்பர் டகாடு. எனக்கு நீ தான் டசட் ஆக மாட்டுக்க. நான்
அவடையாவது லவ் பண்ண ஸ்ொர்ட் பண்தறன். அச்சுக்கு ஆளு இருக்கு. பாருக்குத்தான் ஆளு

இல்டலன்னு தகள்விப்பட்தென். அதுலயும் அவ இன்டனக்கு என்டனப் பார்த்தா பாரு ஒரு
பார்டவ. அப்பப்பா காந்தப் பார்டவ” என்று அவன் சிலாகித்துச் டசால்ல,

“உனக்குத் ததடவன்னா. நீதய அவன் நம்படர வாங்கி. நீதய அவகிட்ெப் தபசிக்தகா. எதுக்கு
என்கிட்தெ

தகட்குற?

உனக்கு,

தபாடன டவத்துவிட்ொள்.

நான்

மாமா

தவடலப் பார்க்கணுமா?”

என்று கத்திவிட்டுப்

146

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அந்தப்பக்கம் இருந்தவனுக்தகா, சிரிப்புப் டபாத்துக்டகாண்டு வந்தது. சத்தமாகச் சிரித்தவனுக்கு,
இந்தநரம் அவனின் சுந்தரியின் முகம் எப்படி இருக்கும்(?) என்று நிடனத்துப் பார்க்க பார்க்க,
அவடை உெதன பார்க்கதவண்டும் என்கிற ஆடசயும் டகாழுந்து விட்டு எரிந்தது. ஆனால்
தவடல இருக்கதவ, முன் டவத்தக் காடலப் பின் டவக்காமல் டசன்றான்.

சுகன்யாவிற்தகா, தகாபத்தின் அைடவக் கட்டுப்படுத்ததவ முடியவில்டல. புஸ் புஸ் என்று
மூச்சு வாங்க, டகயில் டவத்திருந்த டமாடபடல, டமத்டதயில் தூக்கி வசி

எறிந்துவிட்டு,
டமத்டதயில் டபாத்டதன்று விழுந்தாள்.
இருந்தும்

அவைது

ஆத்திரம்

அெங்கியபாடில்டல.

அருகில்

இருந்த

வாட்ெர்

பாட்டிலில்

இருந்தத் தண்ணடர

மெக் மெக் என்று குடித்தவள்,”ராஸ்கல் அவனுக்கு அடுத்தவதைாெ தபான்

நம்பர் தவணுமாம். இருக்குறடத ஒழுங்கா ஒப்தபத்த வழிடயக் காணும். இதுல இது தவடற.

இந்த மூஞ்சிக்கு இது கிடெச்சதத டபரிசு. இவன் எல்லாம் முதல்ல கண்ணாடில முகத்டதப்
பார்ப்பானா என்ன?
இதுல

நாதன அவ நம்படர

இந்தப் டபாறுக்கிக்குக் டகாடுக்கணுமாம்.

தபானா தபாதும்னு

தபசுனா, டராம்பத்தான் ஓவரா தபாறான். வரட்டும் வரட்டும். இன்டனாரு தெடவ கண்ணு
முன்னாடி மாட்ொடமயா தபாவான். அப்தபா இருக்கு அவனுக்கு. நான் யாருன்னு காட்ொம
விெக்கூொது.” என்று டபாங்கிக்டகாண்டு இருக்க,

ஆஷிக்கிற்கு அங்கு தும்மல், விம்மி விம்மி வந்தது.
“இவ நம்மடைத் திட்டுறாைா(?) இல்டல லவ்ஸ்ல டஜாள்ளு விடுறாைான்தன(?) டதரியடலதய.
ஹ்க்கும்

இவளுக்கு

டசான்னவன்,

லவ்ஸ்

வந்துட்ொலும்”

சிரித்துக்டகாண்தெ

என்று

அடுத்த

நாள்

அவனுக்கு

அவனாகதவ

டசய்யதவண்டியவற்டறத்

மனதில்

தனது

டசக்கரட்டிரிக்குக், குறிப்புக் டகாடுத்தான், பின் ஏற்கனதவ இருக்கும் தவடலகடை தகட்டுத்
டதரிந்துக்டகாண்டு,

என்ன

என்ன

சரி

படும்,

என்ன

ததடவயானடவடய மட்டும் எடுத்துக்டகாண்ொன்.

என்ன

சரி

பொது

என்று

பிரித்து,

அவனின் சுந்தரிதயா, டகாஞ்சம் டகாஞ்சமாக தன்டனக் கட்டுப்படுத்த முயன்றும் ததாற்றும்

பின், மீ ண்டும் முயன்றும் என பலவாறு தபாராடி, டகாஞ்சம் தணிந்து, டவண்பாவின் அடறக்குச்
டசன்றாள்.

அங்கு மூவரும் தசர்ந்து, அப்தபாதுதான் ஒருவழியாக எல்லாவற்டறயும் டரடி பண்ணி டவத்து
முடித்தனர்.

உள்தை டசன்றவள்,”என்ன எல்லாம் முடிச்சாச்சா?” என்று வினவினாள்.
“ம். ம். எல்லாம் முடிச்சாச்சு” டவண்பா பதிலைிக்க,
147

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஓதஹா. அடுத்தவாரம் வருவதான?”
“டதரியடல பப்பு. அண்ணா தவற வர்றான். ஒரு நாள்தான் லீவ். இன்டனாரு நாள் லீவ்
தபாெமுடியுமான்னு டதரியல. கிடெச்சா உெதன ஓடி வந்திடுதறாம்”
“எப்படியும் நீ வருவன்னு டதரியும்”
“பின்ன அண்ணா இருக்கும்தபாது, நான் இல்லாடமயா?”
“அதாதன” என்றாள் அச்சு.
“ஹீ. ஹீ” என்று டவண்பா சிரிக்க,
“அம்மா சிரிக்காத. எனக்குப் பயமா இருக்கு. நான் சின்னக் குழந்டத இல்டலயா?” என்று
டசான்னது பாருதவதான்.

“ஆமா இவ குழந்டதயாம் இடத நம்பணுமாம்” சுகன்யா உெனடிக் கவுன்ட்ெர் டகாடுக்க,
“ஏன்

எஸ்.எஸ் அவடைப்

தபாட்டு

படுத்துற?

டதரியாம

ஆஷிக்டகப்

பத்தி

டசால்லிட்ொ.

அவடரப் பத்தி நாம எதுக்குப் தபசி அடிச்சிக்கிதறாம். அவரு நமக்கு என்ன ஒட்ொ உறவா?
இனிதம அவடரப் பத்தி எதுவும் யாரும் தபசக்கூொது டசால்லிட்தென்” அச்சு ஆர்ெர் தபாெ,
அப்தபாதுதான் எஸ்.எஸ்ன் மனது முற்றிலுமாக மட்டுப்பட்ெது.
அப்தபாது, சந்தர், சுகன்யாவிற்கு அடழக்க,

“இவன் எதுக்கு இந்த தநரத்துல கூப்பிடுறான். தநத்டதக்கும் கூப்பிட்ொன். என்ன ஆச்சுன்னு
டதரியடலதய” என்று தயாசித்தவள்.

அவனின் அடழப்டப எடுத்து,”ஹாய் சந்தர்” என்றாள்.
“சுகன்யா நீ தனியா இருக்கியா? இல்டல”
“என்ன தபசுற? குடிச்சிருக்கியா?”,அவன் தகட்ெக் தகள்வி தகாபத்டதக் கிைப்ப,

பட்டென்று

இவளும் தகட்ொள்.
“ஐதயா சுகன்யா. நான் குடிக்கலாம் மாட்தென். உனக்கு என்டனப் பத்தித் டதரியாதா?“
அப்தபாதுதான் அவன் குடிப்பது இல்டல என்பது அவளுக்கு உடறத்தது.“அப்தபா எதுக்கு அப்படி
தகட்ெ?”

“இல்டல

சுகன்யா.

எப்படி

ஆரம்பிக்குறதுன்னு

டதரியடல.

இருந்தா, டகாஞ்சம் தனியா வந்துப் தபசமுடியுமா?”

அதான்

பக்கத்துல

யாராவது

148

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஏன்?”
“ப்ை ீஸ் சுகன்யா”
“ஹம் சரி.” என்று டசான்னவள், அவைது அடறக்கு வந்தாள். பின்,”டசால்லு சந்தர். தநத்டதக்கும்
அடழத்தது

மாதிரி

இருந்துது.

டகாஞ்சம்

பிஸியா

இருந்ததன்.

நிடனச்தசன்.,மறந்துட்தென். இப்தபா டசால்லு” என்றாள்.

திரும்பக்

கூப்பிெணும்னு

“நான் டசால்ல வர்றடதக் தகட்ொ, நீ தகாபப்பெமாட்டிதய!”
“நீ டசால்லு. அதுக்கு அப்புறம் தகாபப்படுறதா இல்டலயான்னு பார்க்குதறன்”
“ஹம். சுகன்யா..” என்று அவன் இழுக்க,
“என்ன விஷயம் சந்தர்”
“அது வந்து.. வந்து.”
“என்னது? டசால்லு.”
“எனக்குப் பாருடவ டராம்பப் பிடிச்சிருக்கு. அவக்கிட்ெ டசால்லலாம்னு பார்த்தா, அது முடியாது.
அவ

டராம்ப

டசன்சிட்டிவ்.

எப்படி

எடுத்துப்பானு

டதரியல.

அதுவும்

இல்லாம.

நான்

டசான்னாலும், அவ எப்படியும் உன்கிட்ெத்தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவான்னு டதரியும். அதான்
உன்கிட்ெ ஐடியா தகட்கலாம்னு” என்று தமலும் இழுக்க,

சுகன்யா இடதச் சற்றும் எதிர்ப்பார்க்கவில்டல. அவள் அடமதியாக இருக்கதவ,
“என்ன சுகன்யா அடமதியா இருக்க?”
“இததா பாரு சந்தர். நான் டசால்தறதனன்னு தப்பா நிடனக்காத சந்தர். நீ எங்களுக்கு நல்ல
நண்பன். ஆனா இந்தவிஷயம் எப்படின்னு டதரியல. பாரு வட்ல,

எடுக்குற எல்லா முடிவும்,
எங்க மூணு குடும்பமும் தசர்ந்து எடுக்குறதாதான் இருக்கும். [அப்தபாது அவைது மனது, உனக்கு
மட்டும்

என்ன?

என்று

தகட்ெடத

டீலில்

விட்டுவிட்டு]

நீ

தவணும்னா

டபரியவங்ககிட்ெ

தபசிப்பாரு. அடதயும் விெ, பாரு டபரியவங்க தபச்டச மட்டும்தான் தகட்பா. உனக்தக அது
நல்லா டதரிஞ்சிருக்கும்.

நீ என்னத்தான் பண்ணுனாலும் அவடை மாத்ததவ முடியாது. அதுனால டபட்ெர் நீ உங்க அப்பா
அம்மாகிட்ெ டசால்லி ட்டர பண்றதுதான் நல்லதுன்னு ததாணுது. இதுல என்தனாெ எந்த
உதவியும் எதிர்ப்பார்க்காத.

பாருதவாெ உணர்வுகளுக்கும், எண்ணங்களுக்கும் நான் மதிப்பு

டகாடுக்குறவ. அது இதுலயும் இருக்கும்” என்று கறாராகச் டசால்லிவிெ,
இப்தபாது சந்தரின் புறம் சத்ததம இல்டல.

149

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்ன ஆச்சு சந்தர்.?”
“ஒன்னும் இல்டல சுகன்யா. நான் நாடைக்குத்தான், உன்கிட்ெ ஆபீஸ்ல வச்சி தகட்கணும்னு
நிடனச்தசன்.

அப்படி

முடியடலன்னா

தநரடியா

பாருகிட்ெதவ

தபசலாம்னு

இருந்ததன்.

இருந்தும் ஆர்வக்தகாைாருல தகட்டுட்தென். நன்றி சுகன்யா. நீ டசான்னது எனக்குப் புரியத்தான்
டசய்யுது. நான் சீக்கிரதம அம்மா அப்பாக்கிட்ெ தபசிட்டு, உங்க வட்டுக்கு

வர்தறன். அதுவடர
பாருக்கிட்ெ

டசால்லிொத

டசால்லிக்கலாம்”

சுகன்யா.

எல்லா

ஏற்பாடும்

டசய்து

முடிச்சிட்டு,

அப்புறமா

“புரிஞ்சிக்கிட்ெதுக்கு டராம்ப நன்றி சந்தர். பாருவுக்கு நல்லது நெந்தா, எனக்கு டராம்ப டராம்ப

மகிழ்ச்சி. சீக்கிரம் எதிர்ப்பார்க்குதறன். ஆனா டபரியவங்க தவண்ொம்னு டசான்னா, என்டன

ஒன்னும் டசால்லக்கூொது சரியா. அததமாதிரி எனக்கு இது, முழு சதவிகிதம் நெக்கும்னு
ததாணல. அதுனால மனடச டராம்ப அடலப்பாயவிொத”

“நீ இவ்தைா டசான்னதத தபாதும் சுகன்யா. நான் எவ்தைா சீக்கிரம் முடியுதமா, அவ்தைா சீக்கிரம்
வட்டுல

தபசுதறன். அததமாதிரி ஒரு ப்தராதபாஸலா ட்டர பண்தறன். மித்தது பார்க்கலாம்”
“நன்றி சந்தர்”
“அப்தபா

நான்

டபாருத்தமான

டவக்குதறன்

தஜாடிதான்

எடுக்கதவண்டும்,

அதுவும்

சுகன்யா”.

என்தற

அவள்

அவன்

டவத்துவிெ,

டதரிந்தாலும்,

டபற்தறாரில்

டசய்வாள், என்பதால்தான் இப்படி கூறியது.

தான்

சுகன்யவிற்குப்

அல்ல,

பாருதான்

வழிநெத்துதலில்தான்

சந்தர்,

இதில்

பாரு

முடிவு

அடனத்டதயும்

“யாரு எஸ்.எஸ் தபான்ல?” அச்சு தகட்க,
“சந்தர்”
“அவன் எதுக்கு இப்தபா தபசுனான்?” பாரு.
“எதுதவா டலவ் இஷ்ஷூ தபால, அதுதான் கூப்பிட்ொன்” தப்பித் தவறிகூெ அவள், சந்தர்
தபசியடதச் டசால்லவில்டல.

அப்தபாது பூவும், புவனாவும், சுதரஷிெம்,”என்னங்க ப்ரணத்துக்கு

தபான் பண்ணுங்க. டரண்டு
தபரும், தபாய் டராம்ப தநரமாச்சு. இன்னும் ஒன்றடர மணி தநரத்துல அவங்கக் கிைம்பணும்ல”
என்று டசால்லவும், தபான் பறந்தது, இருவருக்கும்,
அவர்கைின்

அடழப்டபக்

கண்ெவர்கள்,”தகஷவ்,

உங்களுக்கும்

வந்திருச்சா?”

என்று

கூறி

சிரித்தான். பின் இருவரும், தநரம் கடரவடத உணர்ந்துக் கிைம்பினர். டசல்லும் வழியில்
ப்ரணத்,

150

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“தகஷவ். இனிதம வண்டிடய எப்பவுதம பூட்டித்தான் டவக்கணும்னு நிடனக்குதறன். நீங்க
என்ன நிடனக்குறீங்க?”
“ஹா. ஹா தபாதும்ொ தபாதும். உன் அலப்படரத் தாங்கல.”
“பின்ன இல்டலயா. இந்த மூணு காட்தெறிகளும் இருக்தக”
“தெய் இப்தபா நிறுத்தப்தபாறியா? இல்டலயா? இடததய தகட்டுக் தகட்டு என் காது வலிக்குது”
“ஹா. ஹா.” என்று சல சலத்தபடிதய வட்டெ

அடெந்தனர்.
ப்ரணத்தும்,

டவண்பாவும் கிைம்புவதற்கு இன்னும் ஒருமணி தநரம்தான் இருந்தது.
இருவரும் உள்தை வந்ததும்,”என்னொ இவ்தைா தலட்டு. ட்டரஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டியா.

நான் தநத்தத எல்லாத்டதயும், உன் கதபார்ட்ல இருக்குற தபக்ல வச்சிருக்தகன். இன்னும் ஒரு
மணி தநரம்தான் இருக்கு. முதல் எல்லாரும், சாப்பிெ வாங்க” என்று பூ ஆடண பிறப்பிக்க,
சாப்பிடும்

தபாதும்,

அடனவரின்

காடல

வாரியும்,

இழுத்தும்,

நெந்துக்டகாள்ைதவ,

தநரம்

கணக்கில்லாமல் ஓடியது. எப்தபாதும் தபாலக் கடெசி தநரத்தில் ப்ரணத்,”ஷர்ட்

எங்தக இருக்கு?
அது எங்தக இருக்கு? இது எங்தக இருக்கு?” என்று பலடரயும் ஓெடவத்து, டவண்பாவிெம் அடி

உடத, முடறப்பு எல்லாம் வாங்கிக்டகாண்டு, ஒரு வழியாக அடனவரும், இரு கார்கைில்,
தபருந்து நிடலயத்திற்குக் கிைம்பினர்.

டசல்லும் வழி டநடுக, ப்ரண ீத் மற்றும் டவண்பாவின் சண்டெ ஓய்ந்தபாடு இல்டல.
தகஷவ், அச்சு, பூ, சுதரஷ், டஜயா, ஒரு காரில் வர, மற்ற அடனவரும் மறுகாரில் டசன்றனர்.
தகஷவ்

இதுதான்

நல்ல

தநரம்

என்று

நிடனத்தவனாய்.

அச்சுவுென்,

டநருங்கி

அமர்ந்து,

யாருக்கும் டதரியாமல், அவடை இம்டசப்படுத்திக் டகாண்டும், ஜன்னல் அருகில் இருந்ததால்,
டவைிதய தவடிக்டகப் பார்த்துக்டகாண்டும் வந்தான்.
இவர்கள்

இங்கு

பிரயாணம்

பண்ணிக்டகாண்டிருக்க,

தகள்விக்கடணகடைத் டதாடுத்துக் டகாண்டு இருந்தார்.

டபருஞ்தஜாதி

சத்யனிெம்

“என்ன பண்ணிட்டு வந்திருக்க சத்யன்? இன்டனக்குக் காடலலதான் ஒரு பிரச்சடன டவைிதய
வந்திருக்கு. அதுக்குள்டையும் அடுத்ததா?”

“இதுவும் அதததான். புதுசா ஒன்னும் இல்டல”
“அப்படின்னா?”
“அப்படின்னா அப்படித்தான்”
151

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்ன நீ.?”
“இதுக்கு தமல தகட்காதீங்க”
“ஏன்?”
“அப்புறம்

பதில்

வரடலன்னு

இல்டல.

பத்திரமா

டசால்லக்கூொது”

என்று

டசால்லிக்டகாண்டிருக்கும்தபாதத,

எதுதவா அடழப்புவர,”நான் கிைம்புதறன். டநட் டெல்லிக்குக் கிைம்பணும். அதுனால தநரம்
இருந்துக்தகாங்க”

என்று

தபச்சுக்கடைக் தகட்காமல் ஓடி மடறந்தான்.

டசால்லிவிட்டு,

அவரின்

அடுத்து

வந்தப்

அவனின் அவசரத்டதக் கண்ெவதரா, எப்தபாதும் தபால, இந்தமுடறயும் அவனுக்கு ஒன்னும்
ஆகக்கூொது என்தற தவண்டியது. தகஷவ்விற்கு அடழத்து, ஓட்டுனர் தபருந்து நிடலயத்திற்கு
வருவதாகவும், அங்கு ஹார்ட் டிஸ்டக வாங்கிக்டகாண்டு தபாகிறாயா? என்று தகட்க, அவனும்
அதத வழி என்பதால், சரி என்றான்.
தபருந்து

நிடலடயத்டத

வடிந்தபடியால்,

சிரித்துக்டகாண்டு,
வழியனுப்பினர்.
தபருந்து

ப்ரணத்

அடெந்ததும்,

மூக்டக

தபருந்தில்

டசல்லவும்,

ஏற,

ஓட்டுனரும்,

டதரியாமல் வாங்கிடகாண்ொன்.

இரண்டு

நாள்

உறிஞ்சிக்டகாண்டும்,
தபருந்து

வந்து

சந்ததாசம்

புறப்படும்

ஹார்ட்

டவண்பா

எல்லாம்

வடர,

டிஸ்டகக்

டமாத்தமும்

அவடனப்

அடனவரும்

டகாடுக்கதவ,

பார்த்துச்

நின்று

யாருக்கும்

வாங்கிக்டகாண்டு அவன் திரும்பும் தநரம், அங்கு “சத்யன்”, பாதி இருட்டு, டகாஞ்சதம டகாஞ்சம்

டவைிச்சம் இருக்கும் இெத்தில், ஒருவடன அடித்து, எடததயா வாங்குவது டதரிய, டகாதித்து
எழுந்தான்.

அதததநரம், தகஷவ் யாடரப் பார்க்கிறான்? என்று அவன் பார்க்கும் திடசயிதலதய கூர்ந்து

கவனித்தவளுக்கு, ஒன்றும் உருப்படியாய் டதரியவில்டல என்றாலும், ஓரைவிற்கு, ஒருவன்
மற்றவடன அடிக்கிறான், என்று ததான்றதவ, சுகன்யா, மீ ண்டும் ஜான்சி ராணியாய் மாறி,
அவ்விெம் டசல்ல விடழந்தாள்.

அப்தபாது டபாருடைத் டதாடலத்தவன், ஏவிவிட்ெ இருவரும், வந்தனர்.

காதல் – 13:
“நிதலக்டகாண்ெ
உந்தன் பநச

152

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

தாக்கத்தின் முன்,
நிதலக்டகாள்ளாத
எந்தன் காதல்

டவற்ேி டபறுபமா??”
"தகஷவ்

அங்க

என்ன

நெக்குதுன்னு

பார்த்தியா?

எவதனா

ஒரு,

ராஸ்கல்

எப்படி

இன்டனாருத்தடனப் தபாட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கான்” சுகன்யா தகஷவ்வின் அருகில் டசன்று
அவனுக்கு மட்டும் தகட்கும் வடகயில், தகாபத்டத அெக்கிச் டசால்ல,
“பார்த்துட்டுத்தான் இருக்தகன்” என்றான் சலிப்புென்.
“பார்த்துட்டு உன்னால எப்படி சும்மா இருக்க முடியுது?”
“இப்தபா என்ன பண்ணனும்னு டசால்ற?”
“வா தபாய் நாம என்னன்னு தகட்தபாம்”
“அப்பா அம்மா எல்லாம் இருக்கும்தபாது, பிரச்சடன பண்ணதவண்ொம் எஸ்.எஸ்.”
“அப்பா ஒரு லாயர். இப்படிப்பட்ெ எத்தடனதயா விஷயத்டதப் பார்த்தவரு. அது எல்லாம்
ஒன்னும் டசால்லமாட்ொர்”

“சும்மா இரு எஸ்.எஸ். இது டபாது இெம் தவற”
“டபாது இெத்துல ஒருத்தடன அடிச்சிட்டு இருக்கான். உனக்கு அது டபருசா டதரியடலயா?”
அவளும் தகாபத்தில் தகட்க,

“அது நமக்கு மட்டும்தான் டதரியுது”
“நமக்குத் டதரிஞ்சடத ஊருல உள்ைவங்களுக்கும் டதரிய டவப்தபாம்”
“ஏதாவது பிரச்சடன ஆகிடும்”
“நீ பயப்படுறியா தகஷவ்?”
“நான் எனக்காக பயப்பெடல. சுத்தி இருக்குற உங்களுக்காகத்தான் பயப்படுதறன்”
“அப்தபா நீ பயந்துட்தெ இரு. நான் தபாய் என்னன்னு பார்க்குதறன்” என்று டசால்லவும்.,
“இங்க டரண்டு தபரும் என்ன பெபென்னு தபசிட்டு இருக்கீ ங்க?” என்று தகட்டுக்டகாண்தெ
வந்தாள் பாரு.

153

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“உனக்கு இங்க என்ன தவடல?. தபாய் அப்பா அம்மா பக்கத்துல நில்லு” என்ற சுகன்யாவின்
பதிலுக்கு,
“நான் இங்கதான் நிப்தபன். உனக்கு இப்தபா என்ன வந்துச்சி?”
“பாரு,

அவ

டசால்றடதக்

தகளு.

அவங்கக்கிட்ெ

டசால்லிக்டகாண்டு இருக்கும்தபாது, அச்சுவும் வந்தாள்.

தபாய்

நில்லு”

என்று

தகஷவ்வும்

“தகஷவ் இதுங்க டரண்டுக்கும், என்ன ஆச்சுன்தன டதரியல. சும்மா சண்டெப் தபாட்டுட்தெ
இருக்குதுக.”

“அது சரி இருக்கட்டும். நீங்க டரண்டு தபரும். பூ அம்மாக்கிட்ெ தபாய் நில்லுங்க. நம்மக்கூெ
தவடலப்

பார்க்குற,

பார்த்துட்டு வர்தறாம்”

அஷ்வத்

இப்தபாத்தான்

இங்தக

வர்றதா

டசான்னான்.

நாங்க

தபாய்

“ஏன் நானும் பாருவும் வந்தா என்ன தகஷவ்?”
“எதுக்கு இப்தபா இவ்தைா தபரு. அவனுக்கு எஸ்.எஸ்கிட்ெதான் எதுதவா தகட்கணுமாம்”
ஒருவழியாக இருவடரயும் என்னது எல்லாதமா டசால்லி, சமாைித்து, அவர்கடை அனுப்பிய
தநரம், சுதரஷ்,”வாங்க நாம வட்டுக்குப்

தபாகலாம். தகஷவ் வாொ, உங்க டரண்டு தபடரயும்,
உங்க இெத்துல விட்டுட்டுப் தபாதறாம்” என்றார்.
“இந்த

அப்பாவுக்கு

எந்த

தநரத்துல,

கிைம்பணும்னு

டதரியாது”

என்ற

எஸ்.எஸ்.ன்

முனுமுனுப்டபத் தாண்டி, தகஷவ், பாரு மற்றும் அச்சுவிெம் டசான்னடததய மறுபடியும்

டசால்லி, சிறிது தநரம் கழித்துச் டசல்ல அனுமதி வாங்க, தகஷவ்வும், சுகன்யாவும், அவர்கள்
இருக்கும் திடசயில் இருந்து, எதிர்புறமாக வந்தனர்.

“எஸ்.எஸ் இப்பவும் நாம இப்படி பண்றது எனக்குச் சரியா பெடல”
“என்ன சரியா பெடல, உனக்கு இப்தபா?”
“இல்டல. தவண்ொம் எஸ்.எஸ். வா நாம திரும்பப் தபாகலாம்”
“நீ திரும்பப் தபா, நான் வரடல” என்று டசால்லி, அவடனவிட்டுவிட்டு, அவள் மட்டும் தனது
டமாடபலில்

தகமிராடவ

எடுத்தபடி முன்தனறினாள்.

ஆன்

தமாடில்

டவத்துவிட்டு,

சுற்றியும்

தவடிக்டகப்

பார்த்து,

“எஸ்.எஸ் டசால்றடதக் தகளு”
“ஒன்னும் டசால்றதுக்கு இல்டல. இப்தபா விட்ொ, திரும்ப இததமாதிரி அடமயாது”
154

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“டகாஞ்சம் டபாறுடமயா இரு எஸ்.எஸ்”
“முடியாது தகஷவ்.” என்று டசால்லியபடி அவள், டதாெர்ந்துக் டகாண்தெ இருக்க,
அந்ததநரம்,

ஏவிவிெப்பட்ெவர்கள்

இருவரும்,

தபாடதயின்

தாக்கத்தில்,

தள்ைாடிக்டகாண்டு

வந்தனர். தபாடத உள்தை டசன்றதில் இருந்து, சுகன்யாடவத் டதரியும் என்று டசான்னவனுக்கு,
யாடரப் பார்த்தாலும், அது சுகன்யா தபாலதவ டதரிந்தது.
தபருந்திற்காகக்

காத்திருப்தபாருக்டகன்று

இெப்பட்டு

இருந்த,

நாற்காலிகள்

இரண்டெ,

ஆக்கிரமித்துக் டகாண்ெவர்கள், மீ ண்டும்,”நாம அதிர்ஷ்ட்ெசாலி மச்சி” என்று துவங்கினர்.

அப்தபாதுதான், தகஷவ்வும், சுகன்யாவும் இருவடரயும் டநருங்கி வந்துக் டகாண்டு இருந்தனர்.
தகஷவிற்கு, என்னதான் சத்யனின் இந்தச் டசயல்கள் பிடிக்கவில்டல என்றாலும், அவடன

யாரிெமும் காட்டிக்டகாடுப்பது என்பது, அடதவிெ பிடிக்காத விஷயமாக இருந்தது. அங்கு
டவத்து

அவடைத்

தடுக்கலாம்

என்று

பார்த்தால்,

அவள்

விொந்தவாதமாக

இருக்கவும்,

அவடை அங்கு டவத்துத் தடுத்தால், டபரியவர்கைிெம் டசால்லிவிடுவாள் என்று ததான்றதவ,

அவடைத் தனியாக அடழத்து, தன்டமயாகச் டசால்லி புரியடவக்கலாம் என்று நிடனத்தான்.
ஆனால் அது எதுவும் நெக்காது தபாக, என்ன டசய்வது என்று டதரியாமல்(?) அவன் நிடனத்துக்
டகாண்டு இருக்க,
அவர்கள்,

அந்த

இருவரின்

அருகில்

டசன்ற

தநரம்,

சுகன்யாடவத்

டதரியும்

என்று

டசான்னவன்,”தெய் நான் டசான்தனன்ல, அந்தப் டபாண்ணு இதுதான்ொ. இந்தாப் தபாகுதத!”
என்றான் மற்றவனிெம்.

“குடி தபாடதல உைறாத மச்சி. சரக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து, இடதத்தான் டசால்லிட்டு
இருக்க”

“டமய்யாலுதம டசால்தறன் மச்சி. இது அதுதான்ொ”
“எங்தக பார்தபாம்(?)” என்று அவனும், மற்றவன் காட்டியத் திடசயில் பார்த்தான். அப்தபாது,
சுகன்யா அவர்கடைத் தாண்டிச் டசன்றிருக்க, தகஷவ் அந்த இெத்தில் நின்றிருந்தான்.
தகஷவ்டவப் பார்த்தவன், குழப்பத்தில்“தெய் அது டபாண்ணா?”
“டபாண்ணுதான்ொ”
“அப்படி டதரியடலதய!!”
“நல்லா பாருொ”
155

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவன் திரும்பவும் பார்க்க, அப்தபாது, தகஷவ் முன்தன டசன்றுக்டகாண்டிருந்தச் சுகன்யாவின்
வலதுக்டகடயப் பிடித்துத் தடுத்துக்டகாண்டு இருக்க, அவன் அவடை டமாத்தமாக மடறத்து
நின்றான்.

“பார்த்துட்தென். டபயன் மாதிரில இருக்கு?”
“மடெயா, உனக்குக் கண்தண டதரியடல”
“உமக்கு மட்டும் நல்லா டதரியுதாக்கும்”
“அதுனாலதான் டசால்தறன்”
“தயாவ்..

இந்தாபாரு.

இன்டனாரு

தெடவ.

இதுதான்

அந்தப்

டபாண்ணு.

அதுதான்

அந்தப்

டபாண்ணுன்னு, எவடையாவது காமிச்சா. அப்புறம் மவதன. உன்டன நாதன டகான்னுருதவன்”
“அெ

தபாய்யா.

டசான்னா

நம்பமாட்டுக்க.

நீ

என்ன

தகட்குறது.

நான்

அவனுக்கிட்ெதவ

டசால்லிக்குதறன்” என்று டசால்லி, தபாடன எடுத்து, எந்தப் டபாத்தாடன அழுத்துகிதறாம்,

என்பதத டதரியாமல், குத்துமதிப்பாய் எததா எண்ணிற்கு அழுத்த, அவனின் அதிர்ஷ்ட்ெம், அது
டபாருடைத்
டசன்றது.

டதாடலத்தவன்,

இவர்கடைக்

கவனிக்கச்

டசால்லி

அனுப்பியிருந்தவனுக்குச்

அடழப்டபக் கண்ெவன்,”இவனுகளுக்கு தவற தவடலதய இல்டல. நாய் வாடல நிமிர்த்த
முடியுமா?” என்று நிடனத்து அடழப்டப எடுக்கதவ இல்டல.
“தயாவ். என்ன தபாடன எடுக்கமாட்டுக்கானா? எப்படி எடுப்பான். உன்டனப் பத்தி அவனுகளுக்கு
இந்தநரம் டதரிஞ்சிருக்கும்”

“தயாவ் *** வாடய மூடிட்டுச் சும்மா இரு. டசால்லிட்தென்”
“தபாய்யா. முதல்ல நீ, அந்தப் டபாண்டண பார்க்கதவ இல்டலன்தறன்.”
“தெய் என் தகாபத்டதக் கிைறாத” என்று டசால்லிக்டகாண்டு, மீ ண்டும் அடழத்தான். ஆனால்
அவதனா, இவ்வைவு தநரம், குடிகாரன் உைறியதில், பல தபடரப் பிடிக்கதபாய், அவர்கைிெம்
இருந்து, அடிவாங்கியக் கடுப்பில் எடுக்கதவ இல்டல.
“ஹா. ஹா” என்று மற்றவன் சிரிக்க,
“என்ன சிரிப்பு?” என்று தள்ைாடியபடி, அவனின் முகத்தில் குத்தியவன்,”நீ என்னொ சிரிக்குறது.

நாதன தனியா தபாய். அவடைப் பிடிச்சிக் டகாடுத்துட்டுப் பணக்காரனா மாறடல. அப்புறம் பாரு”
என்று டசால்லியபடி, நிற்கதவ முடியாத தபாதும், எழும்பி, சுகன்யாடவ தநாக்கி, நெக்கத்
துவங்கினான்.

156

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

"ஏபுள்ை நில்லு" என்று அவன் எழுப்பிய ஒலி, தகஷவ், மற்றும், சுகன்யாவிற்குக் தகட்கவில்டல.
“தகஷவ் நீ சும்மா டதான டதானன்னு படுத்தாத. எப்பவும் பாரு பண்றடத, இன்டனக்கு நீ
பண்ணிட்டு இருக்க”

“பாரு பண்றதுமாதிரி, நீதான் என்ன பண்ண டவக்குற”
“ஏன் தகஷவ்(?). நான் உன்டனப் இப்படி, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததத இல்டல. ஏன் இப்படி
இருக்க?” என்று டசால்லியபடிதய, தவறு ஒரு வழியாகச் சத்யன் இருக்கும் இெத்டத தநாக்கி
நெந்தனர்.

“ஏபுள்ை உன்டனத்தான்” என்று குடிகாரன் கூப்பிெவும், அக்கம் பக்கத்தினர், அடழப்பவடனயும்,
சுகன்யா, தகஷவ் இருவடரயும் தவடிக்டகப் பார்க்கத் துவங்கினர்.
“ஏபுள்ை” என்று தமலும் அவன் பலம்டகாண்ெ மட்டும் கத்தவும்,
“வர வர குடிகாரனுக டதால்டல டபருந்டதால்டலயாய் இருக்கு” என்று வருந்தியபடிதய வந்த

ஒருவர், தகஷவ்விெம்,”தம்பி, பார்க்க நல்லக்குடும்பத்துப் பசங்க மாதிரி இருக்கீ ங்க. எதுக்கு
டநட் தநரத்துல இங்கச் சுத்துறீங்க. பாருங்க, அந்தக் குடிகாரன், இந்தப் டபாண்டணத்தான்
கூப்பிட்டுட்டு இருக்கான்”என்று டசால்லிச் டசன்றார்.

அப்தபாதுதான் இருவரும், திரும்பிப் பார்க்க, அங்கு அவன் சுகன்யாடவ அடழப்பது டதரிந்தது.
“ஏபுள்ை. நீதான, தநத்டதக்கு அந்த டபக்ல வந்தது.” என்று அவன் தமலும் டசால்ல,
இப்தபாது இருவருக்கும், இவனுக்கு எப்படித் டதரியும்(?) என்று அதிர்ச்சி ஏற்பட்ெது.
“எஸ்.எஸ். இவடனப் பார்த்தா சரியா டதரியல. வா தபாகலாம்”
“இல்டல

தகஷவ்.

நான்தான்

அங்க

இருந்ததன்னு

சரியா

டசால்றான்னா?

இவன்

இருந்திருக்கணும். ஒருதவடை. இவன் எங்கடைக் காப்பாதுனவனா இருக்குதமா?”

அங்க

தகஷவ்விற்கு இடதக் தகட்ெதும், சீ!! என்று இருந்தது. சத்யன் எங்தக? இவன், இந்தப் டபாறுக்கி
எங்தக? எஸ்.எஸ். உன் மூடை ஏன் இப்படி தபாகுது? என்று நிடனத்தவன்,”வாய்ப்தப இல்டல
எஸ்.எஸ். இப்படி குடிச்சிட்டு இருக்குறவனா காப்பாத்திருப்பான்”

“இருக்கலாம்” என்று டசால்லி, இப்தபாது அவள், அவடன தநாக்கி நெக்கத் துவங்கினாள்.
அதற்குள்

தான்

ததடியவடைக்

கண்டுபிடித்த

மகிழ்ச்சியில்,

அது

சுகன்யாதான்

என்று

உறுதிப்படுத்திக் டகாள்ைாமதல, அவன்,”தயாவ் சாம்புராணி என்டன யாருன்னு நிடனச்ச?. பாரு
நான்

அவடைக்

கண்டுப்

பிடிச்சிட்தென்.

இவடை

உெதன

அவனுகக்கிட்ெப்

பிடிச்சிக்

டகாடுக்கணும். இனிதம எனக்குப் பணம் டகாட்தொ டகாட்டுன்னு டகாட்ெப்தபாகுது” என்று
தபாடதயில் சத்தமாகதவ உைறிவிெ,

157

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

தகஷவிற்கும், சுகன்யாவிற்கும் பகீ டரன்று இருந்தது. என்னது!! என்று இருவரும் அதிர்ந்து
நின்றனர்.

திடிடரன்று தகஷவ்வின் அடலப்தபசி ஒலி எழுப்பவும், அதில் கடலந்தக் தகஷவ், சுகன்யாவின்
டககடைப் பிடித்துக்டகாண்டு, அடழப்பவடரப் பார்க்காமல், அடலப்தபசிடயக் காதில் டவக்க,
“இப்தபா

எங்க

இருக்க?

தபருந்து

நிடலயத்துல

இருந்துக்

கிைம்பிட்டியா?

இன்னும் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க?” என்று கத்தினான் சத்யன்.

இல்டலன்னா

“நான் என்ன பண்ணுனா உனக்கு என்ன?” அப்தபாதும் சத்யனிெம் அவனதுக் தகாபதம வந்தது.
“என்னதவா பண்ணு. ஆனா இப்தபா இந்தப் தபருந்து நிடலயத்டத விட்டுக் கிைம்பு”
“நான் எதுக்கு கிைம்பணும்?”
“ஜீவாதவாெ ஆட்கள் இங்கத்தான் சுத்திட்டு இருக்காங்க.”
இடதக் தகட்ெதும் தகஷவ்விற்கு, ஏற்கனதவ குடிகாரனின் தபச்சு, இதில் இது தவறு என

நிடனத்துக் டகாஞ்சம் பயம் பிடித்துக்டகாள்ைத்தான் டசய்தது. இருந்தும்“அதுக்கு நான் இப்தபா
என்ன பண்ணணும்? அதான் அவனுக்கு என்டனத் டதரியாதத”
“டசால்றடதக் தகளு. முதல் இங்க இருந்துக் கிைம்பு”
“என்னதவா.” என்று சலித்துக்டகாண்டு டசான்னாலும், இப்தபாது இங்கு இருக்கும் சூழ்நிடலடய,
சத்யன்

ஒருத்தனால்

மட்டும்தான்,

சரி

டசய்ய

முடியும்

என்று

ததான்றதவ,

சுகன்யாடவத்தான், ஒருத்தன் பார்த்துட்டு என்ன என்னதவா டசால்றான்” என்றான்.

“ஆனா

“யாரு சுகன்யா? யாரு அவன்? எப்படி இருக்கான்? நீ இப்தபா எங்க இருக்க?” என்றதும், மீ ண்டும்
தகஷவ், ஒருநிமிெம் அதிர்ந்து, பின், அவடனப் பற்றியும், இெத்டதயும் டசான்னான்.
“அப்தபா சரி. அவடையும் கூட்டிட்டு ஓடு. முதல்ல”
“இது எங்களுக்குத் டதரியாதா? தவற ஏதாவது டசய்வன்னு பார்த்தா, இப்படி டசால்ற?”
“சரி. அப்தபா உனக்கு என்ன ததாணுததா டசய்”
“இப்படி டசான்னா?”
“தபச தநரமில்டல. முதல்ல டசால்றடத டசய்”
“சரி”
158

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“உங்கடை யாரு அவன் முன்னாடி நிக்கச் டசான்னது?”
“இல்டல அவதான் நான் டசால்றடத தகட்காம வந்தா”
“ஹம். தபாடன வச்சிறாத.”
“சரி” என்று டசால்லி, தகஷவ்,”வா எஸ்.எஸ். இங்க இருந்துப் தபாகலாம்” என்று அவைதுக்
கரத்டதப் பிடித்தான்.

அவன் இன்னும் அதிர்ச்சியிதலதய இருக்க, இவன் பிடித்ததும், அங்தகதயதான் நின்றாள்.
“என்ன, இெத்டதவிட்டுக் கிைம்பத் துவங்கியாச்சா?” சத்யன் தபானில் தகட்க,
“இல்டல. அவ அதிர்ச்சில இருக்கா?”
“சரி அவக்கிட்ெ தபாடனக் டகாடு”
“எதுக்கு அவக்கிட்ெ என்ன தபசணும்?”
“டகாடுன்னு டசால்தறன்” குரலில் கடுடம டதானிக்க,
அடத உணர்ந்தவன்,“சரி. இந்தாக் டகாடுக்குதறன்” என்றான்.
“எஸ்.எஸ். யாதரா உன்கிட்ெ தபசணுமாம்”
அவள் இன்னும் அப்படிதய இருக்க, அவடை ஒருமுடற இடித்தவன்,”இந்தாப் பிடி” என்று
டசால்லிக் டகாடுத்தான்.

அதற்குள் அந்த தபாடத மடெயன், இவர்கைின் அருகில் டநருங்கிக் டகாண்டு இருந்தான்.
சுகன்யா தபாடனக் காதில் டவத்ததும்,”டபாண்ணு மாதிரி நெந்துக்கதவ மாட்டியா?” என்று
உறுமினான் சத்யன்.

"ஹான்" என்று அவள், அடுத்த அதிர்ச்சியில் இருக்க,
“முதல்ல அங்க இருந்துக் கிைம்பு”
“ஹம்” என்று டசால்லி, தகஷ்வ்வின் புறம் திரும்பினாள். அவன் அவடை இழுத்துக்டகாண்டு
நெக்கத் துவங்கினான்.

“தயாய். ஓொத. இததா வர்தறன். எங்க ஓடுற. உன்டனப் படிக்காம வரமாட்தென்” கத்தினான்
தபாடத மயக்கத்தில் இருந்தவன்..

159

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அது யாரு தகஷவ்?” விறு விறு என்று தகஷவ்வின் இழுப்பிற்கு ஏற்ப நெந்தபடிதய சுகன்யா
தகட்ொள்.
“யாருக்குத் டதரியும். எங்தகதயா கிடெச்ச ஓசி சரக்டக அடிச்சிட்டு வந்திருப்பான்”
“அது இல்டல”
“அப்தபா?”
“தபான்ல தபசுனது?”
“டதரியடல”
“அப்தபா எப்படி உன் தபான்க்கு வந்துது?”
“திடிர்ர்னு கால் வந்தது”
“கட்ொயிட்ொ?”
“இல்டல”
“அப்தபா திரும்பவும் டகாடு. நான் தபசணும்”
“எதுக்கு?”
“அவர்தான் அன்டனக்கு எங்கடைக் காப்பாத்துனது.”
“தபா எஸ்.எஸ். அந்தக் குடிகாரடனப் பார்த்தும், இதததான் டசான்ன?”
“நிஜமா தகஷவ். உண்டமடயத்தான் டசால்தறன்”
“அது எப்படி டசால்ற?”
“அன்டனக்குக் தகட்ெ அதத தகள்விடயத்தான் இன்டனக்கும் தகட்ொரு”
“என்ன தகள்வி?”
“அது தவண்ொம் தகஷவ்”
“ஏன்?”
“தவண்ொம். நீ தபாடனக் டகாடு”

160

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

இவர்கைின் சம்பாஷடனகடை எல்லாம் தகட்டுக்டகாண்டிருந்தச் சத்யன்,”என்ன கிைம்பியாச்சா?”
என்றான்
“கிைம்பியாச்சு. சரி நான் அப்தபா டவக்குதறன். வட்டுக்குப்

தபானதும் தபான் பண்ணு”
“சரி” என்று தகஷவ் டசால்லவும், இடணப்பு துண்டிக்கப்பட்ெது.
“டகாடு தகஷவ்”
“தபாடன வச்சிட்ொங்க”
“இருந்தாலும் பரவாயில்டல. நான் அந்த நம்பருக்குத் திரும்பக் கூப்பிடுதறன்”
“முதல்ல எல்லார்கிட்ெயும் தபாதவாம் எஸ்.எஸ். அதுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்”
“டகாடு நான் பார்த்துக்குதறன்”
“சும்மா

இரு

எஸ்.எஸ்.

எப்பவும்

இப்படி

ஏதாவது

துடுக்குத்தனமா

பண்ணி,

எதுலயாவது

மாட்டிக்கதவண்டியது. இப்தபா பாரு, எவதனா ஒருத்தன் உன்டனப் பிடிச்சுக் டகாடுத்தா, பணம்

கிடெக்கும்னு டசால்றான். குடிதபாடதல கூெ உன்டன அடெயாைம் கண்டுபிடிக்குறான்னா,
அவ்தைா

ஆழமா,

உன்

முகம்,

அவன்

மண்டெல

ஏறி

இருக்கு.

டகாஞ்சம்

புரிஞ்சிக்தகா

எஸ்.எஸ். உன்டனச் சுத்தி எவ்தைா பிரச்சடன இருக்குன்னு. எப்பவுதம உன்டன எல்லாரும்
காப்பாத்திட்தெ இருக்கமாட்ொங்க. நல்லதவடை அவன் குடிச்சிருந்தான், அதுனால உன்டன
பிடிக்கமுடியல. நம்மளும் அவன் கண்ணுல இருந்து தப்பிச்சாச்சு”

அவன் டசால்வதும் உடறக்க, அதற்கு தமல் தபசாமல், அவதனாடு நெந்தாள்.
இருவரும்,

அடனவரும் இருக்கும் இெத்டத

டநருங்கவும்,

அங்கு

ஆஷிக்,”என்ன

அங்கிள்

இன்டனக்கு அடிக்கடி மீ ட் பண்தறாம் தபால” என்று சுதரஷிெம் தகட்டுக் டகாண்டு இருந்தான்.

“அெ ஆமாப்பா. நீ எங்தக இங்தக?. திரும்பவும் எங்களுக்கு அதிர்ச்சியாதான் இருக்கு. ஒரு டபரிய
பணக்காரன் இப்படி தபருந்து நிடலயத்திற்கா அப்படின்னு”

“எனக்காக வரடல அங்கிள். டசகரட்டிரிதயாெ அம்மா ஊரில் இருந்து வர்றாங்க. டரண்டு தபரும்
கார்ல

வந்துட்டு

இருக்கும்தபாதுதான்

டசான்னாரு.

அதான்

அவதராெதவ

வந்துட்தென்.

அவடரயும் அவங்க அம்மாடவயும் இப்தபாதுதான் ஒரு, கால் ொக்ஸில அனுப்பிட்டு வர்தறன்”
“நீ உண்டமயிதலதய நல்ல டபயன் தம்பி” என்று டஜயா டசால்ல,
"ஹீ ஹீ" என்று சிரித்தான்.
அவடனப் பார்த்து அதிர்ந்தக் தகஷவ்,”ஹாய்” என்று டசால்ல,
161

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஓடி வந்தது மாதிரி இருக்கு” என்றான் ஆஷிக்.
“இல்டல, டரண்டு தபரும், ஒரு சின்ன தபாட்டி வச்தசாம்”
“டரண்டு தபரும்னா” என்று அவன் சுந்தரிடயப் பார்த்துக்டகாண்தெ தகட்க,
“நானும் சுகன்யாவும்”
“அவங்க அப்படி ஓடி வந்தது மாதிரி டதரியடலதய”
“இப்தபா உங்களுக்கு என்ன டசால்லணும்?” என்றாள் சுகன்யா.
“தஹ சுகன்யா. என்ன தபச்சு இது” பூ கண்டிக்க, அடனவருக்கும் தர்மசங்கெமாக இருந்தது.
“வாங்கம்மா தபாகலாம்”
“மன்னிச்சிதகாங்க தம்பி” டசந்தில் டசால்ல,
“பரவாயில்டல அங்கிள்.”
“அப்தபா நாங்க வர்தறாம் தம்பி”
“சரிங்க. நானும் கிைம்புதறன். நாடைக்கு நிடறய தவடல இருக்கு“
“சரிங்க

தம்பி”

என்று

டசால்லிவிட்டு,

அடனவரும்

கிைம்பினர்.

டசந்தில்

டபரியவர்கடை

எல்லாம் அடழத்துச் டசல்ல, இைவட்ெங்கடை சுதரஷ் அடழத்துக்டகாண்டு டசன்றார்.
பாருவும்,

அச்சுவும்

சலசலத்துக்டகாண்தெ

எண்ணங்கைில் மூழ்கி இருந்தனர்.

வர,

சுகன்யாவும்

தகஷவ்வும்,

அவரவர்

சடமயல் சினிமா, என்று தபச்சு ஓடியதால், பாருவுக்கும் அச்சுவுக்கும், இவர்கள் தபசாதது
டபரிய விஷயாமாகத் டதரியவில்டல. முதலில் அச்சுவின் விடுதியில் இறக்கி விட்ெவர்கள்,
அடுத்து தகஷவ்வின் இருப்பிெத்தற்கு மிக அருகில் இறக்கிவிட்ெனர்.
அதன்பின்,

கடைப்பில்

பாரு

உறங்கிவிெ,

சுகன்யா

அடமதியாக மனதில் பலவற்டற அலசியபடி வந்தாள்.

எந்தவித

டதாந்திரவும்

இல்லாமல்,

வட்டுக்கு

வந்ததும், பூ கட்ொயப்படுத்தி பாருடவயும், பப்புடவயும் சாப்பிெ டவக்க, அதன்பின்,
இருவரும், மறுநாள் அலுவலகம் டசல்ல தவண்டி, உறங்கச் டசன்றனர்.

பூ எதுதவா தபச வாடயத் திறக்க, சுதரஷும் டசந்திலும் தவண்ொம் என்று டசால்லிவிட்டு,
டபரியவர்கள்

சிறிது

வட்டுக்குச்

டசன்றனர்.

தநரம்

இருந்து

தபசியப்பின்பு,

டசந்திலும்,

புவனாவும்

அவர்கைின்
162

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அடறக்குள் டசன்ற சுகன்யாவிற்குத் தூக்கம் வருதவனா(?) என்று இருந்தது. திடிடரன்று தகஷவ்
அடழத்து,”எஸ்.எஸ். நாடைல இருந்து, நாதன வந்து உங்க டரண்டு தபடரயும் ஆபீஸுக்குக்
கூட்டிட்டு தபாயிட்டு. திரும்ப அடழச்சிட்டு வர்தறன்”
“இல்டல தவணாம்”
“சும்மா ஏதாவது டசால்லி, மறுத்துப் தபசாத. நிடலடம சரியில்டல”
“ஹம். ஆனா எதுக்கு என்டனத் ததடுறாங்க தகஷவ்?”
“டதரியடல”
“எனக்கும் எதுவுதம பிடிபெடல தகஷவ்”
“அதான் டசால்தறன். நாதன கூட்டிட்டுப் தபாதறன்.”
“அப்பா தகட்ொ என்ன டசால்றது?”
“அது நான் பார்த்துக்குதறன். நீ அங்க நெந்த எடதயும் அப்பாகிட்ெ டசால்லிறாத”
“கண்டிப்பா டசால்லமாட்தென்”
“சரி இப்தபா எடதயும் நிடனக்காம படுத்துத் தூங்கு”
“ஹம்.”
“நான் டவக்குதறன்”
“தஹ. நில்லு நில்லு. எனக்கு அந்த தபான் நம்பர் டகாடு”
“அது எதுக்கு இப்தபா?”
“சரி இரு. அந்த நம்பர் உயிதராெ இருக்கான்னு பார்த்துட்டு டசால்தறன்” என்று டசால்லி
டவத்தான்.
பின்

சிறிது

வினாடிகளுக்குப் பின் அடழத்தவன்,”நம்பர் தர்தறன் எழுதிக்தகா. ஆனா அது

உயிதராெ இல்டல”

“பரவாயில்டல. நான் ட்டர பண்ணி பார்க்குதறன்”
“90097*****”
“இது யாரா இருக்கும்னு நீ நிடனக்குற தகஷவ்?”
163

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“எனக்தக இன்டனக்குத்தான், இப்படி ஒரு தபான் வந்திருக்கு. எனக்கு எப்படி டதரியும்?”
“அப்படியா. எனக்கு நூறு சதவிகிதம் அது, அன்டனக்கு எங்கடைக் காப்பாத்துன ஆளுன்னு
டதரியும் தகஷவ்”

“சும்மா பயத்துல டசால்லாத எஸ்.எஸ்.”
“நான் பயத்துல டசால்லல தகஷவ்”
“சரி எப்படிதயா நம்மடை காப்பாத்திட்ொரு. அததாெ விட்டிறலாம்”
“பார்க்கலாம் தகஷவ்”
“நாடைக்குக் காடலல பார்க்கலாம் எஸ்.எஸ்.”
“சரி” என்று டசால்லி அடணத்தாள்.
அவன் டவத்ததும், அந்த எண்ணுக்கு அடழக்க, அது உயிரற்று இருந்தது. எத்தடன முடற
அடழத்தும்,

அது

எண்ணங்களுெனும்,

அப்படிதய

அப்படிதய

இருக்க,”மச்”

உறங்கிவிெ,

என்று

எரிச்சலுெனும்,

கதிரவனின்,”குட்

டநட்”

என்ற

பலவிதமான
அனுப்பியக்

குருந்தகவலும் சரி, ஆஷிக்கின் தராமான்டிக் குறுந்தகவல்களும் சரி அவடை எழுப்பவில்டல.

அசந்துத் தூங்கிக் டகாண்டிருந்தவடை ஆஷிக், பால்கனியின் வழியாக வந்து ரசித்துக் டகாண்டு
இருந்தடதயும் அவள் கவனிக்கதவ இல்டல.

மறுநாள் காடல, சத்யன்,”தநத்தத தகட்கணும்னு இருந்ததன். டெல்லிக்கு வர்ற அவசரத்துல
தகட்கடல. எதுக்கு தகஷவ் தபருந்து நிடலயத்துக்கு வந்தான்”

“நீ டசான்னியா அங்க தபாதறன்னு” என்று டபருஞ்தஜாதி மறுதகள்வி தகட்க,
“அதுக்காக?”
“எல்லாம் அப்படித்தான்”
“எனக்கு தவற ஒரு கால் வருது. நான் கான்டபரன்ஸ் முடிச்சிட்டுக் கூப்பிடுதறன்” என்று
டசால்லி துண்டித்தான்.

இங்கு எஸ்.எஸ்ன் வட்டில்,

தகஷ்வ்தவ அவர்கடை அடழத்துச் டசல்ல வந்தான்.
“என்னொ காடலயிதலதய வந்திருக்க?” சுதரஷ் தகட்க,
“இல்டலப்பா. டகாஞ்ச நாள் ஓவர்டெம் பார்க்கதவண்டி இருக்கு. புது ப்ராஜக்ட்”
164

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அதுக்கு?”
“அதான்

டரண்டு

நிடனக்குதறன்”

தபடரயும்,

நாதன

கூட்டிட்டுப்

தபாய்ட்டு

டகாண்டு

வந்து

விெலாம்னு

“அதுவும் சரிதான். ஆனா பப்பு வருவாைா என்ன?”
“நான் தபசிக்கிதறன் பா”
“என்னதவா நீயாச்சு அவைாச்சு. நான் கிைம்புதறன்” என்று டசால்லிக் கிைம்பினார்.
எஸ்.எஸ்ம் கிைம்பி வந்துவிெ, பாருவிெம் நன்றாகதவ சமாைித்து, மூவரும் டசன்றனர். அதத
சமாைிப்பு அச்சுவிெமும் நெந்தது.

அவர்கள் அலுவலகத்டத அடெந்தாலும், எஸ்.எஸ்.ன் மனது, காடலயில்

படித்த, ஆஷிக்

அனுப்பக் குறுந்தகவல்கைிதலதய சுற்றிக் டகாண்டு இருந்தது. அப்தபாது கதிர் எஸ்.எஸ்.க்கு
அடழத்தான்.

“டசால்லு கதிர்”
“கான்பிரன்ஸ் துவங்கிருச்சி பப்பு. எப்பவும் தபால உனக்கு டலவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணத்தான்
கூப்பிட்தென். ஸ்டகப்ல லாகின் பண்ணிக்தகா” என்றான். இது எப்தபாதுதம வழடம என்பதால்,
சுகன்யாவும், சிஸ்ெத்தில், ஸ்டகப்டப தட்டி, அதனுள் டசன்றாள்.

அவள், தகஷவ், அச்சு, பாரு மூவடரயும் அடழக்க, அவர்களும் இவைின் இருப்பிெத்திற்கு
வந்தனர்.

அவர்கள் தயாராக இருந்தச் சில மணித்துைிகைில், கதிர் வடிதயா

ஆரம்பமானது. முதலில், சீஃப்
டகஸ்ட்

அடனவடரயும்

தகமிராடவக் காட்டினான்.

காண்பிக்கதவண்டி,

அவர்கள்

புறம்

கதிரின்

நண்பன்

தசது,

அங்கு. அங்கு இருந்தது. ஆஷிக்!!
அடதப் பார்த்தக் தகஷவ்விற்கு மனம் ஒரு நிடலயில் இல்டல.
பாருவும்,

அச்சுவும்,”டஹ

ஆஷிக்.

தநத்டதக்கு

சாயங்காலம்

டசால்லதவ இல்டலதய” என்று சந்ததாஷத்தில் டசால்ல,

பார்க்கும்தபாது

கூெ

இவரு

அப்தபாது டமக்கில் யாதரா, சீஃப் டகஸ்ட்கைின் டபயடர வரிடசயாகச் டசால்லத்துவங்கினார்.
அதில்

ஆஷிக்கின்

முடற

வரும்தபாது,தகஷவ்வின்

மனம்

ஒருமுடற

நின்று

துடித்தது.

அவர்,”இைம் பிசிடனஸ்தமன். ஏ.எஸ் க்ரூப் ஆப் கம்டபன ீஸ் உரிடமயாைர். ஆஷிக் சத்யன்”
என்று டசால்லவும்,

165

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

தகஷவ் அதிர்ந்து நின்றான். எது எஸ்.எஸ்க்கு டதரியக்கூொது என்று நிடனத்தாதனா, அது
நெந்துவிட்ெது.

“WOW.ஆஷிக்தகாெ முழு டபயர். ஆஷிக் சத்யனா? டசால்லதவ இல்டல. டபயர் டசம ச்வட்ல”

அச்சு டசால்ல,

“ஆமா அச்சு. ஆஷிக் சத்யன். டராம்ப டராம்ப நல்லா இருக்கு. இதுனாலதான் ஏ.எஸ் க்ரூப் ஆப்
கம்டபனிஸா?” என்றாள் பாரு.

“ஏ.எஸ். எஸ்.எஸ். டராம்ப நல்லா டபாருந்துதுல பாரு. ஆஷிக் ஸ்வப்னா, சத்யன் சுகன்யா
இதுவும் நல்லா டபாருந்துதுல” என்று ஒரு ப்தைாவில் அச்சு டசால்லிவிெ,
“என்ன தபசுற அச்சு” என்று கடித்தான் தகஷவ்.
எஸ்.எஸ்.க்கு முதலில் எதுவுதம ததான்றவில்டல. ஆனால், அச்சு டபயர் டபாருத்தத்டதச்
டசால்லவும்தான்

அவளுக்கு

திடிடரன்று எழும்பி, ஓடினாள்!!

உடறக்கதவ

டசய்தது.

உணர்ந்ததும்

அதிர்ந்து

இருந்தவள்,

அவடைப் பின்டதாெர்ந்து தகஷவ்வும் ஓடினான்!!

காதல் – 14 :
“எனது இதயம்

என்னும் பூட்தெ
உனது காதல்,

என்னும் பநச சாவியால்

நீ திேக்க முயலும்பபாது,
எனது இதயம்

திேவாமல் பபாகுபமா!!”
சுகன்யா திடிடரன்று ஓெவும், பாருவுக்கும், அச்சுவுக்கும், அவளுக்கு என்ன ஆயிற்று என்று
புரியாமல், விழித்து, பின் அவர்களும் அவடை தநாக்கி ஓடினர்.
அலுவலகத்தில் ஒன்று இரண்டு தபதர இருந்ததால், யாரும் அவர்கடைக் கண்டு டகாள்ைதவ
இல்டல. அதுவும் ஒருவிதத்தில், அவர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருந்தது.

டசல்லும் வழியில் பாரு,”நீ ஏன் அச்சு, அவதராெ டபயடரயும், எஸ்.எஸ். டபயடரயும் தசர்த்து
வச்சி தபசுன?”

“டதரியாம ஒரு ப்தைால வந்துட்டு பாரு”
166

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஏற்கனதவ அவளுக்கு அவடரச் சுத்தமா பிடிக்காது”
“நான் இப்படி எல்லாம் அந்ததநரம் தயாசிக்கடல பாரு”
“வட்ல

அவளுக்கும்,

அவங்க

பண்ணிருக்காங்கன்னு டதரியும்ல”

அத்தானுக்கும்

நிச்சயதார்த்தம்

பண்ண

முடிவு

“எனக்கு ததாணடலடி. நான் என்ன பண்றது. எஸ்.எஸ். ஏ.எஸ்ன்னு வந்ததும், ெபக்குன்னு
டசால்லிட்தென்”

“ஒருதவடை அதுலதான் தகாபப்பட்டு தபாயிருப்பான்னு நிடனக்குதறன்”
“ஹய்தயா ஆமா பாரு. நீ டசால்றதும் சரிதான். சும்மாதவ நம்மடை கரிச்சி டகாட்டுவா. எங்தக
இங்க இருந்தா, நம்மடைத் திட்டிருதவாம்னு நிடனச்சு, ஓடிருப்பா”
“என்ன ஆச்தசா டதரியடல(?) வர வர இவ தபாக்தக சரியில்டல”
“ஆமா பாரு. நானும் கவனிச்சிட்தெதான் இருக்தகன்”
“ஆனா எதுக்கு டரஸ்ட் ரூம் தபாகாம, ஹர்டில் ரூம்க்கு தபாறா அச்சு?”
“அதுவும் டதரியடலதய!!”
“சாரி வா தபாய் பார்க்கலாம்” என்று தபசியபடிதய இருவரும், ஹர்டில் ரூடம அடெந்தனர்.
அங்கு எஸ்.எஸ் தகஷவ்விெம்,”எனக்கு என்னதவா, எதுதவா சரியில்டலன்னு படுது தகஷவ்”
“ஏன் அப்படி டசால்ற?” தகஷவ்விற்கு அவள், கண்டுபிடித்துவிட்ொதைா என்று பயம் எழுந்தது.
“நீ அந்த ஆஷிக் பத்தி என்ன நிடனக்குற?”
இப்படி ஒரு தகள்வி, எஸ்.எஸிெம் இருந்து, அதுவும் இவ்வைவு சீக்கிரத்தில் வரும், என்று
அவன்

நிடனக்கதவ

இல்டல.

அதிர்ந்த

உணர்ச்சிகடை

டவகுவாக

முயன்று

கட்டுப்படுத்திக்டகாண்டு,
“ஏன் தகட்குற எஸ்.எஸ்?” என்றான்.
“இல்டல, எனக்கு என்னதவா அவடரப் பார்த்தா, அவ்வைவு நல்லவரா டதரியடல”
“எனக்கு அப்படி ஒன்னும் டதரியடலதய. டராம்ப டராம்ப நல்ல மனுஷனாத்தான் டதரியுறாரு”
“எனக்கு மட்டும்தான் அப்படி ததாணுததா?”
167

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“இருக்கலாம்.

உனக்கு

முதல்ல

இருந்தத

அவடரப்

பிடிக்கடல.

அதான்

இப்படின்னு

நிடனக்குதறன்”
“இருக்கலாம்” என்று தயாசடனயில் ஆழ்ந்தாள்.
“இதுக்குத்தான் இப்படி அரக்கப் பறக்க ஓடி வந்தியா?”
“ஆமா. எனக்கு திடிர்ன்னு ததாணிட்டு. அங்க வச்சிக் தகட்ொ, பாருவும் அச்சுவும் ஏதாவது
டசால்வாங்க. அதான் ஓடிவந்ததன். எப்படியும் நீ வருவன்னு டதரியும்”
“ச்தச இவ்தைாதானா? நானும் தவற எதுதவா நிடனச்சிட்தென்”
“என்ன நிடனச்ச?”
என்ன நிடனத்தான் என்று எப்படி டசால்வான்,“உெம்பு சரியில்டலதயான்னு நிடனச்தசன்”
“ஓதஹா. ஹா. ஹா. அப்படின்னா நான் அங்தகதய டசால்லியிருக்கமாட்தெனா?”
“அதுவும் சரிதான். நீ இப்தபா இப்படி ஓடி வந்ததுக்கு மட்டும், பாருவும் அச்சுவும் எதுவும்
தகட்கமாட்ொங்கைா?”

“ஆமா. இல்டல. டஹய்தயா இப்தபா என்ன பண்றது? நான் இடத தயாசிக்கதவ இல்டலதய”
என்று எஸ்.எஸ். முழிக்க,

“நீ என்டனக்குத்தான், எடதயாவது தயாசிச்சு பண்ணிருக்க?” என்று தகட்டு முடிப்பதற்குள்,
இருவரும் வந்தனர்.
அவர்கடைக்

கண்ெவள்,

டஹய்தயா

இப்தபா

தகள்வி

தகட்தெ

டசால்லிச் சமாைிப்பது என்று டதரியாமல் தகஷவ்டவப் பார்த்தாள்.

டகால்வாளுகதை,

என்ன

“எதுக்கு எஸ்.எஸ். ஓடிவந்த?” பாரு துவங்க,
“அது ஒன்னும் இல்டல பாரு, அவ தபான டவள்ைிக்கிழடம, தபார்ட்ல எழுதி எக்ஸ்ப்டைன்
பண்ணுன ப்ராஜக்ட் தெட்ொடவ ஸ்நாப் எடுக்க வந்திருக்கா?”
“அதுக்கா, இப்படி ஓடி வந்தா?” என்பது தபால, இருவரும் நம்பாதப் பார்டவ பார்க்க,
“அதான் டசால்தறதன. இததா பாரு, இந்தா இருக்தக அந்த தெட்ொ” என்று சுவரில் மாட்டி
இருந்தக் கண்ணாடி தபார்டெக் காட்டினான்.
முழுதும்

நம்பவில்டல

வந்திருக்கலாம்ல” என்றனர்.

என்றாலும்,

இருவரும்,”அப்படியா.

சரி.

ஆனா

டசால்லிட்டு

168

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அதான் இப்தபா டசால்லிட்தெதன” என்று சுகன்யா டசால்லிவிட்டு,

தகஷவ்டவப்

பார்த்து

கண்கைால் நன்றி டசான்னாள்.
“ஆமா.

அதான்

பார்க்கதவண்ொமா?

டசால்லிட்ொதை.

பண்ணவிெமாட்ொன்”

டீம்

லீட்

வாங்க

வர்றதுக்கு

தபாதவாம்.

முன்னாடி

கதிர்

ப்ரசன்ட்

பார்க்கணும்.

வந்தா

பண்றடதப்
ஒன்னும்

“அதுவும் உண்டமதான்” என்று நால்வரும் நெந்தனர்.
நெக்குதபாது அச்சு,”தகஷவ், நானும் தநத்துல இருந்துப் பார்க்குதறன். எஸ்.எஸ்கிட்ெ தகள்வி
தகட்ொ, நீதான் பதில் டசால்ற? என்ன நெக்குது இங்தக!”

“நீ அவடைப் பார்த்துக் தகட்ொதான, அவ பதில் டசால்லுவா. ஆனா நீ என்டனப் பார்த்துல
தகட்குற”

“இல்டலதய! அவ உன்டனப் பார்த்துதான தகட்ொ” பாரு இடெயிெவும்,
“இந்த அதிபுத்திசாலிகடை டவத்து என்னதான் பண்றததா” என்று நிடனத்தவன்,”இப்தபா எதுக்கு

ததடவ இல்லாம, இந்தக் தகள்வி எல்லாம். கதிரவன் டசால்றடத தகட்கப் தபாதறாமா? இல்டல
இராணுவத்துல தசர்ந்து சண்டெ தபாெ தபாதறாமா?”

“சரி சரி டென்சன் ஆகாத தபபி. என் டசல்லம்ல” என்று அச்சு டகாஞ்சவும்,
“டஹய்தயா, இவ தநரம் டகட்ெ தநரத்துல எல்லாம் டகாஞ்சித் டதாடலக்குறாதை” என்று
நிடனத்தான். இருந்தும் சிரித்துக்டகாண்தெ,”இருங்க அச்சு தமெம், உங்களுக்கு இருக்கு” என
மனதில் கருவியபடி அவர்களுென் நெந்தான்.
இருப்பிெத்டத

அடெந்ததும்,

மீ ண்டும்

அடனவரும்,

வடிதயாவில்

கவனத்டதச்

டசலுத்த,

டகாஞ்ச தநரம் யாரும் எதுவும் தபசவில்டல. அடிக்கடி ஏ.எஸ்ஐ காட்டும்தபாது எல்லாம்,

அச்சுவும் பாருவும், குதுகலிக்க, சுகன்யாவிற்கு தகாபமும் எரிச்சலும் வந்தது என்றால், தகஷவ்
மனதில்,

அவன்

அச்சுவின்

கூடிக்டகாண்தெ இருந்தது.
தமடெயில்

தபசச்

டபயரில்,

டசல்லும்முன்,

உருவாக்கிக்டகாண்டு

கதிர்,

ஒருமுடற

இருந்தத்

அவனின்

காட்டியவாறு, அவனின் அவடைப் பார்த்துவிட்டுச் டசன்றான்.

தண்ெடன

முகத்டத

லிஸ்ட்

இவர்கைிெம்

ஆனால் அவதைா, அடத எல்லாம் கவனிக்கும் நிடலயில் இல்டலதய!!
கதிரவன் தபச தபச, அவன் கூறியடவகள் எல்லாம் மிகவும் பிரமிப்பாக இருந்தது. மருத்துவத்

துடறயில், எப்தபாது உறுப்புகள் மாற்று சிகிச்டச உருவாகியததா, அன்றிலிருந்து டவரலாக
இருக்கும், மூடை மாற்று சிகிச்டச குறித்துதான், அவனது ப்ரசன்தெஷன் இருந்தது.

169

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவன்

நுணுக்கமாக

டசால்லிய

அடனத்தும்,

அங்கு

இருந்தவர்களுக்கும்,

இங்கு

பார்த்துக்டகாண்டிருந்தவர்களுக்கும், வியப்டபதய தருவித்தன.
“டசம ல மச்சி. சூப்பர் பின்னிட்ொரு. இப்தபாதான் டதரியுது, ஏன் இவரு வட்டுக்குக்

கூெ வராம,
ரிசர்ச் டவார்க் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு”

“ஆமா பாரு. டசம டசம.” அச்சு ஒத்து ஊதவும், இப்தபாது தகஷவ்விற்குக் தகாபம் டபருத்தது.
“உங்க டரண்டு தபருக்கும் தவற தவடலதய இல்டலயா” என்று கடித்தான்.
“உனக்கு ஏன் தகஷவ், மூக்கு சிவக்குது?” அச்சு வினவ,
“அறிவாைிகடைப் பார்த்தா வர்ற டபாறாடம அச்சு” என்ற பாருவின் பதிடலக் தகட்ெதும்,
அச்சுதவாடு தசர்த்து சுகன்யாவும் கலகலடவன்று சிரித்தாள்.
மூவரும்

இப்தபாது

தசர்ந்துக்டகாள்ை,

அடனவடரயும் முடறத்தான்.

தகஷவ்,”என்ன

நெக்குது

இங்தக?”

என்று

தகட்டு,

“ஹா. ஹா. துடரக்கு தராசத்டதப் பாரு”
“அச்சு!!”
“அச்சு பார்த்துடி. டகாஞ்சம் விட்ொ உன்டனக் கடிச்சிருவான் தபால” பாரு மீ ண்டும் அவடனப்
தபாட்டுத் தள்ைினாள்.

“பாரு உனக்கு எப்படி இவ்தைா அறிவு வந்திச்சி?”
“ஏன், என் அறிவுக்கு என்ன குடறச்சலாம்?”
“எஸ்.எஸ். பாதரன். இந்தப்புள்ைகுள்தையும் எதுதவா இருந்திருக்கு. பாரு ஒரு ஆச்சரியகுறி?”
என்று அவன் டசால்லவும்,

“தஹ என்ன, பாருடவ நக்கல் பண்றியா?” அவளுக்குக் டகாடி பிடித்துக்டகாண்டு வந்தாள் அச்சு.
“அடிதய அச்சு. இருடி உனக்கு இருக்கு” என்று எண்ணியவன், டவைிதய, எதுதவா சமாைிக்க
எண்ணி வாடயத் திறக்க, அப்தபாது சந்தர் வந்தான்.

“என்னங்கொ காலங்காத்தாதலதய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க தபால?”
“ஆமாொ எருடமங்க எல்லாம், ஒன்னு தசர்ந்துட்ொங்க” தகஷவ் டநாந்துக்டகாள்ை
“ஹா ஹா” என்று சிரித்தான். அவதனாடு தசர்ந்து மற்றவர்களும் சிரித்தனர்.
170

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அப்படி

எல்லாம்

ஒன்னும்

கலாய்ங்க அப்படின்னு

இல்டல

வலிய வந்து

நிடறதவத்திட்டு இருக்தகாம்”

சந்தர்.

எல்லாம்

மாட்டுனான்.

இவன்தான்

அதான்

எலி

நாங்களும்,

சிக்கிருச்சி,

நீங்க

அவன் ஆடசடய

பாருவின் நீைமான, உரிடமயான தபச்டசக் தகட்ெதும், சந்தர்க்கு ஒரு நிமிெம், என்ன டசால்வது

என்தற டதரியவில்டல. அவன் அப்படிதய நிற்க, தகஷவ் எழும்பி, அவனின் அருதக டசன்று
அவனுக்கு மட்டும் தகட்கும் விதத்தில்,,”என்னொ டராமான்ஸா” என்றான்.

“தச. தச. அப்படி எல்லாம் இல்ல மச்சான்." என்று டசான்னவன், பின்,”ஹான் என்ன மச்சான்.
உனக்கு எப்படி?” என்று முழிக்க,
“ஆல் டிடெல்ஸ் ஐ தநா மச்சி”
“ஹா. ஹா. உன்கிட்ெ இருந்துத் தப்ப முடியுமா?”
“ஹீ. ஹீ. ஆனா இது நல்லதுக்கு இல்டல சந்தர். உனக்தக டதரியும்னு நிடனக்குதறன். வணா

ஆடசடய வைர்த்துகாத”

“புரியுது மச்சி. நான் டபருசா எதுவும் நிடனக்கடல. உங்கடை எனக்கு ஒரு வருஷமாதான்

டதரியும். ஆனா நீங்க அப்படி இல்டல. நீயும் சுகன்யாவும் ஒன்னு டசால்றீங்கன்னா, அதுல

கண்டிப்பா, ஏதாவது இருக்கும். உங்கக் கூட்ெத்துல நானும் இருக்கணும்னு நிடனக்குதறன்
அவ்தைாதான். மித்தபடி டபருசா எதுவும் இல்டல.”

“வாவ் சூப்பர் சந்தர். நீ எப்பவுதம எங்ககூெ இருக்கலாம். ஆனா அது நண்பனா. வருங்காலத்துல
எப்படி இருப்தபாம்னு டதரியல. ஆனா இப்தபாடதக்கு இவ்தைா தபாதும்”
“கண்டிப்பா எப்பவுதம ஒரு நண்பனா இருப்தபன் தகஷவ்”
“நன்றி மச்சி” என்று முடிக்கும்தபாது,
“வாவ் கதிர்” என்று கத்தினாள் எஸ்.எஸ்.
அவள் கத்தியதும், சுற்றி இருந்த அடனவரும் அவர்கடைப் பார்க்கத் துவங்கினார். தகஷவ்,
அடனவரிெமும்,”ஒன்னும் இல்டல” என்று சமாைித்துவிட்டு, வடிதயாடவப்

பார்க்க,

அதில், கதிரின் ரிஷர்ச் டவார்க்கிற்கு, டபருத்தக் டகத்தட்ெகள் கிடெத்துக் டகாண்டு இருந்தது.
அடதப்பார்த்த இவர்களுக்கும் சந்ததாசம் டதாற்றிக்டகாண்ெது.
இடெயில்

எஸ்.எஸ்.ன்

அடலப்தபசி

ொர்ச்சர் என்று மின்னியது.

சிணுங்க,”யார்ொ

அது?”

என்று

அவள்

பார்த்ததபாது,

171

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அடதப்

பார்த்ததும்,

இருக்குற

என்ன

டகாழுப்டபப்

இதுகதைாெ

தவணும்

பாரு,

தகள்விகடைச்

என்று

இப்தபா

இவனுக்கு,

நிடனத்தவள்,

சமாைிக்கதவண்டும்

என்று டசால்லி அவ்விெத்டதவிட்டு நகர்ந்தாள்.

அங்க

இப்தபாது

இருந்துட்டும்,

இவனுக்கு

எடுக்கவில்டல

என்று எண்ணி,”தபான்

தபசிட்டு

என்றால்,

வர்தறன்”

“என்ன தவணும் உனக்கு? அதான் அன்டனக்தக தவறு யாதராெ நம்படரதயா தகட்டிதய. இப்தபா
எதுக்கு எனக்கு தபான் பண்ணுற?”

“ஹீ. ஹீ.” என்று சிரித்தவன்,”என்னதவா டதரியல சுந்தரி. உன்கிட்ெ இப்தபாதவ தபசணும். உன்
குரடலக் தகட்கணும்னு ததாணுச்சி. அதான் உெதன தபான் பண்ணிட்தென்”
“எல்லாம் உனக்கு மட்டும் ததாணுனா தபாதுமா?”
“நியாயமா பார்த்தா உனக்கும் ததாணனும். ஆனா எங்க?” என்று டபருமூச்சுவிட்ொன்.
“எனக்கு எதுக்கு ததாணனும்?”
“பின்ன என் ராணிக்கு ததாணாம, தவற யாருக்தகாவா ததாணனும்?”
“என்ன மறுபடியும் மறுபடியும் இப்படி தபசுற?” என்று தபசிக்டகாண்தெ அவைது சிஸ்ட்ெத்திற்கு
வர,

அப்தபாதுதான்,

தசது

சீஃப்

டகஸ்ட்டின்

புறம்

திருப்பினான்.

தபசிக்டகாண்டிருந்தது டதரிய, மறுபடி அங்கிருந்து நழுவியவள்,

அதில்

ஆஷிக்

“இப்தபா எங்க இருக்க நீ?”
“எங்தகன்னு டசால்லட்ொ?”
“டசால்லு. அடதத்தான தகட்குதறன்?”
“டசான்னா நீ ஷாக் ஆகிடுவ.”
“பார்ப்தபாம் பார்ப்தபாம்.”
“டசால்லவா?”
“எரிச்சடலக் கிைப்பாம, டசால்லித் டதாடல.”
“ஹா. ஹா. எதுக்கு சுந்தரி இவ்தைா அவசரம்?”
“எரிச்சடலக் கிைப்பாதன்னு இப்தபாதான் டசான்தனன்.”
“சரி.

சரி. கூல் என் டெடிகுட்டி. நான் தவற எங்க இருக்கதபாதறன். உன் ஹார்ட்லதான்

இருக்தகன்”

172

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அெ கெவுதை.!!”
“ஏன் என்ன ஆச்சு? நான் ஒருத்ததன இங்க பொதபாடு படுதறன். இதுல எதுக்கு அவடரயும்
ொர்ச்சர் பண்ற?”

“நான் எங்க ொர்ச்சர் பண்தறன். நீதான் பண்ற?”
“தஹ.. நானா? லவ் பண்ற டபாண்ணுக்கிட்ெ தபசுனா, அது தப்பா. நான் என்ன மித்தவங்க மாதிரி
கிஸ் டகாடு. ஹக் டகாடுன்னா தகட்குதறன். சும்மாதான தபசிட்டு இருக்தகன்”
“அெப்பாவி!!” என்று அவள் வாடயப் பிைக்க,
“அெப்பாவி இல்டல டெடி. அது அெப்பாவதம!! பாரு என் நிடலடமடய. உனக்தக பாவமா
ததாணுது பார்த்தியா. நான் அவ்தைா நல்ல டபயனாக்கும்.”

“நம்பிட்தொம்.” என்று டசான்னவளுக்கு அவனின் இந்தப் தபச்சு எல்லாம், ஏற்கனதவ கடரந்து
இருந்த

மனடத,

இருப்பவன்,

டமல்ல

தன்டன

டமல்ல

டமாத்தமாகக்

விரும்புகிறான்.

தன்டனப்

கடரத்தது.

அவ்வைவு

பார்க்கதவண்டி,

டபரிய

யாரும்

இெத்தில்

டதரியாமல்

வருகிறான். இப்படி தபசி டதால்டலயும் டசய்கிறான். அங்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம்
நெந்துக்டகாண்டிருக்கும்தபாதும், அதனின் இடெதய தபசுகிறான்.

என்னதான், டதாெக்கம் சரியாக இல்டல என்றாலும், அவனின் அன்புதாதன இடத எல்லாம்
டசய்ய டவத்து இருக்கிறது என்று மனம் நிடனத்தது. கதிரின் நிடனவு வர,”டஹய்தயா” என்று
எண்ணியவள்.

“நான் டவக்குதறன்” என்றாள்.
“சுந்தரி இப்தபா என்ன ஆச்சு?” அவனின் குரலில், அத்தடன தநரம் இருந்த, துடிப்பு எல்லாம்
மடறந்து இருந்தது.
“இததா

பாரு.

நான்

ஏற்கனதவ

நெக்கணும்னு விரும்புதறன்”

டசால்லிட்தென்.

எனக்கு

கதிர்கூெத்தான்

கல்யாணம்

“திரும்ப திரும்ப அடததய டசால்லி, என் மனடச தநாகடிக்காத சுந்தரி.”
“உண்டமடய எத்தடன முடற தவணும்னாலும் டசால்லித்தான் ஆகணும்”
“என்டன டென்ஷன் ஆக்கிப் பார்க்குறதுல அப்படி என்ன உனக்கு சந்ததாஷம்?”
“நீ எதுக்கு டென்ஷன் ஆகணும்?” என்று அவள் தகட்ெதபாது, அங்கு,

173

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஹதலா ஆஷிக். திஸ் இஸ் நைின் நந்தன், அன்ட் திஸ் இஸ் டம பிரதர் டசழியன் தசத்தன்.
க்ைாட் டு மீ ட் யு” என்று அவனது அருகில் வந்து, நைின் நந்தன் டகக்டகாடுக்க,
“அப்புறம்

தபசுதறன்

டெடி”

என்று

அவர்கைிெம் தபசத் துவங்கினான்.

மனதம

இல்லாமல்

டசால்லிவிட்டு

தபாடன

டவத்து,

உெதன இருக்டகக்கு ஓடியவள், வடிதயாவில்

கவனம் டசலுத்த, அப்தபாது தசது மீ ண்டும்
ஆஷிக்கின் புறம் திருப்பி இருந்தான்.

அவன் நைின் நந்தனிெம் தபசிக்டகாண்டு இருந்தாலும், அவனின் கவனம் அதில் இல்டல

என்பது டதரிந்தது. அடத உணர்ந்தவளுக்கு, தபசும்தபாது, அவனின் குரலில் டதரிந்த மாற்றமும்,
அவடைக் டகால்லாமல் டகான்றது. ஆனால் கதிர்??

“ஏன் தனக்கு மட்டும் இப்படி எல்லாம் நெக்கிறது?” என்று டநாந்துக் டகாண்டு இருந்த தநரம்,

தகஷவ்,”தஹ அங்க பார்த்தீங்கைா. அது யாருன்னு டதரியுதா? N.N கம்டபனி உரிடமயாைர்கள்.
ஆஷிக் மாதிரி அவங்களும் டபரிய ஆட்கள்.”
“அப்படியா?” என்றாள் பாரு.
“நான் என்ன கடதயா டசால்லிட்டு இருக்தகன்”
“ஹா. ஹா. கடததான் டசால்லப்தபாறிதயான்னு நானும் நிடனச்சிட்தென்” என்று இப்தபாது
அச்சு அவனதுக் காடல வாரவும், சந்தர் சிரிக்கத் துவங்கினான்.
“என்ன எஸ்.எஸ். நீ மட்டும் சிரிக்காம இருக்க?” பாரு அவடைப் பிடித்து உலுக்கவும், என்ன
தபசுகிறார்கள் என்று டதரியாமதலதய, கட்ொயத்திற்காகச் சிரித்தாள்.
“எல்லாம்

தநரம்”

என்றவன்,”நமக்கு

இவங்கடை

உண்டமயிதலதய நாம லக்கின்னு டசால்லணும்”

மீ ட்

பண்ண

சான்ஸ்

கிடெச்ச

“யாடர டசால்ற தகஷவ்” என்ற சந்தரின் தகள்விக்கு,
“நைின் நந்தன்”
“ஏன்?”
“ஏன்னா

அவங்களுக்கும்

சாதிச்சிருக்காங்க”

நம்ம

வயசுதான்.

ஆனா

நம்மடை

மாதிரி

இல்லாம

நிடறய

“அதுவும் உண்டமதான்” என்றான்.

174

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அப்தபாது கதிர்,”தஹ பார்த்தீங்ககைா? டஹௌ இஸ் இட்? எனக்கு டராம்ப டராம்ப சந்ததாஷமா
இருக்கு.”
“எங்களுக்கும் அதத கதிர்” என்றான் தகஷவ்.
“ஆமாம்ொ.

ஒரு

நிமிஷம்

இருங்க.

என்டனக்

கூப்பிடுறாங்க”

என்று

டசால்லிவிட்டுச்

டசன்றவன், மீ ண்டும் உதயமானது தமடெயில், அதுவும் ஆஷிக் மற்றும் நைினுென்.

அடதப் பார்த்த தகஷவ்விற்கும், சுகன்யாவிற்கும்,”அதெய் என்னங்கொ நெக்குது இங்க? எவன்
எவன் எல்லாம் ஒன்னா நிக்கக்கூொதுன்னு நிடனக்குதறாதமா, அவங்க எல்லாம் நிக்குறாங்க”
என்று இருந்தது.

டமக்கில், வைர்ந்து வரும், இைம் தடலமுடறக்கு மிக முக்கிய உதாரணமாக நிற்கும் இவர்கள்
மூவடரயும்

ஒதர

தமடெயில்

தருவதாக அடமகிறது.

பார்ப்பது,

பார்க்கும்

அடனவருக்குதம

மிக

மகிழ்ச்சிடயத்

மூவருக்கும் எங்கைது அன்பான வாழ்த்துக்கடைத் டதரிவிக்கிதறாம். அததாடு தசர்த்து, மூடை
மாற்று சிகிச்டசக் குறித்துப் பலவற்டற அலசி ஆராய்ந்து, அடனத்து மருத்துவர்களுக்கும், பல
நுணுக்கமான விஷயங்கடை, அள்ைி வழங்கிய கதிரவனுக்கு, ஆஷிக் சத்யன், மற்றும் நைின்
நந்தன் இருவரும், இந்த மெடல அணிவிக்குமாறு தகட்டுக் டகாள்கிதறாம், என்று அறிவிக்க,
இருவரும்

அவனுக்குத்

ததாழடமயுென்

வழங்க,

கதிரும்

அதத

ததாழடமயுென்

வாங்கிக்டகாண்ொன்.
அறிவிப்பவர்,”இவர்கள் மூவருக்கும் டபரிய ஒரு ஒற்றுடம இருக்கிறது. அது என்னடவன்றால்,
மூவரும்

தமிழ்நாட்டின்

கரதகாஷத்டத
துவங்கியது.
தமடெயில்

ஒதர

எழுப்பியது.

இருந்து

பகுதிடயச்

இன்னும்

இறங்கிய

சில

தசர்ந்தவர்கள்.”
பல

எனவும்,

தபச்சுகளுக்குப்பின்,

கதிர்.”டசல்லங்கைா

அவ்தைாதான்.

அரங்கதம

அரங்கம்

நான்

டபருத்தக்
கடலயத்

சந்ததாஷத்டதக்

டகாண்ொெப் தபாதறன். யூ டூ பி தஹப்பி. நாடைக்கு இல்டலன்னா புதன் கிழடம பார்க்கலாம்”
என்றான்.

“தஹ. மச்சான். சீக்கிரம் வாொ.” என்று தகஷவ் டசால்ல, வடிதயா

அததாடு முடிந்தது. அவர்கள்
அடனவரும், கடலயத் துவங்கிய தபாது, அவர்கைின் அருகில் வந்து நின்றார், அவர்கைின் டீம்
லீட்.

“என்ன நெக்குது இங்தக?. நானும் வந்த தநரத்துல இருந்துப் பார்த்துட்டு இருக்தகன். இதுவடர

சுகன்யா சிஸ்ெத்துக்குப் பக்கத்துதலதய இருந்து அரட்டெ அடிச்சிட்டு இருக்கீ ங்க. வாட் இஸ்
திஸ்” என்று வள் வள் என்று குடரக்கத் துவங்கினார்.

ஐந்து தபரும்,”இந்தக் டகாசுத் டதால்டல தாங்கடலொ” என்ற ரீதியில் அவடரப் பார்க்க,
175

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்ன

முழிக்குறீங்க?

நான்

இந்த

வாரம்

முடிக்கச்

டசான்ன

ப்ராஜக்ட்டெ.

இன்டனக்தக

முடிச்சிட்டுத்தான், நீங்க வட்டுக்குப்

தபாகணும். நீங்க சாப்பிடுவங்கதைா,

மாட்டீங்கதைா. அது

எல்லாம் எனக்குத் டதரியாது. பட் ஐ நீட் இட் டுதெ” என்று தசவல் டகாக்கரிப்பது தபால
டகாக்கரித்துவிட்டுச் டசன்றார்.

“இவருக்கு தவடலதய இல்டல” என்று எஸ்.எஸ். எரிச்சலில் முனுமுனுக்க,
“விடு எஸ்.எஸ். பார்த்துக்கலாம்” என்றான் தகஷவ்.
“எப்படி முடியும்னு நிடனக்குற தகஷூ”
“பண்ணலாம் அச்சு”
“முடியாதுன்னு ததாணுது” பாருவும் டசால்ல,
“ட்டர பண்ணுதவாம் பாரு. இல்டலன்னா அதுக்கும் ஏதாவது டசால்லுவாரு”
“அதுவும் சரிதான்” என்று அடனவரும் தவடலடயப் பார்க்கத் துவங்கினர்.
இவர்கள் தவடலயில், தங்கைது கவனத்டதச் டசலுத்த, ப்ரணத்
ீ வகுப்படறயில், ஆசிரியரின்
தாலாட்டிற்கு ஏற்ப, நன்றாகக் குறட்டெவிட்டுத் தூங்கிக் டகாண்டு இருந்தான்.

அடத கவனித்த டவண்பாவிற்கு, அவனின் தடலயில் டரண்டு தபாடு தபாட்டு, அவடன எழுப்ப

தவண்டும் என்று ஆவல் பிறந்தது. ஆனால் இவள் ஒரு மூடலயில் இருக்க, அவன் அவளுக்கு
எதிர்புறம் இருந்த மூடலயில் கிெந்தான்.

அவைின் ஆடச நிடறதவறாது என்று டதரியதவ, பாெம் நெத்திக் டகாண்டிருந்த ஆசிரியடர
அர்ச்சடன

டசய்துக்

டகாண்டிருந்தாள்.“தச.

இவருக்கு

கிைாஸ்ல

யாரு

யாரு

தூங்குறாங்கன்னுகூெ பார்க்கமுடியடலயா!! இவடர எல்லாம் என்ன கணக்குல தசர்க்குறது?”

அவைின் அர்ச்சடனக்கு எல்லாம், இரண்டு தபரிெமும், எந்தவித பிரதிபலிப்பும் இல்லாமல்
தபாக,

ஒரு

அவனுக்கு

சின்ன

அருகில்

தபப்பரில்,

ப்ரணத்தின்

இருப்பவனுக்குக்

தடலயில்

டகாடுக்குபடி

அடித்து

கூரியர்

எழுப்பிவிடுமாறு,

சர்வஸ்

டசய்தாள்.

இடெயில், நெந்த எருடமகைின் சீற்றத்தினால், அதுவும் தடெப்பட்டுப் தபாயிற்று.

எழுதி,

ஆனால்

அதற்கிடெயில் வகுப்பும் முடிந்துவிெ, அப்தபாதுதான் ப்ரணத்
ீ டமதுவாக எழுந்தான்.
எழுந்ததும், டவண்பாவின் அடலப்தபசியில் இருந்து, அவடன தநாக்கி, சில பல விஷயங்கள்
பறந்தன.

“தெய் எருடம. அறிவில்ல. கிைாஸ்ல தூங்கிட்டு இருக்க?”
176

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

யார்ொ அது? என்று எடுத்துப் பார்த்தவனுக்கு, அது நச்டசலியிெம் இருந்து வந்திருப்படதப்
பார்த்து, அவடை முடறத்தான். அவளும் அவடன முடறக்க,“உனக்கு என்ன?. நான் என்னவும்
பண்ணுதவன்” என்று அனுப்பினான்.
“எனக்கு பிடிக்கடல”
“உனக்குப் பிடிக்கலன்னா. நீ எதுக்குப் பார்க்குற?”
“ஆமா இவரு டபரிய அடமரிக்க ஜனாதிபதி. இந்தியா வந்திருக்காரு. அதுனால பார்த்துட்டு
இருக்தகன்”

“அப்படிபட்ெ ஒருத்தர்கிட்ெதான் தபசிட்டு இருக்க”
“டநனப்புதான் டபாழப்ப டகடுக்கும்”
“அதததான் டசால்தறன். என்டனப் பத்தி தப்பா எடெதபாொத”
“சரியா எடெ தபாட்டுட்ொலும்”
“தபாடி. இப்தபா உனக்கு என்ன தவணும்?”
“நீ தூங்கக் கூொது.”
“நான் தூங்கக்கூொதுன்னா. நீ என்ன பண்ணுற. க்ைாஸ் கவனிக்காம நான் என்ன டசய்தறன்னு
கவனிச்சிட்டு இருக்க. டரண்டும் ஒன்னுதான்”
“தபாொ எருடம.”
“சரி சரி. உன்டன மன்னிச்சி விடுதறன். இங்க வந்து, என் டகடயயும் காடலயும் டகாஞ்சம்
அமுக்கி விடு. வலியா இருக்கு”

“ஓதஹா அப்படி தவற உனக்கு நிடனப்பு இருக்கா?”
“ஹதலா. அதுக்குத்தான் உன்டன என்கூெ அனுப்பி வச்சிருக்காங்க”
“ஹா. ஹா. காடமடி பண்ணாத”
“தபாடி”
“தபாொ குரங்கு” என்று இருவரும், இருவரின் மண்டெடயயும் டஹக்கில், மாறி மாறி தபாட்டு
உடெக்க,

இவர்கைின்

சண்டெக்கு,

இப்தபாடதக்கு

முற்றுபுள்ைி

டவக்கதவண்டி,

அடுத்த

ஆசாரியர் நுடழந்தார். இருவரும் மறுபடியும் ஒருவடர ஒருவர் முடறத்துக்டகாண்டு, அவன்
177

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

நித்திடரடயத்

டதாெர,

அவள்,

பாதி

வகுப்டபக்

கவனிப்பதிலும்,

பாதி

இவடன

கரித்துக்

டகாட்டுவதிலும் டதாெர்ந்தாள்.
ப்ரணத்தின்

தமக்டகதயா, அவளுக்கு வந்தக் அடழப்புகடை எல்லாம் கவனிக்கதவ இல்டல.

ஆனால் ஆஷிக் விொமல், அவளுக்கு அடழத்துக் டகாண்தெ இருந்தான். அவள் விலக விலக,
அவன் அவடை டவகுவாக டநருங்கிக்டகாண்தெ இருந்தான்.

என்னத்தான், அவன் பண்ணுவது எல்லாம், அவனுக்தக தவறு என்று டதரிந்தாலும், அவனுக்கு
அவடை

விெமுடியவில்டல.

அவள்

டசால்வதும்

நியாயம்தான்.

தனக்கு

வாக்கப்பட்ொல்,

அவைின் நிடலடம எப்படி இருக்கும்(?) என்ற கவடல இருக்கத்தான் டசய்தது. இருந்தாலும்,
அவள் இல்லாத உலகம், அப்படி நிடனப்படதக்கூெ அவனால் ஜீரணிக்கமுடியவில்டல.

அவடை இப்தபாதத பார்க்கதவண்டும் என்று ததான்றியது. ஆனால் அது சற்றும் முடியாத
சூழ்நிடலயில் இருக்க, அடமதியாக டபாறுடமடய, இழுத்துப் பிடித்துக் டகாண்டு இருந்தான்.
தகஷவ்விற்கும்

அடழத்துப்

பார்க்க,

அவனும்

எடுக்கதவ

இல்டல.

பின்னர்

அடழத்தத ஆகதவண்டும் என்ற நிடலயில், டபருஞ்தஜாதிக்கு அடழத்தான்.

யாருக்காவது

“என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீ ங்க? தபான் பண்ணுனா எடுக்கமாட்டீங்கைா?” என்றான்.
“ஹான் இப்பத்தான தபான் பண்ணுனான், உெதன எடுத்துட்தெதன!” அப்புறம் எதுக்கு இப்படி
டசால்றான், என்று நிடனத்தவர்,”என்ன சத்யா?” என்றார்.
“ஒன்னும் இல்டல”
“அப்புறம் எதுக்கு தபசுன?”
“ஏதாவது இருந்தா மட்டும்தான் தபசணுமா?”
“அப்படின்னு இல்டல.”
“சரி. உங்க டரண்ொவது டபயன் ஏன் தபாடன எடுக்கமாட்டுக்கான்.”
“அவன் எதுதவா புதுசா பண்றது மாதிரி டசால்ற?”
“ஹம்”
“நான் உன்கிட்ெ நிடறய தபசணும்”
“டதரியும் நீங்க எதுக்கு, என்ன தபசப்தபாறீங்கன்னு”
“உனக்குத் டதரியும்னு எனக்கும் டதரியும்”
178

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஹம்”
“வட்ல

வச்சி தபசலாம்”
“ஹம்.”
“எல்லாத்துக்கும் ஹம்”
“ஹம்”
“என்னதவா

பண்ணு.

ஆனா

நிடனச்சிட்டு இருந்ததன்”

இதுவடர

என்தனாெ

சத்யன்,

நல்லதுதான்

பண்ணுவான்னு

“ஹம்”
“சரி. வந்து தபசிக்கலாம்”
“சரி. அவடன ஒழுந்த ஆபீஸ் வடுன்னு

இருக்கச் டசால்லுங்க”
“ஏன்?”
“அதுவும் வந்துச் டசால்தறன்”
“எதுவுதம டசால்லக்கூொதுன்னு இருக்குறவன்கிட்ெ தகட்ொ இப்படித்தான்”
“ஹம்”
“சரி நான் டவக்குதறன். இல்டலனா உன் ஹம் தகட்தெ எனக்கு தடலவலி வந்திரும்”
“சரி”
“ஒரு விஷயம்”
“டசால்லுங்க.”
“எப்படி தபாச்சு டெல்லில.”
“நல்லா தபாச்சு. நைினும் வந்திருக்கான்”
“ஓ. அப்படியா. அவனும் உன்டன மாதிரி தான்.”
“என்டன மாதிரியா?”
“பிசிடனஸ்ல டசால்தறன்”
179

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஹம்”
“டவக்குதறன்” என்று டசால்லி டவத்தார். இவர்கள் இங்கு தபசிக்டகாண்டிருக்க, டபாருடைத்

டதாடலத்த ஜீவா, தபாடத மடெயர்கடைக் கவனிக்கும்படி டசன்றவனிெம், கர்ஜித்துக்டகாண்டு
இருந்தான்.

“அந்த டரண்டு எருடமகடையும் எங்கொ?”
“டதரியடல சார்”
“எங்க வச்சி கடெசில பார்த்த?”
“தபருந்து நிடலயத்துக்குப் பக்கத்துல”
“அதுக்கு அப்புறம்?”
“தபான்

பண்ணுனாங்க”

என்று

அவன்

அடழப்டப எடுக்கவில்டல என்று.

நடுங்கியபடி

டசான்னதிதலதய

டதரிந்தது,

அவன்

“அப்தபா ஏன் எடுக்கடல நீ?”தகாபத்தில் கத்த,
காரணத்டதச் டசான்னதும், பைாடரன்று விழுந்தது அடற.
“ராஸ்கல். எவ்தைா டதரியம் இருந்தா என்கிட்ெதய இப்படிச் டசால்லுவ” என்று டசால்லி
மீ ண்டும் உடதத்தான்.

“இனி உங்கடை மாதிரி சப்டபகடை எல்லாம் நம்பி ஒரு பிரதயாஜனமும் இல்டல. நாதன

பார்க்குதறன். அந்தச் சத்யனா, இல்டல நானான்னு. முதலில் அவடைப் பிடிக்கணும்!!” என்று
கத்திவிட்டுச்

டசன்றான்.

தமலதிகாரிடய.

அதற்கு

அவன்

நாடியது,

காவல்துடறயில்

இருக்கும்

ஒரு

ஆனால் சத்யனும், சுகன்யாவும், இடதப்பற்றி எல்லாம் கவடலக் டகாள்ைாமல், தங்கைது
தவடலகைில் மூழ்கி இருந்தனர். ஆனால் டபருஞ்தசாதி தகஷவ்விற்குப் தபசினார்,
“தகஷவ், இனிதம டகாஞ்சம் ஜாக்கிரடதயா இரு”
“கண்டிப்பா.”
“சுகன்யாடவயும் பாருடவயும், நீதான் பார்த்துக்கணும்”
“ஆமா”
180

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“டரண்டு தபடரயும் டவைிதய எங்தகயும் தனியா விொத.”
“சரி”
“இன்டனக்கு

சத்யதனாெ

முழுப்டபயர்

அவருக்குத் தூக்கி வாரிப்தபாட்ெது.

சுகன்யாவுக்குத்

டதரிஞ்சிட்டு”

அவன்

டசான்னதும்,

“என்ன டசால்ற?”
“ஆமா.” என்று டசால்லி, டமாத்த விஷயத்டதயும் விைக்கினான்.
“அப்தபா. அவ அவடனக் கண்டுபிடிக்கடலன்னு டசால்ற அப்படித்தாதன”
“டதரியல. ஆனா அவ அவடனக் கண்டுபிடிக்குற நாள் தூரத்துல இல்டல”
“ஏன்ொ அன்டனக்கு அந்தக் தகவ் ரிசாட்டுல அவடனப் பார்த்தப்தபாதவ பிடிச்சி, என்கிட்ெப்

தபச வச்சிருக்கலாம்ல. இல்டலன்னா அப்புறமாவது டசால்லிருக்கலாம்ல. நான் தபசிருப்தபதன”
“தபசிருந்தாலும் ஒன்னும் நெக்காது”
“பார்ப்தபாம். இனி என்ன நெக்கப்தபாகுதுன்தன டதரியல”
“அவன்கிட்ெ டசால்லாதீங்க. டராம்ப வருத்தப்படுவான்”
“என்டன

என்ன

இருக்கணும்னு

பண்ண

டசால்ற?

நிடனச்தசன்.

டரண்டு

ஆனா

தபரும்

இவன்,

கல்யாணம்

இப்படி

பண்ணிட்டு

இன்டனாருத்தனுக்கு

தபாறவடை” என்று, அவரால் அதற்குதமல் தபசமுடியவில்டல.

சந்ததாஷமா
நிச்சயமாகப்

”பார்க்கலாம். நான் இப்தபா டவக்குதறன். டகாஞ்சம் தவடல இருக்கு”
“சரிொ. பத்திரமா இரு” என்று டசால்லிவிட்டு அவர் டவக்க, தபானில் இருந்து கவனத்டத
விடுத்து, அருகில் இருந்தவர்கடைப் பார்த்த தகஷவ் அதிர்ந்தான். ஏடனனில், அங்கு அச்சு, பாரு,
எஸ்.எஸ். மூவரும் மடறந்து இருந்தனர். தநரத்டதப் பார்த்தவன், அது அவர்கள் எப்தபாதும் டீ
ப்தரக்கிற்கு, டவைிதய டசல்லும் தநரம் என்பது டதரிய, தமலும் அதிர்ந்தான்.!!
“இப்தபா எதுக்கு மூணு தபரும் டவைிதய தபானாங்க” என்று திட்டிக்டகாண்தெ, பெபெப்புென்
டவைிதய விடரந்தான்.

காதல் – 15:
“இதயம் இரண்டும்
181

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

ஒன்ோனப்பின்
நீ பவபே நான் பவபே
என்ோகுபமா!

நீ யும் எனதாய்

என்று மாேியப்பின்
நான் நீ

என்று பிரிக்க இயலுபமா!!”
தகஷவ்விற்குக் தகாபத்ததாடு தசர்ந்து எரிச்சலும் வந்தது. ஏன் இந்த எஸ்.எஸ், இப்படி எல்லாம்
பண்றா? நெக்குறது எல்லாம் டதரிஞ்சுமா இப்படி(?) என்று ததான்றியது. தநத்துதான் படிச்சு
படிச்சு

டசால்லிருக்தகன்,

அவசரமாக ஓடினான்.

இப்தபா

இப்படி

இருந்தா

எப்படி?

என்று

தகாபத்ததாடு,

அவசர

“எங்தக தபாற தகஷவ்” வழியில் சந்தர் தகட்க,
“இவங்க மூணு தபரும் டவைிதய தபாயிருக்காங்க மச்சி”
“டவைிதயதானொ தபாயிருக்காங்க. அதுக்கு ஏன் இப்படி ஓடுற?”
“மச்சி உனக்கு விஷயம் எதுவும் டதரியாது.”
“என்னொ விஷயம்?”
“தபசுறதுக்கு தநரம் இல்டல சந்தர்”
“ஏன்ொ. இங்க இருக்குற காஃபி கஃதபக்குத்தான தபாயிருக்காங்க. அதுக்கு ஏன் இப்படி அலறுற?”
“அது அப்படிதான்ொ. இப்தபா என்கிட்ெ, எதுவும் தகட்காத. டசால்லகூடிய நிடலடமல நானும்

இல்டல. அப்புறமா விலாவரியா டசால்தறன்” என்று அரக்கப் பறக்கச் டசால்லிவிட்டு ஓடினான்.
அருகில் இருக்கும், அவர்கள் எப்தபாதும் டசல்லும், காஃபி கஃதபக்குச் டசன்றவன், அங்கு இருந்த
அடனத்துத் திடசகைிலும் சுற்றி சுற்றி ததடினான். ஆனால் அவர்கள் அகப்பட்ொல்தாதன!!

எங்தக தபாச்சுங்க, என்று எரிச்சல் அடெந்தவனுக்கு, அப்தபாதுதான் டதாழில்நுட்பம் நிடறந்த
உலகில் இருக்கிதறாம் என்பதத புரிந்தது.

உெதன, எஸ்.எஸ். எண்டண அழுத்தினான். அவன் அடழப்பு டசன்றுக் டகாண்டிருந்ததத தவிர,
அவள் எடுத்தபாடு இல்டல.

தமலும் டகாதித்தவன், அச்சுவின் எண்ணிற்கு அடழத்தான். அதுவும் எடுக்கப்பெவில்டல. பின்
பாருவுக்கும் அடழக்க, அதுவுதம விம்மி விம்மி அழுதுவிட்டு, பின் அெங்கியது.

182

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

தச!! என்று எரிச்சலில் கத்தியபடிதய, அருகில் அவர்கள் டசல்லும், பிற இெங்களுக்குச் டசல்லத்
துவங்கினான். தபாகும்தபாது முதல் அடழத்த வரிடசயிதலதய, மீ ண்டும் டதாெர்ந்தான்.
எஸ்.எஸ்.ன் அடழப்பு, திரும்பவும், முன்பு தபாலதவ சதி டசய்தது. அச்சுவிற்கு அடழக்க,
அதுவும் அப்படிதய, உயிடர விெத் துடித்துக் டகாண்டிருந்தது.

“அச்சு நீயாவது எடு” என்று அவசரத்துென், மனதில் நிடனத்தபடிதய இருந்தான்.
அடழப்பு உயிர் விெத் துடிக்கும் தநரத்தில், அச்சு எடுத்து உற்சாகமாக,”தஹ தகஷூ. எங்க
இருக்க? வந்துட்டியா? சீக்கிரம் வா. உனக்காக சுெ சுெ மசாலா தபாண்ொவும், ஜிஞ்சர் டீயும்

வாங்கி வச்சிருக்தகாம். மடழ வர்றது மாதிரி இருக்குற க்டைதமட்டுக்கு, இது எவ்தைா சூப்பரா
இருக்கு டதரியுமா?” என்று தகட்க,

இவனின் உணர்வுகடைச் டசால்லவும் தவண்டுதமா!!
“என்ன

பண்ணிட்டு

இருக்க

அச்சு?

உங்க

மூணு

தபருக்கும்,

டகாஞ்சம்

கூெ

டபாறுப்பு

இல்டலயா? டீம் லீட் அத்தடன முடற டசால்லிருக்காரு. தவடலடய முடிச்சிட்டுத்தான்

வட்டுக்குப்

தபாகணும்னு. சுத்தமா அறிவு இல்லாதது மாதிரி தபாயிருக்கீ ங்க.” என்று கத்தினான்.
இதுவடர, தகஷவ்விற்கு என்னதான் தகாபம் இருந்தாலும், அச்சுவிெம் மட்டும் எப்தபாதும்
நிதானமாகதவ தபசுவான். ஆனால் இன்று அவன், கத்தவும், அதிர்ந்தவள்,

“என்ன ஆச்சு தகஷூ. வயிர் டராம்ப பசிச்சிது, அதான். உன்கிட்ெ கூெ எழுதி தகட்தொதம. நீயும்
தடலடய ஆட்டுனிதய” என்று பாவமாக அழுது விடுபவள் தபால டசால்ல,

“தபான்ல தபசிட்டு இருக்கும்தபாது தகட்ொ. நான் எதுக்குத் தடலடய ஆட்டுதனன்னு டதரியுமா?
தபசி முடிக்குற வடரக்கும்கூெ டபாறுக்க முடியடலயா?” அவனின் குரலில் இருந்தக் கடுடம
மாறதவ இல்டல.

“தகஷூ.” என்று அவைது குரல், மிகவும் பாவமாகக் தகட்க,
“எங்க இருக்கீ ங்க இப்தபா”
“அது..

அது..

தகஷூ”

என்று

அவள்

டசால்லும்தபாது,

வந்துட்ொனா” என்று அச்சுவிெம் தகட்ொள்.

எஸ்.எஸ்.,”என்ன

அச்சு?

தகஷவ்

அதற்கு அவள் பதில் டசால்லாது தபாக, அவடைக் டகாஞ்சம் கவனித்த தபாதுதான், அவைின்
முகத்தில்

இருந்த

அழுடக

உணர்வு

டதரிந்தது,.

ஆனால்

பாருதவா,

எந்தக்

இல்லாமல், மசாலா வடெடய நன்றாக வாய்க்குள் தள்ைிக்டகாண்டு இருந்தாள்.

கவடலயும்

“என்ன ஆச்சு அச்சு?” எஸ்.எஸ். மீ ண்டும் தகட்க,
183

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அவள்

அதிர்ந்தும்,

பயந்தும்

இருக்கதவ,

எஸ்.எஸ்.

அவைிெம்

இருந்து

தபாடனப்

பிடுங்கி,”தகஷவ். வந்துட்டியா?” என்றாள்.
அவ்வைவுதான்,
“எஸ்.எஸ். நீ டகாஞ்ச நாைாதான் இப்படியா(?) இல்டல பிறந்ததுல இருந்தத இப்படியா?”
“மூடைடய எங்தகயாவது கெனுக்கு டகாடுத்திருக்கியா?”
“டகாஞ்சம் கூெ உனக்கு பயம், பதட்ெம், சீரியஸ்னஸ் அப்படின்னு ஒன்னும் கிடெயாதா?”
“உனக்கு

மறக்குற

டிசீஸ்

இருக்குதான்.

நெந்தடதக்கூெவா மறந்திருவ?”
“தநத்து

டவைிய

உன்டன

ஒருத்தன்,

அதுக்குன்னு

பிடிச்சி

தநத்து

டகாடுப்தபன்னு

அப்படி

ஒரு

விஷயம்

டசான்னாதன?

நியாபகம்

இல்டலயா? அடதக்கூெ மறந்திட்டு, இப்படி டவைிதய சுத்திட்டு இருக்க. பசிச்சா என்கிட்ெ
டசால்லிருக்கலாம்ல. ஆன்டலன்ல ஆர்ெர் பண்ணி தந்திருப்தபன்ல.”
“உன்டன எல்லாம் கட்டிட்டு எவன் கஷ்ட்ெப்பெதபாறாதனா”
“கதிதரா, எவதனா”
“டகாஞ்சம்கூெ

மூடை

இல்லாம

சுத்துனா

எப்படி.?”

டகாடுக்காமல் டபாரிந்துத் தள்ைினான்.

என்று

அவளுக்குப்

தபச

வாய்ப்புக்

அவன் தகட்ெப்பின்புதான், அவளுக்கு முந்டதய நாள் விஷயங்கள் உடறக்கதவ,”சாரி சாரி
தகஷவ். டராம்ப பசிச்சதுனால வந்துட்தொம்”

“நீ எந்தவித எக்ஸ்கியூஸ்ம் டசால்லதவண்ொம். என்கிட்ெ எதுக்கு டசால்ற(?). நீயாச்சு எவதனா
வாச்சு. எனக்கு என்ன? நீ எப்படி தபானா எனக்கு என்ன(?) அப்படின்னு எனக்குப் தபாகத்

டதரியாதா? என் அச்சுவும் இதுல இருக்கா. உனக்கு பலர் இருக்கலாம். ஆனா அவளுக்கு நான்
மட்டும்தான்

இருக்தகன்.

ப்ைஸ்

அவடை

இந்த

மாதிரி

இதுல

எல்லாம்

இழுத்துவிொத.

டபாண்ணா லட்சணமா இருக்குறவடையும் மாத்திறாத.” என்று என்ன தபசுகிதறாம் என்தற
டதரியாமல், அவன் பாட்டுக்குப் தபசிக்டகாண்தெ இருந்தான்.

அவன் தபச தபச அவளுக்குத் தான் டசய்தத் தவறு புரிய,”சாரி தகஷவ். டவரி டவரி சாரி” என்று
டகஞ்சத் துவங்கினாள்.

“இப்தபா எங்தக இருக்கீ ங்க?”
“உனக்கு டமதசஜ் அனுப்புதனாதம”
184

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நான் பார்க்கடல டசால்லு”
“****”
“சரி

வர்தறன். ஆனா இதுக்கு அப்புறம் எங்தகயும் தபாகாத. அங்க யாராவது உங்கடைப்

பார்த்துட்தெ இருக்குறது மாதிரி இருக்காங்கைா?”
சுற்றும் முற்றும் பார்த்தவள்,”இல்டல” என்றாள்.
“சரி.

எங்தகயும்

டவைிதய

தபாகாதீங்க.

நாதன

வர்தறன்”

என்று

டசான்னவன்,

மின்தூக்கிடய இயக்கி, டமனஸ் மூன்று தைத்திற்குச் டசன்று, காடர இயக்கினான்.

உெதன

அங்கு டசன்று, அவர்கடைக் கண்ெப்பின்புதான், அவனுக்கு டகாஞ்சம் ஜீவதன வந்தது தபால

இருந்தது. எதுவும் தபசாமல், ஒருமுடற அங்கு முழுதும் கண்கடைச் சுழல விட்டுவிட்டு, பின்
காடர தநாக்கி நெக்க, மூவரும் பின்டதாெர்ந்தனர். ஆனால் அங்கு இருந்தவர்கைில் ஒருவன்,

சுகன்யாடவக் கண்ெதும், இது அந்தக் குடிகாரன் டசான்னது தபாலதவ இருக்குதத! என்று
நிடனத்து மண்டெடயக் குடெந்தபடி இருந்தான்.

எதற்கும் இருக்கட்டும் என்று எழுந்தவன், தகஷவ்வின் பின்னால் அவர்களுக்குத் டதரியாமல்
அவனும் டதாெர்ந்தான்.

“தகஷூ” என்று அச்சு அடழக்க,
அவனின் முகம் பாடறயாக இருந்தது.
“தகஷவ். அச்சு தமல எந்தத் தப்பும் இல்டல” என்று சுகன்யாவும் அவளுக்குச் சிபாரிசு டசய்தாள்.
ஆனால் அவன் திரும்பதவ இல்டல.
அப்தபாதுதான் பாரு,”எதுக்கு தகஷவ் தகாபமா இருக்க? அதுதான் உனக்கு மசாலா வடெ வாங்கி

வச்சிருந்ததாதம. நீதான் சாப்ொம வந்துட்ெ” என்று அதிதமதாவியாகச் டசால்ல, தகஷவ்விற்கு
அழுவதா(?) சிரிப்பதா(?) என்று டதரியவில்டல.

“அடிதயய் பாரு. சும்மா இரு” எஸ்.எஸ் அவடை அெக்கமுயன்றாள்.
அதற்குள் கார் நிறுத்திய இெம் வந்துவிெ, மூவரும் ஏறினர். அவர்கள் ஏறினதும் தகஷவ்
வண்டிடயச் சீறிப் பாய டவத்தான்.
பின்னால்

டதாெர்ந்தவதனா,

அவனின்

தவகத்திற்கு

ஏற்ப,

அவர்களுக்குத்

இருக்கதவண்டி, நான்டகந்து வண்டிகள் தள்ைி பின் டதாெர்ந்தான்.

டதரியாமல்

185

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஏன் எஸ்.எஸ்.? அப்தபா அது இல்லன்னா, எதுக்கு அவன் தகாபத்துல இருக்கான். நீ ஏன் அச்சு
இப்படி முகத்டத வச்சிருக்க. பார்க்க சகிக்கடல”
“பாரு!!” எஸ்.எஸ். பற்கடைக் கடிக்க,
“என்னதவா பண்ணுங்க. எடதயுதம என்கிட்ெச் டசால்லாதீங்க.” என்று டசால்லிவிட்டு, காதில்
இயர்தபாடன மாட்டிக்டகாண்ொள். அதில் தபானின் ஒரு தபால்ெரில் இருந்தப் பாெல்கடை

ஓெவிட்டு, அது அவளுக்கு மிக மிக பிடித்தப் பாெல்கைாக இருக்கதவ, அடமதியாக அதில்
மூழ்கத் துவங்கினாள்.

“எஸ். எஸ். உன் தபான் எங்தக?”
“அது வந்து தகஷவ். ஆபீஸ்லதய வச்சிட்டு வந்துட்தென்”
“உனக்கு எல்லாம் எதுக்கு தபான்? தபசமா கெல்ல தூக்கி வசிரு”

“சாரி தகஷவ்” என்று டசால்ல, அதற்குப் பிறகு அவனும் தபசதவ இல்டல.
காரில் அடமதிதய நிலவ, எஸ்.எஸ். டகாஞ்சம் டகாஞ்சமாக இரண்டு மூன்று நாட்கைாக

நெப்பவற்டற அலசத் துவங்கினாள், அவைது மனதில்,”டபாண்ணு மாதிரி நெந்துக்க மாட்டியா”
என்பதத நிடலத்து நின்றது.

அப்தபாது திடிடரன்று, டகாஞ்ச தநரத்துக்கு முன்னர், தகஷவ் டசான்னடவகளும் நிடனவு
வர,”தகஷவ் நீ என்ன டசான்ன?” என்று கத்தினாள்.
“நான் என்ன டசான்தனன்?”
“இல்டல கடெசில என்னதவா டசான்னிதய!”
“எனக்கு எதுவும் நியாபகம் இல்டல”
“தபா தகஷவ்.” என்றவள்,”நான் டபாண்ணு மாதிரி இல்லாம எப்படி இருக்தகன். நான் எப்படி

இருக்கணும்.? இப்படி இருந்தா என்ன?” என்று தயாசிக்கத் துவங்கினாள். அதற்குள் அலுவலகம்
வந்துவிெ, காடர நிறுத்திவிட்டு, நால்வரும் அலுவலகத்திற்கு உள்தை டசன்றனர்.

அவர்கள் இருக்டகடய அடெந்ததும், சந்தர்,”என்னொ வந்தாச்சா? இதுக்கு எதுக்குொ இப்படி
ஓடுன? நல்லாதான இருக்காங்க”

“விடு சந்தர்” என்று டசான்னவன், பின் யாரிெமும் தபசதவ இல்டல.

186

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அச்சுதான் அவடனப் பார்ப்பதும், பின் சிஸ்ெத்தில், கண்டண டவப்பதுமாக இருந்தாள். அவன்
அவடைக்

கவனித்தாலும்,

தபால இருந்தான்.

தகாபம்

இருந்துக்டகாண்தெ

இருந்ததால்,

அவன்

கவனிக்காதது

அப்தபாது சந்தர்,”எஸ்.எஸ். உனக்கு தபான் வந்துட்தெ இருந்துது. யாதரா ொர்ச்சர்ன்னு” என்று
டசால்ல

வரவும்,

பெபெத்தாள்.
இப்தபா,

இதுக்கு

பார்க்க,

அவதைா,

அவள்

எதுக்கு

அவசர

இப்படி

அவசரமாக,”ஓ

பெ

அப்படியா

பெக்குறா?

என்று

நான்

பார்த்துக்குதறன்”

புரியாமல்

பார்த்தவன்,

என

தகஷவ்,

அச்சுடவப் பார்க்க, அவர்கள் எதுதவா தயாசடனயில் இருப்பது தபாலத் டதரிந்தது. பாருடவப்
இயர்தபானில்

தகட்கும்

தவடலடய கவனித்துக் டகாண்டு இருந்தாள்.

பாட்டிற்கு

ஏற்ப,

அதில்

பாதி

லயித்தபடிதய

இவன்தான் எதுவும் புரியாமல், ஒரு வினாடி நின்றுவிட்டு, பின் அவனது இருப்பிெத்திற்குச்
டசன்றான்.

எஸ்.எஸ். மூவரும்

தன்டன கவனிக்கிறார்கைா?

என்று ஒருமுடற

பார்த்தவள்,

மூவரும்

கவனிக்கவில்டல என்று உர்ஜிதப்படுத்தியதும், டமல்ல,” என்டன படுத்தாத. இங்க ஏற்கனதவ
ஆயிரத்டதட்டு பிரச்சடன இருக்கு”என்று அனுப்பினாள்.

அவள் அனுப்பிய அடுத்த டநாடி,அவனிெம் இருந்து பதில் வந்தது.
“நான் ஆயிரத்தி ஒன்பதாவதா இருந்துட்டு தபாதறன்”
அவன்

உெதன

அனுப்பியதும்,

“என்ன

உனக்கு

தவடலதய

ததான்றியது.

பண்ணிட்தெ இருக்க?”

இவன்

தவடலதய

கிடெயாதா?

சும்மா

பார்க்கமாட்ொனா?

எப்பபாரு

என்று

அடுத்தவங்கடைத்

அவளுக்குத்

டதாந்திரவு

“தவடலக்கும் தபசுறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் கிெக்கு”
“உன்டன எல்லாம் திருத்ததவ முடியாது”
“ஏன் டகாஞ்சம் திருத்த ட்டர பண்ணதவண்டியதுதான?”
“எப்படி திருத்துறதாம்?”
“இடதயும் நாதன டசால்லிக் டகாடுக்கணுமா?”
“பின்ன நான் இதுக்குன்னு திரும்பவும் ஸ்கூலுக்கா தபாகணும்”?
187

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“இது எல்லாம் கூெ ஸ்கூல்ல டசால்லித்தாறான்கைா?”
“தஹய்!!!”
“என்ன?”
“”ஏன் உனக்கு, தவற ஆதை கிடெக்கடலயா?”
“கிடெக்கடலதய!! சரி அது எல்லாம் விடு. என்டன திருத்துறது பத்தி தயாசிச்சாச்சா?”
“நீ தபசிட்டு இருந்தா எப்படி எனக்கு தயாசடன வரும்?”
“அப்தபா நாதன ஐடியா டகாடுக்குதறன்”
“எப்படியும் உருப்பொத ஐடியாடவத்தான தருவ”
“இல்டலதய”
“என்ன இல்டலதய?”
“நல்ல ஐடியாத்தான் டகாடுப்தபன்”
“எங்க டசால்லு பார்ப்தபாம்”
“அதுவா. டசால்தற தகட்டுக்தகா.
யாருதம இல்லாத லிப்ட்ல.
நீயும் நானும்மட்டும் இருக்கும்தபாது.
என் பக்கத்துல.
டராம்ப டராம்பப் பக்கத்துல நீ டநருங்கி வந்து.
டராம்ப டராம்ப கிட்ெக்க டநருங்கி வந்து.
என்டனக் கட்டிப்பிடிச்சி,
என்தனாெ கன்னத்துல ஒரு கிஸ் டகாடுத்தா.” நான் உண்டமயாதவ திருந்திருதவன். என்று
அனுப்பியவன், டதாெர்ந்து,”ஆனா டரண்டு கண்டிஷன்” என்று அனுப்பினான்.

இடதப் படித்தவளுக்கு, டநஞ்சம் ஒருமுடற நின்று துடித்தது. எப்படி இப்படி(?). அவைது மூடை

தவகதவகமாகத், தான் கண்ெக் கனவில் டசன்று நிற்க, அப்தபாது எவதனா ஒருவன், என்று
நிடனத்த இெத்தில், இப்தபாது சத்யன் நின்றிருந்தான்.

188

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அதிலும், அவன் டசான்னவற்டற எல்லாம், அவள் அவைது மனக்கண்ணில் ஓட்டிப் பார்க்க,
உெல் சிலிர்த்தது. அவதனாடு டநருங்கி நின்று. “ஹப்பா” அவைால் நிடனக்கதவ முடியவில்டல.
அவள் டவட்கத்திலும், சிந்தடனகைிலும் மூழ்கி இருக்க,
அவதனா அனுப்பிக்டகாண்தெ இருந்தான்.
“என்ன ஆச்சு? டவட்கமா?”
“டஹய்தயா இந்தநரம் நான் பக்கத்துல இல்டலதய”
“இருந்திருந்தா? வாவ்.”
”டராம்ப டராம்ப அழகா இருக்குதம”
“இப்தபாதவ பார்க்கணும் தபால இருக்தக”
“வரவா?”
“ஆபீஸ்லதான் இருக்க?”
“நான் என் ஆபீஸ்லதான் இருக்தகன்”
“ஏன் டெடிகுட்டி. இப்படி என்டனக் டகால்ற?”
“தபபி”
“டெடி”
“ரிப்டை பண்ணு”
கற்படனகைில்
நிடனப்தப.

இருந்துக்

இவன்

கடலந்தவள்,”இம்டச.

எல்லாம்

உண்டமயிதலதய

டகாள்டையடிச்சி

முன்தனறுனானா?

இருக்கான்.

மட்டும்

அது

என்னதவா,

நல்லா டதரியுது”

அடுத்தக் குருந்தகவடலப் படித்தாள்.

இவனுக்கு

உடழச்சி

தவடலதய

எப்பபாரு

இது

மட்டும்தான்

முன்தனறுனானா?

என்று அவடனத்

இல்லாம

இல்டல

சும்மா

சுத்திட்டு

திட்டித்தீர்த்தவள்,

அவனின்

பின் “என்ன கண்டிஷன்?” என்று அனுப்பினாள்.
அதற்கு பதில் கிடெக்கும்முன், சிரிப்புெதன, அடுத்து அவன் அனுப்பியிருந்தவகடைப் படிக்கத்
துவங்கினாள்.

படித்தவள்,

அவன்

அனுப்பியடவகள்

எல்லாம்,

அவன்

தநரில்

தபசினால், எப்படி இருக்கும் என்று நிடனக்க, அவைது முகம் மீ ண்டும் சிவந்தது.

இருந்துப்

189

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“எருடம

எருடம.

எப்படி

படுத்துறான்?”

என்று அர்ச்சடனதயாடு,

ரசிக்கவும்

துவங்கினாள்.

அவளுக்கு இப்படி எல்லாம் நெப்பது இதுதவ முதல் தெடவ. இந்த மாதிரி திடிடரன்று ததான்றி,
அதிர டவப்பது, தவண்ொம் தவண்ொம் என்று டசான்னாலும் விொமல் டதாந்திரவு டசய்வது.
அவன் டசய்யும் அடனத்துதம, அவைது மனடதக் டகாள்டையடித்துச் டசன்றன.
“கண்டிஷன் டசால்லவா?”
“டசால்லு”
“அப்தபா உனக்கு நான் டசான்ன திருத்துற டெக்னிக்ல ஓ.தக தாதன?”
அவன் இப்படி தகட்ொல், என்ன டசய்வாள்? என்ன டசால்வாள்? இருந்தும் சமாைித்து,”நான்
எப்தபா ஓ.தக” டசான்தனன் என்றாள்.

“அதான் இப்தபா ஓ.தகன்னு அனுப்பிருக்கிதய”
“கெவுதை” என்று அனுப்பினாள்.
“சரி சரி. டவட்கப்பொத. நான் டசால்ற கண்டிஷடனக் தகளு”
“டசால்றியா இல்டலயா?”
“டவட்கத்டத மடறக்க, நீ தகாபத்டத ஆயுதமா எடுக்குறதும் நல்லா இருக்கு சுந்தரி. உம்மா”
“இப்தபா யாரு டவட்கப்பட்ொ?”
“எனக்குத் டதரியுதம”
“நான் ஒன்னும் டவட்கப்பெடல”
“டபாய்”
“இப்தபா டசால்ல தபாறியா இல்டலயா?”
“சரி.

சரி.

நீ

அங்க

டவட்கப்படு தபாதும்”

எல்லார்

முன்னாடியும்

டவட்கப்பொத.

எனக்கு

முன்னாடி

மாட்டும்

“நிடனப்டபப் பாரு”
“ஹா. ஹா. சரி நான் டசால்தறன்”
“ஹம்”

190

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அது வந்து. நான் தகட்ெது மாதிரி நீ தினமும் டகாடுக்கணும், அதாவது நான் திருந்துற
வடரக்கும். அப்புறம் டரண்ொவது, இது கிவ் அண்ட் தெக் பாலிசியா இருக்கணும்”
ஆஹ்.

என்று

வாடயப்

பார்த்துக்டகாண்டிருந்தாள்.

பின்,

பிைந்தவள்,

அவசர

அப்படிதய

அவசரமாக,”எனக்கு

கூப்பிடுறாரு. நான் தபாதறன்” என்று தட்டினாள்.

அவன்

தவடல

அனுப்பியடததய

இருக்கு.

டீம்

லீட்

“ஹா. ஹா. ஹா.. ஓடுறியா சுந்தரி. நீ எங்க தபானாலும் நான் விெமாட்தென்”
“நான் ஒன்னும் ஓெடல”
“ஹா. ஹா”
“இப்படிதய சிரிச்சிட்டு இருக்காத. அப்புறம் உன்டன லூசுன்னு டசால்லப்தபாறாங்க”. அனுப்பிய

பின்புதான், டஹய்தயா இப்படி வைர்ந்து இருப்பவடனப் பார்த்து, லூசுன்னு டசால்லிட்தொதம
என்று ததான்றியது. திட்ெப்தபாறான் என்று நிடனத்து, பயந்து இருக்க,

“டஹ. இதுவும் டராம்ப டராம்ப நல்லா இருக்தக. இதுவடர இப்படி என்டன யாரும் உரிடமயா

கூப்பிட்ெது, திட்டினது இல்டல. நீ டசால்லும்தபாது இன்னும் இன்னும் தகட்கணும் தபால
இருக்கு.

உன்

டகடயப்

பிடிச்சிட்தெ

இருக்கணும்

தபால

இருக்கு

டெடி.

எப்தபா

நம்ம

கல்யாணம் நெக்கும். உன்டன நான் எங்தகயுதம விெமாட்தென். எப்பவும் நீ என்கூெதான்
இருக்கணும். ஒரு அன்டனயா, ஒரு ததாழியா, மடனவியா என்டன எப்பவும், ஏன்ொ இப்படி
பண்ணுற,

அப்படி

டவக்கணும்.”

பண்ணுறன்னு

திட்டி,

டசல்லம்

டகாஞ்சி,

எல்லாத்டதயும்

டசய்ய

இடதப் படித்தவளுக்கு, கண்கைில் நீர் நிடறக்கத் துவங்கியது. இதற்கு என்ன பதில் அனுப்புவது

என்று டதரியாமல், விழித்தாள். அவன் இந்தநரம் எப்படி உணர்ந்து டசால்லியிருப்பான், என்று
நிடனக்க நிடனக்க, அவடன இப்தபாதத தநரில் பார்த்து, அவடனக் கட்டிப்பிடித்து, நான் நீ

நிடனக்குறது மாதிரி எல்லாம் இருப்தபன், அப்படின்னு டசால்லதவண்டும் தபாலத் ததான்றியது.
இருந்தும் சமாைித்து,”ஆடச ததாடச” என்றாள்.
“இதுகூெ நல்லா இருக்கு டெடி”
“ஹம்”
“இன்டனக்கு மீ ட் பண்ணலாமா சுந்தரி”
“எதுக்கு?”
“ஐ நீட் டு மீ ட் யூ. ஒதர ஒருதெடவ ப்ைஸ்”

191

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“இல்டல எனக்கு தவடல இருக்கு. நான் தகஷவ்கூெ வந்திருக்தகன். தலட்ொத்தான் வட்டுக்குப்

தபாதவன்”

மடறத்தாள்.

அவளுக்கும்

அவடன

உெதன

பார்க்கதவண்டும்

என்று

ஆடச

இருந்தாலும்,

“ப்ை ீஸ் தபபி”
“இல்டல முடியாது” அப்தபாது உண்டமயிதலதய டீம் லீட் அடழக்க, டசல்ல மனம் ஒட்டும்
சம்மதிக்கவில்டல.
தபசும்தபாது

இருந்தும்

எல்லாம்,

தநரம்

தவறு

வழியில்லாமல்

தபாவதத

டசன்றாள்.

டதரியவில்டல.

அவளுக்கு

அவதனாடு

அவதனாடு

தபசிக்டகாண்தெ

இருக்கதவண்டும் என்று இருந்தது. அவடனவிட்டு நீங்காமல், அவன் டசான்னது தபாலதவ,
அவதனாடு, அவன் ஆடசப்பட்ெது தபால எல்லாம் இருக்கதவண்டும் என்று மனம் துடித்தது.
ஆனால் இது எல்லாம் நெக்குமா? என்றுதான் அவளுக்கு பயம் ததான்றியது.
சத்யனுக்தகா,

அவடைப்

பார்க்கதவண்டும்

என்று

மனது

துடித்துக்டகாண்தெ

இருந்தது.

அவனால் டசல்ல முடியும்தான், ஆனால் அவளுக்கு மீ ண்டும் மீ ண்டும் டதாந்திரவாக இருக்கும்
என்று நிடனத்தான்[இவன் இதுவடர டதாந்திரவு பண்ணுனதத இல்டலயாம்!!].
சுகன்யா

காதலில்

தவகமாகச்

டகாண்ெவன்,

மூழ்கி

டசயல்பட்டுக்
அவற்டற

இருக்க,

இவடைப்

டகாண்டிருந்தான்.

பார்த்துப்

பின்டதாெர்ந்தவதனா,

தகஷவ்வின்

நம்பகமான ஒருவரிெம்

டகாடுத்து,

கார்

அது

எண்கடைக்

மிக

மிக

குறித்துக்

யாருடெயது(?)

என்பது

பற்றிய விபரங்கடை எல்லாம் தசகரிக்கத் துவங்கினான்.
அவனுக்கு முகம் எல்லாம், பல்லாக இருந்தது. பின்தன இருக்காதா, பணம் என்றால், பிணமும்
வாடயத் திறக்குதம!
இடவ

எதுவும்

டதரியாமல்,

தகஷவ்

அடமதியாகதவ

இருந்தான்.

அச்சுவின்

பார்டவகள்,

ஏக்கங்கள் அடனத்தும் அவடன பாதிக்கதவ இல்டல. சுகன்யா டீம் லீடெச் டசன்று பார்க்க,
அவள் உள்தை நுடழந்ததும், அடுக்கு அடுக்காக தவடலகடைக் டகாடுக்கத் துவங்கினார்.
அவற்டறக் தகட்ெவள், மடலத்துப் தபாய், அப்படிதய நின்றுவிட்ொள்.
“சார். இது எல்லாம் ஒரு நாளுல முடிக்க முடியாது” அவள் தன்டமயாகச் டசால்ல,
“தவடலப் பார்க்கும் தநரத்துல தசட்டிங் மட்டும் முடியுமா?”
“அப்படி எதுவும் பண்ணடல சார்”
“டூ வாட் ஐ தச. டநாவ் ஜஸ்ட் லீவ் தி ரூம்” என்று டசால்லிவிட்டு அவர் கணினியில் மூழ்கிவிெ,
தகாபத்தில், டதாப் டதாப் என்று டவைிதய நெந்து வந்தாள்.

“எதுக்கு இப்படி நெந்து வர்ற எஸ்.எஸ்.” பாரு தனது ஆஸ்தான தகள்விகடைத் துவங்க,
192

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அந்த

தகாதவறு

கழுடத,

எவ்தைா

தவடலக்

டகாடுத்திருக்கு

டதரியுமா”

என்று

அவர்

டசன்று,”தகஷவ்”

என்று

டசான்னவற்டற எல்லாம் இவளும் டசால்ல, தகட்ெவள் மயங்கி விழாதக் குடறதான்.
“அெக்கெவுதை”
“அவனுக்கு இருக்கு பாரு. ஒருநாள் நல்லா வாங்கிகட்டிக்கப் தபாறான்.”
“விடு எஸ்.எஸ். அவன் கிெக்கட்டும்”
“இப்தபா

எப்படி

முடிக்குறது?”

என்று

அடழக்க, அவன் திரும்பதவ இல்டல.

தகட்ெவள்,

தகஷவ்விெம்

“தகஷவ் இங்தக பாதரன்”
பதிதல இல்டல.
“தகஷவ்” என்று மீ ண்டும் அடழக்க,
“உன்டன வட்ல

டகாண்டு தபாய் விடுற டபாறுப்பு என்னுடெயது” என்று மட்டும் டசால்லிவிட்டு
பின் அவள் புறம் பார்க்கவில்டல.

“ஏன் தகஷவ் அவகிட்ெ தபசமாடுக்க?” பாரு விொமல் டதாந்திரவு டசய்ய,
“பாரு நீ தபாய், தவடலடயப் பாரு. இது அப்படிதான். ஒன்னும் பண்ணமுடியாது.”
“எதுவுதம புரியடல எனக்கு”
“உனக்கு என்டனக்குத்தான் புரிஞ்சிருக்கு. இன்டனக்குப் புரியுறதுக்கு”
“அதுவும் சரிதான்” என்றவள்,”தகஷவ், நான் என்தனாெ பார்ட் முடிச்சிட்தென். நான் தகாடெ
கமிட் பண்ணிட்தென். தசா அதுனால நான் எஸ்.எஸ்க்கு உதவுதறன்”
“சரி”
“அப்தபா வா எஸ்.எஸ். நம்ம தவடலடயப் பார்க்கலாம்” என்று அடழக்க, எஸ்.எஸ். அவளுென்
டசன்றாள்.

தநரம் டசன்றதத தவிர, தவடலகள் சுகன்யாடவ அழுத்திக்டகாண்தெ இருந்தது. மணி ஏழு,
எட்டு, ஒன்பது என்படதயும் தாண்டிச் டசல்ல, அப்தபாதுதான் தகஷவ் டமாத்த தவடலடயயும்
முடித்து, எல்லாவற்டறயும் கமிட் டசய்துவிட்டு அமர்ந்தான்.

193

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அச்சுவும்

தவடலகடை

முடித்துவிெ,

எஸ்.எஸ்

மட்டும்

இன்னும்

கணினியில்

தன்டன

நுடழத்துக் டகாண்தெ இருந்தாள்.
சத்யதனா தனது முடிவுகடை எல்லாம் தபப்பரில் டபன்சிலால் எழுதியதால், ரப்பர் டகாண்டு
அழித்துவிட்டு, டவைிதய நின்றுக்டகாண்டு இருந்தான். அவன் அவளுக்கு விொமல் அடழக்க,

அவதைா டசலன்ட்டில் தபாட்டுவிட்டு தவடலகடைக் கவனித்துக் டகாண்டு இருந்தான். அவன்
தகஷவ்விற்கு

அடழக்க,

தகஷவ்

எடுக்கவா

தவண்ொமா

என்று

தயாசித்தவன்,

பின்

எடுக்கவில்டல. அவனால்தான் இப்படி எல்லாதம நெக்கிறது என்று எண்ணியவன், அதன் பிறகு
அடழப்டபக்

கண்டுடகாள்ைவில்டல.

இடெயில்

டபருஞ்தசாதி

அடழத்து,”என்னொ இன்னும் வட்டுக்குக்

கிைம்படலயா?” என்றார்.

தகஷவ்விற்கு

“தநரம் ஆகும்”
“ஏன்?”
“தவடல இருக்கு”
“அது எல்லாம் நாடைக்குப் பார்த்துக்கலாம்”
“இல்டல முடியாது”
“மூணும் டபாண்ணுங்கொ”
“ஒருநாள் தவடலப்பார்த்தா ஒன்னும் குடறஞ்சி தபாயிறமாட்ொங்க”
“பார்த்து பத்திரமா வட்டுக்குக்

டகாண்டு தபாய் விடு”
“அடத நான் பார்த்துக்குதறன்”
“சரி”
அவர்டவத்த அடுத்த நிமிெம், தகஷவ்விற்கு சுதரஷ் அடழக்க,டபருஞ்தஜாதிக்குச் சத்யனிெம்
இருந்து அடழப்பு வந்தது.

“உங்க டசல்ல மகன், வட்டுக்குப்

தபாயாச்சா?”
“பெவா நீ எதுக்கு அவடனப் பத்தி தகட்குதறன்னு எனக்குத் டதரியாதா?” என்று நிடனத்து
மனதில் சிரித்தவர்,”அவன் அப்தபாதவ கிைம்பிட்ொதன! ஏன் தகட்குற?” என்றார்.
“அப்படியா? இருக்காதத”
“எப்படி டசால்ற?”
194

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“சும்மாத்தான்”
“இல்டல எதுவாவது விஷயம் இருக்கும்”
“அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்டலதய”
“இல்டலதய அப்படி டதரியடலதய”
“நான் இப்தபாதான், எப்பவும்தபால அவன் வடு

வழியா வந்ததன். டலட் இல்லாம இருட்ொ
இருந்துது அதான் தகட்தென்”

சரியான கல்லுைி மங்கன். இவன் வாய்ல இருந்து ஒன்னு வரணும்னா அதுக்கு நம்ம காலம்
காலமா தவம் இருக்கணும், என்று சிரித்தபடிதய,”ஒ அப்படியா. தூங்கிருப்பானா இருக்கும்”
“அதுக்குள்ையுமா?”
“ஏன் இருக்ககூொதா? சரி நீ எங்க இருக்க?”
“நான் வர தநரம் ஆகும்”
“ஏன்?”
“டகாஞ்சம் தவடல இருக்கு”
“என்ன தவடல?”
“அப்புறம் டசால்தறன்”
ராஸ்கல், உனக்கு இப்தபா என்ன தவடல இருக்கும்னு எனக்குத் டதரியாதா? என்று நிடனத்தது
எல்லாம் மனதில் தான்.
“எப்தபா வருவ?”
“டதரியடல”
“டராம்ப முக்கியமான தவடலயா?”
“ஆமா”
“திரும்பவும் கெத்தலா?”
“ஆமா”

ஆனால்

இதயக்

கெத்தல்

தகட்கும்படி சிரித்துவிட்ொதனா

என்று

அவனது

மனது

சிரித்தது.

டகாஞ்சம்

டவைிதய

195

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்ன சிரிச்சியா?”
“இல்டலதய. என்ன இப்தபாதவ கனவு காண துவங்கியாச்சா?”
“நான் கனவு காணுறது எல்லாம் இருக்கட்டும். நீ அப்படி இல்லாம இருந்தா சரிதான்”
“ஹம்”
“ஆரம்பிச்சிட்டியா?”
“ஹம்”
“சரி அப்தபா நான் வச்சிடுதறன். இதுக்கு தமல தபசுனா என்னால முடியாது” என்று டசால்லி
அலறியடித்துக்டகாண்டு

டவத்தார்.

அவனுக்கு, அவர் டசால்லவது தபால தகஷவ் கிைம்பிவிட்ொன் என்பது ஏற்பது தபால இல்டல.
அதனால் அங்தகதய நின்றுடகாண்டிருந்தான். அதற்குள், அவனுக்கு அங்கு எதுதவா சரியில்டல

என்று ததான்ற, சுற்றும் முற்றும் கவனிக்கத் துவங்கினான். எப்தபாதும் தபால இப்தபாதும்

இருட்டின் உதவிடயதய நாடியவனுக்கு, அவன் இருட்டில் இருக்கும்தபாதுதான் அது தகட்ெது!!
பார்த்தவன், டநாடியில் விடரந்து கீ தழ இருந்த, டமனஸ் மூன்று தைத்திற்குச் டசன்றான். அதத

தநரம் தகஷவ் சுகன்யாவுக்கு உதவி டசய்ய, அதுவடர அடித்துக்டகாண்டு இருந்த எரர், இெம்
டதரியாமல் மடறய, அவர்கள் அடனவரும், கீ தழ காடர தநாக்கி வந்தனர்.
அவர்கள் கீ தழ வரவும், பவர் கட்ொவதற்கும் சரியாக இருந்தது.

காதல் – 16 :
“அதனத்ததயும்

பதெத்த இதேவன்,

உயிர் பிரிந்து டசல்லும்
வலிதய மட்டும்,

தாங்கும் சக்திதய

பதெக்காமல் விட்ெது ஏபனா.

நீ விலகிச் டசல்லும் பவததன
மனதத ரைமாக்கி,

உயிதரப் குடிக்கிேதடி!”

196

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

கிரவுண்ட்

ப்தைாரில் இருந்து

எப்தபாதும்

அவனுக்கு

வழிவகுத்தது.

சத்யன்,

உதவும்

டமனஸ்

இருட்டு,

மூன்று

இன்றும்

தைத்டத

அவனுக்குப்,

அடெந்த
பவர்

மறுடநாடி,

கட்டின்

மூலம்

டமல்ல டமல்ல அடிடயடுத்து டவத்து, தகஷவ்வின் கார் அருகில் நின்றிருந்த, நால்வரின்
அருகில் விடரந்தான்.

அப்தபாது அவர்கள்,”மாப்ை, டசான்னது மாதிரி பவர் கட் பண்ணிட்ொன். எப்படியும் இன்னும்
ஒரு மணி தநரத்துக்குப் பவர ஆன் பண்ணமாட்ொன். நம்ம டவைிய தபானதுக்கு அப்புறம்தான்

தபாடுவான். அந்தப் டபாண்ணும் ஆபீஸ்ல இருந்துக் கிைம்பிருச்சாம். இந்தப் டபாண்ணு எதுக்கு
எப்பவும்

கூெதவ

டரண்டு

மூணு

எருடமகடை

வச்சிக்கிட்டு

இருக்குன்னு

டதரியல.

இருந்தாலும், அந்தப் டபாண்டண மட்டும் தூக்கணும். முதல்ல அது முகத்துல இந்த மயக்க
மருந்டத தபாெணும். அப்பத்தான் சத்தம் இல்லாம தூக்க முடியும்”
இடத

எல்லாம்

ஒரு

தூணின்

பின்புறம்

இருந்துத்

துல்லியமாகக்

சத்யன், இன்னும் என்ன என்ன தபசுகிறார்கள் என்று தகட்கலானான்.

தகட்டுக்டகாண்டிருந்தச்

“தபசாம ஒன்னு பண்ணுதவாம். நாலு தபரு முகத்துடலயும் இந்த மயக்க மருந்டத அடிப்தபாம்.
அப்தபாத்தான் நிம்மதியா தூக்க முடியும்” என்று ஒருவன் டசால்ல,

“அதுவும் சரிதான்” என்று முடிடவடுத்து, அவர்கள் வருவதற்காய்காத்து இருக்கத் துவங்கினர்.
இடதக்தகட்ெதும், சத்யன், தகஷவிற்கு, தபானின் டவைிச்சம் சுத்தமாக டவைிதய வராமல்
இருப்பதத்தற்கு புளுட்டூத் உதவியுென் அடழக்க, அவதனா எப்தபாதும் தபால இப்தபாதும்

எடுக்கவில்டல. உெதன அடமதியாக ஒரு வாய்ஸ் டமதசஜ் அனுப்பினான். ஆனால் அந்ததா
பரிதாபம், தகஷவ் இருந்தக் தகாபத்தில், அடதயும் கவனிக்கவில்டல.
எப்படியும்

எடுக்கமாட்ொன்

என்று

தவடலகளுக்குத் தயாரானான்.

டதரிந்த

ஆஷிக்

சத்யன்,

அடுத்து

டசய்ய

தவண்டிய

அவர்கள் நால்வரின் அருகில், எதார்த்தமாகச் டசன்றவடன, இருட்டிதலதய காலம் கழிக்கும்
அவர்கள், யாதரா ஒரு அந்நியன் அருகில் வருகிறான் என்று

கண்டுவிெ,”யார் ொ?” என்று

ஒருவன் தகட்கும்முன், சத்யனின் கரம் அவனதுக் கழுத்தில் இறங்கி இருந்தது.
கிடெத்த

ஒரு

அடியிதலதய

அவனுக்கு,

வந்தவன்

யார்

என்று

டகாஞ்சம்

கணிக்கமுடிந்தது.,”அம்மா” என்று அலறியவன், தெய் சத்யனா இருப்பான்னு நிடனக்குதறன் ொ.

நம்ம சகடல டசான்னது மாதிரி, கழுத்துடலதய அடிக்குறான். வலி உயிரு தபாகுது மச்சி.”
என்று கத்தியபடிதய சரிய.

“வாொ வா. உன்டன இவ்தைா சீக்கிரம் பிடிப்தபாம்னு நாங்க எதிர்ப்பார்க்கடல. ஹா. ஹா. ஒதர
கல்லுல

டரண்டு

மாங்கா?.

இப்படி

இருட்ொ

இருந்தாதல

டபாசுக்குன்னு

சிக்குவன்னு
197

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

டதரிஞ்சிருந்தா

முன்னாடிதய

ஏதாவது

பண்ணியிருப்தபன்”

என்று

ஒருவன்

டகக்கைித்துச்

சிரிக்க,
அப்தபாது, தகஷவ், பாரு, எஸ்.எஸ்., அச்சு நால்வரும், தைத்தில் நுடழந்தனர்.
“இந்த தநரமா பார்த்தா பவர் தபாகணும். என்ன கிெக்குது, எங்க தபாதறாம்தன டதரியடல”
என்று பாரு புலம்ப,

“பார்த்து என் டகடய பிடிச்சிட்டு வா பாரு” என்றாள் எஸ்.எஸ்.
“தகஷூ” என்று அச்சு டமதுவாக முனக, தகஷவ்விற்கு என்னத்தான் தகாபம் இருந்தாலும்,
அச்சுவின் கரத்டதப் பிடித்துக் டகாண்ொன். இது தபாதும் என்று உணர்ந்தவள், அவடன நன்கு

ஒட்டி, கட்டிப்பிடித்துக்டகாண்டு நெக்க, அவர்கடைத் டதாெர்ந்து எஸ்.எஸ்டய பிடித்துக்டகாண்டு
பாரு நெந்தாள்.
அவர்கள்

அவனின்

வருவடதக்
அருகில்

கவனித்தச்

சத்யனுக்குக்

இருந்தவர்கைின்

தகஷவ்

ஒருவன்,”மச்சி

மீ து

தகாபம்

பார்ட்டி

எழுந்தது.

வந்தாச்சு.

ஆனால்

இன்டனக்கு

சரடவடிதான்டிதயா” என்று டசால்லியபடி அவர்கடை தநாக்கி ஓெ, சத்யன் மற்ற இவர்கடை
டநருங்கினான்.

“வா வாொ.. அது என்ன டெடிபியரா?” என்று தகட்ெ ஒருத்தன், சத்யடன டநருங்க, சத்யன்,”தெய்
மூணு தபடரயும் கூட்டிட்டு டவைிதய தபா” என்று கத்தினான்.

சத்யனின் குரடலக் தகட்ெதும், தகஷவ்,”நீயா” என்று பெபெத்துச் டசால்ல,
"யாரது?” என்று டபண்டிர் மூவரும் தகட்ெக் தகள்வி, காற்றில் மிதந்து மடறந்தது. என்ன

நெக்கிறது, யாரு இருக்கிறார்கள், யார் தபாகச் டசால்லுகிறார்கள் என்று டதரியாத தபாதும்,
எதுதவா ஆபத்து என்று மட்டும் உணர்ந்து விெ அடமதியாக இருந்தனர்.
“நான்தான். கூட்டிட்டுப் தபா”
“நீ எங்க இருக்க?” என்று அதிர்ந்தான்
“இங்கத்தான்.” என்று டசால்லவும், தகஷவ் மூவரிெமும் வாங்க நம்ம டவைிதய தபாகலாம்,
இங்தக சரியில்டல” என்று டசால்லித் திரும்ப எத்தனிக்க,

பின்னாடி வந்துக்டகாண்டிருந்த எஸ்.எஸ்.ன் முகத்தில், ஒருவன் மயக்க மருந்டதத் டதைிக்க
முயலும்தபாது,

அவனுக்குக்

குறுக்காக

ஓடிவந்தச்

சத்யன்,

அவடன

இடித்துத்

தள்ைி,

சுகன்யாடவப் பிடித்துத் தன்புறம் இழுத்தான். என்னடவன்று சுகன்யா உணரும்முன், இது
நெந்திருந்தது.

“தெய் கூட்டிட்டுப் தபா”
198

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“என்ன நெக்குது எஸ்.எஸ்?”
“டதரிடல பாரு” அச்சு கூற,
“வாங்க நாம டவைிதய தபாதவாம்” என்று தகஷவ் டசான்னான்.
“எனக்கு பயமா இருக்கு எஸ்,எஸ்” ஆனால் சுகன்யாவிற்தகா, என்ன நெக்கிறது என்தற கிரகிக்க
முடியவில்டல. அவள் எததா ஒரு எண்ணத்தில் இருக்க,
“எல்லாரும்

கிைம்புங்க”

என்று

சத்யன்

டசால்லும்தபாது,

சுதாரித்து

எழுந்த

அந்த

ரவுடி,

சுகன்யாடவப் பிடித்து இழுக்கவும், அவன் இழுத்த இழுப்பில் சுகன்யாவின் தடல அருகில்
இருந்தச் சுவரில் ெங்டகன்று இடிக்க,”பாரு” என்று அலறினாள்.
“சுகன்யா!! என்ன ஆச்சு” பாருவும் அலறினாள்.
“தெய் கூட்டிட்டு தபா. நான் சுகன்யாடவக் கூட்டிட்டு வர்தறன்”
“டஹதயா சுகன்யா” என்று அச்சுவும் அலற,
அதற்குள், சத்யன் சுகன்யாடவத் தனது புறம் இழுத்து, அடணத்துக்டகாண்டு, மற்றவடன
அடித்துத் துடவத்தான்.
தகஷவ்விற்கு,

இதற்கு

தமல்

இங்கு

இருந்தால்,

அடனவருக்கும்

ஆபத்து

ஆகும்,

உணரதவ,”பாருடவயும், அச்சுடவயும்” பின்புறமாக அடழத்துச் டசல்லதவண்டி, இழுக்க,

என்று

“தகஷூ எஸ்.எஸ்.” என்று அச்சு பயத்தில் தகட்க,
“அவடை அவன் பார்த்துப்பான்”
“யாரு அது. தகஷவ். வட்ல

தகட்ொ என்ன டசால்றது. எனக்கு பயமா இருக்கு” பாருவும்
டசால்ல,

“முதல்ல நீங்க டரண்டு தபரும் வாங்க” என்று இழுத்தான். அவனுக்குத் டதரியும், எப்படியும்
சத்யன் இருக்கும்தபாது, சுகன்யாவிற்கு எந்தவித ஆபத்தும் வராது என்று!
ஆனால்

மற்றவர்களுக்கு

தகட்டுக்டகாண்தெ

இருக்க,

அப்படி

இல்டலதய!!

தகாபத்டத

அவர்கள்

டவைிப்படுத்தி

அவனிெம்

அடழத்துச்

தகாபத்டதக் கண்ெவர்கள், எதுவும் புரியாமல் அவதனாடு டசன்றனர்.
அப்தபாது,

சத்யனிெம்

அடலப்தபசியில்
வந்தனர்.

அடிவாங்கிக்

அடழப்புவிடுக்கதவ,

கீ தழ

கிெந்த

அதற்காகதவ

ஒருவன்,

டசன்றான்.

டவைிதய

காத்திருந்த,

தகள்விகடைக்

மற்ற

அவனின்

இருந்தவர்களுக்கு
இருவர்

உள்தை
199

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அம்மா” என்று எஸ்.எஸ். வலியில் முனக,”டகாஞ்சம் டபாறுத்துக்தகா டெடி. இன்னும் டரண்டு
தபரு இருக்காங்க. அவங்கடையும் வழி பண்ணிட்டு தபாயிெலாம்”
“நீ. நீ. நீ”என்று எஸ்.எஸ். வலியில் வார்த்டதகள் இன்றி தவிக்க,
“ஒன்னும் தபசாத”
“இல்ல இல்ல. நீங்கத்தான் அன்டனக்கு எங்கடைக் காப்பாத்தினதா?”
“ஹம்”
“நீங்க யாரு?”
“இப்தபா அது எல்லாம் அவசியம் இல்டல” என்று டசால்லி முடிப்பதற்குள், இருவரும் உள்தை
வர, கீ தழ கிெந்த ஒருவன்,”டகாஞ்ச தபரு டவைிதய தப்பிச்சு தபாறாங்கொ” என்றான்.

மற்ற ஒருவதனா,”பிடிொ அவடன. அவன்தான் சத்யன். டெடிபியர் சத்யன்” என்று கத்த,
இடதக்தகட்ெச் சுகன்யாவிற்குத் “திக்” என்று இருந்தது.
“நீ நீ” என்று அவள் மீ ண்டும் துவங்க,
“சும்மா இரு டெடி” என்று அவடை அவன் அெக்க, எஸ்.எஸ்.க்கு அடுத்த அதிர்ச்சி!! முதலில்
அவன் டெடி என்று அடழத்ததபாது உடறக்காதது இப்தபாது உடறத்தது.
அதற்குதமல்

அவைின்

எண்ணங்கள்,

அங்கு

இல்டல.

“டெடி”

இது

அவளுக்காக

ஆஷிக்

உபதயாகிக்கும் வார்த்டத!! அப்படி என்றால், ஆஷிக் சத்யன்தான், டெடிபியர் சத்யனா? அவன்
பண்ணிய டகாடலகள் எத்தடன,

டகாள்டைகள் எத்தடன, இன்னும்

டசய்திகதைா தபப்பரில் வந்திருக்கின்றன.

எத்தடன எத்தடனச்

தனக்கு இவ்வைவு நாட்கள், ஆஷிக்கிெம் டதரிந்த அந்த ஒவ்வாடமக்குக் காரணம் இதுதானா?.
அப்தபா இவன்தான் தநத்து அந்த இருட்டில் பார்த்தவன், தகவ் ரிசார்ட் தபாவதற்கு முந்டதய

நாள், தராட்டில் பார்த்தவன், அப்தபாதும் இந்த தபாடத மருந்துக் கெத்தல்காரன், ஒருவடன
அடித்துக் டகாண்டுதான் இருந்தான்.

இப்தபாது புரிகிறது, அவன் எப்படி குறுகிய காலத்தில் இவ்வைவும் சம்பாதித்தான் என்று!!
டஹய்தயா, இவனின்

தமடலயா நமக்குக்

காதல்

வந்தது,

இவனின்

தபச்சுக்கு

எல்லாம்

மயங்கிதனாதம, இவனின் இழுப்பிற்கு எல்லாம் இடணந்துக் டகாடுத்ததாதம! என்று மூடைத்
தறிக்தகட்டு எடத எடததயா சிந்திக்க, இப்தபாதும் அவனது அடணப்பில்தான் இருக்கிதறாம்,

என்று உணர்ந்தவளுக்கு, அது எரிச்சடலக், தகாபத்டத, அருவருப்டபத் தர, டகாடலக்காரனின்
டகயில் நானா? என்று நிடனத்த மறுடநாடி,

200

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“சீ”

என்று

டமாழிந்து,

தைரதவவில்டல.

அவடன

உதறித்

தள்ைினாள்.

ஆனால்

அவனின்

பிடிதயா

வந்த ரவுடிகடை, அவடை அடணத்தபடிதய துடவத்துக் டகாண்டிருந்தவனுக்கு, அவைின் “சீ”
என்ற டசால் உடறக்கவில்டல. அடனவடரயும் ஒரு வழி பண்ணியப்பின்புதான், அவனுக்கு
அவள் தன்டன உதறுவதத புரிந்தது.

“என்ன டெடி நீ? முடிஞ்சிருச்சு” என்று டசால்லிமுடித்து, அவடை இன்னும் இன்னும் தன்தனாடு

இறுக்கிக்டகாள்ை, கரண்ட் ஏன் தபாச்சு(?) என்று ஆராய்ந்துக் டகாண்டிருந்த வாட்ச்தமனுக்கு,
ப்யூடச

யாதரா

பிடுங்கி

இருப்பது

டதரிய,”எவன்

வச்சிடுறான்” என்று எரிச்சதலாடு, ப்யூடச மாட்டினார்.

எவனாவது

வந்து

ஏதாவது

பண்ணி

சுகன்யா

இருந்தத்

தைமும்

உெதன அடனத்து இெமும் பிரகாசமாகத் துவங்கியது.
“சீ

என்டன

விடுொ”

பிரகாசமானது.

என்று

அவள்

உதற,

சத்யன்

மற்றும்

“சீ” என்று தகட்ெதும் அதிர்ந்த சத்யன், அவனதுப் பிடிடயச் சிறிது தைர்த்தவும், டமாத்தமாக
அவனிெம் இருந்து விலகினாள்.

அதுவடர இருட்டில் இருந்ததால், அவளுக்குக் கண்கள் கூசியது. அவள் கண்கள் சரியானதபாது,
அங்கு ஆறு தபர், எந்தவித அடசவும் இன்றி, அங்தக இங்தக என்று சிதறிக் கிெந்தனர்.
அவைின் எதிரிதலா, ஆஷிக் சத்யன், இல்டல இல்டல டெடிபியர் சத்யன், அவடை டவறித்துப்
பார்த்தபடி நின்றிருந்தான்.

“நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா? இப்படி இத்தடன தபடர டகான்னு தபாட்டிருக்க?”
“டெடி”
“தபசாத. உனக்கு எல்லாம் நல்லவன் தவஷம் தவற?”
அவன் அவடை டநருங்க,
“என் பக்கத்துல வராத”
“சுந்தரி நான் டசால்றடதக் தகளு”
“நீ எதுவும் தபசதவண்ொம். நீ டகாடலகாரன். நீ டபாறுக்கி. இல்டலன்னா ஒரு டபாண்தணாெ
வட்டுக்கு,

இப்படி அர்த்த ராத்திரியில யாருக்கும் டதரியாம வருவியா?”
“சுந்தரி”
201

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“உனக்கு எதுக்கு இந்தக் தகார்ட் சூட் எல்லாம்”
இப்தபாது அவடை அவன் இழுத்து அடணக்க முயல,
“டதாொத என்டன” தகாபத்தில் வறிட்ொள்,

“டெடி”
“என்டன விட்டுட்டு ப்ைஸ்.

என்டனத் டதாந்திரவு பண்ணாத. உன்டனப் பத்தி இவ்தைா நாளும்
எனக்குத் டதரியாது. ஆனா இப்தபா டராம்ப
அவைின், கண்கைில் கண்ண ீர் நிடறத்தது.

நல்லாதவ புரிஞ்சிருச்சி” இடதச் டசால்லும்தபாது

“நான் உன்டன உயிராய் நிடனக்குதறன் சுந்தரி” அடிப்பட்ெக் குரலில் டசான்னான் சத்யன். எது
நெக்ககூொது என்று நிடனத்தாதனா, எது நெந்தால் தன்னால் தாங்கிக்டகாள்ைதவ முடியாது
என்று நிடனத்தாதனா,
கிழித்தது.

அது

நெந்துவிட்ெது.

அவைின்

“சீ” என்ற

டசால்,

மனடதக் குத்தி

“டபாய். என்னால் எதுதவா காரியம் ஆகதவண்டி இருக்கு. அதுனாலதான் இப்படி என் பின்னால
அடலயுற.”

“நிஜமா அப்படி இல்டல டெடி”
“அத்தடன நல்லவனான கதிடர விட்டுட்டு, என் மனசு உன்தமல ஆடசப்பட்டுது பார்த்தியா,
அடதச்

டசால்லணும்.

உன்டன

எனக்கு

அவ்தைா

பிடிச்சிருந்தது.

நான்

தவண்ொம்

தவண்ொம்னு டசான்னாலும், நீ என்டனத் ததடி வரும்தபாது என் மனசு டகாஞ்சம் டகாஞ்சமா
உன் பக்கம் சாஞ்சுது. உனக்கு நான் அன்டனயா, மடனவியா, ததாழியா, உனக்கு எல்லாமுமா
இருக்கணும்னு

நிடனச்தசன்.

எங்க

வட்டுல

ஒத்துக்கடலன்னாலும்,

புரியடவக்கனும்னு நிடனச்தசன். கதிர்ட்ெ சீக்கிரதம தபசணும்னு நிடனச்தசன்.
ஏன்

உன்கிட்ெக்கூெ

பண்தறன்.

இல்டல

சீக்கிரதம

இல்டல

டசால்லணும்னு

லவ்

நிடனச்தசன்.

பண்ணுதனன்.

நீ

ஆமா

நான்

எனக்குரியவன்னு

அவங்களுக்குப்

உன்டன

லவ்

நிடனச்தசன்.

நீ

அன்டனக்குப் பாருதவாெ நம்படரக் தகட்ெது, பாரு உன்டன ஆடசயா பார்த்தது எல்லாதம
எனக்கு உன் தமல காதடல அதிகமாகிச்சி. நீ எனக்கு மட்டும்தான்னு ததாணுச்சி. ஆமா நீ

எனக்கு மட்டும்தான், எனக்கும் மட்டும்தான் அப்படின்னு எண்ணிட்டு இருந்ததன். என் வாழ்க்டக

கதிரவதனாெ இல்டல, அது உன்தனாெ உன்கூெ மட்டும்னு இருந்ததன். ஆனா நீ?” என்று
அழுதுக் கடரந்தபடி டசால்ல,

அவள் டசால்ல டசால்ல, அவனின் டநஞ்சமும் கடரந்தது, அவடை அடணத்து, எனக்கும் நீ

மட்டும்தான் எல்லாம்னு ததாணுது. இப்பவும் அதததான் என்று டசால்லத் துடித்த மனடதக்
கட்டுப்படுத்தமுடியாமல் தவித்து, பின் டமல்ல,

202

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“டெடி. நானும் உன்டன. டராம்ப டராம்ப விரும்புதறன். எனக்கு நீதான் எல்லாதம” என்றான்.
“திரும்ப திரும்ப டபாய் டசால்லாத ப்ைஸ்.

என மனசு தாங்காது. என்டன தயவு டசய்து விட்டுடு”
என்று அவடன தநாக்கி, டகடயடுத்துக் கும்பிெ,

இப்தபாது அவனால் முடியாமல், அவடை அடணத்து இருந்தான்.
அடணத்தபடிதய குரலில் அத்தடன ஏக்கம் மற்றும் காதலுென்“என்டன புரிஞ்சிக்தகா சுந்தரி”
என்றான்.

“என்டனவிடு என்டனவிடு. நீ டகாடலகாரன்”
“இல்டல இல்டல”
“தவண்ொம் என்டன விடு” என்று அவள், முரண்டுப்பிடிக்க,
அவதனா அவடை தமலும் தன்தனாடு இறுக்கினான்.
“ப்ை ீஸ்” என்று அவள் டகஞ்ச,
அவன் அவடை இறுக்கிக்டகாண்தெ இருக்க,
அவனின் அடணப்பில் இருந்து டவைிதய வரதவ துடித்தாள்.
இறுதியில் டமாத்தமாக அவடனவிட்டு உதறித் தள்ைி டவைிதய வர,
அவன்,”டெடி” என்று டசால்லி, தமலும் துடித்து டநருங்கினான்.
“இதுக்கு தமல என்டனத் டதாட்ொ. நான் எனக்தக ஏதாவது டசஞ்சிப்தபன்”
“சுந்தரி!!” என்று அவன் அதிர்ந்து நிற்க,
அருகில் கீ தழ கிெந்தவனின், டகயில் இருந்தக் கத்திடய பொடரன்று எடுத்தாள்.
“டெடி என்ன பண்ற?” அதிர்ந்து தகட்க,
“இப்தபா நீ டவைிதய தபா”
“நான் உன்டன உங்க வட்ல

டகாண்டு தபாய் விடுதறன்”
“நீயா. எதுக்கு. நீ யாரு.?”
“நான் உன் ஆஷிக் டெடி”
203

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நீயா என் ஆஷிக்கா? என் ஆஷிக் இப்படி இருக்கமாட்ொன்.” என்று அழுதபடிதய கத்தியவள்,
“இப்தபா நீயா தபாறியா? இல்டல என் கழுத்டத நாதன அறுத்துக்குதவன்” எனவும்,

“அப்படி எதுவும் பண்ணிொத சுந்தரி.” என்று அவன் தமலும் அதிர்ந்து அவடைப் பார்த்தான்.
எத்தனதயா ரவுடிகடை அசால்ட்ொக குதறி எடுத்தவனுக்கு, அவனின் உயிர் இப்தபாது இப்படி
டசால்லும் தபாது, அவனின் டநஞ்சம் விம்மி டவடித்துத் துடித்தது.
கத்திடய

அவன்

புறம்

நீட்டியபடிதய,

தனது

அடழத்தவள்,”வந்துக் கூட்டிட்டுப் தபா” என்றாள்.

அடலப்தபசிடய

எடுத்துக்

தகஷவ்விற்கு

“என்ன ஆச்சு எஸ்.எஸ். அங்க அங்க ஒருத்தர்” என்று அவன் தகட்க வரும்தபாது,
“வந்துக் கூட்டிட்டிப் தபா” என்று கத்திவிட்டு டவத்தாள்.
பாதி வழியில் பாரு மற்றும் அச்சுவுென் டசன்றுக் டகாண்டிருந்தவன் வண்டிடயத் திருப்ப,
“என்ன ஆச்சு தகஷவ், எஸ்.எஸ்க்கு பிரச்சடனயா?”
“அப்படி எல்லாம் இல்டல.”
“அப்தபா”
"அதான் ஒன்னும் இல்டலன்னு டசால்தறதன!"
“நாங்க டரண்டு தபரும் அப்தபாதுல இருந்துக் தகட்டுட்டு இருக்தகாம். அது யாரு. எதுக்கு
அவடைத் தனியா விெணும்னு” பாரு தகட்க,

“நீங்க டரண்டு தபரும் டகாஞ்சம் சும்மா இருங்க” என்றான்.
மூவரின்

மனமும்,

நிடலயில்லாமல்

அடலப்பாய்ந்தது.

பத்து

நிமிெத்தில்,

வண்டியின்

தவகத்தினால், அலுவகத்டத அடெந்தவன், நீங்க டரண்டு தபரும், இங்தகதய இருங்க என்று
டசால்லிவிட்டு, சுகன்யா இருக்கும் தைத்திற்குச் டசன்றான்.

அங்கு அவன் கண்ெக் காட்சி!! அவடனயும் பன்மெங்காக அதிர டவத்தது. ஒரு சில நிமிெங்கள்
அவனுக்கு வார்த்டதகதை வரவில்டல.

இருந்தும் சமாைித்து, “ஹாய் ஆஷிக் நீங்க எப்படி இங்க?” என்று நடிக்கத் துவங்க,
“ஜஸ்ட் ஷட்ெப் தகஷவ். எனக்கு உங்கக் குட்டு எல்லாம் டதரிஞ்சிருச்சி. உனக்கு இவடன
முன்னாடிதய டதரியும். ஆனா நீயும் என்கிட்ெ நடிச்சிருக்க!” என்று கர்ஜித்தாள் எஸ்.எஸ்.

204

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“இல்டல எஸ்.எஸ்.” அதிர்ந்த தகஷவ், அதத அதிர்ச்சியுெதன டசால்ல,
“என்ன

இல்டல.

தநத்டதக்கு

தபருந்து

நிடலயத்துல

இருக்கும்தபாது

தபான்ல

தபசனது

இவன்தாதன! நீ என்ன ஆனாலும் ஆகட்டும் என்டன விட்டுட்டுப் தபாயிடுவியா? இல்டலதய.
ஆனா இன்டனக்கு இவடன உனக்குத் டதரியப்தபாய் தாதன, நான் ஆபத்துல இருக்தகன்னு
டதரிஞ்சும்

தபான?

அவன்

உன்கிட்ெ

பாருடவயும்

அச்சுடவயும்

கூட்டிட்டுப்

தபாகச்

டசான்னப்தபா, நீ ஒரு வார்த்டத இவடன யாருன்னு தகட்கடலதய. இடத எல்லாம் பார்த்தா
உனக்கு இவடன ஏற்கனதவ டதரியும்னுதான் டசால்லுது”

“எஸ்.எஸ். நீ தப்பா புரிஞ்சிக்கிட்ெ” தகஷவ் தன்னிடலடய புரிய டவக்க,
“அப்தபா உனக்கும், இவன்கூெ எல்லா தவடலடயயும் பங்கு இருக்கு.”
“டஹய்தயா இல்டல டெடி. அவனுக்கு அப்படி எல்லாம் எதுவும் கிடெயாது”
“நீ தபசாத. நீ யாரு என்கிட்ெ தபசுறதுக்கு?” என்று அழுடகயுெதன டபாரிந்தாள்.
“எஸ்.எஸ். அவன்”
“என்ன தகஷவ் அவனுக்கு நீ வக்காலத்தா?”
“நீ தப்பா புரிஞ்சிருக்க எஸ்.எஸ்.”
“இப்தபா என்டன கூட்டிட்டுப் தபா. இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இவடனப் பார்த்தாலும் எனக்குப்
டபத்தியம் பிடிச்சிரும்"
“எஸ்.எஸ்.”
“டெடி”
“நீயா வர்றியா. இல்டல நாதன தபாகட்டுமா?”
“டெடி டசான்னா தகளு. நீ என்டனத் தப்பா புரிஞ்சிருக்க. நீ நிடனக்குறது மாதிரி எல்லாம் நான்
இல்டல”
“இவ்தைா தபரு கீ தழ விழுந்துக் கிெக்கும்தபாது. என்டன எப்படி உன்டன நல்லவன்னு நம்பச்
டசால்ற?”

அவன்

எரிந்துப் தபசினாள்.

தான்

தன்டனக்

காப்பாத்தினான்

என்படத

தயாசிக்காமடலதய

எடுத்து

“எஸ்.எஸ். அவன் சத்யன் நீ”
“எதுவும் தபசாத தகஷவ்.” என்று டசால்லிக்டகாண்டு அவள் நெக்கத் துவங்க,
205

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

சத்யடனப்
டதரிந்தச்

பார்த்தக்
சத்யன்,

இருட்டிலும்

தகஷவிற்கு

என்ன

கம்பீரமானவன்,

விழித்து

இருப்பவன்,

டசால்வது

காற்டறக்

எதற்கும்

என்தற

டதரியவில்டல.

கிழித்துக்டகாண்டு

அஞ்சாதவன்,

எது

எதிர்கடைக்

வந்தாலும்

அவனுக்குத்
கடைபவன்,

உணர்ச்சிகடை

டவைிதய காட்ொதவன், ஆனால் இன்று இப்படி நலிந்து ஒடிந்து நிற்படதப் பார்த்தவனுக்கு
டநஞ்சம் உடெந்துச் சிதறியது.

அவனது அருகில் டசன்றவன், பல வருெங்களுக்குப் பிறகு,”அண்ணா” என்றான்.
அடதக்தகட்ெ எஸ்.எஸ்.,”அண்ணானா” என்று திரும்பிப் பார்க்க,
தகஷவ்விற்கு

என்ன

டசால்வது

டசய்வது

என்று

புரியவில்டல.

இருவருதம

அவனுக்கு

முக்கியம். இருவருதம நிடலக் குடலந்து இருப்படதப் தபால அவனும் நிடலக் குடலந்து
இருந்தான்.

“அவடைக் கூட்டிட்டுப் தபா தகஷவ்”
“அண்ணா. நீ(?)”
“நான் பார்த்துப்தபன்”என்று டசால்ல,
அப்தபாது பாருவும், அச்சுவும் உள்தை வந்தனர்.
அங்கு நின்றிருந்த ஆஷிக் சத்யடனப் பார்த்ததும் பாரு,”வாவ் சார் நீங்க எப்படி இங்தக. ஓதஹா
நீங்கதான் எங்கடைக் கிைம்பச் டசான்னதா? அதாதன பார்த்ததன். இல்டலன்னா தகஷவ் இப்படி
பண்ணமாட்ொதன. ஹப்பா இப்பத்தான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு” என்றாள்
“எனக்கும் ஆஷிக் சார். நல்லதவடை நீங்க இருந்தீங்க”
அப்தபாதுதான் இருவரும் கீ தழ கிெந்தவர்கடைக் கவனிக்க,”இவனுகளுக்கு நல்லா தவணும்.

எப்படி இருட்ொ இருந்ததும் டகாள்டையடிக்க வாராணுக, அன்டனக்கும் அப்படித்தான்.” என்று
டசான்ன பாரு,

பின்

நியாபகம்

“பாரு

இல்டலயா.

வந்தவைாய்,”இதுக்கு

முன்னாடியும்

ஒருத்தர் எங்கடைக் காப்பாத்தினாரு” என்று டசால்லவும்,
வாரியா

நான்

தபாதறன்”

என்று

எஸ்.எஸ்.

உங்கடை மாதிரிதான்

கிைம்ப,”இவளுக்கு

தவற

தவடலதய இல்டல” என்று டசால்லியபடி தவறு வழியில்லாமல், நால்வரும் அவதைாடு
டசன்றனர். தகஷவ்தான் இரண்டு புறமும் மனடத டவத்து,
டசன்றான்.

அவடை அடழத்துக்டகாண்டு

அவர்கள் தபாவடததய பார்த்துக்டகாண்டு இருந்தச் சத்யதனா டதாய்ந்து அப்படிதய நின்றான்.
அடதவிெ அவைின் “சீ” என்ற டசால், உயிதராடு புடதத்துக் டகான்றது.

206

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

அதுவடர வலியில் முனகியபடிதய பார்த்துக்டகாண்டும், அருகில் கிெந்தக் கத்திடயடயயும்
எடுக்க முயற்சியும் டசய்துக்டகாண்டு இருந்த ஒருவனின் டகக்குக் கத்தி அகப்பெ, டமதுவாக
ஊர்ந்து வந்து, டமல்ல எழுந்து, சத்யனின் முதுகில் குத்த, அது அதன் தவடலடயக் கச்சிதமாகப்
பார்த்தது.

காதல் – 17:
“நாமில் இருந்து

நானாகப் பிரிய நிதனத்தாலும்
உனது நிதனவுகள்
முழுவதுமாய்

தீண்டி தீண்டி,

என்தன உன்னுள்பள
புததக்கிேதொ!”

விடுதியில், டமத்டதயில் புரண்டு புரண்டுக் கிெந்தப் ப்ரணத்திற்குத்

தூக்கம் வருதவனா(?) என்று
இருந்தது.

டகாஞ்சம்

தநரம்

கணினியின்

உள்தை

டசன்று,

கார்

தரஸ்

தகம்மில்

டமாத்த

கவனத்டத டவத்தவனுக்கு, அதுவும் தபாரடித்துவிெ, இறுதியாக, முண்ெக்கன்னியிெம் வம்பு
இழுக்கலாம் என்று முடிவு எடுத்தான்.

அதன்பலனாக“தஹ தஹ. தஹா தஹா. ஹீ ஹீ. ஹா ஹா. முண்ெக்கன்னி.” என்று தட்டி
அனுப்பினான்.
அப்தபாது

டவண்பா,

தீவிரமாக

ஒரு

பாெப்புத்தகத்தில்

நுடழந்து,

அடசன்டமன்ட்

எழுதிக்டகாண்டிருந்தாள். நாடைதான் அடத சப்மிட் பண்ணுவதற்குக் கடெசி நாள். எனதவ
மும்முரமாக

அதில்

ஈடுபட்டு

இருந்த

தநரத்தில்,

அப்பு

குட்ெனின்

குறுந்தகவல்

வரவும்,”இவனுக்கு தவற தவடலதய இல்டல” என்று நிடனத்தவள், எழுதுவதில் கவனத்டதச்
டசலுத்த,

அவனின் டதாந்திரவு விொமல் வந்துக்டகாண்டு இருந்தது.
“நான் அடசன்டமன்ட் எழுதிட்டு இருக்தகன். அப்புறமா உன்கூெ சண்டெ தபாடுதறன். இப்தபா
சும்மா இரு” என்று அவள் அனுப்ப,
“அது எப்படி முடியும்?”
“நீ எழுதடலயா?”
“தஹ. தஹ. நாங்க எல்லாம் கடெசி நாள்தான் எழுதுதவாம். உங்கடை மாதிரி இல்டல.
தலட்ொ எழுதுனாலும் மாஸா எழுதுதவாம்”

207

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“ஹா. ஹா. அப்தபா நாடைக்கு நீ மாஸா பிரின்சிபால் அடறக்கு முன்னாடி இருக்குறடதப்
பார்க்கலாம் அப்படித்தான”
“தஹாய் என்ன?”
“ஹா ஹா”
“எதுக்கு இந்த நாறிப்தபான சிரிப்பு”
“நாடைக்குச் டசால்தறன்”
“ஏன் இன்டனக்கு டசான்னா என்னவாம்?”
“முடியாது தபாொ”
“தபாடி. நீ டசால்லடலன்னா எனக்கு என்ன?”
“ஆமா உனக்கு என்ன? நீதான் மாஸாவாச்தச.”
“நான் மாஸ்ன்னு டசான்தனன்”
“ஓ ஆமால”
“எனக்கு என்னதவா மாஸான்னுதான் வருது”
“வரும் வரும். உனக்கு நல்லாதவ வரும் தவக்கடை”
“தஹய் யாரு தவக்கடைன்னு டசால்ற?”
“உன்டனத்தான்”
“டகான்னுருதவன் ராஸ்கல்”
“குள்ைக்கத்திரிக்காகனக்கா இருந்துட்டு தபசுற தபச்டசப் பாரு”
“நீதான் ஓட்ெடெச் குச்சி”
“நீதான் குண்டுகத்திரிக்காய்”
“நீதான் ஒட்ெகச்சிவிங்கி”
“நீதான் தபார்க்யுடபன்”
“தபாொ கிராக்”
208

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“தபாடி தபக்கு”
“தபாொ மண்டெயா”
“தபாடி லூசு”
”நீதான் லூசு”
“நீதான் லூசு. இனிதம என்கிட்ெ தபசாத” டசன்றன சிவப்பு நிற தபஷியல் டசய்த ஸ்டமலிகள்.
“நீயும் என்கிட்ெ தபசாத” அதத ஸ்டமலிகள் திரும்ப வந்தன.
பின்

ஸ்டமலிகைின்

தபாராட்ெங்கதை

சிறிது

தநரம்

டதாெர,

இருவரும்,

அதற்கு

தமல்

தகாபத்தில் முகத்டதத் தூக்கி டவத்துக்டகாண்டு இருந்தனர். ஆனால் டவண்பாவிற்கு ஒரு
புறத்தில்

மகிழ்ச்சியாக

இருந்தது.

அதுதான்

நாடைக்கு

இந்த

மாஸ்

என்னும்

மாஸா

உண்டமயிதலதய மாஸாவாக பாட்டிலில் அடெந்து, பிரின்சிபால் ரூம் முன்னாடி நிற்பாதன!!
அடதக் கண்குைிர பார்க்கதவண்டும் என்ற குரூர புத்தியில்.

இவர்கள் இங்கு கும்மி அடித்துக்டகாண்டு இருக்க, தகஷவ் சத்யனின் காரில், அச்சு, சுகன்யா,
பாரு மூவடரயும் கூட்டிக்டகாண்டு சுகன்யாவின் வட்டுக்குள்

நுடழந்தான்.

அவர்கள் உள்தை வந்ததும் பூ,”என்ன தகஷவ் தநரம் ஆகும்னு டசான்ன, அதுக்குன்னு இவ்தைா
தநரமா? எததா நீ இருக்குற டதரியத்துலதான் டகாஞ்சம் மனசு டதம்பா இருக்குது” என்றார்.

“சரி சரி பூ. அவங்களுக்கு சாப்பாடு டகாடு.” என்று சுதரஷ் அவடரப் தபசவிொமல் துரத்தியடிக்க,
இவர்கைின் வருடகக்காகச் சுகன்யாவின் வட்டில்

காத்து இருந்த, டஜயாவும் பூவும் சாப்பாடெ
எடுத்து டவக்கச் டசன்றனர்.

அப்தபாது எஸ்.எஸ்,”அப்பா நான் இனிதம தவடலக்குப் தபாகடல” என்றாள்.
இடதக்தகட்டு,

அங்கு

வந்து,”இடதத்தான்
அவன்கூெ

இரு.

நின்றிருந்த

நான்

இது

பலநாைா

அடனவருதம
டசால்லிட்டு

முன்னாடிதய

அதிர்ந்தனர்.

இருக்தகன்.

டசஞ்சிருந்தா

டரண்டு

ஆனால்

தபசாம

பூ

கதிடர

வருஷத்துக்கு

மட்டும்

ஓடி

கட்டிக்கிட்டு

முன்னாடிதய

உனக்கும் அவனுக்கும் கல்யாணம் ஆகிருக்கும். எப்படியும் இன்னும் டகாஞ்ச நாளுல அவன்
டவைிநாட்டுக்கு தபாவான். அங்க தபாய் என்ன தவடலயா டசய்யப்தபாற.

டகாஞ்சம் என்கூெ இருந்து, எப்படி சடமக்குறது அப்படின்னு எல்லாம் கத்துக்தகா” என்று
டவடுக் டவடுக் என்று டசால்ல,

“சும்மா இரு பூ.” என்றார் சுதரஷ்.
209

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“அக்கா டசால்றதுடலயும் என்ன தப்பு இருக்கு மாமா. நானும் இதததான் இங்க நிக்குற மூணு
தபருகிட்டெயும்
வரமாட்டுக்கா.
விட்ொச்சு.

டசால்தறன்.

படிச்சாச்சு!

இப்தபா

அச்சுடவயும்

அதுக்கு

பப்புதவ

நம்மதைாெ

ஏத்தாப்புல

தவடல

டசால்லும்தபாது

என்ன

இருக்கலாம்,

பார்க்கணும்னு

பிரச்சடன?.

வான்னு

இங்க

டசான்னா

டசான்னாங்கன்னு
என்ன

தவடலப்

பார்த்துதான் நம்ம சாப்பிெணும்னு இல்டலதய. வட்ல

இருந்துத் டதாழில் டசய்யறது மாதிரி

எத்தடனதயா இருக்கு, அத பண்ணலாதம” என்று டஜயாவும் பூவுக்கு வரிந்துக்டகாண்டு வந்தார்.
“சரி. நீ தவடலடயப் பாருங்க. நான் தபசிக்கிதறன்” என்று சுதரஷ் அவர்கடைக் கட்ொயப்படுத்தி
அனுப்பிடவத்தார். பின் அவர் பப்புவிெம்,”ஏன் சுகன்யா திடீர்னு?” என்று தன்டமயாகக் தகட்க,
அவைிெம் பதிதல இல்டல.
“என்னொ தகஷவ் இவ ஒன்னுதம டசால்லமாட்டுக்கா?”
மூவரும் அதிர்ச்சியிதலதய இருக்க, அவரின் தகள்விக்கு யாரும் பதிலைிக்கவில்டல.
“நான் இங்கக் தகட்டுட்தெ இருக்தகன். ஆனா நீங்க நாலுதபரும் இப்படி இருந்தா எப்படி?”
அப்தபாதுதான்

தகஷவ்

டகாஞ்சம்

நிடலக்கு

வந்து,”அது

வந்துப்பா.

இன்னிக்கு

டீம்

லீட்

டகாஞ்சம் நிடறய தவடலக் டகாடுத்துட்ொரு. அதான் தமெம் அப்படி டசால்றாங்க” என்று
சூழ்நிடலடய டலகுவாக்க முயன்றான்.

“ஹா. ஹா.. பப்புமா இதுக்கு எல்லாமா தவடலடய விடுவாங்க?”
“அதாதன இதுக்கு எல்லாமா தவடலடய விடுவாங்க” அச்சுவும் தகட்க,
“என்டன இதுக்குதமல எதுவும் தகட்காதீங்க. எனக்கு தவடலக்குப் தபாக இஷ்ட்ெம் இல்டல.
அவ்தைாதான் டசால்லிட்தென்.” என்று எரிந்துவிழுந்துவிட்டு அடறக்கு ஓடினாள்.
“என்ன தகஷவ், இப்படி டசால்லிட்டுப் தபாறா?”
“டதரியலப்பா” என்றான்.
பாருவும்

அச்சுவும்,

அவைது

அடறக்குச்

டசன்று,”ஏன்டி

இப்தபா

வரமாட்தென்னு டசால்ற?” என்று இருவரும் ஒதர தநரத்தில் தகட்க,

எதுக்கு

தவடலக்கு

“என்டன டகாஞ்சம் தநரம் தனியா விடுங்க. உங்க டரண்டு தபடரயும் நான் தவடலக்குப்
தபாகக்கூொதுன்னு

டசான்தனனா?

இல்டலல்ல

அப்புறம்

என்ன?

எடுத்ததுதான். அடத இதுக்குதமல யாரு என்ன டசான்னாலும்,
இல்டல”

நான்

முடிடவடுத்தது

நான் மாத்திக்கப் தபாறது

“ஏன்டி இப்படி இருக்க நீ?” பாரு விொமல் தகட்க,
210

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

“நான் இப்தபா தமிழ்லதான தபசுதனன். தவற எந்த டமாழிடலயாவது தபசுதனனா?. உனக்கு
புரியடலயா?. என்டனவிட்டுட்டு, சாப்புட்டு தபாய் தூங்கு. இல்டலன்னா இங்தகதய தூங்கு.
ஆனா என்கிட்ெ எந்தக் தகள்வியும் தகட்காத” என்று டவடி டவடி என்று டவடித்தாள்.

“விடு பாரு. இன்டனக்கு ஆஷிக் சாடரப் பார்த்தால்ல, அதான் திரும்பவும் தகாபப்படுறா. வா
நம்ம கீ தழ தபாதவாம்”

“ஆஷிக் ஆஷிக் ஆஷிக். இனிதம அவடனப் பத்தி இங்க யாராவது தபசுனா நான் என்ன
பண்ணுதவன்னு எனக்தக டதரியாது.” என்று எஸ்.எஸ். தமலும் டவடிக்க,
அதற்குதமல் அவர்கள் இருவரும், அங்கு நிற்காமல் ஓடினர்.
பூவும் டஜயாவும் அதற்குள் சாப்பாடு எடுத்து டவக்க,பூ,”பாரு, பப்புடவக் கூட்டிட்டு வாொ.”
என்றார்.

“நான் தபாகடலம்மா. அவ அப்தபாதத சாப்பாடு தவண்ொம்னு டசான்னது மாதிரி இருந்துது”
“ஆமாம்மா

அவ

அப்படித்தான்

டசால்லவில்டல.

டசான்னா”

அச்சுவும்

டசால்ல,

தகஷவ்

ஒன்றுதம

“சரி விடு பூ. அவதான் டென்ஷன்ல இருக்காள்ை. விட்டிரு. அவளுக்கு பிஸ்கட், பழம் எல்லாம்
அவன் தெபிள்ை வச்சிடு. பசிச்சா அவதை சாப்பிட்டுப்பா”

“நீங்க இப்படி டசல்லம் டகாடுக்குறதுனாலதான் அவ இப்படி இருக்கா”
“இன்னும் டகாஞ்ச நாள்தாதன பூ” என்று டசால்ல,
டஜயாவும்,”விடு

பூ”எனவும்

டகாஞ்சம்

அடமதியாக

இருந்தார்.

தகஷவ்வும்

கிைம்புவதாகச் டசால்லி டவைிதய வர, பாருவும் டஜயாவும் வட்டுக்குக்

கிைம்பினர்.

அச்சுவும்

தகஷவ் டவைிதய வந்ததம், அப்தபாதுதான் அவனுக்கு டகாஞ்சம் ஆசுவாசமாக இருந்தது.
உெதன

டபருஞ்தஜாதிக்கு

அடழத்தான்.

ஆனால்

அந்தப்புறதமா

அடழப்பு

எடுக்கப்பெதவ

இல்டல. திரும்பத் திரும்ப அடழக்க, அது டகாஞ்ச தநரம் அழுது கடரந்து பின் டமாத்தமாக
டதாெர்பற்று தபானது.

அவனது மனம் சஞ்சலத்ததாடு தவித்துக் டகாண்டிருக்க, அச்சுதவா, அவனுக்குத் தன்னிெம் தபச
விருப்பம்

இல்டல

டகாண்டிருந்தாள்.
என்னத்தான்

அவன்

என்று

நிடனத்து,

அவைதுக்

அவளும்

டகடயப்

சஞ்சலத்ததாடு

பிடித்து

இருந்தாலும்,

அவடனப்

அவன்

பார்த்துக்

இதுவடர

ஒருவார்த்டதக்கூெ அவைிெம் தபசதவ இல்டல. இத்தடன தநரம் பாரு அருகில் சலசலத்துக்
211

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

டகாண்தெ வந்ததால், எதுவுதம டதரியவில்டல. ஆனால் இப்தபாது இருவரும் தனியாக இருக்க,
அவளுக்குக் கண்கைில் கண்ண ீர் திடரயிெத் துவங்கியது. அவனுக்கு அது டதரியாமல் மடறக்க
எண்ணி, முயன்று ததாற்றுக்டகாண்டு இருந்தாள்.

அவன் காடர இயக்க, அவளும் மறுபுறம் ஏறிக்டகாண்ொள்.
“டஹய்தயா சத்யன் வட்டுக்குப்

தபானானான்தன டதரியடலதய. இந்த அப்பா தவற தபாடன

எடுக்கமாட்டுக்காரு” என்று தகாபத்ததாடு அவன், எரிச்சலில் இருக்க, அது டதரியாமல் அச்சு
சத்தமில்லாமல் அழுதுக்டகாண்டு இருந்தாள்.

அவன் திரும்பத் திரும்ப முயற்சி டசய்ய, அவனுக்குத் ததால்விதய கிடெத்தது. முடியாமல்
சத்யனுக்தக அடழத்தான். “எடுொ அண்ணா” என்று அவனது மனதும் மூடையும் டசால்ல, அது
எடுக்கப்பட்ொல்தாதன!!

தகாபத்தில் காடர மிக மிக தவகமாகச் டசலுத்தினான். அச்சுதவா, நம்மடை பார்க்கக்கூெ

பிடிக்கடல தபால, அதுனாலதான் சீக்கிரம் விடுதில டகாண்டு தபாய் விட்டிறனும்னு தவகமாக
தபாறான் தபால என நிடனத்து அதற்கும் மனதில் கதறினாள். டகாஞ்சம் வாடயத் திறந்துக்

தகட்டிருந்தால்கூெ அவனின் தவிப்பு டதரிந்திருக்கும். இருவரும் இருதவறு மனநிடலயில்
இருக்கதவ, பிரச்சடனயும் அதன்தபாக்கில் சிறகடித்துக் டகாண்டு பறந்தது.

அவைது எண்ணம்தபாலதவ விடுதியும் வர, அவடை இறக்கிவிட்டுவிட்டு மீ ண்டும் பறந்தான்.
எப்தபாதும்,”தபாகணுமா
டகாஞ்சுபவன்,இன்று

ஸ்வட்டி?

“தபாய்ட்டு

இன்னும்

வர்தறன்”

டகாஞ்ச

என்றுகூெ

தநரம்

இதரன்.”

டசால்லாமல்

என்று

டசல்வது,

டகஞ்சி

அவைின்

அழுடகடய தமலும் டபரிதாக்கியது. இப்தபாது மடறக்கதவண்டிய அவசியதம இல்லாததால்,
அடறக்குச் டசன்றதும் டவடித்து அழுதாள்.
அவள்

இருந்தது

ஒன்

இருக்கவில்டல.
தவகமாக

ஓட்டிச்

தஷரிங்

டசன்ற

அடற

என்றதால்,

தகஷவ்வின்

அழும்

அடலப்தபசிக்கு,

அவடைத்

ஒரு

ததற்றவும்

குறுந்தகவல்

யாரும்

வந்தது.

டபருஞ்தசாதி இல்டல சத்யன்தான் என்று நிடனத்து ஆவலாய் பார்க்க, அனுப்பி இருந்தததா
சுகன்யா.

“இனிதம வட்டுக்கு

வராத. இதுக்கு நீ ரிப்டை கூெ அனுப்பாத. புரிஞ்சிப்தபன்னு நிடனக்குதறன்”
அத்ததாடு முடிந்திருந்தது. அடதக் கண்ெதும் அவனுக்கு தமலும் தகாபம் எழ, அவனதுக் கார்
இன்னும் தவகம் எடுத்தது.

அவன் வட்டெ

விட்டு டவைிதய வந்த இந்த ஐந்து வருெத்தில், இதுவடர ஒருமுடறகூெ
வட்டின்

பக்கம்

எட்டிப்

பார்த்தது

இல்டல.

ஆனால்

இன்தறா

சத்யனின்

நிடலகுடலந்த

212

Copyright © 2015 [FEMILA JOHNSON]. All Rights Reserved.

டெடிபியர் காதல் – ஃடபமிலா ஜான்சன்

ததாற்றமும், தந்டதயின் பதில் தராத அடழப்பும், அவடன அவனின் வண்டிடய, தங்கைது
வட்டெ

தநாக்கி டசலுத்த டவத்தது.
அவனின் பெெப்பிற்குக் காரணமான சத்யதனா,
தன்டன

குத்தியவனுக்குத்

டபாறுத்துக்டகாண்டு,

தனது

அவடனப்

முகத்டத

பிடித்துத்

தள்ைி,

மடறத்து,

அவன்

அந்தநிடலயிலும்,

குத்திய

தனதுக்

வலிடயப்

டககைால்

அவனதுக் கழுத்தில் ஒரு தகாடெக் கிழிக்க, அவன் அப்படிதய உணர்வற்று விழுந்தான்.
பின், தகஷவ்வின் வண்டிடய இயக்கியவன், இலக்கில்லாமல் டசலுத்தினான்.

கத்திடய எடுத்தவனுக்குக் கத்தியினால் தான் மரணம் உண்டு, என்று எப்தபாதும் அவனது
டெடிடய

இருந்தன.

மறக்கதவண்டி,

தந்டதயிெம்

டசால்லும்

வார்த்டதகள்

இன்று

உண்டமயாகி

என்று, சுகன்யாடவ முதன் முதலில் தகஷவ்வுென் கல்லூரியில் ஒன்றாகப் பார்த்தாதனா,

அன்தற துைிர்விெத் துவங்கி இருந்தக் காதடல, இருட்டில், தான் வாழும் வாழ்க்டகடய
நிடனத்து ஒதுக்கித் தள்ைினான்.

ஆனால் அன்று அவடை தகவ் ரிசாட்டில் பார்த்ததும், அவடன அவனாதலதய கட்டுப்படுத்திக்

டகாள்ை முடியாமல், அப்படி நெந்துக் டகாண்ொன். இருந்தும் தான் டசய்வது தவறு என்று
எண்ணி அவன் அவடை ஒதுக்