You are on page 1of 2

I GRUPA

TEST - Linijske i razgranate strukture

Ime i prezime

Ocena

__________________________

____________________________

1. Data su dva ugla i izraena u stepenima, minutama i sekundama. Nai i prikazati njihovu
razliku -.
2. Napisati program kojim se odreuje u kom se kvadrantu nalazi trougao koga obrazuju prava
odreena jednainom y=k*x + n i koordinatne ose (n0). NAPOMENA: Ako je n=0 prava
prolazi kroz koordinatni poetak i ne obrazuje trougao sa koordinatnim osama.

3. Za uneti trocifreni broj proveriti da li je Nivenenov. Nivenov broj je broj koji je deljiv zbirom
svojih cifara (npr 180 je deljivo sa 9).
4. Izraunati i tampati vrednost funkcije y za uneto x i parametar izbor
x 3 1,

x + 2,
x 1
y= 2
x + 1,
1
,

x + 4

izbor = a

ili izbor = A

izbor = b

ili izbor = B

izbor = c

ili izbor = C

u ostalim slucajevima

5. Automobil troi 7,8 litara na 100 km u gradskoj vonji (reim 1), 5,9 litara na 100 km tokom
vonje na otvorenom putu prosenom brzinom od 90 km/h (reim 2) i 6,5 litara na 100 km
tokom vonje na otvorenom putu prosenom brzinom od 120 km/h (reim 3). Sastaviti program
na jeziku C koji rauna ukupnu potronju goriva na osnovu preenog puta u odreenim
reimima vonje. Preeni put i reim vonje se unose preko tastature.

II GRUPA

TEST - Linijske i razgranate strukture

Ime i prezime

Ocena

__________________________

____________________________

1. Uneti vreme kada je uenik poeo izradu domaeg zadatka. Uneti vreme kada je zavrio domai
zadatak. Sraunati koliko mu je vremena bilo potrebno da uradi domai.
2. Napisati program koji uitava vrijednost ugla n (n < 180) i ispituje da li je ugao od n stepeni
otar, prav ili tup.

3. Napisati program kojim se proverava da li je uneti trocifreni broj palindrom (tj. da li se isto ita
sa leva u desno i sa desna u levo, npr. 575)
4. Napisati program koji uitava mesec i godinu (npr. 3 i 2007 za mart 2007), a zatim tampa broj
dana u tom mesecu. Obratiti panju na prestupne godine.

NAPOMENA: Uslov da godina bude prestupna: godina deljiva sa 400, ili godina nije deljiva
sa 100 i pri tome je deljiva sa 4.
5. Napisati program kojim se za uneti broj osvojenih poena na testu tampa odgovarajua ocena po
sledeem kljuu:
00 do 39 poena

40 do 59 poena

60 do 79 poena

80 do 89 poena

90 do 100 poena