You are on page 1of 5

grupa a

Istota funkcjonowania gospodarki


rynkowej

...................................................
imi i nazwisko

Poniszy test skada si z 15 zada. Przy kadym poleceniu podano


liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 35 punktw .
1. Zaznacz prawidowe dokoczenie zdania. (01 p.)
Gospodarka sterowana centralnie opieraa si na
a) wasnoci prywatnej i centralnym planowaniu.
b) centralnym planowaniu i konkurencji.
c) wasnoci publicznej i centralnym planowaniu.
d) swobodzie prowadzenia prywatnej dziaalnoci
gospodarczej.
2. Wymie trzy podstawowe rodzaje podmiotw
w gospodarce rynkowej.
(02 p.)
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
3. Uzupenij tabel, wpisujc nazwy odpowiednich
struktur rynkowych.
(03 p.)
Liczba
firm

Swoboda
wejcia na
Stopie
rynek i wyjcia kontroli cen
z rynku

Kilka

Maa

Znaczcy

Bardzo
wiele

Bardzo dua

aden

Jedna

Niemoliwa

Struktura
rynkowa

Ogromny

...................
klasa

4. Podkrel cechy rynku producenta.

(02 p.)

niedobr rynkowy, poda jest wiksza od popytu,


nabywca znajduje si na pozycji uprzywilejowanej,
producent (sprzedawca) znajduje si na pozycji
uprzywilejowanej
6. Podkrel w poniszych zdaniach informacje
prawdziwe.
(01 p.)
a) Jeeli cena spada, to wielko popytu na dany
produkt maleje / ronie (przy innych czynnikach
niezmienionych).
b) Jeeli cena ronie, to wielko poday danego
produktu maleje / ronie (przy innych czynnikach
niezmienionych).
7. Narysuj krzyw popytu i krzyw poday na
podstawie danych zamieszczonych w tabeli.
Nastpnie uzupenij zdanie brakujcymi
informacjami.
(03 p.)
Cena cebuli
(z/kg)

Wielko popytu
(kg)

Wielko poday
(kg)

2,5

10

50

2,3

20

40

2,1

30

30

1,9

40

20

1,7

50

10

4. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P, a obok


zdania faszywego liter F.
(02 p.)
a) Dobra substytucyjne zaspokajaj te same
potrzeby ludzkie. . . . . .
b) Cena rwnowagi to cena, przy ktrej wielko
popytu zrwnuje si z wielkoci poday. . . . . .
c) W wikszoci przypadkw ludzie s skonni
kupowa wicej, gdy ceny rosn. . . . . .
d) Nadwyka rynkowa wystpuje wwczas, gdy
poda jest nisza od popytu. . . . . .

Cena rwnowagi rynkowej cebuli wynosi . . . . . . . . . . .


z,. . . . . . . . . . . . . . . . .. przy wielkoci popytu wynoszcej
..........................................

i wielkoci poday

rwnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

8. Podaj po dwa przykady rde dochodw


gospodarstw domowych.
(02 p.)
a) z pracy:

......................................................................

.....................................................................

13. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli skrty


wskanikw ekonomicznych.
(02 p.)
PKB, PKB per capita, PKB per capita wg parytetu
siy nabywczej, PNB, DN, DN per capita
Wskaniki wzrostu
gospodarczego

Wskaniki rozwoju
gospodarczego

b) spoza pracy:

......................................................................

.....................................................................

9. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli niej


wymienione wydatki gospodarstw domowych.
(02 p.)
ywno, czesne za studia, remont mieszkania,
zakup akcji, czynsz, raty kredytu hipotecznego
Wydatki konsumpcyjne

Wydatki inwestycyjne

10. Uzupenij tabel, rozwijajc podane skrty nazw


instytucji.
(02 p.)
Skrt

Pena nazwa

UOKiK
IH

11. Podkrel cechy gwarancji.

(02 p.)

obowizuje z mocy prawa, odpowiedzialno za


produkt ponosi gwarant,
obowizuje 2 lata od daty zakupu produktu,
sposb reklamacji wybiera konsument,
nie ma prawnego obowizku jej udzielania

14. Podkrel w poniszych zdaniach informacje


prawdziwe.
(03 p.)
a) Gwnym rdem dochodw budetowych
w Polsce s dochody podatkowe / niepodatkowe.
b) Fiskalna / Stymulacyjna funkcja budetu pastwa
polega na gromadzeniu dochodw.
c) W Polsce z budetu pastwa finansowane s
gwnie wydatki zwizane z pomoc spoeczn /
obowizkowymi ubezpieczeniami spoecznymi.
d) Nadwyka budetowa / Deficyt budetowy to
sytuacja, kiedy wydatki pastwa s mniejsze ni
jego dochody.
15. Rozwi krzywk, a nastpnie zapisz haso.
(04 p.)
1. Rywalizacja midzy uczestnikami rynku.
2. Przymusowe i bezzwrotne wiadczenie na rzecz
pastwa.
3. Osoba, ktra nabywa towary lub usugi w celach
niezwizanych z jej dziaalnoci gospodarcz
lub zawodow.
4. Ilo towarw lub usug oferowana na sprzeda
przy okrelonym poziomie ceny w danym
miejscu i czasie.

12. Nadaj waciw kolejno etapom skadania


reklamacji, wpisujc w miejsce kropek numery od
1 do 6.
(03
p.)
a) potwierdzenie przyjcia reklamacji . . . . .
b) odpowied sprzedawcy . . . . .
c) okrelenie prawa do reklamacji . . . . .
d) wybr sposobu i formy zoenia reklamacji . . . . .
e) zamieszczenie podstawowych informacji
w protokole informacyjnym . . . . .
f) przedstawienie dowodu zakupu . . . . .

grupa b

Haso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istota funkcjonowania gospodarki


rynkowej

...................................................
imi i nazwisko

Poniszy test skada si z 15 zada. Przy kadym poleceniu podano


liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 35 punktw .

...................
klasa

1. Zaznacz prawidowe dokoczenie zdania. (01


p.)
Gospodarka rynkowa opiera si na
a) wasnoci prywatnej i centralnym planowaniu.
b) centralnym planowaniu i konkurencji.
c) wasnoci prywatnej i konkurencji.
d) systemie cen ksztatowanym przez wadze
pastwowe.
2. Wymie trzy przykady narzdzi (instrumentw)
oddziaywania pastwa na gospodark.
(02
p.)
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
3. Uzupenij tabel wpisujc nazwy odpowiednich
struktur rynkowych.
(03
p.)
Liczba
firm
Kilka
Wiele
Jedna

Swoboda
wejcia na
Stopie
rynek i wyjcia kontroli cen
z rynku
Maa
Utrudniona
Niemoliwa

Struktura
rynkowa

Znaczcy
Znaczcy
Ogromny

4. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P, a obok


zdania faszywego liter F.
(02
p.)
a) Dobra substytucyjne zaspokajaj rne
potrzeby ludzkie. . . . . .
b) Cena rwnowagi to cena, przy ktrej wielko
popytu jest wiksza od wielkoci poday. . . . . .
c) W wikszoci przypadkw ludzie kupuj mniej,
gdy ceny rosn. . . . . .
d) Nadwyka rynkowa wystpuje wwczas, gdy
popyt jest niszy od poday. . . . . .

5. Podkrel cechy rynku konsumenta.


p.)

(02

niedobr rynkowy, poda jest wiksza od popytu,


nabywca znajduje si na pozycji uprzywilejowanej,
producent (sprzedawca) znajduje si na pozycji
uprzywilejowanej
6. Podkrel w poniszych zdaniach informacje
prawdziwe.
(01
p.)
a) Jeeli cena ronie, to wielko popytu na dany
produkt maleje / ronie (przy innych czynnikach
niezmienionych).
b) Jeeli cena spada, to wielko poday danego
produktu maleje / ronie (przy innych czynnikach
niezmienionych).
7. Narysuj krzyw popytu i krzyw poday na
podstawie danych zamieszczonych w tabeli.
Nastpnie uzupenij zdanie brakujcymi
informacjami.
(03
p.)
Cena pomidorw Wielko popytu
(z/kg)
(kg)

Wielko poday
(kg)

4,5

10

50

4,3

20

40

4,1

30

30

3,9

40

20

3,7

50

10

Cena rwnowagi rynkowej pomidorw wynosi . . . . . .


.....................................

wynoszcej

z, przy wielkoci popytu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i wielkoci poday rwnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8. Podaj po dwa przykady rde dochodw
gospodarstw domowych.
(02
p.)
a) z majtku:

......................................................................

.....................................................................

b) zamieszczenie podstawowych informacji


w protokole informacyjnym . . . . .
c) okrelenie prawa do reklamacji . . . . .
d) wybr sposobu i formy zoenia reklamacji . . . . .
e) przedstawienie dowodu zakupu . . . . .
f) odpowied sprzedawcy . . . . .
13. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli skrty
wskanikw ekonomicznych.
(02
p.)
DN per capita, PKB, PKB per capita, PNB,
PKB per capita wg parytetu siy nabywczej, PNN,
Wskaniki rozwoju
gospodarczego

b) z pracy:

......................................................................

.....................................................................

Wskaniki wzrostu
gospodarczego

9. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli niej


wymienione wydatki gospodarstw domowych.
(02 p.)
opaty za media, czesne za studia, zakup obligacji
skarbowych, remont mieszkania, abonament RTV,
skadka z tytuu polisy na ycie
Wydatki inwestycyjne

Wydatki konsumpcyjne

10. Uzupenij tabel, rozwijajc podane skrty nazw


wskanikw ekonomicznych.
(02
p.)
Skrt

Pena nazwa

PKB

(02

odpowiedzialno na produkt ponosi sprzedawca,


nie ma obowizku jej udzielania, sposb
reklamacji wybiera gwarant, zasadniczo nie ulega
przedueniu, odpowiedzialno za produkt
ponosi gwarant
12. Nadaj waciw kolejno etapom skadania
reklamacji, wpisujc w miejsce kropek
numery od 1 do 6.
(03
p.)
a) potwierdzenie przyjcia reklamacji . . . . .

a) Ekspansywna / Restrykcyjna polityka monetarna


polega na zwikszaniu poday pienidza w celu
pobudzenia popytu i wzrostu zatrudnienia.
b) Proces zwikszania produkcji towarw oraz
iloci wiadczonych usug, np. w pastwie
okrela si mianem rozwoju gospodarczego /
wzrostu gospodarczego.
c) Wspczesny cykl koniunkturalny skada si
z czterech / dwch faz.
d) Gwnym rdem dochodw budetowych
w Polsce s rodki z UE / podatki.
15. Rozwi krzywk, a nastpnie zapisz haso.
(04 p.)

DN

11. Podkrel cechy reklamacji.


p.)

14. Podkrel prawidowe informacje w poniszych


zdaniach.
(02
p.)

1. Okresowe wahania miernikw gospodarczych


od gwnego, dugookresowego trendu to
.. koniunkturalny.
2. Sytuacja na rynku, gdy popyt przewysza poda.
3. Rynek na ktrym dziaa tylko jeden producent
(sprzedawca).
4. Dobrowolna odpowiedzialno sprzedawcy lub
producenta za produkt.

Haso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .