You are on page 1of 16

ENERGETSKA ELEKTRONIKA

pretvaranje raspoloive elekrine energije u potrebnu (karakterom, naponom i frekvencijom)


osnovne funkcije

USMJERIVAI
(karakter)

PRETVARAI
(frekvencija, napon)

ROTACIJSKI PRETVARAI
Motorgenerator - dva stroja

usmjeriva
(ispravlja)
asinkroni trofazni motor
(sinkroni - vee snage)

istosmjerni generator

sinkroni trofazni generator

istosmjerni motor

usmjeriva
(izmjenjiva)

Frekvencijski pretvara

A asinkroni motor - priblina f


A sinkroni motor - tona f

kolutni
motor
zajednika
osovina

USMJERAVANJE STRUJE
usmjerivako djelovanje - mogunost ionizacije molekula
kombinacija metala

vakuum

plinom ili parama punjene cijevi elektroliti poluvodii

ISPRAVLJAI
Neregulirani
vrijeme voenja struje kroz koritenu
komponentu nepromjenjivo

napon (struju) odreuju

- izvor napajanja
- koriteni spoj
- otpor troila

Regulirani
vrijeme voenja struje koroz koritenu
komponentu promjenjivo

napon (struju) odreuju

komponente
vakuumske
diode - punjene plinom ili parama
poluvodike

- izvor napajanja
- koriteni spoj
- otpor troila
- vrijeme voenja

komponente
triode

- vakuumske
- punjene plinom ili parama
- poluvodike

Neregulirani ispravljai
Poluvalno ispravljanje jednofaznog napona

U is U sr 0,45 U iz
Ue

Um

2U iz U iz

2
2

faktor valovitosti K v K 0 2 1 1,21


Punovalno ispravljanje jednofaznog napona

trafo sa
srednjim
izvodom

U is U sr

2
Um

2 2
U iz 0,90 U iz

Ue

Um
2

2U iz
2

U iz

faktor valovitosti K v K 0 2 1 0,48


mosni spoj

Poluvalno ispravljanje trofaznog napona


U is U sr 1,17U iz

U e 0,84U m 0,84 2U iz

2
faktor valovitosti K v K 0 1 0,18

Punovalno ispravljanje trofaznog napona

2
faktor valovitosti K v K 0 1 0,042

Energetska poluvodika dioda


VOENJE: mali pad U; velika gustoa I

struje > 103A

troslojna - (N+ N- ) P+
ZAPOR: veliki probojni U; mala I
- zrakom
hlaenje - vodom
- tekuim plinom

Regulirani ispravljai

tiristor

0-180

U is

2 2

U cos 2

FILTRIRANJE ISPRAVLJENOG NAPONA


brujanje 100Hz

STABILIZACIJA NAPONA I STRUJE

Stabilizacija napona Z diodom

U isf U Z U R
U Z iR R
iT i R i Z min

UB
E

Ui
U
i

Stabilizacija
napona
tranzistorima

Stabilizacija
struje
tranzistorima

REGULACIJA I UPRAVLJANJE ISTOSMJERNOG IZVORA


upravljanje tiristorom kod
reguliranih izvora u
istosmjernom strujnom krugu

IZMJENJIVAI ISTOSMJERNOG NAPONA U IZMJENINI

mehanika preklopka i filtriranje


f ovisi o brzini preklapanja

etiri isklopiva tiristora za


istosmjernu struju u
mosnom spoju i filtriranje

PRETVARANJE STRUJE
Istosmjerni pretvarai (DC-DC pretvarai)
potreban napon vei
od raspoloivog napona izvora
PEX, mjerna i regulacijska tehnika

energetski istosmjerni pretvarai (trofazni)

Izmjenini pretvarai

Jednofazni (djelitelji frekvencije)

400kV

600MW

450kV

250km

400kV

ukupno instalirano > 3000MW

REGULACIJA I UPRAVLJANJE IZMJENINOG NAPONA


upravljanje i regulacija jednofaznog napona

s dva tiristora

s diodnom mosnim
spojem i jednim
tiristorom

s tirakom