You are on page 1of 8

AUTOANAMNESIS:

GENERALIJE:
- kako Vam je ime i prezime
- koliko imate godina, datum roenja, mesto roenja
- u kom mestu ivite
- koje ste nacionalnosti,koje ste verske ispovesti
- da li ste oenjeni (udati)
- da li Vam je to prvi brak
- koliko ste u braku
- da li imate dece
- koliko su Vam stara deca
- koju kolu ste zavrili i u kom mestu
- koje je Vae zanimanje
- u kom mestu i u kojoj radnoj organizaciji ste zaposleni
- koliko ste godina radnog staa
- da li ste levoruk(a) ili denjak(a)
PROLA PSIHIJATRIJSKA BOLEST
- Pacijenta upuuje ko, uputna Dg?
- da li ste prvi put na leenju u psihijatrijskoj ustanovi
- ako je bilo prethodnih leenja, gde su ona bila hronolokim redom (datum prijema i otpusta,
Dg, Th, stepen poboljanja)
- gde odlazite na kontrole
- da li redovno i esto odlazite na kontrole
- kada ste poslednji put bili na kontroli
- da li ste na terapiji i kakvoj
- koristite li drogu ili alkohol
- Okolnosti pod kojima je izvren prijem pacijenta dobrovoljno, uz ubeivanje, prinudno.
GLAVNE TEGOBE:
- koje su Vae glavne tegobe zbog kojih ste se prvi put javili lekaru i zbog kojih ste se javili u ovu
ustanovu?
ANAMNESIS MORBI:
- kada su se prve tegobe javile
- da li su se tegobe postepeno ili naglo javile
- da li ste u to vreme doiveli neku neprijatnost ili stres
- kako su se po vremenskom redosledu razvijale Vae tegobe sve do trenutne hospitalizacije
(opis, stepen izraenosti, trajanje, variranje znakova bolesti)
- detaljno opisati apetit, spavanje, odnos sa sredinom (porodina, radna i ira drutvena), stav
prema uobiajenim aktivnostima, izmene u ponaanju.
- Postojanje provokativnih faktora (toksini, infektivni, fiziki, psihike traume)
- Telesne tegobe po sistemima

www.belimantil.info

- Tok bolesti: Ako je hospitalizacija ponovna ispitati stanje izmeu pojedinih hospitalizacija:
potpuna ili nepotpuna remisija, u emu je odszupanje od ranijeg ponaanja, stepen
zainteresovanosti za rad i porodicu, efikasnost u radu, bolovanja; duina remisije i odnos prema
terapiji, korieni lekovi (naziv, doza, redovnost uzimanja), kontrolni pregledi (gde, kada ), odnos
prema lekarima. Stav porodice prema bolesniku.
ANAMNESIS VITAE:
-koje ste dete po redu u vaoj porodici (od ukupno koliko dece), da li je eljeno dete.
1. Trudnoa, poroaj i rani razvoj:
- Trudnoa: problemi, bolesti, droga, lekovi, alkohol
- Poroaj: problemi, donesenost ploda, ocena na poroaju, teina, visina.
- Milljokazi: nain ishrane, napredovanje i zdravlje. Kada je poceo da sedi, prohodao,
progovorio, seo na nou..
2. Predkolsko doba:
-opiite kakvo ste dete bili pre nego to ste poli u kolu
- da li ste imali drugare
- da li ste po prirodi bili vedri, drueljubivi, preteno ivahni, nestani ili povueni
- da li se seate da ste dugo sisali prst, da ste moda imali neke none strahove, da ste se
umokravali u krevet ili grizli nokte, mucali
- da li ste odrasli sa roditeljima
- da li su Vam roditelji bili ivi po navravanju Vae 18. godine
- da li su Vam roditelji iveli (ive) zajedno, da li su se razveli, da li je bilo svaa u kui
- da li ste iveli sa babom i dedom
3. kolsko doba i adolescencija:
- sa koliko ste godina poli u kolu, sa koliko zavrili
- kakav ste bili ak u osnovnoj koli, da li ste ponovili neki razred ili ste moda propustili neku
godinu zbog neke bolesti ili dr.
- za ta ste se interesovali u tom uzrastu (muzika, sport, kolekcionarstvo, folklor...)
- da li ste imali nekih problema za vreme osnovnog kolovanja
- da li ste srednju kolu upisali po interesovanju, elji roditelja, mogunosti...
- da li ste ili u srednju kolu, da li ste je zavrili, kakav ste bili ak, da li ste ponovili ili propustili
neku godinu. Uzrok eventualnom neuspehu.
- za ta ste se interesovali u tom uzrastu, hobiji, interesovanja van kole, posebne sklonosti ili
nesposobnosti.
- da li ste imali neke emocionalne ili druge probleme za vreme kolovanja
- odnos prema drugovima (grubijan, rtva, nadimci), odnos prema nastavnicima.
- da li ste nastavljali dalje kolovanje, ta ste upisivali, ta ste zavrili, sa kakvim uspehom.
- da li ste esto menjali mesto boravka i zato
4. Zanimanje
- radna mesta hronoloki, razlozi eventaulnih promena, uslovi zapoljavanja
- duina staa, lini dohodak
- da li ste bili zadovoljni poslom
- da li ste napredovali na poslu
- kako ste se slagali sa kolegama, efom
- problemi na radnom mestu
- ambicije, planovi, sadanje ekonomske prlike.
- (muke pacijente pitati) da li ste sluili vojsku, da li ste odsluili puni vojni rok, zadaci, da li ste
bili nagraivani ili kanjavani, da li ste imali problema za vreme sluenja vojnog roka
5. Seksualnost i brak
- (enskog pacijenta pitati) koliko ste godina imali kad ste dobili prvu menstruaciju, da li imate
redovne cikluse, da li imate neke smetnje pre i za vreme menstruacije, da li ste raali, da li ste
www.belimantil.info

imali pobaaje. Menopauza, klimakterine tegobe.


- kada ste ostvarili prvu emocionalnu vezu (prvo zabavljanje, a ne seksualni kontakt), koliko je ta
veza trajala, i ta ste u to vreme od te veze oekivali
- da li ste posle toga imali jo emocionalnih veza, koliko, koliko su one trajale, da li je bilo
neslaganja ili nerazumevanja sa partnerom
- Prva seksualna obavetenje.
- koliko ste godina imali kad ste ostvarili prvi seksualni kontakt (doba, uslovi, partner), nain i
uestalost odnosa, orgazam, kontracepcija, izbor partnera, smetnje u odnosima, normalna,
nenormalna iskustva, napastvovanja, silovanja.
- emocionalna vezanost za partnera, vernost, ljubomora.
- da li ste venani, kako se slaete u braku sa partnerom, da li ste imali nekih veih svaa i fizikih
obrauna
- izbor branog druga, poznanstvo pre braka, saglasnost porodica.
- hronoloka lista dece i nedonesenih trudnoa i pobaaja (spontani, vetaki, struni,
nestruni), odnos prema deci (strogost ili popustljivost)
- kada i posle koliko godina braka ste se razveli i koji je bio razlog razvoda
6. Anamneza prolih oboljenja
-da li ste bolovali od neke ozbiljne bolesti (tuberkuloza, rak, utica, zapaljenje mozga...), koliko
ste godina tada imali
- da li ste imali neku operaciju i koliko ste godina tada imali
- da li ste se ozbiljno povreivali, da li ste povreivali glavu i kada, da li ste pri povredi gubili svest i
koliko je trajalo to besvesno stanje
- da li ste imali gubitke svesti nevezano sa povredama, ako ih je bilo opiite ih
- psihiki stresovi i nain reagovanja na njih
- da li ste do sada bili alergini i na ta
- da li i koliko puite
- da li i ta obino pijete, koliko popijete, da li se opijate i koliko esto
- koristite li drogu
- da li ste skoro ili uopte imali problema sa zakonom ili bili u zatvoru
7.Socio-ekonomski status:
- kakva su Vaa primanja
- da li ivite u stanu ili kud i kakvi su uslovi stanovanja
- kako ocenjujete Va materijalni status u odnosu na prosean standard
- da li ste zadovoljni kako ivite
ANAMNESIS FAMILIAE:
- koga sve imate od najblieg krvnog srodstva otac, majka, braa i sestre (godine, pol,
zanimanje, zdravlje)
- da li imate nekog u Vaoj iroj familiji koji je imao iste ili sline probleme
- da li je neko u Vaoj famili bio leen u psihijatrijskoj ustanovi; ko, kada, koliko i pod kojom
dijagnozom
- pitati za : Epilepsiju, Alkoholizam, Shizofreniju, Depresiju, Strehove, Samoubistvo, ubistvo
- meusobni odnosi u porodici, emocionalna vezanost, drutveni poloaj, uspenost porodice
Opiite mi jedan va prosean dan.
Da li postoji neto to niste pitani, a mislite da je vano
Imate li neko pitanje za mene?

www.belimantil.info

STATUS PRAESENS:
Konstitucija
-Opte stanje (uhranjenost, hidriranost, celokupan internistiki nalaz)
-Somatski internistiki nalaz
-Traumatoloki nalaz (postoji ili ne postoji, sve ili stari)
-degenerativne stigmate.
Neuroloki nalaz
-Pregled kranijalnih nerava i opisati eventualne ispade i oteenja
-Cerebelarni znaci, ekstrapiramidalni znaci
-postencefalitini znaci, dezinhibicioni fenomeni (Babinski)
PSIHIKI STATUS
-Opti utisak, izgled i ponaanje pacijenta (upadljiv, neupadljiv), urednost, odevenost
-Ekspresija lica, motorna ekspresija, aktivnost-pasivnost
-Spontanost ili nesklad u ponaanju, govoru, spremnost na saradnju, reakciono vreme, odgovori:
direktni-indirektni, logini-nelogini (dati primere); nain ponaanja (sporost, napetost, bizarnost,
stereotipnost)
-artikulacija/glasnost/brzina/emocionalna obojenost
-uspostavlja kontakt, produbljuje (sa ili bez podpitanja)
-odgovori na pitanja (direktni,logini,jasni.ili obrnuto)
- stanje svesti (ouvano, neouvano - tu status prestaje)
1. Svest

Orijentacija:

- da li znate koji je danas datum; dan, mesec, godina, godinje doba


- da li znate gde se nalazimo (grad, ustanova, sprat)
- da li znate s kim razgovarate

Depersonalizacija i derealizacija:

- da li ste nekad imali utisak da ste se izmenili, da niste ona osoba koja ste nekad bili, kao da ste
sami sebi tui, da ste postali neko ili neto drugo
- da li ste nekada imali utisak da se Vae svakodnevno okruenje izmenilo na udan nain,
doivljavate ga kao tue
2. Opaanje (percepcija):
- da li ste nekada imali neobine doivljaje, uli pisak, zvuk, glas, osetili miris, ukus (hrana
promenila ukus), videli neto, osetili dodir ili bol (neto gamie po telu), a da pri tom niko to isto
nije u Vaoj blizini; opiite te pojave, kada se javljaju, koliko traju, kako ih tumaite. (da li glasovi
dolaze iz unutra ili od spolja, da li su muki ili enski, prijatnog ili neprijatnog sadraja, da li
nareuju, da li je jedan ili vie glasova...)
- da li ste imali neke neobine doivljaje unutar Vaeg tela (unutranjim organima)
3. Panja:
- nabrojte dane u nedelji ili mesece u godini redom i obrnutim redom
- koliko je 100 7
-Burdonov test (damo tekst u kome pacijent treba da prekrii slovo koje se esto i slovo koje se
retko pojavljuje)
4. Govor:
- bogatstvo renika, korienje stranih rei i izraza, gramatika i stilska ispravnost;

www.belimantil.info

5. Miljenje:

Miljenje po formi: - tokom razgovora


-kako su misli povezane usporen ili ubrzan govor, blok misli
-imaju li cilja rasulo misli, bolesna opirnost

Miljenje po sadraju:

- da li imate neprijatelje, da ste se nekada nekome zamerili


- imate li poverenja u ljude ili mislite da vas neko, prislukujue, rade iza vaih lea
- da li imate utisak da Vas neko posmatra, prati, progoni
- da li imate utisak da Vam je ivot u opasnosti
- imate li utisak da ljudi razgovaraju o vama, da vam se smeju
- da li vae misli mogu i drugi da uju, ili vam neko ubacuje svoje misli
- da li vam se nekada ini da imate vee sposobnosti nego to ih imaju drugi ljudi
- da li imate utisak da neko utie na Vas, da vam ita misli
- da li imate utisak da neko zna ta Vi mislite i da Vi znate ta drugi misle
-da li ste ljubomorni, na koga, zato, opiite svoje oseanje

Ako postoje, detaljno ih opisati

6. Rasuivanje:
- ispriaemo Vam neto a Vi pronaite nelogine detalje:
Na vestima su javili da se dogodila teka saobraajna nesrea u kojoj je poginulo svega 46
osoba.
Jedna baka je ula da vrane ive sto godina, te je kupila vranu u kavezu da bi se uverila
u to.
recite mi ako je od Bg do NS potrebno ploviti 1,5 sata koliko e plovidba trajati od NS do
Bg
7. Inteligencija

Mali kliniki test inteligencije:


- test opte informisanosti (zavisno od nivoa obrazovanja glavni grad drave, ime voe naroda

koji je napao nau dravu u WW II, pitanja u vezi aktivnosti kojom se bavi; granice nae zemlje,
vee reke u zemlji, glavni gradovi republika; gl. gradovi drava sveta, okeani, moara, svetski ratovi,
trenutni dogaaji u svetu i zemlji)
- test raunanja
- tumaenje poslovica
- razlike izmeu bitnog i nebitnog
- razlike konkretnih i apstraktnih pojmova

Apstraktno miljenje:
- koja je razlika izmeu vrata i prozora, vere i poverenja, zajma i poklona, a koja slinost izmeu
aviona i autobusa, televizije i novina, mrava i psa
- ta ne pripada ovoj grupi pojmova: drvo jelen trava
- proitau Vam par poslovica i kazaete ta mislite o njima:
Po jutru se dan poznaje.
Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada.
- naveu Vam par pojmova, a Vi mi radte suprotne, na primer belo - crno:
mamuran
(trezan)
pospan
(budan)
gladan
(sit)
alostan
(veseo)
vedar
(tmuran)
- sposobnost loginog rasuivanja (zato se slui vojska, plaa porez)
-

www.belimantil.info

8. Upamivanje:

Proveriemo sada vae pamenje, ok?

- ponovite za mnom: Banja Luka, Ni, Zajear


- ponovite za mnom: 5 3 6 4 9 7
- upamtite tri predmeta iz ove sobe
- kako vam se zvala uiteljica u osnovnoj koli, gde ste sluili vojsku, gde se ena porodila..
- recite mi da li ste uli (navesti dogaaj aktuelan ovih dana), ta ste jeli jue...
- moete li mi ponoviti gradove i brojeve koje sam Vam rekla da upamtite
9. Emocionalni status:

Subjektivno:

- kakvo Vam je raspoloeje u poslednje vreme i opiite ga


-da li se prvi put tako oseate i kada ste promenili raspoloenje, da li se ono menja podutiajem
nekih dogaaja i ljudi i da li se menja u toku dana
- da li oseate napetost, da li je ona stalno prisutna ili nailazi u naletima
- da li ste ljubomorni, da li lako zaplaete, menjate raspoloenje, esto plaete

Objektivno:

-lice, pla, opisati da li je ono to pacijent govori u skladu sa ponaanjem, mimikom i


gestikulacijom, poloaj tela, posmatrati konstantnost raspoloenja, uticaji koji ga menjaju

Afekat:

- da li ste ponekad ljuti, preki i nagli u reagovanju


- da li oseate strah, da li je taj strah neodreen ili potie od odreene opasnosti, opiite ga
10. Volja:
- kakva Vam je volja za obavljanje svakodnevnih aktivnosti
- da li lako realizujete vae planove
- da li sluate tue savete, da li razmiljate o njima ili ih bezuslovno prihvatate
- da li se oseate bezvoljno i mrzovoljno
- da li ste neodluni kada neto treba rei ili uraditi
11. Nagoni:
- kakav vam je apetit
- kako spavate, da li se teko uspavljujete, da li se budite nou, da li rano ustajece, da li Vas san
odmara
- da li imate prijatelje, da li s njima viate i druite, da li Vam prija kontakt s ljudima ili ga
izbegavate
- kakvo Vam je interesovanje za seksom, da li ste u poslednje vreme izgubili elju za seksom

Suicidnost

- da li pomiljate da ne vredi iveti, imate li crne misli. zato ?


-da li ste ikada pomislili na samoubistvo ili ste ga planirali i pokuali, kada i na koji nain.
- da li ste se nekad samopovreivali ili povreivali nekog drugog?
12. Moralnost
-Kada bi nali adresovano pismo na ulici ta bi ste uradili?
13. Uviavnost i kritinost:
- da li se oseate zdravim
- da li smatrate da ste bolesni i da se trebate leiti
- da li mislite da Vam je potrebna pomo strunih osoba

www.belimantil.info

HETEROANAMNESIS:
- u kom ste srodstvu sa pacijentom
- koje je Vae ime i prezime
- koliko imate godina i ta ste po zanimanju
Glavne tegobe:
- koje su glavne tegobe na koje se ali pacijent
Anamnesis morbi:
- kada su se prve tegobe javile
- da li su se tegobe javile postepeno ili naglo
- da li je u to vreme pacijent doiveo neku neprijatnost ili strest, da li je imao smrtni sluaj u
porodici ili
neto slino to bi moglo da deluje potresno
- kako su se po vremenskom redosledu razvijale tegobe sve do danas
- da li se slaete da Vam u cilju da neto ne propustimo postavljamo pitanja u vezi sa pacijentom
- da li ste primetili da je pacijent u poslednje vreme zapostavio svoj izgled i da je prestao da vodi
rauna o
higijeni
-da li ste primetili da se udno ponaa
-da uspevate da razgovarate s njim o njegovim problemima
-da li se ponekad deava da ne zna gde se nalazi, s kim razgovara i da ne zna koji je dan, mesec
ili godina
-da li Vam se poveravao da ima neka neobina doivljavanja u smislu da uje zvukove i glasove,
da neto
vidi i kakvog su sadraja ti doivljaji
-da li Vam je govorio da neto neobino doivljava u svojim unutranjim organima
-da li ste primetili da je zamiljen ili naprotiv, da u toku razgovora ne moe da se zadri na jednoj
temi
-da li Vam se ini da je u toku razgovora usporen i malo pria ili da preterano puno i brzo pria
tako da
teko moete da ga prekinete
- da li ponekad govori nepovezano
- da ii se ali da ga ljudi posmatraju, prate ili progone
- da li Vam je govorio da na neki nain ljudi utiu na njega
- da li Vam se poverovao da ima natprirodne sposobnosti
- da li je ljubomoran
- da li ste primetili da mu je oslabili pamenje za novije i/ili starije dogaaje
- opiite njegovo raspoloenje
- da li je napet i nervozan
- da li oseca strah
- da li ste primetili da njegovo raspoloenje nije u skladu sa onim to govori
- kakav mu je apetit
- da li ima problema sa uspavljivanjem, da li dobro spava, da li se ujutro rano budi
- da li ste primetili da izbegava drutvo ili se, pak, preterano drui sa ljudima
- (pitaju se samo suprunici) da li je izgubio interesovanje za seksom
-kakva mu je volja za radom i za svakodnevnim aktivnostima
- da li razmilja o smrti
- da li je pokuao da digne ruku na sebe ili drugoga
- da li uvia da je bolestan

www.belimantil.info

Anamnesis vitae, anamnesis familiae


(po pravilu se ovi delovi anamneze uzimaju od krvnih srodnika)
- koga sve imate od najbliih roaka
-da li znate da je neko u Vaoj iroj familiji, po oevoj ili majinoj liniji, imao sline probleme
-da li se neko u Vaoj familiji leio u psihijatrijskoj ustanovi
Socio-ekonomski status
- (ako je pacijent zaposlen) kakva su primanja
- da li ivi u stanu ili kui, kakvi su uslovi ivljenja
- kako ocenjuje materijalni status u odnosu na proseni standard

www.belimantil.info